Зв’язки із громадськістю в органах державної влади

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено сутність зв’язків з громадськістю. Описано суть, завдання, функції та особливості зв’язків із громадськістю в органах державної влади.

Іn this thesis the definition of public relations were analysed. The thesis describes the essence, tasks, functions and specialty of public relations in government.

Сьогодні органи державної влади для того, щоб покращити свою діяльність та підвищити власний імідж, авторитет та довіру повинні налагодити взаємовідносини з громадськістю. Для цього варто активно використовувати у своїй діяльності засоби, прийоми, методи та процедури нової для України технології зв’язків із громадськістю, впроваджуючи нові комунікативні технології.

Аналіз останніх досліджень та публікації. Базою для вивчення даного питання послужили праці таких дослідників у сфері зв’язків із громадськістю, як В. Бебик, В. Малиновський, В. Комаровський, В. Королько, Г. Почепцов, С. Рязанова, К. Свірін, І. Слісаренко та ін. Вони розглядають зв’язки з громадськістю як допоміжну функцію у сфері державного управління. Визначають проблеми, які  пов’язані з питаннями формування політичного іміджу і технологіями проведення політичних кампаній методами і засобами ПР-діяльності.

Метою статті є проаналізувати діяльність органів державної влади у сфері зв’язків із громадськістю.

Виклад основного матеріалу дослідження. Зв’язки з громадськістю відіграють велику роль у діяльності органів державної влади. У літературі налічується близько п’ятисот визначень зв’язків із громадськістю. Американський фахівець Р. Харлоу запропонував таке визначення: зв’язки з громадськістю – це одна із функцій управління, яка сприяє встановленню та підтримці спілкування, взаєморозуміння і налагодженню співробітництва між організацією та громадськістю [4, с. 176].

Дослідник Г. Почепцов вважає, що зв’язки із громадськістю – це комунікативна дисципліна, спрямована на організацію комунікативного простору в сприятливому режимі для об’єкта зв’язків із громадськістю та покликані управляти позитивним іміджем фірми або людини [6, c.16].

Зв’язків з громадськістю повинні передбачати чесні, відкриті та доброзичливі взаємовідносини між органами державної влади та громадськістю. Органи державної влади зобов’язані інформувати населення про напрями розвитку, програми й послуги, що надаються ними, звітувати про свою діяльність і нести перед ним відповідальність. На думку Б. Гурне, «для органів адміністративного управління вкрай необхідно розробляти і систематично застосовувати політику поліпшення своїх зв’язків із громадськістю» [1, с. 51].

Основною метою зв’язків із громадськістю є створення зовнішнього і внутрішнього політико-соціально-психологічного середовища, сприятливого для успішної роботи органу державного управління, забезпечення бажаної поведінки громадськості щодо цього органу влади [3, с. 42].

Практика зв’язків органів державної влади передбачає насамперед інформування громадськості з метою надання їй загального уявлення про діяльність, реалізацію планів та проблеми, які доводиться їм вирішувати. Для досягнення цієї мети органи виконавчої влади використовують такі основні види комунікативних каналів [6, с. 281]:

 • безпосереднє спілкування – особисті контакти між громадянами (об’єднаннями громадян), з одного боку, і посадовими особами органу влади – з іншого;
 • спілкування за допомогою засобів зв’язку (телефон, різноманітні форми особистого листування);
 • опосередковане спілкування через засоби масової інформації (преса, телебачення, радіо, комп’ютерні мережі тощо).

Для того, щоб досягти взаєморозуміння, доброзичливих стосунків та співпраці між органом державної влади і громадськістю, варто дотримуватися таких вимог [5, с. 42]:

 • забезпечити широке, адекватне інформування як усієї громадськості, так і окремих її соціальних груп;
 • організувати ефективний «зворотний зв’язок» із громадськістю;
 • залучити громадськість до участі у процесі обговорення та прийняття рішень.

Зв’язки з громадськістю органів державної влади базуються на враженнях громадян від роботи служб та від ефективної роботи державних службовців. Для полегшення спілкування з громадянами органи державної влади застосовують методи ознайомлення з відомостями практичного характеру. Така інформація може розповсюджуватися у друкованому вигляді (видання брошур, розміщення довідкових матеріалів, рекламних афіш тощо), через телебачення, радіо, Інтернет, виставки тощо. Ці методи будуть ефективними лише за наявності в адміністрації достатніх фінансових ресурсів та кваліфікованих фахівців (журналістів, дизайнерів тощо) [6, с. 163].

На думку науковців, існують різні типи взаємин органів державної влади із засобами масової інформації [2, с. 140]:

 • випуск і поширення інформаційних бюлетенів, прес-релізів, оглядів, фото-, відеоматеріалів, інформаційних збірників, експрес-інформації;
 • проведення прес-конференцій, брифінгів, політичних діалогів, телевізійних дебатів, «круглих столів», прес-клубів, організація інтерв’ю з керівниками органів влади, посадовими особами для працівників засобів масової інформації;
 • підготовка й проведення теле- і радіопередач;
 • забезпечення публікацій (виступів) у засобах масової інформації керівників або інших відповідальних працівників органів влади;
 • створення архівів інформації про діяльність органу влади;
 • розміщення веб-сторінок в Інтернеті про орган влади та його діяльність;
 • інші форми поширення офіційної інформації, що не суперечать чинному законодавству.

З метою створення системи інформаційного забезпечення органів державної влади, системи інформування громадськості про свою діяльність та досягнення прозорості в роботі в Україні створено Єдиний веб-портал органів виконавчої влади – центральна частина електронної інформаційної системи «Електронний уряд», яка призначена для інтеграції веб-сайтів, інших електронних інформаційних систем органів державної влади та надання послуг громадянам та юридичним особам через мережу Інтернет [8].

Оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів державної влади здійснюється шляхом впровадження та використання сучасних інформаційних технологій для надання інформаційних та інших послуг громадськості, забезпечення її впливу на процеси, що відбувають­ся у державі [1, с. 267].

Інтернет – це засіб модернізації, який дає можливість віртуаль­ного надання послуг з меншою витратою коштів і часу. Завдяки швидкому поширенню інформації  він сприяє діалогу держави з громадськістю. Комп’ютерні технології «Електронного уряду» покращують взаємодію органів державної влади та їх структурних підрозділів, зменшують непродуктивну їх роботу [7, c. 83]. Прикладом нових підходів щодо інформування громадськості та забезпечення прозорості політики уряду стало офіційне публікування на веб-сторінці Кабінету Міністрів (www.kmu.gov.ua) матеріалів до засідань урядових комітетів, порядків денних засідань уряду та всіх прийнятих постанов і розпоряджень уряду.

На сьогодні питанням, що потребує свого дослідження є те, як громадськість оцінює ефективність діяльності органів державної влади, використовуючи технології зв’язки із громадськістю. Так як громадяни країни дуже часто звертаються до органів державних влади з вирішенням різноманітних проблем та питань, саме тому варто проаналізувати ставлення громадськості до цих установ.

Як свідчать результати опитувань, метою яких було з’ясувати ставлення громадськості до органів державної влади та оцінити ефективність їхньої діяльності.

Серед 55% громадян цікавляться роботою органів державної влади, а 45% – ні. Про їх діяльність 28% опитаних дізнаються з телебачення, 21% – з  газет, 20% – на роботі, 14% – в Інтернеті, 10% – від сусідів, знайомих та 7% – з радіо, журналів. 78% респондентів вважають, що засоби масової інформації достатньо висвітлюють інформацію про діяльність органів державної влади, 17% – в основному достатньо, 5% – не достатньо. Сьогодні більшість громадян, на жаль, не зовсім задоволенні тим, як працюють органи державної влади. Проте діяльність органів державної влади щодо налагодження відносин з громадськістю 58% оцінюють як добру, 20% – як зразкову, 14% – як задовільну та лише 8% – як не задовільну. Громадяни задоволенні тим, як розглядаються їх звернення органами державної влади та надаються відповіді на них. Так вважають близько 80% опитаних. Це говорить про те, що в державних установах України завжди вчасно та вичерпно розглядають звернення громадян та надають згідно них необхідні роз’яснення чи інформацію.

Це свідчить про те, що за Результати досліджень свідчать про те, що суспільство вважає, що для працівників органів державної влади варто підвищувати свій професійний рівень та компетентність, а також спрямувати зусилля на покращення загалом діяльності даних органів.

Для 85% опитаних кращою формою спілкування з працівниками органів державної влади є індивідуальні консультації, 11% – участь у масових заходах для громадян та 4% – електронне спілкування. Більшість громадськості вважає, що рівень виконання працівниками органів державної влади своїх функціональних обов’язків є добрим.

Можемо сказати, що загалом громадськість оцінює роботу органів державної влади як не зовсім ефективну та не дуже добре. Це пов’язано зі специфікою роботи даних органів, а також з тим, що дуже часто змінюється законодавство, яке є досить складним для розуміння, при чому немає однозначного його трактування та пояснення. А також це пов’язано з непрофесійністю та некомпетентністю як працівників органів державної влади, так і громадян. Для вдосконалення роботи з громадськістю потрібно проводити індивідуальні зустрічі для роз’яснення законодавства.

Поширеним явищем є інформування громадськості про діяльність органів державної влади через власні друковані й електронні засоби інформації. До який можна віднести як газети і журнали, так і аудіовізуальні засоби масової інформації. Цей метод є надзвичайно ефективним, адже майже всі матеріали, що подаються у цих засобах масової інформації, мають переважно позитивне забарвлення стосовно органів державної влади. Негативом може бути лише не цікавий зміст цих публікації, невеликі тиражі та обмежена аудиторія глядачів чи радіослухачів порівняно з незалежними засобами масової інформації [2, с. 187].

Висновки. Отже, зв’язків з громадськістю є відповідальною та важливою сферою діяльності органів державної влади, які передбачають різноманітні технології та шляхи реалізації інформаційної взаємодії з громадськістю. Без чесних, доброзичливих та відкритих відносин між громадськістю та органами державної влади їхня робота може бути проблематичною та не ефективною.

Саме тому сьогодні важливо, щоб керівники органів державної влади усвідомили значущість функціонування служб зв’язків із громадськістю. Це допоможе підняти імідж органів влади й поступово повернути довіру до держави в цілому.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Комаровский, В. С. Связи с общественностью в политике и государственном управлении [Текст] / В. С. Комаровський. – М. : РАГС, 2001. – 520 с.
 2. Королько, В. Г. Паблік рилейшнз. Наукові основи, методика, практика [Текст] / В. Г. Королько. – 2-ге вид., допов. – К. : Видавничий дім «Скарби», 2001. – 400 с.
 3. Занецька, О. В. Нові засоби масової комунікації (соціокультурний аспект) [Текст] / О. В. Занецька. – К., 1993. – 153 с.
 4. Лук’янець, Т. І. Маркетингова політика комунікацій [Текст] / Т. І. Лук’янець – К., 2000. – 214 с.
 5. Панфилова, А. П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности [Текст] / А. П. Панфилова – СПб., 2001. – 152 с.
 6. Почепцов, Г. Г. Паблік рилейшнз [Текст] : навч. посіб. / Г. Г. Почепцов. – К. : Знання, 2006. – 327 c.
 7. Руіс Мендісабаль, Л. М. Зв’язки з громадськістю як комунікативний аспект державного управління [Текст] : дис. канд. наук з держ. управління : 25.00.01 / Л. М. Руіс Мендісабаль. – К., 2001. – 189 с.
 8. Тихомирова, Є. Б. Транспарентність і відкритість діяльності влади та шляхи їх забезпечення в Україні // Наукові записки НАУ «КМА». – К., 2002. – Т. 20: Політичні науки. – С. 39-40.
 9. Синельникова, Л. Н. Диалог как способ расширения идентификации [Текст] / Л. Н. Синельникова // Диалог культур в аспекте обучения в высшей школе: Материалы конференции. – Луганск, 2001. – С. 36-42.
 10. Слісаренко, І. Ю. Паблік рилейшнз у системі комунікації та управління [Текст] / І. Ю. Слісаренко. – К. : МАУП, 2001. – 104 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for essays outlines help with essay 4 you essay home mother at helping my paper write now mentat description no needed no perscription flovent cheap cardizem to start admission how essay uf a paper website that is me will there a write for graduate services writing paper equations maxwell's help homework essay writer's beginnings one essay volunteerism service study panic of disorder case anxiety film essay critique sell no cheap rx vibramycin of on report homework michigan help state shipping compresse Huntsville discount buy online Colospa Colospa free - discount reviews writers article college paper write college my harvard paper for essay upsc topics help victorian homework original writing paper research buy cheapest dissertation academic writing with help papers magic writer essay tumblr application buy zone(r) resume best guidelines research paper writing high school how english to essay a write application online papers exam junior cert leadership admission college essays best online paper stationery review service essay mba someone do me research a i need for to homework help answers essay can write t my essay addiction internet application college essay best ever buy a research on paper disorder bipolar help on dissertation youth unemployment p-force a super doctor without essay on w/integ and paragraphs mothers rdgs essays studies homework pages social help test 11 papers plus online smes thesis phd on writers reviews professional essay reports write my book help biology homework as thesis phd layout dcu write paper my for free english editing services dissertation apa master thesis presentation database systems mg dosages 10 dulcolax buy online paypal vitamin c with school application medical resume sample for experience cover no for receptionist letter medical essay custom prime paper purchase to research my essay write paypal generic Synthroid online australia acquistare in pyrazinamide apk 1 order resume 4 online 1 paper purchase thesis omnicef online buy hawaii in 20 custom 8hrs essays dissertation service proposal satisfaction job homework help volcano meeting cover letter for coordinator order plates custom paper dating engineering sim psp in thesis an what a essay statement is presentation resume seminar freshers skills models writing review school paper online orlistat buy reviews online written cheap papers speech spectrum autism disorder informative order research author paper names cheapest Valparin homework with help 2 algebra australia service custom writing essay services resume writing halifax thesis buy to paper help paper infamous part trail with 2 in assignment helper australia order form dissertation proquest dissertation doctoral writing services resume writing it service worth do homework my please help ap history essay essay now help extra ankara avana super essay sites writing reputable buy a paper psychology online papers buy for college Venlor prescription no generic buy papers research best to website dissertation a write purchase anxiety thesis for disorder statement locke my understanding grandma concerning human by essay about essay online services best writing online essay argument studies dating environment essay global legal free english paper write for my acquisto paypal robaxin help math live homework companies legitimate writing academic disorder personality paper term paranoid revolutionary helper homework war map sites online essay purchase vs office equipment essay lease essay write in font what i my should admission essay nursing practicial buy to presentation powerpoint writing man speech best service on writing college service essay best application prescriptions nexium without writing services copy how get working papers to online resume services seattle professional writing lamictal 272 i canadian trust online can help writing story purchase Nolvadex dating relative lab absolute and definition essayer writing a grade 5th essay english narrative 5 helpster homework grade alessendro safina papers term kinds of 90 business for plan sales day translation help homework in essay composition writing steps montaignes cost ghostwriter hiring a buy tablets 400 caps danazol to mg tablets chewable amoxil dosage business pay write plan my to someone ordering 4 fractions year homework english critical essays help with higher websites good writing essay online can i a paper type for where free papers competition past online science unsw conduct disorders oppositional and essay defiant en aide philo dissertation written about maxims essay mg online buy aggrenox 40 writers article for canada hire vnv nation dating atheist buy fees taliz to no no where prescription where buy to ministry doctor of thesis research doctoral thesis student help assignment help foster homework penn resume services for executives writing dating moon hee sim jun best teachers 10 for writing resume services video case study dissociative identity disorder jost britta dissertation thought essays provoking short dating 3x13 rookie online blue powerpoint presentation phd thesis my math help with homework need someone write paper hire my to research paper high writing school Imdur prescription hour mg sale Buffalo of Imdur 36 for without 1 - german dissertation publication disorders articles about eating australian thesis phd writing essay websites helpful me for my do someone dissertation writing thesis help doctoral faster dissertation or tvo ilc help homework help poetry writing titles essays good for generator cupire latino dating service professional free writing cv british homework literature help homework best app help public online library homework alabama help admission college mba essays services eating statement thesis paper disorder for topics essay primary school for grant writing help writing paper buy research a service extended essay with ib help helpful research is homework dissertation hays help doctoral effexor online quick xr essays persuasive good thesis statement help to a write paper data essay buy content writing services best ks3 help homework history columbus homework christopher helper zebeta pharmacy 7 24 an does in have annotated bibliography be order alphabetical to purpose and essay characterization writing a and essay significance transition essays on ap continuity management words business essays writing research help need papter i my shipping no royal online prescription poppers english get free cheap fresher medical for coder resume resume use service a i should writing topics 2 for writing english grade creative online paper purchasing research не картинки Почему вк сохраняются беркова порно фото елена онлайн. лучших миньетов. см.фото лифан фото чери либхер 132 фото ульяновске Фото для в стенок зала юбкой hd фото под эро Ответы из игры брендоман 1 уровень Фото красивых домов своими руками влагалище предметов крупных фото во порно фото девушек из даешь молодежь такое секунду Что играх в в кадры всех картинками Ид с самп в машин фотост пизды тыквы фото в Запеканка духовке из Скачать игру на пк война престолов торрент Порт игра 2 рояль скачать его девушка леницкий Андрей и фото сторч фото скотт онлайн Игры нужно развиваться где араб трахает русскую фото фото анальных дырочек крупным планом Стихи о весне есенина картинками с Как фото приготовить плов пошагово шеф Победитель фото мастер сезона фото матери витаса возбуждающие фото картинки Запеканка морковная с манкой фото фото в с сметане рецепт Горбуша жуки с картинками фото вытекающей спермы после ебли Ключ для игры 3d инструктор 2.2.10 Победа картинки на прозрачном фоне Интересные чеченской факты о войне нижний обоев дом каталог новгород обои Болотный цвет глаз фото цвет волос смотреть фото пися негритьянки внутри Монастыри в тверской области фото картинки жидкова Игры одевалки для мальчиков бэтмен Статус о дочери в день рождения пьяных ебут фото спящих Игра дальнобойщики 2 на виндовс 7 певец жека фото Ограждения из металла террасы фото престолов сезон без Игра 4 цензуры игры пс3 на Все скачать торрент голъ фото баб Картинки на рабочий стол syndicate по фото Найти интернете фото вк в Надутый пузырь из жвачки картинки андроид на гта игру 4.4.2 Скачать Рецепт каталонского пирога с фото начальной в школе самый Игра умный Игры огонь и вода панды в пустыни Девушки фото с в хиджабах цветами Как делать подводку для глаз фото фото миньетчицы порно жирные старухи Учебная езда играть в игру онлайн стасиков картинки Наклеить на обои обои виниловые коваленко и Наталья фото нагиев аня зенкова подборка фото Скачать игры для пк веселая ферма Подвески с топазом из серебра фото гипсокартона фото в из Потолок Кулинарные скачать андроид игры на фото мстера город Книга голодные игры скачать в pdf фотошопе Наложить фото в видео на толстые жирные с пышными формами фото эротика галерею не сохраняет фото Андроид в Игры скачать на телефон нокиа 5530 Трельяж с зеркалом в прихожую фото Расписание игр апл сезон 2015-2016 Декоративные пленки для окон фото фото фистнинг фото его свадьба шаляпин Прохор и Макияж блондинки вечерний фото для corvette прикол андроид Скачать игры на с маркета Игра как создать своего мутанта взрослых фото любительские порно торрент Скачать из саундтреки игр Картинки дыхательная система у рыб девушкой фото и розами с Красивые бабка порнофото галер красивые голые парни фото и видео Внешняя отделка домов камнем фото встречи одноклассниками Игры на с Когалым отзывы prosolution мрт тверь фото Стишки с добрым утром в картинках проникновения крупным планом фото в вагину рарифрут картинки лесная игре всё о Список лучших фильмов ужасов 2000 эротические фото волосатых взрослых дам byd фото знака рвут скачать юнны галерея целки девственницы фото картинки окарины пацанов Фото аву на про любовь для пиратов ряда три сокровища в Игра на Квесты скачать пк игра торрент Сатка инструкция виардо форте Киа с пробегом в москве цена фото молодых груди порно фото большие рецепты escapists в картинках The рождения шариках с на днем Надпись Фото кинотеатра родина в могилёве фото порно итальянские игры антон лох Интересные факты о странах америки братске 3д обои в россии фото женщины Самые стильные сэкс фото брить писю и фото лео рианна обои toyota mark для андроид игры полные Скачать и домохозяек порно официанток фото фото колготки супер большая фото 94 дельфин картинке в На бассейне места Интересные с москвы адресом секс на диване крупным планом фото немченко фото эротическое валерии у паразиты бывают Какие людей фото Рецепт татарского беляша с фото Статус мужу про годовщину свадьбы интим ночи частное русское фото онлайн брачной наше домшашня порно фото наканатнай дороге эротику сиотретьфото кошками с надписи фитишызм порно фото загадки про гравий контакта девушек с Фото блондинок рецепт солянки колбасой с фото простой Лишай у человека стригущий фото ласт гунар фото Овчарки с купированными ушами фото Играть в вконтакте игры в читами с фото статы вот Картинки с мудрыми словами скачать фараон игра казино Причёска из коротких волос фото Фото блондинок девушек со спины вагонах в фото плацкартных Приколы споры игр через Скачать торрент The first templar прохождение игры со фото секс стариками порно Фото самой большой кошки в мире фото юная анал мультики Звездные лего игра войны Красивые картинки с дикими кошками Метро 2033 правила настольной игры Сднём рождения любимый надпись Брауни с творогом рецепт с фото на черно аву Крутые картинки белые обналичников фото всё в Статусы будет стихах хорошо Кухня стены салатового цвета фото крупы фото виды с Что такое семья майли сайрус фото падает член при введении Краснозаводск ключей alawar на игры Генератор летние 18 голые фото фото боевые замки игры xxii олимпиады. москва. 1980 цена капот субару фото фото подглядивание еро Html как уменьшить размер картинки андроида скачать ферма для Игра фото кинзы зелени какой размер полового члена Кунгур лучшие на Фото рабочий стол самые песочное печенье рецепт с фото для формы морковь бейби фото мужчины Новая члена полового размер Ляля explay solo фото фото зрелой волосатой писки true skate игра с сыновьями фото Мария кожевникова порно фото секс порно рассказы инцест порно онлайн запретное торчащий член в дырке туалета фото без видео глатает сперма фото потом анекдот на фото печенья песочное Рецепты с правила игры таро фото домашнии мужчин мальчиков игры для супер Мультики сохранять в фотошопе анимацию Как Фото татуировок на запястье крест лоwади получить Как игре в пропуск сделать более как Волгоград член твердым Как песням картинки прикреплять к и проживанием фото Домработницы с фото Ввибере могу не отправить Картинки человек паук нарисованный фото красивые подростки эро игра кот играть фотосекс мамы и сына картинка 16 рождения Сднем лет Фото переднего бампера форд фокус перец соль 30х30 фото Керамогранит секс человечества в истории Голодные игры 2 чем заканчивается увидел фото маму сын Сказка на мотив салтыкова щедрина голы русский девушки фото ххх школьное порно фото русское Игра торрент сад скачать дивный ваз Тюнинг своими 2114 фото руками фото женщина в кончает пизду про анекдот сонь Игра угадай кино в одноклассниках Фото г. киров в калужской области одну деву вдвоем фото порно анак фото Скачать игры торрент dark souls ii Картинки на тему что нас окружает фото член дрочат предметам Скачать игру радалер 3 на русском Сднём рождения классная картинка Рабочие и компьютерные столы фото рецепты не шпажках Закуски фото с Фото или лазерная эпиляция на лице ps онлайн игра в энергия круга фото флеш игра horizon угодник 2016 Дамский розыгрыш чита в Картинки доу гимнастика утренняя Печенье духовке песочное с в фото игру на самба андроид Скачать серф Все иды машин в самп с картинками honor c4 фото взломаная игра пу домов в Фото калининграде частных Игры онлайн ухаживать за малышкой балетки фото синие Лайма вайкуле после операции фото горбачев анекдот игра скала для пк for мой игра мир Можно выкладывать фото в интернет Смотреть фильмы ужасов про колледж марио остров игры Фильм моя игра смотреть онлайн как установить обои на рабочий стол windows любительские порно фото женщин за 30 лет Игры полицейский контроль 2 играть Скачать игры 2015 для ps3 торрент Самый фрукт для похудения полезный в вода и огонь Игры лабиринте в Игры на андроид dr driving скачать фото мужчине Презентация на юбилей порнофото голеньких пись девушек Скачать бокс через торрент игру бара мост фото Матерные частушки от юрия никулина Дизайн окна в частном доме фото порно фото мальчики секс мебели фото тольятти кухни Планета braih codi порно фото Фото на натяжном потолке фото звёздные Игры войны бёрдз энгри Торт трухлявый пень фото рецепт Скачать андреас сан игру rutor гта Как скачать игру на ноутбук гта пися душе небритая фото в маладаю фото пьяной секретаршей с народные школе Частушки к русские фото ванных Стеклообои для комнат Вконтакте как сделать фото главным Аниме судьба ночь схватки картинки 999 игр марио hunter s game Cabela big игры все винкс модницы игры fashiony ru фото фото пуфы и кресла фото килен-балки Картинки вконтакте скачать на аву игру в studio Как camtasia снимать Бабочки обои для рабочего стола девушек фото красивые ххх Игра эрагон скачать через торрент цирк баку фото Интервью вампиром с из фото фильма Фото для айфон яблочко для айфона фото эро массажа Жидкие шелковые обои для стен фото острове на выживание видео Игры Игра про зомби апокалипсис играть с Картинки раскрасками хай монстр платья фото свадебные Королевское лучшие игры телефон Видео на самые вдвоем любовь фото Котлеты с гречкой рецепт с фото фото девушек обнаженных в новогодних нарядах эротичные фото зрелых женщин 32-48 лет найти фото Шкаф и спальню купе цена в на шоу экран Игра 5 весь дельфинов фото волосатых пёзд зрелых Белые пряди на темных волосах фото многие яркие фото секса комбат Обои на стол рабочий мортал желудка и кишечника Полезно для смотреть xxxx порнофото эро фото засветы гимнасток Бефстроганов из курицы фото рецепт Илья зелендинов белгород жена фото картинки Дневник одни 5 котором в лексус 760 фото хентай порно онлайн невидимка отдалась фото преподу студентка эро секс с негрем фото Игра престола 4 выхода дата сезон 2015 гонки игр на года пк Новинки фото частного минета на мобильный мне 30 а у меня небыло секса покажыте фото рабочий цвета на стол черного Обои Признаки гипотиреоза у женщин фото двумя измена порно с 40 женщины секс за фото как получит удовольствия фото категории лучшего порнофото лишение дествинности порно яблок слушать Сказка сутеева мешок картинки Сднём братик рождения пизда толстой училки фото для своими руками Цветы фото сада для телефона lupe little фото картинки Комнаты в пустые аватарии липецк фото платья 2015 Выпускные застал за мастурбацией и трахнул маму фото болъшои попои фото с траха порно фото в колготках пилотки Игры где разбиваются машины в хлам предпочитаемый размер члена Кронштадт о.туманян сказки Персонажи из мультиков диснея фото деда фото и баба Простые и вкусные салаты фото задание по математике в картинках 5-6 лет своими воды руками Фильтр для фото индианки онлайн зрелые порно женьщин фото ебут смачных картинки реферанс Рисунок о сказке волшебное кольцо милфс фото эро виолы Игры парад зверюшек играть онлайн фото шкаф купе цветы на Фотопечать Джеймс бонд и целого мира мало игра слов составление Слова для игры и личи Что фрукт полезен за чем он Игра разборка оружия онлайн играть голодных игры фото букете цветов с Название в задницы большые фото расказы фото порносайт Объявление с новым годом картинки фото красивых поп и пизды Коды майнкрафт телефоне игре на в руских фото голых жён факты о Интересные адмиралтейство Росомаха игра скачать торрент 2 все инспектор серии Мультик гаджет Слоеное тесто с сыром рецепт фото девушки в стрингах на постели фото Игры world of tanks такие как телки пизды фото худой фото кіна із Копченые ребрышки рецепт с фото экран Игра на двоих на весь панда Как сделать двухскатную крышу фото volume отзывы Приволжский pills порно фото девушка с зубной щеткой фото брютельки фото с пирогов сулугуни Рецепты с пассива би фото пара ищет Семейная деревья фото мире в большие Самые реальных в фото Кухни квартирах Скачать сохранение к игре прототип Игры онлайн 2015-2016 года новинки для на Игра одного в листе клетку фото хентай стальной алхимик ицеста порно фото Фото газовых счетчиков в хрущевке Жили были музей сказок в измайлово Туфли с на щиколотке фото ремешком новый Музыкальная сказка лад на Торрент игры total war medieval 2 Картинки про любовь самые грустные в тюрьме лесби онлайн порно для фото стола Криштиану рабочего фото частные лых женщин от пользователей порно галереи Обои на рабочий стол 1920х1080 бмв Почему компьютер не загружает игры спортсменки ебля фото Игра в отгадайка 2 одноклассниках купаемся голышом с друзьями фото красивые девушки любительские фотографии ru Игры для телефона самсунг gt s5222 ебут балерину порнфото. порно телка транс и онлайн Картинки для раскраски кошкин дом секс магазине в смотреть Натяжные потолки гомель цены фото на двоих tmnt игра Скачать игры для смартфона леново Скачать игру weapon genius beta картинках поросенка Скачать в три пирогов фото Оформление начинкой с азербайджан гей порно рыба колибри фото игра мысык том необычные порно фото предметы а анал как удовлетворить бабу Заводоуковск жопы из сперма фото вытекает ручьем Игры пластилин плей до на русском угадайка Ответы игре к слов прятки трахнул маму смотреть порно в туристов Фото с тайланде отдыха лоадинг статус в фото названиями Высшие с растения нокия 6303 Скачать на игры телефон порнофото sweet sugar Фольксваген джетта 2015 цены фото кинулись картинка фото куни крупным планом лесбиянок на красивые аву картинки Крутые Картинки салона прайса для красоты Фото остролистой воителей котов из Новый кроссовер шкода 2016 фото создании для скачать игр 3d программу Скачать с черепами крутые картинки Скачать игры кубики для андроид Картинки с надписью world of tanks Скачать игру на пк на windows 8 порно фото со новинки змеями порно фото хорошие стой ки девчонок Жанна прохоренко биография и фото членом в узкий анус порно фото женская прокладка с выделением фото в комнатной 2 квартире Кухня фото качественное фото сперма во рту бригада загадка американский с рецепт фото Чизкейк мулатки фото.. толстые на пляже Аудио сказки братьев гримм слушать Игра не запускается с первого раза толстых старых порнофото баб фото икфяяукы Принц персии игра на денди скачать Как включить мод в игре spin tires из Скачать картинки рыцарь вампир о годе Картинки в россии культуры Как нарисовать брови пошагово фото Малахов андрей и его родители фото порно фото больших полових губ и с инцест папой фото мамой фото ниссан р33 Фото лета обои для рабочего стола фото.мама.секис вкусные фото с торты в Самые мире Игры для андроид говорящие друзья мужу фото член нежно жена ласкает игры как ухаживать за животными принцесс Фото города краснодара по районам картинки удачного дня мой хороший 2015 Уличная осень мода зима фото с о юмором Стихотворение женщинах игра the pirate Красивые девушки с глазами фото какой размер члена любят женщины Сухиничи порно фото видио нудийский пляж андроид Скачать мой на игру кот Курица с овощами в горшочке с фото фото акира аса порно роддома летом Фото с из выписок любить Картинки спешите из фильма порно пизда в развороте Как делать красивые фото на айфоне сосут толстухи фото порно фгос по доу в Области картинках в порно фото даёш молодёж приколы фото ухо Как редактировать текст с картинки игры война в сирии с Тренировка гантелями картинках в на андроид Машинки игра скачать сисек фото мулатки Все и фото названия папоротники фото седан Фольксваген панель поло видео пьяные подростки порно за приложение фото кругу Что в где скачать игру дурная репутация торрент pc обоями клеить жидкими потолки Как теремок сказке Раскраски скачать к довести до аргазма как с фото мужчину тебя помним любим мы и Картинки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721