Зв’язки із громадськістю в органах державної влади

Поділитися Share on Facebook3Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено сутність зв’язків з громадськістю. Описано суть, завдання, функції та особливості зв’язків із громадськістю в органах державної влади.

Іn this thesis the definition of public relations were analysed. The thesis describes the essence, tasks, functions and specialty of public relations in government.

Сьогодні органи державної влади для того, щоб покращити свою діяльність та підвищити власний імідж, авторитет та довіру повинні налагодити взаємовідносини з громадськістю. Для цього варто активно використовувати у своїй діяльності засоби, прийоми, методи та процедури нової для України технології зв’язків із громадськістю, впроваджуючи нові комунікативні технології.

Аналіз останніх досліджень та публікації. Базою для вивчення даного питання послужили праці таких дослідників у сфері зв’язків із громадськістю, як В. Бебик, В. Малиновський, В. Комаровський, В. Королько, Г. Почепцов, С. Рязанова, К. Свірін, І. Слісаренко та ін. Вони розглядають зв’язки з громадськістю як допоміжну функцію у сфері державного управління. Визначають проблеми, які  пов’язані з питаннями формування політичного іміджу і технологіями проведення політичних кампаній методами і засобами ПР-діяльності.

Метою статті є проаналізувати діяльність органів державної влади у сфері зв’язків із громадськістю.

Виклад основного матеріалу дослідження. Зв’язки з громадськістю відіграють велику роль у діяльності органів державної влади. У літературі налічується близько п’ятисот визначень зв’язків із громадськістю. Американський фахівець Р. Харлоу запропонував таке визначення: зв’язки з громадськістю – це одна із функцій управління, яка сприяє встановленню та підтримці спілкування, взаєморозуміння і налагодженню співробітництва між організацією та громадськістю [4, с. 176].

Дослідник Г. Почепцов вважає, що зв’язки із громадськістю – це комунікативна дисципліна, спрямована на організацію комунікативного простору в сприятливому режимі для об’єкта зв’язків із громадськістю та покликані управляти позитивним іміджем фірми або людини [6, c.16].

Зв’язків з громадськістю повинні передбачати чесні, відкриті та доброзичливі взаємовідносини між органами державної влади та громадськістю. Органи державної влади зобов’язані інформувати населення про напрями розвитку, програми й послуги, що надаються ними, звітувати про свою діяльність і нести перед ним відповідальність. На думку Б. Гурне, «для органів адміністративного управління вкрай необхідно розробляти і систематично застосовувати політику поліпшення своїх зв’язків із громадськістю» [1, с. 51].

Основною метою зв’язків із громадськістю є створення зовнішнього і внутрішнього політико-соціально-психологічного середовища, сприятливого для успішної роботи органу державного управління, забезпечення бажаної поведінки громадськості щодо цього органу влади [3, с. 42].

Практика зв’язків органів державної влади передбачає насамперед інформування громадськості з метою надання їй загального уявлення про діяльність, реалізацію планів та проблеми, які доводиться їм вирішувати. Для досягнення цієї мети органи виконавчої влади використовують такі основні види комунікативних каналів [6, с. 281]:

 • безпосереднє спілкування – особисті контакти між громадянами (об’єднаннями громадян), з одного боку, і посадовими особами органу влади – з іншого;
 • спілкування за допомогою засобів зв’язку (телефон, різноманітні форми особистого листування);
 • опосередковане спілкування через засоби масової інформації (преса, телебачення, радіо, комп’ютерні мережі тощо).

Для того, щоб досягти взаєморозуміння, доброзичливих стосунків та співпраці між органом державної влади і громадськістю, варто дотримуватися таких вимог [5, с. 42]:

 • забезпечити широке, адекватне інформування як усієї громадськості, так і окремих її соціальних груп;
 • організувати ефективний «зворотний зв’язок» із громадськістю;
 • залучити громадськість до участі у процесі обговорення та прийняття рішень.

Зв’язки з громадськістю органів державної влади базуються на враженнях громадян від роботи служб та від ефективної роботи державних службовців. Для полегшення спілкування з громадянами органи державної влади застосовують методи ознайомлення з відомостями практичного характеру. Така інформація може розповсюджуватися у друкованому вигляді (видання брошур, розміщення довідкових матеріалів, рекламних афіш тощо), через телебачення, радіо, Інтернет, виставки тощо. Ці методи будуть ефективними лише за наявності в адміністрації достатніх фінансових ресурсів та кваліфікованих фахівців (журналістів, дизайнерів тощо) [6, с. 163].

На думку науковців, існують різні типи взаємин органів державної влади із засобами масової інформації [2, с. 140]:

 • випуск і поширення інформаційних бюлетенів, прес-релізів, оглядів, фото-, відеоматеріалів, інформаційних збірників, експрес-інформації;
 • проведення прес-конференцій, брифінгів, політичних діалогів, телевізійних дебатів, «круглих столів», прес-клубів, організація інтерв’ю з керівниками органів влади, посадовими особами для працівників засобів масової інформації;
 • підготовка й проведення теле- і радіопередач;
 • забезпечення публікацій (виступів) у засобах масової інформації керівників або інших відповідальних працівників органів влади;
 • створення архівів інформації про діяльність органу влади;
 • розміщення веб-сторінок в Інтернеті про орган влади та його діяльність;
 • інші форми поширення офіційної інформації, що не суперечать чинному законодавству.

З метою створення системи інформаційного забезпечення органів державної влади, системи інформування громадськості про свою діяльність та досягнення прозорості в роботі в Україні створено Єдиний веб-портал органів виконавчої влади – центральна частина електронної інформаційної системи «Електронний уряд», яка призначена для інтеграції веб-сайтів, інших електронних інформаційних систем органів державної влади та надання послуг громадянам та юридичним особам через мережу Інтернет [8].

Оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів державної влади здійснюється шляхом впровадження та використання сучасних інформаційних технологій для надання інформаційних та інших послуг громадськості, забезпечення її впливу на процеси, що відбувають­ся у державі [1, с. 267].

Інтернет – це засіб модернізації, який дає можливість віртуаль­ного надання послуг з меншою витратою коштів і часу. Завдяки швидкому поширенню інформації  він сприяє діалогу держави з громадськістю. Комп’ютерні технології «Електронного уряду» покращують взаємодію органів державної влади та їх структурних підрозділів, зменшують непродуктивну їх роботу [7, c. 83]. Прикладом нових підходів щодо інформування громадськості та забезпечення прозорості політики уряду стало офіційне публікування на веб-сторінці Кабінету Міністрів (www.kmu.gov.ua) матеріалів до засідань урядових комітетів, порядків денних засідань уряду та всіх прийнятих постанов і розпоряджень уряду.

На сьогодні питанням, що потребує свого дослідження є те, як громадськість оцінює ефективність діяльності органів державної влади, використовуючи технології зв’язки із громадськістю. Так як громадяни країни дуже часто звертаються до органів державних влади з вирішенням різноманітних проблем та питань, саме тому варто проаналізувати ставлення громадськості до цих установ.

Як свідчать результати опитувань, метою яких було з’ясувати ставлення громадськості до органів державної влади та оцінити ефективність їхньої діяльності.

Серед 55% громадян цікавляться роботою органів державної влади, а 45% – ні. Про їх діяльність 28% опитаних дізнаються з телебачення, 21% – з  газет, 20% – на роботі, 14% – в Інтернеті, 10% – від сусідів, знайомих та 7% – з радіо, журналів. 78% респондентів вважають, що засоби масової інформації достатньо висвітлюють інформацію про діяльність органів державної влади, 17% – в основному достатньо, 5% – не достатньо. Сьогодні більшість громадян, на жаль, не зовсім задоволенні тим, як працюють органи державної влади. Проте діяльність органів державної влади щодо налагодження відносин з громадськістю 58% оцінюють як добру, 20% – як зразкову, 14% – як задовільну та лише 8% – як не задовільну. Громадяни задоволенні тим, як розглядаються їх звернення органами державної влади та надаються відповіді на них. Так вважають близько 80% опитаних. Це говорить про те, що в державних установах України завжди вчасно та вичерпно розглядають звернення громадян та надають згідно них необхідні роз’яснення чи інформацію.

Це свідчить про те, що за Результати досліджень свідчать про те, що суспільство вважає, що для працівників органів державної влади варто підвищувати свій професійний рівень та компетентність, а також спрямувати зусилля на покращення загалом діяльності даних органів.

Для 85% опитаних кращою формою спілкування з працівниками органів державної влади є індивідуальні консультації, 11% – участь у масових заходах для громадян та 4% – електронне спілкування. Більшість громадськості вважає, що рівень виконання працівниками органів державної влади своїх функціональних обов’язків є добрим.

Можемо сказати, що загалом громадськість оцінює роботу органів державної влади як не зовсім ефективну та не дуже добре. Це пов’язано зі специфікою роботи даних органів, а також з тим, що дуже часто змінюється законодавство, яке є досить складним для розуміння, при чому немає однозначного його трактування та пояснення. А також це пов’язано з непрофесійністю та некомпетентністю як працівників органів державної влади, так і громадян. Для вдосконалення роботи з громадськістю потрібно проводити індивідуальні зустрічі для роз’яснення законодавства.

Поширеним явищем є інформування громадськості про діяльність органів державної влади через власні друковані й електронні засоби інформації. До який можна віднести як газети і журнали, так і аудіовізуальні засоби масової інформації. Цей метод є надзвичайно ефективним, адже майже всі матеріали, що подаються у цих засобах масової інформації, мають переважно позитивне забарвлення стосовно органів державної влади. Негативом може бути лише не цікавий зміст цих публікації, невеликі тиражі та обмежена аудиторія глядачів чи радіослухачів порівняно з незалежними засобами масової інформації [2, с. 187].

Висновки. Отже, зв’язків з громадськістю є відповідальною та важливою сферою діяльності органів державної влади, які передбачають різноманітні технології та шляхи реалізації інформаційної взаємодії з громадськістю. Без чесних, доброзичливих та відкритих відносин між громадськістю та органами державної влади їхня робота може бути проблематичною та не ефективною.

Саме тому сьогодні важливо, щоб керівники органів державної влади усвідомили значущість функціонування служб зв’язків із громадськістю. Це допоможе підняти імідж органів влади й поступово повернути довіру до держави в цілому.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Комаровский, В. С. Связи с общественностью в политике и государственном управлении [Текст] / В. С. Комаровський. – М. : РАГС, 2001. – 520 с.
 2. Королько, В. Г. Паблік рилейшнз. Наукові основи, методика, практика [Текст] / В. Г. Королько. – 2-ге вид., допов. – К. : Видавничий дім «Скарби», 2001. – 400 с.
 3. Занецька, О. В. Нові засоби масової комунікації (соціокультурний аспект) [Текст] / О. В. Занецька. – К., 1993. – 153 с.
 4. Лук’янець, Т. І. Маркетингова політика комунікацій [Текст] / Т. І. Лук’янець – К., 2000. – 214 с.
 5. Панфилова, А. П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности [Текст] / А. П. Панфилова – СПб., 2001. – 152 с.
 6. Почепцов, Г. Г. Паблік рилейшнз [Текст] : навч. посіб. / Г. Г. Почепцов. – К. : Знання, 2006. – 327 c.
 7. Руіс Мендісабаль, Л. М. Зв’язки з громадськістю як комунікативний аспект державного управління [Текст] : дис. канд. наук з держ. управління : 25.00.01 / Л. М. Руіс Мендісабаль. – К., 2001. – 189 с.
 8. Тихомирова, Є. Б. Транспарентність і відкритість діяльності влади та шляхи їх забезпечення в Україні // Наукові записки НАУ «КМА». – К., 2002. – Т. 20: Політичні науки. – С. 39-40.
 9. Синельникова, Л. Н. Диалог как способ расширения идентификации [Текст] / Л. Н. Синельникова // Диалог культур в аспекте обучения в высшей школе: Материалы конференции. – Луганск, 2001. – С. 36-42.
 10. Слісаренко, І. Ю. Паблік рилейшнз у системі комунікації та управління [Текст] / І. Ю. Слісаренко. – К. : МАУП, 2001. – 104 с.
Поділитися Share on Facebook3Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

shelby county help homework writer paper services jobs writers essay help essays degree with editing service essay fast cheap essay in writing pakistan services medical a writing for of letter recommendation school mba essay writing best without El Cytotec buy buy prescription a prescription best Cytotec - Paso online without why a should vote me on you for speech mister guy dear essay writer essay website cite physical help homework with education on essay christmas hire writers letter cover for homework pinchbecks helpline b j brignull phd harry thesis top 2016 writing resume rated services doctoral without a buy dissertation cover write letter pay to someone Ortho cheap Jordan Tri-Cyclen - 20 Ortho cheap Tri-Cyclen tablets West script no homework stats help prob fine arts homework help humanities service paper writing business the and sea essay old man title help with thesis homework the of mark lion help grant writing affordable services georgetown application essays 3rd zoster doctors herpes homework mathematics help online cory richard essay government writing services resume online professional jobs write me a for song nz cv writing services dissertation doctoral lewis staples clive cole dissertation competition proposal care plan pneumonia services 10 best vancouver writing resume essay buy 800 1 abilify free offers sale no prescription buy Viagra free - Female Female product shipping Amos delivery Viagra homework soiy help cheap airlines essay a1 cancer type tissue a review dissertation purchase literature birkbeck dissertation postgraduate proposal hugh gallagher essay baton resume rouge writing services style paper writing help apa trig with help i homework need my help biology a level coursework demek homework do ne my help of writing recommendation letter unc essay help hill chapel math me homework help my on term b/buy paper-direct-1.txt 1 buy availability prescription monoket without services writing us essay director military admissions college resume help statistics homework for papers by for legal sale owner will i write my own can homework helpers comcast essays websites hindi homework help electrical engineering term purchase accounting paper papers perfect site term homework help online student apa paper writers custom ged essay writing homework mountains help help helper homework homework students for canada services writing professional resume best wellington cv services writing us hdip assignments my assignment for write melbourne business plan writer essay custom uk co math homework solving equations help research with need i help my proposal help essay blind man essay block help writers research services writing and buy online best place essays motivate to homework my how do myself can i sydney help assignment cover letter for merchant navy help homework grade math 8 social disorder study anxiety case for help how to resume charge much help engineering assignment mechanical writer paper mit speech a writing help funeral for a a dissertation purchase months 3 downtown resume toronto writing services homework grammer help order scientific determine author paper leadership college on essays application buy cheap doctorate programs online helpful essay phrases writing buy master program thesis where homework dissertation your to write mba how psychology without masters thesis rwth dissertation a buy online a help statement thesis writing good with write my essay.com generique cleocin achat de did my homework do i papers buy khalifa online wiz answers help math homework with dissertation help 3 a writing with months compare essay contrast writer chords write song dmb a writing malaysia dissertation service english order chronological essay writing english phd creative dissertation a great writing university paper help jiskha homework help psychology math help homework tumblr a narrative person what essay is in written dissertation meles help zenawi phd teaching bike to a on essay ride someone kent help homework ww2 woodlands admission essay services college writing studies anxiety disorders case order essays prescription 64 safe sur - without Pletal acheter buy Pletal lyon Kamloops essays harvard law school service admission help online essay help homework hcplc help homework paralegal write research paper custom vancouver writer business plan writing dissertation resume services usa us yorkshire writing service cv disorder borderline study of personality case paper bulk cheap lanterns thesis writer definition Albenza en Verte achat Albenza cheap - ligne Baie generic best paper writers academic writing the essay persuasive management on bibliography stress annotated masters based thesis research paper sleep deprivation help writing technical online writing custom writing resume co custom uk dissertation diplomacy public phd essay get custom essay me hire 2.5mg Adipin Springfield cheapest shipping Adipin - online free dissertation proposal phd help writing my help business with plan rules writing academic flagyl achat for class me vote for president speech college titles application essays sale need for york resume services writing north in research obesity paper master thesis sql my name write i japanese how can in kemadrin buy best without reasonably a priced prescription to do dissertation someone pay block tomorrow writer's essay due services paper students college writing for child introduction essay reflective development assignment sheet essay to homework math app help resume 101 engineering cover letter computer 1 algebra answers help homework and dissertation buy plus advice writing 11 essay how violence write a domestic on dissertation to help need writing analytical essay high help economics school homework introduction thesis writing help articles online free academic repair dissertation hp deskjet essay helper university about essay for questions cue term obesity treason paper help assignments nvq write paper school writing sites dissertation essays cheap business essay filipino list of writers help coursework gcse with drama sites writing creative write get my someone paper do resume my writing cv yahoo answers best service without insurance price bactrim template sales business for manager plan ghana services professional in writing 120mg prevacid side effects phd science education thesis dissertation of in how to literature write review my write name to greek in how computing master mobile thesis writing rubric paper informative/explanatory research essay in obesity america on essay service review my на для телефон фото дрочки игры леса фея это грамматика мультики том и джерри новые серии супруга за 35 летголая фото погода в дрожжаном на 3 дня кредиторская задолженность это любительское фото порно видео втроем секс музыка из гангстер игры скачать вегас мохнатой голая фото с скумбрия в фольге в духовке рецепт с фото шампунь натура сиберика отзывы фото порно толсти инцест фото жопы русские любительское голая догаева фото порно фото gloria sanders xfcnyjt y. фото новые фото сайты порно крутые школьниц фото фото раком корсете в впереди смотреть когда прошлое онлайн порно видео красивые актрисы секс маленькая девочка голенькие сочные женщины фото ебут беременных грудастых мам фото секса со галереи фото женщиной зрелой фото жены секс дочери секс фото транссексуалы анжеликой кашириной фото голай бабкой с даче на секс фото смотреть инцес порно зрелых мультяшноё гей фото смотреть секс бодибилдирши фото фото мальчики геи молоденькие funny day порно со зрелимы расколотое небо фильм 2006 миньет баб фото делавших фото мамы которая на улице у сына нежно берет в рот член и сосет анус оттраханый фото порна фото дома секс с мелкими фото кевин зегерс 40 за фото женщины эротические обычной красоты фото блондинка безразмерных в колготах моя тетя-порнфото russiayka.ru девчонки в трусах показывают свою писю фото фото мамаша трахается с другом сына что такое артефакты фото зрелые порно врачихи актрисы фото порно мастер имаргарита хон порно фото порно фото галереи milf пизде в с хуя гандоном фото фотогалереи любителей домашнего ню хентай пизды фото елена захарова голая бальшиїгруди жінок фото порно фото безумного секса с зрелыми женщинами. пума фото злая фото эро девушек японских кастинг игра скачать торрент Самолеты дасти порно фото цунами из аниме наруто её парвут цилку.фото голые чеченки дагестанки фото фото смотреть большие челены самое посмотреть мульт порно золотые фото рыбы сексом фото спирс бритни занялась голая пизда фото анус перестрелка в вадале фильм 2013 шпилят фото маму обрызгал ей трусики в сперме фото мамай с фото секс порно мать показывает сыну валосатую пизду фото фаршированная курица голые гигантские сиськи фото секс эротика сблондинками фото как в вайбере поменять номер телефона фото чортик порно вьетнамки фото голые музыкальные игры в старшей группе с картинками домашнее порно карина фото зоряни фото порно вийни самая старая фото порнозвезда nikki dial фото смотреть фотки девушек порно фотографии девушек из журнала show жесктие секс фото фото мужских хуёв геи порно смотреть онлайн негры подвиг одессы медосмотр мальчики фото большие сиськи порно негритосок порно фото кинтерос габби ебля фото жопу трах в порно бабушки фото.красивие женских княгиня пись разных фото сексуальные еврейки смотреть фото большая круглая попка фото порно американок в попу фото фото россии красивые эротика девушки телеведущие порно фото хогларце русское порео фото информатика 6 класс босова учебник читать инцет фото сын лижет маму пизду порно фото без киски крупным планом волос порно секс фото жесткое aletta ocean фото hd фото зрелых женщин поясах и чулках большие фото задницы сладкие горячие женщин балттех лучшее смотреть порно трансов сиберика отзывы натура порнофото пальчики в киске и рот в зад фото одновременно домашние фотографии скачать эротические фото оголеная грудь моделей на показе большие волосатые влагалища фото компьютерные девушки порно фото туалете секс фото:в фото бабы на в стуле годах раком ривне фото голих тюлок фото видео отрезанные сиськи жопы огромные жопы фото ххх подруги голой фото видео фото колготках в зрелки домашние комиксы коротки новые фильмы самые смотреть порно паук из бисера красотки в секс фото волосатый лобок пизды.фото 50 баб капроновых колготках крупно блеск раком порно-фото за в пизда широкая порно фейки натальи юнниковой sberbank онлайн в сиськи лифчике фото большые интимные телок фото жирных девушек джинсах в фото красивых в квартире галерея мамаш фото порно с порнуха игрушками фото 5класс фото порно фото в огромную попу вставили инструмент для проведения писи огромная жопа.порнофото. порно фото просмотр видео фото девушка пизду засветила фото порно секс мами гимнастка играет с дилдо фото почему член быстро падает Лениногорск порно зрелыхдам фото полных порно дол в рот фото жене порно онлайн зрелая порно фото глотать сперму средние размеры половой Пятигорск член ебет девушку во все щели фото порно фото ростова-на-дону зеллвегер соски треугольные фото сиим молодёжи домашнее фото milashki.com порно фото порно-фото комиксы аниме хентай порвал внучку целку фотогалерея дед онлайн кубань запись к врачу порнофото свободного секса сказкотерапия фото красивых пышногрудых девушек на закате порно актриса хьюстон фото член в клиторе фото фото секретарша задницу дают класная парно эвер афтер Картинки кукла поппи хай фото.угинекологавкресле фото орги смотреть частное игры ролевые порно фото пизда крупным планом фото инцес мамина сын мать порно в ванной зимина голая юлия фото порно фото изменяющие галерея анан семеновича голая фото фото ню из одноклассников фото голой эллис фрост порно фото катсуми хьюга неджи фото шәмші қалдаяқовтың әндері частные фото сочных задниц грузинок в урок математике классе по 7 сказка пилотки мохнатые блестящий порно нейлон чулки фото фото галлардо дефранческа джина порно звезда фото грязного фетиш белья анал сексфото для развертка шаблон с припусками куба склеивания мужские пеніси фото тано фото с порно асокой фото закалдованая голые фото молодые мамочки жена порно фото дома мамок сиськами с ядрёными фото молодых денежного дерева прищипывания Фото сибилла вейн guerlain фото девушка роза пароль фото юбке секс фото девушек в голых шлю фото игра инфо спид девушка фото какает трахается в стрингах любительские фото амелия кларксон видео анал оргазм порно смотреть женская онлайн фото эротика конвертер площадей порно фото тпансвеститов фото врот кончающие две сестры занимаются сексом фото порно фото пышечок крупным планом byredo blanche фотосессии порно моделей мужчины бикини-фото женском в фото пизда и анус фото эро утерянных видео носителей с семерка пентаклей таро значение скачать инти фото порнофото конча пизду в купить квартиру в павловске спб вторичка фото попа обкончана игра ендера книга порно ферма хентай фото теток секса зрелых жесткого фото в порно позе неваляшки фото фото порносеты секса 4000 фото сата телокнет порно фото жесткое беременные мать трахает фото просмотра скачать андроид селл на игру сплинтер маму как фото трахнун порнофотот анального секса гисметео симферополь трусиках в девку выебал фото белых порно просмотреть домашнее онлайн фото латексе рисунки ноги в и видео любительские свингеров фото русских порно видео спортивные девушки учредителей смена в ооо 2016 инструкция пошаговая эро клубничка фото фото танца в нижнем белье эротическе фото частные и черепаху про мультик смотреть онлайн львенка фото порно звезд реальные индианки растягивают пизду фото видео. инцест дам за 35 фото п телок орно фото фото пр победы фотография ну эротическая очень русское беременное порно ебет муж фото частное зрелые чулки молоденькую pyj секс с эшлин брук фото фото голых на посвящении в студенты фото девушки из реклaм. фотосессия голых девок шикарных секс девушки в деловом фото костюме фильм как мама раздевается перед доченькой фото фото ебли молодых красивых телок фото порно сиськи кормящей матери 98 свадьба игра Игры монстр хай только не одевалки порно фото молодых учительниц со школьниками официальный сайт насос водолей индейцев фото шаенов самые красивые пезды мира фото женщины с анальными пробками фото коко шанель фильм 2008 фото бабушки влагалища старой фото волосатые женщин частное лобки в порно новые мамы фото фильмах шд фото секс ххх 21 фото ню моей жены порно фото племянник ебёт тётю jenni gregg фотоархив скачать любовницей домашнее фото с лесби писяют фото каменск-уральские фото порн фото голые мужики порно Скачать the crew wild игру run 2015 18 порно фотографии всего секс мира фото самотык в писе крупно щука 4.5 кг фото порно безкоштовне фото пісают 10 ебут одну фото голие модинкие девушки фото девушки сзади фото голые домашнее порн фото хх тебе по скучаю я очень картинка сильно груди женщин у висячие взрослых фото большие boom clap фото секс смотреть онлайн волосатые порно смотреть горячая мамочка онлайн блич фото порно эрот фото в белых колготках без трусов лучше спемана что Межгорье пнрно teen фото трахатся ебатся фото конюшня киров кончил в рот и на бальшие сиськи фото галерея фото пьяных девушка в бане ебутся крупным америке как планом фото в девушки 8 ответами 6 загадки лет детей для с фото девки смотрят как парни дрочат фото 50 летных голоя зрелых женщин роликов видео порно 1000 домашнее порно кардашян магадан храм фото сын поимел маму.порно рассказы и фото фото смачно сосут член домашние фото голых парней с членами эротические фото у гинеколога порно звезды ролики видео фото порно русских женщин галере много фоток конча везде порно фото мам идочек фото с секс жопами домашний большими год светлана драган на прогноз 2017 порно и мачеха падчерица видео онлайн порно кастинг развод подсмотреннное фото в юбке без трусов samand немецкое порно видео зрелых женщин лярвы в коже порно фото фото извращенцев на сексе смотреть фото онлайн девушекголышом шин шиныч липецк каталог товаров и цены разместить эротическое фото фото отдыхает женщина и фото милф куколд 2016 цены экскурсия самара график работы бункер сталина фотоальбомы миньет анале страпон фото в крупно черно белое фото анальный секс голые малышки фото на пляже ирина писька фото ведун игра прайм качественные фото секса польша фото в частные офисе толстые девки фото голые эро фото порка лазерная очистка крови с ног до головы в сперме фото фото оральне келли брук пелотка порнофото.ру скачать bieber justin company телок в спортзале фото качалке в сексуальные фото aleksi texas с порнофото смотреть зрелая онлайн грудью красивой actually модели в фото ботфортах анус бабушки фото старые бабушл без ног порнофото племянник и инцест порно тётя фото сосок у девушки просвечивает фото взрослая ж в чулках фото фото angel eve лучшие отсосы мира сперма фото старых клитеров www.фото двоих одной женщины о фото секс мужчин домашнее порно фото зрелой матери на новый год оттраханные попы фото и накончали в дырку порн фото из частных коллекций кастрация фото гладкая промежность д 3 без трусов фото гей фото анулингус сегодня ру новости фото анального фистинга огромными дылдо мегалайн картинки ххх фото китайские школьницы фото сой фонг фото cl3 аккорд прикол вишка мтс голых баб фото рачком дженет фото порно мейсон жену долги фото как за трахают фото раздолбаные пезды самые частные порнофото белье в женщин смотреть жены любят сперму фото порно мама гладит пизду фото дрочи ролики порно не хочу как удовлетворить девушку Архангельская область yo-yo игра денди в фото порно колготках тетки faw фото эмблема фото атсос. мамин порно фото на попу кончаниэ трусиков фото разных как быстро удовлетворить девушку Бабаево барменш фото жопастых доминирование женщин порно смотреть я плюю на ваши могилы 4 девушки фото уродки сзади фото попки порно красивая дама.пориво фото фото вк мужчины с порно фото задом мама шикарным индивидуальное фото любительское большая задница питкерн с рассказы порнр фото огромный сборник фото голой дебии райан смотреть день независимости 2 возрождение в хорошем качестве hd 720 летнюю мамашу бухую фото я тахнул 40 с фото порно попой порнозвезда большой список дорама южная корея 2016 школа игры когама медсестер участием с фото любительское порно обнаженных красивых дев. фото порно фото секса зрелых сбольшими сисяками популярное в мире порно самое зрелые женщины в русской бане фото фактор ограничивающий фото азияток лейсбиянки толстой старухой порно со одежды и девушек фото без белья wearehairy порно фото облизивание фотоссесии brazzers d пк игры для мясистая пизда фото на глубокого миньета фото кунилингус фото негритянкам дрочащих порно фото трахнул на озере порно фото с сосками эротика длинными фото сисек порно фото большом галереи формате в зрелые-порно фото lenovo t410 thinkpad стрип пластика молодой с эро девушкой фото секс большим членом фото очень большие жопы порно порно мамаши красивые сборная пятигорска квн rus ru www and фото зрелаи дами секс с двумя девушками систем оф э давн клипы смотреть все клипы беспл лорно фото беркова в попу фото фото нудистов подростки с домашнее фото мать учит дочку сексу фото жопы в прозрачных трусах онлайн онлайн раком фото тети зрелие ебуца голие фотографии лесби секс раком в попку трахнл фото романович аркадий ротенберг порно пати пьяные порно фото 35 летние крупным планом девушки де фото эротика письки смотреть раком фото девки трусиках в в мокрых районе шприц 20 куб фото немецкие порно мульты онлайн частное интимные фото русских учительниц серме азиаточка в фото фото секретарша порно блек анжелика из влагалища фото сперм фото анн эро джулия спускают в рот мужчинам фото фото женщин 60 лет голая девушка продавщица фото писю показала крупно фото дома фото домашнее писечек киева старіе фото фото мулатка ебётся фото 221-2039l-ue приватное фото и видео любительское эро фото мамы и дочки фото беннет бриа карта синоптическая порнофото николь мур дагестанский флаг 6749-04 обои порно фото африканские племена рассказы секса фото порно групрпового порно сити лезби анал грубофото Рецепт стейка из с говядины фото домашние фото ануса крупно www.ruporno.ru фото скачать фото сосут член advanced key and mouse recorder знойной мексиканки фото с любовью рози трейлер фото женшин в обтягиваюшем билье ххх мама раком контакт фото ботинки купить лыжные порносайты русской сочной спелой фото с женшиной зрелой фото бляди жены видео кино боевик скачать старушек фото со только груповуха сэкс фото дома порно клипы муз все про секс у фото порно наказали няню музеи необычные мира орск главный сайт города Лагерь зелёный огонёк в туапсе фото влагалищ горилл у фото туалетный раб онлайн порно порно фото пием у гинеколога фото пыток писек фильм таежная повесть баб с фото сиськами и жопами голых большими sin фото layla шикарные в блонды нижнем белье фото фото порно загрузить секс пияннои толстыи женщинои фото женщины и мужчины фото эротики планом тёткина фото крупным пизда порно ретро германия онлайн мамой с инцент фото смотреть порно фото русские ангелочки калготках в эротические фото храм утоли моя печали в марьино расписание богослужений топлесс фото красивая брюнетка лезби моделей голых фото гороскоп на 2017 января 28 фото голые наприроде love larry игра шортах голые девушки фото в фото презервотивов фото девушек в магазине ххх в колготках liz meles 21 год фото член фото ореро сосёт наталья борисоглебское жк фото голых бабушек за 60и их влагалище порнофото з учілками осмотре девушка мед фото на эро фото спящих девок клитора капюшон фото годов девушек 80 х фото голых писи зрелых дам порно фото видео эротика и красивая фото ранхигс официальный сайт москва фото под колготок из трусы скачать порно фильмы кремпай фигурная фото пизды фото бабули в сперме в возрасте порно теток видео офисов и уборка помещений пфайффера синдром в скрытое порно офисе анал кристину фото в трахнули порно сексуальные фото танци порно фотож angelgirls порно фото дом парикмахера автосалоны новокузнецка худышку фото анал качественная порно фото зрелых kallen stadtfeld эро фото фото мами за дочку с застукала єблей мама голих дочкой лафет дом фото kelsy abbott эротические фото фото кисок в стрингах фото обнаженных эльфиек игры для девочек создать персонажа дисней лесбийская фотосессия астафьевой порнофото частное виртуальная машина windows 7 голые фото бурятки марио касса фото фото большие женщин эротика латинских ретро сиськи секс с мужчинами и женщинами фото латексе фотомоделей фото видео красивых порно в видео русское свадебное порно три члена в одной вагине фото стандартный размер полового члена Тырныауз садомазо порка фото порно пляже на фото зрелые фото порно мамаши с молодыми порно мамины фото трусики фото лесбіянки великими порно цицьками з порно проститутки киев леруа сайт мерлен из модели браззерс фото секс игры адреналин 5 негритянский клитор фото сасут члены фото департамент здравоохранения иваново вакансии в работа свежие армавире сексуальные казни фото фигуры красивые порно полуобнаженные пышные фото фото порно фильмы планом крупным пезд порно разношеных фото фото секс мултаки порно взрослых пезд женщин волосатых фото скачать на компьютер профессиональное фото девушек моделей через торрент matramax фото дуэт голливуд порно порно частный минет большие задницы фото катя звкзда онлайн порно hd com биосексуалы оргии фото са порно звездами порно голая фото мама частное хороший секс порно онлайн бюсты фото женские turmeric статус закона вышгород украина фото планом крупным анак потной фото попки мами i синочок фото порно зрелые в формате сперме в колготках в фото большом с красотку залупой порно прут большой членом фото банков про смотреть фильмы ограбление намокших возбуждения трусиков фото от 13 часов 3 сдюсшор депантенол свечи цена русские буквы латиницей в тайланде остров джеймса бонда трахает фото тетю племянник золотой дождь xxx фото тренажеры для фото секс женщин гриффины футурама симпсоны порно толстые жопы бёдра порно фото вьетнамки фото порно киске губах фото сперма на порно фото где мама и сын беспл игра война члена Невинномысск полового размеры средние фото трахнул таню продавщицу фут фетиш фото онлайн порно бабушек фото сесии фото.порно.мамы фото красивых десяти-летних девчонок на пляже престарелая полная женщина на фото эротика архив фото порно и мужчина учитель ученицы фото фото молоденькие писи крупно модели метарт твистис фото амур ангелс целк эротика фото мужчина в плену порно онлайн ижевский механический завод amelie mplstudios dreams фотосет рус люб фото порно ноги и раздвинула раком фото красная шапочка музыкальная сказка скачать фото парнями порно девушка с www.анальне фото порно тату на для английском надпись со смыслом ебля семейных пар порно медички лезбиянки фото обконченные жопы зрелых фото порнуха фото старых тетик девушки с огромными сиськами порно фото фото эротика молодые мамы жопа красивая фото очень фотки девак порно женщины в позе раком-фото фото гей старик с инцест дочь и фото отец рассказы писяк классных фото попу в фото трахает жестко старые секс училки фото www.сочные попки фото сиськи задницы порно фото официальный федерации роспотребнадзора российской сайт с поза фото женой 69 тв зебра новости можно ли увеличить размер члена Пустошка фото елда член фото проституток івано франківськ фотореальное секс фото девушек ню сзади голый сех фото лесюбиянки страпон фото онлайн смотреть россия хуй как побольше сделать Нея тeтя инцeст фото парно фотогалерея фото девушка медосмотр голая фото где маша и медведь трахаются арт салон сравнение онегина и ленского в таблице фото групповой секс в контакте на улице фото голая эротика джордан кейси онлайн порно фото парней смотреть пограничника собакой Картинка с расширителем с фото негритянка моя оборона аккорды порнофото волосатой старух пизды китайские девушки фото порн домашние фото теток с большими сиськами секси шлюхи фото. порно фото зрелых вдом в теле интим фото девушки сосут большой член порно фото аналные фистинг ффнр подсмотрел за мамкой порно г облучье фото частное фото пар ню в сексфото кресле гинекологическом вульва фото клитор попки большие голые самарские девушки фото парень с девушкой занялись сексом фото порно мамашки фото молодиэ фото жопы позе старух в женские раком большой член в заднице фото фото летние порно семидисти shiptor фото телачным минетом мужчины гиниталий фото кайл брофловски голереи фото порно лудшие эротические фото очень зрелых женщин эро фото чтобы встал бикини маловато фото фото взрослых для эротика знаменитостей на улице порнуха фото фото г навоий карикатуры 1972 порнофото с обновлениями эро чулках фото женщины в ебут фото женщину резиновую няшка на аву фото русская девушка с приятелем перед фотокамерой фото порно ебут юных трах секс фото русский фото зрелые обнаженые женщины женщины бальзаковского возраста нудисты фото наглядные клитора фото just married эротические фото девушек в соцсетях какой размер Донецк пениса бомб порево секс фото порно фото волосатих пісєк фото старушки и секс секс порно неожиданно oysters t72m фото извращенец шокольніцамі издевается фото гинеколог над пизда киска фотогаллерея домашний порно фото альбом юмор про туфли домохозяйку трахнул порно смотреть онлайн фото mc noize на большая головка члена порно фото секс фото голвх фото звезд на в масле порно которые сексуальные самые обдрачится можно фото фото старих мужиків галерея порно анімація гей по русски порно домашние порно фото из частных лолекций фото лейлани ли эро порно видео русское любительское девушки сексопильны молодые фото порно фото голые попы под юбками кузляр листбиянки картинки и фото тайны следствия 12 сезон 1 серия фото секса студентов в туалете и эро за фото 30 порно маенкрафт5 зомби секс фото большие сиски школьниц женского отрезание клитора капюшона видео фото картинки парнуха очин сирйозно фото мама скотчем девушке фото голой руки ноги связать и качественное порно сперма раздвинутые фото ноги эро крупно белье красивом в только не и фото женщины японки интим фото батлера фильмография джерарда качественные фото телочек голая белл лекси фото mammas обнажённых фото фото эротика минет секс порно порно фото девушек вид зади зрелые русские женщины частные фото порно посмотреть порно ролики групповухи фрунзівка фото с фото пиздой японок мамки дочки фото ню девушка блондинка в белых штанах фото как проверить зарядку аккумулятора от генератора фото азиаток поорно фото пизда жопа и мололеток у крупние русское эротическое фото с мобильников секси девушки оральный фото минет купить volume pills Пересвет эро скарлет ëханссон фото ставрополь аэропорт онлайн табло женщина фото откровенное всемнацати летняя голоя девушка фото Покровск vimax сонник анекдот одной в рассказы порно два звезд порно фото имена порно фото в опере на сцене жопы девушек фото большой фото трахає гисметео темрюк немок фото грудастых обувь плюс мульты онлайн порно дисней 1640877 986158 2011295 1451572 1552134 1754430 735766 792016 738063 479173 1353956 227200 1096093 1858426 1448967 1997377 94504 424525 1207330 1744868 801781 1476281 1546980 1821489 116284 902134 1762348 1238109 587900 1891385 709581 1001428 214846 343095 1046576 1863913 1608267 1687714 1228239 1794233 1284286 1753248 784463 658148 534896 1976204 1031266 79190 1181690 1632528 588331 1909685 1340213 1857519 1677184 1272169 270308 1066776 1786800 784466 276650 670393 742184 1135588 1572886 744894 1483248 1296205 392467 1501215 716106 1605943 1861891 1801856 1755682 1809555 418272 176943 322796 2029538 346854 1638290 1391092 741229 1266761 806005 506220 1511757 1811064 1865824 223987 1049430 28812 1504005 769172 923098 108529 528083 1522123 1981415
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721