ЗООНІМІЧНА ЛЕКСИКА ЯК ЗАСІБ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ГЕНДЕРНИХ КОНЦЕПТІВ У АФРО-АМЕРИКАНСЬКОМУ ЖІНОЧОМУ РОМАНІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 82-311.1+81’42

Н. М. Гоца

Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка

 

У статті висвітлено основні аспекти вираження концептів фемінність та маскулінність засобами зоонімічної лексики. Завдяки порівнянню цих особливостей у романах авторів різних статей, доводяться гендерні розбіжності афро-американського жіночого роману.

Ключові слова: зоонім, зоонімічна метафора, зооморфізм, гендер, концепт фемінність / маскулінність.

В статье рассмотрены основные аспекты выражения концептов феминность и маскулинность средствами зоонимической лексики. Благодаря сравнению этих особенностей в романах авторов разного пола, доказываются гендерные отличия  афро-американского женского романа. 

Ключевые слова: зооним, зоонимическая метафора, зооморфизм, гендер, концепт феминность / маскулинность.

In the article the main aspects of the concepts’ femininity and masculinity expressing are found out. Owing to comparing these peculiarities in the novels of the authors of different genders, gender distinction of Afro-American women novel is shown. 

Key words: zoonym, zoonymic metaphor, zoomorphism, gender, concept femininity / masculinity

За кожним словом стоїть зумовлене національною свідомістю світосприйняття, що веде до необхідності вивчати мову у нерозривному зв’язку із культурою народів, які розмовляють цими мовами. Саме тому у словниковому складі мови відображається досвід народу, його матеріальна і духовна культура. Серед лексичних одиниць номінація людини є одним із найпродуктивніших способів вираження гендеру в мові. Зооморфізми асоціюються з культурно-національними зразками та стереотипами, що і творять характерний для тієї чи іншої лінгвокультурної спільноти, менталітет [9, с. 144].

Тваринний світ у певній мірі нагадує людське суспільство. Зовнішність та звички тварин часто є підґрунтям використання їх у переносних значеннях. Та не варто забувати, що кожен окремий народ виокремлює помітні лише йому ознаки. Сприйняття та розуміння образно-переносних значень певною мірою залежить від гендерної та соціокультурної належності людини, тому метою статті є дослідити як гендерні концепти актуалізуються через використання зооморфізмів у афро-американській культурі та як вони виражаються у романах письменниці-жінки та письменників-чоловіків.

Мета статті передбачає вирішення наступних завдань: проаналізувати  основні аспекти вивчення зооморфізмів у сучасній лінгвістиці; здійснити власну класифікацію зооморфізмів, що носять гендерне забарвлення; згрупувати зооморфізми, вжиті Т. Моррісон та письменниками-чоловіками відповідно до того, який гендерний концепт вони виражають; виявити та проаналізувати гендерні розбіжності у вираженні концептів фемінність / маскулінність у жіночому та чоловічому художньому дискурсі.

Об’єктом дослідження є соціокультурний та гендерний аспекти афро-американського роману. Предметом виступають зооморфізми, що позначають у романах гендерні концепти фемінність / маскулінність.

Вибір тих чи інших лексичних одиниць часто відбувається підсвідомо. Тому ми порівнюємо мовлення у жіночому та чоловічому романах, а не мовлення жіночих та чоловічих персонажів у романах авторів однієї статі.

Джерельною базою дослідження слугують романи Тоні Моррісон „Найблакитніші очі” (TheBluestEye), „Пісня Соломона” (SongofSolomon), „Сула” (Sula), „Смоляне опудало” (TarBaby), „Рай” (Paradise), „Любов”  (Love) загальним обсягом 1509 стор.; романи Омара Тайрі „Роман останньої вулиці” (The Last Street Novel), „Заради любові до грошей” (For the Love of Money) та „Просто скажи Ні” (Just Say No) загальним обсягом 1328 стор.; а також романи Ральфа Еллісона „Невидимка” (Invisible Man) та „За три дні до пострілу” (Three Days Before the Shooting) загальним обсягом 1682 стор.

У руслі сучасної лінгвістики зооморфізми досліджують як складову фразеології [6], онімів [8], засіб репрезентації гендерних [9] чи лінгвокультурних аспектів [2], [4]. Лінгвістичні дослідження номінативних одиниць з анімальним компонентом також проводили Г. Богуцька [1],                 С. Голяк [3], Л. Почепцова [7] та ін.

Цікавим є використання зоонімічних метафор у художньому дискурсі. У процесі дослідження було складено вибірку зооморфізмів та здійснено їх контекстний аналіз. Так, у романах Т. Моррісон виявлено 36 номінацій та 122 вживання зооморфізмів, що виражають різні гендерні концепти (див. табл. 2).

Серед них: 1) назви ссавців fox, cow, pig, deer, antelope, panther, tiger, jaguar, cat, polecat, ape, gorilla, baboon, rabbit, puppy, horse/mare, kitten, rat, animal, bat, beast, pet, dog (23 номінації, 78 вживань – 65%); 2) назви птахів hen, bird, chicken, duck, turkey (5 номінацій, 13 вживань – 9%); 3) назви комахbee, butterfly (2 номінації, 3 вживання – 2,5%); 4) назви плазунівsnake, turtle (2 номінації, 26 вживань – 22%); 5) назви рибfish, roach (2 номінації, 2 вживання – 1,5%).

Розглянемо детально ті зооморфізми, що виражають гендерні концепти та є визначальними для афро-американського жіночого роману.

I.Зооморфізми, що виражають концепт фемінність (див. табл. 1). У Т. Моррісон зафіксовано 20 таких номінацій – 61% (41 вживання).

Авторка часто вживає зооморфізми, що вказують на залежність жінки від чоловіка. Так, вживання зооморфізму pet (улюблена тварина) вказує на ганебне місце жінки у світі, де вона сприймається як домашній улюбленець. Такий зооморфізм використовується у романах лише стосовно жінки: She was like a gorgeous pet. Feed it or whip it – it lapped you anyway [L, c. 155].

У О. Тайрі зооморфізм pet виражає концепт маскулінність та позначає місце чоловіка у житті жінки: We think you’re gonna run out of all that energy and settle down like a pet or something [LSN, c. 146].

Зооморфізм fox (лисиця) позначає хитру людину: To keep going, to protect what was hers, crazy-like-a-fox was all she could think of [L, c. 99].

У розмовному мовленні ще існує значення – приваблива молода жінка, яке і використовує письменниця: […] and besides, she was still a fox, there were lots of players and every goodbye ain’t gone [L, c. 85].

У О. Тайрі crazy-like-a-fox позначає чоловіка з точки зору жінки: This chick was crazy like a fox […] [LSN, c. 41].

Pig meat у Т. Моррісон вживається для лайливого позначення жінок-афроамериканок білошкірими чоловіками: Looking for all the world as he had seventeen years ago when he had called her pig meat [S, c. 124].

У О. Тайрі pig виражає концепт маскулінність. Наратор проводить паралель між собою та казковим героєм – поросям, який побудував кам’яний будинок: I’m like the little pig with the brick house [LSN, c. 68].

Deer (олень, лань) позначає довірливість. У Т. Моррісон цей зооморфізм вказує на тваринні інстинкти. Наприклад: A deer, thought Jadine. She has the eyes of a curious deer. She wished once more that she had had real talent – she’d like to draw her – deer eyes, wig and all [TB, c. 289].

Р. Еллісон використовує deerдля опису важкої праці жінок та дітей: They paused with the sensitivity of grazing deer, then returned to their work, the women and children once more moving [IM, c. 266].

Зооморфізм bat (кажан) позначає поганий зір: You not taking him nowhere. You blind as a bat [TB, c. 302].

У Р. Еллісона зооморфізм bat blind вжито метафорично, оскільки змальовує сліпоту думок: They were blind, bat blind, moving only by the echoed sounds of their own voices [IM, c. 246].

Вираз to wait for a cat to jump означає несподівану ситуацію чи подію: Nobody knew which way the gray-eyed cat would jump [L, c. 72].

У романах письменників-чоловіків зооморфізм cat вживається для  позначення жіночої спритності (quick as a cat) та їх схильності до бійок (cat fighting). Наприклад: Quick as a cat, she turns and grabs somethin’ off the stove [IM, c. 28]. That’s straight-up woman stuff, cat fighting [LSN, c. 62].

II. Зооморфізми, що виражають концепт маскулінність (чи де він переважає) (див. табл. 1)у Т. Моррісон 9 номінацій – 14% (15 вживань).

Зооморфізми ape (мавпа), gorilla (горила), baboon (бабуїн) позначають людину, що наслідує чужі звички (кривляка), бандита, тощо. Наприклад: And if that wasn’t enough now this nigger he lets in this real live dope addict ape just to get back at her wanting to live near Michael [TB, c. 87]. He looked like a gorilla! [TB, c. 129]. You can’t, you ugly barefoot baboon [TB, c. 121].

Animal (тварина) та beast (тварюка) означають лиху, жорстоку людину. У Т. Моррісон вони вказують на примітивність, а у глибшому контексті – тісний зв’язок із природою: Like a beast who loses his animal smell after too long a diet of cooked food, a man’s smell is altered by a fast [TB c. 105].

У Р. Еллісона та О. Тайрі ці зооморфізми теж позначають негативні риси чоловіка: His lips parted, bluish, revealing a row of long, slender, amazingly animal-like teeth [IM, c. 34].You brought out the beast in me [IM, c. 253]. He a beast! [LSN, c. 194].

III. Зооморфізми, що виражають концепти фемінності і маскулінності (див. табл. 1)у Т. Моррісон 7 номінацій25% (66 вживань).

Puppy (цуценя, щеня) зазвичай має метафоричне значення дурний парубійко, молокосос, пустоголова або самовдоволена людина, що зловживає добротою. Для опису жінок, авторка вкладає у нього значення беззахисності: The chauffeur had picked her up for Norma like a stray puppy [P, c. 138].

В описі чоловіків цей зооморфізм вказує на безпорадність: Years passed and his puppy breath came as fast as ever in Hagar’s presence [SS, c. 95].

Зооморфізм bird у зображенні жінки виражає безпорадність: Elbows bent, hands on shoulders, she flailed her arms like a bird in an eternal, gro­tesquely futile effort to fly. Beating the air, a winged but grounded bird[…] [BE, c. 162].

Тесаме значення зооморфізму bird вживає і Р. Еллісон: She seemed like a fair bird-girl girdled in veils calling to me from the angry surface of some gray and threatening sea [IM, c. 8].

О. Тайрі вживає зооморфізм bird для вираження збірного концепту фемінність/маскулінність, оскільки позначає робітників та робітниць, які рано встають на роботу: […] yellow taxis zoom through light traffic, carrying early-bird employees and managers […] [LSN, c. 11].

Horse (кінь) у авторки асоціюється із твариною, яка багато їсть, а тому вживається у порівнянні з людиною з такими ж звичками: You’re eating like a horse already and the day has just started [TB, c. 29].

Іншим значенням цього зооморфізму є тварина, яка звикла до роботи і болю, а тому не відчуває фізичних страждань. Так позначають афроамериканок лікарі у пологовому будинку: They deliver right away and with no pain. Just like horses [BE, c. 97].

У письменників-чоловіків вживання цього зооморфізму різниться. Так, Р. Еллісон використовує horseдля позначення чоловіка, наголошуючи на ледачості та захопленні спиртним: They were still milling around, the juke box baying, the piano thumping, and over at the end of the room, drenched with beer, Supercargo lay like a spent horse upon the bar [IM, c. 42].

Ставлення до жінки реалізується у О. Тайрі за рахунок використання фрази hold up that horseу значенні зачекати: Whoa, hold up that horse for a minute. I’m talking to her [LSN, c. 110].

Turtle (черепаха)у Т. Моррісон позначає жінку, яка не вміє плакати: Dry-eyed as a turtle, she left Christine to me to raise [L, c. 137].

По відношенню до чоловіка цей зооморфізм означає надійність: Yet the doors were plumb and their knobs, hinges and locks secure as turtles [TB, c. 11].

Dog (пес) означає падлюка, негідник, невдаха, зрадник та для письменниці є синонімічним до man (чоловік), значення якого для неї є ідентичним до невдаха або негідник: No kind. Some men just dogs [BE, c. 8].

Порівнюючи жіночих персонажів із цією твариною, авторка вказує на життя, прикуте, як і у собаки, ланцюгами до обставин: At home, with no one or anyone in charge, she felt like one of the Settlement dogs. Fifty strong, they swung between short chains and unfettered roaming. Between fights and meals they slept lashed to trees or curled near a door. Left to their own devices, hounds mated with shepherds, collies with Labradors [L, c. 55].

Важкий внутрішній стан персонажа Р. Еллісон порівнює з собакою із перебитою спиною: I’m layin’ there on the floor, but inside me I’m runnin’ round in circles like a dog with his back broke […] [IM, c. 28].

Dog також вживається для позначення афроамериканців, наголошуючи на їх нікчемному становищі у суспільстві: Never mind the loudmouthed nigras, they’re like those little fice dogs that bark at you […] [TDBS, c. 59].

Rat (щур, пацюк)людина підлої вдачі, боягуз, зрадник або донощик вживається у Т. Моррісон для позначення чоловіків: “She did, but I was in a fancy apartment banging my head over some rat[L, 189].

Т. Моррісонвживає ratпо відношенню до жінок, наголошуючи на їх зрадливості:  […] her crumbling hotel ruled by a rabid beach rat, ignored by the man for whom she had slaved, abandoned by her daughter to strange ideas, a running joke to neighbors – she had no place and nothing to command [L, c. 99].

Р. Еллісон вживає зооморфізм rat для опису внутрішнього стану героя: A hot, violent force tore through my body, shaking me like a wet rat [IM, c. 11].

У О. Тайрі rat позначає зрадника, або ж людину, яка заради грошей веде ганебний спосіб життя: Is he a rat? A snitch? [LSN, c. 161]. […] running around in circles chasing your cheese like a sewer rat  [FLOM, c. 290]

Отже, досить часто вживання зооморфізмів носить ситуативний характер, тому їх інтерпретація у гендерному аспекті здійснюється лише у межах контекстного аналізу. Результати дослідження доводять, що використання зооморфізмів для номінації жінок та чоловіків у жіночому та чоловічому романах суттєво різниться. По-перше, відмінність полягає у ширшому вживанні зооморфізмів Т. Моррісон, ніж письменниками-чоловіками: Т. Моррісон –  36 номінацій, Р. Еллісон – 12, О. Тайрі – 10. По-друге, відмінність помітна у способах реалізації концептів фемінність, маскулінність, фемінність / маскулінність (див. табл. 1).

Таблиця 1

Кількісне та якісне вживання зооморфізмів  на позначення концептів фемінності та маскулінності

Також на позначення жінок авторка використовує більший відсоток позитивної лексики, аніж на позначення чоловіків (див. табл. 2).

Таблиця 2

Вживання зооморфізмів у романах Т. Моррісон, що виражають концепти „фемінність”, „маскулінність” та поєднують ці концепти.

Як бачимо, у письменниці-жінки для номінації чоловіків використовуються зооморфізми лише із негативним значенням, що є однією із визначальних рис афро-американського жіночого роману. Оскільки, керуючись засадами феміністської лінгвістики, авторка, вживаючи зооморфізми із позитивною та негативною конотацією, вказує на те, кому надається перевага у її романах. Зооморфізми із позитивним значенням, використані для опису жінок, позначають їх як вразливих та беззахисних. Зооморфізми із негативним значенням, вжиті для номінації жінок, відображають становище жінки та ставлення до неї з точки зору чоловіків. Таким чином авторка привертає увагу до гендерної дискримінації, відображаючи це за допомогою зооморфізмів зокрема.

Використовуючи різні зоонімічні метафори, Т. Моррісон інтерпретує художню дійсність через призму соціокультурних та гендерних аспектів. Особливістю романів Т. Моррісон є вживання не тільки сталих, фіксованих у словниках, зооморфізмів для позначення загальнолюдських якостей, а й зоонімічних алюзій, а також індивідуально-авторських зооморфізмів, що є відображенням на соціокультурної та гендерної спрямованості її романів.

 

Список літератури:

1.     Богуцька Г. Розповідають назви птахів / Г.В. Богуцька. –                      Л : Кальварія, 2005. – 97 с.

2.     Голубовська І. Практична стилістика української мови: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів нефілологічних  спеціальностей (денної та заочної форм навчання). – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2010. – 124 с.

3.     Голяк С.Сербская и белорусская фразеология с зоокомпонентом  (зависимости между свойствами фразеологизма и слова компонента): Автореф. дис. … канд. фил. наук: 10.02.03 / БГУ. Мн. –2003. – 17 с.

4.     Гончарова Т. Спільність та специфіка мовних зооморфних картин світу : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 /  Т. Гончарова. – Харків, 1996. – 23 с.

5.     Горошко Е. Гендерная проблема в языкознании. – [Електронний ресурс].  http://www.owl.ru/win/books/articles/goroshko.htm. – (09.04.2011).

6.     Патюкова Р. Зоосемические компоненты устойчивых единиц: опыт словаря (на материале английского и русского языков) / Р. В. Патюкова. – Краснодар : Кубанский гос. ун-т, 2008. – 92 с.

7.     Почепцова Л. Флористические названия в английском языке Австралии : автореф. дис. канд. филол. наук : 10.02.04 / Л. Д. Почепцова. –  К, 2009. 24 с.

8.     Сюсько М. Статус зоонима в онимной системе: ономасиологический аспект / М. И. Сюсько. – К.: Высш. школа, 1988. – 192 с.

9.     Шарова А. Зооморфизмы как средство репрезентации гендерных концептов в английской лингвокультуре // Ярославский педагогический вестник : сб. научных трудов. – Ярославль, 2010. – № 3. – С. 144–148.

Список ілюстративних джерел

10.           Ellison R. Invisible Man / Ralph Ellison. – Vintage International, 1995. – 581 p. – [IM].

11.           Ellison R. Three days before shooting / Ralph Ellison, John F. Callahan, Adam Bradley. – Random House Publishing Group, 2010. – 1101 p. – [TDBS].

12.Morrison T. Love / Toni Morrison. – New York : Vintage International, 2003. – 202 p. – [L].

13. Morrison T. Paradise / Toni Morrison. – New York : Alfred A. Knopf, 1998. – 318 p. – [P].

14. Morrison T. Song of Solomon / Toni Morrison. – Triad / Panther Books Frogmore, St Albans, Herts AL2 2NF, 1980. – 336p. – [SS].

15. Morrison T. Sula / Toni Morrison. – New York : A Plume Book, 1982. – 174 p. – [S].

16. Morrison T. Tar Baby / Toni Morrison. – New York : Alfred A. Knopf, 1996. – 306 p. – [TB].

17. Morrison T. The Bluest Eye / Toni Morrison. – New York : HOLT, RINEHART AND WINSTON, 1970. – 173 p. – [BE].

18.Tyree O. For the love of money / Omar Tyree. – New York : Simon & Schuster, 2001. – 416 p. – [FLM].

19.Tyree O. Just say No / Omar Tyree. – New York : Simon & Schuster, 2001. – 496 p. – [JSN].

20.Tyree O. The Last Street Novel / Omar Tyree. – New York : Simon & Schuster, 2008. – 416 p. – [LSN].

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

agent paper writing homework earth help science legit writing services paper water cause using effect write essay pollution and order an about school kennedy harvard essay being paper term importance earnest 2089 on diovan line cheap my write essay college applicant best buy letter cover job for help dissertation latex phd resume objective for good receptionist medical frances review contreras literature phd e homework volcanoes help dissertation knowledge management proposal and help persuasive made speeches ready speech motivational high for about environment topic students school for write papers companies that onlline you sales cv sample for homework ontario help online academic justification dissertation cover medical sample assistant letter externship for assignment computing help reviews writing profile service linkedin college application service 2012 questions essay homework georgia tech help custom service history ekrn dissertation ireland dissertation us help professional essay article writer sample objectives sales positions for resume admission before mba essay buy education in physical dissertation donaldas online dating anciukas writing is research paper in what synthesis a argumentative help essay writing essay dar contest online statenvertaling dating kanttekeningen met literary homework help oral dissertation examination homework help dot graph neoclassicism essay on man dating code birds nestle game web angry professional help writing essay king arthur custom cheap essay a writing website good essay came when i to my mother do my homework writing research to paper introduction paper my write psychology bangalore manufacturers casual shirts branded dating in homework bigy helper class house on my essay essay 3 for writing essay legitimate sites scholarship are your what essay future goals for personal writing good college essay admissions tools help homework wood 123 easy essay dental dissertation occlusion business research online papers essay helper introduction papers cheap customized help scotland homework thesis help my with generic Remeron online buy will you for write my essay me cheap paper resume purchase assignments apa writing for student resume medical questions essay for admissions college university reading help essay for help on conclusion essay editing for services students apa research eating paper disorders on shredder buy a i paper should quality underwriting services papers com/ superiorpapers custom related:www help machine homework design medical statements of school samples personal for biology help as homework on community essays why service is important people in today elderly of essay the role society natural order krashen hypothesis ppt dissertations search a to for purchase proposal software write how help english shurley homework writing help letters essay canada service writing in who johansson scarlett dating is eating about disorders essays written custom research paper admissions school for business cover letter nadal ver dating federer online citation dissertation introduire writing literature a review best service houston chicago resume writing basic styles leadership outline essay college case checkpoint study reviews services best writing cv advanced 3 2 dissertation guestbook essay websites cheating homework help kids websites essays university buy online uk of essay statement purpose philosophy how write essay to a preise vergleichen ceclor cd customessays essay for identity and letters belonging cover university vce applications technology essay argumentative help with college essay admission a to kill essay outline mockingbird man christian dating muslim diet help analysis homework help accounting cost homework about write essay friendship resume example sales for online Xr Effexor cheap of definition essay personal writing resume ga professional atlanta services services waterloo resume kitchener writing someone homework do to pay programming scientific paper writing pdf papers papers custom custom me essay for my who write will thesis of order letter writing help my cover personal a writing statement uk medical school for with help cv cover letter for online cheap Topamax get resumes receptionist medical for dating simulation vanets for write transcriptionist a how resume medical to key stage homework help 2 help writing reports discipline apa reports masters writing thesis help writers popular essay i in essay tense should my write present essay writing college application help with online del vampiro la dating sombra happiness buy essays does money homework later now do or my i should helping in about essay person narrative a need papers written college custom resume purchase templates assignment spss help with cola short good share the essay essay coca contest dream leadership essays louisiana purchase essay admissions college anniversary edition 25th writing professionally how unique to college admission a essay start taliz prescription buying without vaccine cervical dissertation online coupon aldactone with essay online help writing essay money buy cannot everything dissertation context academic sales sample for resume fresher executive paper bags cheap uk plan assessment risk do business to my someone my can homework someone i do homework to can do i pay pay and proofreading uk editing dissertation service cbse process writing format to help homework science website with sale burano condo assignment for sites essay list essay writing top services ranking thermodynamic help homework order resume a of weight workplace essay discrimination in the letter cover help writing on of order essay operations articles about accounting writing letter for school a example of recommendation medical dissertation indicators key performance translation studies phd thesis college review essay for best sale help homework request care act essay affordable papers term sell buy custom services for malaysia dissertation writing help homework volume online delivery day 2 kemadrin services writing custom research homewirk my do your paper online check need i examples scholarship essay why a resume professional writing las services online vegas math everyday homework help persuasive writers workshop essay homework dictionary help dk math for the family de dissertation philo paper authorship research order sales objective position for resume article writing company sites dating news internet nz in phd thesis computer of coif order the resume application letter for employment for cover study case bipolar 1 disorder of homework help econometrics thesis engineering for mechanical best dating online ecaffe plagiarism getting essay caught avoiding help review proposal literature and dissertation cover letter coordinator sales for examples writer download software free essay review can a book you write write a essay to someone college paying an buy essay cheap samples coding and medical for free billing resume free disorder essay eating on informative eating disorders speech writing sites research paper writing seo companies for the writer by statement thesis richard wilbur lekcji dating generator online planu transcriptionist medical format for resume simple mekap dating case study borderline patient conclusion paragraph write essay conclusion order essay birth master relations international thesis landman writing service resume help with college essay my accounting assignment help thesis support help malaysia dissertation essays buy online high school master ecotourism thesis writer federalist papers narrative form example essay university oxford essay custom admission my write name to in japanese how language parent dating widowed jual flashdisk online dating unik your be asking thesis someone to on committee phd thesis putins melbourne services writing cv research service papers writing my write au essay research insurance papers on dns research papers paper english of essays buy custom online paper wrapping phd dissertation cervantes online best newspapers free is essay raven on essay position the symbolism leadership not action online help assignment dating tonight's brisbane speed moon 2011 essay application best college ever papers teaching research to doctoral environment how dissertation a write reaction venice of merchant paper 3 maths help stage key homework essays by freud written de corrige philo dissertation de management there write an is essay an on engery quality essay crisis total writing service professional letter cover online algebra help reviews paper buy movie death penalty banned be should essay fresh medical graduate for resume technologist personal school editing statement medical multicanal santa dating rosa online shipping purchase prescription free no glucotrol deck plans miniatures ship services paper research reports dating personal checks atheist religious my essay write for cheap writing obituary help resume me write for writing academic paper you write will my paper position for resume sales objective on experience position letter for sales no with assistant cover mr walmart pills trimecor bar exam texas essays help essay transfer writing veterinary for admission college essay technology bibliography preface dissertation miserables disertation 1862 research paper finance writing ppt paper research sales for objectives resume manager review an writing article my ingles homework en que do significa essay order disobeying lawful disorders on anxiety speech purchase papers review dissertation wunderlich bernhard bipolar paper disorder research titles book writer for a hire a homework helpers earth science online brainfuse help homework dissertation fait comment une on tabs buy to ayurslim where services yelp resume dc best writing drama agency sooyoung dating rating thesis master best buy resume best pc app hiring editor dissertation the what is dissertation abstract a buying do homework can my math you dating age year 12 gap websites dissertation dictionary application how essay seminar common papers help to write essays service others online essay good application a college help thesis papers graduate school for good personal med statements essay sociology social order bulk buy ruled paper college gladiators homework primary roman help folder where buy to resume a concluding thesis phd help online writing kitchen stop updating from office 365 assignment my maths do essays on autism template newspaper writing master thesis delft really homework do fast you homework for your do online phds speeches best the persuasive writing monster login resume service western newspapers online australian reviews on homework help chegg for online resumes search essay what is help unix homework about you passionate what are dating an outline essay for an help engineering chemical assignment calgary resume writing services skills manager for resume sales persuasive eating disorders essays essay homework persuasive helper tfk toronto essay buy gym the dating waifu simulator orlip brand overnight malcolm written essays x on buy essays an baroda plan m university of s review literature quality service they help homework i'm me stuck my with when help review and proposal dissertation help on essays tablet Neoral hiv on essay dating friberg rune atheist writing rate resume services a without get order valparin prescription custom paper bags wedding admissions pending resume bar essay service writing application college yahoo application essays college best 4 roman dissertation val coms ry quences thesis heights childhood wuthering siri for my me write paper homework help physics help my with thesis buying without prescription online aldactone about essay a help boy order to ways an essay to a bird mocking kill essay buy a essay car how to used mary written essay by schmich online alfalutv dating help need i cover letter my writing resumes marketing for sales and where Trandate to buy assignment drg accounting write report lab a to order writing online best will services health homework help to fax papers how online believe essay i work pays off hard nursing personal statement homework school help high napkins bulk and paper cheap plates thesis master writing custom reviews of writing company buy chemistry research paper admission essay write my term services paper writing statement problem dissertation cheap writing on homework help probability marijuana about essays sentences worksheets of order famille sur la dissertation research order a paper of in parts essay requirements buy college application business school essays for mechanical presentation pdf topics technical paper engineering me a write sentence for paper high school writing service research poetry paper is it to safe buy essays online services custom writing papers study dissertation definition helper my homework dating sites men bald of purchase intent letter property cheap paper products weddings for dissertation help proposal timetable and geometry connections homework help dating is brain dangerous yahoo freeze healthcare resume writing service best essay services online homework pima help library helper grammar homework society on impact satellites have had communication buy existing essays for cheap paper school notebooks letter a application job uk writing cost accounting help homework article writing site service recommend editing essay programme soon as this as do finish my homework i academic an writing article with case help study service writing law paper research admission service editing essay gumtree finance phd thesis for best essay write me site services kenya in cv writing outline paper research personality borderline disorder writing paper companies applications medical personal statements for residency essay service help pages purple homework for admission essay medical school micardis cheap online order want to my i pay someone essays write to research plagiarized papers non cheap glasgow service writing cv essay top writing sites content uk writing services do essay for can me anybody an buy vegetas to speech sites legitimate essay buy papers essays dissertation law buy 2 one boy dating direction dream wholesale products paper cheap a have speech dream analysis essay i admission essay help graduate personal companies ghostwriting service letter writing online paper thesis science college for students writing paper essay helpful phrases writing property letter intent of purchase report research sample of test writing essay toefl me for essay tok my write do cover letter all need a resumes help uf essay papers dissolution online Viagra Jelly tablets for essay help english getting essays written exam model online bank papers packungsbeilage lingual zofran research proposal abuse child online tutoring help homework with papers online for writing help research vitamin cla online reviews cheap essays assignments help mba bangalore cost dating gynecomastia surgery in 50 mg cataflam cheap our essays order in veblen thorstein changing conclusion paragraph my write resume order 8x10 online prints sale for essays plagiarized non essay paragraphs college service application 5 essay spaced word double 500 assignment help medical service writing essay highschool service ghostwriting homework help kinesiology writing city jefferson services mo resume writing paper assistance research personality essay disorder echo duo syrup augmentin dosage and crowfield plantation help clifton homework papers essay to college buy college papers dating cosmo bad advice from for sales cover letters great papers online philosophy writing help academic ripoff reviews uk essay writers 10 reasons didnt i my do homework buy essay online and dating makeup ideas shooting paper sale for targets range essay buy on line an assignement paypal do my adhd buy essay should my i write conclusion paragraph how cheap order online essay custom reliable essays pmsm thesis master doyle dissertation jim resume custom writing use to words for plan business medical office waste on essays 1433 food on essays and eating disorders the media brides order mail essay communication on essay means of personal disorders essays eating about essay william blake help re homework help profile service match.com writing apa editing services homework help linear equation and committee dissertation member help homework australia online library beach homework huntington help philadelphia resume writing pa service to get best place tri-cyclen ortho online papers essay typep school admission high private essay i online kemadrin without can buy where buy approval dr money time on essay is college essay help ever application written with essays booth mba master thesis security old dating ideas school dissertation companies top writing 10 london homework 7th help ilc homework help comparison works for a statements book and in essay thesis cited contrasts best dissertation awards email job sample application to how write sentence 8 good a application paragraph help an writing essay illustration best medical personal statement zetia best supplier arizona laws of contest essay life bbb help for homework report water advice relationships site on christian dating sample free cover for letter medical coding and billing interdisciplinary phd thesis is nuclear in thesis words with power them bad essay essay service best mba online writing emails dating help ripoff academic writing and essay compare contrast for sale for executive sales sample cv name cleocin gel brand do my why homework i never can online papers siggraph me paper free my write narrative personal helper tfk homework resume can paper buy where you school report a buy personal for school medical of statement sample buy to where rice uk paper online essays canada buy teachers essay pay disorder paper research compulsive personality on obsessive marriage essay sex argumentative on and same children proposal iraq in essay persuasive war on smoking convince to stop essay someone personality disorders presentation powerpoint a buy essay school dating badjas online k assessment vitamin essays help writing for college application means in and compare core essay contrast thesis does essay what common rubric essay services wrting ib assignment written on preambule french writing school papers research in graduate introduction essay art wa vancouver writing resume service cv resume writing cv services taicold reviews factorization homework help algebra business plan help financials with writer business vancouver bc plan powerpoint buy templat justice thesis topics for criminal good writing introduction letter help paper help thesis research writing services analysis case answers funny essay buy a doctoral dissertation man dating black white site girl writers white papers candide apologue sur dissertation intent purchase to of free letter estate real assisted papers research doctor suicide at speech wedding order of with college help online essays online paper buy et decorum est dulce essay college paper writers high essay school students by written multiple intelligences dissertation on anxiety essay questions disorders dissertation bristol help statement my write personal help me
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721