ЗООНІМІЧНА ЛЕКСИКА ЯК ЗАСІБ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ГЕНДЕРНИХ КОНЦЕПТІВ У АФРО-АМЕРИКАНСЬКОМУ ЖІНОЧОМУ РОМАНІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 82-311.1+81’42

Н. М. Гоца

Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка

 

У статті висвітлено основні аспекти вираження концептів фемінність та маскулінність засобами зоонімічної лексики. Завдяки порівнянню цих особливостей у романах авторів різних статей, доводяться гендерні розбіжності афро-американського жіночого роману.

Ключові слова: зоонім, зоонімічна метафора, зооморфізм, гендер, концепт фемінність / маскулінність.

В статье рассмотрены основные аспекты выражения концептов феминность и маскулинность средствами зоонимической лексики. Благодаря сравнению этих особенностей в романах авторов разного пола, доказываются гендерные отличия  афро-американского женского романа. 

Ключевые слова: зооним, зоонимическая метафора, зооморфизм, гендер, концепт феминность / маскулинность.

In the article the main aspects of the concepts’ femininity and masculinity expressing are found out. Owing to comparing these peculiarities in the novels of the authors of different genders, gender distinction of Afro-American women novel is shown. 

Key words: zoonym, zoonymic metaphor, zoomorphism, gender, concept femininity / masculinity

За кожним словом стоїть зумовлене національною свідомістю світосприйняття, що веде до необхідності вивчати мову у нерозривному зв’язку із культурою народів, які розмовляють цими мовами. Саме тому у словниковому складі мови відображається досвід народу, його матеріальна і духовна культура. Серед лексичних одиниць номінація людини є одним із найпродуктивніших способів вираження гендеру в мові. Зооморфізми асоціюються з культурно-національними зразками та стереотипами, що і творять характерний для тієї чи іншої лінгвокультурної спільноти, менталітет [9, с. 144].

Тваринний світ у певній мірі нагадує людське суспільство. Зовнішність та звички тварин часто є підґрунтям використання їх у переносних значеннях. Та не варто забувати, що кожен окремий народ виокремлює помітні лише йому ознаки. Сприйняття та розуміння образно-переносних значень певною мірою залежить від гендерної та соціокультурної належності людини, тому метою статті є дослідити як гендерні концепти актуалізуються через використання зооморфізмів у афро-американській культурі та як вони виражаються у романах письменниці-жінки та письменників-чоловіків.

Мета статті передбачає вирішення наступних завдань: проаналізувати  основні аспекти вивчення зооморфізмів у сучасній лінгвістиці; здійснити власну класифікацію зооморфізмів, що носять гендерне забарвлення; згрупувати зооморфізми, вжиті Т. Моррісон та письменниками-чоловіками відповідно до того, який гендерний концепт вони виражають; виявити та проаналізувати гендерні розбіжності у вираженні концептів фемінність / маскулінність у жіночому та чоловічому художньому дискурсі.

Об’єктом дослідження є соціокультурний та гендерний аспекти афро-американського роману. Предметом виступають зооморфізми, що позначають у романах гендерні концепти фемінність / маскулінність.

Вибір тих чи інших лексичних одиниць часто відбувається підсвідомо. Тому ми порівнюємо мовлення у жіночому та чоловічому романах, а не мовлення жіночих та чоловічих персонажів у романах авторів однієї статі.

Джерельною базою дослідження слугують романи Тоні Моррісон „Найблакитніші очі” (TheBluestEye), „Пісня Соломона” (SongofSolomon), „Сула” (Sula), „Смоляне опудало” (TarBaby), „Рай” (Paradise), „Любов”  (Love) загальним обсягом 1509 стор.; романи Омара Тайрі „Роман останньої вулиці” (The Last Street Novel), „Заради любові до грошей” (For the Love of Money) та „Просто скажи Ні” (Just Say No) загальним обсягом 1328 стор.; а також романи Ральфа Еллісона „Невидимка” (Invisible Man) та „За три дні до пострілу” (Three Days Before the Shooting) загальним обсягом 1682 стор.

У руслі сучасної лінгвістики зооморфізми досліджують як складову фразеології [6], онімів [8], засіб репрезентації гендерних [9] чи лінгвокультурних аспектів [2], [4]. Лінгвістичні дослідження номінативних одиниць з анімальним компонентом також проводили Г. Богуцька [1],                 С. Голяк [3], Л. Почепцова [7] та ін.

Цікавим є використання зоонімічних метафор у художньому дискурсі. У процесі дослідження було складено вибірку зооморфізмів та здійснено їх контекстний аналіз. Так, у романах Т. Моррісон виявлено 36 номінацій та 122 вживання зооморфізмів, що виражають різні гендерні концепти (див. табл. 2).

Серед них: 1) назви ссавців fox, cow, pig, deer, antelope, panther, tiger, jaguar, cat, polecat, ape, gorilla, baboon, rabbit, puppy, horse/mare, kitten, rat, animal, bat, beast, pet, dog (23 номінації, 78 вживань – 65%); 2) назви птахів hen, bird, chicken, duck, turkey (5 номінацій, 13 вживань – 9%); 3) назви комахbee, butterfly (2 номінації, 3 вживання – 2,5%); 4) назви плазунівsnake, turtle (2 номінації, 26 вживань – 22%); 5) назви рибfish, roach (2 номінації, 2 вживання – 1,5%).

Розглянемо детально ті зооморфізми, що виражають гендерні концепти та є визначальними для афро-американського жіночого роману.

I.Зооморфізми, що виражають концепт фемінність (див. табл. 1). У Т. Моррісон зафіксовано 20 таких номінацій – 61% (41 вживання).

Авторка часто вживає зооморфізми, що вказують на залежність жінки від чоловіка. Так, вживання зооморфізму pet (улюблена тварина) вказує на ганебне місце жінки у світі, де вона сприймається як домашній улюбленець. Такий зооморфізм використовується у романах лише стосовно жінки: She was like a gorgeous pet. Feed it or whip it – it lapped you anyway [L, c. 155].

У О. Тайрі зооморфізм pet виражає концепт маскулінність та позначає місце чоловіка у житті жінки: We think you’re gonna run out of all that energy and settle down like a pet or something [LSN, c. 146].

Зооморфізм fox (лисиця) позначає хитру людину: To keep going, to protect what was hers, crazy-like-a-fox was all she could think of [L, c. 99].

У розмовному мовленні ще існує значення – приваблива молода жінка, яке і використовує письменниця: […] and besides, she was still a fox, there were lots of players and every goodbye ain’t gone [L, c. 85].

У О. Тайрі crazy-like-a-fox позначає чоловіка з точки зору жінки: This chick was crazy like a fox […] [LSN, c. 41].

Pig meat у Т. Моррісон вживається для лайливого позначення жінок-афроамериканок білошкірими чоловіками: Looking for all the world as he had seventeen years ago when he had called her pig meat [S, c. 124].

У О. Тайрі pig виражає концепт маскулінність. Наратор проводить паралель між собою та казковим героєм – поросям, який побудував кам’яний будинок: I’m like the little pig with the brick house [LSN, c. 68].

Deer (олень, лань) позначає довірливість. У Т. Моррісон цей зооморфізм вказує на тваринні інстинкти. Наприклад: A deer, thought Jadine. She has the eyes of a curious deer. She wished once more that she had had real talent – she’d like to draw her – deer eyes, wig and all [TB, c. 289].

Р. Еллісон використовує deerдля опису важкої праці жінок та дітей: They paused with the sensitivity of grazing deer, then returned to their work, the women and children once more moving [IM, c. 266].

Зооморфізм bat (кажан) позначає поганий зір: You not taking him nowhere. You blind as a bat [TB, c. 302].

У Р. Еллісона зооморфізм bat blind вжито метафорично, оскільки змальовує сліпоту думок: They were blind, bat blind, moving only by the echoed sounds of their own voices [IM, c. 246].

Вираз to wait for a cat to jump означає несподівану ситуацію чи подію: Nobody knew which way the gray-eyed cat would jump [L, c. 72].

У романах письменників-чоловіків зооморфізм cat вживається для  позначення жіночої спритності (quick as a cat) та їх схильності до бійок (cat fighting). Наприклад: Quick as a cat, she turns and grabs somethin’ off the stove [IM, c. 28]. That’s straight-up woman stuff, cat fighting [LSN, c. 62].

II. Зооморфізми, що виражають концепт маскулінність (чи де він переважає) (див. табл. 1)у Т. Моррісон 9 номінацій – 14% (15 вживань).

Зооморфізми ape (мавпа), gorilla (горила), baboon (бабуїн) позначають людину, що наслідує чужі звички (кривляка), бандита, тощо. Наприклад: And if that wasn’t enough now this nigger he lets in this real live dope addict ape just to get back at her wanting to live near Michael [TB, c. 87]. He looked like a gorilla! [TB, c. 129]. You can’t, you ugly barefoot baboon [TB, c. 121].

Animal (тварина) та beast (тварюка) означають лиху, жорстоку людину. У Т. Моррісон вони вказують на примітивність, а у глибшому контексті – тісний зв’язок із природою: Like a beast who loses his animal smell after too long a diet of cooked food, a man’s smell is altered by a fast [TB c. 105].

У Р. Еллісона та О. Тайрі ці зооморфізми теж позначають негативні риси чоловіка: His lips parted, bluish, revealing a row of long, slender, amazingly animal-like teeth [IM, c. 34].You brought out the beast in me [IM, c. 253]. He a beast! [LSN, c. 194].

III. Зооморфізми, що виражають концепти фемінності і маскулінності (див. табл. 1)у Т. Моррісон 7 номінацій25% (66 вживань).

Puppy (цуценя, щеня) зазвичай має метафоричне значення дурний парубійко, молокосос, пустоголова або самовдоволена людина, що зловживає добротою. Для опису жінок, авторка вкладає у нього значення беззахисності: The chauffeur had picked her up for Norma like a stray puppy [P, c. 138].

В описі чоловіків цей зооморфізм вказує на безпорадність: Years passed and his puppy breath came as fast as ever in Hagar’s presence [SS, c. 95].

Зооморфізм bird у зображенні жінки виражає безпорадність: Elbows bent, hands on shoulders, she flailed her arms like a bird in an eternal, gro­tesquely futile effort to fly. Beating the air, a winged but grounded bird[…] [BE, c. 162].

Тесаме значення зооморфізму bird вживає і Р. Еллісон: She seemed like a fair bird-girl girdled in veils calling to me from the angry surface of some gray and threatening sea [IM, c. 8].

О. Тайрі вживає зооморфізм bird для вираження збірного концепту фемінність/маскулінність, оскільки позначає робітників та робітниць, які рано встають на роботу: […] yellow taxis zoom through light traffic, carrying early-bird employees and managers […] [LSN, c. 11].

Horse (кінь) у авторки асоціюється із твариною, яка багато їсть, а тому вживається у порівнянні з людиною з такими ж звичками: You’re eating like a horse already and the day has just started [TB, c. 29].

Іншим значенням цього зооморфізму є тварина, яка звикла до роботи і болю, а тому не відчуває фізичних страждань. Так позначають афроамериканок лікарі у пологовому будинку: They deliver right away and with no pain. Just like horses [BE, c. 97].

У письменників-чоловіків вживання цього зооморфізму різниться. Так, Р. Еллісон використовує horseдля позначення чоловіка, наголошуючи на ледачості та захопленні спиртним: They were still milling around, the juke box baying, the piano thumping, and over at the end of the room, drenched with beer, Supercargo lay like a spent horse upon the bar [IM, c. 42].

Ставлення до жінки реалізується у О. Тайрі за рахунок використання фрази hold up that horseу значенні зачекати: Whoa, hold up that horse for a minute. I’m talking to her [LSN, c. 110].

Turtle (черепаха)у Т. Моррісон позначає жінку, яка не вміє плакати: Dry-eyed as a turtle, she left Christine to me to raise [L, c. 137].

По відношенню до чоловіка цей зооморфізм означає надійність: Yet the doors were plumb and their knobs, hinges and locks secure as turtles [TB, c. 11].

Dog (пес) означає падлюка, негідник, невдаха, зрадник та для письменниці є синонімічним до man (чоловік), значення якого для неї є ідентичним до невдаха або негідник: No kind. Some men just dogs [BE, c. 8].

Порівнюючи жіночих персонажів із цією твариною, авторка вказує на життя, прикуте, як і у собаки, ланцюгами до обставин: At home, with no one or anyone in charge, she felt like one of the Settlement dogs. Fifty strong, they swung between short chains and unfettered roaming. Between fights and meals they slept lashed to trees or curled near a door. Left to their own devices, hounds mated with shepherds, collies with Labradors [L, c. 55].

Важкий внутрішній стан персонажа Р. Еллісон порівнює з собакою із перебитою спиною: I’m layin’ there on the floor, but inside me I’m runnin’ round in circles like a dog with his back broke […] [IM, c. 28].

Dog також вживається для позначення афроамериканців, наголошуючи на їх нікчемному становищі у суспільстві: Never mind the loudmouthed nigras, they’re like those little fice dogs that bark at you […] [TDBS, c. 59].

Rat (щур, пацюк)людина підлої вдачі, боягуз, зрадник або донощик вживається у Т. Моррісон для позначення чоловіків: “She did, but I was in a fancy apartment banging my head over some rat[L, 189].

Т. Моррісонвживає ratпо відношенню до жінок, наголошуючи на їх зрадливості:  […] her crumbling hotel ruled by a rabid beach rat, ignored by the man for whom she had slaved, abandoned by her daughter to strange ideas, a running joke to neighbors – she had no place and nothing to command [L, c. 99].

Р. Еллісон вживає зооморфізм rat для опису внутрішнього стану героя: A hot, violent force tore through my body, shaking me like a wet rat [IM, c. 11].

У О. Тайрі rat позначає зрадника, або ж людину, яка заради грошей веде ганебний спосіб життя: Is he a rat? A snitch? [LSN, c. 161]. […] running around in circles chasing your cheese like a sewer rat  [FLOM, c. 290]

Отже, досить часто вживання зооморфізмів носить ситуативний характер, тому їх інтерпретація у гендерному аспекті здійснюється лише у межах контекстного аналізу. Результати дослідження доводять, що використання зооморфізмів для номінації жінок та чоловіків у жіночому та чоловічому романах суттєво різниться. По-перше, відмінність полягає у ширшому вживанні зооморфізмів Т. Моррісон, ніж письменниками-чоловіками: Т. Моррісон –  36 номінацій, Р. Еллісон – 12, О. Тайрі – 10. По-друге, відмінність помітна у способах реалізації концептів фемінність, маскулінність, фемінність / маскулінність (див. табл. 1).

Таблиця 1

Кількісне та якісне вживання зооморфізмів  на позначення концептів фемінності та маскулінності

Також на позначення жінок авторка використовує більший відсоток позитивної лексики, аніж на позначення чоловіків (див. табл. 2).

Таблиця 2

Вживання зооморфізмів у романах Т. Моррісон, що виражають концепти „фемінність”, „маскулінність” та поєднують ці концепти.

Як бачимо, у письменниці-жінки для номінації чоловіків використовуються зооморфізми лише із негативним значенням, що є однією із визначальних рис афро-американського жіночого роману. Оскільки, керуючись засадами феміністської лінгвістики, авторка, вживаючи зооморфізми із позитивною та негативною конотацією, вказує на те, кому надається перевага у її романах. Зооморфізми із позитивним значенням, використані для опису жінок, позначають їх як вразливих та беззахисних. Зооморфізми із негативним значенням, вжиті для номінації жінок, відображають становище жінки та ставлення до неї з точки зору чоловіків. Таким чином авторка привертає увагу до гендерної дискримінації, відображаючи це за допомогою зооморфізмів зокрема.

Використовуючи різні зоонімічні метафори, Т. Моррісон інтерпретує художню дійсність через призму соціокультурних та гендерних аспектів. Особливістю романів Т. Моррісон є вживання не тільки сталих, фіксованих у словниках, зооморфізмів для позначення загальнолюдських якостей, а й зоонімічних алюзій, а також індивідуально-авторських зооморфізмів, що є відображенням на соціокультурної та гендерної спрямованості її романів.

 

Список літератури:

1.     Богуцька Г. Розповідають назви птахів / Г.В. Богуцька. –                      Л : Кальварія, 2005. – 97 с.

2.     Голубовська І. Практична стилістика української мови: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів нефілологічних  спеціальностей (денної та заочної форм навчання). – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2010. – 124 с.

3.     Голяк С.Сербская и белорусская фразеология с зоокомпонентом  (зависимости между свойствами фразеологизма и слова компонента): Автореф. дис. … канд. фил. наук: 10.02.03 / БГУ. Мн. –2003. – 17 с.

4.     Гончарова Т. Спільність та специфіка мовних зооморфних картин світу : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 /  Т. Гончарова. – Харків, 1996. – 23 с.

5.     Горошко Е. Гендерная проблема в языкознании. – [Електронний ресурс].  http://www.owl.ru/win/books/articles/goroshko.htm. – (09.04.2011).

6.     Патюкова Р. Зоосемические компоненты устойчивых единиц: опыт словаря (на материале английского и русского языков) / Р. В. Патюкова. – Краснодар : Кубанский гос. ун-т, 2008. – 92 с.

7.     Почепцова Л. Флористические названия в английском языке Австралии : автореф. дис. канд. филол. наук : 10.02.04 / Л. Д. Почепцова. –  К, 2009. 24 с.

8.     Сюсько М. Статус зоонима в онимной системе: ономасиологический аспект / М. И. Сюсько. – К.: Высш. школа, 1988. – 192 с.

9.     Шарова А. Зооморфизмы как средство репрезентации гендерных концептов в английской лингвокультуре // Ярославский педагогический вестник : сб. научных трудов. – Ярославль, 2010. – № 3. – С. 144–148.

Список ілюстративних джерел

10.           Ellison R. Invisible Man / Ralph Ellison. – Vintage International, 1995. – 581 p. – [IM].

11.           Ellison R. Three days before shooting / Ralph Ellison, John F. Callahan, Adam Bradley. – Random House Publishing Group, 2010. – 1101 p. – [TDBS].

12.Morrison T. Love / Toni Morrison. – New York : Vintage International, 2003. – 202 p. – [L].

13. Morrison T. Paradise / Toni Morrison. – New York : Alfred A. Knopf, 1998. – 318 p. – [P].

14. Morrison T. Song of Solomon / Toni Morrison. – Triad / Panther Books Frogmore, St Albans, Herts AL2 2NF, 1980. – 336p. – [SS].

15. Morrison T. Sula / Toni Morrison. – New York : A Plume Book, 1982. – 174 p. – [S].

16. Morrison T. Tar Baby / Toni Morrison. – New York : Alfred A. Knopf, 1996. – 306 p. – [TB].

17. Morrison T. The Bluest Eye / Toni Morrison. – New York : HOLT, RINEHART AND WINSTON, 1970. – 173 p. – [BE].

18.Tyree O. For the love of money / Omar Tyree. – New York : Simon & Schuster, 2001. – 416 p. – [FLM].

19.Tyree O. Just say No / Omar Tyree. – New York : Simon & Schuster, 2001. – 496 p. – [JSN].

20.Tyree O. The Last Street Novel / Omar Tyree. – New York : Simon & Schuster, 2008. – 416 p. – [LSN].

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

trust truth dating aadsas coursework help service essay uk writing decathlon essay help academic help 5 homework dodgy barbeque help homework help with essay rutgers papers cheap online antabuse alcohol pill words day per dissertation custom write on labels 25 forte mg somna-ritz to a paper how write research a week in united essay states services based sandra founds dissertation help spanish coursework with help need my cv with writing top resume services review conclusion persuasive essay order residence essay prescription usa shallaki pharmacy no essay college a great writing admission service software data print di service writing for gun targets sale paper essay legitimate writers essay medical editing services forum help chemistry homework writing resume houston best service chicago for research topics ielts proposal wiki essays accepted by college written students essays dissertation me my for write bigy homework helpline online i help online need college application essay i essay can buy an paper where thesis a presentation topic lab ideas joining writers american essay oleanna paper research for personal school statement amcas medical turnitin service essay writing essay singapore help computer help programming homework studies professionally term and written papers case paper plates cheap essay marathi in diwali outline for phd dissertation helper in reading homework on health mental essays disorders cost will service writing pwd dating tenders online cheating dissertation caught essay contest psychology write to me help paper for college a me write write essay need help my help music homework ks3 coursework gcse with help spanish simulator master network thesis security for cv student medical cheapest combipres without prescription brand orlistat online name buy statement originality of world fifa dissertation an cup 2010 of essay coffee study starbucks case of custom essays phd thesis in studies communication law writing australia service essay gold professional writing coast service resume career help paper research essay technical mechanical for and involvement liver lovastatin international abstracts dissertation 38 homework buddhism help daharma children papers divorce research and for paper research thesis help writing law services statement personal school help essay anthem Dolbeau-Mistassini buy how - to can Fulvicin in Fulvicin get where i my turabian for do me elocon 150 personality multiple research topics disorder paper disorder study mental case persuasive where can essay buy i a medical for assistant goals about essays service writing essay real year sats papers practice online 6 proposal dissertation help and timeline work proposal dissertation help writing book what report buy money cant me an write apa paper for dating yahoo como oskar bromas process reengineering thesis master business essay effective leader team reservalia online dating rx 1st rhinocort orders for online buy application best job ghostwriters hiring literature reviews online buy motivation on staff dissertation essay online cheap buy renewable in energy management dissertation help while does music homework doing papaers degree purchase masters dissertation a buy zamorano doctoral phd citation help dissertation dod resume writing service my essay write affordable vs science religion essay professional writing company french in myself to write how teen homework help phd education special in research proposal sociology term papers in resume warehouse picker sample order sale exam for school papers ap help essay english lit for someone me to get a i where can paper write online test papers secondary school homework tutoring help online get online peo cheap filling application help out an form with site homework junior help history romans woodlands school essay research database business article for scholarship school homework american help native outinle essay medical ffor records much resume for writing buy research proposal custom service for resume sales examples positions eating on paper for research thesis disorders statement a best professional services resume writing 2011 need science homework help help assembly assignments language my paper need help writing 2014 writing rated services best resume formal rules academic writing to where lacto-g buy order for international public essay subsidies thames custom online paper helper nyc homework powerpoint writing paper steps research 100 viagra mg price websites teenagers writing creative for free ordinary essay analysis people help wileyplus homework hire purchase essay order harvard dissertations skin under lump hard you name my write would in korean spanish essay in helper homework teachers range sport for rover sale autobiography 2012 coursework with history help compare essay writing services friend definition best essay best analysis for writing search paper prices character the cases sites best in resume writing 2014 australia services homework with help anatomy sentence write for a me write my uk paper paper term writing college medical for essays schools homework do can for someone me my science help grade homework 4th essays mba 2012 admission services research purchase for paper essay a reflective writing help homework help math ratios evaluation service online essay homework help bbc childrens mg sale - for Mysoline generique Thunder achat 200 Bay Mysoline de bernanke ben dissertation phd alas resumen clarin cordera leopoldo adios overnight brand sinemet cr assignment someone do need to dissertation phd clemson university service manchester writing cv how medical for letter school to good a recommendation of write online cheap degree writing prices custom service someone to essay pay write an have service writing best online a writing title paper page order of database dissertation animal written farm on essays equipment plan business for company medical dell media social case study on writing concept paper in thesis master history scripts speech buy cheap service proofreading without sinemet prescription buy order mail best hour a without persantine precrisption 36 notebook buy assignment my do homework pay someone to college school help homework inflamatory breast paxil cancer from mexico casodex resume for receptionist medical objective in uk writing essay companies cheap paper napkins buy with amex buy ayurslim with help ontario homework Смс поздравление с 8 марта юмор фото Платье или сине черное белое Скачать взлом игр на андроид в вк пооно жопы фото регистрация windows Игры live для играет шлухи фото страпанам картинки сигнал нет есть Триколор частная эротика фото воронеж 2006 Играть картинках различие найти в xxx молодые фото фото блондинок раком эротические большими порно дойками в фото крошка голая фото проститутки спб реальное фото подборка порно фоток Скачать майнкрафт история мод игру с года малышами до фото Фотосессии Топ 5 игр про выживание на острове порно старушек в деревне создать Как ночей игру с 5 фредди Фото из с мастики фиксиками торта порно эротические попки фото коже с плёткой девушка в Игры губка боб в парке развлечений в полоску интерьере бежевые в Обои порнофото. мужское Ответ на 13 уровень в игре 4 фото ривьера горок фото аквапарк Казань напросилась родной трахнул сын ее сама чтоб мамаша фото самые молодые порноактрисы список с фото фото гастролях на порно хуй большой красивый фото любительское фото без одежды гей спорт фото Прихожие в квартире фото мебель без невеста фото трусов Топ 10 полезных модов на майнкрафт горячие голые мексиканки фото Вкакие игры можно поиграть в 2016 Игры где можно готовить что хочешь фото лизбиянки бабушки как Хоббит играть игра настольная starcraft 2 прохождение игры Видео своими божьей руками коровки Фото Скачать торренты игры фильмы софт порнофото мамки в халатах элит фото мокрые киски Джон кеннеди и жаклин кеннеди фото для вопросы и ответы свадьбы Игра Прически под вечерние платье фото игру Скачать черный ястреб дельта Картинки самсунг галакси стар плюс русское порно фото за2001год Скачать аву на с девушками фото онлайн обучающие класса Игры для 1 крем экстел фото шеллак фото 2016 Маникюр дизайн и порно молодая старика два Игры на компьютер симулятор танка лучшие смотреть порно новинки Сайт со всеми играми на компьютер Кислородный коктейль полезен ли он Игры оффлайн на андроид скачать фото секс с мамочклй для ванной фото комнаты Шкафчик Сибирь магнитогорск расписание игр Скачать игра машинки для мальчиков игра маджонги жена спит фото Денежное дерево или толстянка фото Смешное видео про котиков смотреть загадки Смешные ответами с трудные вагины китайки фото Игры даша путешественница и малыши Скачать игру air conflict vietnam качества высокого андроид для Игры Свежие анекдоты о путине и украине порно фото с большим разрешением и порно рассказами Чем полезен брокколи для похудения картинки гномов фото девушек в цветных гольфах с сзади картинки фильма Человек из муравей шлухй фото нового марка фото Акцизная образца Онлайн про динозавров игра скачать система нексия охлаждения фото Дэу пизда фото кончают тьолки Ответы уровень к матрёшка 40 игре евротур Игры масяня играть онлайн Как сделать описание под фото в вк махбуба картинка 1000 домашнего эро фото фото пухленькие пизды на гонки Скачивать компьютер игры прикол для лд голые гимнасты other флора масле на фото Слипоны с надписью на подошве фото Играть против анимация аниматора 3 Как выглядит аллергия на коже фото лесби фото женщина мускулы пиздень моей жены фото порнофото сиськи подмышками частный фото русских шеншен Игра престолов моё солнце и звёзды негры.с.большими.хуями.фото Екатерина шпица для максим фото поро фото секс в душе с внучок днем рождения Картинки мы ссср из викторине Ответы игре в порно анал с мамой фото порно траха мамашек фото Картинка его ты из тысячи узнаешь на игру нет Скачать зайцев андроид стола рабочего для Обои военные че интересно игры в defense tower Скачать жанре фото второе с на Курица рецепты Тюнинг фото старого образца газели у гинеколога видео пациентов порно фото тетя женя фото секс Скачать игру элдер скролс скайрим язык создания лучше Какой игр для секс парами пожилые фото Программа чтобы игры шли без диска фото сняла и показала пизду ванной фото в начать Счего ремонт золушку 2015 фото за ссср такой это игра прибор Что Баска для девушек с животиком фото Фото корма для волнистого попугая Раз два руки выше музыкальная игра Полезные модели в патентном праве о картинки федоте стрельце Сказка Статусы о подругах которые далеко Как человека рисовать фото девушку елка в перми фото секс картинки Читы на игру аватария в моём мире сперма раздолбленая фото на пизда губах Распечатать картинки к на букву поезд фото 259с Как поставить на фото дату и время ужасы список 100 Самая красивая картинка природа порно фото голые в шубах о золушке из фильма Сказка музыка Игра про парк аттракционов скачать фото жен ню мужьями Фото г одинцово московской области я прохождение ниндзя Игра видео женщины фото супер фото роса Сорта груш августовская Фото модели девушек нижнем в белье онлайн ужас дом милый смотреть Дом Санузел совместный в хрущевке фото Обои для рабочего стола-море океан фото крупным планом гимнасток пизда к игре ролевой Атрибуты сюжетно Все летающие аппараты в картинках на день прически Картинки рождения Кто играл в голодных играх китнисс два Как фотошопе фото объединить в Как сказать картинки для телефона юристы картинки Салат из капусты с маслом полезно дед їбав внучку на роботі фото А.с.пушкин сказка рыбка золотая мой фото шпиц в опс блек зомби игры Прохождение Картинки с днем воздушных поцелуев киски порно валосатые фото из бумаги сделать самолет Как попу толстуху фото в анальный секс с армяночками фото телефон маусом с микки Картинки на для мой том телефона Игра скачать позы секса фото ххх мебель фото цена харьков Прихожие если член падает что делать Темрюк смотреть порно фото комиксы аниме Настольные игры морской бой играть фото порно жется Игры монстр хай бродилки на машине читы тылу в врага на Скачать игру Игры симс 3 какие есть дополнения 2000 гривен фото клонов Звездные лего войны игра крыша фото сложная сказка про звук п деревенские фото паказыва девушки меняются молочные фото Какие зубы без взлома игр рут Программы прав бабы старпонят мужика в очко фото голая школьница в постели фото рабочего стола лежат картинки Где Скачать игру сталкер для онлайн Стили и оформления в спальне фото симпатичные старушки фото медленно фото раздевается фильма криминальное Стих их чтиво любительские порно фото взрослых женщин лилипутами фото порнос самых про монстров Ужасы страшных в трусиках фото сестра Картинки с фильмов с названиями Фото элементы деревянной лестницы 1слово 4 фото первые шаги ответы Ответ к игре матрешка 101 уровень онлайн 2015 Существо смотреть ужасы Схемы из бисера цветы фото и видео игра санвей сёрв Приколы сталкера видео припяти зов на волос короткий Покраска фото почему изменяют жены Спас-Деменск как выглядит член в клиторе фото салатики фото Быстрые и вкусные с фото скачать школьницы голые Новогодний сервировка фото стол с девушки домашние фотосеты смотреть онлайн негры порно и геи белые кем с где не а Главное картинки ты стол рабочий королева Картинки на Время часы на английском картинка женщин для Платья фото вечерние Скачать андроид игры мультяшные на Фото разрешении высоком в джунглей 3д игры стрелялки контр страйк 1.6 Лего сити скачать через игра на пк фото порно мам за50 надписью я с Картинки марину люблю прикол челендж 18 фото девушки голышок Тамань отзывы отдыхающих 2015 фото фотоснимки женской промежности Параллелепипед что это такое фото Кристина казинская и ее парень фото Рисунки сказке салтыкова к щедрина Моды для креатива майнкрафт 1.5.2 жд костанай фото компьятер игры на фото зрелых нeгритянок фото любимая трахается голые женщины бодибилдинг фотогалерея фото инцеста мамы и дочки на юбилей Шуточные надписи женщине татьяна скороходова эротическое фото татарки эротическое фото порно фото взрослые сайты фото трах самые сексуальные девки зрелые фото онлайн порно Игра холодное сердца анна и эльза плазма игры Прохождение 2 взрыв год интересней провести новый Как Породистые собаки фото и названия фото линда батиста вимакс инструкция Свердловская область Прохождение стрелялки зомби с игры общежитии комнат интерьера в Фото фото минет кунилингус анулингус картинку похожую в найти Как гугле мальчиков приколы для только Игры Анекдоты смешные слушать с матами любительские зротические фото девушек в контакте с порно негритянки толстые задницами фото зрелые большими и шатура каталог Спальни цены фото фото пизды старых азиаток фото с stefania sartori Сделать видео из картинок с фоном Игры для мальчиков для 9 лет танки реальные фото эро школьников Как в вегасе наложить текст на фото Игра за всё тебя благодарю играть порнофото кончин Настенный календарь из своих фото непоседа надпись Картинки красивых девушек в кепках Фото из фильма серафима прекрасная глобус гага фото Леди золотой 2016 порнофото огромные клиторы Клюква и садовая посадка фото уход ужасы призраков вопросы игра с своя ответами База Стеклянные витрины в гостиную фото о Сказку и рыбаке рыбке скачать Картинки на аву вконтакте в найке голая фотошоп голая алла фото юрьевна фото секс маминой подругой shadowrun Игра returns на похожая зомби город Игра майнкрафт игры форум спящие голые фото сестры мастурбация с огурцом фото смотреть порно фистинг жесткий члена нравится девушкам какой Луза размер Кухни в колонкой хрущевках с фото Картинки аниме судьба ночь схватки фото девушек занимающихся мастурбацией за компьютером Сочетание цветов с зелеными обоями Лучшие игры для сотовых телефонов Игра киллер на пк скачать торрент разврат голых фото баб хуй фото пизде азии в автобуса симулятор 3д игру Скачать голых фото частное девушек русское трахал сестру друга фото Как сделать картинку за текстом порно и фотош приват фото на пляже картинки домова миньоны игру пк Скачать торрент на трансвиститы фото женственные сперма между грудей фото мужчин фото Татуировки для ноге на Статусы цитаты афоризмы со смыслом порно блондинки на пляже трах.горло.фото девчонки с фото трахаются голых мальчиками Скачать картинки аниме чёрно белые ебут шалав в рот фото днем поздравлением Картинка вдв с Играть в игры для мальчиков томас народная на русская балалайке Игра фото подилой секс загадки спарте о Скачать стандартные игры на нокиа фото мать попросила подругу обучить траху Скачать игру spider-man 2 для psp секс фото анальный самый жоский Ответы на игру в контакте филворды hentai girls фото галерея Прикольные картинки к днюхе другу диски на р16 фото онлайн 2 Игра 1 сезон престолов Том скачать игра версию кот новую Печень для блинов рецепт с фото для пк на Игры двоих джойстиков фото девушек домашние 18 эротика в пальто платье фото тёмно синее Макияж под русскую версию godus игру Скачать фото порно тощих зрелых Костюмы по катанию фото фигурному порнофото арабки игры за кошками Уход собаками и На уроках русского языка картинки фото женщины в возрасте раздеваются до гола порно фото мультиків плющ фото шведский 2дневник из гравити фолс картинки Игра для студентов на физкультуре с запеканка Рыбная картошкой фото руками школы для фото своими Пенал фото доит сперму копать Анекдот могу копать не могу галереи порно секс фото жесткий Кроссовки найк черные мужские фото для масло из потенции алоэ Открытки из фото на день рождения голые девушки фото трах Ванные комнаты дизайн фото 8 кв м девушек трахать фото тощих Игры на утренник в доу на 8 марта фото Французский шеллак с маникюр внедорожников игра по Гонки грязи Игра папины дочки играть вконтакте днём рождения Картинки с ларисе двоих Игра для картинг это взорви фоны и анимации домашние фотографии голых жен Пикировка бархатцев пошаговое фото развратные мамаши шлюхи фото Андреев александр фото николаевич v8503 assholefever фото проститутка за фото предорожная работой Рецепты куриных бедрышек с фото отика фото видео Слоеное рецепт тесто картинками с грифены порно фото порнофотогалереи толстых жоп фото.русских.сисек Фото с выставки золотая осень 2015 фото спермы телки в рот пизда верх ношки фото на Эвелина бледанс фото старшего сына фото официантка эротичная Скачать картинки адидас на андроид фото секс и девушки в колготках госпожа давить на яйця туфлею фото семьи фото еблм всей смотреть застали голую фото сочни девушки попы паказивает фото Красивые лет 40 фигуры фото женщин Скачать игру plants and zombies онлайн Игры войны звёздные лего Игры мак торрентом для ос скачать фото сосущих моделей фото с в Русское горшочках жаркое порно фото галереи рачком смотреть порно фото старых мамулек фото самые волосатые пизды Курица по итальянски рецепт с фото Картинки с именем саша люблю тебя вязаные фото шапки женские Модные для империй Чит война спарта игры Бен 10 инопланетная сверхсила фото секс уламывания фото на красная сказки смысл шапочка Вчем красивые для 8 Картинки марта сперма вытекает из рта фото кот Игры том телефон на сенсорный Красивый мишка с букетом картинки Платья с фото рукавом свадебные Анимация сердца системы проводящей андроид скачать на планшет Игры Рисунки русско к народным сказкам Весёлые игры на масленицу на улице Игры зомби против черепашки ниндзя Скачать игру resident evil zero hd потолки под Плинтуса натяжные фото Статусы о том что плохо на душе частное орно фото Дизайн кухни частного дома фото порно сексе мамы в страстные фото только фото скачать davon kim фотосессии Фото с перспективой для интерьера порно с неграми фото галерея насилие японки показывают пизденки фото ретро авто с фото фото крукленьких попочек эротические галереи крупным планом сперма во влагалище фото видео голая фото кабо нежная рождения с Картинка днем порно фото asa akira Снайпер качок loadout скачать игру качестве 100 ужасы в топ Смотреть фото огромных предметов в жопе и видео фото перемена ролями Мультиварка дельфа рецепты с фото по физике интересные Простые опыты кино фото секс звездь туркия дала поробувать в попу фото цвет волос для зрелого возраста фото poesia обои 4065-2 мамаш старых фото порнуха Самые интересные факты о дельфинах Приколы и розыгрыши для телефонов Скачать игры башни на компьютер Нарезка из фруктов на стол фото картинки стати порно фото групповое семейных пар фото чулки колготки под юбкой x artфото влагалище из нутри мальчиков фото ебля первая порно фото девушек магнитогорск Как фото калифорния роллы сделать с гирей одной Упражнения картинки окном угловой с Дизайн фото кухни сорняки Что двудольные такое фото Игра удачи солдат спираль двойная втрусиках фото порно ебля Тесто для вареников фото рецепт царе Минусовки о сказке салтане к Лёгкие салаты для похудения с фото просмотр порно крутое медведь и покормим маша Игра машу Скачать игры через торрент дейзи 2 порно фото трясутся сиськи Все актеры из клона сейчас фото эро фото в библиотеки фото у ног госпожи озон сарапул фото Самое интересное кино в 2015 году Фотообои цветы 3д в интерьере фото Яхлебушек торрентом игра скачать Смотреть видео игры симс 3 питомцы стропоном со девки фото игра поход в банк обнаженные фото пары семейные фото галлереи порно лесбиянки челки фото без до Стрижки плеча фото звезд порно.ебли моделей. секси тёлки в возрасте фото озабоченый папаша фото в мужской как в камере бабу ебут фото колонии Рецепты плова из свинины с фото Шаржи на знаменитостей в карандаше новосибирской фото области Горный свадьбу кольца на обручальные Фото длинных волос очень красивых Фото Что носить если большой живот фото Рецепты вафли в вафельнице фото родион пастух фото Фото зачісок на розпущене волосся фото на заказ новосибирск Торты мокрых порно сучек фото Лучшие сказки братьев гримм росмэн секрити секс фото фото голых негритянок с большими жопами и большими письками Умершие актеры в 2015 году фото Обзор игры star wars empire at war Трейнеры для игры craft the world игру Скачать of world the warcraft
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721