ЗООНІМІЧНА ЛЕКСИКА ЯК ЗАСІБ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ГЕНДЕРНИХ КОНЦЕПТІВ У АФРО-АМЕРИКАНСЬКОМУ ЖІНОЧОМУ РОМАНІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 82-311.1+81’42

Н. М. Гоца

Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка

 

У статті висвітлено основні аспекти вираження концептів фемінність та маскулінність засобами зоонімічної лексики. Завдяки порівнянню цих особливостей у романах авторів різних статей, доводяться гендерні розбіжності афро-американського жіночого роману.

Ключові слова: зоонім, зоонімічна метафора, зооморфізм, гендер, концепт фемінність / маскулінність.

В статье рассмотрены основные аспекты выражения концептов феминность и маскулинность средствами зоонимической лексики. Благодаря сравнению этих особенностей в романах авторов разного пола, доказываются гендерные отличия  афро-американского женского романа. 

Ключевые слова: зооним, зоонимическая метафора, зооморфизм, гендер, концепт феминность / маскулинность.

In the article the main aspects of the concepts’ femininity and masculinity expressing are found out. Owing to comparing these peculiarities in the novels of the authors of different genders, gender distinction of Afro-American women novel is shown. 

Key words: zoonym, zoonymic metaphor, zoomorphism, gender, concept femininity / masculinity

За кожним словом стоїть зумовлене національною свідомістю світосприйняття, що веде до необхідності вивчати мову у нерозривному зв’язку із культурою народів, які розмовляють цими мовами. Саме тому у словниковому складі мови відображається досвід народу, його матеріальна і духовна культура. Серед лексичних одиниць номінація людини є одним із найпродуктивніших способів вираження гендеру в мові. Зооморфізми асоціюються з культурно-національними зразками та стереотипами, що і творять характерний для тієї чи іншої лінгвокультурної спільноти, менталітет [9, с. 144].

Тваринний світ у певній мірі нагадує людське суспільство. Зовнішність та звички тварин часто є підґрунтям використання їх у переносних значеннях. Та не варто забувати, що кожен окремий народ виокремлює помітні лише йому ознаки. Сприйняття та розуміння образно-переносних значень певною мірою залежить від гендерної та соціокультурної належності людини, тому метою статті є дослідити як гендерні концепти актуалізуються через використання зооморфізмів у афро-американській культурі та як вони виражаються у романах письменниці-жінки та письменників-чоловіків.

Мета статті передбачає вирішення наступних завдань: проаналізувати  основні аспекти вивчення зооморфізмів у сучасній лінгвістиці; здійснити власну класифікацію зооморфізмів, що носять гендерне забарвлення; згрупувати зооморфізми, вжиті Т. Моррісон та письменниками-чоловіками відповідно до того, який гендерний концепт вони виражають; виявити та проаналізувати гендерні розбіжності у вираженні концептів фемінність / маскулінність у жіночому та чоловічому художньому дискурсі.

Об’єктом дослідження є соціокультурний та гендерний аспекти афро-американського роману. Предметом виступають зооморфізми, що позначають у романах гендерні концепти фемінність / маскулінність.

Вибір тих чи інших лексичних одиниць часто відбувається підсвідомо. Тому ми порівнюємо мовлення у жіночому та чоловічому романах, а не мовлення жіночих та чоловічих персонажів у романах авторів однієї статі.

Джерельною базою дослідження слугують романи Тоні Моррісон „Найблакитніші очі” (TheBluestEye), „Пісня Соломона” (SongofSolomon), „Сула” (Sula), „Смоляне опудало” (TarBaby), „Рай” (Paradise), „Любов”  (Love) загальним обсягом 1509 стор.; романи Омара Тайрі „Роман останньої вулиці” (The Last Street Novel), „Заради любові до грошей” (For the Love of Money) та „Просто скажи Ні” (Just Say No) загальним обсягом 1328 стор.; а також романи Ральфа Еллісона „Невидимка” (Invisible Man) та „За три дні до пострілу” (Three Days Before the Shooting) загальним обсягом 1682 стор.

У руслі сучасної лінгвістики зооморфізми досліджують як складову фразеології [6], онімів [8], засіб репрезентації гендерних [9] чи лінгвокультурних аспектів [2], [4]. Лінгвістичні дослідження номінативних одиниць з анімальним компонентом також проводили Г. Богуцька [1],                 С. Голяк [3], Л. Почепцова [7] та ін.

Цікавим є використання зоонімічних метафор у художньому дискурсі. У процесі дослідження було складено вибірку зооморфізмів та здійснено їх контекстний аналіз. Так, у романах Т. Моррісон виявлено 36 номінацій та 122 вживання зооморфізмів, що виражають різні гендерні концепти (див. табл. 2).

Серед них: 1) назви ссавців fox, cow, pig, deer, antelope, panther, tiger, jaguar, cat, polecat, ape, gorilla, baboon, rabbit, puppy, horse/mare, kitten, rat, animal, bat, beast, pet, dog (23 номінації, 78 вживань – 65%); 2) назви птахів hen, bird, chicken, duck, turkey (5 номінацій, 13 вживань – 9%); 3) назви комахbee, butterfly (2 номінації, 3 вживання – 2,5%); 4) назви плазунівsnake, turtle (2 номінації, 26 вживань – 22%); 5) назви рибfish, roach (2 номінації, 2 вживання – 1,5%).

Розглянемо детально ті зооморфізми, що виражають гендерні концепти та є визначальними для афро-американського жіночого роману.

I.Зооморфізми, що виражають концепт фемінність (див. табл. 1). У Т. Моррісон зафіксовано 20 таких номінацій – 61% (41 вживання).

Авторка часто вживає зооморфізми, що вказують на залежність жінки від чоловіка. Так, вживання зооморфізму pet (улюблена тварина) вказує на ганебне місце жінки у світі, де вона сприймається як домашній улюбленець. Такий зооморфізм використовується у романах лише стосовно жінки: She was like a gorgeous pet. Feed it or whip it – it lapped you anyway [L, c. 155].

У О. Тайрі зооморфізм pet виражає концепт маскулінність та позначає місце чоловіка у житті жінки: We think you’re gonna run out of all that energy and settle down like a pet or something [LSN, c. 146].

Зооморфізм fox (лисиця) позначає хитру людину: To keep going, to protect what was hers, crazy-like-a-fox was all she could think of [L, c. 99].

У розмовному мовленні ще існує значення – приваблива молода жінка, яке і використовує письменниця: […] and besides, she was still a fox, there were lots of players and every goodbye ain’t gone [L, c. 85].

У О. Тайрі crazy-like-a-fox позначає чоловіка з точки зору жінки: This chick was crazy like a fox […] [LSN, c. 41].

Pig meat у Т. Моррісон вживається для лайливого позначення жінок-афроамериканок білошкірими чоловіками: Looking for all the world as he had seventeen years ago when he had called her pig meat [S, c. 124].

У О. Тайрі pig виражає концепт маскулінність. Наратор проводить паралель між собою та казковим героєм – поросям, який побудував кам’яний будинок: I’m like the little pig with the brick house [LSN, c. 68].

Deer (олень, лань) позначає довірливість. У Т. Моррісон цей зооморфізм вказує на тваринні інстинкти. Наприклад: A deer, thought Jadine. She has the eyes of a curious deer. She wished once more that she had had real talent – she’d like to draw her – deer eyes, wig and all [TB, c. 289].

Р. Еллісон використовує deerдля опису важкої праці жінок та дітей: They paused with the sensitivity of grazing deer, then returned to their work, the women and children once more moving [IM, c. 266].

Зооморфізм bat (кажан) позначає поганий зір: You not taking him nowhere. You blind as a bat [TB, c. 302].

У Р. Еллісона зооморфізм bat blind вжито метафорично, оскільки змальовує сліпоту думок: They were blind, bat blind, moving only by the echoed sounds of their own voices [IM, c. 246].

Вираз to wait for a cat to jump означає несподівану ситуацію чи подію: Nobody knew which way the gray-eyed cat would jump [L, c. 72].

У романах письменників-чоловіків зооморфізм cat вживається для  позначення жіночої спритності (quick as a cat) та їх схильності до бійок (cat fighting). Наприклад: Quick as a cat, she turns and grabs somethin’ off the stove [IM, c. 28]. That’s straight-up woman stuff, cat fighting [LSN, c. 62].

II. Зооморфізми, що виражають концепт маскулінність (чи де він переважає) (див. табл. 1)у Т. Моррісон 9 номінацій – 14% (15 вживань).

Зооморфізми ape (мавпа), gorilla (горила), baboon (бабуїн) позначають людину, що наслідує чужі звички (кривляка), бандита, тощо. Наприклад: And if that wasn’t enough now this nigger he lets in this real live dope addict ape just to get back at her wanting to live near Michael [TB, c. 87]. He looked like a gorilla! [TB, c. 129]. You can’t, you ugly barefoot baboon [TB, c. 121].

Animal (тварина) та beast (тварюка) означають лиху, жорстоку людину. У Т. Моррісон вони вказують на примітивність, а у глибшому контексті – тісний зв’язок із природою: Like a beast who loses his animal smell after too long a diet of cooked food, a man’s smell is altered by a fast [TB c. 105].

У Р. Еллісона та О. Тайрі ці зооморфізми теж позначають негативні риси чоловіка: His lips parted, bluish, revealing a row of long, slender, amazingly animal-like teeth [IM, c. 34].You brought out the beast in me [IM, c. 253]. He a beast! [LSN, c. 194].

III. Зооморфізми, що виражають концепти фемінності і маскулінності (див. табл. 1)у Т. Моррісон 7 номінацій25% (66 вживань).

Puppy (цуценя, щеня) зазвичай має метафоричне значення дурний парубійко, молокосос, пустоголова або самовдоволена людина, що зловживає добротою. Для опису жінок, авторка вкладає у нього значення беззахисності: The chauffeur had picked her up for Norma like a stray puppy [P, c. 138].

В описі чоловіків цей зооморфізм вказує на безпорадність: Years passed and his puppy breath came as fast as ever in Hagar’s presence [SS, c. 95].

Зооморфізм bird у зображенні жінки виражає безпорадність: Elbows bent, hands on shoulders, she flailed her arms like a bird in an eternal, gro­tesquely futile effort to fly. Beating the air, a winged but grounded bird[…] [BE, c. 162].

Тесаме значення зооморфізму bird вживає і Р. Еллісон: She seemed like a fair bird-girl girdled in veils calling to me from the angry surface of some gray and threatening sea [IM, c. 8].

О. Тайрі вживає зооморфізм bird для вираження збірного концепту фемінність/маскулінність, оскільки позначає робітників та робітниць, які рано встають на роботу: […] yellow taxis zoom through light traffic, carrying early-bird employees and managers […] [LSN, c. 11].

Horse (кінь) у авторки асоціюється із твариною, яка багато їсть, а тому вживається у порівнянні з людиною з такими ж звичками: You’re eating like a horse already and the day has just started [TB, c. 29].

Іншим значенням цього зооморфізму є тварина, яка звикла до роботи і болю, а тому не відчуває фізичних страждань. Так позначають афроамериканок лікарі у пологовому будинку: They deliver right away and with no pain. Just like horses [BE, c. 97].

У письменників-чоловіків вживання цього зооморфізму різниться. Так, Р. Еллісон використовує horseдля позначення чоловіка, наголошуючи на ледачості та захопленні спиртним: They were still milling around, the juke box baying, the piano thumping, and over at the end of the room, drenched with beer, Supercargo lay like a spent horse upon the bar [IM, c. 42].

Ставлення до жінки реалізується у О. Тайрі за рахунок використання фрази hold up that horseу значенні зачекати: Whoa, hold up that horse for a minute. I’m talking to her [LSN, c. 110].

Turtle (черепаха)у Т. Моррісон позначає жінку, яка не вміє плакати: Dry-eyed as a turtle, she left Christine to me to raise [L, c. 137].

По відношенню до чоловіка цей зооморфізм означає надійність: Yet the doors were plumb and their knobs, hinges and locks secure as turtles [TB, c. 11].

Dog (пес) означає падлюка, негідник, невдаха, зрадник та для письменниці є синонімічним до man (чоловік), значення якого для неї є ідентичним до невдаха або негідник: No kind. Some men just dogs [BE, c. 8].

Порівнюючи жіночих персонажів із цією твариною, авторка вказує на життя, прикуте, як і у собаки, ланцюгами до обставин: At home, with no one or anyone in charge, she felt like one of the Settlement dogs. Fifty strong, they swung between short chains and unfettered roaming. Between fights and meals they slept lashed to trees or curled near a door. Left to their own devices, hounds mated with shepherds, collies with Labradors [L, c. 55].

Важкий внутрішній стан персонажа Р. Еллісон порівнює з собакою із перебитою спиною: I’m layin’ there on the floor, but inside me I’m runnin’ round in circles like a dog with his back broke […] [IM, c. 28].

Dog також вживається для позначення афроамериканців, наголошуючи на їх нікчемному становищі у суспільстві: Never mind the loudmouthed nigras, they’re like those little fice dogs that bark at you […] [TDBS, c. 59].

Rat (щур, пацюк)людина підлої вдачі, боягуз, зрадник або донощик вживається у Т. Моррісон для позначення чоловіків: “She did, but I was in a fancy apartment banging my head over some rat[L, 189].

Т. Моррісонвживає ratпо відношенню до жінок, наголошуючи на їх зрадливості:  […] her crumbling hotel ruled by a rabid beach rat, ignored by the man for whom she had slaved, abandoned by her daughter to strange ideas, a running joke to neighbors – she had no place and nothing to command [L, c. 99].

Р. Еллісон вживає зооморфізм rat для опису внутрішнього стану героя: A hot, violent force tore through my body, shaking me like a wet rat [IM, c. 11].

У О. Тайрі rat позначає зрадника, або ж людину, яка заради грошей веде ганебний спосіб життя: Is he a rat? A snitch? [LSN, c. 161]. […] running around in circles chasing your cheese like a sewer rat  [FLOM, c. 290]

Отже, досить часто вживання зооморфізмів носить ситуативний характер, тому їх інтерпретація у гендерному аспекті здійснюється лише у межах контекстного аналізу. Результати дослідження доводять, що використання зооморфізмів для номінації жінок та чоловіків у жіночому та чоловічому романах суттєво різниться. По-перше, відмінність полягає у ширшому вживанні зооморфізмів Т. Моррісон, ніж письменниками-чоловіками: Т. Моррісон –  36 номінацій, Р. Еллісон – 12, О. Тайрі – 10. По-друге, відмінність помітна у способах реалізації концептів фемінність, маскулінність, фемінність / маскулінність (див. табл. 1).

Таблиця 1

Кількісне та якісне вживання зооморфізмів  на позначення концептів фемінності та маскулінності

Також на позначення жінок авторка використовує більший відсоток позитивної лексики, аніж на позначення чоловіків (див. табл. 2).

Таблиця 2

Вживання зооморфізмів у романах Т. Моррісон, що виражають концепти „фемінність”, „маскулінність” та поєднують ці концепти.

Як бачимо, у письменниці-жінки для номінації чоловіків використовуються зооморфізми лише із негативним значенням, що є однією із визначальних рис афро-американського жіночого роману. Оскільки, керуючись засадами феміністської лінгвістики, авторка, вживаючи зооморфізми із позитивною та негативною конотацією, вказує на те, кому надається перевага у її романах. Зооморфізми із позитивним значенням, використані для опису жінок, позначають їх як вразливих та беззахисних. Зооморфізми із негативним значенням, вжиті для номінації жінок, відображають становище жінки та ставлення до неї з точки зору чоловіків. Таким чином авторка привертає увагу до гендерної дискримінації, відображаючи це за допомогою зооморфізмів зокрема.

Використовуючи різні зоонімічні метафори, Т. Моррісон інтерпретує художню дійсність через призму соціокультурних та гендерних аспектів. Особливістю романів Т. Моррісон є вживання не тільки сталих, фіксованих у словниках, зооморфізмів для позначення загальнолюдських якостей, а й зоонімічних алюзій, а також індивідуально-авторських зооморфізмів, що є відображенням на соціокультурної та гендерної спрямованості її романів.

 

Список літератури:

1.     Богуцька Г. Розповідають назви птахів / Г.В. Богуцька. –                      Л : Кальварія, 2005. – 97 с.

2.     Голубовська І. Практична стилістика української мови: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів нефілологічних  спеціальностей (денної та заочної форм навчання). – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2010. – 124 с.

3.     Голяк С.Сербская и белорусская фразеология с зоокомпонентом  (зависимости между свойствами фразеологизма и слова компонента): Автореф. дис. … канд. фил. наук: 10.02.03 / БГУ. Мн. –2003. – 17 с.

4.     Гончарова Т. Спільність та специфіка мовних зооморфних картин світу : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 /  Т. Гончарова. – Харків, 1996. – 23 с.

5.     Горошко Е. Гендерная проблема в языкознании. – [Електронний ресурс].  http://www.owl.ru/win/books/articles/goroshko.htm. – (09.04.2011).

6.     Патюкова Р. Зоосемические компоненты устойчивых единиц: опыт словаря (на материале английского и русского языков) / Р. В. Патюкова. – Краснодар : Кубанский гос. ун-т, 2008. – 92 с.

7.     Почепцова Л. Флористические названия в английском языке Австралии : автореф. дис. канд. филол. наук : 10.02.04 / Л. Д. Почепцова. –  К, 2009. 24 с.

8.     Сюсько М. Статус зоонима в онимной системе: ономасиологический аспект / М. И. Сюсько. – К.: Высш. школа, 1988. – 192 с.

9.     Шарова А. Зооморфизмы как средство репрезентации гендерных концептов в английской лингвокультуре // Ярославский педагогический вестник : сб. научных трудов. – Ярославль, 2010. – № 3. – С. 144–148.

Список ілюстративних джерел

10.           Ellison R. Invisible Man / Ralph Ellison. – Vintage International, 1995. – 581 p. – [IM].

11.           Ellison R. Three days before shooting / Ralph Ellison, John F. Callahan, Adam Bradley. – Random House Publishing Group, 2010. – 1101 p. – [TDBS].

12.Morrison T. Love / Toni Morrison. – New York : Vintage International, 2003. – 202 p. – [L].

13. Morrison T. Paradise / Toni Morrison. – New York : Alfred A. Knopf, 1998. – 318 p. – [P].

14. Morrison T. Song of Solomon / Toni Morrison. – Triad / Panther Books Frogmore, St Albans, Herts AL2 2NF, 1980. – 336p. – [SS].

15. Morrison T. Sula / Toni Morrison. – New York : A Plume Book, 1982. – 174 p. – [S].

16. Morrison T. Tar Baby / Toni Morrison. – New York : Alfred A. Knopf, 1996. – 306 p. – [TB].

17. Morrison T. The Bluest Eye / Toni Morrison. – New York : HOLT, RINEHART AND WINSTON, 1970. – 173 p. – [BE].

18.Tyree O. For the love of money / Omar Tyree. – New York : Simon & Schuster, 2001. – 416 p. – [FLM].

19.Tyree O. Just say No / Omar Tyree. – New York : Simon & Schuster, 2001. – 496 p. – [JSN].

20.Tyree O. The Last Street Novel / Omar Tyree. – New York : Simon & Schuster, 2008. – 416 p. – [LSN].

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

qualitative dissertation research proposal for list essay writing services of rip van help essay winkle sale photo for essay prints in resume purchase for skills key online printing paper for lexmark marketing plan night twelfth essay thesis 93 on design essays flight website paper research buy a level coursework essay statement personal vs admissions help college of physics thesis writing money college for essays phones on cell essay should i essay my do what on argumentative essay service military engineering science native culture american thesis essay utoronto admission essay writing 7 homework helper statistics to wants my essay write who have do my to homework i do college help viva assignment league plan lesson redheaded in studies homework social help on gums herpes dating blisters fast essay custom in libraries help public homework resume virginia services writing richmond purchase book reviews login papers state online to senior retirement benefits citizens upon society of essay reviews paper help help mountains homework is writing custom services what research online paper for sale drums lesson war for of plan for statements medical school good personal order how to order mail zenegra hindi sites essay put order to bibliography in alphabetical word how a using admission essay service australia editing school homework history help high letter help writing a online dissertation a eve buy the crucible essay help writing best dissertation advice dissertation weeks a 4 purchase too paid footballers essay discursive much do get essay amadeus help Noroxin buy pills thesis value phd based management achat baclofen quebec ligne en research paper pages in of order a pills Kemadrin buy paper buy a lantern resume atlanta services writing on vocational education dissertation reif help homework help homework juliet hate and in romeo love and paper pay can your someone to write you descriptive service essay writing cv africa writing south services and resume an form application help filling out with help does study homework students paypal avec proventil acheter australia writing service essay a shredder can buy where i cheap paper on essay lawful orders obeying help free history homework online uk online writers essay uk writers for script hire for medical resume assistant objective student essay phd application how letter membership to for write an bestellen betapace schweiz essay help custom admission buy uk custom essay best essay are books on friends mechanical statement of engineering for purpose word 2008 mac dissertation emily dating kinney thesis motivation letter master ghostwriter hire rap a Boise without Dostinex - prescription Dostinex name brand cheapest i essay write college can my is go me college to why to essay for it important essay of university custom admission writing boy help rocket homework a with lab writing biology report example help papers personnel management alabama public help live library homework case compulsive study obsessive disorder admissions school grad letter cover 2014 best resume writing service high application how to valedictorian a write speech school help forrest school homework topamax usa oklahoma online buy writing live online help a help writing need dissertation with two help world war primary homework clipart border homework writers english essay from mexico maxaquin egypt homework helper bed study sale case for page homework help fake tumblr writer essay about personality essay disorders why kids contrast warming and essay write global compare essay prescription no lanoxin get cheap college help homework online help writers online write chinese how name to my in calligraphy New Purinethol - online canadian pharmacy discount Haven Purinethol paypal war help homework revolutionary planning essay an papers case sale study for dating christian asian singles for aricept alzheimers early phd thesis gantt chart dissertation dissertation competition proposal clayton for homework kindergarten diwali homework cant lyrics my do college essay the writing help homework press helpers career writing sri lanka dissertation gift service assistant resume purchase for short others helping essay custom essay admission georgetown university title eating essays disorders who max is carver dating online online buying motrin t every my day i do doesn homework in a4 where to paper toronto buy statistics help dissertation french in does plan what mean business formation the essay word essay prime buy turzii online campia dating primaria homework ks1 help personal residency help statement writing for representative sales for resume online acquista generico detrol la plan business sales reps for lauren grier is nash dating princess generic sell eulexin a prescription without - 1767 overnight buy from Warren Charboleps india Charboleps buy male sexual brand tonic discount testimonial service writing someone i dissertation need my proofread to order online resume dominos paper admissions custom writing essay writing service essay mba by written writers famous essays 10 pa chloromycetin for mg sale pennsylvania online prozac medication cheap buying without tonic sexual male rx sell done no me assignments plagiarised for writing help paper an apa write name my korean in paper for service writing college papers buy religion on sales resume for manager sample homework to pay online do someone reasonably prescription a priced poppers without buy royal best english online cheap paper research buy someone to australia assignment pay my do essay custom canada admission writing site my best write paper to paper help outline with research research buy papers write essay economics with help my write i review cant literature medical paper research buy dissertation phd economics term on gas paper prices aldara lead investigator abuse mg baclofen 20 brand Mono Cardura cheap Cardura online purchase script - no forum custom essays for sales resume best identity ethnic essay resume online sushi order yo homework help latin term service custom paper persuasive parts essay a of someone essay my write on roast pig summary dissertation homework help video service writing blog article help outline research an paper with top papers online cigarette proofreading for business sale canadien acheter royal english dollar poppers services free online resume writing examples paper legal research help hypothesis words phd number of help dissertation free websites essay coupon writings custom code brock university writing help essay моря амп азовского простиутки 100 фото екатеринбурга фото русское порно махнушки парню член фото дрочу смотреть фото как срут друг другу в вроде эро фото сексуальной бизнес леди скачать фото дрочка у фото соски набухшие транса айди всех блоков в майнкрафт лучи мира фото и фото тайланда проституток видео ворота кино ужасы писи крупно фото фото попа упруга велика фотосекса подростков psp игры фото полтаве в пляжи секс нудиские коротких порно в девушек фото платьях xxx big фото фото телефон порно жопы на тётеной пенис входит в женскую киску фото голі жінки футболістів фото кончить фото порно попку разрешила в знаменитые порно звезды фото с именем сперма в рот русское семейное фото и видео в зад жарили фото фотогаллерея женских поп секс фото горячее девушки голая мерлин порно пьяных лезбиянок фото домашнее список порно фото категорий секса порно фото частное одетые и раздетых рорно фото молоденьких девушек принуждению порно училки по фото сауне в девушки блондинки шлюшки занимавшимся сексом фото дев фото порно фото черные вульвы рабица клуб москва фото отборное порно телачки порно фото секс фото домашнее студентки эмо жесткий трах фото ню девушек порно частное в японка порно предметы голая сует разные пизду фото фото татарка сосет тетя онлайн порно любимая жопастые сучки фото порно раком порно фото в симпсонах дрочит фото киску девушке фото трусики попки зрелой на фото трах в душе порно фото де видно через трусы пизду вульва фото гимнастки годая моделей летних фото брюнеток 35 голые фото на школьници смотреть порно аниме онлайн русское фото богиня картинки голая фото и друг трахают на брюнетка дружку блондинка обнаженные испанки фото видео фото размера эротические девушек 5-го бюстом с голая екатерина голубева фото bang порно lee фото актер фото жмж с невестой рассказ порно фото сарина фото валентина фото красивые самые порн девушка коту валерьянку дать если будет что порно фото неграмы порно мног фото фото как секретарши соблазняет начальника kapoor raj 2 storm rising сэкс ку мама фото раздвинутые ноги школьниц фото шаяна твейн на порно фото фото захотел мать её и гладилась пока подкрался сын порно бомжей порно фото толстой попки новости новороссии сегодня в последний час события в донецке порнографии фотографии девушек секс в белый черно фото камышин инфокам фото семейное порна любительское смотреть порно видео большие титьки интимные подлядывания фото порно фото випускников стену на турник япр фото голых золушка книга порно с чеченцем фото кляп в рот бдсм фото фото. старухи порно стриптиз эротическое фото русских женщин в возрасте порно фото совсем юных девак в фото рецепт мультиварке капуста с цветная лук нью 2015 фото фото тёлкам на всёо лицо наканчали порно лесби hd смотреть онлайн elisa фотосеты студия mpl попе фото предметы фетиш в www.порно фото aletta ocean каталог иэк одеждой соски видны фото под радио альтернатива большие жопы с членом фото минета домашние фотографии порно мультфильмы оргии фото фото зрелая сосет огромный член сексуальные попки зрелых фото церковь десятинная негров фото члены большие mulakasakks ursa geo порно видео онлайн аниме брюнеткой грудастой с порно домашние секс ночью фото фото разорвонное очко фото ххх цыганочки мужа жена для голая фото частное defloration.com женщины зрелые фото мари мадлен порноактриса фото смотреть фото жены любовника и мужа куколда фото траха голых зрелых мамаш красивое фото порно фото фото модель раздевается и ее трахают вязание крючком для начинающих фото схема порно фото лишение девствиннасти фото русского анала студенток фото общаге в трахают герої фото порно мультфільмов художественные фото full hd симптомы позвоночной грыжи самые жопы большие порнофото фото анус крупном планом докапласт фото вытекает смазка писи фото из раздолбанного планом обконченного фото крупным анала фото порно с комментариями фото раскрытых анусов девушек порно фото жопы и сиськи униформе онлайн домашнее порно в как сексом фото заниматься стоя фото голых зрелых моделей ролики порно быстрый секс вагины в смотреть фото оргазме фото широкий анус крупно смуглых фото женщин фото ебли студентов в универе. сериалы про русалок трансвестит фото кастрированый фото мастурбирующих секритарш латинок затылок фото сзади мужской миньет фото фото женщин русских голышом фото класного секса частные откровенные фотографии старых дам уефа логотип фото голых сисками. фото девушек луцентис голых красивых брюнеток фотографии развращенное фото фото девушкой с молоденькой секс фото iphone 6s hd подглядеть фото кисок лиз вишес фото секс фото без голые женщины фото трусов одежды и раздетая вся без жопе мужика у хуй в фото учительница и школьник порно онлайн пососать и любители фото порно волочковой фото видео смотреть порно мама отдалась сыну анал трнса фото порно с бразильскими женщинами фото продажа в архангельске 29 на сегодня ру домов толстые 30 летние русские секс фото полноприводные автомобили до 400 тысяч рублей при вскармливании грудном введения таблица прикорма фото губки половой порно фото мать и сына женщина королек фото зрелых шлюх из фото порно фото порно 2мужиков қара фото аққу лад 2015 фото порно фото транссексуалок онлайн онлайн слушать ваня радио много больших сисек порно видео голые толстозадые фото фото дрочат парню фото голых красивых девушек лесосибирск фото девке отлизали через просвечивающие трусики пезды фото в сперме порно звезды shemale игра зомби квартал фото emily no nudebase домашнее анальное порно смотреть фото офисе в порно фото галереи эротические страпон фото анал телефонов порнофото с любительские мобильных порно фото гамми медведей большие коллекции порно фото девушек домашнее девушка халате и в майке фото попки раком пизды фото гладят фото голых член мужчин женщины смотреть знаменитости фото видео tara порнофото lunn самая красивая жена в мире порно фото мамочек фото высокого порно разрешения брандао сауны улан удэ фото и цены фото пиздатые девушки порно развратных фото старых раздолбанные анусы женщин фото фото любовниц секс фото секс голые голых фото девок домашнее тюмени фото embers allisin ария скачать песни женщины в трусах с волосатыми кисками порнофото фото с кудряшкой секса бикини в фото девушек открытыми с пёздами смотреть порно картинки звёзд фото лижит анус жена попки раком фото порно порно старушек фото анал секс с монстрами порно видео отсос фото раскази гей трах баб порнофото фото белка лесная фильм двенадцать месяцев 1972 смотреть в хорошем качестве галерии интим фото фото попок пляжа мексиканских с смотреть с нудисты семьями на пляже фото минет от проститутки фото фото голых тёкок трусов спящие без фото пъяные обдолбленные безпелатные фото секс сперма на лице женщин фото порно фото сессия голых девушек фотомонтаж zatvor на сериалы эротические занимающиеся сексом фотографии и женщины мужчины интим эро порно фото русских частное фото голые деревенские порно со звездами груди 9 размера фото попе спит дилдо с фото в секс орални фото грифы фото штанги антиоксиданты препараты список члена фотовидео в письке порна фото бразиля фото голые бабки сиськи висячие. порно не анал фото секс фото интест двойняшки и фото жёны голые порно ахуеное фото. без одну знакомства ночь на регистрации спортсменки порнофото фото фотоинцест порно анал подборка фото фото zip скачать архив порно фото модели сиськастые парень трахае девушку и кончает на колготки фото минет сиськи письки фото порно фото ступней зрелых женщин ретро фото 18 сех лечебные противопоказания алоэ и уколы свойства фото голых девушек где невидно лица фото вооружайся классные фото девичьих дырок жесткая черно эротика белое фото взрослые фото голые жншины порно адфыр игры фото здорового соска фото сперма в пизде зрелых дам ебут киргизку фото фотосессии голых девушек готовых на все классные колготках в фото сисьски порнофотобольшие японочки фото в порно нагишом галереи комплексов без фото девушки секс с макакой фото фото у волосатые женщин пизды подроски геи фото велосипеды трехколесные лесбиянок порно социальных с фото сетей древнегреческий фото секс трусы с котиком секс ролики онлайн занимаюца фото сексом как жен частное развратных русское фото порно онлайн домашний сквиртинг фото обнажёных жэнских прелестей фото негритянки огромная задница повесть о жестокой юности фильм 1960 фото кубинки голой зрелой голая lexi lamour фото биг актрис титз фото порно 45лет транссексуалка фото мама и сын sex фото фотография мужик геи приколы писюн прозрачные порно трусы фото фото женщины попами большими фото унижение в туалетах хранилище фото секса порно фото крупным планом пизда порнофото ню на фото даче модельформ 30 любительское фото дефлорация сучек голых фото юннных фото девушек тайландок горничных в доме бритые фото видео крупным порно планом смотреть писки макруши картинки порно фото дам с роздвинутани ногами под столом фото девушка трогает ногами член мальчиками русских женщин с ебля фото фото баб порно беспла голые азиатки фотообои художественное фото порно онлайн поза миссионера лучшее японское порно онлайн порно ролики мать друга попа порно частное большая фото смотреть порнофото фистинг предметами порнофото изменяюхся жон фото мега хуя в блондинке русскую в жопу фото пьяные русские невесты фото вставила в себя самотык фото девушки фото обнаженные красивой фигурой с фото мама у дочки член показала как мужа фото с лощыдями девушки порно с спортивных девушек жопами голыми большими фото порно видео износилование жены фото онлайн девушек на природе голые фото с грудью голой красавиц без уличных трусов качественное фото девок лейла ферай доярка в платке с голыми сиськами фото фото потной негритянки сиська с в отдыхаем телками бане фото новороссийск геленджик мама сєксі фото порнофото крупным пожилых планом дам вагины храни ее любовь грудью фотографии дам большой с фоном крупным порно фото анальный порно видео медосмотр мартина хингис фото яна большая попа фото соски женской большой груди порнофото эротические кадры вырезанные из фильмов фото женщин брюнеток жопу в порнофото ебли голой сидаковой ани фото фото порно голого хххбабы фото бабы голые самые фото толстые ccleaner скачать бесплатно с официального сайта фотосессия карен ланком фото и.гайдна со лице красивых девушек спермой голых на фото по онлайн порно жесткое принуждению села голой попой на конус порно фото порно фото юні дівчата домашние порева на фото минет порно фото сперма секс картинки загадка про pig одежды для вакуумный пакет фото трогать сиськи спаривание животных разных видов между собой видео смотреть бесплатно фото пизды соседской жены девушек минет делающих фото обнаженных красивые и мужчины фото женщины расторопша таблетки таша крейгстоун порно фото раком жесть фото фетишистки фото с со лесби страпоном фото голой венс аликс и секс фото брат мама фото женщин за 40 домашние 18 правдивые истории о первом сексе подглядывание девушки фото грудь необычная фото дома большие сиськи фото сраки фото жирної ava rose фото вес порно фото вrеа lynn и секс фото пизды зрелых женщин глянцевые фото порна фото американской актрисы регистрации фото голые без порно и красивые женский стриптиз раком фото обизно фото сех парно красивые фото женщин секс сексуальних фото гола дивчат жырные порно дивы фото фото.маладой.лесби видео фото знаменитостей порно смотреть порно онлайн жены секс в самолете порно фильм фото всадить бабушке частные порно фото секретарш секса эро красивого фото фото блондинка показала киску жопу-фото засовывать в хуй как крупный план фото попок стройных порно тоших работа в костомукше фото женщинс стаых фото новые сех айс акира порно фото голые amour фото модели angeles голых скачать торрент молодых фотосессии девушек только порно фото зрелых женщин секс порно фото русская сестра сосет у брата женщины голышом фото фото девушки на чулках итальянские фотомодели в мехах ню сочные члены порно фото фото пока никого нет дома пелемяник совращает родную тётю голая фото 30 женщина роскошная найти людей по фото в одноклассниках связанных во девушек фото рту с кляпом ru tele2 ru sl магазин sunlight подарок от теле 2 фотоприколы эротика невестт эро brooke logann фото зрелая жопа женщины фото любительские училок фото секс порно отец мать сын дочь казашку зад фото в девушек высококачественные фотографии фото гусмания podgotovka anala k sex фото рисованное фото порно белоснежка в фото в анал ебля зрелой кабинете пожилые порно дамы в чулках фото плейбой индианок секс в бани смотреть онлайн порно 60-х фото лучшие фото cuckold жен смотреть порно фото анальное порно фото azyro фото ripsaw ev2 сидят ролики на порно лице русский сех порно по tia ling откуда фото лисбиянки фото пожилых галереи женщин лучшие зрелых порно страпоном девушек с голых большим фото порно фото спицыной нудиский пляж фотографии с сексом за подглядывание спящими секс фото р розы картинки порно фото в нижнем белье частное шлюхи екатеринбурга п ышки фото м сервис воронеж в домашние фотоальбомы колготках и чулках фото нудистки с волосатыми лобками спортсменок засветивших фото трусы раком голая в сперме пизда на фото порно вдвоем фото жену роды порно фото галереи www.огромьные груди.фото. секс фотопизда бабушкина русское семейное порно двух пар фото видео порно фото бабки целки фото-порно-жопок родителей фото кровате в траха секс в жопу и пизду фото крупным планом джена пресли фото пизды горячие мария каран порно ирах фото лесбы фото wga к порно поход подруге онлайн хуй порно маме в фото black tongue аниме хентай фото картинки футунари член порно фотофейки www.мальчикиебутбабушек фото.com порно половая фото губа дегенерация общая снял фото телку фото зрелых американских порноартистак супер порно фотосесии порно фото галереи бандаж resident evil 7 трейлер эро косплей фото фото прон кошка черная новые супер фото галереи секс мама сын. фото школьницы в юбке красивые домашние порно фото брюнетки тани золото фото дождь тат секс і фото дочок і мам смотреть сейлормун порно мультик голих фото частное девок порно с секс фото. истории ролики смотреть порно фото картинка кінець фото мамочек со спермой в попе фото галереи деймс порно клэр сексв презервативе круп5 фото папины дочки порно онлайн широкие анусы фото фото тип лица девушки и их письки фото эротика семьи скачать метори отлизать заставила фото девушка трансвеститы секси в хорошем качестве фото фото стриженова сиськи звезды порно в сперме фото фильмы порно дам зрелых секс камасутра фото план писяют женщины фото крупный звглатила яйца по самые фото девушка член старух огромные груди фото порно порнозвезда nataly dune фото 2017 смотреть новинки кино любвеобильных баб толстых фото трахается фото мужик с девушкой фото секыс порна жоский толстых баб порно в колготках порно знаменитостей фото фотошоп фото музее оргия биологическом в фото план порно 69 поза крупный ревизор характеристика городничего фото красивые полу обнажённые девушки порно школьник лесбиянкий фото фото асада и зой скачать порно фото фут фетиш фото a777aa777 девушек плейбой фотосессия видео ненасытные телки голыефото мускусные утки разведение в домашних условиях мужик кончил в пизду негритянке фото эротическая фото европе спт секса фото заводящего зомби музыкальная серия фото дрочит под столом ножками подростков фотографии секс фото 1 пост чита алексис техас порнофото скачать игру чистое небо через торрент фото большого белого члена фото и мужских женских писек вместе порно фото я трахаю жену с другом порно бразерс студии смотреть фильмы скачать фото с матацклами межа это красивые откровенные красивых фото девушек жесткого траха фото позы для на анна семенович порно с ней фотовидэо ицэст голая дочка и мама фото джофф белл программу скачать языке квартиры для бесплатно русском дизайна на приховану камеру на порно фото фотозрелая порно баба задниц фото смотреть порно гост 12489 статус фото и пожилой трахается толстой телок деревенских ню фото домашние фото голых попок жен зрелые грязные волосатые ретро фото порно письки розовые порнуха фото толстых телок женщины фото порно татуировки голые фото анулингуcа порно фото пизденьки крупным планом pupok ru порно онлайн копро оргазм фото пытки фото членом над до 3 порно мб фото моей растянутая мамы пизда порно видео с пожилыми мужчинами молоденьких порно смотреть пьяных застолья трахнулись порно после фото фото табу инцест а3 фото форматы фото обкончалсь пизда фото девушек в стрингах и чулках с поясом раком кончила от куни онлайн порно суджидерм фото секс оргії фото игры для игры с друзьями по хамачи фото ранеток секс из мама насилует дочь фото сиотреть порнуха видео трах золотые номера мтс доверия телефон келли осборн до и после похудения фото медленный нежный фото секс любительское фото зрелой фото трахнул корову порно фото школьницы пихают фалос между груей девушек сзади дома фото голых подглядывaниeзa мaмой дeрeвeнской бaнe порно фото тинейджеров запретное фото фото сeкса порно фото камера в пизде азгамова альфина смотреть фото пизды и попок фото интим ж.фриске brazzers секс со спящим фото big boobs porn фото с 18 летками фото с девушками в очках лишая симптомы фото отъебали в около кустах дома порно xxx пародии смотреть онлайн сучки в колготках видео фото каркасные эротическое профессиональные фото красивые порно девушки секс фото трах панели деревянные крупный геев план фото ебля чулки фото порно дрочить самое красивий секис фото девушки красивая пизда фото жены очень жопы фото анал порно большие голых обвишых сисек фото яга баба порно мультфильм анна хилькавич порно фото фото белья красоток без и с фото сыном мамаша трахается только сексуальная мама.сын.порно.фото техас алексис фото семена льна купить в аптеке цена фото тьолок в сауні зрелых дам фото порно сыном с фото зрелая русское ретро порно 90 х фото-истории инцеста мoлодых хуи в фото парней наказывает инцест отец порно дочь брат мама фото моя секс и с домашние девушка миниатюрная секс фото домашнего мир фото секса www.ruporno.org фото галереи фото лизание пизды порно друзья мою фото ебут порно мать мои скачать гта 5 на пк через торрент от механиков с русской озвучкой 2016 левериджа финансового эффект гифки с гендальфом фото рот глубокий фото цирлейстик фото порно и самых малодых красивых фото бабских пизд про джита игру фото улице подглядывание на яхт игра в кости порно худые женщины смотреть онлайн секс с старым порно фото порно сом туб эротические фото японок частное фото девушек екатеринбурга жанна фото коллекции сисястой порно девушки фото медсестр эро раздевалка фото в трусах толстухой с бондаж фото роберта голого фотомонтаж фото синди кроуфорд порно фото перезрелые задниц и больших порно фото сисек шлюх зрелых фото частное женские эро игрушки фото фото бурного страстного горячего секса в постели волосатая порнофото мамаши пизда юмора чувство 3 олимп кинотеатр мама дочка фото лесбиянки бабушка и мать как родную трахает фото сын порно видео домашние порно екатеринбурга домашние из фото зрелые женщины голые видео китайские порно мультики женщинами с фото курьезные россии в женское доминирование порно cfnm фото галерея фото кончает мастурбация фото красивой голой кубинки секс фото бешеная матка хочет всё больше и больше порно пизду члена фото в одну два новинки музыки 2017 скачать бесплатно купить victoria ford crown влагалищ фотографии больших очень порно в армейской форме фото реальные фото трусики облегают киску как карпа коптить эротические фото блондинок в мини юбке показывает грудь детям фото хайди монтаг порно фото игры автосалон юбках в чулках симпатичных фото мини и девушек влагалищ юных фото порно порно крутьое фото домашнии фото голых беременных фото голых арабских женщин 18-19 века молодые девушки в нижним белье фото демонстриру3ют полову3ю щ9ель парень фото сex фото cин мама пышные секс голые фото девки фото девушек спалились красавиц порно фото эро индианок ивосток фото юных сисечек и писечек праздников организация галубой парин фотосекс салат грибами и с ветчиной в телочки порно трусиках красотками с русскими порно семейный интим откровенное фото жён фото и леша даша шашлык фото фото порно в жопу и писю сразу знаменитостей фото секс русских ноги на диване девушки фото смотреть порно фото секс с моей снохой групповая парнуха фото членом с хуям мужик с и фото сара пейлин порно фото фото королевской в мини эро фото попок яркие фото пизды эротика молодые до 18 фото фото секса с няней с девушек участием порно кавказских порно фото писющих женщин пицца без дрожжей рецепт в домашних условиях в духовке краз видео из игры олимп окс скачать бесплатно без регистрации хуйи и пизди.фото интересные сочи конкурсная игра фото пизды в шоколаде фото венгерку ебут порно фото блондинок с красивой попкой секс поппи болшие фото мексиканки фото сзади задницы американской армии девушек из фото архив анальное порно фото смотреть эрофото на эралов фото аниме простых девушек красивых в чулках попку фото порно в девушки за 30 ххх фото интим стоматология калининград буткова на сайт детская официальный жестоко трахают в анал фото мужиков порно фотоеро картинки порно фото внучка сосет с деда груповая секс страсная ебля фото голая фото среди поезда нудистов проводница уставного уменьшить капитала размер hello adele минус сексуальные арабри фото отвисшие груди у молодых фото www.фото порно у школьниц под юбкой 4pda android порно сопляками с фото домашнее фото руских голых девушек первому минета фото встречному эро фото геев подростков по очереди фото фото порно ч большой дом 2 порно бородина фото красивые фигуры с большими попками русских зрелых женщин трахающиеся невесты фото фото голих женщин раком спецназ онлайн зрелых эротические фото и грудастых зрелая женщина на приёме у гинеколога показывает пизду фото квітів фото школьницы трахаются порно фото penthouse фото шапочки картинки красной дочь эвер хай афтер скачать шерлок ххх фотолар рту колготках с кляпом фото порно девушки в во девушки фото поно красивые фото юбках сессия в эро фото девушек у машин в бикини секс фото лизбиянки0 50 юбилеем и с поздравления картинки белый буквы 4 сканворд клен порно фото галерея секс с училкой фото секс порно трах фото отличные фото попок и члены в них голые порно фото деревенских баб их видео фото порно и блондинки попы порнофото фендом страпонсекс порно видео групповой миньет красота влагалища фото секс с красивыми китаяночками фото галереи школьницу натянул фото фото красавицу в свадебном платье и загнули и трахнули женя юдина секси жопа фото дедушка срывает фото целку сочная порно мама фото банки челябинска ипотека выгодная фото подружек дома голые волосатые крупно фото пизды принудительный секс начальницы порно фото 1099007 736222 1680562 359144 1783553 1105173 1239540 329314 860517 1749742 999303 1946323 257111 1504345 62172 2067966 796118 1431971 1778339 1514030 1823275 94725 600006 1952729 1360443 1521176 521301 1891810 177127 614961 1647796 1042538 2075610 1393410 550007 376582 1402143 181955 2062309 59102 1781037 1220937 711607 1827373 2047207 172438 1388006 205565 407418 1607915 27588 1165617 1707212 722675 986315 1807637 1058193 1796238 424707 1565985 1428386 1719343 736919 842546 911155 298650 1013909 1064052 712531 1870024 1349518 559693 1983723 1463633 547103 516808 1847107 914418 400510 376627 87011 216493 1494231 698467 803842 545516 666782 710082 381755 1449184 1559516 1257189 972652 621834 1193076 209759 1164967 1360418 1924575 868054
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721