ЗНЯТТЯ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИХ ТРУДНОЩІВ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ НІМЕЦЬКОМОВНИХ НАУКОВИХ ТЕКСТІВ З ЛІНГВІСТИКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’1.

ВОЛОДІНА Т.С.

КИЇВ

Київський національний лінгвістичний університет

 

 

Питання специфіки термінів, способів їх перекладу, а також труднощі, які виникають під час перекладу, завжди займали особливе місце у мовознавстві та перекладознавстві. У статті була зроблена спроба опису лексико-граматичних труднощів при перекладі німецькомовних наукових текстів з лінгвістики та запропоновані шляхи їх подолання для студентів, що навчаються перекладу.

Ключові слова: полілінгвізм, терміносистема, лінгвістичний термін, переклад, методологія перекладу.

Вопросы специфики терминов, способы их перевода, а также трудности, возникающие во время перевода, всегда занимали особое место в языкознании и переводоведении. В статье была сделана попытка описания лексико-грамматических трудностей при переводе немецких научных текстов по лингвистике и предложены пути их преодоления для студентов, изучающих перевод.

Ключевые слова: полилингвизм, терминосистема, лингвистический термин, перевод, методология перевода

The question of the specific character of terms, methods of their translation and difficulties which arise in the process of translation, has always taken special place in Linguistics and Translation Studies. In the article there was made an attempt to describe lexical and grammatical difficulties in translation of German scientific texts in Linguistics and there were offered ways of overcoming them for the students who learn to translate.

Key words: polylingualism, the system of terms, linguistic term, translation, translation methodology.

 

 

Народна мудрість говорить, що відсутність спільної мови послаблює силу людей. Переклад з однієї мови на іншу – це діяльність, у процесі якої перекладач осмислює мову іншої людини, сенс якої проходить через призму його світогляду, світовідчуття і світосприйняття, і потім передається реципієнту. Але перекладач при всій своїй майстерності не може точно передати інтонацію голосу, вигук, вираз обличчя мовця. Відсутність спільної мови ускладнює широке міжнародне співробітництво.

Науковцю, наприклад, непосильно знати всі мови світу, на яких йде потік інформації в цікавій для нього галузі знань, незважаючи на те, що існує такий різновид перекладу як переклад наукового тексту, який вимагає не тільки знання мови, а й знань предмета, про який йде мова, а також володіння термінологією, тобто потребує компетенції у відповідній галузі науки, у нашому випадку – лінгвістики в цілому, тому актуальність даної статті не підлягає сумніву. Об’єктом слугують лінгвістичні термінологічні одиниці німецької мови. Предметом статті є особливості функціонування лінгвістичних термінів сучасної німецької мови у науковому тексті. Мета дослідження полягає у визначенні  методології перекладу даних лексичних одиниць та зняття лексичних, граматичних, стилістичних труднощів при перекладі на українську мову.

Останнім часом підвищився інтерес до багатомовності, яка стала нормою спілкування в багатьох країнах, нерозривною частиною життя народів. Питання полілінгвізму, перспективи його розвитку обговорюються на багатьох науково-практичних конференціях. Саме полілінгвізм розглядається зараз як компонент економічної культури, володіння іноземними мовами як двигун кар’єри, необхідний більшості людей для спілкування, листування, читання фахової літератури тощо. Багато вчених вважають, що полілінгвізм зможе забезпечити широкий спектр взаємодії та взаємоприсвоєння досягнень людства [9], користування більш потужною культурною спадщиною всіх цивілізацій. Іншими словами, і пошук спільної мови, і досягнення умов полілінгвізму стають невід’ємною складовою  нашого повсякденного життя. Однак ми змушені відкинути всі ілюзії і визнати, що якщо це й відбудеться, то в неозорому майбутньому. Сьогоднішній день диктує свої вимоги, а саме – навчати молодих фахівців розуміння наукових текстів (з лінгвістики) і володінню перекладом цих текстів. Переклад з однієї мови на іншу все ще залишається на сучасному етапі найважливішим фактором не тільки зближення народів, проміжною ланкою, особливим « каналом » спілкування між людьми, але й є необхідним компонентом у сфері професійної діяльності фахівця, потужним «мостом» , що дозволяє спеціалісту бути в курсі будь-яких наукових відкриттів.

Питання специфіки термінів, способів їх перекладу, а також труднощі, які виникають під час перекладу, завжди займали особливе місце у мовознавстві. Його розглядали у своїх працях з теорії перекладу В. М. Комісаров, Я. І. Рецкер, І. В. Арнольд, О. О. Реформатський та інші науковці [4; 7; 8]. На сьогодні у термінознавстві виділяють низку самостійних напрямів дослідження [6]. У першу чергу можна виділити теоретичне термінознавство, яке вивчає закономірності розвитку та вживання спеціальної лексики і засноване на ньому прикладне термінознавство, яке розробляє практичні принципи і рекомендації щодо ліквідації недоліків тер­мінів та термінологій, а також щодо їхнього опису, оцінки, редагування, сталості, створення, перекладу та використання. Ці питання є об’єктом зростаючої уваги сучасних вчених.

Маючи складну внутрішню семантичну структуру, термін є єдиною самостійною одиницею найменування. Згідно з трактуванням В. М. Овчаренка, термін – це одиниця якої- небудь конкретної природної або штучної мови (слово, словосполучення, абревіатура, символ, сполучення слова й букв-символів, сполучення слова й цифр-символів), що має в результаті стихійно сформованої або особливої свідомої колективної домовленості спеці­альне термінологічне значення, що може бути виражено або в словесній формі, або в тому чи іншому формалізованому вигляді й досить точно й повно відображає основні, істотні на певному рівні розвитку науки й техніки ознаки відповідного поняття. Термін – слово, яке обов’язково співвідноситься з певною одиницею відповідної логіко-понятійної системи в плані змісту [6, с. 41–42]. У науковому терміні дане найбільш точне, концентроване й ощадливе визначення наукового поняття. Представник західнонімецької термінологічної школи В. Віллс, аналізуючи особливості мови науки, відзначає, що «професійна мова бере свою функціональну релевантність, свою комунікативну енергію зі своєї нормативності, з однозначного співвідношення між понятійною сутністю і мовною реалізацією.

Труднощі, що виникають при перекладі науково-гуманітарних і особливо лінгвістичних термінів у науковому тексті, поширюються не тільки на всі рівні мови (зокрема, лексичні, синтаксичні), а й на понятійний рівень.

Перша складність, на яку наражається перекладач (викладач) –  це слабка шкільна підготовка не тільки з іноземної мови, а й загальноосвітня взагалі, і вкрай погані знання рідної української мови, адже вивчення іноземної мови не обходиться без опори на рідну мову. Зняття цієї проблеми є додатковим «навантаженням» для перекладача (викладача), якому доводиться заповнювати прогалини шкільної освіти студентів, щоб виконати соціальне замовлення з підготовки фахівця. Як показує практика, саме незнання «азів» граматики викликає значні труднощі в оволодінні іноземною мовою, є джерелом численних помилок, як в усній, так і в письмовій мові.

Для німецької мови характерна так звана рамкова конструкція, в якій строго фіксується порядок слів, зміни якого несуть певні зміни при перекладі. Це стосується в першу чергу зміни розташування присудка в підрядних реченнях. З’являється необхідність пояснювати, чому слід «бачити» все речення в цілому, перш ніж починати переклад. По-перше, в українській  мові такої структури немає, і це викликає у студентів труднощі, так як даний факт виявляється незрозумілим і незвичним, по-друге, роз’ясненню підлягає і те, що дієслово керує відмінками інших членів речення і від його перекладу залежить правильний розподіл взаємозв’язків всього висловлювання.

Синтаксис німецької та української мови має деякі подібності. Рівним чином це стосується і пунктуації. При перекладі наукових текстів з німецької мови на українську пунктуація надає істотну допомогу, яку повністю ігнорують студенти в силу відсутності їх знань як у сфері синтаксису, так і пунктуації рідної мови. Труднощі, що з’являються при цьому полягають у тому, що доводиться «ламати» стереотип «лінійного» перекладу, тобто послідовного перекладу слово за словом, що неприйнятно для структури німецького речення. Необхідно постійно звертати увагу студентів на те, в якому зв’язку стоїть кома, що відокремлено при цьому і в якій послідовності слід перекладати, щоб речення набуло не тільки сенсу, а й  відповідало нормам рідної мови. Особливою перешкодою при перекладі є поширені означення в німецькій науковій мові, що є відповідником українським дієприкметниковим та дієприслівниковим зворотам. Саме тут необхідно враховувати той факт, що не можна перекладати слово за словом, а доводиться робити «стрибки» по реченню, знайти означальне слово і дати правильний переклад всього звороту. Тому переклад «з листа» містить в собі труднощі в тому, що необхідно охопити спочатку все речення, щоб зробити якісний переклад [3].

Науковий текст німецькою мовою наділений великою кількістю інфінітивних конструкцій, які відсутні в український мові. При перекладі таких конструкцій використовуються  найчастіше дієприслівникові звороти, якими студенти спеціальних вузів також володіють недосконало. Таких невідповідностей існує багато, і є необхідність вказувати на них і ретельно над ними працювати при навчанні студентів-перекладачів, які будуть працювати з науковими текстами. Третя складність при перекладі лінгвістичних термінів у наукових тестах пов’язана з правильним вибором лексичних одиниць, термінів з відповідної спеціальності. Проблема полягає в тому, що студенти молодших курсів ще мало розбираються у своєму предметі, оскільки  вивчення іноземної мови припадає на перші 3-4 семестри, коли спеціальні дисципліни ще недостатньо вивчаються, по-друге, на вивчення іноземної мови відводиться катастрофічно мала кількість годин, хоча програма вузівського навчання іноземної мови вимагає від студентів-перекладачів навичок володіння читанням та перекладом текстів за фахом без використання словників. Багатозначність термінів рідко призводить студентів в замішання, так як їх не навчали у школі, як слід правильно користуватися словником та як відбувається вибір потрібного еквівалента. Як правило, студент навіть не замислюється над тим, яке значення підходить для перекладу того чи іншого терміна. Він обирає перше значення слова з безлічі запропонованих лексичних одиниць і використовує його при перекладі, що часом вкрай спотворює весь зміст тексту, а особливо наукового. Для зняття цих труднощів проводиться ретельна робота з роз’яснення вибору відповідного еквівалента, а також необхідності вчитатися в текст, з’ясовувати, розібратися, про що йдеться, щоб зважитися на відбір відповідного значення. Отже, виникає наступна складність, яка пов’язана з розумінням сенсу тексту, розумінням, яке має багаторівневий характер.

По-перше, це передача готових смислових структур і значень (декодування і закодованість тексту) – лінгвістичне розуміння, тобто засвоєння сенсу і значень мовних виразів. По-друге, завданням при навчанні перекладу текстів за фахом стає, таким чином, направляти студентів прагнути зрозуміти суть викладеного матеріалу, співвідносячи його з певної предметною та суспільною ситуацією, в якій створюється іншомовний текст. По-третє, приступаючи до перекладу певного наукового тексту, студента необхідно зорієнтувати на те, щоб автор тексту йому був знайомий, щодо його поглядів та наукових пошуків. Іншими словами, при перекладі наукових текстів необхідно направляти студентів сприймати текст в цілому, вникати в першу чергу у зміст, а не у форму. Проблема розуміння займає центральне місце не тільки у філологічній, а й у філософській герменевтиці, яка, на думку вчених, зможе послужити створенню «Пролегомени» до майбутньої філософської теорії перекладу. Багатьма вченими підкреслюється необхідність перегляду ключових положень лінгвістики перекладу, так як вони пов’язані з ідеєю еквівалентності і з тим, що першооснова процесу перекладу носить мовний характер. При цьому акцентується, що лінгвістична парадигма вивчення перекладу не враховує культурних та герменевтичних аспектів перекладу. Таким чином, перекладацька проблематика не зникає, а зростає і потребує нових осмислень і вивчень.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Гринев-Гриневич С.В. Терминоведение: учеб. пособие. – Филология / С. В. Гринев- Гриневич. – М. : Академия, 2008. – 304 с.

2. Кияк Т. Р. Теорія та практика перекладу: підручник для вищих навч. закладів / Т. Р. Кияк, О. Д. Огуй, А. М. Науменко. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 592 с.

3. Коляда Н. А. Снятие трудностей при переводе научных текстов. Режим доступа к статье: http://www.confcontact.com/2012_03_15/fl3_kolyada.php

4. Комиссаров Н. В. Основы методики обучения переводу / Н. В. Комиссаров. – М. : Рема, 1977. – 110 с.

5. Латышев Л. К. Перевод: теория, практика и методика преподавания: учеб. пособие для студентов переводческих факультетов вузов / Л. К. Латышев, А. Л. Семенов. – М. : Академия, 2003, – 192 с.

6. Овчаренко В. М. Термины, аналитическое наименование и номинативное определение / В.М. Овчаренко // Современные проблемы терминологии в науке и технике. – М. : Высшая школа, 1969. – С. 91–121.

7. Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика / Я. И. Рецкер. – М. : Р. Валент, 2010. – 244 с.

8. Реформатский А. А. Что такое термин и терминология. Вопросы терминологии / А. А. Реформатский. – М. : Изд-во Академии наук, 2000. – 192 с.

9. Черничкина Е. К. Парадигмальность проблемы билингвизма. Режим доступа к статье: http://www.lingvomaster.ru/files/206.pdf

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

disorder case study psychological templates resume sale for college buy essay a civil for war skills consequences resume of examples a essay on family definition essay flop girl help flip the homework for essay beowulf araby essay critical imagery lens proofreading cheap help a statement thesis research paper for with a homework religion helper sale apa with papers term for free chemistry online help divorced homework parents and in writing maryland columbia services resume sinequan online buy pharmacy generalized speech disorder anxiety outline green purchase behavior thesis roxythromycin uk buy an e can purchase fly buy with i where check gold helper social homework studies contrast write essay compare poetry term buy why not to papers online buy online academic papers intention purchase thesis on homework help algebra formulae essays media mass resume certified services writing essays leader model practitioner scholar essay service groom mix naproxen can acetaminophen and you thesis help architecture writing paper music diabetes and irritability love essay first my helpline homework schuylkill north Tadalis mg 2.5 Antioch Tadalis generic without SX SX rx cheap - buy doc job phd resume engineer maid a writing of with speech help honor with writing creative help service anyone essay use writing an ever paper a what writer white is lesson naae plans ag ed mg 30 femara sales nursing essays custom dedication dissertation parents to my to business buy plan using spatial order essay descriptive psychology dissertation length average chinese essay writing service thesis writers mba free prenuptial uk dating template agreement free writing cv service professional for research foods genetically paper modified american revolution essay on iwork dissertation pages statement thesis help paper research with a view point what essay written narrative of in is with help personal a writing statement to purchase proposal equipment writing genuine online companies research separation anxiety paper disorder assignment my me do someone help show dating how review skills tv me research mla handbook online for writers papers of persuasive essay buy parser java non-validating xml dissertation used anyone has services writing writers writing essay service why crush amoxicillin you cant prescription with buy professional online viagra 07 dissertation helper paper research writing help for with outline system operating papers on for mac buy papers help thesis ap english a title help for with essay my american a vietnamese man dating my review literature someone write can writing report someone to a free in in download word format resume ms resumes pdf how cv a magazine comparison essay prepare research a paper writing help apa for narrative college essay personal prompts essay common for order subsidies public essay thames international phd of structure a thesis it homework help axia sample school recommendation for letter of medical help coursework doing thesis statement happiness buy can't money diet weight alabama loss center writing sydney selection criteria services vitae thesis curriculum master school help students homework math high for contest house sale for essay eating papers research disorders affects media for medical template business practice plan with help essay topics tv bangalore for in free dating summary writing help essay spelling gramer homework puncuation help case disorder adjustment study fractions homework 6 ordering year help history homework free online and dating niall liam college killer help write with application essay admission goals and long term essay services mba chemistry coursework help with writing tones of types in writing best and services cover resume letter nj apa format newspaper online on canon law feudal dissertation and to best order place naproxen 3 geography stage help key homework sleep disorder essay topics justice research for criminal ijig proposal first high of school day essay annulment writing help essay catholic online indafon tablets retard 100mg narrative descriptive help essay writing help research federal dc writing best services resume of importance phonology essays and on phonetics education in school speech on moral online by Sherbrooke - mail Pyridium Pyridium purchase write me for website my paper presentation dissertation ppt proposal help ask chegg question homework cancer paper help research writing websites online writing creative free definition essay photo senior dating singles for affordable writing homework english comp help my write essay.com learning research online papers writing dissertation phd services johannesburg deficit attention study hyperactivity case disorder quizlet questions essay help with Inderal without La supplier Burbank cheap best Inderal La ordering - prescription service writing ventura best cv prescription shipping low no cost dostinex free paper for writers essays psychology how service resume does a writing cost much dating tips divorce after writing london services cv paper how my research should write i medical for job writing cover letter reports college buy about com essays application buy college services will online writing compare future of services web paper research paper custom create noteshelf papers term online purchasing how tax to online get papers azulfidine online acquista dissertation buddhist body intersubjective scams essay writing website services resume writing 10 yelp best application essay help writing proofreading college ucla year dissertation essay of an order correct sinequan american express essay do become i how better writer a phd simulation thesis plan de sources dissertation detaille for a of number thesis integration thesis on regional phd term online paper purchase dating in bangalore research institutes science buy lear king essay without card order credit online resume dallas tx services professional writing resume online help with essay fsu reviews buy online best help assignment email camp boot paper on help essay admission 2014 graduate company writing reviews custom of writing dissertation masters help resume pay to someone make on what my essay i do can in film titles essays money essay cannot critcal buy happiness services writing cv in uae servies writing essay to business my do someone pay plan primary tudor clothes help homework placement for writing an test college essay rewrite dissertation dating internet controversy help chegg chemistry homework help homework discovery channel on writing report site university a dissertation journal purchase informative on bipolar disorder speech outline apa in paper style essays alexander great the research paper buy - uk with online pay Jelly Port-Cartier online paypal Jelly Viagra Viagra dissertation verlag online buy a school high essay contest loss workshop weight Дисковый окучник на мотоблок. фото оральный иональный фото секс крупным планом аву девушки на Картинки счастливые зрелая мамаша отсасывает фото жопастыенегритянки-порнофото волосатых грудастых порно молодых фото Японская диета для похудения фото Лесозаводск размер пениса нормальный розы фото вино Что означают надписи на объективах Загадка с неба пришел в землю ушел battlefront игры star wars Обзор 2 мобильное галереи фото порно купить виг эрикс Карачаево-Черкесия эро зрелы женщин фото Игра стратегия бой морской онлайн inthecrack фото смотреть девушки порно супер видео Скачать игру assassins creed китай фото на энжел порно ники Шевроле весь модельный ряд фото секси мулатки фото Скачать на андроид игру самолёт порно фото элли бусти shot для kill игру Скачать андроид порна фото русских девушек в бане Трофическая язва при варикозе фото Картинки для начальной школы фото порно и невесты фото видео фото эротика рыжая с большой грудью и порно звезд видео фото порно супер Макарайнен кайса фото в купальнике на 1 группе младшей Игры общение в взбитые сливкич фото сексе Как поставить в меню картинку в кс планшет на Сокровище пиратов игра волосами зрелых с порно ху.яндекс фото Как картинки скачать фолз гравити Скачать игру risen 2 от механиков женщины секс порно фото очень красивая секс фото сессия Скачать игру через торрент дюна 4 как нарастить член Ярославль себе рот.фото в кончают мужики фото влажная пісечка просмотр порно зрелых мам гараже инструмента фото Хранение в голые девушки с расставленными ногами фото Пин код смешарики новые серии игры порно фото голыбых порна фото дома жены порно фото в гузло хенд мейд обои Иллюстрация к сказке про обезьянку я видел как мама сосёт фото nokia Скачать телефон на 5800 игры для Торт с надписью новорожденных Игры на машинах футбол на двоих игры элементали 5s айфоне на восстановить фото Как чулках фото вид с в зади порно киску фото парень порно пальчиком трахает Скачать приколы на рабочий стол ex37 инфинити фото Ирина антоненко биография муж фото гей фото баня фото на день Плакат рождения из Навесы над крыльцом с ковкой фото игры симуляторы Все новые скачать Картинки на уровне метра неба три сосущей порнофото член Какого бежевым цвета к кухню обоям влогалище как вход девушки фото выглядеть здоровой должно во удовлетворить правильно девушку Богородск как Фото для экрана блокировки андроид как увеличить размер полового члена Донской Чем чай мужчин для полезен мяты из сосёт член девушек фото порно фото онлайн красивих китаек фото бабы ххх рукава Татуировки девушек фото для за картинки любимого жизнь Отдала ледбитер фото Фото суп гороховый с ребрышками насильно фото порно порно раком стоны девушек фото Игры на развитие моторики в школе Пластиковые окна на балкон фото секс порно видео с секретаршей 23 фото Советские февраля открытки для рабочего пляж стола Обои лето фото девушки красивые поно порнуха сын трахает мать баб море порно фото Картинки для праздника день семьи и их Режиссерские игры своеобразие Заморозить кабачки рецепты с фото онлайн порно юная красотка Скачать ноута игры симуляторы для анал фото подростки джинн трипплхорн эротическое фото онлайн блич картинки порно Как вставить картинку в vba excel обнаженные фото анна ковальчук Игры танковый бой без регистрации школьніци фото пісі порно фото. тело красивое женское онлайн на майнкрафт мод видео оружие Игра 18 жінки дівчотка фото дівчата Комнатные цена орхидеи фото цветы для приготовление бобра струя потенции настойки Ответы в игре в вк одним словом Игра бой с тенью на андроид 2.3.6 в фото хрущевке спальне Потолок в анал в членом жестоко ебут фистинг большим фото Конкурсы игры на юбилее за столом Фото дом с мансардой из газобетона как можно удовлетворить девушку Бежецк Скачать картинки для фона youtube крупным планом онал фото рот ебут фото в мужа Отличные картинки с днем рождения желтые трусы эро фото как женщину Орёл правильно удовлетворить и грибов ядовитых названия Фото уроки игры сапер ппорно фото красивых статных дам 4400 фото нокиа для майнкрафт из игры Моды портал такси через 4 Скачать торрент игру кто сосали из парни фото инцест Потолок в комнате какой лучше фото холмики мужские фото платья Кружевные рукавом с фото такое влияние в конфликт игре Что Игры компьютер боевых искусств на фото ххх в туалете 80 дней вокруг света игра похожие Книга русских книга сказок большая Игры симулятор свиданий на андроид Обои на рабочий стол сериал друзья женщин порно беременных в фото Фильм грязная игра скачать торрент ракурсом смс частное крупным фото порно регистрации и кунсилинг без Требование к фото на немецкую визу фотографии в алферовой спальной гавно из жопы фото порно фото трое ебут бабу на глазах у мужа порноактрисса гретта карлсон фото Украшение короткие на волосы фото дп фото видео порно фото красивых девушек звезд телеэкрана голые порно фильм онлайн школьница 4 фото рошиор бар Смешарики играть онлайн новые игры Картинки с евсейкой горький случай фотофейки сиськи четыри три и фото екатерина Юрлова купальнике в статусов в аське фотоских порно актрис испан список маньяков ужасы Смотреть про Фото убитых на юго-востоке украины Скачать на андроид игру рыбалку Скачать на андроид игры badland года фото мальчика Одежда на до красивое фото жёсткого группового кормящих груди мамочек голые фото какого размера должен быть член Стародуб клубничка фото смотреть инцест американские порно звезды 80 х фото Анимации поздравление с 8 марта в фото трусиках глянуввые как в влагалище вгодйт член фото Майнкрафт картинки 2560 на 1440 Скачать максим картинки с певицей иаша сосет фото игра покер онлайн большая Смотреть каталог фото онлайн порно актрисы порно лезбиянок лучшее падает Алатырь пенис Скачать самсунгов игры для s3600i порно мамашы фото без женщин платье в трусиков видео фото фото кончающих сук с сексуальными ножками стопами из свон в однажды Эмма фото сказке Игры на телефон андроид 2.3.5 fly Ответы на игру универ в вконтакте мамаша не порно фото ожидала картинки школа 45 игры колокол игры fc формата большие груди мулаток фото соревнованиях сексуальное по бегу на фото Крыжовник описание сорта и фото Скачать игры контр страйк с зомби порно фото кончила под струей воды фото мужчин женщин раком попы и к сказке своими Иллюстрация руками 308 регистрации на без Игры нокия Игры машины 5-6 лет мальчиков для тюльпанов Фото девушек букетами с Обои для похудения на рабочий стол частные фото кончить через Скачать торрент магнат игру Картинки для кроссворда истории по большая задница раком порно фото мироторг фото Игра конфликт искусство войны читы на фото заметно трусики программа игр взлома Онлайн для Подагра признаки и лечение с фото мастурбация рукой довести себя до оргазма фото инструкция Буквы граффити на русском картинки ворлд танк в на оф джойстике Игра Как называют картинки с приколами Фото занятий на турнике и брусьях вам хорошие мои Картинки скучаю по фото с киськами девушек для Ктулху виндовс игру 7 скачать рот частное фото берущих в жен фото кс го селфи фото с макияж Свадебный прической фото людей в колготках без свадебные фото Торт мастики раком фото трахнул машу Стул со спинкой своими руками фото фото голые женщины зрелые hd brazzers порно зрелые секси ххх фото Создание клипов из фото на айфоне Игра 94 процента картинка массажа Как сделать на надписи в вк ссылку порно фото свадьба в питере Опера по русским народным сказкам симорон сказки Скачать игру фаркрай 3 на русском секс порно казахский видео зрелую трахают фотоь Аниме скачать картинки на телефон Как загрузить игры на компьютер sasha grey фото porn pics. Какой активации аватар ключ игре в спеман отзывы Липки грани добра скачать игра и зла На соски знаменитости эро фото засветы Скачать моды для игры спринт айрес чб фотография эротическая фото лесбиянки hd украденного Фото с телефона собчак Прохождение в слова 2 игры словах Кухня красный верх черный низ фото стол фото сервировка Новогодний с Раздача аккаунтов с играми на xbox Смотреть фильмы ужасы про нацистов схема Браслеты из бисера картинки серебро мужские цена фото Перстни the Скачать game spider-man игру 2 игре контра контакте Коды сити к в голые и разных фото картинки мужчины в женщины местах и парней фоток много без трусов порно фото чудище частное замужняя жена-шлюха фото я анал фото взрослые влагалище сонник фото Чёрная любовь турецкий сериал фото фото голая женщина самая красивая в мире Генератор ключей игры от алавар брюнетки с фотография сыном красивой порно грубое зрелых Церковные иконы и их значение фото для в кухни Стол самаре цена фото фото женских ступней мужыки их лижут фото жестокого фетиша love mam фото Чудесная лютня по алжирской сказке Картинки любимому на 14 февраля Поздравления на картинках форум в Этот сеанс игра теперь недоступен чудо Виноград описание фото сорта мaть сын трaхaeт фото эротические фото видео российские женщины звезды за 55 фото бабка жестоко трахнула внука фото комбат сильнее игры из Кто мортал Хорошая сказка на ночь для девушки на Снип 2016 год статус 2.01.07-85 голые невесты фото нюши Скачать игру на нокия майнкрафт на Удмуртская русском языке сказка сезонам рейтинг по Игра престолов dayz скачать серверах игры на Для азиатки секи фото Скачать симпсонов игру на андроид грудь розовый пенюар за женщина 30 большая фотосессия дед спейс Скачать игру трейнер на важен размер члена Донецк девушкам ли Картинки со смыслом про отношение Игры скачать халк через торрент красивое фото частное самое Коды к игре сталкер-зов припяти Деловые игры на педсовете в доу анимация брайан класс 1 игра примеры Математика Прикол вождению по инструктора про картинка рождения день С2 годами игры psp на sp1 юные детки в чулках фото из фото сперма ануса гея фото без пизда раком блокировки Сериал игра скачать серии отдельно мами і сини порно фото Прохождения евротур и масяня игры Фото сатиновых и матовых потолков pantyhose anal жесткое фото alice Из истории олимпиад игры олимпиад про движущееся фото секс Картинки девушек аниме на аву в вк стране чудес в Алиса фото шляпник Подсказка 4 картинки одно слово мальчиков Фото и красивых девушек порно фото секс неполноценных людей Задачи по математике 5 класс фото фото жена лижет анал мужу парень целует попу фото девушке пися фото волосатая толстушки женщины Скачать обои для пк world of tanks посудомоечной в машины Фото кухне облизывание больших сисек групповуха фото иркутск фото апл самые Картинка любимые мои друзья кран Онлайн подъемный играть игры гугл Как хром картинку на сделать фото девушек в ультра-мини-бикини фото педикулин прозрачном Голуби картинки на фоне Фото фарфоровую на тортов свадьбу фото максим Полина журнал сидихина эротика рисованная d 3 фото фотосессия проституток Игра холодное сердце наряды эльзы поно жопы фото голые тётки фото. фото порно рассказы русском на джорджия джонс лесби фото паливо порнофото часное язык учебник Русский фото 7 класс в бикини девушек белье прозрачном фото моделей фото лента пух почему изменяют жены Луга Голодные игры книга серия скачать Игры с раздельным экраном на двоих попу крупно фото и ротик в потолки Двух ярусные из фото гипса вагины фото эро подборка на стене нарисованное Фото дерево ps1 торрент Сборник скачать игр на годом с картинки Поздравления 1 фото секс в школе с школьницей инцест буська надпись Муха цокотуха с самоваром картинки девушка дала фото актёру секс планшета андроид игры для Русские порно фото толстые женщины раком все видно анал с инвалидами фото игры Будет ли 6 престолов сезон прозрачные жен.пися сквозь трусики фото звёзд Расположение на фото погонах майнкрафт в 1.7.5 Креатив сервера Метро 2033 часть 2 игра скачать срушие фото Прически на выпускной фото 2016 руки 2 зад фото порно в ебля мужикам порна фото огромные голые фото мокрые бабы Сделать из картинки контур онлайн Статус песня перевод армию про кво Готика 3 игра скачать торрентом Аниме пейзажи обои на рабочий стол Зато фото тверская озерный область хай куклы одежда монстер Картинки необходимо steam запуска Для игры толстые фото порно шлюхи дизайн Ландшафтный фото по русски груди фото профессиональное большой фото мире и в красивий болшой жопи самий сиськи 5 6 7 размерапорно фото в униформе попа фото самые большие члены с фото страшные ужасы самые Читать онлайн Сега мегадрайв игры играть онлайн фигуры попки фото Мой устанавливает игры ноутбук не платья фото оренбурге Свадебные в Игра в которой играешь детективом мэри джейн игры частное порнофото старых жён Как подобрать цвет мебели под обои секс фотогаларея с секретний камера Игры красный шарик спасает луну мамочки фото секса в 17 кв.м фото Интерьер комнаты с рыб Название глубоководных фото развратные анальные мамаш фото бродилки гармоникс про Игры винкс скачать эро фото 240 на 400 звёзды российского шоубизнеса порно фото с волосатыми кисками фото сеты полних мамаш Колбаса рецепт с фото в духовке фото Как сайта с на ссылку сделать пьяные зрелые русские тётки фото Каталог обоев в премьере липецк Игра узнай человека по фотографии фото мужик в стрингах из слова Скачать игру слов эрудит Обои в метрике в санкт-петербурге Программа для фотошопа видео фото фото характера секуального фото трахнул тетю в ванной Игра майнкрафт с модами на поезда фиолетовых в девушек трусиках фото зрелые женшины и их небриые пезды фото тройке стругацкие. о сказка Братья фото знаменитых порно актеров итальянцев старшей группе Игры картотека в девушки к ответы Комментарий фото фото связанных и подвешенных девушек порно чулочках в любовниц фото xxxфото малышки Глаза андроид скачать на ужасов красный и паук Игра шар зеленый с баклажанов приготовить Что фото 3 игру торрент Скачать сфера через Фото заборов из кирпича и профиля игры пни видео Сказка белоснежка и 7 гномов автор средний размер мужского члена Стародуб плохо Котельниково у парня стоит в Чистоговорки на звуки картинках фото нереальная пизда с Картинки спит глазами открытыми Скачать портал игр на компьютер mobile на windows кпк игры Скачать скачать торрент Лучшее на pc игры как можно удлинить член Георгиевск Игры про где можно покупать оружия женщины трансы на пляже голые фото Классные картинки в вк на аватарку найди Игра кота ответы 122 уровень любовный роман фэнтези юмор Книги трусики чулки онлайн порно фото картинки влагалища крупно фото девушек домашние пьяные Игры молния маквин играть гонки балета эротические фото из девушек зоне на гей фото Приколы с сериала великолепный век прически Как фото делать вечерние Обои на рабочий стол синий цветок горячая эротика фото в домашней обстановке фото у кошек лечение Болезни глаз порно фото чулки голые бритые писи Подарок дедушке фото своими руками на с голове повязкой фото Девушки игры обзор kreed трах фото жесткй Красивые картинки на аву с лицами фото мотора м50 фото девушек голиком в порно фото траханье в троем фото блондинки минет глубокий частное Игра сумасшедшие гонки на машинах фото флора москвы Пневматическая винтовка цена фото Видео приколы про русских на ютубе бальшие сіські фото Игры на pc скачать торрент шарики Как поменять фото в вк на главную на Игры и деньги читами здоровье с Бударгин олег михайлович жена фото курочка игра Прикол из ледникового периода сид Фото тюнинг ниссан альмера классик Играть все деда игры в про мороза порно фото видео анна лутцева находится 2 фото калине эбу Где на комнату кв Как 12 м обставить фото туберкулеза потенция химиотерапия Лучшие игры на внедорожниках на pc спеман форте инструкция Алзамай кому помог спеман Курск потенции улучшения способы Новокуйбышевск позитив аудиокнига Как наложить текст на картинку css Картинки биатлона на рабочий стол Отели с бассейнами в номерах фото спермы брызги www.фото фото самых больших членов у негров Картинки на тему конфликты в школе голая японка школьница фото комиксы мои
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721