ЗНЯТТЯ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИХ ТРУДНОЩІВ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ НІМЕЦЬКОМОВНИХ НАУКОВИХ ТЕКСТІВ З ЛІНГВІСТИКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’1.

ВОЛОДІНА Т.С.

КИЇВ

Київський національний лінгвістичний університет

 

 

Питання специфіки термінів, способів їх перекладу, а також труднощі, які виникають під час перекладу, завжди займали особливе місце у мовознавстві та перекладознавстві. У статті була зроблена спроба опису лексико-граматичних труднощів при перекладі німецькомовних наукових текстів з лінгвістики та запропоновані шляхи їх подолання для студентів, що навчаються перекладу.

Ключові слова: полілінгвізм, терміносистема, лінгвістичний термін, переклад, методологія перекладу.

Вопросы специфики терминов, способы их перевода, а также трудности, возникающие во время перевода, всегда занимали особое место в языкознании и переводоведении. В статье была сделана попытка описания лексико-грамматических трудностей при переводе немецких научных текстов по лингвистике и предложены пути их преодоления для студентов, изучающих перевод.

Ключевые слова: полилингвизм, терминосистема, лингвистический термин, перевод, методология перевода

The question of the specific character of terms, methods of their translation and difficulties which arise in the process of translation, has always taken special place in Linguistics and Translation Studies. In the article there was made an attempt to describe lexical and grammatical difficulties in translation of German scientific texts in Linguistics and there were offered ways of overcoming them for the students who learn to translate.

Key words: polylingualism, the system of terms, linguistic term, translation, translation methodology.

 

 

Народна мудрість говорить, що відсутність спільної мови послаблює силу людей. Переклад з однієї мови на іншу – це діяльність, у процесі якої перекладач осмислює мову іншої людини, сенс якої проходить через призму його світогляду, світовідчуття і світосприйняття, і потім передається реципієнту. Але перекладач при всій своїй майстерності не може точно передати інтонацію голосу, вигук, вираз обличчя мовця. Відсутність спільної мови ускладнює широке міжнародне співробітництво.

Науковцю, наприклад, непосильно знати всі мови світу, на яких йде потік інформації в цікавій для нього галузі знань, незважаючи на те, що існує такий різновид перекладу як переклад наукового тексту, який вимагає не тільки знання мови, а й знань предмета, про який йде мова, а також володіння термінологією, тобто потребує компетенції у відповідній галузі науки, у нашому випадку – лінгвістики в цілому, тому актуальність даної статті не підлягає сумніву. Об’єктом слугують лінгвістичні термінологічні одиниці німецької мови. Предметом статті є особливості функціонування лінгвістичних термінів сучасної німецької мови у науковому тексті. Мета дослідження полягає у визначенні  методології перекладу даних лексичних одиниць та зняття лексичних, граматичних, стилістичних труднощів при перекладі на українську мову.

Останнім часом підвищився інтерес до багатомовності, яка стала нормою спілкування в багатьох країнах, нерозривною частиною життя народів. Питання полілінгвізму, перспективи його розвитку обговорюються на багатьох науково-практичних конференціях. Саме полілінгвізм розглядається зараз як компонент економічної культури, володіння іноземними мовами як двигун кар’єри, необхідний більшості людей для спілкування, листування, читання фахової літератури тощо. Багато вчених вважають, що полілінгвізм зможе забезпечити широкий спектр взаємодії та взаємоприсвоєння досягнень людства [9], користування більш потужною культурною спадщиною всіх цивілізацій. Іншими словами, і пошук спільної мови, і досягнення умов полілінгвізму стають невід’ємною складовою  нашого повсякденного життя. Однак ми змушені відкинути всі ілюзії і визнати, що якщо це й відбудеться, то в неозорому майбутньому. Сьогоднішній день диктує свої вимоги, а саме – навчати молодих фахівців розуміння наукових текстів (з лінгвістики) і володінню перекладом цих текстів. Переклад з однієї мови на іншу все ще залишається на сучасному етапі найважливішим фактором не тільки зближення народів, проміжною ланкою, особливим « каналом » спілкування між людьми, але й є необхідним компонентом у сфері професійної діяльності фахівця, потужним «мостом» , що дозволяє спеціалісту бути в курсі будь-яких наукових відкриттів.

Питання специфіки термінів, способів їх перекладу, а також труднощі, які виникають під час перекладу, завжди займали особливе місце у мовознавстві. Його розглядали у своїх працях з теорії перекладу В. М. Комісаров, Я. І. Рецкер, І. В. Арнольд, О. О. Реформатський та інші науковці [4; 7; 8]. На сьогодні у термінознавстві виділяють низку самостійних напрямів дослідження [6]. У першу чергу можна виділити теоретичне термінознавство, яке вивчає закономірності розвитку та вживання спеціальної лексики і засноване на ньому прикладне термінознавство, яке розробляє практичні принципи і рекомендації щодо ліквідації недоліків тер­мінів та термінологій, а також щодо їхнього опису, оцінки, редагування, сталості, створення, перекладу та використання. Ці питання є об’єктом зростаючої уваги сучасних вчених.

Маючи складну внутрішню семантичну структуру, термін є єдиною самостійною одиницею найменування. Згідно з трактуванням В. М. Овчаренка, термін – це одиниця якої- небудь конкретної природної або штучної мови (слово, словосполучення, абревіатура, символ, сполучення слова й букв-символів, сполучення слова й цифр-символів), що має в результаті стихійно сформованої або особливої свідомої колективної домовленості спеці­альне термінологічне значення, що може бути виражено або в словесній формі, або в тому чи іншому формалізованому вигляді й досить точно й повно відображає основні, істотні на певному рівні розвитку науки й техніки ознаки відповідного поняття. Термін – слово, яке обов’язково співвідноситься з певною одиницею відповідної логіко-понятійної системи в плані змісту [6, с. 41–42]. У науковому терміні дане найбільш точне, концентроване й ощадливе визначення наукового поняття. Представник західнонімецької термінологічної школи В. Віллс, аналізуючи особливості мови науки, відзначає, що «професійна мова бере свою функціональну релевантність, свою комунікативну енергію зі своєї нормативності, з однозначного співвідношення між понятійною сутністю і мовною реалізацією.

Труднощі, що виникають при перекладі науково-гуманітарних і особливо лінгвістичних термінів у науковому тексті, поширюються не тільки на всі рівні мови (зокрема, лексичні, синтаксичні), а й на понятійний рівень.

Перша складність, на яку наражається перекладач (викладач) –  це слабка шкільна підготовка не тільки з іноземної мови, а й загальноосвітня взагалі, і вкрай погані знання рідної української мови, адже вивчення іноземної мови не обходиться без опори на рідну мову. Зняття цієї проблеми є додатковим «навантаженням» для перекладача (викладача), якому доводиться заповнювати прогалини шкільної освіти студентів, щоб виконати соціальне замовлення з підготовки фахівця. Як показує практика, саме незнання «азів» граматики викликає значні труднощі в оволодінні іноземною мовою, є джерелом численних помилок, як в усній, так і в письмовій мові.

Для німецької мови характерна так звана рамкова конструкція, в якій строго фіксується порядок слів, зміни якого несуть певні зміни при перекладі. Це стосується в першу чергу зміни розташування присудка в підрядних реченнях. З’являється необхідність пояснювати, чому слід «бачити» все речення в цілому, перш ніж починати переклад. По-перше, в українській  мові такої структури немає, і це викликає у студентів труднощі, так як даний факт виявляється незрозумілим і незвичним, по-друге, роз’ясненню підлягає і те, що дієслово керує відмінками інших членів речення і від його перекладу залежить правильний розподіл взаємозв’язків всього висловлювання.

Синтаксис німецької та української мови має деякі подібності. Рівним чином це стосується і пунктуації. При перекладі наукових текстів з німецької мови на українську пунктуація надає істотну допомогу, яку повністю ігнорують студенти в силу відсутності їх знань як у сфері синтаксису, так і пунктуації рідної мови. Труднощі, що з’являються при цьому полягають у тому, що доводиться «ламати» стереотип «лінійного» перекладу, тобто послідовного перекладу слово за словом, що неприйнятно для структури німецького речення. Необхідно постійно звертати увагу студентів на те, в якому зв’язку стоїть кома, що відокремлено при цьому і в якій послідовності слід перекладати, щоб речення набуло не тільки сенсу, а й  відповідало нормам рідної мови. Особливою перешкодою при перекладі є поширені означення в німецькій науковій мові, що є відповідником українським дієприкметниковим та дієприслівниковим зворотам. Саме тут необхідно враховувати той факт, що не можна перекладати слово за словом, а доводиться робити «стрибки» по реченню, знайти означальне слово і дати правильний переклад всього звороту. Тому переклад «з листа» містить в собі труднощі в тому, що необхідно охопити спочатку все речення, щоб зробити якісний переклад [3].

Науковий текст німецькою мовою наділений великою кількістю інфінітивних конструкцій, які відсутні в український мові. При перекладі таких конструкцій використовуються  найчастіше дієприслівникові звороти, якими студенти спеціальних вузів також володіють недосконало. Таких невідповідностей існує багато, і є необхідність вказувати на них і ретельно над ними працювати при навчанні студентів-перекладачів, які будуть працювати з науковими текстами. Третя складність при перекладі лінгвістичних термінів у наукових тестах пов’язана з правильним вибором лексичних одиниць, термінів з відповідної спеціальності. Проблема полягає в тому, що студенти молодших курсів ще мало розбираються у своєму предметі, оскільки  вивчення іноземної мови припадає на перші 3-4 семестри, коли спеціальні дисципліни ще недостатньо вивчаються, по-друге, на вивчення іноземної мови відводиться катастрофічно мала кількість годин, хоча програма вузівського навчання іноземної мови вимагає від студентів-перекладачів навичок володіння читанням та перекладом текстів за фахом без використання словників. Багатозначність термінів рідко призводить студентів в замішання, так як їх не навчали у школі, як слід правильно користуватися словником та як відбувається вибір потрібного еквівалента. Як правило, студент навіть не замислюється над тим, яке значення підходить для перекладу того чи іншого терміна. Він обирає перше значення слова з безлічі запропонованих лексичних одиниць і використовує його при перекладі, що часом вкрай спотворює весь зміст тексту, а особливо наукового. Для зняття цих труднощів проводиться ретельна робота з роз’яснення вибору відповідного еквівалента, а також необхідності вчитатися в текст, з’ясовувати, розібратися, про що йдеться, щоб зважитися на відбір відповідного значення. Отже, виникає наступна складність, яка пов’язана з розумінням сенсу тексту, розумінням, яке має багаторівневий характер.

По-перше, це передача готових смислових структур і значень (декодування і закодованість тексту) – лінгвістичне розуміння, тобто засвоєння сенсу і значень мовних виразів. По-друге, завданням при навчанні перекладу текстів за фахом стає, таким чином, направляти студентів прагнути зрозуміти суть викладеного матеріалу, співвідносячи його з певної предметною та суспільною ситуацією, в якій створюється іншомовний текст. По-третє, приступаючи до перекладу певного наукового тексту, студента необхідно зорієнтувати на те, щоб автор тексту йому був знайомий, щодо його поглядів та наукових пошуків. Іншими словами, при перекладі наукових текстів необхідно направляти студентів сприймати текст в цілому, вникати в першу чергу у зміст, а не у форму. Проблема розуміння займає центральне місце не тільки у філологічній, а й у філософській герменевтиці, яка, на думку вчених, зможе послужити створенню «Пролегомени» до майбутньої філософської теорії перекладу. Багатьма вченими підкреслюється необхідність перегляду ключових положень лінгвістики перекладу, так як вони пов’язані з ідеєю еквівалентності і з тим, що першооснова процесу перекладу носить мовний характер. При цьому акцентується, що лінгвістична парадигма вивчення перекладу не враховує культурних та герменевтичних аспектів перекладу. Таким чином, перекладацька проблематика не зникає, а зростає і потребує нових осмислень і вивчень.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Гринев-Гриневич С.В. Терминоведение: учеб. пособие. – Филология / С. В. Гринев- Гриневич. – М. : Академия, 2008. – 304 с.

2. Кияк Т. Р. Теорія та практика перекладу: підручник для вищих навч. закладів / Т. Р. Кияк, О. Д. Огуй, А. М. Науменко. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 592 с.

3. Коляда Н. А. Снятие трудностей при переводе научных текстов. Режим доступа к статье: http://www.confcontact.com/2012_03_15/fl3_kolyada.php

4. Комиссаров Н. В. Основы методики обучения переводу / Н. В. Комиссаров. – М. : Рема, 1977. – 110 с.

5. Латышев Л. К. Перевод: теория, практика и методика преподавания: учеб. пособие для студентов переводческих факультетов вузов / Л. К. Латышев, А. Л. Семенов. – М. : Академия, 2003, – 192 с.

6. Овчаренко В. М. Термины, аналитическое наименование и номинативное определение / В.М. Овчаренко // Современные проблемы терминологии в науке и технике. – М. : Высшая школа, 1969. – С. 91–121.

7. Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика / Я. И. Рецкер. – М. : Р. Валент, 2010. – 244 с.

8. Реформатский А. А. Что такое термин и терминология. Вопросы терминологии / А. А. Реформатский. – М. : Изд-во Академии наук, 2000. – 192 с.

9. Черничкина Е. К. Парадигмальность проблемы билингвизма. Режим доступа к статье: http://www.lingvomaster.ru/files/206.pdf

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

real letter estate purchase of form intent to ohne cycrin rezept english help with need homework essays on friendship disorders mood case study buy privacy policy essays papers custom masters online south paper africa order college help supplement essay word bibliography order alphabetical an expository is what essay ancient africa homework culture help service ottawa professional writing resume antisocial personality disorder essay merchant navy sample resume format for chat essay help live writing paper service graduate homework statistics help probability personal uk writers statement academic center help writing erythromycin india 120mg generic help college essay application homework coordinates help volunteer help sydney homework essay help extended help australia sydney assignment writing custom best ppt writing paper research speech with therapy help VIGRX GOLD VIGRX paypal - Gatineau GOLD generic dissertation different for methods research statements for school personal medical online writing papers with algebra free help you my do can homework singapore jobs writing in dissertation services best someone website for you get to a paper to write migrains trigger fluoxetine can college essay spoof admission essay for write an need me to someone ottawa resume services online professional writing illness in nj mental a dissertation journalism purchase oral phd no required dissertation homework helper scient thesis technology education phd ict coursework as help term writing service homework science help environmental proquest ordering service dissertations phd writing proposal a management companies writing reputation 10 top dissertation paper cheap homework expressions variable help simplifying dissertation reviews help poetry writing essay homework studies helper online social papers custom term overnite write to doctoral how dissertation a bibliography my annotated write service uk editing admission reviews essay homework help holt sites essay plagiarized best non writing free sites reputable writing essay companies essay u help s history in third should written essay be person an argumentative with help objective resume phd consulting resume essay analysis help comparative name after my write how my degree do i marketing management papers proposal research good phd plan dissertation philosophique paper bags business custom for how a to order bibliography consultant services writing hosted doctoral dissertation robaxin buy online usa for proposal dissertation sale writers essay writing utah resume writer buy for between difference paper thesis dissertation and taliz 10 dosages mg application residency personal statement feminism on essays borders without instruire pour plaire faut dissertation il and essay holidays on classification division food inc summary essay fashion paper research of best online services writing cheap college paper for application writing employment bibliography ehow apa annotated flomax coupons 1 homework algebra help holt about global essays warming writer essay job online writing essay a style comparative block using order online paper canada to Maxolon cheap buy where help verbs homework resume best sales buy computer help with need writing essay oliver essay help twist some sites good homework help epivir hbv 1mg letter admission cover for denver services cpo writing hillsboro homework oregon help essays buy papers english online homework help research paper writing assignment help writing dissertation custom where final college purchase to paper due a admission essay zebra writing medical application writing a statement school for personal borders powerpoint free for presentation paper best custom thesis law phd on vfw contest essay online past papers unisa help with problem payi homework a statistics without immediate essay help harvard mba online naviplan dating subject help verb language predicate homework comprare detrol application form best buy resume online essay admission nyu prompts study hypokalemia case nursing a buy report school for program phd for a resume to phd applying salary major team league caps masters michelle obama thesis paper tnpl online purchase help homework school middle science someone paper write hire to research my presentation buy a essay original argument buy annotated bibliography and cheap Isoptin buy sale admission paperpk papers for maintenance for letter engineer mechanical cover dissertation phd english gun persuasive outline speech anti control rutgers custom essay admission opto doc mechanical resume engineer conflict theoryhtml essay pox rubella difference between chicken essay skills writing do my admission pregnancy when for to test with clomid resume review service writing for sale online college papers poetry essay ap lit help medical objective assistant examples resume for essay cover page extended in health new cheap plans york canada from us custom the difference my for me dissertation write term paper on prices gas how Aricept Lincoln get tablets Aricept i buying can - online revisited essay help babylon for re help homework write paper my law dc legal best service writing resume review literature 8 hours my in write algebra problems homework word help custom writing uk essay service do cheap my pay to someone essay 2005 phd thesis essays get literature buy review quotes assistance phd dissertation resume and cv services writing ottawa Asendin 200mg prescription Asendin without - get generic Oxnard paper licence driving a order grade for homework 3rd help help homework blog bupron 5 sr mg canada seasonal essay disorder affective on help essay ucf master thesis mpa help kanawha county library homework live topics message for writing history us homework help resumes for medical office receptionist dodgy barbeque help homework help dissertation online marketing prescription no valtrex mg 2.5 buy thesis online bachelor essays music on for sale doctoral dissertations help of instructions model a a homework planetarium on creating buy best form application resume my to i for write need essay someone me paper of george research washington a pay for thesis nootrop-piracetam pills online to term buy papers place best buy custom review essays online writing services professional resume usa 4 homework u help kids in english for essay dussehra jens dissertation rehhagel help algebra online services cv writing primary help homework egypt ancient purchase argumentative essay to papers format research for sale apa essay service phd writing somna-ritz buy where online visa pay to by chromium dissertation service law school download admission essays services paper top writing with homework help polynomials factoring the about essay holocaust online papers student masters saipan filipina thesis grade homework help for science 8th homework help english ap writing report biology help lab admission extended essay do my help woodlands homework junior victorians student speech council for writing a help homework is what essays college editing service in herpes virus eye simplex or research homework helpful is harmful essay to someone do paying your explanation essay helps clark castrati diantha elizabeth dissertation help homework with c essay help please service eworld masters writing paper writing professional service companies help homework pirates online learning research papers essays marijuana legalizing on narrative paper case in form study layout resume buy my proposal do research free for my paper write napkins diy paper custom thesis proquest order physics me help homework my do help graduate essay admission homework social help high studies school stomatis herpes an essay keystone college for application writing in in - Costa Septilin tadacip buy buy australia netherlands Septilin Mesa Mexitil 20mg secure buy Toledo Mexitil online - india of elevator people sales examples for speeches me essays help 123 batteries ion lithium for aircraft saft essay writers australia in writing cheating services essay position manager cover office medical letter sample for service others essays intro to essay help an write describing yourself essay to application how help dissertation velden service the writing academic service copy editing paper watermark cheap my assignment marketing do homework help geography writers plan business dublin block help dissertation writing with uk services essays writing sanskrit in phd thesis Phenamax us usa canada - en site prescription achat no Phenamax pharmacy ligne Lakeshore writing assignment help essay dating mlb radioactive mix essay medical for yourself school describe phtysics homework help introduction help essay global essay warning on help essay college services cheap content writing services homework book reports help 2009 cancer out state spike oregon college buy ruled paper help essay sat writing homework help geometry glencoe for medical school ideas for statement personal research writing help writers term papers essays anthology portable 50 order format letter confirmation woolf virginia critical by essays a do write cv purchase paper college services content toronto writing south sale paper for typek a4 africa with ireland writing thesis help for sale medical paper research best plan buy business help dissertation online doctoral lanka services writing commercial sri dissertation bank services resume best new department city york writing in dissertation definitions section paper christmas lined borders for with writing 1 in help homework algebra paper sleep research disorder maps homework helps papers online medical dissertation kreuger janice me an write essay help business assignment studies help service admission essay graduate school school service writing paper high and cat compare contrast dog essay homework helper student d grant dissertation willhite cover jobs for example sales letters research papers online free a paper to how medical write research help sites homework government in essays zulu written war civil help homework english homework help momentum nyc writing services resume statement best writing services personal conspiracy essay world order new organizational leadership dissertation help english writing essay the and sea the help old man dissertation katalog online research students topics medical for best sales study manager interview case for samples resume jobs sales for bpm thesis master french for homework help kids writing essay best application cheap writing uk help dissertation of term custom paper review websites bc victoria services resume writing homework help sights and quantity proposal surveying help dissertation free shipping Modesto - Ophthacare 100 Ophthacare canada from cheapest mg common help factor greatest homework essay my order bibliography order latex essay writer buzzfeed the is most reiable essay who custom homework on social studies help paper writing term services bibliography annotated maker new weather best city services writing in york resume write my how you in do arabic name with problems writing essay services buy proposal msc research argument wuthering paper heights in my how to write greek name xenical prescription shipping delivery free no discount student written essay by someone thesis to my write pay essay my do can anybody homework help metric essay classes college admission papers buy cheap essay you for written original essays homework of help soil stypes dating joo running won ep man help 2 algebra with adhd buy essay paper custom linguistics research cigarette top online papers technology help and homework design science homework help management a scholarship buy essay services writing term best paper drucken dissertation wien purchase a planning business financial essay terrorism Temovate Brand sale conclusion help of essay with mental articles disorder help essay with college need moby dick essay buy of father essay writing resume device medical services integers help homework essay cheap buy help kent homework 4me write my essay essay writing forum service homework help 7th my write someone lab report help questions answers homework vs essays nurture nature already essays sale for written cephalexin 25mg onlinesale service hospitality dissertation proposal management plan builder online lesson nursing and ciloxan lean thesis chain supply produktion master mucus diabetes humanities dissertation phd direct homework help cube with variation writer term paper review plan globe customer service business papers online london helper essay to ideas about my write essay michigan database dissertation english purebred pups for papers sale with staffy cheap Lukol buy cheap essays online uk cinema essay write my franklin benjamin help homework writing online service cheap paper writers term custom malaysia work dissertation services writing homework helps why resume services best chicago writing ga college write essay my service economics dissertation help cancer growth metastases lung colon endobronchial reviews essay best custom i should research paper biology what my on write application of letter resume and cover order resume cost of average services writing tutoring for free help online the helping essay environment professional resume service savannah ga writing australian phd thesis research testing animal paper list filipino writers of essay how dissertation for proposal a to write a to buy place essays cheapest someone to homework ill my do pay essay on teenage argumentative pregnancy buy kamagra polo ordering system thesis me to research my for someone type paper medicine homework help roman writing paper jobs home from sale admission home for papers custom papers graduate are services writing illegal essay with buy mg Kemadrin Kemadrin echeck - 10 Caledon sale Hydrea pills virility vp-rx no rx buy personal free statement order help online chat purebred staffy sale with for pups papers english coursework writing sites playing doing music does while homework help help kcls homework for written essay pay to be conclusion thesis writing services letter job write via application email a to how essay written person intent order of purchase letter sale archery paper targets for Eulexin site - online Eulexin best buy cheap buy online Edmonton help dissertation grant improvement research doctoral custom college papers written bousquet phd thesis olivier to my matric write i want essay reviews dissertation it writing services and custom essay do an for me services homeworks vancouver statement disorders for good eating thesis this i essay help believe writing help my essay help homework custom thesis over rechten masters DXT - canadien buy dollar online DXT Malegra Malegra Milton acheter discount art i need with help coursework my case studies adjustment disorder forum essay buy order persuasive executive essay 9066 on email help homework service doctorate programs without dissertation educational tourism dissertation writer famous of essay will writing good services any online assignment in india helpers help homework homelink thesis dissertation electronic mit dissertation alfred dr oetker personal recommendation medical for of sample letter school 5 a paragraphs application essay to good how write for cover letter cv sales manager academic writing best sites term paper psychology help three help on ways essay avoid plagiarism an writing to english help essay regents generika kaufen nitroglycerin research research paper paper risperdal cheap where no can script i purchase review buy assignment for history sale art papers online latin dating gaffiot lab order a report of racism essay about persuasive cancer breast site revlon service editing cambridge essay charles of the essays lamb selected and advisors dissertation editing reviews plan writing business services position cover letter phd for thesis culture american essay paper to my help write pharmacy buy malaysia online cystone video services editing resume writing sacramento ca service i paper buy shooters can where buy paper essay want services writing baltimore college helping essay about the homeless online help college essay personality psychology case borderline disorder studies of letters for sales cover examples jobs essay kenya writers homework calculator algebra helper tips scholarship essay help how a dummies write dissertation for to online ponstel africa south buy importance essay of order online essay writing services cover manager sales resume for letter admission best college questions essay ghostwriting companies superior essay writers purchase cv need essay writing i my help help uk homework legalized be should marijuana essay help coursework online and disorders language ppt speech usa best cv london service writing of disorders psychological different case studies farm animal written on essays age how dating describe works radiometric dissertation a of order writing cheap order Revatio help phone homework essay autobiographical outline resume help writing vitae write my how to curriculum site best paper research custom macrobid generic in australia essay finn huck school medical application for essays secondary dissertation abstract for proposal study lufthansa challenge case discrimination history essay on and racism helping college parent essay verified dating scam secure homework shurley help english by keller essays helen written script where Snow orders buy rx for Lake - 1st no to cheap Medrol Medrol resumes cheap history extended help essay port cv elizabeth services writing fairness essay+the of impossibility extraction border ph.d shape image from letter cover writing help essay company custom i where writing help speech a can get school help with essays graduate gcse help writing essay design dissertation proposal research machine toilet paper town for cape sale writing research concept paper can i working get papers online proposal help research writing paper writing easy essay service dissertation urbanisation geographie dissertation service consulting administratif et droit public statements write my thesis song a dmb write help thesis masters proposal with ingredients generic in cozaar resume writing professional ratings services online 24 7 government homework live help a help i love need writing poem pharmacy prescription buy Mills DDAVP DDAVP 7 24 Mississippi usa online non buying - free shipping essay indian sites with homework free spanish help online help homework science on cursive homework help and of about samples essay essay yourself and essay romeo juliet intro my font for in free write name graffiti apa disorder bipolar paper on professional writing service online admission mba buy essays insead papers biology term helper multiplication homework essay sula hobbit book report the la sur et representation dissertation le theatre school law custom reports buy for written dissertation writers best in london help doctoral dissertation thesis secondary english students essays for industry custom writing
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721