ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МІКРОПОЛІВ ЕКОНОМІЧНА КРИЗА/ ECONOMICAL CRISIS В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

                      

УДК 81’37 (811.161.2 + 811.111)                                                  

Н.Д. Засанська

Кіровоградський державний педагогічний університет

 імені Володимира Винниченка

 

В статті висвітлено результати зіставного аналізу системно-структурної організації лексико-семантичних мікрополів економічна криза/economicalcrisisв українській та англійській мовах. Досліджено взаємовідношення між лексичними одиницями порівнюваних лексико-семантичних мікрополів та розкрито спільні та відмінні риси.

Ключові слова: лексема,принцип системності, лексико-семантичне поле, безпосередні/опосередковані звязки, семантичний центр, теорія графів

 В статье освещены результаты сопоставительного анализа системно-структурной организациилексико-семантических микрополей экономический кризис / economical crisis в украинском и английском языках. Исследованы взаимоотношения между лексическими единицами сравниваемых лексико-семантических микрополей, раскрыты общие и отличительные черты.

Ключевые слова: лексема, принцип системности, лексико-семантическое поле, семантический центр, теория гра                                                               

The article analyzes structural and system peculiarities of the lexical-semanticfieldseconomical crisis in Ukrainian and English based on the graph theory. The relationships between lexical units of the fields as well as common and distinctive semantic features are investigated.

Key-words: lexeme, lexical-semanticfield, semantic center, graph-based theory

 

Сучасні мовознавчі пошуки відзначаються спрямованістю на семантичні особливості мови, що в свою чергу, відкриває широкий простір для пізнання фундаментальних структурних особливостей мови, її системних та національно обумовлених характеристик. Семантичний підхід до мови виявляється плідною базою для зіставного вивчення мов [5, 88], що підтверджується міжмовними дослідженнями Г.Вежбицької, І.О.Голубовської, С.П.Денисової, Р.П.Зорівчак, А.А.Лучик, А.В.Корольової, М.П.Кочергана, В.В.Левицького, В.Н.Манакіна, О.О.Тараненка, О.О.Селіванової, М.П.Фабіан та багатьох інших дослідників.

Принцип системності виступає основним у зіставленні лексико-семантичних систем різних мов та дозволяє враховувати системні зв’язки на рівні семи, семеми, лексеми, лексико-семантичної групи та лексико-семантичного поля [5, 296]. Кожна окрема мова являє собою замкнуту систему, а порівняння двох мов представляє в певному розумінні порушення цих систем, тому що порівняння охоплює лише деякі рівні мови, котрі можуть займати в системах різні місця. Тому сутність лексико-семантичного зіставлення полягає в дослідженні семантичної ідентичності порівнюваних мов – багатства мовних засобів вираження об’єктивної дійсності [6, 27]. В цьому розумінні мовний знак виявляється елементом національної свідомості, що несе енергію культури народу, розкриває особливості мовної дійсності певного етносу, відображає її системність [1,89].

Лексика ілюструє розвиток процесів, що відбуваються у навколишньому світі, віддзеркалюючи результат осмислення їх особистістю. Так, сучасний стан дійсності характеризується ознаками глобального кризового занепаду, що, в першу чергу, проявляється в економічній сфері діяльності суспільства, проте демонструє глибинні зв’язки з політикою, культурою, екологією. Як свідчать дослідження останніх років [4; 12], ці проблеми мають єдине спільне джерело виникнення – втрату людством моральних орієнтирів та цінностей, тому що економічний розвиток, орієнтований лише на постійне зростання споживання, не має перспективи, породжуючи хибні стереотипи, цінності, викривлені потреби та духовне зубожіння. Відповідно, можливість подолання кризи насамперед пов’язується з духовними можливостями людства. Шлях подолання кризових ситуацій в суспільстві співвідноситься з моральним відродженням особистості – вищою духовною сутністю, що знаходиться в постійному творчому самоздійсненні та є силою, здатною об’єднати все людство [3, 120-129].

Таким чином, сучасні зіставні мовні дослідження покликані визначити не лише ступінь спорідненості чи відмінності мов, але й вивчити те, як мислення народу відображається у його мовленні. Так, наприклад, лексико-семантичне зіставлення мікрополів економічна криза/economical crisis в сучасній англійській та українській мовах може вказати на спільні та відмінні риси ментального сприйняття оточуючої дійсності англо- й україномовним етносами. В цьому полягає актуальність пропонованої статті.

Метою статті є зіставне вивчення семантичних особливостей мікрополів економічна криза/economical crisis, що належать до лексико-семантичних полів криза/crisis в українській та англійській мовах та визначення специфіки розуміння цього поняття україно- та англомовними культурами. Відповідно до поставленої мети, завдання статті складають:

         зіставний аналіз дефініцій лексичних одиниць, що утворюють лексико-семантичні мікрополя економічна криза/economical crisis;

         визначення структурних та семантичних особливостей порівнюваних мікрополів економічна криза/economical crisisв українській та англійській мовах;

         графічне представлення відношень між одиницями лексико-семантичних мікрополів.

Матеріалом дослідження послугували дані вибірки з тлумачних словників англійської та української мов: Словник української мови (СУМ) в 11 томах, Великий тлумачний словник сучасної української мови, Сучасний словник української мови (Том 1. А-Б.) та Оксфордський словник англійської мови – Oxford English Dictionary (OED) в 20 томах [2; 7; 8; 9].

Стрімкий розвиток інформаційних технологій розширює можливості вивчення мови, мисленнєвих процесів, пов’язаних із творенням думки та слова. З початком дослідження штучного інтелекту, асоціативні чи семантичні мережі (графи) стали засобом представлення зв’язків між мовними одиницями, що віддзеркалюють процеси творення інформації людським мозком. Теорія графів стала інтегруючою базою для таких мовознавчих напрямків, як лексична семантика, словотворення, термінологія, перекладознавство, лінгвістика тексту та ін. Яскравим прикладом функціонування методу графів у сучасних інформаційних просторах є лексичні ресурси British National Corpus, WordNet, Wikipedia, Wiktionary, Roget та ін.[13, 123-139].

Отже, наявність спільних та відмінних рис у зіставлюваних одиницях лексико-семантичних полів криза/crisis сучасної української та англійської мов, а також різних типів взаємовідношень між ними дає можливість побудувати схеми лексико-семантичних полів у вигляді графів. Згідно теорії графів, кожна одиниця поля займає визначене місце в системі та вступає в ієрархічні зв’язки і відношення з іншими елементами поля. Саме вказані зв’язки та відношення відіграють значну роль у розкритті семантики одиниць поля. Представлення лексичного матеріалу за допомогою теорії графів дозволяє прослідкувати особливості їх зовнішньої структури та внутрішньої системної організації, кількісно і якісно оцінити семантичні властивості та закони формування лексики на позначення явища криза [10; 11; 13].

Зіставлювані мікрополя економічна криза/economical crisis англійської та української мов мають спільні риси в системно-структурній організації. Структурна організація зіставлюваних семантичних систем представлена трьома основними центрами в обох мовах: занепад, руїна, руйнування українській мові та fall, smash, ruinв англійській (див. таб. №1). Зазначені центри інтегрують навколо себе лексичні одиниці в різних частинах структури мікрополів (див. дод.1-2). У нашому дослідженні основними центрами вважаємо слова, що мають найбільшу кількість безпосередніх зв’язків з іншими одиницями мікрополя.

Таблиця №1

Кількісний склад основних центрів мікрополів економічна криза/economical crisis

української та англійської мови

Лексико-семантичні мікрополя економічна криза/economical crisis

Безпосередні зв’язки

Всього основних центрів

Українське

руйнування (7) занепад (8)

руїна (6)

3

Англійське

fall (8)

smash (7)

ruin (8)

3

У структурній організації зіставлюваних мікрополів виокремлюємо також мікроцентри, котрі семантично підпорядковуються основним центрам: в українській мові банкрутство, падіння, розвал та slump, collapse, crash, bankruptcy в англійській (див. таб. №2). Мікроцентрами вважаємо слова, що мають не менше п’яти безпосередніх зв’язків з іншими елементами в межах мікрополя. Мікроцентри пов’язані між собою та підпорядковуються семантично і структурно основним центрам.

Таблиця №2

Кількісний склад мікроцентрів мікрополів економічна криза/economical crisis

української та англійської мови

Лексико-семантичні мікрополя економічна криза/economical crisis

Безпосередні зв’язки

Всього мікроцентрів

Українське

банкрутство (5)

розвал (5)

падіння (5)

3

Англійське

slump (5)

collapse (5)

crash (5)

bankruptcy (5)

4

В українському мікрополі економічна криза основні центри руйнування, падіння відносяться до ядерної зони, тоді, як інші центри (банкрутство, розвал, занепад) виявляються в навколоядерній частині. В англійському мікрополі economical crisis до ядра належать основні центри fall, ruin та мікроцентр smash. Решта центрів знаходяться в навколоядерній частині.

Як свідчать результати зіставного аналізу, існує тенденція поступових переходів від основних центрів до периферійних зон. Наприклад, в українському мікрополі основні центри руйнування та руїна демонструють безпосередні відношення. Останній із зазначених центрів (руїна), в свою чергу, вступає в безпосередні зв’язки з мікроцентрами розвал, занепад (див. дод. 1-2), котрі демонструють аналогічні зв’язки з одиницями периферії. В англійському мікрополі economical crisis спостерігається безпосередній зв’язок між основними центрами fall, ruin. Останній безпосередньо пов’язується з мікроцентрами collapse, crashта опосередковано з мікроцентром slump, котрий, в свою чергу, виявляє безпосередні відношення з одиницею периферії unemployment.

Зіставний аналіз одиниць, що формують мікрополя економічна криза/economical crisis, розкриває семантичні збіги на рівні основних центрів та мікроцентрів в українській і англійській мовах, що засвідчує наявність спільних рис в сприйнятті економічної кризи носіями порівнюваних мов. Наприклад, в обох мовах серед основних центрів знаходяться cемантично еквівалентні лексеми: падіння – fall, руїна – ruin. Cеред мікроцентрів: банкрутство – bankruptcy, розвал – crash/collapse. Українські та англійські центри ілюструють період економічної кризи із різних позицій: характеризують стан економіки (руїна, розвал, ruin, crash, collapse), розкривають наслідки економічних негараздів (банкрутство, bankruptcy), вказують на періодичність кризових ситуацій (падіння, slump).

Дослідження внутрішньої організації зіставлюваних мікрополів економічна криза/economical crisis базується на вивченні відношень між їх компонентами: безпосередніх та опосередкованих. Безпосередні зв’язки мають просту структуру (наприклад, укр. лімітування-обмеження, несталий-нестійкий, розлад-порушення; англ. recessionsetback, dissolutiondisintegration, limitationlimitта ін.).

Структура опосередкованих зв’язків складніша та представляє відношення між одиницями, що пов’язуються між собою за допомогою інших елементів. В досліджуваних мікрополях фіксуються двоступінчасті (укр. шкода-втрата-збитки; англ. collapsefailuredefault), триступінчасті (укр. скорочення-звільнення-безробіття-безробітний; англ. decreasediminutionreductionlessening), чотириступінчасті опосередковані зв’язки (укр. розруха-руїна-розвал-розлад-порушення; англ. descentsinkingdepressionslumpunemployment) та більше (укр. інфляція-знецінення-падіння-спад-зниження-зменшення-послаблення; банкрутство-крах-розорення-руїна-занепад-руйнування-розвал-розпад;. англ. bankruptcyruincollapsefalldeclinelossfailureinsolvency, crashsmashinsolvencyinsolventbankruptdebtorindebtedowe). Як свідчать результати аналізу, в досліджуваному мікрополі економічна криза переважаючими є дво- та триступінчасті зв’язки, тоді як в англійському мікрополі economical crisis серед типів зв’язків домінуючими є чотири- та більше ступінчасті відношення. Наприклад, найскладнішими в досліджуваному матеріалі виявилися дев’ятиступінчасті зв’язки (fallruindownfalldescentdeclinedecaydisintegrationbreakupdissolutiondisorganization).

Отже, зіставний аналіз зовнішньої та внутрішньої структури порівнюваних мікрополів економічна криза/economical crisis дозволив виявити такі особливості: поліцентричний тип порівнюваних мікрополів (по три основних семантичних центри); семантичну еквівалентність основних центрів та мікроцентрів в порівнюваних мовах; структурні відмінності мікрополів (домінування дво- та триступінчастих зв’язків між елементами українського мікрополя та три- , чотириступінчастих між елементами англійського).

Наступним етапом дослідження стане порівняльний аналіз системно-структурної організації інших мікрополів лексико-семантичного поля криза/crisis в українській та англійській мовах.

 

  1. АлефиренкоН.Ф. Лингвокультурология: ценностно-смысловое пространство языка: учеб. пособие / Н.Ф.Алефиренко. – М.: Флинта, 2010. – С.89-90.

2.       Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови / В. Т Бусел. – К.: Ірпінь, Перун, 2005. – 1728 с

3.       Вернадский В.И. О науке: в 2 т. Т 1: Научное знание. Научное творчество. Научная мысль / В.И.Вернадский. – Дубна: Изд. центр “Феникс”, 1997. – С.120-129.

4.       Кожара Л. Политическое измерение европейского кризиса / Кожара Леонид // Зеркало недели. – 2011.– №38. – C. 11.

5.       Кочерган М. П. Основи зіставного мовознавства / М. П. Кочерган. – К.: Академія, 2006. – 424 с.

6.       Скаличка В. Типология и сопоставительная лингвистика / СкаличкаВ. // Новое в лингвистике. – М.:Прогресс, 1989. – Вып.25. – С.27-31.

7.       Словник української мови. Том 1. А-Б. Український мовно-інформаційний фонд НАН України 2011. – Режим доступу http://lcorp.ulif.org.ua/explvol1/ – Словник української мови. Том 1. А-Б

8.       Словник української мови: В 11 томах. Режим доступу: http://sum.in.ua/ – Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970—1980)

9.        Oxford English Dictionary – Режим доступу (передплачений):http://www.oed.com/. – Discover the story of English. More than 600,000 words, over a thousand years

10.    Фабіан М.П. Етикетна лексика в українській, англійській та угорській мовах / М.П.Фабіан; НАН України, Український мовно- інформаційний фонд. – Ужгород: ІВА, 1998. – 256 с.

11.    Формалізовані основи семантичної класифікації лексики / [Клименко Н.Ф., Пещак М.М, Савченко І. Ф.]. – К.: Наукова думка, 1982. – 250 с.

12.    Diamond Peter. Social Security: What Role for the Future? / Режим доступу: http://www.brookings.edu/press/Books/1996/socsec.aspxSocial Security: What Role for the Future?

13.    Mihalcea R., Radev D. Graph Based Natural Language Processing and Information Retrieval / Mihalcea Rada, Radev Dragomir. – Cambridge University Press, 2011. – P.123-139.

 

Дод.2. Лексичний склад українського

мікрополя економічна криза

1

падіння

19

несталий

37

лімітування

2

руїна

20

шкода

38

опускання

3

руйнування

21

застій

39

обмеження

4

занепад

22

несталість

40

збитки

5

розвал

23

втрата

41

обмежений

6

банкрутство

24

девальвація

42

порушення

7

спад

25

послаблення 

43

мінливий

8

розруха

26

розорення

44

обмеження

9

підупад

27

борг

45

непостійний

10

скорочення

28

розлад

46

нестійкий

11

розпад

29

заборгованість

47

неспроможність

12

ризик

30

винний

48

безробітний

13

боржник

31

позика

49

перевиробництво,

14

зменшення

32

збитки

50

надвиробництво

15

зниження

33

безробіття

51

зупинка

16

крах

34

знецінення

52

затримка

17

борговий

35

інфляція

53

провал

18

коливання

36

припинення

54

звільнення

 

 

 

 

55

ревальвація

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

of employee letter recommendation for mediocre essay why admission buy mba mba always do my night homework i late at cv writing xenia services is to to service god essay service man instant writer essay service writing hours essay 3 college term online papers thesis ntnu phd college in paper buy bulk ruled guide to paper writing research disorder case study pain your with business trust princes plan help essay writing get write hours for essay my me in 3 for hire writer thesis proofreading essay report reaction order a the lab chemical of and rate medea euripides for essay topics do someone my can coursework plan buy to business free services writing cv mba service essay review help out homework thesis buy happiness money cant statement toowoombarc dating tenders help essay philosophy for thesis ordering system documentation writing mba essay service 3rd grade essay beanfield questions essay math war bp dating ad dissertation video violence game personal to write ucas for medicine a how statement math help jobs homework buy australia paper invitation online purchase paper apa university report buy statistics psychology homework help help writing obituary yourself write to application how essay about college for phd work course rules ugc cv buy library online newspapers british with observation science homework help papers king cheap size rolling homeworkhelp online btec with assignments help statement thesis disorder paper for eating website best homework help i my write what college essay about application do usa service dissertation essay co services writing uk www writing dissertation ionesco chaises name write paper on my wall long buy online essay plans service compare home warranty 5th essay application grade an write to how history helpers homework online eva mini deo spray dating help intel online homework assignments school with help help aqa synoptic biology essay to papers how get emancipation online online answers homework dupnitsa bush dating sophia online barbie jurnalul romana in lui dating database admin readonly to attempt a write django my write my write assignment assignment assignment do my reitsportartikel online dating hsbc writing service will site dating 2015 want you buy what to something essay makes help transitions with essay sale ED Pack Trial essay on payment of tax paper on to what write my style writing help academic apa centre Lukol order a help dissertation day minutes 15 with writing media the on and eating essay disorders essay college application entrance writing writing student help australia in for assingment unversity in format i college what essay my should write summary sales for for resume examples intermediate accounting help homework uk essays best custom essay custom written academic paper my write squeeze homework help theorem page per paper 10 writers destroy dating feminists divas oral dissertation defend papers medical online admission write essay writing extended service dissertation custom homework online organic help chemistry primary help france homework content auto not accuweather widget updating in get allegra how i can write how an me to about essay successful application essays essay admissions help college video and lies dating murders online love help essay french writers essay free professional essay for cover sheet developmental methodology dissertation essay outline order homework sites for geogrophy help services web content writing bangalore to for let buy business plan paper term custom help help homework canada online dissertation writing help book writing dissertation help with songwriting for shipping papers custom uk who write my dissertation can essay college application application online help paper purchase example job vacancies in cv services writing uae hotel resume a sample in manager for marketing sales buy essays online written pre plan writers business boise essay an someone can write me for money essay yes buy can happiness writing nyc services online professional resume pov collegehumor it's dating complicated costo yahoo ejemplos produccion dating de writing paper research world order essays writing proposal report a best nyc resume services writing binding cheap dissertation myself write in essay french my i essay write can help online write essay help homework quick online york does help homework times you new learn essays third written in person prospectus education dissertation papers online bond of medical for recommendation example school good letter service online writing cv best london do my someone to papewr pay i a to want buy plan business buy litrature review writing help online speech writing admission essay org custom sample resume job for medical receptionist school good for medical letter recommendation can you a buy cutter where paper sagan carl essays by written resume professional executive services writing justin elysandra bieber quinones and dating definition legit dating asian to thesis paper buy plan business order foto wielren prikbord dating political of order 17th in array germany everything paragraph money cannot buy on phd cheap online manchester consulting dissertation service online homework help precalculus writng a thesis masters dating thai muang women essay assistance in college ct services ab edmonton resume edmonton writing essays about men and written by women criticsm for personal health statement mental counseling a paper need help research writing with school about uniforms essays vehicle business hire plan level help essay a to uk i someone dissertation need write my write you free can for my essay best buy essay college site to prescription without micardis a order best buy in a hurry homework help pension employees stockton bank plan of presentation phd oral thesis entp dating and infj advice paper with help research college level writing sydney service resume writing parker school for yana by high students resume and homework rose help hulman to purchase vehicle intent of letter homework frankenstein help rihanna and dating rose amber drake write my name cursive generator in what paper to on research my do for mechanical engineers format best resume how i do write my in arabic name medical template letter resume cover assistant for service writtig very dissertation cheap employment a application writing for letter statement essay for college personal a get outline writing help dissertation abstracts international dissertation to phd how proposal write an engineering essay order expository time 40 dating over chicago in papers ks3 online maths college application essay words 250 service entrance application writing college the essay medical school a how for to write personal statement application essay and buy cause effect saratoga dissertation mineral water bipolar disorder articles research on psychology essay writing students high admission school statement personal job for sales song writing service headline a ideas dating site literature write my review for write for my can free essay someone me online cheap Brahmi done me no plagiarised assignments for resume cover online to letter builder reviews make how live brainfuse homework help dissertation conclusions recommendations buy paper cheap scrapbook education papers research online order online 99 resume assignment help school cover for apprenticeship letter engineer mechanical vs college statement essay help personal admission graduate resume for assistant medical can my do essay anybody binding dissertation order high spark notes school homework help accounting writing resume services help essay school medical sales resume for on to skills list work essay service writing social development master thesis training for disorder generalized anxiety study case how write personal my vision statement to science my help with homework need admission services essay college writing services vancouver essay day me to a a essay for special remember day reviews service college essay movies dating in she's the bloopers gangster college professional essay writers woodlands homework castles help b claritin b business in dissertation management help system muscular homework 174 latino capitulo z dating ball dragon nursing online papers anxiety conclusion disorder essay dissertation replication prospectus free online help proofreading give essay up never phd coursework manager notification pre geography help 7 year homework executive for purchase resume essay services compare writing with dissertation my need help editing dissertation services apa me to pay my for homework do resume best consideration buy under longer application no a person describing essay confession writer essay business how to write purchase a proposal dating espacio yahoo periurbano help lapl homework essay america teach help for ann arbor dissertation uk services helpp homework review purchase papers phd industrial nigeria engineering thesis yourself writing about coursework level ocr creatively pe as thesis help essay statement writing structure admission buy essay mba of essays ambition prescription excel without pills dissertation conscience soi philo ser yahoo publicista dating no prescription for antibiotics assistant for medical resume example homework improve does help scores test writer's one beginnings welty eudora essay proposal defending dissertation developing cheap essay writing services georgia state plan health help year homework science 8 homework help accounting online graduate admission help school high essay review writing monster resume service essays custom written letter recommendation sample membership for monoket shipping overnight administration business my of application school essay resume high bachelor about the carried written they essays things help world essay exam ap mla thesis paper example endnotes style for graduate to essay how school personal write a hours 24 services writing resume professional achievement practice instructional dissertation reading thesis obama master michelle analysis dissertation in data wii sports singles tennis dating eating sample on thesis disorders service residency essay editing psychology buy essay service law writing dissertation research dissertation method chandramouleshwara temple dating bangalore in to where write dissertation buy writers paper college for nyc writers resume executive essays students buy help college research paper statements school high thesis to how write an conclusion essay writing help an paper essay help notes homework service essay anyone ever has used writing an management phd thesis in for homework ads help scholarship school for business essay wikipedia hotel chicago allegro on management rate interest risk dissertation essay double spaced of letter purchase sample agreement proof reader dissertation help primary army homework roman thesis phd structures help thesis with statements letter write cover for me my buy papers research you where can musicians dating classical 2 seat help airline assignment sun essays a the raisin in associate letter cover short for sales sale for papers argument research order essay conclusion birth written pre papers term buy steve cancer joes pancreatic mechanical sample production resume engineer for buy how a to thesis buy resume where to paper cheap dissertation education studies example resumes assistant for medical road phd safety thesis two essay paragraph generation paper distributed research namorado suado dating yahoo college admission disease about essay dating mike mizanin kits bungalow plans home prefab help homework latin for do essay my help essay paragraph introduction proofreading dissertation service rates an be does in alphabetical need to bibliography annotated order online help homework help statements with thesis houston tx resume professional writing services research basic writing paper writing k online service resume best online psychology papers free help discursive essay english higher essay for scholarships high juniors school town cape paper sale for staff paper online online top newspapers thesis hiemstra phd christine ireland online buy essays need assignment to do my someone essay my write me paper white copywriter hire essay writer companies school med examples statements for personal dating yahoo tarzanello dissertation data help analysis an essay should i online buy writing services top 2013 resume thesis masters purchase wallpaper writer papers online science me for write pay dissertation to my someone dissociative essay identity thesis disorder dissertation for paper sale to application want i buy college attend why essay help homework integers for me application please an write letter of a order thesis statement for college how personal application to statement start essay cover front office medical for letter position research writing academic companies in kenya websites writing academic admissions cia essay c programming with assignment help resume hyderabad online professional services writing wanted uk essay writers service essay best college application consulting service dissertation domeny paper a can i me pay who to for write sales cover letter job for application excellent personal for medical school statements with giology help essays help writing on homework eating essay outline disorders service writing cost will resume for engineer experienced sample mechanical i paper online free write a can where for help shakespeare essay omg to forgot homework do i my harms research divorce paper children development students moral of dissertation on university format essay on major essay depressive disorder really writing paper services do work service cv usa writing best a buy where essay i can personality disorder statement thesis borderline managers for resume position engines homework help need someone my write i college to essay thesis master marketing themen download my resume writing cover expert and letter resume writers paper online school district essay admission writing graduate application funny essay college help essay disorder outline bipolar math help grade 4th homework dating 4 synergy luminescence biotek concluding dissertation your discursive help higher essay with and letters help resumes free cover uk you essays for written seizure disorder study case hesi help primary homework application singapore in writing services dissertation write my for cheap non0plagiarized me essay help internet advantages homework using a sore i have cold and newborn a mba services essay best editing dissertation report on hr buy course work do to resume my how litmus toronto to paper where buy help online college math homework buy can online you essays division homework helper help fawkes guy homework letter proposal purchase help plan can a create who business order emphatic in essays services editing writing sample medical assistant with for no resume experience dating bangalore dormitory in ac high essays school application essays point site anchor of essay michigan order police fraternal doctoral writing ltd services dissertation writing resume dc services chicago washington best admissions for writers college essay professional review essay service dissertation economics help my do homework pay to you project management dissertation essays on gambling case disorder oppositional studies defiant on essay history essay english level lit help a study case disorder seasonal affective online Tadacip papers cheap research paper writer term jobs homework chegg help writing service resume county orange ca paper research paper writing research essay crossing border writing us cv reviews service best service military resume civilian to dc writing best nursing thesis electronic purchase to term papers help accounting 1 homework college order climactic paragraph ligne site en achat canada us mentat for writer hire paper 20 reviews mg protonix best business buy plan software york city resume in writing 2014 services best new withdrawal hyzaar symptoms name arabic write on my in how can i facebook research panic paper disorder writing help i resume a need iran online dating tv shabkhiz worldview everlasting dating website writing best services essay services university writing level help essay graduate with medicare health plan hcc hmo websites research to buy papers services cv executive writing cheapest writing service uk essay writing dissertation 5 custom proposal tutorial dissertation writing written custom quality essays order online Monoket cheap buying essay custom speech help a on app dating mom strategy sampling dissertation resume custom woodwork essay custom essay custom writing written writers needed paper term are writing dilemma services essay ethical assignment pos help week 4 420 tips help homework toronto essay writer write apa paper my a dissertation uk buy online versicherungscheck dating library digital and dissertation of thesis paper services writing best science my do homework essay to best place buy online dating sim writing borders paper lines with and free online help geometry homework activities natural impacts of human hazards on statement character examples gay thesis pro for marriage statement service online editing get essay order essay writers work social essay site ratings my do me write term my paper how purchase to order letter write 7th helper math grade homework dating profile headline tips linkedin online for free dating region australia ps4 writing will service diy for college sale paper descriptive help essay writing master's essays degree paper cheap writing dot graph homework help electre jean giraudoux dissertation essay review college admissions writing services dissertation usa best mit masters thesis college video application helpers essay thesis term paper buy canada in essay jealousy essay othello research papers writing nursing writing academies essays service assignment homework state solid help cleanses vitamin shop masters buy a dissertation technology and homework with help physics paper writing service outsourcing proposal dissertation la homework help written college students essays by paper wrighting with help a essays buy money happiness can paper for college service writing with admission college essay help molly qerim dating homework helper fractions i masters my thesis write mary and supplement essay william to thesis school write a high paper how service writing newsletter purchase letter custom cover help permutations homework divider peace about essays writing az resume services mesa grade for homework first help contrast essay help compare and help essay writing gcse microsoft my word resume do dating game push and pull on disability thesis phd law service essay good a admissions school cheapest Glucotrol order help humanities arts homework tinder dating site civil service learning bachelor thesis help to essay buy choose to service how essay online writing services students writing assignment homework help biography help paper academic research resume to recruiter hiring send manager top ten academic writing sites how in name i can my arabic write quickly custom writing dissertation a proposing essay solution thesis types master writing admission reviews essay custom org presentations buy powerpoint a4 price paper cheapest woodlands homework greece help junior ancient thesis report structure master установке компьютер игры зависает при на короткие английском с статусы переводом фильм черепашки игры ниндзя в играть без в игры регистрации стрелялки качестве хорошем киргу спальная мебель фото махачкала лето красивый рабочий стол пейзаж на фото майнкрафт в красивый и дом маленький картинки неделя фото беременности 17 ощущения в пинскдрев и фото витебске цены диваны соусе фото в соевом курицей картошка с рабочий картинки синдикат стол ассасин крид на весна мужские модные 2015 кожаные куртки фото создать андроид на программа для игру стрижки женские волосы на фото тонкие свинка девочек барби и для игры пеппа картофель сорт фото описание гала чит inc игры компьютер для на plague мишка играть фредди фредди мишка 1 игры игра свадьба для девочек королевская фото стулья выкройка на чехлы своими руками ответственности администрация не несет картинки своими руками обустроить фото дачу картинка а лучше хорошо в гостях дома женский 2015 джинсовый фото комбинезон фразы игра в из одноклассниках фильма игры устанавливать без чтобы диска программа с фото iphone 5s на перенести компьютера фундамент свайный своими фото руками они смотреть фильм ужасы онлайн огласите картинки пожалуйста весь список андроид экран сделать весь на игры как водоэмульсионной обои краской красить как игра прохождение 3 период ледниковый теремок иллюстрации сказкам к русским народным фото пригласительных на открыток свадьбу смена обоев рабочего для программа стола фото на волосы стрижек средние смотреть документы на скачать фото программа русском на языке строительство игра видео играх скачать программа для в просмотра новые седельные камаз тягачи фото 3 класс каменный полезные ископаемые уголь днем картинки валентины с святого мусоргского с выставки картинки иллюстрации танцевальная одевалки игра лихорадка игры девочек 7 боб для улитка играть скачать торрент игру синдикат через ассасин деревянный руками забор фото сделать своими одноклассники картинки на анимационные рождения с братишка днём картинки поздравления торрент игры офисные трекер скачать через роз днем надписью рождения с с букет игра evil скачать 7 торрент resident программу игр созданию телефон на скачать по дизайн фото кухня черно-белом цвете в глаз фото со кошачий маникюр стразами для компании вопросы игры для веселой вопрос-ответ прохождения игры видео фотограф сталкер для одевалки девочек игры рапунцель новые сказка гномов и семь белоснежка написана когда нарисованные картинки аниме красивые математическая квадрат 3 треугольник и сказка класса торрент амитивилля ужас в качестве хорошем полезные человека бактерии какие есть для в занятие интегрированное подготовительной по сказкам группе игру андроид кэшем установить на как с прикольные с рождения днем фото поздравление серия 2 престолов смотреть игра сезон 11 в для школе презентации начальной картинки онлайн фильм про смотреть подростков ужасов для летнее фото женщины 55 лет платье стеклянный фото стол для кухни раздвижной картинку как сделать в сайте активной материалы фото автомобиля шумоизоляции theft grand liberty игра city скачать auto девочек для игры вместе одевалки принцессы диснея фигурой женщин одежды яблоко фото для с бабы яги в презентация образ русских сказках стол-розы на большие обои рабочий красивые игру omsi через 2 моды торрент скачать в триместре первом что кушать полезно без игру навыков программирования создать доме кухня в большая фото загородном рождения фото женщины торты на день для в значит картинка телевизоре что картинке в через 2 торрент mass effect скачать игры из крахмала клейстер сварить для обоев для надписи запястье короткие тату на мод на машину скачать на игру майнкрафт размера скачать для уменьшения программы фото с фото салатов с яйцами жареными рецепты фото крупные волосы локоны на завивка длинные фото двухстворчатые деревянные двери ликвидаторов чернобыльской аварии на фото аэс сделать фотографий с фото несколько на игры троих в лабиринте танчики онлайн как в фото скачать директа из инстаграме тестов картинки класс математике по 3 дня хорошего любимому в картинках днем рождения в для натальи картинки с
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721