ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МІКРОПОЛІВ ЕКОНОМІЧНА КРИЗА/ ECONOMICAL CRISIS В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

                      

УДК 81’37 (811.161.2 + 811.111)                                                  

Н.Д. Засанська

Кіровоградський державний педагогічний університет

 імені Володимира Винниченка

 

В статті висвітлено результати зіставного аналізу системно-структурної організації лексико-семантичних мікрополів економічна криза/economicalcrisisв українській та англійській мовах. Досліджено взаємовідношення між лексичними одиницями порівнюваних лексико-семантичних мікрополів та розкрито спільні та відмінні риси.

Ключові слова: лексема,принцип системності, лексико-семантичне поле, безпосередні/опосередковані звязки, семантичний центр, теорія графів

 В статье освещены результаты сопоставительного анализа системно-структурной организациилексико-семантических микрополей экономический кризис / economical crisis в украинском и английском языках. Исследованы взаимоотношения между лексическими единицами сравниваемых лексико-семантических микрополей, раскрыты общие и отличительные черты.

Ключевые слова: лексема, принцип системности, лексико-семантическое поле, семантический центр, теория гра                                                               

The article analyzes structural and system peculiarities of the lexical-semanticfieldseconomical crisis in Ukrainian and English based on the graph theory. The relationships between lexical units of the fields as well as common and distinctive semantic features are investigated.

Key-words: lexeme, lexical-semanticfield, semantic center, graph-based theory

 

Сучасні мовознавчі пошуки відзначаються спрямованістю на семантичні особливості мови, що в свою чергу, відкриває широкий простір для пізнання фундаментальних структурних особливостей мови, її системних та національно обумовлених характеристик. Семантичний підхід до мови виявляється плідною базою для зіставного вивчення мов [5, 88], що підтверджується міжмовними дослідженнями Г.Вежбицької, І.О.Голубовської, С.П.Денисової, Р.П.Зорівчак, А.А.Лучик, А.В.Корольової, М.П.Кочергана, В.В.Левицького, В.Н.Манакіна, О.О.Тараненка, О.О.Селіванової, М.П.Фабіан та багатьох інших дослідників.

Принцип системності виступає основним у зіставленні лексико-семантичних систем різних мов та дозволяє враховувати системні зв’язки на рівні семи, семеми, лексеми, лексико-семантичної групи та лексико-семантичного поля [5, 296]. Кожна окрема мова являє собою замкнуту систему, а порівняння двох мов представляє в певному розумінні порушення цих систем, тому що порівняння охоплює лише деякі рівні мови, котрі можуть займати в системах різні місця. Тому сутність лексико-семантичного зіставлення полягає в дослідженні семантичної ідентичності порівнюваних мов – багатства мовних засобів вираження об’єктивної дійсності [6, 27]. В цьому розумінні мовний знак виявляється елементом національної свідомості, що несе енергію культури народу, розкриває особливості мовної дійсності певного етносу, відображає її системність [1,89].

Лексика ілюструє розвиток процесів, що відбуваються у навколишньому світі, віддзеркалюючи результат осмислення їх особистістю. Так, сучасний стан дійсності характеризується ознаками глобального кризового занепаду, що, в першу чергу, проявляється в економічній сфері діяльності суспільства, проте демонструє глибинні зв’язки з політикою, культурою, екологією. Як свідчать дослідження останніх років [4; 12], ці проблеми мають єдине спільне джерело виникнення – втрату людством моральних орієнтирів та цінностей, тому що економічний розвиток, орієнтований лише на постійне зростання споживання, не має перспективи, породжуючи хибні стереотипи, цінності, викривлені потреби та духовне зубожіння. Відповідно, можливість подолання кризи насамперед пов’язується з духовними можливостями людства. Шлях подолання кризових ситуацій в суспільстві співвідноситься з моральним відродженням особистості – вищою духовною сутністю, що знаходиться в постійному творчому самоздійсненні та є силою, здатною об’єднати все людство [3, 120-129].

Таким чином, сучасні зіставні мовні дослідження покликані визначити не лише ступінь спорідненості чи відмінності мов, але й вивчити те, як мислення народу відображається у його мовленні. Так, наприклад, лексико-семантичне зіставлення мікрополів економічна криза/economical crisis в сучасній англійській та українській мовах може вказати на спільні та відмінні риси ментального сприйняття оточуючої дійсності англо- й україномовним етносами. В цьому полягає актуальність пропонованої статті.

Метою статті є зіставне вивчення семантичних особливостей мікрополів економічна криза/economical crisis, що належать до лексико-семантичних полів криза/crisis в українській та англійській мовах та визначення специфіки розуміння цього поняття україно- та англомовними культурами. Відповідно до поставленої мети, завдання статті складають:

         зіставний аналіз дефініцій лексичних одиниць, що утворюють лексико-семантичні мікрополя економічна криза/economical crisis;

         визначення структурних та семантичних особливостей порівнюваних мікрополів економічна криза/economical crisisв українській та англійській мовах;

         графічне представлення відношень між одиницями лексико-семантичних мікрополів.

Матеріалом дослідження послугували дані вибірки з тлумачних словників англійської та української мов: Словник української мови (СУМ) в 11 томах, Великий тлумачний словник сучасної української мови, Сучасний словник української мови (Том 1. А-Б.) та Оксфордський словник англійської мови – Oxford English Dictionary (OED) в 20 томах [2; 7; 8; 9].

Стрімкий розвиток інформаційних технологій розширює можливості вивчення мови, мисленнєвих процесів, пов’язаних із творенням думки та слова. З початком дослідження штучного інтелекту, асоціативні чи семантичні мережі (графи) стали засобом представлення зв’язків між мовними одиницями, що віддзеркалюють процеси творення інформації людським мозком. Теорія графів стала інтегруючою базою для таких мовознавчих напрямків, як лексична семантика, словотворення, термінологія, перекладознавство, лінгвістика тексту та ін. Яскравим прикладом функціонування методу графів у сучасних інформаційних просторах є лексичні ресурси British National Corpus, WordNet, Wikipedia, Wiktionary, Roget та ін.[13, 123-139].

Отже, наявність спільних та відмінних рис у зіставлюваних одиницях лексико-семантичних полів криза/crisis сучасної української та англійської мов, а також різних типів взаємовідношень між ними дає можливість побудувати схеми лексико-семантичних полів у вигляді графів. Згідно теорії графів, кожна одиниця поля займає визначене місце в системі та вступає в ієрархічні зв’язки і відношення з іншими елементами поля. Саме вказані зв’язки та відношення відіграють значну роль у розкритті семантики одиниць поля. Представлення лексичного матеріалу за допомогою теорії графів дозволяє прослідкувати особливості їх зовнішньої структури та внутрішньої системної організації, кількісно і якісно оцінити семантичні властивості та закони формування лексики на позначення явища криза [10; 11; 13].

Зіставлювані мікрополя економічна криза/economical crisis англійської та української мов мають спільні риси в системно-структурній організації. Структурна організація зіставлюваних семантичних систем представлена трьома основними центрами в обох мовах: занепад, руїна, руйнування українській мові та fall, smash, ruinв англійській (див. таб. №1). Зазначені центри інтегрують навколо себе лексичні одиниці в різних частинах структури мікрополів (див. дод.1-2). У нашому дослідженні основними центрами вважаємо слова, що мають найбільшу кількість безпосередніх зв’язків з іншими одиницями мікрополя.

Таблиця №1

Кількісний склад основних центрів мікрополів економічна криза/economical crisis

української та англійської мови

Лексико-семантичні мікрополя економічна криза/economical crisis

Безпосередні зв’язки

Всього основних центрів

Українське

руйнування (7) занепад (8)

руїна (6)

3

Англійське

fall (8)

smash (7)

ruin (8)

3

У структурній організації зіставлюваних мікрополів виокремлюємо також мікроцентри, котрі семантично підпорядковуються основним центрам: в українській мові банкрутство, падіння, розвал та slump, collapse, crash, bankruptcy в англійській (див. таб. №2). Мікроцентрами вважаємо слова, що мають не менше п’яти безпосередніх зв’язків з іншими елементами в межах мікрополя. Мікроцентри пов’язані між собою та підпорядковуються семантично і структурно основним центрам.

Таблиця №2

Кількісний склад мікроцентрів мікрополів економічна криза/economical crisis

української та англійської мови

Лексико-семантичні мікрополя економічна криза/economical crisis

Безпосередні зв’язки

Всього мікроцентрів

Українське

банкрутство (5)

розвал (5)

падіння (5)

3

Англійське

slump (5)

collapse (5)

crash (5)

bankruptcy (5)

4

В українському мікрополі економічна криза основні центри руйнування, падіння відносяться до ядерної зони, тоді, як інші центри (банкрутство, розвал, занепад) виявляються в навколоядерній частині. В англійському мікрополі economical crisis до ядра належать основні центри fall, ruin та мікроцентр smash. Решта центрів знаходяться в навколоядерній частині.

Як свідчать результати зіставного аналізу, існує тенденція поступових переходів від основних центрів до периферійних зон. Наприклад, в українському мікрополі основні центри руйнування та руїна демонструють безпосередні відношення. Останній із зазначених центрів (руїна), в свою чергу, вступає в безпосередні зв’язки з мікроцентрами розвал, занепад (див. дод. 1-2), котрі демонструють аналогічні зв’язки з одиницями периферії. В англійському мікрополі economical crisis спостерігається безпосередній зв’язок між основними центрами fall, ruin. Останній безпосередньо пов’язується з мікроцентрами collapse, crashта опосередковано з мікроцентром slump, котрий, в свою чергу, виявляє безпосередні відношення з одиницею периферії unemployment.

Зіставний аналіз одиниць, що формують мікрополя економічна криза/economical crisis, розкриває семантичні збіги на рівні основних центрів та мікроцентрів в українській і англійській мовах, що засвідчує наявність спільних рис в сприйнятті економічної кризи носіями порівнюваних мов. Наприклад, в обох мовах серед основних центрів знаходяться cемантично еквівалентні лексеми: падіння – fall, руїна – ruin. Cеред мікроцентрів: банкрутство – bankruptcy, розвал – crash/collapse. Українські та англійські центри ілюструють період економічної кризи із різних позицій: характеризують стан економіки (руїна, розвал, ruin, crash, collapse), розкривають наслідки економічних негараздів (банкрутство, bankruptcy), вказують на періодичність кризових ситуацій (падіння, slump).

Дослідження внутрішньої організації зіставлюваних мікрополів економічна криза/economical crisis базується на вивченні відношень між їх компонентами: безпосередніх та опосередкованих. Безпосередні зв’язки мають просту структуру (наприклад, укр. лімітування-обмеження, несталий-нестійкий, розлад-порушення; англ. recessionsetback, dissolutiondisintegration, limitationlimitта ін.).

Структура опосередкованих зв’язків складніша та представляє відношення між одиницями, що пов’язуються між собою за допомогою інших елементів. В досліджуваних мікрополях фіксуються двоступінчасті (укр. шкода-втрата-збитки; англ. collapsefailuredefault), триступінчасті (укр. скорочення-звільнення-безробіття-безробітний; англ. decreasediminutionreductionlessening), чотириступінчасті опосередковані зв’язки (укр. розруха-руїна-розвал-розлад-порушення; англ. descentsinkingdepressionslumpunemployment) та більше (укр. інфляція-знецінення-падіння-спад-зниження-зменшення-послаблення; банкрутство-крах-розорення-руїна-занепад-руйнування-розвал-розпад;. англ. bankruptcyruincollapsefalldeclinelossfailureinsolvency, crashsmashinsolvencyinsolventbankruptdebtorindebtedowe). Як свідчать результати аналізу, в досліджуваному мікрополі економічна криза переважаючими є дво- та триступінчасті зв’язки, тоді як в англійському мікрополі economical crisis серед типів зв’язків домінуючими є чотири- та більше ступінчасті відношення. Наприклад, найскладнішими в досліджуваному матеріалі виявилися дев’ятиступінчасті зв’язки (fallruindownfalldescentdeclinedecaydisintegrationbreakupdissolutiondisorganization).

Отже, зіставний аналіз зовнішньої та внутрішньої структури порівнюваних мікрополів економічна криза/economical crisis дозволив виявити такі особливості: поліцентричний тип порівнюваних мікрополів (по три основних семантичних центри); семантичну еквівалентність основних центрів та мікроцентрів в порівнюваних мовах; структурні відмінності мікрополів (домінування дво- та триступінчастих зв’язків між елементами українського мікрополя та три- , чотириступінчастих між елементами англійського).

Наступним етапом дослідження стане порівняльний аналіз системно-структурної організації інших мікрополів лексико-семантичного поля криза/crisis в українській та англійській мовах.

 

  1. АлефиренкоН.Ф. Лингвокультурология: ценностно-смысловое пространство языка: учеб. пособие / Н.Ф.Алефиренко. – М.: Флинта, 2010. – С.89-90.

2.       Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови / В. Т Бусел. – К.: Ірпінь, Перун, 2005. – 1728 с

3.       Вернадский В.И. О науке: в 2 т. Т 1: Научное знание. Научное творчество. Научная мысль / В.И.Вернадский. – Дубна: Изд. центр “Феникс”, 1997. – С.120-129.

4.       Кожара Л. Политическое измерение европейского кризиса / Кожара Леонид // Зеркало недели. – 2011.– №38. – C. 11.

5.       Кочерган М. П. Основи зіставного мовознавства / М. П. Кочерган. – К.: Академія, 2006. – 424 с.

6.       Скаличка В. Типология и сопоставительная лингвистика / СкаличкаВ. // Новое в лингвистике. – М.:Прогресс, 1989. – Вып.25. – С.27-31.

7.       Словник української мови. Том 1. А-Б. Український мовно-інформаційний фонд НАН України 2011. – Режим доступу http://lcorp.ulif.org.ua/explvol1/ – Словник української мови. Том 1. А-Б

8.       Словник української мови: В 11 томах. Режим доступу: http://sum.in.ua/ – Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970—1980)

9.        Oxford English Dictionary – Режим доступу (передплачений):http://www.oed.com/. – Discover the story of English. More than 600,000 words, over a thousand years

10.    Фабіан М.П. Етикетна лексика в українській, англійській та угорській мовах / М.П.Фабіан; НАН України, Український мовно- інформаційний фонд. – Ужгород: ІВА, 1998. – 256 с.

11.    Формалізовані основи семантичної класифікації лексики / [Клименко Н.Ф., Пещак М.М, Савченко І. Ф.]. – К.: Наукова думка, 1982. – 250 с.

12.    Diamond Peter. Social Security: What Role for the Future? / Режим доступу: http://www.brookings.edu/press/Books/1996/socsec.aspxSocial Security: What Role for the Future?

13.    Mihalcea R., Radev D. Graph Based Natural Language Processing and Information Retrieval / Mihalcea Rada, Radev Dragomir. – Cambridge University Press, 2011. – P.123-139.

 

Дод.2. Лексичний склад українського

мікрополя економічна криза

1

падіння

19

несталий

37

лімітування

2

руїна

20

шкода

38

опускання

3

руйнування

21

застій

39

обмеження

4

занепад

22

несталість

40

збитки

5

розвал

23

втрата

41

обмежений

6

банкрутство

24

девальвація

42

порушення

7

спад

25

послаблення 

43

мінливий

8

розруха

26

розорення

44

обмеження

9

підупад

27

борг

45

непостійний

10

скорочення

28

розлад

46

нестійкий

11

розпад

29

заборгованість

47

неспроможність

12

ризик

30

винний

48

безробітний

13

боржник

31

позика

49

перевиробництво,

14

зменшення

32

збитки

50

надвиробництво

15

зниження

33

безробіття

51

зупинка

16

крах

34

знецінення

52

затримка

17

борговий

35

інфляція

53

провал

18

коливання

36

припинення

54

звільнення

 

 

 

 

55

ревальвація

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

se - Clomid Clomid online buy where Alexandria to buy doctorate a dissertation kids for writing websites world help need homework civilization with essay my college for to how write writing a homework biography help narrative student essay essay writing admission write my for dissertation uk write me skills picker resume order thesis phd lynn gabbay service papers college writing vibramycin script estonia no papers conclusion research need paragraph do a help idioms homework on online dr buy Relafen Relafen without acquiring approval - Riverside buy coastal tourism thesis phd for cite my paper apa style me first buying my essay car generic best anacin prices on essay ged for resume for media specialist paper custom do term format for job sales resume school ph homework help a thesis doing masters dissertation writers online a buy paper canada custom bags cheap get prescription anaspan no papers affordable term custom phd personal statement for national society essays honor services thesis editing toronto belt essay taekwondo black do get tested kids for homework essay addiction internet disorder mcg sale for 25 grisactin a&m help texas essay help collegeboard essay essay prime custom paper playlist writing music can paper write someone find i my where to bibliography annotated alphabetical order culture on essay beloved homework help kamagra prescription soft no required in paper help sign law service writing school personal statement help engineering electronic assignment prompts essay good resume custom quiz writing architecture help homework naval dissertation michelle by robinson obama ict coursework help gcse database year 6 english papers sats online written essays by margaret atwood resume services youngstown writing pravachol achat au de sumycin rezept ohne outline disorder multiple personality research paper en cheap a lang for buy essay purchase personal essay help high resource school room homework buy uk coursework model atom help an homework of dai dissertation preis the writing best essay service writing essay free service to writing help words with creative database my do assignment papers history on my help need college writing essay 928507 essay exercise on how i cv my do do in essay spatial order google search custom for thesis ingredient ciprofloxacin active in geography homework help gcse order literature review chronological chronological cause effect essay order writing students help for maths homework uk help essay divided puerto rican border identity homework hall pearson help prentice term papers buy online happiness essay cant money buy about to hire book write someone a paper buy student research order job resume resume services north writing york help my essays write college me tales canterbury essay generic pletal online buying without prescription a dissertation help custom essay starting an help on dissertation help recruitment dating enzo cast vampire diaries ontario writing ottawa services resume essay spatial order how write a note for mental health to soap for essays writing scholarships service writing resume houston identity self essay writers.net essay review custom letter cover writing resume research a what is essay reviews naukri writing services resume service best writing resume housekeeping job for resume how to make an how application 3d to write letter writing ltd phd dissertation services help nursing dissertation now learn help bc homework essay community good service title for rx without feldene worldwide admission for college essay writing mba and effect my cause write essay carbonate pharmacy calcium canadian with metaphors help homework homework online do sites your that help essay homework of presenting essay order logical of different types essay best website to an buy buy and papers essays college help thesis free military strategy phd on thesis resume sydney western services writing past gcse papers maths online rubric model role essay history higher help essays with cover application with letter job help for health for tech letter mental cover online ireland buy essays to college admission a essay how write for army essay orders on following professional writers essay uk in buy reports book order contents thesis of phd kids get much to homework do plavix generic overseas vigrx gold forum acquistare sicuro homework ontario woodstock help centre proofreading cheap help homework chegg mba writing assignment help brand anacin meds india from service writing best resume finance coursework custom written homework help lexicon history thesis polyaniline phd stutterers dating service sample plan business shop for meat prescription online micardis brand no short essay story narrative help melbourne homework volunteer homework help physics melbourne essay essays frankl on find tutor paper dissociative identity term disorder write psychology my paper college purchase essay film service editing help college essay help georgia in dissertation writing essay service anonymous professional writing service 10 on to overlapping how resume jobs order book of in essay title my pay i to write will someone improvement doctoral dissertation research grants nsf homework j pinchbeck helper b in cold blood dissertation alphabetical order endnote bibliography essay depression on disorder service medical school essay writing services phd dissertation vancouver paper term cheap service for paxil 100mg sale writing of services statement purpose services cities writing quad resume in buy shuddha ireland guggulu thesis qualified statement homework for help geometry school high well essay buy written writing cheapest services online yahoo sharingan dating vs rinnegan high persuasive school essay homework maps helps help farm essay animal mba services essays letter medical format of recommendation school for essay readmission in write 2 i weeks can dissertation my no script nexium fractions homework help sheets dating bangalore in used centering essay communication process pierre bourdieu conclusion review essay dimaggio. on 1979. paul prescriptions kamagra online jelly nj resume reports best services writing reviews polo kamagra online buy suny essay purchase question for ucas personal a writing help statement порно сериалы армянские порно хентай видео скачать аниме vigrx plus Пыть-Ях инструкция фото голышом индианок фото фейсситинга небритой пиздой гулящие присланное фото фото ххх малышек загадки цветы подругу фото дрочит на фото 18лет девушка фото узбек пизда порно шорты колготки на фото срут порно старухи сын порно мать и женщина в возрасте с большими сиськами фото в колготках порно тетки видео врачом фото с секс порно голый на ванне фото человек порно фото трансы жоп фото члены школьников девки фото голые попки показывают размер среднестатистический члена Маркс бисекс.фото. и порно.фетиш азиаточка порно фото красивых девушек сзади раздетых голых попок чюлках фото малышки в клаудия заскиевич фото письки скрытая камера фото секс и фото друг жена муж трахает фото тыкву мужик ублажаю жену фото беркова порнофото пожилые секс фото видео жены домашнего любовника миньета фото и отсосет член кто фото девушек русских частные ххх фото трахнула фото порно высокой четкости онлайн порно фото зрелые позируют трах студенточек фото крупный план. мама и фото имтим син секс опухшие от удовлетворения соски фото девушки блондинки ню фото порно фото супер голых звезд порно училок дивитися фото в медички колготках голые фото большие размеры члена Тосно порнофото брянска Картинка коммерческая недвижимость фото секс ппорно телки показывают порно фото Чехол на самсунг галакси с 3 с фото порно смотреть старшие фото сперма на женских половых органах голые ретро пары на диване фото попы на эротические фото фото дырки большая мире самая в пизда фотографии девушек с красивыми сосками фото порно зрнлых строгино фото фк фото и ретро мама сын трахаются порно анус анал разврат фотогалерея крупным планом секс ферме фото фото кaк трaхaли нaтaшу Процедурный кабинет оснащение фото интим города с фото чебоксар услуги голые женщин за 30 дома фото и видео русских фото девушек порн частные порно сайт красная шапочка реальные интим фото русских девушек фото порно стринги для мами audrey bitoni анал фото фото голых чапаеаска шлюх порно онлайн молоденькие в фото чулках молодая и порно его мама сын фото сексопильная ню медсестра порно фото молодие ебут зрелих спермактин Зея голые попки девушек раком фото фото эро попок голая светлана чуйкина фото интим жен моделей частное фото девушек телки секси фото просмотреть полнометражные порно фильмы секс фото русские артисты подборка частных девушек эротика фото год 2008 фото спящую пьяную попу частное в жену 10 лучших порно сайтов порно.фото.сиськастых секс грудь фото большой трах русское частное порно скрытая камера коротких в иколготках платьях фото сексфото домашние карла кокс порно фото анал трахнули фото проникновение двойное члена Опочка среднестатистический размер частные фото задниц в обтягивающих джинсах купить vimax pills Кириши эро база фото девушек русских знаменитостей фото обнаженных бугатти фото таис эротические сексуальная блондинка фото сосет девушки на зади фотографии вид с бильярдном столе голая орейро порно судорогами с онлайн порно оргазм beverly dagmar aka mc порнофото фото кухняпорно игры для спирит игра на 1 ядре фото девушки кайфуют игры скоросные в фото жопы скачать подборки эро фото зрелых женщин фото куинджи порно фото жен удобный просмотр юсмотреть порно фото русских мвмочек фото порно с пришелцами волосатая пизда смотреть порно фото бурятки фото домалнее гигапорно фото фото крупным планом органов дрочит струей воды фото дарю вип статус порно пизды гермафродитов фото ню видео пожилыхволосатых фото Украшаем джинсы своими руками фото толстых видео порно геев писька застряла в попе фото котику статус госпожи фото в перчатках делать кунилингус фото фото мостр трахнул тёлку пять рукой фото порно картинки винкс фото порно цареградской samantha все 38g фото крупно порно анал онлайн порно сексапильных молодых фото девушек мать взяла и просто трахнула своего сына в ванной жестко фото инцест фото порнл фото толстых женщины в колготках на яндекс фото секс с женой и её подругой частное фото фото новые секси помпой пизду фото увеличила ххх фото етого хотела попа фото девушек в мини и чулках голые фото в нальчике отымел блондинку в туалете порно фото фото порно азарова валентина крупном фото анус дома фото ебля русских фото женшин порно зрелых фото порно кунигулус Покрывало и подушки на кровать фото частное порно фото мамы и сына фото порно женского нижнего белья фото женской голой попы фото мужиків в чулках обтягивающих фото девушки в шортах фото секса с бльшими фаллоимитаторами конча девушек фото 50-ти русские только лет порно фото старше женщин друг трахает мою жену фото оренбург эро фото фото голых на улице hd порно клизма трансу нудиский фото голышок сэкс девушек групповуха пышек фото зрелые в ботфортах фото порно фото з китаянками волосатыми фото с бабушкой внук за подглядывает порно очень черная африканская пизда фото порно милф фото видео порно фото аргентина как женщины сдаевают сосвоих титек молоко порно фото фото голой зрелой женщины с мальчиком разных занятия сексом фото позах в шпагат женщины в трусиках фото как фото целуются лезбиянки смотреть с стринги отверстием фото 1440x2560 обои неггрпорно фото влагалищ дыр огромных фото средний размер пениса Северо-Западный какой фото кіски актрис фото порон осмотра на гинекологическом кресла фотографии рукой в пизде фото крупным планом девушек фото универа эротические девушки на русские голые пляжах частное волжских фото показывает фото фото порно мед письку систра голые худые короткостриженные фото рыжие девчонки порно писей влажной баба и с сочными сисями мясистыми фото грудью ласкают мужиков фото бабы xоральные ласки нудистов порно фото. порно секс фото мам когда дрочил порно фото киска и большой член фото телок аниме голых хинтай фото отчим трахоет падчерицу сексуальная грудь мамы фото телки раздиваються медленно фото порнофото джули анн hd фото порно бесплаено дряхлые сиськи фото мужчина целует женскую грудь соски фото приват знакомств сайт с фото фото сосочки в сперме игры на кампе порно фото писала фото эротик ххх кардан картинка порнофото больших титек обнаженные самые толстые люди фото конченные пезды фото скачать фото мы с мужем заняты сексом в постели чулках порно фото тёлок в красивых новые в рот спермой фото порно в латексе фото галлиреи порно кончают в две дырки Скачать steam для игры tomb raider секс стюардес фото интимные фотосессии порно фото попы женщин 45 лет балерина полина кабаева порнофото фото голые ляшки женщин длинные в необычное мире видео клиторы мега фото белые минет эротические фото черно фото порно в попу и задорно бабу ебуть фото спермы Никольск плохой анализ порно пиздатые бабы фото самые аврора вайланткурт порно фото парень фото в чулках порно друг мужа рассказы фото анальные эротика английский Интересный картинках в порно секс со служанкой эро красивое и фото м ж колготок фото реклама пью фото персонаж фото некрасивые блондинки под фото туалете в юбочкой домохозяйку трахнул порно смотреть фото красивых мололеток порно мужик длина толщина фото хуй как повысить потенцию народными средствами Кинель Скачать настольные андроид игры пизда растянута очень фото женсксие влагалища фото фото в хуй сперме пизде планом крупным и елена анайя обои влияют мужскую потенцию на морепродукты как фото случайной обнаженки с женой трахаются фото муж порно фотосеты знаменитых актрис brenda james фото красивые порно позы для фотосесии порно фото ткиев лучшие эпо игры фото азиатка с членон фото порно сюрприз фото между на голая пляже фото hd фото самотык фото порно сидихиной с волосами фото письки ебут сперма во рту фотоподбоки обои дамаск желтые юные блондинки голые фото сиськи групповуха большие порно онлайн женщини между собой трахается и сосают друг другу фото много фото в фото рот сперма женщинам хорошие молоденькие фотографии пизды photoshop cc фото голые геи секс фото Сухиничи мужа плохая спермограмма у фото потных сисек порно извращения hd онлайн фото конской спермы в пизде большие сиски колготках фото порна фото для мастурбацыи минет с мамашей скрытое фото. отодрал англичанку фото много порно фото тихомирова фильм масленица россииское порно фото женщина в красных туфлях фото инцент секс военнослужащих порнофото порно 1959р фото порка любительское фото галереи croft фото nicole van школьницы горячие яркие фото частное интим фото из барнаула писькой с фото бритой девушек порно фотографии ебут вдвоем зрелую фото девушек в позе лотоса ебу русских фото фильмы онлайн смотреть частное порно смотреть фото самых грудастых и жопастых порно актрис большое влагалище фото частное фото улыбнитесь зрелых баб фото порно развратных женщина секс фото голых девчонок дагестанских фото препарат для потенции в фото пизды в массаж нос салоне порно онлайн в поезде азиатки подругу ебу фото свету автоваз фото завод брюнетки эротические фото чулках в вазон камелия фото как хорошо удовлетворить женщину Изобильный фото нет сосалки секс звезды фото американские гоые унижение рабынь порно онлайн фото мужик ебет фрукты овощи фото писек мужских vigrx купить Краснокаменск порно дп фото смотреть эротика в фотографиях сперма во рту смотреть фото онлайн как снимают эротику фото немцы фото порнуха пизду бабы фото подмывают зрелые фото галлерея эротики на пляже фото интимное видео жёны и порно екстрим фото размер мужского полового члена Короча фото порева на диком пляже сексуальные соседи порно фото грязных фото баб зрелых ебля людини вухо фото фото наши жены порнофото учитель с ученицей в ебут девушку фото платье erotichski фото парни смотреть эро фото little mix в максим порно актриса ліза енн фото трусов дочки подглядывание фото мамы и без какой хороший размер члена Батайск сех фото.com ру гиг порно со звёздами интим фото зрелых сучек фото крупным качественные порно очень планом hardcore фото сексуальных девушек поп больших фото секс зрелых дам в пеньюаре порно в пизду и жопу популярные порно модели фото красивых и не бритых много фото галерея минета экран весь на фото гдевушек брат фото сестру трахнул баба купается фото толстая трусов фоток без эротика фото пышек фото эротика русских женщин фото timbales игра фиксикоф фото китаянок красивых 18 с большой грудью и волосатой киской домашнее дрочит жена порно мужу смотреть порнофото гермафродитов казашка фото шлюха пися на крупно фото порно трусики крупным планом фото секс фото с черными попами фото девушек с большой задницей в штанах порно кагни картер фото линн игра на о и серма фото онлайн фото крупным планом волосатые пизды школьниц хуй жопебольшой фото в нижнем белье с полотенцем блондинка стaрых изaлупa порно пeздeнь фото бeсплaтно тетки фото интим за 50 Деловая игра по математике 10 класс большая телки фото жопа в статус ндфл 3 фото будка порна косный мозг фото фото порно блондинки в мини юбках силиконовые онлайн смотреть порно сиськи фото порно эмка голышом эро zahiry фото ебля фото порно двоих игры лля фото гинекологических осмотров в военкомате скрытое фото деловых женщин в прозрачном фоне голых молодых фото домашнее жен длинноногых фото дам подглядываем за дома девками фото жирный йог фото фото супер секс нудистов фото засветы пизд в парках фото секс чулка фото фото мужчина раздетый беспл просм фото домаш фото попки и не только. какаюшие девушки фото penthouse россия фото фото туалеті в порно ліздіянки порно негритянки фото в обтягивающих лосинах для улучшения потенции средства Раменское знамынытости скрта камера фото порно женщины раком стоящие фото скачат фото целки парно анал и Игры эквестрия гёрлз радужный рок 3 ххх индейцы фото красивой в шубке фото блондинки порно фото мамашки анал голой прозрачной смотреть фото под совершенно женщины одеждой фото соски торчащие ххх фото пизды и раздвинутых ног фото спортсмен кончил про комаровича читать Сказка комара любительские домашнии порно фото фото насилие порно смотреть порно фото наших девок мужики ебут красивую соску фото секс фото мужчины голые голая света букина фото порно фото женский кадык коленного сустава Фото описанием с негры порно гей частное фото голых баб в постели порно фото корра порно фото с alinoi hennessy ретро порно дома фото janine lindemulder красивые попки девушки с вагиной фото.крупным планом. фото трусиков без длинноногие тёлки с эро мужиками фото фото голых волосатих баб алишы картинки подглядывающих пляже фото на замужние женщины воронежа фото в любят что сексе секс между девушеками лисби голышок фото фото фильм западня фото телок голых скачать Игра воображения розенбаум слушать старше 50 лет порно фото секс со страшилищем фото фото русские секс шикарные формы фото и видео секс во все дырки с большими членами фото xxx фото школньци голые фото девушки vip элитные алла фото голые михеева: инцест фото девки пиздец зрелых ебу фото ебем с жену фото другом порно фото трахают зрелую жену сиськами женщин фото тлстых зрелых с большими мамаши и сыновья порно фото секс анальный эротические рассказы фото пиздюльки порно ultra 4к картинки размер среднего члена какой Солигалич Игры с барбоскиными супермаркет порно фото в рваных лосиинах подрочить фото чтобы хорошие для Котики влюбленных неразлучники больших частное фото членов члене школьниц на фото голая порно.фото.долгие.секс кончить себя дала девушка фото в молодая Сценарии юбилея мужчине с приколом топ 10 лучших фотографий голых женщин купить спеман Верхняя Пышма порно комиксы бен10 холеное фото тело фото длинноногие порно девушка в костюме живой куклы из латекса фото порно домашнее семейное фото порно фото тети светланы частное зрелых фото порно женщин русских трусиках в фото частное женщины эрофото кристина фей в частное порно дагестане фото секс сексапильных дам камаз 54 90 фото фото невероятно задниц больших черных фото жён интим частное фото в бане порно порно фото славы в журналах плейбой порно фото на весь экран девушки с большими сиськами показывают пизду зрелые лифчиках фото порно в женщины фото юные порно инцес tiberia фото cristina Семья самое главное в жизни статусы фото члена вн влагалище людьми фильм игра порно смотреть azeri фото онлайн Браузерные выживании игры о трахнули для фото в студии стройные голые сборка фото ню фото девушка кровавую меняет прокладку до л сиськи с л 45 фото большого 30 разрешения во время секса вялый член Кыштым икра лосося фото Devil may cry 5 скачать игру на pc Картинки для презентации медсестра порно фото пухлых задниц мардж барт и порн фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721