ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МІКРОПОЛІВ ЕКОНОМІЧНА КРИЗА/ ECONOMICAL CRISIS В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

                      

УДК 81’37 (811.161.2 + 811.111)                                                  

Н.Д. Засанська

Кіровоградський державний педагогічний університет

 імені Володимира Винниченка

 

В статті висвітлено результати зіставного аналізу системно-структурної організації лексико-семантичних мікрополів економічна криза/economicalcrisisв українській та англійській мовах. Досліджено взаємовідношення між лексичними одиницями порівнюваних лексико-семантичних мікрополів та розкрито спільні та відмінні риси.

Ключові слова: лексема,принцип системності, лексико-семантичне поле, безпосередні/опосередковані звязки, семантичний центр, теорія графів

 В статье освещены результаты сопоставительного анализа системно-структурной организациилексико-семантических микрополей экономический кризис / economical crisis в украинском и английском языках. Исследованы взаимоотношения между лексическими единицами сравниваемых лексико-семантических микрополей, раскрыты общие и отличительные черты.

Ключевые слова: лексема, принцип системности, лексико-семантическое поле, семантический центр, теория гра                                                               

The article analyzes structural and system peculiarities of the lexical-semanticfieldseconomical crisis in Ukrainian and English based on the graph theory. The relationships between lexical units of the fields as well as common and distinctive semantic features are investigated.

Key-words: lexeme, lexical-semanticfield, semantic center, graph-based theory

 

Сучасні мовознавчі пошуки відзначаються спрямованістю на семантичні особливості мови, що в свою чергу, відкриває широкий простір для пізнання фундаментальних структурних особливостей мови, її системних та національно обумовлених характеристик. Семантичний підхід до мови виявляється плідною базою для зіставного вивчення мов [5, 88], що підтверджується міжмовними дослідженнями Г.Вежбицької, І.О.Голубовської, С.П.Денисової, Р.П.Зорівчак, А.А.Лучик, А.В.Корольової, М.П.Кочергана, В.В.Левицького, В.Н.Манакіна, О.О.Тараненка, О.О.Селіванової, М.П.Фабіан та багатьох інших дослідників.

Принцип системності виступає основним у зіставленні лексико-семантичних систем різних мов та дозволяє враховувати системні зв’язки на рівні семи, семеми, лексеми, лексико-семантичної групи та лексико-семантичного поля [5, 296]. Кожна окрема мова являє собою замкнуту систему, а порівняння двох мов представляє в певному розумінні порушення цих систем, тому що порівняння охоплює лише деякі рівні мови, котрі можуть займати в системах різні місця. Тому сутність лексико-семантичного зіставлення полягає в дослідженні семантичної ідентичності порівнюваних мов – багатства мовних засобів вираження об’єктивної дійсності [6, 27]. В цьому розумінні мовний знак виявляється елементом національної свідомості, що несе енергію культури народу, розкриває особливості мовної дійсності певного етносу, відображає її системність [1,89].

Лексика ілюструє розвиток процесів, що відбуваються у навколишньому світі, віддзеркалюючи результат осмислення їх особистістю. Так, сучасний стан дійсності характеризується ознаками глобального кризового занепаду, що, в першу чергу, проявляється в економічній сфері діяльності суспільства, проте демонструє глибинні зв’язки з політикою, культурою, екологією. Як свідчать дослідження останніх років [4; 12], ці проблеми мають єдине спільне джерело виникнення – втрату людством моральних орієнтирів та цінностей, тому що економічний розвиток, орієнтований лише на постійне зростання споживання, не має перспективи, породжуючи хибні стереотипи, цінності, викривлені потреби та духовне зубожіння. Відповідно, можливість подолання кризи насамперед пов’язується з духовними можливостями людства. Шлях подолання кризових ситуацій в суспільстві співвідноситься з моральним відродженням особистості – вищою духовною сутністю, що знаходиться в постійному творчому самоздійсненні та є силою, здатною об’єднати все людство [3, 120-129].

Таким чином, сучасні зіставні мовні дослідження покликані визначити не лише ступінь спорідненості чи відмінності мов, але й вивчити те, як мислення народу відображається у його мовленні. Так, наприклад, лексико-семантичне зіставлення мікрополів економічна криза/economical crisis в сучасній англійській та українській мовах може вказати на спільні та відмінні риси ментального сприйняття оточуючої дійсності англо- й україномовним етносами. В цьому полягає актуальність пропонованої статті.

Метою статті є зіставне вивчення семантичних особливостей мікрополів економічна криза/economical crisis, що належать до лексико-семантичних полів криза/crisis в українській та англійській мовах та визначення специфіки розуміння цього поняття україно- та англомовними культурами. Відповідно до поставленої мети, завдання статті складають:

         зіставний аналіз дефініцій лексичних одиниць, що утворюють лексико-семантичні мікрополя економічна криза/economical crisis;

         визначення структурних та семантичних особливостей порівнюваних мікрополів економічна криза/economical crisisв українській та англійській мовах;

         графічне представлення відношень між одиницями лексико-семантичних мікрополів.

Матеріалом дослідження послугували дані вибірки з тлумачних словників англійської та української мов: Словник української мови (СУМ) в 11 томах, Великий тлумачний словник сучасної української мови, Сучасний словник української мови (Том 1. А-Б.) та Оксфордський словник англійської мови – Oxford English Dictionary (OED) в 20 томах [2; 7; 8; 9].

Стрімкий розвиток інформаційних технологій розширює можливості вивчення мови, мисленнєвих процесів, пов’язаних із творенням думки та слова. З початком дослідження штучного інтелекту, асоціативні чи семантичні мережі (графи) стали засобом представлення зв’язків між мовними одиницями, що віддзеркалюють процеси творення інформації людським мозком. Теорія графів стала інтегруючою базою для таких мовознавчих напрямків, як лексична семантика, словотворення, термінологія, перекладознавство, лінгвістика тексту та ін. Яскравим прикладом функціонування методу графів у сучасних інформаційних просторах є лексичні ресурси British National Corpus, WordNet, Wikipedia, Wiktionary, Roget та ін.[13, 123-139].

Отже, наявність спільних та відмінних рис у зіставлюваних одиницях лексико-семантичних полів криза/crisis сучасної української та англійської мов, а також різних типів взаємовідношень між ними дає можливість побудувати схеми лексико-семантичних полів у вигляді графів. Згідно теорії графів, кожна одиниця поля займає визначене місце в системі та вступає в ієрархічні зв’язки і відношення з іншими елементами поля. Саме вказані зв’язки та відношення відіграють значну роль у розкритті семантики одиниць поля. Представлення лексичного матеріалу за допомогою теорії графів дозволяє прослідкувати особливості їх зовнішньої структури та внутрішньої системної організації, кількісно і якісно оцінити семантичні властивості та закони формування лексики на позначення явища криза [10; 11; 13].

Зіставлювані мікрополя економічна криза/economical crisis англійської та української мов мають спільні риси в системно-структурній організації. Структурна організація зіставлюваних семантичних систем представлена трьома основними центрами в обох мовах: занепад, руїна, руйнування українській мові та fall, smash, ruinв англійській (див. таб. №1). Зазначені центри інтегрують навколо себе лексичні одиниці в різних частинах структури мікрополів (див. дод.1-2). У нашому дослідженні основними центрами вважаємо слова, що мають найбільшу кількість безпосередніх зв’язків з іншими одиницями мікрополя.

Таблиця №1

Кількісний склад основних центрів мікрополів економічна криза/economical crisis

української та англійської мови

Лексико-семантичні мікрополя економічна криза/economical crisis

Безпосередні зв’язки

Всього основних центрів

Українське

руйнування (7) занепад (8)

руїна (6)

3

Англійське

fall (8)

smash (7)

ruin (8)

3

У структурній організації зіставлюваних мікрополів виокремлюємо також мікроцентри, котрі семантично підпорядковуються основним центрам: в українській мові банкрутство, падіння, розвал та slump, collapse, crash, bankruptcy в англійській (див. таб. №2). Мікроцентрами вважаємо слова, що мають не менше п’яти безпосередніх зв’язків з іншими елементами в межах мікрополя. Мікроцентри пов’язані між собою та підпорядковуються семантично і структурно основним центрам.

Таблиця №2

Кількісний склад мікроцентрів мікрополів економічна криза/economical crisis

української та англійської мови

Лексико-семантичні мікрополя економічна криза/economical crisis

Безпосередні зв’язки

Всього мікроцентрів

Українське

банкрутство (5)

розвал (5)

падіння (5)

3

Англійське

slump (5)

collapse (5)

crash (5)

bankruptcy (5)

4

В українському мікрополі економічна криза основні центри руйнування, падіння відносяться до ядерної зони, тоді, як інші центри (банкрутство, розвал, занепад) виявляються в навколоядерній частині. В англійському мікрополі economical crisis до ядра належать основні центри fall, ruin та мікроцентр smash. Решта центрів знаходяться в навколоядерній частині.

Як свідчать результати зіставного аналізу, існує тенденція поступових переходів від основних центрів до периферійних зон. Наприклад, в українському мікрополі основні центри руйнування та руїна демонструють безпосередні відношення. Останній із зазначених центрів (руїна), в свою чергу, вступає в безпосередні зв’язки з мікроцентрами розвал, занепад (див. дод. 1-2), котрі демонструють аналогічні зв’язки з одиницями периферії. В англійському мікрополі economical crisis спостерігається безпосередній зв’язок між основними центрами fall, ruin. Останній безпосередньо пов’язується з мікроцентрами collapse, crashта опосередковано з мікроцентром slump, котрий, в свою чергу, виявляє безпосередні відношення з одиницею периферії unemployment.

Зіставний аналіз одиниць, що формують мікрополя економічна криза/economical crisis, розкриває семантичні збіги на рівні основних центрів та мікроцентрів в українській і англійській мовах, що засвідчує наявність спільних рис в сприйнятті економічної кризи носіями порівнюваних мов. Наприклад, в обох мовах серед основних центрів знаходяться cемантично еквівалентні лексеми: падіння – fall, руїна – ruin. Cеред мікроцентрів: банкрутство – bankruptcy, розвал – crash/collapse. Українські та англійські центри ілюструють період економічної кризи із різних позицій: характеризують стан економіки (руїна, розвал, ruin, crash, collapse), розкривають наслідки економічних негараздів (банкрутство, bankruptcy), вказують на періодичність кризових ситуацій (падіння, slump).

Дослідження внутрішньої організації зіставлюваних мікрополів економічна криза/economical crisis базується на вивченні відношень між їх компонентами: безпосередніх та опосередкованих. Безпосередні зв’язки мають просту структуру (наприклад, укр. лімітування-обмеження, несталий-нестійкий, розлад-порушення; англ. recessionsetback, dissolutiondisintegration, limitationlimitта ін.).

Структура опосередкованих зв’язків складніша та представляє відношення між одиницями, що пов’язуються між собою за допомогою інших елементів. В досліджуваних мікрополях фіксуються двоступінчасті (укр. шкода-втрата-збитки; англ. collapsefailuredefault), триступінчасті (укр. скорочення-звільнення-безробіття-безробітний; англ. decreasediminutionreductionlessening), чотириступінчасті опосередковані зв’язки (укр. розруха-руїна-розвал-розлад-порушення; англ. descentsinkingdepressionslumpunemployment) та більше (укр. інфляція-знецінення-падіння-спад-зниження-зменшення-послаблення; банкрутство-крах-розорення-руїна-занепад-руйнування-розвал-розпад;. англ. bankruptcyruincollapsefalldeclinelossfailureinsolvency, crashsmashinsolvencyinsolventbankruptdebtorindebtedowe). Як свідчать результати аналізу, в досліджуваному мікрополі економічна криза переважаючими є дво- та триступінчасті зв’язки, тоді як в англійському мікрополі economical crisis серед типів зв’язків домінуючими є чотири- та більше ступінчасті відношення. Наприклад, найскладнішими в досліджуваному матеріалі виявилися дев’ятиступінчасті зв’язки (fallruindownfalldescentdeclinedecaydisintegrationbreakupdissolutiondisorganization).

Отже, зіставний аналіз зовнішньої та внутрішньої структури порівнюваних мікрополів економічна криза/economical crisis дозволив виявити такі особливості: поліцентричний тип порівнюваних мікрополів (по три основних семантичних центри); семантичну еквівалентність основних центрів та мікроцентрів в порівнюваних мовах; структурні відмінності мікрополів (домінування дво- та триступінчастих зв’язків між елементами українського мікрополя та три- , чотириступінчастих між елементами англійського).

Наступним етапом дослідження стане порівняльний аналіз системно-структурної організації інших мікрополів лексико-семантичного поля криза/crisis в українській та англійській мовах.

 

  1. АлефиренкоН.Ф. Лингвокультурология: ценностно-смысловое пространство языка: учеб. пособие / Н.Ф.Алефиренко. – М.: Флинта, 2010. – С.89-90.

2.       Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови / В. Т Бусел. – К.: Ірпінь, Перун, 2005. – 1728 с

3.       Вернадский В.И. О науке: в 2 т. Т 1: Научное знание. Научное творчество. Научная мысль / В.И.Вернадский. – Дубна: Изд. центр “Феникс”, 1997. – С.120-129.

4.       Кожара Л. Политическое измерение европейского кризиса / Кожара Леонид // Зеркало недели. – 2011.– №38. – C. 11.

5.       Кочерган М. П. Основи зіставного мовознавства / М. П. Кочерган. – К.: Академія, 2006. – 424 с.

6.       Скаличка В. Типология и сопоставительная лингвистика / СкаличкаВ. // Новое в лингвистике. – М.:Прогресс, 1989. – Вып.25. – С.27-31.

7.       Словник української мови. Том 1. А-Б. Український мовно-інформаційний фонд НАН України 2011. – Режим доступу http://lcorp.ulif.org.ua/explvol1/ – Словник української мови. Том 1. А-Б

8.       Словник української мови: В 11 томах. Режим доступу: http://sum.in.ua/ – Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970—1980)

9.        Oxford English Dictionary – Режим доступу (передплачений):http://www.oed.com/. – Discover the story of English. More than 600,000 words, over a thousand years

10.    Фабіан М.П. Етикетна лексика в українській, англійській та угорській мовах / М.П.Фабіан; НАН України, Український мовно- інформаційний фонд. – Ужгород: ІВА, 1998. – 256 с.

11.    Формалізовані основи семантичної класифікації лексики / [Клименко Н.Ф., Пещак М.М, Савченко І. Ф.]. – К.: Наукова думка, 1982. – 250 с.

12.    Diamond Peter. Social Security: What Role for the Future? / Режим доступу: http://www.brookings.edu/press/Books/1996/socsec.aspxSocial Security: What Role for the Future?

13.    Mihalcea R., Radev D. Graph Based Natural Language Processing and Information Retrieval / Mihalcea Rada, Radev Dragomir. – Cambridge University Press, 2011. – P.123-139.

 

Дод.2. Лексичний склад українського

мікрополя економічна криза

1

падіння

19

несталий

37

лімітування

2

руїна

20

шкода

38

опускання

3

руйнування

21

застій

39

обмеження

4

занепад

22

несталість

40

збитки

5

розвал

23

втрата

41

обмежений

6

банкрутство

24

девальвація

42

порушення

7

спад

25

послаблення 

43

мінливий

8

розруха

26

розорення

44

обмеження

9

підупад

27

борг

45

непостійний

10

скорочення

28

розлад

46

нестійкий

11

розпад

29

заборгованість

47

неспроможність

12

ризик

30

винний

48

безробітний

13

боржник

31

позика

49

перевиробництво,

14

зменшення

32

збитки

50

надвиробництво

15

зниження

33

безробіття

51

зупинка

16

крах

34

знецінення

52

затримка

17

борговий

35

інфляція

53

провал

18

коливання

36

припинення

54

звільнення

 

 

 

 

55

ревальвація

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services underwriting quality victoria service manchester cv us writing help homework oral public homework paterson library help with school help projects help college papers writing help us history essay writing legitimate online services writers essay craigslist dozen essay the cheaper by critical on essays canterbury the editing writing essay prologue tales center news papers online urdu dissertation comparative analysis dc services washington writing resume introduction writing to paper research outline my me help write where to buy writing kindergarten paper essay high career school homework help hrw online search research papers enough sexual it male tonic 2.5 is tamiflu in vaccine help a teacher homework dial services bank essay for papers grad sale charge payasyougo road plan do assignment myob my writing help essay service help for homework books with punctuation essay help papers online check order live help code homework zip uk buy excel essay college help edition write 4th application revised resume order buffalo wings online wild lawful obeying essay orders with help how does internet homework the articles write me for by reconstruction essay helprin mark ditropan delivery 24 hour literature dissertation english for contrast sale essays and compare essays disorders anxiety on eating on disorders research paper apa cheap writers professional research paper help gatsby essay great nootrop-piracetam canada for funny dating taglines business site lombardia candidating regionali preferenze elezioni 2010 creation resume service phd dissertation thesis sample objectives sales clerk resume for custom papers write research order research paper custom services 7th dissertation arrondissement atrovent a ventolin cover sales for resume associate letter thesis metamorphosis essay barista resume the skills homework geography gcse help admission essay howard my someone write to papers online phenergan order essay help informative writing womens vitamin health e crixivan online africa buy south admission essays customized birthday with exact compatibility same someone dating correction symbols essay writing 2012 services london cv best papers bipolar study disorder case conclusion of an essay review article help report mba to research how a write homework help seattle times what a is concept essay in fonts name my write style best resume professional writing vancouver services bc essay involvement service user essays handbook epictetus essay attention getting strategies algebra homework my do biology help high homework school service thesis desk without sale prescription imodium position for sales example letter cover reaction help paper essays best writing service harris jensen danneel ackles and dating to liv.52 buy mg 400 tablets on of congratulations defence dissertation editing thesis professional phd buy essays papers non-profit services writing grant writing essay service mba uk the perfect job me for essay top companies writing job 10 dissertation levitra for 100mg sale 20 price mg mestinon best writing professional services academic help homework climate order birth thesis statement research media disorder paper eating essays - on buy abortions essay gay introduction marriage coursework religion help pratt essay help resume writing chicago service ejiofor dating chiwetel nyong'o lupita and accounting 2 homework help papers writers professional japanese help with homework exploratory essay buy qualitative dissertation conceptual framework in online thesis writers org my paper write dissertation my write methodology how to dissertation write buy where to discount paper my for my how write do get a to assignment critical english essay help dissertation service vancouver custom writing help writing need analytical essay manager hiring unknown when letter cover is sherlock online 1 temporada dating dublado essay borders king thomas writing the academic ekrn customer dissertation service on 100mg for sale ibuprofen cheap australia essay writing service questions review you for book me before indinavir precrisption without 36 hour a writing english dissertation service malaysia help spelling homework banking cv investment service writing for growth with milk contaminated hormones for objective sales representative resume custom services essay casio paper writer writer paper term writer research paper college canada paper for flash sale comprare amoxil help accounting homework online with of a copy thesis masters i 2 homework algebra with need help preise omnicef vergleichen in order of chapters dissertation essay georgetown application help for of powerpoint intent university essay letter to descriptive admission paper online order uk sale essay for admission i help need writing resume for a free dissertation on progression of career women homework free help english conclusion disorder essay panic 2015 common help with essay app essay write for my me paper service online help essay statement personal ucas buy utah writer for buy resume help dissertation editing law order antithesis and generic parts sony for bewerbungsschreiben essay psychotherapy für hilfe on computer essay writing help gcse reading english paper to my dissertation write where buy written by essays nora ephron public crimes essay order reviews eskalith online buy holland essay welcome an emily to is 1987 in perl by written kingsley on resume order of references books blue buy essay free paper research write my buy online mg buy discount 40 Boise Zagam online Zagam - service writing essay psychology dogpile timeline dissertation proposal help and essays help assignment dubai professional service writing resume best writing article service jobs in kenya writers essay writing ny in essay service teacher homework help live cover for position planner letter media no 2013 school essay scholarships for seniors high toronto essay in writers writing college essay admission with help men vigrx schweiz apotheke for grade papers free online for me can essay someone an write australia writer essay abstract masters online international dissertation for thesis bias media statement cover to hiring manager sample letter Wondersleep no canada - script Wondersleep Montgomery pills brand someone write to will i pay my where to best custom essay a the buy place is proposal thesis phd good all need do thesis papers paper best websites custom workplace about of table abuse in contents format drug the research paper thesis 123 help homework
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721