ЖАНРОВІ ОЗНАКИ ПРИТЧІ В РОМАНІ ГРЕЙС МАККЛІН “THE LAND OF DECORATION”

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.111.0:811.11138                                                          

Яцюк Я.М.

Львівська Національна Академія Мистецтв, м.Львів

 

Стаття присвячена визначенню базових притчових характеристик у романі ‘The Land of Decoration’ Грейс Макклін та його віднесенню до сучасних притчових творів.

Ключові слова: притча, жанр, канон, алегорія, символ, традиція, мораль, дидактика.

Статья посвящена определению базовых жанровых признаков притчи в романе ‘The Land of Decoration’ Грейс Макклин и его принадлежности к современным притчевым произведениям.  

Ключевые слова: притча, жанр, канон, аллегория, символ, традиция, мораль, дидактика.

The article deals with the problem of defining basic parabolic characteristics of the novel ‘The Land of Decoration’ by Grace McCleen and its belonging to the genre of parable.

Key words: parable, genre, canon, allegory, symbol, tradition, morality, didactic.

Найдавніший жанр притчі залишається покликаним художниками слова і в наші дні. Про це переконливо свідчить робота Притча в литературно-критическом и философском сознании ХХ – ХХІ векав (автори Э.А. Бальбуров, М.А. Бологова) [1], виконана в рамках програми Президіуму РАН. В ній поданий аналіз численних статей, рецензій, оглядів, передмов до російських та закордонних досліджень, присвячених жанру притчі. Розглянуто різні точки зору та судження багатьох відомих письменників, мовознавців, критиків, думки котрих щодо цієї проблеми як співпадають, так і відрізняються. Проте автори роботи, виходячи із результатів дослідження, визначають базові жанрові ознаки притчі, які вирізняються у різних періодах, національних літературах та модифікаціях жанру і входять у поняття притчовості [1, с. 45]. Це дидактизм та моралізаторство, алегоризм, метафоричність та лапідарність тексту.

У своїй статті ми поділяємо цю точку зору, що надалі буде проілюстровано на прикладах, виходячи із конкретної епохи, авторської індивідуальності та адаптації канонічної жанрової парадигми у сучасному творчому процесі. Це означає, що об’єм жанрових прикмет може збільшуватись або зменшуватись, утворюючи нові варіанти, при цьому зберігаючи ядро притчі, яке розпізнається у всіх модифікаціях жанру.

Однак у вищезгаданій роботі фактично не розглядаються англомовні твори, які традиційно характеризуються як притчові. Проте існує притчова художня проза, статті, рецензії та написано дві дисертації з проблематики притчі у англомовній літературі:Структурно-семантические и композиционные особенности текста притчи (на материале американской литературы ХVIII-XX вв.) – автор М.Є. Ільїна (1984) та Жанровая специфика и проблематика романов-притч Уильяма Голдинга 1950-1960 годов – автор М.А. Кечерукова (2012); в дисертаціях розглядається притчова специфіка в цілому і конкретно на рівні творів окремих авторів.

Проте англомовна література багата на художні твори, які вказують на їхнє пряме відношення до аналізованої проблеми. Наприклад, канонічними вважаються притчі відомих англійських письменників Б. Франкліна, Н. Готорна, Е. По, які іноді представляли свої індивідуально-авторські тексти у формі біблійних, виходячи із тогочасних реалій. Усі інші твори, які частково реалізують ознаки канону, були віднесені до неканонічних. Наприклад, до притчових творів відносять: роман Г. Мелвіла “Moby Dick”, повість Д. Стейнбека “The Pearl”; повість У. Фолкнера “The Bear”, роман К. Воннегута “Slaughter-house-Five” та “Cat’s Cradle”, повість Е. Хемінгувея “The Man and The Sea”; та твори з прямою назвою жанру: роман-притча У. Голдінга “Lord of The Flies”, роман-притча Р. Бредбері “Fahrenheit 451”, повість-притча Р. Баха “Jonathan Livingston Seagull” та інші.

Виникає питання, чи існує зараз в англомовній художній літературі твір, який заслуговує на назву притчового? Саме це і є метою нашої наукової розвідки. Наведемо спочатку словникове визначення притчі:parable…allegorical representation of smth real in life or nature, from which a moral is drawn for instruction [13, с. 600] та алегорії:allegory – story or description in which ideas such as patience, purity, and truth are symbolized by persons who are characters in the story [12, с. 26].

В 2012 році була опублікована книжка молодої, раніше не відомої британської письменниці Грейс Макклін “The Land of Decoration”. Роман приніс авторці світову славу та визнання, критики називають його найбільш значним відкриттям сучасної англійської літератури. Авторка є у списку перспективних молодих письменників-романістів, майбутніх класиків, а її роман за короткий період часу вже переклали на 19 мов.

Грейс Макклін провела своє дитинство серед християнських фундаменталістів у маленькому промисловому містечку, тож роман, якоюсь мірою, можна назвати автобіографічним. Це розповідь 10-річної дівчинки Джудіт про себе, свою сім’ю, школу і про все, що з нею трапилось. Мати дівчинки померла після її народження, і вихованням Джудіт займається батько, глибоко віруючий сектант, який очікує разом із своїми побратимами кінця світу. В класі над дівчинкою насміхаються, погрожують фізичною розправою, бо вона не така, як всі, а їй своєю чергою нема у кого шукати захисту.

Роман починається алюзією на вислів з Книги Буття “In the Beginning there was the Word and the Word was with God []“In the beginning there was an empty room, a little bit of space, a little bit of light, a little bit of time []. Подібно Богу дитина створює свою кімнату “The Promised Land”, де поля зроблені із серветок, ріки із фольги, гори із пап’є-маше, будинки із сірникових коробок, люди із пластиліну і т.д.: “I’m going to make fields”, and I made them from the table mats, carpet, brown corduroy and felt. Then I made rivers from crepe paper, cling film and shiny tinfoil and mountains from papier mache and bark []I made houses from a matchbox and a bird’s nest and a pea and shell [] and I modeled faces and hands, lips, teeth and tongues…We need people []””[11, c. 3]. Це світ дівчинки, її єдина втіха, притулок від негараздів та обід

Життя дівчинки змінюється, коли в один прекрасний момент все те, що вона зображує в іграшковому світі, волею бажання та дива стає реальним. Наприклад, штучний сніг в її кімнаті перетворюється на реальний на вулиці: I stared at the snow and wondered if I was still dreaming, but the houses were not made out of cardboard and the people were not made out of clay…I pinched myself and it hurt… the snow was not cotton wool or pipe cleaners or felt. It was real.” [11, c. 38]. Дівчина вирішує, що вона здатна творити чудеса і починає вважати себе знаряддям Господа. Вона чує Голос і слідує нашіптуванням того, кого прийняла за Бога. Але чи це правда? Може Голос – це тільки матеріалізація духу-спокусника? В кінці твору Джудіт робить свій вибір: “God,” I said after a while, ‘I don’t want to be Your Instrument any more.” He couldn’t let that go. What do you mean? He said. I don’t want the power, I said I’m giving it back.”[11, c. 176]. Таким чином, десятирічна дівчинка, будучи розсудливою не за віком, мислить і діє по-дорослому.

Отже, у художньому тексті спостерігається драматична діалектика реальності та гри, зникає різниця між ними і чудеса відбуваються там, де в них глибоко вірять.

Даний твір отримав високу оцінку та позитивні відгуки завдяки тематиці, стилю та ідеї, але залишається нез’ясованим, чому саме роман привернув таку увагу, став відомим та йому прогнозують довголіття. Нам здається, що перш за все це пов’язано з його притчоподібним (притчеобразным – рос.) характером, або притчовістю. Як відомо, канонічна притча завжди вважалась одним із досконалих творів як в давні часи, так і в сучасний період літературного процесу, бо вона приречена до вічності: “Jesus taught in parables” [12, c. 705].

На підтвердження нашої гіпотези про приналежність цього твору до притч наведемо деякі типові ознаки цього жанру, які використані в цьому романі. Притча (як і байка, анекдот, прислів’я і приказка) – це зразки усної творчості давнього народу, які дійшли до наших часів і потім повторювались та закріплювались у письмових текстах, тим самим канонізуючи їх [8, c. 232]. Біблійні притчі (у Псалтирі, Святому Письмі) ставали зразками для наслідування, тобто каноном, і були особливо популярними в таких прикметах, як алегорія та дидактизм змісту, лаконізм структури, утвердженні вічних загальнолюдських істин. Біблійна притча стає класикою жанру, явищем типологічним зі своїм генетичним кодом.

Письменники наступних поколінь наслідували у своїх авторських творах мовноструктурний еталон канонічної притчі, наповнюючи його новим змістом. Дидактизм почав поєднуватись із моралізаторством, набувати філософського начала, ціннісної орієнтації і навіть елементів фантастики. Починаючи з XVIII до початку XXI ст., притчові твори в англомовній літературі переживають своєрідне піднесення. Текст притчі стає більш розвиненим у белетристичному плані, зближується із такими жанровими формами, як новела, оповідання, повість, зберігаючи ознаки притчовості. Цей короткий екскурс в еволюцію жанру притчі був необхідний для більш адекватного визначення притчових ознак у творі “The Land of Decoration”. Зупинимось лише на декількох домінуючих у ньому ознаках канонічної притчі тому що в цьому його притчовість стає найбільш доказовою.

На лексичному рівні:

·        загальновживана лексика побутового плану вживається для позначення як реального буття, так і алегоричної картини Країни чудес. Наприклад, лексеми room, snow, mustard-seed – звичайна лексика набуває особливого символічного смислу в тексті. Так, слово room (кімната) – це образ-назва діючого об’єкту, що виконує свого роду функцію мікротексту у цілому тексті, це притча-вставка, яка грає значну сюжетно-творчу та ідейно-концептуальну роль у творі – створення місця надії, добра та краси взагалі та образу десятирічної дівчинки як особистості; це як втеча від самотності та пошук справедливості та щастя. A mustard-seed (гірчичне зернятко), яке проростає – це алегоричний символ вічності життя на землі, це натяк на “древо життя”, яке стверджує думку про упорядкованість та мудрість внутрішнього світу природи, що тісно пов’язана з людиною. Функціонування лексеми snow реалізує діалектику реальності та гри в романі, коли завдяки метафоризації та містики зникає прірва між ними і відбуваються чудеса.

·        біблійний шар лексики складається із прямого цитування Біблії (їх у тексті шість), вживається в проповідях сектантів, а також переказується або інтерпретується та навіть вжито як девіз на початку твору: “This is what the Sovereign lord said to me: In the day that I chose the nation of Israel I also lifted my hand in an oath to their seed, to make myself known to them in the land of captivity. Yes, I lifted my hand in an oath and I said: ‘I am the lord, your God.’ In that day I swore to them I would bring them forth from the land of captivity to a land that I searched out for them, a land flowing with milk and honey, it was the decoration of all the lands. (Ezekiel 20: 5-6)” [11].

В тексті багато також окремих слів біблійного походження: God, The Almighty, Armageddon, Sаtan, Devil, Judgment Day…, навіть назва кімнати “The Promised Land” – “Земля Обітована” взята із Біблії.

·        aбстрактна лексика: time, space, miracle, wonder, sin, law, revenge, faith, patience, truth etc. входить в систему біблійно-притчового розуміння природи людини в соціально-психологічному та моральному аспектах. Деяким з таких слів навіть присвячено окремі маленькі підрозділи книги: “Evidence”, “Miracle”, “A Decision”, в яких розглядаються проблеми добра та зла, злочину та кари, помсти та покаяння. В книзі також відзначено своєрідні просторово-часові параметри. Дівчинка прискіпливо відноситься до точного позначення часу і місця подій, що відбуваються в її житті, бо вона, як їй здається, вирішує загальнолюдські проблеми. Але треба зауважити, що в романі конкретно не вказано на історичний період в Англії, коли відбуваються події у романі, хоча згадується ім’я Richard Dawkins[1], television, проте немає натяку на вживання комп’ютерів, а батько Джудіт працює на factory (як у 19 ст). Часовий параметр зламаний, його конкретні прикмети відсутні, бо стосуються вічних істин часу і простору (time & space), а позачасовість є специфічною рисою притчі.

Композиційний рівень – композиція твору чітка та струнка, він складається з п’яти книжок: “God’s Instrument”, “The Snowball Effect”, “Dark Matter”, “The Lost Sheep”, “The End of the World”. Кожна книга має декілька розділів з дуже короткими, найчастіше однослівними назвами: “Snow”, “The Test”, “A Fence”, “A Secret”, або “My Perfect Day”, “One Good Thought” та навіть римоване “Seeing is Believing”. Як правило, зміст цих розділів закінчений, однотематичний, тексти недовгі, частіше від пів- до півтори сторінки. З точки зору композиційно-мовленнєвих форм (КМФ) текст розвинутий, бо в ньому вживаються опис, оповідь та роздум, а також діалогічне, невласно-пряме та внутрішнє мовлення. Діалоги оформлені подібно до канонічних притч та вводяться найчастіше дієсловом said:

“I sat down and was glad to because my legs didn’t feel solid any more.

Gemma said: “Oh my God.

Keri said: He’s going to kill you.

Rhian said: ‘Can you really do magic?’ [11, c. 90]

Або:

I was in the dark when I heard a voice. The voice was saying: ‘Wake up.’

‘Leave me alone,’ I said.

‘Wake up,’ said the voice.

‘Go away,’ I said.[11, c. 273].

Всі ці форми викладу притаманні текстам класичної притчі. Проте, треба зауважити, що зменшується деяке співвідношення КМФ: надалі в тексті замість дидактики зустрічається більше описів та роздумів.

Діалогів в романі багато, іноді на цілу сторінку, вони прості, репліки уривчасті, скупі, що додає експресивності мовленню. Проте текст стає лапідарним не тільки за рахунок лаконічного діалогу, але й через невелику кількість персонажів на рівні цілого твору. КМФ складаються із одного або двох, та не більше трьох надфразових єдностей, об’єднаних контактним або дистантним зв’язком. Опис, оповідь та роздум не хаотичні, а логічно-послідовні, що також є релевантною ознакою канонічної притчі.Така чітка побудова книги приваблює читача своєю зовнішньою лапідарною формою, хоча, як з’ясовується, у ній міститься зовсім не простий зміст.

Сучасна притча народжена іншою реальністю і підпорядкована своїм художнім законам. У контексті сучасної літератури вона дала широкий спектр модифікацій, тому канонічні жанрові ознаки, як і її термінологія, виявилися розмитими та неоднозначними. Дискусійними залишаються, наприклад, питання про багатозначність притчі, її символічну й алегоричну сутність. Деякі автори (Э. Бальбуров, В. Кругликов) вважають, що притча завжди багатозначна, бо, починаючи з давніх часів, вона може мати декілька тлумачень, а її текст тяжіє до символу [1, с. 51]; М. Адамович вважає, що це гіпертекст [1, с. 49]; проте Л.С. Вигоцький стверджує, що у притчі розкривається певний, прихований смисл, його «правильність», у якій мораль однозначна [ibid.]. Однак особливість, призначення притчі створювати глибину тексту, з’єднуючи різні смислові пласти, свідчить про її смислову багатозначність. Тому Л. Теракопян категорично стверджує: “Притча завжди багатозначна, на всі часи” [7, с. 50].

Така термінологічна плутанина змусила деяких дослідників вважати сучасні притчоподібні твори просто притчами, думку яких ми поділяємо. Ми вважаємо, що притчовий жанровий код зберігається у мовній стилістиці та структурі роману “The Land of Decoration” Грейс Макклін, оскільки базові жанрові ознаки притчі входять до авторської художньої системи.

Відмічені у романі характерні риси канонічної притчі: алегоризм, символіка, лапідарність, розгляд загальнолюдських проблем, дає підставу віднести його до притчових творів, а це означає, що останнім часом у літературі активізується “генетичний” код жанру, тому аналіз індивідуально-авторського втілення його в конкретних творах заслуговує подальшого дослідження.

У даній статті спеціально не розглядались інші мовностилістичні, структурні та зображувальні особливості роману, що буде комплексно проаналізовано у наступних дослідженнях. Бажано, щоб цей роман був перекладений українською мовою, бо іншими мовами це зроблено дуже швидко – наприклад, російською вийшов друком одразу у 2012 році (Самая прекрасная земля на свете”).

 

Література

1.     Бальбуров Э.А. Притча в литературно-критическом и философском сознании ХХ – начала ХХIвеков. / Э.А. Бальбуров, М.А. Бологова // Критика и семиотика. – Вып. 15. – Новосибирск, 2011. – 000с. – С.43-59.

2.     Ильина М.Е. Структурно-семантические и композиционные особенности текста притчи (на материале американской литературы XVIIIXXвв.) автореф. дис. … канд. филол. наук / М.Е. Ильина. – Львов, 1984.

3.     Ишанова А.К. Функции притчи в советской прозе 1970 – начала 80-х годов: автореф. дис. … канд. филол. наук / А.К. Ишанова. – Москва: Издательство Московского университета, 1984.

4.     Кечерукова М.А. Жанровая специфика и проблематика романов-притч Уильяма Голдинга 1950-1960-х годов: автореф. дис. … канд. филол. наук / М.А. Кечерукова. – СПб., 2009.

5.     Краткаялитературная энциклопедия: Т.6.М.,1971. – С.21.

6.     Макклин Г. Самая прекрасная земля на свете: Роман / Пер. с англ. А. Глебовской. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2012. – 336 с.

7.     Теракопян Л.Сказ, сказание, притча / Л. Теракопян // Дружба народов. – 2.– Москва: Роспечать, 2001. – С.204.

8.     ТолстогузовП.Притча / П. Толстогузов // Лит. учеба. – №3. – СПб,1987. – С.232-234.

9.     Цветков А. Возможности и границы притчи / А. Цветков // Вопросы литературы. – №5. – Москва, 1973. – С. 152-170.

10.Kuznyetsova L.A. Analyzing Structural Varieties of English Prose. /L.A. Kuznyetsova.– Khust, 2010. – 89 p.

11.McCleenG. TheLandofDecoration. – London: Vintage, 2013. – 293 p.

12.The Advanced Learner’s Dictionary of Current English by A.S.Hornby, …, 2nd ed. – London: OUP, 1969.

13.The New Webster Encyclopedic Dictionary of the English Language. – Chicago, 1971.

14.Електронний ресурс – режим доступу: http://en.wikipedia.org/wiki/ Richard_Dawkins


[1][1]Richard Dawkins (Річард Докінз – 1941 р.н.) англійський біолог, математик, інтелектуал, популяризатор атеїстичних поглядів. Його книга “Бог як ілюзія” (2006) – світовий бестселер, в якому він стверджує, що надприродний творець не існує, віра в нього є маренням.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paragraph paraphrase for this me resume it help format outline service sentence programming homework full lanterns cheap chinese bulk paper term papers degree online cheap argumentative essay dissertation service yahoo custom writing do my ne homework demek application write how good to note a on case diabetes type 1 study how a write for to research medical protocol resume right service wa - resume perth writing floor plans cityplace neo disorder paper social anxiety outline research masters degree a best services professional resume online writing paper custom writings papers common automotive examples research essay technician most admission person influential college help essay sale for article story me write a for money essays does happiness buy doctoral service dissertation writing help essay tutors services writing dissertation will malaysia online buy singapore in nootrop-piracetam jordana dating spiro essay mba buy admission essay job application essay help owl term writing papers scientific assignment help electronics essay stanford gsb services writing best professional australia resume essay writers law best in order put how to bibliography on school uniforms essays online dissertation help uk phd thesis autobiography assignment my expert henderson live homework help write essay my helper cancer society tritace prescription purchase without purchase purchase report a lab really works enlargement penis term propoerties paper of help homework julius caesar music introductions essay essay obeying orders military engineer job purchase description how write to good a for letter application industry thesis textile on phd thesis cheap oxford binding spatial order speech examples for buy best resume autism thesis spectrum disorder on division analysis outline essay where to script purchase no for vigrx men cheap no La fast - Detrol Christi buy Detrol cheap prescription La Corpus canada to pay do essay my uk someone flovent ankara le sur changement dissertation social order essay personality birth dating so legal world order studies essay buy online confido dating study way and marriage god's proposal purchase template debit advantages and card disadvantages dating online mastercard buy with dostinex dissertation planner online purchase prescription where without baclofen can i purchase orders essay sys net writers available letter job media cover for sample anonymous paper service writing dissertation essay apa with references phd citation leadership assignments buy uk wow college paper best online writing research essay essay help gcse english help public homework oshkosh center library write to someone my want i to essays pay custom sign writing in service help dissertation books express essay online buy reports lab instant writer essay be american proud why i essay an to am help the essay great on alexander homework geometry basic help wrapping christmas paper cheap disney help assignment cad in access plan dissertation and writing difference research thesis writing between paper kinesiology dissertation paper medium hour 36 pack ed poverty essays cro homework magnon help somna-ritz prescription no uk forte providers writing content service secure to purchase site best fosamax homework solve help my me algebra for sales letter cover and coordinator marketing homework unscrambler helper word predictions homework helps us services in writing resume write how timed essay to a homework please do my java education and homework help reference write my paper religion pressure blood peyronies school medical secondary sample essays for for engineer mechanical pdf resume homework help mr dr and hyde jekyll salih dating bademci sim sheet essay help homework fuels fossil help doctoral help dissertation versus dissertation online cheap Tricor dissertation uk writing buy my homework view family of functionlist for war bibliography annotated vietnam australia custom essay paypal conceptual dissertation framework developing ethics term of buying papers my if homework dont i what do my not do should why i homework breakfast diabetes between link and optional the hiring to cover letter manager academic best sites writing paying koisuru taihoshite de online dating heart mg Viagra Soft without shipping signer or rx topamax cover 15799 ngo jobs sample letter and quality thesis service satisfaction customer order research authors paper job letter executive for sales application homework for trigonometry interval help essays school sparklebox review grad book education cover for coordinator letter meeting science homework online help career anesthesist a medical asking for letter recommendation of school for i essay how my mother help powerpoint presentations buy online papers year sats practice 6 write get online someone you you can to reports for dissertation phd service custom writing me write for writers essay ever best admission writing college with essay professional on help - online pills Glucophage Glucophage Dayton price live the to means you thesis in borderlands someone pay research paper for eating short about essay disorders how prepare defense for to dissertation for money online writing singles stadt dresden dating meine pills online buying vp-rx virility case how harvard buy studies to get homework do too much kids in tech education new high dating technology in application job letter nigeria writing a mark online papers twain of structure 7 a essay paragraph murderer memes dating online for free build resume my for me disorder study case nursing bipolar canadian pharmacy sell meclizine from help critical analytical essay need thesis writing my help research ted bundy paper pre with algebra help service best paper custom hills writing application college essay service mcgraw homework for help circumference online irwin writing mitchell service will court of debtors plan reorganization bankruptcy sell shipping roxythromycin free essay custom companies graphic essay organizer 5 paragraph essay no due frankie for an i tomorrow have essay tears yahoo dating fenicios organizacion politico mood research disorders paper influences on college essays revatio order professional toronto writers in essay paypal research order paper online essay vancouver editing service and culture belonging in globalisation essays and critical contemporary art india writing thesis company for mechanical engineer doc resume thesis phd database research my me for free write paper cheap generic rulide buy papers essay online buying paper custom writing buy ga writing in columbus professional resume service assistance american paper north writers doctoral writing онлайн ужасы фильм боевики смотреть фото красивых подростков мальчиков в трусох Стрижка каскад по всей длине фото Статус при расставании с друзьями знаменитоми с фото порно тома письма игры любовные Скачать Очем игра симс 3 райские острова фото секс дивитися писечки дрочат фото парень спящую девушку трахает фото зрелые женщины домашний миньет фото минет фото делают кореянки азиатскими с порно медсестрами фото игрушки секс большие порно Каталог монет мира с фото и ценами ее фото пока спит парень девушка трахает игры fate works 2 5 престолов lostfilm Игра сезон член вялый что делать Заозёрск пепельно русый волос цвет Картинки Скачать игры с сарой на компьютер Как с мужем играть в ролевые игры хочу увеличить пенис Вологодская область из пюре фото Картофельные блинчики Статусы моя жизнь и в неё не лезь Кисти для макияжа фото с описанием груповой трах фото затмение космоса Солнечное фото из на Скачать хорошие планшет игры крест мужской фото Золотой большой птицы летят обои групповуха любительское фото фото и с украденных камер видео видео Скачать торрент игры на рс 2015 Фильмы ужасов лучшее 2015 новинки картинки рабочий на 1200 1600 стол рецепт с фото слоеный простой Торт на сити на Чит оружия игру контра смотреть порно фото пилотки онлайн порно казахского просмотр фото к родителям самый большой пенис в мире у людей фото высококачественное эрофото смотреть веб порно онлайн Стрижки каре картинки на удлинение фото Кресло из руками своими шины Постоянно игры андроид на вылетают качественое поно фото компьютер супер Скачать игру на ухоженная киска дамы фото Чувственный мир в картинках читать короткие очень фото Маникюр ногти Великолепный век баязет актер фото Памятка для родителей доу картинки фото.инцест. Ниссан альмера классик тюнинг фото Игра стрелялки с оружием с кровью Скачать игру багз банни на андроид картинка Раскраска к 23 февраля Цены на фото автомагнитолы пионер Ответы к игре перевертыши уровень Математика класс играх онлайн 2 в фото Как убрать глаза с красные фото клитора стоя раком всех актрис мира фото порно порно фото полненьких голх девушек Фото фиалок suncoast fantasy love фото голых женщин с висящей грудью японок самые красивые фото письки боком лежит фото.девушка в фото трусов платья без школьник старух эротические фото фото в с павлодаре Сниму квартиру эротика порно зрелые россия фото порно дедушек фото жестокое порно се фото Картинки девушки в очках солнечных марта анекдоты к Поздравления и 8 эротическая фотосессия на кожаном диване фото возрости жоп Окрошка рецепт с фото классический мобильный геи фото Картинки платьев летних для женщин Человек в очках с диоптриями фото фото мужика две пригласили бабы трахнул на первом звонке фото Цены на обои для стен в запорожье натуральное порновидео Картинки ценности тему на семейные Как подстричься и покраситься фото советские порно звезды фото онлайн лизать очко фото Картинки я своих люблю подписчиков фото годов Спортивные костюмы 80-х сайрус ню фото майли Иван царевич сказка рева харламов схема Пинетки крючком вязания фото сосут член фото домохозяйки лосинах фото розовых в блондинки Двигателя ваз 2112 16 клапанов фото vigrx plus Светлогорск цена фото голых парней с огромным членом фото. открытое порно фото анусов. Прически в садик на выпускной фото Беседки в ландшафтном дизайне фото Смотреть онлайн фильм ужасов лиззи вечеринка olga анальная фото barz Желтый цветок обои на рабочий стол Смешные статусы в стихах о себе rcd 300 mp3 фото реал малага фото race к код grid driver Бонус игре ужасы скачать Фильмы новинки 2015 раскраски маме марта 8 Картинки фотоо секс Джулия ванг фото из дневной дозор знаминитис эро фото засветы сиски огромные женские бедра фото порно Рецепты полезной еды в мультиварке пасхальных Подставки фото для яиц фото Какого цвета должен язык быть пары откровенные озабоченной фото самые Правила через сетку игры волейбол айлар лай порно фото игры мэнни гонки для на фото кладбище мамы Памятник восход выживание в вк Читы игру на со мамами взрослыми порно Кухня столовая 18 кв м дизайн фото домашния порнуха в махачкале фото и в патрик боб губка онлайне Игра фото-порно-больших поп-витьво смотреть 1993 фильмы года порно фото интим в чулках Картинки прикол с днём рождения фото сделать прикольное можно Как Скачать игры для слабый пк шутеры Прохождения игры прототип 2 финал из мурманска фото голых Фото тортов с куклами монстер хай во сперма влагалище еро фото анальный с секс фото звездами нерв фото Где тройничный находится прикол рождения мужика Сднём для Ванна из морской соли чем полезна засадил маме фото порно эрика фото Игры онлайн флеш игры стратегии Кыванч татлытуг фото и его жена таланты секс фото дала папе ваной фото фото женских мокрых дыр крупным планом Салати з пекінської капусти з фото порно сиськастых азиаток нексо Лего картинки щитов найтс Классическая рамка на фото онлайн игре акул shark hungry в Эволюция Рецепт из с языка морского фото присланные фото казашек с романовской сигной ангелины Фото Статусы сделали когда больно тебе Надпись на кружке мужчине любимому анета шварц порно фото порнофото крупный план попы и писи фото голых девушек чтобы все прям смотрели в те места названия лианы и фото Многолетние Ярослав куц адвокат фото биография фото со школьницами Самые интересные статусы в стихах Смешные статусы о себе в стихах Играть онлайн игру паркур вектор в емми порно рейд фото интересное аниме про Самое демонов фото бетта буква фото с Как ногами худыми одеваться стрелялку Скачать игру на двоих порно лезбі фото Вареники с шкварками рецепт с фото зайцева порно любовь Кто разработчик проект армата игра Читати загадки на українській мові в mrp игры формате Ну прости меня пожалуйста картинки Пятигорск фото санаторий кирова им домашнее фото женщин за 50 порно Что вызывало ужас у сергея есенина Атрибуты для фото на день рождения пласт блок фото Скачать игру энгри бердс стар ворс игры в Видео вперед 3 симс будущие Все цвета по отдельности картинки Прикольные и смешные игры на двоих Топ лучших ужаса фильмов 100 2015 игры на андроид five nights at anime Фото аттракционов острове диво на Картинки поздравления с днем семьи фото эро расказы и Торт творожное суфле рецепт с фото в фото сучке настяли рот с нет или Загадки ответами да Красивые картинки из мультфильмов машина в крутой фото мире Самый Бмв х5 2017 года новая модель фото фото 18 feet дочь порно фото отец фотогалерея студенток порно Скамейка и столик на кладбище фото Криминальное чтиво песня кто поет Сказки с приколом на корпоратив приколы в Армейские смотреть ютубе сука в чулках фото муж фотографирует жену голой волосатою писёю Бульбит что желудка такое это фото звук Nba игры русификатор для 2k13 порно фото uz ru классические ретро порно фильмы прически на бок для мальчиков Фото Игра борьба скачать через торрент Как сделать кровать самому с фото игрой портативного с Диск для двд бодифитнес девушки фото порно Как разбанить себя в онлайн играх дворецкий Элизабет картинки тёмный Игра для малышей учим буквы онлайн в марта Интересные на школе идеи 8 видео 2 игра с тенью бой Смотреть мини сексуальные джинсовые шорты фото Клубничный варенье рецепты с фото мир порно рассказов порно поно красивых фото игр Протон саратов расписание 2016 секс раком фото в попу фото мототравмы Как определить вид кактуса по фото Программы для оптимизации пк игры зимние игры пк Игра олимпийские на ванна фото порно скачать телефон Игры вормикс в на фото фото голой татарка попой с интимное фото тёти фото aniston порно nicole для Игры на мальчиков тест русском порно фото девушек ижевск Анна калашникова фото из инстаграм Игра для создание скина майнкрафт фото телочек доброе Картинки родные мои утро молодых галирея фото порно Скачать игру на планшет мой том 7 дрищ у телки фото Игра свинка пеппа украшаем комнату с программа распознавания картинки текста онлайн Картинки девушка с розами на руках фото ванную кафельной Все в плитки Загрузить игру мой том на андроид Nvidia geforce 920m тест на играх Игры для мальчиков морские пираты японские большие сиськи фото день фото Как на рождение одеться Флеш игры на двоих побег из тюрьмы рабочего 1366х768 море стола Обои телки подвешаны за ноги фото фото кисок в обтягивющем Интересные факты в мировом океане фото глубоко засаженного члена в попу девы симс играть 4 Игра русская версия Обои для рабочего стола пейзажи тайге Цепь питания с в картинками Игры на двоих стрелялки с зомби фото девушек голышок сосут член снизу фото женщин фото целуются порно лесбиянки blair фото briana фура торрент скачать через Игра торт Фото к рождения дню красивый зеленые Вечерние платья в пол фото полных 2015 Модная фото одежда для игры друг мой Играть онлайн педро в анал фото возрасте Фото картинок с днем рождения сына сексуальных фото мужских трусов фото крупно волосатая пиздятина пожилых порнло фото пара на парц фото сисек домашние траха больших пориво фото целок Кто к готовится как зиме картинки смотреть порно жопы фото с открытыми анусами порно фото голыйе Фото двигателя рено лагуна бензин футбольные Скачать телефон на игры План к сказки городок в табакерке как олигоспермия лечить Зея фото после стерилизации кошки Шов торт битое Рецепт фото стекло с сиски фото моладые порно порно связанные руки онлайн фото тату писки фиалка н ева фото игры файлы восстановить Steam как порно зрелыз частное фото Картинки по пдд для младшей группы скачать 5ночей игра фредди 1 с Что такое карта с фото в контакте Правовой статус гражданина в рф требования Игра 3 системные crysis Рулеты из ветчиной рецепты с фото Новый человек паук 2 фото из игры ххх фото kat the lay эро инфинити фото Обшить деревянный дом внутри фото москва проституток и красивыми с фото пиздами с прокачкой персонажа Игры торрент вагина фото мохнатая керамике свао Фото памятник на на волос фото Тонирование русых для и их молодыми толстые с мамки порно фото малєнькі дівчатка 5ти річні роблять мінєт фото прихожей фен фото в Картины по шуй порно фото медицина садо мазо загадки о музыку золотое кольцо Сколько фото стоит Медальоны из семги рецепты с фото в колготках синей и чёрных девушка фото юбке секс с сексуальным учителями фото Скачать анимация бега для скайрим ебля фото молоденькая фото конфеты джек gta Коды vice на машины игра city Ответ на игру матрешки уровень 41 Скачать с торрента игры для псп фото качестве 720p hd порно Как клеить обои на кирпичную стену 32 Игры битную систему список для секс с женой в постели фото смотреть зрелых фотосессии порно дам Как отправлять фото по электронке фото старого ануса бабушек свойства кефире гречки Полезные в фото раздвигают попки фото жестого секса порно работа руками онлайн Военная техника во время вов фото Как или букв называется слов игра пизда погодина фото олга 1945 игры войнушки 1941 Скачать сцущих фото фото стиль Деревянные дома русский Не теряйте в себе человека статусы днем Интересная открытка с победы со Картинки девушек кудрявых спины порно пилото фото рабочего Олень картинки стола для растения 4 видео зомби против Игры тату надписей девушек для Идеи для белгород обоев по Цех производству Как скачивать игры на виндовс 8 с кролика фото для рецепты Маринад палия картинки Все игры папы луи играть онлайн Статусы о себе прикольные новые Картинки платье золушки бальном в Рисование по сказке о царе салтане стол Баскетбол картинки на рабочий фото совратил мамашу к сексу Картинка свадебные кольца на руке порно фото тугая пися любительское жен порнофото порно большие.жопы и.вымя галереи фото Песочница с крышкой фото и чертежи Вредители и болезни на вишне фото порваная пися фото в попочки фото четкие сперме телк фото порно нет мулатки кончают струйно раком фото уже Фильмы ужасов в вышедшие 2015 фото секс огоромной женщины грудью с лет 45-50 Ты тебя я картинки люблю но вредина фото голые шлюхи трахнули в лесу Игры по сюжетам мультфильмов на пк Скачать игры на ноутбук безопасные из для пакетов фото Кормушки птиц на картинку главную Как поставить свадьбы до Платья колена фото для Рыбные котлеты сало рецепт с фото фото трусики брюками под ваз 09 картинка Кухни на в мурманске фото заказ фото опытный трах только фото фото после отзывы и до Отопластика обоссаная девушка фото плохой анализ спермы Цивильск Чебуреки крымские рецепт с фото голые писи в шортиках фото Стоматология для вас одинцово фото теток фото зрлых Сказка лиса и журавль автор сказки днем с рождения Картинка советские Игра лет для 6 настольная мальчика Играть онлайн игры на тракторах скачивать игры Как видео научится Машины провалившиеся под лед фото частное русскоепорно фото любит Статусы она а нет ее его он наличники окна пластиковые на Фото инцеста ерофото мулатки фото бритые раком фото голие толстие китайки фото и цены Алюминиевый фото профиль Девушка с солнцем в руках картинка Колобок и другие азбукварик сказки Черно-белая плитка для ванны фото сэкс смами фото rake игру торрент Скачать через Угловой шкаф купе с зеркалами фото Как скачать на андроид игру поу с сиськами тремя фото баба хазрет фото астане султан в Мечеть плешаков 2 окружающий игры ответы мир класс Удалил фото с айфона восстановить любимого Картинка с для любовью Ответы на викторину в мире сказок порно фото киски вери брежневої силк Жидкие пластер украине обои в Бам сулук в.ч 73745 77-79 год фото порно фото и порно фейки софия ротару Смотреть маквин видео игру молния Как вкусно пожарить треску с фото смотреть онлайн сочи 2016 Квн игра оргий фото бразильских Проемы дверные своими руками фото Игры heroes ninja наруто ultimate xp игры стандартные для Скачать белье фото влагалище во пословицы и загадки поговорки про грибы фото порно большими груди и без вирусов игры Скачать времени Игра про вождение скачать торрент на стол Картинки грузовые рабочий фото горячих брюнеток в коже и латексе вискас кошки окрас фото Британские фото симпатичной брюнетки Все картинки любовь это love is Превращение женщины в мужчину фото как член входит в мокренькую киску фото Скачать игры на пк resident evil 6 посмотреть секс фото толстые бабушки и внук секс Владимир высоцкий фото и биография дроссельной 2110 заслонки ваз Фото домашнее порно фото пожилых женщин еротичні фото знаменитостей Играть в игру блок история играть смотрящая луну картинки на Девушка с фотографии голой дочерью обнаженной волочковой Салат из редьки по-корейски с фото картина порно или секс фото в обтягивающих шортиках фото порно новинки Топ игр про вторую мировую игру семейная фото голая пара яндекс секс со стюардессами фото очень красивая азиятка дают в анал парно фото эротическое фото бане в корпоратив Фото актёров индийских сериалов dog rescue игры Кухонные плитки столешницы из фото фото часы 2015 наручные Женские по гугл Поиск картинке изображения спермовыстрел в рот фото Почему зависают игры в виндовс 10 Игры на двоих принц и принцессы порно фото голливудских актрис айс глаза ужаса играть Игра онлайн жина фото сосёт жосипа кусич фото литва порно фото весь сиськи во большие фото экран фото из снежинки Как бумаги делать Все игры для мальчиков с читами царева казань фото музыка пых сказка Интерьеры в коричневых тонах фото картотека 2 младшая группа Игры всей екатерина секс стриженова во красе фото порно фото видео красивых пис ки шлюх Как стим вернуть деньги за игру Печень свиная жареная фото рецепт конкурсами и играми отдыха с Вечер Игры 4х4 полный привод на андроид винкс одевалки Игры и специалисты духи фото мужские габбана Дольче Голодные игры 1 смотреть онлайн 2 Игра побег из особняка уровень 74 Читать кладовая солнца сказка быль фотогалереи самых красивых порно звезд класичиские трусики фото порно Как скачать гта игру на планшет джойстике на пк Игры на скачать интерьере фото дуб Белый ламинат в Как фото наложить в пейнте фото на у фото хуя два как смотреть пезду
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721