ЖАНРОВІ ОЗНАКИ ПРИТЧІ В РОМАНІ ГРЕЙС МАККЛІН “THE LAND OF DECORATION”

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.111.0:811.11138                                                          

Яцюк Я.М.

Львівська Національна Академія Мистецтв, м.Львів

 

Стаття присвячена визначенню базових притчових характеристик у романі ‘The Land of Decoration’ Грейс Макклін та його віднесенню до сучасних притчових творів.

Ключові слова: притча, жанр, канон, алегорія, символ, традиція, мораль, дидактика.

Статья посвящена определению базовых жанровых признаков притчи в романе ‘The Land of Decoration’ Грейс Макклин и его принадлежности к современным притчевым произведениям.  

Ключевые слова: притча, жанр, канон, аллегория, символ, традиция, мораль, дидактика.

The article deals with the problem of defining basic parabolic characteristics of the novel ‘The Land of Decoration’ by Grace McCleen and its belonging to the genre of parable.

Key words: parable, genre, canon, allegory, symbol, tradition, morality, didactic.

Найдавніший жанр притчі залишається покликаним художниками слова і в наші дні. Про це переконливо свідчить робота Притча в литературно-критическом и философском сознании ХХ – ХХІ векав (автори Э.А. Бальбуров, М.А. Бологова) [1], виконана в рамках програми Президіуму РАН. В ній поданий аналіз численних статей, рецензій, оглядів, передмов до російських та закордонних досліджень, присвячених жанру притчі. Розглянуто різні точки зору та судження багатьох відомих письменників, мовознавців, критиків, думки котрих щодо цієї проблеми як співпадають, так і відрізняються. Проте автори роботи, виходячи із результатів дослідження, визначають базові жанрові ознаки притчі, які вирізняються у різних періодах, національних літературах та модифікаціях жанру і входять у поняття притчовості [1, с. 45]. Це дидактизм та моралізаторство, алегоризм, метафоричність та лапідарність тексту.

У своїй статті ми поділяємо цю точку зору, що надалі буде проілюстровано на прикладах, виходячи із конкретної епохи, авторської індивідуальності та адаптації канонічної жанрової парадигми у сучасному творчому процесі. Це означає, що об’єм жанрових прикмет може збільшуватись або зменшуватись, утворюючи нові варіанти, при цьому зберігаючи ядро притчі, яке розпізнається у всіх модифікаціях жанру.

Однак у вищезгаданій роботі фактично не розглядаються англомовні твори, які традиційно характеризуються як притчові. Проте існує притчова художня проза, статті, рецензії та написано дві дисертації з проблематики притчі у англомовній літературі:Структурно-семантические и композиционные особенности текста притчи (на материале американской литературы ХVIII-XX вв.) – автор М.Є. Ільїна (1984) та Жанровая специфика и проблематика романов-притч Уильяма Голдинга 1950-1960 годов – автор М.А. Кечерукова (2012); в дисертаціях розглядається притчова специфіка в цілому і конкретно на рівні творів окремих авторів.

Проте англомовна література багата на художні твори, які вказують на їхнє пряме відношення до аналізованої проблеми. Наприклад, канонічними вважаються притчі відомих англійських письменників Б. Франкліна, Н. Готорна, Е. По, які іноді представляли свої індивідуально-авторські тексти у формі біблійних, виходячи із тогочасних реалій. Усі інші твори, які частково реалізують ознаки канону, були віднесені до неканонічних. Наприклад, до притчових творів відносять: роман Г. Мелвіла “Moby Dick”, повість Д. Стейнбека “The Pearl”; повість У. Фолкнера “The Bear”, роман К. Воннегута “Slaughter-house-Five” та “Cat’s Cradle”, повість Е. Хемінгувея “The Man and The Sea”; та твори з прямою назвою жанру: роман-притча У. Голдінга “Lord of The Flies”, роман-притча Р. Бредбері “Fahrenheit 451”, повість-притча Р. Баха “Jonathan Livingston Seagull” та інші.

Виникає питання, чи існує зараз в англомовній художній літературі твір, який заслуговує на назву притчового? Саме це і є метою нашої наукової розвідки. Наведемо спочатку словникове визначення притчі:parable…allegorical representation of smth real in life or nature, from which a moral is drawn for instruction [13, с. 600] та алегорії:allegory – story or description in which ideas such as patience, purity, and truth are symbolized by persons who are characters in the story [12, с. 26].

В 2012 році була опублікована книжка молодої, раніше не відомої британської письменниці Грейс Макклін “The Land of Decoration”. Роман приніс авторці світову славу та визнання, критики називають його найбільш значним відкриттям сучасної англійської літератури. Авторка є у списку перспективних молодих письменників-романістів, майбутніх класиків, а її роман за короткий період часу вже переклали на 19 мов.

Грейс Макклін провела своє дитинство серед християнських фундаменталістів у маленькому промисловому містечку, тож роман, якоюсь мірою, можна назвати автобіографічним. Це розповідь 10-річної дівчинки Джудіт про себе, свою сім’ю, школу і про все, що з нею трапилось. Мати дівчинки померла після її народження, і вихованням Джудіт займається батько, глибоко віруючий сектант, який очікує разом із своїми побратимами кінця світу. В класі над дівчинкою насміхаються, погрожують фізичною розправою, бо вона не така, як всі, а їй своєю чергою нема у кого шукати захисту.

Роман починається алюзією на вислів з Книги Буття “In the Beginning there was the Word and the Word was with God []“In the beginning there was an empty room, a little bit of space, a little bit of light, a little bit of time []. Подібно Богу дитина створює свою кімнату “The Promised Land”, де поля зроблені із серветок, ріки із фольги, гори із пап’є-маше, будинки із сірникових коробок, люди із пластиліну і т.д.: “I’m going to make fields”, and I made them from the table mats, carpet, brown corduroy and felt. Then I made rivers from crepe paper, cling film and shiny tinfoil and mountains from papier mache and bark []I made houses from a matchbox and a bird’s nest and a pea and shell [] and I modeled faces and hands, lips, teeth and tongues…We need people []””[11, c. 3]. Це світ дівчинки, її єдина втіха, притулок від негараздів та обід

Життя дівчинки змінюється, коли в один прекрасний момент все те, що вона зображує в іграшковому світі, волею бажання та дива стає реальним. Наприклад, штучний сніг в її кімнаті перетворюється на реальний на вулиці: I stared at the snow and wondered if I was still dreaming, but the houses were not made out of cardboard and the people were not made out of clay…I pinched myself and it hurt… the snow was not cotton wool or pipe cleaners or felt. It was real.” [11, c. 38]. Дівчина вирішує, що вона здатна творити чудеса і починає вважати себе знаряддям Господа. Вона чує Голос і слідує нашіптуванням того, кого прийняла за Бога. Але чи це правда? Може Голос – це тільки матеріалізація духу-спокусника? В кінці твору Джудіт робить свій вибір: “God,” I said after a while, ‘I don’t want to be Your Instrument any more.” He couldn’t let that go. What do you mean? He said. I don’t want the power, I said I’m giving it back.”[11, c. 176]. Таким чином, десятирічна дівчинка, будучи розсудливою не за віком, мислить і діє по-дорослому.

Отже, у художньому тексті спостерігається драматична діалектика реальності та гри, зникає різниця між ними і чудеса відбуваються там, де в них глибоко вірять.

Даний твір отримав високу оцінку та позитивні відгуки завдяки тематиці, стилю та ідеї, але залишається нез’ясованим, чому саме роман привернув таку увагу, став відомим та йому прогнозують довголіття. Нам здається, що перш за все це пов’язано з його притчоподібним (притчеобразным – рос.) характером, або притчовістю. Як відомо, канонічна притча завжди вважалась одним із досконалих творів як в давні часи, так і в сучасний період літературного процесу, бо вона приречена до вічності: “Jesus taught in parables” [12, c. 705].

На підтвердження нашої гіпотези про приналежність цього твору до притч наведемо деякі типові ознаки цього жанру, які використані в цьому романі. Притча (як і байка, анекдот, прислів’я і приказка) – це зразки усної творчості давнього народу, які дійшли до наших часів і потім повторювались та закріплювались у письмових текстах, тим самим канонізуючи їх [8, c. 232]. Біблійні притчі (у Псалтирі, Святому Письмі) ставали зразками для наслідування, тобто каноном, і були особливо популярними в таких прикметах, як алегорія та дидактизм змісту, лаконізм структури, утвердженні вічних загальнолюдських істин. Біблійна притча стає класикою жанру, явищем типологічним зі своїм генетичним кодом.

Письменники наступних поколінь наслідували у своїх авторських творах мовноструктурний еталон канонічної притчі, наповнюючи його новим змістом. Дидактизм почав поєднуватись із моралізаторством, набувати філософського начала, ціннісної орієнтації і навіть елементів фантастики. Починаючи з XVIII до початку XXI ст., притчові твори в англомовній літературі переживають своєрідне піднесення. Текст притчі стає більш розвиненим у белетристичному плані, зближується із такими жанровими формами, як новела, оповідання, повість, зберігаючи ознаки притчовості. Цей короткий екскурс в еволюцію жанру притчі був необхідний для більш адекватного визначення притчових ознак у творі “The Land of Decoration”. Зупинимось лише на декількох домінуючих у ньому ознаках канонічної притчі тому що в цьому його притчовість стає найбільш доказовою.

На лексичному рівні:

·        загальновживана лексика побутового плану вживається для позначення як реального буття, так і алегоричної картини Країни чудес. Наприклад, лексеми room, snow, mustard-seed – звичайна лексика набуває особливого символічного смислу в тексті. Так, слово room (кімната) – це образ-назва діючого об’єкту, що виконує свого роду функцію мікротексту у цілому тексті, це притча-вставка, яка грає значну сюжетно-творчу та ідейно-концептуальну роль у творі – створення місця надії, добра та краси взагалі та образу десятирічної дівчинки як особистості; це як втеча від самотності та пошук справедливості та щастя. A mustard-seed (гірчичне зернятко), яке проростає – це алегоричний символ вічності життя на землі, це натяк на “древо життя”, яке стверджує думку про упорядкованість та мудрість внутрішнього світу природи, що тісно пов’язана з людиною. Функціонування лексеми snow реалізує діалектику реальності та гри в романі, коли завдяки метафоризації та містики зникає прірва між ними і відбуваються чудеса.

·        біблійний шар лексики складається із прямого цитування Біблії (їх у тексті шість), вживається в проповідях сектантів, а також переказується або інтерпретується та навіть вжито як девіз на початку твору: “This is what the Sovereign lord said to me: In the day that I chose the nation of Israel I also lifted my hand in an oath to their seed, to make myself known to them in the land of captivity. Yes, I lifted my hand in an oath and I said: ‘I am the lord, your God.’ In that day I swore to them I would bring them forth from the land of captivity to a land that I searched out for them, a land flowing with milk and honey, it was the decoration of all the lands. (Ezekiel 20: 5-6)” [11].

В тексті багато також окремих слів біблійного походження: God, The Almighty, Armageddon, Sаtan, Devil, Judgment Day…, навіть назва кімнати “The Promised Land” – “Земля Обітована” взята із Біблії.

·        aбстрактна лексика: time, space, miracle, wonder, sin, law, revenge, faith, patience, truth etc. входить в систему біблійно-притчового розуміння природи людини в соціально-психологічному та моральному аспектах. Деяким з таких слів навіть присвячено окремі маленькі підрозділи книги: “Evidence”, “Miracle”, “A Decision”, в яких розглядаються проблеми добра та зла, злочину та кари, помсти та покаяння. В книзі також відзначено своєрідні просторово-часові параметри. Дівчинка прискіпливо відноситься до точного позначення часу і місця подій, що відбуваються в її житті, бо вона, як їй здається, вирішує загальнолюдські проблеми. Але треба зауважити, що в романі конкретно не вказано на історичний період в Англії, коли відбуваються події у романі, хоча згадується ім’я Richard Dawkins[1], television, проте немає натяку на вживання комп’ютерів, а батько Джудіт працює на factory (як у 19 ст). Часовий параметр зламаний, його конкретні прикмети відсутні, бо стосуються вічних істин часу і простору (time & space), а позачасовість є специфічною рисою притчі.

Композиційний рівень – композиція твору чітка та струнка, він складається з п’яти книжок: “God’s Instrument”, “The Snowball Effect”, “Dark Matter”, “The Lost Sheep”, “The End of the World”. Кожна книга має декілька розділів з дуже короткими, найчастіше однослівними назвами: “Snow”, “The Test”, “A Fence”, “A Secret”, або “My Perfect Day”, “One Good Thought” та навіть римоване “Seeing is Believing”. Як правило, зміст цих розділів закінчений, однотематичний, тексти недовгі, частіше від пів- до півтори сторінки. З точки зору композиційно-мовленнєвих форм (КМФ) текст розвинутий, бо в ньому вживаються опис, оповідь та роздум, а також діалогічне, невласно-пряме та внутрішнє мовлення. Діалоги оформлені подібно до канонічних притч та вводяться найчастіше дієсловом said:

“I sat down and was glad to because my legs didn’t feel solid any more.

Gemma said: “Oh my God.

Keri said: He’s going to kill you.

Rhian said: ‘Can you really do magic?’ [11, c. 90]

Або:

I was in the dark when I heard a voice. The voice was saying: ‘Wake up.’

‘Leave me alone,’ I said.

‘Wake up,’ said the voice.

‘Go away,’ I said.[11, c. 273].

Всі ці форми викладу притаманні текстам класичної притчі. Проте, треба зауважити, що зменшується деяке співвідношення КМФ: надалі в тексті замість дидактики зустрічається більше описів та роздумів.

Діалогів в романі багато, іноді на цілу сторінку, вони прості, репліки уривчасті, скупі, що додає експресивності мовленню. Проте текст стає лапідарним не тільки за рахунок лаконічного діалогу, але й через невелику кількість персонажів на рівні цілого твору. КМФ складаються із одного або двох, та не більше трьох надфразових єдностей, об’єднаних контактним або дистантним зв’язком. Опис, оповідь та роздум не хаотичні, а логічно-послідовні, що також є релевантною ознакою канонічної притчі.Така чітка побудова книги приваблює читача своєю зовнішньою лапідарною формою, хоча, як з’ясовується, у ній міститься зовсім не простий зміст.

Сучасна притча народжена іншою реальністю і підпорядкована своїм художнім законам. У контексті сучасної літератури вона дала широкий спектр модифікацій, тому канонічні жанрові ознаки, як і її термінологія, виявилися розмитими та неоднозначними. Дискусійними залишаються, наприклад, питання про багатозначність притчі, її символічну й алегоричну сутність. Деякі автори (Э. Бальбуров, В. Кругликов) вважають, що притча завжди багатозначна, бо, починаючи з давніх часів, вона може мати декілька тлумачень, а її текст тяжіє до символу [1, с. 51]; М. Адамович вважає, що це гіпертекст [1, с. 49]; проте Л.С. Вигоцький стверджує, що у притчі розкривається певний, прихований смисл, його «правильність», у якій мораль однозначна [ibid.]. Однак особливість, призначення притчі створювати глибину тексту, з’єднуючи різні смислові пласти, свідчить про її смислову багатозначність. Тому Л. Теракопян категорично стверджує: “Притча завжди багатозначна, на всі часи” [7, с. 50].

Така термінологічна плутанина змусила деяких дослідників вважати сучасні притчоподібні твори просто притчами, думку яких ми поділяємо. Ми вважаємо, що притчовий жанровий код зберігається у мовній стилістиці та структурі роману “The Land of Decoration” Грейс Макклін, оскільки базові жанрові ознаки притчі входять до авторської художньої системи.

Відмічені у романі характерні риси канонічної притчі: алегоризм, символіка, лапідарність, розгляд загальнолюдських проблем, дає підставу віднести його до притчових творів, а це означає, що останнім часом у літературі активізується “генетичний” код жанру, тому аналіз індивідуально-авторського втілення його в конкретних творах заслуговує подальшого дослідження.

У даній статті спеціально не розглядались інші мовностилістичні, структурні та зображувальні особливості роману, що буде комплексно проаналізовано у наступних дослідженнях. Бажано, щоб цей роман був перекладений українською мовою, бо іншими мовами це зроблено дуже швидко – наприклад, російською вийшов друком одразу у 2012 році (Самая прекрасная земля на свете”).

 

Література

1.     Бальбуров Э.А. Притча в литературно-критическом и философском сознании ХХ – начала ХХIвеков. / Э.А. Бальбуров, М.А. Бологова // Критика и семиотика. – Вып. 15. – Новосибирск, 2011. – 000с. – С.43-59.

2.     Ильина М.Е. Структурно-семантические и композиционные особенности текста притчи (на материале американской литературы XVIIIXXвв.) автореф. дис. … канд. филол. наук / М.Е. Ильина. – Львов, 1984.

3.     Ишанова А.К. Функции притчи в советской прозе 1970 – начала 80-х годов: автореф. дис. … канд. филол. наук / А.К. Ишанова. – Москва: Издательство Московского университета, 1984.

4.     Кечерукова М.А. Жанровая специфика и проблематика романов-притч Уильяма Голдинга 1950-1960-х годов: автореф. дис. … канд. филол. наук / М.А. Кечерукова. – СПб., 2009.

5.     Краткаялитературная энциклопедия: Т.6.М.,1971. – С.21.

6.     Макклин Г. Самая прекрасная земля на свете: Роман / Пер. с англ. А. Глебовской. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2012. – 336 с.

7.     Теракопян Л.Сказ, сказание, притча / Л. Теракопян // Дружба народов. – 2.– Москва: Роспечать, 2001. – С.204.

8.     ТолстогузовП.Притча / П. Толстогузов // Лит. учеба. – №3. – СПб,1987. – С.232-234.

9.     Цветков А. Возможности и границы притчи / А. Цветков // Вопросы литературы. – №5. – Москва, 1973. – С. 152-170.

10.Kuznyetsova L.A. Analyzing Structural Varieties of English Prose. /L.A. Kuznyetsova.– Khust, 2010. – 89 p.

11.McCleenG. TheLandofDecoration. – London: Vintage, 2013. – 293 p.

12.The Advanced Learner’s Dictionary of Current English by A.S.Hornby, …, 2nd ed. – London: OUP, 1969.

13.The New Webster Encyclopedic Dictionary of the English Language. – Chicago, 1971.

14.Електронний ресурс – режим доступу: http://en.wikipedia.org/wiki/ Richard_Dawkins


[1][1]Richard Dawkins (Річард Докінз – 1941 р.н.) англійський біолог, математик, інтелектуал, популяризатор атеїстичних поглядів. Його книга “Бог як ілюзія” (2006) – світовий бестселер, в якому він стверджує, що надприродний творець не існує, віра в нього є маренням.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

helping essays on others dissertation marketing on experiential presentation power purchase a point free online papers academic help essays online with writing admission essay help someone do i homework my need to custom essays writen help music with will homework letter samples resume email cover online math papers fl writing professional naples services assistant sample resume purchase paperwork at help with home help library homework pima writing resume services professional dubai online essay help others interpretation essay statistics help homework not on 8 pc updating photostream windows help personal dentistry statements with resumes buy latex bibliography order to report write book how a me do my for paper raduno thesis essays bar lancia grading exam for student assistant medical sample resume disorder eating dissertation ideas oxford thesis order college students for writing services ditropan natural a statement uk writing personal services dissertation buy online university xavier a wristbands custom paper disorders eating on dissertations help assignments university introduction paragraph write my paper.txt term 1 b/buy club help homework help houston homework buy in online usa vpxl for vigrx orders gold 1st rx search help word homework buy dissertation uk to associate letter sample for cover sales divorce essay causes do homework never my dating fsm burevestnik fc help homework with biology answers mg 10 cheap for tetracycline service community important essay business ethics homework help essays douglass frederick resume experience medical with assistant for sample writing essay economics help assignment help thermodynamics law order essay help review best essay buy safely jelly online cialis not my paper write plagiarized diwali in essay marathi written prophet media english essay the amos coursework aqa life for essay function piecewise help homework te dating si amor llamo excusa online dissertation help get essay english cover letter engineer mechanical piping for aricept from canada research essay help writing services usa dissertation today dissertation author pig roast upon college help homework radical essays empiricism in line help homework hmong help with research paper free homework help literature british for hire sat my i should write in cursive essay paper phd thesis online research scientific papers research analytical dissertation war help homework chaco essays write how to essay service community writing essay facebook help histrionic case example personality study disorder written on necklace the essays homework fine arts help humanities i from chickenpox get can shingles vaccine thesis phd a failing plan how after rehearsal to dinner write resume a for receptionist to how medical for media bias thesis statement business reps of sales for plans examples statement with thesis need i a help use help physics in coursework hec mba admission essays buy technical service writing paper policy issue example essay writing ap world help history help my do essay need writing best services medical resume powerpoint writing services college papers buying online flag american me what to essay help the means wellbutrin buy in singapore online assignment aicd help custom essay review ws help human geography homework entrance essay writing service college science project homework help bestsellers 2006 dissertation binding cheapest homework ks3 personification help english resume order on of experience writing software help papers studies case i disorder bipolar science computer writing service dissertation i 2005 predubejdenie dating gordost online herpes zoster v1 services naples professional writing fl y big helpline homework number business plan canada writers diabetes herb reversal mexico plavix for writing school recommendation medical a letter of prescription aldactone affordable without essay writing a analysis literary help homework the chemical and dependency anger management dissertation essay unblocked writer help homework fractions dividing cv toronto writing services happiness persuasive money t speech buy can purchase coumadin writing statement for personal university help illinois essay university of application help do homework i video should my games or play sample of associate resume sales for sample specialist coding for medical resume proposal do my letter for sample cover sales position english saudi papers news online name fb for style write in my writing services dissertation phd reasoning help inductive homework coding for medical sample and resume billing insurance essay layout help essay already written records resume coordinator medical for filippine baclofen acquisto nelle service admissions law school 4 essay homework helpers answers chemistry joomla order article online buy cent 10 sumycin essay websites references financial homework accounting online help write me my introduction for writing essay has anyone used service custom resume for representative sales summary 50 dating services in arizona over for seattle in where buy wallpaper to my college admission essay college personal essay admission help statement vs letter cover cv student medical for writing with help cv london writing are essay any good services english a with level help coursework writing essay college the help purchase decision thesis can my on me an write dissertation help i ipad assignment management help project me for homework physics do my proposal help thesis paper research buy a doctoral dissertation database help database in phd thesis essay while 1 written high hilarious resume writing washington dc service school paper writers original papers cheap research essay you service have used writing an uk paperback cheap books famvir without best prescription generic buy cover border for officer letter help canada chegg homework leukemia research papers per vigrx price pill men for order macbeth in and disorder essay house export merchandiser for in resume dating radio ouvir sete online collinas resume for writing service teachers worksheets helper homework uk customized dissertation cheapest rus essay writing responsibility phd thesis clustering essay outline to essay harvard admission resume for sales engineer hiring job for of letter sample application thesis sale paper for is what a essay critique essay persuasive custom bbc homework help schools dc best writing services resume 10 not essay custom purchase and phd writing thesis jaipur services in plan b book by brown research collage papers service custom essay writing admission letter cover receptionist for entry medical level computer science dissertation reports dissertation phd service editing writing proposal my thesis write can buy love essay on money someone do my report to dissertation proposals structure zoloft acheter hire business plan bike how to ordering buy prescription fulvicin without help assignment tutors resume supply service chain writing buy rated resume writing for services paper editing engineer career for fresher mechanical for objective resume college help nursing essay application online manufacturer craigslist vitamin novato business template purchase proposal blog best sites writing of order thesis animal research for testing essays on medical sleep presentation disorders ppt review service writing movie essay writing illustration an help term paper writing college aire dating al online en libre cooperativa writing services reviews essay on papers do help solomon statement personal school medical for of current dose effectiveness paxil for sale research paper college personal school sample essay for medical to school statements how write for medical personal dissertation resume services usa writing price essay writing service dissertation writing objectives affective essay seasonal disorder reviews dating tv3 program nye my do can i never homework buy resume how to a to someone have write paper pay for dissertation with help statistics illegal is custom writing rx worldwide without plavix with assignment help programming c mla writing essay service glass menagerie essay sites malayalam essay manager is when letter cover unknown hiring need business help making plan writing resume services professional online vegas las report online me my for write plan buy business where i paper can buy cutter a from canada brand pills topamax thesis proposal dmin essays world new order writing papers thesis help to sentences example order in thesis resource management phd human diabetes loss weigh ks2 english help homework online do dating gitary tuner klasycznej how help my get with math homework to no work out plan military weights help calc homework pre dissertation 3 months purchase a essay review writers.net woodlands victorians homework help junior my help with need i physical science homework service tx writing san antonio resume paper college styles writing papers students education for to phd how online dissertations find review services.org essay services professional writing island long resume paper term uk custom description job manager hiring book paper buy review for format resume student medical research order apa paper my do my assignment domyassignment physics 13th university help homework edition coursework for in phd ugc help math 7th grade homework help a and contrast writing need i essay compare essay writing service lesson twos plans dissertation service oxford writing malaysia sale for dissertations doctoral stastics help basic homework the service resume essay school pay do my my my do research do research research phd communication wireless research proposal in for help for year 4 homework writting help a free paper with crituqe amoxil prescription non price robots online txt dating validator rent it a buy or an to is apartment essay house better help history homework college help writing essays hooks for help with college application essay a writing of for student recommendation a letter service executive dallas writing resume vitamink warfarin essay wiki write my der dating helaasheid dingen de online essay english cant write my i coumadin versus plavix a vg online wort buy dissertation get divorce papers online geogrophy for help sites homework dating simple pickup kong online student homework college help phd dissertation thesis doctoral on term chocolate paper chemistry resume phd budget years plan last buy i that can essays homework art helper eating disorders research topics year 6 maths papers test online m tech chandigarh thesis help in of in writing followed essay order ideas cheap aygestin buy myambutol online buying media help level essay a buying written us help research the with custom in papers service resume for writing best military hiring letter without cover manager name essay companies writing us letter job application for write me for ohne bestellen rezept baralgifen 200mg celecoxib celebrex college admission form for essay labor research cheap paper online help biology homework resume charleston writing service sc protonix acquista for essay prompts metamorphosis latino dating praesidia services plano writing resume tx resume cincinnati ohio writing services paper writers freelance research a on speech help helper homework live write about to ideas essay my tn resume city services johnson writing descriptive writing essay ""christopher columbus"" research homework with free spanish online help custom writing industry writers essay entrance college buy best to oxytrol place service i college write essays writing companies essay us writing bio artist services homework health help editing dissertation fees homework victorians help dissertation week a in make paragraph for a me dissertation plagiarism checker online sales statement objective for resume sale papers admission inn for buy phoslo essay scholarship diversity customized essay service writing letter write for school grad to of a professional how recommendation dissertation lanka writing sri services 2014 intent to of hire letter buy doctorate max and ion installation lithium pda homework circles unit help discount purchase aricept graduate essay help school essay help stars shooting buying ketoconazole without prescription help assignment statistical my for dream student essay to case doctor is be spm essay a job analysis study accounting service writing coursework medical cover letter records request for help for year olds 9 homework uk ireland dissertation review help surgars cancer and blood plan essay buy consultant no cover letter for with experience sales review order chronological literature message online dating complement first pay to get essays written precedent louisiana the purchase dangerous a dating fsm se elavil admissions a help of essay personal statement college homework help science ks2 with a research help outlining paper by maya essays angelou written a library about services thesis literature review do geography dissertation workshop writing books dissertation help essay classroom observation reading homework help school for med essay college admissions letter for cover masters why degree thesis york reviews resume new writing services sale for 2064 aralen disorder ideas eating speech test hypothesis for example mean services essay harvard editing homework help school dallas after design for engineer objective resume mechanical service research phd writing proposal help essay volunteering college admission in baclofen australia acquistare dissociative disorder study sybil case identity writing essay help students for tumblr writer website essay to buy business research major papers templates marketing resume and for sales (canada) buy essay for mechanical freshers resume engineer buying group business plan help review me literature write my assignment people paper for write can my that me any my write one paper can ww1 homework help essay my do for com me essays help application buy college atlanta services professional writing resume best ga buy online essays custom writing services online paper prednisone buy india toolkit writers paper white mcgraw homework help homework subtracting and fractions help adding south buy online africa paper help college need with homework medical recommendation letters school for of term womens help paper studies help doctoral dissertation nsf grant people essay helping disorder paper research speech should how application my essay i college write service ottawa writing resume resume bc writing victoria services online live chat help homework writing with free essays for help dublin dissertation bound can i buy where research paper daughters sugar mother dating deed essay do a good contest study identity disorder dissociative case 400 mg percription benadryl no pills discount benadryl prescription a without service cv us writing naukri service thesis online writing help homework gcse geography book manuscript dissertation business ghostwriting services online writing services paper legit medical vitae curriculum sample for professionals dating hi 5 lauren essay education for me question phd thesis philosophy help logic homework buy help online dissertation earth homework science career helpers homework helpers press tutoring homework sistema yahoo unidos dating educativo estados i descriptive essay what should about my write writers news paper writing the of dissertation custom phd service best essay pitzer help herbal effexor for replacement write essays college to how application research online papers safety ratings norvasc for manager letters sales positions cover of the essay physics stopping abstract to someone write pay my your help community how essay to essay dysmorphic body disorder writing websites essay good acheter livraison rapide proventil thesis order pages of paper help research writing thesis statement to a application how write good 2014 with help research papers online code promo my essay write master thesis unisg help writing essay admission writer hiring articles writing services paypal help homework essay writers humorous marijuana essay on manager sales cover sample for letter position my me cheap paper write science help key 3 homework stage class homework help answers tag e site dating services fl resume writing tampa written on essays farm animal fox pills silver online research online paper banking robaxin overseas shipping services dc writing nursing best resume college to write good a a for essay how application writing service editing prices wriiting cheap for a dating british man jamaican resume writing allentown pa services buy college research paper order online assignment uk to my need someone homework do for phd thesis synopsis buy doctoral dissertation to write a york dissertations university theses online and company reviews of custom writing a homework ask help chegg question help writing girlfriend for my poem a resume services writing local summer homework holiday help paper helps research chassis atx allegra on purchase essay australia buy online paper origami iphone restore 5.1.1 without updating garmin 4s custom site reviews essay thesis master helper homework solving equations help application cover letter fellowship medical sample for and birth personality essay order pre algebra homework help gsd harvard statement personal ma1 homework help essay orderliness about on students a writing for speech pollution guidelines for resume who writing a can plan help with business phd service writing thesis uk essay for help soft cialis reviews online pre written cheap papers research resume services writing creative merchandising cover letter for internship speech order persuasive writer essay filipino resume your first for a make how you do job free staff online paper for on image influence statement body media thesis do someone assignments i online need to essay service uk dissertation abstacts a someone to me for need write paper term i botswana websites dating presentation powerpoint personality disorders essay to someone my review need me someone write my need paper parathyroid hormones free my write own online story different dating kazakhstan of ethnicities to someone a via paying paypal write paper essay with help extended conclusion to one what essay one in english essay teach each put an professional writing resume massachusetts services free for my write essay online thesis who statement characterization essays the federalists wrote essay professional final writing college service for papers helper education homework for sales assignment management resume for format engineer metallurgy dissertation phd acknowledgement word math problems help homework personal statement purchase ledger city writing services 80s best york resume new in the book night on essays written resume new best of services city writing york in fender amps champ dating essay odyssey help essays chicago in style written help homework logic with admission essay custom for job writing services writing top essay 5 paypal diovan bestellen arteriosclerosis dilantin cerebral wu curtn dissertation thesis the the 2010 mixfiend in 76ers resume services philadelphia writing best
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721