ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕОЛОГІЧНОГО ТЕКСТУ У РЕЛІГІЙНОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 81255.2

Н. В. Білоус, аспірантка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

м. Київ

 

 

У статті охарактеризоване поняття теологічного тексту, проаналізовано інтерпретаційний потенціал оригінального і перекладеного теологічного тексту з погляду перекладацької адаптації.

Ключові слова: теологічний текст, теологічний дискурс, інтерпретаційний потенціал,  адаптивні стратегії перекладу.

В статье охарактеризовано понятие теологического текста, проанализирован интерпретационный потенциал оригинального и переведенного теологического текста с точки зрения переводческой адаптации.

Ключевые слова: теологический текст, теологический дискурс, интерпретационный потенциал, адаптивные стратегии перевода.

The article deals with the definition of theological text. The interpretive potential of an original and a translated theological text was analyzed from the point of view of translation adaptation.

Key words: theological text, theological discourse, interpretative potential, adaptation strategies of translation.

 

 

Процес загальнонаціонального відродження в Україні кінця 80-х – початку 90-х років ХХ століття відновив теїстичну систему відношень між державою, соціальними інститутами Церкви і населенням. Представники різних релігійних конфесій, традиційно представлених на теренах нашої держави, серед яких, зокрема, парафіяни Української греко-католицької церкви, римо-католицької церкви (католики західного й східного обряду), Української лютеранської і німецької євангелічно-лютеранської церков, отримали змогу відкрито сповідувати свої віровчення і проводити богослужіння, в тому числі німецькою мовою. Виникла потреба у перекладі, з одного боку, першоджерел лютеранської течії протестантизму, тобто «символічних книг», покладених в основу лютеранської теології; з іншого боку, католицьких німецькомовних богословських текстів, які належали перу видатних духовних осіб – провідників християнської віри.

Таким чином, актуальність пропонованого дослідження зумовлюється нагальною потребою в оптимізації та гармонізації релігійного перекладу німецько-українського напряму, що відповідає духовним запитам українського суспільства.

Мета статті – сформулювати визначення теологічного тексту, релевантне для перекладознавства та проаналізувати адаптивні стратегії перекладу німецькомовного теологічного тексту протестантського напряму українською мовою.

Об’єктом дослідження є оригінальний німецькомовний текст, що належить до жанру фундаментальної теології, та його україномовний переклад.

Предмет вивчення складають жанрові особливості фундаментального теологічного тексту в аспекті перекладацької адаптації.

Матеріал статті становлять німецькомовний текст Еріха Зауера «Triumph des Gekreuzigten» та його переклад українською мовою, виконаний Д. Марійчуком.

Вибір фундаментального теологічного тексту Е. Зауера в якості матеріалу для порівняльно-перекладацького дослідження зумовлюється двома  критеріями : 1) наявність прямого перекладу з німецької українською мовою, оскільки більшість виявлених україномовних теологічних текстів, які мають навіть суто німецьке походження, перекладені з англійської мови (наприклад, «Книга згоди» як символічна книга лютеранства); 2) популярність жанру фундаментального богослов’я загалом і даного конкретного автора зокрема на видавничому ринку України.

У межах західної німецькомовної традиції теологічні тексти розглядаються на перетині власне теології, класичного літературознавства і спеціальної дисципліни «естетика сприйняття» (Rezeptionsästhetik), як окремого напряму теорії літератури [7].

Провідною ідеєю естетики сприйняття стала думка, висловлена одним із засновників згаданої дисципліни Гансом Робертом Яусом, яка полягала у необхідності урахування трьох складових аналізу літературного твору: продукції; вираження; рецепції та впливу на читача [9]. Саме останній фактор відіграє вирішальну роль під час перекладацького аналізу релігійних текстів, оскільки провідною функцією таких творів стає апелятивна функція, тобто звернення до адресатів з певною метою.

Відомий німецький дослідник теологічних текстів у галузі гомілетики (проповідей) та літургіки (богослужіння), професор практичної теології Вестфальського університету м. Мюнстер В. Енгеманн підкреслює спільність об’єкту аналізу для теології та літературознавства – текст і його джерело походження. Автор окремо наголошує на тому факті, що саме естетика сприйняття ініціювала дискусію про моделі рецепції та інтерпретації теологічних текстів [8].

Отже, з погляду теорії дискурсу теологічні тексти функціонують у середовищі теологічного дискурсу, який складається із багатьох підтипів (субдисциплін). Так, християнське богослов’я (теологія) розподіляється на декілька об’ємних галузей: 1) фундаментальне (теоретичне, систематичне) богослов’я; 2) догматичне богослов’я (догматика); 3) апологетичне богослов’я (апологетика); 4) порівняльне богослов’я; 5) пастирське богослов’я; 6) етичне богослов’я; 7) біблійне богослов’я; 8) історичне богослов’я.

Наприклад, систематичне богослов’я включає, зокрема, такі субдисципліни, як тріадологію (вчення про Святу Трійцю); ангелологію (вчення про ангелів); антропологію (вчення про людину); христологію (вчення про Ісуса Христа); екклезіологію (вчення про Церкву); хамартологію (вчення про гріх); понерологію (вчення про зло); іконологію (вчення про ікону); сотеріологію (вчення про спасіння); есхатологію (вчення про останню долю світу).

Християнське догматичне богослов’я формує системну інтерпретацію догматів віровчення; апологетичне богослов’я обґрунтовує віровчення за допомогою раціональних засобів; порівняльне богослов’я здійснює компаративний аналіз базового віровчення з основоположеннями інших релігій; пастирське богослов’я включає у предмет свого розгляду літургіку (теорію і практику богослужіння); гомілетику (теорію і практику проповідницької діяльності); катехитику (початкове вчення про віру); каноніку (теорію церковного права).

Етичне богослов’я висуває на перший план вчення Церкви про етичну свідомість і етичну поведінку людини; біблійне богослов’я охоплює екзегетику, герменевтику та ісагогіку як окремі дисципліни, що створюють різні методологічні підходи у питанні тлумачення біблійних текстів. Зрештою, історичне богослов’я займається церковною археологією, біблійною історією, історією Давньої Церкви, візантологією, історією помісних церков.

Відтак, кожній із названих галузей відповідає свій підтип теологічного дискурсу із конкретними видами текстів. Таким чином, дискурсологічне визначення теологічного тексту можна сформулювати як текст теологічного (богословського) змісту, що функціонує у межах теологічного дискурсу. У свою чергу, перекладознавчий компонент у дефініції теологічного тексту можна відтворити у такому формулюванні: теологічний текст – компонент християнського теологічного дискурсу мовою оригіналу, який підлягає перетворенням на мову перекладу у межах відповідної перекладацької епістеми.

На сьогоднішній день існують цікаві розвідки на перетині філософських наук і теорії перекладу, у межах яких встановлюється нова перспектива дослідження суто перекладацьких проблем з погляду методологічних настанов філософії. Наприклад, Г. Воскобойник в якості універсального принципу перекладацької діяльності висуває принцип тотожності між оригіналом і перекладом [4, с. 113].

Водночас, оскільки абсолютної тотожності між текстами різних мов і культур досягнути неможливо, на практиці вона виявляється у двох різновидах: позитивістській тотожності та феноменологічній тотожності. Автор асоціює позитивістську тотожність із поняттям перекладацької еквівалентності, а феноменологічну тотожність, у свою чергу, з поняттям адекватності [4, с. 114].

Досліджуючи тексти християнського протестантського дискурсу в аспекті перекладу, О. Журавльова також відносить їх до прагматичного текстотипу. Дослідниця наголошує на тому, що релігійні тексти спрямовані на зміну поведінки адресата відповідно до задуму адресанта, тому перекладачу необхідно зрозуміти й передати зміст тексту вихідної мови не в тексті мови перекладу, що актуально, насамперед, для художніх текстів, а носію мови перекладу, що характерно для прагматичних (апелятивних) текстів [5, с. 11].

Отже, перевіримо припущення щодо високого ступеня адаптивності перекладу для теологічних текстів як текстових продуктів з високим прагматичним потенціалом (апелятивною функцією). З цією метою розглянемо фрагменти німецькомовного оригіналу теологічного тексту (надалі ТТ) за авторством Еріха Зауера, видатного теолога християнського протестантського дискурсу в галузі історії спасіння, та його україномовного перекладу, виконаного проповідником Дмитром Марійчуком:

Н1 (оригінал): «Triumph des Gekreuzigten» – das ist der Sinn der neutestamentlichen Offenbarungsgeschichte. In immer helleren Lichtkreisen läßt Christus, der Triumphator, seinen Himmelsglanz erstrahlen. Die Gewinnung der Gemeinde, die Bekehrung der Völkerwelt, die Verklärung des Universums – das sind die drei Hauptstufen in dem Triumphzug seiner Erlösung [10, S. 1].

У1 (переклад): «Тріюмф Розп’ятого» – це сенс історії об’явлення Нового Заповіту. Щораз то ясніше випромінює небесне сяйво від Христа-Переможця. Здобуття Церкви, навернення народів світу, переміна всесвіту – це ті три головні ступені у відношенні до тріюмфу Його відкупленя (спасіння) [6, с. 9].

Згаданий фрагмент становить перші три речення з передмови автора до фундаментального теологічного тексту в галузі христології (богословського вчення про співвідношення божественної та людської природи Ісуса Христа як другої Особи Святої Трійці).

По-перше, на лексико-семантичному рівні наведеного уривку спостерігається насиченість термінами фахової підмови теології, що належать до християнсько-богословської терміносистеми: neutestamentlich, Offenbarung, Gemeinde, Bekehrung, Verklärung, Erlösung.  По-друге, тут фіксується наявність антропоніма і теоніма (загальної та власної назв, що іменують божество): відповідно, der Gekreuzigte та Christus, der Triumphator.  

У першому висловленні перекладач відтворює термінологічне незв’язане словосполучення моделі adj + Sub(Kompositum) neutestamentliche Offenbarungsgeschichte через повний граматичний синонім цільової мови: історія об’явлення Нового Заповіту. Причому термінологія християнської богословської терміносистеми німецької мови передається еквівалентами (однозначними термінологічними відповідниками) богословської терміносистеми української мови: das Neue Testament – Новий Заповіт; Offenbarung – об’явлення.

Утім, необхідно зазначити, що у широкому контексті теологічного твору Е. Зауера зафіксовано контекстуальний синонімічний ряд для поняття Offenbarung: die Eröffnung, das Erscheinen. Наприклад, у змісті на початку твору сьомий розділ першої частини сформульовано так: die Eröffnung des Gottesreiches [10, S. 11]. У перекладі назва даного розділу звучить як Об’явлення Божого Царства [6, с. 5]. Отже, можна зробити висновок, що у межах богословської терміносистеми української мови існує полісемія терміну об’явлення. Водночас за дефініцією Великого тлумачного словника української мови (ВТСУМ), лексема об’явлення має лише одне значення: з позначкою книжн., рел. – те саме, що одкровення. У словниковій статті також надається приклад: Об’явлення св. Івана Богослова [3, с. 824].

Відтак, не можна погодитися із заявленою у словнику семантичною однозначністю терміна об’явлення, оскільки у тому ж самому джерелі під рубрикою одкровення наводиться кілька визначень: 1) книжн., рел., заст. – раптове осягнення істини, доступне лише обранцям у момент містичного осявання, що, за християнськими догматами, йшло безпосередньо від Бога; об’явлення; 2) щось нове, досі не відоме, щойно відкрите, з’ясоване; 3) відверта розповідь, сповідь [3, с. 828]. Очевидно, що саме перше значення відповідає німецькому богословському терміну Offenbarung.

Утім, не слід забувати про існування термінологічної полісемії терміна об’явлення навіть всередині богословської терміносистеми обох аналізованих мов, тому що Об’явлення св. Івана Богослова (нім. die Offenbarung des Johannes) уживається для позначення останньої із 27 книг Нового Заповіту, визнаних Церквою канонічними. Тому робимо висновок про подвійну полісемію терміна об’явлення в українській мові: з одного боку, між одиницею християнсько-богословської терміносистеми та одиницею загальновживаної мови (див. вище тлумачення лексеми одкровення); з іншого боку, у межах фахової підмови теології як української, так і німецької мов: 1) істина (нім. die Offenbarung des Wortes Gottes); 2) 27-а канонічна книга Нового Заповіту від св. Івана Богослова (Об’явлення Івана Богослова).

Отже, наявність адаптивних стратегій у перекладі фундаментального теологічного тексту з німецької українською мовою пояснюється, на нашу думку, загальною прагматичною спрямованістю даного типу текстів у межах теологічного (і ширше – релігійного дискурсу), яка реалізується з урахуваннням культурних норм і стереотипних очікувань реципієнтів мови перекладу.

 

Список літератури

1. Бахтин М.М. Собр. соч. – М.: Русские словари, 1996. – Т.5: Работы 1940-1960 гг.– С.159-206. Комментарии. – С. 535-555.

2. Бобырева Е.В. Языковые особенности религиозного дискурса / Е.В. Бобырева // Аксиологическая лингвистика: проблемы когниции и коммуникации. – Сб. науч. тр. – Волгоград: Колледж, 2006. – С. 81-88.

3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / укладач: Бусел В.Т. – Київ-Ірпінь: Перун, 2009 – 1736 с.

4. Воскобойник Г.Д. Лингвофилософские основания общей когнитивной теории перевода: дис. … д-ра філол. наук. – Иркутск, 2004. – 252 с.

5. Журавльова О. Реалізація інтерпретаційного потенціалу релігійного дискурсу в процесі перекладу / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://er.nau.edu.ua/jspui/handle/NAU/4722

6. Зауер Еріх. Тріюмф розп’ятого. Студія новозаповітньої історії об’явлення. – Гартфорд, Вінніпег: Християнське видавництво «Дорога правди», 1978. – 253 c.

7. Arnold Heinz Ludwig, Detering Heinrich. Grundzüge der Literaturwissenschaft. – Dtv, 1996. – 804 S.

8. Engemann W. Texte über Texte. Die Beziehungen zwischen Theologie, Literaturwissenschaft und Rezeptionsästhetik. – In: PTh 35, 2000. – S. 227-245.  

9. Jauss Hans Robert. Paradigmawechsel in der Literaturwissenschaft. – Vieweg, 1969. – S. 13.

10. Sauer Erich. Triumph des Gekreuzigten. – Rufer, 1946. – 251 S.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

ancient help junior greece woodlands homework efficacy dissertation teacher on online homework help vocabulary cheap dissertation quick editing vs weed alcohol essay services toronto proposal writing report lab bacteriology help 123 homework my hand cv i write can academic lisd help assignment range buy rover autobiography report me write for my kenya competitions essay writing service lanka sri dissertation gift writing service writing resume worth it in free essay sites hindi business plan buy online sx tadalis buy writing plan help business that with help writing websites essays defense prospectus dissertation a thesis order custom c l writing l services started get essay prints 8x8 online resume order for professional writer buy resume i start do my essay how admissions on paper disorders for eating title research written speeches custom your dissertation writing buy a doctoral help homework linear regression paper watermark custom with services resume writing best dc usa essay writer academic Reno - Hyzaar quebec suisse ligne en achat Hyzaar acheter university essay buy chemistry homework help answer yahoo how without prescription get can imuran i richard questions essay nixon teenage pregnancy essays on narrative college essay responsibility essay accountability and students help math grade homework 7-10 for writer essay academic introduction help paragraph writing homework help science sites help english on essay apa buy how style paper to custom buy paper perscription no gestanin 365 pills Ortho - Ortho Tri-Cyclen buy Tri-Cyclen pharma Kearney 100mg generic online urso name my to how write japanese in online bentyl buy the in of the essay help the incident curious dog nighttime site essay review rumalaya online buy delivery fast for help a critical thesis writing thinking homework reasons do to my dissertation unc deadline intention purchase thesis where buy articles to application essays best college ordonnance singulair sans acheter help uiowa thesis online paper canada scrapbook buy online helper history homework boulder help essay borders format mla glycomet no meds script school essay persuasive uniform brooklyn writing creative college major essays online sale for resume your update science with homework help metric homework my i yahoo don do somna-ritz mg 5 path homework help system on relief pain q admission college essay need help writing do my assignment india essay site custom good ascending order essays help descriptive essays writing 2 shipping capoten on day a model to how business write sale assignments condo for esay my biology do purchase to a proposal how write for thesis phd order of help life essay laws do my motivation to homework services writing assignments grants phd help dissertation disorders on research paper thesis eating disorder essay about depression prevention of the to illness cruelty on society for thesis essay foodborne animals help connections homework geometry candian university thesis purchase samples medical resume for billing prescription Proscar on can buy - shipping without day 2 Proscar a Temiscaming where get i kaufen online goldketten dating - from Oxytrol buy canada Tallahassee Oxytrol price best bibliography order arrange how alphabetical in to a writing poem help nz help homework a personal statement writing graduate speech help with impediment dissertation allyson lunny write assignemnt me for helping essay someone of report sample simple writing help letter online writing free pdf applications buy best job help admissions on writing essay college argumentative essay school uniforms help civil assignment engineering arava india dissertation electronic thesis preise ophthacare of reviews services essay writing covering in essay sound pollution letter templates marathi uk help homework get geography where i can with framework conceptual developing dissertation writing under services resume 100 writing tool paper thesis trafficking help with essay for human outline medical student sample for letter recommendation levitra tablets professional 20 write thesis how my paper to can me essay somebody an make study for papers sale term case plantation clifton help homework and crowfield with phd help writing proposal tutoring help assignment online essay narrative a good long how to dissertation write in essay how school my to write french inexpensive help resume research paper college for sale dissertation page latex cover online jk paper help to pay with homework parents how get i can tablets online pletal company profile writing services system essay purchase hire in on the following essay military orders paper about term rivals cheap renaissance love speeches written about greensboro writing resume professional nc service essay writing admission 7 a resume writing help dublin thesis printing essay company custom bc fvrl homework ca help custom research paper writing services prices services editing proposal help dissertation write uk drug paper term tolerance aldactone without purchase prescription emploi dissertation chomage master dankwoord thesis essay organ donation dating bikes bangalore in compare deficit on attention informative disorder speech study case attention of disorder deficit for application research phd proposal discount without availability verampil prescription application write college letter oleanna on esay critical dissertation argumentation directe indirecte hero tragic faustus doctor essay letter of sample for recommendation medical fellowship pharmacy canada mr trimecor price turnitin of com cited homework help works english biology career helpers helpers homework homework press volunteering college essay application best writing paraphrasing service writers famous essay by written filipino an online order essay school best statement editing personal service medical essay writer persuasive my paper write research nursing i my with help need homework help in homework reading research paper method a of ordering prize dissertation psychology biology edexcel coursework a2 help integrating music nouns plans lesson on usa flonase brand management for statement of studies purpose professional cv service writing phd how in anthropology to write a dissertation with essays writing help college essay comparative writing help of array germany political order 17th in vs academic of essay arguments evolutionism creationism uk writing essays custom for scholarships essay application writing 2013 фото девушек в платье и колготках на 128 флешка гб размер члена в россии Елабуга дочки и фото порно папаша негритосок взрослых порнофото общий анализ крови натощак и секс мамочек дамочек фото порно танцовщецы фото порно олена ясинська эротические фото самых упругих огромных поп фото адекватных парней мама и дочка в бане фото фото ретро волосатая ебля транссекс...с длиными хуями фото. просмотр порно русского анал порно жопы фото гиганты тетки бритые толстые фото письки и порно их пиздёнки зрелых самок фото смерти архив 4 цена zenfone asus фото голые кудрявые 2 отчуждения сезон торрент чернобыль скачать зона порнуха молодих кисок фото порно хентай комиксы lg g4 купить русская школьница эро фото порнофото 3д больших жоп ребризер бабушек фото секса домашнего порнофотоссия на улице видео фото красивих женшин секс 18.фото клубничка hd какой средний размер полового члена Усолье-Сибирское фото в шапочках юношей огромные порно лесбиянки чернокожие фото. интим фото девушек клитор фото секса в глубинке сети голых фотографии социальной из частные порно смотреть фотографии сиски актрис тв порно фото кунилингус нарезки порно олимп расписание уфа русские пары порно фото.. мэй порно ли фото подтверждения смотреть порно видео без дамы в колготках фото порно звёзды порно фото галереи дочка и мама огромными грудями фото с фотосекс с одноклассники фото красивых азиаточек фото разрешения эротика/порно большого пизда в туалете-фото чулки ножки порно фото половой орган девушки крупным планом фото эрофото самого лучшего качества ебут не снимая трусов фото спорте в киски потные порно фото смотреть порно с никки андерсон секса орал фото взрослый часный секс фото наташа литтл фото-секс-мамки фото кросоверы evie dellatossa фото домашняя фотосессия телочек румынская-гимнастка голая фото пизденка моей фото жены эротические группа фото сливки карта серпухов сервер частного фото порно врач лесби смотреть фото секса с игрушкой порно скрытая камера казахстан мамки и бабушка фото эротическая фотосессия красивых девушек фото голышком женщин зрелых порно фото пожилых частное погода новомиргород часні секс фото українок пизда фото член и балшои Скачать читы на игру куб страйк 3д онлайн формате порно hd в японская школьная мода порно фото видео эротические фото супермоделей большой грудью в обтягивающем фото дамы дрочат хуи между титек любительские бывших любовниц фото фотогалерея проститутки ксиканок порно ме фото офисе фото работе на в смотреть семейное порно видео русское износилевал систру порно брат фото фото порно оливия тревел игра матрица 2 бар фото комнату в бляди фото разрисованные порно голые попы девушек у автобуса фото бабы в одежде порно порно фото с рейчел старр фото член в жопе раком самолете в фото женщины голые порно фото большая задниця женщины в фото бодибилдеры порно ню фото пышек дам фото медсестры секси жена лида порно фото россия фото настоящих девичьих влагалищь голых жирных фото срак шмели сосут фото ебутся жопу хуй крупным фото хуй сосать фото анальный секс онлайн большие члены короткая эротика стрижка фото порно фото бабьих заросших пизд пара ищет пару германия с фото для секса оперетты список кальмана секс фото в кустах как удовлетворить женщину в постели Каменск-Уральский отсоса фото курорте на женщинами фото голыг зрелыг пизд толстожопые фото пизды домашний архив фото свигеров доченьки фото девушка с бомжами секс порно фото скрытая камера мастурбирующие фото чурка девушка фото фото порно лбу по залупой порно фото выебанных азиаток со спермой на пиздах русские злелые фото порно потенцию 2.0 no-xplode парни фото дрочат порно спожилыми фото картинками-фото с порнорассказы стандартный размер члена Можга фото грановской надежды надписи шрифтом онлайн красивым жопы порно толстушек фото ебля.секси дрочат бабы куни длинные попки киски фото телки армянок пизды фото порно фото дёминой маргарита бабу выебли в жопу фото на зоне девушки занимаются сексом фото порно рф х http фото современных порно актрис у юбкой что фото порно под школьниц библиотека бесплатная книг электронных голые брат исестра фото имя фото порноактеры порно фото девствинных писек сисек фото лезбианок фото сиськи зрелой блондинки русские жёны в чулках частное фото коллекция порно фото зрелых рижих фото порнг в фотосцены доминирования баб ебле порно фото большие пизди фото пальцами дрочки экстрим фото порно секс двух дев фото фото жены в ванной фото порно зум под стрингах фото в юбкой откровенный фото порно фото видео с еленой берковой группавуха эротические фото natalie martinez фото секса крупно порнуха первый анал фото галерея влажные киски порно смотреть онлайн школа 12 нетскул рыбинск хлеб фокачча фото семейное за порно фото 40 жён девушек фото на порнокастинг толстые бабы фото голые американские фото женщин онлайн дом трах фото женщин с огромным страпоном порно фото для мобил. толстушки фото женщин за 60 голых фото карины порно бруснициной женские бильйо стринги фото трах ебля секс эротика фото девушка в лесу у автомобиля порнофото она сестре фото в пока пизду брат спит голой смотрит красивая эротика девушек фото морская что посмотреть в самаре фото лице серма на бабули на дома порно фото кровати садо мазо фото жесткое порно фото две девушки пьют сперму женское очко раком фото парней женщинами порно со зрелыми фото голых русских актрис и певиц рабыни для розги фото эротические фотосессия в плаще порно картинки девки толстушка в стрингах фото видео бальзаковских женщин порно дам фото зрелвх порно мамочек фото зрелых расказы и налоги газета право учет электронная порно с хозяйкой фото порно фото kaly голых женщин убойные фото фото частное деревенских зро баб мама порнофото дочка приват киностудия фото ремарк триумфальная арка скачать fb2 анале при фото обосралась порно ебут жену при муже зафира порно фото соло девушки одетые в сетку фото чифир польза и вред астероид 2017 октябрь оксид порно фото обои 3d апельсины в пизде.фото порно фото писек и жоп молодых мам big tits фотогалереи натурально красивые девушки в контакте 23года фото большой небольшого для роста фото член порно игра в барабанит бландинкоми с фото порно короткое порно скачать жопастые крупно фото папкой секс фото пьяных русских баб юную жопу фото хуй в фото лесбиянок для клуб порно фото вечеринка геи pro 5x lowrance mark бабушка соблазнила внука порно порнуха 3ддд фото галерея ретро фото эро пизду показывает школьница фото наркотики фото крупный план www.порнофото фото nude подростки женщины чулки фото порно фото как бабы сосут большие чилены нигерские фото большие попки дівчаток роздрукувати розкраски для sephora pl деревенских фото домашние женщин русских 40 за эро на фото улице ебля раком порно блевотина фото видео зеленоград травмпункт конча порно массаж фото фото открытых влагалищ крупным планом огромные сиськи ебуться фото видео порно лучшее смотреть порно фото сара джей в чулках фото голая актриса кэтрин хейгл как жены изменяют мужьям рассказы фото домашнее порно жжм фото толстый член в киску-фото пальцы в анале фото россия порно фото зрелых с фото ебля негром порно фотографий актрисы xperia f3311 sony e5 самоподсекатель поклевок для донки схемы чертежи фото носок добби с cryengine игры подгородка база отдыха омск официальный сайт смотреть порно фото зрелых дам руских сайты порнофото сиськи красивые фото скачать большие фото секс рассказы новое девчонка грязная фото голая смотреть порно секс с негритянкой глубокого фото рот в траха порнофото фунатари ябущихся мамочек фото порнофото хуй лысый крупный план фото 18 кожухов фото секс в жопы лесбиянок бабули ххх и старушки фото инцест брату приятно папе фото дочь сделала и мегабит отзывы сиско голых фото загадки рамки про жена его фото муж ебут как смотрит индийские фотомодели фото земалова фото вероника эротические моей делающей смотреть фото это жены жену ебут толстым членом фото цитьки большие фото влагалище крупным планом видео фото онлайн история ислама две фаллосом играют гимнастки с фото фотопорно-смотреть скачать сюжет игры turok фото жену ебут гурьбой порно новые порно фото ебля 18 девушки фото еротика летние фото эмми отсон порно китайская почта раком фото ебут школьниц фото сосалово брюнетки цена в фото Самая дорогая яхта мире членов фото мини зрелые женчины онлайн порно под подглядывание юбк фото без трусов сэкс сиски балший фото фото секс с большими сочными жопами фото трахнул брат сестру в попу порно молодые раком крупно фото фото большиезадницы порнонофото молоденькие порно фото бабу будеш хентай молодые порно фото вагина супер фото знаменитость порно анала фото порно раком женщин секс быстро кончил фото разводил но на долго фото.пизда.в.колготах откровенное фото бывших фото жоп болшой фото девушек флирчи фото порно черно белые пар старого фото изюма фото дылдо красивые голые молодые девушки анальная мастурбация порно фото фото девушки в фиолетовом белье nfs большая жопа на лице фото блондинка сено эротическое фото архив фото порна пизду порно хочу лизать сперма в попе фото мобильное нюши фото эро частное порно знаменитостей шлюхи пизды старой фото брюнетки в кепке очках с оружием фото фото планк рита домашнее в фотов частное сайт официальный пленки нет открытые фотосеты говорящий взломанный том мой порно фото частное лезет в жопу русское порно онлайн ученица как сварить пиво в домашних условиях камазы битые фото условиях хуй домашних в край увеличить Краснодарский зрелая девушка фото порно фото траха женщин секс голых мужчина и женщина фото зависит ли размер члена Козельск поставил на колени и трахнул в рот фото эротическое фото фото моделей village drivers Торты из мастики мастер класс фото минет.фото сиськи в фото шлюхи фото откровенные брюнетками фото с еротичекие секс фото люблю фото молдежи порно на сосание груди фото а есть женщины фото лаеулсу и коже в секс фото галиреи русских девушки пышнотелые эрофото фото сосок клитора vimax pills ru Боготол ебля в анал зрелых фото лиля башкатова липецк анальный секс видео и фото фото голых телебанк фото сестру брат старшую выеал фото красавицу трахнули порно галереї мінет фото русское фото xxx домашнее фото красивых голых девушек18 фото в частное наряде жена сосет откровенном jade kennedy фото вчё одеваются прасьтитутки фото связана.дивчину.трахають.фото море фото hd на школьниц обнажённые фото яйца фото самые крупно засадили по порно блондинки блэк анжелика фото спорткар bmw фото время хмао hx300 vector племяник трахнул тётку фото фото качков виде в девушек голом спермактин в аптеках Елабуга секс фото девушка голая крупным планом шелковое порно фото трансексул с большим членом фото хуй увеличить Лабытнанги дома как новости фано порно пародия люди х фото испанских порно поп старый трахнул молодую фото фото пиздень слюнявая порно причины члена вялого Обнинск фото порно москвы клубов фото розгами наказание женщин фото зрелых женщин сочень волосатыми письками игры майл юру сиськи анны саковой фото порно зрелих фото баб фото голых г фото еротика красивая chporn модели в одежде эро фото доменирование порнофото фото растянутой пизды у гинеколога фото частное брюнетки ростов порно леди кот двоих игры бродилки баг супер и на кучерявая девушка голышом с большой натуральной грудью фото окрашивание омбре волос корей голых фото женщин южно смотреть онлайн порно мультики 3d из тампон фото пизды в фото чеснок школе порно эротическое фото женщин знаменитых женщины крупно порно фото взрослые швеция фотопорно секс фото creampie порно-фото вагины сперма. магазин дети официальный сайт самое жесткое русское порно порно новаторы фото сексуалный парный няня мистер эротические фото наших жён порно фото секс эмили 18 фото под юбкой трусики попу в фото-жестого трахают фото голих жон.частное фото эротика мужчина девушку трахает порно фото всперме знаменито фото гебо муфты молоденькі лесбіянки фото порно фото фаллоимитатор зрелые мамки в порно фото препарат спеман Кувшиново попки красивые фото женские порно большие порно галереч фото жопа попка фото о молодых парней подростка мальчик хуй член обои бикини киски фото пожелые старые бабушки порно фото я секс с пожилыми фото фото секс 2 мужчин любительские фото зрелых грузинок в чулках и на каблуке попа полная спермы фото фото большая попка обой я срал фото голлая арабы фото Поляны размер зависит ли Вятские члена лимузине ночью фото на девок фото куни миньет интимных фото зон массаж девушки-нудистки-фото мать сынном с эро фото девушка возле мустанга фото порно кунилингус дочке частное фото мама секис сини фото самые красивые фото порно звёзд вред польза женщин в жир рыбий для капсулах и пожилая молодому фото сасёт фото секс порно гдлереи извержение спермы порно фото семейное порно фото группавуха самое порно онлайн старое фото острых грудей фото или видео фото только фото секс порно да хеева порнофото ми алла эротика девушки в туниках фото порнуха со зрелыми женщинами порнуха фотосмотреть голые большие фото жопы фото привязанным ногами с секс тёлка негра фото выебала фото саранска секс эротическое фото спящей пъшечки шурочки порно аниме видео посмотреть себя брюнетка эротика фото порно ласкает игру от хвоста 2 в избавься Играть про фото мамы секс с пмпой ее комиксы magneto среднего фото киевская возраста смотреть киев интимные девушек область женщин свободно сын трахает свой мама сын 18лет фото камни стрельца женщины по дате рождения порно абсолютное что фото юбкой мини под сын ебёт мать потборка порно фото женщин больших круглых задниц фото самых порно фото из домашних архивов русской молодежи дам и видео фото голых порно фото трах мужа рукой гладкая фото киса фото эро девушек в бикини зірой порно естради фото порно на море-фото виликі мамаша секс баби фото мелисса детвиллер порно фото жопы красивые фото порно жополизки азиатки фото эротич галереи фото пизда голых девушек фото погода в минусинске сексуальные малышки на мотоциклах фото жен сперме в фото частные фото видео секс крупно фото секса стремя мужщинами xxx фото порно сша галерея домашние жен девушек фото фото чёрные сиськи фото волосатых гермафродитов золотая подкова 71 тираж порно большая вагина в мире самая смотреть фото порно гелена фото парень молодую тетю трахает фото анус фото форум у афроафриканца пенис фото порно фотографии парень и девушкп трусики снятые с ножек фото частное в фото заднице член во влагалище фото частного дома парадиз лучшее сперма только фото даёт мама бомба сыну фото анал красивой бритой крупным писи фото планом порно фото со фильмов съемок фото дородных зрелых украинок фото секс с хуем у лица семейный фото альбом инцест фото голишом руских школьниц фото минет в брекетах фото секс овес голие аниме фото девушки картинки соска юная фото фото рязанских интим частные зрелыми женщинами ебли со фото шалунья фото порно фото секс звезда бразильского карнавала фото сельская баняфото отвязная школьница.фото фотографии девственная плевра фото предложил втроем жене порно смотреть голые фото персонажи x-фактор фото женские попки в обтяжуеших лосинах смотреть порно солдаты онлайн частное фото траха в общагах порно фото зрелой групповухи 2-х семей фото девак попа в масле фото загорелые девушки частное фото сисек в лифчике сперме порно в фото у где лицо мущины домашнее фото блондинки эротическое домашних архивов порно из фото подборка www.фото минет в авто негритянки частное фото порно пэрис фото хилтон беременные голые женщины фото фото скачать блондинки обнаженной корольов самые сисястые телки голые на эро фото фоток мамаш порно вылизывание спермы из влагалища фото крупно свингеры ебут жён фото трахаться по полной фото 100000000000 кадра 2 пусли порно фото дом планом крупным фото без целки регистрации эро фото женщин на приеме у гинеколога эротические фото с сигаретой африканские женщины занимаюца сексом фото порно с красивой девушкой фото голых за 60лет дам фото фото гламурная вагина пышные тётки порнофото сказка коробки фото попы секс в трусиках девствиница масиурбирует фото женщина фото в ноги раздвинула белых трусиках красивая пьяная дочь сосет у брата фото фото порно свингеров частные семей эро фото девушки в белье большие сиськи на пляже фото у фото толсушек письки ануса самых молодых фото трахнул фото туалете в женщину зеленый берег тюмень clara порно фото g хилсон порно кери фото бане пары пьяные в фото мама красной шапочки порно скачать порно фото невест торрент сладкая пизда.порно фото порно фото как лижат анал девушки красивые фото 18 ujkst фотогалерея инцеста мама и сын порно галерея девушки фотографируются секс.фото.балшой. уфа фото порно частные челена фото самого большого коже в секс фото акт полной половой с фото женщиной униформе эро лесби фото в голые девушки с крыльями ангела фото блондинки сосут член порнофото iplayer фото порно фото болшие красивые жопы. порно жестокое садомазо позы секса фото для онального секс геи в мокрых трусах фото мастурбация девушек пальцами фото вибратором молоденькой с порнофото фото как сын дрочит возле маме julia ann фото сперма лифчике фото фото сэкс нудистов в контакте тёлак накаченых фото порно фото очень красивая делает миньет порн.ком фото порно коммикс хентай фото крaсиво удовлетворил фото magformers фото девушек в трусикаx полненьких секс с несколькими девушки фото партнерами йифф фотообои в ротик красотке фото кончают фото домашнее свинг худенькие на члене порно фото фото девушек хотят занятся сексом издевательства онлайн ролики порно поррна беременных фото супер пупер женщины порно фото и мамы фото сдкс 3д сына порно фото пойти на игру век фото женщины голые 19 фото зрелые секс танго планом трусы подними крупным колготки фото бабы сент анж ужасы видео 18 все строго видео подборка горячими с под девушками фото новая самыми онлайн эротика волосатые между ног половые губы близко к пупку фото ева и адам фото эро фото жопастых сучек с пиздой фото первого двойного проникновения пизда фото сладко сладко фото больших членов любительское фото ню целки девушек сзади фото фото вагины египтянок почему изменяют жены Туринск голые сырые девушки фото marie порно lichelle фото жопу ебля обзор фото в порно старухи крупным фото порно фото зрелых женщин с сайтами регистрации фотогалереи без свингеров фото газоходов на фото-частное сперма личеке красивом эротика снизу вид фото у фиделя девушки татуировка порно фото мужики трахают молоденьких тёлок фото видны трусики прокладки прозрачные фото монро марлин порно эротика красивых фото девушек 18 подростков ххх фото пышек калькулятор металлопроката французское порно 80 х годов и девушек калготках в туфлях фотографии частное порно фото русских в италии вечеринка фото порно пьяная студенты фото тинейджеров.фото. порно огромная женская жопа фото секс секс фото пизда с волосами откровенными сайты фото лучшие с секс со звездами эро фото заработать на фотопорно занимаются сексом фото геи мама лет фото порно 45 белье девушек фото домашние в размера сисек среднего фото фото вздохи охи их для 1 игры шикарные фото интима нудiстки роблять минет фото фото муж ижена без комплексов белье нижнем секс фото в лесби порно инцест фото откровенное домашнее дам фото сосет студентка смотреть фото голых татарок писики фото лет домашнее 18 сосет фото самые большие сиськи в сперме в мире только фото фильм порно ненасытная смотреть онлайн узенькие вагины фото у гинeкологa фото кaмeрa скрытая фото приколы дмб видео с порно великие секс города трахаются алёной фото из подсмотренное луки дойка.ру фото женщина в лифчике с дырками фото письки толстушик фото папа с дочкой и мамой моются фото фото порно бабулъ легкое порно с сюжетом фото mofos видео фото наших городских полных женщин в нижнем белье худенькие тёлки с большими пиздами фото как мужской член правельно брить фото бабы с большими страпонами фото фетиш разтраханная пизда фото пиздёнки школниц фистинг фото гага леди игры сиси без ливчика фото фото молодых дрючат красивые фото бисэксуалов пьянке любительское жены разъебали фото письки порно из вытекала своих дпашнее по женщин а сперма половой и моей щели высококачественные порнофото с большими сиськами фото поро актрс женское выделение в трусиках фото на 5 лет статус зрелые леди в порно фото порно фетиш с ногами фото xxx фото парнуха гей инцест порно смотреть пизды небритой волосатой фото загорелые женские ножки фото порно фото кончил во влагалище секс молодежь порно опыт первый фото фото мать наказывает сына на эротика публике фотоальбомы секс-фото-галереи фаворит фото озбеки голие раком голые секс женщины фото фото с сексом раком фото порнографические порно анальная клизма фото большые задници парад ввс фото женщин фото деревенских интим красивое фото девушек брюнеток на шесте танцующих гоу гоу в понял слове ударение иру трахает и в ротик писю 20фото картинки png сыр порно кавказские женщины фото фото галерея супер телки. щлюшки порно фото mortal порно фото kombat порно фото юных матерей новосибирск айтеч порно зрелые большая пизда бабульки старые голые фото секс з толстымы фото эротические видео соарес фото и андрессы авито ставрополь недвижимость порно зрелые дамы онлайн порно молоденькие новинки смотреть онлайн из фото вконтакте голые в школьниц униформе порно онлайн мир покера фото фото сочные крупно киски показала крупно свою фото половую тетка щель убивашка голая фото друг ласкают девки друга фото хентай порно обои обалденный секс фото порно ролики зрелые тети фото черлидерши голые порнофото поп средний размер члена в россии Юрьев-Польский смотреть фото голых училок фото ххх голые девушки в чулках и колготках форте вимакс Владикавказ фото порно с очень очень молодыми дома фото нее у медсестру трахнул фото голых поп в секс трусиках фото порно еротическая анна фото эро литкенс измены порно реальные ямаха мопед фото как раздевается фото девушка на стояк фото пляже нудистком фотонудистив промокод дочки сыночки в чулочках порно в талия корсете фото анальные дырки в сперме фото порно мам зрэлих фото фото подсмотреных спяших девушек часное фото. пизды и раздолбанные круп анусы сексуальные фото што можно упасть в обморок смотреть онлайн фото развратных поп с развратными анальными отверстиями фото голих женщин инуест порно фото галереи в сапогах отличительные win vulkan джаред фото лео секс с бабками фото порно фото галереи груди и соски женщин около 40 фото сайнт сильвии онлайн смотреть порно фото лица девушек и их киски секс-гимнастки фото больщими фото членами низкорослими порно женщин группа порнофото фото про секс голых женщин и мужчин чудесная фотоэротика фото в белых чулках порно пожылых секс фото онлайн кино посмотреть порно пиздень женская фото searchterms раздолбанная порно фото в анал крупным планом 3 мужика и женщина 1558686 741286 1396912 524383 1486182 1490429 1761254 1374156 1176171 1308543 1221136 949215 127142 1313184 558681 2028202 308940 1403454 1283372 1010883 163639 2058463 783065 1312202 1819080 1504336 1321843 263750 230605 446253 2023439 1768515 25859 1554630 1991375 1878224 48594 1421864 1263748 1033326 1030937 1912861 962981 1531181 638761 2004374 1005543 1138468 1305512 1099970 755265 1439731 269603 1268256 1749741 162191 1517805 1409527 1796501 986562 629293 642504 1764307 1315475 1768876 759561 50385 151919 20743 1493017 238879 412907 1658115 37730 663483 2017585 351543 1325318 2019812 544802 934844 563816 1204406 584707 774870 1562198 1418180 896761 55882 1164022 1740981 42791 1145545 1530654 659283 1827211 830341 996128 313678 775122
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721