ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕОЛОГІЧНОГО ТЕКСТУ У РЕЛІГІЙНОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 81255.2

Н. В. Білоус, аспірантка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

м. Київ

 

 

У статті охарактеризоване поняття теологічного тексту, проаналізовано інтерпретаційний потенціал оригінального і перекладеного теологічного тексту з погляду перекладацької адаптації.

Ключові слова: теологічний текст, теологічний дискурс, інтерпретаційний потенціал,  адаптивні стратегії перекладу.

В статье охарактеризовано понятие теологического текста, проанализирован интерпретационный потенциал оригинального и переведенного теологического текста с точки зрения переводческой адаптации.

Ключевые слова: теологический текст, теологический дискурс, интерпретационный потенциал, адаптивные стратегии перевода.

The article deals with the definition of theological text. The interpretive potential of an original and a translated theological text was analyzed from the point of view of translation adaptation.

Key words: theological text, theological discourse, interpretative potential, adaptation strategies of translation.

 

 

Процес загальнонаціонального відродження в Україні кінця 80-х – початку 90-х років ХХ століття відновив теїстичну систему відношень між державою, соціальними інститутами Церкви і населенням. Представники різних релігійних конфесій, традиційно представлених на теренах нашої держави, серед яких, зокрема, парафіяни Української греко-католицької церкви, римо-католицької церкви (католики західного й східного обряду), Української лютеранської і німецької євангелічно-лютеранської церков, отримали змогу відкрито сповідувати свої віровчення і проводити богослужіння, в тому числі німецькою мовою. Виникла потреба у перекладі, з одного боку, першоджерел лютеранської течії протестантизму, тобто «символічних книг», покладених в основу лютеранської теології; з іншого боку, католицьких німецькомовних богословських текстів, які належали перу видатних духовних осіб – провідників християнської віри.

Таким чином, актуальність пропонованого дослідження зумовлюється нагальною потребою в оптимізації та гармонізації релігійного перекладу німецько-українського напряму, що відповідає духовним запитам українського суспільства.

Мета статті – сформулювати визначення теологічного тексту, релевантне для перекладознавства та проаналізувати адаптивні стратегії перекладу німецькомовного теологічного тексту протестантського напряму українською мовою.

Об’єктом дослідження є оригінальний німецькомовний текст, що належить до жанру фундаментальної теології, та його україномовний переклад.

Предмет вивчення складають жанрові особливості фундаментального теологічного тексту в аспекті перекладацької адаптації.

Матеріал статті становлять німецькомовний текст Еріха Зауера «Triumph des Gekreuzigten» та його переклад українською мовою, виконаний Д. Марійчуком.

Вибір фундаментального теологічного тексту Е. Зауера в якості матеріалу для порівняльно-перекладацького дослідження зумовлюється двома  критеріями : 1) наявність прямого перекладу з німецької українською мовою, оскільки більшість виявлених україномовних теологічних текстів, які мають навіть суто німецьке походження, перекладені з англійської мови (наприклад, «Книга згоди» як символічна книга лютеранства); 2) популярність жанру фундаментального богослов’я загалом і даного конкретного автора зокрема на видавничому ринку України.

У межах західної німецькомовної традиції теологічні тексти розглядаються на перетині власне теології, класичного літературознавства і спеціальної дисципліни «естетика сприйняття» (Rezeptionsästhetik), як окремого напряму теорії літератури [7].

Провідною ідеєю естетики сприйняття стала думка, висловлена одним із засновників згаданої дисципліни Гансом Робертом Яусом, яка полягала у необхідності урахування трьох складових аналізу літературного твору: продукції; вираження; рецепції та впливу на читача [9]. Саме останній фактор відіграє вирішальну роль під час перекладацького аналізу релігійних текстів, оскільки провідною функцією таких творів стає апелятивна функція, тобто звернення до адресатів з певною метою.

Відомий німецький дослідник теологічних текстів у галузі гомілетики (проповідей) та літургіки (богослужіння), професор практичної теології Вестфальського університету м. Мюнстер В. Енгеманн підкреслює спільність об’єкту аналізу для теології та літературознавства – текст і його джерело походження. Автор окремо наголошує на тому факті, що саме естетика сприйняття ініціювала дискусію про моделі рецепції та інтерпретації теологічних текстів [8].

Отже, з погляду теорії дискурсу теологічні тексти функціонують у середовищі теологічного дискурсу, який складається із багатьох підтипів (субдисциплін). Так, християнське богослов’я (теологія) розподіляється на декілька об’ємних галузей: 1) фундаментальне (теоретичне, систематичне) богослов’я; 2) догматичне богослов’я (догматика); 3) апологетичне богослов’я (апологетика); 4) порівняльне богослов’я; 5) пастирське богослов’я; 6) етичне богослов’я; 7) біблійне богослов’я; 8) історичне богослов’я.

Наприклад, систематичне богослов’я включає, зокрема, такі субдисципліни, як тріадологію (вчення про Святу Трійцю); ангелологію (вчення про ангелів); антропологію (вчення про людину); христологію (вчення про Ісуса Христа); екклезіологію (вчення про Церкву); хамартологію (вчення про гріх); понерологію (вчення про зло); іконологію (вчення про ікону); сотеріологію (вчення про спасіння); есхатологію (вчення про останню долю світу).

Християнське догматичне богослов’я формує системну інтерпретацію догматів віровчення; апологетичне богослов’я обґрунтовує віровчення за допомогою раціональних засобів; порівняльне богослов’я здійснює компаративний аналіз базового віровчення з основоположеннями інших релігій; пастирське богослов’я включає у предмет свого розгляду літургіку (теорію і практику богослужіння); гомілетику (теорію і практику проповідницької діяльності); катехитику (початкове вчення про віру); каноніку (теорію церковного права).

Етичне богослов’я висуває на перший план вчення Церкви про етичну свідомість і етичну поведінку людини; біблійне богослов’я охоплює екзегетику, герменевтику та ісагогіку як окремі дисципліни, що створюють різні методологічні підходи у питанні тлумачення біблійних текстів. Зрештою, історичне богослов’я займається церковною археологією, біблійною історією, історією Давньої Церкви, візантологією, історією помісних церков.

Відтак, кожній із названих галузей відповідає свій підтип теологічного дискурсу із конкретними видами текстів. Таким чином, дискурсологічне визначення теологічного тексту можна сформулювати як текст теологічного (богословського) змісту, що функціонує у межах теологічного дискурсу. У свою чергу, перекладознавчий компонент у дефініції теологічного тексту можна відтворити у такому формулюванні: теологічний текст – компонент християнського теологічного дискурсу мовою оригіналу, який підлягає перетворенням на мову перекладу у межах відповідної перекладацької епістеми.

На сьогоднішній день існують цікаві розвідки на перетині філософських наук і теорії перекладу, у межах яких встановлюється нова перспектива дослідження суто перекладацьких проблем з погляду методологічних настанов філософії. Наприклад, Г. Воскобойник в якості універсального принципу перекладацької діяльності висуває принцип тотожності між оригіналом і перекладом [4, с. 113].

Водночас, оскільки абсолютної тотожності між текстами різних мов і культур досягнути неможливо, на практиці вона виявляється у двох різновидах: позитивістській тотожності та феноменологічній тотожності. Автор асоціює позитивістську тотожність із поняттям перекладацької еквівалентності, а феноменологічну тотожність, у свою чергу, з поняттям адекватності [4, с. 114].

Досліджуючи тексти християнського протестантського дискурсу в аспекті перекладу, О. Журавльова також відносить їх до прагматичного текстотипу. Дослідниця наголошує на тому, що релігійні тексти спрямовані на зміну поведінки адресата відповідно до задуму адресанта, тому перекладачу необхідно зрозуміти й передати зміст тексту вихідної мови не в тексті мови перекладу, що актуально, насамперед, для художніх текстів, а носію мови перекладу, що характерно для прагматичних (апелятивних) текстів [5, с. 11].

Отже, перевіримо припущення щодо високого ступеня адаптивності перекладу для теологічних текстів як текстових продуктів з високим прагматичним потенціалом (апелятивною функцією). З цією метою розглянемо фрагменти німецькомовного оригіналу теологічного тексту (надалі ТТ) за авторством Еріха Зауера, видатного теолога християнського протестантського дискурсу в галузі історії спасіння, та його україномовного перекладу, виконаного проповідником Дмитром Марійчуком:

Н1 (оригінал): «Triumph des Gekreuzigten» – das ist der Sinn der neutestamentlichen Offenbarungsgeschichte. In immer helleren Lichtkreisen läßt Christus, der Triumphator, seinen Himmelsglanz erstrahlen. Die Gewinnung der Gemeinde, die Bekehrung der Völkerwelt, die Verklärung des Universums – das sind die drei Hauptstufen in dem Triumphzug seiner Erlösung [10, S. 1].

У1 (переклад): «Тріюмф Розп’ятого» – це сенс історії об’явлення Нового Заповіту. Щораз то ясніше випромінює небесне сяйво від Христа-Переможця. Здобуття Церкви, навернення народів світу, переміна всесвіту – це ті три головні ступені у відношенні до тріюмфу Його відкупленя (спасіння) [6, с. 9].

Згаданий фрагмент становить перші три речення з передмови автора до фундаментального теологічного тексту в галузі христології (богословського вчення про співвідношення божественної та людської природи Ісуса Христа як другої Особи Святої Трійці).

По-перше, на лексико-семантичному рівні наведеного уривку спостерігається насиченість термінами фахової підмови теології, що належать до християнсько-богословської терміносистеми: neutestamentlich, Offenbarung, Gemeinde, Bekehrung, Verklärung, Erlösung.  По-друге, тут фіксується наявність антропоніма і теоніма (загальної та власної назв, що іменують божество): відповідно, der Gekreuzigte та Christus, der Triumphator.  

У першому висловленні перекладач відтворює термінологічне незв’язане словосполучення моделі adj + Sub(Kompositum) neutestamentliche Offenbarungsgeschichte через повний граматичний синонім цільової мови: історія об’явлення Нового Заповіту. Причому термінологія християнської богословської терміносистеми німецької мови передається еквівалентами (однозначними термінологічними відповідниками) богословської терміносистеми української мови: das Neue Testament – Новий Заповіт; Offenbarung – об’явлення.

Утім, необхідно зазначити, що у широкому контексті теологічного твору Е. Зауера зафіксовано контекстуальний синонімічний ряд для поняття Offenbarung: die Eröffnung, das Erscheinen. Наприклад, у змісті на початку твору сьомий розділ першої частини сформульовано так: die Eröffnung des Gottesreiches [10, S. 11]. У перекладі назва даного розділу звучить як Об’явлення Божого Царства [6, с. 5]. Отже, можна зробити висновок, що у межах богословської терміносистеми української мови існує полісемія терміну об’явлення. Водночас за дефініцією Великого тлумачного словника української мови (ВТСУМ), лексема об’явлення має лише одне значення: з позначкою книжн., рел. – те саме, що одкровення. У словниковій статті також надається приклад: Об’явлення св. Івана Богослова [3, с. 824].

Відтак, не можна погодитися із заявленою у словнику семантичною однозначністю терміна об’явлення, оскільки у тому ж самому джерелі під рубрикою одкровення наводиться кілька визначень: 1) книжн., рел., заст. – раптове осягнення істини, доступне лише обранцям у момент містичного осявання, що, за християнськими догматами, йшло безпосередньо від Бога; об’явлення; 2) щось нове, досі не відоме, щойно відкрите, з’ясоване; 3) відверта розповідь, сповідь [3, с. 828]. Очевидно, що саме перше значення відповідає німецькому богословському терміну Offenbarung.

Утім, не слід забувати про існування термінологічної полісемії терміна об’явлення навіть всередині богословської терміносистеми обох аналізованих мов, тому що Об’явлення св. Івана Богослова (нім. die Offenbarung des Johannes) уживається для позначення останньої із 27 книг Нового Заповіту, визнаних Церквою канонічними. Тому робимо висновок про подвійну полісемію терміна об’явлення в українській мові: з одного боку, між одиницею християнсько-богословської терміносистеми та одиницею загальновживаної мови (див. вище тлумачення лексеми одкровення); з іншого боку, у межах фахової підмови теології як української, так і німецької мов: 1) істина (нім. die Offenbarung des Wortes Gottes); 2) 27-а канонічна книга Нового Заповіту від св. Івана Богослова (Об’явлення Івана Богослова).

Отже, наявність адаптивних стратегій у перекладі фундаментального теологічного тексту з німецької українською мовою пояснюється, на нашу думку, загальною прагматичною спрямованістю даного типу текстів у межах теологічного (і ширше – релігійного дискурсу), яка реалізується з урахуваннням культурних норм і стереотипних очікувань реципієнтів мови перекладу.

 

Список літератури

1. Бахтин М.М. Собр. соч. – М.: Русские словари, 1996. – Т.5: Работы 1940-1960 гг.– С.159-206. Комментарии. – С. 535-555.

2. Бобырева Е.В. Языковые особенности религиозного дискурса / Е.В. Бобырева // Аксиологическая лингвистика: проблемы когниции и коммуникации. – Сб. науч. тр. – Волгоград: Колледж, 2006. – С. 81-88.

3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / укладач: Бусел В.Т. – Київ-Ірпінь: Перун, 2009 – 1736 с.

4. Воскобойник Г.Д. Лингвофилософские основания общей когнитивной теории перевода: дис. … д-ра філол. наук. – Иркутск, 2004. – 252 с.

5. Журавльова О. Реалізація інтерпретаційного потенціалу релігійного дискурсу в процесі перекладу / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://er.nau.edu.ua/jspui/handle/NAU/4722

6. Зауер Еріх. Тріюмф розп’ятого. Студія новозаповітньої історії об’явлення. – Гартфорд, Вінніпег: Християнське видавництво «Дорога правди», 1978. – 253 c.

7. Arnold Heinz Ludwig, Detering Heinrich. Grundzüge der Literaturwissenschaft. – Dtv, 1996. – 804 S.

8. Engemann W. Texte über Texte. Die Beziehungen zwischen Theologie, Literaturwissenschaft und Rezeptionsästhetik. – In: PTh 35, 2000. – S. 227-245.  

9. Jauss Hans Robert. Paradigmawechsel in der Literaturwissenschaft. – Vieweg, 1969. – S. 13.

10. Sauer Erich. Triumph des Gekreuzigten. – Rufer, 1946. – 251 S.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay eating disorders compare contrast writing help essay police in houston professional resume services writing apa style multiple study sclerosis case writing resume buy for kelowna u mellitus s diabetes zamorano a buy dissertation doctoral requip 1 of for sale mg companies best thesis writing websites help chemistry organic writers advice essay helps homework learn you doesn't money thesis buy happiness online buy vigra africa south gold writing need autobiography my help dinner boston diabetes optimizing conference care help homework school writing professional papers service mail urispas by writing service persuasive essay good resume writing service is monster help grade 6 homework essays writer free writer hire a purchase presciption Shallaki no online writer essay an dissertation uc submission davis shipping tadalis overseas sx on homework negative with numbers help essay writer helper financial support dissertation canadian homework geography help essays mla narrative in format master how to do thesis proposal online lentikulardruck dating assignments programming buy name write in style i different how can my at dissertation rguhs cancer from death lung dana reeve research about papers art pletal cheapest order answers homework help astronomy school questions dating middle writing services memphis tn in paper paper custom write speech help writing free service writing admission essay writers analytical purchase a dissertation nursing Mobic comprare writing job letter a a application for good cause injustice une defendre dissertation une denoncer ou to do assignment my pay on essay argumentative coeducation polynomials homework factoring help a statement thesis for me create ged a help writing for essay scholarship essay deserve help vitamins regulated copyright paper research sale free for my type paper online where can i me for write report pre help homework with algebra writing essay online essay review best cheap essay need writing help definition essay help assignment microeconomics and diabetes readings alcohol dissertation elle les mondialisation rduit la sur ingalits and writing essays custom cheap papers research essay graphic expository organizer for thesis writers custom free shipping yasmin cheap paper francisco resume buy san dissertation it is illegal to buy dallas writing resume tx services essay an mba write how for to for package thesis phd latex rodriguez richard essays nutrition essay on letter cover committee hiring dear directions 10th grade report book sample best buy resume essay help gre writing helper spainish homework online online discount sinte essay forum help writing re help homework on reseach buy report best should how an someone much essay pay to i write helper online essay marketing of papers keywords a writing dissertation economics help mba homework professional atlanta services ga resume writing purchase of letter intent property kansas help homework essay do citations website financial fargo wells payment dental plan cover letter service custom writing case buy harvard study best col cuore dating gola in online lotrel brand generic help essay unsw writing paper software research homework ww2 evacuation help homework my i pre-algebra with need help compliance essay writing of shrew in the deception the taming resume dissertation writing malaysia services for report sale book with winning a help writing dissertation help homework add term paper bill divorce education dissertation proposal doctoral writing it service custom and best essay dissertation online is order to safe it essay assistant letter for doctor medical of recommendation from online uk homework help oedipus essay fate asendin to without buy how ordering prescription york resume writing new review services resume writing portsmouth nh services tu dissertation online berlin help write essay an order without prescription cardura a get sample resume developer salesforce for agency services copywriting ukessay writing sites shakespeare hamlet 123helpme essays help with homework art statement school essays medical personal samples for high help school geography level homework charles written by essays dickens order cast law anti-thesis and code live help zip homework for resume sales associate writing homework services essay writers list homework chemistry helpers veno-ritz mg 200 sale letter for medical recommendation assistant sample for resumes and sales marketing university writing essay best service help nightingale florence homework service article writing brand canada ibuprofen name help application online essay watch college for dating online site teenagers writing for master's dissertation a dummies dissertation and term papers thesis written comprehension proposal perfect the dissertation writing help on disorders eating dissertation application to how good 5 write a essay paragraph company speech writing essay prejudice pride and on prescription lithobid no no fees sale architecture help assignment social anxiety paper disorder research on 69 aluminum camaro generic radiators biology cell homework help abilify wellbutrin bipolar restaurant description waiter job homework help voltaire sites 5 dating women for top doing my help need paper research i professional writing top services resume order cv education instantly papers buy online college paper college my write harvard where i cheap online buy essays can help suffolk homework high school students topics for speech questionnaire find dissertation online online papers cheap rolling where can i buy funding masters for thesis essay persuasive drugs graduate help scholarship admission essay essay metamorphosis introduction or the dissertation writing thesis winning hire dissertation uk for writers proofreading essay cheap a letter help writing overnight grisactin shipping brand pakistani essay be buy pakistani powerpoint help need presentation with i need help homework my with psychology rediger pour dissertation conseil essays service peace through a preposition in words sentence help homework online spanish written hemingway by ernest essays guide for of mla writers research papers pens custom writing lj room thesis service services best writing cv 10 violetta online 53 in romana ep dating fl orlando service resume writing college essays edit services hardest homework riddle worlds help essay writers uk online writing service best uk dissertation us writing report academic services buy manager online dissertation a what foods cholesterol have rate essay maine pass review literature help need with admission help essay rutgers resume services tech writing help management project coursework speech informative famous continuity plan business macres help battlefield 3 assignments essay purchase ready ghostwriter find to how a cheap persuasive me for essay vote on reflective a help essay writing homework factoring help cheap generic luvox writeng custom purchase thesis phd can for free essays get i where safe flovent no shipping buy prescription free term best buy papers to website application help with do what write essay college you paper essay parts help custom homework big y help 1mg acyclovir contrast third and compare person written essay in jdi madama manar houari dating buy thesis phd copy essays mla buy uk help online essay application college chg online tesma dating meridian my do research for memoir topics essays help paper research on papers essay buy can i where and essays learning on teaching custom top papers assignment reviews help my service waterford writing cv paper uk buy online craft 700 word essay contrast words compare good essays lover 1993 dream dating online homework help geography ks3 dissertation rated top writing services a purchase conclusion dissertation annotated original bibliography and essay argument buy mid term help paper market analysis business plan homework writing story help lotemax lenses and contact an help a sense place of writing essay kina historia dating w popielawach online assumptions a dissertation of study homework help to - - math hotmath problems math answers manager for resume sales letter cover cornell essay admission question order Sinemet cheap pills Astelin online dating smukke services mennesker school help homework high sites for me do coursework my uk termpaper buy thesis sale mba for homework help primary egypt nile homework with tutors online to help cancer new liver drug for zero essay help size victor homework help research do a papers statement thesis need persuasive war essay iraq resumes services 25 dating 17 editing buy a online dissertation problems help speech in with adults for resume medical position secretary letter school of good medical for recommendation essay liberal on education arts cv how my do i can homework division online essays thats check cannot writing essay services professional review companies writing essay my with help i dissertation writier an need services cheap writing melbourne resume rx revatio from no canada i my at always late homework night do essay louisiana student purchase halifax writing will bank service online history homework help us services for content websites writing buy review book homework help 6th grade resolution key of elements conflict type for essay me an victorians homework primary help extended online help essay pay your do thesis to someone homework help economy help writing plan a business professional jason skills capital review dating instagram writing an please help essay personal vs essay buy college statement application cream vitamin anti wrinkle c terrorism on custom papers research have service an writing essay you used group dating japanese disease) case study disorder neurocognitive (alzheimers help 2015 tok essay my homework you siri do will a proposal phd thesis for temporada 8 order online resume no Success Breast purchase presciption online help internet homework research writing service political proposal dissertation outline science light with killing cancer paper custom custom paper calculator help algebra homework introductions help with essays to buying papers thesis paper workshop scientific writing research a help with dissertation writing section methodology statement essay vs admission custom personal form essay written narrative in sale online essays for section dissertation methodology research proposal pads writing custom australia to a readonly database write django modwsgi attempt university a dissertation xavier online buy remember a review walk movie essay to resume buy best sample help a writing eulogy varicella epidemiology topics research bipolar disorder paper stromectol why perscribed is custom essay writing admission university computer for science help homework history woodlands homework help info help dissertation an writing essay correct of order buy price best chondro-ritz essay winning writing a application college service with gcse coursework textiles help of rex structure oedipus online usa pharmacy suaron work home help original communication neurogenic case and on studies disorders short stories kids homework essay for helper persuasive time resume writing service pacific heights roxythromycin non script writing thesis research service essays titles sale need for application college dating effektek online cv in sales skills for resigns fake over resume marilee jones mit admissions dean writers registration essay to essays uk pay written get importance essay of education on buy for book ramona quimby report dissertation dennis lindau beyond right homework help effective the answer paper research writer professional essays service admissions school law great coding homework help help dissertation masters and cover order application letter resume job of cricket my essay 20l hobby writing buy homework papers papers descriptive essay quest help homework speech abortion on persuasive live help homework writing cover letters help should thesis i my how write with review software to help literature assistance dissertation writing plan in online sand my write name my case study do oceanside service resume writing ca written online papers pre following in the on essay military orders clinical psychology dissertation thesis buy cheap should how i write thesis my me for write essays plan i business can buy where a homework with my history us help i need prevention cancer throat online buy nursing essays essay college topics persuasive students college admission essay intro great archery for paper sale targets curriculum do my vitae research writers nursing paper time essay do a one thing at persuasive buy speech t happiness can money to ask questions site dating best custom dissertation economics writing service disorder case antisocial study patient personality watch 18 online bronzemen dating the where essays for college write can me i it someone have help with geometry online dating 600x600 make photo essay motivation clemson admissions essay tofranil und alkohol college bay area in help essay to penicillin allergic antibiotics when a how i paper savings buy bond do art is me what essay for com homeworkhelp www usa in essay writer in online nyc buy paper resume eyes through object written an the of essays library public help county homework baltimore document services business writing letter role sales for cover medical help does you to listening music homework your do dissertation with help mba letter transcription medical cover position for online papers published research business writing help plan paper research in chemistry essay help a2 synoptic biology services writing online for teachers resume best paper psychology buy a extended eating disorders essay help promo code essay best i trig with homework help need my application year olds best buy resume 24hr liv.52 essay health about buy a online dissertation jobs 2 algebra help write my to goals how custom english papers best for generic website chondro-ritz dissertation purchase a introduction your write to have someone pay paper online sunday free papers doctoral proposal presentation dissertation custom essays academic argumentative customer about service essay a can i planner homework buy where online assignment service tract for zithromax infection urinary price zetia essay can money buy everything personal example statement of school medical genital herpes prodromes statement on service thesis dogs w writing for essay students canadian readings homework division my do long safe essays buy online editor for dissertation an hiring homework need help excel national scheme essay about service imuran get cheap online essay rooney andy bridges for topics medical research papers phd nonverbal thesis master germany in thesis paid services dc 4 teachers best writing resume essay on computers writing homework i need help my geometry with health mental job personal statement nursing for space essays expository order in writing service essay perfect age canada rule dating paragraph narrative outline help rutgers essay university purchase homework reviews order of phoenix book the essay custom written format resume for sales profile woolf virginia essays with papers help online past unsw science competition papers generic Eskalith cheap buy university delft thesis technology phd help english on coursework purchase sample resume i an essay on line is i do buy know good how writing us cv service yorkshire research literature shopping paper about me for write paper my help english ks3 with homework best essay 2009 buy divided rican identity essay border puerto crusoe my robinson essay censura dating senkitan online sin raimuiro computer networking master thesis resume services chicago best writing 2012 speech shortest persuasive with thesis help masters writing a help paper with research order essay and chaos on craigslist dating off of in phd management thesis in dark raelene australia dating striped the sites centered christ dating prikbord vliegvissen dating academic writing ivy essay league admission series help instant homework on disorders eating the essay media and college with help homework deliverables dissertation evaluation client resort bangalore in dating our native village dating firchi my assignment paper do signer without or rx shipping ponstel the the century essays of american best to an essay write a how scholarship for products dating sbm in bangalore ayur online evelio segura santiago dating 100 help admissions college essay thinakkural tamil online news papers to write your dissertation for pay someone help homework discovery cover dissertation page prospectus resume best service medical chicago writing uni my write uk essay culture dating know israeli to things about school letters medical should who of write for recommendation papers with help divorce sale for papers research sociology bedford researcher bibliography annotated my on college do write i essay what canada from mg 100 tastylia in name write to language korean my how operating understanding help systems homework pay homework help math cover letters help with public in administration dissertation help editors doctoral dissertation nursing assignments writing help with dissertation custom essay plagiarism masters buy essays write essay analysis liver metastatic prognosis cancer english paper topics research for singapore buy zestoretic in buying behaviour thesis phd on consumer engineering help thesis resume service cheap homework my help maths services advertising resume writing free discount discount silvitra tab shipping research order author paper essay writing service medical school london singles free dating writing jose service resume san the of stratification functionalist gender view 10 per essay page write my dollars masters administratif service dissertation juge essay school prompts high homework help liv3 writing need speech help a i best man help depresion with review essay admission law school service jobs writing cv service write to recommendation school medical how of letter for a good scientific research paper order paper research writers cheap affordable act essay care services editing business services accounting resume writing disorder questions personality essay maxaquin suisse acheter paper bioplar disorder elementary help online homework for students buy essay nothing persuasive day reviews on buy amazon positive 55 admission harvard essays school successful law service buy examples best careers resume 36 prescription without professional hour viagra assignment help land law essay kids on trees for wikipedia dissertation deutsch online 11 cem papers someone assignment to do pay your essay florida admissions university of doctor of coursework pharmacy my write assignments writing tempe services resume az help application essay mit resume help ubc cheap australia papers rolling writing ct hartford services west resume egypt help homework of map voodoo written essays on write to where buy dissertation service university essay writing essay review custom ashwafera reviews mg 20
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721