ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕОЛОГІЧНОГО ТЕКСТУ У РЕЛІГІЙНОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 81255.2

Н. В. Білоус, аспірантка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

м. Київ

 

 

У статті охарактеризоване поняття теологічного тексту, проаналізовано інтерпретаційний потенціал оригінального і перекладеного теологічного тексту з погляду перекладацької адаптації.

Ключові слова: теологічний текст, теологічний дискурс, інтерпретаційний потенціал,  адаптивні стратегії перекладу.

В статье охарактеризовано понятие теологического текста, проанализирован интерпретационный потенциал оригинального и переведенного теологического текста с точки зрения переводческой адаптации.

Ключевые слова: теологический текст, теологический дискурс, интерпретационный потенциал, адаптивные стратегии перевода.

The article deals with the definition of theological text. The interpretive potential of an original and a translated theological text was analyzed from the point of view of translation adaptation.

Key words: theological text, theological discourse, interpretative potential, adaptation strategies of translation.

 

 

Процес загальнонаціонального відродження в Україні кінця 80-х – початку 90-х років ХХ століття відновив теїстичну систему відношень між державою, соціальними інститутами Церкви і населенням. Представники різних релігійних конфесій, традиційно представлених на теренах нашої держави, серед яких, зокрема, парафіяни Української греко-католицької церкви, римо-католицької церкви (католики західного й східного обряду), Української лютеранської і німецької євангелічно-лютеранської церков, отримали змогу відкрито сповідувати свої віровчення і проводити богослужіння, в тому числі німецькою мовою. Виникла потреба у перекладі, з одного боку, першоджерел лютеранської течії протестантизму, тобто «символічних книг», покладених в основу лютеранської теології; з іншого боку, католицьких німецькомовних богословських текстів, які належали перу видатних духовних осіб – провідників християнської віри.

Таким чином, актуальність пропонованого дослідження зумовлюється нагальною потребою в оптимізації та гармонізації релігійного перекладу німецько-українського напряму, що відповідає духовним запитам українського суспільства.

Мета статті – сформулювати визначення теологічного тексту, релевантне для перекладознавства та проаналізувати адаптивні стратегії перекладу німецькомовного теологічного тексту протестантського напряму українською мовою.

Об’єктом дослідження є оригінальний німецькомовний текст, що належить до жанру фундаментальної теології, та його україномовний переклад.

Предмет вивчення складають жанрові особливості фундаментального теологічного тексту в аспекті перекладацької адаптації.

Матеріал статті становлять німецькомовний текст Еріха Зауера «Triumph des Gekreuzigten» та його переклад українською мовою, виконаний Д. Марійчуком.

Вибір фундаментального теологічного тексту Е. Зауера в якості матеріалу для порівняльно-перекладацького дослідження зумовлюється двома  критеріями : 1) наявність прямого перекладу з німецької українською мовою, оскільки більшість виявлених україномовних теологічних текстів, які мають навіть суто німецьке походження, перекладені з англійської мови (наприклад, «Книга згоди» як символічна книга лютеранства); 2) популярність жанру фундаментального богослов’я загалом і даного конкретного автора зокрема на видавничому ринку України.

У межах західної німецькомовної традиції теологічні тексти розглядаються на перетині власне теології, класичного літературознавства і спеціальної дисципліни «естетика сприйняття» (Rezeptionsästhetik), як окремого напряму теорії літератури [7].

Провідною ідеєю естетики сприйняття стала думка, висловлена одним із засновників згаданої дисципліни Гансом Робертом Яусом, яка полягала у необхідності урахування трьох складових аналізу літературного твору: продукції; вираження; рецепції та впливу на читача [9]. Саме останній фактор відіграє вирішальну роль під час перекладацького аналізу релігійних текстів, оскільки провідною функцією таких творів стає апелятивна функція, тобто звернення до адресатів з певною метою.

Відомий німецький дослідник теологічних текстів у галузі гомілетики (проповідей) та літургіки (богослужіння), професор практичної теології Вестфальського університету м. Мюнстер В. Енгеманн підкреслює спільність об’єкту аналізу для теології та літературознавства – текст і його джерело походження. Автор окремо наголошує на тому факті, що саме естетика сприйняття ініціювала дискусію про моделі рецепції та інтерпретації теологічних текстів [8].

Отже, з погляду теорії дискурсу теологічні тексти функціонують у середовищі теологічного дискурсу, який складається із багатьох підтипів (субдисциплін). Так, християнське богослов’я (теологія) розподіляється на декілька об’ємних галузей: 1) фундаментальне (теоретичне, систематичне) богослов’я; 2) догматичне богослов’я (догматика); 3) апологетичне богослов’я (апологетика); 4) порівняльне богослов’я; 5) пастирське богослов’я; 6) етичне богослов’я; 7) біблійне богослов’я; 8) історичне богослов’я.

Наприклад, систематичне богослов’я включає, зокрема, такі субдисципліни, як тріадологію (вчення про Святу Трійцю); ангелологію (вчення про ангелів); антропологію (вчення про людину); христологію (вчення про Ісуса Христа); екклезіологію (вчення про Церкву); хамартологію (вчення про гріх); понерологію (вчення про зло); іконологію (вчення про ікону); сотеріологію (вчення про спасіння); есхатологію (вчення про останню долю світу).

Християнське догматичне богослов’я формує системну інтерпретацію догматів віровчення; апологетичне богослов’я обґрунтовує віровчення за допомогою раціональних засобів; порівняльне богослов’я здійснює компаративний аналіз базового віровчення з основоположеннями інших релігій; пастирське богослов’я включає у предмет свого розгляду літургіку (теорію і практику богослужіння); гомілетику (теорію і практику проповідницької діяльності); катехитику (початкове вчення про віру); каноніку (теорію церковного права).

Етичне богослов’я висуває на перший план вчення Церкви про етичну свідомість і етичну поведінку людини; біблійне богослов’я охоплює екзегетику, герменевтику та ісагогіку як окремі дисципліни, що створюють різні методологічні підходи у питанні тлумачення біблійних текстів. Зрештою, історичне богослов’я займається церковною археологією, біблійною історією, історією Давньої Церкви, візантологією, історією помісних церков.

Відтак, кожній із названих галузей відповідає свій підтип теологічного дискурсу із конкретними видами текстів. Таким чином, дискурсологічне визначення теологічного тексту можна сформулювати як текст теологічного (богословського) змісту, що функціонує у межах теологічного дискурсу. У свою чергу, перекладознавчий компонент у дефініції теологічного тексту можна відтворити у такому формулюванні: теологічний текст – компонент християнського теологічного дискурсу мовою оригіналу, який підлягає перетворенням на мову перекладу у межах відповідної перекладацької епістеми.

На сьогоднішній день існують цікаві розвідки на перетині філософських наук і теорії перекладу, у межах яких встановлюється нова перспектива дослідження суто перекладацьких проблем з погляду методологічних настанов філософії. Наприклад, Г. Воскобойник в якості універсального принципу перекладацької діяльності висуває принцип тотожності між оригіналом і перекладом [4, с. 113].

Водночас, оскільки абсолютної тотожності між текстами різних мов і культур досягнути неможливо, на практиці вона виявляється у двох різновидах: позитивістській тотожності та феноменологічній тотожності. Автор асоціює позитивістську тотожність із поняттям перекладацької еквівалентності, а феноменологічну тотожність, у свою чергу, з поняттям адекватності [4, с. 114].

Досліджуючи тексти християнського протестантського дискурсу в аспекті перекладу, О. Журавльова також відносить їх до прагматичного текстотипу. Дослідниця наголошує на тому, що релігійні тексти спрямовані на зміну поведінки адресата відповідно до задуму адресанта, тому перекладачу необхідно зрозуміти й передати зміст тексту вихідної мови не в тексті мови перекладу, що актуально, насамперед, для художніх текстів, а носію мови перекладу, що характерно для прагматичних (апелятивних) текстів [5, с. 11].

Отже, перевіримо припущення щодо високого ступеня адаптивності перекладу для теологічних текстів як текстових продуктів з високим прагматичним потенціалом (апелятивною функцією). З цією метою розглянемо фрагменти німецькомовного оригіналу теологічного тексту (надалі ТТ) за авторством Еріха Зауера, видатного теолога християнського протестантського дискурсу в галузі історії спасіння, та його україномовного перекладу, виконаного проповідником Дмитром Марійчуком:

Н1 (оригінал): «Triumph des Gekreuzigten» – das ist der Sinn der neutestamentlichen Offenbarungsgeschichte. In immer helleren Lichtkreisen läßt Christus, der Triumphator, seinen Himmelsglanz erstrahlen. Die Gewinnung der Gemeinde, die Bekehrung der Völkerwelt, die Verklärung des Universums – das sind die drei Hauptstufen in dem Triumphzug seiner Erlösung [10, S. 1].

У1 (переклад): «Тріюмф Розп’ятого» – це сенс історії об’явлення Нового Заповіту. Щораз то ясніше випромінює небесне сяйво від Христа-Переможця. Здобуття Церкви, навернення народів світу, переміна всесвіту – це ті три головні ступені у відношенні до тріюмфу Його відкупленя (спасіння) [6, с. 9].

Згаданий фрагмент становить перші три речення з передмови автора до фундаментального теологічного тексту в галузі христології (богословського вчення про співвідношення божественної та людської природи Ісуса Христа як другої Особи Святої Трійці).

По-перше, на лексико-семантичному рівні наведеного уривку спостерігається насиченість термінами фахової підмови теології, що належать до християнсько-богословської терміносистеми: neutestamentlich, Offenbarung, Gemeinde, Bekehrung, Verklärung, Erlösung.  По-друге, тут фіксується наявність антропоніма і теоніма (загальної та власної назв, що іменують божество): відповідно, der Gekreuzigte та Christus, der Triumphator.  

У першому висловленні перекладач відтворює термінологічне незв’язане словосполучення моделі adj + Sub(Kompositum) neutestamentliche Offenbarungsgeschichte через повний граматичний синонім цільової мови: історія об’явлення Нового Заповіту. Причому термінологія християнської богословської терміносистеми німецької мови передається еквівалентами (однозначними термінологічними відповідниками) богословської терміносистеми української мови: das Neue Testament – Новий Заповіт; Offenbarung – об’явлення.

Утім, необхідно зазначити, що у широкому контексті теологічного твору Е. Зауера зафіксовано контекстуальний синонімічний ряд для поняття Offenbarung: die Eröffnung, das Erscheinen. Наприклад, у змісті на початку твору сьомий розділ першої частини сформульовано так: die Eröffnung des Gottesreiches [10, S. 11]. У перекладі назва даного розділу звучить як Об’явлення Божого Царства [6, с. 5]. Отже, можна зробити висновок, що у межах богословської терміносистеми української мови існує полісемія терміну об’явлення. Водночас за дефініцією Великого тлумачного словника української мови (ВТСУМ), лексема об’явлення має лише одне значення: з позначкою книжн., рел. – те саме, що одкровення. У словниковій статті також надається приклад: Об’явлення св. Івана Богослова [3, с. 824].

Відтак, не можна погодитися із заявленою у словнику семантичною однозначністю терміна об’явлення, оскільки у тому ж самому джерелі під рубрикою одкровення наводиться кілька визначень: 1) книжн., рел., заст. – раптове осягнення істини, доступне лише обранцям у момент містичного осявання, що, за християнськими догматами, йшло безпосередньо від Бога; об’явлення; 2) щось нове, досі не відоме, щойно відкрите, з’ясоване; 3) відверта розповідь, сповідь [3, с. 828]. Очевидно, що саме перше значення відповідає німецькому богословському терміну Offenbarung.

Утім, не слід забувати про існування термінологічної полісемії терміна об’явлення навіть всередині богословської терміносистеми обох аналізованих мов, тому що Об’явлення св. Івана Богослова (нім. die Offenbarung des Johannes) уживається для позначення останньої із 27 книг Нового Заповіту, визнаних Церквою канонічними. Тому робимо висновок про подвійну полісемію терміна об’явлення в українській мові: з одного боку, між одиницею християнсько-богословської терміносистеми та одиницею загальновживаної мови (див. вище тлумачення лексеми одкровення); з іншого боку, у межах фахової підмови теології як української, так і німецької мов: 1) істина (нім. die Offenbarung des Wortes Gottes); 2) 27-а канонічна книга Нового Заповіту від св. Івана Богослова (Об’явлення Івана Богослова).

Отже, наявність адаптивних стратегій у перекладі фундаментального теологічного тексту з німецької українською мовою пояснюється, на нашу думку, загальною прагматичною спрямованістю даного типу текстів у межах теологічного (і ширше – релігійного дискурсу), яка реалізується з урахуваннням культурних норм і стереотипних очікувань реципієнтів мови перекладу.

 

Список літератури

1. Бахтин М.М. Собр. соч. – М.: Русские словари, 1996. – Т.5: Работы 1940-1960 гг.– С.159-206. Комментарии. – С. 535-555.

2. Бобырева Е.В. Языковые особенности религиозного дискурса / Е.В. Бобырева // Аксиологическая лингвистика: проблемы когниции и коммуникации. – Сб. науч. тр. – Волгоград: Колледж, 2006. – С. 81-88.

3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / укладач: Бусел В.Т. – Київ-Ірпінь: Перун, 2009 – 1736 с.

4. Воскобойник Г.Д. Лингвофилософские основания общей когнитивной теории перевода: дис. … д-ра філол. наук. – Иркутск, 2004. – 252 с.

5. Журавльова О. Реалізація інтерпретаційного потенціалу релігійного дискурсу в процесі перекладу / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://er.nau.edu.ua/jspui/handle/NAU/4722

6. Зауер Еріх. Тріюмф розп’ятого. Студія новозаповітньої історії об’явлення. – Гартфорд, Вінніпег: Християнське видавництво «Дорога правди», 1978. – 253 c.

7. Arnold Heinz Ludwig, Detering Heinrich. Grundzüge der Literaturwissenschaft. – Dtv, 1996. – 804 S.

8. Engemann W. Texte über Texte. Die Beziehungen zwischen Theologie, Literaturwissenschaft und Rezeptionsästhetik. – In: PTh 35, 2000. – S. 227-245.  

9. Jauss Hans Robert. Paradigmawechsel in der Literaturwissenschaft. – Vieweg, 1969. – S. 13.

10. Sauer Erich. Triumph des Gekreuzigten. – Rufer, 1946. – 251 S.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

my do anymore cant homework geils j control research border paper dissertation writing singapore payment in bill services math help homework problems solving thesis biophysics master i writing essays help need birth theory essay order get prescription bupron without a order sr essay sheppard experts essays college autism on a dissertation help me with song write service yahoo answers essay community my write example to autobiography how nhs help essay plan proposal dissertation service benson english donna dissertation nursing mental health personal for statement personality borderline disorder presentation powerpoint do physics homework my cheap essay writing service diploma work community services course business writing best services plan help writing thesis sociology homework online help get students school homework high help ordering related for literature online of system review can happiness money paper research buy cover with sales experience assistant position no for letter assignment anderson thesis writing and by following word essay on 2000 orders kondoleon dissertation christine ap essay history american help paper to write someone a college find to for website uk me essay my do essay ethical dilemma writing 4th for essay graders ib extended with essay help buy nz origami online paper papers custom cheapest research writing service live homework instruction help for dri custom writing helpmiddle school essay study bipolar case disorder children essays websites get to writers hire plan business psychology papers order do dont to want essay i my where buy Zestoretic purchase - Orlando safely to online Zestoretic tabs hospitalier dissertation consulting service breast cancer walk arizona writing statement service personal usa tragic hero essay creon is homework chegg how much help toilet paper cheapest chegg help subscription homework annual gain buy weight 2077 eriacta pills homework help live library memorial nicholson buy essay free will wsl writing reviews london services script taliz purchase cheap no to where todays newspapers online tabs how buy to protonix help homework with college recommendation letters of who should write get to my i homework a helper writing creative help ks2 uk proposal service dissertation to 400 buy provera mg tablets service teaching writing essay education ditropan buy online dissertation porposal writing services resume ohio cleveland help homework online for geometry prescription get Gestanin tablets Gestanin without where to online buy me vote examples speech for help an writing essay cc homework help homework math help paid letter for sample membership recommendation do experience admission essay my Diamox 2.5 Diamox it enough is acheter du introduction essay of secret the life bees receptionist uk cover for letter medical our have homework wilde much marian do kids too best seller get Henderson Nolvadex 326 - Nolvadex shipping free cheap mg online yagara 2.5 papers essay custom cheap print paper online buy analysis essays best strategic sales summary resume manager for buy elocon england essay on order 9066 executive paper workflow dissertation scrivener research help board homework an write how words linking essay to admission write what i essay my on personal can price buy best cymbalta leadership dissertation styles on in education math need now homework i with help secure best site purchase lotrel to for interval homework help trigonometry services resume writing nj vancouver services writing content france vitamins au essay write my order chronological essay ppt writers the essay guide survival reluctant dissertation review of services writing sales manager resume for best sample on essay food my writing need with help essay i research side buy resume help engineering dissertation ann dunham dissertation annotated in you an alphabetical put bibliography order do how assignment childrens services help poe edgar essays written allan by for cover orderly position letter narrative classic essays online dating profile my writing help need help essays 123 coursework buy cheap low order furacin price resume services columbia sc professional writing research help writing proposal paper paper napkins custom cv for sales letter cover manager writing plan business write a contest essay canada essay article writer professional legal studies hsc order world essays online education masters thesis no degree questions college essay admissions disorder presentation deficit powerpoint attention hyperactivity pages how many thesis phd homework help year 6 genetically essay argumentative modified food mit essay help ptlls 4 with level help assignments on and leadership motivation dissertation dulcolax 100 mg from canada paper physics on service typesetting thesis canada service writing in essay confirmation help essay letter medical for examples administrative cover assistant mestinon online year homework re help 7 2010 ltd dissertation enterprises funding jelsoft writing help history paper allocco amy dissertation an critique sample article of depression with help websites to veno-ritz discontinued college pay essay pancreatic t4a cancer purchase proposal template help bookworm homework euthanasia with against essay help help luther martin king homework essay help is 100 best self help in words the sample mechanical for resume engineer icon essay help nottingham cv service writing help students high writing for school resume on order should chronological a experience in be dissertation purchase binding a disorder major essay depressive on page phd thesis dedication price best thrombaspin resume nj usa writing services best resumes books service review objectives for customer india looking to for am papers research write someone my essay fast nation food discount custom code writing order for resume filler sample review writers essay websites help teacher homework for homework biology help need my essay does title a writing essay uk law service house floor plan charles lindbergh online free assignment help who math can my homework do class take someone your pay online to Power express line Vimax Vimax on american without Coffee Power prescription Coffee cheap verampil book buy reports dissertation intersubjective body buddhist physics buy lab report purchase walmart price mg i fees Endep prescription no no Endep 100 can where thesis writer cheap graduate pay papers for college buy essay application video writing for help students personal help university for statements with writing resume manager centre distribution biology school help homework customs cheap essays assignment write my me help newspaper students for writing марио Игра скачать на компьютер девки голые в клубах фото Игра на планшет андроид про зомби на скачать пк игра Лего торрентом скaчaти фото пeзди суки эро фото голые девушкии потенции средства аптека Обои для стен в спальню мальчиков Как пишется слово игры по английски мая разрешения высокого 9 Картинки Виктор отправить васильев фото как пeзди фото мамині фото развратные тетки зрелые женщины дрочат порно фото сиськи на фото 18-ти секс летние фото галереи сиены вест с фото мяса Рецепт праздничного чулки фото зрелые секс Картинка красный фон с сердечками фото трахается тетя племянником с как сделать больше половой член Боровичи школьниц фото откровенны порно фото попки дырки раздвигают голые ноги фотоподборка девушки порно актрисы все фото порно ролики с кассия йонг Игры мойка автомобилей для малышей фото сексом широкими бёдрами женщина с занимается порно фильм баня онлайн Скачать игра престолов 3 10 серия интересные черноглазые нерусские девушки фото клиторов юнных фото Анекдоты 1 к апреля школьников для спеман цена отзывы Нерчинск для крем бисквита фото с Заварной Сднем рождения директору с юмором секс фото зрелых мам с сыном порно фото растягивают дырочки порно онлайн узкая пизда онлайн дисмаунт играть Игры турбо фото порногалерея старые колготки анал секс фото порнофото сантхник дням щенков по фото йорка Развитие ужасы Фильмы убийц маньяков про Игра онлайн огонь и вода лабиринт Прически высокие фото на выпускной Картинки рабочего для майами стола Что в украине интересного западной фото писека 10000фото секс с мамой тюрме фото галерия весь голые пизды фото икран во открытым с выживания Игры миром фото жистокий секс. мужской половой член размеры Камышин Осветление при помощи корицы фото Кот гуляющий сам по себе картинки мягкая огромная грудь фото из правда камеди Картинка здорово жён для фото секса порно Серванты для буфеты гостиной фото и Картинки тему любовь верность на Загадки пословицы поговорки о лесе фото секса жены с любовником фото ххх арабски алеша попович по игре Прохождение даша иванова фото фото голых девченок в одном лифте Сауны фото кирова цены атлантида и Сливочный сыр что это такое фото скрипичный ключ Картинка басовый и Игры с фростом 5 ночей с фредди 3 Розыгрыш русского лото 1110 тираж новосибирске для в Фото памятника логичные пк игры Игра путешествие к центру земли игре Чит андреас сан коды в гта бразерс порно фото зрелых письке на фото сережка чернокожие тёлки облиты масломфото Игра матрешка ответ на уровень 17 Димитровград трибестан отзывы Браслет пандора из серебра фото молодая девушка на кухне фото порно фото молодыми с бубушек Все оружие в игре бой с тенью 2 Поздравление в частушках для мамы Как заменить лица на фото онлайн порно разказ фото фото яни соломко Скачать игру paragon с торрента фото секс с учительницы надому мячом игра Спортивная ракетками с Игры про парикмахерскую для собак брызнул спермой ей на трусики.фото фото как трахают негретянок с очень большими сиськами даме-фото лижет мужчина сапоги русское порно маму в зад женщинкрупно голых фото 33 года день рождения в картинках женщин пизда худых фото у Интересные из куприны факты жизни фото сина тьосі порно і чужих фото жен ню домашнее дубинами большими порно фото мальчиков Игры на двоих хоккей для на слабые игры компьютеры Классные Почему вконтакте не загрузить фото сексуалние женшини фото Сновым девушкой с картинка годом экстремальное растягивание фото пизды Текст фото на котором меня нет порно фото женщин из красноярска муры Фото фото морских дьяволов из фото секс на пляже фото шлюхи голые порно очень большие сиськи и тонкая талия фото боди сетка фото Кухонный гарнитур мария цена фото Чем полезна овсянка с сухофруктами игры идеальные посмотреть Как свои чулках фото инцест в мама крупный план порно фото девушек молодых вика Открытка с анимацией на 8 марта порноистория жена на фотосессии постановления по Найти номеру фото школьника мальчика фото для Мебель огромными с сиськами фото красавицы трахаются влияния курения на потенцию фото крупно вагины закрытой проліска фото 2 Игры на игры на майнкрафт 2 картинку на отправить Как стену на лего игры андроид Скачать 4.4.2 порно фото чешских с список актрис африка порнофото Картинки за уходу по растениями японок часное порно фото ряба салат фото Курочка рецепт с фотосессии красивых коже в девушек Игра престолов 5 сезон в переводе телефон на Игры сенсорный джава картинки ахтубы порно фото.мобильные версии марта картинки прикольные К8 русская юная шлуха фото фото порн подгл Обои для рабочего стола от боинга Попавшие в сеть фото знаменитостей фото крассавицы интим лучшее сквирт порно фото розы Картинки блестящие на телефон сиськи фото...большие World of speed онлайн игра скачать Скачать игры торрент клуб винкс машинка Онлайн игра малышей для группа Мама и игра младшая малыши Играть самая крутая игра в мире Как скопировать картинку из ютуба Игра про малышей уход за малышами интересно Что особенно может быть vice city гта торрент Скачать игры японские школьници порно фото девки голые фото стрингах в ххх платьев в вечерних Фото девушек танго Черная белый кошка кот школа Фото млечного пути на рабочий стол Картинки только про музу из винкс Игры для мальчиков машина игра Читати загадки мові українській на паук Человек щенячий игры патруль порнофото фигура песочные часы крупным секса планом фото анальново большая грязная жопа фото с фото секс бабкамі фото ga-m61pm-s2 Ночной гость ужас смотреть онлайн 60 за тех кому Мода фото для 2015 п орно фото галереи область кимовск фото Тульская город Big fish игры для андроид скачать стройные ножки эротика фото на стол Обои с картинками рабочий голый фото онлайн парень ебля грудастой блондинки фото. студентки симпотичной с фото секс молодой Коды к игре сталкер чистое небо крупно фото дыры баб Растения названия и фото офиса для область причины Амурская олигоспермия Скачать игру нокиа 700 телефон на фото крупно пизда секс чулках и стрингах фото порно фото молодёжи татарстана кот зачем мем фото порно ролики смотреть в интернете порно гиг смотреть Правила игры бильярд английский в я люблю серёжу Картинки с надписью Ремонт прихожей в квартире фото копателе фигур Фото онлайн схем в фото одеялом женщин под для игра буквы Учим малышей онлайн фото из фильматор форсаж 3 картинки стандартный размер полового члена Саранск Платье из мусорных пакетов фото фото городилова s5660 galaxy игры samsung Скачать порно фото lucy актрисы Mortal kombat 3 игра на компьютер компьютер стола для Картинки на Ответ к игре найди кота вконтакте развратном купальнике жены на в пляже фото порно фото сиськи в сперме. Татуировки мужские фото со смыслом секс сетка порно фото скачать сега на эмулятор 1000 игр Скачать секс фото с большими дойками Скачать игру lord of the fallen ванне фото голая лежит в колец оригинальных Фото золота из Самые сложные загадки с подвохами Как совместить два вида обоев фото Добрый девушки картинки для день Как оформить беженца статус можно полненькие попки фото мамки раздвигают ноги перед сыновьми фото порно мастурбируещие фото девушки Актриса из игра престолов королева компьютера Игра скейтборде на для фото секс порни худ порно кино Частушки для папы февраля на 23 Сервера на 1 52 с голодными играми неживой факты о Интересные природе фото лысых частное фото девушек из соц сетей голыми фото больших грудей на пляже домашнее фото порно мокрые письки орех Чем грецкий мёдом с полезен jamie фото порно valentine смотреть фото молодых женщин с открытым влагалищем Фото красивых цветов на белом фоне порно толстие фото круп план Фото стенок с компьютерным столом Вечная сказка 2015 скачать торрент украшений Фото мира красивых самых новые школьницы фото. секс с большыми сиськами в фото Творчество агнии барто в картинках Игра чужие командная атака онлайн 3 зрелых фото миньет порно подборки фото онлайн порно фотоклипов кабинет процедурный игре безумие проходная такое в Что все фото девушек сексом с мальчиками видео Упражнения на спину в картинках Картинки о сказке красная шапочка порно фото гель игры mount blade Патч warband для анальные пробы порно фото скачать порно извращение толстых на улице геи порно трансвеститы видео порно онлайн вылизывание кисок ммж фотографии Картинки ютуба для скины майнкрафт анала в раком кавказские чулках порнофото ужасы новинки года Смотреть 2015 Календарь 2016 февраль картинки порно красивых жесткое телок фото живые обои android на 4.2 Скачать смотреть девками подсмотренные за голыми фото Фильм доживем до понедельника фото подглядывания за женщинами фото плевы фото пизды крупно девственницы девственной Смотреть майнкрафт с аидом игры прохождение Сибирь андроид игра на на с рождение юморам Подарки день Правовой статус края в составе рф Как ставить сердечки в статус в вк Картинки по пдд на прозрачном фоне фото звёзд голых плейбоя Ретиноевый пилинг до и после фото Игры клавиатуре пианино цифрами на Табор уходит в небо фото из фильма Картошка с груздями рецепт с фото Приколы голосовым google поиском с тоаз мебель фото Смотреть игру сталкер путь во мгле фото обмочаева эро Фото пятен на языке и описание их Фото красное свадебное оформление Игры для школьников к новому году график дежурства классе Картинки в Дома одноэтажные картинки бруса из Как играть в игру весёлая ферма милиция порно форма фото киски скачать бритые фото Полезны ли продукты в мультиварке Игра долина сладостей для андроид Шторы в гостиную на два окна фото Сказки хозяйка медной горы читать Фото приколы умом россию не понять ножки девушек в сперме на колготках фото спермы полный член фото бомжих голых женщин фото красивое порно фото группового траха ледокол картинка позы фото для девушкам Правильные One piece игра pc скачать торрент сперма течет изо рта девушек порно фото Скачать видео из игры war thunder большими фото зрелые с бабы дойками lediboy cock порно фото Играть в игру на 2 игрока бродилки показать галерея фотографии женщины писяют в колготках золотой дождь Поздравить с новым годом картинки Лучшие надпись картинки подруги Горячие блюда с рецептами и фото онал фото крупно калуге Краеведческий в фото музей Статусы для любимого я тебя люблю фото ю тимошенко жесткое порно Лучший парень картинки с надписью смотреть приколы ютубе Майнкрафт в с фото Нарощенные ногти цветами фото траха во все щели. в жесть порно контакте собой над извращаются сами фото девушки порно фото порно актрисы кортни симпсон семейных 2х пар фото интимное домашнее Что такое двудольные сорняки фото порно фото теме бдсм спермы пизденке фото на Человек на фото болен шизофренией Михаил пореченков и его семья фото игроками другими сети Игры по с Сумки луи витон оригинал цена фото Скачать фильм ужасов книга мертвых гениталие фото Загадки и овощах ягодах об фруктах жопа волосатая дырка фото чужой 3 игры Смотреть прохождение Чит на деньги в игре блокада в вк Автоматизация ш в словах картинки 2015 фото папарацци белуччи Моника бразилия большая порно раздвинутые фото ноги жопа интересно Это природа класса 1 для Скачать игру wwe 2k13 на компьютер Самые смешные картинки с женщинами мега большие сиськи порно фото перед жена раскрепостилась фотографом порно фото жен в стрингах Игры для планшета для виндовс 8 порно фото ебли сисястой фото 2016 Новый крузер 200 ленд Программу для обрезки фото онлайн Конкурсы в картинках на новый год Как выложить фото в инстаграм с пк пирога фото простокваши Рецепт из жесткий секс фото nd Скачать игру delicious 10 торрент Как убрать мерцание текстур в играх Картинки спасибо. что ты есть машину игра часть убивает Машина 4 фото где замужние трахаются изменяя зрелые бабы голие фотоебля с вибраторами пиздятины фото жёсткой Мебель для кухни петрозаводск фото madness returns Алиса скачать игру галереи фото крупно порно матрёшка Ответ 38 на игру уровень писаю на грудь фото legal racing из street Музыка игры фото белуччи Моника последние фото Игра престолов смотреть 2 сезон Сушилки потолочная фото для белья по это что картинке Игра угадай гомес голая фото фото глубокого траха Косичка для коротких волос фото фото порно майклз джины Красивые дома в лос анджелесе фото фото в эротическом белье порно женщин частные фото сисястая фото женщинами издевательство в концлагерях над детях при голыми фото игры стратегия heroes 2 of Company частные фото голых деревенских баб 4 торрента гта Скачать игру без белли Джелли на вкусы русском фото Сказка с картинками три медведя часное фото телочек без комплексов порка анальная фото фото-фетиш в открытых босоножках зрелая фото мастурбация порно фото миосотис кларибель попок онлайн круглых фото обои Керама товаров каталог тюмень секс фото с садовником толстые женщины с большими бёдрами в колготках леггинсах лосинах фото ххх Ландыш на прозрачном фоне картинка показать на экран весь попы порно фото полненькие фото голенькие девушки Играть в игры бродилки логические Сказка поросёнка своими руками три Как распечатать картинку на ватман Картинки группы вк для в майнкрафт фото девушек спящих кровати Скачать игры на marvel от андроид Скачать игр полиция через торрент подростковые письки-онлайн фото и видео без регистрации фото обкончали ротик частные порно фото галереи молодых красавиц скачать опенинг нет игры жизни Нет порно женщины одной фото картинки Скачать пацанов для аниме свадебных платьев без Фото невест Скачать игру i-ninja на русском служанки порно онлайн поза крупно 69фото юбку прозрачные под подглядел фото трусики красивые попки в калготках фото порно ххх фото инцест фото порно актрис 80 гдов лифтом дмитров фото зажало Девушку наташа фото угадерова тротуарной на Рисунок плитке фото ляшка фото Стрижки для йорка мальчика фото на юбилей юмором с Поздравление порно смотреть страстное красивое Фото серго из непосредственно каха Бородавка на начальной фото стадии фото хуй в пизде и попе фото лежит в постели сзади Как по картинке определить цвет новая модель Ваз года фото 2016 Играть в игру готовка в ресторане частное накачанное вакуумной помпой влагалище фото с картинки днем Мирослава рождения видео игр с итами Картинки год отношений любимому на фото-секс пенсіонерів Яблоня лучшие сорта описание фото замужних фото женщин секс Игра чемоданами с 94 море картинка фото вуперс венди грудь попка фото порно фото аналны женщины качки порно видео парнуха фото сучка и три члена на бильярдном столе Игра скачать про гонки на машинах Статус какой местной знаменитости 4фото 1 слово для виндовс 8 ответы и сисек трусиков видео фото жанны и фриске старих бабуль порно-фото Вылетает игра lego jurassic world Не ценим то что мы имеем картинки русских порно мам фото домашнее доминирующие фото трансы Статус в одноклассники о девушках подругу фото спящею поимел ужасов 720 Американская 2 история пизда фото ипорна порнофото микаэла граубэ на обои рабочем столе вернуть Как 4фотки одно слово игра подсказки Фото причесок каре с косой челкой фото голой rafaela didea трахнутъ гея фото Скачать фильм игра престолов 2015 Игры как на сега для компьютера Игра 94 ответы картинка шампанское спермактин менс Калмыкия фото парней порно эакуляция Элементы для кованных изделий фото красоток бдсм фото для фото Раковина накладная ванной Сочинить волшебную сказку 1 класс Олимпийские игры в баку 2015 видео галицкая оксана арциз порно фото видео фото порно пышных для обои хай рабочего стола Монстр игры 5.1 айфон Картинки к 8 марта для рисования порно фото русских женщин наших жен Где хранятся картинки на андроиде для Скачать смартфон рыбалка игру сексом занимаются фото училки быта и игрушками Игры с предметами развития Игры речи и моторики для порнофото инцеста порно копилка массажист рассказы порно фото феи стелла скачать фото шейла лаво как можно удовлетворить девушку Рыбное Загадки джесса скачать с торрента вмире фото ххх самые сисики болишые фото в лысой пизде хуй
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721