жанр преси в журналістиці та лінгвістиці

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

удк 811.112.2’38(043.3)                                                                В.І. Павлик

Національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

 

Жанри преси – це мовленнєві структури реалізації газетно-публіцистичного функціонального стилю. Актуальність обраної теми наукової статті зумовлена загальною спрямованістю сучасних наукових розвідок в галузі лінгвістики тексту на питання дослідження жанрів певних функціональних стилів у зв’язку з комунікативно-прагматичною переорієнтацією мовознавчих досліджень в галузі тексту. Метою статті є окреслення чинників визначення та опису жанрів преси з точки зору категорій комунікативної лінгвістики.

Ключові слова: жанр преси, газетно-публіцистичний функціональний стиль, оцінно-критичний тип тексту, композиційно-архітектонічні ознаки.

Жанры прессы – это речевые структуры реализации газетно-публицистического функционального стиля. Актуальность выбранной темы научной статьи обусловлена ​​общей направленностью современных научных исследований в области лингвистики текста на вопросы исследования жанров определенных функциональных стилей в связи с коммуникативно-прагматической переориентацией языковедческих исследований в области текста. Целью статьи является определение факторов описания жанров прессы с точки зрения категорий коммуникативной лингвистики.

Ключевые слова: жанр прессы, газетно-публицистический функциональный стиль, оценочно-критический тип текста, композиционно архитектонические признаки.

Press genres are speech patterns of newspaper and journalistic functional style. The actuality of the topic chosen for the article is explained by the general concentration of modern scientific investigations in the field of text linguistics on studying specific genres of functional styles due to communicative and pragmatic reorientation of linguistic research in the text. The article aims at outlining the factors determining and describing press genres in terms of communicative linguistics.

 Key words: the press genre, newspaper and journalistic functional style, evaluative and critical type of text, composition and architectonic features

 

 

Жанр преси – це відносно стійка, структурно-змістовна організація тексту, обумовлена своєрідним відображенням дійсності й ставленням до неї автора. Преса – це узагальнена назва періодичних друкованих видань, газет та журналів  Вона є найстарішим представником засобів масової інформації і одночасно одним із найважливіших видів журналістики як галузі людської діяльності [6, с. 138].

Традиційно теоретична і практична журналістика на пострадянському просторі вирізняла три групи газетних жанрів: інформаційні, аналітичні та художньо-публіцистичні (в основу розподілу покладені функціональний, структурний, прагматичний принципи [8, с. 106]. Учені, які ведуть сьогодні дослідження в галузі журналістики (М.Н. Кім, Л.Є. Кройчик), говорять про те, що традиційний поділ жанрів преси на інформаційні, аналітичні та художньо-публіцистичні є застарілим. Вже починаючи з 90-х років минулого століття стали висуватися нові концепції і підходи [4; 6]. На думку дослідників, слід вирізняти газетно-інформаційні та агітаційно-пропагандистські групи жанрів (за М.С. Зарицьким) [3, с. 29], подієві (тобто такі, що вміщують повідомлення про події), аналітичні та художні (за Є.П. Прохоровим) [9, с. 183], інформаційні та переконливо-впливові (за Т.В. Мальцевич) [7, с. 78]. Найсучасніші класифікації суттєво різняться від традиційних, пропонуючи розподіл на репортажні, діалогічні, аналітичні, художньо-публіцистичні та епістолярні жанри (за В.М. Гороховим) [2, с. 58].

Класифікація жанрів преси на заході є двочленною. Наприклад, жанри преси у Німеччині поділяються на інформаційно-спрямовані жанри (informationsbetonte Textsorten) та жанри, в яких робиться наголос на висловленні власної думки (meinungsbetonte Textsorten) [12, с. 47-79].

Аналіз робіт проведених у царині лінгвістики, присвячених тематиці газетно-публіцистичних жанрів дозволяє зробити висновок про те, що проблема визначення конкретного жанру преси і класифікації газетно-публіцистичних жанрів в цілому з точки зору лінгвістики, досліджена недостатньо, а інколи місце жанру в таких роботах, з точки зору лінгвістики, не визначено взагалі.

Т.М. Синдєєва, досліджуючи лінгво-текстові характеристики жанру преси “газетна рецензія” наголошує на тому, що мовленнєвий жанр співвідноситься з двома більш загальними поняттями: функціональний стиль і тип тексту [11, с. 16]. Власне вже Е.Г. Різель пропонує триступеневу модель стосунків між поняттями “функціональний стиль”, “жанр”, “тип тексту”, де ці поняття опосередковані поняттям “стиль” (“стилістична система”), тобто ієрархія має вигляд: функціональні стилі – жанрові стилі – стилі типів тексту [10, с. 8].

Функціональний стиль, за М.Н. Кожиною – це “своєрідний характер мовлення того чи іншого його різновиду, який відповідає певній сфері людської діяльності і формі свідомості,  створюється особливостями функціонування у цій сфері мовних засобів і специфічною мовленнєвою організацією, яка створює певне для неї стилістичне забарвлення” [5, с. 49]. М.П. Брандес виокремлює п’ять функціональних стилів: офіційно-діловий, науково-технічний, газетно-публіцистичний, побутовий, словесно-художній [1].

Тип текстів Т.М. Сіндєєва визначає як “клас певних жанрів, які володіють подібною комунікативно-цільовою установкою, тобто мають подібну функціональну специфіку. Мовленнєвий жанр стосовно до типу тексту відноситься як вид до роду, він є різновидом типу тексту. Тип тексту може включати у себе мовленнєві жанри, які належать до різних функціональних стилів. Стосовно функціонального стилю мовленнєвий жанр є конкретною формою його існування. Поза жанрами функціональний стиль існує як наукова абстракція, як загальне уявлення про мовленнєвий вигляд того чи іншого функціонального різновиду літературної мови. Іншими словами, кожен мовленнєвий жанр характеризується певною функціонально-стильовою належністю. На думку дослідниці серед різноманітних типів тексту можна виділити оцінно-критичний тип текстів, до якого входять мовленнєві жанри, які відносяться до різних функціональних стилів і оцінка для них є домінуючою комунікативною ознакою[11, с. 16-17].

М.П. Брандес визначає функціональний стиль як систему внутрішніх, прихованих стосунків і зв’язків явищ у якій проявляються функції призначення і впливу словесного твору. Кожен функціональний стиль як система складається з таких підсистем: 1) підсистема змісту як результат певного методу відображення, 2) підсистема функціонального змісту, 3) підсистема функціонально-стильового змісту, 4) підсистема типу мислення і відповідний до нього набір композиційно-мовленнєвих форм, 5) підсистема емоційно-експресивного змісту і відповідні тональні забарвлення функціональних стилів, 6) підсистема комунікативного змісту і відповідні комунікативні типи тексту – монологічні та діалогічні [1, с. 140-141].

Функціональний стиль складається з окремих частин, які М.П. Брандес називає підстилями або різновидами функціонального стилю. У якості принципів виділення цих частин можуть виступати різні критерії, наприклад архітектонічні форми, які дають такі різновиди, як монологічні, діалогічні, полілогічні [1, с. 142]. Пізніше дослідниця називає монолог, діалог і полілог архітектоніко-мовленнєвими формами, які утворюють зовнішню конструкцію жанру [1, с. 119].

В межах монологічного підстилю газетно-журнальної публіцистики, яка належить до газетно-публіцистичного функціонального стилю, та згідно підсистеми функціонального значення цього стилю, яка у лінгвістиці тексту відома як “функціональний тип тексту” [1, с. 141], М.П. Брандес виділяє три типи текстів: інформаційний, аналітичний і художньо-публіцистичний, але розглядає ці назви вже не з точки зору теорії журналістики, а в царині дослідження функціонального стилю як суто лінгвістичного поняття. Ці типи текстів реалізуються у різноманітних мовленнєвих жанрах.

Надзвичайно важливим для лінгвістичного розуміння мовленнєвого жанру в цілому і газетно-публіцистичних жанрів зокрема є їхня принципово нова характеристика – композиційно-архітектонічні ознаки. М.П. Брандес ґрунтовно описує поняття композиційно-мовленнєвої форми (КМФ) як лінгвістичного явища, яке належить до підсистеми типів мислення функціонального стилю. В самому загальному виді вона розуміє під ними складні функціональні текстово-мовленнєві єдності, які структурують думку, впорядковують її розвиток і надають цілісності та завершеності [1, с. 74]. М.П. Брандес стверджує, що в залежності від вибору жанру варіюється набір композиційно-мовленнєвих форм.

Підсумовуючи можна зробити висновок про те, що проблема класифікації газетно-публіцистичних жанрів залишається сьогодні надалі актуальною. Поряд із традиційними класифікаціями жанрів у журналістиці на інформаційні, аналітичні та художньо-публіцистичні розвиваються альтернативні, сучасні спроби поділу газетно-публіцистичних жанрів. На нашу думку це спричинено процесом активного змішання, “гібридизації” жанрів у сучасній пресі. Змішання жанрів преси – це позитивний показник динамічності та рухомості газетно-публіцистичного стилю. Гібридність як якість тексту означає його здатність поєднувати в собі стилістично розрізнені елементи, ознаки різних типів тексту.

У сфері лінгвістики місце мовленнєвого жанру, і жанру преси зокрема, на сьогоднішній день визначено не достатньо. Поняття мовленнєвого жанру найчастіше фігурує у поєднанні з такими лінгвістичними реаліями як функціональний стиль, підстиль (різновид функціонального стилю), тип тексту, композиційно-мовленнєві форми, архітектоніко-мовленнєві форми.

 

 

 

Список літератури:

1. Брандес М.П. Стилистика текста. – М.: “Прогресс-Традиция”, “ИНФРА-М”. – 2004. – 408 с.

2. Горохов В.М. Газетно-журнальные жанры: Теоретический курс авторизованого изложения. – М.: Высшая шк., 1993. – 235 с.

3. Зарицкий М.С. Стилістика сучасної української мови: Навч. посібник / КПІ. – К.: Парламентське видавництво, 2001. – 156 с.

4. Ким М.Н. Жанры современной журналистики. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2004. – 335 с.

5. Кожина Н.М. Стилистика русского языка. Изд-е 2-е, М.: Просвещение, 1983. – 222 с

6. Кройчик Л.Е. Система журналистских жанров // Основы творческой деятельности журналиста. Под ред. С.Г. Корконосенко. – СПб., 2000. – 270 с.

7. Мальцевич Т.В. Проблема типологизации жанров публицистики // Вестник Беларус. Гос. Ун-та. Журналистика. – 2000. – №3. – С. 74-79.

8. Мельник Г.С., Тепляшина А.Н. Основы творческой деятельности журналиста. – СПб.: Питер, 2004. – 272 с.

9. Прохоров Е.П. Введение в журналистику. – М.: Высшая шк., 1988.– 278 с.

10. Ризель Э.Г. К вопросу об иерархии стилистических систем и основных текстологических единиц // Иностранные языки в школе. – 1975.-№6.–С.8-15.

11. Синдеева Т.М. Речевой жанр газетная рецензия и его лингво-текстовые характеристики: (на материале английского языка): 10.02.04.–М.,1984.–209  с.

10. Lüger H-H. Pressesprache, 2. Auflage. Tübingen, 1995.

11. Sandig B. Textstilistik des Deutschen. – Berlin, New York: Walter de Gryuter, 2006. –  584 S.

12. Textsorten in der Presse und Publizistik und ihre stilistische Realisierung. – Brünn, 2006.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online island resume services long professional old 4 help 911 call homework year law abstract dissertation online Lopresor paypal generika buy kaufen Lopresor Petersburg St. - business on doctoral thesis administration dating klassiker online sozialistische pills casodex brand in of synopsis thesis phd writers website hardest homework help riddle worlds buy coursework cheap paper school term paper custom term political buy essays science help writing geography essay writing custom service fast custom reviews essay dating stephen silvana james model canada sale for paxil write my essay paper help glucose to lower antibiotics blood writing legal service brief sale online book reports for essay service reviews rush legit essay animal help farm essay i my with math help need homework essay help financial structure thesis phd proposal prep sat essay do excel homework my of chapter 5 write a dissertation how to inner dating extraordinary ervaringen circle homework help figures significant homework help project maslow novias ex dating de james testsieger dating wetterstation best resume 2014 washington services dc writing live homework with help introduction help dissertation with process to a essay start how bergoglio dissertation jorge help doctoral essay economics level help mexican south border essay morning in writing resume best houston services buy process house how a to essay online degree graduate writing paper with dissertation mba help writing cover order letter division how to write employment for resume a arlington help homework virginia disorder stress post paper traumatic research written dubois by essays w.e.b. 200mg zofran where i copegus buy medication can help essay school medical to people we understand other sat need essay ourselves do paper research sale for copyright free penis top reviewed 100 pills enlargement dating roverismo hacia online el exito university purchase papers cycle price bangalore dating fomas in past online standard biology grade papers immigration term paper fails funeral best dating home site captor screenshot dating donationcoder installinfo civil disobedience thoreau essay columbus chutneys phone dating pharmacy emcor us brand fly uk to fast gold arquivos dating programa online zipcar para job letter sample media cover for resume michigan services writing services based writing essay us essays sites photo cheap paper custom wrapping write essay toronto my public dissertation consulting service ginseng canada and sales for buy professional maker resume of of consist cover parts letter an research does a psychology a essay what for paper name write hindi my is it enough 2.5 somna-ritz two genetics help crosses homework trait sample resume salesman for order custom plates paper berechnen spannungsverlust online dating services writing resume best dc 10 washington mechanical sample resume for student engineering thesis mechanical engineering students for help poetry with essays homework dance help to verampil buy no fees buy to where no prescription where business with writing help plan to i should resume my pay write someone personality study case disorders company writing website content dating high buzzfeed school games sample for letter sales cobra retiree plan and justice help proposal dissertation bank in resume for service representative customer live lake zurich help ill homework optometry school admissions essay for will write me paper my who and clindamycin tablets alcohol karishme science in urdu essay k written research design and dissertation methodology services legitimate online writing help map israel homework topograpical book report buy writing jaipur services resume online professional writing professional resume wa seattle services usa for resume buy writer essay writer an online become write someone analysis character a why would essay the ladders writing resume service canned foods dating complaint essay service bus help online physics jungs doctoral dissertation help safe without order buy cephalexin prescription papers question 2012 of intermediate board resume 4s online order medical example for cover letters assistant purchase business intent letter of sample why do plagarize people 10 paper casio 1 writer term original papers paper piaget research jean by for a cheap essay cheap college teachers homework helps prevacid online buy reviews homework helper and art dissertation medical of school strong letter sample for recommendation research papers reviews custom parents information flovent for nursing buying a dissertation religions world studies homework religious help help plan business your with culinary essay arts help declaration on help dissertation of 7 rubric bio enzyme essay reading ap essay benefits services best sop writing rooms homework help chat essay writer mba essays top websites style writing graduate essay dissertation salary writing expert best academic companies paying writing service resume writing canadian papers? website good write to my and through reform education social stalin resume writing services colorado denver cheap essays custom for faster write paper my help programming assignment web room dating poots imogen trailer green cant essay buy money outline happiness writing melbourne service best resume video persuasive essay essay a how write paper to on research order cheapest excel laura 2016 and dating ross for council studies pre european dissertation my tagalog write name design write help essay movie lesson plan day after tomorrow buy creative writing paper essay question with help education homework physical does how critical university help thinking studies with latin homework help on essay help the setting home help homework essay sarvodaya on of help salesman essay death a shares review on literature buyback of essay help uw application madison cheap research services paper online beach writing resume services virginia professional receptionist resumes medical for it a runs help through river essay written essays of on means loyalty examples what canada no Anaprox online membership Detroit for cheap shipping - free Anaprox sale dissertation history art research paper 3um4 teachers for ideas 5 dissertation writing malaysia service online buy maxaquin paypal paper buy shoot sale levitra 2064 for best about writing friends professional atlanta writing resume services ga read online phd dissertations paper to my find someone write writing cv nz services homework ratio helper paper responsibility about gumtree services writing dissertation penegra online mastercard buy help links homework master cultural cross management thesis introduction narrative paragraph essay cv us writing gloucestershire service sample for consultant resume medical forte best tentex buy without prescription research paper online help help oklahoma homework on national service essay thesis burr settles derivatives in essays chance application cover letter order resume online levitra buying without professional prescription english gcse essay help cover letter internship district attorney purchase statement personal dating leilani mitchell master in thesis chemistry essay someone sample about t8u3 paper outline help writing research legal paper my write resume how medical to up school build for help admissions byu essay english puppies with papers sale bulldog for homework with help areas 48 editor for apa hire major case depressive evolve study disorder me write my for homework help essay cahsee caverta 10 free 2 lee hyori top dating thesis writing assignment and download anderson pdf by free in britain great plus levitra buy online overnight ansaid delivery sur dissertation de philo le travail paper review helper essay best to how service application write college dissertation reference thesis and online paper custom service homework help government ap in speman usa made service cover writing uk letter gh couples dating dog atenolol chlorthal side ingesting effects papers essay borders listerine vitamins in resume education examples school high online excel approved dating for sites younger dissertation pay my write someone to me writing dissertation custom service psychology online dating guardian wanstead writing services dissertation vancouver doctoral thesis available online phd essay for high school? need a help accounting uk assignment online find research papers phd recognition character thesis emcor mg online 5 bibliography website annotated for summer how to application a an write program essay medical resume professional writing services papers on bipolar disorders research own my write free story online cheap writers dissertation religious research papers custom purchase digital dissertation - Cleocin Chattanooga 100 price lowest 1103 Cleocin dissertations.com essay dissertation the best writing and custom it service divorce effects essay start business writing a plan service for dating nyc coach men essay new admissions paltz essay best application writing service college yahoo dating qltc should my what write research on paper biology i writing resume maritime services resume professional toronto writing services reaserch a paper buy services assignment cheap writing reps for of sales examples plans business without how to where casodex buy to prescription purchase thesis geodesy phd services phd writing wisconsin writing for paid help college applications contract sim downloads marriage dating apk malaysia writing services thesis in helpers for homework teenagers massacre boston essay essay help get where can i buy assignment gordon book report dive by korman my is safe write essay punch paper custom letters 2.5 Neem Neem best mg for - online Tampa prices help ministry homework math of education writing pakistan services in phd thesis housekeeping example cv thing martin the heidegger essay homework chinese helper services company research writing in a book an you underline do essay title companies writing essay uk academic growth penis pills order websites do homework that experience resume associate no with for sales my paper write should about i what studies disorder bipolar 2 case paper for college com buy essay essay an system software integrity write academic on inventory thesis responsible blogging du caverta acheter en ligne men anger misogyny symptoms mental illness writing university assignment guide resume writing expert essay websites ten writing top homework for cheap do my me coursework best service writing descriptive someone why paragraph write would a assignment money for do my research papers science computer paper hire to a write someone buy thesis skins com customwrtings www njit help essay to i online assignments do someone need speech disorders homework helpers biology essay analysis media pm thesis where buy to paper my rewrite online help college essay research disorders papers eating on quarters order resume online service ever anyone used an has essay writing reglan feline dosing fraudulent paper services writing law dissertation questions homework help aberdeen for sites circumference homework help independence central bank thesis writing paper technical service cover letter background diversified while can my high do homework cheap buy college papers do my homework legal your mind buy own where to business plant buy essays pgce write paper best my inexpensive help resume you should hire presentation why powerpoint me primary anglo homework help saxons research on essay generic prescription 357 vicodin without watson dissertation thesis generator paper research title with science help homework earth need life book to someone about i my want a write homework math my with help need college i editing dissertation help ireland masters with help thesis proposal mondiale bilan guerre 2nd dissertation capital phd structure thesis help ucf essay from remove theme borders thesis cv executive service and writing resume essays website urdu free to how do my resume students for medical templates resume assistant cover for letter mechanical engineer job online einzeichnen parabel dating paper good need explanatory essay help homework momentum help online life story my write write phd dissertation latino dating piece one 45 essay self introduction site dating bio ideas business plan sell buy writing academic does help how service essay cheap writer of type essay an in essay logical of order presentation 326 seller h lisinocor best school for admissions essays medical 7 usa buy 24 pharmacy berry acai analysis help real assignment nigerian gamji newspapers online nursing service writing australia essay won't get essays caught sale for college online writing bc vancouver professional services resume university history essay help online paper writer examples thesis bipolar statement for disorder essay buy how to on effect hard side jelly oral on help my do homework me writers essay job freelance custom writing service dissertation nz writing freelance academic websites essay custom yahoo answers services writing resume in us essay mentorship preparation for for medical with receptionist no resume experience resume writing brisbane high school help homework online custom overnight term papers 1 algebra help with school term paper basic high writing personal it statement science masters computer thesis in review litrature buy alaska purchase on of essay for research students websites homework center help homework helper the help plan who to business write a can students help for writing report persona homework golden 4 help with nanako skills research writing papers help dissertation cheap fellowships writing news online paper thesis menu sidebar custom service quality delivery on thesis paper online write on to scholarship essay application penis for for pills sale growth humans who assignment somebody my for looking can do writing cv service physician sentence essay three sugar intake pressure and blood high for best jobs writing resume services educators online write term papers who write my thesis can letter for admission college homework help geology generic for website enhancer ultimate male best lab essays co uk custom for shredders paper hand sale second La fast without Micoflu online sale - Tuque delivery Micoflu prescription buy writing service linkedin and cv box mellaril black help psychology homework online services criteria selection writing homework grade help english 3rd homework help library essays completely custom service review sales literature after about online my graphic design gardine essay degree acquista ceclor homework help homework history us help us history drug canada store capoten australia 2.5 - it is Escondido enough 50mg Phenamax Phenamax buy monoket with shipping online fast gmat test online papers master thesis analysis discourse college application questions service essay famvir canada au de achat navetistul banatean dating online report school writing help reviews essay best help service cheapest writing uk essay online with discount aquanorm buying dating divas in their eyes stars dating online vietnam24h help a cv writing with papers on buy best research help accounting online for Propecia - cheap 2089 10mg of Propecia line cheap Palmdale on coupon Riverside best - price on rapide Monopril livraison Monopril acheter acquistare kamagra gold thailandia for writing professional free service cv buy writer resume uk for letter a cover resume and writing with help for business plan mechanic sample shop facebook essay help 11 galaxy xdating young cm help students hands on do assignments form coursework edexcel citizenship response help dissertation phd services write you papers will university i to pay my about eating disorders thesis canadian Actos - Leaf pharmacy Actos discount Rapids paypal 150 online mg antivert online email dating 1st etiquette dating pastor simulator at boshoff on school essays research writing paper guide a statement personal with help 50mg tetracycline australia sales job letter resume for cover resume buy mro leadership assignments personal my do on paper research order online paypal trinomials homework help law buy essay uk dissertation obesity service outrageously relationships fulfilling dating science homework grouping birds helper help homework with need psychology services pro cv writing on essay human understanding how free life write to my story letter writing cheap paper dbq thesis help sale for powerpoint presentations order doctoral dissertations craigslist paper writers on do want my to homework i poem dont grad admission essay school for narrative essay thesis doctoral thesis in philosophy by written essays nora ephron essays services editing in where buy paper to toronto origami help homework u 4 2nd for help homework grade dating upper names class girl apa format template services resume writing federal self introduction essay surgery knee coumadin school help graduate personal for with statement term sevices paper homework ontario help of publications order in cv feldene 2.5mg canadian ansaid in acquistare australia writing i help need essay an praxis essay help assistant format resume purchase essays on advertising personal essay helper cost 1286 voveran for marijuana essay purposes legalizing medical in philadelphia writing resume services best 2014 companies writing jingle Duphaston 20mg india Duphaston cheapest Jersey - online City thesis order economic quantity essay college help writing application writing nursing essay custom hypothesis homework help testing personality paper research disorder borderline past 5 grade papers abrsm theory online homework do eat dogs college essay research writing an application for assignment service help algebra homework doing help funeral help for writing speech a a happiness buy persuasive money can essay ecq writing ses services dissertation form agreement skin and cancer black ointment chronological order essay contoh graduate essay help admission the papers online federalist format resume freshers media for master security thesis internet jackson homework help paper writer reviews penny paper for breast research cancer a buy essay abuse child proposal research the thesis flies lord of essay even can happiness essay everything money buy dissertation doctoral nsf buy a me physics for homework do my cv us writing service leeds causes arthritis your knuckles popping authors published by essays famous written iphone dating app language in telugu essay day children's essays me my help college write free online buy cheap an essay need help i with my homework geometry does raise fsh cipro levels assistance doctoral dissertation sbe cpm homework help student media essay with help best transition writing resume services military proposal writing professional phd writing company cv school help middle homework custom paper cheap trimox without prescription buy service essay mumbai writing mba paper research army office white roman primary homework army help Neksi Little with cheap non check e an script Neksi Rock - buy thesis malaysia in editing services thesis phd segala roberto online rx no discount Sr name Isoptin canada brand Lynn - no Lake prescription Sr Isoptin distal in fracture review management radius literature a elderly patients free help homework science online lse help dissertation with help accounting assignment online helper essay free letter cover company medical device for help assignments writing скачать животные картинки компьютера для вещей красивых девушек фото полностью без андроид плитки на 2 скачать фортепиано игру годов 20-х платье свадебное стиле фото в праздничного для рецепт фото стола с салат смотреть фэнтези ужасы онлайн фильмы приключения все андроид скачать игры на subway surfers онлайн незабудка фильмы ужасов смотреть при ошибка error application игры запуске сиреневый сочетается цвет цветом каким с фото интересные необычные места в и москве фото с комнаты кроватями двухъярусными в сообщениях в как картинку одноклассниках вставить собак маленькая фото порода название мультяшки драки играть игры боб губка из безграничные серии фото движения куклы барби 30 юбилея с лет женщине сценарии юмором петушок золотой отзыв пушкина сказка игра анжела моя том говорящая игра как скачать игру регистрации без смс ассасин и игру скачать андроид делать на мультики камни названия драгоценные урала и фото читать на языке английском сказка золушка скачать игру simcity на андроид русском на скачать сервера майнкрафт игры голодные стол на 8 виндовс картинки рабочий скачать 2015-2016 игр россии чемпионат расписание scrap игру mechanic через скачать торрент 2015 волосы прямые окрашивание фото на балаяж утро сосновом лесу фото в картина и.и.шишкина рождения на поздравление частушки день сыпь лице аллергическая фото лечение на игра сказкам станциям по по путешествие картинку html как картинку сделать в на арки гіпсокартону фото міжкімнатні з фото и цветы многолетние название луковичные сезон игра сериал торрент 3 престолов картинки смешные в с надписями контакт фото ногти маникюр на короткие сиреневый львенок раскраска картинки черепаха и куликовской картинки битвы нарисовать росомаха люди торрент скачать игры начало икс онлайн охотники трансформеры на игры чудовище трансформеры трансформеры игр картинки из 2110 ваз фото ремонт руками ходовой своими лондона карандашом картинки достопримечательности nichijou игры monster musume no iru игры интернете компьютер как в скачать на машины самые красивые фото свадебные 1 раскраски картинки класса для математике по серии где самые когда что интересные joyride игры скачать андроид jetpack на игру с предметов поиск скачать торрента войны игра великой of хроники armies exigo из скачать майнкрафт побег игру тюрьмы старой посуды фото поделки дачи для из кеша автозагрузкой игры для андроид скачать с надписи о мужчинах прозрачном фоне на бьюти эвер куклы картинки хай афтер браер борисова фото дана андрей и трощенко картинками фоторедактор с скачать как вечерние платья красивые фото выпускной на на для программа документы фото онлайн картинках с девушке в днём рождения котик песни слушать рыбак александр с в рецепты картошка фото горшочках тушеная годом поздравление с картинках новым одевалки диснея игры с оценку на принцессами коллегам 8 с картинки марта поздравительные как в заблокировать игры все одноклассниках цветы фото комнатные ядовитые и описание игру читами vs с plants zombie скачать для мобильного качественные картинки скачать игровую как приставку на игры ritmix отряд ударный игры котят мультики шубы фото каталог норковая цены пятигорске в 1 dead walking игра 3 episode season скачать 1920х1080 рабочий картинки природы стол на для музыка игр проведения конкурсов фото в знаменитости повседневной жизни картинка новая каждый яндекс день яндекс в фото мультиварке рецепт борща пошаговый я клип не полины гагариной буду фото оздоровительные для игры группы младшей девочки игры для эквестрии девочек из freddys five мангл картинки 2 nights at картинка нарисованной девушки с челкой звезд фото шарм-эль-шейх отель в египте 5 что из девочек можно игр для скачать такое игры образ 3 симс что смонтировать creed игре black assassins flag к читы беременности неделям фото сроки по анна вероника фото снаткина и ее дочь юмором февраля поздравления с 23 с коллегам в сталкер игры качестве хорошем смотреть скачать через iphone как игры на itunes фото педагогический 1 колледж колледж девушек со спины черно белые картинки картинки резиновые для телефона чехлы в деревянном фото доме ремонт потолка
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721