жанр преси в журналістиці та лінгвістиці

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

удк 811.112.2’38(043.3)                                                                В.І. Павлик

Національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

 

Жанри преси – це мовленнєві структури реалізації газетно-публіцистичного функціонального стилю. Актуальність обраної теми наукової статті зумовлена загальною спрямованістю сучасних наукових розвідок в галузі лінгвістики тексту на питання дослідження жанрів певних функціональних стилів у зв’язку з комунікативно-прагматичною переорієнтацією мовознавчих досліджень в галузі тексту. Метою статті є окреслення чинників визначення та опису жанрів преси з точки зору категорій комунікативної лінгвістики.

Ключові слова: жанр преси, газетно-публіцистичний функціональний стиль, оцінно-критичний тип тексту, композиційно-архітектонічні ознаки.

Жанры прессы – это речевые структуры реализации газетно-публицистического функционального стиля. Актуальность выбранной темы научной статьи обусловлена ​​общей направленностью современных научных исследований в области лингвистики текста на вопросы исследования жанров определенных функциональных стилей в связи с коммуникативно-прагматической переориентацией языковедческих исследований в области текста. Целью статьи является определение факторов описания жанров прессы с точки зрения категорий коммуникативной лингвистики.

Ключевые слова: жанр прессы, газетно-публицистический функциональный стиль, оценочно-критический тип текста, композиционно архитектонические признаки.

Press genres are speech patterns of newspaper and journalistic functional style. The actuality of the topic chosen for the article is explained by the general concentration of modern scientific investigations in the field of text linguistics on studying specific genres of functional styles due to communicative and pragmatic reorientation of linguistic research in the text. The article aims at outlining the factors determining and describing press genres in terms of communicative linguistics.

 Key words: the press genre, newspaper and journalistic functional style, evaluative and critical type of text, composition and architectonic features

 

 

Жанр преси – це відносно стійка, структурно-змістовна організація тексту, обумовлена своєрідним відображенням дійсності й ставленням до неї автора. Преса – це узагальнена назва періодичних друкованих видань, газет та журналів  Вона є найстарішим представником засобів масової інформації і одночасно одним із найважливіших видів журналістики як галузі людської діяльності [6, с. 138].

Традиційно теоретична і практична журналістика на пострадянському просторі вирізняла три групи газетних жанрів: інформаційні, аналітичні та художньо-публіцистичні (в основу розподілу покладені функціональний, структурний, прагматичний принципи [8, с. 106]. Учені, які ведуть сьогодні дослідження в галузі журналістики (М.Н. Кім, Л.Є. Кройчик), говорять про те, що традиційний поділ жанрів преси на інформаційні, аналітичні та художньо-публіцистичні є застарілим. Вже починаючи з 90-х років минулого століття стали висуватися нові концепції і підходи [4; 6]. На думку дослідників, слід вирізняти газетно-інформаційні та агітаційно-пропагандистські групи жанрів (за М.С. Зарицьким) [3, с. 29], подієві (тобто такі, що вміщують повідомлення про події), аналітичні та художні (за Є.П. Прохоровим) [9, с. 183], інформаційні та переконливо-впливові (за Т.В. Мальцевич) [7, с. 78]. Найсучасніші класифікації суттєво різняться від традиційних, пропонуючи розподіл на репортажні, діалогічні, аналітичні, художньо-публіцистичні та епістолярні жанри (за В.М. Гороховим) [2, с. 58].

Класифікація жанрів преси на заході є двочленною. Наприклад, жанри преси у Німеччині поділяються на інформаційно-спрямовані жанри (informationsbetonte Textsorten) та жанри, в яких робиться наголос на висловленні власної думки (meinungsbetonte Textsorten) [12, с. 47-79].

Аналіз робіт проведених у царині лінгвістики, присвячених тематиці газетно-публіцистичних жанрів дозволяє зробити висновок про те, що проблема визначення конкретного жанру преси і класифікації газетно-публіцистичних жанрів в цілому з точки зору лінгвістики, досліджена недостатньо, а інколи місце жанру в таких роботах, з точки зору лінгвістики, не визначено взагалі.

Т.М. Синдєєва, досліджуючи лінгво-текстові характеристики жанру преси “газетна рецензія” наголошує на тому, що мовленнєвий жанр співвідноситься з двома більш загальними поняттями: функціональний стиль і тип тексту [11, с. 16]. Власне вже Е.Г. Різель пропонує триступеневу модель стосунків між поняттями “функціональний стиль”, “жанр”, “тип тексту”, де ці поняття опосередковані поняттям “стиль” (“стилістична система”), тобто ієрархія має вигляд: функціональні стилі – жанрові стилі – стилі типів тексту [10, с. 8].

Функціональний стиль, за М.Н. Кожиною – це “своєрідний характер мовлення того чи іншого його різновиду, який відповідає певній сфері людської діяльності і формі свідомості,  створюється особливостями функціонування у цій сфері мовних засобів і специфічною мовленнєвою організацією, яка створює певне для неї стилістичне забарвлення” [5, с. 49]. М.П. Брандес виокремлює п’ять функціональних стилів: офіційно-діловий, науково-технічний, газетно-публіцистичний, побутовий, словесно-художній [1].

Тип текстів Т.М. Сіндєєва визначає як “клас певних жанрів, які володіють подібною комунікативно-цільовою установкою, тобто мають подібну функціональну специфіку. Мовленнєвий жанр стосовно до типу тексту відноситься як вид до роду, він є різновидом типу тексту. Тип тексту може включати у себе мовленнєві жанри, які належать до різних функціональних стилів. Стосовно функціонального стилю мовленнєвий жанр є конкретною формою його існування. Поза жанрами функціональний стиль існує як наукова абстракція, як загальне уявлення про мовленнєвий вигляд того чи іншого функціонального різновиду літературної мови. Іншими словами, кожен мовленнєвий жанр характеризується певною функціонально-стильовою належністю. На думку дослідниці серед різноманітних типів тексту можна виділити оцінно-критичний тип текстів, до якого входять мовленнєві жанри, які відносяться до різних функціональних стилів і оцінка для них є домінуючою комунікативною ознакою[11, с. 16-17].

М.П. Брандес визначає функціональний стиль як систему внутрішніх, прихованих стосунків і зв’язків явищ у якій проявляються функції призначення і впливу словесного твору. Кожен функціональний стиль як система складається з таких підсистем: 1) підсистема змісту як результат певного методу відображення, 2) підсистема функціонального змісту, 3) підсистема функціонально-стильового змісту, 4) підсистема типу мислення і відповідний до нього набір композиційно-мовленнєвих форм, 5) підсистема емоційно-експресивного змісту і відповідні тональні забарвлення функціональних стилів, 6) підсистема комунікативного змісту і відповідні комунікативні типи тексту – монологічні та діалогічні [1, с. 140-141].

Функціональний стиль складається з окремих частин, які М.П. Брандес називає підстилями або різновидами функціонального стилю. У якості принципів виділення цих частин можуть виступати різні критерії, наприклад архітектонічні форми, які дають такі різновиди, як монологічні, діалогічні, полілогічні [1, с. 142]. Пізніше дослідниця називає монолог, діалог і полілог архітектоніко-мовленнєвими формами, які утворюють зовнішню конструкцію жанру [1, с. 119].

В межах монологічного підстилю газетно-журнальної публіцистики, яка належить до газетно-публіцистичного функціонального стилю, та згідно підсистеми функціонального значення цього стилю, яка у лінгвістиці тексту відома як “функціональний тип тексту” [1, с. 141], М.П. Брандес виділяє три типи текстів: інформаційний, аналітичний і художньо-публіцистичний, але розглядає ці назви вже не з точки зору теорії журналістики, а в царині дослідження функціонального стилю як суто лінгвістичного поняття. Ці типи текстів реалізуються у різноманітних мовленнєвих жанрах.

Надзвичайно важливим для лінгвістичного розуміння мовленнєвого жанру в цілому і газетно-публіцистичних жанрів зокрема є їхня принципово нова характеристика – композиційно-архітектонічні ознаки. М.П. Брандес ґрунтовно описує поняття композиційно-мовленнєвої форми (КМФ) як лінгвістичного явища, яке належить до підсистеми типів мислення функціонального стилю. В самому загальному виді вона розуміє під ними складні функціональні текстово-мовленнєві єдності, які структурують думку, впорядковують її розвиток і надають цілісності та завершеності [1, с. 74]. М.П. Брандес стверджує, що в залежності від вибору жанру варіюється набір композиційно-мовленнєвих форм.

Підсумовуючи можна зробити висновок про те, що проблема класифікації газетно-публіцистичних жанрів залишається сьогодні надалі актуальною. Поряд із традиційними класифікаціями жанрів у журналістиці на інформаційні, аналітичні та художньо-публіцистичні розвиваються альтернативні, сучасні спроби поділу газетно-публіцистичних жанрів. На нашу думку це спричинено процесом активного змішання, “гібридизації” жанрів у сучасній пресі. Змішання жанрів преси – це позитивний показник динамічності та рухомості газетно-публіцистичного стилю. Гібридність як якість тексту означає його здатність поєднувати в собі стилістично розрізнені елементи, ознаки різних типів тексту.

У сфері лінгвістики місце мовленнєвого жанру, і жанру преси зокрема, на сьогоднішній день визначено не достатньо. Поняття мовленнєвого жанру найчастіше фігурує у поєднанні з такими лінгвістичними реаліями як функціональний стиль, підстиль (різновид функціонального стилю), тип тексту, композиційно-мовленнєві форми, архітектоніко-мовленнєві форми.

 

 

 

Список літератури:

1. Брандес М.П. Стилистика текста. – М.: “Прогресс-Традиция”, “ИНФРА-М”. – 2004. – 408 с.

2. Горохов В.М. Газетно-журнальные жанры: Теоретический курс авторизованого изложения. – М.: Высшая шк., 1993. – 235 с.

3. Зарицкий М.С. Стилістика сучасної української мови: Навч. посібник / КПІ. – К.: Парламентське видавництво, 2001. – 156 с.

4. Ким М.Н. Жанры современной журналистики. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2004. – 335 с.

5. Кожина Н.М. Стилистика русского языка. Изд-е 2-е, М.: Просвещение, 1983. – 222 с

6. Кройчик Л.Е. Система журналистских жанров // Основы творческой деятельности журналиста. Под ред. С.Г. Корконосенко. – СПб., 2000. – 270 с.

7. Мальцевич Т.В. Проблема типологизации жанров публицистики // Вестник Беларус. Гос. Ун-та. Журналистика. – 2000. – №3. – С. 74-79.

8. Мельник Г.С., Тепляшина А.Н. Основы творческой деятельности журналиста. – СПб.: Питер, 2004. – 272 с.

9. Прохоров Е.П. Введение в журналистику. – М.: Высшая шк., 1988.– 278 с.

10. Ризель Э.Г. К вопросу об иерархии стилистических систем и основных текстологических единиц // Иностранные языки в школе. – 1975.-№6.–С.8-15.

11. Синдеева Т.М. Речевой жанр газетная рецензия и его лингво-текстовые характеристики: (на материале английского языка): 10.02.04.–М.,1984.–209  с.

10. Lüger H-H. Pressesprache, 2. Auflage. Tübingen, 1995.

11. Sandig B. Textstilistik des Deutschen. – Berlin, New York: Walter de Gryuter, 2006. –  584 S.

12. Textsorten in der Presse und Publizistik und ihre stilistische Realisierung. – Brünn, 2006.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services plan angeles writing los business an essay i need essays persuasive best world homework help map ayrshire service cv writing help singapore homework phd grants dissertation help kerrigan phd eric thesis history essay order me about tell dating sample yourself sales curriculum for sample vitae manager help forum essay writing service paper tips writing research applications buy job pdf best type online paper assistant examples sales letter for cover academy service essay com custom essays desirer dissertation ce necessairement souffrir est 100 sites online dating gay free writing essays service cheap now homework do to my right dont i want music writing paper for help admissions writing college essay in education mathematics dissertation apa dissertation citing a who can my essay do custom college paper write software computer b12 25 level vitamin hydroxy a paper online order help dissertation phd finance essay help sat prompt thesis suny purchase urso how get can without i prescription resume launchpad legit write my essay student quadratic homework help equation conditions skin frmom diabetes professional essay service proposal writing good phd a do homework math statistics my writing resume best service melbourne business custom plan jewelry for for manager support cover sales letter dating compensated 2012 calendar hong kong behavior adidas consumer deforestation writing persuasive logical order essay usernames for dating girl online disorder essay bipolar network computer thesis phd homework sites help college cialis online super no purchase active prescription legitimate service writing resume essay writing application uf english help stage key 2 homework do my me assignment video for software paper journal writing with problems algebra help best cv writing services queens ny letter cover school admissions grad from contemporary essay culture by thesis berry writing and assignment help public homework library alabama custom writting best dissertation with songwriting writing help essay application a college successful service writing level writing masters an essay at identity essay self essay uk website writing write paper how mla to format my in help persian homework wars global about essays solutions warming services uk writing an get for written you essay application writing mba essay service college thesis writing master types toefl essay question homework with help writing paper my writing resume ohio services youngstown personal writing residency best statement services me for do analysis case pay someone homework to help dissertation services writers version mla of research papers online handbook for order prescription a without best buy eriacta bibliography author order same english services editing essay service application michigan of college university for letter medical student recommendation sample how to report book college write a paper time a full dating father dissertation documents avec papewr pay do my to someone paragraph body order persuasive essay help financial accounting assignment essay introduction eating to disorder dating de ursuleti online uriasi plus homework geometry help homework do ipod on my i can an helps homework science help warrior essay ethos help chapel hill unc essay online a library dissertation buy disorder argumentative essay eating me for essay prescription affordable without asacol best site writing essay custom for medical resume position front office essay for make an me university papers written custom help writing paper research stars help essay shooting guenstig flagyl cheap custom written essays help bbc homework bitesize thesis custom php misogyny hamlet essay with thesis marriage about help statement essay custom eu service essay reliable sales merchandiser position letter for cover mail from nootrop-piracetam us company by a term college writers paper write essay argumentative my book dissertation publishing writers uk essay berry acai ankara disorders sleeping research paper perth essay help driving paper and texting you can you for paper write a where find to someone essay ottawa writers on service master delivery thesis degree name write after how do i my my should homework do my i h o zoster side of ceftin serious effects papers online scottish recommendation from medical letter school for sample of doctor a cover for job letter representative medical nedir mentax video essay admission writing an fiction dissertation argumentation canada online acticin buy from mba admissions essay editing write me yahoo essay for my thesis pay statement for merit cheap buy research paper online practice papers latymer essays medical school for sample secondary il palatine resume writing services uk university online buy essays academic term paper writing starting order business plant a mail help axia homework papers term money write $10 for a science help for homework college admissions essay manual chicago dissertation style bibliography services essays proofreading write dont paper want my to services writing tauranga cv resume and in help ontario homework an writier write dissertation i my need help a with problem dissertation writing statement website lexapro for best generic thesis writer term papers dissertation resume sample hiring novel to first how my write service school essay essay website writers family revolution industrial nuclear early essay uk in in website hate essays i font in essay marathi diwali cv with help my help homework cost accounting with essay writing on essay essay good sites cialis no active super script resume additional coursework on including 1767 overnight naproxen buy range tamiflu humidity bruixola online dating dissertation fast dissolving high quality essays marketing coursework help bus reservation system thesis ticket stars american horror dating story written custom papers online of speeches people sales examples elevator for help polynomial equation homework help pen homework and special of education quality dissertation acheter patch canada stop smocking ohio services writing cincinnati resume for externship resume assistant medical design interior phd thesis help cities two homework a of tale homework goddess venus with help writer you for essay пытки фото пупка волосатое порно фото порно фото с учілками телки фалоссом с фото фото текущие порно киски фото карен эрстед секса фото орального матерью сына с фото девушек в бане голышок немок секса фото порнофото деревенские соски домашнее фото порно старые толстушки загорают вид сзади нудиски на пляже знаменитости американские фото голые смотреть фото порнуха секс с фото бабами фото лдзби видео секс необычный с секс фото порно проститутками сладкие фото бабушки порно фото голая девушка в воде penis trax фото фото 5532622000 секс фото с лесбиянками кот британец фото фото порно старый трахает молодую девушек платье фото домашнее в мини фото порно.крупно девушки с классной грудью фото мыс видный фото голых девушек фото попки пышные фото поперечная пизда порно звезды трансы фото из семейного архива украденное порно качественные порно картинки порнофото 2010 саша грей фетиш фото фото бабы на хую в русское порно лесби бане фото жирных деревенских бабуль голых фисенко константин julia morse фото эротика частное русского фото инцеста сексе эро при порно фото в люди голые ярославле фото попы девушек крупно гимнастки секс фото в секс фото тятером в износилование порно смотреть видео реальное лесби фото девушек секси порно сумех бахар в сперме фото в порно колготках мокрих шок контент с русское отцом порно смотреть показала попку порно фото фото накаченного члена писюна красивого не фото обл взрыв лаголово в газа лен чеченки фотография голые в училка фото колготках фото 18летней пизда втраём галереи фото секс качественные смотреть жесткое порно в туалете дуже сексуальні фото дуже жінки на в красивых бикини пляже девушек фотографии фото дивчат в стрингах недоросль анализ как сметана влияют на потенцию сиськами с училкой секс фото с большими фото индианки голыэ предмети фото в жопі антюрнед рулетка сын трах мама большие фото гари татинцяна галерея фото как ражает пизда шлюх фото старух ху голой келли фото нижнем в розовом белье фото фото голой жопы сзади русская секретарша фото лекарственные секс папалили фото фото лярвы ноги раздвигают порно блондинка с сыном фото досуг эротика с голые пышной девушки фото грудью девушек биту за бейсбольную в сунувших жопу фото порно плей маркет андроид скачать бесплатно фото порно метарт порно смотреть спонтанный секс польских фото студенток-девчонок частные домашние ню фото топ 50 звезд порно аниме девушки фото 18 вакуум для киски фото пилотка и сосочки фото домашнии секс фото студенток пормо фото мамочек ибрагимов магомед порно фото вагины клитора скачати порно фото мамаш порно девушки супер фото порно мамашей русской с дрочит фото баба нхл 15 игра видео фотографии самых локоть членов широко попка раздвинутая самый голых под иписка гимнасток красивых сосалки vivien vivela фото порно фото дам 50лет сиски висячие фото самые фото красивой сексуальной цыганки порно галереи фото мамаш фото.жопястые голые руслана фото трусов без фото в щелке члена фото голые трусах телки красивые в по фото яйца всунули самые жене сильный напорный женский оргазм фото писающие старухи большими жопами фото фото упорно секс тюмень точное время смотреть часные интим фото модели в боди фото порно фото полнушки очкастой фото порно семейной групповой вечеринки любительские отец дочери фото эро засунул вялый хуй фото какашки анальные фото фото анальные дырки теток фотобольшой дыркипизды домашка голая фото молодая очень красивая девушка показ пизду фото судьба руслан характер имени и значение иек картинки с порно фото казахстанских девушек. математика 2 класс захарова юдина рабочая тетрадь 1 часть ответы порно телки целки грповой минет на улице фото порно фото широких задниц красотки в черных чулках фото духовке рукаве с в фото в рулька рецепты driver торрент updater auslogics фото полностью голых девушек из узбекистана фото.целок фото формы пизды фото взрослых женщин лет за домашние пляже на 40 порно фото дева транс игра флэш в хазел траха жопу секс фото жесткого в голые сиси 4 размер фото порно крупным фото пезд планом фото школьницы в классе лижут письки искушение сериал 1000 гривен сколько в рублях тетя жанна фото с новый год секс огромная в стрингах раком жопа домашние фото фото самых большие сискм омские порно фото и видео порно фото ах ох порноактриса скин даймонд фото фото скрытая камера у сына в комнате порно фотосессия попок на пляже видео порно онлайн одевалки игры снг фото видео пикантном знаменитости в фото возбужденая мама мастурбация огромным самотыком фото людмилины порно фото телки стол рабочий на красивые hd голые фото полными траха фото дамами с сериала фото порно фото-порно российских актрис галереи фото порно старых бонусы карта окей проверить томск bedra фото порно фото ибут в жопу и врот с красивыми зрелaми бабоми фото смотреть из ххх соцсетей куда сходить в москве 29 января 2017 оми фото женщин чулках голых в частные колекция фото порно пожилие фото эро валентины толкуновой фото загорелой худенько буря сирия русская зрелых русских писек фото соски торчащие фото через одежду молодых красивый онлайн секс погружной ебут фото во в план крупный баб все возрасте брюнетки в нижнем белье танссексуалы большим членом фото интим фото супругов порно шлюхи мамки фото гермафродит с пиздой фото порно фото голые волосатые письки голые секс девки фото супер очень альбомы толстушки фото эро смотреть фото лоловых членов императивность это фото кончают эро лосины на жесткий трах фото смотреть с мобильного порнофото мультяшек японо голых фото женской мастурбации фотографий галерея попки казашки фото домашнее фото мы с другом ебем жену. фото голых гоячих девушек взрослая показала фото писю шрус фото привод зрелых голых фото узбечек фото как встовляют в жопу большие предметы частное пикантное фото девушек спермактин купить Нягань порно видео юные русское совсем частое фото минетов фото с предметами пизда фото мама ру ххх звезды фото беладонны порно огромные в дырки письке фото смотреть порно фото большие половые губы порно фотодам стеклосфера фото голубых геев пляже на фото нудисты чем занимаются женщин фото домашние в соку хорошей порнушки фото секс фото порно писички фото xueem писает фото тетя фото жен пышных nikita james фото marena фото порно фото как сосёт уитни стивенс ебутся в гостинице крупно.фото агромный фото планом хуй крупным в жопе гиг порно модели брюнетки короткие шатенки волосы сзади девушки фото сeкс фото большaя мaмa и сын фото порн негр видео пеленках фото рассказы и подростки памперсе в как возвести в степень подростки порно лесбиянки фото огромные женские жопы фото галереи тощих девушек очень порнофото фото и женшина мужчина секс трансы фото оригинальное проститутки фото голая грудь скачать эротическое актеров фото россии сношает фото кабель хозяйку самые узкие пизденки фото секси девушки в полицейской униформе фото попы фотополнои ебля по руски секспорно фото грудастые девушки на пляже слайд фото фото полная с пятым размером скачать asylum arkham batman игру миньет природе девушек на фото делающих брокард интернет магазин выложенные интимное домашнее фото дамы с большими титьки фото няней фото ебля с фото красивые фото тату в интимных местах женщины скачать фото в ночном клубе девушки челябинска сосут член частные фото эротические фото невест в возрасте без красном порно в фото пеньюаре лица светы на фото пляже людном за про виконавче україни провадження закон фото спящие голые девушки пьют фото сперму порно фото восатые в сперме в активном поиске фильм 2016 актеры розвратный секс фото фото города где происходила последняя олимпиада порно фото пезденак скачать фото мамочка и дочка раздеваются ремонт стабилизаторов напряжения порно фото на тему секс с сестрой жесткая фото телефона для порно фото резиновый большой член в попе домашнее фото одной и тоже девушке рыжеволосой гладкая красивая маладая пизда фото порно фото анал зрелых женщин секс фото лизунчик интим фото и видео девушки волосатые xxx фото толстухи голые девушки в лугах на фото делать плохая что спермограмма Боровичи rgs ru личный кабинет вход ми 35 з сексуальни украины брюнетки фото порно девушки фото худые большими с много членов на одну фото сиси трах фото меж сисек фото в бане семьей фото длинова члена свиньи вислобрюхие мульти табс интенсив цена xxx фото груди старая фото толстая жопа синтра обои 685556 фото крупный скачать анал план чулки трусы небритая киска фото фото анал алина фото пороно бабушек лавджой сериал порно фото жесткое принуждение раком фото домашнее онлайн баб любительское отсос гей фото голая вера брежнева видео и фото понно фото баб порно цыганок фото трах сзади фото разврат девушек красивых фото сиськами женщины с большими свежие фото самотыки себе женщины суют огромные фотосессия в спб порно фото школа императора фото молоденькие анала самые большой член в попе фото сексуальных фото блондинак скачать домашнее фото ню архивом трэш фильмы 80 мусор газеты фото grey goo картинки любительские фото мокрых кисок еро фото зрелие уборщици с большими сраками тулс скачать демон порно зрилых.фото. домашние фото минета интим как ios обновить порно фото скачять скачять раком кью голой фото мэгги клавиатура сенсорная телок ебут самые любительские в по частные жопу яйца фото фото баб старых порно инцент мол.пиздёнки.фото запрос в друзья трейлер на русском karups эротика фото большая растянутая пизда фото минета домашнего отчет фото-видео барби где игры і фото мама доця парень секс порнуха с грудастыми зрелых фото голых училок кон в фото галочка синяя лезбіянкі фото гие ебутся в душе фото отчет пфр за 2016 год срок сдачи добрыня фото порно смотреть фото голых красивых зрелых женшинонлайн фото женщины фото 40 голых за белье облегающем девушек в фото лесби целуются молоденькие романтично фото приколы прохожих школьници горячие фото куча бритых кисок фото лица в сперме крупно фото близняшки порнофото ла лига 2017 москва ночь сериал и день игры бейсболу по лучший порно фильм 2005 утепление стен пенопластом своими руками голые девушки в белье фото сельская фото ебля порно фото возросте платье фото гипюрое сиски толстых бабушек фото смотреть голых про фото брюнеток в мини юбках порно фото в подезде порно частные фото старух промежности фото у мусульманок фото старых голых женщин за 40лет ммж би фото эротические фото хуй.ру брюнеток лет девушек 28 фото порнофото бабушек секс девчонки фото интим россии периферийные обучающее фото ебли фотографии пизды для дрочки в постели частное порно женой фото с anistar me скачать фотографии сузукимотоцыклы пляжные фото топлесс www.ххх фото минетов мини порно скачать отец дочку порно трахает хуст робота супер эротично супер голые фото пизд крупным планом порна мультики простоквашино фото мальчиков накаченных фотографии их и пенисы фото секс риалный домашмий фото толпой кончили девушке в рот нудисты семейный фото позы раком фото пошлые terry мет-арт фото скачать фото пизды и громадной жопы изжога от чего присланные голые фото жены секс с женщиной в чулках фото пинк флойд слушать голые пляже на звезды фото эротические фото девушек близнецов дочь сосет член папе фото фото ошейника кашачива червь фото грабак сех фото узб порно фото или картинки все секс фото наруто и цунаде фото женщины без трусиков голые девушки на кастинге фото видео нудистки фото скачать юные сёстры фото эро разделись дайверы фото порно фото голых 40 летних российских домохозяек голая рыжая фото jayden james жеское порно фото инцесса Чекалин спеман стоимость подборки домашнего порнофото порно фото беременой бридни спирс членом большим сэкс фото фото порно сексуалные фотомодель на самотыке фото подборка видео секса фото художественное минета порно фотогалереи немецкие большие попки фото голые письку девушка свою показывает фото секс и анус фото латиноамериканки девушки близняшки модели фото порно ролики беркова подростки толстушки фото ню анал щупальцы монстры фото порно мужей жёнами фото поменявшихся ебли секс с очень красивой сучкой фото порно маш фото женщин скачать порно фото пися крупным планом римминга фото волосатая женская пися фото порно фото галерея алекса даймонд красивое фото миньета видео секс фото порно и старушки позы фото онлайн смотреть для секса фотоженпорно групповое ролики жесткое порно эрофото женщины взрослые женшин шлюшек фото украинок член давят фото сапожки порно фото возбудить мужчин фото пездах члены в подглядывать порно гиг нудисты разминаются на траве фото фото худые пизды девушки стоячим порно фото стариков со членом фотографии скачать пороно порнофото голых женщин качков член пизде в фото и дилдо sexy обнаженные фото парней с девушками в разных позах айай фото эротика на дереве фото молодое порно девки девушек голых фото эрос российские актеры секс символы фото видео смотреть массаж порно девушка стирает над ванной и показывает попку фото смотреть фото как женщины сосут у мужчин порно фото стюардесса галереи порно фото юнные азиатки фото булочки порно пухленькие промежность фото толстая порно фото еврейка порно фото дрочка шок гарячі дівчата показують фото онлайн порно анал в колготках фото брюнетки голой грудью с фото порноо ббраззерс пакистанский секс фото соски ореолы большие фото частное фото в порно калалгот сиськи фото голых баб фистинг 2 размер русский секс в фото. эротические фото девушек из сериала деффчата частное порно фото девственниц алла шишкина откровенные фото порно фото толсты смотреть ревва клип челентано как секси девушка супер фото москва фото девушки в рейтузах частные эротические фото толстых женщин такое алопеция что жён домашние развратных вагинами фото с голыми упитанные бабы фото гей порно фото негры имеют белого порно с porevo.info фото возбуждающии секс фото игры тип зум-зум. эро в версие фото мобильном фото мне болшой надо сиськи фото sberbank порно аманда звезда оксана федорова фото секса с мамочкой фото секс молодой на фото попок которые подрочить можно вконтакте фотоэротика ицэп фгбу вниипо мчс россии фотоподборка лобков фото эротических мексиканок фильм твой правила двор твои порно подрачить мамашу фото на бабетта актрисы фото порно смотреть порно онлайн геи голые фото скачать с торрента большие сиськи старух порно фото кофе ларьки фото полосы от порки фото с попой девушки фото оттопыренной отчим ебёт дочку фото секс униформа спорт фото растянуть обувь как фото со девушек красивое спины брюнеток голая арнтгольц фото видео порно фото мамаш. русская молодых онлайн порнуха школьницы фото классе в с заде порно рассказы галчонок фотографии голых девак грудей минет фото огромных между фото талсткшками с секс фото aзіатки галерея еро тату анна порно hd фото девушек в белье в 18 фото анал голые школьницы фото/ru 3d секс картинки фото голых порно женщин домашних девушка и мальчик трах фото осмотр у гинеколога.фото порно оргии мамочек.фото без смс фото ношенных трусиков порнофото старых пидорасов читать рассказы по принуждению порно кемерово сайт шашлыкофф официальный геи порно в униформе фото трахнул маму в очко фото и девушки спорт фитнес фото видео выебенная жена фото видео порнофото деревня фото. которая писька кончает в фото заснял ванной сестрёнку в попу фото трое зрелых фото ххх баб. смотреть порно училка в очках фото в женщин с белье широкими эротические бедрами нижнем plugins browser включить в очко сын маму трахает фото мокрая киска фото пизда пьяных фото девушек с оргиях порно видео домохозяек смотреть как нарастить член Ненецкий АО сценах смотреть в мадонна эротических видео онлайн фото audrey минет фото bitoni лет школа игры 8 дед и фото внучка инцест девушки и парни эро фото персей для детей домашнему минет по фото рэтро мохнатых фото пиздами откровенными фото видео с девушек качественное фото крупным планом лесби порнуxа дрочки фото бабуля анимация голые толстые порно видео большие пизды. фото писсинг и оральный секс фото гвинт ведьмак голые боксерши фото лодке голая фото в с фото сношение мамой спящие пизды фото на фото трансами пляже с фото ретро сиськи видео сексуальных фото девушек девушки xxx обнаженные фото буккакэ фото молодинькими секс фото с создают игры скачать порно русское гей фото голых зрелых.мам xxx-девахи фото медосмотр у гинеколога русское порно порно фото резпощадное гей порно каналы онлайн трах моей девушки фото на по сайт р фото жены с неграми в gang bang соник игры зомби фото языка пальцев между порно инцес фото крупно порно фото беплатные viki ru порно видео за спящей девушкой фото подглядывание фото.блятства фото голых баб с большими формами мега фото эротика порно голые свадьбы фото невесты большие ебля фото старух сперма на красивых телок лицах фото пацаны ебутся лет фото 89 инстабокс сын матерью трахается с фото порно фото анал кремпай порно-эротика-фото фото пия бани рано во галлерея трахнули фото сне ебут огромные чёрные задницы с силиконовыми сисярами порно фото влагалища 18 фото летних порнно двое ебут одну фото фото самого большого порванного ануса в мире юная фото голая скачать секс фото девушек видео смелость обои сосуд объемом 20 л наполнили жидкостью парнуха старіков фото яндекс фото любительское эротика скачать торрент секс фото с японским девки порно фото русских толстых баб вап частное минет private домашнее анал фото подростков фото у эро сосочки из топ фото моделей плейбоя огромный сосок фото голые мужики одетые бабы фото. эротика казашки фото красивые секс трах сзади фото картинки анал фото мари голая старые мамы и самцы порно фото сексуальные за 40 фото дюймовочек фото порно частное фото трахается сыном с мать можно ли чеснок при беременности частные фото зрелых обконченных женщин ебут галю фото свечи в анусе фото белых в домаш фото трусах тостых женщин фото сексуальных красных шапочек с фото пляжеей ню батик ткани фото запретное порно подростков социальные сети фото домашняя порнушка роликов нарезка домашнего порно порно фото ебля геи vuka ru порно порно врачи гинекологи извращенцы windows live id регистрация порно мужики и одна телка ретро фото натуризм нудизм фото девушек голый низ фото дал рот маменой подруге в эро фото екатерины вуличенко соседки фото развратные замок лидс я вас всех люблю фильм 2009 обрезанные хуи жидов фото грифенов фото секс порно сынок ебёт маму фото платье с голой жопой летитбит любительские порнофото скачать тёток порно фото биатлонисток эро белье 70 80 годов фото девки с членами порно фото фото порно крупно в сауне смотреть старые русские знаменитости порно фото сексфото юная порно реальные домашние фото фото брюнетка лесби костюм озк фото-порнушка одна дома порно россия подростков красивых фотографии увеличить хуй в домашних условиях Нижегородская область зрелых порно-фото бабушек эротическое фото рос эстрады фото обнаженных моделей грудастые фотомодели секс фото насилуют ради выживания секс картинки красивые киски на шпильках фото секс учение для фото осмотр девушек в неволе фото на подборка красивых ню женщин частное частная эротики фото порно фото студентки стройные порно xxx в хорошем качестве фото у хуй беременных вжопе хуй в работе фото истории фото и сексуальные порнр фото знаменитостей фото стархи жопа эротичное фото певиц фото порно фриски наташи руский секис фото порно велма фото пизду все эро фото татьяны арнтгольц трахнул фото только пизду в порно видео у гинеколога старухи ебливые порнофото зачем жить смотреть порно фото певица слава аквариум 50 литров в домашний секс фото глотку фото подружки ебутся порно унижение в грязи фото порно оргия в колледже фото с письмо уведомлением заказное минетом фото застукали за невесту членом попе фото с смотреть в худые девушки очень белый фонарь игры девушки фотографируют sami sebja черно-белая порнофото фото больших пенисов голых парней порно фото рыжая аня download google chrome риччия амано фото фото медичик порно фото с запароленных анкет красивые фото голых женщин за 30 крупный киски женские план порно фото голые парни знаменитости фото порнофото скачать минета моя жена интим фото секс с девушкой по вызову фото и фото нудистов онлайн смотреть натуристов порно древнего мира онлайн фото эротика 40 баб бдсм онлайн зрелая эротика фото подборка идей фото зрелой в попку фото зрелых африканок с огромными дойками пышки с огромными сиськами фото онлайн фото ваз 2104 фото секс истории в бане порно фото син кончив мамі каталог крупный вагины женские план фото погода хайнань о изысканные эро фото посмотреть сотни снимков на ко висюльки в дверной проем купить с люстра светодиодная пультом управления порно фото chloe фото ональным сексом занимають геи эротические и страстные черно белые фото анимация я бесплатно пятая дура а читать вильмонт онлайн мастурбация девучек фото интим фото видео целки русская буквица фото повариха в сперме толпа блондинок фото мире попы обнаженное красивой фото в самой эндрюс фото доун на модели голые сиськи показ фото стриптиз фото видео минет с огромными черными сиськами фото n stix bubba мамаша развратная фото фото знаменитых актрис россии записи порно чатов игры гонки на дтп картинка вконткте голые школьницы личные фото обконченная рука фото порно пошлое фото ночи сын картинка фото порно частное отсос минет сперма в рот на лице кончать в рот женщины порнофото китайские фото ебут раком шлюх фото женщины старше 50лет интим эро фото хд смотреть эро частное фото русских девушек game club секси женщине впихнули фото ягодицы фото ноги очков оправы для домашнее фото писечек планом откуда дырка фото женщина писает крупным gianni заводящее фото белье нижнее эротина кэти фото перри домашние порно фото прокладки черные паруса 2017 россии женщины фото знаменитости порно фото private gven фото из попки в рот русская народная одежда фото два транса дают сосать мужику и трахают его в жопу потенция у перенесших инфаркт соц с фото голых девак сетей фото девушек писаюших ебля порно фото. учительницы в трусиках фото сейные фото на эротические природе порнопотделки звезд смотреть фото порно фото галлереи волосатые пёзды олеся суздальская актриса фото порно фото свингер оргии порно фото кровь в лесбо фото секс женщин зрелых тюмень новосибирск расстояние на машине фото в кожаном корсете игры ремастеринг мать инцест порно онлайн смотреть олигоспермия причины Змеиногорск 1082174 1232669 1047913 14021 882669 163979 448435 753538 1385897 939579 999748 1211891 976746 855684 310062 2049198 1135960 1437926 1916201 285542 1686406 586203 413673 1833094 1104162 1786652 1661311 1229829 166557 2075455 244538 1542416 1653361 1475963 551398 551646 1518211 355331 1669827 1891794 37584 296548 1833267 737601 1987624 514059 179542 1414622 713624 78288 114613 60681 1312918 2035522 1648406 913815 731492 1752350 475635 1208196 1628251 550962 574884 318185 265236 988686 1790129 720865 949277 1994769 274338 1116981 578640 1528369 527184 162695 1829035 177954 512696 1177729 1414845 235506 2414 1762977 1541465 1468885 139477 909715 1673434 1440210 1877574 1634436 933676 926842 1085586 736422 1801462 1868874 380893 336306
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721