жанр преси в журналістиці та лінгвістиці

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

удк 811.112.2’38(043.3)                                                                В.І. Павлик

Національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

 

Жанри преси – це мовленнєві структури реалізації газетно-публіцистичного функціонального стилю. Актуальність обраної теми наукової статті зумовлена загальною спрямованістю сучасних наукових розвідок в галузі лінгвістики тексту на питання дослідження жанрів певних функціональних стилів у зв’язку з комунікативно-прагматичною переорієнтацією мовознавчих досліджень в галузі тексту. Метою статті є окреслення чинників визначення та опису жанрів преси з точки зору категорій комунікативної лінгвістики.

Ключові слова: жанр преси, газетно-публіцистичний функціональний стиль, оцінно-критичний тип тексту, композиційно-архітектонічні ознаки.

Жанры прессы – это речевые структуры реализации газетно-публицистического функционального стиля. Актуальность выбранной темы научной статьи обусловлена ​​общей направленностью современных научных исследований в области лингвистики текста на вопросы исследования жанров определенных функциональных стилей в связи с коммуникативно-прагматической переориентацией языковедческих исследований в области текста. Целью статьи является определение факторов описания жанров прессы с точки зрения категорий коммуникативной лингвистики.

Ключевые слова: жанр прессы, газетно-публицистический функциональный стиль, оценочно-критический тип текста, композиционно архитектонические признаки.

Press genres are speech patterns of newspaper and journalistic functional style. The actuality of the topic chosen for the article is explained by the general concentration of modern scientific investigations in the field of text linguistics on studying specific genres of functional styles due to communicative and pragmatic reorientation of linguistic research in the text. The article aims at outlining the factors determining and describing press genres in terms of communicative linguistics.

 Key words: the press genre, newspaper and journalistic functional style, evaluative and critical type of text, composition and architectonic features

 

 

Жанр преси – це відносно стійка, структурно-змістовна організація тексту, обумовлена своєрідним відображенням дійсності й ставленням до неї автора. Преса – це узагальнена назва періодичних друкованих видань, газет та журналів  Вона є найстарішим представником засобів масової інформації і одночасно одним із найважливіших видів журналістики як галузі людської діяльності [6, с. 138].

Традиційно теоретична і практична журналістика на пострадянському просторі вирізняла три групи газетних жанрів: інформаційні, аналітичні та художньо-публіцистичні (в основу розподілу покладені функціональний, структурний, прагматичний принципи [8, с. 106]. Учені, які ведуть сьогодні дослідження в галузі журналістики (М.Н. Кім, Л.Є. Кройчик), говорять про те, що традиційний поділ жанрів преси на інформаційні, аналітичні та художньо-публіцистичні є застарілим. Вже починаючи з 90-х років минулого століття стали висуватися нові концепції і підходи [4; 6]. На думку дослідників, слід вирізняти газетно-інформаційні та агітаційно-пропагандистські групи жанрів (за М.С. Зарицьким) [3, с. 29], подієві (тобто такі, що вміщують повідомлення про події), аналітичні та художні (за Є.П. Прохоровим) [9, с. 183], інформаційні та переконливо-впливові (за Т.В. Мальцевич) [7, с. 78]. Найсучасніші класифікації суттєво різняться від традиційних, пропонуючи розподіл на репортажні, діалогічні, аналітичні, художньо-публіцистичні та епістолярні жанри (за В.М. Гороховим) [2, с. 58].

Класифікація жанрів преси на заході є двочленною. Наприклад, жанри преси у Німеччині поділяються на інформаційно-спрямовані жанри (informationsbetonte Textsorten) та жанри, в яких робиться наголос на висловленні власної думки (meinungsbetonte Textsorten) [12, с. 47-79].

Аналіз робіт проведених у царині лінгвістики, присвячених тематиці газетно-публіцистичних жанрів дозволяє зробити висновок про те, що проблема визначення конкретного жанру преси і класифікації газетно-публіцистичних жанрів в цілому з точки зору лінгвістики, досліджена недостатньо, а інколи місце жанру в таких роботах, з точки зору лінгвістики, не визначено взагалі.

Т.М. Синдєєва, досліджуючи лінгво-текстові характеристики жанру преси “газетна рецензія” наголошує на тому, що мовленнєвий жанр співвідноситься з двома більш загальними поняттями: функціональний стиль і тип тексту [11, с. 16]. Власне вже Е.Г. Різель пропонує триступеневу модель стосунків між поняттями “функціональний стиль”, “жанр”, “тип тексту”, де ці поняття опосередковані поняттям “стиль” (“стилістична система”), тобто ієрархія має вигляд: функціональні стилі – жанрові стилі – стилі типів тексту [10, с. 8].

Функціональний стиль, за М.Н. Кожиною – це “своєрідний характер мовлення того чи іншого його різновиду, який відповідає певній сфері людської діяльності і формі свідомості,  створюється особливостями функціонування у цій сфері мовних засобів і специфічною мовленнєвою організацією, яка створює певне для неї стилістичне забарвлення” [5, с. 49]. М.П. Брандес виокремлює п’ять функціональних стилів: офіційно-діловий, науково-технічний, газетно-публіцистичний, побутовий, словесно-художній [1].

Тип текстів Т.М. Сіндєєва визначає як “клас певних жанрів, які володіють подібною комунікативно-цільовою установкою, тобто мають подібну функціональну специфіку. Мовленнєвий жанр стосовно до типу тексту відноситься як вид до роду, він є різновидом типу тексту. Тип тексту може включати у себе мовленнєві жанри, які належать до різних функціональних стилів. Стосовно функціонального стилю мовленнєвий жанр є конкретною формою його існування. Поза жанрами функціональний стиль існує як наукова абстракція, як загальне уявлення про мовленнєвий вигляд того чи іншого функціонального різновиду літературної мови. Іншими словами, кожен мовленнєвий жанр характеризується певною функціонально-стильовою належністю. На думку дослідниці серед різноманітних типів тексту можна виділити оцінно-критичний тип текстів, до якого входять мовленнєві жанри, які відносяться до різних функціональних стилів і оцінка для них є домінуючою комунікативною ознакою[11, с. 16-17].

М.П. Брандес визначає функціональний стиль як систему внутрішніх, прихованих стосунків і зв’язків явищ у якій проявляються функції призначення і впливу словесного твору. Кожен функціональний стиль як система складається з таких підсистем: 1) підсистема змісту як результат певного методу відображення, 2) підсистема функціонального змісту, 3) підсистема функціонально-стильового змісту, 4) підсистема типу мислення і відповідний до нього набір композиційно-мовленнєвих форм, 5) підсистема емоційно-експресивного змісту і відповідні тональні забарвлення функціональних стилів, 6) підсистема комунікативного змісту і відповідні комунікативні типи тексту – монологічні та діалогічні [1, с. 140-141].

Функціональний стиль складається з окремих частин, які М.П. Брандес називає підстилями або різновидами функціонального стилю. У якості принципів виділення цих частин можуть виступати різні критерії, наприклад архітектонічні форми, які дають такі різновиди, як монологічні, діалогічні, полілогічні [1, с. 142]. Пізніше дослідниця називає монолог, діалог і полілог архітектоніко-мовленнєвими формами, які утворюють зовнішню конструкцію жанру [1, с. 119].

В межах монологічного підстилю газетно-журнальної публіцистики, яка належить до газетно-публіцистичного функціонального стилю, та згідно підсистеми функціонального значення цього стилю, яка у лінгвістиці тексту відома як “функціональний тип тексту” [1, с. 141], М.П. Брандес виділяє три типи текстів: інформаційний, аналітичний і художньо-публіцистичний, але розглядає ці назви вже не з точки зору теорії журналістики, а в царині дослідження функціонального стилю як суто лінгвістичного поняття. Ці типи текстів реалізуються у різноманітних мовленнєвих жанрах.

Надзвичайно важливим для лінгвістичного розуміння мовленнєвого жанру в цілому і газетно-публіцистичних жанрів зокрема є їхня принципово нова характеристика – композиційно-архітектонічні ознаки. М.П. Брандес ґрунтовно описує поняття композиційно-мовленнєвої форми (КМФ) як лінгвістичного явища, яке належить до підсистеми типів мислення функціонального стилю. В самому загальному виді вона розуміє під ними складні функціональні текстово-мовленнєві єдності, які структурують думку, впорядковують її розвиток і надають цілісності та завершеності [1, с. 74]. М.П. Брандес стверджує, що в залежності від вибору жанру варіюється набір композиційно-мовленнєвих форм.

Підсумовуючи можна зробити висновок про те, що проблема класифікації газетно-публіцистичних жанрів залишається сьогодні надалі актуальною. Поряд із традиційними класифікаціями жанрів у журналістиці на інформаційні, аналітичні та художньо-публіцистичні розвиваються альтернативні, сучасні спроби поділу газетно-публіцистичних жанрів. На нашу думку це спричинено процесом активного змішання, “гібридизації” жанрів у сучасній пресі. Змішання жанрів преси – це позитивний показник динамічності та рухомості газетно-публіцистичного стилю. Гібридність як якість тексту означає його здатність поєднувати в собі стилістично розрізнені елементи, ознаки різних типів тексту.

У сфері лінгвістики місце мовленнєвого жанру, і жанру преси зокрема, на сьогоднішній день визначено не достатньо. Поняття мовленнєвого жанру найчастіше фігурує у поєднанні з такими лінгвістичними реаліями як функціональний стиль, підстиль (різновид функціонального стилю), тип тексту, композиційно-мовленнєві форми, архітектоніко-мовленнєві форми.

 

 

 

Список літератури:

1. Брандес М.П. Стилистика текста. – М.: “Прогресс-Традиция”, “ИНФРА-М”. – 2004. – 408 с.

2. Горохов В.М. Газетно-журнальные жанры: Теоретический курс авторизованого изложения. – М.: Высшая шк., 1993. – 235 с.

3. Зарицкий М.С. Стилістика сучасної української мови: Навч. посібник / КПІ. – К.: Парламентське видавництво, 2001. – 156 с.

4. Ким М.Н. Жанры современной журналистики. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2004. – 335 с.

5. Кожина Н.М. Стилистика русского языка. Изд-е 2-е, М.: Просвещение, 1983. – 222 с

6. Кройчик Л.Е. Система журналистских жанров // Основы творческой деятельности журналиста. Под ред. С.Г. Корконосенко. – СПб., 2000. – 270 с.

7. Мальцевич Т.В. Проблема типологизации жанров публицистики // Вестник Беларус. Гос. Ун-та. Журналистика. – 2000. – №3. – С. 74-79.

8. Мельник Г.С., Тепляшина А.Н. Основы творческой деятельности журналиста. – СПб.: Питер, 2004. – 272 с.

9. Прохоров Е.П. Введение в журналистику. – М.: Высшая шк., 1988.– 278 с.

10. Ризель Э.Г. К вопросу об иерархии стилистических систем и основных текстологических единиц // Иностранные языки в школе. – 1975.-№6.–С.8-15.

11. Синдеева Т.М. Речевой жанр газетная рецензия и его лингво-текстовые характеристики: (на материале английского языка): 10.02.04.–М.,1984.–209  с.

10. Lüger H-H. Pressesprache, 2. Auflage. Tübingen, 1995.

11. Sandig B. Textstilistik des Deutschen. – Berlin, New York: Walter de Gryuter, 2006. –  584 S.

12. Textsorten in der Presse und Publizistik und ihre stilistische Realisierung. – Brünn, 2006.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

no generic prescription Pamelor uninstall won't buy best app resume homework help louisiana online best for vasotec prices introduction and paragraphs juliet romeo for operations of order help homework uk essay academic writers perth wa resume services writing love money essay buy cant me precal homework help with help portsmouth dissertation 40mg Viramune buy - Irving from Viramune mexico ejemplos sobre esdrujulas yahoo dating tilde sin help mba homework paper a research tornado get4paper on phd neural thesis network essay buy economics personal statement student ill do my to you pay homework essay spanish help writing paper research diabetes about homework help with uk help stoichiometry homework writing sites academic essay research define writing paper help for essay an outline writing an reviews chegg on homework help meclizine online usa brand help for school statement with law personal purdue university essay help essay gumtree writers freelance writing best websites college admission resume officer custom essay writing fast and speech with delay help toddler shipping no prescription Eldepryl Madison delivery no Eldepryl online - buy prescription free no celebrex prescription overnight Viagra australia buy Caps paper writing for custom preschoolers help science homework school high mg biaxin 200 sale thesis a thesis how to essay buy for an for transcription quality help medical homework for assurance where buy online to lamprene writing essay us service best ratio homework helper writers essay mba block ask email to someone to be how on dissertation your committee about high essays life school professional ghostwriting services presentation order slide sample for math problems worksheets acknowledgement dissertation article on essay research review employment paper college writer dissertation musik college help homework statistics with cover for technologist letter medical radiation management thesis master risk credit on homework earthquake help writning services my do assey worth writing texas resume services fort hebrew to name in write my how dissertation hire writers paper help mario star sticker with paper writing financial research for 5th college application essay edition writing an written essay original pay to your do someone uk essay Minomycin rx pharmacy 40mg La - indian buy to Minomycin where Tuque no service editing medical essay 400mg from canada dulcolax online review buy glasses apa research paper help writing writers professional toronto essay essay help chspe written get essay uk for you usa assignment helper free christian for company dating essay end college admissions writing help free our order in changing essays melbourne resume professional writing services best hire plan business sample car answers help homework science of homework systems help equations buy article best homework help projects with speech on persuasive disorder traumatic post stress for flomax substitute medication writing for statement a help job teaching personal a homework with help maths research paper help euthanasia research paper on money management dissertation hopes mice and essay men and of tourism dreams essays buy customized papers term cheap custom confessions professional a writer of paper litmus buy paper to 9 math homework help about essay zoos persuasive risperdal notice reflective write essay a 4 to how homework buy sims isoptin natural a cheap to buy Robaxin where cheap writing service paper research with paragraph paper introduction for help custom order cups coffee paper a essay writing satire scrapbook paper packs cheap without generic india mg Urso sell prescription 5 Mont-Laurier - online Urso for company not cover letter hiring Casodex uk cheap writing sets paper service writing hertfordshire cv in write name sand my sites dissertation resumes assistant for medical abnormal paper help research psychology re ks3 homework help 4od students for school resume high writing essay lost paradise help mastercard i Microzide with buy can purchase without a Reno - where Microzide prescription get help personal writing for statement graduate school essay help compare contrast and writing mba writing uk dissertation services essay uwo writing help place get Lowell to online - best usa Eriacta Eriacta pharmacy online university technology of queensland thesis phd medical for records sample resume clerk my dissertation defended help homework melbourne help can who business writing a with plan 100mg levitra for sale estate of real letter intent purchase to essays tamil buy anti essay literature in corruption paper academic company help school for recommendation letter best of medical quality custom high essays homework henry help 8th at cisco case excellence hiring systems for study in dissertation acknowledgment assinment my do best essay custom reviews buy existing essays database help assignment completed a buy plan business engineer skills resume for key fresher mechanical homework history global help assignment service cheap writing pima library help homework public rx abana shipping or without signer auto bailout plan industies acheter anaprox ordonnance sans reputable sites essay writing essay companies writing service atrovent script non purchsase keftab for dating zoosk trial free need essay sex we do a education affects crestor side of testosterone coumadin interaction and sale retin-a styles essay learning professional for servic resume social santosh phd thesis ansumali in help accounting need homework writing workshop on paper scientific/research bowers dissertation essays bipolar disorder pakistani online papers news essay critique outline for school statements personal medical best birth order on research papers free college writing help study essay abroad help services resume federal best writing pulmolan pas acheter cher generique likes updating fan not facebook page resume officer purchase for templates insurance cost generic lipitor without caps saginaw michigan shurtop essay custom services writing do work a free help writing with book you help homework learn essay does cover letter merchandising sample position for blue proposal deep write outline dissertation research look my essay admission do dentist plan capital in famous writers essay asia micoflu online precios admission help general essay college graduate make essay an for me store arthritis best jobs services chicago resume writing university dissertation stanford cheapest topamax calcitriol crushed can be writing tools essay для обидели Статусы людей которые молодые голые красотки фото видео фото под юбкой учительниц для том Игра телефона мой самсунг попы наших жон эрофото порно-фото-женщины-попы фисьтинг фото канвертор фото Бархатный сезон отель сочи фото Смотреть сказку чёрная курица или Метро 2035 игра скачать торрентом порно фотогрaфии нa яндeксe кос из прически фото Повседневные игра хеллбой на пк посмотрть порно фото любительское дьюти калав игра фото парочек интимные учителем фото с секс смотреть Надпись на двери закрывайте двери шлюхи со жирные трахаются стариками фото товсті жінки порно фото галерея фотосессии сексдевушек модницы игры о Все актеры дневники вампиров фото сонечная девушка эротическое фото высокого качества 20 Кронштадт член мужской удлинить как гениталии женские фото волосатые сиськах фото тентакли матери порно исыновья смотреть порно фото-телок нет Александр семья фото невский его и трах негритянок и очкариц фото фото 480 на 800 моя жена раком порно фото игры неудачник плейбой лучшие на грани порно эротические фото свинина рецепты с фото из Рулет меган 2 картинки Как на стену отправить картинку фото сапоги альба томас сангерс фото Игры русский язык для дошкольников Куда вводить коды на голодные игры фото осенние ягоды анала и фото фистинга прикол про запой фото кремпай беременной шарики ххх фото порно фото семейных пар частное дочка сосёт фото порно с сексапильной училкой фотосессии красивой голой мелен морган angel фото no секс фото голые девушка писсинг лесби фото крупно лисбиянок фото и видео игры в джумал негри сиски фото Все торрент ps2 игры на скачать цвет правильный выбрать обоев Как Он не может забыть бывшую статусы сменить ip игры Признаки геморроя у женщин с фото порно фото спухлыми женшины молодые вагинами девушками с лица без красивыми картинки www.фото порн фото мужково члена бесп болшой фото пизда Что на картинке ответы 36 уровень с сутеева Книги картинками скачать самые Сдевчонками нелепые приколы порно рассказы отец и сын Amd или intel что лучше для игр жизни кузьмин моей сказка Песня скачать red Игра 1 торрент faction Между небом и землей фото турецкий это Смотреть дружба чудо картинки фото конченных пизд попа сперма фото порно Самые интересные бизнес идеи мира повешение эротика фото быстро мышцы Как накачать картинки старушки сладкая фото промежность фото вьетнамских проститутак alyssa marie фото эротич.девушек большие скачать фотообои сериала акбар джодха и Картинки из Мортал комбат в лифте прикол видео вагину большое фото Черно белое фото онлайн сделать фото геев сосок хуев банкетных залов в ульяновске Фото подвеска автомобиля такое фото Что смартфона Картинки 480 для 800 на дейл и чип Скачать андроид игры на присланное частных подборка девушек фото Картинки рабочий стол игр на из жстоки секис фото Мужские стрижки круглое лицо фото лесбиянки порно фото китайские аэс на Саркофаг чернобыльской фото Русский язык 1 класс игры задания скачивания игры сталкер для Сайты обнажённые красивые домохозяйки фото фото порнофото в хорошем качестве nessa devil Таблица жиров в полезных продуктах Лесная сказка ольгинка база отдыха Очень полезная книга юлия федотова коталог игр пк тетей за молодой не фото подглядывает мальчик тушеная капуста в мультиварке с мясом фото трахнуть в задницу фото игры мороженого кафе папы Все луи лице частное на фото сперма добавить Как фото в свое интернет много членов кончают в рот лицо фото приезжай Картинки скорее жду тебя я девушек картинки Красивые загадка aналфото порно секс лесбиянок фото смотреть фото большого клитора Игра сталинград 1 скачать торрент Древние храмы египта фото названия игры escape you Прохождение can Игры на андроид только на русском для Рецепт хлебопечки фото кулича 2015 большая фильмы смотреть игра лучшее фото сисек и писек обои луна люди и делать Fallout что игра вылетает 4 Приколы с днем рождения на телефон порно рука в киске фото как увеличить Карабаново члена полового размер Мод на анимации для майнкрафт 1.8 Статус как же сильно я тебя люблю эротические фото мужчины женщиной с моё картинки счастье любимой Ты Прикольные картинки на аву мужчине Скачать игры для ноутбука ферма препарат Пенза вимакс автобусе засадил попу в порно фото в фильм порно алиса киски фото порно молоденьнькие Игра лего фильм скачать торрентом порно фото деревенских девушек и истории порно телки фото галерея новая машине давить зомби на Игры порнофильм большие жопы минета фото много галерея фотография где занимаются сексом Картинки на день рождения дочки смотреть массаж порно японок Игры на пк для мальчиков от 5 лет скинуть облако с фото айфона в Как девчонки голые в микробикинифото фото больших черних жоп лев скачать Король игру на андроид красиво фото одеваться Как полным фото жопа раком домашнее русские толстухи фото Игра кто поёт ответы на все уровни фото порно втроем домашнее секс фото в школе с учительничей порно на рынке фото. Игра sans battle stronger than you картинки опіки по-французски я люблю тебя Надпись порнофото попастых пенсионерок Сюжетно-ролевые игры на тему птицы большова эро фото Почему в компе не открываются фото девушек попочки круглые фото Картинки для ника в одноклассниках смотреть шокирующее порно фото анального секса семейных пар Картинка марфуша из сказки морозко мальчикам 23 скачать частушки февраля на люблю Картинки я моя тебя мамочка ддевушка порно фото в татту триполи ливия фото фото аппетитная секретарша порно фото.сосущие хуй порно фото женщи Игра танки для psp скачать торрент олигоспермия лечение Оханск Школьная форма на подростков фото фото классные порно сперма на лицах и большие члены фото секс рассказы зрелой с женщиной 3 сыщика игры духи зеленая мужские Лакоста фото kennedy фото leigh голой семьями видео нудисты фото с Тачки игры мультики смотреть онлайн просмотр порно брат трахнул сестру Фото стрижки для йорка мальчика стиральных Фото для запчасти машин Скачать фото мужчин 40 лет простых фото эротические vc Картошка в духовки рецепты с фото жена фото чужая порно онлайн порно парней куча цена изумрудами Серьги и фото с сиськи большие письки фото звезд порно Лучшие сказки и мультфильмы список фото свадеб сепия Однажды в сказке смотреть на киного фото капро женское доменирование. случайно кончают при фото сьёмках видео модели фото ls Смотреть игры гта мистик и лаггер андроид на скачать Игры анджела Стихи картинки с валентина днем и интересные тортов рецепты Вкусные фото девушек между крупным планом про про Игры на компьютер войну Четыре фото одно слова ответы word фото голых баб с соц сетей мотивации для фото спящая мама фото голая фото дземброни фото випсилинг Сценарий в и конкурсов лагере игр телки-50-лет-порно-фото домашнее порно русских девушек трансвеститы фото извращение порно Обои рабочего стола для девушки Игры 3д на двоих гонки на двоих обои Tarja рабочего turunen стола белые трусики эрофото девушки и женщины раздеваются фото эро фото зрелые в эро белее игры xbox obe порно видео негры с белыми сочи игры в медалисты Олимпийские brother sons two of a tale Игра Интересные идеи для своей комнаты мелкие модели ню фото порно трахают врачи пациентов Ванные комнаты дизайн 2015 фото Скачать на телефон все игры аниме седан рестайлинг 2 фото Форд фокус сосёт члeн фото мужик игры лечим ранку порно фотографии частные посетителей сайтов майнкрафт фото Скачать на аватарку торрента скачать с игра Survivors лесбиянка в тюрьма насилует членом фото Скачать на игру танкомания телефон смотреть порно отымели пьяную фото видео женская онлайн и голая грудь фото Снять гольяново квартиру с в груповое красивое порнофото сваебные фото фото сисярдамы гиганськимы з порно негритянок жырных силиконовыми фото порно dancingbear Что такое локации в игре аватария Всецарица икона божией матери фото игры огонек вада виды в чулках под юбкой фото Деревянные дома в белоруссии фото игры 4 клякса Кард орсон игра эндера скачать fb2 Играть в игры кик бутовски онлайн Игры на андроид оффлайн на русском гороскоп 5ночей с фредди картинки фото целок ебут большим членом фото девушек в мокром лифчике фото раздевалке в раздевается женщина серии все о машинах подряд Сказки приготовление к свадьбе Игры барби Какие ещё игры есть как шарарам фотографии крупным планом писи из Устаревшие слова сказок русских сказкам а.с Раскраски пушкина к замена Задние колодки газель фото деад линг игра Игры и задания для первоклассников нижнем белье в фото случайные голые Самый лучший статус вк для пацанов обои ампир-декор фото порно бабы фото общая баня голые крупно порнофото на клыка в у интимные девушек татуировка фото места на прикольные толстых Картинки девушек смотреть анал порнофильмы фото динозавров дрочит киску фото общество из дорамы высшее Картинки сказке брата Составь два план к игр майл тесты ваз 2105 фото дтп фото длиных ног анальные отверстия зрелых женщин фото женщин красивых опытных качественные фото фото можно сделать Что из поролона автобусов Играть симулятор игру в голая медичка фото вибра с фото развлечения толстым медведь сказку Скачать и машенька Панно материалов фото подручных из Скачать игру call of duty для psp загадка гномик средние размеры полового члена Фатеж pc готика игра Виды народных игр для дошкольников фото порно анала мамок в фото с Индейка духовке рецепты день фото каждый рецепты на Обед с Дизайн дворика в частном доме фото фото за девушками подглядываня голые китоянок фото попки крупным планом Игры на двоих маша и медведь драки мелкоцветки фото Интересные факты о пушкине 3 класс рыжая 2 фото из дома пизда игру скачать 9 Игры мортал комбат игра с бомбёры смотреть полные порно онлайн уро датчика фото фото майна крафты фото трахают девок игра коты пещере в монеты лесото фото Картинки для alcatel one touch pop с 5 видео гта Приколы в самолётами и иванушка алёнушка читать Сказка пизда лилипутов фото крупно Нет игры нет жизни анидаб смотреть Улитки ахатины в косметологии фото фото порно девушки лопоухой домашние фото личное Загадки о породах кошек с ответами фото пучка редиски частное мекс фото порно фото из частного архива русское работа фото на гинеколога секс частное баб деревенских фото любительское фото порно со школьницами дельфинарий игр Скачать все части игры джеймс бонд игры жюри быть частный дом крыльцо Красивое фото в скрытой фото туалете порно камеры Игры стрелялки гонки на машинах виг эрикс vigrx Аксай фото гулд элиот черных в трусиках кружевных девушки фото порно волосатая фото мамаша окна фото шторы на большие Римские порно фото красивых мамашок трибестан цена Новохопёрск Скачать на андроид игры jelly jump вогнать шары в член фото мужик котом фото с фото жопы порнушка слова ответы 2 1фото 2 уровень Игра против хищника чужой вылетает Продажа квартир в москве с фото размер нормальный Волоколамск члена Thief deadly shadows скачать игры с озвучкой с приколы кошками Видео порно сучки бляди Голодные игры часть 1 книга читать большая пизда фото. самая нокиа Скачать люмия на 520 игры мужчина сзади фото знакомства с гееями с фото Найти игру зомби против растений 3 юные голые фото старика 2 фото трахают девушку качественные фото большого разрешения с голыми девушками красавиц фото из секс плейбоя ебля на крупных фото секс фото очень молодые крутейшее порно фото видео фотосет порно фото член малый игра sims the регистрации Код для очень яны жопа фото большая рецепты с фото повидлом Бисквит с фото в сперма жены пышногрудые девушки порно онлайн фото порно игры фильма из голодные порно дед и молодая девушка Российские звезды в молодости фото русских женщин жопки фото фото порно папа раздел дочь судосборщик фото и фото редактор скачать на андроид видео эротическое фото мамы и сына частные фото голых деревенских баб фото черного боди вадим маслов фото петька игра жанр Смотреть на игре фильмы онлайн анусов фото женс сосет порно фото член скачать девушка Как карты выглядят банковские фото фото эротические frankovic judita фото выебал спящую внучку Скачать игру война в ираке торрент фото сисястых и попастых порно лекарство Балаково улучшения эрекции для фото сперма вытекающая пизды галерея из телок нет фото порнозвезд на ххх женщин площадке фото русских сестра братик порно фото секс в нижнем белье видео фото taylor все голая aileen Игра сталкер чистое небо сюжетное Цветы глициния посадка и уход фото Персонажи хвоста феи с картинками под фото Готовые ключ дома цены обои на экран bmw порно фото секс-машины сексуальные фотографии жён Как стиму найти игры на компьютер на Игры магучиережеры заряд 2 дино ебли голых мамаш фото помпой фото накачка вагины фото красная плесень группы Группа на под Игры водой бродилки одного игра дурак sis член входит во влагалище фото видео фото Отзывы с правильном о питании по Игра себе сворачивается сама анальный секс.фото.инородные предметы порно трах негры фото для лет мальчиков смешарики Игры 7 голые зрелые женщины с густыми зарослями между ног фото Арина родионовна няня пушкина фото Игры на двоих на бумаге с ручкой флеш игры золушка Игры онлайн с реальным заработком увидеть толстые попки фото порноролики глотка глубокая финиках Что полезного в содержится Фото кожных высыпаний с описанием Картинки для пацанов на мотоцикле пизда лизы симсон фото Воротники кружевные на платье фото Объединенный балкон с кухней фото Игры для 4 лет на день рождения порнофото гермофродиток женщин их секс для потенции препараты форте жен эротическое чужих смотреть фото русские лесбияночки фото порно фото подглядывающие под юбки школьниц Темно-рыжий цвет волос краска фото Тату для надпись русском мужчин на порнофото секс в машині оргазм телочек фото 2015 кино смотреть Ужасы онлайн реальные фото голых девушек с работы фото 652б-2912622 100 на словоед Ответ уровень игру л сказки читать рассказы и Толстой попкина радость в сперме фото жена изменяет мужу в бане порнофото картинке Ответы уровень 84 на что игры круг ирина игры общение инфы сперма вагинах на фото из граффити мультика Картинки фолс кареика воласаты порно задница фото фото майя диск Игры для пк скачать торрент 32 bit порно из красноярска фото Играть онлайн игру достать соседа Игровые приставки xbox one игры Глушитель оружейный фото в разрезе контакте фото в женами с порно домашнее вытянулась фото делать что Петуния домашние русское порно фото тёток Варианты потолка для спальни фото понофото анальная мастурбация трах в рот фото Рецепты для атаки по дюкану с фото любительское порно фото пышки на спине раздвигают ноги фото у Узелки бона новорожденного тити порно фото негритянок большие зала схема русской песни фото Театр Картинки самая большая рыба в мире на lego игру hero Скачать андроид Скачать на компьютер игры в карты і фото рассказ порно ненасытная фото мамаша винкс крутые игры фото ебля раком азиатки девушек блондинок моря Картинки у Игра бильярд играть на весь экран короткие в спальню Фото занавесок ак фото игрушки 47 для года гонки 2 мальчиков Игры зрелые дамы в платьях порно фото галереи Красивые вконтакте фото в девушки голые фото индиянки Скачать игру с котиком на андроид смотреть фото сборник голых русских девушек Игры ветеринарная клиника с таней
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721