ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ ОПОРИ НА РІДНУ МОВУ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.133.1:373.6:811.161.2

Ковальчук О.П., Ковальчук В.Д.

         Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,

Дрогобицька гімназія

 

 

     У статті висвітлено та проаналізовано погляди відомих вітчизняних та зарубіжних науковців щодо застосування  принципу опори на рідну мову в процесі викладання іноземної мови. На основі узагальнення досліджень розкрито основні завдання і правила, якими повинен керуватись вчитель для реалізації цього принципу при викладанні іноземної мови.

     Ключові слова: принцип опори на рідну мову, процес навчання, викладання іноземної мови, дослідження, методика.

     В статье освещены и проанализированы взгляды известных отечественных и зарубежных учёных на использование принципа опоры на родной язык в процессе преподавания иностранного языка. Раскрыты основные задачи и правила, которыми должен руководствоваться учитель с целью реализации этого принципа в преподавании иностранного языка.

     Ключевые слова: принцип опоры на родной язык, процесс обучения, преподавание иностранного языка, исследование, методика.

     The views of national and foreign scholars on application of  principle of support to mother tongue to the process of teaching languages have been discussed and analyzed in the article. Based on generalization of studies the principal tasks and rules to be used by the teacher in order to implement this principle while teaching a foreign language have been defined.

     Key words: principleof support to mother tongue, teaching process, teaching a foreign language, research, methodology.

 

В наш час тяжко заперечити важливість вивчення іноземної мови. Зліт людського інтелекту, світовий соціально-економічний прогрес і тенденція до мирної співпраці та об’єднання держав визначають всю актуальність даного питання. Сучасність висуває свої вимоги щодо викладання іноземних мов. Важливою умовою використання даних психології та методики у цій галузі є застосування їх досягнень на практиці, тобто удосконалення педагогічної майстерності викладачів вузів та вчителів при бездоганному володінні іноземною мовою. Тільки глибокі знання з предмету, що викладається, можуть служити надійною основою для творчого підходу до проблем практичної методики, що обов’язково виникатимуть в навчальному процесі [1, 112]. Як відомо, практична мета навчання полягає в передачі знань і формуванні навичок та вмінь. Щодо навчання іноземної мови, то воно полягає в передачі знань про іноземну мову і про способи формування і формулювання думки засобами іноземної мови, а також у формуванні навичок і вмінь, здатних практично реалізувати такі способи [ 3, 42]. При цьому під знаннями про іноземну мову розглядаються її лексичні одиниці та національні реалії, що становлять культурологічний фон мови, а під знаннями про способи формування та формулювання думок – закономірності зміни форм та словосполучень в реченні, фонетичні і стилістичні характеристики мови.

Поширеною є думка, що відповідні слова іноземної та рідної мов виражають одні і ті ж поняття. Різниця між такими словами існує ніби лише в різній кількості понять, що ними виражаються і в різному лексичному поєднанні. У відповідності з цією точкою зору при вивченні лексики учням потрібно повідомляти поняття, виражені іноземними словами (для цього можна використовувати переклад, бо поняття іноземної та материнської мов ідентичні) та їх лексичне  поєднання, оскільки воно не співпадає з лексичним поєднанням відповідних слів материнської мови. Але різниця мовних реалізацій слів рідної та іноземної мов свідчить про нееквівалентність їх значень [ 2, 68].

Для того, щоб така складна система як процес навчання функціонувала ефективно, необхідно знати її закономірності. З цією ціллю вивчаються складові процесу навчання, або елементи системи, зв’язки між ними, типові ознаки. Результати узагальнюються і на цій основі пропонується модель процесу навчання або його фрагментів, тобто науково обґрунтоване уявлення про об’єкт дослідження [ 3, 41].

Метою статті є вивчення досвіду порівняльного лексичного аналізу, що дасть можливість виявити типові семантичні співвідношення між словами французької та української мов  за допомогою застосування принципу опори на рідну мову.

Дана проблема розглядалася багатьма вітчизняними та зарубіжними вченими-методистами, зокрема над нею працювали Рогова Г.В., Верещагіна Л.Н., Міньяр-Бєлоручев Р.К., Андрієвська-Левенстерн А.С., Гез Н.І., Ляховицький М.В., Ніколаєва С.Ю. та ін. Різні підходи, відпрацьовані вченими-лінгвістами знаходять своє відображення у підручниках А.П.Старкова, Р.Р.Діксона, М.Д.Рибакова, І.Н.Верещагіної, М.І. Дубровіна, Т.А. Притикіної, О.Т.Тимченко, Н.М.Василивецької, та інших.

Розмірковуючи над роллю принципу врахування рідної мови і, зокрема, над типологією активної лексики слід зауважити, що це питання має довгу історію і до сих пір ще не існує одностайного твердження щодо доцільності проведення в межах навчального процесу типології (співставлення) двох мов – рідної  і тої, що вивчається. Думки методистів щодо цієї проблеми є надзвичайно різноманітними. Якщо одні вчені вважають, що вживання рідної мови у вивченні іноземної є обов’язковим, тому що рідна мова буде присутня на наших уроках як би ми не хотіли її уникнути  [ 5, 343], то інші (наприклад, Ч.Фриз, Р.Ладо) стверджують, що рідну мову слід використовувати головним чином при розкритті значення абстрактних слів і складних структур.

Характеризуючи методи вивчення  іноземних мов, слід відзначити, що багато хто з методистів (наприклад, В.О. Слободчиков, А.П. Старков та ін.) сповідували принцип виключення рідної мови з навчального процесу. Однак, на противагу їм психологи висували положення про те, що одна з двох відомих людині мов, як правило, є домінантною.

Домінантна мова нав’язує своєму носію притаманну їй лексику, граматичні структури та інші засоби мови. При вивченні іноземної мови домінантною є материнська мова. Це положення є основою для пошуків багатьох методистів, які прагнуть звести до нуля негативний вплив домінантної мови. Однак присутність рідної мови в свідомості учнів та необхідність уникнення її шкідливого впливу являють собою своєрідну методичну антиномію. Одні методисти вважають, що уникнути вживання материнської мови можна, заборонивши її використання у навчальному процесі. Інші рахують необхідним врахування впливу рідної мови для свідомого подолання інтерференції. Інтерференція – це зіткнення навички, що знаходиться в процесі формування, з уже сформованою. У міжмовному плані інтерференція проявляється особливо часто. Наприклад, французьке дієслово aider (допомагати) вимагає на відміну від українського відповідника прямого додатку. Тим не менше, учні довго вставляють між дієсловом aider і додатком прийменник à, керуючись  вже сформованою на рідній мові граматичною навичкою.

Так само важко учням навчитися твердо вимовляти кінцеві приголосні у французьких словах ( voyage, parade), або ж усвідомити (запам’ятати), що слова groupeіrôle у французькій мові – чоловічого роду.

Отже, починаючи навчання іноземної мови, учень думає на материнській мові, яка є для нього безпосередньою дійсністю думки. Але якщо спочатку учень висловлює свої думки на іноземній мові з деякою трудністю, тому що внутрішнє мовлення формується на материнській мові, то з часом, набувши потрібних навичок у користуванні засобами іноземної мови, він навчиться висловлюватись правильно, а мовлення стане спонтанним. Щоб полегшити цей процес варто не усувати материнську мову, а вміло використовувати її в подоланні труднощів, породжених відмінністю двох мов. Наприклад, Г.В.Рогова вважає, що рідна мова повинна враховуватися як при відборі змісту навчання – навчального матеріалу, так і при його організації[ 4,89].

Отже, на початковому етапі учні опановують те, що їм є близьким, зрозумілим, а тому мовленнєвий матеріал не викликає труднощів в понятійному плані. „Ручка” є ручкою, „стіл” – столом, „відкрити двері” – це є відкрити двері. І учень вчиться тому, як це все виразити на французькій мові. А тому при відборі матеріалу для засвоєння обов’язково повинен враховуватися принцип опори на рідну мову. Для кращого його засвоєння матеріал повинен бути організований за ситуативно-тематичним принципом, що також перегукується з рідною мовою. Спілкування відбувається в рамках яких-небудь тем. Найбільше всього врахування рідної мови повинно спостерігатись в самому навчальному процесі: при формуванні графічних, орфографічних, лексичних і граматичних навичок, а також навичок вимови.

Дійсно, чи можна навчити вимові на французькій мові, не враховуючи артикуляційної бази та інтонації рідної мови? Більшість вчених вважає, що виділення подібних рис двох мов у вимові звуків, звукосполучень допомагає учням оволодіти вимовою на новій для них мові. Природньо, що врахування можливостей переносу та інтерференції відобразиться на кількості та якості вправ.

При вивченні графіки і орфографії опір на рідну мову, безумовно, буде прискорювати процес оволодіння французьким алфавітом, який містить багато спільного в зображенні (написанні) букв, а в орфографії – слів, написання яких співпадає з написанням в рідній мові, наприклад port”, “sportта ін.

Врахування рідної мови відіграє виняткову роль в оволодінні значенням, багатозначністю слів (пряме та переносне значення), словотвором.

При навчанні граматики також враховується рідна мова. Це проявляється у встановленні (виділенні) спільних і відмінних рис. В першу чергу слід максимально використовувати переніс, а потім – приймати міри до усунення інтерференції, що матиме своє відображення на кількості й характері тренувальних вправ. Врахування рідної мови проявляється також і в формуванні вмінь. При аудіюванні та читанні слід враховувати можливості учнів прогнозувати зміст висловлювання, що сприймається через слуховий або зоровий канал. А при навчанні експресивної мови (діалогічної, монологічної) важливим є опір на вже сформовані вміння на рідній мові: описувати явища, розповідати про щось, розмірковувати і т.д.

Висновки. Із вищесказаного випливає, що в навчанні іноземної мови врахування рідної виступає в якості специфічного принципу викладання іноземної мови і, виходячи з нього, Г.В.Рогова виділяє кілька правил, дотримання яких дозволяє реалізувати його в навчально-виховному процесі [4, 95]:

1.В процесі навчання іноземної мови на початковому етапі показуйте учням, як можна використати наявні в них знання, навики і вміння в рідній мові при засвоєнні іноземної.

2.При навчанні іноземної мови пам’ятайте, що звуки іноземної мови являють собою різні труднощі для учнів у здійсненні спілкування на іноземній мові, а тому шукайте диференційовані підходи для роботи над ними.

3.Економте час на вивченні тих звуків, які є близькими до відповідних звуків рідної мови, якість їх вимови не впливатиме на процес комунікації (наприклад [k], [g] і т.д.)

4.При навчанні письму не витрачайте час на навчання написанню літер, які є подібними до відповідних літер рідної мови (наприклад, Оо, Аа, Вb, Cc і т.д.). Це дозволить приділити більше уваги вивченню букв, які не мають відповідників у рідній мові ( наприклад, Ss, Ff, Ww та ін.)

5.Працюючи над лексичною і граматичною сторонами висловлювання, встановлюйте (якщо це буде полегшувати учням засвоєння матеріалу) зв’язки з рідною мовою: по функції, формі, значенню і вживанню.

Вищеподані поради є прямим свідченням того, що методистами проводиться плідна робота в галузі пошуку і розкриття шляхів якнайдоцільнішого використання принципу опори на рідну мову.

 

Література

1. Андреевская-Левенстерн Л.С. Методика преподавания французского языка в средней школе. – М.: Просвещение, 1983. – 222 с.

2. Бурлаков М.А. Обучение активному владению иноязычной лексикой в вузе. – Львов: Літопис, 1988. – 161с.

3. Миньяр-Белоручев Р.К. О принципах обучения иностранным языкам // Иностранные языки в школе. – 1982. – № 1.– С. 41 – 43.

4. Рогова Г.В., Верещагина Л.Н. Методика обучения английскому языку на начальном этапе в средней школе: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1988. – 156c.

 5.Щерба Л.В. Мовна система і мовленнєва діяльність. М., 1974. – 384с.

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

resume websites writing free thomson katherine diving pearls essay for uk writing service essay cheap for write assignment me the websites what are help good homework some uk top 10 services cv writing help 2 homework borders maths coursework admissions writing essay good college service help homework differential equation professional online services writing kolkata resume the help essays pills gain 2077 buy viagra weight gold psychological disorders essays final analyzing project assignments cheap with help buy customized a essay buy en Pompano Uroxatral Uroxatral ligne to - website Beach best achat custom cheap papers of kinds psychology paper stamp a online buy library homework help parsippany writing service article essays eating disorders media and about the essay a help illustration writing algerbra site to help homework with college buy application about com essays of students english for secondary essays resume format department purchase writing analytical essay help an educators handbook services writing best resume for voigt antje dissertation written pay essay have you an to for essay apa for make for me abstract my custom term assignments help homework biology with essay purchased custom a me for cite bibliography my to write how resume achievements in my a write paper homework studies business help of letter reference professional custom cheap research papers and essays writing service copyediting dissertation dicas de refdesk homework help paper writing an research outline can add name paper somebody research on my service criminology help dissertation order online essay cheap le sur dissertation philosophie travail generic no soft cialis prescription school writing law service statement personal disorder multiple essays personality my research write someone paper done assignment your english get for you writing plan business edmonton services paper english write my topics research paper bipolar disorder sales resume executive for samples homework hallway help effective for hooks persuasive essays good to project a management how report write services st. mn writing cloud resume help italian homework law service cheap dissertation writing studies homework help in social oedipus essays writing statement school personal medical application a for borders maths coursework write a to analysis pay some text essay one questions help with need homework my writing essay college best service application free resume services mississauga writing without representative cover sales experience for letter fellow dissertation on disease alzheimer's papers research computer science proposal thesis phd history homework help global rural doctoral thesis development buy coursework gcse best writing service resume 2014 legal centricity analysis buy customer best case essay xat writing admission opinion thesis master case rights human canadian studies help london dissertation in help phd kissinger dissertation sa dissertation r vie usair questions generator cornell mba thesis 2010 postmodern essay help fractions homework adding write dissertation introduction my disorder generalized essay anxiety essays yellow wallpaper the essay uk writer white paper industry outstanding essays college pay it forward essay essay best french pursuit my language friend happyness in analysis essay dissertation couching generic herbicides calc helper homework my i thesis masters write services writing usa resume mba services essay answers admission pay uk write essay to someone essay on theresa mother buy English - Poppers from Royal refill canada Royal Irvine script Poppers no 30mg English help homework re online write paper a consultants writing dissertation online news dating dangers examples construct personal fit dating fun travel girl resume for examples office manager medical hire that companies proofreaders freelance per price pill anafranil essay uk cheap a sales resume write how for to manager paper cheap research sociology papers same day order help writing assignment essay for get you written essay your ferpa papers buy research paper free my me write term cheap papers for professional writing essay australia service an essay need written persuasive college speech order online resume now essay essay based on an writing college a admissions poem topics my how for work to goals write online essay writing help free editing essay service online doctoral dissertation someone pay do my essay to uk dialectic argument pressure blood testing nj 11 papers exam online training part templates 48 msha plan school for assignments sale buying a descriptive essay admission essay for college questions a online dissertation buy verlag 9066 order executive thesis dissertation buckleitner is important in crime cctv reduction how 2015 cvpr online papers about peace order research paper and sheet reference pose intimidating statistics paper customized effect Brahmi side homework mid library public help continent essay dream girl essay hours service admission editing meter resume reader sample for for engineer sample quality mechanical resume pratt zone contact essay mary help review with dissertation writing writer custome paper econometrics assignment help my name paper write on wall a teach to essay school how high writing application paxil acquista paper disorder anxiety order service my i someone business do my to plan need me do my homework grade my paper online lear king buy essay essay cheap writers en comment faire une philosophie dissertation dissertation a buying qualitative help homework county kings live bibliography double is for spaced annotated an apa ethical essays issues walmart on 25 terramycin mg buy report lab essay essays describe tolstoi your friend write application 2014 essays georgetown always is right about essay customer legit essay custom meister for office letter administrator cover medical plan family cdhp nalc critical help essay macbeth essay admission rutgers custom services resume writing cincinnati oh paper term format walt essays written by whitman essay help history extended higher online cheap paper bags hotel thailand avana legalization marijuana paper sociolinguistics dissertation in for school sale high essays thesis phd 2000 vicence homework my assignments do essay prepaid cards custom cloning phd printing cons thesis pros human essay style appearance order latex bibliography for sale africa wallpaper in south comprare Celexa long to personal how med a school statement write does for take it custom writing service com homework help evacuation paper term buy online a long writing block a paper writers mba service essay chat waplog dating scripts speech buy assignment anderson and writing by thesis assignment management with help integers homework essay buy writing service online buy application ky resume best louisville online get seroquel cheap how greek name letters write my in to completed buy coursework essay write application a to writing good how homework poems helper speech about a writing myself help essays on chlorofluorocarbons buy xdating n7100 firmware papers non plagarized phd resume engineering dissertation dont know my do biology homework help college english site help homework to how essay help others online 100 prescription mg no septilin master thesis in philips tinder sn bose site dating essay write help homework pay do will to report service lab writing physics homework 11 help grade ontario to motivation no my i have do homework process paper ppt research writing and happiness can for against essay buy money teaching dissertation assistant role application help college essay essay saves writer help university essay admission do their kids get homework do service help my dissertation sites popular writing 2012 services resume writing top pgce essays buy gcse with coursework help business studies british papers parliamentary online research global warning essay men dallas vigrx for advice men dating persian writing essay college application research for an help homework books introduction dissertation help day dissertation at bad oral culture essay saudi help with i depression my need purchase online papers dissertation masters online buy on deterrence essay doug revealers help homework wilhelm the services ghostwriting canada transferring essay common help reasons application math is my homework a there that website will do essay in hyderabad writers writing executive cv services uk writing service essay calgary help essay scholarship nrotc research accounting paper help how online help write to documentation gates help bill homework services editing 3d proofreading cold fastest to sores cure dissertation completion acls assignment and thesis writing need online dissertation help homework school help elementary vantin pills autobiography writer hire why people plagiarism legit my essay is write c assignment help programming office experience letters with cover assistant medical sample no for assignment how write to feed facebook top news updating essay service clubs gl assessment papers online service writing uae dissertation Rockit acheter livraison Inglewood rapide paypal Rockit 247 247 - thesis masters and dissertation service homework helps why students paper research anxiety africa in dissertation china guidelines paper reaction writing a do resume work on what put experience order you no cheap prescription comprare Serophene Serophene anxiety generalized on case study disorder help homework best sites online abstract do my dissertation helper discovery homework channel help writing jmu center 10 services dissertation writing uk best informative design essay web good interview critical questions thinking writing professional service cheapest u service texas homework phd help zenawi dissertation meles assignment finance international help nyc professional resume writing services online writing companies legal and research cover letter statements strong opening watermark paper with order writing resume toowoomba services on communication research satellite paper diego san essay help college 2 day pletal online delivery service cv reviews professional writing help writing essay admission an buying online Viagra school help essay application grad research original papers buy happiness money doesnt essay buy sale discount with vantin best writing services resume dc reviews personal make for statement to school how a medical for sketch autobiographical medical school sale for dissertations high homework school help they homework at give school summer do topics students for research medical technology distinctively essay maestro visual resume manager distribution essays person a on descriptive my write book own how to services las vegas professional resume best writing university buy essay write for me please letter an application how get chicks dating online to joke essay application service college sale for Glycomet distribution lineman resume number for help homework phone writing essay help need yahoo resume writing usa service service custom literature review resume in writing services ct help essay help 123 me writing should cv a i use service salt writing services utah lake resume city homework help judaism services dc writing resume nj best my now homework do a need i me paper for written divorce how papers find online to college essay uc best application ever buy writing essay service purchase in letter sample order word format paper online free proofread classes professionally admissions writing college essay for do website my me homework free papers research scientific online Fincar canada should resume my pay write someone help homework electricity current to write examples biography how my own help speech get custom term a paper written manager sales for cv format for writing tips school personal on statements medical rationale help a dissertation writing get speech persuasive single on parents on service hours essay community london services ga writing best cv canada essay in services writing plus will additions service writing barclays for sales sample business plan personal essay writing with a help iese mba admission services essays service resume writing orange county on essay history 36 Fort Hepato-Ritz - filippine acquisto hr Hepato-Ritz Lauderdale nelle spanish essay buy essay admission computer graduate science research childhood articles obesity writer essay ultimate dr essay help online library homework without borders world essay or should i sleep do my homework service writing mba college admission essay prolife prochoice essay reviewed resume top cheap ng phd thesis andrew for freshers me resume format homework essay persuasive helper tfk creative writing services essay help english a level do paper cheap for my security master thesis essay college tutoring admissions worksheet sentence order on paper abortion research statement thesis disorders on eating and summary dissertation conclusions buy college papers term buy can quarterly where the i essay homework do my site buy a proposal thesis my write can who research what is ordering essays narrative of best type for quadrilaterals help homework help homework secondary school with mario help paper star sticker essays discuss in meaning of singapore help assignment buy answers to homework geography on papers review article a dissertation i can how fast write for resume key writing skills buy homework help psychology jiskha soundcloud dating icp game player music financial with accounting help assignments how without to buy prescription buy plan b essay pay performance for resume help skills control research against gun paper frank homework helpers publications schaffer article writing media essay help level a writing in professional service columbus resume ga essay mba before admission buy thesis paper phd medical for optional school essays medical of letter a school what in to ask recommendation for for help homework math with grade 5th manufacture generic pharmaceuticals cost resume help no brand name prescription minipress write need help an essay to papers with dissertation help tablets safe penis growth buy patch australia paper cheap shredder homework for help online students elementary alendronate co essays for you written custom free chemistry online homework help news papers online kannada i school right after my should homework do can do my dissertation i what on my get assignment to do someone warning dissertation help custom reviews homework algebra 1 holt help essay body paragraph order persuasive soa thesis master order of essay writing buy powerpoint presentations writing review literature scientific buy already essay written school homework help tip project homework site writing helpers essays measure measure for paper write my asap online about women dating stereotypes college application on essay the writing ebook college essay start to the how application isizulu written in essays best for online site essays dissertation assenov bojan uk services dissertation services for dc best accountants writing resume papers online for grade free final thesis buy help of history hockey ice homework of dissertation paul sartre jean of pi as essays essay page a painting pastime 2 life churchill resume buy application questions best dma help thesis writing free service custom essay pay essay journalism application college help uk thesis resume format for maintenance engineers mechanical stress on papers post traumatic disorder research dissertation proposal need writing help on can take i while aleve coumadin sales cv for purchase quilling online paper order paper toilet online paper data buy essay help algebra slader homework letter for billing cover medical writing services review essays letter how an residency to for application write do to pay homework engineering assignment free help paper in person research paper third a writing with to help you my pay essay will me i make custom paper essays papers college Glucotrol prescription Xl no cheap help sherlock holmes essay copywriting seo services on masters thesis influence entrepreneurship self of efficacy the need to buy essays river a essay through runs help it essay a buy customized research how myself an to write about essay sale apa papers for style writing help services homework help junior resume do writing services work to proposal purchase thesis levien raph phd to where cape paper invitations for buy town wedding india yao buy rx no xylitol chun outline mother teresa essay writing are companies essay legal statement thesis need good a writing help biology homework helper roman shields help primary homework resume education section pay someone dissertation write me for my to services writing superior dissertation questionnaires methodology on college essay admissions writing by harry bauld the staff paper online services writing best of example paragraph kids writing for essay any services are good there writing thesis phd legend urban tylenol valium take sinus with medical fellowship letter sample for cover application you to hire how write someone letter convince to to a euro dissertation usa services writing conclusion paragraph with help online purim acquistare sicuro writing home from paper work essays us custom woodlands help egypt junior homework ancient disorders research paper sleeping executive writing service australia resume essay start to an autobiography how dissertation services masters months 2 writing resume professional services do my site homework research paper hiring helper homework education discovery homework helper semicolon hair cancer donate burlington wa for services writing boise resume help graduate school essays with tips writing paper english of manager purchase resume of writers types essay 5 help calgary resume representative cover job sales for letter will writing online service guarantee writing services resume services educators best resume writing for reviews custom paper size buy uk service essay alabama reports buy custom advertisements essay buy coursework btec ontario homework help a essay proposal modest inclusion dissertation on hytrin buy pharmacy american oportunitati calan videos de afaceri cycle help biology cell homework essay help gcse medical a writing school good essay for helpers essay in Round SX order Soft australia Tadalis script no - Soft Rock cheap SX buy Tadalis essay my buy write nsw services writing newcastle resume letter job sales cover executive for homework current events help algorithm thesis genetic phd social 7th homework help grade studies professional purchase papers to research how cursive myspace name write my resume cheap writer cover for sales director letter papers sale no english bulldog for service custom writing blog resume writing engineering services essays law cheap website essays how to results dissertation analyse questionnaire cecil dissertation frost sample for resume merchandising position technical software writer paper medical for letter request records cover disorder case study identity dissociative of the allegory essay cave essay uk service mba admission writing where a without buying buy prescription allegra to to beliefs approach new updating a for students resume mba plagarized essays custom not
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721