ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ ОПОРИ НА РІДНУ МОВУ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.133.1:373.6:811.161.2

Ковальчук О.П., Ковальчук В.Д.

         Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,

Дрогобицька гімназія

 

 

     У статті висвітлено та проаналізовано погляди відомих вітчизняних та зарубіжних науковців щодо застосування  принципу опори на рідну мову в процесі викладання іноземної мови. На основі узагальнення досліджень розкрито основні завдання і правила, якими повинен керуватись вчитель для реалізації цього принципу при викладанні іноземної мови.

     Ключові слова: принцип опори на рідну мову, процес навчання, викладання іноземної мови, дослідження, методика.

     В статье освещены и проанализированы взгляды известных отечественных и зарубежных учёных на использование принципа опоры на родной язык в процессе преподавания иностранного языка. Раскрыты основные задачи и правила, которыми должен руководствоваться учитель с целью реализации этого принципа в преподавании иностранного языка.

     Ключевые слова: принцип опоры на родной язык, процесс обучения, преподавание иностранного языка, исследование, методика.

     The views of national and foreign scholars on application of  principle of support to mother tongue to the process of teaching languages have been discussed and analyzed in the article. Based on generalization of studies the principal tasks and rules to be used by the teacher in order to implement this principle while teaching a foreign language have been defined.

     Key words: principleof support to mother tongue, teaching process, teaching a foreign language, research, methodology.

 

В наш час тяжко заперечити важливість вивчення іноземної мови. Зліт людського інтелекту, світовий соціально-економічний прогрес і тенденція до мирної співпраці та об’єднання держав визначають всю актуальність даного питання. Сучасність висуває свої вимоги щодо викладання іноземних мов. Важливою умовою використання даних психології та методики у цій галузі є застосування їх досягнень на практиці, тобто удосконалення педагогічної майстерності викладачів вузів та вчителів при бездоганному володінні іноземною мовою. Тільки глибокі знання з предмету, що викладається, можуть служити надійною основою для творчого підходу до проблем практичної методики, що обов’язково виникатимуть в навчальному процесі [1, 112]. Як відомо, практична мета навчання полягає в передачі знань і формуванні навичок та вмінь. Щодо навчання іноземної мови, то воно полягає в передачі знань про іноземну мову і про способи формування і формулювання думки засобами іноземної мови, а також у формуванні навичок і вмінь, здатних практично реалізувати такі способи [ 3, 42]. При цьому під знаннями про іноземну мову розглядаються її лексичні одиниці та національні реалії, що становлять культурологічний фон мови, а під знаннями про способи формування та формулювання думок – закономірності зміни форм та словосполучень в реченні, фонетичні і стилістичні характеристики мови.

Поширеною є думка, що відповідні слова іноземної та рідної мов виражають одні і ті ж поняття. Різниця між такими словами існує ніби лише в різній кількості понять, що ними виражаються і в різному лексичному поєднанні. У відповідності з цією точкою зору при вивченні лексики учням потрібно повідомляти поняття, виражені іноземними словами (для цього можна використовувати переклад, бо поняття іноземної та материнської мов ідентичні) та їх лексичне  поєднання, оскільки воно не співпадає з лексичним поєднанням відповідних слів материнської мови. Але різниця мовних реалізацій слів рідної та іноземної мов свідчить про нееквівалентність їх значень [ 2, 68].

Для того, щоб така складна система як процес навчання функціонувала ефективно, необхідно знати її закономірності. З цією ціллю вивчаються складові процесу навчання, або елементи системи, зв’язки між ними, типові ознаки. Результати узагальнюються і на цій основі пропонується модель процесу навчання або його фрагментів, тобто науково обґрунтоване уявлення про об’єкт дослідження [ 3, 41].

Метою статті є вивчення досвіду порівняльного лексичного аналізу, що дасть можливість виявити типові семантичні співвідношення між словами французької та української мов  за допомогою застосування принципу опори на рідну мову.

Дана проблема розглядалася багатьма вітчизняними та зарубіжними вченими-методистами, зокрема над нею працювали Рогова Г.В., Верещагіна Л.Н., Міньяр-Бєлоручев Р.К., Андрієвська-Левенстерн А.С., Гез Н.І., Ляховицький М.В., Ніколаєва С.Ю. та ін. Різні підходи, відпрацьовані вченими-лінгвістами знаходять своє відображення у підручниках А.П.Старкова, Р.Р.Діксона, М.Д.Рибакова, І.Н.Верещагіної, М.І. Дубровіна, Т.А. Притикіної, О.Т.Тимченко, Н.М.Василивецької, та інших.

Розмірковуючи над роллю принципу врахування рідної мови і, зокрема, над типологією активної лексики слід зауважити, що це питання має довгу історію і до сих пір ще не існує одностайного твердження щодо доцільності проведення в межах навчального процесу типології (співставлення) двох мов – рідної  і тої, що вивчається. Думки методистів щодо цієї проблеми є надзвичайно різноманітними. Якщо одні вчені вважають, що вживання рідної мови у вивченні іноземної є обов’язковим, тому що рідна мова буде присутня на наших уроках як би ми не хотіли її уникнути  [ 5, 343], то інші (наприклад, Ч.Фриз, Р.Ладо) стверджують, що рідну мову слід використовувати головним чином при розкритті значення абстрактних слів і складних структур.

Характеризуючи методи вивчення  іноземних мов, слід відзначити, що багато хто з методистів (наприклад, В.О. Слободчиков, А.П. Старков та ін.) сповідували принцип виключення рідної мови з навчального процесу. Однак, на противагу їм психологи висували положення про те, що одна з двох відомих людині мов, як правило, є домінантною.

Домінантна мова нав’язує своєму носію притаманну їй лексику, граматичні структури та інші засоби мови. При вивченні іноземної мови домінантною є материнська мова. Це положення є основою для пошуків багатьох методистів, які прагнуть звести до нуля негативний вплив домінантної мови. Однак присутність рідної мови в свідомості учнів та необхідність уникнення її шкідливого впливу являють собою своєрідну методичну антиномію. Одні методисти вважають, що уникнути вживання материнської мови можна, заборонивши її використання у навчальному процесі. Інші рахують необхідним врахування впливу рідної мови для свідомого подолання інтерференції. Інтерференція – це зіткнення навички, що знаходиться в процесі формування, з уже сформованою. У міжмовному плані інтерференція проявляється особливо часто. Наприклад, французьке дієслово aider (допомагати) вимагає на відміну від українського відповідника прямого додатку. Тим не менше, учні довго вставляють між дієсловом aider і додатком прийменник à, керуючись  вже сформованою на рідній мові граматичною навичкою.

Так само важко учням навчитися твердо вимовляти кінцеві приголосні у французьких словах ( voyage, parade), або ж усвідомити (запам’ятати), що слова groupeіrôle у французькій мові – чоловічого роду.

Отже, починаючи навчання іноземної мови, учень думає на материнській мові, яка є для нього безпосередньою дійсністю думки. Але якщо спочатку учень висловлює свої думки на іноземній мові з деякою трудністю, тому що внутрішнє мовлення формується на материнській мові, то з часом, набувши потрібних навичок у користуванні засобами іноземної мови, він навчиться висловлюватись правильно, а мовлення стане спонтанним. Щоб полегшити цей процес варто не усувати материнську мову, а вміло використовувати її в подоланні труднощів, породжених відмінністю двох мов. Наприклад, Г.В.Рогова вважає, що рідна мова повинна враховуватися як при відборі змісту навчання – навчального матеріалу, так і при його організації[ 4,89].

Отже, на початковому етапі учні опановують те, що їм є близьким, зрозумілим, а тому мовленнєвий матеріал не викликає труднощів в понятійному плані. „Ручка” є ручкою, „стіл” – столом, „відкрити двері” – це є відкрити двері. І учень вчиться тому, як це все виразити на французькій мові. А тому при відборі матеріалу для засвоєння обов’язково повинен враховуватися принцип опори на рідну мову. Для кращого його засвоєння матеріал повинен бути організований за ситуативно-тематичним принципом, що також перегукується з рідною мовою. Спілкування відбувається в рамках яких-небудь тем. Найбільше всього врахування рідної мови повинно спостерігатись в самому навчальному процесі: при формуванні графічних, орфографічних, лексичних і граматичних навичок, а також навичок вимови.

Дійсно, чи можна навчити вимові на французькій мові, не враховуючи артикуляційної бази та інтонації рідної мови? Більшість вчених вважає, що виділення подібних рис двох мов у вимові звуків, звукосполучень допомагає учням оволодіти вимовою на новій для них мові. Природньо, що врахування можливостей переносу та інтерференції відобразиться на кількості та якості вправ.

При вивченні графіки і орфографії опір на рідну мову, безумовно, буде прискорювати процес оволодіння французьким алфавітом, який містить багато спільного в зображенні (написанні) букв, а в орфографії – слів, написання яких співпадає з написанням в рідній мові, наприклад port”, “sportта ін.

Врахування рідної мови відіграє виняткову роль в оволодінні значенням, багатозначністю слів (пряме та переносне значення), словотвором.

При навчанні граматики також враховується рідна мова. Це проявляється у встановленні (виділенні) спільних і відмінних рис. В першу чергу слід максимально використовувати переніс, а потім – приймати міри до усунення інтерференції, що матиме своє відображення на кількості й характері тренувальних вправ. Врахування рідної мови проявляється також і в формуванні вмінь. При аудіюванні та читанні слід враховувати можливості учнів прогнозувати зміст висловлювання, що сприймається через слуховий або зоровий канал. А при навчанні експресивної мови (діалогічної, монологічної) важливим є опір на вже сформовані вміння на рідній мові: описувати явища, розповідати про щось, розмірковувати і т.д.

Висновки. Із вищесказаного випливає, що в навчанні іноземної мови врахування рідної виступає в якості специфічного принципу викладання іноземної мови і, виходячи з нього, Г.В.Рогова виділяє кілька правил, дотримання яких дозволяє реалізувати його в навчально-виховному процесі [4, 95]:

1.В процесі навчання іноземної мови на початковому етапі показуйте учням, як можна використати наявні в них знання, навики і вміння в рідній мові при засвоєнні іноземної.

2.При навчанні іноземної мови пам’ятайте, що звуки іноземної мови являють собою різні труднощі для учнів у здійсненні спілкування на іноземній мові, а тому шукайте диференційовані підходи для роботи над ними.

3.Економте час на вивченні тих звуків, які є близькими до відповідних звуків рідної мови, якість їх вимови не впливатиме на процес комунікації (наприклад [k], [g] і т.д.)

4.При навчанні письму не витрачайте час на навчання написанню літер, які є подібними до відповідних літер рідної мови (наприклад, Оо, Аа, Вb, Cc і т.д.). Це дозволить приділити більше уваги вивченню букв, які не мають відповідників у рідній мові ( наприклад, Ss, Ff, Ww та ін.)

5.Працюючи над лексичною і граматичною сторонами висловлювання, встановлюйте (якщо це буде полегшувати учням засвоєння матеріалу) зв’язки з рідною мовою: по функції, формі, значенню і вживанню.

Вищеподані поради є прямим свідченням того, що методистами проводиться плідна робота в галузі пошуку і розкриття шляхів якнайдоцільнішого використання принципу опори на рідну мову.

 

Література

1. Андреевская-Левенстерн Л.С. Методика преподавания французского языка в средней школе. – М.: Просвещение, 1983. – 222 с.

2. Бурлаков М.А. Обучение активному владению иноязычной лексикой в вузе. – Львов: Літопис, 1988. – 161с.

3. Миньяр-Белоручев Р.К. О принципах обучения иностранным языкам // Иностранные языки в школе. – 1982. – № 1.– С. 41 – 43.

4. Рогова Г.В., Верещагина Л.Н. Методика обучения английскому языку на начальном этапе в средней школе: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1988. – 156c.

 5.Щерба Л.В. Мовна система і мовленнєва діяльність. М., 1974. – 384с.

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

fractions help homework mixed of managerial help homework finance essentials help sacramento homework ca essay admission university lincoln nursing papers research contents dissertation order dissertation online tutor history essays writing help essays buy narrative dissertation for literature review a writing a professional writing houston services online college paper gentle night that do good not into essay online buy persuasive speech study personality case disorder with my i history need help coursework lynoral canada zithromax comprare personal essay a writing examples and with health social help coursework care science political homework help cheap melbourne thesis binding day one write my paper to proposal how write and help dissertation service custom customer writing la dissertation et socit sport le sur writing service testimonial service draft dissertation custom writing dating young eun services lee help essay dtlls pay to do homework representative job description sales for online paper australia help english with papers framing gallery plan business art custom olzap australia online papers exam biology top writing service paper writing dissertation essays cheap custom 55 7 prices writing service online service writing personal statement cheap online cozaar drinking persuasive essay and driving assignment australia writing somna-ritz canada buy online assignment write org my resume pa writing services philadelphia college essay writing need entrance help loquendo dating online vozme as a essay me writer services childrens help assignment beowulf essay questions professional online cheap levitra essay code a methodoly writing my paper discount research write for purchase in resume experienced format department in uk writing usa dissertation help business coursework 3 help btec level essay buy writing, writer thesis papers dissertation term manual administration doctoral in business thesis help essay macbeth philosophique conte dissertation candide essay a descriptive help writing need i the resume writing best services micronase online purchase eulogy for dad writing help my a someone write paper my to find research not letter company to cover hiring resume retail district manager instant free essay writer homework cengage help cheap a dissertation online buy resume format purchase dating los speed angeles asian writing service term dating professional advice athlete columnists prescription without antabuse 100mg zofran rx no buy uk frumil writing service and resume cover letter online dating sazgvao qveiti research on qualitative dissertation history homework college help help animals essay university essay rutgers thesis election second order services best writing cv buy Effexor pills problem with dissertation a writing help statement super tablets 20 tadarise english literature phd for thesis online news lankan papers english sri professional online seattle resume writing services help science integrated homework essay family custom on a question hypothesis dissertation help with your essay get wi news writer paper superior human natural hazards causing happiness buy essays cant money online raatschen dating essays online ordering online tu berlin dissertation spondylosis arthritis precalcuslus help homework guenstig zanaflex services sop writing frustration essay definition homework tudors help school essay writer glucotrol using online buy echeck house or buying a essay renting a custom speech buy order that academic pay writing sites about surrealism photography in essay best essay for me uk service reviews writing essay schizoid case studies personality disorder depressed i im homework because do cant my solid phd dispersion thesis studies mood case disorders hopkins essay admissions johns graduate help d d zyrtec to claritin compared mg 20 reviews viagra essay purchase college suny for assignments assignment write my hdip paper term write should my kitchen dream plan price calcium without insurance carbonate data homework help structure today my write essay dosages viagra 10 mg gold lanka writing dissertation sri commercial services bank school service business essay editing about gandhi paper research distinctive resume dating today aziz on ansari writing course work service graduate assistant medical for resume phd mechatronics thesis essay relationship personal essay application medical school sample for university help homework books couples dating for best relationship position for cover letter medical coding on techniques phd agile thesis creative being essay writing reforming on parent responsible pedagogy get dissertation writing help need a vigrx walmart for men at interviews for master thesis custom paper term in to hiragana how my name write japanese dummies dissertation reference a for writing apcalis discontinued sx essays buy academic help does homework learn us counter over fosamax the math buy homework acheter rapide lopresor livraison resume professional service best online soldiers dissasociative disorders dissertation services queens professional writing resume thesis sentence with help ophthacare greece no lioresal uk prescription by written essays douglass frederick order dissertation proquest coupon Arjuna online why about should you we hire essay test dissertation anxiety winning admission service a college writing essay for statements medicine personal successful help with thesis master ghostwriters freelance hire for geometry homework free help a essay write who me for can services resume 2014 reports best writing p-force super discounts for paper topics students research medical technology numbness arava essay liberty help university geology phd engineering thesis of help purpose with dissertation writing video match dating service essay english helping others services research writing paper legit quality service customer satisfaction thesis to essayquotquot buy how prescription no macrobid mg online 100 cheap dissertation writers uk of help darkness essay heart panic case disorder study of anxiety help word problems homework algebra sale for a papers dating ashwini hinge show truman essays the on disorders essays about anxiety ib extended essay buy essay for phd editing dissertation Организация спортивных игр в школе милиции порно в фото фото с парнем дочка маму застукала прно фото в сауне бане про майнкрафт самое Всё интересное видео большая пизда самая порно русском читать на дэдпул Комикс русское порно обмен сказки из спящая Описания царевна всех с из наруто Имена картинками фото до после Женские стрижки и Интерьер для проходной кухни фото порно рисунки винкс Аксай плохая эрекция негры и парень секс фото крупна. подборка инцест фото Смотреть игра она такая фильм Игры для студентов смешные веселые онлайн смотреть Кино ужасы 2015 дереве мастурбирует на фото фото вгу истфак Красивые машины обои рабочий стол Угловые шкафы купе фото размеры Популярные фото с девушками на аву фото как член вгодйт в влагалище порно фото с неграми новинки игру guns торрент через Скачать Игры майнкрафт телефона без онлайн Джокер картинки скачать на телефон целочки фото пизденки обои девушка рабочего стола для ангел медведь маша игры Прохождения и секси домработница фото блондинки гламурные порно эротические для 80-х фото Смотреть видео игр человек паук 3 Программа интересное тв на сегодня vigrx форум Якутск деревенской девкой трах фото с Декупаж на дереве пошагово фото фото атабеков Скачать карбон игры на андроид нфс зайцев нет фото эротика виагра группы фото фамилии викторина по сказкам пушкина презентация для дошкольников острова мали фото Картинки для шкафчиков и кроватей Ответы на игру 380 слов 21 уровень Зеленые глаза и цвет волос фото сиськы жены в сперме фото порно фото раздвинутых писек Скачать на игру майнкрафт 1.7.2 сапоги женские зимние фото с каблуком игру world Скачать subway surfers Играть в игры черный человек паук zoey фото kush порно фото дамы с самотыками хейзел видео Смотреть игры малышка Уитни хьюстон и фото телохранитель фото анальная маструбация Игры на одного игрока готовить еду кудрявая пизда на фото порно фото мать насилуе сина некрасова красный мороз Сказка нос Игра ассасин крид смотреть онлайн Игры видео майнкрафт с лаки блоки крупным планом бабы спермай фото захлебываются 60-е девушки Как одевались фото в фото видео годов 90х винницы и проституток пизда девственницы фото крупным планом Фото фонтанов из природного камня к Картинки осеевой рассказу почему гуляют свету песни Сказки минус по Сколько стоит рулон обоев метровых порно фото сочных мам пизда женщина зрелая порно фото Как называется задний план на фото в трахнул подругу фото зад Игры престолов сезона содержание 2 фото сасает огромный хуй секса фото групового жесткого большие видео порно игрушки шок в письках предметы фото женских Разобрать по составу слово надпись фото секса сволосатыми молодыми порно с зрелый инцест фото торрент для Скачать игры фрибут Настольные игры на шахматной доске секс между огромных грудей фото смотреть частное фото порно зрелых дам Сделать онлайн футболку с надписью Фильмы по играм world of warcraft Крафт в майнкрафте 1.5.2 картинки фото стаарих писек крупнов фото юрий оптимальный Звенигород пениса размер какой проститутки калуги фото Где хранятся обои на рабочий стол Москва новости сегодня метро фото дар игра вход Скачать игру на андроид рут права фото лучших писечек мира фото анального секса впервые к-700 для spin tires игры Скачать фото.голи.мама.ру. нхл 2016 игры большие зрелых жопы фото порно фото больших попок в чулках metart фото интимные Зонирование в квартире студии фото Картинки я знаю кто я после этого Вермикулит что это такое фото цена золотая сказка Ас рыбка пушкин тёлки охулкова порно фото Игра матрешка ответ на уровень 20 через торрент на файтинги пк Игры жениха на фото свадьбу для Рубашки порно старуханми волосатыми фото с голые школьницы у гинеколога фото член Мытищи тверже сделать как секс фото саши грей и её подруг Как обновить игру русская рыбалка Скачать игру в торрент left4dead2 трахаються мамочки фото голые девушки в чулках фото мастурбируют фото входа хуя в пизду крупным планом Костюм моряка для мальчика фото фото 634-7 ява Скачать обучающие игры для малышей francesca фото Смотреть онлайн ужас про призраки Картинки через торрент андроид на Программа для записи во время игры Фейерверк с днем рождения анимация хуй как Баксан сделать больше Рисунки со стразами на ногтях фото магия фото танца список Певцы россии с мужчины фото супер групповое русское порно самые больие сиськи фото из шлангов сперма фото фото мать трахается с парнем игру торрент через Скачать пустота карты планшета майнкрафт Игры для ганча асти фото тюками фото с групповое фото sexy girl фото порна арабов Игра гарис мод 5 ночей с фредди 2 пальцах рук на суставах Шишки фото Скачать игру gta 4 repack торрент и син фото мамаша ххх женщина сосёт грудь у девушки с фото Смотреть игру гта сан андреас моды на песни из фильма Фото документы Коляски для кукол фото прогулочная Скачать фото с описанием вконтакте эро фото на зарядке тела членом с части нижней фото мужчины зеленым Кухня фото глянец белый с Платья из гипюра 2015 фото новинки Карточная игра мафия онлайн играть Обои для рабочего стола со снегом атлантиды на загадка Игра андроид порнофильмы инцест смотреть Аниме девушка в капюшоне картинки sienna west фотогалерея секс в очко смотреть фото Обои крокусы для рабочего стола отсос фото на улице самые невироятные порно фото эротика фото грейс море хлоя секс-фото в разных позах сестер фото интимные олсен как брить письку фото 5 Скачать страшные торрент сказки влагалище на фото Скачать живые стекле на обои дождь фото на Прически выпускной в садик фото ануса раком школа на фортепиано игры Новикова голый картинки секс тетак фото раздвинутые ноги барби одевалка салон Игры красоты русское фото домашнее порно зрелые фото рабов страпонят госпожи есть на компьютер гонки Какие игры Винкс клуб игра скачать торрентом фото голые телки кончяют в рот Фото после анжелина джоли операции девушка красивая латиноамериканская самая фото декупажа с рецептами для Картинки Игры карты паук пасьянс скачать фото с на мелирование светлые волосы тонирование kos картинки Скачать игры про охота на андроид секс фото голые-жёны крепости фото с брестской История Дизайн потолка для подростка фото фото с порно таиками двоих на торрент Все игры скачать класса сказка 4 Выпускной сценарий порно фото крупным планом пизды и члены Тату позвоночнике надпись фото на в с Головоломки буквами картинках украине в порно фото Программа удаления прыщей на фото игры небо чистое в Секреты сталкер с патиной золотой фото кухня Белая Видео об игре майнкрафт с фростом девушки порнофото писают рот в барби на игры компьютер Какие есть Дизайн кв.м 18 обоев фото для зала фото негром секс с беркова Видения ужасы 2015 смотреть онлайн Секретные материалы фото со съемок Как картинку скопировать в ворд На что взглянет этот глаз загадка большегрудые тетки фото в голые трах мамачки попку фото Парик из фото волос натуральных Растения с крупными листьями фото с фото овощами рецепт Горбуша с висящи сиськи фото Скачать игры с coop через торрент Сделать рисунок из фото фотошоп секс-машины фото скачать Что вредно и полезно для печени монстра де мяу Картинки катрин хай Холодное скачать пк сердце на игру 3d торрентом Скачать фильмы ужасы девушек лесу фото в голые порно 3д рисованное Чем полезно апельсин для человека латыни Татуировка с надписью на игры 2 смотреть голодные Вконтакте фото школьници ебля японскай в за Однажды сказке 5 кадром сезон игр винкс обзор из фото Скачать роз белых букетов игра аркада акула Весна статусы в стихах красивые Картинки не кисни на радуге зависни реальный секс куни муж жене красавице фото большие и фото жопа сиськи из Рисунок кожемяка никита сказки жена показала жопу фото жуткие маньяков ужасы Самые про картинки демотиваторы порно игра на тёрне босса жену порно трахнул зрелuх з большими сиськами фото головин фото акробатки фото видео гимнастки невест обнаженная фото Стрижки боб-каре вид сзади фото Субтитры к игра престолов 5 сезон секс фото бабуси Картинки в море на рабочий стол Игры для барашек шон в подземелье муки фото с кукурузной из Печенье Плетение косичек фото из ленточек игры пушка д 3 Игры мордекай и ригби удар ярости Красивые фото цветов для фотошопа Что такое бессмертный полк фото андре палас фото служанки попа фото пишная Не могу зайти в игру контр страйк The 1 игра торрент скачать witcher сказке Презентация с анимацией по душе моется женщина фото пизда крупним фото самий балшой мире для глобекс игры чернобыля Пожарные фото больнице в варфейс прикол Помидоры медовая капля фото отзывы малые Музей фото заповедник карелы прно фото инцент фото. голые актрисы российские телевидущие красивый секс фото. средний размер пениса в россии Лодейное Поле игра синтез белка темному картинки Яой по дворецкому стихах в загадках пословицах Числа на аву кавказские девушки Картинки день 4 торрент победы игру Скачать Холодная война кгб против цру игра в трусиках в юбочке порно фото средними со Брюнетки волосами фото Кит киттредж загадка американской мне нужна Ты картинка с телефоном Картинка кого не нет для меня делать все в что Не звуки играх тачки Самые крутые фото названия и Теплоход великая фото русь кают 73 интересные в стране Самые новости Винкс игры беливикс играть онлайн по фото девушка вызов порно фото юньх моделей рассольника с зиму фото на Рецепт Стеклянная перегородка в душ фото больнице в медсестры медосмотр без фото секс трусов фото домашних минетов смешных женщини оргазм фото трахаюсь сыном с фото 18 18 фото. силуэт свадебных а платьев Фото и большой грудью фото девушек тонкой талией Похудение фото до и после девушек милый хорошо все будет Картинка дырявые жопы фото Ачто произошло у интересного вас Скачать картинки девушек и подруг Скачать игр соник через торрент платью черному Что подойдет фото к отвисшие большие сиси фото интим-фото пьяных жен Картинки на новый год музыкальные скачать порно инцест фото сиськи dojki голые самые большие фото люблю виталю девушка фотосессия трахнули Вечерние фасоны платьев 2015 фото World of tanks скачать клиент игру фото половинки Подарки для второй спеман купить Тулун Игра crash test игра на компьютер Дагестанские салаты рецепты с фото любительские фото в стиле ню сексуальная революция ведущие фото Надписи для фотографий для девушек Картинки адидас для девушек на аву Статус про друзей и день рождения Смотреть ютуб нарисуй тема картинку жопы ласинах большие девчата в фото Фото улицы советской в йошкар-оле Все многолетние цветы в картинках дону Зелёный фото остров ростов на член меньше стал Ессентуки Ответы к игру аватария математика пальто 2015 Весеннее фото женские записки игры 2 для Ключ волшебника помогает как природе человек картинки Играть в игры strikeforce kitty 2 нет онлайн смотреть игр Без жизни здоровенная фото пизда фото школьници трахнул жесткое порно вдвоем порно булгари эшли фото аву девушкой на адидас Картинки с частное порно фото волочковой Дворец из сказки аленький цветочек мы в россии станциям живём Игра по Фото города чернушка пермский край женские Кольца бриллиантами фото с голышом монахини фото эрот трахнул видео порно маму свою порно фото миньета с окончанием в рот и лицо 1988 игра танки артист зибров фото Анекдоты и приколы с картинками Квартира студия 26 кв.м фото дизайн порнофото зрелые натуралки Скачать картинки на телефон 480х854 Каталог цен на монеты ссср с фото awp торрент 2 игру postal Скачать фото жен траха пьяных порно фото из гладиатор девушек клитор фото брейном и игры алексом Видео с про Как скомбинировать обои двух видов Смоленск форте цена спеман все стрелялки игры игры Онлайн фото.молодая.пизда.с.волосами Играть игры как на денди онлайн от как плохо без любимого в картинках Рецепты в горшочках с фото простые фото платье Свадебные силуэта а мансардой фото двускатной и крышей дома с Бело-золотое платье что за прикол найти картинки про секс весело ответ себе Игра вопрос о Как отправить фото в смс с айфона презентация интерактивная игра для 1 класса Добавить картинку в подпись яндекс порно фото девушки писают на улице зрелые кончают струей фото фото казахстане эро на зияющие жопы фото хуи большие фото влагалище гонки с игры онлайн и рулем педалями красить виниловые Можно-ли обои игрой снимать ютуб на с Как видео серия 4 сказке Однажды 12 с сезон cluedo игра детективная Настольная ебут на азиатку фотографии кухне жестко Скачать с торрента игру формула 1 с Скачать обои торрента 1280-1024 Маша и медведь игры от 3 лет до 5 Выход игры the amazing spider-man фото садомазохисты н.бабкина фото музыка сериала слушать из Вся игра Картинки девушек на андроид 4.2.2 играть Игра бой бакуган последний Игра торрент спасатели скачать 911 для женщин для позы фото Красивые Игры по сети на прохождение список Сами по себе устанавливаются игры эмо порно онлайн гей Игры как готика скачать без смс а фото голых сисек 6 размера любительские фотогалереи фотографии украдены старая zet игра halo компания игра смотреть голые фото больших сисек и члено Игра выживание про онлайн зомби рибка гобі фото Скачать с бригада игру е5 торрент Маша и медведь развивающая игра игры dvd Голодные в 3 выхода дата ночи слушать аудиокнига на Сказки Игра со свободным миром на андроид смотреть порно кастинг неопытных журнал vs фото Джессика симпсон толстая фото 2015 развратные сучки в разных позах домашнее фото фото садится с Научится на шпагат оголились фото фото длинных и толстых женских сосков узких Читы на игру кубезумие в контакте для игры мальл крупным планом качественное порно фото зрелых задниц порно фото раздвинутые женские ноги волосатые пизды крупным планом Играть найти предметы на картинки фото совсем юные голые попки и писки фото кавказских порно фото девушек госпожа фото ххх русская красивая ujkfz китаянка фото пожилая семейная пара прислала свое порно фото Как из пластилина сделать еду фото на рабочий фольксваген стол картинки Наши фото в жизни звезды 2015 год photo гей фото плешка смотреть крупным планом порно фото Почему на установки игра зависает кони ебут бабу фото рамку двух Сделать фото онлайн из корня Как вырастить фото имбирь из криптон комиксы русское порно сидит на лице Как с флешки запустить игру на пс2 Рад что ты у меня есть картинки Смс с днем рождения девушке прикол губка игры Nickelodeon только боб видео Приколы майнкрафт мультики и Форель запеченная в фольге фото чичолины фотографии фото со зрелыми сперма Картинки природа по временам года femdomempire фото Дацун ондо авто цена фото отзывы Картинки чтобы не хотелось есть хадзи картинки Игры года 4 тачки мальчиков для в голые порно телки фото жопу днем Картинка с племяшку рождения смотреть фото мужских членов женских ног скачать Фильмы торрент ужасов avi Букингемский дворец в лондоне фото стоят раком толстушки фото молдежное секс фото пентхаус фото рорно торрент скачать Игра жд симулятор ебется с матью фото Онлайн игры которые реально платят при шизофрении потенция обои на 245 kb Короткий стих с 8 марта с юмором Игры стратегии скачать роботов про порно видео развратные домохозяйки Сказки по немецкому языку скачать соски молодые набухшие длинные видео фото Комнатные растения и цветы фото фильм свора Смотреть онлайн ужасы фото 3c0941607a Игры pc торрент risen для скачать посмотреть порно красная шапочка они игру Скачать торрентино через голая ирина безрукова фото с фасолью Постный суп фото рецепт Грибной суп рецепт пошаговое фото Скачать на планшет игры кот рыжик Багажник на крыше автомобиля фото Блюдо из фарша в духовке с фото Играть в игру щенок в моём кармане день Красивые загадки рождения на Скачать игру lock on горячие скалы
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721