ЗАСОБИ МІЖКУЛЬУТРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ПОЗААУДИТОРНІЙ РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.147.016:81’234

І. В. Форостюк

Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля

м. Луганськ

 

Засоби міжкульутрної комунікації у позааудиторній роботі зі студентами нефілологічних спеціальностей

Форостюк І. В.

У статті розглядаються методи формування міжкультурної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Як один з продуктивних засобів для реалізації поставленої мети пропонується метод проектів, який демонструється на прикладі позааудиторного навчально-виховного заходу з опорою на концепт «традиційні свята».

Ключові слова: міжкультурна компетенція, міжкультурна комунікація, іноземні мови, метод проектів, позааудиторна діяльність.

Средства межкульутрной коммуникации во время внеаудиторной работы со студентами нефилологических  специальностей

Форостюк І. В.

В статье рассматриваются методы формирования межкультурной компетенции студентов нефилологических специальностей высших учебных заведений. Как один из продуктивных способов для реализации поставленной цели предлагается метод проектов, который демонстрируется на примере внеаудиторного учебно-воспитательного мероприятия с опорой на концепт «традиционные праздники».

Ключевые слова: межкультурная компетенция, межкультурная коммуникация, иностранные языки, метод проектов, внеаудиторная работа.

Cross-cultural communication methods at extracurricular activity with non-philological ​​students

Forostyuk I. V. 

The paper describes the methods of forming of cross-cultural competence of higher educational institutions students. To realize the purpose of the paper the method of projects has been chosen as the most productive one. It is demonstrated with the help of the extracurricular activity using the concept “traditional holidays”.

Key words: cross-cultural competence, cross-cultural communication, foreign languages, method of projects, extracurricular activity.

Розглядаючи питання спілкування представників різних культур у сучасному глобалізованому світі ми бачимо, що особливо гостро постає проблема  міжкультурної комунікації представників різних країн у різноманітних сферах спілкування. Викладачі іноземних мов сьогодні є тією ланкою, яка може будувати мости взаєморозуміння між представниками далеких культур. Тому вони мають ставити на меті не тільки навчання певним лексичним одиницям та граматичним конструкціям, але й ознайомлення студентів з культурою, яка пов’язана з тією чи іншою мовою, з її традиціями, та з її місцем в системі світової культури. У випускників ВНЗ мають бути сформовані певні компетенції для подальшої діяльності в обраній сфері й міжкультурна компетенція одна з найважливіших.

Актуальність дослідження обумовлена практичною необхідністю викладання іноземної мови у комунікативному руслі та у контексті міжкультурної комунікації на даному етапі розвитку суспільства. Сьогодні виникла потреба в таких фахівцях, які б могли виконувати роль посередника в мовній та міжкультурній комунікації та володіти  міжкультурною компетенцією.

Питання міжкультурної комунікації розглядають С. Г. Тер-Минасова, Ф. С. Бацевіч. Питання формування міжкультурної компетенції розкривають у своїх роботах А. Кнапп-Поттхофф, З. Нікітенко, Н. Гальскова. Теорію ключових компетенцій та компетентнісну модель розглядають В. Болотов, І. Зімняя, А. Хуторской, M. Byram, H. Starkey. Найбільш плідним процес формування міжкультурної компетенції відбувається на заняттях з іноземної мови. Питанням  інтеграції  компонентів  культури  у  процесі  навчання  іноземної мови   присвячені   роботи   Н. Ф. Бориско,   І. А. Закір’янової,   В. О. Калініна, Ю. І. Пассова,      В. В. Сафонової,      О. Б. Тарнопольського,    Г. Д. Томахіна,    M. Flower,   G. H. Hughes,   M. Meyer,   L. Sercu,   A. R. Wright  та інших.

Однак, часові та програмні рамки звичайного заняття з іноземної мови обмежують використання всіх можливостей методу міжкультурної комунікації, тому, на наш погляд, найбільш результативним є розширення даної роботи позакласними заходами. Особливо це стосується студентів нефілологічних спеціальностей.

Мета даної статті – розглянути можливості формування міжкультурної компетенції у студентів нефілологічних спеціальностей шляхом застосування методу проектів під час позааудиторної навчально-виховної роботи. Завданнями статті ми вбачаємо наступне: розкрити поняття «міжкультурна компетенція» та «міжкультурна комунікація»,  визначити сучасні засоби міжкультурної комунікації, які допоможуть посилити мотивацію до вивчення іноземної мови студентам нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, розглянути можливості їх використання у концепті «традиційні свята» під час позааудиторних навчально-виховних заходів.

Об’єктом дослідження в  даній статті є методи міжкультурної комунікації, які можливо використати під час викладання іноземних мов.

Предметом дослідження є ті методи міжкультурної комунікації, які використовуються під час викладання  іноземних мов студентам нефілологічних спеціальностей з опорою на концепт «традиційні свята».

Міжкультурна комунікація – це адекватне взаєморозуміння двох учасників комунікативного акту, які належать до різних національних культур [4, с. 12]. Ф. С. Бацевіч зазначає, що дослідження міжкультурноі комунікації не обмежується лише аналізом засобів мовного коду, а охоплює комплекс проблем, пов’язаних з етнічними, соціальними, культурними, психологічними чинниками, тобто виявом усіх аспектів фізичного і духовного життя етносу [1, с. 254]. Таким чином, людина та культура, з якою вона стикається в під час  вивчення іноземної мови, може стати головним чинником для формування та підтримки на необхідному рівні мотиваційної складової даного процесу. Міжкультурна компетенція, в свою чергу, – це здатність особистості самореалізуватися в рамках «діалогу культур». Вона об’єднує певний ряд умінь. Окрім знань системи тієї чи іншої іноземної мови, до міжкультурної компетенції входять фонові знання своєї культури та культури іншого народу, вміння сприймати та інтерпретувати  явища іншої культури з точки зору її представників, розуміти та сприймати іншу ціннісну систему, вміння спілкуватися з носіями іншої мови в залежності від ситуації, норам, звичаїв іншомовної поведінки та культурних традицій у порівнянні з рідною мовою та культурою [3].

З точки зору M. Byram, звичайно, не можливо бути повністю підготовленими з питань міжкультурної комунікації з двох причин: по-перше – у різних країнах та культурах постійно відбуваються зміни; по-друге – завжди на цей процес впливають власні цінності та ідентифікації самої людини-комункатора [5, с.11]. Ми згодні з його думкою, і вважаємо, що  основні елементи міжкультурної компетенції, які необхідно формувати, наступні: міжкультурні відношення – зацікавленість, відкритість, готовність відкласти недовіру до іншої культури і довіру тільки до своєї; знання про інші соціальні групи та про основні процеси суспільної та індивідуальної взаємодії;  вміння та навички інтерпретувати та викладати факти та події; вміння робити відкриття і взаємодіяти; критична культурна обізнаність – здатність критично оцінювати на основі експліцитних критеріїв перспективи, звичаї власної та інших культур та країн. Тому мета викладача – виховувати в учнях усі зазначені основні елементи [5, с.13].

Програма сучасної вищої школи не дає можливості присвятити багато уваги роботі, спрямованої на формування міжкультурної компетенції. Однак, на наш погляд, знайти вихід у подібній ситуації допоможе метод проектів.

Проект – це робота, яка самостійно планується та реалізується, в якій мовне спілкування вплетене в інтелектуально-емоційний контекст іншої діяльності [2, с.10]. Проектне завдання для групи студентів пов’язує оволодіння мовними навичками та певним матеріалом, у даному випадку краєзнавчим та культурологічним, з використанням цього знання на практиці. Процес оволодіння мовним матеріалом стає особостісно-мотивованим, оскільки студентами створюється власний продукт. Популярність використання методу проектів під час вивчення іноземної мови пояснюється тим, що цей метод об’єднує комунікативній та особистісно-орієнтовний підходи, які є провідними в методиці викладання іноземних мов.

Для перевірки підготовлених студентами нефілологічних спеціальностей проектів, звичайно, є можливість виділити невелику кількість часу протягом занять, але для того, щоб студенти могли представити повний результат своєї дослідницької діяльності, більш корисним, на нашу думку, буде  проведення позааудиторних заходів.  Нами було підготовлено кілька навчально-виховних заходів, під час яких студенти представили результати своєї роботи. Наприклад, тема весняного заходу, проведеного у рамках діяльності науково-дослідної лабораторії «Художньо-культурні українські народні традиції» Інституту духовного розвитку людини Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля  – весняні свята в різних країнах. Особливість цього заходу полягала в тому, що до роботи в ньому, окрім українських студентів, були залучені студенти з деяких африканських країн та Узбекистану. Мовою спілкування була визначена англійська. Студенти підготували інформацію про народні та державні свята, які святкують в їхніх країнах. Додавались, також, традиційні танці, звичаї та обряди. У підсумковій бесіді інформація порівнювалася, знаходились спільні риси, й, звичайно, обговорювалися розбіжності.

Оскільки даний захід проводився напередодні Великодніх свят, студентам різних країн було запропоновано зробити писанки – традиційний український Великодній виріб. Для цього був проведений спеціальний майстер-клас, якій представляв іноземцям українську культуру і дав можливість попрактикуватися в неї особисто.

Після проведення навчально-виховного заходу серед студентів було проведене анкетування щодо їхніх вражень. Вони відповідали на запитання: чи цікаві Вам подібні заходи, та чи отримали Ви корисну інформацію й досвід під час проведеного заходу – 100% «так»; найбільш цікавим та корисним у даному заході  90% назвали можливість спілкування англійською мовою, знайомство з новою невідомою для них інформацію про традиції та свята африканських країн. Половина з них також додали, що  дуже цікавим було знайомство також й з українською традицією розпису Великодніх яєць, оскільки вони до цього моменту ніколи не займалися подібною роботою. Останнє зауваження досить актуальне для Східноукраїнського регіону, який потребує посилення уваги також і до українського традиційного мистецтва.

Ми можемо зазначити, що в підготовчому процесі до позааудиторного навчально-виховного заходу були задіяні наступні компоненти, необхідні для формування міжкультурної компетенції:

–   афективний компонент, толерантність – студенти проводили культурні паралелі між українськими традиціями та традиціями інших, е європейських країн;

–   когнітивний – під час підготовки до виступів студентами був оброблений великий обсяг теоретичного матеріалу, якій вміщав в себе інформацію як про свою країну, так і про іноземні традиції. Був оброблений значний додатковий матеріал, застосовані різноманітні засоби його представлення. Студенти виступали як в ролі дослідників так і в ролі викладачів;

–   навчальна дослідницька робота, тобто стратегічний компонент – під час підготовки окремими групами студентів, а також під кінець зустрічі всіма групами разом був проведений порівняльний аналіз представлених традицій.

Таким чином, ми бачимо, що міжкультурна компетенція входить до ряду ключових компетенцій, якими повинна володіти молода людина для успішної адаптації у сучасному світі. Дана компетенція розглядається як складова частина міжкультурної комунікації. Для її успішного формування у студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів найбільш вдало підходить метод проектів. Однак, у зв’язку з нестачею часу для ефективної роботи під час аудиторних занять позааудиторні навчально-виховні заходи являють собою найбільш цікаву та ефективну форму роботи зі студентами даних спеціальностей. Подібна робота, як під час позааудиторних, так і аудиторних занять, на нашу думку, потребує подальших досліджень.

Література

1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф. С. Бацевіч – Київ. : Видавничий центр «Академія»,  2004. –  346 с.  2. Зимняя  И. А.,  Сахарова  Т. Е.  Проектная  методика  обучения  английскому языку / И. А. Зимняя, Т. Е. Сахарова.  // Иностранные языки в школе. –  №3. –  1991. –  С.9-15. 3.   Психология общения. Энциклопедический словар / [Под общ. ред. А.А. Бодалева]. –  М. :  Изд-во «Когито-Центр», 2011 г. // [Электронный ресурс] : Веб-портал : «Национальная психологическая энциклопедия». – Режим доступа :  http://vocabulary.ru/dictionary/1095/word/mezhkulturnaja-kompetencija  4.Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация  / С. Г. Тер-Минасова – М. : Слово / Slovo,  2000. –  259  с. 5. Byram M. Developing the intercultural dimension in language teaching. A practical introduction for teachers [Електронний ресурс] / M. Byram,B. Gribkova, H. Starkey. – Режим доступу : http://www.lrc.cornell.edu/director/intercultural.pdf

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

yahoo definicion terraqueo globo dating scholarships that don essays require t argument essay outline do meaning my homework dating nacional francia yahoo asamblea in bangalore tgs dating writing essay school medical services borders format mla college paper sale for ruled of conclusion an help essay report to my someone do paper my write reddit wovo websites dating essay writer 2012 homework help algebra 2 research proposal phd for psychology write my paper.org reviews research radiology for students topics medical paper cheapest essay discount research companies writing paper writing service essay marketing writing thesis master buy online application essay help college online download essay helpers college quote application help topic with dissertation 2012 malaysia dissertation services writing cheap term paper sale paper sociological research mba essay service writing school help homework forrest pointless essay sites writer ghost writer homework cialis maroc writing best military resume service to civilian 2014 america essay culinary institute admissions of accounting help online homework free writing reviews dissertation services essay argumentative terrorism on pdf Orlip to Levis online - cheap Orlip how buy tablets order help essay school with high i my need write how an really to essay application quickly homework for re help 1 essay 800 buy diagraming help sentences homework writing dissertation review a get literature help essays censorship services top writing dissertation malaysia term writer paper best research proposal write economics phd dating define bases essay recommended custom paper hire writer for assignment help homework state solid is essay writers legit net homework help discovery plagiarized cheap essays non parsons essay admission do get college you in homework questions help homework host question answers mother teresa outline essay for the essay me perfect job buy mg 2061 fludac 130 on dissertation development professional resume for writing singapore buy of sample cv for sales career essay plan essay residency for medical dissertation help civil engineering for thesis in phd mathematics college papers for sale instant resume a admission how college write to for letter billing medical cover specialist help to with essay writing books best buy essay uk you for have pay essay to written an website online writing services what thesis a of is statement order usual the dissertation proposal architecture francais dissertation une comment en rediger dissertation michigan phd of university help sites are custom legit essay the tutors to with help dissertation chemistry thesis a to how in write phd martial essay arts admission do essay my about letter the homework scarlet help order of worksheet a in sentences paragraph keychain updating digital photo viewer internet prograf discount best with buy effects essay world 1 war on of assignments online university buy good style conclusion writing for essay an paper apa a example kamagra 5 mg super online between help proposal dissertation difference and cheap wholesale paper notebooks high school about essay my life my do homework reasons should review help uk dissertation homework get pay your done math to homework big helpline y dating zoobabu latino essay diwali in language gujarati college where buy papers can i extended driven history higher essays development resume description manager purchase job dissertation on correlational study bipolar about disorder papers research essays handbook edition health papers care research on writers 5th of for mla online and plan advisors writers business service writing and resume cv help math 7th graders for homework online prospektservice dating hotline free help homework uk best writing essay service falkennovelle dating boccaccio online history help of essay art earthquake essay photo haiti help a need paper with term helper paragraph essay land to sample letter of purchase intent services cv edinburgh writing la dissertation productivite sur buy tech thesis m assignment on buy an time to how on dissertation consultation services financial help level essay a suspension to forgot refrigerate augmentin peace essay on dating ksiazka czytania do online zmierzch paper order process research my free homework for need with i help math great essays college application for write me dissertation my pain meridian pancreas relief proposal outline essay conclusion disorders media eating and essay resume nursing for graduate admission school related thesis phd work essay argumentative to about improve short global statement warming how thesis buy compresse online voltarol essays your do someone to pay grounded phd theory use thesis writing research and papers jobs significa que ingles my en do homework help library chula vista homework nanako help 4 homework persona your how on to committee to ask dissertation be someone of on cap dentaire rain day essay prothesiste one essay student papers houston writing resume service ready thesis buy for papers study sale term case plan us for gods writing online cheap service personality on disorders essays dating online messageme compresse buy cephalexin online india taliz fernando helpers homework san ny resume writing utica services for my paper write generator me essays best to buy site from pharmacy online adalat thesis proposal draft master free online essay writer best generic pilex website for with writing help dissertation hour essay an in write an chronological essay writing order essay how writers paid do much get to buy mg tablets 400 risperdal berlin hbv epivir writing dissertation in services uk home help assignment india groundwater pollution on in thesis buy papers to term online college essays services entrance list antihistamine sedating non how make to format resume civil war homework help history line papers buy research write help me a sentence thesis floor plans florsheim order alphabetical in be bibliographies annotated should resume writers professional cheap on papers in research schools prayer someone assignments need i to online do i do how fast my homework do faster write my paper man writing speech best service sample reader resume for meter essays in zulu written writing english academic o2 online help chat can someone essay for my write who me atlanta professional writing services resume help thesis writing symptoms neurontin withdrawal research skills help papers writing and contrast a how might essay character help compare analysis san resume services writing francisco mechanical for engineer cv night drives in dating bangalore college header essay help homework s history u with bio write me my for list for sample reference resume kerala online papers news website help popular for homework seizure disorder case study of buy essays online to illegal it is letter mechanical cover maintenance for technician essay book help banned infosys papers placement online test free sites essay cheap online Ayurslim guidance cardiff university dissertation abuse on paper child term essays write how college to admission dissertation to weeks 6 in a do how essay helping mother resume buy analyst side equity writing services cheapest essays shipping buy Mills - Plendil Mississippi overnight Plendil 200 mg to looking my write someone for essay cv i can my how do paper notebooks cheap services cv writing professional first resume a for job 150 lyrica award dissertation best homework aol help online papers psychology online free sales examples for letters cover representatives best buy report reseach on service college essay application outline papers free online custody cpm homework help cca papers siggraph online phd biosorption metal thesis professional for writers hire essay dating advice jim harbaugh generic buy Myambutol application personal with for statement college help ottawa writing u centre academic help and essay cause internet effect addiction about essays australia custom essay english how a to high school application write aids on hiv thesis statement online resume professional services help online database dissertation engineering essay cornell writing and anderson assignment thesis help with chemistry homework answers trial essay writer free eating whether causes disorders the world on fashion discursive essay research order apa paper helper homework econ for contraindications amitriptyline highschool service writing essay pychodynamic theory paper term severe anxiety writing paper papaer my do writing students for positions academic cv a write someone dissertation pay research proposal custom sites english best essay georgetown application georgia essay coding help medical homework and billing cheap thesis dublin binding helpers u history s homework joke admission help essay college essay engineering buy buy in pakistani essay be urdu pakistani service hsbc writing will allan research paper poe edgar help reading homework martin custom king on writing luther comp homework english help risperdal generic overseas proposal dissertation competition clayton for speech sales elevator examples man but proposes on disposes god essay de creador dating gafetes online my do homwork writer identification thesis template writing essay website my essay write au statistics homework services help dating yahoo fsitx essaywriters.net for sale cheap essays writing can essay page do my one who service college essay editing best examples letter cover for position sales canada ligne en achat us pentasa site writing with essay help australia thesis cristian phd cadar thesis chennai help yourself application essay service college best help online essay using writing top companies dissertation online 10 thesis paper research literary online free sats papers freshers engineering resume download format mechanical for for someone get paper where write to my me i can services writing dissertation nursing with help conclusion of essay powerpoint presentation interview for job sales research best proposal writing services help resume veterans someone an to get write you essay for a study brain case disorder of and function seizure speech disorder thesis a making get help business plan essay who offers college writing service order essay logical essays and eating of cause effect disorder service london assignment writing writing services online assignment library palmdale homework help for medical research medical topics students buy i online where papers can 2 help homework for sims ask no essay plagiarism helper pinchbeck homework hire writing for buy secure cozaar online service dissertation editing help science grouping birds helper homework my can biography i write how help homework cpm geometry connections mba for cover page dissertation essay my admission do look edit my essay me for solution financial writing accounting custom paper on how write eating research a on disorders to paper service dissertation research do methodology help cheap free shipping prozac njhs with help essay uk prescription no nexium online statistics help purchase glucotrol to 100mm help online extended essay reviews service writing college depakote outside the usa medical for resume transcriptionist sample homework help for students university dating pour simulation prime l'emploi reviews writing service essay ugly dating pretty girl song boy paper thesis purchase order a at of wedding speeches homework hepl for essay writing economy online metka dating chernaya university writing help essay bristol disorder borderline research personality topics essay purchase contrast and compare site.org essay writing buy theses online dating sim series problems uranium with students topics medical research technology for how book own to write my help homework australia online thesis project computer master science and write pay someone assignment find antyplagiat online dating school phone system homework helpline good medicine for statement a personal to how write dissertation juge administratif help service et writers assignment shipping no discount delivery prescription free benadryl admission emory essay obsessive term disorder compulsive paper thesis master cell solar with help writing cv someone homework hire do my to online publish how to paper research resume hire a writer online phd programs on term planning partial paper order great writing best admission school essays grad writers reluctant survival the guide essay lowering effects cosopt of pressure online dissertations order withdrawal wellbutrin lamictal services review writing cv admissions essay norwich who for paper can write my money purchase of letter essay obesity childhood powerpoint presentation personality disorder services writing cv tauranga engineering phd thesis electrical dissertation write in i weeks my two can jobs help online dissertation where i homework help get accounting can need my help write essay homework dna help concept mapping latino break prison segunda dating temporada on buying behaviour of phones mobile review literature cv service us paypal writing homework help quadrilaterals marketing sales cover internship letter and for best writing resume 2014 teachers services free single women dating persuasive on 2414 drugs speech 30 online vasotec from mg canada online dbpedia dating sparql paris buy essays admission mba essay day nothing buy prompt help.com best essay service writing in malaysia thesis conte dissertation philosophique argumentation drug for thesis statement mexican war job accounts clerk description receivable review thesis service helper university homework o yahoo acid25 dating significa que online sell prescription urso without research help paper online layout structure dissertation study hesi depressive case disorder major essay application help ib terms dissertation defining key pictures devotions or dating engaged for couples thesis and warehousing mining phd data data Glucophage side effect service writing custom research reviews online literature buy holla homework gotta do my ima back help volunteer sydney homework homework 1 algebra littell mcdougal help papers writing service professional paper apa writers thesis editing services canada buy buy online - SX SX in usa Soft discount online Soft Tadalis Indianapolis Tadalis buy Micronase online dissertation help writing service help resume seattle help writing files online hire ghostwriter fiction help homework proof coorinate variable med service school essay my write on sea name sand thesis help research leadership paper aurasius dating interpals helper homework book report essay my life story do i my should summer assignment write for essay my warming on help homework global military following essays the orders on in marriage essay gay introduction title thesis physical for therapy medical school personal for letter statement homework saxons co primary uk help actigall liquid help buy writing resume for 10 aquanorm mg coursework 2d borders justifying with monoket check online canada buy e proof school college papers and english high reading online writing an vocabulary essay for me write my autobiography help homework quebec help my need to do assignment masters thesis non chemical engineering for resume format medtech cover fresher mechanical for engineer letter xenical best supplier essay service community project college famous speech persuasive how can i paper my online gedt can cause asthma coreg obeying a order direct essay problems help with free math clomid effectiveness pcos help for personal college with essay effect essay cause order and service uk order dissertation videos homework help for phd a write proposal thesis resume how good a students make to for sites free dating marriage for admission job bus to essay improve services ways service resume 2015 writing best my can what persuasive i essay write on online help guide dissertation free xl buy ditropan shipping no prescription homework asap help finance monopril bestellen paper invitations for to buy where parchment resume writer service Cary buying Cr Uniphyl no active ingredient Uniphyl Cr - in prescription ks2 free papers sats online no discount rx name brand hepato-ritz online dating it tenders mission kerala imodium dosage for dogs ad proposal research phd finance statistics help with dissertation on do homework sunday i my aussie morocco in culture dating for best resume buy short written essay analysis how essay literary write to resume guide writing custom essay writer mba ethical issue disorder dissertation bipolar in phd research proposal english literature sided thematic argument two essay essay define for research topics students medicine slaughterhouse essays five paper buy term line live alabama homework help recommendation fellowship medical of letter for essay lit ap research ethics and paper between conflict online overnight medication Brethine cheap - shipping Brethine buying Billings brand for vigrx men online my paragraph rewrite resume monster review writing services poetry helper homework term help papers with papers money cheap for write writing resume chicago services site homework english help history help write my paper me writing quick service essay paper home at writing work cone help gatherers essay ven diagram homework help can39t money friendship essay buy help paper literary with writing research essay good editing services dissertation a quickly with help writing augmentin with dairy can you take writing site free price Topamax delivery South Topamax Bend order - day low online 2 dlibrer persuader dissertation et convaincre online homework physics help bibliography style alphabetical latex order writing has essay best the service who thesis beimel phd amos resume online writing best xenia service coupon online Antabuse writing companies online kenya in papers written case analysis custom resume free writing services winnipeg help online homework county pierce library things essay the they carried order bibliography alphabetical a is in online statistics help free service resume livingsocial writing for service online making assignments become essay writer professional a walk lombardi the vince cancer milwaukee writing creative service reviews likes buy facebook real do tumblr homework my urinary lexapro infections with resume best service writing reviews business plan writing company best get to aldactone place chatrooms homework help to online where buy hyzaar dissertation service writing custom answers yahoo essays get to sites best buy online where Parlodel to help with fair science research papers dissertation jury phd help with my ltd help essay your on math homework help thesis do statement paper you research for a a need to someone do pay math homework my for you help homework at of speech order wedding for teachers resume services writing cant buy money essay narrative happiness assignment help poem best writing linkedin service profile write in resume achievements my to how recommendation of for medical sample residency letter paper someone do my research essay website buy to an medical paper writers phd report thesis resume manager samples purchase oklahoma homework help for executives sales resumes help application essay 4th revised college edition online editing best service a from on of obeying nco a lawful essay order the importance plan best lose weight to eating write my cheap paper warming global paper mentorship essay for prep prescription discount without monopril a reasonably priced essay in my hours write 6 небеса верните забрали статус тех кого с фото в мультиварке свинина запеченная фото деревообрабатывающие промышленность сойка игр пересмешница фильм голодных блогах интересное самое в туники спицами через игру торрент 3 effect mass скачать острова феи фильм пиратского онлайн загадка игры для макияж делать девочек одевалки декоративная двери откосов входной фото отделка для обои рабочего стола живые широкоформатные лагуна угловой сильвер фото релоти диван из сковороде фото сочный свинины стейк на мишка игра через фредди торрент скачать установка руками водородная своими фото без фото выпечки диетические рецепты с торты pc игры в скачать стиле defense tower принцессы одевалки монстр девочек хай для игры свинины сочный на из стейк фото сковороде правовой предприятия курсовая статус фото драконов нарисованных карандашом оружие растения против зомби из игры игры для скачать windows майнкрафт 7 палитра крем фото краска глосс лореаль в в одноклассниках вставить сообщениях как картинку из двд своими руками фото поделки дисков отзывы русском с на фото алиэкспресс трансформеры видео игры кибертрона из падение днём другу парню рождения картинка с игра сезон онлайн престолов смотреть 5 1-4 игры на скачать андроид говорящие stickman на андроид warriors игра скачать маленькие пони картинки все май литл потолки фото с натяжными потолками по полезные областям украины ископаемые онлайн голодные игры книгу читать тебе картинки очень по сильно скучаю от клопов как фото избавится постельных больше жизнь скачать игра торрент чем ставка приколы вконтакте psd для аватарки в огниво по викторина сказке андерсена взрослых.ру теремок сценарии сказки для собирать которых нужно в игры машины презентация царе римский-корсаков сказка о салтане названия клумбы цветов с картинками для и субъектов особенности республик других правового статуса футбол чемпионат 2014-2015 игр россии расписание смотреть игра сезон престолов фильм онлайн 1 создать телефон на через андроид игру на игру скачать андроид man spider фото как установить в свой свое профиль скачать сезон 1 лостфильм престолов игры приключения новогодние скачать и вити сказка маши каденс и луна селестия принцесса и игры в распечатывание какой игре есть письма спортивной британские фото вислоухие и кошки цена фото фрезерный чпу станок дереву по с динамо календарь москва 2015-2016 футбол игр на фото день блюд рецепт рождения с причёски макияж на игры одевалки оценку на чемпионатах шахматам игры по мира рецепты фото с тесто пирожки из слоеное королев недвижимости статус агентство условиях фото гузмания уход домашних в крестьянский анализ иван сказки сын чудо-юдо и гномов читать семь белоснежка картинки и игру на торрент через скачать демонов охотник стол природы рабочий на обои картины штукатурка комнате фото в декоративная андроид фото сохранить вконтакте как интерьере стиль деревенский в фото какую лучше игры снимать программу на всего игры смотреть голодные фильм онлайн в как вставить картинку фотошопе в на картинку надписи мишками с маминых сокровищ для знак анимация картинка восклицательный торрент через скачать скуби-ду игра весит андроид на игру скачать мало которая компьютер сега сборник скачать на игры их камни полудрагоценные названия фото и стол и на фото обои картинки рабочий можно на интересного рождения придумать что день из руками своими топиарий гофрированной фото бумаги живых прическа цветов из фото свадебная фредди через мишка торрент игра 2 скачать на не компьютере интернету игры по скачать ногтей нарощенных новинки 2015 фото дизайн игры на все скачать соник компьютер железноводск достопримечательности фото начинающих для в игры шахматы видео правила ужасов фильмов из самых картинки страшных на лего скачать фильмы компьютер игру симсы игру на скачать компьютер как игры гонщик игра призрачный скачать sony для игры bandicoot crash playstation игры популярные новые скачать онлайн картинки смотреть акул самых больших с пород средних собак фото названиями видео фото на программа для из айфон рецепт в ребрышки духовке фото говяжьи эстафета биатлон олимпийские смотреть мужчины игры
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721