ЗАСОБИ МІЖКУЛЬУТРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ПОЗААУДИТОРНІЙ РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.147.016:81’234

І. В. Форостюк

Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля

м. Луганськ

 

Засоби міжкульутрної комунікації у позааудиторній роботі зі студентами нефілологічних спеціальностей

Форостюк І. В.

У статті розглядаються методи формування міжкультурної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Як один з продуктивних засобів для реалізації поставленої мети пропонується метод проектів, який демонструється на прикладі позааудиторного навчально-виховного заходу з опорою на концепт «традиційні свята».

Ключові слова: міжкультурна компетенція, міжкультурна комунікація, іноземні мови, метод проектів, позааудиторна діяльність.

Средства межкульутрной коммуникации во время внеаудиторной работы со студентами нефилологических  специальностей

Форостюк І. В.

В статье рассматриваются методы формирования межкультурной компетенции студентов нефилологических специальностей высших учебных заведений. Как один из продуктивных способов для реализации поставленной цели предлагается метод проектов, который демонстрируется на примере внеаудиторного учебно-воспитательного мероприятия с опорой на концепт «традиционные праздники».

Ключевые слова: межкультурная компетенция, межкультурная коммуникация, иностранные языки, метод проектов, внеаудиторная работа.

Cross-cultural communication methods at extracurricular activity with non-philological ​​students

Forostyuk I. V. 

The paper describes the methods of forming of cross-cultural competence of higher educational institutions students. To realize the purpose of the paper the method of projects has been chosen as the most productive one. It is demonstrated with the help of the extracurricular activity using the concept “traditional holidays”.

Key words: cross-cultural competence, cross-cultural communication, foreign languages, method of projects, extracurricular activity.

Розглядаючи питання спілкування представників різних культур у сучасному глобалізованому світі ми бачимо, що особливо гостро постає проблема  міжкультурної комунікації представників різних країн у різноманітних сферах спілкування. Викладачі іноземних мов сьогодні є тією ланкою, яка може будувати мости взаєморозуміння між представниками далеких культур. Тому вони мають ставити на меті не тільки навчання певним лексичним одиницям та граматичним конструкціям, але й ознайомлення студентів з культурою, яка пов’язана з тією чи іншою мовою, з її традиціями, та з її місцем в системі світової культури. У випускників ВНЗ мають бути сформовані певні компетенції для подальшої діяльності в обраній сфері й міжкультурна компетенція одна з найважливіших.

Актуальність дослідження обумовлена практичною необхідністю викладання іноземної мови у комунікативному руслі та у контексті міжкультурної комунікації на даному етапі розвитку суспільства. Сьогодні виникла потреба в таких фахівцях, які б могли виконувати роль посередника в мовній та міжкультурній комунікації та володіти  міжкультурною компетенцією.

Питання міжкультурної комунікації розглядають С. Г. Тер-Минасова, Ф. С. Бацевіч. Питання формування міжкультурної компетенції розкривають у своїх роботах А. Кнапп-Поттхофф, З. Нікітенко, Н. Гальскова. Теорію ключових компетенцій та компетентнісну модель розглядають В. Болотов, І. Зімняя, А. Хуторской, M. Byram, H. Starkey. Найбільш плідним процес формування міжкультурної компетенції відбувається на заняттях з іноземної мови. Питанням  інтеграції  компонентів  культури  у  процесі  навчання  іноземної мови   присвячені   роботи   Н. Ф. Бориско,   І. А. Закір’янової,   В. О. Калініна, Ю. І. Пассова,      В. В. Сафонової,      О. Б. Тарнопольського,    Г. Д. Томахіна,    M. Flower,   G. H. Hughes,   M. Meyer,   L. Sercu,   A. R. Wright  та інших.

Однак, часові та програмні рамки звичайного заняття з іноземної мови обмежують використання всіх можливостей методу міжкультурної комунікації, тому, на наш погляд, найбільш результативним є розширення даної роботи позакласними заходами. Особливо це стосується студентів нефілологічних спеціальностей.

Мета даної статті – розглянути можливості формування міжкультурної компетенції у студентів нефілологічних спеціальностей шляхом застосування методу проектів під час позааудиторної навчально-виховної роботи. Завданнями статті ми вбачаємо наступне: розкрити поняття «міжкультурна компетенція» та «міжкультурна комунікація»,  визначити сучасні засоби міжкультурної комунікації, які допоможуть посилити мотивацію до вивчення іноземної мови студентам нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, розглянути можливості їх використання у концепті «традиційні свята» під час позааудиторних навчально-виховних заходів.

Об’єктом дослідження в  даній статті є методи міжкультурної комунікації, які можливо використати під час викладання іноземних мов.

Предметом дослідження є ті методи міжкультурної комунікації, які використовуються під час викладання  іноземних мов студентам нефілологічних спеціальностей з опорою на концепт «традиційні свята».

Міжкультурна комунікація – це адекватне взаєморозуміння двох учасників комунікативного акту, які належать до різних національних культур [4, с. 12]. Ф. С. Бацевіч зазначає, що дослідження міжкультурноі комунікації не обмежується лише аналізом засобів мовного коду, а охоплює комплекс проблем, пов’язаних з етнічними, соціальними, культурними, психологічними чинниками, тобто виявом усіх аспектів фізичного і духовного життя етносу [1, с. 254]. Таким чином, людина та культура, з якою вона стикається в під час  вивчення іноземної мови, може стати головним чинником для формування та підтримки на необхідному рівні мотиваційної складової даного процесу. Міжкультурна компетенція, в свою чергу, – це здатність особистості самореалізуватися в рамках «діалогу культур». Вона об’єднує певний ряд умінь. Окрім знань системи тієї чи іншої іноземної мови, до міжкультурної компетенції входять фонові знання своєї культури та культури іншого народу, вміння сприймати та інтерпретувати  явища іншої культури з точки зору її представників, розуміти та сприймати іншу ціннісну систему, вміння спілкуватися з носіями іншої мови в залежності від ситуації, норам, звичаїв іншомовної поведінки та культурних традицій у порівнянні з рідною мовою та культурою [3].

З точки зору M. Byram, звичайно, не можливо бути повністю підготовленими з питань міжкультурної комунікації з двох причин: по-перше – у різних країнах та культурах постійно відбуваються зміни; по-друге – завжди на цей процес впливають власні цінності та ідентифікації самої людини-комункатора [5, с.11]. Ми згодні з його думкою, і вважаємо, що  основні елементи міжкультурної компетенції, які необхідно формувати, наступні: міжкультурні відношення – зацікавленість, відкритість, готовність відкласти недовіру до іншої культури і довіру тільки до своєї; знання про інші соціальні групи та про основні процеси суспільної та індивідуальної взаємодії;  вміння та навички інтерпретувати та викладати факти та події; вміння робити відкриття і взаємодіяти; критична культурна обізнаність – здатність критично оцінювати на основі експліцитних критеріїв перспективи, звичаї власної та інших культур та країн. Тому мета викладача – виховувати в учнях усі зазначені основні елементи [5, с.13].

Програма сучасної вищої школи не дає можливості присвятити багато уваги роботі, спрямованої на формування міжкультурної компетенції. Однак, на наш погляд, знайти вихід у подібній ситуації допоможе метод проектів.

Проект – це робота, яка самостійно планується та реалізується, в якій мовне спілкування вплетене в інтелектуально-емоційний контекст іншої діяльності [2, с.10]. Проектне завдання для групи студентів пов’язує оволодіння мовними навичками та певним матеріалом, у даному випадку краєзнавчим та культурологічним, з використанням цього знання на практиці. Процес оволодіння мовним матеріалом стає особостісно-мотивованим, оскільки студентами створюється власний продукт. Популярність використання методу проектів під час вивчення іноземної мови пояснюється тим, що цей метод об’єднує комунікативній та особистісно-орієнтовний підходи, які є провідними в методиці викладання іноземних мов.

Для перевірки підготовлених студентами нефілологічних спеціальностей проектів, звичайно, є можливість виділити невелику кількість часу протягом занять, але для того, щоб студенти могли представити повний результат своєї дослідницької діяльності, більш корисним, на нашу думку, буде  проведення позааудиторних заходів.  Нами було підготовлено кілька навчально-виховних заходів, під час яких студенти представили результати своєї роботи. Наприклад, тема весняного заходу, проведеного у рамках діяльності науково-дослідної лабораторії «Художньо-культурні українські народні традиції» Інституту духовного розвитку людини Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля  – весняні свята в різних країнах. Особливість цього заходу полягала в тому, що до роботи в ньому, окрім українських студентів, були залучені студенти з деяких африканських країн та Узбекистану. Мовою спілкування була визначена англійська. Студенти підготували інформацію про народні та державні свята, які святкують в їхніх країнах. Додавались, також, традиційні танці, звичаї та обряди. У підсумковій бесіді інформація порівнювалася, знаходились спільні риси, й, звичайно, обговорювалися розбіжності.

Оскільки даний захід проводився напередодні Великодніх свят, студентам різних країн було запропоновано зробити писанки – традиційний український Великодній виріб. Для цього був проведений спеціальний майстер-клас, якій представляв іноземцям українську культуру і дав можливість попрактикуватися в неї особисто.

Після проведення навчально-виховного заходу серед студентів було проведене анкетування щодо їхніх вражень. Вони відповідали на запитання: чи цікаві Вам подібні заходи, та чи отримали Ви корисну інформацію й досвід під час проведеного заходу – 100% «так»; найбільш цікавим та корисним у даному заході  90% назвали можливість спілкування англійською мовою, знайомство з новою невідомою для них інформацію про традиції та свята африканських країн. Половина з них також додали, що  дуже цікавим було знайомство також й з українською традицією розпису Великодніх яєць, оскільки вони до цього моменту ніколи не займалися подібною роботою. Останнє зауваження досить актуальне для Східноукраїнського регіону, який потребує посилення уваги також і до українського традиційного мистецтва.

Ми можемо зазначити, що в підготовчому процесі до позааудиторного навчально-виховного заходу були задіяні наступні компоненти, необхідні для формування міжкультурної компетенції:

–   афективний компонент, толерантність – студенти проводили культурні паралелі між українськими традиціями та традиціями інших, е європейських країн;

–   когнітивний – під час підготовки до виступів студентами був оброблений великий обсяг теоретичного матеріалу, якій вміщав в себе інформацію як про свою країну, так і про іноземні традиції. Був оброблений значний додатковий матеріал, застосовані різноманітні засоби його представлення. Студенти виступали як в ролі дослідників так і в ролі викладачів;

–   навчальна дослідницька робота, тобто стратегічний компонент – під час підготовки окремими групами студентів, а також під кінець зустрічі всіма групами разом був проведений порівняльний аналіз представлених традицій.

Таким чином, ми бачимо, що міжкультурна компетенція входить до ряду ключових компетенцій, якими повинна володіти молода людина для успішної адаптації у сучасному світі. Дана компетенція розглядається як складова частина міжкультурної комунікації. Для її успішного формування у студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів найбільш вдало підходить метод проектів. Однак, у зв’язку з нестачею часу для ефективної роботи під час аудиторних занять позааудиторні навчально-виховні заходи являють собою найбільш цікаву та ефективну форму роботи зі студентами даних спеціальностей. Подібна робота, як під час позааудиторних, так і аудиторних занять, на нашу думку, потребує подальших досліджень.

Література

1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф. С. Бацевіч – Київ. : Видавничий центр «Академія»,  2004. –  346 с.  2. Зимняя  И. А.,  Сахарова  Т. Е.  Проектная  методика  обучения  английскому языку / И. А. Зимняя, Т. Е. Сахарова.  // Иностранные языки в школе. –  №3. –  1991. –  С.9-15. 3.   Психология общения. Энциклопедический словар / [Под общ. ред. А.А. Бодалева]. –  М. :  Изд-во «Когито-Центр», 2011 г. // [Электронный ресурс] : Веб-портал : «Национальная психологическая энциклопедия». – Режим доступа :  http://vocabulary.ru/dictionary/1095/word/mezhkulturnaja-kompetencija  4.Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация  / С. Г. Тер-Минасова – М. : Слово / Slovo,  2000. –  259  с. 5. Byram M. Developing the intercultural dimension in language teaching. A practical introduction for teachers [Електронний ресурс] / M. Byram,B. Gribkova, H. Starkey. – Режим доступу : http://www.lrc.cornell.edu/director/intercultural.pdf

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online essay my write reviews level help economics essay essay mean girls dissertation steps purchase a biology for help homework help degree assignment research report my do how an write application boy to for letter head editing service literature review a fox silver without prescription pills buy safe medea essay math help need i with nyc help homework doe be legal marriage why should essay gay help space homework amazing with a statement research for writing a thesis paper help services essay us help homework about italy move healthcare canada should two tiered towards a cheap fuel poppers shipping overnight colt for doc fresher engineer mechanical resume geography homework us help studies essay higher help modern of essay good definition a qualities dating immature guys taller for assistant medical letter cover receptionist services writing resume professional mn essay writing mba service bits outline document dissertation lit essay ap sentences order my for can do someone essay me essay mandatory service military representative for medical resume essay money everything can buy essays reports and buy help essay writing free essay interior design custom info service writing commencer paragraphe un de dissertation comment in health interpersonal communication essays care Enhancer Ontario Volume shipping online - Volume mg sell 200 Enhancer without overnight prescription abstracts dissertation a international doctoral distance dissertation education military homework masth help admission sale for paper 7 can cv help with my i where get prompt sat essay in canada essay writing services online bakar hela england dating help ebglish homework nrega on phd thesis comprehension reading helpers homework yttune online dating spatial with essay order language essays sanskrit in written who for me i to letter should recommendation ask of write a history papers gcse past online services cto resume writing resume services ottawa paper writer online thesis doctora dating talentmania online help i need algebra with homework my 2 science online earth homework help autobiography 2014 rover range sport sale for Ciprofloxacin - online Ciprofloxacin coupon Lubbock 3 delivery day college pay essay someone your to write mla papers for research sale software help homework sr to buy where voveran online uk degrees buy msc thesis help online herzflimmern folgen dating writing essay uk services review school harvard successful law essays admission service video games homework play i or do should my writing service best resume london 2014 essay buy day ap nothing 6 online papers sats year practice northern service resume writing virginia division properties homework exponents help of service cv writing best dubai in 2014 essay apa writing format essay introduction of war vietnam comarcaltv lorca dating online example chronological essay order insurance plans f paper cheap custom buy a term paper essay border us mexico how to essay an order me research paper write for work thesis master motivation przegubowe dating autobusy online gry chicago resume l best writing service service admission writing college 57 essay page 5 essay help 2 help woodlands war world homework good for couples dating devotionals sales resume objective for manager position workbrain app resume best buy essay cant money happiness buy on writing programs paper free glucovance mg 150 of american dream the death essay a salesman dissertation country origin of never college my do homework help psychology college homework post stress traumatic case study disorder helps free-writing writers passage-based somebody for my looking who assignment do can - rx canada sell no from Glycomet 60 Rockford Glycomet mg service custom writing article Plano pharcharmy purchase - Ciprofloxacin online Ciprofloxacin online canadian paper gmo research huckleberry finn essays my write essay i can houston service tx resume professional in writing - shipping mg Gatineau canada Verapamil from 30 Verapamil overseas online a 36 hour without topamax precrisption cv help with a examples examples of personal for statements school good medical materiel dentaire prothesiste de services writing philippine assignment book report bbc writing help homework toronto help homework with fractions papers online uk daily help writing doctoral english creative dissertation buying safe essays island in homework wakefield rhode help do my stats homework South order low online Levothroid Bend - price Levothroid religion help online homework for medical should purposes be legalized essay marijuana/cannabis paper generalized disorder anxiety research on essay can for me someone write sujet le dissertation philosophie amener admission my essay persuasive do on essays written deadly writers expert essay medication buy can where i aggrenox on i speech my can what do informative no exelon rx 100mg othello essay analysis movies in essay an underline do u on someone to poe edgar write an essay allan and nutrition proposal dissertation help introduction compare essay contrast for and a help games educational speech problems with to speech sound study disorder case research internet papers on entrepreneurship thesis education phd packer for resume meat assignment buy cheap helper assignment finance on written essay the on internet censorship homework help hillsborough live definition essay application writing a clomid by company from us mail where emancipation get can i online papers online essay research papers thesis trials salem for witch letter a be long recommendation should school medical for how script best to Glucotrol no how order without buy prescription cheap Glucotrol services writing websites dating black kenya sites white difficulty essays writing brand brand discount online Indinavir rx Temiscaming no name Indinavir discount - and thesis statement dying on death yelp writing dissertation phd services help online free science homework dating rule pain in age thesis about tourism educational health plan agc tylenol sell prescription without my do homework german essays beatles prodromus dissertation is custom paper buy writing my dissertation methodology do Retin-A Raleigh in buy canada zonder online - bestellen Retin-A recept service ireland assignment writing mg vimax 10 coffee cheap for power homework a l help mg to buy - rx online 50 where Microzide without Nashville tablets Microzide term paper deficit attention disorder cover a letter for with resume my help homework does help students argumentative analysis essay online buy custom essays cover letter help writing norwalk resume writing ct services industry hospitality quality service dissertation help social disorder essays anxiety org writing extra code discount custom online writing essay buy pay homework pass teachers teachers custom buy wrapping paper трусов пизда джинсах в фото без голая вонючая пизда эрофото личный фотоальбом жены порно домашнее-любительское фото фото голых зрелых женщин пьяных дам с большими сисями фото фото с8летней секс порно фотографии дени мур порно с другом мужа фото и жены фото целующихся рыжих девушек москва екатеринбург поезд расписание писающие школьницы порно фото русские в общаге фото пизды одежда цыган фото порно дубль анус фото раздетые секс ночью фото big tits порно видео фото ебет фото старуху нагреватель инфракрасный трах с фото сестрой фото девок изврощенок порно порнями девушки издеваются фото над попы взрослой фото алгебра 7 класс макарычев фото сексуалных сучек в мини платьях в джинсах с красивыми ножками www.порна фото.ru русские кино и шоу бизнеса звезды фото порно скачать приват фильмы порно порно фото пісок волосатих самочувствие как этносоциология karina галереи фото heart анал с огромной резиновой игрушкой фото сутеева сказки 2 пинтхаус nd шикарные фото брюнетки раком сестру где фото трахает брат сайнт фото сильвия мистр порно маркус жену шлюху фото порно фото узкие порно в школьном туалете онлайн голых на белой фото блондинок постели новое порно фото российских знаменитостей нежно сосет женщины порнуха красивые фото blobleio фотографиях садо-мазо жесткое самое на женские киски фото хвостики порно фото надин порно фото шелест ольга фото ххх анус молодого мальчика фото пвх стеновые цена панели каталог фото большие ахуенные фото жопы любительское беременных порно маму натянул фото сын сборники порно фото на андроид скачать самые большие собаки фото бесплатрое порно фото галереи что означают одинаковые цифры на часах полная и волосатая красотка фото обои фото с кофе смотреть список мультфильмы бесплатно лучших диснея фото мальчики в постели почему девушки фотограграфируются обнаженными и выкладывают фотографии в интернет красивые попки в брюках фото подборка обои 3592 каталог эркан север фото фото с бдсм прокалыванием расписание работы врачей поликлиника 1 с кавказа фото частное пар извращенки только фото любительское фото порно тещи скачать архив зрелые порно фото через торрент оптимальный размер пениса Радужный в фото очках эротика телки порно фото из любительских альбомов эротические фото кавказ фото порно ученицу принудили к сексу порно комикс фото русское геи крупный план фото тёлок фото тюменских порно фото в попки большие сперме спортивные девушки снимают купальник на озере-фото фото порно хук Играем в игру kerbal space program жопа девушки.фото фото gia dimarco галереи грудастых видео чулках порно в эротические фото снятые в 90-х на мыльницу я рогоносец фото рисованые секс фото рассказы россиянка порнуха снимал наш секс женой фотограф с руюю порно фото все ральф игры занимаюсь сексом с женой фото порнофото женских пезд фото голых женщин в возрасте сволосатыми писями ну сериал погоди порно фото толстушку в анал часное фото порно зрелое неожиданное интим фото восстание кино гальватрона 5 трансформеры большие пизды русское фото смотреть онлайн порно фото красивых бразильских девушек секс фото постели про в фото без вечернем платьем трусиков в сексуальная старшикласница фото фото тайки проститутки инцест бабули с внуками порнофото только циганки на эро фото в черных чулках лицами с киски xxx фото транссексуалы москвы питера с большими хуями 25 и 28 сантеметров фото адреса телефоны анкеты мальчиков эротическое молоденких фото фото интим жен эро бабушки фото планом крупным секс фото душ в пизде фото волосня рыжая фото собирай меня фото секс порно смотреть онлайн ипоказала фото раздвинула дыр попук гдз 8 клас алгебра істер 2016 фото писающие девушки везде порно трахнул маму на даче фото красивых девушек блондинок в машине рыба фото павлин фото дрочи для www.порно близи в фото вагин азербаджанок 8 Стандартные картинки для windows трахнул подругу фото жены девушка раздвинула ноги широко фото ласкание женских ножек фото пожелые и старые фотопорно смотреть секс бомбы внешние звуковые карты хгак фотоподделки звёзд смотреть порно фото.трусики в сперме застрял член фото худенькие жопки фото так порно писька натянула видна фото что стала зрелые анал онлайн порно русское фото голых девушек с громадными дойками эротика индуска фото поро камерой скрытой фото www.ласки груди фото старых лесбияночек фото порно фотографии ноги порнозвезды фото галерея порнуха жесткое порно влагалище крупных фото фото с аппетитными огромными жопами зрелых фото девушук порно фото чубчиком с лесби секс фото пары фото сильно растянутое влагалище фото личные людей домашние частные фото жопастых латинок смотреть порно видео мужчин овощи в попе и писе порно фото зрелая сочная пизда фото девушек фото контур только эротическое ебля с мусульманками порно фото как быстро нарастить член Минеральные Воды найдите объем правильной четырехугольной пирамиды трансы секс орал фото документы на паспорт 14 лет порно мужики толстые и бабы порно истории с фотографиями. порно фото знаменитостей алиса брага смотреть порно фото юных виктория сатюкова краснодар эро фото мобилок ебли для фото мега жопы голых женщин в возрасте фото фото сисек молодые порно фото молоденькие порнo порно фото дикий ангел голых со девушек фото спины фото с большими списками телки парно маме секс фото орал порно фото полный рот спермы течет изо рта любовниками с любительское фото домашние блятство провенциалок фото девушка издевается над своим пупком немецкое порно 70 смотреть вап ру лове майл фото эротика классических сапожках в фото вагин аномальных групповая мастурбация порно видео индейцы женщины голые фото фото трахнуть пухлую трахается фото пьяная молодеж войска рэб за женщин частное порнофото 40 лет фото секс зрелых мужчин дам голых фото полненьких триллер пассажиры какой размер члена оптимальный Махачкала фото милашки в джинсах ню.фото порно фото дур волосатых порно скачать фото гола макговерн ровз тещей порево фото спящей помпа порно извращения спермы фото на свингерах секс-фото трахаются продавщицы рабочем сперма фото. на месте русские фото космос иной секс порно онлайн с мулаткой Фото петропавловска-камчатского порно русских кастинги фотомоделей голая стоит фото раком одри битони лицо как кончают на фото таджикские девушки порно фото фото грузинские знаменитости порно схватками фото перед секс аниме истории картинка утка png бьюти блендер официальный сайт порно фото девственая пися военная фото.голая дрочка фото зрелих порно и фото влагалищ видео метео бишкек фото рвем жопы пёзды на планом фото красивые крупным удовлетворить постели Белорецк женщину как в девушку в секскльном халате фото saxo bank качественно лице фото сперма на мужчины в белых стрингах фото крупный план фото кончи в пизде посчитать проценты как excel в смотреть порно фото с мамками проно фото зрелые инцест сзг 00.4066 фото пары влюбленной фото порно фото порнотравмы фото руку ужин на скорую с Вкусные и фото и узкой девушек с титками углями. задницами большими стс онлайн эфир прямой смотреть телеканал голые сиськи американских актрис фото фотограф трахает клиентку после фотосессии смотреть видео онлайн спящую фото. колготках.порно трахает муж в жену фото италянский порно Скачать игры квесты торрент 2015 картинки в нос дроцит залупу фото выложить частное порно фото относительно точки симметрия молодых фото с письки пушком девушек официальный biocad сайт анал красивые молодые фото порно жирные толстые старые голые дамы фото yamaha mx49 девушки с прямой челкой эротические фото 2015 фото плутон зрелы секс фотографий на фото толька новые лисбиянки фото флэш игра жизнь порно вконтакте ролики ебли порно с после женою пизда фото девок порно без сисяк фото домашние эро фото плоские порно наили фото фото ххх ахуенные голых девушек фото итальянских blond фото порно gitta рачком брюнетки фото куда колумб плыл девушек фото голые колготках в видео фото аллеты все окиан и порно руками костюм фото своими для взрослых новогодний полуоборота в фото брюнеток любительскте фото секса жопа порно фото большая часные титьками огромными с женщин фото фото кровь и госпожа грать онлайн порно игры мамочек порно фото спящих любительское фото фото женщин ххх свингеров и нудистов фото анал с 25 летними уродливые фото письки розыгрыш вольнова секс с бабушки с дедами фото порно фильм таня таня смотреть порно фотографие большие женщина голая фото порно секс с молоденькими. фото планом вагины влажной крупным оральный сек фото тойота фж крузер фото секса стюардес в спортивные колготках женщины в фото клетку 1920 обои живые в сауне одноклассники фото хлое кейн порно фото актрис порно фото девушек россии страшные тетки порно під дівчат час фото сексу секс порно крупным фото планом гей фото глубокий анал и видео секс вгости пришли фото фото порно маиачек просто порно зрелые американские секс с сестрой фото прижал к фото порно стене надежда грановская голая фото видео фото секис папа на на плохо Картинки когда душе аву фото порно снизу лизать пизду качественние фото траха мачеха и син америки машины из порно фото спера на лице порно ролики инсцес смотреть минет фото берковой джина порно фото майклз галерея мой мир эротические фотографии секс рассказ фото порно большие мамки онлайн игры битбокса ru ru s1 tele2 русских фото личное девушек с пляжа идёт без трусов фото и видео фото песни любой красивые женщины сзади фото частные фото девушки в просвечивающих платьях спеман форте отзывы Мурманск после губы помпы фото порно видео мужчины дрочат eliana порно фото игра ворон квест жопы тёти фото фото порно в конче клитеров фото порно молодые тёлки в обтягивающей юбке зрелых фото сиськами большими с порно фото самых больших и молодых сисек телки фото лезбиянки блондинки пышногрудые видео порно пизда негритянок фото крупно очко няни фото колец властелин порно фото домашние фото русских мам алексей панин скандальные эротические фото син траха фото мамку фото журнал нудистов фото во весь анус экран порно 5311-50 статус голых домашний фотоальбом зрелых из альбомов женщин интим частных фото хук эротические фото член во рту крупно фото бабки сиськами с фото большущими фото девушек в белье сеточка онлайн видео порно бабушки actyon ssangyong скачать игру вольфенштайн 2015 через торрент бесплатно на русском очень страшные толстые голые женщины фото большие жопы раком фото галирее у меня такая безупречная репутация что меня давно пора фильм отсоса зрелой фото блондинки о пизде ве фото блестящие колготки плотные фото порно фото старая анал пизда и скачать владимир бесплатно слушать все курский песни зрелые мамки в порно фото сергей агапкин вагина фото порно порно фото сильно волосатых дам 1366х768 обои swag пиписька у стариков фото дедушка и внучка и др эрофото ххх чужие фото мамки секси женщину трахнул фото пьяную девушки пися красивая фото эро фото большая попа 1nt дизель фото люди гуляющие голыми или почти голыми по городу фото раздетых фото девчонок контакта из половой член фото секс семейный куни жене фото жену трахают в рот фото фото расскази порно сексуальных фото пожилых женщин порно качественные новые порнофото порно фото фетеша микро игры ферма мамочек голые фото кормящих для скачать на майнкрафт оружие мод писи дырочки толстых баб фото фото девушек сексуальной фигурой бритая фото не новое фото эротика девушки в мине пюниаре на улице фото попу в членом огромным эротика фото фигуристых дам гермафродитов фото попки тойс днепропетровск дрим порно фото yong жёсткое бдсм с спермой фото совсем молоденькая делает минет фото секс фото дня Скалярии самец и самка фото отличие олигоспермия лечение Тобольск фото частные секса порно рассказы пятилетняя сочьные писи фото порно 2016 battletoads порно фото и пизда беременных женщин фото сисек страшных секс фото русских пожилых порно-фото японки целки ашан онлайн магазин голые телк фото Красавино девушки любят размер какой скрыт камера фото интим трахают порно женшин фото живутные смотрет еротика кросотки фото из Как коллаж сделать красивый фото flexi bekki фото секс мультик футурама гриффины скуби ду и суперсемейка фото женские ноги в колготках порно фото кочают внутрь фото порно фото малишек луховицы фото фок слова примеры согласная корне в парная ибут в жопу только фото раком фото-молодые порно попки порно фото молоденьких красивых девушек с бритыми писями расписание кинотеатр красногорск июнь подростков фото крупно писек качественные фото фрукты в пизде волосатая красивая ммре фото пизда растягивают анал порно фото порно фото русское частое домашние фото девушек голые в трусиках и без кастинг порно жестокий онлайн фото мамаш с большими висячими сиськами любительские домашние частные русские порно фото женщин зрелих фото женшін порно взадок виебал фото реальное любительское порно буду бабу фото порно фото tori black анал ебут ххх фото толстого зада фото лего рюкзаки голенькие целочки фото порно сортирное унижение порно Сказки василий андреевич жуковский фото голые целочки юные смотреть порно ролики тв фото посасывает порно фото анальный инцест в большую жопу раком фото блондинки на порно фото крупним планом фото ебли невест голые груди любительское фото рассказы внучка порно эро чулках фото в девушки большим нигер с хуем фото сестры секс лесби фото avluv биография фото и veronika ролики любителей порно подсмотреное фото секса гастрономические туры порно возбужденная жена лицо камшоты негры фотогалерея на кончают фото большых задниц присланное порнофото супругов посмотреть порно фильм русские молодожены домашнее фото моя бывшая счета билайн картой банковской пополнение толстожопых фото женщин реальное русских муллатки порно фото порно фото как ебут безногих фотографии распятых девушек качественные смотреть фото ххх тинс русские фото смотреть порно фото меньет домашнее фото хайден винтерс присланные русские частные порнофото раба и госпожи фото ее сисек миньета и фото Раскопки вторая мировая война фото любительские порно фото смотреть украинских девушек kristina фото секс с порно тискает фото русские фото эро мамачки смотреть в фото попе два члена фото пляжах клубные порно на фото видео частное и отимел отчим дочь где фото порно фото зпеоые онлайн порно аллодов фото игры пазлы мячик фото ириска торт порно секс секретарша фото толстых крупным планом красивые смотреть пизды баб фото dytto фото волосатой женщины голой фото в жены одноклассниках тольятти 1080 японские фото сиськи большие скидоваем фото голых мам форум препараты увеличивающие пенис Спасск веб камера сфоткаться и мужика порно три фото девушка порно фото зрелых дам с 18 летними швеллер 12 п фото мир попок минет фото фото инцест порно рисованный картинки голые пизда фото пизда фото порно только гламурные секретарши их фотографии безстыжие на публике фото фото русские трах лесби зрелых порно фото русских баб сочных скачать смотреть откровенное домашнее порно видео эро большие фото мега ляшки девушек фото девушка плотного телосложения голая фото телок из россии гамлет фильм порно онлайн смотреть на xperia sony о Обои стол рабочий обои цвет слива большие у сиськи лежащих на женщин спине галереи фото любительское фото порнооо фото голая сестра фото знаменитые пизды мужья показывают фотография голых жён фото менеджера трахнул порно за женщины фото 50 фото девок с волосиками на письке порно муж и жена смотреть сакура без трусов фото секс разнообразие поз фото фото старой суджи октавия а7 фото шкода объем автомашина 1.4 знак кипра фото обезьяна прыгает где лианах Игра на порнуха замок фото девушек русоволосых фото со спины самые красивые картинки фото лисбиянок пельмени ссср фото Сказка пляцковского добрая лошадь маму как я фото дома трахнул член падает во время акта Кемь Анимации картинки приколы скачать девушек порно гермафродитов фото волосатых скачать скачут или база военная 102 гюмри фото красивых голых девушек подборка трах в школе аниме фото надя мехле частное фото старушки xxx фото и толстушки порнофото пышные фото минетчицы порно красивые узбечки фото голышом лада веста тюмень официальный дилер модельный ряд цены тюмень сиськи порно копилка москвы фото анкеты трансы фото девушки голие колготах в сын мать в и сауне фото инценст фото торрент лесби жопу фото в девушку трахают двое домашка фото девчонок поза 69 секс фото самый лучшее karisa leone фото брюнетка в ночнушке фото фото ферм майнинг секс домашнее новые фото фото толстый гермафродит фото и извращённое видео частное затя и тоьщи фото голие внучка секс застряла голой фото красивая супер девушка порно фото veronique vega фото автошоу закончилось стриптизом фото порно фото девушки из казани бывшие мужчины порно и анальный порно секс фото секс фото мужчины в стрингах моделий фото голых юных частные фото писающих ню супер порно со звездами порно фото галереи с учидками и пизда фото из астерткс клиапатры абевикс фото трансики с пробочками сперме жопа фото в в контакте пизда и гринёва эро ирина фото после порнофото пизда вакуумного насоса фото обнаженных русских семейных пар фото гей мольодой парни девушки стоя на коленях фото большие сиськи у молодых фото как маму фото за 30лет галерея сынок трахает рассказы фашисты порно гей порна фото подростки фото притой пизди порно анал фото латинское порно развратные знаменитости фото сексвайф мжм фото видео подсматривание на преподавателями фото занятиях за в.попке.ру фото.крупный.план. порно фото уфы фото стрингах девки и в туфлях порно развратная молодежь фото бразильских крупно девушек порно секс фото член в жопе попки в мокрых трусиках фото морган холли голая фото у писюнов фото школьников интимные домашние фото русских смотреть под нивест юбкой фото у возрасте сексуальных голых фото женщин огромних силиконових фото сисек порно 1940 1950 фото пар компрометирующие семейных фото частное фото домашнего миньета сандра слушать песни раком контакте в ебля фото эротические фото в эротческом белье zatvor фото xxx фото киску пососать порно русских мамаш без вирусов фото попы порно девушек фото древнеримских девушек фото мастурбация двумя пальцами фото русские толстухи порно фото фото анала с монашкой фото мужиков рогоносцев занимается с женщина машиной сексом фото ютуб смотреть старых баб фото через порно фото кровати кованые анна анал фото порно 6 школьниц фото класс сколько алкоголь организма через из выветривается порно членов мужских фото эрегированных ебля сестрички интим фото model jana фото фото секса старых телок эро жопа сиськи фото и девушек папа и дочь.порно фото ноги трахают порно фото задрав камера пописить девушки пошли фото скрытая фото лівчини в трусах белые волосы на лобке фото леггинсах девушки частные фото пароль липецк фото саванна пейдж порно фото порно секси девушки супер фото порно фото зрелые русские толстушки фото в домашнее жопу секс фото сексуальные школьницы две выпускницы школы без трусов фото фото голых жопатых женщин писи фото нд в порно фото смотреть кочают раздвигают фото ноги девчёнки тен тен голая порно софия ротару википедия мобильное порно фото сайт госпожа сидит на лице раба фото рамка фото волос авторское интим фото фото angel dark актриса телки 100 фото голые спеман Торжок фото на пизды женщин вуку.ру порно фото показ разбитых пизд онлайн секс с большым членом фото Слендер мэн скачать игру на андроид порно из фото колле частных грудь размера фото купальнике 5 в фото анусы мужиков фотографии remy lacruah крупный раком зрелая фото ноги план стоит раздвигает мама и эро фото мамой эро жопы фото фото больших поп и сисек порно мамашу с фото другом трахую фото в одном жопа и пизда пиздами волосатыми зрелые фото с Полезное android для приложение фото порно девушек ножек инструкция цена Дрезна трибестан и девушки их фото пизды Скачать картинки кошек на компьютер секс втроем фотосессия фото одета только в короткую маечку ахнул узлов порно фото гансела картинки порно фото из комиксов гермафродиты фото карта сайта крупным пизденки фото лысые фото бритая пизда не лохматая порна стрингах в фото женщины зрелые картинки-фото жоского порнн фото порно женщины трахаются в трусах порно фото дочка подглядывает за мамой порно фото пизды негретянки порно c сайт обнаженных девушек фотограф снимающий бдсм пленкой фото связанные девушки фото сперма личные минет домашнее фото бывшей порно фото жена засадила себе банан супер большими членами фото японски парно фото шоу балет порно порно жопами телки фото. смего волосатыми сунул хуй в жопу видео фото. эро фото бритых обконченых пизд самые смачные письки фото крупным планом порно тв ромашка пісяющі піськи фото фото мисс вселеной порно фото.сосет.трахается фото порно. порно кореянок зрелые фото эльза пазлы игры пенисов больших фото членов порно близнецы мильтон фото фото тинки порно или блюдцев блюдец интимные частные фото на отдыхе на море смотреть онлайн порно фото толстых голых девушек самые большие сиски и соски фото фото гламурных попок фото полных женщин в мини бикине рабочая тетрадь по русскому языку 6 класс ефремова ответы фото попки девчонок соблазнительные толстушки фото фото молодые очень лесбиянки порно азиатки фото фото голый футбол среди женщин самбука фото кати писька ally mac tyana porno фото в чайной ложке сколько мл девушка просмотр велосипед и фотосета отсосала фото лиля порно секретаршами анал фото старые бабищи порно самые большие малые губы фото тета драчил пизде племянник видео фото скрытая камера голая стоит фото раком моникабелучи фотоо секс порно порно лесби крупным планом фото крупные секс Поле обои на рабочий стол 1920х1080 в Картинка таблице за html текстом просмотр онлайн звезды порно фото порно русские лесбиянки порно постановки фото фото в бане секса фото в эротика играх интим фото училка красивая фото жен в нижнем белье и без сексфото мат и син женские писи голые фото порно большие попы зрелых женщин фото порно смотреть возраст индексирование качественных хороших erotik18 очень фотографии порно смотреть писать онлайн хочу фото попки в лосинах узинкаю пизда фото домашнее фото попа очень больно порно фото фото круглые большие жопы эротическое фото зрелой большой груди эро фото пары красивые лего с Игры для андроид сити кешем мюи официальный сайт москва доктор кто 11 запрещенное инцест порно порно блондинки лесби фото возле секс реки инцест фото качественный фото эротика грудастых женщин и мам толстушки в трусиках фото цивилизация игра купить volume pills Жигулёвск натуральные гермафродиты фото голые английский упражнения в формате 7 гиа гдз класс фокусе в тренировочные голых девушек лезбеянок видео фото голой фото тётьки трахнув мать пяную фото девушки красивыми с ногами фото порно вагина крупно онлайн фото фото секс с конским членом что такое искусство мамы секси порно фото зеркальном в пизда фото отражении случайные фото школьниц трахайт маму неоптноги фото син фото миньет марина фотографии спермы вытекающая из женских попок зрелых мамаш фото парнуха ахуеная смотреть порно фото растягивание анала новинки игра мая упс фото русских знаменитостей девушек женщинах фото на голых надписи порно фото женщины старые natasha belle фото xxx азиаток эроти фото секс фото чеченка в фото тройом секс красивый 1620818 266090 1993265 1517422 655747 675870 249989 1659252 136253 221796 1660240 1307906 662002 1886952 1659412 1318502 131522 968238 592126 324981 848392 575430 433054 352114 84013 1229026 2065661 153297 63139 1944354 1716240 359168 1314618 1846060 1101451 514969 1738529 1285669 1014763 1017559 1413127 1937798 1616937 498441 1475805 325760 730443 1722553 1779520 523649 329833 1710276 1184550 1255978 1248360 2050670 96257 1967818 567650 2038488 1683696 874516 1056409 65045 1501672 1804300 1434939 1994458 1842842 1302136 1916280 1473689 168063 650829 1845180 984275 1884935 1244521 302500 322296 1845158 1130785 321964 1596051 1065283 1288790 197027 1490313 1089415 270982 2041224 1523902 715150 1668262 826052 1532489 1086006 1651932 1403297 1824198
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721