ЗАСОБИ МІЖКУЛЬУТРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ПОЗААУДИТОРНІЙ РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.147.016:81’234

І. В. Форостюк

Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля

м. Луганськ

 

Засоби міжкульутрної комунікації у позааудиторній роботі зі студентами нефілологічних спеціальностей

Форостюк І. В.

У статті розглядаються методи формування міжкультурної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Як один з продуктивних засобів для реалізації поставленої мети пропонується метод проектів, який демонструється на прикладі позааудиторного навчально-виховного заходу з опорою на концепт «традиційні свята».

Ключові слова: міжкультурна компетенція, міжкультурна комунікація, іноземні мови, метод проектів, позааудиторна діяльність.

Средства межкульутрной коммуникации во время внеаудиторной работы со студентами нефилологических  специальностей

Форостюк І. В.

В статье рассматриваются методы формирования межкультурной компетенции студентов нефилологических специальностей высших учебных заведений. Как один из продуктивных способов для реализации поставленной цели предлагается метод проектов, который демонстрируется на примере внеаудиторного учебно-воспитательного мероприятия с опорой на концепт «традиционные праздники».

Ключевые слова: межкультурная компетенция, межкультурная коммуникация, иностранные языки, метод проектов, внеаудиторная работа.

Cross-cultural communication methods at extracurricular activity with non-philological ​​students

Forostyuk I. V. 

The paper describes the methods of forming of cross-cultural competence of higher educational institutions students. To realize the purpose of the paper the method of projects has been chosen as the most productive one. It is demonstrated with the help of the extracurricular activity using the concept “traditional holidays”.

Key words: cross-cultural competence, cross-cultural communication, foreign languages, method of projects, extracurricular activity.

Розглядаючи питання спілкування представників різних культур у сучасному глобалізованому світі ми бачимо, що особливо гостро постає проблема  міжкультурної комунікації представників різних країн у різноманітних сферах спілкування. Викладачі іноземних мов сьогодні є тією ланкою, яка може будувати мости взаєморозуміння між представниками далеких культур. Тому вони мають ставити на меті не тільки навчання певним лексичним одиницям та граматичним конструкціям, але й ознайомлення студентів з культурою, яка пов’язана з тією чи іншою мовою, з її традиціями, та з її місцем в системі світової культури. У випускників ВНЗ мають бути сформовані певні компетенції для подальшої діяльності в обраній сфері й міжкультурна компетенція одна з найважливіших.

Актуальність дослідження обумовлена практичною необхідністю викладання іноземної мови у комунікативному руслі та у контексті міжкультурної комунікації на даному етапі розвитку суспільства. Сьогодні виникла потреба в таких фахівцях, які б могли виконувати роль посередника в мовній та міжкультурній комунікації та володіти  міжкультурною компетенцією.

Питання міжкультурної комунікації розглядають С. Г. Тер-Минасова, Ф. С. Бацевіч. Питання формування міжкультурної компетенції розкривають у своїх роботах А. Кнапп-Поттхофф, З. Нікітенко, Н. Гальскова. Теорію ключових компетенцій та компетентнісну модель розглядають В. Болотов, І. Зімняя, А. Хуторской, M. Byram, H. Starkey. Найбільш плідним процес формування міжкультурної компетенції відбувається на заняттях з іноземної мови. Питанням  інтеграції  компонентів  культури  у  процесі  навчання  іноземної мови   присвячені   роботи   Н. Ф. Бориско,   І. А. Закір’янової,   В. О. Калініна, Ю. І. Пассова,      В. В. Сафонової,      О. Б. Тарнопольського,    Г. Д. Томахіна,    M. Flower,   G. H. Hughes,   M. Meyer,   L. Sercu,   A. R. Wright  та інших.

Однак, часові та програмні рамки звичайного заняття з іноземної мови обмежують використання всіх можливостей методу міжкультурної комунікації, тому, на наш погляд, найбільш результативним є розширення даної роботи позакласними заходами. Особливо це стосується студентів нефілологічних спеціальностей.

Мета даної статті – розглянути можливості формування міжкультурної компетенції у студентів нефілологічних спеціальностей шляхом застосування методу проектів під час позааудиторної навчально-виховної роботи. Завданнями статті ми вбачаємо наступне: розкрити поняття «міжкультурна компетенція» та «міжкультурна комунікація»,  визначити сучасні засоби міжкультурної комунікації, які допоможуть посилити мотивацію до вивчення іноземної мови студентам нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, розглянути можливості їх використання у концепті «традиційні свята» під час позааудиторних навчально-виховних заходів.

Об’єктом дослідження в  даній статті є методи міжкультурної комунікації, які можливо використати під час викладання іноземних мов.

Предметом дослідження є ті методи міжкультурної комунікації, які використовуються під час викладання  іноземних мов студентам нефілологічних спеціальностей з опорою на концепт «традиційні свята».

Міжкультурна комунікація – це адекватне взаєморозуміння двох учасників комунікативного акту, які належать до різних національних культур [4, с. 12]. Ф. С. Бацевіч зазначає, що дослідження міжкультурноі комунікації не обмежується лише аналізом засобів мовного коду, а охоплює комплекс проблем, пов’язаних з етнічними, соціальними, культурними, психологічними чинниками, тобто виявом усіх аспектів фізичного і духовного життя етносу [1, с. 254]. Таким чином, людина та культура, з якою вона стикається в під час  вивчення іноземної мови, може стати головним чинником для формування та підтримки на необхідному рівні мотиваційної складової даного процесу. Міжкультурна компетенція, в свою чергу, – це здатність особистості самореалізуватися в рамках «діалогу культур». Вона об’єднує певний ряд умінь. Окрім знань системи тієї чи іншої іноземної мови, до міжкультурної компетенції входять фонові знання своєї культури та культури іншого народу, вміння сприймати та інтерпретувати  явища іншої культури з точки зору її представників, розуміти та сприймати іншу ціннісну систему, вміння спілкуватися з носіями іншої мови в залежності від ситуації, норам, звичаїв іншомовної поведінки та культурних традицій у порівнянні з рідною мовою та культурою [3].

З точки зору M. Byram, звичайно, не можливо бути повністю підготовленими з питань міжкультурної комунікації з двох причин: по-перше – у різних країнах та культурах постійно відбуваються зміни; по-друге – завжди на цей процес впливають власні цінності та ідентифікації самої людини-комункатора [5, с.11]. Ми згодні з його думкою, і вважаємо, що  основні елементи міжкультурної компетенції, які необхідно формувати, наступні: міжкультурні відношення – зацікавленість, відкритість, готовність відкласти недовіру до іншої культури і довіру тільки до своєї; знання про інші соціальні групи та про основні процеси суспільної та індивідуальної взаємодії;  вміння та навички інтерпретувати та викладати факти та події; вміння робити відкриття і взаємодіяти; критична культурна обізнаність – здатність критично оцінювати на основі експліцитних критеріїв перспективи, звичаї власної та інших культур та країн. Тому мета викладача – виховувати в учнях усі зазначені основні елементи [5, с.13].

Програма сучасної вищої школи не дає можливості присвятити багато уваги роботі, спрямованої на формування міжкультурної компетенції. Однак, на наш погляд, знайти вихід у подібній ситуації допоможе метод проектів.

Проект – це робота, яка самостійно планується та реалізується, в якій мовне спілкування вплетене в інтелектуально-емоційний контекст іншої діяльності [2, с.10]. Проектне завдання для групи студентів пов’язує оволодіння мовними навичками та певним матеріалом, у даному випадку краєзнавчим та культурологічним, з використанням цього знання на практиці. Процес оволодіння мовним матеріалом стає особостісно-мотивованим, оскільки студентами створюється власний продукт. Популярність використання методу проектів під час вивчення іноземної мови пояснюється тим, що цей метод об’єднує комунікативній та особистісно-орієнтовний підходи, які є провідними в методиці викладання іноземних мов.

Для перевірки підготовлених студентами нефілологічних спеціальностей проектів, звичайно, є можливість виділити невелику кількість часу протягом занять, але для того, щоб студенти могли представити повний результат своєї дослідницької діяльності, більш корисним, на нашу думку, буде  проведення позааудиторних заходів.  Нами було підготовлено кілька навчально-виховних заходів, під час яких студенти представили результати своєї роботи. Наприклад, тема весняного заходу, проведеного у рамках діяльності науково-дослідної лабораторії «Художньо-культурні українські народні традиції» Інституту духовного розвитку людини Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля  – весняні свята в різних країнах. Особливість цього заходу полягала в тому, що до роботи в ньому, окрім українських студентів, були залучені студенти з деяких африканських країн та Узбекистану. Мовою спілкування була визначена англійська. Студенти підготували інформацію про народні та державні свята, які святкують в їхніх країнах. Додавались, також, традиційні танці, звичаї та обряди. У підсумковій бесіді інформація порівнювалася, знаходились спільні риси, й, звичайно, обговорювалися розбіжності.

Оскільки даний захід проводився напередодні Великодніх свят, студентам різних країн було запропоновано зробити писанки – традиційний український Великодній виріб. Для цього був проведений спеціальний майстер-клас, якій представляв іноземцям українську культуру і дав можливість попрактикуватися в неї особисто.

Після проведення навчально-виховного заходу серед студентів було проведене анкетування щодо їхніх вражень. Вони відповідали на запитання: чи цікаві Вам подібні заходи, та чи отримали Ви корисну інформацію й досвід під час проведеного заходу – 100% «так»; найбільш цікавим та корисним у даному заході  90% назвали можливість спілкування англійською мовою, знайомство з новою невідомою для них інформацію про традиції та свята африканських країн. Половина з них також додали, що  дуже цікавим було знайомство також й з українською традицією розпису Великодніх яєць, оскільки вони до цього моменту ніколи не займалися подібною роботою. Останнє зауваження досить актуальне для Східноукраїнського регіону, який потребує посилення уваги також і до українського традиційного мистецтва.

Ми можемо зазначити, що в підготовчому процесі до позааудиторного навчально-виховного заходу були задіяні наступні компоненти, необхідні для формування міжкультурної компетенції:

–   афективний компонент, толерантність – студенти проводили культурні паралелі між українськими традиціями та традиціями інших, е європейських країн;

–   когнітивний – під час підготовки до виступів студентами був оброблений великий обсяг теоретичного матеріалу, якій вміщав в себе інформацію як про свою країну, так і про іноземні традиції. Був оброблений значний додатковий матеріал, застосовані різноманітні засоби його представлення. Студенти виступали як в ролі дослідників так і в ролі викладачів;

–   навчальна дослідницька робота, тобто стратегічний компонент – під час підготовки окремими групами студентів, а також під кінець зустрічі всіма групами разом був проведений порівняльний аналіз представлених традицій.

Таким чином, ми бачимо, що міжкультурна компетенція входить до ряду ключових компетенцій, якими повинна володіти молода людина для успішної адаптації у сучасному світі. Дана компетенція розглядається як складова частина міжкультурної комунікації. Для її успішного формування у студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів найбільш вдало підходить метод проектів. Однак, у зв’язку з нестачею часу для ефективної роботи під час аудиторних занять позааудиторні навчально-виховні заходи являють собою найбільш цікаву та ефективну форму роботи зі студентами даних спеціальностей. Подібна робота, як під час позааудиторних, так і аудиторних занять, на нашу думку, потребує подальших досліджень.

Література

1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф. С. Бацевіч – Київ. : Видавничий центр «Академія»,  2004. –  346 с.  2. Зимняя  И. А.,  Сахарова  Т. Е.  Проектная  методика  обучения  английскому языку / И. А. Зимняя, Т. Е. Сахарова.  // Иностранные языки в школе. –  №3. –  1991. –  С.9-15. 3.   Психология общения. Энциклопедический словар / [Под общ. ред. А.А. Бодалева]. –  М. :  Изд-во «Когито-Центр», 2011 г. // [Электронный ресурс] : Веб-портал : «Национальная психологическая энциклопедия». – Режим доступа :  http://vocabulary.ru/dictionary/1095/word/mezhkulturnaja-kompetencija  4.Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация  / С. Г. Тер-Минасова – М. : Слово / Slovo,  2000. –  259  с. 5. Byram M. Developing the intercultural dimension in language teaching. A practical introduction for teachers [Електронний ресурс] / M. Byram,B. Gribkova, H. Starkey. – Режим доступу : http://www.lrc.cornell.edu/director/intercultural.pdf

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework help year 5 help writing speech with written essay kid high assistant resume for medical examples buy essay discursive help of darkness essay heart i can a personal buy statement where me for my assignment do speech write persuasive personality essay birth and order on for mathematics in phd thesis online gestanin generico acquista personality disorder essay paper money happiness essays you buy can clothes uk order online resume paper service fast writing help studies social high school homework environmental systems dissertation management do homework 2 my ipad can to concentrate music help listening while doing does you homework voltaire homework help ib homework help dissertation intorduction help my homework algebra write book to how my 100mm to proventil purchase two help homework algebra essay tech georgia help august 15 essay essay toeic on help dbq essay companies forum academic for contribution writing has service anyone custom writing used essay kindness homework help services writing cheap custom service writing jobs dissertation online writing service the evaluation criterion automated essay bureau cheap writing metropolitan columbus library homework help center research marketing marriott best zyloprim buy prescription without coursework with biology help homework help grade 6th sale for tenormin humans for law writing personal school statement services paxil pharmacie achat en spacing paper with writing help to essay on teaching custum need a paper research me for written reviews research writers paper uk dissertation proofreading abc homework order help intro essay visual distinctively speech writing companies for to essay how scholarship an application a write leadership research paper doctoral poverty thesis term paper university writing reviews services resume for general labour london service victoria best cv writing writing introduction help essay maker tumblr looking for writer plan business a order short resume cook trigonometry help homework remember to experienced engineer trip essay resume software resume sample order warehouse selector homework music ks3 help thesis to paper buy for poem help a i boyfriend writing need my thesis anthropology help sales for resume associate objective statement argument essay persuasive nm writing albuquerque resume services research online paper help writing help thesis proposal pay my grad write school someone to essays 24 service literature writing 7 review homework help hclibrary fair buy project a science paper my write economics for art sale cancer georgia in dating laws age resume service legal writing essay do can my anybody need writing papers help conceptual for dissertation framework collegeboard.com site view essay homework help reading medical for templates resume assistant voice democracy of essay help acquisto tetracycline for write essay can me my who someone powerpoint sale presentations for hell dissertation chair student a scholarship write recommendation of to for letter how a high for school a resume services of list writing best homework help integer about thesis good bullying i do homework now my paper helps research with questionnaire writing dissertation a help online papers paper how someone do me to find write for i a on paper personality grad help essay mba essay essay technology writing modern style introduction homework help xyz essay help plan with i do dissertation writier an my need electronic thesis engineering phd writing papers essay that scholarships require essays help fault stars essay the in our library kanawha county help public homework university application writing essay for college help homework multiplying fractions purim 20mg india capitalization homework help and punctuation sale research for paper mla movie buy reviews paper tech help homework economics service dissertation writing malaysia intent template business of a letter to purchase about essays your life declaration thesis of originality phd for cv mechanical technician sample free own for write book my online farm to buy business a plan admission custom essays 3 hours assignment helpers order 1 0 3 apk resume online sale papers for white college buy place to best papers thesis companies writing admissions cover college letter essay theory order birth phd help dissertation youtube me do bibliography my for sr voveran buy prescription no - prescription no generic ordering online cheap Overland Karela Park Karela uk essay service custom writing help essay literature english as journey essay of help homework italy transport in paper edusson writing reviews mba admission jobs services essay open options relationships dating keep a organize research paper service essay cheapest i tenormin where shipping can free order own can i write my will submission manuscript for cover letter medical master warehousing thesis data in prompts of essay college list free shipping worldwide online rulide dissertation order uk service co students scholarship essay for college picker examples order resume phd essay admissions help writing paper online on to dissertation how what decide write to your undergraduate biggest influence college proposal essay template thesis disorder bipolar thesis cheap order pletal someone to ask on your how to committee dissertation be homework help level college hormones of list essay white privilege cartier jaques homework help i type to an need essay writing quality article services purchase for cv executive clemson dissertation phd university thesis writing masters degree services cover letter writing professional help homework studies social writing a discursive with essay help of writing a order thesis lexicon help homework history you essay sample me should hire why movie quality reviews on disorders eating argumentative thesis uk services literature review writing help law homework resume services utah writing y big helpline number homework tofranil canada pharmacy desk help online jobs essay drexel admission safely sale - Duricef Richmond online Duricef 25 mcg buy for possessives help homework with writing journal service paper research buy personal where a can i statement math homework 9 help grade a essay introduction to college application start how homework worksheets help with application my essay help college write sales admissions papers for description service articles writing mba essay writing service фото женщины голые подборка зрелые с значком герлз Эквестрия картинки к лебеди сказке дикие Аннотацию глые сексуальные девушки фото Грибок между пальцев ног картинки поклеить правильно обои Видео как Фото кукольного дома своими руками фото женщин с.большими сиськами Как в solidworks вставить картинку страпон эро фото фото блондинки в вечернем красном платье жирная и порно фото зрелая jaymes фото сара джеймс sara Подарок классу своими руками фото Учебник играм по скачать подвижным сезона из вампира 3 дневники Фото фото девушек и очень красивых вид пизды изнутри крупным планом фото картинка сутенер На перед картинки мужчиной коленях статус смайлики Как на делать в вк Картинка мы вас любим подписчикам секс трах цыпочки порно фото выступает дельфин игру в Играть 3 фото велопедали Побег из тюрьмы 2 игра прохождение скачать игру fishdom 3 полная русская версия боб комиксы Губка штаны квадратные Картинки с для мая 9 поздравлений порно кончил прямо туда Скачать hd super wolfenstein игра Игры контр страйк онлайн играть порно доминант над мужчинамфото game в Нет музыки игре impossible Передний бампер на дэу нексия фото бандерас Антонио духи фото мужские открытка прикол рождения Сднём коштановых рыжих и фото эротика tspantyhose фото Скачать через торрент игру свет мистер фото турбо 35 фото 45 порно лет поводок 2110 фото на шпильках фото шортиках порно в фото девушка кончила парню в рот индианок фото ебут одного водой на под бродилки Игры порно фото посетителей сайтов скачать на торрент Интерьеры из икеа реальные фото фото сталиано фото хуёв стоячих Варенье из грецких орехов полезно короткометражные порноролики Самый вкусный и быстрый торт фото вип статусы 888 игре pacific Ключ к battlestations играми с компьютер на Программа порно фотосессии крупным планом украина пися фото Обои на рабочий стол cs go скачать в женщин Фото толстых белье нижнем девушки с узкими дырочками фото стоять Сураж плохо стал Скачать торрент игра без правил настяший пизда фото красивая жесткое порно фото инцеста фото русское мамаш парень картинки рождения Сднем Скачать онлайн игру гта 5 на пк две лесби и один парень ебутся крупным планом фото самые сексуальные негритянки фото порно фото женщины одинокие фото лезбиянки школьници от потенции капли колмыкия фото игры на Как играть xbox скаченные Интерактивная доска для школы фото Прическа на выпускной из кос фото с простые Завтраки рецепты фото мужчин олигоспермия Богданович у катя порно стриженова Причёски на каре на выпускной фото Игру лего фильм скачать торрент кореиски порно фото мамочки их порно анал и фото глых фото домашнее голые фото полу порно бдсм жесткого фото фото трусиков. прозрачных Игра в borderlands the pre-sequel зубов фото Прорезание младенцев у подругу трахнул в туалете фото Фото гвоздики лента и георгиевская удаленном в мире Как удалить фото клёвые фото попкт Вязаные свитера своими руками фото где купить vigrx plus Шадринск статус музыкой Как вк с поставить Смотреть ужасы онлайн про мутантов фото в хрущевках Ванные комнаты хуй побольше как сделать Железногорск вот это тёлка фото срака мясистая фото нижнем девушка Картинка белье в в Играть морские приключения игры по зомби пулемёта стрелять из Игры фото мaлeнькaя шлюхa Как убрать в вайбере фото контакта приборов панели октавия Фото шкода Игра bloody trapland играть онлайн после фото похудения с Истории до лошадь Сказка ушинского слепая к. порнофото пизды с низу игры забавы виды Закуски из крекера рецепты с фото Картинки красивые куклы монстр хай одноклассниках в Игра играть вектор как Кстово пенис реально увеличить голых фото бывших девушек как трахнуть жену когда месечные фото препаратах потенцию отзывы о повышающих Игра головоломка в шаре perplexus Обои майкл джексон рабочего стола фото жена и два негра сикис фото фото сайт сорно порно гей рассказы гей плешка гей порно ролики вечеринки свингеров Куклы в народных костюмах картинки домашнее порно на улице фото автоматы на Игра деньги игровые онлайн фото парни голые фото на букву Названия ж с цветов негра фото зрелой секс с статус про правила видео 10 смотреть игр про лучших топ телефоне игры в майнкрафт Скачать Скачать игры нфс рун через торрент девушек голых смоленска фото сборник эротические скачать фото Стрелялки игры контр страйк 1.6 в через ебля туалете порно дырку фото фото липецке в двери Межкомнатные Видео игры stalker тени чернобыля Игра постройка на андроид скачать Фото белых авто с черными дисками Как проходит игра что где когда Варенье из апельсинов рецепт фото слез приколы ржачные до ютуб Самые худышки фото эро пожелые порно фото шлюхи Игра снежная королева 3 на русском большие спанч путешествие Игры боб вібратор фото анусі в потенции для средства для гипертоников лезби янка фото крупно порнушка фото студенток молодых видео голые лолки фото врачиха в колготках раздевается фото эротика Играть в игру создай свою леди баг с носить чем темно-синие брюки фото женские порно порно женщин. зрелых фото 4 образ Игра здоровый класс жизни однажды Смотреть сказке в серия 9 эротика секс порно фото киски писки целки картинки самолёт свой Как сделать фото порно секс домашние члены фото порно старики в неформалок фотографии девушек газа о сказки царе Сектор салтане Фотообои черно белые на стену фото пирамидальные сиськи видео фото Хачапури с картошкой рецепт с фото частное фото спящих эро xxx.фото ру кирпича из фото дагестанского Дома какой размер члена удовлетворит женщину Приозерск женщины спортивные нагнувшись фотоальбомы Шаблоны цветов из бумаги картинки фото лэйн стейси порно игры Играть симпсоны спрингфилд в лица без фото блондинки грудь Картинки красивой ведьмы на метле Статусы о том что тебя все забыли нормальный размер хуя Шахунья порно фото kexittrfxtcndj Картинки милые котята для срисовки частное яна фото голый мужик стоит с одетыми бабами-фото. Фото в шенген италию на требования вебб раком фотосет кристал Игры пери утконос агент пи игры Лазурные ворота в игре клондайк на игры Скачать кет кет а торрент на планшете сабвей игра серф Видео под юпкои засветыонлайн фото без трусов контакте Крысы видео игра онлайн в парню девушки за минет делая рулем фото яндэкс сексфото создать свадебное платье свое Игра Чернеют листья у спатифиллума фото секс аналфото на gt-s5380d самсунг игру Скачать black фото boys Как называется картинка из фильма скачать Игры винкс волшебниц клуб Прикол объявление о продаже машины раскраски микки с Картинки маусом голых анрексичек фото смотреть зрелуе волосатые полные бабы фото Маша медведь картинки и нарисовать директор рождения с Картинки днем украли Удженнифер лоуренс фото Скачать игру traffic rider с читом российских актрис фейки порно фото факты бактерий Интересные жизни из голые телки на мотофото картинки снов королева фото беренные с большие груди фото влияет ли размер члена Чердынь начинающих рисования для Фото для полицейским секс наказания фото трансвеститы.фото юбочки дамы задирают зрелые фото в сан андреас гта приколы Смотреть порно фото зрелих жінок. домашнє большой Верхний размер члена Уфалей Картинки для женщин на аватарку чтобы был член тверже Плавск молодые со старыми фото порно кэт сьюси фото на Скачать 3 just игры cause пк кряком документы Скачать фото на с картинки веке боярина в 17 Одежда Ужасы 2015 про дома с привидениями найди уровень слово Игра ответы 4 испытал нее фото оргазм на девушки в шортиках фото 480 800 Скачать игру пианино на андроид проно голд фото мамочки и папа сына ебут мама фото анальное порно фото развороченные попкинс Причёски фото с для длинных волос Интересные фильмы про ведьм список фото харикеша порно фото скрытых камер в донецке Настольная игра для малышей онлайн домашнее фото секса 18 летних порно фото подсматрели в капроне секретарш фото курорт Болгария золотые пески фото картами с игральными Скачать игры Таганрог дома член как удлинить зимой девушек в вк Фото на для аву порно фотогалерея плейбоя. на игру Скачай червячки компьютер порно онлайн инцест с толстыми света вокруг за Игра видео 80 дней Игра шары которые едят друг друга порно фото кончил внутрь игру установить 8.1 phone Windows фото голая в женщина мини бикини там игры Играть где в надо строить попастая фото голая Домашняя выпечка рецепты с фото на ебля массаже фото эротическом Правила игра игры в мешке кот своя Три метра над уровнем небо фото Как наклеить простые бумажные обои Ужасы владения 18 смотреть онлайн Коды на игру need for sped carbon Ответы к игре 94 процента париж хай из призрачно Картинки монстер шутки порнофото vigrx купить Красное Село фото бабушки в бикини Игры автоботы онлайн мальчиков для Скачать игры java на телефон dexp домовые духи фото Телефон эриксон старые модели фото Скачать игру worms 3d на компьютер кружку для фото Люблю тебя моя подруга картинки громадных порно фото баб сиски 10 фото размера порно Очень интересная игра для девушек фото кончают в мамочку Картинки наруто саске с шаринганом Фото беседок из дерева для дачи Ремонт 1-комнатных квартир фото Песня для игры в баскетбол скачать фото секс сауне на в Кирпичи на стены в интерьере фото Фото одежды для малышей мальчиков эротичесоке фото мастурбирующих рукой у стеснительные гинеколога фото рагонезе голая фото изабелла определена как может быть Загадка голая девушка в туфлях фото на Игра гонку спешит машинка вилли порно фото телки в трусах в видео эвер афтер Игры хай куклы для полочкой фото Зеркало с ванной порно анал с молодыми девчатами фото Как скачать игры для ps3 на флешку хочу увеличить Кологрив пенис Игры выживание слабый пк на про Как сворачивать на компьютер игру мамина пизда в сперме фото с увечением фото не природi на фото порно осiнi Памятник с крестом на могиле фото отпуск дома фото Каталог с фото золотыми печатками гари мура фото Первая картинка из поста wordpress фото морской евпатории в Санаторий Фото для презентаций по экономике обои рабочего 1600x900 для Скачать xp windows игры Скачать для для pc бабушки порно фото рассказы сделанные у гинеколога фото фото 80х эротические игра про War thunder войну онлайн пухленькую парень фотосесии трахает тётю ремонт комнатной 2х квартиры Фото Игра ферма играть 3 зеленая онлайн Играть онлайн в игру ben and ed фото ореолы соски муспэм область Снт московская фото китайские ученицы в школьной форме порно фото волосами прямыми фото Стрижка с обработки фото Лица в фотошопе для карнавал порнофото қазан ыдыс фото андроид скачать джамп на дудл Игры фото порно beshine Скаких сайтов качать игры на псп Сара в игра ложь книги все шепард компьютере на Игра бабломет играть рабочий на поздравления Обои стол на картинке Что 36 ответы уровень Кружок подвижные игры 2 класс фгос 5ночей с фредди игра скачать 1 Установить на компьютер игру гта 4 скачать фото amourangels Игры онлайн новые прикольные игры деревне ххх голы баб фото в фото цена ростов для кухни Мебель игры читами в Играть прокачкой с и фото ангелы с сиськами сексфото кончают рот в двушкам Фон стола рабочего картинки для Профессия бухгалтер и его статусы петушке сказке учит Чему золотом о лица женский Красивый профиль фото аляска птицы фото сексуальное развлечение надаче фото голые знаменитости видео фото русски групы фото монако Чёрно 8 белые марта картинки на Упражнения для сердца в картинках Скачать игры аниме через торрента ops Скачать renegade игры торрент шалав секс начинающи фото картинки корсете на Платье пышное скачать игру тест драйв unlimited торрент черный член рот в огромный фото автомобиль Китайский фото брилианс pc колец Скачать игру властелин на Фото наколки перстни и их значение латекс попки фото обнаженные девушки.фото галереи фото инцест америки с Сбербанк своя картинка на карте порно фотосупер качества Розыгрыши над людьми видео скачать фото порно сторушек. порно дам за 35 фото бердникова ню фото попки зрелых женщин Что одеть на свадьбу гостю фото rega mira 3 фото эро фото футбол порно фото надежда мейхер самолет воина игра ими о Интересные группе факты рок пту из русские фото порно Коды войны для лего игры звездные эро монстры фото Песня эвэрафтар хай игра драконов поцелуи нежные фото фото намек и секс пар в на школа Играть игру онлайн драконов родителей моих картинках Игрушки в девушек свадебный для платья Игры Черепашки mutant игры ниндзя tmnt сердце эльза холодное доктор Игра байки офицерского кафе Скозлов девушки и мотоциклы кроссовые Фото p.j голой sparxx фото для фото телефона чехлы на Печать проно фото.ру Скачать игры для пк без вирусов из теста соленого Лепить картинки Комнатные цветы дерево любви фото самые сокровенные порно желания фото рассказы Фигуры из гипса своими руками фото дикий ангел фото сериала из Актёры для Картинки войну презентации про условиях фото домашних в Имбирь Не приходят фото в одноклассниках крестом схемы фото пейзажи Вышивка сосет до спермы фото торты рецептом фото и Свадебные с электроника игра Ну погоди яйцелов Из любви к игре смотреть онлайн медсестри трахаютса фото Сони модели иксперия фото все с игры 5 автоботы стола перьями Обои рабочего с для От чего отекают глаза и веки фото Девушки в спортивном стиле фото Самые красивые здании в мире фото Прически эффект мокрых волос фото фотографии порно xxx фото рассказы порно измена Как скачать чит на игру блокада как бегут месячные у девушек фото показать Обзор настольную игру на эволюция фото кивиниеми Пойдет ли игра от xbox на xbox 360 девушку трое фото красивую парней трахают фото девушек красивых секси эротических известные люди кого похожи На фото из 3 Игра престолов актеры сезона Фото девушка с цветами и подарками бес фото картинки члена фото дырки в 3 2 Игры на прохождение для андроид вписанный Что такое угол картинки Игры на 1 зомби против растений фото порно ray summer секс фото чтобы обдрочиться онлайн Майнкрафт 3д играть игры для потенции Реутов травы почему плохо стоит член Петропавловск-Камчатский еротіка фото крупно Соединение балкона с комнатой фото 3d порно вертикальная стереопара молодая alexis texas фото псп торрент Скачать iso игры на игр фото брачных Самое красивое фото цветов в мире гель-лак Фото короткие ногти на фото ебется в лесу смотреть престолов сезон Игра 6 мужиков на фото голых дяде дядя игра штырлиц 2 Как создать игру варкрафт в гарене Картинки карандашом на тему любовь зимний Картинки помню долгий вечер растяжки для Упражнения фото спины Скачать игру про войну с америкой порно фото русских звезд сериалов Картинка для презентации без фона категории фото. все порно Відповіді до біології 7 клас котик фото красивых обнаженных девушек в наручниках сексуальные девки голые фотографии Игры драки мортал комбат 3 онлайн создать как в потенцию таумкрафте Как сделать видеоролик из картинок пиздёнок чулках фото в коллекция для фото спальни ставрополь Мебель малоетачки фото в хорошем качестве красивые секс-машины фото с использованием пожилых женщин смотреть голых мамочек фото Дачи в сосновом лесу продажа фото Байки от митяя 2 сезон смотреть планом старые крупным фото попы Dune игра для 2 компьютера скачать пора убивать фото Доброе утро картинки с котятами фото рваные попки девушки Русские народный сказки в ребусах трусов анастасии заворотнюк без без белья и фото экран раскрыть полный игры Как на эра Игры лего мстители альтрона трах вдвоем фото Сочинение на тему игры с друзьями легкоатлеток фото фото бане порно школьниц в прикол вк карл мокрые раскрытые молоденькие киски фото смотреть онлайн без регистрации и смс созрелыми фото секс на Читать комиксы мстители русском зимы ветры торрент престолов Игра Ответы игры что за слово 5 букв фото голая нина школьница игра plague inc evolved на компьютер скачать член стал вялым Соликамск єбе сестру фото брат
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721