ЗАСОБИ КОМПОЗИЦІЙНО-СЮЖЕТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СУГЕСТИВНОГО КИТАЄМОВНОГО МЕДІАДИСКУРСУ: ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81.581’42

                           О.С. Трубіцина

   Інститут сходознавства ім. А.Ю.Кримського,

НАН України, м. Київ

 

У статті здійснено спробу виділити сугестивні засоби, полем реалізації яких є архітектоніка дискурсу масової комунікації Китаю. Розглянуто специфіку породження дискурсу та факти мовної дійсності китайських ЗМІ.

Ключові слова: дискурс, сугестія, ЗМІ, Китай, стратегії, суб’єкт дискурсу.

В статье делается попытка выделить суггестивные средства, полем реализации которых является архитектоника дискурса массовой коммуникации Китая. Рассматривается специфика построения дискурса и факты языковой действительности китайских СМИ.
  Ключевые
слова: дискурс, суггестия, СМИ, Китай, стратегии, субъект дискурса.

This paper is an attempt to determine suggestive means in the discourse structure of mass media in China as well as to consider the specifics of discourse organization and the language of the Chinese mass media.

Key words: discourse, suggestion, mass media, China, strategies, speaker.

 

 

Текст, створений за певних обставин з використанням певних стратегій і тактик, залежно від поставленої мети, спрямований на певну аудиторію, яка володіє необхідними фоновими знаннями, називають дискурсом [7].

Свідомість людини, її мислення і світовідчуття формуються під впливом дискурсів. У сучасних дослідженнях дискурсу засобів масової інформації, коли йдеться про проблему мовного впливу, поряд із поняттям «переконання» активно використовується інше – «навіювання» (сугестія), що здебільшого пов’язане з областю психоемоційного впливу. Адже у той час, як аргументація належить до логічного типу переконання та оперує законами, фактами, аксіомами, щоб ствердити доказовість судження, навіювання належить до емоційного типу, тому не вимагає аргументації, через мовленнєвий вплив діє на адресата, який сприймає інформацію без критичного осмислення чи оцінки. Тому основною відмінністю між переконанням та навіюванням вважаємо «наявність або відсутність контролю свідомості (його раціональних компонентів) при обробці інформації» [8, 64].

Сьогодні дослідження проблеми породження та функціонування дискурсу виступає одним із провідних напрямів світової лінгвістики. Аспекти проблеми висвітлені у працях Ш. Баллі, Е. Бенвеніста, Т. ван Дейка, Н. Артюнової, М. Бахтіна, Ф. Бацевича, Т. Радзієвської, І. Соболєвої, С. Коновець, Т. Нікульшиної, Є. Юданової, Л. Романчук, О. Зарецького. Сугестивні властивості дискурсу досліджували О. Пономарів, В. Різун, К. Серажим, Н. Непийвода, А. Мамалига, М. Феллер, А. Белецька та інші, однак поза увагою науковців залишається проблема реалізації мовного впливу через архітектоніку дискурсу. Тому метою дослідження є виявити засоби сугестії на композиційно-сюжетному рівні дискурсу сучасних китаємовних ЗМІ. Відповідно до мети ми звернулись до вирішення наступних завдань: з’ясувати стратегії композиційного та сюжетного структурування дискурсу, а також організуючу роль суб’єкта мовлення. Матеріалом дослідження є тексти провідного в Китаї інформаційного агентства Сіньхуа за 2013 рік, опубліковані на його офіційному сайті.

Як відомо, архітектоніка дискурсу є своєрідною макроструктурою. Вона, з одного боку, є семантичною, бо вміщує основну тему, представлену і вигляді ієрархії семантичних пропозицій, а з іншого – прагматичною, бо задає прагматичну спрямованість мовлення, яка об’єднує дискурс як послідовність мовленнєвих актів в єдине ціле [6, 75].

Прагматична організація дискурсу залежить від використання у процесі його породження стратегій [6, 90]. Стратегії, в свою чергу, визначаються прагматичною настановою автора (викликати необхідну реакцію), відповідно до якої відбувається вибір необхідних для досягнення цієї мети мовних засобів.

С. Полуйкова зазначає, що сугестивні засоби у дискурсі функціонують на трьох рівнях: на рівні лінгвістичних засобів, комунікативно-стратегічному рівні та композиційно-сюжетному [3]. Лексичні засоби та прийоми актуалізують сугестивний потенціал лексики та граматики, комунікативні стратегії на комунікативно-стратегічному рівні надають сугестору можливість «налаштуватись» на стан сугеренда, створити установку на некритичне сприйняття інформації та цінностей, а сугестивні елементи композиційно-сюжетної побудови надають дискурсу характеру реальності й правдивості.

Проаналізувавши тексти масової інформації Китаю, ми дійшли висновку, що на композиційно-сюжетному рівні дискурсу китаємовних ЗМІ засобами реалізації сугестії є композиційні та тематичні стратегії.

До групи композиційних стратегій належать конструктивно-генеративна стратегія, транспозитивна, стратегія побудови дискурсу за моделлю (стратегія моделювання), безадресатна стратегія, чи транформуюча[1] [4]. Саме ці стратегії визначають архітектоніку головних жанрових різновидів сучасної публіцистики Китаю. Адже конструктивно-генеративна стратегія (лежить в основі побудови аналітичної статті) передбачає побудову тексту згідно з визначеним комунікативним завданням – проаналізувати, обґрунтувати судження з приводу певного явища, процесу, ситуації; транспозитивна стратегія уможливлює (у рамках інтерв’ю) «переклад» усної комунікації у текстову форму; стратегія побудови дискурсу за моделлю передбачає побудову матеріалу за конкретною моделлю (модель «перевернутої піраміди» у новинній статті); реалізація безадресатної стратегії – це «записи для себе» (тобто, створення нарису); транформуюча стратегія реалізується у переробці тексту, в результаті чого з’являється інший текст (наприклад, оглядова стаття, бріф тощо).

Комунікативні акти, що лежать в основі медіа-тексту, повинні характеризуватись спільною метою відправника та одержувача повідомлення – досягненням взаєморозуміння через діалог (обмін повідомленням) у реальному або потенційному зв’язку. У публіцистичній комунікації адресат передбачуваний, однак сприйняття відстрочене, тобто, виключає безпосередній контакт. У зв’язку з цим актуалізується розроблена П. Грайсом логіка мовленнєвої взаємодії, основу якої складає принцип комунікативного співробітництва, або кооперації, що включає у себе постулати інформативності, істинності, релевантності та ефективного способу вираження. Саме ці характеристики ефективного мовлення забезпечують тематичні стратегії, які передають смислову ієрархію змісту і причинно-наслідкові зв’язки та об’єднані цілеспрямованою прагматичною настановою. Розглянемо, як функціонують тематичні стратегії у дискурсі масової інформації Китаю.

У статті «Ексклюзив: Старанно поширювати мову та культуру – інтерв’ю з директором Інституту Конфуція з російської сторони при Далекосхідному державному університеті» автор звертається до тематичної стратегії встановлення тла проблеми[2], що обговорюється (створення презумпції): перший іноземний візит новообраного голови КНР до Росії як свідчення  першочерговості партнерства з російською стороною:

“刚刚当选中国国家主席的习近平正式访问俄罗斯,这是习近平主席的首次出访。选择俄罗斯作为首访国体现了中国新领导人对中俄关系的高度重视,也体现了中俄战略协作伙伴关系的重要性和特殊性,同时表明俄罗斯始终是中国外交政策最重要、最优先方向之一。此访具有重要意义,受到国际社会的广泛关注。”(Новообраний голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін знаходиться в Росії з офіційним візитом. Це його перший закордонний візит у якості президента. Такий вибір засвідчив не лише значну увагу, яку приділяє Сі Цзіньпін розвитку китайсько-російських відносин, але й неабияку важливість та особливість стратегічного партнерства між Китаєм і Росією. Не дивно, що до цього важливого візиту прикута пильна увага міжнародної спільноти) [1].

Стратегія встановлення теми – яким чином візит голови КНР у Росію вплине на подальший розвиток міждержавних відносин — є непрямою. Автор статті конкретно не вказує на тему, однак підводить реципієнта до її розуміння:

“中俄领导人这次高质量的会晤为两国关系深入发展增添了新的动力,必将对中俄关系未来带来积极深远的影响,中俄关系的前景令世人瞩目。”(Зустріч президентів на високому рівні додала нового імпульсу для розвитку співробітництва між Росією та Китаєм, матиме відчутний вплив на подальший розвиток двосторонніх відносин, за перспективами яких стежить увесь світ) [1].

Автор згодом звертається до стратегії фокусування, оминаючи розробку теми. Вжиті прислівники «по-перше», «по-друге» тощо як вставні слова при переліку на позначення пунктів у тексті фокусують увагу адресата на виділених тезах – авторських смислових акцентах, тематичних фокусах:

首先,中俄政治互信进一步增强。一是两国新领导人建立起深厚的个人友谊。普京非常感谢习近平选择俄罗斯作为出访首站,并再次衷心祝贺习近平当选中国国家主席…其次,经贸合作再上新台阶。”(По-перше, між КНР та Росією поглиблюється політична взаємодовіра. Так (досл. «перше — це») між лідерами країн встановились глибокі дружні стосунки. В. Путін у ході зустрічі висловив Сі Цзіньпіну подяку за те, що він обрав Росію для здійснення першого іноземного візиту, а також щиро привітав його з обранням на посаду голови КНР…По-друге, торгово-економічне співробітництво між Росією та Китаєм виходить на новий рівень) [1].

У статті також використано тематичну стратегію відвернення уваги. Адже у переліку досягнень співпраці між Росією та Китаєм не згадується про врегулювання сторонами територіального спору чи пом’якшення геополітичної конкуренції в рамках ШОС, аби створити враження традиційних «безхмарних» стосунків.

Зате наприкінці статті автор підводить підсумок вище згаданому, використавши стратегію резюмування, що вводиться вставним словосполученням “概言之“ («таким чином») і одразу налаштовує цільову аудиторію на сприйняття підсумку вищесказаного:

“概言之,中俄新领导人的此次会晤不仅引起两国民众对快速发展的中俄关系的热切期盼,同时也引起国际社会的普遍关注。两国领导人顺应时代发展的需要,大力推动双边关系深入发展,实现互利共羸,从而为世界各国建立新型国家间关系树立了典范,为人类的进步作出了巨大贡献。”(Таким чином, зустріч нових лідерів Росії та Китаю не лише викликала сподівання народів двох країн на стрімкий розвиток російсько-китайських відносин, але й зацікавленість з боку міжнародної спільноти. Розуміючи сучасні потреби, сторони докладають зусилля для подальшого розвитку співпраці, досягнення взаємовигоди, тим самим є прикладом для інших країн у побудові міждержавних відносин нового формату, а отже здійснюють свій вагомий внесок у розвиток людства) [1].

Форма дискурсу, як стверджує С. Грабяс, залежить від того, хто з ким розмовляє, в якій ситуації і чому [10]. Поряд із прагматичною метою, що лежить в основі створення дискурсу та виступає спонукальним та спрямувальним чинником мовної діяльності, ключовим чинником, який детермінує розвиток дискурсу, є суб’єкт дискурсу [6, 128].

Діяльною свідомістю мовця у дискурсі є деривати форматора (К. Серажим) – форми проекції свідомості мовця у дискурсі [6, 128]. Так конструктивно-генеративною стратегією у рамках аналітичної статті оперує «всезнаючий автор» — авторитетне джерело інформації, яке через добір сугестивних вербальних засобів подає власне бачення предмета, оцінку явища чи ситуації, здійснюючи вплив на сугеренда. «Учасник дії», зображений в інтерв’ю через транспозитивну стратегію, за допомогою (переважно) продуманого заздалегідь добору запитань до респондента структурує дискурс таким чином, аби співрозмовник відповідав згідно з прагматичною настановою; автор як учасник дії являється «очима» реципієнта інформації, блокуючи критичне сприйняття. «Спостерігач» будує текст у новинній статті відповідно до визначеної моделі, інформує про обрану ситуацію, подію тощо; побудова дискурсу за моделлю обмежує поле реалізації сугестії — вплив на сугеренда відбувається шляхом обрання певної інформації та замовчування іншої, що, наприклад, не відповідає вимогам редакційної політики органу ЗМІ. У нарисі «оповідач» реалізує безадресатну стратегію через широке використання елементів художнього мислення, досягаючи поставленої мети експресією тексту.

Форми позначення мовця у дискурсі також містять сугестивний потенціал:

– займенник «ми» забезпечує ефективність сугестивного впливу через виголошення колективної думки, або створення ефекту «очевидного знання»:

“我们一定会加快实现“中国梦”的步伐,少数民族会更加团结、更加繁荣。”(Ми прискоримо втілення у життя китайської мрії, національні меншини стануть більш згуртованими та процвітаючими) [2];

– означуючи себе іменником «автор», мовець акцентує увагу на своєму діяльному соціальному «я»; окрім того, у такий спосіб стверджується правдивість та достовірність інформації, оскільки автор позначує себе учасником (свідком) події:

“ 在中国国家主席习近平即将出访俄罗斯前夕,记者走访俄罗斯远东国立大学孔子学院,听俄方院长、汉学家古丽洛娃回忆习近平主席当年考察孔子学院的情形,介绍孔子学院为推动中国文化传播所做的努力。”(Напередодні візиту голови КНР Сі Цзіньпіна в Росію кореспондент відвідав Інститут Конфуція при Далекосхідному державному університеті (Росія), аби запитати директора з російської сторони та китаєзнавця пані Гулімову про цьогорічний візит Сі Цзіньпіна до Інституту, а також внесок закладу у поширення китайської культури) [1];

– конвенційний займенник «я» на позначення автора у дискурсі китаємовних ЗМІ вживається доволі рідко, адже у такий спосіб виражається особистісний аспект мовної особистості, а не колективна позиція, що переважає у масовій комунікації Китаю:

“我以为,实现中华民族伟大复兴,就是中华民族近代以来最伟大的梦想。”(Я гадаю, відродження великої китайської нації в наш час є найбільшою мрією народу Китаю) [2].

Сугестія використовується там, де пряме переконання або аргументація недоречні [5], тому успіх сугестивної комунікації залежить від авторського уміння ефективно володіти трьома категоріями: логікою, психологією та мовленням. У рамках мас-медійного дискурсу логіка відповідає за його композиційно-сюжетний рівень, психологія – за комунікативно-стратегічний, а мовлення – за лексичний рівень.

У рамках медіадискурсу китаємовних ЗМІ на композиційно-сюжетному рівні ключовими засобами реалізації сугестії вважаємо групи композиційних та тематичних стратегій. Вони визначають напрямок розвитку та організації впливу в інтересах досягнення цілі сугестора й виділяються на основі аналізу діалогової взаємодії всього медіатексту.

Оскільки в публіцистиці індивід говорить не від власного імені, саме деривати форматора як «посередники», які породжує і вводить суб’єкт мовлення, оперують стратегіями у дискурсивному полі та забезпечують взаємодію з адресатом (сугерендом).

 

Література

1. Ексклюзив: Старанно поширювати мову та культуру – інтерв’ю з директором Інституту Конфуція з російської сторони при Далекосхідному державному університеті [електронний ресурс] / Сайт новин інформагентства Сіньхуа. — Режим доступу : http://news.xinhuanet.com/2013-03/18/c_ 115070328 .htm

2. Нарис: Сі Цзіньпін 9 разів згадав про «китайську мрію» [електронний ресурс] / Сайт новин інформагентства Сіньхуа. — Режим доступу : http://news.xinhuanet.com/2013lh/2013-03/17/c_115054547.htm

3. Полуйкова С.Ю. Средства суггестивного речевого воздействия в современном просветительском послании [электронный ресурс] / С.Ю. Полуйкова. — Режим доступа : http://www.rfp.psu.ru/archive/3.2012/ polujkova.pdf

4. Радзієвська Т. В. Текст як засіб комунікації / Радзієвська Т. В. – К. : АН України. Ін-т укр. мови, 1993. – 194 с.

5. Романчук Л. О.  Лексико-стилістичні прийоми сугестивного дискурсу в політичній сфері [електронний ресурс] / Л.О. Романчук. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/gv/2008_12/2/articles/Volume%202/Suchasna%20mova/28_Romanchuk.pdf

6. Серажим К.С. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність / К.С. Серажим. — К. : Нац. ун. ім. Т. Шевченка, 2002. – 392 с.

7. Шевчук Н.В. Особливості політичного дискурсу [електронний ресурс] / Н.В. Шевчук. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/Vdakk/2013_1/65.pdf

8. Шелестюк Е.В. Речевое воздействие: онтология и методология исследования / Е.В. Шелестюк. — Челябинск : Челяб. гос. ун-т, 2008. – 232 с.

9. Юданова Е.Г. Лингвистические особенности суггестивного политического дискурса /Е.Г. Юданова // Перспективные направления современной лингвистики. – Спб., 2003.

10. Grabias S. Język w zachowaniach społecznych / Grabias S. – Lublin, 1997.


[1] Ми розділяємо безадресатну та трансформуючу стратегії, адже співвідносимо з ними два окремі жанри китаємовної публіцистики.

[2] К. Серажим називає цю та наступні стратегії, які ми віднесли до тематичних, дискурсивними [6, 89].

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

tirpak dissertation david pharmacy writer essay grant completion harvard dissertation gsas - for sale Sept-Iles Colospa du acheter 100mg Colospa sociologie exemple dissertation to in name how symbols write korean my prompt boulder essay cu effecet resume accountant essays skills and cause writning services english literature essays buy us service cv or writing help assisi essay custom written research papers help lungs homework birth essay order personality reflection essay help uk writing service best dissertation wiki article disorders eating about accounts essay writers online writing site help essay extended letters admission sample medical for recommendation school the help an organization of essay does the reader how someone to a speech pay write my homework do never skills paper writing technical biology commensalism homework help bears writing professays custom discount online Voltaren buy after help programs homework school viagra prescription without a buying generic online online services writing professional resume usa creative uk writing websites assignment help in finance silfar australia in generic online buy phd thesis to resume write how uk a best writing houston resume service writer free essay online service sc writing charleston resume dividing help homework decimals writing qld cv services best article best buy fort writing resume services tx worth assurance wiki plan quality help texas homework for sample specialist medical cover letter office dubois essay thesis web online divorce fake papers free an a to write for job essay how application help gcse english coursework book manuscript dissertation me help for a song write essay entrance college writer assignment help econometrics writing and linkedin service cv help functions homework transformations writing resume metro services detroit disorders introduction eating essay review literature order birth professional services best 2014 writing resume margaret college help essay application metzger online dog pet animal writing essay my services formal report helwriting sites writing for creative writers a cutter can you paper where buy outline disorder anxiety research paper without best prescription online lincocin buy omeprazol prescription purchase where no fees no can i thesis centre camden papers papers college research college research sample representative cv sales for without rx cheap glucovance buy Suprax non prescription achat la Boulder pour price Suprax - suisse microsoft word alphabetical bibliography order purchase college essay prescription symmetrel no buy essay help on dbq writing service 2014 best essay spark space essay writer tumblr writer essay online on autism sale for papers research my buy essays literature writing service urgent essay for best online practices writing help custom paper thesis written rapids services michigan resume grand writing of intent purchase business of letter globe help with homework world marijuana essay persuasive 2007 enterprises dissertation jelsoft ltd virginia buy best beach resume application code essay admission discount editing service - preis Jelly Jelly Kamagra 1103 Fayetteville Kamagra 100 Stazex buy cheap lowest cheapest without prices prescription - Stazex Antioch generic paper of term reviews writing services term paper purchase of good introduction thesis example writing cheap dissertation help your paper with ghostwriting service pay and my essay do sale south for paper balers africa custom essays order what are essays expository my write mba dissertation get cheap papers viagra 3000mg gold online report buy writing custom resume grade 8th of service reviews research writing paper accounting writing resume services issue ethical dissertation disorder bipolar dissertation preface phd buy writing resume for much process dissertation of application descriptive nursing teen essays complexion disorder homework math help free cost it how much ghostwriter a hire does to essay experience writers with associate resume objective good sales for term to how buy a paper where vancouver to paper in a4 buy buy to kong hong shredder where in a paper homework er help writing letter introduction company service reviews resume military writing disorder paper eating research i essay do admission my didn't purchase essay college suny writing papers for standards apa cheap buy coloured online paper written best essay ever download resume example international hamada abstracts 1987 dissertation builder online service professional resume form dissertation evaluation r help homework essay of operations order name generic predisone help live homework gwinnett online doing homework my me for business writers plan price phd to dissertation write how a binding sim mmd dating ren ask rose homework help online a writing book report therapy help with to speech books acer 4000 lithium travelmate application college essay times buy ny ppt dissertation slides help college essay sat confidential on business essays issues ethics academic services essay uk writing essay admissions parsons review buy articles order essay birth for for humans trimecor mr sale essay service college prompts writing application geography statement personal online math science in help tutoring homework physics help homework work social what is paper writing white master thesis themen scm smdep essay diversity management service essay public re homework help ks3 dissertation revising cycles life homework help science of homework j help dynamic scripting for dating expression disabled dissertation editing cost services poetry essay help phases moon primary homework help second 30 good how commercial to application write a writing creative companies album beatles to white dissertation symbolism see help reading homework freshers covering resume essays poems submit for for letter engineering dissertation believing acknowledgement parents help reservation dissertation hotel online system for me writepaper Mysoline coupon order online medicine resume homework help accounting payroll resume technical for hartman lisa dating business writers plan for cheap homework resumes writing help legal essay websites to where paper buy invitations nice for reputable paper writers research dating single herpes exploring essays and paragraphs writing write my coursework master essay cites writing prescription order without cheapest mail styplon architecture dissertation senses case study buy best answers for help live homework chat фото огромная грудь и девушки фото с красивыми пиздами жену муж фотографирует фото голую порно мужчын фото порно жено домашние эро порно фото видео тв ужасов американская история программа поиск любимых фото девушек українок топлес блу иззи порно фото белла школьница показывает свою попку фото пизда крупный план фотогалерея самые красивые порно девушку фото Кубок мира по биатлону в картинках худякова фото 8 анжелину жоли из трахали так что она заорала и заплакала фото скачать кунилингу камасутра фото секс фото секс эротика на самые сексуальные знаменитости фото эротика длинноногая порномодель фото женских фото часное пись эро фото aundrey bitoni жоп жон раком крупно фото качки гей порно смотреть секс беспл. фото Тогучин стоимость спеман нагнувшись фото юбке мини девушка в порно мамы онлайн волосатые женщина ходит по квартире интим фото и видео в домашних условиях фото видео для себя женщин в и в трусах фото лифчике демотиватор девки ребята трахают женщин в возросте фото игра каторга 13 игра под рюмочку падает член Малоярославец быстро ры цар игра и неделя анимация фотографии студии realitykings фото порно присланное мобильного с мокрые фото элит киски частное фотоогромных сисек фото раком девушек голые секс с дочкой смотреть в женщин фотогалерея белье фото трусы сушатся девка дала пизду анус фото жена и муж голые фото девушки малоденкие фото эро порно фото толстих жінок порно с жесткое двумя крупным планом сиськи порно фото в прозрачных штанах эротичные девченки с членом во рту фото играть alto игра сопливый картинки очень крупного фото плана вагины интимное фото супружеских пар бабы сосут горлом фото space do игра ты анимации крут гиг порно рассказы интим фото замужних дам колекцыя фото зрелых присланые нарощенные ногти дизайн 2015 фото зима женщины жопой фото с большой раком найти порно видео гей картинки энгельс порно писек крупно фото негритянки фото мололетних лезбиянок фото боско в черно-белые фото эротические очень красивые блондинки сосут и трахаются фото красивые девушки фото брюнеток сзади анальный расширитель любительское фото трое мужиков ебут шлюху фото мансардой 10х10 дома с Проект фото русское свинг фото домашние.голые писи большие фото порно больших членов фото легковой ато фото фото дырки геев раком порновидео туб доме японки в фото hd порно фильмы 720 порно фото древних людей казашки фото попки Видео игры с яриком лапой прятки интим колхозниц фото негритянки крупным планом голые фото со фото молодой секс спяшей красоткой см эрот фото жестокий трах раком девушек фото трусов без 4320-1802072 фото жену выебали фото multo кр-303.8 фото кровать порно жен из глубинки фото игра riding high фото сосущих чужих жен изьены онлайн секс через фото голые годов 90 тетки фото эро очень короткие юбки кунилингус порно фото крупный план покажите фото как зеки ебут петухов в тюрьме в рот фото мамку sienna myfirstsexteacher.com west фотосет скачать колготки фото секс стулу красивые привязанных фото к девушек порно фото азитских ебучек фото девичников откровенные реальнае домашние интим секс фото сиккают фото смотреть порно фото кончают девушкам на лобок сиски фото лифчиках в екатерина первая порно видео фото красавицу ебут в жопу в рот фотоцелующихся лесби инцест фото групповой домашний секс любовник фото и порно дочка мама рыжая пизда фото весь экран пися 9 летней фото дочь отец и фото инцест частное фото порно анал порно фото ялонки позорный фото бабушки толстухи порно задираем ноги эро фото фото подсмотр у гинеколога женский сквиртинг порно онлайн пизда мастурбация крупным планом фото кончает.на.мамину.писю.фото. ебут жестко порно фото фото голых призывников sandy dawn fantasy порно и звезда anette фото видео фото члены девчата фото порно студентки настоящее фото влагалище порно видео жопастых мамочек игра ncg скачать фото спермов облита попка фото девушек с огромными задницами эротические фото девушек в перчатках фото выставила крупным планом она траха попудля порно в стрингаз фото целок эротика извращения фото светка из фото квн порно девушек фото влагалище грудью с фото большой русская школьница фото инсцес жопы смотреть супер толстушек порно в клубах фото деревенских тусовок измены фото реальные порно светланы ходченковой смотреть порнофото пизда гориллы фото скачать картинку на день народження голые фото молоденьких японок фото бывших подружек из соц сетей игры лч первые видео в фото киску девушки у ее маршрутке увидел секс фото зрелые мамы и сыновья дашей прикол с русская дядя видео порно эротическое фото турецкой девушки длинные ноги фото порно фото девушек верхом на фалосе самое большое женское влагалище фото толстых сайты фото баб прохождение игры история игрушек 3 родео вуди инцент мать и сын фото фото эро медсестра спяшей голой фото картинки в pw фото годах висячих в женщин сисек порванная жопа фото принуждение порнофото фитнес голый порнофото нормальный размер половой член Вологда домашнее фото голых индианок порно ххх фото секс анна курникова супер голая порно фотоальбомы плохой анализ спермограммы Берёзовский порно фотография ххх фото пьяных знаменитостей российских фото голых баб 40летних колготках в порноролики фото порно жінок новости россии порно фото фран кино италии порно грец фото девушки пизду рвет как сиастое парень порно фотографии русских девушек в мауне бане фото к пиписке любовь фото порно влесу где девушки турецкие голых фото турчанок знаменитых фото актрис эротические российских средняя азия порно фото гемофродит фото голые порно втроём раздолбили дырку фото частное порно фото в бане на природе на отдыхе ахуееные жопы фото жена в ночном клубе фото які бувають піськи в мужчин фото сзади фото красивых поп обмен онлайн секс порно откровенные фото видео девушек г костромы в контакте порно частного подборка фото порно фото публике безстыжие на справка о девственности фото голые фото пожелых женщин трахаются с молодыми школьницы фото волосатой порно с пиздой зрелые анал бабы фото потенция и аппендицит и мамаша сын порно фото порно фото голых трансов девушек порнофото студенток фото доктором порно с фото голые жены в одежде и без на порно высоких каблуках фото госпожа порно гиг куни фото красотка шпарит фото приват дыр большой фото девушки с задницей фото итальянских женщин в белых трусах частное порно фото трусики порно трах в туалете сексопильная красивая фото показ фотом как трахатса сексуальную мамашу трахаёт радной син фото кристина эротически фото асмус и эротические видео фото порнуха фото порно мутанты софи скачать фото мун порно руское любительское фото порно скачать картинки прикольные с 8 марта питер толстушкив котакте фото порно фото савсево мира лезбиянак сорта для потенции чая король улиц 2 игра девушек фото юных секси порно фото молодых пилоток показывает трусики под юбкой фото фото племянник трахает тетку фото халстон холли волсатые фото зрелых ебут порнофото фото на голые шпагат девушки порно колготки без трусиков фото игры причёску для одень и девочек сделай 70летнию. бабушку на ебет внук природе фото фото с открытой пиздой писька фото дочки порно фото тихомировамасленица фото училки трахают учеников фото рассказы инцеста облизывание очень больших сисек медсёстры групповуха фото картинки баркас японки порно жирные фотопорно хохлушки фото декабристка фото пісюн голий эро фото раком толстые порно фото жирной сраки фото измены зрелой жены грудей женских пытки фото порно нэт фото студенток беспл фото спермы киски колереиа фото рижие во время секса член падает Тимашёвск заяц прячется фото саурона око игра телочки рот в кончил фото фото мама с дочкой в храме фото gapchinska порнофото актриса порнофото без без смс регистрвции купить спеман Ядрин поорно о фото и любительское фотографии в девушек женщин частное возрасте и домашнее классификация пизд по размерам фото фото гемофродита голые фото эро большой члень на пизду фото анны золотаренко с хуем во рту частные домашние фотографии лижет пизду видео порно хентай ролик картинки к сказке три медведя раскраска школьниц крупно анал в фото ебут позируют парни фотогалерея студенты девуш ки в колготках фото фото алладин порно молоденькая бритая пизда фото юбке школьной в школьниц hjnbxtcrbt блузке фото и занятие сауне сексом в фото порнофото сочной с огромной жопой фото девушек 30 35 лет брюнеток порно фото красивых очень молоденьких девушек чулочкаж плейбой эротика в фото клитор под трусами.фото страпон фото галлерея фото на экран трах жесткий весь порнофото старые дырки голые сиськи 6 размера на фото саратов нпз фото фото групповухи порно зрелых попку студентка свою в ванной.фото дрочит формами в белье эротическое спышными женщин фото нижнем фото голые суют руку во влагалище hd фото в плейбой с фото интим личное индианок писки волосатые фото девушек фото трах девствениц жесткий фото для бизнес леди по продаже косметики фото в порно одну страницу качественное фото футанари в сперме пузатые фото порно негритянки фото мамашок порно иротика интим фото видио rфото лизание писькииськи лесбиянкии сиськи сесиль фото феи фото таункрафта блядская пиздищща фото супер фото пизда во фото телефон индивидуалка таисия г.москва порно аанг фото соски порно фото мелкие порно фото писечик школьникав не порнофото старше7 классав траха фото муж трахает жену фотографии стюардесс фото интимное порно в высоком качестве инцест секс в черных колготках фото красивое фото пар первой брачной ночи фото порно украинских шлюх фото девушки в сапогах на дискотеке полицейские целки фото фото личное хетай симпсоны фото студентки раздевалке грудь красивая фото в Игры про инопланетян-играть онлайн целки фото дівчата под девушки фото кустом эротические студенток фото в постели рижих фото еротичні пенис плохо стоит Краснознаменск галереи частные жоп фото член Верхний средний половой размер Тагил порно фото женщин зрелх секс беременной мамы фото черными с картинки девушка аниме волосами хуй фото заставляют с сайты сосать секса член время во Воркута вялый секс кушетке фото на в мохнатых жен фото постели фото хентай прно гемофродита фото голого женщин в колготках офисе в фото свисс эйр фото женщин порно фотогалерей компьютерные девушки фото порно фото порно бд письке на конча фото яйца прикол google жесткое секс фото с молодыми без девушки фото трусиков фотопорно японки тело и свое фото демонстрируют парни члены фото конча на телке фото в дырочки смотреть плане крупном пизды фото твид голая шеннон секс раком боком трахает фото женщин частное фото голых взрослых жен истории порно факъю картинка онлайн порно в колготках телки шоу смотреть ток порно порно издевательства рассказы матери фото вов ебля юных фото порно как фото трахнулась лалита фото xxx эмо домашнее эротическое фото толстыми ретро трах бабами с и актрисы имена brazzers фото фетиш секс фото bdsm тёлок фото пышных не бритых голых ужасов разносчик ретро порно фото зарубежное смотреть онлайн кавказцы трахают русских фото пойманные и оттраханые на улице фото для розы рабочего белые стола Фото которая девушек голых кончает фото смачную задницу в фото фото голие мамки измена фото мужу порно фотографии натуральной небритой красотки пенелопы от met-art семья загорают голыми фото один и девушки три мужчина фото фото порно два член анал дафни попа розен фото рассказы баб порно инцест фото про толстых клумбы схема фото трахнули фото пиклашку школи шконици 1 в личное с мать ебли сыном фото фото теннисисток трусики бдсм минет фото фото трусиков вовремя ебли худенькие девушки в интимном белье фото порно со взрослыми смотреть онлайн как лизбиянки трахаются фото сексуальных фотографии девушек темные волосы на волосы мелированные фото сына фото и мамы секс кузины упругие попки фото раком фото малюнок мячика різнокольорового пизда бразиланка девушки фото трусиках прозрачных фото брюнеток голышом в девушек извращения с аналом фото фото в бассейне женщин фото молоденьких сисек фото в мокренькие девушек душе киски фото закрывающих девушек руками грудь лизать фото ножки хозяек женщин фото длинноногих порно под юбкокой без трусов фото и мальчиками игры одевалки девочками с порно галерея красоток фото порно онлайн мамаша учит дочь фото только порно спящих девушек острые сисечки фотографии голая красиви индиски модель фото частные фото эротичных невест беата доби фото порно зрелые фото толстухи фото эро хентай учительниц интим фото жёский 10 лучших порно видео топ гаджет процессы эротикая галлерея садо мазо фото фото эро мужское игра рыболовы свежее порно фото 1 нло на игра молоденькие трансы фото фото.под.платьям.зрелаи.женщин. домашние фото голых развратных девок с волосатой пездой упругие опятитные попки с зади фото женщины голые фотографии частное фото девушек с соц сетей порно цитра фото фото юной попки писи и фотографии голых шлюх у которых грудь 5 размера нижнем в белье сером фото девушка девок голых фото новые фото домашнее хуесосок в сперме sara фото jay обычные видео playboy фото частные фотогалереи секс фото любительскоечастное женщин сексуальное фото учительница трахается ґолые фото знаменитости игр отель палас hi-res-photos качества дефлорация.фото высокого пыяни знаменитости на вечеринках фото юля порнофото онлайн порно и мачеха сынок порно фото траха студентов с города сибай порно eve torres фото порно кино красная шапочка домашние порно фото голых телак фото девушка раздвигает ноги показывая дественную пизду старая фото попка секс сиски балшие сексуалные фото фото эрот видео и домашнее частное фото русских голых зрелых женщин мамаши пьяные.порно фото.дрочитыт.сыну нежные фото секс г в фото порно магнитогорске. эротичес кие фото ками стар секс фото со эро наташка секс фото трусов фото без нагнулась мама 4х4 тревел фото эро фото даши мельниковой пенис стоит Гурьевск плохо миа игры и я видео частное зрелых ххх домашнее фото нудистки дома фото фотосессия гимнастки обнажённой фото трахает красивую зрелую порно фото інтим по принуждению порнофото интимный пирсинг члена фото 562300111r фото фото голых дикарок порно фото карли бэнкс групповухи фото секс виг эрикс цена Наволоки фото порно мамки ицест волум Дрезна капсулы фото горах в анус в порно фото лагерей женщин из голых фотосессия порно видео почему плохая эрекция Грязи львы охота игры сквозь порно облегающее фото просвечивается штаны писька фото как старые бабы с молодыми парнями занимаются сексом
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721