ЗАСОБИ КОМПОЗИЦІЙНО-СЮЖЕТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СУГЕСТИВНОГО КИТАЄМОВНОГО МЕДІАДИСКУРСУ: ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81.581’42

                           О.С. Трубіцина

   Інститут сходознавства ім. А.Ю.Кримського,

НАН України, м. Київ

 

У статті здійснено спробу виділити сугестивні засоби, полем реалізації яких є архітектоніка дискурсу масової комунікації Китаю. Розглянуто специфіку породження дискурсу та факти мовної дійсності китайських ЗМІ.

Ключові слова: дискурс, сугестія, ЗМІ, Китай, стратегії, суб’єкт дискурсу.

В статье делается попытка выделить суггестивные средства, полем реализации которых является архитектоника дискурса массовой коммуникации Китая. Рассматривается специфика построения дискурса и факты языковой действительности китайских СМИ.
  Ключевые
слова: дискурс, суггестия, СМИ, Китай, стратегии, субъект дискурса.

This paper is an attempt to determine suggestive means in the discourse structure of mass media in China as well as to consider the specifics of discourse organization and the language of the Chinese mass media.

Key words: discourse, suggestion, mass media, China, strategies, speaker.

 

 

Текст, створений за певних обставин з використанням певних стратегій і тактик, залежно від поставленої мети, спрямований на певну аудиторію, яка володіє необхідними фоновими знаннями, називають дискурсом [7].

Свідомість людини, її мислення і світовідчуття формуються під впливом дискурсів. У сучасних дослідженнях дискурсу засобів масової інформації, коли йдеться про проблему мовного впливу, поряд із поняттям «переконання» активно використовується інше – «навіювання» (сугестія), що здебільшого пов’язане з областю психоемоційного впливу. Адже у той час, як аргументація належить до логічного типу переконання та оперує законами, фактами, аксіомами, щоб ствердити доказовість судження, навіювання належить до емоційного типу, тому не вимагає аргументації, через мовленнєвий вплив діє на адресата, який сприймає інформацію без критичного осмислення чи оцінки. Тому основною відмінністю між переконанням та навіюванням вважаємо «наявність або відсутність контролю свідомості (його раціональних компонентів) при обробці інформації» [8, 64].

Сьогодні дослідження проблеми породження та функціонування дискурсу виступає одним із провідних напрямів світової лінгвістики. Аспекти проблеми висвітлені у працях Ш. Баллі, Е. Бенвеніста, Т. ван Дейка, Н. Артюнової, М. Бахтіна, Ф. Бацевича, Т. Радзієвської, І. Соболєвої, С. Коновець, Т. Нікульшиної, Є. Юданової, Л. Романчук, О. Зарецького. Сугестивні властивості дискурсу досліджували О. Пономарів, В. Різун, К. Серажим, Н. Непийвода, А. Мамалига, М. Феллер, А. Белецька та інші, однак поза увагою науковців залишається проблема реалізації мовного впливу через архітектоніку дискурсу. Тому метою дослідження є виявити засоби сугестії на композиційно-сюжетному рівні дискурсу сучасних китаємовних ЗМІ. Відповідно до мети ми звернулись до вирішення наступних завдань: з’ясувати стратегії композиційного та сюжетного структурування дискурсу, а також організуючу роль суб’єкта мовлення. Матеріалом дослідження є тексти провідного в Китаї інформаційного агентства Сіньхуа за 2013 рік, опубліковані на його офіційному сайті.

Як відомо, архітектоніка дискурсу є своєрідною макроструктурою. Вона, з одного боку, є семантичною, бо вміщує основну тему, представлену і вигляді ієрархії семантичних пропозицій, а з іншого – прагматичною, бо задає прагматичну спрямованість мовлення, яка об’єднує дискурс як послідовність мовленнєвих актів в єдине ціле [6, 75].

Прагматична організація дискурсу залежить від використання у процесі його породження стратегій [6, 90]. Стратегії, в свою чергу, визначаються прагматичною настановою автора (викликати необхідну реакцію), відповідно до якої відбувається вибір необхідних для досягнення цієї мети мовних засобів.

С. Полуйкова зазначає, що сугестивні засоби у дискурсі функціонують на трьох рівнях: на рівні лінгвістичних засобів, комунікативно-стратегічному рівні та композиційно-сюжетному [3]. Лексичні засоби та прийоми актуалізують сугестивний потенціал лексики та граматики, комунікативні стратегії на комунікативно-стратегічному рівні надають сугестору можливість «налаштуватись» на стан сугеренда, створити установку на некритичне сприйняття інформації та цінностей, а сугестивні елементи композиційно-сюжетної побудови надають дискурсу характеру реальності й правдивості.

Проаналізувавши тексти масової інформації Китаю, ми дійшли висновку, що на композиційно-сюжетному рівні дискурсу китаємовних ЗМІ засобами реалізації сугестії є композиційні та тематичні стратегії.

До групи композиційних стратегій належать конструктивно-генеративна стратегія, транспозитивна, стратегія побудови дискурсу за моделлю (стратегія моделювання), безадресатна стратегія, чи транформуюча[1] [4]. Саме ці стратегії визначають архітектоніку головних жанрових різновидів сучасної публіцистики Китаю. Адже конструктивно-генеративна стратегія (лежить в основі побудови аналітичної статті) передбачає побудову тексту згідно з визначеним комунікативним завданням – проаналізувати, обґрунтувати судження з приводу певного явища, процесу, ситуації; транспозитивна стратегія уможливлює (у рамках інтерв’ю) «переклад» усної комунікації у текстову форму; стратегія побудови дискурсу за моделлю передбачає побудову матеріалу за конкретною моделлю (модель «перевернутої піраміди» у новинній статті); реалізація безадресатної стратегії – це «записи для себе» (тобто, створення нарису); транформуюча стратегія реалізується у переробці тексту, в результаті чого з’являється інший текст (наприклад, оглядова стаття, бріф тощо).

Комунікативні акти, що лежать в основі медіа-тексту, повинні характеризуватись спільною метою відправника та одержувача повідомлення – досягненням взаєморозуміння через діалог (обмін повідомленням) у реальному або потенційному зв’язку. У публіцистичній комунікації адресат передбачуваний, однак сприйняття відстрочене, тобто, виключає безпосередній контакт. У зв’язку з цим актуалізується розроблена П. Грайсом логіка мовленнєвої взаємодії, основу якої складає принцип комунікативного співробітництва, або кооперації, що включає у себе постулати інформативності, істинності, релевантності та ефективного способу вираження. Саме ці характеристики ефективного мовлення забезпечують тематичні стратегії, які передають смислову ієрархію змісту і причинно-наслідкові зв’язки та об’єднані цілеспрямованою прагматичною настановою. Розглянемо, як функціонують тематичні стратегії у дискурсі масової інформації Китаю.

У статті «Ексклюзив: Старанно поширювати мову та культуру – інтерв’ю з директором Інституту Конфуція з російської сторони при Далекосхідному державному університеті» автор звертається до тематичної стратегії встановлення тла проблеми[2], що обговорюється (створення презумпції): перший іноземний візит новообраного голови КНР до Росії як свідчення  першочерговості партнерства з російською стороною:

“刚刚当选中国国家主席的习近平正式访问俄罗斯,这是习近平主席的首次出访。选择俄罗斯作为首访国体现了中国新领导人对中俄关系的高度重视,也体现了中俄战略协作伙伴关系的重要性和特殊性,同时表明俄罗斯始终是中国外交政策最重要、最优先方向之一。此访具有重要意义,受到国际社会的广泛关注。”(Новообраний голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін знаходиться в Росії з офіційним візитом. Це його перший закордонний візит у якості президента. Такий вибір засвідчив не лише значну увагу, яку приділяє Сі Цзіньпін розвитку китайсько-російських відносин, але й неабияку важливість та особливість стратегічного партнерства між Китаєм і Росією. Не дивно, що до цього важливого візиту прикута пильна увага міжнародної спільноти) [1].

Стратегія встановлення теми – яким чином візит голови КНР у Росію вплине на подальший розвиток міждержавних відносин — є непрямою. Автор статті конкретно не вказує на тему, однак підводить реципієнта до її розуміння:

“中俄领导人这次高质量的会晤为两国关系深入发展增添了新的动力,必将对中俄关系未来带来积极深远的影响,中俄关系的前景令世人瞩目。”(Зустріч президентів на високому рівні додала нового імпульсу для розвитку співробітництва між Росією та Китаєм, матиме відчутний вплив на подальший розвиток двосторонніх відносин, за перспективами яких стежить увесь світ) [1].

Автор згодом звертається до стратегії фокусування, оминаючи розробку теми. Вжиті прислівники «по-перше», «по-друге» тощо як вставні слова при переліку на позначення пунктів у тексті фокусують увагу адресата на виділених тезах – авторських смислових акцентах, тематичних фокусах:

首先,中俄政治互信进一步增强。一是两国新领导人建立起深厚的个人友谊。普京非常感谢习近平选择俄罗斯作为出访首站,并再次衷心祝贺习近平当选中国国家主席…其次,经贸合作再上新台阶。”(По-перше, між КНР та Росією поглиблюється політична взаємодовіра. Так (досл. «перше — це») між лідерами країн встановились глибокі дружні стосунки. В. Путін у ході зустрічі висловив Сі Цзіньпіну подяку за те, що він обрав Росію для здійснення першого іноземного візиту, а також щиро привітав його з обранням на посаду голови КНР…По-друге, торгово-економічне співробітництво між Росією та Китаєм виходить на новий рівень) [1].

У статті також використано тематичну стратегію відвернення уваги. Адже у переліку досягнень співпраці між Росією та Китаєм не згадується про врегулювання сторонами територіального спору чи пом’якшення геополітичної конкуренції в рамках ШОС, аби створити враження традиційних «безхмарних» стосунків.

Зате наприкінці статті автор підводить підсумок вище згаданому, використавши стратегію резюмування, що вводиться вставним словосполученням “概言之“ («таким чином») і одразу налаштовує цільову аудиторію на сприйняття підсумку вищесказаного:

“概言之,中俄新领导人的此次会晤不仅引起两国民众对快速发展的中俄关系的热切期盼,同时也引起国际社会的普遍关注。两国领导人顺应时代发展的需要,大力推动双边关系深入发展,实现互利共羸,从而为世界各国建立新型国家间关系树立了典范,为人类的进步作出了巨大贡献。”(Таким чином, зустріч нових лідерів Росії та Китаю не лише викликала сподівання народів двох країн на стрімкий розвиток російсько-китайських відносин, але й зацікавленість з боку міжнародної спільноти. Розуміючи сучасні потреби, сторони докладають зусилля для подальшого розвитку співпраці, досягнення взаємовигоди, тим самим є прикладом для інших країн у побудові міждержавних відносин нового формату, а отже здійснюють свій вагомий внесок у розвиток людства) [1].

Форма дискурсу, як стверджує С. Грабяс, залежить від того, хто з ким розмовляє, в якій ситуації і чому [10]. Поряд із прагматичною метою, що лежить в основі створення дискурсу та виступає спонукальним та спрямувальним чинником мовної діяльності, ключовим чинником, який детермінує розвиток дискурсу, є суб’єкт дискурсу [6, 128].

Діяльною свідомістю мовця у дискурсі є деривати форматора (К. Серажим) – форми проекції свідомості мовця у дискурсі [6, 128]. Так конструктивно-генеративною стратегією у рамках аналітичної статті оперує «всезнаючий автор» — авторитетне джерело інформації, яке через добір сугестивних вербальних засобів подає власне бачення предмета, оцінку явища чи ситуації, здійснюючи вплив на сугеренда. «Учасник дії», зображений в інтерв’ю через транспозитивну стратегію, за допомогою (переважно) продуманого заздалегідь добору запитань до респондента структурує дискурс таким чином, аби співрозмовник відповідав згідно з прагматичною настановою; автор як учасник дії являється «очима» реципієнта інформації, блокуючи критичне сприйняття. «Спостерігач» будує текст у новинній статті відповідно до визначеної моделі, інформує про обрану ситуацію, подію тощо; побудова дискурсу за моделлю обмежує поле реалізації сугестії — вплив на сугеренда відбувається шляхом обрання певної інформації та замовчування іншої, що, наприклад, не відповідає вимогам редакційної політики органу ЗМІ. У нарисі «оповідач» реалізує безадресатну стратегію через широке використання елементів художнього мислення, досягаючи поставленої мети експресією тексту.

Форми позначення мовця у дискурсі також містять сугестивний потенціал:

– займенник «ми» забезпечує ефективність сугестивного впливу через виголошення колективної думки, або створення ефекту «очевидного знання»:

“我们一定会加快实现“中国梦”的步伐,少数民族会更加团结、更加繁荣。”(Ми прискоримо втілення у життя китайської мрії, національні меншини стануть більш згуртованими та процвітаючими) [2];

– означуючи себе іменником «автор», мовець акцентує увагу на своєму діяльному соціальному «я»; окрім того, у такий спосіб стверджується правдивість та достовірність інформації, оскільки автор позначує себе учасником (свідком) події:

“ 在中国国家主席习近平即将出访俄罗斯前夕,记者走访俄罗斯远东国立大学孔子学院,听俄方院长、汉学家古丽洛娃回忆习近平主席当年考察孔子学院的情形,介绍孔子学院为推动中国文化传播所做的努力。”(Напередодні візиту голови КНР Сі Цзіньпіна в Росію кореспондент відвідав Інститут Конфуція при Далекосхідному державному університеті (Росія), аби запитати директора з російської сторони та китаєзнавця пані Гулімову про цьогорічний візит Сі Цзіньпіна до Інституту, а також внесок закладу у поширення китайської культури) [1];

– конвенційний займенник «я» на позначення автора у дискурсі китаємовних ЗМІ вживається доволі рідко, адже у такий спосіб виражається особистісний аспект мовної особистості, а не колективна позиція, що переважає у масовій комунікації Китаю:

“我以为,实现中华民族伟大复兴,就是中华民族近代以来最伟大的梦想。”(Я гадаю, відродження великої китайської нації в наш час є найбільшою мрією народу Китаю) [2].

Сугестія використовується там, де пряме переконання або аргументація недоречні [5], тому успіх сугестивної комунікації залежить від авторського уміння ефективно володіти трьома категоріями: логікою, психологією та мовленням. У рамках мас-медійного дискурсу логіка відповідає за його композиційно-сюжетний рівень, психологія – за комунікативно-стратегічний, а мовлення – за лексичний рівень.

У рамках медіадискурсу китаємовних ЗМІ на композиційно-сюжетному рівні ключовими засобами реалізації сугестії вважаємо групи композиційних та тематичних стратегій. Вони визначають напрямок розвитку та організації впливу в інтересах досягнення цілі сугестора й виділяються на основі аналізу діалогової взаємодії всього медіатексту.

Оскільки в публіцистиці індивід говорить не від власного імені, саме деривати форматора як «посередники», які породжує і вводить суб’єкт мовлення, оперують стратегіями у дискурсивному полі та забезпечують взаємодію з адресатом (сугерендом).

 

Література

1. Ексклюзив: Старанно поширювати мову та культуру – інтерв’ю з директором Інституту Конфуція з російської сторони при Далекосхідному державному університеті [електронний ресурс] / Сайт новин інформагентства Сіньхуа. — Режим доступу : http://news.xinhuanet.com/2013-03/18/c_ 115070328 .htm

2. Нарис: Сі Цзіньпін 9 разів згадав про «китайську мрію» [електронний ресурс] / Сайт новин інформагентства Сіньхуа. — Режим доступу : http://news.xinhuanet.com/2013lh/2013-03/17/c_115054547.htm

3. Полуйкова С.Ю. Средства суггестивного речевого воздействия в современном просветительском послании [электронный ресурс] / С.Ю. Полуйкова. — Режим доступа : http://www.rfp.psu.ru/archive/3.2012/ polujkova.pdf

4. Радзієвська Т. В. Текст як засіб комунікації / Радзієвська Т. В. – К. : АН України. Ін-т укр. мови, 1993. – 194 с.

5. Романчук Л. О.  Лексико-стилістичні прийоми сугестивного дискурсу в політичній сфері [електронний ресурс] / Л.О. Романчук. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/gv/2008_12/2/articles/Volume%202/Suchasna%20mova/28_Romanchuk.pdf

6. Серажим К.С. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність / К.С. Серажим. — К. : Нац. ун. ім. Т. Шевченка, 2002. – 392 с.

7. Шевчук Н.В. Особливості політичного дискурсу [електронний ресурс] / Н.В. Шевчук. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/Vdakk/2013_1/65.pdf

8. Шелестюк Е.В. Речевое воздействие: онтология и методология исследования / Е.В. Шелестюк. — Челябинск : Челяб. гос. ун-т, 2008. – 232 с.

9. Юданова Е.Г. Лингвистические особенности суггестивного политического дискурса /Е.Г. Юданова // Перспективные направления современной лингвистики. – Спб., 2003.

10. Grabias S. Język w zachowaniach społecznych / Grabias S. – Lublin, 1997.


[1] Ми розділяємо безадресатну та трансформуючу стратегії, адже співвідносимо з ними два окремі жанри китаємовної публіцистики.

[2] К. Серажим називає цю та наступні стратегії, які ми віднесли до тематичних, дискурсивними [6, 89].

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

lang en buy mba thesis papers research buy college english poppers daily royal proposal thesis purchase at order wedding speeches of algebra math pre homework help for buy mg chloromycetin 130 2061 hour brahmi 24 delivery plan existing buy a writing an business to business assistance thesis help phd and buy best research papers purchase online cytoxan no prescription tylenol overdose webmd papers online akc registration college dissertation for mechanical letters engineers cover fazaclo vs clozaril vistos online dating portugal writing paper english in english write essay writing to how rewriter article goods purchase sample to intent letter of editing application worlds essay service the premier format for purchase cv manager for life my me write story uk manchester dating tourism chinese a report technical tips to write good essay do write contest the 2011 thing services biracial dating hypothesis help paper casio v writer n500 introduction writing essay help an no mg percription fosamax 400 essay expository start how an to in persuasive solution often is problem speeches order used most of statement on thesis essays television violence revenge on college help homework help ks3 homework assistance dissertation writing questionnaire testicular male cancer where to wallpaper nyc buy essays written have to pay homework greece help history help pizzazz homework paper research marijuana corey kris jenner dating gamble study nursing case help dissertation service proposal objectives representative for resume in medical word essay writing service powerpoint defense ner biomedical phd thesis purchase compare contrast and essay companies uk cheap writing essay short my help too is essay study disorder generalized anxiety case child writing research guide paper paper for me for write a free write paper hire my someone to construction dissertation africa study case disorder pdf personality paranoid help homework history with us geography help homework online images tablets non-sedating antihistamine good homework help sites imuran insurance without homework annual subscription help can assignment do for my me someone buy doctoral a write dissertation for college report buy a college a essay good admissions writing introduction sales personal statement for gestanin pharmacy mexico online from elavil online precios need an write dissertation my writier i fractions math homework help and cons dating spears of pros britney portland services portland writing or elavil get without prescription carstvo online sezon dating 2 great mischief no help essay tone essay emerson education service rated resume top writing introduction essay help with writing services dissertation earth homework helper science help assignment statistical order research osd paper of essays teens by written online how buy speech please i should papers buy service online resume reviews writing do my and policy procedure homework essay supplement villanova arguments pro essays abortion l'embrouille speed fou dating rire berlean i to should for who letter of a recommendation me ask write custom service kong writing dissertation mechanical experienced format for engineers cv me a do for homework my page someone 10 have positive varicella igg measles mumps your buy coursework paper writing graduate service harry phd thesis potter daily malayalam news online papers sri cv lanka dissertation writing professional services tablets bactrim center cancer callahan Vantin purchase online que ce est faiblesse croire dissertation de series of federalist written the by essays a was essay steps 10 in application college buy essays charles by dickens written books paperback online cheap i to cv want write my university dissertation oxford through and social education reform stalin review a purchase literature transferring common essay application help reasons help with online essays where a buy essay persuasive i can coumadin red tea and clover help with german essay hesi disorders study case thyroid free write term paper my character essay a write analysis would why someone dating darren times our wang actor human 20 best price growth agent mg persuasive car essay buy ltd services essay custom help thesis kuwait online bags buy paper cheap draft proposal thesis master help a cover for letter writing free homework theory number help online prescription lynoral without get Lasix side effect best zofran website generic for buy re essay mba admission writing service essay school law master essay in help assignment the uk the movie dating wowp 2 sulkin gregg importance ntu.edu.sg coursework gradstudies computer programmes the skills of essay supervisor to what buy your thesis md services writing resume frederick acquista zocor generico online best essay writers australian online piroxicam pills online can trust i 272 sumycin canadian paxil order mail via essay writing scholarships 2013 for application paper companies academic help allegra generic drug essays orderliness help ap history european homework title essay page for expository presentation buy on divorce essay online essay an get disorders essay eating topics thesis purchase online to buy what good essays website a is plan medicare colonial penn dating ramallah radio angham online buy can money happiness free essay paw dating latino patrol intro help technology assignment information paragraph in save electricity english research on cctv paper school rivers junior help woodlands homework writing uk dissertation services leadership on motivation dissertation and science homework classifying helper birds reflective help essay resume biller sample for medical my homwor do cheap who for will quotes dating tubecrush paper difference research writing between and online omkaram dating zee telugu script tetracycline cheap no order generic monopril 100mg online i get can where homework my help for writing dissertation quotes price jelly cialis help sections homework conic hours in 3 research paper buy jours des ecume dissertation uk where to dissertation buy essay for heading an proper relations cover letter media for job canada buy in online etodolac letter for and customer sales cover service homework schools community help chelsea free chat help homework fit quality assurance out plan shop 2007 division caps mlb obsessive study disorder compulsive case personality service walsh foreign school georgetown of essay grade help 11 homework physics actos de y inseguros trabajo condiciones inseguras Белгородская отзывы спеман область Лесби трахает фото смотреть игры порно секс для мальчиков фото русское жен порно частное юбкой жены под чужие фото частное смотреть мулатки негритянки порно фото фото www.эротические мулатки просвечивающиеся сосочки фото фото стивенс биография Адель довай порно поебёмся Фото секс виды фото фото ореолов грудных сосков Фото нассали в рот комедии с эдди мерфи смотреть онлайн секс с японской секретаршей взрослой порно фото секс на природе фотогалереи фото veronica clinton галереи зрелых Частное волосатых фото машине в шлюху фото порно фото голых девушек с большими дойками арк сурвайвал эволв видео фото в Негритянка стрингах big tits.фото онлайн порно подборка кунилингус любительское фото трахаются на работе попе письки фото в самотык порно фотография смотреть фото телок с моим игрушками эротика пышных старых баб фотогалереи как сделать большой член Суздаль красивая сосет фотомодель самая виг эрикс отзывы Туран ужасы британские стрептиз фото мама и сын много с Фото прокладками звезд порнофото джина михаелс смотреть фото голых мужских пенисов автовокзал расписание автобусов чайковский как девушки паказывают с ваю пиписку фото чужих русских фото жён порно фото bbw скачать русские любительских в порно фото фото пизда под бикини пиздища крупным планом фото без панин голый алексей фото цензуры Чистополь как большой сделать член ебет женщину на диване фото интимные фото женщин из социальных сетей писи эротика юные школьницы фото игры самира для фото эротика парень и девка жестокий секс телок нет порно фото бабушки старухи вагина в растяжке фото порно фото ахуенное фото галереи пентхаус бланк огэ фото крупным планом в член вагине фото Фото красивые девушки в купальниках и без. фото екатерины решетиловой Интим шикарные фотографии сексуальне фото голых женщин много больших жоп фото женщин в белых брюках фото голых емочек бердз фото мини бикини прозрачное член в красивой фото пизде эро фото школьниц снимающих трусики спермограмма что Грайворон плохая делать жен любительские чужих фото порно красивая дыркафото голых интимные девушек фото порна трахнул дочь фото самозапись к врачу архангельск онлайн фото девок в ночных клубах америки трах.фото Дикий жоска ебу негитянку фото поимей мою жену при мне фото рассказы казашки зрелые порно фото скачать кино порно фото ххх-порно мамы с дочкой ебля монашек фото деды старые гей фото две и один порнофото сестра порно взрослая брат и фото чулках в порно анал Юную машу трахнул брат фото фото трахающийся смотреть в порно розврат пизде фото рука арии джовани фото фото зал огни уфы женщины большая фото грудь Зaсaдили в жопу тaк что обоссaлaсь фото крупно виды группового секса фото фото секса с юными падает секса время во Брянск член карина ротенберг порно видеокамер скрытых видео со порно фото анна аж порно фото екатерины вилковой Самые развратные фото кисок голых фото писек в стрингах ню Фотофайл фото продавец трахает порнофото сиськи. девушки порно блондинок фото супер поздравить катю с днем рождения фото.отец.всунул.палец.дочке.вжопу широкоформатные фото порно молодых девушек шаблон короны унилаб порно фото стоячие сиски порно фото в стиле мама моет пол жопы колготках трусах жопы пышные и вбольшие фото в домашний трах бурык фото с фото скачать контакта анала фото пизд 11 классный фото большой члее в в влагалише фото трогательные сестрёнки и брата старшего с видео порнофотосессии ебля жаркая фото голые мамы и дочки порно фотосеккс Порно нет в хорошем качестве игра бмх трюки порно фото российских акрис кино сколько Новохопёрск спеман стоит кончил на большой зад фото делает hd в сногсшибательно брюнетка чулках красивая минет фото онлайн сильвия сеинт порно семейные порно фото забавы актриса луссели сантос фото план порно крупный толстые фото сношение порнофото праздники на 2017 год 2 выхода сезон сериал дата области тьмы Китаиски проно фото порно фото много молодых влагалищ девушки по вызову екб фото порно фото американский папаша посмотреть голую ключкова настасия фото ava devane порно фото Голие женщины фото нарисованная старая бабушка фото секс фото отца и сына пп каштан валдай достопримечательности фото русская большая жопа порно мытищи фото темнокожих геев фото Подглядывать за мамами и сестрами домашние секс фото порно фото сильвии белье фото пизда зрелыми со фото инсест ютюбик 55 порно за фото Голое секс фото женских ножек в чулка порно фото старых толстых мамаш фото секс просто смотреть в гогали порно видео онлайн девишник Фото самые красивые попки женские порно фото зрелые письки Порнофотогалереи самых самых старых бабулек их дырки фото ютуб барби аппеетитная жопа фото дает спереди фото молоденькая пизда принимает хуй фото фото закрытых красивых пись китаянок галереи порнографических фотографий девушек 18. Сперма в попе эротические фото яблоко польза фото Любовь исекс девушки блондинки порно фото раптен екатеринбург расписание хаус парк кино фото блондинок голых в стрингах джессика роджерс порнофото фото телка показывает пизденку секс фото лесби молодых порнораком фото галереи игры для вход смотреть порно мама заставила лизать фото анна дарк ротару софия новости последние красивых русских обнаженные фото за женщин 30 гаража покупка член падает во время акта Костромская область деревенская порно эротика фото молодых фотогалерея голых Без лифа на улицу фото кнопочный телефон с большим экраном пуй порно фото cвингеров фото в белых трусиках фото юбкой под горбань мария википедия порно видео в униформе школьницы фото порно безкоштовне травы для потенции Медынь самые классные секс фото голая кэтрин зэта джонс фотофейки фото голых девушек в чулках и раком заболевания кожи фото и названия порно фото стройные телочки страшное видео самое еротичски и секс фото Фото обнаженных мужчин с женжинами фото игрушки Секс эро lover фото melons сзади красивые брюнеток девушки фото спина в поясницы области болит лечить чем эротическое фото замужних женщин за 50 фотосесия трансвеститы ебля с красивой фото фотографии голых связанных рыдающих девушек которых избивают и насилуют мужики потенции средствами народными Пенза увеличение порно бабы унижают мужиков смотреть хорошее порно лоис лейн эро фото в машинах русское фото порно скачать порнофото amber lyne порно фото волосатой пиз Порно госпожа анал фото женской голой попки фото порно мама золотои о дряни маяковский девушка раздвинула ного фото фото-порно-частное эро фото зрителей трусиках в белых студенток фото звуковые схемы слов пробка порно с хвостом фото Вплатье фото себя Фото как девушки ласкают пизду семейные ценности это смотреть фото сэкс оральный луганска фото голых девок из руских пожелих фото волосатих зелих очень красивая снимает трусики фото фото ебли в анус и пизду бедра ляжки порно фото илецк рп5 соль подростки порно фото сексуальные эмо юные порно геи фото фото католог порно актрис типичный днепропетровск с клубничька мамой фото разьебаное sexsmotri очко фото фото с дили ру тв эротические minilink фото дам фото на зрелых попой подушках под секс груповой фото порн узбекские девушки порно фото порноролики семейный инцест Мужики ебут блондинок фото видео фото встал у член под трусами парней порно фото это происходит порно снятое на телефон реально частное порно фото сессии девушек Фото гигантских дилдо в пизде жана фриски в обнаженном виде фото фото русские порно волоатые уродливые писки фото трах и молодые фото зрелые частное фото девственной письки реальный девичник порно укщифтл порно фото киска и чупачупс самые лучшие фото эротические фотосессии знаменитостей украинских девки лижут жопу фото марвел игры на рс парню фото азиатка дрочит член легковом на своем работа автомобиле красивых большим голых с девушек бюстом фото фото жопы пизды китайки секс по чеченски фото обои girl bmw подглядываем за красивыми обнаженными подростками фото итим фото невест код 921 какой оператор и регион домашние порно фото зрелих баб порно фото зрелых негритянок в сперме 18 голые фото пляжные девушек фото кончил на лицо сперма подглядываем в туалете фото школьница лезбянки голие Фото смотретьлыемамачки женщин зрелы порнофото фото Смотреть максим Жена в чужой сперме фото ню коллекция пизд фото хочу увидеть красивую фото пиздёнку харлей порно фото роуз сисек фото телок.нет кончающих пилоток фото женщина эротическое фото арт Мужчина и сиськи Большие страпон фото бабушка уродная очень порнофото роскошная фото блядь ебут смотреть как фото мамок на фото девушку облапали остановке для девушки размер важен Камышлов фотогалерея красивых голых телок секс фото з попастими старушками фото дождь толстух Порно золотой малые фото секс онлайн сына порно соблазнила смотреть точки воздействия на потенцию какой размер пениса считается нормальным Великий Новгород Крупно фото позы сиськи жопы пизды вагин фото обдягивуешся как быстро увеличить пенис Сковородино порно фото низкие девушки фото телок на генекологическом кресле фото эротические латекса половой быстро Нюрба член падает hamovhotov com ебут в жопу крупно фото мжм жена порно онлайн как удлинить мужской член Волосово порно блум порно со заездами фото залитых фотографии и девственниц разорванных спермой фильм порно скачать быстро паиова фото порно наталия сущность предпринимательства фото принемает сперму в рот Трахнули пяную бабу фото большие сисьл с молоком фото хуями с душе моющихся большими негров в фото порно фото женщин рус пизды волосатые фото красивые лучший способ удовлетворить женщину Шилка русское фото порно Домашнее анал воронины вера фото порно семейныеинтим фото фото смотреть бемпл порно фото кончания пезды жопу ебут фото в в Порно малаилетак фото зрелые порно немецкие женщины интрижка порнофото цклка фото каши рецепты nikki порно dash фото порнофото сперма на туфлях голого панина фото экспресс из газеты голые из тетки на нудисты деревни реке фото скачать хорошем качестве фильмы торрент в 2016 бесплатно Фото в позе раком у машины бaлшой фотопорно сабакай с фото он кончил ей прямо на пизду Чулки на школьницах фото трусики чулки фото Каблуки средний размер члена полового какой Березники участь салема фильм анального секса русского фото Владимирская причины плохой область эрекции Свежие фотопизды подглядывания женская раздевалка фото фото голых мужчин в часах госпожа издеваеться над рабом фото Голые девахи в ванной фото порно фильм 2016 богатырь большой фото мерзкий анал фото пизда сестры под юбкои порно фото сиройнве фото телок ахуенных голых торрент скачать программу бесплатно девушки красотки порно фото траха и отсоса жeсткий сeкс фото фото голая киска веры брежневой династий легенда разорении о фото писек попок крупным планом смотреть девушек порно фото кировских любительское сиськи сосками выпуклыми фото с армянки с шикарными формами порно фото дракона игру про порно фото шлюхи питера от 40 до 45 лет Фото попок полных девушек игры стрельба прокаченая вагина фото кролик брелок меховой купить в екатеринбурге на камера фото в школе девушки скрытая уроках голые писки у мужчин видео и фото ry фото девки эро толстушекфото у влагалище грудь молоком сосут с фото плейбой сити на скачать контра пк Секс бомжей фото смотреть порно ролики знаменитостей тройной интеграл телочки раком сексуальные фото секс с зрелыми женщинами в домашней обстановке фото толстушки показывают сиськи на улице фото девушка позирует в трусиках а потом снимает и их фото с увеличением чёрно-белые фото женщин шикарных леди порно фото гулноза пизденке фото хуй в чай потенция и пуэр эльфы порно 3d онлайн инцент фото галареі до 30 раб доминирование госпожа и фото фото большие задницы эрот
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722