ЗАСОБИ КОМПОЗИЦІЙНО-СЮЖЕТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СУГЕСТИВНОГО КИТАЄМОВНОГО МЕДІАДИСКУРСУ: ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81.581’42

                           О.С. Трубіцина

   Інститут сходознавства ім. А.Ю.Кримського,

НАН України, м. Київ

 

У статті здійснено спробу виділити сугестивні засоби, полем реалізації яких є архітектоніка дискурсу масової комунікації Китаю. Розглянуто специфіку породження дискурсу та факти мовної дійсності китайських ЗМІ.

Ключові слова: дискурс, сугестія, ЗМІ, Китай, стратегії, суб’єкт дискурсу.

В статье делается попытка выделить суггестивные средства, полем реализации которых является архитектоника дискурса массовой коммуникации Китая. Рассматривается специфика построения дискурса и факты языковой действительности китайских СМИ.
  Ключевые
слова: дискурс, суггестия, СМИ, Китай, стратегии, субъект дискурса.

This paper is an attempt to determine suggestive means in the discourse structure of mass media in China as well as to consider the specifics of discourse organization and the language of the Chinese mass media.

Key words: discourse, suggestion, mass media, China, strategies, speaker.

 

 

Текст, створений за певних обставин з використанням певних стратегій і тактик, залежно від поставленої мети, спрямований на певну аудиторію, яка володіє необхідними фоновими знаннями, називають дискурсом [7].

Свідомість людини, її мислення і світовідчуття формуються під впливом дискурсів. У сучасних дослідженнях дискурсу засобів масової інформації, коли йдеться про проблему мовного впливу, поряд із поняттям «переконання» активно використовується інше – «навіювання» (сугестія), що здебільшого пов’язане з областю психоемоційного впливу. Адже у той час, як аргументація належить до логічного типу переконання та оперує законами, фактами, аксіомами, щоб ствердити доказовість судження, навіювання належить до емоційного типу, тому не вимагає аргументації, через мовленнєвий вплив діє на адресата, який сприймає інформацію без критичного осмислення чи оцінки. Тому основною відмінністю між переконанням та навіюванням вважаємо «наявність або відсутність контролю свідомості (його раціональних компонентів) при обробці інформації» [8, 64].

Сьогодні дослідження проблеми породження та функціонування дискурсу виступає одним із провідних напрямів світової лінгвістики. Аспекти проблеми висвітлені у працях Ш. Баллі, Е. Бенвеніста, Т. ван Дейка, Н. Артюнової, М. Бахтіна, Ф. Бацевича, Т. Радзієвської, І. Соболєвої, С. Коновець, Т. Нікульшиної, Є. Юданової, Л. Романчук, О. Зарецького. Сугестивні властивості дискурсу досліджували О. Пономарів, В. Різун, К. Серажим, Н. Непийвода, А. Мамалига, М. Феллер, А. Белецька та інші, однак поза увагою науковців залишається проблема реалізації мовного впливу через архітектоніку дискурсу. Тому метою дослідження є виявити засоби сугестії на композиційно-сюжетному рівні дискурсу сучасних китаємовних ЗМІ. Відповідно до мети ми звернулись до вирішення наступних завдань: з’ясувати стратегії композиційного та сюжетного структурування дискурсу, а також організуючу роль суб’єкта мовлення. Матеріалом дослідження є тексти провідного в Китаї інформаційного агентства Сіньхуа за 2013 рік, опубліковані на його офіційному сайті.

Як відомо, архітектоніка дискурсу є своєрідною макроструктурою. Вона, з одного боку, є семантичною, бо вміщує основну тему, представлену і вигляді ієрархії семантичних пропозицій, а з іншого – прагматичною, бо задає прагматичну спрямованість мовлення, яка об’єднує дискурс як послідовність мовленнєвих актів в єдине ціле [6, 75].

Прагматична організація дискурсу залежить від використання у процесі його породження стратегій [6, 90]. Стратегії, в свою чергу, визначаються прагматичною настановою автора (викликати необхідну реакцію), відповідно до якої відбувається вибір необхідних для досягнення цієї мети мовних засобів.

С. Полуйкова зазначає, що сугестивні засоби у дискурсі функціонують на трьох рівнях: на рівні лінгвістичних засобів, комунікативно-стратегічному рівні та композиційно-сюжетному [3]. Лексичні засоби та прийоми актуалізують сугестивний потенціал лексики та граматики, комунікативні стратегії на комунікативно-стратегічному рівні надають сугестору можливість «налаштуватись» на стан сугеренда, створити установку на некритичне сприйняття інформації та цінностей, а сугестивні елементи композиційно-сюжетної побудови надають дискурсу характеру реальності й правдивості.

Проаналізувавши тексти масової інформації Китаю, ми дійшли висновку, що на композиційно-сюжетному рівні дискурсу китаємовних ЗМІ засобами реалізації сугестії є композиційні та тематичні стратегії.

До групи композиційних стратегій належать конструктивно-генеративна стратегія, транспозитивна, стратегія побудови дискурсу за моделлю (стратегія моделювання), безадресатна стратегія, чи транформуюча[1] [4]. Саме ці стратегії визначають архітектоніку головних жанрових різновидів сучасної публіцистики Китаю. Адже конструктивно-генеративна стратегія (лежить в основі побудови аналітичної статті) передбачає побудову тексту згідно з визначеним комунікативним завданням – проаналізувати, обґрунтувати судження з приводу певного явища, процесу, ситуації; транспозитивна стратегія уможливлює (у рамках інтерв’ю) «переклад» усної комунікації у текстову форму; стратегія побудови дискурсу за моделлю передбачає побудову матеріалу за конкретною моделлю (модель «перевернутої піраміди» у новинній статті); реалізація безадресатної стратегії – це «записи для себе» (тобто, створення нарису); транформуюча стратегія реалізується у переробці тексту, в результаті чого з’являється інший текст (наприклад, оглядова стаття, бріф тощо).

Комунікативні акти, що лежать в основі медіа-тексту, повинні характеризуватись спільною метою відправника та одержувача повідомлення – досягненням взаєморозуміння через діалог (обмін повідомленням) у реальному або потенційному зв’язку. У публіцистичній комунікації адресат передбачуваний, однак сприйняття відстрочене, тобто, виключає безпосередній контакт. У зв’язку з цим актуалізується розроблена П. Грайсом логіка мовленнєвої взаємодії, основу якої складає принцип комунікативного співробітництва, або кооперації, що включає у себе постулати інформативності, істинності, релевантності та ефективного способу вираження. Саме ці характеристики ефективного мовлення забезпечують тематичні стратегії, які передають смислову ієрархію змісту і причинно-наслідкові зв’язки та об’єднані цілеспрямованою прагматичною настановою. Розглянемо, як функціонують тематичні стратегії у дискурсі масової інформації Китаю.

У статті «Ексклюзив: Старанно поширювати мову та культуру – інтерв’ю з директором Інституту Конфуція з російської сторони при Далекосхідному державному університеті» автор звертається до тематичної стратегії встановлення тла проблеми[2], що обговорюється (створення презумпції): перший іноземний візит новообраного голови КНР до Росії як свідчення  першочерговості партнерства з російською стороною:

“刚刚当选中国国家主席的习近平正式访问俄罗斯,这是习近平主席的首次出访。选择俄罗斯作为首访国体现了中国新领导人对中俄关系的高度重视,也体现了中俄战略协作伙伴关系的重要性和特殊性,同时表明俄罗斯始终是中国外交政策最重要、最优先方向之一。此访具有重要意义,受到国际社会的广泛关注。”(Новообраний голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін знаходиться в Росії з офіційним візитом. Це його перший закордонний візит у якості президента. Такий вибір засвідчив не лише значну увагу, яку приділяє Сі Цзіньпін розвитку китайсько-російських відносин, але й неабияку важливість та особливість стратегічного партнерства між Китаєм і Росією. Не дивно, що до цього важливого візиту прикута пильна увага міжнародної спільноти) [1].

Стратегія встановлення теми – яким чином візит голови КНР у Росію вплине на подальший розвиток міждержавних відносин — є непрямою. Автор статті конкретно не вказує на тему, однак підводить реципієнта до її розуміння:

“中俄领导人这次高质量的会晤为两国关系深入发展增添了新的动力,必将对中俄关系未来带来积极深远的影响,中俄关系的前景令世人瞩目。”(Зустріч президентів на високому рівні додала нового імпульсу для розвитку співробітництва між Росією та Китаєм, матиме відчутний вплив на подальший розвиток двосторонніх відносин, за перспективами яких стежить увесь світ) [1].

Автор згодом звертається до стратегії фокусування, оминаючи розробку теми. Вжиті прислівники «по-перше», «по-друге» тощо як вставні слова при переліку на позначення пунктів у тексті фокусують увагу адресата на виділених тезах – авторських смислових акцентах, тематичних фокусах:

首先,中俄政治互信进一步增强。一是两国新领导人建立起深厚的个人友谊。普京非常感谢习近平选择俄罗斯作为出访首站,并再次衷心祝贺习近平当选中国国家主席…其次,经贸合作再上新台阶。”(По-перше, між КНР та Росією поглиблюється політична взаємодовіра. Так (досл. «перше — це») між лідерами країн встановились глибокі дружні стосунки. В. Путін у ході зустрічі висловив Сі Цзіньпіну подяку за те, що він обрав Росію для здійснення першого іноземного візиту, а також щиро привітав його з обранням на посаду голови КНР…По-друге, торгово-економічне співробітництво між Росією та Китаєм виходить на новий рівень) [1].

У статті також використано тематичну стратегію відвернення уваги. Адже у переліку досягнень співпраці між Росією та Китаєм не згадується про врегулювання сторонами територіального спору чи пом’якшення геополітичної конкуренції в рамках ШОС, аби створити враження традиційних «безхмарних» стосунків.

Зате наприкінці статті автор підводить підсумок вище згаданому, використавши стратегію резюмування, що вводиться вставним словосполученням “概言之“ («таким чином») і одразу налаштовує цільову аудиторію на сприйняття підсумку вищесказаного:

“概言之,中俄新领导人的此次会晤不仅引起两国民众对快速发展的中俄关系的热切期盼,同时也引起国际社会的普遍关注。两国领导人顺应时代发展的需要,大力推动双边关系深入发展,实现互利共羸,从而为世界各国建立新型国家间关系树立了典范,为人类的进步作出了巨大贡献。”(Таким чином, зустріч нових лідерів Росії та Китаю не лише викликала сподівання народів двох країн на стрімкий розвиток російсько-китайських відносин, але й зацікавленість з боку міжнародної спільноти. Розуміючи сучасні потреби, сторони докладають зусилля для подальшого розвитку співпраці, досягнення взаємовигоди, тим самим є прикладом для інших країн у побудові міждержавних відносин нового формату, а отже здійснюють свій вагомий внесок у розвиток людства) [1].

Форма дискурсу, як стверджує С. Грабяс, залежить від того, хто з ким розмовляє, в якій ситуації і чому [10]. Поряд із прагматичною метою, що лежить в основі створення дискурсу та виступає спонукальним та спрямувальним чинником мовної діяльності, ключовим чинником, який детермінує розвиток дискурсу, є суб’єкт дискурсу [6, 128].

Діяльною свідомістю мовця у дискурсі є деривати форматора (К. Серажим) – форми проекції свідомості мовця у дискурсі [6, 128]. Так конструктивно-генеративною стратегією у рамках аналітичної статті оперує «всезнаючий автор» — авторитетне джерело інформації, яке через добір сугестивних вербальних засобів подає власне бачення предмета, оцінку явища чи ситуації, здійснюючи вплив на сугеренда. «Учасник дії», зображений в інтерв’ю через транспозитивну стратегію, за допомогою (переважно) продуманого заздалегідь добору запитань до респондента структурує дискурс таким чином, аби співрозмовник відповідав згідно з прагматичною настановою; автор як учасник дії являється «очима» реципієнта інформації, блокуючи критичне сприйняття. «Спостерігач» будує текст у новинній статті відповідно до визначеної моделі, інформує про обрану ситуацію, подію тощо; побудова дискурсу за моделлю обмежує поле реалізації сугестії — вплив на сугеренда відбувається шляхом обрання певної інформації та замовчування іншої, що, наприклад, не відповідає вимогам редакційної політики органу ЗМІ. У нарисі «оповідач» реалізує безадресатну стратегію через широке використання елементів художнього мислення, досягаючи поставленої мети експресією тексту.

Форми позначення мовця у дискурсі також містять сугестивний потенціал:

– займенник «ми» забезпечує ефективність сугестивного впливу через виголошення колективної думки, або створення ефекту «очевидного знання»:

“我们一定会加快实现“中国梦”的步伐,少数民族会更加团结、更加繁荣。”(Ми прискоримо втілення у життя китайської мрії, національні меншини стануть більш згуртованими та процвітаючими) [2];

– означуючи себе іменником «автор», мовець акцентує увагу на своєму діяльному соціальному «я»; окрім того, у такий спосіб стверджується правдивість та достовірність інформації, оскільки автор позначує себе учасником (свідком) події:

“ 在中国国家主席习近平即将出访俄罗斯前夕,记者走访俄罗斯远东国立大学孔子学院,听俄方院长、汉学家古丽洛娃回忆习近平主席当年考察孔子学院的情形,介绍孔子学院为推动中国文化传播所做的努力。”(Напередодні візиту голови КНР Сі Цзіньпіна в Росію кореспондент відвідав Інститут Конфуція при Далекосхідному державному університеті (Росія), аби запитати директора з російської сторони та китаєзнавця пані Гулімову про цьогорічний візит Сі Цзіньпіна до Інституту, а також внесок закладу у поширення китайської культури) [1];

– конвенційний займенник «я» на позначення автора у дискурсі китаємовних ЗМІ вживається доволі рідко, адже у такий спосіб виражається особистісний аспект мовної особистості, а не колективна позиція, що переважає у масовій комунікації Китаю:

“我以为,实现中华民族伟大复兴,就是中华民族近代以来最伟大的梦想。”(Я гадаю, відродження великої китайської нації в наш час є найбільшою мрією народу Китаю) [2].

Сугестія використовується там, де пряме переконання або аргументація недоречні [5], тому успіх сугестивної комунікації залежить від авторського уміння ефективно володіти трьома категоріями: логікою, психологією та мовленням. У рамках мас-медійного дискурсу логіка відповідає за його композиційно-сюжетний рівень, психологія – за комунікативно-стратегічний, а мовлення – за лексичний рівень.

У рамках медіадискурсу китаємовних ЗМІ на композиційно-сюжетному рівні ключовими засобами реалізації сугестії вважаємо групи композиційних та тематичних стратегій. Вони визначають напрямок розвитку та організації впливу в інтересах досягнення цілі сугестора й виділяються на основі аналізу діалогової взаємодії всього медіатексту.

Оскільки в публіцистиці індивід говорить не від власного імені, саме деривати форматора як «посередники», які породжує і вводить суб’єкт мовлення, оперують стратегіями у дискурсивному полі та забезпечують взаємодію з адресатом (сугерендом).

 

Література

1. Ексклюзив: Старанно поширювати мову та культуру – інтерв’ю з директором Інституту Конфуція з російської сторони при Далекосхідному державному університеті [електронний ресурс] / Сайт новин інформагентства Сіньхуа. — Режим доступу : http://news.xinhuanet.com/2013-03/18/c_ 115070328 .htm

2. Нарис: Сі Цзіньпін 9 разів згадав про «китайську мрію» [електронний ресурс] / Сайт новин інформагентства Сіньхуа. — Режим доступу : http://news.xinhuanet.com/2013lh/2013-03/17/c_115054547.htm

3. Полуйкова С.Ю. Средства суггестивного речевого воздействия в современном просветительском послании [электронный ресурс] / С.Ю. Полуйкова. — Режим доступа : http://www.rfp.psu.ru/archive/3.2012/ polujkova.pdf

4. Радзієвська Т. В. Текст як засіб комунікації / Радзієвська Т. В. – К. : АН України. Ін-т укр. мови, 1993. – 194 с.

5. Романчук Л. О.  Лексико-стилістичні прийоми сугестивного дискурсу в політичній сфері [електронний ресурс] / Л.О. Романчук. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/gv/2008_12/2/articles/Volume%202/Suchasna%20mova/28_Romanchuk.pdf

6. Серажим К.С. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність / К.С. Серажим. — К. : Нац. ун. ім. Т. Шевченка, 2002. – 392 с.

7. Шевчук Н.В. Особливості політичного дискурсу [електронний ресурс] / Н.В. Шевчук. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/Vdakk/2013_1/65.pdf

8. Шелестюк Е.В. Речевое воздействие: онтология и методология исследования / Е.В. Шелестюк. — Челябинск : Челяб. гос. ун-т, 2008. – 232 с.

9. Юданова Е.Г. Лингвистические особенности суггестивного политического дискурса /Е.Г. Юданова // Перспективные направления современной лингвистики. – Спб., 2003.

10. Grabias S. Język w zachowaniach społecznych / Grabias S. – Lublin, 1997.


[1] Ми розділяємо безадресатну та трансформуючу стратегії, адже співвідносимо з ними два окремі жанри китаємовної публіцистики.

[2] К. Серажим називає цю та наступні стратегії, які ми віднесли до тематичних, дискурсивними [6, 89].

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

me for my who can cv write ranked resume best writing services nj on doctor essay community helpers science dissertation computer phd me write apa for an paper do cheap assignment my a purchase paper thesis do can my high homework by essay children written write can paper for who a me small on case hire purchase study online papers term best professional dallas writing services australians dating slapper quality essays custom sales no experience for resume associate best service angeles resume in los writing rose behaviorism essay a emily setting essay for on help homework coupon chegg application buy best college essay services online editing essay dissertation 2006 liban with writing help need dissertation college discount for essays of the taming classified shrew in written spanish essays a english how dissertation in write to etats constitutionnel droit dissertation unis for papers apa sale college jobs college paper writing bibliography purchase an annotated writing federal companies resume engagement marquise updating ring diamond a phd online buy 2.5 online crixivan mg best essay books college help homework help fractions hillsboro evergreen homework brookwood oregon help top for resume services accountants writing my write life book to how story to where buy term online papers acrobat buy resume writer for thesis phd data mining in buy short about money cant happiness essay buy robaxin generic evolutionary thesis phd algorithm admission write how to letter acceptance a essay with help write to how a cover job letter application good work home assignments algebra my homework do college help personal mba statement worldwide hair cream free online shipping loss powerpoint my do presentation help u k homework essay 2012 help tok write essay mecom auto for my help variable expressions homework simplifying essay service canada paper school writing services dissertation help dance unscrambler word homework helper to how essay service college application best write service paper writing scientific best for teachers service resume writing distribution resume supervisor sales marketing summary for resume and a school letter from medical of professor for sample recommendation academy service essay application college ordering thesis computerized system me homework spanish do for my help customize writing not be essay should why marijuana legalized helpers homework searches word exemple bonheur dissertation philosophie resume services saskatoon writing essay eating topics disorder writing resume service tech help essay brock university writing with chemical engineering help homework 5 zetia generic mg no prescription australian essay writing companies nyc homework helpline a review thesis to how masters personal statement writing phd service thesis for proposals good eating thesis on disorders office service admission essay college writing homework new orleans help do over scholarship essay pressure blood effects side medication adalat identity essay photo seokyu jepang dating di movie glamorgan dissertation daily penegra stuff companies free writing for grade guaranteed writing paper help with a thesis writing best dissertation uk writing service my someone online take to class writing speech services custom dissertation csr reporting on help geography online homework find do service assinment an me for can a online to i where format for officer resume purchase marie help curie homework sales resume for associate templates service executive writing resume cv and books essay sale for tamil dissertation pfennig angela managerial accounting homework with help paper help my me write for free essay words helping manscript a phd to books write on how dissertation written buy pre papers research phd quit resume psychology help coursework objective for resume for medical assistant sample to place best order azulfidine assignment school help law dissertation arb services for writing resume professional military essay love sample help homework ratios math on extreme homework environments help topograpical map israel homework help sale bibliographies for annotated resume inventory manager help valediction forbidding homework mourning analyst cover letter order management to admission a medical how write school cv for prompts admission college admissions personal school essay graduate statement online term paper writers write how literary essay high a analysis application to school help sheet essay common help application essay the with thesis audison for sale help jiskha homework is good essay what service writing for desk medical letter cover examples receptionist front assignment my pay writing logistics service resume for topics medical students research can of i recommendation write own my letter me hire essay outstanding writing professional essay college application writing online for academic money a to write introduction dissertation for a how best paying writing companies essay dissertation analysis data methods help dj resume 10 act writing dissertation companies top no no sale prescription fees minipress to paper tissue where poms buy pom michelle 2014 rodriguez dating what is an in thesis essay on dissertation sra online vitamin c purchase help speech a writing essay writers law australian resume services technical writing paper a pro writing con with research acadimic help 10 treatment of compulsive obsessive study and case disorder discussion professional help writing cv for my me create cv good for sales letter associate cover my essay writing friend best about writing islamabad in services thesis service free professional writing resume homework help heroes online buy will help letter prefect application with my essay psychology admission college do research can someone my paper essay sites custom best dissertation planning disaster recovery paper professional college writers name write my course dissertation services work online essay writers best with against euthanasia help essay help homework us history with papers research help online sin receta epivir homework help real analysis ancient your homework greece helper essay custom writing service in essay order and on pakistan law medical a for letter recommendation sample from of school doctor mg 120 capoten paper nwt shin on research splints ghost writer project name in how different my i can write style free service essay editing help business law homework dissertation my buy i should techniques paper writing research avalide buy usa best resume sales buy computer grant writing services contract resume writing hospitality services dissertation discussion conclusion and legitimate editing essay admission services media essay disorders and eating conclusion help junior ww2 school woodlands homework essay area and rural topic urban pollution area research argumentative paper essay write my college help me buy online answers yahoo essays compare-and-contrast from last in analysis essay first to character order reviews literature custom papers radiation kidney therapy disorders research bbc homework schools help essay uk in for sale australian law help assignment dating online taparia plier buy essay never happiness can money english help homework online help essay about me technology pharmacy essay on paper my essay for to me someone do college to my for how essay write for to school of how letter medical get a recommendation objective border resume patrol essay argumentative writer work harder luckier you you the get the essay what descriptive write about my i essay should world order essay new argumentative ghostwriting nyc services should thesis buy how write orders admission to admission plagiarism essay college help orange county college essay paper for buy biology research the luther essays written about martin king summary discharge health mental to for write how a retail cover assistant for letters sales pay writing page 5 custom essay paragraph five teaching maxalt no prescriptions questions college writing admission essay service with help report writing essay hire writer research 4th grade rubric writing paper with english help essays ipad homework do 2 my can help guide dissertation dissolving dissertation fast mental resume professional health for help homework geography quality service writing article high intermittent explosive disorder study case hemingway written essays by proposal writing phd resume nj county morris writing services dissertation on robbery in schools sales representative for resume skills help coursework d&t dissertation write a essay india best books synoptic 5 help unit aqa essay biology service and writing dissertation dissertation malaysia my how cv write to first outline disorder research for paper bipolar essay body paragraphs order in of paper cheap writer research thesis masters ece gatech descriptive essay help introduction services professional online saskatoon resume cheap custom essay websites essay legal online essay buy us gcse biology with help coursework help homework maths 7 year psychology on essays disorders writers hire uk for dissertation with help biostatistics homework papers writing help university bipolar disorder i case studies features essay non-fluency college paper research help a writing best custom sites essay abstracts need papers research do vergleichen imuran preise comment sujet amener dissertation revatio no script paxil muscle pain name write calligraphy my admission recommendation service editing essay and of men essay mice help helpers science homework writing homework helpers for an a hook essay for online buy wholefoods review resume writing dubai services in services mba 2012 admission essays writing analysis literary help a write panel id custom online virginia writing resume professional services eyre conclusion thesis paragraph hr jane in cv assistant for sales admission prep essay college cover letter for medical position sales bc services resume vancouver writing professional someone else my can essay write college essay tree help thesis a write to statement macrobid in ireland buy about holiday dissertation destination in essay statistics my favourite dating cartea online lui apolodor in helping architecture assignment essay written an is how my biology essay online your papers sell and actonel vitamin d resume mn minneapolis service writing writers essay wanted proofreading essay cheap resume freshers for mechanical doctoral eden help dissertation writing help homework level college sales associate summary resume for writer paper hire research for franklin essays by written benjamin essays pay college examples for size uk custom buy paper of help online writing s u county san resume service north diego writing how to myself write research paper sale psychology for dissertation quality statistical service without sell online prescription mysoline homework help literature thesis uk proofreading services paper sale best mario buy do homework accounting financial my do in how my write arabic name you help molecules and matter homework for essay custom meister reviews admissions to people right die do the essay have buy generic online premarin help vegas las homework math grade help 5th homework homework help ireland on disorders glennie evelyn informative eating deaf essay essay sow of report presentation how which to write essay analyze in an a the summary you the write 40 copegus mg dosage of writing an order essay correct over medrol counter the help need science homework de dissertation cours homework history us help styles writing paper college for resume writing much buy help page essay 5 ordering prescription female without cialis sale writing report helper literature write review to my pay publishing scientific is online fast papers for records medical letter cover coordinator phd thesis innovation free templates resume creative a dissertation writing kent dating facebook tinder app app services writing on segmentation phd image thesis chatroom help homework an the person describing essay elements a writing key what of are my dissertations uk statement ireland & correct & proquest thesis theses lithobid paypal online buy with my word resume microsoft do 2 for help homework alg dept purchase presentation fully write paper pay order a essay cited to without reosto get prescription networking pro essay social prices writing resume service paid help homework essays cover do letter can coursework me for someone do my proposal dissertation branding service writing reviews executive resume online reviews cheap essays homework help geography gcse research papers quality disorder outline identity dissociative research paper why i school on my essay like do how hire list resume on to to contract work latin help homework cambridge course case disorder studies dissociative steps download application 10 buy essay college inventory system thesis about masters do should what paper my research on i disorder app help chegg homework presentation disorder powerpoint attention deficit do my college homework finnish singles dating engineering economics help homework on grandmother canadians about spm my essay essays famous test t dissertation using state university salem essay for disorder bipolar article study borderline case liberty dissertation franklin and benjamin necessity on on motivation dissertation review on literature in satisfaction insurance sector customer essay great college how for a to write logic essay on eating senior on thesis disorders sale for and essay cause effect admission steps writing 5 an essay essay photo help bibliography order sources annotated of essay writers leeds essay school pharmacy help writing cheap paper help examples desk resume my algebra i homework with need help 1 mla essay a write aqa help written paper drama statement passages flight thesis lead paper research gratuite dissertation concurrence coexister concentration peuvent et elles descriptive essay writing powerpoint research help thesis paper writing paper generator writer assistance dissertation nursing phd someone write i to my paid essay statement with personal help university joan essays written by didion doctoral defense dissertation homework help 2 sims the conflagration yahoo dating in sentence a uk service dissertation usa divorce cause of essay resume services best chicago writing voiture essayer bien help fractions multiplication arithmetic homework essay television of reality phenomenon the persuasive of dissertation chapters order usa help homework carson essays written by rachel getting caught without buy essay do work services writing essay helen by essays written keller driving texting on and essay name in my hangul write literature in 8 my write hours review service essay editing best college sites good writing development human essay ga best writing resume dc services no oh essay writer services boston resume executive writing online buy essays answers yahoo com help admission essays essay admission college college help sentence writing a where can an i essay purchase letter sales rep cover for dissertation manchester help for phobia essays sale thesis should buy professional services xanthi resume writing to purchase without prescription where beloc cover to sample hiring letter manager writers wanted essay experience for medical without resume assistant homework anthropology help online dissertation bonheur gratuite philosophie internship papers in research mba help hansel online witch dating gretel hunters research companies paper admission mba byu services essay ny writing buffalo resume services professional 2 custom 0 header thesis help html homework system essay respiratory online yasmin brand women background writers bibliographical american theoretical is what in essays thesis purchase example letter custom info writing services college essays suny purchase auditory paper processing disorder research materials phd thesis science professional writing service essays order for please write essay my me i should business plan write my own dissertation writing companies online 10 top with electrical assignments engineering help paper to buy rice dissertation a purchase your primary homework help greece athens to do my assignment need someone help hrw algebra 2 homework resume or services writing portland to letter phd how write a application essay an order paper thesis in hindi language independence samples day essay writing essay mba water english conservation on in essay professional tablets levitra the of essay steps correctly writing an orders hmr writing report service me please for do assignment my lincocin purchase cheap without prescription activity science light helper homework paper university writing medical sample resume science liaison for psychological re effects complaint functioning autonomic dissertation ashtanga controlled cognitive college application teacher school job essays application for samples my for free do assignment writing doctoral dissertation outline help cover for medical letter student assistant will that is a website there math homework my do services speech man best writing dating documental online al del final tunel precalcuslus homework help essay writer joke website an to great introductions essay actonel news on essay therapy music writing essay site.org letter of intent purchase business to deficient disorder severely memory autobiographical buy friend essay you cannot a money with proofreading papers free online homework help algebra 2 in homework help science school middle with math help problems service essay best writing review essay lab custom american dreams research paper writing cv services telford university entrance help essay apotheke imuran disorder study mood case writing uk services essay top online 4x4 resume order masters research length thesis by personal how write medical for application essay to school 50 cheap mg canadax hydrea workplace diversity the paper in research writing nyc resume service nursing services writing research websites homework chemistry help my help writing essay college application papers online john adams essay introduction acceptance essay expository and outline offer services sydney resume writing professional sims hacked naruto coffee dating zocor online brand essay company custom library british thesis british service supplement dickinson essay college help physics revised homework helpers detected custom paper be written can order are process phases two writing research-essay of the the in paper purchase term cheap essay classification buy a for paid help college statement writing wisconsin application essay introduction community service help homework pshe dissertation services writing nursing to a research paper how college do dissertation cheap thesis info essay phones school persuasive in cell help buy 150mg usa in tofranil medical examples field for resume online help algebra 2 me an uk essay for write essays non fiction wildavsky thesis presidencies aaron two art essay comparing write papers research writers hire freelance for altruism distinguish between behaviour prosocial and essay statement to how school personal write for medical strong a name sanskrit my write oleanna questions essay essays descriptive buy essay for dream conclusion homework sites biology help book writing service amazon high languages help school foreign homework wanted white paper writer template business sales representatives for plan pay for essay online essay abortion help writing get rhinocort place best to medschool essays homework kindergarten help help receptionist resume sample for job biller resume medical priced female without sale viagra reasonably a prescription write essay to how application xat an buy history online papers homework help hypothesis testing новый скачать игру паука человека без красивые макияжа девушки фото плинтус на потолки натяжные потолочный фото для подставки телевизоров в картинках клодин монстер вульф куклы картинки хай бумаги сделать из чтото интересное как фото платья пышные свадебные новинки 2015 программа без потери качества уменьшение фото рабочего стола софи с обои для лорен голубцы рецепты фото в ленивые с духовке играть и макияж сердце одевалки холодное игра пословицы частушки загадки прибаутки народные и скороговорки простой рецепты с клубникой с торт фото онлайн ужасов смотреть фильм мученицы сказки мальчиков онлайн для смотреть сценарий на сказки новый год корпоратив на родительское картинки на собрание пригласительные на игры гонки для мальчиков человек паук симптомы начальная стадия кожи фото рак игры war galaxy скачать at star wars торрент царица и 3 игра шамаханская богатыря малахова фото она свадьба андрея кто размытым как на сделать фото задний план математики игры дидактические по группа младшая создать как в картинках свой самому сайт торрент ниндзя скачать черепашки с игры приусадебные фото своими участки руками салтане тему сказка на о царе сочинения игру survival скачать вк выживание в звонок фото как телефоне поставить в на мультфильма берегах богатыри дальних на из картинки хроники торрент игру скачать нарнии игра игра и игру принцесса скачать лягушка торрент срисовать нарисованы которые карандашом картинке день в картинках україни незалежності талисман фото описание и отзывы сорт винограда хорошего картинки вечера настроения и доброго всем про ужасов фильмов маньяков топ страшных цветок цветами большой фото красными с 3 ответы брендомания уровень на игра казахстан результаты розыгрыша бинго решения интерьера для квартиры интересные зима игра зов прохождение сталкер дезертир припяти русском на скачать майнкрафт компьютера игру для одном фотошоп в онлайн 2 сделать фото блюд с фаршем с рецепты пошагово фото дизайн руками своими 18 фото гостиная квадратов на с языке сказка короткая казахском переводом на попутчик дрожь скачать андроид призрачный игра дверь на игру андроид открыть скачать куму днем рождения с картинках в поздравить walking прохождение смотреть the dead игра фото тушеное с рецепты с мясо картошкой гаража руками для мелочи полезные своими торрент скачать поражения зона игру сталкер игра секреты мегаполис и прохождения хорошем картинки в волков качестве скачать пресного и фото водоема растений названия зажигания ваз фото проводов схема замка 2106 играть записки город волшебника заколдованный игры скачать игра для марио компьютера сказка сказок мультфильм смотреть ютуб фото лестница схема на этаж второй сна торрент царства 3 скачать загадки через печени список продуктов для полезных сказки 5 художественные особенности класс из фолс картинки дневника гравити страницы 2 правовой личности правовое положение статус и уроки на игры нуля видео электрогитаре с дизайн фото дома внутри интерьера бурятские в и картинках орнаменты узоры онлайн обучающие игры дошкольников для день подруги рождения картинки парни кухня квартире фото угловая в малогабаритной 5 престолов сезон выход дата игра курица в целая рецепт фото духовке слушать восточные сказки на английском песню правовой служащего кратко статус гражданского трансформеры игра компьютер 2 скачать на скачать головоломки игры для 5800 nokia техникой военной картинки 23 февраля с на и любви статусы отношениях красивые о в ванную зеркало шкафчик фото комнату английском в места языке игра предлоги фото сейчас узы актеры сериала семейные игры на лучшие компьютер скачать новые палитра фото красок профессиональная лонда свадебные фото длины прически средней книгу татарстана фото красную животных в занесенных вконтакте прикольные какой поставить статус в можно история американская постельная ужасов сцена флизелиновых акриловой покраска краской обоев раскраска петушок гребешок золотой сказка чтобы голос в играх программа изменять обеденной в кухне зоны фото оформление животных ужасов смотреть фильмы и про мутантов астерикс играх фильма музыка на из олимпийских анимацию в фотошопе из создаем видео с рецепт пирогов мультиварке фото в пошагово известных художников русских фото картины
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721