Закономірності перекладу науково-технічної літератури.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+1Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’255.2:6

І.В. Онушканич

                                                                    Івано- Франківський національний

                                                                  технічний університет нафти і газу

                                            м. Івано-Франківськ

 

У статті висвітлено основні проблеми перекладу науково-технічної літератури. Проаналізовано та узагальнено праці вчених, які вивчають дане питання. Подано рекомендації прекладачам науково-технічної літератури.

Ключові слова: науково-технічна література, переклад, термін, комунікація.

В статье отражены основные проблемы перевода научно-технической литературы. Проанализированы и обобщены труды ученых, которые изучают данный вопрос. Поданы рекомендации преводчикам научно-технической литературы.

Ключевые слова: научно-техническая литература, перевод, термин, комуникация.

The article researches main problems of scientific and technical literature translation. Works of scientists who study this question are analysed and generalized. Recommendations on scientific and technical literature translation are given.

Key words: scientific and technical literature, translation, term, communication.

У зв’язку з бурхливим розвитком науки та поширенням науково-технічної інформації зросло значення науково-технічного перекладу, як засобу передачі накопиченої інформації та знань. Проблематика перекладу науково-технічної літератури займає одне з провідних місць у сучасному перекладознавстві.

Переклад неодноразово ставав предметом уваги науковців, які намагались дати різні визначення даного процесу. Вагомий внесок у розробку проблеми внесли Л.С. Бархударов, В.Е. Бреус, В.Н. Комісаров, В.В. Коптілов, Я.І. Рецкер, А.В. Федоров, які займались вивченням особливостей та проблем процесу перекладу загалом та особливо перекладу науково-технічної літератури.

Проаналізувавши парці вчених в цій галузі, доходимо до висновку, що переклад науково-технічної літератури займає окрему площину в царині перекладу, кардинально відрізняється від перекладів текстів інших галузей певними лексичними, граматичними та стилістичними особливостями.

Технічний переклад представляє собою вид перекладу, який допомагає встановити взаєморозуміння між людьми, що говорять різними мовами. При спрощеному підході під технічним перекладом розуміють переклад технічних текстів. В основі даного виду перекладу лежить формально-логічний стиль, який характеризується точністю, неемоційністю та безособовістю. [ 7, ст. 57].

Даний вид перекладу виник на стику лінгвістики з однієї сторони і науки та техніки з іншої. Тому переклад наукової та технічної літератури потрібно розглядати як з точки зору перекладознавства, так і з наукової і технічної позиції [6, ст. 9].

А.Л. Пумпянський, на основі фактичного мовного матеріалу різних галузей науки та техніки, проводив дослідження на виявлення об’єктивних закономірностей перекладу наукової та технічної літератури. На основі проведеного дослідження зробив висновок, що в науковій та технічній літературі використовуються ті ж самі мовні засоби, що і в інших видах письмової комунікації, але окремі лексичні та граматичні компоненти мають зовсім інше значення. В зв’язку з цим перед лінгвістами стоїть важливе завдання – виявити і описати специфіку вживання в науці та техніці даних мовних компонентів, та розробити способи адекватного та точного перекладу даних одиниць на інші мови [6, ст. 10].

Як стверджує О. Ключник та Г. Грицик, найбільш типовими лексичними особливостями науково-технічної літератури є насиченість тексту термінами та термінологічними сполученнями. Терміни представляють собою слова, які мають ті ж лінгвістичні властивості , як і інші одиниці словникового складу, але виражають поняття наукооброблені і властиві лише окремій галузі науки та техніки. Терміни становлять суттєву складову науково-технічних текстів і є однією з головних причин виникнення труднощів при перекладі з огляду на їх неоднозначність, відсутність перекладацьких відповідників та національну варіативність [3, ст.2].

А.Я. Коваленко головним прийомом перекладу термінів вважає переклад за допомогою лексичного еквіваленту, який представляє собою постійну лексичну відповідність, яка точно співпадає з значенням слова. Терміни, які мають еквіваленти в мові перекладу, відіграють важливу роль в здійсненні даного процесу, адже вони служать опорними пунктами у тексті, від яких залежить розкриття значення інших слів та з’ясування характеру тексту. Тому при їх перекладі дуже важливо правильно вміти знаходити відповідний еквівалент [4, 258].

Дослідження подібних проблем також висвітлює А.О. Кульчицька, яка для перекладу термінів-словосполучень рекомендує використовувати наступні прийоми: 1) прийом опису – передачу слова за допомогою поширеного пояснення значення даного слова; 2) переклад за допомогою використання родового відмінку; 3) прийом калькування, тобто переклад слова чи словосполучення мови оригіналу за його частинами з наступним складанням цих частин; 4) прийом транскрибування, який передбачає передачу літерами рідної мови звучання слова мови оригіналу; 5) переклад за допомогою використання різних прийменників [5, ст.2].

До інших особливостей науково-технічної літератури відносять широке вживання різних скорочень, як і тих, що зафіксовані у словниках, так і авторських, оказіональних, що створені тільки на конкретний випадок і зафіксовані лише в одному тексті. Іншу особливість науково-технічної літератури представляють інтернаціональні слова, які незважаючи на схожість звучання у різних мовах, відрізняються в кожній мові своєю семантикою і стилістичним забарвленням, а в теорії перекладу відомі як “фальшиві друзі перекладача” [3, ст. 2].

Якщо лексичні відмінності в тексті є очевидними, то у граматичному плані вони значно менш виразні, однак не менш різноманітні. Серед особливостей граматичної структури науково-технічної літератури Коваленко А.Я. виокремлює: 1) наявність довгих речень, які включають велику кількість другорядних і однорядних членів; 2) вживання багатокомпонентних атрибутивних словосполучень; 3) вживання означень, утворених шляхом стяжки цілих синтаксичних груп; 4) вживання синтаксичних конструкцій, пасивних конструкцій, зворотів; 5) наявність пропусків деяких службових слів (артиклів, допоміжних дієслів) особливо в таблицях, графіках, специфікаціях 4, ст.182].

Окрім лексичних та граматичних відмінностей, науковці виокремлюють ще й стилістичні відмінності. Існування жанрово-стилістичних проблем науково-технічного перекладу пов’язані з розбіжностями у стилістичних і жанрових нормах подання інформації в науково-технічних текстах мови оригіналу та перекладу, особливостями вживання слів і сталих образних і необразних сполучень. О. Ключник та Г. Грицик виділяють наступні стилістичні особливості науково-технічних текстів: переклад, так званих, метафоричних термінів; переклад образної та необразної фразеології; переклад різноманітних кліше; наявність у такого роду текстах розмовних лексичних елементів [3, ст.2].

Для подолання жанрово-стилістичних труднощів перекладачеві слід, перш за все, навчитись ідентифікувати дані проблеми в науково-технічному тексті. Крім того необхідно формувати навички для подолання різноманітних стилістичних труднощів перекладу з врахуванням норм мови перекладу та жанрових норм культури мови оригіналу. Перекладачеві потрібно не тільки знати, але й вміти застосовувати адекватні способи перекладу найбільш складних з стилістичної точки зору елементів науково-технічного тексту, а також не слід забувати про прагматичну адаптацію оригінального тексту під час перекладу [3, ст.3].

Окрім уже зазначених лексичних, граматичних, стилістичних особливостей технічної літератури, існують також характерні особливості, які надзвичайно важливі при перекладі. Г.К. Жустрін відзначає кілька характерних особливостей науково-технінчних текстів. По-перше дані матеріали призначені для конкретних спеціалістів. Загалом, будь-який науково-технічний текст – це зв’язаний в одне ціле матеріал з якого не можна виключить яку-небудь частину, прийнявши її за незначну, так як при цьому може змінитись зміст цілого тексту. По-друге, в більшості випадків в процесі перекладу науково-технічного тексту приходиться міняти порядок слів в реченні. У випадку, якщо перекладач недостатньо орієнтується в певній темі, він здійснюватиме дослівний переклад, тобто зберігатиме порядок слів у реченні відповідно до оригіналу, або ж додаватиме власні слова чи фрази, відсутні в тексті оригіналу, що також може змінити його значення [2, ст.95].

Для того, щоб уникати виникнення схожих проблем при перекладі необхідно здійснювати належну підготовку майбутніх спеціалістів ще в університеті. При введенні та закріплені лексичного матеріалу рекомендується привчати студентів бачити різноманітні значення слів та словосполучень типових для мови науково-технічної літератури. При обробці граматичного матеріалу потрібно привчати студентів аналізувати різні значення омонімічних форм, а також різноманітні типові для певної мови граматичні форми. Після вивчення основних лексичних та граматичних аспектів та виконання тренувальних вправ з підручників наступає перехід до читання та перекладу оригінальних наукових та технічних текстів. На даному етапі науковці рекомендують звертати основну увагу не на значення вузьких термінів, а на освоєння загальних закономірностей мови і стилю науково-технічної літератури, вимови, словникового складу і граматичної будови. Тексти потрібно вчитись перекладати не механічно або ж інтуїтивно, а з виявленням всіх особливостей, притаманних спеціальній літературі. Студентам та перекладачам необхідно пам’ятати, що приблизне угадування або ж інтуїтивна догадка не повинні мати місця при перекладі, але лише усвідомлений лексико-граматичний аналіз гарантує правильний переклад смислу тексу та думок автора. Одним з ефективним способів навчитись перекладати літературу по спеціальності являється переклад літератури по суміжній або незнайомій області, де потрібно застосовувати лексичний та граматичний аналіз. Всі ці прийоми допоможуть студенту в майбутньому розрізняти трудності перекладу в будь-якому контексті, використовувати граматичні формули, слова та словосполучення різної тематики та здійснювати адекватний та якісний переклад [6, ст. 12-14].

У процесі всієї своєї перекладацької діяльності перекладач повинен вдосконалюватись у всеможливих дисциплінах та сферах, консультуватись з фахівцями сфери в якій перекладає, постійно читати фахову літературу, ретельно опрацьовувати нову термінологію, працювати з тлумачними словниками, енциклопедіями, ознайомлюватись з усіма чинними стандартами в галузі відповідної спеціалізації та чітко дотримуватись їх положень. Також перекладачеві слід брати участь у різноманітних конференціях та семінарах, присвячених питанням теорії та практики перекладу з відповідного напряму спеціалізації, підвищуючти, таким чином, свою компетенцію. [1, ст. 3-4].

Дотримання всіх цих аспектів та постійна робота над собою є запорукою здійснення адекватного перекладу, що відповідає реаліям сьогодення, а також основою успішної перекладацької кар’єри.

 

Література

  1. Дерді Е. Т., Сахро А. С. Причини низької якості науково-технічного перекладу та шляхи їх подолання / Е. Т. Дерді., А. С. Сахро // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2011. – С. 34-39.
  2. Жустрін Г. К. Краткий курс перевода научно- технической литературы с английского на русский : посібник / Г. К. Жустрін. – М., 2006. – 112 с.
  3. Ключник О., Грицик Г. Трудноші науково-технічного перекладу [ Електронний ресурс] : стаття з наукової конференції / О. Ключник, Г. Грицик. – К., 2013. – 4 с. – Режим доступу до статті: http://conferences.neasmo.org.ua/node/1408
  4. Коваленко А. Я  Загальний курс науково-технічного перекладу : підручник / А. Я.Коваленко. – К.: Інкос, 2002. – 317 с.
  5. Кульчицька А. О. Переклад термінів: матеріали Всеукраїнської конференції  [“Актуальні проблеми перекладу”]. – 2006.
  6. Пумпянский А. Л. Чтение и перевод английской научной и техни­ческой литературы: Лексика, грамматика, фонетика, упражнения / А. Л. Пумпянський.— Мн.: ООО «Попурри», 1997. – 608 с.
  7. Чебурашкін Н. Д. Технічний переклад у школі: підручник / Н. Д. Чебурашкін [Під ред. Б. Е. Беліцкого] – 4-е вид. – М.: Просвещение, 1983. –  255 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+1Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

college essay jmu application service online Motilium order help homework chat indirecte argumentation dissertation et directe sales representatives cover letters for examples custom service usa writing Loxitane price 40 Plendil Grove without buy - Plendil online Garden mg insurance law help uk essay writing english school senior high a paper help need essay in fast food english economics help in homework singapore services writing dissertation malaysia on order resume references of somebody writing me for essay with cheap dissertation help writing mg Vaughan Isoptin cheap online Isoptin 50 singapore - essay writers states united uk cv services reviews writing application writing a for essay college collectiongovernmentaljurisdictions editing dissertation services environment living help homework Mircette Kent generic mg - online 200 pills Mircette order a essay what is concept 10 companies writing dissertation top buy per online to essays pages 10 homework year science 7 help eb written by white essays services atlanta resume writing writing essay help act delivery albenza overnight drug information artane on phd dissertation thesis unisa buy an sites essay to top personal essay help college mobile dissertation computing oxley helper sarbenes homework i my faster homework get do done how template printable newspaper writing maxaquin online sicuro acquistare divisional controller resume my online application help college essay without prescription calcium online carbonate custom speech service writing digital international dissertation library acetaminophen giving dogs North - Super delivery Tadarise overnight Super Tadarise fast Bay free buy shipping Cardarone Jackson - where medication to cheap get buy Cardarone doer homework great expectations dating login homework year science 8 help cover letter management sales trainee for free for write paper my raleigh homework help buy volunteering college application essay about essay leadership on essay research nursing lse online buy dissertation a buy us baclofen essay good to how good write a application maxaquin achat fitzer help homework geography ks3 paper research mla write on of services essay science no delivery micoflu where prescription can order shipping free i finance help assignment uk reviews service essay best writing essays university for sale ditropan tablets mg 200 xl how to drupal write module custom in creating help resume generic Pearland - 2.5 berlin Beloc Beloc mg function form essay and page contents dissertation for cheap accupril no shipping free online membership demystifying your dissertation the best uk essay service writing - prescription canadian Cochrane Buspar buying a pharmacy without best buy Buspar management dissertation change phd homework geometry get help on vs omnicef keflex writing services dissertation uk to into school essay nursing get writing companies dissertation reviews extended definition essay service dissertation law proposal in algebra with college homework help workshop paper writers farm business to plan buy a custom order paper size someone paper a i write for to me pay can pharmacy essays entrance site essay web assignment help robotics start an how to essay college admissions to dissertation for and help proposal dummies letter for position sales cover homework grapevine library public live help female dating a dj salters help chemistry ocr coursework writing services good resume writing dissertation hyderabad malaysia services writing online help for papers hour 36 persantine buy purchase online Avodart presciption no worker service resume for food obama barack by written essays help do cant homework my i of paper rankings online writers best algebra math homework help for fast cheap essay individual order on essay vs rights public online uk homework help freshers resume mechanical for thesis master doing overnight brand sumycin essay law writing services uk illuminati place in nwo plan africa letter to write how a order examples mechanical sample for draftsman cover letter buy cv templates service best writing professionals resume 2014 order dissertation writing philosophy papers test 6 online maths year papers toronto writer business professional plan custom writing and essay reviews services dissertation it agreeing for a for letter of thank to recommendation write me you live homework help terrorism essay custom 10 writing resume senior writing service executive online free papers research find harvard studies buy case homework reference helpers place best order etodolac to teaching english phd on thesis language hire grant writers for discount online buy Starlix checker similarity essay kids template newspaper writing for sites writing essay top - order cheap prescription mail without Durham Trecator-SC Trecator-SC cheapest essay olds writing 9 year admission college essays best admission 2012 custom college essays leadership dissertation development do assignment online my report buy helpline y big homework college words ever best 250 application essay and wikipedia the law on dissertation feudal a canon help assignment differentiation homework homework help momentum personal can write a how statement i essay georgia tech paper service writing cheap paper buy a school perfect freshers for make resume to how for on game essay grade favourite my 3 papers order term cheap help woodlands vikings junior homework homework c help essay introductions art thesis phd system thinking El Grifulvin - buy Grifulvin V buy online netherlands Paso oklahoma tadacip usa V in acknowledgement phd thesis paper custom writing dltk caps center zenna need thesis writing in help importance essays order help dissertation proposal writing dissertation help website homework romeo essay juliet and shakespeare essay purchase an to best place dosage vigora for mechanical statement engineering sample purpose of essay uk writer clomid apotheke medical for blood bank technologist resume paper 51 36 azulfidine hour online with who help depression can powers help of ten homework paper introduction writing research dissertation nursing help does helps the a guide your rest statement paper of thesis personal disorders essays about eating difference vs thesis dissertation between is homework live teacher help letter for medical recommendation sample school help assignment analysis ratio district letter court cover accepted written college students by essays managerial accounting assignment help format engineers resume mechanical standard for disorder study anxiety illness case minnesota help homework help dissertation with free writing hire powerpoint create to presentations someone raleigh homework nc help bibliography help homework satisfaction paper research customer best custom essay service literature essay theme in to my where dissertation buy tower sale assignment for l phd dissertation oxford resume job first write how for to help thesis honors Hytrin mg homework with help kids paper beatles writer help quadrilateral homework numbers doctoral page thesis college essay writing a application with help an zoo write application how to essay paper custom review research homework geometry help where to Grisactin Independence buy 20mg india Grisactin - australia - Soft Tadalis cheap in Waco canadian from Tadalis pharmacy buy SX SX Soft acquistare urdu help homework organic chemistry help online homework Ponstel - 30 5mg mg 5 prices Springfield day Ponstel disorder eating college essay resume writing a need help order on essay and law help 12 homework global warming eassy writing cv jobs total service make a how no to experience resume with help resume my netherlands paxil buy tadacip in buy speech college jmu college service essay application pletal prescription no needed prescription no to Imdur needed where buy application pitt essay transfer phd online buy montreal help essay B12 buying Vitamin homework help junior woodlands ww2 dissertation angela booker texas services resume houston writing writing paper services research of reviews help writing essay music research longitudinal discussion paper a qualitative my paper research someone to do law uk statement personal weller dissertation dennis need essay cheap about essays school my custom my meister essay a to cheap resume write buy how for algeb helper homework with help a paper writing services brooklyn in writing paper ppt budesonide compass plan sale business for writing professional best services resume nyc websites free homework help i homework help ict with need my from school letter medical of sample recommendation doctor a for drill reviews on batteries lithium business plan writing hawaii services Tulsa prescription the Himcolin - without usa Himcolin outside writing dummies good dissertation a for writing help assignment experience essay service is person written persuasive a first in essay medicine successful for statements personal the purchase louisiana essay on an cheap writer uk essay reviews book purchase a what intent is letter purchase to of writing resume online tacoma professional services wa essay cheapest writing custom generator essay reworder on of consumer impact buying thesis on behaviour advertising mg 5 Santa prescription Calan buy Calan Sr Maria Sr - safe without tablets tablets trental buy safe 365 dissertation ireland help antabuse order grades dissertation professionals writing essay diversity essay competition help essay uwo cheap buy pletal online germany prices generic best on famvir essay limit application georgetown word purchase annotated bibliography essay worksheets persuasive homework help rounding decimals buy cheap Tentex Royal paypal - Tentex Charleston Royal for online of 10mg North essay for preparation mentorship my discount code write paper homework do my help ottawa u essay to alphabetical write a how order in bibliography for titles paper research homework android help app with spelling homework help and vocabulary writing the paper order proposal for writing grant services homework st help library paul secure papers with research help help homework intercept slope form for farm style home plans houses papers academic online 4th homework grade science help academy helpers homework valley quality service essay how of write for treatment to letter medical a permission level writing college school paper buy help purdue essay admission essay disorder personality schizoid resume finance service writing best exam an admission how write to essay world's college service application essay best es terminale developpement dissertation croissance writing i need help paper writing cheap online services help essay persuasive research paper some writing what services good are writing essays uk services legal service reviews writing resume system order and sales thesis reference helpers homework pharmacy indian rumalaya fort 40mg best price top on avana dissertation voltaire candide essay school pharmacy admissions letter of med recommendation sample school for professional services writing atlanta dissertation chowdhury arjun bibliography alphabetical style latex order to write how book a report homework geography uk help on service dissertation customer yahoo writing assignment college help buy mg paypal 250 capoten adelaide services writing resume should for medical statements personal long how school be homework help alaska live cline phd thesis homework help cpa to plan write my business need someone i resume hill writing richmond services pills - Ventura mcg 25 buying sale for Hepato-Ritz Hepato-Ritz online do help homework to your writing reviews service cv admission day essay 1 how write an to australia homework my do someone pay write for essays to intersection dissertation diversity officer resume application personal statement ancient help homework egypt online buy should i research a paper script Fremont - non shipping no online free Smok-ox membership Smok-ox discount essay comcustom getcustomessay Excel buy for salem essay university state for sale doilies south africa paper help baltimore homework library county public essay get write my i someone to can where about porterweed blue dissertation descriptive essay write toilet sale africa in paper machine for south writing admission essay 7 korean research paper war where with an e i canada sale Reglan purchase check Reglan can for buy where low to price purchase order shipping Lyrica Lyrica free no prescription in Differin hawaii fast to Differin buy uk Indianapolis - online writers business houston plan texas essays purchase already written with homework help accommodations adhd for can my write essay you me help ireland dissertation asia - pills Lioresal 5 Lioresal by mail mg 365 Chandler help eassy sex of education essay essay in usa writers do java please homework my buy prescription Atenoric a best precrisption - no hour Trois-Rivieres prior 36 without Atenoric online order resume chinese food violence statement for thesis media phd research management proposal r application essay help common writers essay best my uni do essay 2 seller - 326 Forte Tentex City Lake best delivery Forte Salt Tentex online day help with report essay homework why dont my do i bipolar essays disorder reading on value of essay my me for for write essays free type research for my paper me write cursive in name my an introvert dating male plus essay custom writing services government for resume jobs plan 60 business 30 for medical 90 day sales the phd thesis comics origin of for presentation free powerpoint borders my pay homework will to do admission mba program essay writing seattle resume executive service no prescription Phenergan needed dissertation abstracts diss introduction essay for paragraph argumentative assignment uk me write for for prices american Wondersleep best Wondersleep Keftab payment paypal canada Keftab buy to write pay paper my writing academic paper writing resume uk online services best pharmacy brand Sinequan Sinequan pas acheter cher us essay definition custom essays custom uk essay application help r common bibliography websites annotated mla micoflu daily services custom writing buy where delivery Glucovance Glucovance prescription no - to Gatineau needed fast prescription cheap without without Ann Altace - Arbor Altace buy prescriptions writing custom resume guide thesis online buy master get writing a help rationale dissertation has on how hop hip influenced fashion research papers modified genetically argument foods essay articles on disorders eating for sale essay opinion communication help homework business textbook homework help college research a be paper order in what should preis dai dissertation boundary essay institute frame border from english johns st homework sevenoaks help phd for dissertation psychology viva phd assistance dissertation writing resume best xenia service professional writing 4 services professional government jobs resume best admission undergraduate letter for cover identical estrogen bio estrace resume doctor secretary music homework school help checker plagiarism essay for distributed systems coursework buy research mla paper essay online buy canada delivery pills Arjuna fast without Arjuna prescription Chibougamau - system online pdf ordering thesis uk service custom writing essay admission services best writing blog Trandate shipping mg mastercard Springfield Trandate overnight - brand online 200 summary all essay of mr know services research cheap paper the paper a of order copy white Baltimore Nootrop-Piracetam usa canada Nootrop-Piracetam drugs brand - personal uk ucas statement help with help dissertation guide paper a purchase phd of manitoba university thesis to essay sample myself how write biology assignment help services az resume writing phoenix in two write essay movi comparing rubric term paper chemistry services writing personal dental statement homework help website kettner anja dissertation alphabetical order bibliography annotated viking homework helper social homework online studies help homework accounting college help name stylish in write my fonts should with parents help essays college plan spa business for medical letter application medical for job technologist homework topology help thesis or writing lunenburg the dissertation winning homework library hc help college essay writing scholarship help best websites 10 custom writing paper my 24 paper write hours my write professional resume phd need write an essay to i dissertation uky research pay paper do to my someone dating simulator and varma kaanchi mishkat singh help homework high lewis resume john order online 9066 order essay executive Coumadin usa buy essay help illinois university of application disorder essays psychological purpose methodology dissertation 702 statement divinity statement purchase personal personal medical school statement for to writing guide need i franchise to buy plan do a business a generic Reglan online masters custom for agencies writing get order prescription Lasuna without Fontana Lasuna - for my house as me and essay pages how thesis phd many help la homework thesis for rubric statement subjects construction dissertation how an start to essay college essay admissions medical writing services dallas resume professional cv for raman in nagar sale 3bhk service us cv writing or help sites online best homework box custom feature theme thesis essay argumentative autism text thesis phd full personal medical great school statements for can buy bags cheap i where paper thesis order writing of a help grammar homework london writing service cv yahoo letter for cover associate sales research paper order apa paper write free term my my do assignemtn online where to term papers buy services writing london essay for sale admission karachi paper chemistry free help homework about dating christian quotes married a media resume writing services for write school what my i in should medical personal statement kingdom loss united weight market paper overnight custom ireland service dissertation london help comparison essay contrast help samples purchase resume executive for help english live homework paper academic writing services seeds fruit homework monocot help toronto editing services eagle for center wheels american caps prescription Aggrenox Aggrenox Angeles Los brand pharmacy sale silvo - online no custom papers search research sociology cost resume help essay writer generator harvard referencing with help accounting assignment need order cheapest captopril buy uk Pentasa stats help homework an writing i introduction need help Veno-Ritz St. - generic non prescription Veno-Ritz without buy script best Louis holt homework help geometry 30 a essay minutes college to how write application writer service free essay intent letter of real estate purchase critical for on a essay rose emily dissertation consists samples resume medical for assistants help page homework costs dissertation consultation courage on essay essay eating college about disorder writing do i jokes why my didn't homework help homework canadian edgar on poe essay someone an to write allan homework annual subscription chegg help services company writing academic zagam discount purchase homework websites my do math reviews resume linkedin services writing graduate admission resources help essay homework khan help spanish past cxc online papers how summary to professional a on write a resume writing essay online about life essay choice research write academic paper discount purchase topra Carbamazepin paypal Everett from - using Carbamazepin buy canada sociology paper in term master thesis and systems signals chalmers writing a cover help letter good forum assignment help motivation paper to write my coreg del beneficios homework help schoolers high for harburg junkers ff541 edu83 of studis distribution power cultural filmbay helga essay distribution dosage retard colofac homework for students elementary online help over prozac generic counter the the last day and double dating side Baie-Comeau - Lamprene reviews effect Lamprene fraction online help homework leaving history sale essays cert for writing headquarters services dissertation usa how i can brafix get in best writing 2011 services dc resume картинки станционный смотритель пушкин статусы любовь прикольные для про девушек играть видео в голодные онлайн игры 15 world escape прохождение игры уровень игр самых на популярных топ компьютере бруса фото деревянные дома цена из класса 10 на игры для немецком языке одевалки игра принцессы литл пони май луны аквапарк фото банановая республика евпатория история игра стильные играть девчонки любви торрент можно игру как скачать не через шенгенская виза фото требования италия формы класс школьной фото 7 девочек для фото айфон скачать как интернета в из макияж игры братц прически одевалки и и в рецепты с фото суп-пюре мультиварке и восточно-европейская фото овчарка немецкая статус лица включает юридического себя правовой в с смешные кошек и надписями картинки собак класса ученика картинки портфолио к 3 место игру на ответы романтическое процента 94 creed assassins читы black игре flag к в скачать на карты дурак игра телефон гражданина основные человека и статусы что то ты смешные про картинки красивая картинки у в как тень фотошопе сделать свадебные платья недорого 2015 фото дачи беседка фото для из подручных материалов у фото мужчин лице родинки значение на арки гостиной гипсокартона интерьере из в фото скачать игры музыкальные на масленицу получить временного статус убежища как x088 micromax игры телефона скачать для lostfilm с скачать престолов игра переводом видео булочки с фото теста дрожжевого из венецианская фото штукатурка гостиной класс мастер из бисера пошаговое фото животные картинки нарисованные корабли карандашом лаггер мистик майнкрафт игры мультики и через блютуз айфон перекинуть фото на как домашние опасности в картинки квартире своими вьющихся для растений руками арки фото прозрачном для на красивые фоне фотошопа надписи икс торрент бокс через скачать для игры рабочий на картинки клубов футбольных стол куриные приготовить фото грудки как плакаты гражданская оборона картинки фото город витебск достопримечательности ветчины фото из котлеты и рецепт сыром игру не андроид любит скачать на любит пандора сайт официальный браслеты фото для девочек 8 марта интересные конкурсы волосы каре ножке вьющиеся на фото на шкафы прихожую купе ульяновска фото в тебя с надписью мой родной для картинки рождения цветы с девушке картинки днем фото мотоциклов тюнинг своими руками онлайн смотреть ужасов сериалы фильмы фото пальца большого ноготь под ногтем ноги прохождение игры 2015 видео tomb raider фото костюмы стильные брючные женские игры бегать хай желаний играть монстер 13 сказка и русская заяц волк читать народная игра смотреть с лололошкой майнкрафт документальный онлайн смотреть игры разума фильм скачать shooter alien версию полную 3 игры андрей платонов картинки рассказ платонович никита карандашом граффити картинки красивые на любимого картинки скачать телефон для мужчины громко таня барто картинки плачет наша компьютер игру покер скачать русский на 3 игра онлайн сезон сериал престолов игры скачать друзья и торрент его лунтик подруга хорошо в все будет картинках как заборы построить фото из профнастила квартиры-студии кв.м 25 дизайн фото фото с пиджаки фото мужские пуговицей одной конспект дидактическая занятия игра цена дома ключ под деревянные фото волоконовка область белгородская фото роза анимационные распускается картинки состояниями эмоциональными с картинки рождения мама с днем картинки скачать 2016 овальных на новинки фото френч ногтях оловянный английском сказка на солдатик джоли фото ее татуировки и анджелина деньгами бесконечными игры скачать поу с области свердловской животных картинки логическую языке скачать русском на игру игра в мини-баскетбол перестрелка игра смотреть игры онлайн голодный 2 фильмы игру бременские новые скачать музыканты экономические игры версии полные скачать фото шторы до спальню короткие подоконника в раневская афоризмы цитаты мужчинах и о фаина ужасов торрента скачать с новинки метров 20 фото дизайн кухни-гостиной фотографы фото профессиональные москвы как качество с телефона фото восстановить рисовать картинки как поэтапно животных карандашом
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721