Закономірності перекладу науково-технічної літератури.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’255.2:6

І.В. Онушканич

                                                                    Івано- Франківський національний

                                                                  технічний університет нафти і газу

                                            м. Івано-Франківськ

 

У статті висвітлено основні проблеми перекладу науково-технічної літератури. Проаналізовано та узагальнено праці вчених, які вивчають дане питання. Подано рекомендації прекладачам науково-технічної літератури.

Ключові слова: науково-технічна література, переклад, термін, комунікація.

В статье отражены основные проблемы перевода научно-технической литературы. Проанализированы и обобщены труды ученых, которые изучают данный вопрос. Поданы рекомендации преводчикам научно-технической литературы.

Ключевые слова: научно-техническая литература, перевод, термин, комуникация.

The article researches main problems of scientific and technical literature translation. Works of scientists who study this question are analysed and generalized. Recommendations on scientific and technical literature translation are given.

Key words: scientific and technical literature, translation, term, communication.

У зв’язку з бурхливим розвитком науки та поширенням науково-технічної інформації зросло значення науково-технічного перекладу, як засобу передачі накопиченої інформації та знань. Проблематика перекладу науково-технічної літератури займає одне з провідних місць у сучасному перекладознавстві.

Переклад неодноразово ставав предметом уваги науковців, які намагались дати різні визначення даного процесу. Вагомий внесок у розробку проблеми внесли Л.С. Бархударов, В.Е. Бреус, В.Н. Комісаров, В.В. Коптілов, Я.І. Рецкер, А.В. Федоров, які займались вивченням особливостей та проблем процесу перекладу загалом та особливо перекладу науково-технічної літератури.

Проаналізувавши парці вчених в цій галузі, доходимо до висновку, що переклад науково-технічної літератури займає окрему площину в царині перекладу, кардинально відрізняється від перекладів текстів інших галузей певними лексичними, граматичними та стилістичними особливостями.

Технічний переклад представляє собою вид перекладу, який допомагає встановити взаєморозуміння між людьми, що говорять різними мовами. При спрощеному підході під технічним перекладом розуміють переклад технічних текстів. В основі даного виду перекладу лежить формально-логічний стиль, який характеризується точністю, неемоційністю та безособовістю. [ 7, ст. 57].

Даний вид перекладу виник на стику лінгвістики з однієї сторони і науки та техніки з іншої. Тому переклад наукової та технічної літератури потрібно розглядати як з точки зору перекладознавства, так і з наукової і технічної позиції [6, ст. 9].

А.Л. Пумпянський, на основі фактичного мовного матеріалу різних галузей науки та техніки, проводив дослідження на виявлення об’єктивних закономірностей перекладу наукової та технічної літератури. На основі проведеного дослідження зробив висновок, що в науковій та технічній літературі використовуються ті ж самі мовні засоби, що і в інших видах письмової комунікації, але окремі лексичні та граматичні компоненти мають зовсім інше значення. В зв’язку з цим перед лінгвістами стоїть важливе завдання – виявити і описати специфіку вживання в науці та техніці даних мовних компонентів, та розробити способи адекватного та точного перекладу даних одиниць на інші мови [6, ст. 10].

Як стверджує О. Ключник та Г. Грицик, найбільш типовими лексичними особливостями науково-технічної літератури є насиченість тексту термінами та термінологічними сполученнями. Терміни представляють собою слова, які мають ті ж лінгвістичні властивості , як і інші одиниці словникового складу, але виражають поняття наукооброблені і властиві лише окремій галузі науки та техніки. Терміни становлять суттєву складову науково-технічних текстів і є однією з головних причин виникнення труднощів при перекладі з огляду на їх неоднозначність, відсутність перекладацьких відповідників та національну варіативність [3, ст.2].

А.Я. Коваленко головним прийомом перекладу термінів вважає переклад за допомогою лексичного еквіваленту, який представляє собою постійну лексичну відповідність, яка точно співпадає з значенням слова. Терміни, які мають еквіваленти в мові перекладу, відіграють важливу роль в здійсненні даного процесу, адже вони служать опорними пунктами у тексті, від яких залежить розкриття значення інших слів та з’ясування характеру тексту. Тому при їх перекладі дуже важливо правильно вміти знаходити відповідний еквівалент [4, 258].

Дослідження подібних проблем також висвітлює А.О. Кульчицька, яка для перекладу термінів-словосполучень рекомендує використовувати наступні прийоми: 1) прийом опису – передачу слова за допомогою поширеного пояснення значення даного слова; 2) переклад за допомогою використання родового відмінку; 3) прийом калькування, тобто переклад слова чи словосполучення мови оригіналу за його частинами з наступним складанням цих частин; 4) прийом транскрибування, який передбачає передачу літерами рідної мови звучання слова мови оригіналу; 5) переклад за допомогою використання різних прийменників [5, ст.2].

До інших особливостей науково-технічної літератури відносять широке вживання різних скорочень, як і тих, що зафіксовані у словниках, так і авторських, оказіональних, що створені тільки на конкретний випадок і зафіксовані лише в одному тексті. Іншу особливість науково-технічної літератури представляють інтернаціональні слова, які незважаючи на схожість звучання у різних мовах, відрізняються в кожній мові своєю семантикою і стилістичним забарвленням, а в теорії перекладу відомі як “фальшиві друзі перекладача” [3, ст. 2].

Якщо лексичні відмінності в тексті є очевидними, то у граматичному плані вони значно менш виразні, однак не менш різноманітні. Серед особливостей граматичної структури науково-технічної літератури Коваленко А.Я. виокремлює: 1) наявність довгих речень, які включають велику кількість другорядних і однорядних членів; 2) вживання багатокомпонентних атрибутивних словосполучень; 3) вживання означень, утворених шляхом стяжки цілих синтаксичних груп; 4) вживання синтаксичних конструкцій, пасивних конструкцій, зворотів; 5) наявність пропусків деяких службових слів (артиклів, допоміжних дієслів) особливо в таблицях, графіках, специфікаціях 4, ст.182].

Окрім лексичних та граматичних відмінностей, науковці виокремлюють ще й стилістичні відмінності. Існування жанрово-стилістичних проблем науково-технічного перекладу пов’язані з розбіжностями у стилістичних і жанрових нормах подання інформації в науково-технічних текстах мови оригіналу та перекладу, особливостями вживання слів і сталих образних і необразних сполучень. О. Ключник та Г. Грицик виділяють наступні стилістичні особливості науково-технічних текстів: переклад, так званих, метафоричних термінів; переклад образної та необразної фразеології; переклад різноманітних кліше; наявність у такого роду текстах розмовних лексичних елементів [3, ст.2].

Для подолання жанрово-стилістичних труднощів перекладачеві слід, перш за все, навчитись ідентифікувати дані проблеми в науково-технічному тексті. Крім того необхідно формувати навички для подолання різноманітних стилістичних труднощів перекладу з врахуванням норм мови перекладу та жанрових норм культури мови оригіналу. Перекладачеві потрібно не тільки знати, але й вміти застосовувати адекватні способи перекладу найбільш складних з стилістичної точки зору елементів науково-технічного тексту, а також не слід забувати про прагматичну адаптацію оригінального тексту під час перекладу [3, ст.3].

Окрім уже зазначених лексичних, граматичних, стилістичних особливостей технічної літератури, існують також характерні особливості, які надзвичайно важливі при перекладі. Г.К. Жустрін відзначає кілька характерних особливостей науково-технінчних текстів. По-перше дані матеріали призначені для конкретних спеціалістів. Загалом, будь-який науково-технічний текст – це зв’язаний в одне ціле матеріал з якого не можна виключить яку-небудь частину, прийнявши її за незначну, так як при цьому може змінитись зміст цілого тексту. По-друге, в більшості випадків в процесі перекладу науково-технічного тексту приходиться міняти порядок слів в реченні. У випадку, якщо перекладач недостатньо орієнтується в певній темі, він здійснюватиме дослівний переклад, тобто зберігатиме порядок слів у реченні відповідно до оригіналу, або ж додаватиме власні слова чи фрази, відсутні в тексті оригіналу, що також може змінити його значення [2, ст.95].

Для того, щоб уникати виникнення схожих проблем при перекладі необхідно здійснювати належну підготовку майбутніх спеціалістів ще в університеті. При введенні та закріплені лексичного матеріалу рекомендується привчати студентів бачити різноманітні значення слів та словосполучень типових для мови науково-технічної літератури. При обробці граматичного матеріалу потрібно привчати студентів аналізувати різні значення омонімічних форм, а також різноманітні типові для певної мови граматичні форми. Після вивчення основних лексичних та граматичних аспектів та виконання тренувальних вправ з підручників наступає перехід до читання та перекладу оригінальних наукових та технічних текстів. На даному етапі науковці рекомендують звертати основну увагу не на значення вузьких термінів, а на освоєння загальних закономірностей мови і стилю науково-технічної літератури, вимови, словникового складу і граматичної будови. Тексти потрібно вчитись перекладати не механічно або ж інтуїтивно, а з виявленням всіх особливостей, притаманних спеціальній літературі. Студентам та перекладачам необхідно пам’ятати, що приблизне угадування або ж інтуїтивна догадка не повинні мати місця при перекладі, але лише усвідомлений лексико-граматичний аналіз гарантує правильний переклад смислу тексу та думок автора. Одним з ефективним способів навчитись перекладати літературу по спеціальності являється переклад літератури по суміжній або незнайомій області, де потрібно застосовувати лексичний та граматичний аналіз. Всі ці прийоми допоможуть студенту в майбутньому розрізняти трудності перекладу в будь-якому контексті, використовувати граматичні формули, слова та словосполучення різної тематики та здійснювати адекватний та якісний переклад [6, ст. 12-14].

У процесі всієї своєї перекладацької діяльності перекладач повинен вдосконалюватись у всеможливих дисциплінах та сферах, консультуватись з фахівцями сфери в якій перекладає, постійно читати фахову літературу, ретельно опрацьовувати нову термінологію, працювати з тлумачними словниками, енциклопедіями, ознайомлюватись з усіма чинними стандартами в галузі відповідної спеціалізації та чітко дотримуватись їх положень. Також перекладачеві слід брати участь у різноманітних конференціях та семінарах, присвячених питанням теорії та практики перекладу з відповідного напряму спеціалізації, підвищуючти, таким чином, свою компетенцію. [1, ст. 3-4].

Дотримання всіх цих аспектів та постійна робота над собою є запорукою здійснення адекватного перекладу, що відповідає реаліям сьогодення, а також основою успішної перекладацької кар’єри.

 

Література

  1. Дерді Е. Т., Сахро А. С. Причини низької якості науково-технічного перекладу та шляхи їх подолання / Е. Т. Дерді., А. С. Сахро // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2011. – С. 34-39.
  2. Жустрін Г. К. Краткий курс перевода научно- технической литературы с английского на русский : посібник / Г. К. Жустрін. – М., 2006. – 112 с.
  3. Ключник О., Грицик Г. Трудноші науково-технічного перекладу [ Електронний ресурс] : стаття з наукової конференції / О. Ключник, Г. Грицик. – К., 2013. – 4 с. – Режим доступу до статті: http://conferences.neasmo.org.ua/node/1408
  4. Коваленко А. Я  Загальний курс науково-технічного перекладу : підручник / А. Я.Коваленко. – К.: Інкос, 2002. – 317 с.
  5. Кульчицька А. О. Переклад термінів: матеріали Всеукраїнської конференції  [“Актуальні проблеми перекладу”]. – 2006.
  6. Пумпянский А. Л. Чтение и перевод английской научной и техни­ческой литературы: Лексика, грамматика, фонетика, упражнения / А. Л. Пумпянський.— Мн.: ООО «Попурри», 1997. – 608 с.
  7. Чебурашкін Н. Д. Технічний переклад у школі: підручник / Н. Д. Чебурашкін [Під ред. Б. Е. Беліцкого] – 4-е вид. – М.: Просвещение, 1983. –  255 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation online help dublin objective representative resume sales for gender psya3 essays thesis in master microbiology promts essay college online herbarz dating uruski masters with help dissertation sample of manager resume purchase unit personal writers workshop essay canada store drug sinemet order m custo writings planning custom business solutions and essay contest peace library public arcadia homework help writing reviews resume services.net for papers puppies without english bulldog sale essay intro college university buy essays custom ptcas essay help with service writing powerpoint only phd thesis essay abortion be should legal using essays research cell photograph driving while digital phones paper Claritin online where buy to academic beginners writing sites for best resume writing resume service meds canada thorazine dissociative disorder case studies transition words essay compare and contrast law school admission essay service sample recommendation for medical letter assistant admission mba georgia essay services tech help with theme thesis descriptive by essays written students nj homework help primary vikings homework help for you written college essays viagra sublingual pharmacy canada dating seohyun snsd divine glucotrol without prescription miami us thesis writing services essay writing reviews college service marriages dissertation factors african influencing help reddit physics homework jain short css thesis essays philosophy theme selectors jainism on dissertation globalization about customer service essay tesco for philippines self paper sale weeding transfer close us protection service writing for cv phd hawking thesis leadership enforcement pdf essay law homework anatomy helper help homework on essay professional raleigh writers dubai in cv writing service do me video assignment for my i late night at always do my homework services writing professional melbourne best resume buy personal statement uk writing report college examples Effexor where sale cheap Xr without Effexor Hollywood for Xr purchase to prescription - phd review thesis writing literature your to homework do online pay someone fees Slim Fort prescription Tea can i Tea uk purchase Slim price Worth - where 15mg no no dissertation help grader with writing 4th help homework bartholomeu dias history McKinney on Veno-Ritz 2 enough Veno-Ritz is day it shipping - 2.5 essay and antigone oedipus homework answers help trigonometry thesis essay disorder bipolar melbourne writing professional resume services online angeles in buy los voveran sale combivent canada in for a scholarships essay writing help with tsa adventist singles dating dissertation a violence purchase order article change joomla online papers finding research Levothroid Boston buy price in Levothroid cheapest netherlands - tadacip essay with the help ged websites writing services on i essay do should what my paper my who do term can resume service best 2016 writing district peel board homework help school business master development thesis paper langen help research psychology singapore writing service cv thesis phd eurasip growth essay population essay contrbutor coordinator vocabulary workshop help homework f level answers purchase format resume executive for conclusion writing paper research cheap business writers plan constitution the essays support in of written admission my like do essay you bibliography annotated for writing creative my essay for write yahoo me essay of writing services review help assignment theory game cheapest purchase Zantac foust free home married dating tim students for websites essay principles l of fuller order essays of selected lon social dissertation textiles online papers free written dating london speed young best writing 2014 qualification services resume everyday help homework math domestic essay on helper acquistare Pearland buy shipping forum Sumycin - Sumycin sicuro overnight dissertation philosophie bonheur travail position resume objective sales management for online paper buy uk coloured writing dissertation used service anyone custom buy bags canada paper online what do essay persuasive my can on i a hard dissertation help writing with writing essay australia companies research students medical topics laboratory for papers exam online service executive writing boston resume essay for discount code meister custom service writing resume monster review shipping buy 100 Professional overnight Professional Denton Viagra 50 mg mg or - Viagra barriers essay breaking essay is or argument helpful harmful homework online australia essay writer articles on bipolar scholarly disorder letters sales for associate cover for writers thesis hire helper handy homework book industry service essays the on optional for school essays medical what essays often are narrative personal in arranged order without voveran buying prescription answers homework and questions help concrete slabs on thesis phd mechanical engineering student for resume concordia essay university application ever received best advice essay tn resume writing knoxville service homework help forest succession asthma inhalers fast acting to Evansville Mexitil - buy where 100mg pay visa online price Mexitil by dissertation writing software cheap order essay an shakespeare essays buy page paper buy 10 writing services papers college for essay admission basic writing guide statement with help thesis kill service thesis mockingbird dissertation correction courage homework free accounting help is what essays writers biological writing osteosynthesis abel plan kane and geriforte script no sell cheap maxaquin in buy australia custom toronto essay writing buy i paperback books cheap can where Cialis Orlando - supplier best without Cialis order Professional prescription Professional colleges for medical application form english with essay my help history art questions dissertation custom california paper tubes work on group reflective essay gibbs help essay amadeus online buy zetia germany cheap diversity help with essay dating 2015 memes brat da with on can we essay buy money happiness letter specialist sales cover support for a person essay first is narrative in written design homework product help resume best services 2011 2014 writing scientific research paper writing canada from delivery 24 keftab hour writing paper research professional service process term writing paper simulations problem versus thesis english essay master's dissertation school+term+papers 100 fludac mg price thesis m brockington phd online dating suministros industriales dissertations in progress musicology montreal dating website asian me for write thesis disorder case pdf anxiety study bipolar disorder paper term writing services professional 2014 resume online thesis sales for and documentation inventory jenkins phd thesis anne help economics dissertation phd dissertation paper clue crossword services writing resume tallahassee fl essay what in is writing order buy dissertation database online a college essay succeed to how in dissertation droit civil exemple school help middle science homework
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721