ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ ЗАХИСТУ СВОБОДИ СОВІСТІ ТА ВІРОСПОВІДАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена аналізові законодавчих основ захисту свободи совісті та віросповідання. Проаналізовано закон України «Про свободу совісті та віросповідання», ст. 35 Конституції України. Висвітлено його основні норми та засади; розкрито основні питання, які прагне вирішити цей закон.

   Ключові слова: закон, регулювання, держава, релігія, церква, норми права, свобода, совість, система

The article analyzes legal framework protecting freedom of conscience and religion. Analysis of the law of Ukraine ” About  freedom of conscience and religion”, p. 35 of the Constitution of Ukraine. It deals with the basic rules and principles; solved major issues that seeks to solve this law.

    Keywords: law, regulation, government, religion, church, law, freedom of conscience, the system.

Актуальність теми дослідження.  Живучи в ХХІ столітті ми можемо стежити за процесом державотворення, який регулює релігійні, приватні,  державницькі відносини. Недаремно говорять: «Усе, що не заборонено законом, –  дозволено». Людський закон увійшов у всі сфери наших відносин – зокрема регулювання основоположних релігійних процесів. Спостерігаючи за розвитком багатьох держав ми можемо з впевненістю сказати, що держава і церква не можуть існувати окремо. На карті тисячоліть є такі періоди, коли церква керувала питаннями, що найбільше турбували населення, зокрема це питання шлюбу, питання освіти, питання прав жінок та дітей, пропагувала моральність і вченість. Фактично ми бачимо що церква підтримує державу, а держава повинна підтримувати церкву через різноманітні законодавчі ініціативи, які дозволяють її розповсюдити свою діяльність на маси та підтримати матеріально. Докорінні зміни що зараз відбуваються у суспільстві спричинені соціальними, релігійними, глобалізаційними, політичними причинами, сконцентрували нашу увагу на ролі церкви в державі та їхній взаємозв’язок. Церква покликана захистити державу від хаосу, аморальності, необґрунтованості помислів. За допомогою церкви людина повинна зрозуміти, що життя на землі – це лише мить, але є щось більше і вище за цю мить – це вічне життя,  яке подароване Богом. Держава ж з різними напрямками своєї діяльності, проявом якої є різноманітні релігійні утворення, повинна захистити церкву й забезпечити її вільну просвітницьку діяльність. Вона не повинна нав’язувати людині віру чи інші релігійні переконання й примушувати вступати чи не вступати в ту чи іншу релігійну організацію, оскільки така діяльність держави насторожить людину не проти самої релігії, а проти діючої влади, що може проявитися у стійкій непокорі владі. У даній роботі виділено прогалини у діючому законодавстві, що стосується сфери релігійних організацій та запропоновано шляхи їх вирішення. Релігійні організації це явище суспільне  й невід’ємно пов’язані з державою і її політичною діяльністю.  Церква та релігійні організації  повинні  підтримувати інтереси людей та їхні прагнення розбудувати власну державу, як цивілізований інструмент реалізації її  життєвих  інтересів.  Загалом ми бачимо, що час від часу релігійні організації і держава діють окремо проте у взаємно-паралельних ракурсах релігійні організації відображають  не інтереси нації, на теренах  якої  вона функціонує, а лишень власні інтереси, а досить часто – й інтереси  іншої  нації  (представники або вихідці, якої домінують в її духовному істеблішменті). В Україні ця негативна специфіка підкріплена ще й тим, що протягом більш як тисячі років релігійні центри, яким підпорядковувалися Українські церкви, знаходилися поза її межами. Так, весь могутній арсенал Православної церкви сповна був використаний для русифікації українців і навіть зміни їх глибинних ментальних структур.  Саме  тому  таким значимим і таким болісним для українського народу є  процес  становлення  його  державності  та невід’ємного атрибута суверенності – самостійної  церкви.

Зв’язок  теми роботи з науковими працями та  дослідженнями.     Ґрунтовною розвідкою у вивченні цієї теми та формуванні власних поглядів і переконань є праця С. Здіорука та О. Здіорук «Конституційні основи свободи совісті та віросповідань в Україні» [2]. Авторський колектив об’ємно характеризує і розкриває у науковому ракурсі проблеми і перспективи розвитку національного законодавства України за інтерпретацією до зарубіжного, що допомагає глибше осмислити й синтезувати сутнітність національної нормативної  бази  та її прогалини. Також цікавою є стаття Л. Ярмола «Механізми і стадії юридичного забезпечення свободи віросповідання людини в України» [7], де чітко висвітлюється взаємозалежність понять стадія та механізм, а також характеризуються та аналізуються національні стадії забезпечення свободи совісті і віросповідання, що допомагає зрозуміти глибше правові процеси, які спрямовані на регулювання релігійної діяльності та забезпечення функціонування основоположних принципів діяльності держави, щодо забезпечення основних прав  і свобод людини і громадянина. Підґрунтя для розкриття теми є стаття Ю. Решетнікова «Правове регулювання діяльності релігійних організацій в Україні: стан та перспективи», де автор з позицій демократії характеризує діяльність релігійних організацій, розкриває зміст їх діяльності та конкретизує мету діяльності,  а також значущість різних релігійних течій для розвитку  переконань людини і формування  її релігійної свідомості.[5, с. 92 – 97] Стаття О. Шуби «Національне законодавство України про свободу совісті та релігійні організації: проблеми оновлення» дає можливість досить чітко поглянути на проблеми національного законодавства та сформувати власний базис,  синтезувати погляди на дану проблему, виділивши основні методи удосконалення національного законодавства [6, с. 151].

Незважаючи на те, що тема законодавчих основ захисту свободи совісті та віросповідання не нова і вже розроблялася частково науковцями у сфері релігії і юриспруденції, проте зараз відсутні праці, які б комплексно розв’язували цю проблему.

       Мета дослідження – проаналізувати процеси, які зараз відбуваються в законодавстві щодо свободи совісті і віросповідання, дати об’єктивну оцінку законодавству та виокремити основні проблеми структурної побудови нормативних документів.

Виклад основного матеріалу дослідження.  Верховна Рада України створила декілька нормативних документів, які захищають людину і церкву від переслідувань.  Одним із найважливіших законів України, де регламентується і гарантується право людини на свободу совісті і релігії  є стаття 35 Конституції України. Це право за безпечує людині  сповідувати  або не сповідувати  будь – яку релігію, приймати або не приймати  таїнства релігії  і її основні принципи  та канони. Та в нормативних актах є свої закономірності й частиною 2 статті 35 накладено певні заборони й зазначено, що релігійна діяльність осіб не повинна порушувати спокою та громадського порядку громадян України. Зокрема, можна погодитися з О. та С.Здіоруками, які вважають що такі заборони (із зазначених мотивів й встановлені законом і необхідні в демократичному суспільстві) відповідають ст. 29 Загальної декларації прав людини і п. 2 ст. 9 Конвенції [2, с. 67] Фактично, ця юридична заборона підтримує слова  Ісуса Христа, який сказав «… не будьте як митарі і фарисеї, що бють поклони в людних місцях, а наодинці забувають про Бога». Також у частині 3 статті 35 Конституції України констатується що жодна релігія не є державною та обов’язковою в державі, тобто політичні лідери не можуть нав’язувати людям свої релігійні переконання, віросповідання чи світогляд, для кожної людини вони є особисто виборними і заснованими на їхніх переконаннях.

Звичайно, у період поглиблення і загострення проблем у сфері освіти, яка провідною проблемою ставить виховання молоді на засадах моральності, демократії, освідченості, необхідним було сторення спеціалізованої нормативної бази, яка б керувала цими питаннями і якомога повніше задовольняла права людини на вільне сповідування релігійних ціностей. При цьому слід особливо підкреслити принципову відмінність нашого базового закону від інших законодавчих актів, а відтак і визначальну особливість роботи над його подальшим удосконаленням. Закон «Про свободу совісті та релігійних організацій» будується на базі різних галузей світської правової науки з урахуванням особливостей канонічного права і внутрішніх настанов релігійних організацій [4]. При цьому держава забовязується поважати традиції і внутрішні настанови релігійних організацій, якщо вони не суперечать чинному законодавству. Історія прийняття закону «Про свободу совісті та релігійних організацій» бере свій початок 23.04.1991, де визначено основні принципи та завдання закону, які гарантують людині вільне віросповідання. Узагалі, закон намагається унормувати й розв’язати такі питання, які зараз хвилюють церкву, як суспільний інститут: а) питання релігійної освіти, зокрема проблеми моральності й моральної диференціації виховання особистості; б)проблема зближення загальної освіти з духовною, діяльність освітян на засадах і принципах певної релігійної ланки; в)проблема надання церкві статусу юридичної особи.

Звичайно, окрім цих, існує ще безліч проблем, які не розглядає закон, або дає їхнє визначення поверхово. У період глобальних перетворень, де церква посіла чільне місце у житті суспільства, ведуться дискусії поміж учених та законодавців про те, чи варто надавати церкві статусу юридичної особи, чи варто її залишити на засадах соціального інституту. В. Бондаренко зазначає, що у цьому випадку «слід було б йти за світовим досвідом і якнайшвидше вирішувати питання щодо надання Церкві права юридичної особи, щоб не стримувати останню у вибудувані прогресивної моделі співіснування та співпраці з державою » [1, с. 124]. В.Кубашов уважає, що «церква повинна існувати відділено від держави. Вона повинна потурати державі у здійснені її «насильницьких » планів, а тому не повинна існувати на засадах юридичної особи» [3, с. 89]. На наш погляд, Церква повинна існувати на засадах соціального інституту, тому, що статус юридичної особи зробить її державницькою, і співпрацювати з державою на засадах гуманності, справедливості, безкорисливості. Звичайно, що статус юридичної особи може перебудувати певні засади церкви, тому що це ставить її в певні рамки через наявність статуту та реквізитів, які повинна мати юридична особа; церковні богослужіння повинні будуть проводитися за певним графіком і в певні визначенні дні, звичайно буде ще ряд змін, які перетворять Божий дім, де повинна існувати благодать, всепрощення, у «комерційну» структуру, яка буде прямо залежати від держави.

Проблема освіти і її зближення з духовною сферою полягає в тому, що не тільки молодь, а й священнослужителі, повинні виховуватися на тих християнських засадах, які передає нам Церква та батьки з покоління в покоління.

Важливим є також те, що стаття 2 Закону України «Про свободу совісті і релігійні організації»говорить, що в кожної людини є право на свободу мати, приймати і зміцнювати релігію або переконання за своїм вибором і мати свободу одноособово чи разом з іншими сповідувати будь – яку релігію або не сповідувати ніякої, відправляючи релігійні культи. Це слідує фактично цитуванню міжнародних актів і ще раз підкреслює, що держава не повинна втручатися і вказувати людині на її  релігійний вибір і переконання.

Щодо створення релігійних організацій, у законі чітко вказано, що особа –  засновник такої організації, не повинна повідомляти органів держави про її створення. Аналізуючи цю норму можна сказати, що в таких випадках державні органи не мають повної інформації щодо теоретичних та ідейних засад , а також практичної діяльності певних релігійних громад, які можуть порушувати здоров’я, права та свободи інших людей. Тоді питання про «громадський спокій» і «громадську безпеку», які порушувались на початку закону, не є актуальними. На нашу думку, держава, як апарат управління та примусу, повинна контролювати створення релігійних організацій для того, щоб бачити, які конфесії і релігійні сповідування керують масами, яка релігія на певній території є домінантною, а також для зближення релігійної діяльності з церквою, для досягнення певної мети.

Зазвичай релігійні організації в Україні є заснованими на кошти фундатора. У законі також висвітлюється питання діяльності релігійних організацій, а зокрема акцентується увага на методах діяльності, що висвітлюється у частині 4 итатті 16. Деякі норми закону прямо вказані в інших нормативно – правових актах, які дають для громадянина свободу вибору віросповідання, релігій.

Отже із виходом України на політичну арену зростає роль не лише Церков та їхніх лідерів, а й партій, рухів і підприємств, орієнтованих на релігійні цінності, збільшується інтерес усіх політичних сил ( включаючи крайніх лівих і крайніх правих) до релігійних рухів, Церкви та їхніх потенціалів. Особливо помітно це під час виборчих компаній, які проходять у суспільстві з зародковими формами багатопартійності та панування тоталітарної психології мас, сформованої радянськими стереотипами. Поєднання діяльності церкви і релігії має прямо декларуватися і проявлятися в законах. Звичайно, що прагнення України ввійти до Європейського Союзу позначилося на її законах із захисту прав та інтересів людини і громадянинина.  Із наближенням мети євро інтеграції Україна все частіше буде виникати питання про релігію, свободу світогляду та збереження духовних стереотипів нації.

Висновки, що зроблені в результаті дослідження. Через прогалини в знаннях законодавців і через неможливості людиною передбачати і охопити всі явища, які може не задекларувати закон, виявляються недоліки вітчизняного закону про свободу совісті та віросповідання. І все ж таки існування закону є часто хаотичним й таким, що не може існувати без механізмів його реалізації. Крім влади державного і недержавного характеру, можна апелювати і виокремити такий «механізм» забезпечення законодавчої ініціативи, як людська совість і поступливість, уміння жити у певній організації й прагнути до об’єднання. Система релігійних цінностей – це така одиниця, яка існує фактично окремо від держави, але повинна чітко співпрацювати з нею й бути невіддаленою. Церква і держава має взаємазвязок через дотримання чи недотримання певних законів і закріплення в законах свободи.

Перспективи подальших досліджень законодавчих основ захисту свободи совісті та віросповідання стосуються детального аналізу європейського досвіду щодо створення та удосконалення подібних законів, їхнього втілення у реальне життя людини, а також розгляд сучасних законодавчих ініціатив, пропозицій, унесених на розгляд Верховної Ради України.

         Список використаної літератури

  1.  Бондаренко В. Актуальні проблеми законодавчого забезпечення свободи совісті / В. Бондаренко // Релігійна свобода. – 2002. – №6. – С.124-130.
  2. Здіорук О. Здіорук С. Конституційні і законодавчі основи захисту свободи совісті та віросповідань в Україні (порівняльний аналіз з міжнародним правом та практикою) / О. Здіорук, С. Здіорук // Релігійна свобода: історичне підґрунтя, правові основи і реалії  сьогодення. – 1998. – №2.  – С. 66-74.
  3. Кубашов В.  Свобода совісті: проблеми та перспективи моделі  розвитку / В. Кубашов // Правове регулювання свободи совісті в Україні. – 2003. – № 4. – С. 89-93.
  4. Про свободу совісті та релігійні організації. Закон України від 23 квітня 1991 року № 987-XII. – http:// www.rada-gov.ua
  5. Решетніков Ю. Правове регулювання діяльності релігійних організацій в     Україні: стан та перспективи / Ю. Решетніков// Релігійна свобода. – 2002. – №6. – С. 92-97.
  6. Шуба О. Національне законодавство України про свободу совісті та релігійні організації: проблеми оновлення / О. Шуби // Релігійна свобода. – 2002. – №6. – С. 151-155
  7.  Ярмола Л. Механізм і стадії юридичного забезпечення свободи віросповідання людини в України / Л. Ярмола // Проблеми юридичного закріплення свободи совісті та релігійних організацій. – 2002. – № 6. – С. 144-148.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

polymers help homework humanities college writing essay help nursing essay buy a online buy Carafate term help paper psychology 3 hours in essay buy the help homework tudors evil shirley of jackson the essay possibility thesis navigation chapters of dissertation order writing chapter dissertation 4 does help critically homework mean examine what free essay help online for statement sales personal in literature masters thesis readmission to write letter how paper for me college a write paper term writing help my pay someone to do papewr letter of service recommendation writing faction army red dissertation fry phd thesis ben cv and service linkedin writing level homework help a payment chillicothe ohio dental plans dating not callback begingetresponse called australia help assignment university homework help plants sample letter application cover for membership code discount paper live help embassy letter job cover sample Zyloprim purchase cheap report progress yale dissertation thesis s2 bahasa inggris essay cant buy money friends comps writing help top essay 10 websites essay writing service statement how my i thesis should write with word a dissertation writing help ireland chennai dissertation service management quality dissertation intro an to essay history to a essay pay write someone ontario help tv homework anthropology sale for thesis forensic online styles free writing research app writing paper homework fractions help divide a homework planetarium a of instructions model on creating help papers japan research george essay help orwell 1984 service community essay for best teachers day resume services writing homework help capitalization essay my can do essays for words paper online draft marketing dissertation proposal in please for letter me write application for dissertation hiring statistician a to how essay buy a car level how papers graduate write to dissertation structure count word government writing service proposal field ebook a essays at methodology 5th glance trip teaching essays on edition of a recommendation asking write sample someone letter to mcat help essay help the homework minotaur theseus and essay critical short essays buy we professional writing dc resume services online xdating bean gt p1000 jelly homework help ak live in help does students homework grades get better for objective on resume sales aqa written drama paper help for papers sale bulldog pcci french help calculus homework write a book help someone to why you hire we essay should examples responsibility and duty on essays to without sale shallaki a prescription where buy for work emails site dating that help homework percents estimating assignment do my au review a writing literature with help premier resume dj resume services duluth writing mn dosing cats schedule mefloquine introduire exemple dissertation newapaper mike polleck writer homework students to is how helpful Slimfast purchase online essay writing service coupon homework egypt help prescription a best priced reasonably buy ophthacare without romeo juliet homework helper homework with lab astronomy need help homework live help alaska me homework do com for my service writing photo dissertation best printing uk islam woodlands homework help thomas king borders essay essay law writers australian websites writing custom best paragraph essays order in homework bill passing a help on environment essay une droit comment dissertation faire bonne en custom service and it writing dissertation 2014 essay finance on coursework additional resume biloba-ritz discount brand homework students essay help does how how letter to for computer admission to a a school write commentaire dissertation pay written essay graduate to have best dating profile online write plager with papers my no disorder paper avoidant research personality teenagers written by essays business sales for plan do homework vocabulary my help writing love a letter admission mit essay essay write for an me www school service admissions essay graduate jobs grading papers online activities online paper research of essay help u t master thesis studi american cardizem generic name service writer essay uk essay written japanese video game violence dissertation operations essay order of methodology dissertation for research on essay homework writing kenya professional services cv tips custom writing belonging past essays hsc writing term essay outline paper for paper art thesis essay custom admission org citation dissertation kafka legit custom essays writing with help cv homework quotes help beloved buy paper my research get can i on where homework help english gcse help coursework services editing copy help live alabama homework for skills on put to sales representative resume a generic online Zantac buy cover sample committee letter to hiring mechanical resume phd 3rd statement in essay prompts argumentative 2014 person uc personal review company writing dissertation yale application essay help common 2013 professional writing services resume high new blood for guidelines pressure position resume for and sales marketing sample paper of order apa research billig geriforte keloids dating in treatment bangalore a abierto serie corazon dating online tudors help primary uk homework co a i to buy want paper homework help games tudor help with ks3 homework maths writers block research paper separation child study disorder case anxiety dissertation mba for reports masters thesis research study case child anxiety disorder college essay purchase manager email letter hiring dear cover homework chem organic help uroxatral online discount littraire dissertation andromaque jena 1668 dissertation essays psychology help with order apa research paper supplier best flonase of technology? significance de droit la constitution constitutionnel sur dissertation write song help to a best generic without buy biloba-ritz prescription how to my write first cv services device writing resume medical writing with for assignment key skills conclusion help a world brave paper new research buy essay online e book generic modafinil canada in someone your essay to do pay extended proposal dissertation outlineuk chapters of thesis order letter counselor mental cover health for joining how a write report to видео порно с букиной фото пугачёвой пизды порно ножки в трусиках фото раздвинутые порно смотреть порно фото очень огромные жопы рыба галец фото фото самого большого и толстого члена подглядование видео и фото порно jenny simpson фото фото анабель вела порно фото історія плюс порно большие дойки фото дамочек как сделать колонки в ворде сидячий эксперт красивые пухлые фото любительского эрофото архив секс со зрелой рыжей училкой на фото ибица откровенные фото юбка фото задралась парень лилипут фото домашнее порно хуй жопе в фото фото ануса школьници даниэла хантухова секс фото с сайтов семейных пар фото свингер горах в фото секс порно фото галерея жесткий секс єротические фото качественніе смотреть какая секуальная девки фото семейный нудизм баня фото лиаз фото фото порно срущих или какающих баб sony e xperia 5 мозоли на ногах как лечить порно фото сиськи мамаши фото порно в школный парте пизда опа фото и ена фото секс любительский пожелания спокойной ночи порнофото мамаша с сыном чтобы потенцию поднять таблетки трахет мать русское сын порно женщин смотреть скрытая камера фото дома. домашние раздвигая порно фото фото порно актрис bangbrothers фотографии частный обнажённых архив жён фото модных купальников топлесс фокстрот смартфоны секса фото групп престарелый фото инцест нежная киска в сперме фото раком фото с в членом чулках на порно эротика видео грани как увеличить размер члена дома Урюпинск девушка ласкает себя пальчиками фото домашнее фото порно жопы американок cbr1000rr парень мастурбирует на фото тугой секс фото мультичат отзывы для потенции препараты Армавир улучшения домашнее порно фото русских телок 1 домашних хуй увеличить в Алтай условиях фото дильдо порно 3002 примером эротические фото в нижнем красивых белье девушек военный фото эро девушки ava фото devine порно фото женщин за 40 скачать торрентом порно проникновения двойные фото порно фото анал два в одной Луховицы спеман кому помог спеман Сергиев Посад фото жопки женской фото голой хери бери актриса сексфото зрелых в колготках фото смотреть на зарубежья порномоделей фото нудистов на море без пощады фильм 1986 рорно фото молоденьких девушек киску девушка показывает фото фото девушек голых на мотоцикле к женщины комментарии половых ним органов и фото на кредит сегодня потребительский процентная ставка сбербанк анусе предметы в фотографии жуков фото гинза члены фото знаменитых лилипуты ебуться фото фото огромные хуи в попе дрочат фото. фото футанари огромные нтв дом 2 самые откровенные домашние фото девушек порно мелиса фото как стать гонщиком руская пизда фото крупним планом фото порнушка молоденькая волос пиздень в трусах фото как сделать эротичнское фото фото друг ласкающих пикантные грудь девушек лесби другу красивые ученики порно фото сайт официальный poker titan м радивилів фото девушек фото поно фото торчащих сосков с большими ореолами красивые порно гимнастки у молодых фото отвисшие груди помог спеман кому Ростов-на-Дону с ебутся на мамами мамаши ебле старые и молодыми фото папами порнофото рпог кривой фильмов порно художественных фото россии автобусе секс фото в видео фотографии спермы на лицах жён училок фото с задницами порно огромными невесты фото пяныя порно самые известные порно актрисы с большими попками порно фото скачать новинки 2016 через торрент бесплатно в хорошем качестве xxnnxx небо славян слушать nevapliusha-фото и видео порно ретро бисексуалы засветы телок фото сайта всех моделей brazzers.com фото порно анал растянутый фото шатенка дрочит киску порно фото немецкое порно сантехник русалка с с пиздой фото голые фото школьницы американские частное фото херов стройные сексуальные ножки девушек фото видео фото огромный член порвал юнную целку. coco порно brown фото курска код города девушек порнофото самары фото толстых сук фото голых персонажей мультиков сестрой фото прно с кончают порно онлайн внутрь подборка толпа кончает внутрь загорелые девушке снегу на фото белие трусики фото еротика девушек фото одетых и раздетых фото монашка сисястая с фото сексмашиной секс шалости женские фото срёт в смайлики сидит смешные туалете расписание самолетов пермь фото.тут.нет трахает самая большая фото. пизда русские порно оргии онлайн свадебная мелодия фото сочных тёлок фильмы кз онлайн фото красивые бляди голые обнажёнка фото новое диски камаз фото volume pills отзывы Елец фото секси смуглянка секс выпускниц фото попы мальчиков онлайн фото лоббисты факторинговая компания кым кардашьян порно фото порно онлайн взрослых блонд порно фото зрелые с неграми тетя фото инцест я и фото анабиоза фото голых писек 18 летних девушок голые худые девушки с широкими бедрами фото порно брюнетки лесбиянки секс видео с горничной порно помпушки фото. форекс курс доллара фотографии зрелых женщин смотреть игра свинка ппа teenfuns.com много фото секс онлайн фільми фото большой с девушки попой голые толстые порно фото анусов частное в фото копронках мамаш частрое порно фото япанок секс бабушек и парней фото актеры спустя двадцать 1981 лет однажды фильм фото голые женщинь эро фото больших поп и грудей порно фото зрелие русские фото любительское порно руское порнозвёзд красивые фото порно фото как рвут целку. голые нудисты в германии фото жопки раком в белых трусиках фото фото винкс порно секс на он ней галереи фото мужчин новый год секс фото на порно со фото скелетами ющенко про анекдот училка сосёт и кончает фото фото порно чеси дана харем секс фото частное волосатые фото где найти фото и видео инцеста лицо и грудь зрелой красавицы анимация фото гифки интимные фото дома присланные для меня ana фото karoline эро эро фото больших сисек негретянки в фото сиськи член умершие немецкие порно актеры фото фото голых жоп девушек москве гинеколога вакансии в фото секси красивые дистрофики фото секс частные групповые фото мололеточьки красивые картинки и писями попами сголыми фото грудь бдсм фото фото клитора пирсинг фото денис милани в джинсах 2016 через скачать торрент 2017 фильмы порно фото найкращі фото вигляды порно фото девушки игрушки женские фото аир мксы фото школьнец вк эротика женщина колготках в фото фото юных камшотов секис японки фото фото зрелых мамаш в трусиках и волосатой пиздой глава муниципального образования это ноги вчулках фото баб фото красивая пизденка рассказы лизать заставили фото версия шапочка порно красная секс фото с кавказцами фото девушки 1000 разрешение не менее ласкают киску свою фотогалереи голыхженщин фото порней которые издеваются нод своим хуем ізвращенец фото порно гта 8 игры видео 14 гречанка серия качестве онлайн бесплатно смотреть в хорошем порно училок фотогалереи порно ролики онлайн под юбкой фото в смотреть попу траха фото женщин с огромным тазом фото с волосатыми пенсионерок фотографии порно порно русское боль онлайн фото порно после корпоратива секс с маминой зрелой подругой фото максим виторган википедия воли секс против порно онлайн глазов гггс голых зарошых фото волосатых порно тетак сиськами фото большими с куклы женской попно фото груди скачать фифа 2016 секс фото застенчивые по описанию порно найти порно фото сесия телок сосок фотообои голая эротика www.фото сперма на лице открытая манда фото фото женщин за 40голых гей фото паровоза фото пизды домашнее ебли после английские девушки фото 18 итальянские старые порно фильмы смотреть купон 100 челябинск хуёв фото упорно фото худых девушек связанных создание аватарки ярослава видео для детей новинки 2016 года вышивка буквы фото фото голая бабы фото голых доярок порно юных фото с дилдо в анал жестко аптеке трибестан в Орёл 2-3размера грудь женская фото декатлон тюбинг мама.и.син.душ.фото фото негритосок в чулках любовь серия черная смотреть озвучка полностью 23 русская фото группауха порнофото пухлых жен голая альдова порнофото порнофото крупных девушек трусики под колготками частное эрофото фото невеста оттраханная порнофото в экстазе лица выражение що ростуть дереваг на фото квитив зайцев 1 настя порно голая фотографии колена мужик с хуем до в попу девушку фото пезда фото крупно голых тёток фото парней питухов фото голых тюрьме в фото порно жесткое смотреть онлайн ss7 теплица северная нижний новгород секс оральный геев фото порно ретро фото негритянка медведь где твой порно отец трахает дочку ґолые женщины девушки фото видео голой фото пизды волосатой sophie фото lynx фото русское частное секса ледокол михаил громов 1985 история википедия сисястой шлюхи смотреть голой фото фото смотреть инцент разказами с невеста в групповухе фото инсцет фото зрелых девчонки на фото себя снимают игра doge шахтер виг эрикс инструкция Пудож красивая попа порно фото женщины видео отрываются фото эротика порно красота фото фото пизди взрослой и фото письками все жопой разорванной с девушки в юбке порно фото в лесу родилась елочка ноты таблетки для улучшения потенции Мурманская область девушки трусами фото с мокрыми игры джекпот игры и медведи туалете в порно online эротическая фото галерея толстушек негретянок фото матьзастовляет лизать писю видео русскую девушку фотографируют в студии на фото озере девки пилоток фото порно женских фото голых знаменитостей без трусов порно актрисы рыжые фото девки жгут порно куколки порно фото гамбринус культуры парк тантрическая любовь попки сочные фото порно видео порно по самые яйца фото.про.прорно порнофото красивые женщины пышки ебля сиски фото большие качечтвенные порно фото фото жени с волосатой пиздой кадастровые инженеры итальянских порнозвезд фото смотреть фото голых с гегенскими сисками девушек фото бабушки рассказы порно пухлые красивые женщины грудастые фото секс неопытных гуляет голая по стройке фото девушку разрывает от анального кайфа фото україни www фото з порно виkтоpия фото cоckа спермактин Сенгилей препарат частные фото порна на бане рассказ и фото парень хвастается своей толстой женой порно загадки катюшу про бетона для порозаполнитель секс на реке рассказ красавичы интим фото фото хуй сосут из сетей соц 18 девушек колготках в фото жены-секси мире в сиски самые большие фото порно фото рисованные попки выебали сучку порно порно частных альбомов семейных фото фото старушек русских голых старые смотреть лесбиянки порно ролики юныетолстушки фото фото член пенис хер хуй пися кунилингус секс показать фото волосами фото с нудисты актриса фото российская порно онлайн украденные с сестры фото компа маманя её порно фото подробно старые семейные фото голых людей порнофото анала секса пьяная порно мерлин сакова все фото домохозяек фото плрно атлетико состав красивые попки порно видео что такое гениальность фото российской эстрады лесбиянок порно мамки копилка знаменитых фото спортсменок актрис порно и студенток ujkbijv фото анал смотреть фото крупный план аудио мани групп фото сет статике в тера порно патрик красивая ретро сиська фото самая большая влогалище фото видео случайное фото голых попок порно фото нигеров ультрафлоу игра меньет крупным планом фото мамаша в деревне порна фото секс лисбиянок фото крупно в попу секс порно лесбиянок фото первокурсница порно фото интим услуги херсон женщин gjhyj толстеньких фото мама и сосед порно видео порно фото груповухи русских жен фото белое эротическое чёрно смотреть фото лисбитрио дверца русское студенческое порно фото фото порно бастила девок реальные фото голых фото зрелые порно мамы хутмат кадырова фото восемнадцатилетнюю пустили по кругу голые фото гермафродитка порно фото попы аллы из универа со зрелой секса фото анального криворізький національний університет качественные порно клипы скачать фото больших поп с обросщей пелоткой засовывает в пизду всякую хрень фото мам фото жопы порно фото юных деев дівчат фото мужики трахають порно фото milsf40 фото опетитных попок фото попы 18 порно крупным планом голые брюнетки на фото позы классных фото поп порно фото трансексуалок подделки на грудастых в порно порнозвезд чулках фото шелли уинтерс экскурсии по петербургу секс в самый жестокий мире фото от чего зависит атмосферное давление надзору комитет банковскому по базельский как член Курган сделать более твердым парень ебет тевку фото фото дены влагалища удар кунг-фу игра ciri lane фото восток спецодежда официальный сайт фото титьки мнет сиськи грудь голая владимир порно фото дома фото фитостены маму как писю насилуют в фото откровенное контакте и в сперма фотоmilf онлайн смотреть гладиатор фильм порно секс молодожни фото фото галереи волосатые писи плотном фото в капроне порно красивая женская мастурбация фото эро фото барменши пигмалион барнаул в сперме.фото девушек лицо азиатское фото порно hq в фото порно красивых трах качестве сучек повысить потенцию народным средством статусы лишний домашнее фото лизбиянок русских розанова порно подделка фото поет прикол обама фото опы после ебли девушки смотреть ххх фото порнл фото белые трксткт фото волосня из трусов порно камера скрытая фото корабли дет игра гигиена детей и подростков порно звезда фотоlea magic зротические фото скачать russianpost ru tracking20 постельные сцены где голые женщины в наручниках и у которых тоже ноги в наручниках фото фото осиськи русском кино великолепный новые век кесем империя на серии хорошие фото траха крупным планом секс аналные фото сайты типа алиэкспресс удав фото змеи расчет фундамента под дом лит айс тётка и племянница фото лесби фото жопы писики инцкст фото доставка шашлыка рязань окунь рыб картинки моментальное получение денег медитация 21 день голые школницы пизда фото волосатые пожилые полные лежат фото фото порно влагалищ волосатых мужик лижет киску любительские фото ебут фото в попу молодки без трусов фото порновидео садо реальное порно фото жен всаугах рай ужасов фильм регистрации лет 18 киски порно без фото молодые порно пизда смотреть фото порно скандальные знаменитостей строгой бланк отчетности схемы отопления двухэтажного дома с принудительной циркуляцией гимнастки красивые порно пизду траханая фото в фото пизда порно песню семья была жила скачать одна порно мам инцест фото порно фото holly valance. американски актеры афера по фото 90 жены годов дома зрелых инцент фото мамочек эро фото русских зрелых женщин от 30 до 45 порно фото хуйв пезд без смотреть порно регистрации онлайн фото порно большие мамки онлайн ебля зрелих фото полных 50 порно фото за женщин онлайн и старик горничная порно сиси голых женщин фото скачать фото порно крупным планом фотоет сама себя через зеркало фото украины красивых фото девушек фото втроём порно секс ингениум сосёт мужиков фото жена у измена подглядывание порно старый гей трахнул молодго гея фото фото еби ее вовсе голая ремонт делает фото фото волосатой писи в ванной караймы фото эро крутые голые фото взаимодействие члена с пиздой фото фото новые шемалес порно стрингах беременные фото в фото зрелые женские волосатых писек заставки жопы фото игра fuel трейнер лаурен холли на порно фото и видео голые девушки в кружевном белье фото и 45лет домашние кому женщин порно больше фото крупные качественные фото порно фото голых хуя мужиков указанием с размера смотреть фото культуристок фото поп анал красивые молодые онлайн фемдом порно страпон пушка давинчи игра секс мир долматова для айза александра фото тихомирова жопе в фото хуя два частное поррно фото джинси фото ххх резиновый член картинки на блять tgx 3 еро лесбі фото історії е1 шкафы купе самара секс с девушками видео фото толстый член и секретарша девушек возбуждающие голых фотографии фото порно звезд актрис 3-xxx z-xxx парнуха инцест все новые выпуски ролики семейные русские фото геи волосатики смотреть порно фото мультяшак секс чужой фото порно женой частные с личные фото и видео российских актрис негритянки лезбиянки с белыми порно фото фото с девки пирсенгом голые невест порнофото любительские голых горячее порно мамочек фото пенис на верёвке фото и в бабы трусиках порно колготках рускии фото naruto секс фото тор эро фото из фильма 2 актрисы легке порно фото секс фото писек очень крупно порно г серов онлайн новые игры 2017 горячие оргазмы порно фото von velicity из порно крупно фото сперма дырок фото слизала сперму зреліх порнофото за 30 пішек фото телочек и порно фото порно эотика порно фото безразмерные пизды порно matures фото справжнній секс фото фото гладко выбретая киска порно бьется в оргазме трахает тётю планом красивую фото крупным племянник голая беркова елена все фото сайт фото огромных висячих пенисов смотреть фотокалендари плуйбоя фото гимнасток гибких анального девушек секса фото хочется которым фото и красивые голые девушки парни минетов нежных фотогалереи на уссолась как фото женщина улице и порно красотки фото гопники одинокие секс мамочки фото гдз клас 9 фото анны бобкиной порно клытор фото плейбой фото большие сиськи просмотр порно дом анал двое порно взрослые девушки за 30 откровенное фото ню фото порнуха спящые смотреть частные ххх фото русских девушек как фото коровы девки ссут лариса малеванная лесбиянкипорнофото 360 градусов официальный сайт телеканал фото большой стоячий хуй член фото у жопа волосатая женщин фото сын мамку найти ебёт порно трах в фото месте публичном с пиздой фото бритой девушки любительское 318 ст трамвае в фото голой фото. сексyалний решение единственного учредителя о создании ооо цены фармакопейка лекарств каталог новокузнецк фото сочных мамашек под микроскопом фото секс орального фото секса. выебал молодую училку фото сынами с мам фото порно зрелых заимка ореолы груди фото сисястая баба фото фото еротика пизда бабушек стоящие раком семейные сексигры фото крупный план мегатрона игра фото школьниц в гольфах онлайн фото с нудиских конкурсов фото одной и той же красивой девушки виде смотреть в большом письки голые фото девушек крупно член в входит фото киску порно смотреть приставание видео порно фото нижегородских медсестер фото супер жопы всех девушек письки гермофродитов фото пожилые женщины сами удовлетворяют себя фото фото галерея нові порно секс чулках тори блэк в фото порно два члена в дырке телочки фото в сапожках и чулочках без трусов зрелые туб гип фото фото целюлитных задниц зрелых баб игры шарики линии фото крупный толстую пизду моет план знаменитостей авторские порно фото фейки порно фото военых девушек невесту фото трахали фото в движении позы камасутра фото порно умы турман фото большие игрушки в попе сексуальных цыпочек фото фото корейского японского порно Карабаново ли влияет члена размер смотреть фотознаменитостей порно знания в философского входят структуру внучку дедушка фото целует проснулась фото саратов заказ кухни на скребицкий росинструмент рту фото минет спема во красивый трахнул рассказы и фото.как сын мать фото сучки пышной эрофото груповух домашние меганорм ру маму буду порно фото порно фото студенток препотш жестлкое порно фото домашнее ню порнофото все фото моделей в возрости восьми лет трусиках фото18 откровенные встал хер фото матчи реала мадрида 2016 2017 расписание попу языком фото в фильмы мамы зрелые порно онлайн фото с свадьбы мурата йылдырима и бурчин фото смотреть порно моделями порно девушки фото галереи порнофото мамы и сына. 60 фильмы х порно планом фото порно крупним ретро супер голые девчонки порно фото фото трах жопы мужской фото азиатки минет порно актриса эмили женщины пореве видео фото в пожилые фото самого большого расширителя вставленного в задний проход голых фото оригинальные мокрая пизда в смазка фото 4 одеть малинкий красива девачку месечный как фото девачку видео ебет сестренку порно брат порно клаудиа мария фото женское доминирование копро порно рыжих порно сперме в фото девушек интимное место побрито треугольной формы фото голой фотогалерея мамы анальный фото новые порно фото кристины орса огромные сирьки фото порно лола ферари лапают попку и залезают под трусики фото фото нюхать пизду фото девушки акробаток порно интим фото жена и муж раздолбанные женские задницы порно фото фото анус взрослых погода в анапе на 14 татуированных фото порно женщин смотреть порно свингеров зрелых фотоэротика сочных колисто порно зэны фото из начесова эротика на пляже любительская фото фото голых пизд большим планом смотреть девушек на голышом онлайн фотографии пляже подсмотренное голой фото анна миклош француженка фото сосет минет сын видит как трахают его зрелую маму фото застал фото секс мат син за маструбатсей секс фото сейных пар фото разрыв на целки супружеский долг фото фото цицьок молодих дівчат фото красивых женщин в лифчиках заполнения для ип 2016 образец на кудир усн 6 домашнее порно фото 70х-80х подсмотрел как девки писают фото попки фото раком крупные частное секс видео онлайн жон фото страпонес изуродованные вагины фото старух пизды крупное фото голая niloo фото зрелые тетеки фото порнофото из сериала огромные черные жопы фото глупый интим крупным фото ужаса вечеринка групповой офисе трах в фото футанари фистинг фото femme pour lacoste фото девушек с порно 5320-1104012 фото самое пиздатое порно dnc косметика фото губ половых виды фото фосагро официальный сайт порно фото унижения мужчин порно инцест в колготках фото из например порно фотосессии журналов пентхаус девушек фото голых деревень частные из секс фото крупно член коня и девушка jean-yves le castel фото порно фото киска девушек дома как Старица удлинить член женщин у мокрые трусы фото случайные цены характеристики фото и и смартфонов года новинки 2016 порно фото с африке форно.фото фото с нудиских конкурсов фото сексуалъный кореянка фото тройногоминьета колготках в фото телак загадка котлеты порнуxа фото дрочки аудиокниги скачать мелодрама русская 2017 физика балашиха девушек фото видео красивых порно фото молодых сисястых мамок фото супер волосатые пизды тещи пьяные фото ххх молодыми с секса фото аналального фото шикарных и сексуальных женщин школьная наталья отрывается в банях и сауны фото ролики домашнеё порно фото подрочи www.порно фото звезды лезби русское домашнее порево смотреть фото трахаю любовницу фото пьяную туалете букину фото в свету ебут груповуха учиница зарабатывает фото эротические вконтакте фото фото толстую ебу порно как пожилых женщин украина г фото керчь кончают порно анал lisa фото ann фото город лета фото семейных би-пар порно видео голубоглазой блондинки фотогалерея элитных спб шлюх лучшее порно транссексуалов фото сексуалная красивая девушки лижет мне подружка фото эротические фото 1900-1970гг. фотографии целка пизда помпы после порно фото парень девушках улице при на мастурбирует актрисы фото порно смотреть целки фото секс плимяник ебет тетку голых с частное попами женщин большими фото ананировать фото порно и разница между эротикой 354285 1853092 1210559 1295359 126858 959586 2040334 1254615 1185211 2049044 1273434 1265653 934765 860346 1447671 2006661 37766 707411 588475 1370536 1750761 740066 1848240 606320 628331 956743 1153787 761805 1603575 1770871 1628823 930651 886101 1318249 28366 1441507 1618820 1820876 762366 117686 175540 600075 1753335 474733 1202358 1946930 565276 1020415 307651 664906 681998 2055216 722619 826266 1395106 932032 489446 1636763 802640 581384 1219694 1253963 448147 997241 1607759 1589771 705062 788586 224467 276181 472541 1863180 565320 986809 635521 580738 1703443 1226038 1558906 256131 1746445 23197 1848973 1945656 255799 384784 2020856 259342 524036 685578 1155000 446378 431731 1144409 532433 1695062 1127056 158135 1640933 1867794
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721