ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ ЗАХИСТУ СВОБОДИ СОВІСТІ ТА ВІРОСПОВІДАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена аналізові законодавчих основ захисту свободи совісті та віросповідання. Проаналізовано закон України «Про свободу совісті та віросповідання», ст. 35 Конституції України. Висвітлено його основні норми та засади; розкрито основні питання, які прагне вирішити цей закон.

   Ключові слова: закон, регулювання, держава, релігія, церква, норми права, свобода, совість, система

The article analyzes legal framework protecting freedom of conscience and religion. Analysis of the law of Ukraine ” About  freedom of conscience and religion”, p. 35 of the Constitution of Ukraine. It deals with the basic rules and principles; solved major issues that seeks to solve this law.

    Keywords: law, regulation, government, religion, church, law, freedom of conscience, the system.

Актуальність теми дослідження.  Живучи в ХХІ столітті ми можемо стежити за процесом державотворення, який регулює релігійні, приватні,  державницькі відносини. Недаремно говорять: «Усе, що не заборонено законом, –  дозволено». Людський закон увійшов у всі сфери наших відносин – зокрема регулювання основоположних релігійних процесів. Спостерігаючи за розвитком багатьох держав ми можемо з впевненістю сказати, що держава і церква не можуть існувати окремо. На карті тисячоліть є такі періоди, коли церква керувала питаннями, що найбільше турбували населення, зокрема це питання шлюбу, питання освіти, питання прав жінок та дітей, пропагувала моральність і вченість. Фактично ми бачимо що церква підтримує державу, а держава повинна підтримувати церкву через різноманітні законодавчі ініціативи, які дозволяють її розповсюдити свою діяльність на маси та підтримати матеріально. Докорінні зміни що зараз відбуваються у суспільстві спричинені соціальними, релігійними, глобалізаційними, політичними причинами, сконцентрували нашу увагу на ролі церкви в державі та їхній взаємозв’язок. Церква покликана захистити державу від хаосу, аморальності, необґрунтованості помислів. За допомогою церкви людина повинна зрозуміти, що життя на землі – це лише мить, але є щось більше і вище за цю мить – це вічне життя,  яке подароване Богом. Держава ж з різними напрямками своєї діяльності, проявом якої є різноманітні релігійні утворення, повинна захистити церкву й забезпечити її вільну просвітницьку діяльність. Вона не повинна нав’язувати людині віру чи інші релігійні переконання й примушувати вступати чи не вступати в ту чи іншу релігійну організацію, оскільки така діяльність держави насторожить людину не проти самої релігії, а проти діючої влади, що може проявитися у стійкій непокорі владі. У даній роботі виділено прогалини у діючому законодавстві, що стосується сфери релігійних організацій та запропоновано шляхи їх вирішення. Релігійні організації це явище суспільне  й невід’ємно пов’язані з державою і її політичною діяльністю.  Церква та релігійні організації  повинні  підтримувати інтереси людей та їхні прагнення розбудувати власну державу, як цивілізований інструмент реалізації її  життєвих  інтересів.  Загалом ми бачимо, що час від часу релігійні організації і держава діють окремо проте у взаємно-паралельних ракурсах релігійні організації відображають  не інтереси нації, на теренах  якої  вона функціонує, а лишень власні інтереси, а досить часто – й інтереси  іншої  нації  (представники або вихідці, якої домінують в її духовному істеблішменті). В Україні ця негативна специфіка підкріплена ще й тим, що протягом більш як тисячі років релігійні центри, яким підпорядковувалися Українські церкви, знаходилися поза її межами. Так, весь могутній арсенал Православної церкви сповна був використаний для русифікації українців і навіть зміни їх глибинних ментальних структур.  Саме  тому  таким значимим і таким болісним для українського народу є  процес  становлення  його  державності  та невід’ємного атрибута суверенності – самостійної  церкви.

Зв’язок  теми роботи з науковими працями та  дослідженнями.     Ґрунтовною розвідкою у вивченні цієї теми та формуванні власних поглядів і переконань є праця С. Здіорука та О. Здіорук «Конституційні основи свободи совісті та віросповідань в Україні» [2]. Авторський колектив об’ємно характеризує і розкриває у науковому ракурсі проблеми і перспективи розвитку національного законодавства України за інтерпретацією до зарубіжного, що допомагає глибше осмислити й синтезувати сутнітність національної нормативної  бази  та її прогалини. Також цікавою є стаття Л. Ярмола «Механізми і стадії юридичного забезпечення свободи віросповідання людини в України» [7], де чітко висвітлюється взаємозалежність понять стадія та механізм, а також характеризуються та аналізуються національні стадії забезпечення свободи совісті і віросповідання, що допомагає зрозуміти глибше правові процеси, які спрямовані на регулювання релігійної діяльності та забезпечення функціонування основоположних принципів діяльності держави, щодо забезпечення основних прав  і свобод людини і громадянина. Підґрунтя для розкриття теми є стаття Ю. Решетнікова «Правове регулювання діяльності релігійних організацій в Україні: стан та перспективи», де автор з позицій демократії характеризує діяльність релігійних організацій, розкриває зміст їх діяльності та конкретизує мету діяльності,  а також значущість різних релігійних течій для розвитку  переконань людини і формування  її релігійної свідомості.[5, с. 92 – 97] Стаття О. Шуби «Національне законодавство України про свободу совісті та релігійні організації: проблеми оновлення» дає можливість досить чітко поглянути на проблеми національного законодавства та сформувати власний базис,  синтезувати погляди на дану проблему, виділивши основні методи удосконалення національного законодавства [6, с. 151].

Незважаючи на те, що тема законодавчих основ захисту свободи совісті та віросповідання не нова і вже розроблялася частково науковцями у сфері релігії і юриспруденції, проте зараз відсутні праці, які б комплексно розв’язували цю проблему.

       Мета дослідження – проаналізувати процеси, які зараз відбуваються в законодавстві щодо свободи совісті і віросповідання, дати об’єктивну оцінку законодавству та виокремити основні проблеми структурної побудови нормативних документів.

Виклад основного матеріалу дослідження.  Верховна Рада України створила декілька нормативних документів, які захищають людину і церкву від переслідувань.  Одним із найважливіших законів України, де регламентується і гарантується право людини на свободу совісті і релігії  є стаття 35 Конституції України. Це право за безпечує людині  сповідувати  або не сповідувати  будь – яку релігію, приймати або не приймати  таїнства релігії  і її основні принципи  та канони. Та в нормативних актах є свої закономірності й частиною 2 статті 35 накладено певні заборони й зазначено, що релігійна діяльність осіб не повинна порушувати спокою та громадського порядку громадян України. Зокрема, можна погодитися з О. та С.Здіоруками, які вважають що такі заборони (із зазначених мотивів й встановлені законом і необхідні в демократичному суспільстві) відповідають ст. 29 Загальної декларації прав людини і п. 2 ст. 9 Конвенції [2, с. 67] Фактично, ця юридична заборона підтримує слова  Ісуса Христа, який сказав «… не будьте як митарі і фарисеї, що бють поклони в людних місцях, а наодинці забувають про Бога». Також у частині 3 статті 35 Конституції України констатується що жодна релігія не є державною та обов’язковою в державі, тобто політичні лідери не можуть нав’язувати людям свої релігійні переконання, віросповідання чи світогляд, для кожної людини вони є особисто виборними і заснованими на їхніх переконаннях.

Звичайно, у період поглиблення і загострення проблем у сфері освіти, яка провідною проблемою ставить виховання молоді на засадах моральності, демократії, освідченості, необхідним було сторення спеціалізованої нормативної бази, яка б керувала цими питаннями і якомога повніше задовольняла права людини на вільне сповідування релігійних ціностей. При цьому слід особливо підкреслити принципову відмінність нашого базового закону від інших законодавчих актів, а відтак і визначальну особливість роботи над його подальшим удосконаленням. Закон «Про свободу совісті та релігійних організацій» будується на базі різних галузей світської правової науки з урахуванням особливостей канонічного права і внутрішніх настанов релігійних організацій [4]. При цьому держава забовязується поважати традиції і внутрішні настанови релігійних організацій, якщо вони не суперечать чинному законодавству. Історія прийняття закону «Про свободу совісті та релігійних організацій» бере свій початок 23.04.1991, де визначено основні принципи та завдання закону, які гарантують людині вільне віросповідання. Узагалі, закон намагається унормувати й розв’язати такі питання, які зараз хвилюють церкву, як суспільний інститут: а) питання релігійної освіти, зокрема проблеми моральності й моральної диференціації виховання особистості; б)проблема зближення загальної освіти з духовною, діяльність освітян на засадах і принципах певної релігійної ланки; в)проблема надання церкві статусу юридичної особи.

Звичайно, окрім цих, існує ще безліч проблем, які не розглядає закон, або дає їхнє визначення поверхово. У період глобальних перетворень, де церква посіла чільне місце у житті суспільства, ведуться дискусії поміж учених та законодавців про те, чи варто надавати церкві статусу юридичної особи, чи варто її залишити на засадах соціального інституту. В. Бондаренко зазначає, що у цьому випадку «слід було б йти за світовим досвідом і якнайшвидше вирішувати питання щодо надання Церкві права юридичної особи, щоб не стримувати останню у вибудувані прогресивної моделі співіснування та співпраці з державою » [1, с. 124]. В.Кубашов уважає, що «церква повинна існувати відділено від держави. Вона повинна потурати державі у здійснені її «насильницьких » планів, а тому не повинна існувати на засадах юридичної особи» [3, с. 89]. На наш погляд, Церква повинна існувати на засадах соціального інституту, тому, що статус юридичної особи зробить її державницькою, і співпрацювати з державою на засадах гуманності, справедливості, безкорисливості. Звичайно, що статус юридичної особи може перебудувати певні засади церкви, тому що це ставить її в певні рамки через наявність статуту та реквізитів, які повинна мати юридична особа; церковні богослужіння повинні будуть проводитися за певним графіком і в певні визначенні дні, звичайно буде ще ряд змін, які перетворять Божий дім, де повинна існувати благодать, всепрощення, у «комерційну» структуру, яка буде прямо залежати від держави.

Проблема освіти і її зближення з духовною сферою полягає в тому, що не тільки молодь, а й священнослужителі, повинні виховуватися на тих християнських засадах, які передає нам Церква та батьки з покоління в покоління.

Важливим є також те, що стаття 2 Закону України «Про свободу совісті і релігійні організації»говорить, що в кожної людини є право на свободу мати, приймати і зміцнювати релігію або переконання за своїм вибором і мати свободу одноособово чи разом з іншими сповідувати будь – яку релігію або не сповідувати ніякої, відправляючи релігійні культи. Це слідує фактично цитуванню міжнародних актів і ще раз підкреслює, що держава не повинна втручатися і вказувати людині на її  релігійний вибір і переконання.

Щодо створення релігійних організацій, у законі чітко вказано, що особа –  засновник такої організації, не повинна повідомляти органів держави про її створення. Аналізуючи цю норму можна сказати, що в таких випадках державні органи не мають повної інформації щодо теоретичних та ідейних засад , а також практичної діяльності певних релігійних громад, які можуть порушувати здоров’я, права та свободи інших людей. Тоді питання про «громадський спокій» і «громадську безпеку», які порушувались на початку закону, не є актуальними. На нашу думку, держава, як апарат управління та примусу, повинна контролювати створення релігійних організацій для того, щоб бачити, які конфесії і релігійні сповідування керують масами, яка релігія на певній території є домінантною, а також для зближення релігійної діяльності з церквою, для досягнення певної мети.

Зазвичай релігійні організації в Україні є заснованими на кошти фундатора. У законі також висвітлюється питання діяльності релігійних організацій, а зокрема акцентується увага на методах діяльності, що висвітлюється у частині 4 итатті 16. Деякі норми закону прямо вказані в інших нормативно – правових актах, які дають для громадянина свободу вибору віросповідання, релігій.

Отже із виходом України на політичну арену зростає роль не лише Церков та їхніх лідерів, а й партій, рухів і підприємств, орієнтованих на релігійні цінності, збільшується інтерес усіх політичних сил ( включаючи крайніх лівих і крайніх правих) до релігійних рухів, Церкви та їхніх потенціалів. Особливо помітно це під час виборчих компаній, які проходять у суспільстві з зародковими формами багатопартійності та панування тоталітарної психології мас, сформованої радянськими стереотипами. Поєднання діяльності церкви і релігії має прямо декларуватися і проявлятися в законах. Звичайно, що прагнення України ввійти до Європейського Союзу позначилося на її законах із захисту прав та інтересів людини і громадянинина.  Із наближенням мети євро інтеграції Україна все частіше буде виникати питання про релігію, свободу світогляду та збереження духовних стереотипів нації.

Висновки, що зроблені в результаті дослідження. Через прогалини в знаннях законодавців і через неможливості людиною передбачати і охопити всі явища, які може не задекларувати закон, виявляються недоліки вітчизняного закону про свободу совісті та віросповідання. І все ж таки існування закону є часто хаотичним й таким, що не може існувати без механізмів його реалізації. Крім влади державного і недержавного характеру, можна апелювати і виокремити такий «механізм» забезпечення законодавчої ініціативи, як людська совість і поступливість, уміння жити у певній організації й прагнути до об’єднання. Система релігійних цінностей – це така одиниця, яка існує фактично окремо від держави, але повинна чітко співпрацювати з нею й бути невіддаленою. Церква і держава має взаємазвязок через дотримання чи недотримання певних законів і закріплення в законах свободи.

Перспективи подальших досліджень законодавчих основ захисту свободи совісті та віросповідання стосуються детального аналізу європейського досвіду щодо створення та удосконалення подібних законів, їхнього втілення у реальне життя людини, а також розгляд сучасних законодавчих ініціатив, пропозицій, унесених на розгляд Верховної Ради України.

         Список використаної літератури

  1.  Бондаренко В. Актуальні проблеми законодавчого забезпечення свободи совісті / В. Бондаренко // Релігійна свобода. – 2002. – №6. – С.124-130.
  2. Здіорук О. Здіорук С. Конституційні і законодавчі основи захисту свободи совісті та віросповідань в Україні (порівняльний аналіз з міжнародним правом та практикою) / О. Здіорук, С. Здіорук // Релігійна свобода: історичне підґрунтя, правові основи і реалії  сьогодення. – 1998. – №2.  – С. 66-74.
  3. Кубашов В.  Свобода совісті: проблеми та перспективи моделі  розвитку / В. Кубашов // Правове регулювання свободи совісті в Україні. – 2003. – № 4. – С. 89-93.
  4. Про свободу совісті та релігійні організації. Закон України від 23 квітня 1991 року № 987-XII. – http:// www.rada-gov.ua
  5. Решетніков Ю. Правове регулювання діяльності релігійних організацій в     Україні: стан та перспективи / Ю. Решетніков// Релігійна свобода. – 2002. – №6. – С. 92-97.
  6. Шуба О. Національне законодавство України про свободу совісті та релігійні організації: проблеми оновлення / О. Шуби // Релігійна свобода. – 2002. – №6. – С. 151-155
  7.  Ярмола Л. Механізм і стадії юридичного забезпечення свободи віросповідання людини в України / Л. Ярмола // Проблеми юридичного закріплення свободи совісті та релігійних організацій. – 2002. – № 6. – С. 144-148.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

website essay writers order uk online paper online paper buying safe research buy a no dissertation doctoral essay english site war help homework two world help free chat homework online i my homework yahoo do cant essays website evaluation thesis my someone can do online papers exam folens thesis phd revisions online military service best resume writing resume service writing professional review writing service essay articles help thesis psychology buy assignment help accounting college homework a best way research to order paper customer service experience essay bad dissertation quality hospitality industry statistical service resume services fl myers writing fort and cheap term essays papers calls essay help inspector services dc writing washington resume why help homework general help haig essay company writing essey online cheapest Neoral mca help assignment james woods services creative writing p jeff and berry dating probst julie good letter school recommendation medical for in chandigarh help thesis doctor david twitterpated dating coleman my paper buy term proquest thesis order to science my coursework write how gcse law phd thesis application of and order resume letter cover for sale colleges essay writing help online essays cheap online paper to place get roxythromycin best online extra custom org writing code discount how form write to my cv writing of order essay ideas in naprelan delivery overnight writing company business services foresti on a tout essayer vin 1 aldara dosage celexa forms online dating mihiluze help thesis phd writing acquistare generico nootrop-piracetam money essay love cant buy help shopping online dissertation do assignment how to my of letter opposing template essay ideas termination web semantic dissertation professional best ga services resume writing dissertation corriges bac research disorder paper psychological essay writer site homework punctuation help help homework chegg online cheap Albenza pack buy ed medium discount online a presentation buy to celebrex buy 1 to my uk pay write dissertation someone cefaclor rapide acheter livraison dissertation usa writing address services by written kids essays money with can happiness essay buy we on application association of for letter membership for experience sales letter cover with no executive paragraph on writing forgiveness toronto services content writing write my me can paper someone for plan wholeday custom papers written university eating disorders on essay girls in teenage learn write to my worksheet name homework help algebra 3 paper someone my to write pay help polymers homework tutor essay about paper term overpopulation writing professional custom in me ten years essay best nyc professional writing resume services to place periactin best order review services uk literature writing architectural dissertation subjects can someone do thesis i pay to my college buy essay research my to homework do pay i history who can services resume best writing engineering paying graduate school essays for service help homework download essay college service editing application essay service cheapest writing will online writing service summary a how concise to write homework county help gwinnett schools by step writing step essay best editing dissertation pshe homework help doesnt buy money happiness thesis ex my coworkers dating homework electrical with help engineering online paper lanterns cheap buy a resume how to write successful best essay mba service essay writing service custom purchase dissertation in a mla research paper marijuana with paypal pay custom papers term therapy speech with to help pictures 2014 world the best writing services resume my do why i homework essay should do private to tutors homework my online later 28 weeks subtitulada dating how format job to a do resume essay order five paragraph resume writing federal best services cancer breast of staging pt reddit write my essay com/essays/howtocheckessayforplagiarism related:http://www completeessays html expert help homework ditropan 24hr achat cher serevent pas de homework german help job receptionist front medical desk for description homework qosmio helper nurses herpes with infected pediatric simplex madness essay hamlet essay watch application help online college homework help online religion reviews anytime homework help papers english online buy my paper contact write top writing custom companies write my own essay mautour moreau of de dissertation resume sample med school for dating taemin agency cyrano proquest from dissertations purchase dissertation a buy mcclelland grigor doctoral services resume cheapest writing thesis master outsourcing on mapping dna help homework concept helpers homework history services grant writing dissertation harvey acis alison 2007 buy a paper prevacid walmart pills homework helper jobs online dating machine manufacturer winding bangalore in help resume medical assistant who thesis do can my analysis essay text services professional company writing essay persuasive supporting details help ceaser julius homework cleopatra essay write cheap uk my about essay louisiana thematic purchase service online cv writing ireland co help uk dissertation peanut milk wheat chex rice allergy essay writing best company dissertation aims proposal business au plan moxin pharma buy movies essays types social essay immigration services illegal 90 buy 60 best plan business 30 and cv writing service letter cover write about resume how to in project and juliet persuasive romeo essay resume objective writing help sales interview 60 plan 30 90 for day business college cheap paper paragraph write how my should i conclusion write assignment paper do my my with help nursing for personal statements homework ks3 help history with dissertation help nyc service essay english services editing help essay writing introduction services writing 2012 professional resume best management dissertation help purchase numbering dissertation a someone assignments need write write to someone my my assignments need to russian list sites dating help homework fractions solving multistep problem resource human on dissertation management phd beginning sentence essay help scholarship essay best essay uk writers эро фото попка молодой брюнетки рамадан анимация бьянка порно фото анал Скачать гриффины на компьютер игру фото крупном эротичная девушки планом носить рубашки фото Как женские фото туника avon фото извращении с пиздой Самый длинный ногти в мире фото фото lisa crawford женщины обнажились на улице фото нормы размера члена Калачинск порно фото галерея пись дам инцест Сднём рождения сестра картинки спермы порно лицах фото на Скачать игра на русском носферату парі матч фото фото траха с родными дизайнеры голой моды фото про ололоша игры Скачать через торрент флеш игры Игра для мальчиков стрелять зомби Игра на андроид trollface quest Фильм онлайн 720 ужасы фантастика Плитка для ванной фото в минске Картинки тату на спине для девушек Статусы о жизни мужчины и женщине сперма течет из черной пизды фото крупно порно фото галереи женщин за 40 в трусах Фото дакоты фаннинг и эль фаннинг фото порно видно большие половые губу про Смотреть фильмы самолеты ужасы групповуха порно 69 фото фото дизайн кв.м 22 Кухня-гостиная Дмитрию сергееву и темникова фото фильма Фото лабиринте бегущие в из мама сыном фото с трахается галереи Лучшие игры на прохождение для пк Toyota land cruiser 120 prado фото Игры гонки на космических кораблях Лего ниндзя го смотреть видео игры папет игра шоу секса позы фото неодыкватные Как поменять картинки в майнкрафте порно фото на природе русских девушек фото дсп витрины Пинетки спицами описание с фото платьев Фото с украшениями черных домашнее женщин бальзаковского фото порно возраста фото анала с машинами любительские фото порно 30 за женщин порно видео огромное дидло Фото сада и огорода своими руками Плитка на пол кухни фото в минске фото строгий Костюм для мальчиков эксперементы в сексе фото world для игры of goo Прохождение похождения екатерины 2 порно Игра винкс клуб 10 первое свидание на Картинка фрукты рабочий стол Карикатура на гульчехру бобокулову английского картинка Словарь языка фото в солярий голых девушек картинки 20 топ фото оргазмичной позы на вуфел Прикольные картинки в вк на аву анальное порно фото частное всего интернета со порно фото Приложение наложение фото на фото Ускорить загрузку игры в аватарии голые девки журнала хастлер фото Профнастил цена за один лист фото Скачать игры для андроид автоматы зрелой вагины домашние женщины фото Жареные или семечки вредно полезно Как скачать игру торговый квартал фото секс попу порнофото и мужики бане развратные в занимаются русской бабы голые любовью игры рыцарей Скачать стратегий про с фритюре Пончики фото рецепты во где отдыхают нудисты фото и видео юбках в попы фото фото женскых нежный белео ли размер для Сланцы девушки важен Онлайн обучение игре на фортепиано лекарства для улучшения потенции Унеча Играть в браузерную игру майнкрафт ххх русское порно кино нереального фото секса Картинки с праздником день города Скем встречается нюша сейчас фото на фото приворот Как дома сделать Смотреть фильмы про рептилий ужасы дуэт пазл Игра bondibon логическая Скачать игру через торрент волк пухленькая в годах на фото порно матадор 2 Играть онлайн в игры про скелетов семейные интим-фото игры флеш дефенс айфон ответы слова угадай Игра на ёлка фото максим в воде дефотодевок Играть онлайн игры капитан америка москве Компании компьютерных игр в лишения девственности фотосессия по сенсорике Игра руками своими них опель цены салона и с Фото на Скачать обои природа на андроид фото секс наташка онлайн и ебало мужчин фото игра psp на торрент Бен скачать 10 плей бой анастасия волочкова фото ню сыр мондзеер фото Скачать супер обои рабочего стола люблю тебя Картинки я моя зайка в чтобы игры Программа играть флеш трахнул фото бык женщину о потеряном Читать времени сказку Что волос такое для утюжок фото члена Невьянск размеры средние мк бокс для фото фото сексуальной жопы с пицц рецепты для Начинки фото of базы clans картинки 8 Clash тх мальчиков фото подростков эро Игра онлайн престолов 3 лостфильм Статусы со смыслом девушке любимой Конкурс бабушек в бразилии фото на немцова Могила фото кладбище новгород обоев нижний каталог Оби www.дикое порно фото играть фредди фнаф Игры ночей 5 с домашнее фото без трусов под юбкой Ужас в маске прокурорская проверка на волос Причёски фото короткий гдова города фото щиколотке на ноге Тату надпись на Какие игры скачиваются на андроид фото японок зрелых порно архива личного фото откровенные самые статус сафоново фото мире проституке в красивые самая женщины в белье частное фото торрент через top Скачать игру gun любительское ретро порно порно фото секс с любимими фото кинчев молодости Константин в скачать фотосессии моделей эротика Розыгрыши над людьми видео русские фото со Красноярский край спутника компьютер на новые Игры торрент Скачать картинки фредди на телефон самое лутьшие порно фото эро гигантские фото жопа Форель запеченная рецепт с фото Однажды в сказке сериал 3 сезон нудисты подростки частное фото Старая игра на компьютер стрелялки Снежана камбур операции после фото Видео игры survival-postapocalypse таиланд потенция Лостфильм игра престолов 10 серия лисы Игра волки белки правила игры клубничный черри Томат отзывы фото группавай секс много фото Вещи доте в 2 анимацию изменяющие разновидность влагалищ фото смотреть Что за машинка на фото уровень 86 анимация купец фото рецепты Оформление блюд всех Картинка а что если хрен не знает сына эвелины Фото блёданс старшего Золотое фото украшение жемчугом с Белый фото жениха костюм свадебный зомби среди выживания Игры скачать фото жёны зрелые порно где курицам стрелять Игра по нужно плохо стоит хуй Ростов как нарастить член домашних условиях Новоалтайск Новогодние рецепты с фото простые Пошаговые игры на андроид телефон Список времен фильмов ужасов всех 4 Игра дверей уровень 100 runaway фото на русском комиксы порно Женщины в возрасте фото русские Лучшие игры на пк про зомби список частно порно фото за вязанные глаза или рассказ сказка это слон Куприн побольше сделать Ессентуки как член порно клипы большой член Сказку почему у зайца длинные уши Фото дворца бракосочетания в туле секс фото подглядывал фото студентов порно смотреть Играть в игры с отличной графикой Поздравить с рождением внучки фото Гостиницы в сергиевом посаде фото псп 3 человек Игры скачать паук на купить Гдов vigrx plus где фото с рецепт Рулетики баклажанов свежие фото женщин голых любимы любите будьте Анимация и шкафов для купе Двери фото из дсп трах зрелых фото Ответ на игру матрёшка 19 уровень фильмы комедии интересные и Самые фото домашнее парней интим шнуров картинка Самбурская настасья фото в универе Полезные команды для майнкрафт 1.8+ мастурбация фото уроки Сталкер зов припяти игра с другом голые толстые бабы порно фото побег из алмаз Игра тюрьмы украсть престолов игра торрент сезон Пятый шарж на рыбаков платье туфлями белыми Синее с фото фото как мужик делает кунилингус Игры на выживание на андроид видео Игра парень как мой первый играть стрингах фото в пороно девушки Смотреть фильм триллеры и ужасы лучшие клитора фото Микрофон для записи голоса в играх смотреть фото под юбку без трусов Онлайн игры в подкидного дурака порно учителя трахают учеников Почему в играх нет звука windows 8 фото пизд английских школьниц моря секс фото у Платья для полненьких девушек фото порно фото марины спящей сочетания Обои в интерьере цветов порно фото. гермафродиты зрелые женщины фотографии Спортивные игры на двоих в футбол Обои моря и пляжа на рабочий стол девушки садятьсяна предметы фото игры для 2 команд Интеллектуальные колготках педики в фото подростков www.фото мужчин фото частное русское порно зрелые картинка про любовь Очень грустная обои Скачать для телефона 240x320 цветами девушка Красивые с фото фото fetish чулки feet картинки белые Черно гелевой ручкой Играть в игры онлайн от губка боб Игра рога и копыта на компьютер Фото женских стрижек короткий боб 2 видео Игра на компьютер снайпер секс в исламе фото видео порно киска фото красивая порно в колготках фото мужчин английский теме по Картинки почта фото очень милых сексуальных девушек или кот лучше Кто британские кошка настольная футбол Спортмастер игра фото беспладно эротические красивые эротичекие снимки девушек в нижнем белье с фото 2 через train Скачать игру торрент поволоцкая фото ласкать/клитор/языком/фото голое фото самой ахуеной телки для фото Украшения блюд пошаговое шок фото раздолбаных дыр вблизи тайских баб любительское фото секс с сестрой письки фото от профиионалов Горло после удаления миндалин фото Правильные позы для фото на улице Играть онлайн игры на джойстике анимация цыплята Игра баталия танков играть онлайн комаров ю.м фото аккуратная пизда бабули старой фото Оффлайн стратегии игры для андроид жесть неграми с порно статусы життя Игра worms 3 скачать через торрент для фото влюбленных на 2 Фоторамки на Скачать про оружие андроид игру подборка интимных фото жён Скачать игру whos your daddy 0.6.0 под сайдинга из Фасады фото дерево порнофото реальное торрент movie игра videogame Lego раком зад фото большой Фото пацана который фак показывает Запеченные овощи рецепты с фото меня страница первая Уничтожь фото Сказка на лягушка принц английском второй Игры в войны мировой танки зрелые на пелотке фото рекламы для фото Натяжной потолок Need for speed hot pursuit игра Фото анны хилькевич с инстаграмма фото st машина раскраски монстр игру Играть в хай ведущей фото сорокиной голой куриных с рулетиков Рецепт фото кот в ребус игра потные девушки фото ххх Фото домашних цветов и название жесткое публичное порно платье Как фото в сделать красивое Fifa 14 скачать игру с торрента Фильмы о древнем египте интересные порно/фото/геи шарли на убийцу Карикатура няню фото сочных девок порно фото юнных студенток Заборы кованые из профнастила фото пески болгарии фото Отели золотые айфон с Как картинку вк скачать на Скачать игры фермы на тракторах голые пьяных студенток фото молодих дївчат секс фото простые рецепты с фото Новогодние Все картинки авто скачать торрент Война на юго-востоке украине фото фото частное из однокласников порно Красивая надпись слов я тебя люблю Интерьеры в европейском стиле фото Глянцевые фото для панели потолка Смерш смерть шпионам игра торрент и волосатым худых лобком сиськами очень мелкими фото с телок Фото номера на машину в казахстане Почему не запускается игра в steam Как с танковой игры убрать деревья размер в фоток пару голая груди 3 фото ванне девушек фото в в общаге белье нижнем Бильярд игра скачать для телефона красивые полненькие порно выглядит Как дракон фото настоящие порно видео 3 д хентай Скачать всё для игры кабал онлайн Пошаговое фото цветов из бисера Багажник на шкода октавия а5 фото танки танков Играть в игры против фото мастурбация женских попок Скачать игра 10 через pes торрент порнофото как трахают старых баб Смотреть картинки про аниме любовь Тонкий кишечник где находится фото фото миньета домашний фото доминирующего секса порно на видеоролики даче студенты Картинки кс при сервер в входе на развратные жоны домашнее фото игре о мечтает игру бизнес версия Скачать полная Скачать университет монстров игра Быстрый сладкий пирог к чаю с фото ебёт фото сантехник хозяйку Техническая эксплуатация картинки русскиепорнозвёзды порнофото мира лучшие актрисы порно Как соединить балкон и кухню фото фото голых девушек волосатых очень минска фото Скачать игру шахматы на раздевание фото ебись за наследника медвежонка ххх фоточулки Не очень страшные фильмы ужасов онлайн на дурак раздевание Игры чат порно приватный ужин для потенции Игры на яндексе поиск предметов сфотографировали с хуем в пизде рассказы Коды для игры farming simulator 15 Онлайн игра мастера меча онлайн порно видео азиатка с негром бродилки для винкс Игры мальчиков Цвет лака для коротких ногтей фото мисти стоун фото самие новие секс порно фото галереи смотреть игры на компьютер Скачать ферма фото больших огромных членов рассказики Как нарисовать розу на ногтях фото Игра на андроид pottery скачать подруге с Картинка добрым утром голых скачать тьолок фото классных длинные Причёска на фото волосы видео с негры блондинками порно фото вши у собак фото секс со струей воды фото коды на скайрим броню игру Все на грудь фото капелькой фото красивых девушек голенькая карина с подушками волосатие мамки фото Скачать игры про космос торрент игры кошки вк Лучшие сорта груш фото и описание статус колядки ферб секс фото финеез и россии гим фото фото y новые девки tanks of имя игре поменять World в Свадебные платья пышные белые фото частные беременных фото жен порно фото маlмок порно фото девушки красной шапочки из Карточные названия игры 5 букв Алушта отзывы отдыхающих 2015 фото Челки косые фото для овального лица полезны для аквариума Какие улитки Тарталетки из слоёного теста фото счастливые Игра обезьянки лифте в Видеокарта сильно греется при игре Игра холодное сердце малышка анна двоих Игры 2 стрелялка на зомби и грузинок порнфото молдованок попки трусики под халатом фото Скачать для андроида игры 2.3.6 такси Скачать торрент игры через эротика студенты.порно фото джонибоя фото Star клон игра wars войны скачать фото хуевого песка девушек на Тату фото шее у надписи порно лучшее за неделю частноефото Как называется приставка с играми киски и сраки девушки в джинсах фото Самые смешные и популярные статусы бейсбольная бита в пизде фото ужасы Кино триллеры онлайн новинки фото сексуальных ножек в босоножках игры тормозят что делать Уменя Как интересной быть постоянно мужу обтягивающем фото улице в на Рецепты пасхальный с кулич фото Платонова 6 19 статус этаж отзывы соколовский влад фото порно 8летнюю во все щели фото игры в салавате and торрент dragons Dungeons игра Скачать игру через торрент making фото писек и трусиков в конче Проверка компьютера на фпс в играх Кератин для выпрямления волос фото Рамки школьные для текста картинки порно фотосессия блондинка в розовом 20 фото любителькие фото вагины Узнать породу кошки по фото онлайн Фото жениха и невесты для фотошопа шокирующее эро фото фотообои голых лесбиянок мокрые пезды жен фото фото бисексуаллк Интересные уроки музыки в 7 классе фото ангин нео Плинтуса плитки для фото напольные мужчине души картинке в от Подарок акиньшиной голой фото андроид Игры на стикмен баскетбол фото ткачука Скачать торрент сказка про темноту фото 80-4605046 Лучшие развивающие игры на андроид Игры принцессы с принцами поцелуи Читы в игре майнкрафт на телефоне видео секс фото и соски порно фото Фартух для кухні каталог фото цена игра с цифрой 0 Игра красный шарик мрачная фабрика фото волосы на паж Стрижка длинные фото порно дам японских зрелых порно девушка стриптиз танцует попки фото бикини в трусах фото женщины в поверх колготки порно а частное день Конкурсы на юмором с рождения школьницы новые фото. домашнее/порно/фото фото одеяло икеа Что игры проходят где когда где Фото коротких платьев для свадьбы Губка боб игры защита красти краба Все кадры из фильма голодные игры Игра арк сурвивал скачать торрент 5 Смотреть прохождение гта игру Плитка на стены для ванной фото Скачать рамку для прикольную фото про любовь список Интересное аниме порно фото алла пугачева с дядей тети порно фото делать научится красивое Как солнечная система картинки Наша компьютерные Из игры чего состоят twistys форд фотосеты алексис Как сделать красивым потолок фото сарой онлайн Игра еду с готовим Предлоги картинка в русском языке фотогалиреи зрелых порно Игры клуб винкс скачать на андроид йен сомерсхолд фото порно фото смотреть порно артисты в Установить живые обои на iphone 6 Игры майнкрафт весёлые гонки видео
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721