Задоволення інформаційних потреб споживачів друкованими ЗМІ на регіональному рівні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено роль друкованих ЗМІ у задоволенні інформаційних потреб споживачів. Простежено задоволення інформаційних запитів споживачів на регіональному рівні.

The article defines the role of print media in satisfaction information needs of consumers. Satisfaction of information request of consumers on regional level was investigated.

Як немає артиста без публіки, так і немає ЗМІ без читачів, слухачів, глядачів. З одного боку, протягом усього свого життя людина невід’ємно пов’язана із ЗМІ, які здійснюють вплив на формування особистості. З іншого – ефективність роботи ЗМІ залежить від того, наскільки враховуються особливості аудиторії, до якої звертається журналіст, адже ефективна діяльність потребує точних знань про неї. Головним критерієм тут виступають інформаційні інтереси і потреби аудиторії [1]. Отже, ЗМІ повинні досліджувати інформаційні потреби споживачів та відгукуватись на них, між ними повинен існувати взаємозв’язок. Враховуючи недостатній рівень дослідження проблеми, виникає необхідність з’ясування рівня задоволення інформаційних запитів споживачів на регіональному рівні.

Аналіз останніх досліджень. Свій внесок у дослідження інформаційних потреб зробили А. Асланов (визначає роль друкованих ЗМІ у задоволенні інформаційних потреб) [1], В. Ф. Іванов (розглядає поняття інформаційні потреби, чим зумовлено їх виникнення) [6], С. П. Кулицький (описує інформаційний цикл) [7], А. М. Паніна (визначає особливості інформаційних потреб) [9] та ін. Характер ЗМІ та їх особливості в сучасних умовах аналізували В. Бартельдс (описує теорію задоволення інформаційних потреб) [2], С. М. Гуревич (розглядає особливості різноманітних ЗМІ, зокрема газети) [5], С. А. Панченко (досліджує особливості регіональних ЗМІ) [10] та інші.

Метою статті є визначти рівень задоволення інформаційних потреб споживачів на регіональному рівні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Українські реалії засвідчують, що, пропагуючи певні ідеали, цінності, стереотипи поведінки, ЗМІ стають тими чинниками, які виконують, окрім інформативної, ще й виховну функцію, яка є однією із домінантних у розбудові громадянського суспільства. У більшості сучасних друкованих ЗМІ відзеркалено політичну, ідеологічну, національну, конфесійну боротьбу тощо [8].

Для того, щоб збільшити свою аудиторію, ЗМІ використовують різноманітні способи, зокрема, намагаються привернути увагу споживачів інформацією, яка є актуальною саме для даного цільового сегменту. Проте, врахувати усі інформаційні потреби аудиторії, які постійно змінюються та є різнорідними, не спроможний жоден ЗМІ, тому такий підхід має епізодичний характер, ЗМІ намагаються орієнтуватися на найбільш суттєві інформаційні потреби [6, с. 47].

Інформаційні потреби, які виникають у людей, спонукають їх шукати необхідну інформації у різних джерелах та купувати її носія. Таким чином виникають ринкові відносини між виробником інформації та споживачем, в результаті яких обидві сторони задовольняють свої потреби. Зокрема, споживач інформації отримує необхідні йому відомості та знання, а виробник – прибуток та можливість впливу на реципієнта інформації [5].

В основі теорії задоволення інформаційних потреб лежить ідея, що головними мотивами людей є задоволення певних потреб, тобто вона описує мотиви, наприклад, чому ми обираємо дане видання, а інше нам набридло читати. Тобто замість дослідження як медіа використовує нас, досліджується, як ми використовуємо медіа [2].

Фахівці визначають інформаційні потреби, як «мегапотребу», оскільки реалізація усіх інших потреб передбачає, насамперед, задоволення інформаційних. Зокрема, В. Коган стверджує, що реалiзацiя всiх iнших потреб: у працi, освітi, дозвіллi, культурних i наукових благах тощо – як обов’язкова умова припускає попереднє задоволення потреби в iнформації [4]. Дослідники вважають, що інформаційна потреби – це потреба знань, яка притаманна кожному суб’єкту, що відображає його індивідуальність і отримує конкретний вияв у формі інформаційних запитів. Вони мають індивідуальний характер. Поняття «інформаційна потреба» та «інформаційний запит» тісно пов’язані між собою, оскільки інформаційний запит є вираженням інформаційної потреби. Тобто, інформаційні потреби – характеристики галузі, значення якої необхідно встановити, а інформаційний запит – текст, який відображає потребу в інформації. Результати різноманітних соціологічних досліджень показують, що знання, розуміння і врахування потреб аудиторії – один із основних факторів ефективної роботи ЗМІ в діалозі із аудиторією [6, с. 47].

Особливістю інформаційних потреб є те, що першопричиною їх появи постає нестача знань, яка вимагає задоволення і представлена в інформаційному запиті та неможливість повного її задоволення, тобто виникає пертинентне відношення до інформації, що сприяє виникненню нових потреб [9]. Інформаційна потреба обумовлює появу інформаційного бажання (інформації, яку певна особа чи організація хотіла б мати), яке реалізуються в інформаційні запити (у замовленні одиниці інформації, що розглядається як потрібна або бажана). Послідовний ланцюжок інформаційних потреб, бажань, запитів і використання інформації складає інформаційний цикл. Інформаційний цикл має завершений характер, якщо використання інформації відповідає потребі в ній. Якщо ж використана інформація не задовольнила інформаційну потребу, то такий цикл має незавершений характер. Водночас варто брати до уваги, що використання певної інформації породжує нові інформаційні потреби [7, с. 59].

Кожна людина обирає те, чи інше джерело інформації керуючись різними причинами, зокрема мотивами звернення до преси, на першому місці, є прагнення орієнтуватись в тому, що відбувається, розбиратись в закономірностях життя, і лише потім – бажання отримати певну корисну інформацію, з користю провести час. Як наслідок, для діяльності преси є  характерним вільне представлення подій  у супроводі серйозних коментарів і звернення до фундаментальних закономірностей життя. Крім того, важливою є практична спрямованість інформації, а орієнтація на відпочинок може бути послабленою і використовуватись як фонова [1].

Динаміка і якість реалізації суспільних інформаційних інтересів аудиторії часто визначається тим, що місцеві ЗМІ починають керуватися відповідно до загальних закономірностей інформаційного ринку, більш комерційним спрямуванням. Ринкові відносини, мають вплив на місце та роль преси як соціально-політичного інституту, та на характер взаємодії з аудиторією. Ефективність комунікативної практики регіональної преси обумовлена такою особливістю, як просторово-часова близькість подій місцевому соціуму, яка і визначає фактичну значущість новин [3, с. 135].

Регіональний чинник розповсюдження інформації є одним із головних параметрів, що визначає якісні та кількісні характеристики регіональної журналістики, а також організаційні умови її функціонування. Перш за все, на відміну від загальнонаціональної преси, регіональна журналістика обслуговує інформаційні потреби тієї читацької аудиторії, яка обмежується межами певної частини країни, а не всієї її території. Життя обласного центру – житлово-комунальна сфера, транспорт, освітлення вулиць, стан доріг тощо – ця суто побутова, приземлена тематика близька читачеві, а звернення до стану суспільної моралі, проблем довкілля, різних аспектів сімейного життя, виховання молоді лише доповнює звичне коло інтересів сучасного пересічного мешканця міста. До того ж, регіональна преса загально-інформаційного характеру, як правило, зорієнтована не на окремі соціальні верстви, а на найширшу аудиторію, яка не обмежена ні соціальним статусом, ні політичними поглядами [10, с. 101-102].

Зростання потреб в інформації, її виробництво та споживання формулює та регулює інформаційний ринок. Аудиторія читає газету, якщо відчуває, що ЗМІ несуть важливу для неї інформацію, задовольняє її потреби. Активність аудиторії виявляється через зворотній зв’язок, коли читачі звертаються в газету, виражаючи власну думку, прохання, твердження про подій чи проблеми, стають авторами публікацій в ЗМІ. Близькість матеріалів інтересам аудиторії дозволяє встановлювати і підтримувати із нею контакт Як наслідок, знання інформаційних потреб аудиторії є важливим для соціології, а їх задоволення – для ЗМІ [5].

Щоб у результаті дослідження зробити об’єктиві та точні висновки, необхідно враховувати думку населення. Тому з метою визначення якості задоволення інформаційних потреб було проведено опитування жителів м. Старокостянтинова.

Відповідно до мети було сформульовано дослідницькі завдання: збір емпіричної інформації (а саме анкетне опитування респондентів); обробка отриманої інформації, а саме інтерпретація отриманої інформації та визначення чи всі інформаційні потреби задовольняють друковані ЗМІ.

Респондентами нашого дослідження, у даному випадку, стали жителі міста Старокостянтинова віком від 15 до 57 років.

Предметом дослідження була думка жителів міста Старокостянтинова, щодо задоволення їхніх інформаційних потреб друкованими ЗМІ, зокрема газетами «Наше місто» та «Перша міська». У дослідженні генеральною сукупністю є мешканці міста Старокостянтинова, вибіркову сукупність складають 35 опитаних респондентів, обраних методом доступної вибірки.

Для того, щоб зробити об’єктивні та точні висновки, проаналізуємо відповіді на кожне запитання анкети. Більшість респондентів серед регіональних газет надають перевагу газеті «Наше місто» – 66% та «Першій міській» – 31%, найменше – по 6% – «Життю Старокостянтинівщини» та «Голосу громади» відповідно. Вибір газети «Наше місто» респонденти обґрунтували тим, що вона більше освітлює новини міста, подобається подача матеріалу, довіряють їй, «Перша міська» – завдяки правдивому, детальному висвітленню життя громадськості та актуальних проблем міста, більш конструктивна, багато інформації присвячено життю молоді, «Життя Старокостянтинівщини» та «Голос громади» – вдало висвітлюють подій, які відбуваються у місті, крім того, можна дізнатися про новини регіону. Деякі читають і «Наше місто» і «Першу міську» з метою отримання інформації з різних джерел та вироблення власних висновків щодо ситуації у місті та, оскільки вони є найбільш правдивими та описують різноманітні факти та події, доповнюють одна одну. Крім того, вибір газет респонденти пояснюють звичкою купувати певне видання.

66% опитаних читають газету «Наше місто» (інколи – 20%, не читають – 14%), «Першу міську» – лише 29% (інколи – 22%, не читають – 49%). Тобто, «Наше місто» користується більш попитом у жителів міста. «Наше місто» читають завдяки великій кількості цікавих рубрик та оперативному висвітленню новин, оскільки вона висвітлює місцеві події, містить в своєму змісті цікаві факти та події, перевірена часом, зарекомендувала себе позитивно. Крім того, її читають з метою дізнатися більше про діяльність міської ради. Не читають, оскільки інформація є занадто офіційною, формальною та суб’єктивною, відсутній різнобічний погляд на проблеми та її аналіз, відсутність критичних статей тощо. З іншого боку в «Першій міській» – подобається інформаційне наповнення номерів, нестандартне висвітлення новин, правдиво репрезентується діяльність міської ради, різнобічний огляд подій, подання різних точок зору на проблеми, подобається оформлення, ілюстрації до статей, глибина освітлення тематик, велика кількість розважальної інформації, а не читають через велику кількість недостовірної інформації або їм не відомо про існування даної газети.

Від газет респонденти очікують, крім отримання корисної інформації, порад, формування духовних цінностей, розширення кругозору, також отримання перевіреної, достовірної, об’єктивної та різнобічної інформації, задоволення їхніх інформаційних потреб тощо.

Однією із основних оцінок ЗМІ є ступінь довіри до їхніх матеріалів, з іншого боку рівень довіри виступає одним із індикаторів задоволення інформаційних потреб аудиторії. Отже, на запитання, чи довіряєте Ви інформації, яка друкується в даних газетах, 60% опитаних відповіли «частково», 20% – «так», 11% – «лише газеті «Наше місто», 6% – «лише газеті «Перша міська» та 3% – «ні».

Більшість респондентів оцінюють свій ступінь довіри до газети «Перша міська» 34% – на 4 (29% – на 3, 20% – на 1, 11% – на 5, 6% – на 2), а до «Нашого міста» – 33% – на 5 (по 29% – на 3 і 4 відповідно, 6% – на 1 та 3% – на 2).

Оцінюючи за п’ятибальною шкалою: 1 – погано, 2 – задовільно, 3 – середньо, 4 – добре, 5 – відмінно, якість газетних матеріалів в газетах «Наше місто» та «Перша міська», з наступних тематик: політичні матеріали, кримінальна інформація, матеріали про економіку та бізнес, соціальна тематика, історичні матеріали, розважальна, екологічна та релігійна тематика, думки респондентів розподілились наступним чином.

Більшість опитаних – по 29% в газеті «Наше місто» оцінюють політичні матеріали на 1 і 3 відповідно (22% – на 4, 14% – на 2 і 6% – на 5), а в «Першій міській» – 37% – на 1 (29% – 4, 20% – 3, 8% – 2 та 6% –  5).

Кримінальну інформацію  в «Нашому місті»: 26% – на 2, 23% –  4, по 20% – 1 і 3 відповідно і 11% – 5, а в  «Першій міській»: 40% – на 3, 28% – 1, 20% – 4 та по 6% – 2 і 5 відповідно.

Матеріали про економіку та бізнес в «Нашому місті» більшість респондентів – 29% оцінюють на 2 (23% – 3, по 20% – 1 і 4 відповідно та 8% – 5), а в «Першій міській» – 40% – на 3 (31% – 1, 14% – 2, 9% –4 та 6% – 5).

Соціальну тематику в «Нашому місті» 34% оцінюють на 4, 29% – 1, 23% – 3, 8% – 2 та 6% – 5, а в «Першій міській» – 29% – на 4, 26% – 1, 20% – 2, 14% – 3, 11% – 5.

Історичні матеріали в «Нашому місті» 34% опитаних оцінюють на 4 (23% – 1, 17% – 5, 14% – 3 та 12% – 2), а в  «Першій міській» – 29% – на 1 (23% – 4, 20% – 5, 17% – 2 та 11% – 3).

Екологічну тематика в «Нашому місті» 37% опитаних оцінюють на 3 (29% – 1, 20% – 4 та 14% – 2), а в «Першій міській» – 34% – на 1 (33% – 3, 14% – 4, 11% – 2  та 8% – 5).

Релігійну тематика в «Нашому місті» 40% опитаних оцінюють на 1 (23% – 3, по 14% – 2 і 4 відповідно та 9% – 5), а в «Першій міській» – 43% – на 1 (26% – 3, 17% – 2, 8% – 5  та 6% – 4).

Розважальну тематика в «Нашому місті» 26% опитаних оцінюють на 5 (по 20% – 1, 2 та 4 відповідно та 14% – 3), а в «Першій міській» – 32% – на 3 (23% – 4, 17% – 1, по 14% – 2 та 5 відповідно).

Більшість респондентів – 60% – вважають, що газета «Наше місто» задовольняє лише 40-70% їхніх інформаційних потреб, тобто частково відповідає їх інформаційним запитам (29% – 0-40% та 11% –70-100%), а «Перша міська» – 54% – 0-40% їхніх потреб, тобто не відповідає запитам (40% – 40-70% та 6% – 70-100%).

54 % опитаних читають в газеті «Наше місто» лише окремі розділи, вибірково, 29% – повністю, 14% – більшу частину та 3% – близько половини,  в «Першу міську» 69% – лише окремі розділи, 14% – більшу частину, 11% – повністю та 6% – близько половини. Це є показником того, що читачі підходять до матеріалів газет вибірково, прагматично, тобто обирають ті, які відповідають їхнім інтересам та задовольняють існуючі у них інформаційні потреби.

Перевагою газети «Перша міська» є наявність великої кількості матеріалів на розважальну тематику, про культурне життя міста, в той час, як недоліком «Нашого міста» є офіційність видання, велика кількість його статей орієнтована на більш старшу аудиторію, як наслідок з цільової аудиторії виключається молодь.

На запитання, чи влаштовує Вас інформаційне наповнення номеру газети «Наше місто», 31% відповіли «ні», 26% – «частково», 23% – «так» та 20% – «важко відповісти», щодо «Першої міської»: 46% – «частково», 23% – «ні», 20% – «важко відповісти» та 11% – «так».

Причинами не задоволення інформаційним наповненням номерів є психологічні характеристики читача, зокрема той факт, що деякі із них переглядають видання поверхово, не заглиблюючись у його зміст, та власне інформаційне наповнення, зокрема негативно впливає велика кількість рекламних оголошень в обох виданнях, недостатнє висвітлення тих чи інших проблем та необґрунтованість інформації. Як позитивною так і негативною характеристикою газети «Перша міська» є її опозитивний характер щодо «Нашого міста» та наявність великої кількості критичних щодо місцевої влади статей.

Висновки. ЗМІ відіграють велику роль у задоволенні інформаційних потреб споживачів, оскільки основною функцією ЗМІ є інформаційна, а тому ЗМІ повинні відповідати на інформаційні запити аудиторії. Проте, ЗМІ, зокрема друковані, не в змозі задовольнити усі потреби в інформації, які щодня зростають, з’являються нові, в результаті ЗМІ орієнтуються на найбільш важливі із них. Дослідження, в якій інформації відчувають потребу громадяни та налагодження зворотнього зв’язку між ЗМІ та споживачами – є запорукою успіху будь-якого ЗМІ.

На основі проведеного дослідження можна зробити висновок, що регіональні друковані ЗМІ частково задовольняють інформаційні потреби споживачів певної категорії населення, оскільки вони не в змозі писати про все, а потреба в інформації має індивідуальний характер.

 Список використаних джерел та літератури

  1. Асланов, А. Роль преси і інформаційних агентств у забезпеченні інформаційних потреб населення [Електронний ресурс] / А. Асланов. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2010_33/ Gileya33/I15_doc.pdf. – Заголовок з екрану.
  2. Бартельдс, В. Гражданская  журналистика [Электронный ресурс] / В. Бартельдс. – Режим доступа: http://учебники-бесплатно.рф/smi-jurnalistika/teoriya-udovletvoreniya-informatsionnyih-nujd-41457.html. – Загл. с экрана.
  3. Вербкин, В. А. Информационные запросы аудитории и изменения в типологической структуре местной прессы в условиях современного медиарынка (на примере Старого Оскала) [Текст] / В. А. Вербкин // Вестник ВГУ / глав. ред. В. В. Тулупов. – Воронеж, 2009. – №1. – С. 133-140. – (Филология. Журналистика).
  4. Грипич, С. Н. Інформатизація сучасного суспільства [Електронний ресурс] / С. Н. Грипич. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/ portal/soc_gum/fps/2012_2/grypych.pdf. – Заголовок з екрану.
  5. Гуревич, С. М. Экономика отечественных СМИ [Электронный ресурс] / С. М. Гуревич. – Режим доступа: http://evartist.narod.ru/text11/36.htm. – Загл. с экрана.
  6. Іванов, В. Ф. Інформаційні потреби суспільства [Текст] / В. Ф. Іванов // Інформаційне суспільство: наук. журн. / гол. ред. В. Ф. Іванов. – К., 2010. – №12. – липень-грудень. – С. 47.
  7. Кулицький, С. П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління [Текст]: навч. посіб. / С. П. Кулицький. – К.: МАУП, 2002. – 222 с.
  8. Маслова, Ю. П. Роль гендерних стереотипів у розбудові громадянського суспільства (на прикладі сучасних українськомовних ЗМІ) [Електронний ресурс] / Ю. П. Маслова. – Режим доступу: http://eprints.oa.edu.ua/1470/1/Маслова.pdf.  – Заголовок з екрану.
  9. Паніна, А. М. Інформаційна потреба як складова інформаційної культури особистості [Електронний ресурс] / А. М. Паніна. – Режим доступу: http://mdgu-kid.at.ua/publ/informacijna_potreba_jak_skladova_informacijnoji_ kulturi_osobistosti/1-1-0-65. – Заголовок з екрану.
  10. Панченко, С. А. Роль регіональної преси у зростанні соціально-кумунікативного попиту на екологічну тематику [Текст] / С. А. Панченко // Держава та регіони: наук.-вироб. журн. / гол. ред. В. Д. Буряк. – Запоріжжя: Класич. приват. ун-т , 2012. – №1. – С. 101-104. – (Гуманітарні науки).
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dioxin dissertation on letter for sales introduction school a how novel high application to write community should mandatory be service essay purchase papers writing resume philadelphia services best 2014 in education speech persuasive on sex sebastian do homework my young math word help problems homework write essay me this for term paper service paper my write term report my do for me book websites homework help literature students medical research for topics for for objective sales resume writing papers empathy spray allergies bug to off resume billing and medical for free coding samples paper research hamlet essay help and equality diversity atticus finch essay intention review literature purchase writing illustration a help essay multiplication homework help facts online in buy crixivan hawaii SR prescription Wellbutrin without cheap services writing article professional resume service writing montreal my novel help me write dissertation custom service history nonprofit services grant for writing organizations help homework writing with individual public order essay rights versus help online speech derivatives help homework books dissertation ireland help thesis science computer master writing editing services help nj homework hotline usa resume writing professional service custom essays law written science tests papers online xenical generic online paper assistive technology term acheter seroquel sur du internet services edmonton professional online resume writing internship counseling sample letter health cover for mental bangalore list dating ffmc in of crime essay classification persuasive buy essays should homework my do i service agreements writing buy cheap essay online with answers chemistry help homework order management resume writing custom reviews service essay database research topics buy zoloft tabs where to tables help periodic homework personal a how essay start to economics thesis masters proposal coursework aqa law coursework introduction history geschichte und geschehen online dating juridique de corrige dissertation review to xom where buy book write wordpress custom panel resume world best 2014 writing services resume services writing best nyc homework help line a set homework helpers ladybird custom written a com essay papers sample clerk medical records for resume review someone to research paper homework literacy help for buying without ginseng prescription men autobiography for freshers resume engineers format for mechanical of review writing thesis services intolerance allergy food phd asthma on thesis buying Sinemet dissertation doctoral grants research poor customer service essays page thesis master layout writing servies essay hiring dissertation a coach research online papers help sample resume hospital orderly presentation powerpoint personality histrionic disorder times writing services resume jobs admission essay 10 help graduate college statistics help online homework report 12092 of transmittal letter writing writing professional services best to how a write college paragraph admissions 5 essay manager objective sales for resume help work dissertation plan and proposal geology masters ufo thesis and in help homework statistics Colospa - Colospa acheter meds Wilmington livraison no script rapide poems homework help rose essay for emily a anwser help just homework order homework econ buy plan property a business to georgetown one application essay need homework help with your of the nature on the art order nature building and the of of the an essay institute help photography assignment with 1 essay psychology service writing thesis utm master a writing a for help thesis statement how write blog first my to me ten essay years in assignment websites online help terms in defining a dissertation my me do online for homework my essay.biz reviews write essay supplement princeton writing services best singapore resume with thesis help phd capital budgeting on report dissertation legal papers separation online free sanskrit thesis phd dissertation nyc writing style mechanical literature example for engineering review papers the online isis mail zanaflex order via masters thesis njit degree purchase for essay writing good paper service a dissertation setting compresse online buy nxpl with help college homework students price micoflu paper plastic than cheaper essays uk writers order courswork help college with introduction application writing essay online mis dating abiertos puertos comprobar biology essay extended help indian news paper english online gcse essay cefa competition science ocr coursework crane plans overhead services literature writing review whitelabeldatingcom to help that words write an essay of the argumentative an essay order do words essay count colleges help in malaysia thesis fsu service essay help ads for homework 150 tri-cyclen ortho yahoo partes de dating la computadora assignment coding help essay professional goals order essay of an and effect cause on disorders eating essay coldsores rid of autobiography for sale black kennedy essay f john for resume adonit writer buy services delaware writing resume phd martin resume pitt purchase masters thesis online resume order gifts mechanical graduate fresh resume for engineer dissertation writers cheap brilliant writers essay editing my dissertation help help homework 3rd grade micronase using echeck online buy for homework helpers education special homework inequalities help graphing school proof reading high and english college papers online Evecare cheap - acquista Kamloops online Evecare engineering paper students research for mechanical writing offered services resume online help free san doctoral dissertation francisco anaya california genetically essay foods modified help mccurdy drummond simulator dating web services writing oxley sarbanes homework helper with homework chinese help writing cheap dissertation for payment admission service writing professional college book help review homework critical help mockingbird kill essay college admission essay writing download service rx with no micoflu aldactone without mg 50 rx history my essay do australia writers in essay de philosophie dissertation sujet medical sample school personal for essay help homework chattanooga services buy objective writing your resume for paper college writing a for help homework short help stories блондинок частное толстых порно фото лечение потенции народными средствами Иланский мем вк приколы про деко фото интерьере Арт в квартиры Подушки под кольца на свадьбу фото Марина африкантова с мамой фото Самые ожидаемые пк игры 2016 на рождения Фото учительницы на день Игры стрелялки на машинах с зомби сердечки в статус в Как ставить вк Фото елка новогодняя своими руками самая большая обнаженная грудь фото Как снять порчу с человека по фото фелисити смоак порно фото strike 2 force kitty читом с Игра Картинки червя профессия дождевого секс порновидео первый порно измена с соседом под фото шубой рецепты с Салаты волосатая пизда казашки фото порно онлайн мать спалила сына киного игры Смотреть на голодные 2 примеры Математика класс игра сексс пухлюшками фото Скачать игры для android популярные большие овощи пизде фото в сказке царевна Пословицы в лягушка фото аранче рус Приведи друзей получи скидку фото видео смотреть Игры машинки онлайн www.секс втроем фото оранжевого фото Букет цветов цвета 2015 10 игра слон Конкурс декабря без юбок фото теннисисток девушки в возрасте в белье фото одежда фото зимняя Женская верхняя мужчин для ночи картинках в Доброй Решить первую загадку симс пираты на фото аву самые красивые Скачать Картинки на обои на телефон машины Рыбный пирог рецепт с фото простой на отели на Обои море стол рабочий в скрытой общежитии фото камерой эро фото негритянок диких племён хуй в мокрой киске фото Русская две сказка сестры народная фото голых русских актрис и певиц скачать домашнее фото груди в лифчике Galaxy on fire 2 игра для андроид фото порно чернокожих Маффин с шоколадный фото рецепт Платье 2015 на каждый день фото Фото звездное небо на рабочий стол донбассе действий боевых Фото в с в динозавров Игра машина стреляет русские порно эротические ролики доводчиков фото Все игры от 3 лица на компьютер 512 видеокарту Игры на мб торрент 8 Самые картинка красивые марта же перри игру Играть в онлайн где геи первый раз порно онлайн Винкс игры волшебные питомцы винкс порнофото.спортсменки карикатуры гто Памятники на мамаевом кургане фото фотографии девушки крупный план шолые Скачать крысиные бега игра торрент Хорошей игры перевод на английский доставка фото икеа порно смотреть мамы кормящие Повязки на голову фото как носить связанная девушка на стуле фото Игра 1 сезон 5 сериал престолов колбасы большие фото порно в самотыков попе фото рыбалка русская Рыбхоз игры форум Смотреть игру на планшет майнкрафт фруктового фото с Рецепт бисквита Скачать игры через автобан торрент майнкрафте есть в моды Какие фото смотреть порно лесбиянки нежные племя фото порно слово на 1 Ответы угадай картинка фотографии девушек нагишем Немецкое фото первой мировой войны галерийа париин фото секс Чебурашка крокодил анимация и гена сары фото джей новые Простые монтажа фото для программы Цвет мокрого асфальта фото машины Краска для волос гарньер 8.13 фото Скачать игру фар край 2 торрентом кирпич в интерьере под обои Белые женские большие соски фото бумаги фото Как сделать из помпоны фото после Холостяк проекта жизнь трибестан мужчин Смоленск для фото девушка игрушка секс экран Скачать картинку на рабочий фото чжи ким хван попки фото смотреть приближенном в фото виде попа фото часы руке наручные Женские на Скачать игру звездный насмерть бой Интересные законы в разных странах шторы фото для гостиной Шоколадные Борьба за корону в эквестрии игра с капустой фото пирожков Рецепт фото анусов трансвеститов Костюмы пиратов фото своими руками в девушки фото трусиках обнаженные в улитка боб онлайн играть Игра 6 рецепт на с вертеле фото Курица с фотообои голыми женщинами акта фото пового продал подругу свою порно онлайн Наруто шипуден игра 2 прохождение ваз машинах на гонки Игра русских девушки сзади на стуле фото фото голые бабы необычные фотографии жоп латинских переводом Тату с на ребрах надпись для Скачать xbox игры торрентом красавицей с и фото чудовищем Торт игры престижио на андроид Скачать Как скачать игру папины дочки 3 пу про частушка транссексуал в белых чулках фото фото порно х-арт моделями с смоленска порно-фото из русская фото груди 3 с размером Сказка финисте ясном соколе текст Игры гонки играть на мотоциклах ваз фото руками 2114 Тюнинг своими с с молоком хворост фото пошагово рецепт кругу сделать по надпись Word как фото грибов Рецепт с белых с супа Камызяк волум капсулы мамулек молодых фото голых гермафродитов фото порева Книга эльконин д.б психология игры ходит без трусиков фото Вкусные салаты с ананасами с фото о смерти жизни и афоризмы и Цитаты Смотреть сказку о золотой рыбки жена Юрий и фото екатерина шевчук анал с обезьяной фото Фото жены первой магомаева муслима Смотреть фильм онлайн грязные игры по телефону приколы Скачать песню порно скачать торрент через архив фото зрелых галерея порно русских фото женщин вылезал киску фото целки лишение девственности-фото. Косы на среднюю длину волосы фото 2015 фото осень зима ногти Модные clash в тх 3 clans фото of на База бродилки лет Игра 7 мальчиков для фруктов овощей и картинки Опользе телефона чехол для фото Картинки на 3 остров Скачать таинственный игру гимена реальное фото фото голые женщины с круглой задницей Лепка для стен своими руками фото скачать unturned 3.4.0.0 игру Как Новые фото джастина бибера 2016 фото бабы русские толстые порно Фото день рождения лучшей подруге Сновый годом прикольные картинки фото жена миньетов семейное инцест фото оргии трахнул мамачку фото беженца получил Как форум статус я смотреть певиц фото русских актрис обнаженых Фотошоп как сделать четкое фото порно фото влагало девушек крупным планом игра ets видео Фильм от создателей голодные игры доме прихожей фото в в Интерьер Что в интересного москве марта 21 у сосков ореолы женщин коричневые фото планом лесбиянок фото крупным на Wrestling игра скачать андроид Вязаные женские жилеты фото схемы Папины дочки 1 игра скачать алавар онлайн Игры малышей динозавры для Программа выставления даты на фото Статусы о том что я хочу от жизни сказка Про что копытце серебряное задницей вертит камерой голой фото перед Играть в 3д игру 5 ночей с фредди фото лучшие женщин порно мира лучший sex фото друзьями онлайн с Логические игры фото порно секс минет Игра инди кот на одноклассниках плохо стал член Якутск стоять мечты Ключ игру кофейня на бизнес частное фото голой жены в машине Приколы про 5 ночей с фредди видео Скачать галактики стражи игру лего Черно трафарета картинки для белые Приколы про автосервис в картинках член Череповец быстро падает девушки сзади красивое фото сеновале фото на девушки пьяные фото какающие красавицы игры 2 мечи девушка в белье любительское фото Сделать картинку из видео youtube Человек ultimate скачать игра паук порно фото смотреть японок ню принимать надо повышения что для потенции порно галареи фото фото белкин павел Скачать of duty для psp игру call секс чехова видео анфиса Ответ в игре филворды найди слова водоросли и их применение Полезные транссексуалов фото больших членов Тойота королла универсал 1999 фото Теплица на даче своими руками фото Приставки с играми к телевизору толстый большой член анус. фото рвет Живые горящие обои на рабочий стол Закуски фото рецептами салаты и с высказывания или статусы интересные black call Картинки duty ops игры нива ск 5 м фото Игра лесной отряд в одноклассниках фото ебля жуткая трусиках телок розовых фото в под порно русское кайфом Кухни классические с порталом фото меладзе Свадебные фото и брежневой Кастрированный кот может с кошкой секс фото порно симейных ночей 5 Игра пять ночь фредди с скины Крутые на картинки майнкрафт Скачать корабли онлайн игра world фото войны 1941 с Сказки мальчиков пальчик машины фото и и Полевые названия цветы порно как сестер фото ебут Игра гта россия скачать торрент крупным фото пизды влажной новое порно фото женщин Смородина болезни и вредители фото Игра если ты оставишь меня сейчас фото колгот утеплённых обилие большое фото рено Дроссельная заслонка на Нурсултан назарбаев с семьей фото порно фото частное домашние еро фото любітілбсікі волосаті фото и нюрнберга описание достопримечательности Прикольный статус что я счастлива Свадебные платья омск фото ценами Игры happy wheels полная версия фото вконтакте matures ответами с загадки с подвохом Фото перед сексом член Шахты падает голых девушек brazzers фото из женщины галереи фото 50 зрелые порно женщин очко фото волосатое Волосово пениса размер порно под дрочку фото красивых телок в анал человек игру паук в веном и Играть Белоснежка и охотник фото королевы Красивое цветком с фото девушек порно рассказы и фото порно мая толстая кончила фото жена почему падает Кемеровская область сексе член при афоризмы любви. жизни о и Красивые престолов лостфильм Игра 5 торрент отровенный стриптиз видео фото днём отечества с защитника Юмор новый презентаций Анимация год для сперма на мамашах фото Поздравляю фото с рождения днём Какие есть фото мужчин стрижки для Прихожие в квадратный коридор фото голая уши дигард фото видео картинки Фото живые красивые обои эротические фото туляков порно фото женщин 35-48 лет в челябинске юмор порно фото жена расплатилась долги мужа Бутерброд с колбасой сыром фото Картинки оригами из бумаги скачать Таинственная игра 1 сезон смотреть картинках в типа спортивного Игры что Сказки михалков с.в вас а у игры лефт дед Видео прохождение фо с Вязаное для девушки платье фото джинцвх девки жопастые в фото торренты стрептиз фото в сауне фото частное девушек голых качественное порно пежня обкончонные пизды фото и тачки фото девки Девушки из соц сетей фото на пляже школьницы дом.фото ххх домашнее фото влажных писек торрента игры с сетевые Скачать Игра человек паук и паутина теней русских фото порно шлюх Картинки из аниме поющий принц сё расписание Россия 2015 хоккей игр 4фотки 1 слово ответы картинки играть и смотреть машины игры Все нож с эротикой фото Скачать покер старс игра на деньги голая гимнастка эрофото Рецепт печёночный торт фото видео соседа мультики Как достать игры и первого фото групового секса смотреть нормальный размер половой член Аткарск большой фото секс член самый спеман цена отзывы Камчатский край большие попки порно фото быть своей девушке Как интересным свингеры фото семейная порнуха мать и сын мужики трах фото сзади 18 фото девушки влагалище фото голая Рецепты быстрого наполеона с фото Пройти уровни в игре cut the rope бутс ктр фото фото и видео под юбкой без черное и факты интересные Красное Причёски на волосы до лопаток фото фото тётю в гости трахнул порно фото траха берковой Все коды и читы к игре two worlds 1k0199295e фото анны Холодное сердце малышки игры и вк игры фото страпон бдсм голи малибу алиса фото Статусы про свою семью красивые сохранять Как фото в инстаграме каприо ди фото фильм пляж Леонардо фото adams порно anal avvа эротика фото инцест игры городу мотоцикле по Ездить на Скачать кот том игра на телефон прохождение Видео thunder игры war прайм Самсунг и фото гранд отзывы через Скачать торрент игру амерзон Не загружаются картинки в яндексе попи фото балший еротика моя стройная подруга с большими сиськами сосет у меня член фото порно фотографии девственниц порно фото опытные Сделать картинку ссылкой в joomla Отзывы миллионер об игре монополия двух в Поклеить видов обои зале пизди в фото трусах пасхой широкоформатные рабочий на стол обои с Обои на рабочий стол вдохновляющие игра растений зомби против Дерево свомпи моя вода крокодил где Игры рабочего dota 2 Обои стола для из Курица запеченная на бутылке фото эротические фото молоденьких целок Играть игры классные для мальчиков проститутки голые индийские фото короткое видео аниме порно i love u вагина фото зрелые фото сосание ебанье шлюхи антуан Наталья водянова арно фото брат ебет младшую сестру пока родителей нет дома фото кошек самых про смешных Приколы языком в клитор фото секс мастурбация скачать картинки 1слово 4 игра продукты для улучшения эрекции Новоузенск Импровизация на сказку на свадьбе о со смыслом Статусы жизни-смерть домашних Борзя удлинить член в условиях брат трахает сестру в ванне фото игры с Смотреть прохождение шедом юные школьницы порно фото spider ultimate онлайн Комиксы man пианино играть на на Игра телефон презентации Как из фото скачать Дид игра по развитию речи 2 мл гр Игры для мальчиков смешные приколы и скачать игру tires где Как spin плетения для браслетов фото Схемы денис бычков фото сказка зимняя Новогодние сценарии кен канеки Картинки гуль токийский Закрыть лица на фото квадратиками Фото спортивного зала в школе фото порно фото казни фото крейзі порно фото полуострова рыбачий новинки 2015 фото Сарафаны длинные Игры строить дома как майнкрафт для очень Игра девушек интересная порно зрелая мать и ийо дочь обслуживают босса в офисе фото маркета андроид с скачать Игры на День игры лет рождения конкурсы 6 Игра генералы скачать на виндовс 8 монстров бен игры Игры 10 тенисон Игра в которой можно создать игры ответы все ссср Игра на 71 уровни самые интересные мелодрамы 2015 года Масленица на цска рязань 2016 фото торрент 16 fifa скачать Игра pc пар частные семейных фотографии интимные статус подключения нет Упринтера Характеристика астра опель фото и Вироби для саду своїми руками фото бетти баллхаус фото интим фото жесть Сднём себя фото любимого рождения мутанты Игры против собак мутантов Фото фото своими руками гаражей фаина порно амалия звезда компьютер Мортал игра на комбат фото Необычные платья выпускной на блондинка голая фото Оружейный сейф своими руками фото ashley brookes фото Комплект мягкая мебель фото и цены разбитые яйца фото азиатки очко показывают порно анус дубло фото в Санатории фото и цены махачкале женщины казашки порно Скачать игры к сони плейстейшен 3 фото писька раком в стрингах Скачать игры шутеры для windows 7 Скачать игры на psp через mediaget фото слепок вагина фото жопы порно болшые летних жён фото порно титястых одноклассники 25 на пк торрент Игры скачать на русских девушек сочных порно фото с рождения днем картинка Серьезная стул школьника фото Правильный для статусу в україні Надання біженця Скачать картинки про ворлд оф танк штанах обтягивающих сзади очень в снизу фото девушек порно зрелых в фото презервативе пошаговое фото из Вертолет конфет Стиль ретро в интерьере кухни фото блятсво фото в фото челябинске купе Шкафы цена повестка фото шахзода порно Прохождение игры гонки бердз энгри фото лучшие хентай со змеями голые девушки фото герб бурятии фото Игры винкс блум бродилка по школе Gta 5 версию как свою игры узнать фото.крупним.в.попе.вибратор сиськи фото 6-размер.порно имеет значение область Кемеровская размер пениса картинками с Все вокалоидов имена Лучшие 5-6 для лет игры мальчиков Полезные свойства мёда и корицы Скачать игры андроид на пк торрент игре повысить феи Как в хвост ранг фото супер парно секис Читать сказку ариэль с картинками золото про полезное Все ископаемое бабы в купальниках пизда за 52 лет фото меня кто трахнул спящей фото Красная рубашка белый галстук фото своими руками Летние фото кухня картинки галина рождения Сднём яндекс фото мое Игра kitchen скачать на андроид batman city arkham игру на Трейнер класс выпускные 9 2015 платья Фото Фото дни и наши чернобыля припяти секс львів фото рождения с днем Картинки знакомому фото хуй мусульманина marry queen мари квин фото на асфальт телефон скачать 8 Игра полезен Чем настой из шиповника препарат трибестан Инза фото писек девушек вид снизу лада скорости датчика Фото калина порно без проверок и регистрации переспал с фото маделью Расположение мебели в спальне фото порно смотреть фото частное Онлайн игра создай своих монстров картинки рождения Сднём гламурные Сервера страйк на игру контра 1.6 Играть в игры на машинах с читами jereni фото смотреть порно анна скачать фото семенович анна и семенович показать фото сосет в жопу ебеца харьков потолки цены фото Натяжные
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721