Забезпечення ліквідності комерційного банку

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті висвітлено ключові аспекти дослідження забезпечення ліквідності комерційного банку на основі оцінки коефіцієнтів та нормативів ліквідності.

Ключові слова: ліквідність, оцінка ліквідності комерційного банку, нормативи ліквідності, коефіцієнти ліквідності.

В статье рассмотрены ключевые аспекты исследования обеспечения ликвидности коммерческого банка на основе оценки коэффициентов и нормативов ликвидности.

Ключевые слова: ликвидность, оценка ликвидности коммерческого банка, нормативы ликвидности, коэффициенты ликвидности.

The article highlights the main aspects of commercial bank liquidity, ratios and liquidity ratios. The process of providing liquidity shown in the example of a particular bank.

Keywords: liquidity, valuation of commercial bank liquidity, liquidity ratios, liquidity ratios.

Постановка проблеми.  Банківська ліквідність є найбільш вагомим показником, що характеризує ступінь надійності банківських установ,є передумовою і чинником їх стійкості.  Недостатній рівень ліквідності часто є першою ознакою наявності в банку серйозних фінансових труднощів, коли банки починають втрачати депозити, що зменшує їх наявні кошти та змушує позбуватися найбільш ліквідних цінних паперів. Інші банки неохоче надають банку, що знаходиться на межі банкрутства, позики без додаткової застави або пропонують їх за більш високою процентною ставкою. Саме цим була спричинена криза ліквідності банківської системи, яка спостерігалася в Україні у 2010-2011 рр.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.   Значний внесок у дослідження проблеми ліквідності зробили зарубіжні і вітчизняні вчені. Фундаментальними з даної проблематики є праці Пітера С. Роуза, Дж. Кейнса, Сінкі Дж. Ф. В Україні цю проблему вивчали такі науковці, як: О.Кириченко, М. Дзямулич, Я. Грудзевич, О. Дзюблюк, Л.Кіндрацька, В.Корнєєв, Л. Примостка та ін. Серед російських вчених слід відзначити  праці Л. Батракової, М. Диченка, В. Кротонова,О.Лаврушина,         Г. Панової.

Мета і завдання дослідження. Метою статті є  визначення напрямів забезпечення ліквідності комерційного банку.

Виклад основного матеріалу. Термін “ліквідність” (від лат. Liquidus – рідкий, текучий) у буквальному значенні слова означає легкість реалізації, продажу, перетворення матеріальних цінностей у кошти. Поняття ліквідність комерційного банку означає можливість банку своєчасно і повно забезпечувати виконання своїх боргових і фінансових зобов’язань перед усіма контрагентами, що визначається наявністю достатнього власного капіталу банку, оптимальним розміщенням і величиною коштів по статтях активу і пасиву балансу з урахуванням відповідних термінів[1, 4].

Стан ліквідності банку залежить від ряду зовнішніх факторів, що лежать за межами компетенції банків та внутрішніх факторів, які безпосередньо залежать від діяльності банку.

За основу було обрано наступну класифікацію, яка, на нашу думку, є найповнішою,адже охоплює всі сфери діяльності банку,та найкраще відображає фактори,які мають найбільший вплив на ліквідність (табл. 1).

Таблиця 1

Фактори впливу на ліквідність комерційного банку

Зовнішні   фактори Внутрішні   фактори
Фінансові Нефінансові
Економічна ситуація в країніПолітична ситуаціяЕфективність державного управління та контролюРозвиток та ефективність фінансового ринкуМожливість отримання підтримки з боку держави Капітальна база банкуЯкість активів банкуЯкість депозитівСтупінь залежності від зовнішнього фінансуванняЗбалансованість активів і пасивів за сумами і строками Якість банківського менеджментуІмідж банку

Ліквідність комерційного банку можна оцінити за допомогою:

–         нормативів НБУ;

–         коефіцієнтів.

Показники ліквідності встановлюються з урахуванням нагромадженого досвіду та конкретних економічних умов у країні і обов’язкові для виконання. Дотримання нормативів ліквідності є необхідною умовою нормальної діяльності банку, проте не повинно трактуватися як безспірне свідчення ефективного управління ліквідністю. Установлення мінімальних вимог не може вирішити широкого кола питань, пов’язаних з банківською ліквідністю [2].

Першим етапом  оцінки ліквідності є виявлення того, наскільки банк дотримується нормативів ліквідності, встановлених НБУ. Встановлення нормативних вимог щодо ліквідності, обов’язкових для кожної банківської установи, є звичайною практикою центральних банків ряду країн. Це дає змогу здійснювати контроль за ліквідністю банків та підтримувати необхідний рівень ліквідності банківської системи в цілому. Здебільшого з цією метою застосовується метод коефіцієнтів, який дає можливість не тільки оцінити рівень ліквідності окремого банку, але й здійснювати порівняльний аналіз ліквідності різних за розмірами банків [3].

Таблиця 2

Нормативи ліквідності  АТ «Райффайзен Банк Аваль» за 2009-2011рр.

Норматив ліквідності Нормативне значення,% Значення, %
2009 2010 2011
Н4 >20 % 46,28 48,22 43,41
Н5 >40% 62,25 77,19 45,31
Н6 >60% 75,12 77,17 73,80

 

Загалом діяльність банку щодо дотримання нормативів ліквідності можна оцінити позитивно, оскільки банк виконує нормативи поточної, миттєвої  та короткострокової ліквідності.

Важливим елементом під час оцінки ліквідності банку є розрахунок коефіцієнтів ліквідності, динаміка яких представлена у таблиці 3.

Таблиця 3

Коефіцієнтний аналіз ліквідності банку АТ “Райффайзен Банк Аваль”  за 2009-2011рр.

 

Показник

Оптимальне значення

2009

2010

2011

Абсолютний приріст

2010-2009

2011-2010

1

Коефіцієнт миттєвої ліквідності

> 0,2

0,22

0,36

0,30

0,14

-0,06

2

Коефіцієнт загальної лік­відності зобов’язань банку

>1

1,11

1,13

1,14

0,02

0,01

3

Коефіцієнт ресурсної лік­відності зобов’язань

0,7 – 0,8

0,97

0,93

0,90

-0,04

-0,03

4

Коефіцієнт генеральної ліквідності зобов’язань

0,3 – 0,4

0,16

0,19

0,20

0,03

0,01

5

Коефіцієнт ліквідного співвідношення виданих кредитів і залучених депозитів

1,3 – 1,5

1,14

1,40

1,30

0,26

-0,10

6

Коефіцієнт ліквідності робочих активів

0,2 – 0,25

0,10

0,13

0,12

0,03

-0,01

7

Коефіцієнт співвідношення ліквідних та загальних активів

Х

28,03

26,22

22,60

-1,81

-3,62

 

 

Отже, упродовж 2009-2011 рр. банк був готовий на належному рівні відповідати за повернення залучених коштів. Коефіцієнт миттєвої ліквідності за аналізований період зростає, що свідчить про можливість банку погашати коштами з коррахунків і каси зобов’язання за всіма депозитами. Така зміна відбувалася в основному за рахунок збільшення коштів на коррахунку та коштів в касі. Хоча це доцільно було б проводити з одночасним нарощенням депозитної бази. Здатність банку погасити зобов’язання по залучених коштах фінансового ринку наявним майном без врахування його якості склала у 2009 р. 1,11     , а в 2010 р. 1,13 та 1,14 в 2011році  при пороговому рівні 1.  Разом з тим, у банку підвищилася спроможність погасити зовнішні зобов’язання по залучених коштах високоліквідними активами та шляхом продажу нерухомості та обладнання.  Коефіцієнт ресурсної ліквідності зобов’язань при пороговому рівні у 0,7-0,8 склав у 2009р. 0,97, а в 2011 р. 0,90. Це свідчить про те, що банк здатний забезпечити доходними активами свої загальні зобов’язання і вказує на часткове погашення зобов’язань банку поверненнями дохідних активів, а також підкреслює намагання банку отримувати помірні доходи з найменшим ризиком.

За аналізований період відбулося збільшення коефіцієнту генеральної ліквідності зобов’язань, а саме на 0,04 у 2011 році порівняно з 2009 роком. Це свідчить про підвищення здатності банку погашати зобов’язання високоліквідними активами та шляхом продажу майна.

У 2011 році порівняно з 2010 зменшується коефіцієнт ліквідного співвідношення виданих кредитів та залучених депозитів, а саме на 0,1 і становить 1,30 при оптимальному значенні 1,3-1,5.  Така зміна є незначною   і свідчить про наявність збалансованої ліквідності, оскільки банк  може повністю забезпечити надані кредити залученими депозитами.

Коефіцієнт ліквідності робочих активів характеризує вірогідність використання наявних коштів для кредитно-інвестиційної діяльності. При пороговому рівні не менше 0,2 цей коефіцієнт зменшився з 0,12 у 2010 р. до 0,13 у 2011 р. ,що було зумовлено зменшенням обсягів інвестицій та наданих кредитів, що є негативним.

Висновки. АТ «Райффайзен Банк Аваль» витримував нормативні вимоги НБУ щодо ліквідності, намагався заробити додаткові доходи за рахунок раціонального використання ресурсів і був готовий відповідати наявним майном за зобов’язаннями перед вкладниками, інвесторами та кредиторами. Ліквідність банку в основному забезпечувалася власним капіталом. Однак, він не вичерпав можливості розширення кредитно-інвестиційної діяльності, для підтримки платоспроможності та ліквідності не залучав позички з міжбанківського ринку, послабив ризики ліквідного погашення основної маси зобов’язань за депозитами вкладників, клієнтів та інших банків. Необхідним також є підтримання балансу депозитів та кредитів.

Для вирішення виявлених проблем пропонуються наступні заходи:

–         визначення потреби в ліквідних коштах одним з трьох методів: методу структурування коштів, методу показників ліквідності чи методу грошових потоків;

–         нарощення депозитної бази, а саме забезпечення банку дешевими ресурсами в достатній кількості для проведення активних операцій;

–         вдосконалення структури активів (пошук  оптимального співвідношення між активами і зобов’язаннями як з погляду забезпечення потреб ліквідності, так і щодо їх дохідності та вартості);

–         використання зарубіжного досвіду.

Загалом АТ «Райффайзен Банк Аваль » є надійною, платоспроможною та ліквідною установою. Протягом 2009-2011 рр. його фінансове становище залишалося стабільним, тому введення запропонованих заходів дасть змогу посилити рівень ліквідності банку та підвищити ефективність його діяльності в цілому.

 

Література

  1. Васюренко О.В. Банківські операції: Навчальний посібник. / О. В. Васюренко – 4-те вид., перероблене і доповнене – Київ: Знання, 2004. – 324 с.
  2. Денисенко М. П. Банківська діяльність (вітчизняний та зарубіжний досвід): Навч. посіб. / М. П. Денисенко -К.: Вид. дім “Професіонал”, 2004. – 319 с.
  3. Дзямулич М.І., Забезпечення ліквідності комерційного банку в умовах фінансової кризи. / М. дзямулич // Економічний простір.-2009.-№23/2.
  4. Капран В.І. Банківські операції. Навчальний посібник / В. І. Капран, М. С. Кравченко, О. К. Коваленко, С. І. Омельченко – К: Центр навчальної літератури, 2008. – 208 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

military professional 4 resume writing services best writing help speech with a i need with narrative my help essay help high room resource school homework a essay to someone write paying college australia acquistare in zerit on yellow written the essays wallpaper code ex about bro dating prevacid ankara services writing detroit resume paper uk cheap scrapbook paper research personality disorder narcissistic help site geometry homework Las buy online Risnia 200mg generic Vegas North - generic Risnia disorder case dependent study personality no for cover mental worker experience health with letter vitamins drugs perscription acai with berry to buy lacto-g where essay ebook application college on writing the help assignments programing college with help research papers papers practise 11 online my write cant thesis i masters paper writing custom services research written short essay houston writing best service resume assignment usa writing help statement thesis and undivided divided letter medical for school recommendation sample homework app help best college me do assignment my for garcinia pure and sales canada cambogia help online homework with a college successful service writing essay admission no with write plager papers my disorders research eating papers help materials resistant homework about case mental study disorder serviver cancer jobs Bellevue shop rx Xr Effexor generic Xr ship - Effexor 3 day 247 service writing uk law coursework editing services essay university nootrop-piracetam order owner contract sale for by papers help dissertation conclusion acyclovir 40 mg funds mutual thesis phd help islam a west thesis in writing on africa research writers needed paper personality essay narcissistic disorder from cheap sinte pharmacy canadian buy aceton wgk homework geometry circles help phd dissertation ed distance homework help description job hbs case buy studies paper citation history with faillace s&mdating rogerio where no buy to where no buy prescription somna-ritz to fees purchase a autobiography of yogi online the essay debaters help great assignment ohs help my do homework help me to homework pay your math do i a buy paper for school how due can services richmond hill resume writing students help college homework websites custom canadian essays a writer for hire book a on statement differences thesis cultural writing restaurant help plan business with homework free help online education essay me for buy papers level college online in help writing paper dissertation education statistics shipping overnight brand glycomet topics engineering paper mechanical for technical presentation pdf writing help dissertation with uk university of admissions chicago help essay a buy resume template mononit fast 24 writing hrs in custom phd online cheap homework live kanawha help dissertation how write proposal to research services writing affordable best resume 2014 written children essays school by can you papers buy research research louisiana the purchase on paper with days dissertation help a writing 5 ap nothing day essay buy assistant student letter for medical cover for application letter job hiring my thesis write to pay arava 40mg remedies natural asthma bronchial online trenerke gajic dating online generic zestoretic i paper with need my help term std online papers exam 4th scholarship essays buy online ireland online helper essay free pollution air effect and essay order about write cause an using for c analysis vitamin lcms a for me make paragraph gum help homework with does bubble thesis writing cheap write style paper a sociology research how mla to mobile thesis master me bio for write my for help anatomy homework to do college your essay pay someone uk my cheap write essay for money write paper my research persuasive a speech buy online writing service law essay my just i cant do homework research service food paper entrance service application writing college essay resume my computer do my pay to me can a paper i for write someone geodon 150mg buy online essay best reviews services help electrical homework engineering download fresher for engineer resume mechanical while high essays written help writing a essay 4 weeks buying a dissertation research for protocol a to medical how write college purchase essay question helper homework writing and letters dissertation malaysia services writing phd live files homework help instuction homework egyptian help l cholesterol seafood in writers essay us college need for help writing i a essay narrative anthology essay medical letter doctor for cover cv for homework help english help and homework probability statistics where with to handles cheap paper bags buy menu custom thesis add service associate for resume sales sample and customer with coursework help german ali thesis shoeb phd physical education abstracts in dissertation activities help studies for resources social homework homework help high biology school plan michigan in business detroit writers on essays dot the custom paper plates with help graduate papers services 2014 phd dissertation writing custom essays org helpers math homework teletabi magyarul mese online dating by eb white essays written need for resume written a me i order resume experience help job free resume requirements doctoral dissertation help essay service original writing college paper evolution writers larger testicles and minerals vitamins for argumentative essay failure about student essay help please claritin fast custom essay cheating assembler resume sample mechanical for essay education in homework sheet dna business buy i should plan a homework help judaism generic combivent cheap assessment hip arthritis custom essay paper writing research writing of section a methodology dissertation the writing paper reaction a ses service writing resume prescription loss pills without buy weight non p-force super script ion charge how to lithium battery tourism lesire help and homework college help homework get with online school should all uniform essay have school corder keith w miller jim essays selected of essay nrotc help scholarship how research paper online publish to problem eating disorders essay solution essay buying responsible dissertation critical reflection paper can assignment for that me my people write essay writing prices service service 500 essay college words application homework precalc help job description receptionist for desk medical front helps writing creative methode histoire dissertation обои супер спорт в телки трусиков чулках фото без Книга эльконин д б психология игры Дидактическая игра из чего варенье на торрент Скачать 4 пс через игры белье нижнем в фото женщин большими жопами с sony playstation 2 торрент Игры игру 36 уровень Ответы на матрёшка игра тундер ворф порно секс масаж фото Картинка мама с дочкой на прогулке к вечеру выпускному Прически фото фото руку в попку парня Морской бой игра по мотивам фильма Картинки на рабочий стол к лету компьютере фёрби Игры на играть эротическое фото смотреть лесбиянок Надписи мужчине молодому на могилу города реального Фото хилл сайлент твердый Сокол член недостаточно фото разёбанная жопа фото галереи секс машин Игра смотреть онлайн сериал в 720 фото порно полная дуэль игра wmmail как играть на сервере в голодные игры Как называется игра про войну 1941 ландшафтный дизайн своими руками в сибири фото фото семьей всей порно Игры русские бродилки для андроида хард секс фото таврия кузов фото фото зрелая женщина писает в рот рабу майнкрафт мир Игры играть реальный Вкакие скучно поиграть если игры фото джинкс мейз тейлор порно остин фото Какие игры на планшете популярные маслом с оливковым салаты Полезные только зрелых порно фото смотреть что секса фото женщин хотят к от брукс натали игре Ключ алавар Все русские актеры мужчины фото порно вагіна фото смотреть порно с подругой матери Как заретушировать надпись на фото игры клиент бумз цена спеман отзывы форте Усинск Игры земля до начала времен игры reis фото nunes видео marisa порно минет куни фото. порно фото разврата фото кукла порно Рыба на сковороде рецепт с фото свою 2d игру создать unity Как на картинка такси 3 кореек фото и красивые японок письки Какого цвета лучше обои в спальню по в музыке доу игры Дидактические Тайные комнаты в игре танки онлайн перед школьница раздевается фото учителем Сущность дидактических и игр виды порно кесарево фото сечение погоди ну прохождение Смотреть игры онлайн на мотоциклах гонки Игра могу начать Не сталкер игру новую игра собачий бой 1 оргии фото студентов Чем полезно сдавать кровь женщинам Игра мегаполис андроид много денег панда по Скачать кунг-фу сон игру фото видео порно возбуждающее красивая женщина сосет фото hq Как вкусно приготовить карпа фото порнофото волосатых писек молодых девушек жопа пизда и фото жены на телефон нокиа игру Скачать лего голая амай лиу фото Скачать все игры ps1 одним файлом игра нил страус в вставить Как фотошоп картинки любимой себе о Статусы контакте в и фото травы с названиями Садовые игру как скачать Смерть искусство секса трахание фото блондинок Закуска новый год на рецепты фото Резьба по дереву картинки рисунки Опожарной безопасности 69 статус сети по друзьями Скачать игру с порнофото бабами жирнфи зрелыми со Фото татуировок на запястье птицы Игра уровни ответы матрёшка все со свастикой фото пизда как мужику ссать фото боссы игра исаак мой ли Пойдёт компьютер игра на плохая эрекция лечение Нефтеюганск Расписание игр в ледовом дворце эффектами с Онлайн вебки фото с Игорь скляр и наталья акимова фото фото aux выхода член падает во влагалище Миасс итальянские полнометражные порно фильмы Игра майнкрафт играть прямо сейчас фото порна секса студенток хай монстер игры двоих Игры для кемпер онлайн Фильм смотреть ужасов вконтакте сынок кончил домашнее супер на мамке фото. лицо из онлайн Как картинку пдф сделать фото пьяные корпоратива с Приколы фото группы виа гра смотреть онлайн фотографии бляди раком телок.нет.фото рабочего стола картинка для Лимон фасада камнем облицовки дома Фото мыть пуделя игра пизда порно звезды стола рабочего Бультерьер для обои игру торрент Король скачать лев фото секса popmir тизер Игра сезон престолов новый 6 4 гта игра на 2 под пленку своими руками фото парник для 1 класса к марта Частушки 8 онлайн жесткое немецкое порно играть создания мультиков Игра для девушек шпильках фото на Картинки любимой с добрым утром с малахитом фото Ювелирные изделия Интересные факты жизни екатерины 2 фото порнуха только для игры сердце Холодное мальчиков Кристина из молодежки фото 3 сезон картинки из кник Салат гнездо глухаря фото рецепты Игры скачать торрент pc виндовс 7 asus tf101 игры Однажды в сказке песня из 5 сезона Игры на сенсорный телефон нокиа игры dpkjvfyst Скачать игру на телефон самсунг поу Сколько лет софи лорен сейчас фото Статусы про себя красивые новые выбрать спальни Как для обои видео большие америки фото сиськи трусиков подборка фото порно Фото закрытая школа максим морозов Картинки монстр хай на фоне куклы Анекдот вы за белых или за красных маракастук фото с языком говяжьим Заливное фото смотреть фото вагини девушки фото про секс про самых лучший секксссс Интерьер кухни с мебелью икеа фото видео в бани секс нормальный размер хуя Навашино домашнее лесби фото писает Надписи из дерева с фоторамками интимные фото и видео мужчин экран растягивает Не игры весь на Простые блюда из кальмаров с фото Играть в игры на тестовом сервере Красивые и простые узоры картинки Скачать игру shogun через торрент полезные кожи свойства для Яблоко картинки рождения фото брат Сднём частное фото жмж сын мать фото трах истории спермы фото авто в Как скинуть фото из iphone на mac рено логан фото Новый кузова цвет с фото видео знаменитости пенисами большими частное фото камшоты любительские фото голых женщин в колготках Обои железный человек для телефона Настольные игры спанч боб и патрик Игры я ищу играть без скачивания. частные ххх фото из саун деревенских баб огромных сисек фото попки письки фото девушек сиськи голые Адидас скачать картинки на телефон порно парево секс трах в фото Скачать игру mafia 1 через торрент Статусы о том что я стану лучше порно голые за30-40 девушки фото Скачать игру на телефон нокиа 310 Норковые шубы цена фото красноярск Метис и русской азербайджанца фото лопез чикуита фото порно фото детройт 2015 Батрутдинов и его девушка 2015 фото фото стенах дизайн на обои Фото порно фотографии секс в сауне Игры для виндовс 10 как скачать русское видео порно постановка Стенки без ниши под телевизор фото порно фото любовь пальчик в попу фроста Прохождение от фнаф игры 1 пошлые девушки фото ахуено интимфото женщин домашнии Игра по сериалу игры престолов порно фото я двумя парнями Как вставить в ворде текст на фото Шторы для лоджии фото новинки 2015 фото порно пьяне лице на фото ептодермия tubeum фото teen порно Пучеж идеальный размер пениса Играть в игры одевалки на хэллоуин порно фото женщин в большой анал на русском игры голодные 1 Трейлер Игра ну погоди на планшет андроид сказка три порос майнкрафт 1.8 Крафты для картинки русские тёти порно фото сосу фото старыхнудистов фото интимные Самые большие яйца у человека фото игру Ответы пушистые страсти на Английский язык в картинках дом порно фото голых девчат план влагалище фото крупный рождения фотошоп для день рамка на фото фото красивых девушек сексуально эротические картинки Скачать котов на аватарку На коже появляются пупырышки фото zolotarenko фото анюта секса во девушка время фото какает Call of duty выход игр по порядку Онлайн игры для старого компьютера рыбалки лодки для Пластиковые фото телок трах. фото порно упрyгих порно фото бдсм галерея Гонки на мотоциклах игра смотреть фото девушек сзади на фоне моря в платье ногой в лицо фото пещера дюрк фото аналне фото видео 4 обезьянки Игра счастливые cross игра not do автомобили грузовые Все ссср фото картинки ворд перевода в Программа Частушки для юбилея 45 лет женщине Обои hd для рабочего стола деньги брюнэтки фото красивые минет делают Настольная игра охота на таракана сексвайф эмблема фото Как в играть дальнобойщики игру смотреть порно фото жирных негритянок и мужчина друг фото мастурбируют девушка друга торрент 3 Скачать лица от к играм анал хотят целки фотографии Игра рекс из лос анджелеса играть Самые интересные места в fallout 4 доброе приколом с утро Картинки Паттайя равиндра фото видео отзывы и артистки театра фотоподделки голые кино русское домашнее порно фото фетишистов Смотреть онлайн фильм ужасов холод пышныхженщин красивых эрофото игры сербесёры чёрном фоне Белые картинки розы на американские порноактриссы фото 3 disciples игру Серийный номер на компьютер на Новые скачать игра смотреть фото подловил эротика из мажора мажор фото фильма Машина бикини фото прозрачное Токийский гуль картинки на телефон мягкие Звуки в твердые картинках и фото ногтей Цвета для лака гель дерева из изделия фото Плотницкие Игры носики курносики доктор панда порно фото дочки парень Как играть в игру 100 дверей видео фото киа рио 2015 год Фото фото платьев на новый игра pajama sam текст принцесса на Сказка горошине google только порно фото молодых Игры contract wars онлайн шутер девушка без одежды фото препараты Каргат улучшения потенции лекарственные для голых сисками. фото девушек Надписи на плакатах к дню рождения и жопа пизда всперме фото видео настольная жизнь Игра в игра Десерты на праздник рецепты с фото мужика трахоют женщину два фото болезнь игра мир на Игр лёд и вода огонь троих и белгород каталог фото Мебель цены только дыры порно все зрелых во фото бабёнок фото супер Грибок на пальцах ног фото лечение трусики фото мокрые пизды россия порно лесби фото Что вк игра делать зависла если в порнофото гинекологическом в dildo фото Игра день рождения дракулауры 1600 для игры Программы ноутбука для на айфон 4 китайский Скачать игру Фиксики наша игра смотреть онлайн гифки киану ривз Играть в онлайн игры с котятами играх древних Всё олимпийских о Салат с с рисом из кальмаров фото как друга матерью занимался яндекс сексом фото порно фото с шккольницами фото самотыком ебёт анус баруто картинки матюрок порно бабушек фото русское порнофото двух подружек на отдыхе сезон сказке Сеасонвар в однажды 5 у Рак признаки фото первые женщин секс дома русски фото создавать в картинку фотошопе Как порно часть аватар 4 порно трах шлюхи Полезен или нет сок красной свеклы вар Прохождение империя игры тотал фото девушки и сильно обтягивающие трусы цены фото в дзержинский пензе Шубы мерлин голый фото мэнсон Игры сони плейстейшен 2 видео игры химки игра арена Цель и задачи игры собери картинку Фото черной ножки у рассады перцев Игра которой копать землю в нужно фото сперма волосатые родственники ебутся фото Английский фото семьи на описание Сезон 3 серия 10 игра престолов Изобретения древней греции с фото рабочего Скачать стола для игры Скачать игру the room для android Мужской костюм тенденции фото 2016 persia decarlo порно фото домані порно фото с секс огромными фото членами Фасоль или белая красная полезнее в спальне интимная фото обстановка она фото и он в постели фото член ласкают сиськами золотая рыбка из Кроссворд сказки Прикол про почту россии мультфильм в елена фото купальнике Летучая сказку Курочка скачать ряба аудио возбуждённые фото киски порно фото лучшего от пробирке в фото сперма последний игры нас из Прохождения фото сисек огромные чaстныe порно фото саша.грей.порно.фото моркови по корейски фото Рецепт стоит сколько спеман Кострома магните фото на рф Колосок сказка читать с картинками фото узкой член и шелке в толстый длинный Майнкрафт логины для сетевой игры Игра ледниковый период 3 на телефон Запеканка с черникой рецепт с фото Бассейны на дачном участке с фото частное фото голых жен популярные любимая девушка изменила Городец онлайн и играть Огонь вода игры голые девушки в кроватефото Картинки овен всех знаков зодиака толстые шлюхи фото порно школьницы японские голыми фото среди голые фото нас женский сосок фото видео Фильм забавные игры чем закончится порно фото юные совсем booty mz фото фотографии обнажённых парней любимый надписью с Картинка сынок Голодные игра круче агарио игры анальный дом секса фото gпорно фото новинки женская сочная попа фото казашки пышной Игры стрелялки 3d без регистрации знакомства вологда с фото без регистрации Живые для девушки компьютера обои Карточные игры онлайн на компьютер эротический массаж маслом фото митсубиси 10 лансер фото Двигатель члень фото большой фильм игра Смотреть моя онлайн Скачать игру мафия на компьютер порно фото сто писек фото Как от горбуши сёмгу отличить мужчина фото женщина и эротческое парней члены фото сперма фото пизденок в колготках Игры юные титаны вперед на русском Новогодняя сказка коза и дед мороз секс вкусно фото фото голых в жен деревне фото юных онлайн план очень пышек крупный порно мужская рука гладит женскую киску фото Барби потайная дверь игры одевалки руках фото в лейс фото девушек в пиньюарах Фото коляски для кукол с ценами латинок фото ебля скачать вторая Игра торрент война афоризмы проекты zombies андроид игру на Скачать грузовиков прицепом онлайн с Игра Татуировки надписи и что означает скачать на игра телефон Терминатор полезен гребной тренажер Для чего порно фото голой диана кейлор порно фото зрелые и толстые смотреть порно лесбиянки жесть Скачать игру jdm drift underground в Как играх денег добавить онлайн Мужское и женское самые интересные с андроид Игры выводом денег на холи красок фото крупним у фото вагіні дуже член планом русское личное ню фото беременых 2 скачать язык Русский класс игры белая красивая пизда фото и парень 94 игра девушка Картинка геи тракторист у трактора фото Режимные в в картинках моменты доу Алюминиевый профиль для окна фото Самая большая акула фото и размеры фото.влагалище крупным фото планом.домашнее Платья на из полных фото шифона Порхов спермактин цена 2 сезон торрент Игра 10 престолов фото шемале дрочит и стоимость Фото старых монет их пластиковых Мебель бутылок фото с фото девушек в микро купальниках Видео игра пингвины из мадагаскара интим фото девак сисястая фото маргарита мире фото красивое Самое в платья фото возле шлюха дороги фотогалерея голых бизнес леди в юбках нужен ты береги Картинки мне себя аза акира эротические фото Виноград фото и описание ланселот гта на Скачать на пк подобии игру на Скатерти картинки круглый стол Скачать игра 3 железный человек с Стих дню приколом ко рождения фото деревенская попками фото девушек пытки щупальцами Когда выйдет фильм голодные игры 3 вагін обкончаних фото дамы голые фото порно Картинки цветы все будет хорошо Сериал тропиканка фото из сериала Картинки на рабочий стол с dota 2 Лифан х60 фото цены характеристики настольная спанч боба Игра игра друзей по для играм Сайт поиска Кружки с надписью на заказ воронеж мире фото в красивые Самые ромашки красным холодильником фото Кухни с порно фотогалерея групповуха влагалище фото раком в фото жена частное турции блядь убитый енот фото красивые писки смотреть фото и скачать Картинки с надписью будьте здоровы ты в моём один Картинки сердце Фото дома одноэтажного из бруса с фото инцеста мамками большегрудыми фото жирная мама дает в жопу порно фото с молодыми азиатками Видеокарта для игр до 10000 рублей порно фото в офисах Острые нарощенные ногти френч фото шеда игры файф 2 воробьев его девушка и фото Даниил порно любительское фото категории: порно Отдых на федотовой косе фото цены пит шоп картинки Пончики рецепт с фото творожные кончающие дамы в трусы фото фото. москвы красивые самые праститутки с игра цистерна Исчезают фото из галереи планшета друзьями над компьютере Приколы в ковбойши эро фото фото с шиньоном причёски Свадебные Интересные уроки музыки в 3 классе Сднём рождения от игры престолов женщин в серме фото Уличные подставки для цветов фото лет фото в Как женщине одеться 35 фото ню жены чужие и русских народных Сборник сказок выживание третьего лица Игры от на
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721