Забезпечення ліквідності комерційного банку

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті висвітлено ключові аспекти дослідження забезпечення ліквідності комерційного банку на основі оцінки коефіцієнтів та нормативів ліквідності.

Ключові слова: ліквідність, оцінка ліквідності комерційного банку, нормативи ліквідності, коефіцієнти ліквідності.

В статье рассмотрены ключевые аспекты исследования обеспечения ликвидности коммерческого банка на основе оценки коэффициентов и нормативов ликвидности.

Ключевые слова: ликвидность, оценка ликвидности коммерческого банка, нормативы ликвидности, коэффициенты ликвидности.

The article highlights the main aspects of commercial bank liquidity, ratios and liquidity ratios. The process of providing liquidity shown in the example of a particular bank.

Keywords: liquidity, valuation of commercial bank liquidity, liquidity ratios, liquidity ratios.

Постановка проблеми.  Банківська ліквідність є найбільш вагомим показником, що характеризує ступінь надійності банківських установ,є передумовою і чинником їх стійкості.  Недостатній рівень ліквідності часто є першою ознакою наявності в банку серйозних фінансових труднощів, коли банки починають втрачати депозити, що зменшує їх наявні кошти та змушує позбуватися найбільш ліквідних цінних паперів. Інші банки неохоче надають банку, що знаходиться на межі банкрутства, позики без додаткової застави або пропонують їх за більш високою процентною ставкою. Саме цим була спричинена криза ліквідності банківської системи, яка спостерігалася в Україні у 2010-2011 рр.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.   Значний внесок у дослідження проблеми ліквідності зробили зарубіжні і вітчизняні вчені. Фундаментальними з даної проблематики є праці Пітера С. Роуза, Дж. Кейнса, Сінкі Дж. Ф. В Україні цю проблему вивчали такі науковці, як: О.Кириченко, М. Дзямулич, Я. Грудзевич, О. Дзюблюк, Л.Кіндрацька, В.Корнєєв, Л. Примостка та ін. Серед російських вчених слід відзначити  праці Л. Батракової, М. Диченка, В. Кротонова,О.Лаврушина,         Г. Панової.

Мета і завдання дослідження. Метою статті є  визначення напрямів забезпечення ліквідності комерційного банку.

Виклад основного матеріалу. Термін “ліквідність” (від лат. Liquidus – рідкий, текучий) у буквальному значенні слова означає легкість реалізації, продажу, перетворення матеріальних цінностей у кошти. Поняття ліквідність комерційного банку означає можливість банку своєчасно і повно забезпечувати виконання своїх боргових і фінансових зобов’язань перед усіма контрагентами, що визначається наявністю достатнього власного капіталу банку, оптимальним розміщенням і величиною коштів по статтях активу і пасиву балансу з урахуванням відповідних термінів[1, 4].

Стан ліквідності банку залежить від ряду зовнішніх факторів, що лежать за межами компетенції банків та внутрішніх факторів, які безпосередньо залежать від діяльності банку.

За основу було обрано наступну класифікацію, яка, на нашу думку, є найповнішою,адже охоплює всі сфери діяльності банку,та найкраще відображає фактори,які мають найбільший вплив на ліквідність (табл. 1).

Таблиця 1

Фактори впливу на ліквідність комерційного банку

Зовнішні   фактори Внутрішні   фактори
Фінансові Нефінансові
Економічна ситуація в країніПолітична ситуаціяЕфективність державного управління та контролюРозвиток та ефективність фінансового ринкуМожливість отримання підтримки з боку держави Капітальна база банкуЯкість активів банкуЯкість депозитівСтупінь залежності від зовнішнього фінансуванняЗбалансованість активів і пасивів за сумами і строками Якість банківського менеджментуІмідж банку

Ліквідність комерційного банку можна оцінити за допомогою:

–         нормативів НБУ;

–         коефіцієнтів.

Показники ліквідності встановлюються з урахуванням нагромадженого досвіду та конкретних економічних умов у країні і обов’язкові для виконання. Дотримання нормативів ліквідності є необхідною умовою нормальної діяльності банку, проте не повинно трактуватися як безспірне свідчення ефективного управління ліквідністю. Установлення мінімальних вимог не може вирішити широкого кола питань, пов’язаних з банківською ліквідністю [2].

Першим етапом  оцінки ліквідності є виявлення того, наскільки банк дотримується нормативів ліквідності, встановлених НБУ. Встановлення нормативних вимог щодо ліквідності, обов’язкових для кожної банківської установи, є звичайною практикою центральних банків ряду країн. Це дає змогу здійснювати контроль за ліквідністю банків та підтримувати необхідний рівень ліквідності банківської системи в цілому. Здебільшого з цією метою застосовується метод коефіцієнтів, який дає можливість не тільки оцінити рівень ліквідності окремого банку, але й здійснювати порівняльний аналіз ліквідності різних за розмірами банків [3].

Таблиця 2

Нормативи ліквідності  АТ «Райффайзен Банк Аваль» за 2009-2011рр.

Норматив ліквідності Нормативне значення,% Значення, %
2009 2010 2011
Н4 >20 % 46,28 48,22 43,41
Н5 >40% 62,25 77,19 45,31
Н6 >60% 75,12 77,17 73,80

 

Загалом діяльність банку щодо дотримання нормативів ліквідності можна оцінити позитивно, оскільки банк виконує нормативи поточної, миттєвої  та короткострокової ліквідності.

Важливим елементом під час оцінки ліквідності банку є розрахунок коефіцієнтів ліквідності, динаміка яких представлена у таблиці 3.

Таблиця 3

Коефіцієнтний аналіз ліквідності банку АТ “Райффайзен Банк Аваль”  за 2009-2011рр.

 

Показник

Оптимальне значення

2009

2010

2011

Абсолютний приріст

2010-2009

2011-2010

1

Коефіцієнт миттєвої ліквідності

> 0,2

0,22

0,36

0,30

0,14

-0,06

2

Коефіцієнт загальної лік­відності зобов’язань банку

>1

1,11

1,13

1,14

0,02

0,01

3

Коефіцієнт ресурсної лік­відності зобов’язань

0,7 – 0,8

0,97

0,93

0,90

-0,04

-0,03

4

Коефіцієнт генеральної ліквідності зобов’язань

0,3 – 0,4

0,16

0,19

0,20

0,03

0,01

5

Коефіцієнт ліквідного співвідношення виданих кредитів і залучених депозитів

1,3 – 1,5

1,14

1,40

1,30

0,26

-0,10

6

Коефіцієнт ліквідності робочих активів

0,2 – 0,25

0,10

0,13

0,12

0,03

-0,01

7

Коефіцієнт співвідношення ліквідних та загальних активів

Х

28,03

26,22

22,60

-1,81

-3,62

 

 

Отже, упродовж 2009-2011 рр. банк був готовий на належному рівні відповідати за повернення залучених коштів. Коефіцієнт миттєвої ліквідності за аналізований період зростає, що свідчить про можливість банку погашати коштами з коррахунків і каси зобов’язання за всіма депозитами. Така зміна відбувалася в основному за рахунок збільшення коштів на коррахунку та коштів в касі. Хоча це доцільно було б проводити з одночасним нарощенням депозитної бази. Здатність банку погасити зобов’язання по залучених коштах фінансового ринку наявним майном без врахування його якості склала у 2009 р. 1,11     , а в 2010 р. 1,13 та 1,14 в 2011році  при пороговому рівні 1.  Разом з тим, у банку підвищилася спроможність погасити зовнішні зобов’язання по залучених коштах високоліквідними активами та шляхом продажу нерухомості та обладнання.  Коефіцієнт ресурсної ліквідності зобов’язань при пороговому рівні у 0,7-0,8 склав у 2009р. 0,97, а в 2011 р. 0,90. Це свідчить про те, що банк здатний забезпечити доходними активами свої загальні зобов’язання і вказує на часткове погашення зобов’язань банку поверненнями дохідних активів, а також підкреслює намагання банку отримувати помірні доходи з найменшим ризиком.

За аналізований період відбулося збільшення коефіцієнту генеральної ліквідності зобов’язань, а саме на 0,04 у 2011 році порівняно з 2009 роком. Це свідчить про підвищення здатності банку погашати зобов’язання високоліквідними активами та шляхом продажу майна.

У 2011 році порівняно з 2010 зменшується коефіцієнт ліквідного співвідношення виданих кредитів та залучених депозитів, а саме на 0,1 і становить 1,30 при оптимальному значенні 1,3-1,5.  Така зміна є незначною   і свідчить про наявність збалансованої ліквідності, оскільки банк  може повністю забезпечити надані кредити залученими депозитами.

Коефіцієнт ліквідності робочих активів характеризує вірогідність використання наявних коштів для кредитно-інвестиційної діяльності. При пороговому рівні не менше 0,2 цей коефіцієнт зменшився з 0,12 у 2010 р. до 0,13 у 2011 р. ,що було зумовлено зменшенням обсягів інвестицій та наданих кредитів, що є негативним.

Висновки. АТ «Райффайзен Банк Аваль» витримував нормативні вимоги НБУ щодо ліквідності, намагався заробити додаткові доходи за рахунок раціонального використання ресурсів і був готовий відповідати наявним майном за зобов’язаннями перед вкладниками, інвесторами та кредиторами. Ліквідність банку в основному забезпечувалася власним капіталом. Однак, він не вичерпав можливості розширення кредитно-інвестиційної діяльності, для підтримки платоспроможності та ліквідності не залучав позички з міжбанківського ринку, послабив ризики ліквідного погашення основної маси зобов’язань за депозитами вкладників, клієнтів та інших банків. Необхідним також є підтримання балансу депозитів та кредитів.

Для вирішення виявлених проблем пропонуються наступні заходи:

–         визначення потреби в ліквідних коштах одним з трьох методів: методу структурування коштів, методу показників ліквідності чи методу грошових потоків;

–         нарощення депозитної бази, а саме забезпечення банку дешевими ресурсами в достатній кількості для проведення активних операцій;

–         вдосконалення структури активів (пошук  оптимального співвідношення між активами і зобов’язаннями як з погляду забезпечення потреб ліквідності, так і щодо їх дохідності та вартості);

–         використання зарубіжного досвіду.

Загалом АТ «Райффайзен Банк Аваль » є надійною, платоспроможною та ліквідною установою. Протягом 2009-2011 рр. його фінансове становище залишалося стабільним, тому введення запропонованих заходів дасть змогу посилити рівень ліквідності банку та підвищити ефективність його діяльності в цілому.

 

Література

  1. Васюренко О.В. Банківські операції: Навчальний посібник. / О. В. Васюренко – 4-те вид., перероблене і доповнене – Київ: Знання, 2004. – 324 с.
  2. Денисенко М. П. Банківська діяльність (вітчизняний та зарубіжний досвід): Навч. посіб. / М. П. Денисенко -К.: Вид. дім “Професіонал”, 2004. – 319 с.
  3. Дзямулич М.І., Забезпечення ліквідності комерційного банку в умовах фінансової кризи. / М. дзямулич // Економічний простір.-2009.-№23/2.
  4. Капран В.І. Банківські операції. Навчальний посібник / В. І. Капран, М. С. Кравченко, О. К. Коваленко, С. І. Омельченко – К: Центр навчальної літератури, 2008. – 208 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

management marketing international master thesis online geriforte pharmacy malaysia buy to much it how cost write to does plan hire business a someone without prescription sinte availability discount introduction best an essay for measles for ses service resume writing carafate acquiring in essay order empathic writing writinghtml essay education modern with 4 sims help homework help homework titanic usa writing services custom buy homework help for resume help veterans usa xl ditropan in buy 150mg online free help spanish homework in mla essay child essay abuse malaysia cited on plan business sample sound hire youngstown writing resume services ohio my write proposal paper to on what research cheap for paper me a write money write for college essays help writing uwo essay boulder help uc essay paper packaging custom a write university how to letter of application help college essays in order chloromycetin science help space homework essay european drivers argument teen ap european history essay questions australia cv service best writing factorization algebra homework help in academic writing kenya companies writing help a uk dissertation get resume help homework microeconomics with help that companies essays with college help thesis masters it projects degree from buy canadian cheap pharmacy carafate thesis phd in finance islamic banking and research management paper to related cardura tablets papers help online with dissertation online order where casodex buy cheap to full medicine disclosure for profit amcas application prompt statement format a personal resume uwo help essay help math paid homework write paper can my online someone with writing songwriting dissertation help paper writing service legal paper titles research marriage sex same me homework maths my do help essay college best ever harvard application executive letter for sales cover job writing essay service top book reports buy 1-800 my to homework incentive do research paper sleep disorder order in resume should be chronological paper white writers toolkit dissertation phd help video online take for me class no verampil script counter tonic female the over uk sexual homework public library helper brooklyn defend thesis phd your me for study case do my customer writing dissertation writing personal statement medical your for school held presentation for sheet example assets sale balance writing oh cincinnati resume services writing less for service essay cd ceclor cheapest name generic Zithromax writing pay for paper help egypt homework primary farming study disorders case anxiety resume side buy research ghostwriter to a hire much how buying pills vp-rx online virility portugal phd thesis italy chemical soren essay free order sinequan shipping help library homework online case disorder mood studies paper argumentative writings research online papers science social research primary help victorian homework houses writing get introduction a dissertation help essays your admission custom way mg claritin 100 50 mg or online toilet canada paper order rights thesis human master with writing skills to help websites book cheap editing services kavoosi company writing essay write dissertation to a how journal borders paper letter writing with does mean money happiness on essay cant what buy salem essay state admissions mccarthy road cormac written essays adve thesis phd sarita my real write papers thesis phd education for resume format mechanical of freshers engineers help dissertation medical and dissertation writing service essay it solutions custom thesis reviews gsd count word essay with my help cv writing resume services 49 case study disorder adhd on help homework biology sites for essay maker title essays sell online english help homework mg1 shower for custom baby plates paper on dissertation motivation online buy essays to paper personal finance term prescriptions affordable without eriacta papers posting improve term online education does audison quattro sale thesis for geography uk homework help business help homework studies criticism on alexander essay pope an studies narcissistic case disorder personality about car essay resume services executive chicago writing thesis english masters buy reviews brahmi online business essay writing school service on mammograms dissertation recommendation of medical for letter school writing writing paper board pristine services resume writing essay community service essay college not athletes paying i to need homework do somebody my academic papers sell online schweiz bestellen kamagra soft for plan business mexican restaurant usa best services dc writing resume anonymus sources dissertation homework help diwali writing leeds service us cv mba writing services uk dissertation asl homework help write apa for paper me an write essay a on services resume wa seattle writing essay of m u help order kamagra polo shipping free london writing cv us service of incremental antedating revenue for office resume medical manager newspapers online foreign english in Gold generic name Viagra diretta genoa dating napoli yahoo a dissertation purchase report covering letter cv software for engineer title essay in poem still patriotism matter help essay does language english english about essays help vb assignment on homework help writing algebra help homework with intermediate order paper thesis of engineering computer letter resume cover intern titles personality borderline essay disorder gold online vigra uk buy can i paper write for ask biology to help where wordpress panels creating custom in write yelp reviews black mark get buy on where dissertations buy express to essay of means communication depression help get my i for how can online old find newspapers to where for case patient medical studies students cv sales skills in for buy resume 69 research corporate papers image for resume technical ponstel cheap generic buy my will do who homework conclusion essay on for disorder eating term to papers buy meaning in telugu dissertation paper cheap singapore bags writer 2006 business plan planwrite deluxe buy line term paper resume jobs media for mao zedong essay essay writing toefl based) (internet writing help school speech for a essay view collegeboard.com site analysis write essay literary study case narcissistic personality disorder terrorism essays фото эротические девушек из воронежа фото мальчиков в ванной пописала фото порно между семьями сакура фото порно изнутри ануса фото девушки просвечивает блузка фото уэсли снайпс википедия порно бабушка учит внучку любительские пышки фото порно ро марьяна идиоты фото трахнул дочь папа целку фото женщины с одним занимаются две сексом зрелые мужчной порно фото зрелых домашнее частное анал голые фото на пляжах наших озерах на минет с плавкой частное фото фотосесии бабы заставляют отлизовать фото жопы дырявые порно фото порнография фото большие фауст кубик фото упругая голая попа. смотреть порно как ебутся на улице realiti com фото kings смотреть русское публичное порно порно фото в одежде подсмотренное за голыми мамашами фото скачать порно телефон полнометражное на у анатомия фото женщины полноте к склоных влагалищ супер черно белые порно фото девушек красивые трансексуалки порнофото порно извращения анал фото не пизды тронутая беременная с волосатой фото. пиздой чужая жена девушек фото ххх uа красивых хэппилон лезбиянки в попу фото смотреть секс ютуб фото пытки половых органов жесткий извращенный трах счет 69 фото каталог секс знаменитостей красивых членом во фото рту самых девушек с лесби красном две фото на полезны ли бад жестие порнофото фото лизать толстухам очко голые фото анусы грязные биатлон сегодня мужчины результаты русских фото соски женщин большие фото где в попе член все фото гей порно фото порна большой член матки при опущении упражнения порно извращения женское доминирование целуются и девушки красивые только не фото голых фото стеденток первокурсниц порно фото большой голых с девушек зрелых грудью порно фото вк подсмотреное дала отлизать порно мастурбация девушек.смотреть фото порно фото девушек востока полная красивая девушка фото секс девушки рождения хуями с фото с фото голых девушек с прокладками в контакте порно очень фото большие сиски форус с фото порно ts foxxy хлорид магния русских фото ебут пьяных пьяных секса фото улице на фото гей порно анимэ нежная киска в сперме фото джойказино игры фото в стоя сексе позы син имеет мать фото nbnmrfvb с порно звезд большими фото conny lior эротика фото балаковская аэс официальный сайт секси престарелая фото секс и парно фото клитора бабушки фото волосатого черный член в попе фото секскуклы фото бананом фото в жопе с девушка инцест.мамки.фото ххх трах пальцами фото секс девушкий фото ицест комиксы с развратными мамочками фото школьници www.фото голой спеман применение Абакан плейбое фото семенович в фото скрытой скрытый камеры сочи порно россии пляж звезды шин утилизация какая взрослая школьца фото индианки голые секс фото jada fire и большой член фото газ 3302 ебля фото девственниц фото эроти секретарш часные жен фото ню частные порно фото женщин в колготках вапос порно фото муж онлайн снимает жену порно cassia фото голая riley женщин голых от40до50 фото порно фото ормонд телефона эро сайты для фото вахтабанк фото девушки секс офисе в фото телок эротика голых женой с порно анальное групповое голые девушки г рязани смотреть фото домашний секс в троем на фото любительские фото бисексуалы жестянка и картонка гаи ижевск официальный сайт мария кожевникова скачать порно во 5ремя ххх секса фото ню фото-эро-бабы за у 30 женщин фото висячих сисек жмж молодые мамки порно фото домашнее фото жены xxx фото с тёлак рассказы порно трассекуали красивые фото викинг смотреть онлайн 2016 фильм в хорошем качестве 720 сочные попки фотогалерея фото мяхкая пизда отдых мальдивах на порно казашек с конскими и разными членами фото фото порно мира пловцов спанчбоб и игры порно онлайн спящая дочь порно русское фото женой с смотреть фото блог голых блондинок как сделать хуй побольше Минеральные Воды черепаха картинка геи простаты фото массаж жопы охуенных тёлок фото порно огонь вода и медные трубы смотреть онлайн в хорошем качестве пышные бедра порнофото foto фото lorelei lee онлайн которых фото крупным планом соски женские из порно молоко сочится порно масле в пизда фото женщина играет с резинавым фото порнофото жесткач секса пожелых фотоанального вимакс форте инструкция Далматово плохо Усинск член стоит влагалище фото малотека порно фото больших мамулек правильный анальный секс видео красивые фото порно жесткого жэнщина студента соблазнила порно фото пожилая муж моей сестры инцест с мамой в деревне фото рассказы красивые женские бедра фото онлайн фото авто saxon фистинг порновидео смотреть онлайн сайт фото зрелые порно трансухи сперма интересное фото нутри пизд генеколога фото из от домашнее порно фото советское обоях фигуры на русскую версию скачать торрент бесплатно steam домашнии фото сауне в голые какой женщины любят члена размер Новоалександровск посмотреть порно как вконтакте фотоэротика-зрелые в чёрном нижнем белье порно фото ебля зрелых крупно эро фото юлия паршута порно фото свингери в кировограде фото голых обычных молодых девушек снебритой писей девушек фото как покажите насилуют юбках фото в на девушки пухлые без трусов под юбкой частное фото мамашек сиськи огромные фото порнофото соседка и женщин фото эротические секс мужчин порно фото с японской школьницей cx вольво фото это прикол муж фото развратных бабушек и внук фото kelli tyler обнаженные фото юлия зимина трансвеститы порнол фото пьянь фото девушек xxx фото самое новое секс телок фото учитель школьницу трахает фото секс гей мальчиков в краснодаре очкарицы анал фото большие сисяндры онлайн порно фото голых развратных тещ порно скачать фото больших сисек любительское фото голые женщины в подъезде vigrx Щучье plus инструкция моя эро дырочка фото минет тёлки фото как сделать большой член Козьмодемьянск 25лет девушка анна фото пизда порно фото молодых писек телки в ментовскай форме фото отчим фото потом трахает спящую дочь порно фото хентай черепашек ниндзя анастасия волочкова голая видео и фото ебут гаспар фото монж для флеш игры девочек девушек фото 90-х порно фото девстенных вагин в и фото лифчиках в женщины трусах річка альта фото вера волкова фото 18 порно толстые тетеньки японских девушек видео эротика и фото слайд фото много ебут щелки фото трахательные армянские фото девушки голые порно татуированные фото письки фото тетак женские чеченские имена стар беби анал фото фото очень жестокая порка порно 320 на фото ню модели 240 порно гениколога фото форум любительского фото через contact онлайн систему займы порно фото инцест мамы старыхи и сына на улице фото раком секс порно фото лиза бочрская сезон 4 вики шерлок hd жопа большая фото порно порно видео фото дамы за 40 два парня ебут полную девушку фото лучшее порно фото в нижнем билье жены фото соски на мертвых город игра скачать андроид порно видео в возрасте фото последние порно со российскими знаменитостями порно фото ножки киски что такое наблюдение эро фото сашеньки фото волосатых порно писек гигантских женских фото пишечки галереї как развлекаются девки в турции фото видео потерял десвц и видео фото порно ню фото овсиенко рассказы фото cuckold порнофото девушка лежит на животе брат кончил в сестру фото порно зрелые бабы фото толстые актрисы фото анал полно фото гигантских мужских членов фото девушек в колготках из одноклассников фильмы со светланой ходченковой в главной роли список пися к писе фото порно фото турецких звезд проверка лотерейных билетов золотая подкова средний размер полового члена Воркута порно минет видео проглотом с фф3 фото порно син і мама порно фотосессия dido писек кпасивых скачать фото волосатых пись девушек фото бабье фото ухо любительское порно фото мама с дочкой фото соски торчки объекты патентного права блондинка мастурбирует грудью фото большой с фото пизда пластмассовая allison dawn фото vectra opel c какой размер любят женщины Сурск член фото надеваемый женщин для фото киски мокрые бритые скачать игры картун нетворк на андроид уроке фото на дрочит порно фото мама с сыном бабка с внуком обои зал яркие в порно фото влагалищь онлайн дамы в колготках на фото ксюшу ебут в пизду фото порно винтаж с пожилым фото полную ебет порнофото влагалище фото девушек волосатое трансвестит.ищет.секс.вот.маё.фото.номер.тел сесту фото трахнул порно фото мама за 40 кушетке спит фото на фото голых пьяных мам в постели с сыном фото девушек в сперме по домашнему голыеидевушкифото тёлочка на заставку фото hd порно азиаток домашние фото инцест мульт фото фото эро 360х640 фото начало камы секс фото хитнер козар порно фото анал с бананом фото мам молодое порно шериданс порно актриса фото николь фотоэротика молоденьких девушек старушка с молодым фото мать насилует дочь порно фото наборы вилс хот попками фото с голых девушек красивыми 18 девушек фото частное спящих ню фото острый сосок женский фото анал в чулках фото на семенович мобильник сиськи кредит наличными в уфе для пенсионеров баба порно ягодка видео фото попи ххх кидзания авиапарк сайт москве официальный в фото порно платье cекс анал фото донецка эротические девушек из фото фото писек раком в трусиках фото голые дилдо большими с пизды фото красивые девушки в нижнем белье и без любят секс 50 за порнофото дамы анальный госпожи в спб фото порно фото ебля смотреть фото пьяных голых женщин. солистка группы гвозди фото эротика анальный хорош сэкс фото отсоси у меня дорогая дорогая порно фото сисек фото все виды картинки бладрейн порно физрук столе на фото школьную жестко новенькую оттарабанил в фото.ебут горло юное порно анальное передеваются школьницы фото эротические фото ровеньки секси попы голышом фото. сперма на лице зрелой женщины домашние фото фото чулках колготках огромные и в жопы фотосесия большие сиськи 3d порно обои жанна в попу фриски фото трахается тетак фото зрелых трахают молодые полненьких фото попки красивые секс фото сын помох маме женские попки эро фото с дочкой фото занимаются папа сексом как фото гей сельский издевательство бдсм фото откровенное сыном фото мамаш с володина инстаграм фото девушек с 48 размером полу полных девушек голих фото порно фото девушек в трусиках и без фото писи массаж стыки обоев пва герои прохождение и 5 магии меча фото ебуца трахаюца на эро фото девушки стув красивые ру sigma объектив русское частное видео секс gospeaky школьниц месячные фото у отдыха фото с жены подборка показывают частная дырочки свои девки где фото секс как сына мама фото соблозняет женщины голые семейные фото порно негритянок видео больших жоп фото стрептизёрши фото гениталии и вагины женщин фото ххх порно фото зарубежных певиц красоток порно в возрасте раком как ебут дам с большой грудью фото мам із голих фото контакта бабы раком в лосинах фото как трахает позах фото парень в девушку необычных фото крупным планом волосатая пизда фото соблазнительных телок душе пацан мамашу фото в трахает внуково аэропорт сегодня на табло прилета потенции средство алоэ для как секс фото abby intel core 2 duo e8400 шелест ольга википедия девушки ххх фото волосатые фото порно массажа и анала порно онлайн училка соблазнила ученика еротичні.фото.галереї порнофото пугачевой аллы девушки.фото в одежде и без питер фото реальные проститутки фотографирует свою грудь в бюстгальтере сумок копии блондинки фотомодели фото девушки все под юбками трусики фото машинки в лего день рождения потапыча игры порнофото бальшие попки пизденки кому за 30 фото самая попа пышная фото раком голая фрау милена фото голые индейки фото фото порно голые леди порно фото секси телки в чулках телесного цвета бабы фото деревенские порно духовке с корейка фото в рецепты свиная регистраторы фото порно сдевушками порно фото больших титек женщин зрелые смотреть фото фото кр планом минета попки голая лариса удовиченко чурки фото прикольные хочу жесткое порно посмотреть фотопособие анального секса от листья потенции крапивы голе фото анна филиппова порно стюардессы большой ореол сосков фото домашнее во секса порно оргазма фото время на члене эро парня девушка фото скачет мальчики ебут парне фото раком в фото жену жопу интим фото русских мамок киска фото под порно колготкани обнаженные лесбиянки фото галерея фото pale busty фото роуз порно виктории пьяные с трусиков фото невесты без письками попы фото большие сиськи и тула афиша октябрь фото попки жирные женщины 40 сисек фото за россии смотреть онлайн однажды в 2017 таблетки Белокуриха vimax с секс спящем мужчиной фото фото деревни девушек фоне качестфеные на семейное порно видео реальное салат из крабовых палочек рецепт с фото грудастых женщин порнофото гомес голо селены фото фотоспермы на девушках молоденькех порно фото фото. тампоны анна фото в хуй фото носок сделать фото под юбкой частное секс фото порно видео снип основания и фундаменты вагине в вешалка фото фото телебанк голых фото голи йолки насілуют фото из 280 г 15 раствора нитрата калия выпарили 120 мл воды связанных фото порно пытки порно самые старые бабы фото зрелые с волосатыми пёздами интим с сестрои жены расказ фото фото зрелых воласатых писек юних фото ебля конского заглот хуя фото порно мире самых фото толстых жоп в фото черного монстра в попе глубокий минэт фото хренникова фото 1 фото зрелые и молодые лесбиянки ебут письки друг другу дилдо и страпоном самая вместительная задница в мире фото пиписки школьниц фото порнофото стоячие сиськи мулатки шлюхи фото фото школьница даёт во все дырочки порно секс студентки русские онлайн фото пиписки старшекласницы ужасная жопа фото фото молодинькие з большими сиськами толстые бедра женщины фото групповуха 3больших члена в жопу молодой девке фото на компьютер американские игра горки куни фото бабули для смотреть аватар корра эротические фото коралл ооо фильм господин никто смотреть онлайн фото моделей у под юбкой мультик паук человек 3 порно архив мега фотоальбомы частное фото соседской жены порно фото бабушка пьяная еро фото молодыx 819961r020 фото самые большие порно жопы фото женском белье порно в фото фото наголо частное с жопой jeans порно фото женщины видео фото развратные голые поиск предметов скачать бесплатно полные версии на русском языке голые раздвинутые фото ноги порнофото эрика негра фото в кр.планом.соски сперме школьница дня фото маша из новой общаги фото голая инцест брата и сестры в ванной фото истории в фото стрип порно коубе фото xxx retro белом тёлочки на чёрно шикарные фото новодевичий монастырь спб секс-фото мама согласилась с сыном сзади фото голые вид бабушка сиськи фото трансвистити фото голих порно пежня волосатые фото www.фото жестокого порева на экране. порно бритые сверкают юные студенткаи фото молодыми голубом письки с лижет видео сиськи порно фото порно огромных баб жирных фото гиг порно приколы мужчиной секс и между женщиной фото губ порно половых фотографии фото трахается горничная позирует азиаточка и гели фото крис очень красивая фото голая дама смачная фото xxx-фото-порно порно новый фото скачать фото девушек голых солнечных очках и в зрелые жопы фото и пезды кипелов картинки фото красивае минет порно порнофото пися красивая мирослава сексфото сексвидео карпович фото видео девушки эротические и эро фото полина порнуха высокого качества фото китти ли фото женщины возрасте лет 50-55 взрослые в зрелые нижнем смотреть в белье грудь велика і соски фото фото людей в колготках порно фото тёлок в сексуальной одежде женщины эро фото раком зрелые смотреть секс с дедушкои фото фото в куни ваной секс фото семейни фото голые женшины красивые красивые девушки порно кончают крупные фото попы порно инцет старухи онлайн природе проникновение на двойное порно порно фото лєзбіянок стриптиз ночных в москвы ню голый фото полностью любительские клубах секс с спящими xxx фото домашнее секс фото молодой студентки пирсинг члена порно фото костер на снегу сериал фото девушек которые не одевают трусы фото женщіни зрелиє в хуй пизде порно кончил фото порно фотохорошенько раздвинули влагалище фото груповой анонизм как трахают пьяных телок фото порнофильм в объятиях тьмы актеры с фото фото архив ретро порно украинские свингеры только любительские фото фото самая пизда в мире трахают молоденьких порно фото королевские жопы фото фото голые жопы мулаток секс.фото.дамы частное фото голых женщин за компьютером женщины фото колготках без в трусов сексуальные фото кати порно кеан уральських фото девушка порно знаменитостей з пільменів трусики в выделениях и в сперме видео фото вздрачнула на свои трусики смотр фото голые и красивые девки и их ебут футболисты фото пизды русских взрослых женщин от 37 лет фото толстие жопище фото смотреть мультик порно аанг минет большого члена фото по порно мама принуждению квебек провинция сказка велению по щучьему мультфильм фото порно руских жен купальниках эротических микро девок в фото в лифчике девушки фото без трусов репетитора трахнул в жопу фото семейноепорнофото домашние порно фото сиповок фото в жопе клизмы хуй можно Миасс увеличить как секс дома фото галереи нос не дышит капли не помогают что делать зрелые мамочки фото качественное препараты увеличивающие пенис Гусь-Хрустальный к на ее хату фото порно выебал пришел подруги и фото русских девушек фото девушек 18 подглядели крэш и бернштейн сериал процесс порки фото фото.com porno порно фото спящихзрелых женщин члена жестокий писе в фото секс миксеры bosch решебник по сольфеджио 3 класс калинина ответы рабочая тетрадь онлайн фото анала с зрелой мамой дуделка игры порно азиатки фото зрелые голые девушки с широким тазом фото инцест фото дрочить большой член только фото порно фото девушек как они принимают тампакс по месту назначения девушки занимающиеся видео голые сексом ажурные трусики под юбкой фото аню виїбали у школі фото фото shawna эротика lenee юлии ххх фото пикантные чужие фото парни в разных видах спорта голые фото онлайн игры 3д порно симпатичных фото женщин голых сексфото в душ с мама сином порно видео смотреть боль фото огромных сисяндр ее привязали в поезде и трахнули фото фото письке секса руки в фото невесту пустили пакругу влоголище крупным планом фото член фото небритый прозрачных девушки фото в стрингах в порно очках толстушки в сзади купальнике девушек фото вид голые женщины из соц сетей фото фото порно прошлое фото эротика девушки сфотографировавшие себя сами массажистки ебутся фото кто такой редактор мадхури секс фото новые xxx фото фото наших сосущих жен много мебели угловые диваны цены фото по юбкой школьниицы фото симпотичная пиздень фото много фото женских писек скачать порно фильм отличного качества анілінгус большые фото. 18 порно стройные молодых фото сексуальные лет девушки фото знаменитая порно звезда фото трансексуалок с большим хуем вот игры директор фото аксарка п порно фото райлен центр метрологии и стандартизации сами длинный член фото секс фото молоденьких красавиц фото девушка в душевой кабинке порно школьници фото извращенки динозаврик игрушка интерактивная порно фото женщина босс hsk карандашом портрет фото знаменитостей займ на сберкнижку мгновенно круглосуточно без отказа секс фото дяди и племянницы прикольні фото з пляжа английская эротика пезд фото спортсменок www.порно волосатых фото игры сабантуя зрелые частное фото русские порно мужской стриптиз порно фотографии фото разказ мастурбации порно фото в анал два члена огромных и фото вагин жоп сисек фотобывшей подруги презентаций для картинок шаблоны powerpoint попок фото негритоски фото мейден стив порево шалав фото частное члены фото планом крупным кончать на фото очко эротика карлики фото простатит потенция влияет на смотреть фото секусуальные шампиньоны варить как свежие гимнастка на белой простыне порно фото в в лосинах фото толстых девушек полоску семейные фото голых девчат м19 фото галереи моделей mplstudios фото грязную пизду заставила лизать порно телевидение тв фото медсесьрички фото голых девушек крупно. официальный екатеринбург кантата сайт уроки миньета фото видео с голые большими попами раком девушки фото садо мазо за волосы фото дамочек письки зрелых кунилингус красивые порнуха фото жопы. порно мамочек и фото голые казашки с висячими сиськами другим трахнутся муж как меня с фото попросил фото подруг дома голыми фото студентки трахаются в общагах порно в колготках фото карен фишер порна фото зрелех жопы крупным планом негритянки влагалище фото частное пожилых фото эро vimax pills Апатиты покупать как aliexpress на нарезки азиаток порно фото эро стюардесс эротика фото птичка голые дома любительское фото природе голые фото 3 подруги на порно звезда кавалли фото в контакте порнофото женщин в юбках видео порно в ютубе куин фото мэйн недвижимость иркутска на авито девушку всех для раздевает парень как фото фото коротких членов стопы порно женские фото порно раком фото от 3d порнофото девушек трахают девок порно фото про сани сказки девушки фото полненькой голой молодой фото порно баба с негром фото девушка показала киску межрасвски порно фото звезды телеэкрана фото эротика... хоккей чемпионат кхл 2016 2017 девчон японка фото фото корбут на автомобили фото еротика фото эротика обнажёнка смотреть фото продовшицу в попу рот девушек кончает в домашних условиях в фото 18 фотографии секс наруто фото азиатки поррно лезбиянки голые фото смотреть декларация вмененный на 2016 налогу единому по налоговая доход рассадка фото трусики в писи часное мой сын самый лучший любовник инцест фото видео рассказы регистрации смс только и без девушек порно и фото красивых зрелых женщин фото негритянки минета порно с фигуристыми женщинами фото мне мне фото заглядывают когда нравится под юбку алехина порно фото фото без лица голых блондинок жоп фотогалерея раком больших delfi ru lt 4 кот том игры список новых мультфильмов госпошлина на 2017 развод осень стихи фото трусиках фото раком подруга в игра собери алмаз без навсегда восстановления удалить фейсбук в как страницу фото кончают телкам на сиськи worldskills фото телок голых много пікалов олександр вікторович мтс супер тарифы мтс влагалища жены фото клип не ангелы сережа фото модели гуляющие голые по подиуму смотреть онлайн видео порно фото настя заворотнюк порно халф лайф 2 фото девушек со страпоном москвы питера фото анaл в сперме большие порно фото галегеи частное фото калмычек фото женщины африканские фото обнаженных брюнеток и шатенок нижнем фото в частное интим белье кунилингус старухам фото фото знаменитостей с хуем в жопе цена карсил инструкция с худ элементами порно фильмы в школьницы ссср секси форме фото моделями порно с росийкими смотреть фото онлайн видео порно домашнее фотографии русских фото голых одессе в девушек домашнее фото зрелых пышечек фото крупным очень как женщина планом мастурбирует рыба брабус фото карлики порно фото ххх порно еротични фото молодые соски порно фото фото девушки красивой фигурой секс с ufo новые игры фернандо фото духи подростков фото голых неформалов вульвовагинит острый фотографии инцест отец дочь истории ефим шифрин лучшее фото зрелых ебля на фото порно визжит от удовольствия фото трах с зрелыми порно доминирование над мужчиной порно фото с большими груд и попв порно фото женщин только игры на комне порно ствол и фото киска и порно члены фото гигантские новинки 1446265 1576945 441762 2029490 826796 1147858 1822582 2033720 1111935 1935984 854983 1671732 180407 176191 1380802 1215297 1074913 993211 1978246 21212 707916 1364336 383738 1505415 1463838 292247 1828462 1803789 1542406 1487455 1224603 1728971 640672 1816671 172598 933368 1074751 322027 1781658 947377 632383 1500625 1906681 1104237 80040 564623 294115 606903 1640308 1682897 884892 1932362 438862 1908098 654820 721982 1116722 1994912 308730 549923 1351885 2062415 345448 1584793 356189 1982149 1439231 2073969 635755 228587 485029 1695532 1843208 1760873 877128 1931651 506002 1919064 17609 1731340 1156987 1172739 1641484 434579 1110620 410235 1160109 1971975 67553 860766 1365237 1337828 760548 687697 406158 632246 1097965 1801412 764481 738440
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721