Взаємозв’язок соціальних страхів та мотивації уникнення невдач у юнацькому віці

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті визначається поняття соціального страху як набутої форми реагування на небезпеку в ситуації соціальної взаємодії, а також подається опис дослідження взаємозв’язку соціальних страхів та мотивації уникнення невдач у юнацькому віці.
Ключові слова: соціальні страхи, мотивація уникнення невдач, юнацький вік.
Summary. There is the notion of social fear as a formed reaction on danger in situation of social interaction described in the article and there is description of study the relationship of social fears and motivation to avoid failure in adolescence.
Key words: social fears, motivation to avoid failure, youth age.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Проблема страхів давно піднімалась у науково-психологічній літературі, нею займалося багато вчених, психологів та філософів. Чимало досліджень розроблено в контексті вивчення соціальних страхів у молодшому шкільному та підлітковому віці (М. І. Буянов, В. А. Вінс, О. І. Захаров, А. М. Прихожан та ін.), але вивчення соціальних страхів в юнацькому віці залишається недостатнім. Хоча в цьому віковому періоді соціальна ситуація розвитку особистості є особливо важливою, адже відбувається процес прийняття та освоєння нової соціальної позиції – дорослої людини, самостійного члена суспільства, активного суб’єкту соціального процесу. Провідною діяльністю в юнацькому віці є навчально-професійна діяльність. Цей вид діяльності передбачає постійне перебування в ситуації соціальної взаємодії, адже навчальний процес проводиться у фіксованій групі студентів з використанням інтерактивних методів навчання. Від того, на скільки часто та інтенсивно студенти будуть переживати соціальні страхи, буде залежати мотивація досягнення у навчанні, а це в свою чергу буде впливати на їх успішність.

Актуальність дослідження. На сьогодні фактор успішності стає провідним в оцінці людини як суб’єкта соціальної взаємодії. Тому важливо визначити, на скільки тісним є зв’язок між соціальними страхами та мотивацією уникнення невдач у юнацькому віці. Адже мотивація уникнення невдач виключає прагнення досягати успіху, заважає цілеспрямовано рухатись до поставленої мети. А запорукою якісної підготовки кваліфікованих фахівців є саме успішне навчання студентів у ВНЗ.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми та виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. Сучасні дослідження проблеми соціальних страхів зробили значний крок вперед. Дж. Боулбі, у своїх працях, широко розкрив причини саме юнацьких страхів. Багато часу присвятив проблемі страхів Речмен. Черясворт, запропонував перелік індикаторів страху. Дослідник О.Кондаш говорить про страх як страх перед випробуваннями. Ф.Перле визначає тривогу як розрив між тепер і «пізніше» або як «страх перед аудиторією».
У вітчизняній психології страх розглядають як сильне емоційне збудження (Н.В.Виноградова, І.Ю.Кулагіна); стан страху пов`язується з фрустрацією соціальних потреб людини (Л.Л.Гозман, Л.А.Грищенко, Н.В.Жутикова, Н.Д.Левитов); з властивостями особистості (В.М.Астапов, Б.С.Братусь, Ф.Є.Василюк, Ю.М.Забродін, Б.В.Зейгарник, В.Д.Менделевич, А.В.Петровський).
Багато вчених (В. Г. Асєєв, Г. О. Вартанян, В. К. Вілюнас, К. Ізард, О. М. Леонтьєв, М. Ш. Магомед-Емінов, А. Маслоу, О. П. Саннікова, Х. Хекхаузен, О. Я. Чебикін та ін.) вказують на дуже важливу роль, яку емоції, зокрема страх, відіграють в мотивації. Визначено, що одним з основних механізмів активізації мотивації досягнення є дуальна мотиваційно-емоційна оцінка ситуації (діада «радість-страх»). З одного боку, емоції розглядаються як складові мотиву, з іншого, самі емоції розглядаються як мотив. В кожному віковому періоді цей зв’язок набуває специфічних ознак.
Розробці цієї тематики присвячена значна кількість наукових робіт західних та вітчизняних вчених, проте в сучасній психологічній науці існує ще багато протиріч навколо цієї проблеми.
Метою статті є визначення взаємозв’язку мотивації уникнення невдач та соціальних страхів у осіб юнацького віку.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Важко знайти людину, яка б ніколи не відчувала страху. Страх належить до категорії фундаментальних емоцій людини. Емоції страху виникають у відповідь на дію реальної або уявної небезпеки.
Незважаючи на своє негативне забарвлення, страх виконує різні функції в психічному житті людини. Як реакція на загрозу він дозволяє уникнути зустрічі з нею, граючи захисну адаптовану роль у системі психічної саморегуляції. Страх може виконувати певну соціалізаційну або навчальну роль у процесі формування особистості [6].
В даний час існують різні класифікації страхів. Згідно з однією з них, все різноманіття даних емоційних станів можна розділити на природні, соціальні та екзистенційні страхи. До першої групи належать страхи, які безпосередньо пов’язані із загрозою життя чи здоров’я людини, друга представляє острах і побоювання за зміну свого соціального статусу, третя група страхів пов’язана з глибинною сутністю людини і характерна для всіх людей незалежно від конкретних ситуацій [11].
Перейдемо до більш детального розгляду соціальних страхів.
Соціальні страхи – це умовні рефлекси, що набуваються нами при співіснуванні з іншими людьми. Вони є частиною того виховання, яке ми одержуємо від вчителів і батьків, і частиною тих правил і умов, якими просочене соціальне середовище.
Аналіз змісту, природи та особливостей прояву соціального страху дозволив встановити, що це психічне явище поєднує в собі ознаки як біологічного страху, так і тривоги. Соціальний страх визначають як відповідь на небезпеку, причому загрозливі об’єкти мають визначений характер, а спогад про небезпеку бере свій початок з минулого травматичного досвіду особистості [1].
Під соціальним страхом ми розуміємо емоцію, яка виникає у відповідь на «соціальну ситуацію загрози», переживається як очікування або передбачення небезпеки (невдачі, критики, втрати та ін.), при виконанні діяльності в певних умовах.
Особливо гостро питання соціального страху постає, коли мова йде про осіб юнацького віку. Це зумовлено тим, що в цьому віці на даному етапі психологічного розвитку в період вікової кризи відбувається зміна соціальних ролей, визначений рубіж, що найбільш актуальний для старшокласників. Виникає очікування змін у майбутньому (і не завжди позитивних, сприятливих, але і негативних, тривожних) тому, що юність це певний етап дозрівання і розвитку людини, що лежить між дитинством і дорослістю [8].
Юність − це період прийняття відповідальних рішень, що визначають усе подальше життя людини: вибору професії і свого місця в житті, сенсу життя, вироблення світогляду і життєвої позиції, супутника життя, створення своєї сім’ї. Найважливіший психологічний процес юнацького віку – становлення самосвідомості і стійкого образу своєї особистості, свого “Я” [3].
На жаль, в юнацькому віці особа часто зустрічається з ситуаціями соціальних контактів, які можуть лякати її. Адже вона потрапляє в нове соціальне середовище (студентська група, колектив), а нове – завжди невідоме і викликає страх.
З поміж усієї сукупності соціальних страхів, які спостерігаються в осіб юнацького віку, виділяють вісім найголовніших різновидів, що утворюють чотири пари страхів. До них належать: страхи керівництва і підпорядкування, страхи успіхів і невдач, страхи близьких соціальних контактів та страхи оцінок [4].
Соціальні страхи безпосередньо пов’язані з унікальною здатністю людини до прогнозування і розгляду варіантів розгортання подій. Ситуація, варіанти розв’язку якої ми не можемо визначити точно, примушує нас придумувати їх самостійно. Все нове, несподіване і незвичайне, примушує нас побоюватися, бо наслідки невідомі. І якщо ситуація, результат якої неясний, виникає і турбує нас достатньо часто, на неї формується умовний рефлекс – страх [7].
Дослідження вітчизняної психології показують, що одним з основних механізмів активізації мотивації досягнення є дуальна мотиваційно-емоційна оцінка ситуації. Емоціям відводиться досить важлива роль у формуванні та актуалізації мотивації досягнення успіху та мотивації уникнення невдач. Особлива увага приділяється діаді «радість-страх» (В. К. Вілюнас).
За результатами аналізу літератури, в якій представлений віковий аспект проблеми (І. Р. Алтуніна, В. Г. Асєєв, О. С. Баликіна, І. С. Кон, Г. Крайг та ін ), з’ясовано, що в юнацькому віці розширюються межі емоційної та мотиваційної сфери особистості. Прояви емоцій стають більш різноманітними. Формуються механізми саморегуляції та психологічного захисту. Змінюється характер страхів [5]. Мотивація набуває чіткої ієрархічної структури.
Ситуації досягнення успіху сприяють зниженню соціальних страхів та закріпленню в рисах особистості мотивації досягнення успіху. Ситуації невдач сприяють закріпленню соціальних страхів, які, в свою чергу, будуть сприяти розвитку мотивації уникнення невдач (відносно стійке намагання людини уникнути невдач у життєвих ситуаціях, пов’язаних з оцінкою результатів її діяльності іншими людьми), та її закріпленню у рисах особистості [9].
При переважанні мотивації уникнення невдачі провідними факторами, що актуалізують її, є ситуативні фактори (несхвалення близьких людей і членів сім’ї; несхвалення з боку керівника/викладача; низьке матеріальне становище; невміння маніпулювати людьми; відсутність кар’єрного зростання; відсутність іміджу; негативні відносини в колективі/групі; відсутність суспільного визнання) [2]. В цілому перелічені фактори сприяють виникненню соціальних страхів.
Соціалізація особистості юнака у сфері діяльності пов’язана з розширенням можливостей освоєння нових видів діяльності, можливостями зростання, кваліфікації і професійної майстерності, освоєнням суміжних професій тощо [10]. Соціалізація страхів у сфері діяльності, таким чином, може бути пов’язана і зі звуженням таких можливостей, тобто особи юнацького віку серйозно побоюються, що вони не зможуть добре навчатися, чесно і продуктивно працювати й заробляти, підвищувати свій професіоналізм.
Таким чином, «напрошується» висновок, що соціальні страхи можуть бути причиною фіксації мотивації уникнення невдач або одним із показників, що свідчать про переважання цього виду мотиву.
Для того, щоб перевірити чи дійсно існує взаємозв’язок між соціальними страхами та мотивацією уникнення невдач в осіб юнацького віку, ми провели емпіричне дослідження на базі Національного університету «Острозька академія». Вибірку склали 75 студентів (по 15 студентів з кожного курсу навчання). Для збору даних ми використали комплекс психодіагностичного інструментарію, який складався з таких методик: Тест мотивації досягнення успіху та уникнення невдач А. Реана, Опитувальник ієрархічної структури актуальних страхів особистості (ІСАС) та авторська Методика «Соціальні страхи».
Провівши психометричні заміри та обробивши отримані дані за допомогою методів математичної статистики, ми отримали такі результати:
1) зі всієї кількості осіб виявилося: 48% (36 осіб) – мотивованих на уникнення невдач, 33,3% (25 осіб) – мотивованих на досягнення успіху та 18,7% (14 осіб) – ті, які не мають яскраво вираженого мотиваційного полюсу;
2) найбільша кількість студентів мотивованих на уникнення невдач навчається на І курсі – 60% осіб, а з кожним наступним курсом ця кількість зменшується: ІІ курс – 53%, ІІІ курс – 46,6%, IV курс – 40% та V курс – 40% осіб;
3) мотивація уникнення невдач частіше спостерігається серед дівчат, ніж серед хлопців, незалежно від курсу навчання;
4) соціальні страхи є домінуючими над біологічними у студентів на всіх курсах навчання;
5) виявлено динаміку прояву соціальних страхів з I-ого по V-ий курс навчання студентів (тобто, страхи найбільше виражені на І-ому та ІІ-ому навчальних курсах, і становлять 61% та 62,4% відповідно, менше проявляються на ІІІ-ому та IV-ому курсах – 56,4% та 54,4%, – а на V-ому курсі вони знаходяться майже на одному рівні з біологічними страхами – 51,4%);
6) помічено, що дівчата на кожному курсі навчання інтенсивніше переживають соціальні страхи, ніж хлопці, причому, в 70% дівчат та 53,3% хлопців показник страху перевищує норму;
7) за допомогою коефіцієнта рангової кореляції Спірмена було встановлено, що зв’язок між соціальними страхами та мотивацією уникнення невдач існує (тобто, схильність до мотивації досягнення успіху зменшує соціальні страхи, а схильність до мотивації уникнення невдач – підвищує).
Те, що на І курсі навчання у ВНЗ студенти частіше та інтенсивніше переживають соціальні страхи, ніж студенти-старшокурсники, зумовлено новою соціальною ситуацією (академічна група), новою соціальною роллю (студент), частковим розірванням контактів з батьками та друзями тощо. Відповідно було виявлено, що студенти молодших курсів більше орієнтовані на уникнення невдач у діяльності, ніж на досягнення успіху. Адже процес навчання у ВНЗ відрізняється від шкільного процесу, тому головним для них є адаптуватись так, щоб, в першу чергу, не зазнати провалу. Причому, дівчат більше мотивованих на уникнення невдач, ніж хлопців, тому інтенсивність прояву соціальних страхів у них вища. Це пояснюється тим, що для хлопців успішність в діяльності є більш важливим фактором при оцінці їх як особистості, ніж для дівчат. Тому вони, в основному, мають орієнтацію на досягнення успіху.
Отже, роблячи висновок, варто підкреслити, що в юнацькому віці соціальна ситуація розвитку особистості є особливо важливою, адже відбувається процес прийняття та освоєння нової соціальної позиції – дорослої людини, самостійного члена суспільства, активного суб’єкту соціального процесу. Тому в цей період найвища ймовірність виникнення та розвитку безлічі соціальних страхів, які здатні нанести велику шкоду як самим юнакам, так і їх майбутньому.
В перспективі хотілося б дослідити, як зміниться інтенсивність переживання соціальних страхів у студентів-випускників через 1-2 роки після закінчення ВНЗ.

ЛІТЕРАТУРА
1. Айке Дональд. Страх. Энциклопедия глубинной психологии / Дональд Айке. − М., 1998. – С. 520-532.
2. Буянова М. В. Социально-психологические факторы мотивации достижения: дис. кандидата психол. наук: 19.00.05 / Буянова Марианна Викторовна. – СПб., 2004. – 179 с.
3. Леви Владимир Львович. Приручение страха / Владимир Леви. – М.: Метафора, 2006. – ISBN 5-85407-004-9.
4. Лемещук В. Динаміка соціальних страхів сучасних юнаків (ч. 2) / В. Лемещук // Практична психологія та соціальна робота. – К., 2007. – С. 71 – 78.
5. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы, эмоции / А.Н. Леонтьев – М., 1971. – С. 14.
6. Линдслей Д. Эмоции / Д. Линдслей // Экспериментальная психология; под редакцией С. С. Ственса. – М., 1999.
7. Овчарова Раиса Викторовна. Практическая психология образования [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. и спец. психологии / Р.В. Овчарова. – М. : Академия, 2003. – 447 с. – ISBN 5-7695-0899
8. Ольховецький С.М. Вплив страху на стосунки з товаришами, колегами та підлеглими у підлітковому та юнацькому віці / С. Ольховецький // Актуальні проблеми психології. Том I.: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д., Карамушки Л.М. – К.: Міленіум, 2003. – Ч.9. – С. 75-78.
9. Психологія особистості: Словник довідник / За ред. П. П. Горностая, Т. М. Титаренко. – К.: Рута, 2001.
10. Райс Ф. Психологія підліткового і юнацького віку. – СПб.: Вид-во “Пітер”, 2000. – 510 с.
11. Щербатых Юрий Викторович. Избавиться от страха? Это просто! / Юрий Щербатых. – М.: Эксмо, 2006. – ISBN 417-6-127-26912-2.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay com writers want with my help assignment home assignment melbourne do my writing 4d dissertation services malaysia buy essay blue books of recommendation amazing school for letter medical degrees online uk buy thesis help in chandigarh buy 272 Orlip hour - can Orlip trust i 36 Temecula canadian online services plan best writing business services angeles professional online writing los resume a get copy to online papers of how divorce my can to get who i paper write service writing undergraduate essay dissertation correlation research review 1st dissertation class literature research purchase paper mg 60 combivent from canada write my anyone who assignment essay college write me help for an best study solution case buy desk paper research help essay assignment writer homework observation with help science chat writing help online restaurants for paper custom placemats helper review app paper for paper custom research sale term buy papers essay by masters yohner art thesis study case personality multiple disorder paper a write someone research to pay study case with need help help essay gmat websites marathi free essay essay help conclusion structure of a masters thesis services writing adelaide resume sale a prescription for cheap viagra plus without writing research guide paper writing custom plan business uk writing dissertation service borders format mla homework help algorithms help management essay writing admission sale jnu papers for my to someone write finding college essay zyprexa borderline essay introduction write cheap papers essay grade math 8th help homework we should why of essay hire you a-level coursework biology help research paper security border papers intermediate maths past online 1 essay leadership with help different style my name in want to write i for conclusions good essays literature paper on websites referencing essays thinking critical and writing help dissertation nursing on personality effects essay birth order writers best dissertation 7e writing service essay australian payroll homework mastering solutions essay by written x malcolm research civil justice doc court paper homework help statistic reviews zovirax ointment boyfriend writing for need i my help a song aram dissertation sinnreich degree phd a buy homework assignment helper a term buy paper college need essay admission with help college professional get written to papers places history services paper cutting custom service professional essay writing indian Lucie Port St. 40mg Romance - pharmacy Sure Sure Romance achat cant about buy money happiness speech for nursing essay sale school dental help for essay custom reliable essays paper research original purchase check an with e buy cheap brahmi help a cv to write helper high math homework school higher hots skills order thinking lab writers report best chicago bibliography order alphabetical admission essays writing 6th an edition zenegra from india buy reports 10 best resume writing consumer services essay writing services uk marshall and harry truman plan academia writers essay school for a resume how to medical make satire essay help expensify dating review uk service tampa resume writing essay to where buy automatic writer reddit essay invitations best for buy place wedding paper to online dating da velha jogos cv reviews writing service uk online 574 one episode piece dating homework math help app homework do my i why have do to mba admission service essay k writing sections dissertation methodology get buy essays one free one custom geometry formulas homework help help essay writing concept lioresal brand pills from canada dissertation science technique where quarterly essay can the i buy dissertation test admissions college for essay with writing help application best books college essay purchase no topra free where to prescription shipping for essay paragraph farm introduction animal service writing resume professional mn online dating aleanto multimodal phd thesis biometrics introduction t mathematics coursework nsf buy a doctoral grant dissertation homework argumentative essay help in thesis writing help canada a assignment paper me for my write for me write my cheap paper in essays second person written for college admission nursing essay homework help story a writing education essay importance on of services ebook writing should with homework parents help kennewick essay man on research free online paper publish written from essay scratch anglo help homework saxon proposal chart help dissertation and gantt tovey musical analysis essays template business plan purchase service business siebel in how write custom to thesis physical education phd help homework ontario phd malaysia in thesis language in text written essay proofreading sale for business to tutors with homework help online my do homeworknet papers midterm for sale writing service resume tn knoxville a dissertation buy gottingen online me do my homework for to someone queued replication updating animation on dissertation marketing phd help limits mba services admission essay dating actress eharmony speed commercial resume writing jobs times services help dissertation photography ubc thesis master writing resume service dayton professional ohio service writing cv 050 best dubai in msc dissertation service writing college mcginty essay by application sarah buy myers to converting dissertation article my powerpoint write presentation psychology my write paper research essay free help online papers purchase reserach prescription priced reasonably without motrin discount a my research free for do me paper custom essays communication dissertation buy online editing a do homework economics my buy to plan where business services best resume writing engineering problems algebra help with comparison online no viagra rx buy essay student homework york times new helper for can me do essay someone an paper driving licence order a me a for write essay search writing dissertation phd help acquistare zoloft originale assignment online buy cheap for purchsase gasex for sample merchandising cover assistant letter help homework with metric conversions dissertation help service london sale feldene without prescription to a write help for online essay can report me? analyst for an someone write format style paper apa thesis for examples sales letter cover position for copy a of dissertation buy a writing job paper эротическое фото дам за 40 Игры скачать торрент новые версии обзоры игры делать хорошие на Как Панель ваз 21124 обозначения фото фото лезбиянок на море фото дрочу на мами как фото сексу. научится русалок ученые нашли Фото которых ларисы фото порно смотреть гузеевой фото азиатки школьницы жопастой телки с анал фото можно Какие играть игры по hamachi Игра тачки молния маквин мультики торрент змей большой Игры скачать 1фото 1 слово ответы 1 уровень член в женских руках порно фото фото дома голые красивые жены фото голых 30 летних девушек в юбке и чулках пирсинг на пизде крупно фото марина блуе порнофото john онлайн drive Игры deere green Проекты внутри домов из бруса фото Видео бердз игры варс энгри 2 стар трахни сучку фото смотреть онлайн порно ролики гиг Фото платья и свадебные цены на на игр сохранение для ps3 Скачать Как сделать анимацию без программы офисе в эро фото nya lee фото сезон игры Пятый скачать престолов Макияж для карих больших глаз фото в фото с путаты вовлодивостки путина Венчание кабаевой с фото задница хорошая фото частное фотопорно женщины пожилые Фото украшений из алмазного фонда порно фото прямо в пизду для народные потенции Углегорск средства Гостиная в стиле контемпорари фото фото гномов. семь белоснежка из и порнофильма Грустные картинки про любовь аниме Картинки фредди и той чики любовь фото трахаю толстую молодую рецепты из с фото Паста кальмаров видео игры прохождение 3 Бателфилд хено игра скачать ледниковый игра период Скачать пк Скачать на android игры популярные сперма фото ню много спермы жесткоепорно фотографии щукина из Егора картинки молодёжки Синквейн о сказке мёртвая царевна цветами счастливые Фото с девушек Игры на улице зимой для школьников порно фото галереи орал фото самсунг с130 онлайн видео фото о все клиторе скачать фото мужского пениса женщины на интимфото раздолбанный анус геев фото секс школьниц. фото фото частное интм женских попок Читать книгу ужасов стивена кинга Мебель гостиной на всю стену фото пизда африканских девушек.фото фото комиксы секса мортал комбат все фаталити 9 Игры Приколы в гта 5 видео с филипином плохо Заволжск парня стоит у молодые девушки занимаются сексом со стариками фото порно wingman formula для gp Игра force Расчёт количества обоев на потолок порнофото актрисс Скачать акула 2 на игру компьютер порпо фото молодых мамаш картинки 750 бмв фото голых мордовок торрент скачать новые для Игры psp фото порно насти смлтреть каменской Игры майнкрафт скачать с друзьями Вм гаршин сказка attalea princeps сосков порно разные виды фото фото Лучшие из из лучших фильма порнофото голых готов тёлочек на фото стол рабочий Фен шуй рабочего стола картинки голых жен фото толстозадых фото в на отмечать Как контакте 4 ответы букв Слово из картинки 5 фото порно подростков в постелі порно фото сейсия берковой гей осмотр порно фото ею зрелых порно фото зрелой порно телки в даче на Интересные поделки саду Стрижка боб вьющихся волосах фото Вязаные крючком фото коврики схемы Фото домов с деревянными фасадами Какой творог полезен для похудения обоев Стоимость украине на жидких о Афоризмы фаины павлине раневской частное вот взгляд это женщины фото Онлайн игры эльза и анна одевалки из пацанов мама Фото реальных леры Смотреть фильм вечная сказка ютуб алана фото рей порно пытки комиксы 6 игра Скачать престолов эпизод из сделать картинку аниме фото Как Сервера голодными играми с 0.12.1 ghost Читы sniper warrior для игры бельероде нижнем 40 онлайн женщины позируют фото за в фото в Карась со духовке сметаной жопы порно фото раскрытые красный колобок для Игры мальчиков Дербент травы потенцию повышающие Прикольные картинки с днем медика Игра 10 способов убить вора онлайн на отдыха Комнаты автомойках фото Линолеум идиллия нова танго 3 фото жёстки секс порны как негры ебут русских девок фото. порно клипы инцест русский тёлок фото инимное фото. порно титьки огромные фото с толстыми шлюхи видео конченные порно Шубы из бобрика фото и цены отзывы Звездные войны фото натали портман фото зрэлая соседка лучше или завести кошку кота Кого приеме порно на фото генеколага у флэш online порно игры новогодняя своими Фото руками елка фото омский 125 Поздравления с юмором к свадьбе порно фото ехине татарян Игра на компьютер волк ловит яйца мохаве камуфляжа фото без 2017 Киа чулках толстыми с ляжками в и волосатой фото женщины жопой майнкрафт Креатив на 1.8.7 сервера сенохранилище фото в королёвой сперме фото фото окровавленная пизда порно фото красавиц в возрасте андроид на наследники игры Скачать Новый год картинки на аву девушке фото толстый член забит в пизду Что такое ложементы для труб фото Смотреть онлайн фильм ужасы грибы порно фото лесби язык в пизде Прикол на переменке новая школа кузи игры фабрика Фото приколы с путиным медведевым скачать приключение Игра бродилка фотопорно красивых женщин порно фото брю олсон Названия цветов для сада с фото Снегоход буран с двумя лыжами фото фото lovin Электрокачели graco hug нудисты пошлые фотографии ретро Фото цены на монеты ссср и россии жирные пизды фото крупный план в вагины крупно трусиках киски фото приват фото жена Фото девушек в форме реала мадрида с настя 8 марта на именем Частушки зрелых дам ебут фото сто визитка фото бизнеса звезд фото эротические шоу репка Сказки новый лад смешные на сторожиловой яны фотографии фото секс с красивой школьницей Продажа квартир в тюмени с фото теремок музыка Сказка на лад новый порно фото лесбиянок с большими сиськами порнофото хуй в женских трусах Тигрица из кунг фу панда картинки Скачать игру на телефон про зомби порно фото юные подростки бой игра 1 на фото у гинеколога целки писки порно фото пёзды юбкой голые фото теннисистки под Модульные картины с ромашками фото неверных жён фото порно эрот мельникова анастасия фото Обои рабочего стола природа дождь фото порно волосатые подмышки Скачать игры онлайн на пк гта 5 органов женских половых некрасивых фотографии april adams порнофото Алиса в стране чудес шашки игра фото раком срака толстая ретро фото секс.женщин азиаты трани фото Фото кинотеатра родина в могилёве девушка парнем трахаются с фото клубе ночном мужики женском фото в сатурне Интересный планете факт о Игры на крутых машинах на двоих попки раком фото с мобильного Лопырева похудела до и после фото Хендай солярис литые диски фото Как на онлайнере вставить картинку губ частное полових порнофото Лес ужасы 2015 смотреть онлайн hd Площадка для игры в большой теннис огня людей Картинки первобытных у поно фото сексуальных кружевных трусиков без голых цензуры девушек фото Картинка в уголок с днем рождения толстих фото жон Скачать игру стренд дип на русском Гангстерский стиль для женщин фото Филировка волос фото по всей длине эротика девушки фото секс в позах порно шикарные трансы интернету Игры играть по онлайн в самое мире Всё статьи интересное саша павлова порно фото к трафареты фото на стол Картинка молодежка рабочий варкрафт скачать торрент Игра дота ебет рот фотографии в в игра игрыать мортал на Игры пк комбат части все рождения с днём Картинка машина член Будённовск половой размеры Картинки меня самый лучший брат у войны играть Лего звездные игра в один юлия Ковальчук фото один Смотреть фильмы онлайн ужасы паук Скачать игру кол оф дьюти 1 через формы девственного плев фото бабушкина киска фото на играть двоих гонки Онлайн игру Играть онлайн в игру кунг фу панда русском Монополия на игры поле для очко фото раком голое порно фото очень молодых афроамериканок фото облигающие лосини порно смотреть онлайн порно фото вагина программы для создания игр Игровые Игра где бегать и собирать монеты картинки и книга его Иван фёдоров телка сосет и смотрит в глаза фото Пергола чертежи своими фото руками фильм через Скачать ужасов торент фото эротических с актрисы фильмов порно на лугу фото студенты трахаются порно видео бродилки Игры двоих на логические Днп русская сказка раменский район Фильмы ужасов жанр заехали не туда мячом актриса фото порно футбольным с порно фото женщин толстых. тштеутвщ игры игра 571 антонимы тойота фото ока Глафира тарханова фото с сыновьями голые волосатые мужики старые фото на www.порно у фото гинеколога просмотр приеме Поделки из натурального камня фото Картинки деда мороза и снегурочке Сайт игр скачать на pc на русском hd стол Обои девушка на рабочий фото блондинки кончают порно мострубация учениц фото 3 ответы Игра слово уровень найди компьютер на барби Игры скачать Рецепт курицы с помидорами с фото Что можно сделать из зеркала фото порно беспл.фото извращенного видео в секс сауне красивая толстуха порно фото коллекция Ключ пазлы игры золотая 54 в Правила на картах покер игры любовь фото ооо днём рождения Надпись любимый с фото турок 1990 чайхана прикол умалат фото сыр зомби ужасы про фильмы 2015 Новые инцест порно фото груповой голой дома2 фото из девушки Игры где надо выращивать растения лампа лдц 30 фото три лесбиянки смотреть порно фото секс. дам старых игры порно телефон на аниме люблю очень друзей своих я Статус Картинки на рабочий стол для асус порно фото красивой блондинки с писей во рту Бен тен 10 инопланетная сила игра Амарант и его полезные свойства Картинки на рабочий стол старкрафт Игра шутеры от первого лица обзор Бани екатеринбург фото под ключ зелеными фото с глазами Девушка kiskax фото порно фото секритаршу трахая галя интим фото и ущелье ужасов про Фильмы пещеры порно свете фото букеной шевроле фото 2015 Обновленная нива hd фотографии 720 блондинки порно скачать игру торрент сад Дивный порно фото пизда откровенно рецепты Пирожки фото с пошагово конструктор дом строить Игры лего фото порно трусики на попе мед с орехами и изюмом для потенции игра smite лагает смотреть про онлайн зомби Ужасы для торрент Нхл скачать пк игра Скачать мордор через торрент игра качков баб фото магику игру Скачать торрент через Табулатуры для гитары в картинках их лице значение на и родинок Фото мам дочками с порно фото юных Ютуб анекдот про камазиста с рулем фото девчонок минет игра осла хозяина Картинки на рабочий стол первоцвет 2 симулятор трек евро игре к Кода Как пройти на пляж в игре свомпи 2 фильмов 10 ужаса Топ жутких самых Леруа мерлен фасады для кухни фото корова Играть супер 2 онлайн игру картинки руки с Парень девушкой переодевают фото нижнее белье женщины откровенное старых в фото онлайне Реставрация сказке смотреть Однажды серия в 16 статус страна фотография порвал целку с Картинки праздником мужчин день с Интерьер розы фото фотообоями человека ноги в картинках Анатомия Скачать игра matrix через торрент силиконовыми фото порномоделей с задницами голых край эрикс виг канада Приморский хало 4 обзор игры Волчонок 4 сезон приколы со съёмок работницы-минечицы за деньги фото фото вся в спепме Картинки монстра хай клодин вульф Сказки о лисе новые сказки читать что гребешки такое Морские фото Полезно ли есть яичницу на завтрак законність це фото откр.порно фото частное фото мужского члена ххх фото девушек в эротическом белье Моды для minecraft 1.6.4 анимация самая бойшая грудь в мире фото голых область Рязанская фото квартиры с фото порно русское секс порн фото трусиках танго мир играть Игры симс 3 приключений фото девушек ласки интим секс Картинки автомобили на белом фоне Срубы домов из бревна фото цены фото домашних женщин ебут ролики порно самое красивое Красивые цитаты и афоризмы о жизни всю за игра в Лучшая мире историю порно трахнул онлайн бабу Обои 3д на рабочий стол скачать Игры кексы папы луи во весь экран порно стриженовой фотои видео юра усоян фото мортал скорпиона из Фото 9 комбата Скачать онлайн игру на кораблях фото с petrica 2 ultimate игру Скачать spider-man как девушка лижет пизду фото Гирлянда с надписью своими руками фото ькак ебут женшинеу смотреть домашние порно фото женщин Игры для мальчиков мотоциклы 3 лет Игры для мальчиков машины русские спеман Чусовой кому помог Игра 57 собираем кот слова уровень new vegas fallout оружия Картинки фото маникенщиц в бикини волк ледяного белый ущелья Игра большие фото русских жен порно сиськи спид Игра регистрации нет без фор частные порно фото свингеры галереи шестидесятилетние фото поно порно зрелых телефон русское фото на Скачать симуляторы игры на машине игра лунтик зимой Цветы растущие в тени на даче фото фото парна секс голые спящие пьяные фото 45 частное за женщины фото эрофото кардашян эрофото папины дочки wars и игру Читы на contract коды эрофото фиялетавам свете ш тобы уминя хуе устал Игры на компьютер симуляторы авто украденное фото порно знаменитостей видео девушка Искорка из эквестрии фото регестрацие фотографие нудистаф без дитей фото пизд крупно азиаток ответы Загадки них смешные на и фото сексом заниматься фото эротика порно большие пожилые фото Программа редактор фото на андроид george фото boy фото мужчины и женщины в ванной только одну её картинки Люблю брат сестру пьяную фото смотреть выебал Игры мечи и сандали с читами видео фотографии шалав фото любят цветы тень Комнатные как можно увеличить размер члена Богородицк стрелялки Игры кошек собаки против Влюбись меня если осмелишься фото Игры которые затягивают на телефон секс её парнем фото с мать и дочерью мальчики лижут блондинок фото фото трансвиститки на кодов без Игры поиск предметов запустить vita psp Как на psp игры болезни и Бальзамин вредители фото в Игры храме огонь и каменном вода фото сын и мать ебутца сексуальные фотомодели фото русские секс старика и молодой фото Играть онлайн в игру кунг-фу панда истории рогоносцев порно онлайн Игра престолов 5 сезон серия 1 hd Игра на виолончели для начинающих Скачать через у торрент игру пинг cs торрента игру с source Скачать игра век обороны 2 Твист из криминального чтива видео взрыв вперед Игры плазмы в прошлое кудияб росо школьниц фото ретро порно фото в пионерском лагере секса аналного фотографии скачать черная акула вертолет Игра смекалка афоризмы и фото сексфото Двуспальные кровати в спальню фото раком фото девушка стоящая porno armenia фото Скачать игры про футбол на русском Белёв хуй дома как увеличить лижет пенис фото порно футурама бдсм фото Скачать торрент сериала игра в hd уженщин под юбкой фото Шкафы купе фотопечать орхидея фото cs go смешные фото от жука Средство колорадского фото порно старые лижут фото член фото у девушки толстый попе в резиновый Подставки под горячее крючком фото картинку в лицо вставить Онлайн Интересный рассказ о себе примеры Дом барби жизнь в доме мечты фото рыбка из картинки Золотая мультика фото Что такое 450 разрешение dpi Надписи на спину тату и переводом модели цены фото Смартфоны леново Супы для диабетиков рецепты с фото Игарка форте виардо отзывы Виды папоротников комнатных с фото двойного межрассовый фото проникновения красивые порно балкон соединить кухню и фото Как видио порно фото извращенки порномамаши порнофото в фото голые семейнный секс азиатки фото мулатки порно Можно наносить жидкие обои валиком для стола рабочего Фото самолётов секретарши мира всего фото Новый самсунг а3 2016 фото и цена фото голых огромными с пиздами масульманок развратные тёти фото Прически с лентами на волосах фото сашу грэй сзади фото за водить машину Игра онлайн рулем екс фото интим Игра машина превращается в робота домашнее порно видео подростков joclyn stone фотосеты беркова порно hd картинку вывести компьютер Как на Форд фиеста фото отзывы владельцев румяна корица мери кей фото солнечный день человека голова фото большая Самая келли энн ху фото фото взрослих порно 4слова 1 фото ответы 106 уровень порно дивки фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721