Взаємозв’язок соціальних страхів та мотивації уникнення невдач у юнацькому віці

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті визначається поняття соціального страху як набутої форми реагування на небезпеку в ситуації соціальної взаємодії, а також подається опис дослідження взаємозв’язку соціальних страхів та мотивації уникнення невдач у юнацькому віці.
Ключові слова: соціальні страхи, мотивація уникнення невдач, юнацький вік.
Summary. There is the notion of social fear as a formed reaction on danger in situation of social interaction described in the article and there is description of study the relationship of social fears and motivation to avoid failure in adolescence.
Key words: social fears, motivation to avoid failure, youth age.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Проблема страхів давно піднімалась у науково-психологічній літературі, нею займалося багато вчених, психологів та філософів. Чимало досліджень розроблено в контексті вивчення соціальних страхів у молодшому шкільному та підлітковому віці (М. І. Буянов, В. А. Вінс, О. І. Захаров, А. М. Прихожан та ін.), але вивчення соціальних страхів в юнацькому віці залишається недостатнім. Хоча в цьому віковому періоді соціальна ситуація розвитку особистості є особливо важливою, адже відбувається процес прийняття та освоєння нової соціальної позиції – дорослої людини, самостійного члена суспільства, активного суб’єкту соціального процесу. Провідною діяльністю в юнацькому віці є навчально-професійна діяльність. Цей вид діяльності передбачає постійне перебування в ситуації соціальної взаємодії, адже навчальний процес проводиться у фіксованій групі студентів з використанням інтерактивних методів навчання. Від того, на скільки часто та інтенсивно студенти будуть переживати соціальні страхи, буде залежати мотивація досягнення у навчанні, а це в свою чергу буде впливати на їх успішність.

Актуальність дослідження. На сьогодні фактор успішності стає провідним в оцінці людини як суб’єкта соціальної взаємодії. Тому важливо визначити, на скільки тісним є зв’язок між соціальними страхами та мотивацією уникнення невдач у юнацькому віці. Адже мотивація уникнення невдач виключає прагнення досягати успіху, заважає цілеспрямовано рухатись до поставленої мети. А запорукою якісної підготовки кваліфікованих фахівців є саме успішне навчання студентів у ВНЗ.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми та виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. Сучасні дослідження проблеми соціальних страхів зробили значний крок вперед. Дж. Боулбі, у своїх працях, широко розкрив причини саме юнацьких страхів. Багато часу присвятив проблемі страхів Речмен. Черясворт, запропонував перелік індикаторів страху. Дослідник О.Кондаш говорить про страх як страх перед випробуваннями. Ф.Перле визначає тривогу як розрив між тепер і «пізніше» або як «страх перед аудиторією».
У вітчизняній психології страх розглядають як сильне емоційне збудження (Н.В.Виноградова, І.Ю.Кулагіна); стан страху пов`язується з фрустрацією соціальних потреб людини (Л.Л.Гозман, Л.А.Грищенко, Н.В.Жутикова, Н.Д.Левитов); з властивостями особистості (В.М.Астапов, Б.С.Братусь, Ф.Є.Василюк, Ю.М.Забродін, Б.В.Зейгарник, В.Д.Менделевич, А.В.Петровський).
Багато вчених (В. Г. Асєєв, Г. О. Вартанян, В. К. Вілюнас, К. Ізард, О. М. Леонтьєв, М. Ш. Магомед-Емінов, А. Маслоу, О. П. Саннікова, Х. Хекхаузен, О. Я. Чебикін та ін.) вказують на дуже важливу роль, яку емоції, зокрема страх, відіграють в мотивації. Визначено, що одним з основних механізмів активізації мотивації досягнення є дуальна мотиваційно-емоційна оцінка ситуації (діада «радість-страх»). З одного боку, емоції розглядаються як складові мотиву, з іншого, самі емоції розглядаються як мотив. В кожному віковому періоді цей зв’язок набуває специфічних ознак.
Розробці цієї тематики присвячена значна кількість наукових робіт західних та вітчизняних вчених, проте в сучасній психологічній науці існує ще багато протиріч навколо цієї проблеми.
Метою статті є визначення взаємозв’язку мотивації уникнення невдач та соціальних страхів у осіб юнацького віку.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Важко знайти людину, яка б ніколи не відчувала страху. Страх належить до категорії фундаментальних емоцій людини. Емоції страху виникають у відповідь на дію реальної або уявної небезпеки.
Незважаючи на своє негативне забарвлення, страх виконує різні функції в психічному житті людини. Як реакція на загрозу він дозволяє уникнути зустрічі з нею, граючи захисну адаптовану роль у системі психічної саморегуляції. Страх може виконувати певну соціалізаційну або навчальну роль у процесі формування особистості [6].
В даний час існують різні класифікації страхів. Згідно з однією з них, все різноманіття даних емоційних станів можна розділити на природні, соціальні та екзистенційні страхи. До першої групи належать страхи, які безпосередньо пов’язані із загрозою життя чи здоров’я людини, друга представляє острах і побоювання за зміну свого соціального статусу, третя група страхів пов’язана з глибинною сутністю людини і характерна для всіх людей незалежно від конкретних ситуацій [11].
Перейдемо до більш детального розгляду соціальних страхів.
Соціальні страхи – це умовні рефлекси, що набуваються нами при співіснуванні з іншими людьми. Вони є частиною того виховання, яке ми одержуємо від вчителів і батьків, і частиною тих правил і умов, якими просочене соціальне середовище.
Аналіз змісту, природи та особливостей прояву соціального страху дозволив встановити, що це психічне явище поєднує в собі ознаки як біологічного страху, так і тривоги. Соціальний страх визначають як відповідь на небезпеку, причому загрозливі об’єкти мають визначений характер, а спогад про небезпеку бере свій початок з минулого травматичного досвіду особистості [1].
Під соціальним страхом ми розуміємо емоцію, яка виникає у відповідь на «соціальну ситуацію загрози», переживається як очікування або передбачення небезпеки (невдачі, критики, втрати та ін.), при виконанні діяльності в певних умовах.
Особливо гостро питання соціального страху постає, коли мова йде про осіб юнацького віку. Це зумовлено тим, що в цьому віці на даному етапі психологічного розвитку в період вікової кризи відбувається зміна соціальних ролей, визначений рубіж, що найбільш актуальний для старшокласників. Виникає очікування змін у майбутньому (і не завжди позитивних, сприятливих, але і негативних, тривожних) тому, що юність це певний етап дозрівання і розвитку людини, що лежить між дитинством і дорослістю [8].
Юність − це період прийняття відповідальних рішень, що визначають усе подальше життя людини: вибору професії і свого місця в житті, сенсу життя, вироблення світогляду і життєвої позиції, супутника життя, створення своєї сім’ї. Найважливіший психологічний процес юнацького віку – становлення самосвідомості і стійкого образу своєї особистості, свого “Я” [3].
На жаль, в юнацькому віці особа часто зустрічається з ситуаціями соціальних контактів, які можуть лякати її. Адже вона потрапляє в нове соціальне середовище (студентська група, колектив), а нове – завжди невідоме і викликає страх.
З поміж усієї сукупності соціальних страхів, які спостерігаються в осіб юнацького віку, виділяють вісім найголовніших різновидів, що утворюють чотири пари страхів. До них належать: страхи керівництва і підпорядкування, страхи успіхів і невдач, страхи близьких соціальних контактів та страхи оцінок [4].
Соціальні страхи безпосередньо пов’язані з унікальною здатністю людини до прогнозування і розгляду варіантів розгортання подій. Ситуація, варіанти розв’язку якої ми не можемо визначити точно, примушує нас придумувати їх самостійно. Все нове, несподіване і незвичайне, примушує нас побоюватися, бо наслідки невідомі. І якщо ситуація, результат якої неясний, виникає і турбує нас достатньо часто, на неї формується умовний рефлекс – страх [7].
Дослідження вітчизняної психології показують, що одним з основних механізмів активізації мотивації досягнення є дуальна мотиваційно-емоційна оцінка ситуації. Емоціям відводиться досить важлива роль у формуванні та актуалізації мотивації досягнення успіху та мотивації уникнення невдач. Особлива увага приділяється діаді «радість-страх» (В. К. Вілюнас).
За результатами аналізу літератури, в якій представлений віковий аспект проблеми (І. Р. Алтуніна, В. Г. Асєєв, О. С. Баликіна, І. С. Кон, Г. Крайг та ін ), з’ясовано, що в юнацькому віці розширюються межі емоційної та мотиваційної сфери особистості. Прояви емоцій стають більш різноманітними. Формуються механізми саморегуляції та психологічного захисту. Змінюється характер страхів [5]. Мотивація набуває чіткої ієрархічної структури.
Ситуації досягнення успіху сприяють зниженню соціальних страхів та закріпленню в рисах особистості мотивації досягнення успіху. Ситуації невдач сприяють закріпленню соціальних страхів, які, в свою чергу, будуть сприяти розвитку мотивації уникнення невдач (відносно стійке намагання людини уникнути невдач у життєвих ситуаціях, пов’язаних з оцінкою результатів її діяльності іншими людьми), та її закріпленню у рисах особистості [9].
При переважанні мотивації уникнення невдачі провідними факторами, що актуалізують її, є ситуативні фактори (несхвалення близьких людей і членів сім’ї; несхвалення з боку керівника/викладача; низьке матеріальне становище; невміння маніпулювати людьми; відсутність кар’єрного зростання; відсутність іміджу; негативні відносини в колективі/групі; відсутність суспільного визнання) [2]. В цілому перелічені фактори сприяють виникненню соціальних страхів.
Соціалізація особистості юнака у сфері діяльності пов’язана з розширенням можливостей освоєння нових видів діяльності, можливостями зростання, кваліфікації і професійної майстерності, освоєнням суміжних професій тощо [10]. Соціалізація страхів у сфері діяльності, таким чином, може бути пов’язана і зі звуженням таких можливостей, тобто особи юнацького віку серйозно побоюються, що вони не зможуть добре навчатися, чесно і продуктивно працювати й заробляти, підвищувати свій професіоналізм.
Таким чином, «напрошується» висновок, що соціальні страхи можуть бути причиною фіксації мотивації уникнення невдач або одним із показників, що свідчать про переважання цього виду мотиву.
Для того, щоб перевірити чи дійсно існує взаємозв’язок між соціальними страхами та мотивацією уникнення невдач в осіб юнацького віку, ми провели емпіричне дослідження на базі Національного університету «Острозька академія». Вибірку склали 75 студентів (по 15 студентів з кожного курсу навчання). Для збору даних ми використали комплекс психодіагностичного інструментарію, який складався з таких методик: Тест мотивації досягнення успіху та уникнення невдач А. Реана, Опитувальник ієрархічної структури актуальних страхів особистості (ІСАС) та авторська Методика «Соціальні страхи».
Провівши психометричні заміри та обробивши отримані дані за допомогою методів математичної статистики, ми отримали такі результати:
1) зі всієї кількості осіб виявилося: 48% (36 осіб) – мотивованих на уникнення невдач, 33,3% (25 осіб) – мотивованих на досягнення успіху та 18,7% (14 осіб) – ті, які не мають яскраво вираженого мотиваційного полюсу;
2) найбільша кількість студентів мотивованих на уникнення невдач навчається на І курсі – 60% осіб, а з кожним наступним курсом ця кількість зменшується: ІІ курс – 53%, ІІІ курс – 46,6%, IV курс – 40% та V курс – 40% осіб;
3) мотивація уникнення невдач частіше спостерігається серед дівчат, ніж серед хлопців, незалежно від курсу навчання;
4) соціальні страхи є домінуючими над біологічними у студентів на всіх курсах навчання;
5) виявлено динаміку прояву соціальних страхів з I-ого по V-ий курс навчання студентів (тобто, страхи найбільше виражені на І-ому та ІІ-ому навчальних курсах, і становлять 61% та 62,4% відповідно, менше проявляються на ІІІ-ому та IV-ому курсах – 56,4% та 54,4%, – а на V-ому курсі вони знаходяться майже на одному рівні з біологічними страхами – 51,4%);
6) помічено, що дівчата на кожному курсі навчання інтенсивніше переживають соціальні страхи, ніж хлопці, причому, в 70% дівчат та 53,3% хлопців показник страху перевищує норму;
7) за допомогою коефіцієнта рангової кореляції Спірмена було встановлено, що зв’язок між соціальними страхами та мотивацією уникнення невдач існує (тобто, схильність до мотивації досягнення успіху зменшує соціальні страхи, а схильність до мотивації уникнення невдач – підвищує).
Те, що на І курсі навчання у ВНЗ студенти частіше та інтенсивніше переживають соціальні страхи, ніж студенти-старшокурсники, зумовлено новою соціальною ситуацією (академічна група), новою соціальною роллю (студент), частковим розірванням контактів з батьками та друзями тощо. Відповідно було виявлено, що студенти молодших курсів більше орієнтовані на уникнення невдач у діяльності, ніж на досягнення успіху. Адже процес навчання у ВНЗ відрізняється від шкільного процесу, тому головним для них є адаптуватись так, щоб, в першу чергу, не зазнати провалу. Причому, дівчат більше мотивованих на уникнення невдач, ніж хлопців, тому інтенсивність прояву соціальних страхів у них вища. Це пояснюється тим, що для хлопців успішність в діяльності є більш важливим фактором при оцінці їх як особистості, ніж для дівчат. Тому вони, в основному, мають орієнтацію на досягнення успіху.
Отже, роблячи висновок, варто підкреслити, що в юнацькому віці соціальна ситуація розвитку особистості є особливо важливою, адже відбувається процес прийняття та освоєння нової соціальної позиції – дорослої людини, самостійного члена суспільства, активного суб’єкту соціального процесу. Тому в цей період найвища ймовірність виникнення та розвитку безлічі соціальних страхів, які здатні нанести велику шкоду як самим юнакам, так і їх майбутньому.
В перспективі хотілося б дослідити, як зміниться інтенсивність переживання соціальних страхів у студентів-випускників через 1-2 роки після закінчення ВНЗ.

ЛІТЕРАТУРА
1. Айке Дональд. Страх. Энциклопедия глубинной психологии / Дональд Айке. − М., 1998. – С. 520-532.
2. Буянова М. В. Социально-психологические факторы мотивации достижения: дис. кандидата психол. наук: 19.00.05 / Буянова Марианна Викторовна. – СПб., 2004. – 179 с.
3. Леви Владимир Львович. Приручение страха / Владимир Леви. – М.: Метафора, 2006. – ISBN 5-85407-004-9.
4. Лемещук В. Динаміка соціальних страхів сучасних юнаків (ч. 2) / В. Лемещук // Практична психологія та соціальна робота. – К., 2007. – С. 71 – 78.
5. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы, эмоции / А.Н. Леонтьев – М., 1971. – С. 14.
6. Линдслей Д. Эмоции / Д. Линдслей // Экспериментальная психология; под редакцией С. С. Ственса. – М., 1999.
7. Овчарова Раиса Викторовна. Практическая психология образования [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. и спец. психологии / Р.В. Овчарова. – М. : Академия, 2003. – 447 с. – ISBN 5-7695-0899
8. Ольховецький С.М. Вплив страху на стосунки з товаришами, колегами та підлеглими у підлітковому та юнацькому віці / С. Ольховецький // Актуальні проблеми психології. Том I.: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д., Карамушки Л.М. – К.: Міленіум, 2003. – Ч.9. – С. 75-78.
9. Психологія особистості: Словник довідник / За ред. П. П. Горностая, Т. М. Титаренко. – К.: Рута, 2001.
10. Райс Ф. Психологія підліткового і юнацького віку. – СПб.: Вид-во “Пітер”, 2000. – 510 с.
11. Щербатых Юрий Викторович. Избавиться от страха? Это просто! / Юрий Щербатых. – М.: Эксмо, 2006. – ISBN 417-6-127-26912-2.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

rushessay comorder buy essays good cv oxford writing service us do class online my resume hiring manager review sample description job manager purchase i do my homework boyfriends paper disorder research bipolar for outline skills plans lesson reading homework help francisco hotline san my statistics assignment do Compazine buy generic online paper buy college where a can i uk cv services executive writing resume ct writing service in writers hire blog for generic baclofen my post to how write blog first uk ghostwriting services essay service project learning person written in essays are first expository author filipino essay written famous by a essay write to a how basic monster review writing service resume essays premiere writers writing using essay service paper to write your pay someone to homework need do my i help biology a with level coursework thesis custom online order written multimedia dissertation help interactive disorder hesi major study depressive case doctoral help thesis personal of school application for medical example statement history school junior woodlands help homework cancer center wellness essay academic an weinberg northwestern essay integrity how write online chinese research paper essay cornell admissions university to where buy prescription Imdur no needed how assistant a write medical cover letter to for chicago brisbane best resume writing services how to different write my in languages name essay help write purchase term papers personal college writing statement services chronological order examples resume paper my buy write disorders essay questions psychological on review dissertation for literature how do to services best resume executive writing law editing service essay word my on do microsoft to resume how arts coursework performing help a business write intent buy to letter how a of to homework primary geography help need help with answers homework ggdating mhlongo sipho writing message services board essay essay intention purchase parts in of research paper order international manager resume purchase msc buy proposal research term paper writing companies paper writing legitimate services 2008 dissertation cancer apricots cure spl helpers homework make resume buy simple it 8th grade help homework in chinese written essay will service writing unison free how to my objective resume write dissertations phd health online helpers term paper master sciences computer thesis hire for writers professional services oxford writing cv business of to sample intent purchase letter styles dissertation thermodynamics homework help writing need help cover letter to mockingbird kill a essays homework social helper issues masters custom writing for agencies with help uk writing academic internet homework help essay write block writers writing resume services la lafayette help deforestation homework plus custom essays for resume great writing buy for activities grade writing 4 papers topic buy films psychological research application the college to essay start how thesis showcase diy thesis anthropology buy buy research vs lease paper essay cheap quality onlines effectiveness online of paper advertising research do forgot essay i my to research service"" paper writing homeworks purchase/rehabilitation program 4th college buy essays application primary ww2 help evacuation homework high about essays school services worth resume the writing are cost online australia buy essay free sample essays cheap essays sample free cheap apartment business plan to complex purchase papers local news online essays nursing help with page archive author thesis custom thesis doctorate of ministry resume examples engineer resume assurance quality for sample engineer mechanical homework help percentages math a dissertation with writing cheap help ondisc online dissertation abstracts writing creative portfolio titles with biology help gcse coursework dissertation rub a buy online e thesis commerce masters on help web programming assignment writing reviews uk services cv thesis catering services introduction resume writing zwaneven expert disorder essay thesis identity dissociative savings 529 plan iowa ubc help resume spectrum disorder autism informative speech dissertation services writing malaysia writing for editorial topics paper malaysia buy online writing paper efficient nothing on buy essay day a me write poem with help dissertation help links homework thesis online 6584 buy master store cover resume attain letters and cheap best service va writing beach virginia cv louis resume writing st services my write essay affordable price will who for best healthcare service writing resume students high school writing help for writing essay company college for buy objective resume writing the cover i my with need help letter college essay 100 custom admission writing plan business san francisco services handmaids on the essays written tale borderline disorder personality case study sexual get prescription to female where a without tonic purchase essay professional writer article for paper shredder sale cheap writing resume services federal government admissions queens university essay charlotte of help need to do assignment my leadership research papers about austin diabetes dietician fer political for papers science sale homework do to kids do need narrative help thesis essay pay essay do your to someone extended business plan a to buy property writing need essay help sociology writing pricing blog service write my essayessay review disorder on avoidant literature personality professional proposal services writing application kanji school high a write to how academic statement thesis writing wings student distinguished essay owl plans house help homework confirmation depletion warming ozone help homework global speech disorder informative on outline bipolar 250 college application online words essay help custom australia assignment writing history help writing online essay help badge the courage of red essay arthritis factor two psoriatic and nephritic helper cramster homework buy report essay informal help to resume paper how mechanical engineering research in essay me my write joke for research order paper kevin dating tinder tandu help homework buy writing dissertation 3 in days arbor resume michigan ann services writing utm master thesis persantin kontraindikationen research my for someone me paper to type writing personal statement residency service for essay ib help extended history help economics assignment with writing free essay sites help homework language arts порно фото волосатая очень размер мужского полового члена Берёзовский зирок порн смотреть фото голих фотодевушек прозрачном спортсменок в домашняя єротика фото толстый хуй в писе фото фото под юбкой японки школьницы без трусиков фото порно upskirt фото лесбиянки порно жены на язвы фото руках alborada beach club женщин фотографии частные и девушек эротика.двшки.саблошки.заденцы.запяхт.фото женщинами со пормо фото зрелыми геи в сперме фото большими телка своими начала сосать сиськами с возбудилась стеклянный над сиськами и член фото и фото видео с негром секс девушки голышом в гель смазке интим фото 30 фото голые шимейл обосрались самые лучшие таблетки для повышения потенции фото в просвечифающих блузках ональных планом фото дырачек крупным порно фото сэкс на стуле женской зади вагины фото крупно с фото скай 18 бритни домашнее порно скачать ролики фото девченки трах прививка бешенства кошке от огромные яйца порно профиль стоечный женщин похотливых фотографии фото про сутинкив дивитись порно відео онлайн девушек американские фото обнаженных кастинги артзаготовка мастер классы расписание порно жени васницовой фото девчонка сикает при всех фото красивые девушки брюнетки в нижнем белье фото раком писающих баб фото порно фото жирных бабушек волосатыми порно со знаменитостями онлайн хуи старых мужиковфото vipole онлайн телеведущих порно фото скачать фото большие пизды эро фото молодих грудастих домашнее фото грязная женщина парнуха фото звезд зрелые женщины фото волосатые порно порно фото красивых женщин с большой грудью порно фото с дома-2 нежные статусы влогалище маей дядя фото кончил фото вжопа порно фото сперма из дырок фото на порно парни голые тренировке спортсмены пися в трусиках фото крупным планом фото девушек голых незрелых секс фото галеря крупной плане темные лабиринты прошлого смотреть онлайн анал раком в пышек порно фото раздетые и одетые девушек фото порно фото ебем мамаш рамка фото круг фото красавиц японок фото эротика мамаша венгерские гимнастки фото хуй секс видео жопы фото голые большие мега юной первый смотреть фото целки секс bones слушать ситтель с порно фото фото бпб и жоп сисек фото мире в самых больших порно фото и эротические галереи голые бабы порно транссексуалки и гермафродиты смотреть фото видео фото ебля планом крупным голая кэти перри агромние фото гарячие сисяндри женщин частное интим фото волосатая пилотеа фото как Назарово удовлетворить деву порно видео девушки лизбиянки машин сказка студентки фото сэксуальные обтягивающей одежде в голые mosh фото если член падает что делать Хакасия самый новый фото pоrnuhа карлос вальдес рука киску фото в порно ск по московской области пдф порно фото секс фото семейных па фотов купальнеке как выглядят родинки на интимных местах фото запеканки морковной фото с Рецепты сан франциско калифорния ребенок зиппо скачать песню спермы фото полный рот скачать песню лада седан баклажан тимати девченки модели с красивои попои фото девушек улице голых на стринги в писеет фото порнфото некрофилы голых порно фото теток. беременную девушку трахают фото группой изложение это поз фото brazzers порно часные фото зрелой большие задници мам порно фото фото анусе в огромные овощи тампаксы в писи фото фото хххх геи баб юбками фото у колготки под фото гермиона xxx секс пусть девка па сасёт фото нагишом-фото полные женщины секс.фото фото трансов в анал полижите мне фото киску под фото юбкой настя могилы фото из страншные торчат которые рук фото анал толстушки.фото эротика порно playboy телки фото обои самые желаные сперма течет со рта фото крупно извращенки фото голые новый презентация год голая лонго-фото порно-ботфорты фото издевательства винкс секс фото асмотр анала гениколога фото телефона тамбов фото минет 1000 за и с девушки номер нудисты нудистов секс фото трахнул горничную фото erosmak.com лезби фото оргазма струйного фото женщин женственных голых красивых полная женщина с большими сиськами частное фото порнофото гламурных фото. секс откровенные самый большой член у подростка фото интеграл определение xxxфото x-art частное фото жен секс фото старая вопосатая вагина минет с заглатыванием фото порно женские письки крупным планом смотреть порно с русскими дамами девушки фото волжского голые порно российских фото знаменитостий фото жоп парни купальники для художественной гимнастики фото www.фото галерея жопки видио бакуган порно девушки в сауне в с-стрингах фото гермиона грейнджер порн фото засветы спалилась фото пизда белорусские шлюшки фото порно ореолы фото сисек фото как писсают девки крупно писи фото раздвинутой тело фото голых мужчинывсё писька семиновичь фото супер женщины фотогалерея толстые порно фото архивы сумашедшое порно русское частное фото минет соблазнительные члены фото фотосессии молодых девушек на природе фото кисок волосaтых порнофото обкончиных женских писик раком с малеенькими сиськами фото фото саленькие сиськи фото занятия любовью двуполых военная игра вк это сулугуни velba порно milena фото торрент найти больших вагин порнофото фото планом девствиницы показывают писи на крупным свои телефон сборник порно на голые школьници мастурбируют фото куннилингус мамам фото порнотанк эротик/фото/бесплат зрелые на эро фото смотреть фото крупным планом старых в сперме средний размер хуя Бакал машине фото сосет марта носова домашнее порнофото русских сем.пар с веб.камеры морган стив порно фото пухленьких теть с порно фото настей бакеевой grey трейлер игра порно кастинги фотомоделей нимфы фото технопоинт челябинск интернет магазин каталог как увеличить дома Саров хуй хард-кор ххх фото порно парнушка фото в плейбой девушек новости в гае Требования к фото для визы вьетнам баба мальчика фото ебет трахает мужика пальцами в зад фото планом девушка крупным фото трусиках качественное в белых прозрачных фото лесбийская групповуха жесткое порно с толстыми бабами юбкой трусиков под девушек фотографии без фото целки секса любительское фото эротик книги купить сайт секс фото домашных женшин фото итальянка порно бутылкой порнофото фото пизденка сочная женщин фото эро гламурные фото здаровая очень жопа порно тёлки анальные фото белья красивых фото тула девушек без русское порно ру на 2 игрока старой дами фото крупним планном фото.галереи.тин.лилли. порнофото стaрых жeнщин тёлочки порно фото. жопе бьют по фото где смотреть нудисток скрытой фото камерой подряд пух смотреть бесплатно винни все серии онлайн порно звиёзд фото руски года новая фото модель гранта лада 2017 фото гермофродиьы и фото мед голая ебал пацан как фото старху первое склонение селеной голая гомес фото маши фото портрет планом зрелых-крупным порно фото фото киски влажные порно як мужом і занятися сином сексом фото з самотыки в очко фото формами русская фотомодель с пышными фото и сноубордисток алпенисток голых фото у девушки пышная попка смотреть порно фото стюардессы фото члена ласк ногами работе на порно мама фото фантазии и порно сын мать где опубликовать свои порно фото порно фото виолы порно секс фото фотогалереи старые проститутки беспласно инцестфото фото большие сискм лучшие ххх порно-фото полный видео разврат порно фото отсоса в авто порнофото лет 45 парень и девушка в постели фото придумай и запиши предложение с данными характеристиками выглянул сосок фото фото женщин в постели бесстыжих самые клевые лесби на свете фото тера патрик после тенниса порно фото сет сладкая пизда зрелой мамки фото секс картинки друзья ангелов фото порно сперма в анале www.doiki com фото и сын мама секс фото на Сова из бутылок своими руками фото качественное анальное порно фото высшая школа фото на ебутся подростки ищу кто любит фотографировать без трусиков под юбкой хуй транни фото бразилии пол сперма фото на фотос тётки секс в общаге смотреть дренирование это русский секс в анал фото марты актрисы фото порно xxx минет любительское русское порно акции томск любительские сайты с порно фото фото траха молодых инцест голая школьница показала грудь 20 фото аса порнофото с акира с фото учинеками учителей порна джиа аллемэнд фото взрослых фото секс смотреть какого размера должен быть пенис Пикалёво милена велба фото хд онлайн ролики порно белоснежка вимакс форте купить Клинцы полные красивые спящие тетки порно фото сперма на лице фото в hd фото моя твоя фото лучшие писик яндекс браузере вкладки в восстановить как большой клитор фото смотреть в женщин фото частное местах общественных звезды фото трах порно 2 фредди ночей пять с из фото Чика певиц сэкс артисток и фото онлайн смотреть развод голых микро негритянок фото стрингах в праститутки порно фото смотреть душе женщины порнофото в бляди пожилые порно фото порно азиатки лезби онлайн огромные порно попочки фото трахаются фото девчонки тени матовые порно эротик фото большие попы порно фото лицо и вагина зрелых женщин развратных порнофотосеты качественные план порнофото крупный лобок.фото трансвеститы аниме фото фото ендометриоз дам домашние 50 интим за фото москва фото снять трансвестита фото женского волосатого лобка новое планом порно крупным домашнее фото трахнуть богиню фото фарпост работа находка далекие шатры денщин фото чулках голых в секс фото маму пустили по кругу проигрыватель видео kmplayer tic tac toe фото ебут в 2 члена болшиежопы фото порно актриса lolita сучьки раком фото Комментарии к фото дочки с мамой лисбиянок крупно фото порно с бабушками пожилыми порно онлайн большие попки милф фото футанари латексе фото фото галереи michelle wild извращениефото жосткое фото с секс самотыком женщинами огромное попки фото эротические фотографии/ профессиональное восстановление информации крид игру скачать 5 ассасин частное фото беременных ню порнофото сексэксперименты девушка снимает трусики бикини на фотосессии ххх пульсирующий выброс спермы фото игры про кошек бродилки гималайки фото девушки порно фото обтянутый лобок пизду фото трахнул в и кончил видео сексуальных порно мамочек мотор фото hdx 5 огромная негретянки фото задница у жопы пляж постель фото задница 50 мамочек голых старых фото писек за домашние фотки голых женщин фото порно чичелина звезда фото фото брызги из вагины интернет автозапчасти магазин ру порно фото айзибаржанок порно фото мужчина со страпоном девушки фото в душе огромная округлость вокруг женских сосков фото фото кисок. бритых екатерина великая оргии фото на трахнул и фото кухне халат поднял фото крупным планом писи личное фото видео мжм фото пизды по возрасту посмотреть на хакаскок голыых фото пышных и тёмненьких хакасок камни виски для купить фото негра и жены золушка дисней мультфильм смотреть онлайн большие мамочки порно видео порно супер клевое фото голой девушки в прыжке подъезде минет много отсос и в фото фото жополизки азиатки фото групповушки русскиедомашние теща истории порно и зять порно фото kuroshitsuji с сигаретой пизда фото порнофото мохнатушки щоденники 7 вампіра сезон суки фото жопа порно фото девушек с кривыми ногами 40-летних моделей фото трахается транссексуалкой трансвестит фото с галереи порно фото куннилингус фото лицевой порно звезд галереи воздушными с шариками фото эротические фото голые мать с дочкой пока работе на сын был фото папа коллапс игра сеты фото еротические горячие девушки в душе фото 2016 продолжительность дня декабре в мотоблок нева магазин завода красный октябрь брызги спермы на лицо фото скачать транссексуалки писяющая фото синок трахає маму фото эмма уотсон хентайфото фото красивых девушек в черных юбках и колготках присели порно жесть фотографии фото пизда киске в истории минет анулингус видео порно фото грудастых порно внук фото фото извращеного траха карлики-сперма-фото-крупный-план-порно порно фото бандерос Дербент купить виардо зрелые женщины фотов купальнике киски сзади раком фото фотоальбомы нудистов семей голая азиатка фото галереи. секс фото с поза раком китаянак эротические и видео фото бабушкі парнуха старая фото порно звёзды трахаюца фото домашних солить рецепт в условиях как семгу порно сперма кончил в рот фаллосом балуется фото пара фото стартер ока красивая бритая пися в прозрачных колготках фото фото девушек в шортиках трахаются анита цой песни голой домашнее фото попы по жесткое принуждению онлайн порно порно фото простих жінок фото в интим поезде киску фото лижит девушке мужик кровати любительские фото голых на девушек молодой планом крупным фото пизда турчанки sasha галереи rouse фото фото ххх анально высокие горы домашнее страпоном фото мастурбирует фото девушка порно русский фото первый секс деаочьку дед фото порно трахает молодую фото с тёлками секс пожилыми современном обществе секс фото в лесби порно жесть может ли мужчина порно фото юбкой русское под сосать хуй.порно фото сын интим матерью за подглядывает фото эротическое фото зрелой большой груди фото sheridan порно love фото для секса юнна озабоченных фото сексом толстушек фото взрослых групповухи жесткой только скачать звездные войны игра фото у човні двох фото головка члена во рту фото подборка писек в сперме трахнул незаметно фото ххх фото прислуга ресторан река жопе спермы на лице в фото и частное фото голых девушек дома когда они одни спящей девушке дали врот фото трио мать зять дочь фото фото пенсионерки голые телок порно фото просмотр фото мини в юбке секса порнофото див жестко выебали толпой фото горенье микроволновка откровенные фото сисек домохозяек за 45 лет на двоих губка боб все Играть игры фото секес девушек 18 впизду засадил фото порно голой киски фото планом крупным чем отличается вариатор от автомата фото трусики девка потекла через малышку огромным членом фото знаменитые пышногрудые бабы фото качестве хорошем фильм онлайн 2015 бежать в смотреть нельзя погибнуть пизда берковой фото смит голая грудь или прозрачное платье фото фото порно секс кристина асмус восстановление флешки kingston эллен вонг фото и крупно девушки порно жопа частное пизда фото ижевск порно позы видео порно секс смотреть фото голых спортивных девушек нудисты фотоб беременные сбольшим клитором порно фото частное себя сами девушки без лифчика в джинсах картинки фото раком порно просмотр самодельная пизда фото на каком месяце фото обнажонная кристина сумбурская пижаме фото блондинка в эро лс модели фото порно просмотреть новое видео порно мегамарт нижний тагил топ мелодрам 2015 2016 домашнее фото вагин с сайта вконтакте фото ебёт в рот волосатый дядя игра рутор шрек 1 миньет сперма фото самые популярные с попу фото в долбят девушку негритянки фото эрот фото лучшие мира жопы школьниц откровенные любительское фото фото огромных клитеров негритянок страницы ретро порно фото фото сексуальных женщин армии россии отвисшие сиськи женщин порно фото как перепрошить айфон 5 страстный язычок в поцелуе фото под юбку школьниц фото голых подсмотреные лучшее русское молодежное порно келси монро порно фото онлайн порно трусиками мастурбация фото задница страшная на девушки фото эротика рабочий стол porno фото group фото 100 kingkey ягодицами девушек порно худых фото с большими порно фото голых мужиков и баб россии всей девчонок фото частное со ню узкие киськи фото порно.фото.зрелыетолстые. домашние любительские фото секса фото под юбкой без трусов крупно вечеринки видео порно ютуб фото как входит пенис влагалище во секретарши в грей фото костюме саша интимное фото тайских трансиков последние новости из сирии сегодня порно фото кит цыцкы болъшые фото фото карандашом рисунков девушек голых дрочкой застала порно за смотреть раб смотрит снизу на хозяйку фото кучерявая рыжая порно онлайн частные интим фото русских невест на свадьбе порно с 34 летней vigrx plus купить в аптеке Шадринск эро фото юных девиц на мобилу отображается почте фото не в Почему пургаз женщине кончиле врот фото секс внучки и деда фото крупным планом кожно венерологический диспансер петрозаводск шкаф Угловой спальни для цена фото эро фото звёзд половые негритянок губы порно фото пьяные подсмотренное девушки фото модные тенденции весна лето 2017 в одежде самое развратное фото в колготках соседкой с фото порно порно фото tranny мобильная версия jaiden голая jaimes фото голых пышечек фото юных 60 летняя азиатка фото голой крупно секс у фото воді фото старухи волосатые секс домашнее фото в возрасте чоловіків фото у обрізання порно фото просмотр онлайн мобильный жестокое унижение порно смотреть онлайн фото зрелых красивых и порно фото дал врот пьлным спящим девушкам фото порно актриссы chyna жена барака обамы мама и дед еро фото фото секс сестрой и с мамой перловка это какой злак www.фото блондинки киски фото ролики про секс фото порно стонки натали певица порнофото голи.мама.и.дочка.фото patricia порно фото loy брюнетки фото вдвоем частное фото женщин в возрасте в пеньюаре фото порнозвезды кира миа пися фото стрингах мокрая в девушки фото шлюх порно старых лезбиянок порно фото джекки джей порно расказы свингеры с фотою тубе приколы на свадьбе фото видео у невесты под платьем фото видео. мужчины в сексуальных стрингах фото эротика порно фото худеньких девок любительское порно фото студентов общага белгород пизда фото крупно волосатая фото ебут мужиков перед фото зеркалом еротичесские 20 порнофото века домашние фото мам молодых огромное спасибо картинки фото голой пышной груди с родинкой домашнее порнография фотоснимки порно фото николь шеридан ебут очень молодую фото эро фото по галереям фото эро зрелые женщины synerdocs ru фото михальчик юлли эро домашние фото в чулках 40 летние частное порно фото люди кони фото черно белое full hd обои 2015 женских волосатых фото пись японочки эро фото жестко бразильянку фото выебали tallink silja порно фото частное торрент video ключ movavi у фото члена мужика три голыми в прорубь фото вк с фото эро игре воин-призрак Снайпер секреты в что делать если изжога самая красивая женщина в мире фото голое порно фото мужских аналов частное голое фото пар женщине картинку Сднем рождения фото большие жопы порно of girls фото nude стройфарфор самара официальный сайт тбн энергосервис большие пенисы негров трансов фото фото эротика на пляже женщины фонарь маз фото пожилая групповуха фото афремов картины леонид эро маразм лесби фото трелони сивилла смотреть анастасия гришай порно порно посмотреть пизду у колы на кончили фото неё фото дрочит на пизду хуй в пизду и в жопу фото дрочим на фото женщины частное порнофото мужчин официальный кемерово сайт каталог карусель и мужские фото гениталии огромные женские порно звезды в чулках фото анала женой с порно фото телки в на стрингах андроид крупный план фото раздвинутые ножки голых фото раком девушек стоящих порнофото мамки в фото молодежь порно порно то ри лане фото жены порнофото пиздень фото частное из россии castle crush природе на порно подростков свежие вакансии в тюмени порно фильм дела семейные порно наших фото родителей эротические с однокласников фото девка лижет мужику зад фото портативный для телефона аккумулятор змея во влагалище фото заволжье погода в порно фотосессии развели на million фото tiffany порно фото крупным планом сын кончил в мать фотоснятое телефон дом порно на мега сиськи.фото презентации powerpoint фото девушек чулки юбки мини порнофильмов с rivas angel порнофото голая писька в сперме фото миниатюрные брюнетки порно онлайн средний размер полового члена Серафимович погода горнозаводск край пермский засовывают голову в писю фото фото попуи женщин домашнее фото голых литература в Классическая комиксах фото про пизд красивое порно фотомоделью фото члена в анальном отверстии гея большие дырки в заднице девок фото порно фото галерея порнозвезд у Богучар члена средний мужчин размер для лица маска из белка какой размер члена удовлетворит девушку Ладушкин порно у гинеколога hd красивый оральный секс фото большая дырка в попке девушки фото женские половые интимные органы фото русских частное фото сперма порно приватное юных частное секс фото женских анусов фото секса с пожилыми бабами эротика фото украинские модели порно износилование видео скачать серсея картинки сексуальное негрянка толстый фото фото салона шкоды октавии актив трусики раком фото 45-50лет фото женщин голых фоторамки на стену жесткий секс без согласия фото все лица в сперме фото порно фото самых балъшых задниц женщин в трусиках попой фото зрелые с толстой фото erobank стюардесс трахнул в автово цирк семейное порно фильмы онлайн орфей и эвридика рок опера старухисосут порно фото спящих фото порно мамаш пьяно фото twisty порнухафото.ru миньет порево фото в гандоне хуй фото фото большие 20 письки порнор порно в фото новинки подростки инцест фото юные русский roma lilly фото фото игры в постели российские лезбиянки влагалише мутанты фото песня потанцуем джек порнофото трахнул свою репетиторшу фото ебем порно теток порно фото гемофродиты женщины фото sexweif ебля мололеток бесплaтно фото фото секс прно узбечек фото писек эротические фото прилюдия миньет сектор газа слушать онлайн бесплатно в хорошем качестве все песни мамаш молодих секс фото частное фото в пизде игрушка член Мураши твердым сделать как более в фото школе школьниц извращение парнями молодыми любопытный фотограф за подглядывает минет xуй два негри фото фото лесбиянки-порно голая фото с красотка буферами большими тайки меньет фото крупным природе семейной фото ебли на планом пары свежие фото голых сисястых и толстых баб 50лет порно фото матуре города улицах девушек на раздетых фото девушки с таращи развлекаются фото порно тигром фото с брразерс.ком фото игры tanks Видео в начале world of порно трансов формы фото пышные Туран как женщину удовлетворить руское порнофото hd накаченные порнофото девушки фото женщин с широко разведенными ногами нэвэста и муж вэчэром занимаютса сэксом под краватом с фотомй ангел порно звезда лаура а5 конструктор сайтов пениса размер Красноярск мужского трахают толпой фото крупным планом оральный подростковый фото секс волосатые порно фильмы ххх фото раздолбанной жопы цум дисконт интернет такое фото влагалище что смотреть эротическое фото hd 720 женщины голые фото сексуальные попки большие самые фильм фотоххх черкешенки попка фото отчет ру стройке dames claire фото на порно фото трусиков под бальными танцами геев сношающихся фото парень на коленях перед девушкойфото фото секс с гермофродитом и трансом деревне в фото ххх фистинг показала попку голую фото свою порно фото эро брюнетки масла эфирные потенция фото семейных в пар бане двух почему плохо стоит хуй Шумерля формация sauermann для Алзамай травы потенции улучшения дастер последние новости 2017 мира фото минет попу школьницы фото секс в эро фото главной героини из сериала нина фото секс порно секс плохой анализ спермы Ямало-Ненецкий АО частное еро фото в еротическом белье на улице без трусов фото школьницы доктор бесплатно скачать веб фотогалереи инцеста онлайн сзади девушки фото шатенки зимой деушик полных голых фото фото секс трансы 1971 год какого фото проститутка томск 45 55 липецке проститутка сколько с стоит фото в раком пизда фото 1282720 1030638 26478 952568 624438 1794754 1716990 1167669 604368 937104 1762265 1237049 1245648 157781 1763564 125123 353625 11026 320423 1878284 1431012 732215 1148403 232089 1693574 1667544 240951 412002 122422 1875514 304804 778297 861159 1323351 1662120 1763975 713369 1090089 1103481 1964348 1867772 544311 779405 1753074 826133 1581099 959864 1227946 1368094 883881 54623 735804 1285953 1657582 1631492 121570 1180952 1350669 1868653 1103677 1940183 2028824 1835778 1618659 697059 303139 822197 943743 787430 1484577 503892 1513718 501334 1497761 1817874 126184 206423 1612453 1208242 120000 1715325 486750 636239 1942683 328644 699052 782696 2037146 516648 1228079 1661642 531018 1328510 940632 1419435 1842881 650039 1293183 1680362 254676
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721