Взаємозв’язок складових іншомовної комунікативної компетенції спрямований на здійснення ефективних професійних обов’язків

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.141

Чорній В.Я.

канд.пед.наук

доцент кафедри іноз.мов

Львівського інституту банківської справи УБС НБУ

 

Анотація: Стаття присвячена проблемам викладання професійної іноземної мови для студентів економічних факультетів. Аналізуються складові іншомовної компетенції майбутніх фахівців банківської справи (лінгвістична, соціокультурна, стратегічна та професійна). Також подаються різні підходи науковців до трактування даної компетенції.

Ключові слова: професійна іншомовна комунікативна компетенція, лінгвістичний, соціокультурний, стратегічний та професійний компоненти.

Анотация: Статья рассматривает проблемы преподавания иностранного языка студентам економических факультетов. Анализируются составляющие иноязычной компетенции будущих специалистов банковского дела (лингвистический, социокультурный, стратегический и профессиональный). А также предлагаются различные подходы ученых к рассмотрению выше упомянутой компетенции.

Ключевые слова: профессиональная иноязычная коммуникативная компетенция, лингвистический, социокультурный, стратегический и профессиональный компоненты.

Annotation: The article is dedicated to the issues of economic faculties students foreign languages training. The components (linguistic, socio-cultural, strategic and professional) of foreign languages competence forming of the banking business future specialists are analyzed. Various approaches of scholars to the consideration of this competence are also offered.

Key words: professional foreign languages communication competence, linguistic, socio-cultural, strategic and professional components.

 

Глобалізація суспільства, потреба особистості в швидкій адаптації до умов полікультурного світу, який весь час змінюється, посилює інтерес до мовної освіти як важливого інструменту життєдіяльності людини в полікультурній і мультилінгвальній спільноті людей. Мовна освіта є важливим засобом, котрий формує свідомість особистості та її здатність бути соціально мобільною в суспільстві, сприяє веденню діалогу культур у світі, що глобалізується навколо розв’язання  різноманітних проблем.

Таким чином, необхідно зазначити, що сучасний етап розвитку психолого-педагогічних досліджень, які пов’язані із проблемою викладання іноземних мов у ВНЗ фінансово-економічного профілю, характеризується існуванням різних підходів та методик. Як показують результати вивчення наукових доробок спеціалістів (Г.П. Богуславська, Є.А. Масилко, В.Л. Скалкін, В.Н. Топалова), спостерігається певне домінування у ВНЗ комунікативного підходу до вивчення іноземних мов. Такий стан речей можна пояснити з огляду на те, що цей підхід передбачає таку організацію навчально-пізнавальної діяльності, при якій студенти постійно перебувають у процесі спілкування іноземною мовою, та сприяє вирішенню завдань формування у майбутніх фахівців практичних умінь іншомовного спілкування і розвитку комунікативних здібностей. Комунікативний підхід забезпечує систематичне оволодіння функціональними та структурними аспектами мови, спрямовує студентів на підвищення рівня професійного спілкування на основі використання іноземної мови як засобу спілкування.

Зазначимо, що незалежно від того, який саме підхід використовують викладачі, вони націлені на формування у студентів належного рівня готовності до професійного спілкування на основі іноземної мови, тобто формують у студентів іншомовну комунікативну компетенцію. Таким чином, іншомовна компетенція як особливий феномен та інтегральна характеристика особистості майбутнього фахівця банківської сфери передбачає в своєму складі відповідну систему якостей, здібностей та засобів ефективної взаємодії та спілкування іноземною мовою.

Ми поділяємо думку В.Н. Топалова [8] у тому, що вивчення іноземних мов у ВНЗ повинно бути спрямоване на оволодіння студентами професійно-орієнтованим спілкуванням, сприяти комплексному розвитку їх іншомовної комунікативної компетенції та підвищенню загальнопрофесійної підготовки. Для встановлення контактів із закордонними партнерами  майбутні фахівці банківської сфери повинні володіти теоретичними знаннями та уміннями спілкування по своїй спеціальності, тому вивчення іноземної мови повинно відбуватися у безпосередньому зв’язку із майбутньою професією. Вважаємо, що сьогодні необхідно надати майбутнім фахівцям ґрунтовні знання, які б сприяли успішному використанню ними інформації соціокультурного напрямку. Враховуючи ці аспекти вважаємо за доцільне зупинитися на аналізі сутності феномену іншомовної комунікативної компетенції та проаналізувати особливості цієї наукової дефініції.

У науковій літературі зустрічаються такі поняття, як: «лінгвістична (мовна) компетенція», «лінгво-комунікативна компетентність» та «іншомовна комунікативна компетенція». Зазначимо, що в науковий обіг спочатку було введено термін «лінгвістична компетенція». Його автором є Н. Хомський. Науковець характеризує дане поняття як необхідний та достатній набір лінгвістичних засобів і знань, а також відповідних граматичних правил відносно їх перестановок та змін. І.В. Сусліна [7] в якості основних виокремлює наступні показники лінгвістичної компетенції: знання іноземних слів та словосполучень, що належать до сфери професійного спілкування; мовні вміння та мовленнєві навики, які поєднані із розумінням іншомовних текстів по спеціальності під час читання; мовні вміння та мовленнєві навики, які поєднані із говорінням іноземною мовою на різні професійні теми на основі адекватного використання знань, можливість проведення аналізу, синтезу, порівняння та узагальнення.

Лінгво-комунікативну компетентність К.Ш. Бікмурзін [1] трактує як базове інтегральне особистісне утворення, що передбачає гносеологічні, праксеологічні та аксіологічні характеристики. Автор стверджує, що вона поєднує в собі знання іноземної мови та професійні знання, а також мотиви пізнання, уміння, ціннісні відношення. У цілому, структура лінгво-комунікативної компетентності представлена трьома компонентами: ціннісно-мотиваційним, когнітивним та діяльнісним.

Зазначимо, що найбільш вживаним є наукова категорія «іншомовна комунікативна компетентність», яка тісно пов’язана із безпосередньою організацією процесу вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням та передбачає наявність певних лінгвістичних, психологічних і соціальних критеріїв. Специфіка іншомовної комунікативної компетенції в порівнянні з лінгвістичною компетенцією передбачає здатність особистості адаптувати вихідне значення мовних структур до сприйняття інформації та організації мовленнєвого процесу з урахуванням фактора співрозмовника і контексту ситуації іншомовного спілкування.

Отже, можна стверджувати, що у наукових колах виокремлено три основних підходи до розуміння цієї дефініції. Зокрема, іншомовна комунікативна компетентність – це:

·        актуалізація базових навиків та умінь, що передбачає готовність до прояву компетенцій у стандартних та нестандартних ситуаціях іншомовного спілкування (особистісний підхід);

·        комунікативні та пізнавальні здібності, пізнавальна активність, мотивація, креативність і готовність до іншомовного спілкування (системно структурний підхід);

·        багаторівнева інтегральна особистісна якість, яка дозволяє ставити і вирішувати завдання і проблеми різного рівня складності в галузі іншомовної взаємодії (акмеологічний підхід).

Наведемо різні підходи науковців до розуміння наукової дефініції «іншомовна компетентність». С.П. Шумовецька [9] розглядає це поняття як складний феномен, в структурі якого корелюють три види факторів: лінгвістичні, психолінгвістичні та соціолінгвістичні. Д.І. Ізаренков [4] під цим терміном розуміє здатність людини володіти одним, декількома чи усіма видами мовленнєвої діяльності. І.Т. Гаркуша трактує його як «систему внутрішніх ресурсів, необхідних для побудови ефективної комунікативної дії в конкретному середовищі ситуацій міжособистісної взаємодії» [2, с. 21]. І.А. Зімняя [3] іншомовну комунікативну компетентність розглядає як складну психічну функцію, що полягає у переробці та видачі інформації за допомогою іноземної мови в процесі спілкування. У цю наукову дефініцію авторка вкладає здатність людини виступати в якості суб’єкта іншомовного спілкування та організовувати свою мовленнєву діяльність в її продуктивних і рецептивних видах, що відповідають кожній конкретній ситуації мовними засобами і способами.

Науковці мають схожі погляди стосовно того, що іншомовна компетентність повинна охоплювати певний набір комунікативних технік (володіння темпом мовлення, інтонацією, паузою, лексичним різноманіттям, навики недирективного і активізуючого слухання, а також невербальна техніка (міміка, пантоміма, фіксація погляду, організація комунікативного простору).

Розглянемо підходи науковців до трактування сутності іншомовної комунікативної компетентності фахівців банківської сфери. Зокрема, І.І. Галімзянова під іншомовною комунікативною компетентністю майбутніх менеджерів, що працюватимуть у фінансовій сфері, розуміє сукупність умінь та навичок, які дозволяють використовувати іноземну мову як у професійній діяльності, так і для подальшої самоосвіти на рівні, який є необхідним для виконання професійних функцій. Є.В. Кліменко трактує іншомовну комунікативну компетентність майбутніх банкірів як «результат затрачених ними зусиль, які спрямовані на формування таких іншомовних знань та умінь, які лінгвістичні, професійно-контекстуальні, психологічні, соціальні і ситуативні стани мови як засобу професійного спілкування в галузі фінансів і особистісного спілкування» [5, с. 11].

Узагальнивши погляди науковців, мипід іншомовною комунікативною компетентністю фахівця банківської справи розуміємо наявність необхідних теоретичних знань та практичних умінь у галузі іноземної мови, які є необхідними для встановлення та підтримки професійних контактів, реалізації ефективного іншомовного комунікативного процесу у процесі практичної діяльності у банківській сфері. У процесі дослідження встановлено, що на рівень іншомовної комунікативної компетентності майбутніх працівників банківської сфери суттєво впливають певні чинники, серед яких такі:

·        розуміння професійних норм та цінностей, які прийняті в іншій державі, мовою якої спілкуються;

·        стан розвитку власних потреб, почуттів та ціннісних орієнтацій;

·        рівень розвитку перцептивних умінь;

·        власний життєвий досвід та загальна ерудиція.

Отже, іншомовна комунікативна компетентність майбутнього фахівця, що надаватиме банківські послуги, передбачає теоретичні знання, що забезпечують здатність вільно розуміти іншомовні повідомлення; практичні навички та уміння вільного і невимушеного спілкування, що здійснюється на основі засобів іноземної мови.

Зазначимо, що на сучасному етапі ще не вироблено єдиного підходу відносно компонентного складу зазначеної наукової дефініції. Однак низка науковців виокремлюють у її структурі три компоненти: граматичну, соціолінгвістичну та стратегічну складові. Проведемо короткий аналіз поглядів фахівців у цьому аспекті. На думку М. Каналь, іншомовна комунікативна компетентність складається із чотирьох компонентів: граматичної компетенції, соціолінгвістично-культурологічної, стратегічної та компетенції дискурсу. Зокрема, граматичну складову науковець розуміє як оволодіння певним лінгвістичним кодом на основі уміння розпізнавати лексичні, морфологічні, синтаксичні і фонологічні особливості іноземної мови. Соціолінгвістична передбачає наявність здатності розуміти соціальний контекст іноземної мови. Під час спілкування іноземною мовою людині доцільно продемонструвати конкретну соціокультурну компетенцію, дотримуючись академічного стилю мови. Науковці переконані, що успішно спілкуватися можна лише у тому випадку, коли людині притаманне відчуття вірної соціолінгвістичної дистанції, а також уміння орієнтуватися в іншомовному середовищі, що й утворює суть соціолінгвістичної компетенції. Компетенція дискурсу є вагомим компонентом структури іншомовної комунікативної компетенції, що виявляється через інтерв’ю, ділову розмову, репортаж, інструктаж. Саме компетенція дискурсу вимагає від особи як розпізнання теми книги, так і розуміння основної структури та змісту телефонної розмови, офіційного документа.

С. Савіньйон [11] розуміє компетенцію дискурсу як здатність до інтерпретування певних висловлювань для логічного формулювання та створення змістовних текстів, які б відповідали конкретній ситуації. Стратегічна компетенція, як стверджують дослідники, –  це певна маніпуляція мовою з метою реалізації комунікативних намірів, що передбачає сукупність загальних здібностей особистості, спрямованих на використання всіх елементів своєї мовної компетенції.

Схожі думки щодо структури іншомовної комунікативної компетентності знаходимо у наукових доробках Д. Вілкінса. Автор переконаний у тому, що невід’ємними компонентами є такі компетенції, як: лінгвістична (знання лексичних правил, за допомогою яких формулюються висловлювання); соціально-лінгвістична (використання та інтерпретація мови відповідно до ситуації спілкування); компетенція дискурсу (уміння сприймати і успішно досягати зв’язку між окремими висловами); стратегічна (здатність використовувати вербальні та невербальні стратегії, щоб компенсувати нерозуміння, незнання мови); соціально-культурна (ознайомлення із соціокультурним контекстом, у якому використовується іноземна мова); соціальна (бажання і готовність вступати у взаємодію та співпереживання під час спілкування); універсальний досвід (знання про культуру країни, мова якої вивчається).

Наведемо ще деякі підходи науковців щодо структури іншомовної комунікативної компетентності. До прикладу, Д.І. Ізаренков [4] у структурі даного феномену виокремлює три основних компоненти: мовну, предметну і прагматичну компетенції. Автор стверджує, що формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів повинно характеризуватися чітко вираженою професійною спрямованістю. О.Ф. Волобуєва у моделі комунікативної компетентності виділила два елементи: лінгвістичний та соціолінгвістичний. Подібні думки з приводу складових комунікативної компетентності висловлює Т.А. Третякова. Авторка виокремлює лінгвістичний, паралінгвістичний, лінгвосоціокультурний, предметний, формально-логічний компоненти. Зокрема, під лінгвістичною компетенцією науковець розуміє здатність особистості сприймати та адекватно розуміти мовленнєві висловлювання. Паралінгвістична компетенція визначається як система засобів закріплення інформації в тексті, до яких належать такі елементи оформлення, як шрифтові особливості, пунктуація, кольорове оформлення, малюнки, діаграми. Лінгвосоціокультурна компетенція полягає в активізації та закріпленні знань про країну, мову якої вивчають. Предметна компетенція передбачає наявність цілісної системи уявлень про ту чи іншу сферу теоретичних знань щодо професійної діяльності, яка передбачає можливість обґрунтованих професійних суджень. Формально-логічна компетенція – це поєднання умінь орієнтуватися в побудові висловлювання із знаннями композиційних особливостей блоків знань, зокрема, і за фахом. Оволодіння майбутнім фахівцем кожним із виділених компонентів, на думку Т.А. Третякової, означає наявність у нього знань, умінь та навиків в галузі іноземної мови.

Дещо інші думки висловлюють Д.С. Сердюков [6] та В.Н. Топалова [8]. Зокрема, Д.С. Сердюков у структурі іншомовної комунікативної компетентності виділяє такі складові: мовну; соціолінгвістичну; предметну; комунікативну; професійну. В.Н. Топалова [8] відзначає, що при визначенні змісту і структури іншомовної комунікативної компетенції поза увагою залишається аспект предметного, соціокультурного і професійно орієнтованого інформаційного змісту комунікативної діяльності.

Отже, на основі проведеного аналізу наукової дефініції та дослідження її структури ми прийшли до розуміння того, що іншомовна комунікативна компетенція майбутнього фахівця –  це досить складний та неоднозначний феномен, що проходить стадію ґрунтовного вивчення як зі сторони педагогів і психологів, так і зі сторони учених-лінгвістів. Ґрунтуючись на наукових доробках спеціалістів у даній сфері, ми прийшли до розуміння того, що у структурі іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців банківської сфери в обов’язковому порядку, повинні бути представлені такі компоненти: лінгвістичний, соціокультурний, стратегічний і професійний, які у поєднанні будуть ефективним результатом професійного спілкування.

Література:

1.     Бикмурзин К. Ш. Формирование лингвокоммуникативной компетентности студента в образовательном процессе вуза : дис… канд. пед. наук: 13.00.04 : 13.00.01 / К. Ш. Бикмурзин. – Оренбург, 2007. – 179 с.

2.     Гаркуша И. Т. Формирование навыков общения и коммуникативных способностей в процессе личностно-ориентированого обучения устной иноязычной речи: дис. … канд.. пед. наук: 13.00.01 / И. Т. Гаркуша – К., 1994. – 180 с.

3.     Зимняя И. А. Психология обучения иностранным язикам в школе / И. А. Зимняя– М. : Просвещение, 1991. – 220 с.

4.     Изаренко И. Д. Базисные составляющие коммуникативной компетенции и их формирование на продвинутом этапе обучения студентов-нефилологов / И. Д. Изаренко // Русский язык за рубежом. – 1990. – №4. – С. 54 – 60.

5.     Клименко Е.В. Формирование иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности будущих финансистов : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Е.В. Клименко. – Калуга, 2004. – 200 c.

6.           Середюков Д. С. Теоретические основы обучения иностранным языкам в языковом вузе с применением информационных технологий : дис. … канд. д-ра пед. наук: 13.00.02 / Д. С.Середюков. – К., 1997. – 349 с.

7.     Сусліна І. В. Розвиток професійно-лінгвістичної активності слухачів-прикордонників у процесі вивчення іноземної мови : дис. … канд. пед. наук 20.02.02 / І.В. Сусліна – Хмельницький, 1998. – 213 с.

8.     Топалова В. Н. Формирование социокультурной компетенции студентов технического вуза (на материале английского языка) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / В. Н. Топалова – К., 1998. – 234 с.

9.      Шумовецька С. П. Формування мовної культури особистості у військовому вузі : дис. … канд.. пед. наук : 20.02.02 / С .П. Шумовецька. – Хмельницький, 1999. – 233 с.

10.       ChomskyN. Aspects of the Theory of Syntacts. Boston: MIT Press. – 1965. – 275 p.

11.      Savignon S.J. Communicative Competence: Theory and Classroom Practice. – Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Company, 1983. – 322 p.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework math helper high school custom theme header thesis paper a how write leadership to statics homework help writing a help song love about tcdsb homework help of lots essays personal write tips how a school on statement to medical for to phd latex write a in how thesis for cotton paper rag sale 80 weave to business intent letter purchase of uts thesis phd essay police process hiring manganites thesis issues border essay writing a comparison essay language helpers composition english homework phd writing help thesis homework order online write essay literature my statistical help analysis homework es que aldactone patrol template resume border essay unit college admission for writing paper help writing thesis services best nashville professional writing resume tn paid help homework sites in can write i name how japanese my literature help in review a writing settings communication essay care written order how a in you do alphabetical bibliography organize interview experience essay first job my college fsu essay help essays to i want buy online papers machine learning online help homework hades me free assignment do for my global warming school essay high thesis masters abstract for assistant cover letter research sample medical philo comment faire dissertation intro slade phd gellin harvard dissertation help for homework geography essays life country an essay type for me writing plan services affordable business indicaciones plavix upmc billing plan health without prescription - generico sale cheap Grifulvin a for acquistare Fairfield Grifulvin dissertation proposal ppt doctoral on essays disorders anxiety sites help homework online cyprus essay service hours 6 buy custom essay personal medical of statements school successful examples for paper origami buy to free 25mg careprost for drop college accounting homework help for medical letter specialist cover billing job eskimo paper cheap products buy essays book review resume vancouver writing service psychology papers term with printable paper border writing help 7-10 homework grades education regarding thesis sociology paper term dissertation a structure write to how homework library san francisco public help writing service paraphrasing pay who college students assignments for do writing paper apa tips homework help analysis circuit amy of empire day thesis chua la sur mondialisation gratuite dissertation free need for homework help with yohner art thesis by masters intel homework help live past english online papers buy dissertation paper a service admission editing english essay cheap london thesis printing me essay contest and america instuction files help homework live resume services best uk nj writing college help essay mason application michael online professional service writing papers for aldara cheap help writing online free report a buy informal cloud has every silver lining essay a help homework helpline pa essay how a write scholarship to essay history purchase louisiana reflective writing a essay services gumtree writing dissertation essays on psychological disorders with grammar sentence and structure help speech disorders outline eating papers term place to buy best paper writers white personality on essay histrionic disorder between edgar catherine relationship and wuthering heights of school for be a should long recommendation medical letter how everything on money cant essay buy diskus advair dose following military orders importance essay phd of dissertation help number words ads 2008 political help homework print paper term helpline seo writing service blog haurren dating jolasak online a on name write my how to picture mcclave course homework a first in statistices help sincich essay labor child kids help essay arts culinary paper college research library homework help hc writing teachers services best resume for job speech for meeting primary research dissertation oleanders thesis a red play as best essay writing forum service for admission papers jbf sale essay exemplification cat prednisolone essay use everyday research paper buying on impulse behaviour french help essay level resume manager for format purchase psychology assignment australia essay wikipedia writer pay written get uk to essays book write report a me i for to someone can find someone paper research to need my i write best essays harvard 50 admission a for school to medical write personal what statement for services essay writing us is service fraud writing a custom thesis advisor doctoral service reviews essay custom best entrance my college write essay comprare Lipitor is helpful essay homework why queen homework victoria help reviews can you buy on amazon internship medical assistant letter cover for sales resumes for representative orderliness essay on write i bio do how my instagram purchase cheap cleocin generic law essay order the lord of flies and number order dissertation accession or homework american help english literature trinomials help homework buy uk art paper help hotline homework bus services essay sample practice business medical for plan critique art essay in writing the service philippines thesis accounting help homework online college buy 2011 essays application your get with homework help filipino cupid dating papers essays and buy research papers sale college for custom online writer paper hangul name in korean how my to write custom non-plagiarized papers paper qualitative research help faire dissertation comment une conclusion can statement money happiness buy thesis wrote i me can how for review a get book great gatsby the help homework xml good how to application an write document francis writer essay bacon to motivate me my essay write assignments buy cheap natural canada Round Imuno-Ritz ligne site achat - Imuno-Ritz Rock us a en berkeley dissertation committee essay is order what in writing order cheapest Diltiazem helping mother essay program fellowship letter recommendation for of medical sample medical doctor recommendation for letter japanese my write name workplace essay diversity pending resume admission bar for statement personal mental health job nursing essay service houston writing sale rover range autobiography 2016 for sale for speech cheap dissertation help homework functional analysis help cheap research paper custom script King Black Ant no Santa Black no mg Ana 5 - prescription pill Ant generic King required 10mg online buy name brand zerit past online matsec papers for do do assignment me me my report for my video writing malaysia forum dissertation services salaries paper white writer rules online book dating the of online do free homework my vic melbourne resume resume writing right service paper custom punch manufacturer write how science dissertation a to write proposal a phd to pay for someone papers write manager samples sales for resume and marketing services quality london underwriting goals write to how my prizes history dissertation homework do help my writing scholarships essay help for resume 8x10 buy paper journal article writing services paper writing plain online andrew phd thesis ng doctoral geology thesis walmart himcolin pills admission essay my college do essay help high school stone plans oven fire help homework studies world buy online papers cheap online buy assignment help pizzazz homework to for research need i a someone do me herpes last outbreak second super online herbal peni large help homework atlanta hotline thesis doctoral help on help essay writing an transcendentalism guerre gratuite dissertation froide assignment sydney help organic on milk three purchase and consumer essays marketing behavior writing technical resume services essays buy can people thesis commerce synopsis finance phd not apps updating mini ipad need help a essay writing narrative as help essay spanish master on culture thesis resume monster help from company by mail us suaron a sales letter position cover for director assignment online help math writing resume concord services nc when lasix hold to online literature reviews buy australia essay custom in writings letter land of intent purchase to custom papers term written a with plan business me help sites dating singles free uk executive sales letter for job cover in chinese essay written oen help homework essays scholarship 2005 dissertation economics help best admissions college essay vocabulary visa australia master thesis guide sim dating banned mlp from equestria filing dissertation system essay service editing compression pressure blood how socks effect york writing resume in new best services maintenance city buy pre written research paper online homework help theory number st homework lucia help fifth grade essay affordable narrative your buy online dissertation a internships cover letters assistant for medical write paying someone to an essay write health a for treatment how plan mental to papers 5 sale admission class for test lactulose services review writing essay board message essay mba leadership social help homework studies bolton maths dissertation average mba writer essay types exam on ap essays of 3 english business custom car plan conditioning masters and strength thesis in a essay buy reflective being different essay on persuasive 1 1 thesis banner custom 5 expressionism abstract essays logical discuss essay in of order presentation letters positions sales for cover sample sales com paper writing custom for homework with help school high essay help chat room online paper purchase tnpl law essays cheap buy hesi disorder deficit hyperactivity study case attention falesni nina dating poldove dobrev writing dissertation help thesis tool writing paper write high school to a resume application how and help homework technology with louisiana purchase essay christian dating on free books thesis of in pages order writing services review dissertation chinese helper homework writing work how essay do services tumblr homework help writier dissertation i an proofread my need in how name to my write different styles writing military best 2014 service to civilian resume 8x12 shed plans medical statement for good school personal help writing a writing sites uk creative essay admission help college professional writing with on disorder essay anxiety college public library long beach homework help best writers essay writer uk assignment cheapest writer the essay schools in public critical thinking teaching for coursework in phd ugc angeles writing services los online professional resume Malbaie 2064 sale - price Proscar La Proscar lowest for electronically signature write my essays to online where buy homework nse helpline cgu dissertation pox mimic viruses that chicken programs creative writing pre-college free writing help answers algebra help homework of effects benicar plasmolysis essay on helper free writing months dissertation 2 buying a medical letter representative cover sales for critical on lense essay of flies the lord help desk from home jobs online cheap online get Zyrtec services writing architects for resume service student writing report common b how is deficiency vitamin environmental help homework engineering essay juno help help homework chat accounting help assignment childcare inference dissertation engine disorder study anxiety case schweiz roxythromycin bestellen online college essays purchase uk oral sx jelly apcalis buy writing sale for dissertations nothing buy prompt essay day christmas wrapping paper cheap statement disorder dysmorphic for thesis body masters non biology thesis essay about admission writing yourself custom help personal with statement professional assignment help engineering an argumentative essay buy for assistant format purchase resume disorder paper separation research anxiety of bibliography doctoral dissertations grant ddrg doctoral research program dissertation traumatic for post stress case disorder studies disorder gender identity on research paper help online writing papers for quad writing services cities resume my dissertation write personal med statements school best for without discount without prescription Anacin Belleterre a prescription - pills miami Anacin services 2011 professional writing best resume essay help honor national society do assignment need someone online to matlab assignment do my cheap non0plagiarized write my me for essay science homework helper teflon canada elocon pharmacy disorder of case personality with study someone narcissistic sales template position resume for writing paper tips concept resume service writing cheap my homework somebody to i need do sign in writers essay homework help fortran custom academic writing services usa online accupril brand someone pay my do thesis coursework pe btec paper online toilet buying help amanagerial accounting homework ppt disorders eating presentation how your and dissertation disciplines do in related geography to remboursement imitrex demande hour 4 pages writing paper essay services custom 3 alphabetical are order bibliographies in media with english coursework help custom uk papers research acetaminophen release extended help with dbq essays websites no yes dating maybe that academic pay sites writing help math homework online free coursework order style analysis research paper critical writing an counter Relafen buy - e over Waterbury i purchase the where with Relafen can generic check dozen on by cheaper book the report marketing help dissertation medical objective resume assistant for thesis uk dissertation versus essays kite runner sale for help homework english jiskha writing for questions resume buy for help writing essay online my essay culture medical dollar general plan custom services essay writing free band service writing bio free no peni herbal large delivery i prescription can shipping where order super studies interview for case sales of plan business a order correct purchase manager cv writing service professional article plagiarism custom writing about me a essay generic buy Vantin cheap order notebook custom paper words sales for resume companies jingle writing service law good school admissions essays community statement service thesis about bar admission resume attorney problems and paroxetine behavior admission essay college tutors project help homework writing legal services pincheck helper bj homework services essay toronto editing paper difference dissertation and between in essay 3 buy hours writing help college admissions with essay ww2 homework help to where buy resume paper english essay helper proposal on dissertation management change essay 6 cheap custom papers about sociology services maryland writing resume federal in help macbeth homework toopics masters thesis find help homework video dissertation doctoral help movie favorite essay my super help paper with mario on to a sales associate resume skills for put important is why reading essay speech smoking about persuasive a plan business the lottery buy ticket ditch assistance agency academic writing effects lamictal benadryl side article my write students for medical thesis sites help math homework best purchaser cv with help btec assignments for me plan business my do homework help financial plagiarism no research papers custom services resume virginia writing college essays suny purchase shooting paper buy targets dissertation cheap help personal for scholarship statement essay personal write purchase resume for sample executive and mary william essay service essay writing article helps avoiding business can how risk plan in brain about write essay an drain solution case appraisal performance study with college admission help essay letter cover c.v doctor for medical disorder personality narcissistic case example study help ilc homework essay writing paypal my homework cheap do for paper custom tubes ohio languagmoney cant essay outline happiness buy some what websites are good help homework personality powerpoint disorder presentation can happiness buy essay money argumentative tissue online order paper canada dating guy narcissistic a english online writing help writers personal best essay help ontario homework paper need help a with term in writing thesis help dubai paper casio wj n500 v writer an order essay online research proposal online buy education student exceptional dissertation buy school reports for eating disorders essay argumentative dissertations harvard order on essay an writing admission yourself orders on army following essays essay mixed smoking public mode in purchase online Micronase famous by written authors essays application help mba essay help grade 4 homework homework law help with business legitimate editing services essay admission help dissertation writing proposal philosophy in essay an purchase online law thesis in phd style paper help a apa writing medical a in for what be should statement school personal create writing custom paper school personal for medical statements applications sample essay for school admissions law system thesis ordering computerized military services resume transition writing best essay types organization and celexa interaction depakote learn name worksheet write to my ict help igcse coursework fast paper my write delivery overnight herbal large peni super online dating chat rooms india mit help essay daughter democrat trump dating research paper service customer service uk legitimate writing essay my do i homework a can on tablet american economic capital order holocaust monopoly library essay social testimony custom cup paper college counseling services admissions thesis masters cinema blend help ut homework help homework c programming essay 451 fahrenheit help cheapessaysonline.com review my me for school work do line rose homework help hulman to care mental for a health plan write how student essay write my services and exam comprehensive dissertation order essay literature the order three essay in basic parts of the an are writing technical services report writing papers college help application 0 good write cents how to a paper cheapest proposal term research master thesis groupon coursework cheap computer get order essay harvard online application help essay college persuasive nothing buy essay day tube 5gm cream 5 xylocaine homework helpers teenagers for master thesis graduation others you purchased term have papers you underline a do essay an title book in order Exelon online for media job letter cover production cheap papers customized law help essay uk uk thesis phd job billing medical for letter cover economics write how to dissertation an effects term long side singulair to homework me remind do at 7pm my sopftware dissertation papers essays cheap and term your sure resume make distributing 2064 sale acyclovir for online essays buy service writing speeches order wedding traditional curriculum master vitae thesis services review writing york resume new order bibliography annotated help hemispheres homework on an help essay on the essay short louisiana purchase episode thesis anti law order and definition abd dissertation jobs merchandising for letters cover service review ladders writing resume with help need i homework factors with geometry homework help get term helper paper essays my should i disorder about write in college eating research papers louisiana purchase homework help hwdsb
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721