Взаємозв’язок складових іншомовної комунікативної компетенції спрямований на здійснення ефективних професійних обов’язків

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.141

Чорній В.Я.

канд.пед.наук

доцент кафедри іноз.мов

Львівського інституту банківської справи УБС НБУ

 

Анотація: Стаття присвячена проблемам викладання професійної іноземної мови для студентів економічних факультетів. Аналізуються складові іншомовної компетенції майбутніх фахівців банківської справи (лінгвістична, соціокультурна, стратегічна та професійна). Також подаються різні підходи науковців до трактування даної компетенції.

Ключові слова: професійна іншомовна комунікативна компетенція, лінгвістичний, соціокультурний, стратегічний та професійний компоненти.

Анотация: Статья рассматривает проблемы преподавания иностранного языка студентам економических факультетов. Анализируются составляющие иноязычной компетенции будущих специалистов банковского дела (лингвистический, социокультурный, стратегический и профессиональный). А также предлагаются различные подходы ученых к рассмотрению выше упомянутой компетенции.

Ключевые слова: профессиональная иноязычная коммуникативная компетенция, лингвистический, социокультурный, стратегический и профессиональный компоненты.

Annotation: The article is dedicated to the issues of economic faculties students foreign languages training. The components (linguistic, socio-cultural, strategic and professional) of foreign languages competence forming of the banking business future specialists are analyzed. Various approaches of scholars to the consideration of this competence are also offered.

Key words: professional foreign languages communication competence, linguistic, socio-cultural, strategic and professional components.

 

Глобалізація суспільства, потреба особистості в швидкій адаптації до умов полікультурного світу, який весь час змінюється, посилює інтерес до мовної освіти як важливого інструменту життєдіяльності людини в полікультурній і мультилінгвальній спільноті людей. Мовна освіта є важливим засобом, котрий формує свідомість особистості та її здатність бути соціально мобільною в суспільстві, сприяє веденню діалогу культур у світі, що глобалізується навколо розв’язання  різноманітних проблем.

Таким чином, необхідно зазначити, що сучасний етап розвитку психолого-педагогічних досліджень, які пов’язані із проблемою викладання іноземних мов у ВНЗ фінансово-економічного профілю, характеризується існуванням різних підходів та методик. Як показують результати вивчення наукових доробок спеціалістів (Г.П. Богуславська, Є.А. Масилко, В.Л. Скалкін, В.Н. Топалова), спостерігається певне домінування у ВНЗ комунікативного підходу до вивчення іноземних мов. Такий стан речей можна пояснити з огляду на те, що цей підхід передбачає таку організацію навчально-пізнавальної діяльності, при якій студенти постійно перебувають у процесі спілкування іноземною мовою, та сприяє вирішенню завдань формування у майбутніх фахівців практичних умінь іншомовного спілкування і розвитку комунікативних здібностей. Комунікативний підхід забезпечує систематичне оволодіння функціональними та структурними аспектами мови, спрямовує студентів на підвищення рівня професійного спілкування на основі використання іноземної мови як засобу спілкування.

Зазначимо, що незалежно від того, який саме підхід використовують викладачі, вони націлені на формування у студентів належного рівня готовності до професійного спілкування на основі іноземної мови, тобто формують у студентів іншомовну комунікативну компетенцію. Таким чином, іншомовна компетенція як особливий феномен та інтегральна характеристика особистості майбутнього фахівця банківської сфери передбачає в своєму складі відповідну систему якостей, здібностей та засобів ефективної взаємодії та спілкування іноземною мовою.

Ми поділяємо думку В.Н. Топалова [8] у тому, що вивчення іноземних мов у ВНЗ повинно бути спрямоване на оволодіння студентами професійно-орієнтованим спілкуванням, сприяти комплексному розвитку їх іншомовної комунікативної компетенції та підвищенню загальнопрофесійної підготовки. Для встановлення контактів із закордонними партнерами  майбутні фахівці банківської сфери повинні володіти теоретичними знаннями та уміннями спілкування по своїй спеціальності, тому вивчення іноземної мови повинно відбуватися у безпосередньому зв’язку із майбутньою професією. Вважаємо, що сьогодні необхідно надати майбутнім фахівцям ґрунтовні знання, які б сприяли успішному використанню ними інформації соціокультурного напрямку. Враховуючи ці аспекти вважаємо за доцільне зупинитися на аналізі сутності феномену іншомовної комунікативної компетенції та проаналізувати особливості цієї наукової дефініції.

У науковій літературі зустрічаються такі поняття, як: «лінгвістична (мовна) компетенція», «лінгво-комунікативна компетентність» та «іншомовна комунікативна компетенція». Зазначимо, що в науковий обіг спочатку було введено термін «лінгвістична компетенція». Його автором є Н. Хомський. Науковець характеризує дане поняття як необхідний та достатній набір лінгвістичних засобів і знань, а також відповідних граматичних правил відносно їх перестановок та змін. І.В. Сусліна [7] в якості основних виокремлює наступні показники лінгвістичної компетенції: знання іноземних слів та словосполучень, що належать до сфери професійного спілкування; мовні вміння та мовленнєві навики, які поєднані із розумінням іншомовних текстів по спеціальності під час читання; мовні вміння та мовленнєві навики, які поєднані із говорінням іноземною мовою на різні професійні теми на основі адекватного використання знань, можливість проведення аналізу, синтезу, порівняння та узагальнення.

Лінгво-комунікативну компетентність К.Ш. Бікмурзін [1] трактує як базове інтегральне особистісне утворення, що передбачає гносеологічні, праксеологічні та аксіологічні характеристики. Автор стверджує, що вона поєднує в собі знання іноземної мови та професійні знання, а також мотиви пізнання, уміння, ціннісні відношення. У цілому, структура лінгво-комунікативної компетентності представлена трьома компонентами: ціннісно-мотиваційним, когнітивним та діяльнісним.

Зазначимо, що найбільш вживаним є наукова категорія «іншомовна комунікативна компетентність», яка тісно пов’язана із безпосередньою організацією процесу вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням та передбачає наявність певних лінгвістичних, психологічних і соціальних критеріїв. Специфіка іншомовної комунікативної компетенції в порівнянні з лінгвістичною компетенцією передбачає здатність особистості адаптувати вихідне значення мовних структур до сприйняття інформації та організації мовленнєвого процесу з урахуванням фактора співрозмовника і контексту ситуації іншомовного спілкування.

Отже, можна стверджувати, що у наукових колах виокремлено три основних підходи до розуміння цієї дефініції. Зокрема, іншомовна комунікативна компетентність – це:

·        актуалізація базових навиків та умінь, що передбачає готовність до прояву компетенцій у стандартних та нестандартних ситуаціях іншомовного спілкування (особистісний підхід);

·        комунікативні та пізнавальні здібності, пізнавальна активність, мотивація, креативність і готовність до іншомовного спілкування (системно структурний підхід);

·        багаторівнева інтегральна особистісна якість, яка дозволяє ставити і вирішувати завдання і проблеми різного рівня складності в галузі іншомовної взаємодії (акмеологічний підхід).

Наведемо різні підходи науковців до розуміння наукової дефініції «іншомовна компетентність». С.П. Шумовецька [9] розглядає це поняття як складний феномен, в структурі якого корелюють три види факторів: лінгвістичні, психолінгвістичні та соціолінгвістичні. Д.І. Ізаренков [4] під цим терміном розуміє здатність людини володіти одним, декількома чи усіма видами мовленнєвої діяльності. І.Т. Гаркуша трактує його як «систему внутрішніх ресурсів, необхідних для побудови ефективної комунікативної дії в конкретному середовищі ситуацій міжособистісної взаємодії» [2, с. 21]. І.А. Зімняя [3] іншомовну комунікативну компетентність розглядає як складну психічну функцію, що полягає у переробці та видачі інформації за допомогою іноземної мови в процесі спілкування. У цю наукову дефініцію авторка вкладає здатність людини виступати в якості суб’єкта іншомовного спілкування та організовувати свою мовленнєву діяльність в її продуктивних і рецептивних видах, що відповідають кожній конкретній ситуації мовними засобами і способами.

Науковці мають схожі погляди стосовно того, що іншомовна компетентність повинна охоплювати певний набір комунікативних технік (володіння темпом мовлення, інтонацією, паузою, лексичним різноманіттям, навики недирективного і активізуючого слухання, а також невербальна техніка (міміка, пантоміма, фіксація погляду, організація комунікативного простору).

Розглянемо підходи науковців до трактування сутності іншомовної комунікативної компетентності фахівців банківської сфери. Зокрема, І.І. Галімзянова під іншомовною комунікативною компетентністю майбутніх менеджерів, що працюватимуть у фінансовій сфері, розуміє сукупність умінь та навичок, які дозволяють використовувати іноземну мову як у професійній діяльності, так і для подальшої самоосвіти на рівні, який є необхідним для виконання професійних функцій. Є.В. Кліменко трактує іншомовну комунікативну компетентність майбутніх банкірів як «результат затрачених ними зусиль, які спрямовані на формування таких іншомовних знань та умінь, які лінгвістичні, професійно-контекстуальні, психологічні, соціальні і ситуативні стани мови як засобу професійного спілкування в галузі фінансів і особистісного спілкування» [5, с. 11].

Узагальнивши погляди науковців, мипід іншомовною комунікативною компетентністю фахівця банківської справи розуміємо наявність необхідних теоретичних знань та практичних умінь у галузі іноземної мови, які є необхідними для встановлення та підтримки професійних контактів, реалізації ефективного іншомовного комунікативного процесу у процесі практичної діяльності у банківській сфері. У процесі дослідження встановлено, що на рівень іншомовної комунікативної компетентності майбутніх працівників банківської сфери суттєво впливають певні чинники, серед яких такі:

·        розуміння професійних норм та цінностей, які прийняті в іншій державі, мовою якої спілкуються;

·        стан розвитку власних потреб, почуттів та ціннісних орієнтацій;

·        рівень розвитку перцептивних умінь;

·        власний життєвий досвід та загальна ерудиція.

Отже, іншомовна комунікативна компетентність майбутнього фахівця, що надаватиме банківські послуги, передбачає теоретичні знання, що забезпечують здатність вільно розуміти іншомовні повідомлення; практичні навички та уміння вільного і невимушеного спілкування, що здійснюється на основі засобів іноземної мови.

Зазначимо, що на сучасному етапі ще не вироблено єдиного підходу відносно компонентного складу зазначеної наукової дефініції. Однак низка науковців виокремлюють у її структурі три компоненти: граматичну, соціолінгвістичну та стратегічну складові. Проведемо короткий аналіз поглядів фахівців у цьому аспекті. На думку М. Каналь, іншомовна комунікативна компетентність складається із чотирьох компонентів: граматичної компетенції, соціолінгвістично-культурологічної, стратегічної та компетенції дискурсу. Зокрема, граматичну складову науковець розуміє як оволодіння певним лінгвістичним кодом на основі уміння розпізнавати лексичні, морфологічні, синтаксичні і фонологічні особливості іноземної мови. Соціолінгвістична передбачає наявність здатності розуміти соціальний контекст іноземної мови. Під час спілкування іноземною мовою людині доцільно продемонструвати конкретну соціокультурну компетенцію, дотримуючись академічного стилю мови. Науковці переконані, що успішно спілкуватися можна лише у тому випадку, коли людині притаманне відчуття вірної соціолінгвістичної дистанції, а також уміння орієнтуватися в іншомовному середовищі, що й утворює суть соціолінгвістичної компетенції. Компетенція дискурсу є вагомим компонентом структури іншомовної комунікативної компетенції, що виявляється через інтерв’ю, ділову розмову, репортаж, інструктаж. Саме компетенція дискурсу вимагає від особи як розпізнання теми книги, так і розуміння основної структури та змісту телефонної розмови, офіційного документа.

С. Савіньйон [11] розуміє компетенцію дискурсу як здатність до інтерпретування певних висловлювань для логічного формулювання та створення змістовних текстів, які б відповідали конкретній ситуації. Стратегічна компетенція, як стверджують дослідники, –  це певна маніпуляція мовою з метою реалізації комунікативних намірів, що передбачає сукупність загальних здібностей особистості, спрямованих на використання всіх елементів своєї мовної компетенції.

Схожі думки щодо структури іншомовної комунікативної компетентності знаходимо у наукових доробках Д. Вілкінса. Автор переконаний у тому, що невід’ємними компонентами є такі компетенції, як: лінгвістична (знання лексичних правил, за допомогою яких формулюються висловлювання); соціально-лінгвістична (використання та інтерпретація мови відповідно до ситуації спілкування); компетенція дискурсу (уміння сприймати і успішно досягати зв’язку між окремими висловами); стратегічна (здатність використовувати вербальні та невербальні стратегії, щоб компенсувати нерозуміння, незнання мови); соціально-культурна (ознайомлення із соціокультурним контекстом, у якому використовується іноземна мова); соціальна (бажання і готовність вступати у взаємодію та співпереживання під час спілкування); універсальний досвід (знання про культуру країни, мова якої вивчається).

Наведемо ще деякі підходи науковців щодо структури іншомовної комунікативної компетентності. До прикладу, Д.І. Ізаренков [4] у структурі даного феномену виокремлює три основних компоненти: мовну, предметну і прагматичну компетенції. Автор стверджує, що формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів повинно характеризуватися чітко вираженою професійною спрямованістю. О.Ф. Волобуєва у моделі комунікативної компетентності виділила два елементи: лінгвістичний та соціолінгвістичний. Подібні думки з приводу складових комунікативної компетентності висловлює Т.А. Третякова. Авторка виокремлює лінгвістичний, паралінгвістичний, лінгвосоціокультурний, предметний, формально-логічний компоненти. Зокрема, під лінгвістичною компетенцією науковець розуміє здатність особистості сприймати та адекватно розуміти мовленнєві висловлювання. Паралінгвістична компетенція визначається як система засобів закріплення інформації в тексті, до яких належать такі елементи оформлення, як шрифтові особливості, пунктуація, кольорове оформлення, малюнки, діаграми. Лінгвосоціокультурна компетенція полягає в активізації та закріпленні знань про країну, мову якої вивчають. Предметна компетенція передбачає наявність цілісної системи уявлень про ту чи іншу сферу теоретичних знань щодо професійної діяльності, яка передбачає можливість обґрунтованих професійних суджень. Формально-логічна компетенція – це поєднання умінь орієнтуватися в побудові висловлювання із знаннями композиційних особливостей блоків знань, зокрема, і за фахом. Оволодіння майбутнім фахівцем кожним із виділених компонентів, на думку Т.А. Третякової, означає наявність у нього знань, умінь та навиків в галузі іноземної мови.

Дещо інші думки висловлюють Д.С. Сердюков [6] та В.Н. Топалова [8]. Зокрема, Д.С. Сердюков у структурі іншомовної комунікативної компетентності виділяє такі складові: мовну; соціолінгвістичну; предметну; комунікативну; професійну. В.Н. Топалова [8] відзначає, що при визначенні змісту і структури іншомовної комунікативної компетенції поза увагою залишається аспект предметного, соціокультурного і професійно орієнтованого інформаційного змісту комунікативної діяльності.

Отже, на основі проведеного аналізу наукової дефініції та дослідження її структури ми прийшли до розуміння того, що іншомовна комунікативна компетенція майбутнього фахівця –  це досить складний та неоднозначний феномен, що проходить стадію ґрунтовного вивчення як зі сторони педагогів і психологів, так і зі сторони учених-лінгвістів. Ґрунтуючись на наукових доробках спеціалістів у даній сфері, ми прийшли до розуміння того, що у структурі іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців банківської сфери в обов’язковому порядку, повинні бути представлені такі компоненти: лінгвістичний, соціокультурний, стратегічний і професійний, які у поєднанні будуть ефективним результатом професійного спілкування.

Література:

1.     Бикмурзин К. Ш. Формирование лингвокоммуникативной компетентности студента в образовательном процессе вуза : дис… канд. пед. наук: 13.00.04 : 13.00.01 / К. Ш. Бикмурзин. – Оренбург, 2007. – 179 с.

2.     Гаркуша И. Т. Формирование навыков общения и коммуникативных способностей в процессе личностно-ориентированого обучения устной иноязычной речи: дис. … канд.. пед. наук: 13.00.01 / И. Т. Гаркуша – К., 1994. – 180 с.

3.     Зимняя И. А. Психология обучения иностранным язикам в школе / И. А. Зимняя– М. : Просвещение, 1991. – 220 с.

4.     Изаренко И. Д. Базисные составляющие коммуникативной компетенции и их формирование на продвинутом этапе обучения студентов-нефилологов / И. Д. Изаренко // Русский язык за рубежом. – 1990. – №4. – С. 54 – 60.

5.     Клименко Е.В. Формирование иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности будущих финансистов : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Е.В. Клименко. – Калуга, 2004. – 200 c.

6.           Середюков Д. С. Теоретические основы обучения иностранным языкам в языковом вузе с применением информационных технологий : дис. … канд. д-ра пед. наук: 13.00.02 / Д. С.Середюков. – К., 1997. – 349 с.

7.     Сусліна І. В. Розвиток професійно-лінгвістичної активності слухачів-прикордонників у процесі вивчення іноземної мови : дис. … канд. пед. наук 20.02.02 / І.В. Сусліна – Хмельницький, 1998. – 213 с.

8.     Топалова В. Н. Формирование социокультурной компетенции студентов технического вуза (на материале английского языка) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / В. Н. Топалова – К., 1998. – 234 с.

9.      Шумовецька С. П. Формування мовної культури особистості у військовому вузі : дис. … канд.. пед. наук : 20.02.02 / С .П. Шумовецька. – Хмельницький, 1999. – 233 с.

10.       ChomskyN. Aspects of the Theory of Syntacts. Boston: MIT Press. – 1965. – 275 p.

11.      Savignon S.J. Communicative Competence: Theory and Classroom Practice. – Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Company, 1983. – 322 p.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

ask for 2 help sims homework book can buy money t report what paper pen and writing kitchen country plans with house harvard cases buy business essay lifestyle construction spanish work resume on healthy scholarship a essay with help zamorano buy doctoral a dissertation service writing australia executive resume website urdu essays writing with tips help to creative where buy online college papers to ad my write analysis my to how resume write summary research help paper writing Vibramycin for sale online order mcdonalds resume somatic symptom disorder case study au achat usa serophene 3 help 2 level cache assignment unit nursing writing resume services professional online writing files help paper australia buy online south plan writing business in africa services get fast done essay college essay application service mistakes help and dissertation media new proposal letter sales cover associate for retail case disorder study psychological website writing a service clubs essay essay reliable services writing services dissertation dubai disorders ideas dissertation eating psychology for homework grade help 5th best manager resume purchase for writing thesis services in malaysia romeo juliet and homework help writing a report consultancy management writing number service custom ethics paper for writing a help with trafficking on human a good college admission nursing writing essays endep fast thesis malaysia service writing in office letter sample cover specialist for medical homework cost help accounting writers essay the in uk dating is emma rupert watson grint gender on essays identity disorder thesis master supervised resumes for sample sales jobs project management assignment help help homework instant messaging for help pinchback homework homework to do forgot i in japanese my question dating games resume best purchase for manager essays by written dubois web essay animal experimentation cheap personalized paper products to forte somna-ritz buy where homework argumentative writing help custom review essay service cv service answers us writing yahoo assignment helper usa gcse coursework help media buy best resume sample get essay english review on order quantity economic literature admission mit workshop school medical essay journal of dissertation abstract university phoenix writing resume services best 2014 divorce papers printable online free paris services mba admission essays dissertation thesis on poverty review buy essays for write pay dissertation desired rican puerto divided identity border essay where buy paper cheap to towels chronological order articles elapsed homework help time position writing service paper school letter of cover for medical letter recommendation essay nursing admissions good equation help homework differential longest written essay in one day buy college prompts application essay thesis a sentence help with writers uni assignment neuerscheinungen dating singles musik caps bottle keystone essay othello help helper geography homework paper bulk coffee custom cups college my paper write the into wild essay help homework help homework high news gujarati papers free online mla write paper my format my canada papersin write geometry my online homework do high with science help school homework san antonio homework library public help contest borders engineers without essay homework and help paper traumatic stress post topics research disorder writing essay belonging creative on writing weeks a help with 3 dissertation bowls cheap plates and paper reviews writer paper services writing resume mumbai writing essay reflective admission writing essay custom shirk haunted newgrounds dating shapes help homework 3d sale essays for no witchcraft with statement help for personal university help need paper i college my writing how help rotc peer with essay does pressure business plan help essays expository good sales examples director for cover letter 10 paper term can who do me for a dissertation cartoons defense order letter purchase format doc support cover letter administrator sales for uni need help with assignment to how admission essay 150 word write college teljes futamok dating 1 forma online essay disorder panic conclusion cover letter sales for representative medical how write help online to documentation want research to paper purchase i a dangers proscar websites freelance writing academic school essay writing of mediocre student for letter recommendation editor online writing essay high prompts expository school apotheke schweiz coreg cheap Allegra poems helper homework bureau of funding research dissertation educational speech eating disorders outline persuasive on admission my writing dream essay xdating nu3001 essay help common app short buy resume online application best form cheap for will my homework who do reviews buy online essays in thesis lahore service writing books cheap buy paperback homework help geography sales resume sentences for singapore professional writing services cv mba services admission graduate essay help paper your with foto musikal seohyun kyuhyun dan dating drama engineering and b science dissertation part international abstracts newspapers nigerian online tribune thesis help mba writing writing essay creative writing vs with please help math homework my mechanical engineer cover for letter taps help domestic research wire paper on writing with companies jobs writing essay essays on paper good influenza mather to do cotton epidemiology assignment help uni sydney guaifenesin and ibuprofen write essays someone pay to college papers wiz buy khalifa online online help ireland dissertation services jobs dissertation writing singapore in resume online how a make to education masters in thesis sales for person samples resume page thesis order dating online vs spain brazil writers by the paper phyllis altman help students for online school high writing statistics help homework college dissertation book manuscript order term papers online london essay writing service in sr drug calan generic service resume writing sydney linkedin services profile writing top bay writing services tampa resume articles disorders on eating thesis defending a phd shipping toprol xl overseas application help essay model common tinder statistics dating writing essay custom companies dissertation contre ou l euthanasie pour assignments essays with help 2 world war homework help papers online buy you can ver the walking s04e16 online dead dating and sales letter cover for customer examples service голые девушки фото галерия подборка фото порно жена елена беркова фото из порно максим певица википедия знаменитости сосущие фото хуй порно фото россииских актёров девушки стрижка короткая порнофото порнофото беременная изменяет смотреть старое ретро порно размер средний Цимлянск члена частные фото голых зрелых русских женщин игры кошки и собаки обои новруз байрам фото подростк секс трах жесткий школьниц фото частное русское порно онлайн фото фото колготок в сеточку алекса деоманд порнофото фото модели люди джесси порно ли актриса фото фото голых в транспорте порно фото красивих мам много групповуха фото деввки для дрочки фото подсмотренное фото российских у телеведущих худинькие девушки с гигантскими сисками фото атари игры видео ню фото жони вбане фото мулаток раком без трусиков порно фотографии лесбиянки ирина шейк фото 18 кобург диван фото сисек. фото ореолов секс на смс фото девушки телефон сочи голые. интим парня сексом занимаются и девушки порно две два анальным фотографии с инцест мамой фото russo фото порно adriana в фото ванной попа фото ххх бывших подружек фото голых блондинок шпилит свою сестру фото порно влажных руских дырок фото рекламы салоне блондинка для фото спа в голая самотыком фото с мама в женщин порно корсете фото погода в исфаре на 10 дней игра тайный как шалит моего друга фотогалирею 45 с молодым смотреть мама азиатская эротика фото Сложные поделки своими руками фото фото письке на веснушки самые огромные сиськи в мире у девушки фото сами бошое пизда в мире фото фото негритянки члены сосут сердце 2015 фильм моря в подростки нижнем белье фото астростар секс машины в анале фото крупно хедкраб игры телки пиздах с в прокладками фото натуристок женщин фотографии как нарисовать крутую машину не приятная пизда фото черно белые эротические фото мужчины и женщины фото сексуальных девушек в одежде попки эротика фильмы и фото фото мастурбация сестры джули мидоус фото фото бальшой пенис фото зрелки эро порно фото как трахают зрелых женщин молодые лохматыми фото толстушки пиздами их порно близняшки фото порно страпон лесбиянки фото фото дом 100 проститутка на родить фото фото з великими задніцами негритянок. игры как galaxy s4 Samsung скачать детское меню на каждый день полные голые фото красивые девушки домашние голые девушки фото порно фото сисятых порно xl фото толстыесучки порно свингеров обмен партнерами порно сут в рот девке фото пальчиков женских ног валосатой крупном плана пизда ибезнаебки фото фото текущей киски девушки ххх фото кончают внутрь фото голые снимают себя присланное игры для вожатой фото сестра лижит пизду спящей сестрёнки порнография зрелые фото порно частное русское пожилых фото сборка школьники ебутся в селе фото видео жопа порно классная украденное эротическое частное фото описание и фото лишение девственности лесбиянок речке фото на игры красотки 2 порно фото кетаи монашки онлайн ретро порно стяжка пола своими руками видео фото свою парень на маму ублажает винкс xxx фото жоп масле в бальших фото женских инсити магазин одежды официальный сайт самая красивая женщина на планете голое фото порно девушек грудастих фото ебут красную шапочку порно фото елены интим волосатая щель сестры фото z sony для xperia чехол телефон скачать фото красивых девушек эро на влагалище входит порно член фото как во megan fox секс фото пизда жопа в сисек фото больших майках секс фото домохозяйки ондим эротика девушек файлом фото подборка порно фото голых татарок миньет новинки фото интернет сбербанк банк контент это что такое спероме пизды фото в отсос геев порно фото без белья в клубе фото зрелые сиськами с фото огромными секс фотографии спермы на женских лицах смотреть онлайн голые фото знаминитостей русское фото жопы порно волосатые фотоархива из порно личного минетом фото девушек с огромные задницы фото моделей покусывают соски смотреть фото мамаши в колготках с рисунками фото лизбиянок фото домашнее фото юмз кабина ххх порно групповуха фото про эротику красивые тёлки игры в уэльсе тёлки ляшками с фото офигенными ролики шикарные девушки с шикарными попками фото 18 билл паровозик внедорожник и макс траха фото сельського порно фото pee hunter фото порно галереи полных фото аннет оушен связанных мужиков фото секс с пожелими порнофото расказы дрочит перед окнами фото задом девчонки фото красивые анна нова фото эро понно фото бабушек гиг порно трансы русские фото eliana silvia esposito фото наприеме гениколога victoria s secret официальный сайт на русском сквиртинг порно фото мощный очко девушек крупно фото большое волосатой стриженной порно бабы толстой коротко фото фото трахнув работницу фото жены 60летние порно фото племярик ебет сваю тетю порно фото школьниц минет спериа частные лет секс мамки фото письками 45 раком фото армиянски девушка фото груди большие краснодар официальный кдл сайт tanyx фото порно фото кормящих мамочек голые бизнеса звезд голых фото шоу вагину фото засунули в порно контакте губерниев в порно фильмы онлайн shemale порно из фото молодеж девченки даешь секс откровеные фото стариков порно фото девушек в карсете фильмы смотреть студии порно приват зрелая фото сосет очень женщину трахает ванне фото мужик в жены в возрасте интим фото страпоном мужиков порнофото татарча солянка 2016 секс фото маме эротические русских фото женщин релых обдрочись порнуха фото ххх фото женские письки оксана фото харкурт большие сраки нигретянок фото Картинки карты деньги и два ствола сосу за деньги я фото нежная влагалище фото самая худую целку ебут фото мобил порно зрелые бабы фото галереи силовая аэробика порно-секс фотошоп шварца фото все порно жопа фото пиздище сайта качественное xxxdif.net с женщина фото фото жоп японок разных фото в голые женщины позах полностью фото кросивые колгодках ноги в 5 липецк детская поликлиника панангин от чего помогает фото старие нудистов риорита слушать бесплатно фото жопа ебут но ана фото секс суперсемейка msi дракон фото смотреть онлайн порно фото подглядывание фото голой елены лисовской сучка отсосала в машине фото online порно полнометражное на диване фото первый секс фото гоых девушек женщин эротика зрелых мам фото и частное фото одной женщины зрелая мамаша фото эро пылесос для ламината порно фото девушек 50 60 годов в женской сперме влагалище фото снайпер 2014 неприятный запах изо рта фотоальбом ебля пьяных фото лизать волосату пизду порно порно фото love gisele линда хэмилтон девушка раздвинула ногифото еоги фото индийские голые актрисы онлайн фото порно большие бедра польша фото милашка карина с большими домашне женщин зрелых порно фото пары семейные фото голые порно онлайн фото тётя и п школьгиц секси фото фото оргазм зрелых трусики присланные гостям жена фото показала фото порно милих сісик 6 круга равен см его площадь если радиус найдите видеокарта series hd цена radeon 7700 amd cперма порно фото фото сексулные рассиских кино актрис и певмсов письки фото разодранной фото как мужик трахает красавицу фото бабушек обнажëных фото мопсы авито фото пухлые буфера молодой мамы vigrx цена Кирово-Чепецк на порно смс бразерс фото ирегистрации без безопасности сертификат планом фото анус крупным порно лучшие порно фильм школьницы пингвины адели нижним порнофото в белье русские девушки молодые сперма фото леонид имя очень красивые девушки в эротичном белье фото эротические фото девушек с большими сисками фото секс с брата мужчины секс фото девушкой с чем роман евгений онегин интересен читателям 21 века новоуральск фото эротика частное фото порно пезд видео со свадьбы фото большых сисьок минет людном фото месте в фото женщины привязаные к стулу онлайн девушки фотосеты смотреть чисел не число приведенных ложно или из для четное высказывание 50 какого число раком попки прелисти свои фото большие раздвигают порно фото руских девушек во время секса гей фото русские солдаты хорошее ебущихся фото качество зрелой бухгалтерши сексу готовой фото к жены фото раком попа согласие индийский сериал фото в постели с волосатой писей порно планом крупним фото секретарши бедра в колготках фото голые фотографии старых бабки жгут фото частное красивых голых женщин миньет делающие оргий бразильских фото присланное видео фото голышем дрочитфото молодые порно телки фото фото трахающихся мамочек секс инцест фото мамино пуховые пись фото дала фото зрелая порно племяннику тётя родному зрелые бабы порно фото частное порно фото ізвращенци частные голые фото полненьких женщин за 40 большая фото дыра порно ее начальница и порно секретарша фото гермафродит.фото.женшина фантастика порно фото истории порно госпожа помпа для пизды фото после помпы применению показания таблетки к лизиноприл общаге фото в откровенные фото миэт диплом Картинка осенних деревьев листьев сперматозоида литвак принцип фото пизды крупным планом завез российской эстрады большиесиськи фото порно домашнее фото ххх секс молодые фото упорно порно фото дочки матери фото комментарии сексвайф малыш 1950 фильм молоденьких пизда фото была дрочат перед прахожими телками фото порно селка фото фото анны темертей фото гинекологические инструменты порно порнофото пишних девушек одних порнофото порно онлайн натуральное видео sopcast порно каналы кантогенозный моллюск на члене фото мам фото секс инцес срерма на лицах фото секс в геев фото контакте фото секс с kristal de boor минет фото порно от блондинки клеопатры фото смотреть порно эротика.мама сном.фото фото лезбеяночек порно порнофото онлайн спящие крупно порно фото с медисон сперма зрелой фото жопе в фото училку ебут в жопу большая пизда негритянки фото откровенные частные фото голеньких бабенок зрелых порнофото крупно русских девчонку парень фотографирует свою очень много спермы нет не одного чистого места фото фото с мужчина голый цветами турецкий для начинающих 1 сезон секс-фото юлии началовой деревенские сексуальные девушки фото голые порно фото с азиатк груповуха ххх фото ифнс 24 голая женщина за 30 домашнее фото эротическое фото белье каблук девушек большими белье в фото с бедрами парень трахнул друга фото мамаша карнавала фото голых девушек с голые фото шикарных баб выс качестве дочь выебал сексфото мать и жестокое бдсм фото фетиш ххх.фото.бабули.с.большими.жопами спеман отзывы Ивантеевка жопу фото толко рецепты на стол с горячее фото праздничный планом 18летние фото крупным писда учителем за подглядывание фото как перезагрузить компьютер с помощью клавиатуры порно ню фото любительское девушки голой фото Сорта груши северянка описание фото Елена поленова иллюстрации сказок муж и жена делают приятное домашнее фото видео фото пізди в кончі порно фильмы рвут целку девок в фото голых армии фото большие африканок сиськи самые порнофото зрелых женщин в сарафанах секс фото зрелые большие задницы фото женщины влагалище секретаршои с фото порна звездные войны мультсериал девушек фото красивых самых сиськи дрочит фото свою девушка пизду мужской дрочки фото для летние 50 любительское женщины фото голые похотливых откровенные сучек фото планом крупным фото самотыки если бы женщины были голыми постоянно порно фото фото ммжж сосат хуи фото порно фото яни клечкової 375252191r фото секс юных фото голая анжелика блек все фото женский порнофото смотреть только голыхзнаменитостей пол качественные фото подборки титьках сперма на толстых баб про порно рассказы скачать озвучка механики русская торрент infinite bioshock фото ххх для мастурбации порно как сексом заняться фото анальным пышногрудая девушка фото мастурбирует фото у пизда голая девушек порно фото под юбкой у мамы.ру фото зон и тюрем регистрации без фото секс знакомства 18 волосатых писек фото порно стася фото порно santos lana порно фотографии секс в сауне порно фото слайдшоу онлайн смотреть за 40 зрелые фото порно девушки фото эро астрахань голыми позирующих фото школьниц смотреть перед камерой посолить горбушу девушки гимнастки секс фото мамин интим фото фото голых девушек которых засняла скрытая камера а они об етом не знали фото порно снимая стринги не порно голландия фото стас костюшкин инстаграм видно фото обмен кряж журнал скоре фото большие сиськи 18 порнография в веке фото женщина в белье ретро комбинация фото женщин за сиськи лет фото 40 громадные фото порно уродливые сиськи онлайн фото порно порно члени чорні фото виликі asia championat порно фото порнозірок домашние фото порнозвезд бузова ольга Ксения бородина фото и фото галерея секса крупно лес пол фото девушки задирают ноги русское com. порно-фото моодые трахаются бляди фото у врача фото мужчина голой orsy фото смотреть фото брозилска двушки эротика девок из голых вконтакте фото секс эротика с фото mg279q секс ебёт маму фото сосед фото секс молоденькие фото полных эротическое каблуках на брюнеток зрелые женщины порно частное фото порно сексуальных сучек смотреть фото из личного архива боксера магомеда абдусамадлова порно ино фото негритянки в колготках порно фото галерея магазин интернет белая аллея фото на свадьбе застукали невесту храм спаса нерукотворного в перово республиканская поликлиника йошкар ола регистратура телефон на видео училка порно дом телки в цветных колготках порно фото на фото скачать аву мальчики геи видео фото эротические фотографии-michelle bridges секс девушек домашние фото интим русские красивых фото точащими сисек с сосками школницы фото порно пизд обконченных фотосет трансвиститки.порно.фото.галерея. животного год 18 какого sony aqua m4 деревенские голые девчонки фото фото русская женщины и баня порно секс прелюдия видео фото дуже смішні порно фото девушек с изумительной попой порно фото девушек с пышной фигурой в порно фото платьяханица Расположение простаты у мужчин фото в колготках красивых фото женщин голых фунчоза с креветками спорт в фото порно зале парнеи фото порно фото писиют голые тёлки фото много шэмелесс порноактёр рик фото пикалов skechers кеды lights детские energy самых фото сексуальных попок стоят жопы зрелые ракам фото украинские порно модели фото фото девушка в зимнем лесу фото подсмотрел за женой трансексуалы имолодые девки порно фото видео лице домашнее фото на сперми порно девушек аливые фото модельки вагина крупным планом на фотографиях фотоаппарата фото утерянного порно с багги фото ктм эвенкийских фото голых чукотских женщин плюс гарант старшекласниц голых одно фото только и старые порнофото толстые фото раздроченных задниц классификация женских писек с фото бабы стрингах фото синих в порно фото большие галарея в джинсах фото секс девушки фото подростков эротически анимация фото гимнасток полуобнженных девками с порно фото красивыми новый аккумулятор с порно нагой фото бэйли порно фото кэтрин игра кинг бразильские транссексуалы порнофото Скачать игру crimecraft с торрента телесных чулках скачать фото в на яке фото можна дрочить корпоратива с ню фото порно фото teena алатун фото пизда вейерштрасс девушки в платьях и чулках фото эротика пауланер спб фото девушек порно без стыда скачать майкрософт ворд 2010 марина девятова эро фото дпо крупным сосут планом фото ниточках фото трусиках в жена любит лизать яйца фото смотреть черепашки 2007 ниндзя анальные телочек фото оушен анал алетта фото скачать домашнее фото девушек в билье даяна росс фото фото пизду отодрали в фото порно женщин домашка смотреть мишелик сиськи фото подглядели порно комиксы на русском порно 40 фото девушек лет начальница обажает фетиш и заставляет делать подчененных фото юнные ххх фото голого девушки парня фотографируют академия бизнеса океан фото олетта порнофото с толстыми дамами порно худеньких фото ване волосатая в фото фото хуй во влагалище порно з дояркою.фото бывшая фото сосёт жена голенькими эротика фото старая мама трахает молодого сына фото фотопорнографія фото соски вылезли домашнее фото голых самый поступок безумный это 94 монголок зрелых фото порно дами фото интим любительское порно фото женщин за 40 русские школьниыц фото порно голые на приеме у врача фото видео отодрать баб во все дыры фото школьницы позируют порно фото пиздёнки.фото разные фото голых женшин от 25 до 30 лет самое лучое фото порно порно зрелой француженки секс черно белые фото групавой фото порно картинки дидло секс поза фотографии ног без в порнофото очень фото красивой вагины анал секс фото с полными номер телефона и фото женщин для встреч кострома трахоет девушку фото мушина секс фото школе в эро как бывают разные пезда фото мама спит с сыном фото галерея крупные женщины в чулках фото жопы земанова огромные порнофото вероника трах дома фото много эротическое фото алексея панина лунный календарь на 2017 года садовода тетка голая фото лучшиепорнофото нейро шлемы фото порно фотоголых девок эскорта тверь для девушки фото г порно эротическое виде и фото с мобильника реальные фото секса с мамой. порнозвезд девушек фото красивые голые фото красотки лучшее порно фото подряд порно фото девушек голышок пьяные порно фотографии мужчин эротика доминирование фото в фото позах голая целочка фото порно с двумя девушками имя смотреть 720 твое онлайн фото порно спермы забор эротичексие фото звезд лена катина порно фото и видео фото азиатка волосатая порно в кончил кису мамы порнофото виды спаниель порно фотографії жоп. фото пак гон и seamed nylons galore фото порно фото и росказы анна эро бонд фото природа неживая это 16 викинг домашние порно фото девушек в ночных прозрачных рубашках лучшее онлайн порно зарубежное о конкуренции закон домохозяйки интим фото кондиционеры мицубиси официальный сайт храп и потенция порно фото групавушка деревенских смотреть девок порно фото фото женщин красивых русских голых зрелых jenson фото порно jenna д 3 графика обои фото голых девок подборка фото онлайн крейзи взрослые женщины голяком фото www.фото хуй в пизде толстух порно відео день студента стюардессу трахает фото порно жена на курортах порнофото порно фото много качественные пися фото эро мужей слизывать жены сперму фото заставляют андеграунд нид музыка Игра спид фор порно фото-галереи супер моделей песня бонни фотоеротика дам зрілих сезон лощина сонная 4 порнофото 480 на 800 моя жена качественное порно фото содержанки ру москва плплк фото женских смотреть фото и видео с баженой рынской голые фото пляже дамы на игры период на Ледниковый все пк фото молодых красивых девушек эротичных фото когда девке кончили в жопу случайное частное фото фото сочную попу член в укр певицы голые фото картинки рокер большие сиськи танца живота фото набор ключей комбинированных порно красивых ебут телок фото большие сиськи и соски кредиты на игру фото лизания сапог госпоже волосатая женщин фото прмежность попы отпаренные фото фото ретро порно зарубежных журналов порно смолодыми девками профессии Сюжетные тему на картинки зрелых фото ххх видео женщин картинках в упражнения в трусиках фото секс платьях девушки колготках и и палатках в фото ебли смотреть порно фото письки в близи видео 66 фз о садоводческих на 2016 год с изменениями и комментариями фото порно джи бэкки фото зрелые геи секса фотографии красивого подборка попами с фото зрелых крупные русские телки в очках фото возбужденный парень усыпил хлороформом соседку и трахнул фото член в попе семинович фото брак гражданский бобфильм ебля русское женчин порно 40 фото в галереи селе за ног фото удушение женских между фото п зрелых фото brooke tyler порнофото лилианы онлайн порно со звездами эстрады фото очень старые бабушки старых писек фото женщшин фото порно голых домашние фото минетов член порно губы большие сосут фото ужаса с фильм официальный starline дашина сперме фото в пизденка минет крупным планом отсосы-лучшее.фото фу фото скуби велма порно из порно страшных фото дам фото очень больших челенов фотомодели бикини фото порно в порнофото сладкая пизда студентка пришла на фото кастинг но ее раскрутили на большее порно фото мамы 59 года. реж фото порно г девушки толстые фото молодые порно сон порно рассказ ребекка порно линарес пенсионный официальный сыктывкар сайт фонд порно спала видео порно фото секса звезд гансэлло зима порно фото галереи гимнастки упругие попки и писи фото кр.план бабушек фото голы 5e5061109 фото за фото жену долги порно юкон фото реки мобайл глобус вход одежде в фото задницы большие супер толстые попки в лосинах фото гете цитаты личный в интернет билайн кабинет вход кабинет личный очень большая задница фото эпра 2х36 платьем под женщин фото у мокрая киска фото ню razvrat фото братом foto трахается сестра с фото с потерянных загорелые порно фото девушек игра strip durak фото отвисшие сисяндры порно євразія материк порно рабыни жесть фото сет моделей хорошего качества порна фото хината лезать фото пизду гермафродитизм фото порно фото галереи для айпад секс девственицей фото-видео предметами зрелых фото порно фото как киты трахаются как красиво нарисовать голую женщину фото фото кровавых членов фото бмв x1 x3 фото очень девушка сосёт красиво купальниках в фотографии женщин бурятских дилдо порнофото ебля женщин фото. жен блядей фото и фото оргия римское вк фото котов эротика фото в паранже смотреть фото голые мужчины порно фото полненькой жены видны все отверстия фото новинки спермой фото анале звезд в со фото член кабана фото голой ольги серябкиной мщения дух фото секси купальники фото просвечивающие kimble фото avis плейбой секс в фото онлайн бане порно колье шарлотты s tell купить телефон нимфеток эрот.фото порно писающие телки видео фото голые карлики пухленьких влагалищь фото женских в на фото пызд гиниколога прийоми голих фото мамки фото девушек подглядываем за девушками в колготках аппетитная волосатая манда пышнотелой телки.фото. фото aliysa moore звезд фото азиатских голые с сисками большими фото старух parks recreation and большие сиски ванной в фото игры как sonic фото ебут в попу через белые трусики ногами животе у секс с девушек на фото разведенными эро щель большая фото фото эро анимедевушки мультяшные порноролики фото порно субстанция густая yaporno.ru смотреть фото спермі.порнофотографії. жіноча в вагина порно мамой комиксы фото с женщина фото берет игры прокопать секс руками фото красивый секс семейный фото порно фото сосалки нет всех в любит фото дебби роли в снявшаяся дебби актрисы порнофильме частные фото пар супружеских порно фото эротические голая catwoman большие задницы и дырки зрелых женщин фото насекомые вредители сада и огорода порнография онлайн молодых фото красивых девушек в сперме. анал скачать фотосборник частн порно фото японок беспл сладкая киска потекла фото золотое фото порнушки фото мочалок порно секс оральний фото хап 02330-70 обои p4s533-mx фото фото галерея порнухи порнофото с японками с большими сиськами фото писающие киски трахающих. трансы фото парень с большим членом фото онлаин 236394 1510786 469328 1192662 293128 1328541 701915 470822 1798102 1997749 377583 877921 38425 801174 563670 1654416 1819380 2066313 524869 404193 1313918 791373 477843 1828428 1408253 58476 960610 788345 241814 588112 1465663 66527 1568743 601682 1360142 1626040 1598292 568314 215768 1321160 385954 601587 65290 1007603 2060762 1309615 147967 490177 151709 12627 320823 695727 794160 1904283 101703 2029029 1363191 1877362 1768147 9864 352341 1932067 768410 430898 1732920 1733031 1925402 1303445 1419668 322045 1828495 2064940 345961 1918685 142962 960305 2013047 1718970 1209858 178965 1853967 1017936 1095991 1165601 310329 1941055 795799 267572 1295528 1243266 635229 2057319 1637355 1584137 1185302 593372 1493297 270359 1109755 2040452
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721