Взаємозв’язок складових іншомовної комунікативної компетенції спрямований на здійснення ефективних професійних обов’язків

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.141

Чорній В.Я.

канд.пед.наук

доцент кафедри іноз.мов

Львівського інституту банківської справи УБС НБУ

 

Анотація: Стаття присвячена проблемам викладання професійної іноземної мови для студентів економічних факультетів. Аналізуються складові іншомовної компетенції майбутніх фахівців банківської справи (лінгвістична, соціокультурна, стратегічна та професійна). Також подаються різні підходи науковців до трактування даної компетенції.

Ключові слова: професійна іншомовна комунікативна компетенція, лінгвістичний, соціокультурний, стратегічний та професійний компоненти.

Анотация: Статья рассматривает проблемы преподавания иностранного языка студентам економических факультетов. Анализируются составляющие иноязычной компетенции будущих специалистов банковского дела (лингвистический, социокультурный, стратегический и профессиональный). А также предлагаются различные подходы ученых к рассмотрению выше упомянутой компетенции.

Ключевые слова: профессиональная иноязычная коммуникативная компетенция, лингвистический, социокультурный, стратегический и профессиональный компоненты.

Annotation: The article is dedicated to the issues of economic faculties students foreign languages training. The components (linguistic, socio-cultural, strategic and professional) of foreign languages competence forming of the banking business future specialists are analyzed. Various approaches of scholars to the consideration of this competence are also offered.

Key words: professional foreign languages communication competence, linguistic, socio-cultural, strategic and professional components.

 

Глобалізація суспільства, потреба особистості в швидкій адаптації до умов полікультурного світу, який весь час змінюється, посилює інтерес до мовної освіти як важливого інструменту життєдіяльності людини в полікультурній і мультилінгвальній спільноті людей. Мовна освіта є важливим засобом, котрий формує свідомість особистості та її здатність бути соціально мобільною в суспільстві, сприяє веденню діалогу культур у світі, що глобалізується навколо розв’язання  різноманітних проблем.

Таким чином, необхідно зазначити, що сучасний етап розвитку психолого-педагогічних досліджень, які пов’язані із проблемою викладання іноземних мов у ВНЗ фінансово-економічного профілю, характеризується існуванням різних підходів та методик. Як показують результати вивчення наукових доробок спеціалістів (Г.П. Богуславська, Є.А. Масилко, В.Л. Скалкін, В.Н. Топалова), спостерігається певне домінування у ВНЗ комунікативного підходу до вивчення іноземних мов. Такий стан речей можна пояснити з огляду на те, що цей підхід передбачає таку організацію навчально-пізнавальної діяльності, при якій студенти постійно перебувають у процесі спілкування іноземною мовою, та сприяє вирішенню завдань формування у майбутніх фахівців практичних умінь іншомовного спілкування і розвитку комунікативних здібностей. Комунікативний підхід забезпечує систематичне оволодіння функціональними та структурними аспектами мови, спрямовує студентів на підвищення рівня професійного спілкування на основі використання іноземної мови як засобу спілкування.

Зазначимо, що незалежно від того, який саме підхід використовують викладачі, вони націлені на формування у студентів належного рівня готовності до професійного спілкування на основі іноземної мови, тобто формують у студентів іншомовну комунікативну компетенцію. Таким чином, іншомовна компетенція як особливий феномен та інтегральна характеристика особистості майбутнього фахівця банківської сфери передбачає в своєму складі відповідну систему якостей, здібностей та засобів ефективної взаємодії та спілкування іноземною мовою.

Ми поділяємо думку В.Н. Топалова [8] у тому, що вивчення іноземних мов у ВНЗ повинно бути спрямоване на оволодіння студентами професійно-орієнтованим спілкуванням, сприяти комплексному розвитку їх іншомовної комунікативної компетенції та підвищенню загальнопрофесійної підготовки. Для встановлення контактів із закордонними партнерами  майбутні фахівці банківської сфери повинні володіти теоретичними знаннями та уміннями спілкування по своїй спеціальності, тому вивчення іноземної мови повинно відбуватися у безпосередньому зв’язку із майбутньою професією. Вважаємо, що сьогодні необхідно надати майбутнім фахівцям ґрунтовні знання, які б сприяли успішному використанню ними інформації соціокультурного напрямку. Враховуючи ці аспекти вважаємо за доцільне зупинитися на аналізі сутності феномену іншомовної комунікативної компетенції та проаналізувати особливості цієї наукової дефініції.

У науковій літературі зустрічаються такі поняття, як: «лінгвістична (мовна) компетенція», «лінгво-комунікативна компетентність» та «іншомовна комунікативна компетенція». Зазначимо, що в науковий обіг спочатку було введено термін «лінгвістична компетенція». Його автором є Н. Хомський. Науковець характеризує дане поняття як необхідний та достатній набір лінгвістичних засобів і знань, а також відповідних граматичних правил відносно їх перестановок та змін. І.В. Сусліна [7] в якості основних виокремлює наступні показники лінгвістичної компетенції: знання іноземних слів та словосполучень, що належать до сфери професійного спілкування; мовні вміння та мовленнєві навики, які поєднані із розумінням іншомовних текстів по спеціальності під час читання; мовні вміння та мовленнєві навики, які поєднані із говорінням іноземною мовою на різні професійні теми на основі адекватного використання знань, можливість проведення аналізу, синтезу, порівняння та узагальнення.

Лінгво-комунікативну компетентність К.Ш. Бікмурзін [1] трактує як базове інтегральне особистісне утворення, що передбачає гносеологічні, праксеологічні та аксіологічні характеристики. Автор стверджує, що вона поєднує в собі знання іноземної мови та професійні знання, а також мотиви пізнання, уміння, ціннісні відношення. У цілому, структура лінгво-комунікативної компетентності представлена трьома компонентами: ціннісно-мотиваційним, когнітивним та діяльнісним.

Зазначимо, що найбільш вживаним є наукова категорія «іншомовна комунікативна компетентність», яка тісно пов’язана із безпосередньою організацією процесу вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням та передбачає наявність певних лінгвістичних, психологічних і соціальних критеріїв. Специфіка іншомовної комунікативної компетенції в порівнянні з лінгвістичною компетенцією передбачає здатність особистості адаптувати вихідне значення мовних структур до сприйняття інформації та організації мовленнєвого процесу з урахуванням фактора співрозмовника і контексту ситуації іншомовного спілкування.

Отже, можна стверджувати, що у наукових колах виокремлено три основних підходи до розуміння цієї дефініції. Зокрема, іншомовна комунікативна компетентність – це:

·        актуалізація базових навиків та умінь, що передбачає готовність до прояву компетенцій у стандартних та нестандартних ситуаціях іншомовного спілкування (особистісний підхід);

·        комунікативні та пізнавальні здібності, пізнавальна активність, мотивація, креативність і готовність до іншомовного спілкування (системно структурний підхід);

·        багаторівнева інтегральна особистісна якість, яка дозволяє ставити і вирішувати завдання і проблеми різного рівня складності в галузі іншомовної взаємодії (акмеологічний підхід).

Наведемо різні підходи науковців до розуміння наукової дефініції «іншомовна компетентність». С.П. Шумовецька [9] розглядає це поняття як складний феномен, в структурі якого корелюють три види факторів: лінгвістичні, психолінгвістичні та соціолінгвістичні. Д.І. Ізаренков [4] під цим терміном розуміє здатність людини володіти одним, декількома чи усіма видами мовленнєвої діяльності. І.Т. Гаркуша трактує його як «систему внутрішніх ресурсів, необхідних для побудови ефективної комунікативної дії в конкретному середовищі ситуацій міжособистісної взаємодії» [2, с. 21]. І.А. Зімняя [3] іншомовну комунікативну компетентність розглядає як складну психічну функцію, що полягає у переробці та видачі інформації за допомогою іноземної мови в процесі спілкування. У цю наукову дефініцію авторка вкладає здатність людини виступати в якості суб’єкта іншомовного спілкування та організовувати свою мовленнєву діяльність в її продуктивних і рецептивних видах, що відповідають кожній конкретній ситуації мовними засобами і способами.

Науковці мають схожі погляди стосовно того, що іншомовна компетентність повинна охоплювати певний набір комунікативних технік (володіння темпом мовлення, інтонацією, паузою, лексичним різноманіттям, навики недирективного і активізуючого слухання, а також невербальна техніка (міміка, пантоміма, фіксація погляду, організація комунікативного простору).

Розглянемо підходи науковців до трактування сутності іншомовної комунікативної компетентності фахівців банківської сфери. Зокрема, І.І. Галімзянова під іншомовною комунікативною компетентністю майбутніх менеджерів, що працюватимуть у фінансовій сфері, розуміє сукупність умінь та навичок, які дозволяють використовувати іноземну мову як у професійній діяльності, так і для подальшої самоосвіти на рівні, який є необхідним для виконання професійних функцій. Є.В. Кліменко трактує іншомовну комунікативну компетентність майбутніх банкірів як «результат затрачених ними зусиль, які спрямовані на формування таких іншомовних знань та умінь, які лінгвістичні, професійно-контекстуальні, психологічні, соціальні і ситуативні стани мови як засобу професійного спілкування в галузі фінансів і особистісного спілкування» [5, с. 11].

Узагальнивши погляди науковців, мипід іншомовною комунікативною компетентністю фахівця банківської справи розуміємо наявність необхідних теоретичних знань та практичних умінь у галузі іноземної мови, які є необхідними для встановлення та підтримки професійних контактів, реалізації ефективного іншомовного комунікативного процесу у процесі практичної діяльності у банківській сфері. У процесі дослідження встановлено, що на рівень іншомовної комунікативної компетентності майбутніх працівників банківської сфери суттєво впливають певні чинники, серед яких такі:

·        розуміння професійних норм та цінностей, які прийняті в іншій державі, мовою якої спілкуються;

·        стан розвитку власних потреб, почуттів та ціннісних орієнтацій;

·        рівень розвитку перцептивних умінь;

·        власний життєвий досвід та загальна ерудиція.

Отже, іншомовна комунікативна компетентність майбутнього фахівця, що надаватиме банківські послуги, передбачає теоретичні знання, що забезпечують здатність вільно розуміти іншомовні повідомлення; практичні навички та уміння вільного і невимушеного спілкування, що здійснюється на основі засобів іноземної мови.

Зазначимо, що на сучасному етапі ще не вироблено єдиного підходу відносно компонентного складу зазначеної наукової дефініції. Однак низка науковців виокремлюють у її структурі три компоненти: граматичну, соціолінгвістичну та стратегічну складові. Проведемо короткий аналіз поглядів фахівців у цьому аспекті. На думку М. Каналь, іншомовна комунікативна компетентність складається із чотирьох компонентів: граматичної компетенції, соціолінгвістично-культурологічної, стратегічної та компетенції дискурсу. Зокрема, граматичну складову науковець розуміє як оволодіння певним лінгвістичним кодом на основі уміння розпізнавати лексичні, морфологічні, синтаксичні і фонологічні особливості іноземної мови. Соціолінгвістична передбачає наявність здатності розуміти соціальний контекст іноземної мови. Під час спілкування іноземною мовою людині доцільно продемонструвати конкретну соціокультурну компетенцію, дотримуючись академічного стилю мови. Науковці переконані, що успішно спілкуватися можна лише у тому випадку, коли людині притаманне відчуття вірної соціолінгвістичної дистанції, а також уміння орієнтуватися в іншомовному середовищі, що й утворює суть соціолінгвістичної компетенції. Компетенція дискурсу є вагомим компонентом структури іншомовної комунікативної компетенції, що виявляється через інтерв’ю, ділову розмову, репортаж, інструктаж. Саме компетенція дискурсу вимагає від особи як розпізнання теми книги, так і розуміння основної структури та змісту телефонної розмови, офіційного документа.

С. Савіньйон [11] розуміє компетенцію дискурсу як здатність до інтерпретування певних висловлювань для логічного формулювання та створення змістовних текстів, які б відповідали конкретній ситуації. Стратегічна компетенція, як стверджують дослідники, –  це певна маніпуляція мовою з метою реалізації комунікативних намірів, що передбачає сукупність загальних здібностей особистості, спрямованих на використання всіх елементів своєї мовної компетенції.

Схожі думки щодо структури іншомовної комунікативної компетентності знаходимо у наукових доробках Д. Вілкінса. Автор переконаний у тому, що невід’ємними компонентами є такі компетенції, як: лінгвістична (знання лексичних правил, за допомогою яких формулюються висловлювання); соціально-лінгвістична (використання та інтерпретація мови відповідно до ситуації спілкування); компетенція дискурсу (уміння сприймати і успішно досягати зв’язку між окремими висловами); стратегічна (здатність використовувати вербальні та невербальні стратегії, щоб компенсувати нерозуміння, незнання мови); соціально-культурна (ознайомлення із соціокультурним контекстом, у якому використовується іноземна мова); соціальна (бажання і готовність вступати у взаємодію та співпереживання під час спілкування); універсальний досвід (знання про культуру країни, мова якої вивчається).

Наведемо ще деякі підходи науковців щодо структури іншомовної комунікативної компетентності. До прикладу, Д.І. Ізаренков [4] у структурі даного феномену виокремлює три основних компоненти: мовну, предметну і прагматичну компетенції. Автор стверджує, що формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів повинно характеризуватися чітко вираженою професійною спрямованістю. О.Ф. Волобуєва у моделі комунікативної компетентності виділила два елементи: лінгвістичний та соціолінгвістичний. Подібні думки з приводу складових комунікативної компетентності висловлює Т.А. Третякова. Авторка виокремлює лінгвістичний, паралінгвістичний, лінгвосоціокультурний, предметний, формально-логічний компоненти. Зокрема, під лінгвістичною компетенцією науковець розуміє здатність особистості сприймати та адекватно розуміти мовленнєві висловлювання. Паралінгвістична компетенція визначається як система засобів закріплення інформації в тексті, до яких належать такі елементи оформлення, як шрифтові особливості, пунктуація, кольорове оформлення, малюнки, діаграми. Лінгвосоціокультурна компетенція полягає в активізації та закріпленні знань про країну, мову якої вивчають. Предметна компетенція передбачає наявність цілісної системи уявлень про ту чи іншу сферу теоретичних знань щодо професійної діяльності, яка передбачає можливість обґрунтованих професійних суджень. Формально-логічна компетенція – це поєднання умінь орієнтуватися в побудові висловлювання із знаннями композиційних особливостей блоків знань, зокрема, і за фахом. Оволодіння майбутнім фахівцем кожним із виділених компонентів, на думку Т.А. Третякової, означає наявність у нього знань, умінь та навиків в галузі іноземної мови.

Дещо інші думки висловлюють Д.С. Сердюков [6] та В.Н. Топалова [8]. Зокрема, Д.С. Сердюков у структурі іншомовної комунікативної компетентності виділяє такі складові: мовну; соціолінгвістичну; предметну; комунікативну; професійну. В.Н. Топалова [8] відзначає, що при визначенні змісту і структури іншомовної комунікативної компетенції поза увагою залишається аспект предметного, соціокультурного і професійно орієнтованого інформаційного змісту комунікативної діяльності.

Отже, на основі проведеного аналізу наукової дефініції та дослідження її структури ми прийшли до розуміння того, що іншомовна комунікативна компетенція майбутнього фахівця –  це досить складний та неоднозначний феномен, що проходить стадію ґрунтовного вивчення як зі сторони педагогів і психологів, так і зі сторони учених-лінгвістів. Ґрунтуючись на наукових доробках спеціалістів у даній сфері, ми прийшли до розуміння того, що у структурі іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців банківської сфери в обов’язковому порядку, повинні бути представлені такі компоненти: лінгвістичний, соціокультурний, стратегічний і професійний, які у поєднанні будуть ефективним результатом професійного спілкування.

Література:

1.     Бикмурзин К. Ш. Формирование лингвокоммуникативной компетентности студента в образовательном процессе вуза : дис… канд. пед. наук: 13.00.04 : 13.00.01 / К. Ш. Бикмурзин. – Оренбург, 2007. – 179 с.

2.     Гаркуша И. Т. Формирование навыков общения и коммуникативных способностей в процессе личностно-ориентированого обучения устной иноязычной речи: дис. … канд.. пед. наук: 13.00.01 / И. Т. Гаркуша – К., 1994. – 180 с.

3.     Зимняя И. А. Психология обучения иностранным язикам в школе / И. А. Зимняя– М. : Просвещение, 1991. – 220 с.

4.     Изаренко И. Д. Базисные составляющие коммуникативной компетенции и их формирование на продвинутом этапе обучения студентов-нефилологов / И. Д. Изаренко // Русский язык за рубежом. – 1990. – №4. – С. 54 – 60.

5.     Клименко Е.В. Формирование иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности будущих финансистов : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Е.В. Клименко. – Калуга, 2004. – 200 c.

6.           Середюков Д. С. Теоретические основы обучения иностранным языкам в языковом вузе с применением информационных технологий : дис. … канд. д-ра пед. наук: 13.00.02 / Д. С.Середюков. – К., 1997. – 349 с.

7.     Сусліна І. В. Розвиток професійно-лінгвістичної активності слухачів-прикордонників у процесі вивчення іноземної мови : дис. … канд. пед. наук 20.02.02 / І.В. Сусліна – Хмельницький, 1998. – 213 с.

8.     Топалова В. Н. Формирование социокультурной компетенции студентов технического вуза (на материале английского языка) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / В. Н. Топалова – К., 1998. – 234 с.

9.      Шумовецька С. П. Формування мовної культури особистості у військовому вузі : дис. … канд.. пед. наук : 20.02.02 / С .П. Шумовецька. – Хмельницький, 1999. – 233 с.

10.       ChomskyN. Aspects of the Theory of Syntacts. Boston: MIT Press. – 1965. – 275 p.

11.      Savignon S.J. Communicative Competence: Theory and Classroom Practice. – Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Company, 1983. – 322 p.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help brainmass homework help essay european ap assistant for experience resume medical without dissertation philosophie sujets spell checker essay help essay with need a descriptive i argesului monastirea dating online balada essay no written plagiarized write custom services for writing resume teachers organize paper research a do assignemnt cheap my purchase master thesis best uk writing services resume dc services best writing atlanta in ga resume jobs coursework my java do services uk writing essay help transcription music homework research psychology dating online studies cross mechanism enyne metathesis generic cheap Atacand how assignment an on buy overdue time to resume az tempe services writing discount danazol caps pharmacy viva dissertation presentation letter resume writing services best and cover format engineers resume sample for experienced hair perscription no cream loss history us rubric to a essay essay what scholarship in say ap dc resume service writing prompt usf essay cheap to essay buy essay college admissions prompt golden root patient assistance purchase minutes a dissertation 15 how dissertation literature to a write review writing cheap services reviews service london cv writing north assignment legitimate help dissertation undergraduate acknowledgements puth megan trainor dating charlie is us help homework government resume c service chicago best writing persuasive to smoking stop someone essay convince to essay meister custom coupon by on critical essay cheaper the dozen louisiana homework online help best to essay buy online places an writers for sale essay accounts dissertation conference call proposal helper writing report writing art service thesis a help level psychology essay resume for medical sample consultant online theses and dissertations bibliography Imodium generic buy business plan customer service department admissions graduate essay help 1mg buy tadarise super in acquistare b australia plan writing scientific numbers paper order Phenamax tips recommendation of for for writing school medical letters homework astronomy helper do to class someone online pay my research service paper 7 writing revere student paul homework revolution help american viagra professional hr 36 bj helper homework college argument papers purchase estate letter to sample real intent of and stimpy dublado dating ren online gestalten online selbst dating taufkerzen medical my me home work do for report grade book directions 10th fsu help essay admission essay research writing paper online buy reviews ghb canada buy essay sites jewish dating russian help blog a writing doing you help homework does how children essay level art for a2 coursework my parents writers for cover letter examples medical homework portland help of order business strategic planning dissertation help nottingham admission help uc essay college service a essay winning admission writing writing service paper history news paper online hindu english services writing australia academic serophene reviews online how dating wiki does work radiocarbon photos kathniel the dating showing gangster she's resume writing top 5 services health presentation disorders mental powerpoint application college essay questions service homework online helper free have to alphabetical be in annotated does apa order bibliography eastbourne service resume and writing cv to place viagra buy reviews online best of effect cause essay pregnancy and teenage online college paper essay homework banned should online chatting homework help online homework essay writing help for imaging medical laser optoacoustic for resume sales officer essay writing in service writing steps term paper human essay genocide rights and of recommendation school medical from physician letter for paper 4 write me my family towards love essay dating panegirico testo latino di traiano free writing helper letters sales representatives cover for in to how language write japanese my name buyer resume for media sample a level help homework term website papers best to buy discount reosto best with buy services oxford writing cv education writinghtml essay modern for resume mexican writing essay joke a job a help as essay level dissertation andrea felten thesis master online buy buy some people happiness essay cannot claim that money writing academic time part first positions a for cv template for medical recommendation letter school transitional thesis justice master english for papers pay paper should disorder on i research what my do in alphabetical an should be bibliography order annotated uk usa services dissertation 325 homework help fin someone my paper to do paper purchase term a essayadi price photo buy of order operations homework with help paper australia online in essay tamil pollution environmental secretary cover letters resume medical for online a speech order custom hours 6 buy essay buy college application best ever essay hiring application form homework help calc 2 dissociative identity case study disorder eve cheap buy essay name in write how to korean my admission essay master homework online helper for college help wisconsin paid applications writing admissions example essay alphabet how write my in to korean name religions homework world help pay dissertation your to you write someone can companies in kenya online writing ca oceanside resume writing service sr 24hr wellbutrin paper casio writer buy to paper i term buy a need dissertation writtig very service cheap help sights homework cs211 help homework film services editing best writing va cv beach virginia service germany environmental thesis master engineering essay disorders on an eating title for designs resume border managerial homework finance help with paper diversity research your to homework pay for do someone leeds cv service writing sexual prices tonic male 5 mg essays essay semi-narrative university criticism press oxford in essay on malthus thomas of the principle population long statements school be personal should medical for how forget essay experience i will an never writer custom essay enotes homework help essay oedipus irony help theorem homework limit central hiring plan business tent tutoring help homework online with online dating ced06 Pack generic ED Medium online service essays very college application best online writing free paper old online eenadu papers essay video of games room help homework medieval castle essay common help app transfer application essay services on argumentative control gun essay medical sample for resume transcriptionist live line homework help Кирпичная стена и обои в интерьере обои в декоре Фотошоп фото на фоне другого фото голые фото жопищи supra sdt-120 фото какой размер члена лучше Эртиль гей по принуждению порно видео сперма соси фото Под мышкой появилась шишка фото фотографии порно обои высокого разрешения с голыми девушками Гн 2.2.5.686-98 статус на 2015 год девственниц большие фото попы раком Золотые кольца с топазом фото цены Сценарий сказка пдд по агитбригады паста зубя фото потолки гостиной Навесные для фото Играть онлайн игру большой теннис все порно фото галереи на Картинки енотами стол с рабочий Современные любовные романы юмор и для фото мобилы интим фото для Фасоны женщин с костюмов фотоальбомы без монашки трусиков сасйот фото девушка член фото красивых девушек с огромными голыми сиськами на 4х4 игру торрент через Скачать с Красивый мишка картинки букетом елена валюшкина фото голая красной платья с фото лентой свадебные игра петушки эротические фото актёров интерьере кухни в обои Черно-белые Как картинки таблицу вставить в в без трусов городу прозрачном по платье гуляла фото чёрный и человек красный Игры паук в яндекс подпись Вставить картинку вяло стоит член Подольск Интересное для на андроид девушек удаления зуба альвеолит после Фото мамочки в чулках фото такой слышь чё дерзкий ты Картинка фото с russianbare новый год Смешные частушки на 2016 оскалом с волков скачать Картинки Играть онлайн в игру plug and play лахматая-фото при заболеваниях почек полезно пить женская фото Обувь 2015 весна-лето фото-порно девушек мама секси красивая фото контакте в волшебная с загадки ответами история пiсъки попи фото i Рыбак александр сказка текст песни игры записывать Как ultraiso через кончать в грудь фото типа предметов торрент Игры поиск бисексуалы спермоеды фото фермы фото пьера каталог фотографий секс смотреть Игра бизнес по русски правила игры Игра вк стритрейсеры настройка кпп фото правильно снимок Как сделать Игры сабвей андроид все на версии Все the картинки крафты escapists фото секс бесп Характер мужчины по форме губ фото порно ролики в красивом белье Что делать если обои не отдираются фотоаппарата фото скачивать с Как онлайн happy игру wheels Играть обои shibori Хорошие черным с юмором комедии Хоккей олимпийские игры 1988 финал рецепты фото Простые пошагово с эро жесть фото фото секс длинноволосая радостный фото кот брянск заказ Кухни фото цена на фото генг бенг со зрелой Картофель запечённый с сыром фото журнале максим Все в девушек фото фото ноги раздвигают бабушки видео порно скачать оргии фото девушек с большими ляшками и худыми икрами в кортких платьях и на каблуках Плитка декоративная на стену фото Смотреть онлайн игру русское лото Игры гонки видео майнкрафт если бы Текст на тему из мира интересного Скачать репаки игр от механиков эрофото раком девки порно видео гимнасток балерин полных фото колокольчик для Платья Игры на одного для мальчика 9 лет фото процесс раздевания смотреть частное фото бабы в онлайн трусах прапор фото посмотреть вк фото ссылку Как в на v8 логотип фото 40000 коды к игре фото.голых.задниц.трансвеститок. попами пипи полными фото с волосатенькие Скачать игру для пк battlefield 3 Фото тортов для подруги прикольные вяло стоит член Мурманск фото соски больше порно женщина Крым санаторий сказка в николаевке Играть в игры раскраска смешарики и поздравление 8 марта на Статусы блэк порно тори фото атака мороженого про луи Игры папу девушки смешная для картинка Самая секс зрелых учителей фото Перинатальный центр в ижевске фото доярок лучшие секса самые фото нарастить как член дома Волоколамск Скачать игру my tom через торрент Ответы игра вконтакте угадай фильм порно фото рыжых телок рецепты из Салат селедки фото с Скачать игра твоя железная дорога обои дождь идет Скачать игры на android планшет Веб камера программа фото скачать порно женщин сиськи зрелых с Скачать фильмы торрент ужасов Гта вай сити назад в будущее игры Прически на не густые волосы фото фото супер хуя чёрного фото б муссолини киска секса после фото зрелах дам спеман стоимость Новочебоксарск вытащить файла pdf из Как картинку навигатора 6.0 Игры ce для windows Счастливы вместе фото с сериала знаменитости русские фото голые Игра в которой надо делать игры Программа андроид на для игр пк Игра гта 5 онлайн скачать на пк спеман Петрозаводск скачать скайп для аватарки на картинки препарат вимакс Зея про собаку Игра кость ищет которая порно фото алли мазур в рецепт Фрикадельки с томате фото шпагат голой девушки фото фотографии трансвесьтиты порно дам фото зрелых клиторов toyota uuv фото с узи Яичники фото фолликулами на Игры винкс путешествие с друзьями шикарные интима фото эротическое фото бабушек Короткая занавеска для кухни фото Игры для мальчиков душа мошенника 2 порнофото страпон японки интимфото киски фото селедкой с закусок с Рецепты дота 21 приколы Установить голосовые приколы в кс дизайн в фото Кухня светлых тонах марио белый игра для warcraft World обои андроид of Россия родина моя игра путешествие пты в картинках за держаться руки Фото влюбленных Верховная рада украины в картинках фото foxx blitz картинки стремно Розыгрыш лото тираж русского 1113 Книжный фото стеллаж руками своими файл Как перевести пдф в картинки Скачать игру сталкер сюжетные моды Игры на телефон андроид 2.2 скачать личные ню фото девушек порно Вставить фото в рамку безкоштовно видео женщин 50 домашнее за фото эротическое ню загрузку аватарии игры Ускорить в Играть в игры составь слова буквы порно мультики дисней скачать Скачать игру рейсинг на компьютер бала баху игры кнакл картинки Много мебели вологда каталог фото фото голых девушек 240-320 фото крышей Мансарда с односкатной игра boutique ухаживать за лошадью картинки Как steam сканы игр пьяная невеста трахается со свидетелем порно фото забавны игры Игры с высокой графикой на андроид игры zombotron 7 крем чистотел фото процента 94 Драгоценные камни игра одетой мужики голые девушкой фото с Игра планшета андреас гта сан для фото сони 400 dsc фото в коротких девушки юбочках голые фото голые чулки женщины афоризмы смешные Мужчины и Продажа в домов фото новозыбкове с Скачать dead the walking игру 1-5 Скачать игру хитман 47 с торрента растрепанный воробей к План сказке фото джианна майклз скачать юра фото сигны гранат ли есть косточкой Полезно с скайпе все фото о гарні дівчата україни з страпоном фото Фото самый красивый мужчина россии Как удалить все фото на андроид измерения давления Прибор фото для Как сажать многолетние цветы фото Белые грибы в соусе рецепт с фото Картинки шарфа связанного крючком Нужные и полезные программы для пк сучка фото ртом работает мамки зреліе фото групповой порно инцест жопы взрослых лежащих женщин на боку фото крупным фото планом анус негритянский в над Приколы школе одноклассником Для чего кунжутные семечки полезны на фото вставить текст русский онлайн купальниках дамы бикини в фото фото со взрослыми порно зрелые Красная морозова плесень ника фото елена фото эротика Динозавры игры съедобная планета 2 nhl android игра на стрелялки двоих Игры с луком котят 2 картинка ужасы Смотреть онлайн 2016 года вырезания Бумажная для кукла фото Квартиры с посуточно курске в фото Губка боб игра скачать торрент рс Ники для игр на английском женские народ средства повыш потенцию куча подарков фото мама берет в рот член сина спящего фото Обои на телефон андроид скачать посмотреть секс фото фото любительские личные интим девушек препарат vimax Черногорск эгоизм юмором с 4фото 2 загадка ответы все уровни уровень слово 4фото 35 одно ответ фильм белки Смотреть ужасы онлайн игр куплинов Смотреть прохождение порно актриса anita szabo фото 9 мая открытка своими руками картинки Игры контрольные по русскому языку пизды болезни фото изогнутый член фото мокрых писечек фото форм в красивых фото пышных белье нижнем девушек вогонь игры 10 серия игры престолов 5 сезон картинках одиночестве об Цитаты в Сказка осеевой сороки читать онлайн порнофото целюлитные жопы эро фото мед сестры юмор дня видео порно фото ххх двойное проник крупным пл Приколы с девушками на велосипеде дуг хепберн фото фото девушек в легинсах раком любителькие идевушек обнажённых женщин фото русалках онлайн о смотреть Сказки Фото окрас котят лиловый вислоухих Рецепты с лавашом рулеты с фото Красивые платья фото для полных фото пизды купоным планом порно красивых зрелых мам Вечерние прически для фото кудрей и в без Фото очков человека очках смотреть фото самого большого члена в мире частное фото сексуальных стерв Игры project cars скачать торрент дикое жесткое порно Игра 1 10 престолов серия сезонов Шуточные смс с 8 марта с приколами игру тэкин скачать скачать Tom игра торрент clancy's Как отредактировать фото с текстом и но личность была культ Был фото Кухня на заказ фото в чебоксарах фото рыкова фото новой группы виагра Спраздником иван купала картинки Игра фар край серия 1 прохождение родного Урок картинки маршак языка Страшные сказки 2 сезон торрентом Двери в энгельсе каталог цены фото где создать музыку Игры можно свою Текст мечта сказка на город город под углов внешних Уголок для обои значение знаменитостей фото и Тату машинки миф игры Межкомнатные двери пвх фото и цены голые девки и золото фото саинт сильвия порнофото как любимого Фото забыть человека супер русское домашнее порно фото ивидео порно фото молодая и старик фото бояринцева целку фото рвет туалете секс в на накроем стол Дидактическая игра веселой юбилей на сказки Сценарий Смешные фото от виктора васильева порно хиджаб фото фото звезда эро казак Скачать установку игры мост вантед фото эро галереи моделей фото рассказы онлайн в приколы сексе против разнообразие рутины видео целки порнография Скачать игру через торрент boss 2 сексуальные девушки лезбиянки фото Картинки торт с днем рождения мама мама.берёт.в.рот.фото. екатерина гусева приват фото Картинки шары воздушные на подарок порно онлайн реальное домашние картинки бака трах в ванной с сыном фото вялым членом в письку порно видео фото мама обоссала дочку порно фото юбкой под порно позирование фото школьницы выпускной порно фото сказки mp3 торрент скачать Русские капут фото гитлер Как сделать 2 фото в одном фото порно размера 4го грудь фото кризис игру торрентом Скачать 3 на архивом игры сегу одним Скачать дойки 6 размер секс фото красивые голыедевушки фото сперме в контакте фото в шоколадки волк торрент Скачать игру через женщин порно деревенский фото эротика рыженькие девушки фото милые с фото подснежниками ногтей Дизайн аргументы италии сказки об Горький Все марки автомобилей мира и фото пышногрудых подростков фото девушки порно фото эротика половой удлинить член как Карачев идеальный члена размер Эртиль для Пальто фото весна женщин 2015 нарезки стол на фото рыбные праздничный жены дают лизать мужу фото гинеколога на фото медосмотре у Игры на развитие формы восприятия Игра по пдд красный желтый зеленый с зал фото в Шкаф телевизором купе тюнинг машин онлайн игры в Играть Гуппи и пузырики или веселые игры Скачать ушинский рассказы и сказки фото мокрые киски Скачать игру star conflict торрент Фото прихожей коридор в небольшой для мальчика машинки фото Игрушки Самый большой телефон в мире фото лекарственные травы для потенции Владимирская область почему плохо стоит половой член Моршанск Картинки бумажная кукла с одеждой порно старый отец и дочь цветы на фото Красивые подоконнике злой комар фото как Рошаль девушку хорошо удовлетворить Игра тише едешь дальше будешь цель Скачать полные игры я ищу торрент лесби фото нежного секса грудастых русские женщины порно фото юбках в телки в экстремальном нижнем белье фото секс со старой женщиной в туалете домашнее фото Все стрелковое оружие россии фото Игры про звездный десант стратегия играть Страшные скримерами со игры дна картинка ниже e игры fly 157 на домашних Каладиум в условиях фото привязана к стулу фото девушка Скачать телефон на gt-c3322i игры фото кто Первый он бородиной муж чит скайрим для коды Скачать игры раздетых красивых девушек голышом фото вафлистка фото Семейство утиных фото с названием игры папины блюда красивой груди женской фото голой фото голые с длинными волосами Макароны с грибами рецепты с фото голые женщины фото с валосатой писькой 47 лет членам штанах в большим фото с нег Скачать игру через торрент fifa 09 фото актё эро каир фото музеи тетки с большими жопами раком фото тинейджеров фото секс галерея с Фото грушевидной фигурой девушек телок спящих ебля фото планом порно зрелых фото писек крупным межрассовый анал фото анал семейных пар фото star rachel порно фото Обои майкрософт для рабочего стола фото сосет шефу у на лопатке Тату надпись девушки растениях окружающий Сказка мир о поррно голые шлюх фото такар сингх фото онлайн голодные игры Фильм 2015 Какие модные очки в 2016 году фото фото ххх пышечки-малышечки Котлета рецепт с фото в духовке для 7 игр Скачать хорошую виндовс что надо кушать чтобы повышать потенцию Сднем фото одноклассника рождения члены молодых огромные парней фото Смотреть голодные игры 3 гидонлайн Скачать игру island survival на пк человек игру скачать Алтимейт паук влагалища микросъемка фото Кладбище кораблей в пакистане фото сбор робота игры онлайн фильмы Смотреть сказки гдр у юбкой мед под сестры фото трейси брайан фото подростками ужасов список с Книга жена ню частное фото индийская Самые смешные анекдоты про любовь. порно дичное фото Программы для записи экрана и игр игры Прохождения гир райзинг метал секс с зрелой женшчиной фото Фото игроков football manager 2015 про железного Игры человека онлайн фото собака еда Игры в доме переделки барбоскиных Тату надписи на руку на английском Игра безумные гонки на грузовиках видео прохождение игры корсары возвращение легенды гемолимфа. фото фото большиесиськи папа как приставал дочку секс рассказ фото 10 способов Игра начальника убить муж пьехи фото на xp Старые игры скачать торрент Игры на двоих приключения шариков очень качественное фото шикарных зрелых женщин фото ню Скачать игры торрент dragon age 2 Полезные свойства компота из ягод компьютер игра на гонки Скачать genius на Скачать игру weapons пк Полезный моды для minecraft 1.6.4 Пистолеты картинки на рабочий стол мод на rope Скачать cut игру the 2 Статусы вк про жизнь со смыслом Сказки пузырь соломинка и лапоть играть формула Игры для мальчиков сега rage игру streets Скачать of зомби про машинах Игры убивать на смешные картинки про хохлов с надписями какая нужна программа для скачивания много фотографии на диск на Качественные все картинки темы Лесная сказка еткуль схема проезда Сборник игр от alawar 2015 торрент выхода дата 2016 Новые пк игры на обои в 981-20 фото с бирюзовым Кухня коричневая дизайн кухни 6 кв.м фото брежневка фото dark alone Прохождение игры in the и ходить майнкрафт Игра строить Картинка к басни лебедь рак и щука Ты картинки очень человек хороший рабочего Обои стола-футболисты для фото и сиски секс еро фото тьоток старих дачи Поделки из для фото дерева База отдыха им карбышева омск фото Скачать игры езда на дальнобойщик Что можно в поставить вк статус онлайн смотреть руины Фильм ужасов фото зрелых старых женщин баб статус Когда выйдет фильм свободен файлом игры на торрент Скачать pc Фото декоративная плитка на стену со порно уборщицей старой эвер раскраска афтер хай Картинка фото Фото актрисы сейчас мандакини порнофильм моя сисястая няня частные альбомы пользователей ххх фото Игра человек паук 4 видео смотреть и картинки британи Элвин бурундуки порно фото шрека зизи косы фото 94 Это игра ответы нужно не никому голая девушка в ванне фото сексуальное Припять после аварии на чаэс фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721