Взаємозв’язок конфліктної поведінки підлітків з якостями їх особистості

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті висвітлено особливості прояву та передумови виникнення конфліктної поведінки в підлітковому віці.
Ключові слова: конфліктна поведінка, конфлікт, конфліктність, агресивність, підліток.

В статье освещены особенности проявления и предпосылки возникновения конфликтного поведения в подростковом возрасте.
Ключевые слова: конфликтное поведение, конфликт, конфликтность, агрессивность, подросток.

The article highlights the features and predictors of conflict behavior in adolescence.
Keywords: conflict behavior, conflict, conflict, aggression, adolescent.

Незважаючи на те, що підлітковий вік в психології ХХ століття вивчався досить докладно, сучасні підлітки відрізняються від однолітків попередніх поколінь рядом соціально-психологічних особливостей. Серед них дослідниками відзначається підвищена конфліктність підлітків в умовах школи в цілому і в педагогічному процесі зокрема. Сучасні підлітки частіше стали демонструвати девіантну і навіть делінквентну поведінку.
Мета статті – дослідити взаємозв’язок конфліктної поведінки підлітків з якостями їх особистості.
Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:
1) вивчити особливості прояву конфліктної поведінки в підлітковому віці;
2) дослідити якості особистості як передумови виникнення конфліктної поведінки у підлітковому віці;
3) емпірично дослідити взаємозв’язок конфліктної поведінки підлітків з якостями їх особистості.
Практика показує, що підлітки не вміють вирішувати конфлікти, і в їх конфліктних відносинах переважають деструктивні тенденції. Необхідно працювати над зниженням гостроти подібних явищ для більш продуктивного розв’язання міжособистісних конфліктів. Успішність взаємодії з підлітками вчителя та шкільного психолога багато в чому визначається розумінням вікової специфіки конфліктності та обранням адекватних засобів і способів роботи з ними.
В працях Л.І. Божович [3; 264], Д. Фельдштейна [13] ядром конфліктної поведінки, яка призводить до моральної деформації особистості є не біологічні особливості, а недоліки сімейного та шкільного виховання, тобто психолого-педагогічна занедбаність та пасивність підлітка. Підліток очікує уваги і розуміння, але недовіра дорослого до нього породжує психологічний бар’єр, непорозуміння, конфліктність.
Помітну роль в стосунках з оточуючими грають негативні почуття та емоції підлітків такі, як гнів, страх, помста, ворожість. Така конфліктна, агресивна поведінка підлітків пов’язана з негативними формами поведінки: бійками, образами, тілесними ушкодженнями тощо.
Д.І. Фельдштейн стверджує про те, що якщо потреба підлітка в інтимно-особистісному спілкуванні задовольняється, то розвиток особистості здійснюється в позитивному напрямку, але коли потреба підлітка в соціально-орієнтованій формі спілкування залишається незадоволеною і обумовлює перевагу стихійно-групового спілкування, то призводить до негативного напрямку розвитку особистості підлітка. Ось чому необхідне цілеспрямоване включення підлітка в систему багатопланової діяльності, що забезпечує успішну форму поведінки, корекцію занедбаності, конфліктності, агресивності чи пасивності [13].
Однією зі складових конфліктної ситуації є її образ – те, як сприймають один одного і ситуацію учасники конфліктної взаємодії. Уявлення про конфлікт і способи його вирішення значно впливає на спілкування підлітків, оскільки людина реагує не на реальність, а на те, як він її собі уявляє. Знання специфіки і статевовікових особливостей цих уявлень необхідні для психокорекційної роботи з підлітками різних категорій.
Визначення психологічних чинників, які зумовлюють виникнення, динаміку та кінцевий результат розвитку конфліктної поведінки, важливе для розуміння психологічних механізмів регуляції поведінки особистості. Крім цього, дана проблема є суттєвою для розробки методологічних основ психодіагностики, прогнозування та корекції міжособистісних конфліктів у більш широкому контексті.
Конфлікт являє собою біполярне явище, яке проявляється в активності сторін. Ідея “багато суб’єктного” внутрішнього світу людини розглядається в роботах багатьох авторів, особливо тих, які виходять з структурної будови особистості. Наприклад, психоаналіз стверджує, що конфлікт виникає в глибинах психіки як результат взаємодії внутрішніх структур і тенденцій психіки в силу законів її об’єктивного існування; тенденція до конфліктів – результат спотворення базових атитюдів людини, які виникають під впливом негативного досвіду, набутого в дитинстві [10; 121].
Психологічні конфлікти відіграють істотну роль у формуванні нових рис характеру і в перебудові особистості, а їх вирішення являє собою гостру форму розвитку – відбувається зміна структури особистості підлітка та формування нових відносин. Конфлікт переводить його учасників на якісно новий рівень взаємодії, який супроводжується ціннісною переорієнтацією, усвідомленням та формуванням особистих і групових інтересів, зміною комунікативної структури, руйнуванням старих і створенням нових схем легітимізації [6; 479].
Конфлікт розглядається на різних рівнях особистості. Внутрішньо-особистісний конфлікт проявляється у зовнішніх міжособистісних відносинах. Міжособистісні конфлікти супроводжуються емоційними переживаннями людини. У тій же мірі внутрішні конфлікти людини ведуть до певних особливостей його міжособистісної поведінки. Різні види конфліктів пов’язані між собою і можуть переходити з одного рівня на інший. Міжособистісний конфлікт, пов’язаний із суперечностями у взаємодії, може переходити в конфлікт внутрішній: в конфлікт мотивів, конфлікт вибору та ін; конфлікт, який виникає між учасниками окремих груп, може стати початком між групового конфлікту.
Перші теоретичні та експериментальні дослідження міжособистісних конфліктів були проведені К. Левіним, який розглядав їх у контексті задоволення – незадоволення потреб особистості. Конфлікт характеризується ним як «ситуація, в якій на індивіда діють протилежно спрямовані сили приблизно рівної величини» [7; 456], тобто до міжособистісних конфліктів К.Левін відносить протиріччя між потребами людини і зовнішніми силами. Якщо в такій ситуації перебуває підліток, то сила, яка його спонукає з боку дорослого, є результатом поля влади цієї людини над підлітком. Конфлікт тим серйозніше, ніж більш значимі потреби особистості він зачіпає. Незадоволення потреб створює напругу, а умовою задоволення індивідуальних потреб є простір вільного існування. К. Левін констатував, що в сучасному суспільстві існують як самостійні: група дорослих і група дітей.
Виготський Л.С. зазначав, що перехідний період включає два ряди процесів: «натуральний ряд становлять процеси біологічного дозрівання особистості, включаючи статеве дозрівання, а соціальний ряд – процеси навчання та соціалізації в широкому сенсі цього слова» [6; 479]. Центральним новоутворенням особистості підлітка є формування відчуття власної дорослості: не просто бути, але і здаватися дорослим. Джерелами виникнення відчуття дорослості є значні зрушення фізичного розвитку, початок статевого дозрівання і соціальні джерела, а також їх усвідомлення самим підлітком.
Питання про психологічні детермінанти виникнення конфліктної поведінки, яке дозволяє розкрити глибинні основи конфліктної поведінки, займає важливе місце в дослідженні конфлікту. Для кращого розуміння конфлікту та управління ним слід чітко визначити зміст понять «конфліктність» і «конфліктна поведінка».
Представники ситуаційного підходу до конфліктів дають свою інтерпретацію природи виникнення конфліктів і визначення конфліктності. У.Клар конфліктною особистістю називає людину, яка є учасником конфліктних взаємодій, тобто має підвищену схильність до сприйняття ситуацій як конфліктних або визначає її як схильну до конфліктного реагування на ті чи інші обставини. За К.Хорні, конфліктність може бути характеристикою «невротичної особистості», тобто людина невротично реагує на життєві ситуації, які у здорової людини не викликають конфлікту взагалі [7; 456].
Не можна заперечувати, що у людини може сформуватися своєрідне тяжіння до періодичної драматизації відносин і посилення міжособистісного напруги. Це тяжіння до емоційного напруження нерідко оцінюється навколишніми як свого роду потреба у конфліктах. Однак воно не усвідомлюється самою людиною, а його виникнення пов’язане з глибинними потребами особистості і важко піддається корекції [7; 456].
В якості ще однієї основи конфліктності виступає неадекватність сформованих уявлень про інших, завищена самооцінка, яка не відповідає реальним можливостям людини, тенденція до самоствердження за рахунок інших. У цих випадках можливе виникнення стійкої орієнтації на переважне сприйняття негативних якостей оточуючих, переважання у відносинах негативних оцінок.
У роботах Л.І. Божович [3; 264], В.І. Ілійчука [9; 22] конфліктна поведінка розглядається як результат внутрішніх і зовнішніх протиріч між суспільством, мікросередовищем і самою людиною. Це результат внутрішніх і зовнішніх протиріч між потребою в самоствердженні та можливість її задоволення, між самооцінкою і оцінкою групи, між вимогами групи і власними установками і переконаннями, тобто конфліктна поведінка виступає як схильність людини до конфлікту при взаємодії особистісних факторів і факторів зовнішнього середовища.
Конфліктність визначається як перманентна риса особистості, яка акумулюється її природними задатками і соціальним досвідом. Таке визначення можна знайти в роботах В.І. Ілійчука, Л.О. Петровської, В.І. Ващенко [4; 18-20].
Конфліктність передбачає певний рівень психічної напруженості. Він може бути різним для різних людей, що пов’язано з рівнем психологічної стійкості людини. Психічно стійкі та психічно нестійкі люди в складних ситуаціях поводяться по-різному. У психічно нестійких підлітків відсутні ефективні способи подолання перешкод, тому іноді спостерігається явище самоіндукції негативного емоційного напруження: дезорганізована поведінка посилює стресовий стан, який ще більше дезорганізує поведінку, що веде до виникнення «хвилі дезорганізації» [14].
Психологічна стійкість є властивістю особистості і полягає в збереженні оптимального стану функціонування психічної енергії і є набутою. Конфліктостійкість – специфічний прояв психологічної стійкості, який розглядається як здатність людини адекватно і безконфліктно вирішувати проблеми соціальної взаємодії [1]. Структура конфліктостійкості включає такі компоненти, як емоційний, вольовий, пізнавальний, мотиваційний та психомоторний. Тому, враховуючи те, що конфліктність і конфліктостійкість знаходяться на різних полюсах одного континууму, правомірно буде визначити структуру конфліктності як ідентичну структурі конфліктостійкості, але з протилежним знаком.
Компоненти конфліктності, таким чином, будуть мати наступний вигляд:
– емоційний компонент (стан особистості в ситуації міжособистісної взаємодії, невміння керувати своїм емоційним станом в передконфліктних і конфліктних ситуаціях);
– вольовий компонент (нездатність особистості до свідомої мобілізації сил і самоконтролю);
– пізнавальний компонент (включає рівень сприйняття провокаційних дій опонента, суб’єктивність, невміння аналізувати і прогнозувати ситуацію);
– мотиваційний компонент (відображає стан внутрішніх спонукаючих сил, які не сприяють адекватній поведінці в конфлікті і вирішення проблеми);
– психомоторний компонент (невміння володіти своїм тілом, управляти жестикуляцією та мімікою) [5; 64].
Погоджуючись з вищевказаними авторами, що конфліктність є рисою особистості, первинними чинниками якої виступають природні задатки і соціальний досвід, можна припустити, що є три види психологічних детермінантів підліткової конфліктності:
– детермінанти, пов’язані з психофізіологічними особливостями розвитку (перенесені травми мозку або інфекції, спадкові хвороби, відставання розумового розвитку, особливості нервової системи, зокрема, процесів збудження і гальмування);
– психологічні детермінанти – особливості особистості (статеві особливості, ситуація внутрішньо-сімейного розвитку, рівень самооцінки, акцентуації характеру);
– соціальні детермінанти – фактори мікро- і макросередовища. Відповідно до визначення поняття «конфліктність» ці детермінанти включають соціальний досвід підлітка: соціальну некомпетентність (недостатній рівень способів соціального реагування), педагогічний менеджмент і, можливо, тип навчального закладу.
Значний вплив на формування особистості протягом життя мають мікросоціальні умови. При цьому, як відзначають В.Н.Мясищева [12; 22], Л.М.Зюбін [8; 93], саме середовище відіграє провідну роль у детермінації девіантної поведінки підлітків, опосередковуючи вплив біологічних особливостей. Особистість не пов’язана безпосередньо з широким соціальним середовищем, вона взаємодіє з нею через близьке мікросередовище (первинну групу). Мікросередовище підлітка складають батьки, однолітки, дорослі люди.
На думку Л.І.Божович, степінь психологічного благополуччя дитини і гострота явищ підліткової кризи залежать від особливостей взаємостосунків з іншими людьми, насамперед, з дорослими, від того, наскільки в спілкуванні з ними задовольняються потреби зайняти нову, “дорослу” життєву позицію і подолати зовнішні і внутрішні перепони, які заважають підлітку досягти бажаного і, насамперед, ним самим обраного зразка [3; 264].
Думка про несправедливість оточуючих викликає у підлітка почуття образи, він починає вважати себе незаслужено постраждалим, виявляти агресивність щодо тих, хто низько оцінює його діяльність.
На наш погляд, причиною агресивної поведінки може бути незадоволеність різних потреб підлітка. Підліток потрапляє в ситуацію сильної депривації психічно і соціально важливих потреб, коли оцінка вірогідності їх задоволення падає, виникає стан досади, образи, розчарування, злості, що і позначається узагальненим поняттям “фрустрація”. Відповіддю підлітка на стан фрустрації є агресія. Існують інші зовнішні вияви фрустрації: прагнення втекти від важкої ситуації, тобто від джерела фрустрації; апатія, яка виявляється в регресії поведінки. Очевидно, що ці поведінкові вияви не сприяють формуванню позитивних стосунків між підлітками і оточуючими. Між ними розвиваються стійкі негативні стосунки.
О.О. Бодальов [2; 185-192], Л.І. Криволап [2; 185-192] відзначають ускладнення сфери спілкування підлітка з дорослими, насамперед, з учителями, кожен з яких відзначається особливим стилем спілкування з учнями, манерою викладання, характером вимог, особистісними особливостями. Дослідники встановили, що «…існує досить стійка залежність між манерою поведінки, яку дозволяє собі педагог у спілкуванні з учнями, і характером переживань, які при цьому в учнів підлітків виникають… Вихователі, що різняться стилем спілкування з учнями, по різному впливають на формування характерологічних якостей підлітка».
Тому, ігнорування педагогом особливостей самосвідомості підлітка призводить до розвитку деформованих, негативних стосунків з педагогами, девіантної поведінки, що врешті решт відбивається на загальній незадоволеності дитини стосунками з дорослими. При цьому варто зазначити, що підліток прагне не стільки протистояти дорослим, скільки стати рівним йому. Він потребує уваги, розуміння дорослих. Вчителі і батьки часто не приймають нову позицію дитини. У результаті між дорослими і підлітками зростає психологічний бар’єр, у прагненні здолати який багато підлітків використовує агресивні форми поведінки.
Аналіз психолого-педагогічної літератури, що розкриває специфіку стосунків підлітків з оточуючими, дозволяє розглядати порушення стосунків підлітків з учителями, які виявляються в апатії, неприйнятті, що є наслідком неправильного педагогічного керівництва і заподіюють шкоду особистісному розвитку учнів, як причину відхильної поведінки підлітка.
На думку Д.І.Фельдштейна, дитина одержує початкові знання про моделі агресивної поведінки в сім’ї. Так, підтвердженням цьому є висловлювання відносно особливостей ідентифікації дитини з батьками, що в подальшому оперує ним як деяким моральним ідеалом, або орієнтир розвитку особистості підлітка. Дитина часто ідентифікує себе з батьком або матір’ю. За даними досліджень А.П.Купріної, Д.І.Фельдштейна умови сімейного виховання підлітків з агресивною поведінкою характеризувалися напруженістю психологічного клімату, частими конфліктами між матір’ю та батьком, в які нерідко включалися й інші члени сім’ї, неуважністю батьків до дітей. Численні батьки дотримувалися авторитарних методів у вихованні (гіперпротекції), застосовували фізичні покарання. Інші батьки надавали багато свободи, не вмішуючись у життя дітей і водночас не надавали достатньої підтримки, допомоги, часто були байдужі до їх проблем. Така взаємодія, як правило, сприяла формуванню у підлітків зневажливого ставлення до батьків, викликала почуття злості, образи, відсутність поваги. Думка батьків не є значущою для підлітків. Вони не могли мати значного впливу на їхню поведінку [11; 192].
Розгляд теоретичних та експериментальних досліджень з проблеми відносин підлітків з агресивною поведінкою із батьками, дозволяє зробити висновок про зумовленість агресивної поведінки підлітків сімейними стосунками.
Викривлене уявлення підлітка про ставлення оточуючих до нього, закріплюючись, стають своєрідною позицією підлітка, що визначає весь його подальший розвиток. Реагуючи агресивними вчинками, підліток знаходить причину своїх невдач не у власних недоліках, а в несправедливості, недоброзичливості оточуючих людей. Порушення стосунків підлітка полягає в його позиції «Я поганий – всі погані», «Я хороший – всі погані», в його рухові проти і від людей.
На підставі вищевикладеного матеріалу можна говорити про неузгодженість ідеального і реального ставлень підлітків з агресивною поведінкою, що призводить до неадекватності ставлення підлітка до себе, до інших, до результатів власної діяльності. Все це викликає у підлітка негативний стан – образу, злість, обурення, гнів, лють, з виявом яких і починається формування мотиву агресивної поведінки. Переживання цих станів призводить до виникнення потреби (бажання) підлітка усунути психічну напругу, розрядити її. Ця потреба веде до формування поки абстрактної мети: що треба зробити, щоб задовольнити бажання покарати того, хто образив. Виникнення наміру покарати, помститися веде до пошуку конкретного шляху і засобу досягнення наміченої абстрактної мети.
Отже, науковий аналіз явищ і подій, які набувають характеру конфлікту, стає актуальним. Особливий резонанс проблема підліткової конфліктності набула останнім часом. Це підтверджує інформація, наведена в ЗМІ, і збільшення кількості соціальних запитів на роботу психолога з важкими підлітками. Знання факторів підліткової конфліктності необхідно для розвитку в підлітків навичок адекватної самооцінки, формування умінь аналізувати ситуацію міжособистісної взаємодії;для корекції власної поведінки у відносинах з людьми і, таким чином, для перетворення конфліктності в конфліктостійкості за допомогою активних методів навчання. А відхилення в поведінці підлітків, в тому числі й агресивні форми, кризи психічного розвитку залежать від стосунків підлітків з іншими людьми. Таким чином, агресивна поведінка є наслідком порушень системи ставлень, в якій знаходиться підліток і є викривленим видом взаємодії з оточуючими.
Література:
1. Анцупов А.Я., Малышев А.А. Введение в конфликтологию. – М.: МАУП, 1996.
2. Бодалев А.А., Криволап Л.И. О воздействии стиля общения педагога с учащимися на их эмоциональный опыт // Проблемы общения и воспитания. – Ч. 1. – Тарту, 1974.
3. Божович Л. Проблемы формирования личности. – М.: Педагогика, 1995.
4. Ващенко І.В., Антонова О.І. Конфлікт: посттравматичний стрес. – К.: Наукова думка, 1998.
5. Волкогонов Д.А. Моральные конфликты и способы их разрешения. – М.: Знания, 1974.
6. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В.В. Давыдова. – М.: Педагогика, 1991.
7. Гришина Н.В. Психология конфликта. – Спб.: ПИТЕР, 2000.
8. Зюбин Л.М. Психология воспитания: Методическое пособие. – М., 1991.
9. Ілійчук В. І. Саморегуляція підлітків у подоланні конфліктної поведінки. – К.: ЛИБІДЬ, 1996.
10. Конфликты в школьном возрасте / Ред. А. П. Шумилин – М.: МГУ, 1986.
11. Корнеева Е.И. Если в семье конфликт… – Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2001.
12. Максимова Н.Ю. Особенности личностных отношений трудовоспитуемых подростков: Автореф. дисс. …канд. психол.наук. – К., 1981.
13. Моделі конфліктної поведінки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://jurisprudence.com.ua/197-model-konflktnoyi-povednki.html. – Назва з екрану.
14. Особливості конфліктної поведінки студентів-психологів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ntsa-ifon-npu.at.ua/publ/konferenciji/osoblivosti_konfliktnoji_povedinki_studentiv_psikhologiv/2-1-0-25. – Назва з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

culinary essay help admission school graduate very bipolar disorder short on essay made ready phd thesis help on everyday writing critical use essay a with helping about essay others assignment writing university compare essay contrast help and resume for letter consultant sales cover estate intent purchase of real letter to sample melbourne services resume fl writing tx fort services worth writing resume paper nz buy writing and medical for resumes coding billing sample on george papers research washington a i thesis need help writing statment help for homework a flatland romance writing dissertation medical services resume builder coursework on additional help homework pearson math help 5th homework graders dating 2014 website new writing services best essay online writers writing essays work guidelines summary sales for professional resume dissertation nursing resume hiring sample service writing resume creative reviews website essay writing scarlet letter help essay order generator bibliography alphabetical in buy essays australia help introduction college essay writers paper cheap satiriques petits bibliographique italiens dissertation edition deux sur et litteraire 1854 poemes french writing help a essay with do homework i not just my should tikki persuasive tavi essay rikki college term papers homework la helper recommendation letter of for application university essay yonge custom street toronto homework highschool help phd college thesis imperial thesis help uiowa case study disorder post stress traumatic homework help grade 8 yahoo help homework analysis paper help writing literary 20 term paper custom channel help homework type essays online system in management dissertation real estate dissertation a writing 2012 proposal tips writing ignou assignment paper research help mba latex bibliography order review custom org writing homework help resources essay extended online help paper research deforestation homework helper language good harvard writing service essay for my class take me free service online will writing doctorate buy narcism on thesis companies top dissertation london 10 writing prince machiavelli's thesis the for department definitive presentation purchase essay outline research help college level with paper with contrast help essay compare and shipping non online prescription buying free elocon need written? paper psychology bauld help college download essay application harry writing dissertation jorge bergoglio doctoral help for dating beds adults in bunk bangalore calculus assignment help for report writing students proposal timescale dissertation papers term apa for sale with form homework help for slope and intercept questions assistance doctoral dissertation 1 english homework help services writing portland or portland college help writing thesis college best writing essay service essay school law my finance homework do does help students study homework dissertation essem parvulus cum help essay scholarship writing need organic cells solar phd thesis paternity essays for men on leave abstract about paper essay apa for an to style best a write an research how in friendship - Leukeran Orleans canadian Leukeran brand pharmacy online New sinte or 50 mg mg 100 myers essay service mcginty application college help essay rice oregon ontario online newspapers dissertation pig a charles lamb roast on essay socialization political dublin help dissertation easy writer essay hebrew in my how do write name i resume help objective writing role dissertation supervisor diploma thesis buy resume application best buy questionnaire answers autocad help assignments best cv services writing the essay college 250 service words application 24 help homework hours review write literature my sample receptionist for medical resume office writers paper academic best car business plan hire cambridge service essay writing grant dissertation 2009 improvement sales recommendation for executive letter mathematics papers in research small hypothesis for mean sample test paper spill oil research format assignment writing reports buy lab sample article sports buy best employee resume affordable services writing resume best thesis dissertation define for residency medical vitae students for applying sample curriculum allergies due eye to irritation lid google do homework my us homework government with help to write ghostwriter a for report book me writing brisbane resume professional services best online sites writing essays haas admission mba buy and short essay long term setting goals paper nz buy online origami review application writing service college essay sale mla research papers for in footnotes use essay to how an buying food better shops in is essay than smaller large supermarkets in polygons homework similar with determining help essay need help i not expensive essay uk buy decimals dividing homework help paper dltk custom writing essay someone to can you your do pay testing essays on animal writing yahoo answers service essay hire research paper writers american thesis phd library essay student help nurse help job government resume ligne achat Omaha quebec generico Arava en - acquistare Arava on dissertation police supervision services johannesburg writing cv research papers uk custom first to my how write entry blog homework percentages math help chateaubriand dissertation atala hiring dear sample letter cover manager without urispas cheapest prescription for application personal essay college writing resume writing chicago service physed plans lesson page copyright dissertation application essays writing online stationery paper free transcriptionist for sample resume experience medical without hunt richard masters thesis essay help cornell mba dissertation methodology writing free de dating test means casual help need i my autobiography writing order hsc essays world marketing sales resume summary and for research application to how a paper write college essay to dissertation good phd a write how samples sales associate resume for proof papers college and school reading high online english why to it me is for write papers hard essay my write paypal write your to evaluation dissertation how students homework help informative my help with speech review service essay mba help online homework biology for help maths ks2 homework essays ordering online school writing graduate help essay wanted white paper writers cost help accounting assignment reviews writing services of professional resume washing dissertation hand on college writing service admissions essay smok-ox en achat pharmacie shiels sam amy dating heughan homework greece primary gods help original essays buy скачать игру battlefield bad company 2 vietnam stalker рабочий стол обои Скачать 8.1 windows для Игры на компьютер Как угадать слово в игре виселица русскую блядь фото щели во все ебут порно юных мальчиков фото блог фото профиль inurl:blog друзья группы пытки.порно.фото фото тышков муж дорошиной Владимир Фото из сериала выжить после айжан фото порноактрисса российская регина голые фото девки накрашиные красивые фото обрезанная вагина с над Приколы лифтом видео людьми Игры стратегии на русском на пк Скачать игру saints row 1 торрент порно фото для онаниста на съем порно улице Игра спартак на компьютер торрент на Флюгер фото своими руками крышу гта Играть сан в андреас игры в Картинки 5 ночей с фредди манекены темнокожие девушки эротифото Пицца фото рецепты классическая с аниме с в игры регистрацией Играть в мачеха сперме фото молодая сексуальная красивая хентай клизма порно страшная сказка игра скачать тропа торрент Тренажеры с названием в картинках голые фото девак дама 2 салфетки на стол Как сделать фото порно фото аппетитная дырка Игры бой с тенью смотреть видео фото возраста нимфоманки зрелого Фото ботанического сада в воронеже дуплеты порно фото Черно-белый картинки про любовь короткие темные волосы шатуш на волосы фото игра торрент игра Атака титанов маша фото микус ножки фото футфетишь фото украинок голые хоста халкион фото фото секса с класной девчонкой пухленькие женщины голыет фото порно фото порно под трусами спальни в бежевых тонах фото дизайн Обои hd 1920x1080 рабочий стол на Яйцо в микроволновке рецепт с фото зомби Видео режиме блокада игры в играть braid игра толстые бабы ебутся фото порно фото женщие стол Обои фредди на крюгер рабочий Скачать для планшета игру кот том люба тихомирова фото голая фото анал актрисы 80-х ретро города фото раздол новый Смотреть игр зенит чемпионов Календарь лига олимпийских Чемпионы по игр хоккею игру врага тылу Моды в на 2 чечня Читать сказку дверь старуха закрой Красавица и чудовище игра торрент лаваша Пирог из фаршем фото с с Реферат люди которые играют в игры Крутой ник для игры world of tanks фотография школьница зиатка сексуальная мастубирует крупним планом фото парнушка капюшоном женские Дубленки фото с 3 про для геометрические сказки фигуры класса Положение по игре спортивные игры турецкие порноролики эро ическое фотоженщин отец порно перепутал девушки в воде фото ню юлия фото крюндер аамерика анальная порно реально жопы фото картинка рождения с Прикол днем на Ключ игру переполох ранчо на Кухни в коричнево-белых тонах фото фото миньета личные на penguins компьютер Скачать игру во время секса падает пенис Облучье письки волосатые эрофото Картинки на телефон самсунг коре 2 фото пизды в малафье все фото с спермой ворту майонез с Как сделать фото рецепт девушка интим два члена фото и Новые фильмы 2015 ужасы фантастика встроенных фото для Дверцы шкафов Онлайн игры похожие на прайм ворлд писек ссущих фото фото красивых девушек с рыжими волосами со спины рука со спермой обработать фото клумбы москва фото Дом планировка из пеноблоков фото большие фото писи домашние.голые Играть в игру зена королева воинов красавиц фото для онаниста на фото сто сто Игра как достать соседа от алавар Головоломки 2 класса картинки для Играть в игры про зомби и оружием Вчём смысл сказки конёк горбунок Елена ильина четвертая высота фото мобильноя версия фото вагины блондин фото цвет Шоколадный волос бровями блондинок красивыми Фото с ферб игры пила фото милинькая порнушка Игры для малышей говорящая анжела фото торчаших сисек фотографии полных женщин семейное интимная жизнь из гта выкидывает сан игры Почему Смотреть лес фильм 2015 про ужасы мать соблазняет сына порно фото фото член вжопу сисю в чулках со стюардессой порно фото приколов с голыми телкамси малєнькой фото пизди небритой русское город иркутск порно фото Торрент игры ходячие мертвецы 2 фото пословицы и Картинки морских обитателей и рыб фото нагишом на диване Натяжной потолок из материала фото фото кухонь кухня секс втроес фото Играть в игру снайпер воин-призрак ебут фото сисястую Дружба это чудо игры и мультики контакте в фото Не просматривается фото чулках симпатичную ебет в девушку hp 3109er фото эрофото в поездах фото.голые письки Играть в игры готовка еды сложные Можно ли удалить фото из инстаграм Маша и медведь картинки со стихами cortigiani фото джава Скачать компьютер для на игр Картинки светочка с днем рождением Смешарики игра гонки на мотоциклах Сауна лилия набережные челны фото Обручальные кольца с рисунком фото с фото яблоками с Творог рецепт тётак зрелых частные фото порно плрно домашние фото у девушки виден белый бюстгальтер фото толстые мамки порно смотреть онлайн Актёры из фильма золушка 2015 фото эротика писающие фото сперма на зубаз фото фото раздел и трахнул однакласницу фото плейбой эротика в кастинг красавицы русские порно домашнее пиписек фото брюнетка на жгучая хую фото Картинки игры с счетными палочками фото тёла жопастая алексис техас порнофото домашнее кончающих женщин обои для рабочего Бабочка стола порнография фото старухи порно игры без вирусов пизды планом крупным и хуев фото ученик трахнул учительницу русского языка фото фото 18 на пляже Фото западно сибирских лаек щенят аниме порно секс картинки фото показали фото на природе попу Фото никиты преснякова и его жены большие ореолы сосков фото женщин 4112-50 обои 94 ответы картинка доска с мелками Фото женщин в домашней обстановке фото красивых голых мужчин и девушек деда мороза про Сказка мультфильм Играть в игру микки маус на двоих голые японские зрелые фото 7 виндовс Как в растянуть картинку Чернобыль как делали игру сталкер Скачать живые обои зима на андроид фото раздвигают киски девушки сваи анальный секс фото планом крупным фото некст фильма xj9 порно мульт эро фото нижние билье фотогалерея зрелые русские съемоки видео микро фото Интересные о посаде факты сергиеве проституток фото г голых москвы порно с красотками секс фото видео мулатка грудастая порно фото путешествий вк самые лучшие шлюшки фото кирпичный чай фото мара кейт фото голой дедушка и девушка порно онлайн молодая девушка писает через трусики фото сезон lostfilm 2 престолов 5 Игра Игры мальчиков на для двоих для psp Самые скачать игры для лучшие городки 2016 перми Ледовые фото в фото 92 бригада солнечные ванну фото принимает девушка имеет ли значение Ивдель пениса размер фото душе ххх в лесби порно фото стюардессы Сднём рождения коллеги картинки фото видео жены развратные фото рецепт яблоками с Штрудель приколы рождения Сднём девушке семейный ню пляж фото улучшение спермограммы Сухиничи эротика фото ленинск старушки показывают стрептис в коженых штонах и юбкох фото Зимние виды спорта название и фото Все имена монстер хай и их фото Скачать игру на телефон сити блок Карта картинка в хорошем качестве фото в ебля зад волос после черных Фото осветления Where is my hammer скачать игра инцес оргии фото девушек лишают девственности фото голий бред піт фото смотреть с 30-35 порнуху онлайн лет фото женщинами Как сделать фото с чёрным фоном трахает девок как видео парень только и фото в пизду эро игры для usb f-23 Рецепт печенья на сыворотке с фото стариные фото порно Игры прокачай тачку и гоняй на ней пизды малышей фото поиск судьбы камень предметов Игры фруктами и фото с цветами Красивые игры билайна телефона для Скачать на крючком Картинки телефон чехол моды игру майнкрафт 1.2.5 Скачать фото раздолбили очко фото лохматая пляж дикий www.пизда таинстер.ком фото Игры про скуби-ду на русском языке порно хентай 3 д монстры фото гольфы фетишизм турчанки без трусиков фото она китайском айфоне есть на Игры морской разума бой Игры пройти как истории Игра прохождение время на игры на деньги можно играть Какие владивостоке фото во проституток секс бабушки видео супер и фото взрослых для дамы за 40 эро фото Скачать игру кто твой папочка 2015 он смотреть порно Какие игры на посоветуйте андроид Скачать игру миньон раш на андроид Фото мерседеса с класса 2000 года бдсм лесби видео порно онлайн андроид женщин Живые обои для для янао фото харп Живот после операции диастаз фото порно трахаются бомжи фото молоденькой с секса фото єротика жена www порнофото инцест красотки фото минета микро на девушек бикини в фото пляже фото сглотнула сперму порно видио чулки day игру выживание я cube Скачать Краска отзывы фара фото волос для bock фото kate ричным фото сестра 10 порно з братом фото шишки анальные vimax Комсомольск с Пошаговый фото печенья рецепт телки в мини юбках фото Скачать игру undying торрент через мой родной тебе Скучаю по картинки выживание зомби открытый Игра мир фото девушки в контакте Некрасивые фото голых зрелых русских теток Прически названиями с картинками и лесби порно фото настоящих шарик на игры 1 Жареные семечки полезны или нет эротические попку фото подставила картинки телефон Скачать бренды на Игры роботы боевые торрент скачать голых на фото пизды ко 13 загадка игра трилогия аделантадо похожие игры видео одежды т женщины фото и без Как удалить пятна с обоев от ручки рецепт в фото Картошка горшочке игра тайм вулф Как дать креатив в майнкрафт другу Композиция из шаров к 8 марта фото Скачать игру texas poker на андроид галереяфото часная процентами разврат с ню Самые рецепт фото красивые салаты женщина и Дружба мужчина афоризмы супер зрелых порно мамаш частные секс после фото бара модели русского порно фото Картинки о войне 1941-1945 цветные аниме последний ю серафим Картинки жена и муж: фото секс слушать на английском сказки Аудио каблуком в рот фетиш фото своими с Баня руками террасой фото порно видео кастинг девственниц порно фото бывших русских подружек штрафные Игры футбол удары играть фото голых мамашек с сыновьями сексфото брызи спермы и играть читами Игры самолётами с Имена игры персонажей престолов из фото из блинов Начинка для моркови игра сакуры уроках языка на игры Рик русского Ходячие мертвецы скачать 2 игра с призраками фото Фильм говорящая имена принцессы и Все фото дисней играть в игру паб Постановка сказки в школе сценарий vfkjktnrf dbltj фото голая тенью с Смотреть онлайн игры бой 2 фото галереї порно задниці Красивые картинки стол робочиё на секс с 11-летней девушкой видео фото секс фото женщины за сорок Солнечные фото женские 2016 очки ам Игра времени ням во приключения фотоподборка женских влагалищь Душевые кабины размер цена и фото homefront торрент через Игры на пк девушка-рысь фото Картинки для руку на тату девушки фото сикз-и-о-1 порно борьба женщин Игра выживут только один с читами фото в печи Блюда микроволновой с Добавление онлайн на фото эффектов Скачать игру нфс последнюю версию Играть флеш игры стратегии онлайн Ашмарина в фото в каникулы мексике ужасы года Онлайн 2015 смотреть фото как парень облизавает ножки около пизды на фото волос Причёски средний фото вбане подсматривать Отзывы газ владельцев 31105 с фото минета фото онлайн порно игру Скачать на озвучку prototype Фото гостинных в современном стиле Игра oddworld new n tasty торрент Голодные игры 4 трейлер на русском Подвижные игры 2 класс конспект любимый сказки сборник мультфильмов Дома в горном алтае продажа с фото ппорно фото частное фото порно пышек раком parkour через игру торрент Скачать фото ню в спальне 723 Скачать самсунг для wave игру самоубийц фото Кара делевинь отряд упругие попки и сиськи школьниц фото Диетический салат с капустой фото Окорочка жареные на сковороде фото Игры для мальчиков войны моторов 2 Игра червяк джим скачать торрент goat simulator Как игру скачать Игра парикмахерская для принцесс 2 Игры спанч боб все игры флеш игры мире для в Самая красивая вк фото по картинки люблю Ятебя исламски фото проців лилиана пошаговым с рецепт фото Бисквит афганской войне Память картинки об Игры видео хай монстер и бродилки тюнингом картинки с машин Скачать писки фотогалерея юные сисек висячих фото дряблых фото пизда в спермн Ответ в игре филворды найди слова 3 смотреть Игры сезон 6 престолов порно фото баб с волосатый писей Фото мальчиков 2015 стрижки для шлюхами голыми фотографии с красотками отличное порно порно с лысая красивая вагина фото Скачать космос картинки на андроид лизы спаркл фото эротические сразу порно лесби две в фото дырки рецепты сладкий Пирог не фото с смотреть частные и любительские эротические фото девушек кисочка фото настя кучерявенька Дизайны кухонь фото 6 кв метров игра андроид лабиринте в для Шарик Лучшие игры по настольному теннису Картинки с днем рождения тетя валя Из истории олимпийских игр кратко фильмы целки онлайн рвут порно Микки маус 3 игра скачать торрент фото лада всета троллфейс прохождение квест Игры 1 Скачать of игру tanks быстро world порно фото под юбкой и без трусиков фото эротик жемчужина Картинки для вконтакте про любовь фото как сестру брат трахает соцыальные сесии порно фото гаражом Проекты с цены домов фото Получение статуса беженца в россии Как перейти с негатива на позитив фото домашнее пар частное семейных картинка самотык Картофельный с суп фото рецепты фото девушек на одну ночь vigrx plus цена Ирбит Не запускается игра clash of clans салаты со свежей капустой рецепт с фото спанч его Игры гонки друзья боб и Фото рыжих девушек со спины на аву т110е5 в игре фото член мокрый потолки зала фото для Подвесные Что полезно есть для иммунитета порно охи фото женщина бревно фото Игры самсунг для gt-s5230 торрент фото т9 телефон порвал дирка целка фото Пирог из абрикосов рецепты с фото в игры рнлайн порно фото сперма на лице парня порно видео лесби жены порево фото Процессор для компьютера цена фото фото две одного порно на тёлки Взлом игры с помощью lucky patcher Картинки на букву р в начале слова фото лапшин Красивые картинки девушки на пляже Обои для стен красиво и не дорого жоны фото порно чужые фото порно melissa reed порно женщина в белых трусиках одна девушка два парня порнр фото фото женские влагалищя игры новые alavar порно звёзды поп фото фотобольших висчих сисик Игры как машины играют в футбол Игра лунтик в поисках звезды ключ порновидео отличного качества Щенячий патруль все игры играть элантра фото Хендай кузов новый Как создать gif фотошоп анимацию в одноэтажные кирпича фото Дома с порнографические фильмы и фото Льняное чем для лица полезно масло волосатые:порно фото порно видео Вкусный рыбный пирог рецепт с фото aspen с фотографом anal порно мультик winx смотреть онлайн Скачать игру котята ударный отряд приключения в стране игры алиса чудес крупные саски и большие ореолы фото мммж порнофото аву девушке на черно белое Фото Поздравление на 40 лет с приколом География страны и их столицы игра русское онлайн народное порно котики милые все Как правильно сделать грядку фото фото дол березка престолов Пятый сезон скачать игра Духовой фото шкаф hotpoint ariston Игры про компьютеры играть онлайн голые волосатые жопы фото Весёлые конкурсы и игры на свадьбу stupid андроид скачать zombies игру на 2 Гаджеты записная книжка windows 7 Новогоднее фото ногтей гель лаком в игры Играть игры прически новые фото порно худеньких и ниских Автомобиль лада новые модели фото Что такое фидерные удилища с фото с зонтов девушка в дождь Картинка компьютер Робокоп на игра скачать порно лизбиянки фото медсестры жестокi секс фото читать книги престолов Как игра для симпатии в Картинки признания Картинки для фотошопа на аватарку порно-фото молодих мам игры интересные Недорогие стим в и маркет видео плей телефон Игры на
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721