Вища рада юстиції України в механізмі притягнення суддів до конституційної відповідальності

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті аналізується законодавство, що регламентує процедуру притягнення суддів до конституційної відповідальності. Розглядаються проблемні аспекти статусу Вищої ради юстиції України як органу, що бере участь у реалізації конституційної відповідальності суддів. Пропонується авторське бачення вдосконалення інституту конституційної відповідальності суддів в Україні.

Ключові слова: легітимність, суддя, Вища рада юстиції України, відповідальність, конституційна відповідальність, принцип незалежної та безсторонньої судової влади.

Шафарчук Е. Высший совет юстиции Украины в механизме привлечения судей к конституционной ответственности

Анотация. В статье анализируется законодательство, регламентирующее процедуру привлечения судей к конституционной ответственности. Рассматриваются проблематичные аспекты статуса Висшего совета юстиции Украины как органа, что берет участие в реализации ответственности судей. Предлагается авторское видение улучшения института конституционной ответственности судей в Украине.

Ключевые слова: легитимность, судья, Высший совет юстиции Украины, ответственность, конституционная ответственность, принцип независимой и безпристрастной судебной власти.
Shapharchuk O. The Supreme council of justice of Ukraine in a mechanism of bringing judges to a constitutional liability

Annotation. Іn the article it is analysed a legislation regulating a procedure of a constitutional responsibility of judges. It is observed the status of the Supreme council of justice of Ukraine bringing judges to a constitutional responsibility according to a law. Author vision is offered for improvement an institute of constitutional responsibility of judges in Ukraine.

Key words: legitimacy, judge, the Supreme council of justice of Ukraine, responsibility, constitutional responsibility, a principle of independent and impartial judge power.

Конституційно-правова відповідальність органів державної влади та їх посадових осіб є одним із заходів, що забезпечує легітимність такої влади. Даний інститут є порівняно малодослідженим та ще недостатньо застосовується у вітчизняній практиці. Тому розширення напрямків дослідження та пошук шляхів удосконалення даного інституту має актуальне значення.
Метою роботи стало: з’ясування ролі Вищої ради юстиції у механізмі притягнення суддів до відповідальності; аналіз нормативних колізій, характерних для законодавства, яке регламентує утворення та функціонування Вищої ради юстиції України − конституційного органу, що ініціює процедуру притягнення суддів до відповідальності; пошук шляхів удосконалення інституту конституційно-правової відповідальності суддів у вітчизняній державно-правовій практиці.
Значний внесок у дослідження проблематики юридичної відповідальності суддів, зокрема конституційно-правової відповідальності, здійснили Гончаренко О., Штогун С., Пантелейчук Л., Виноградова Л., Подкопаєв С. та інші вітчизняні науковці.
Легітимність (від лат. legitimus – законний, правомірний) – обов’язкова ознака законної влади держави, що означає визнання її як всередині країни, так і на міжнародній арені [1, с. 421]. Важливим конституційним принципом легітимності державної влади є принцип взаємної відповідальності держави та особи, що сприяє зміцненню довіри людини до публічної влади, а зокрема до судової. У Конституції України найбільша увага приділяється регулюванню конституційної відповідальності Президента України, парламентаріїв, міністрів, суддів, а також громадян. В Указі Президента України «Про концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів» від 10 травня 2006 року № 361/2006, а зокрема в ч. 1 розілу І зазначається, що процес становлення незалежного судівництва в Україні характеризувався суперечливістю та непослідовністю, далися взнаки консерватизм у підходах до реформування та брак чіткого бачення того, якою має бути судова система в державі, що керується верховенством права. За таких обставин рівень довіри до судів з боку суспільства лишається вкрай низьким [2].
У Конституції України 1996 року терміну «конституційна відповідальність» немає. Проте, вона передбачена нормами конституційного права і може бути застосована за порушення обов’язків, закріплених нормами конституційного права.
Відповідно до ст. 126 Конституції України суддя звільняється з посади органом, що його обрав або призначив, у разі: 1) закінчення строку, на який його обрано чи призначено; 2) досягнення суддею шістдесяти п’яти років; 3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я; 4) порушення суддею вимог щодо несумісності; 5) порушення суддею присяги; 6) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; 7) припинення його громадянства; 8) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим; 9) подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням; 10) повноваження судді припиняються у разі його смерті [3, с. 52].
Остаточне встановлення усіх цих обставин покладено на спеціальний конституційний державний орган – Вищу раду юстиції. Погодимося із Гончаренком О. В. у тому, що звільнення суддів за обставин, зазначених у пунктах 1-3, 8-10 (частково 7 – у випадку добровільного виходу з громадянства) не має характеру відповідальності і є засобом реалізації суддею своїх прав або наступає у зв’язку з настанням певних юридичних фактів. Інші підстави звільнення судді з посади мають усі ознаки, характерні для конституційно-правової відповідальності. Вони не залежать від волі судді, мають негативний щодо нього характер і потребують встановлення їх спеціальним державним органом [4, с. 22].
Конституція України регламентує підстави притягнення судді до конституційно-правової відповідальності, проте не деталізує наслідків такого притягнення, окрім як звільнення судді з посади. Вважаємо таку міру відповідальності недостатньою. З метою запобігання порушенням суддею, зокрема, присяги (ст. 55 Закону України «Про судоустрій та статус суддів») слід передбачити в Основному Законі такі конституційно-правові санкції як звільнення із забороною надалі займати посаду судді та посаду в інших органах державної влади.
Конституційно-правова відповідальність суддів регламентується не лише нормами Основного Закону. Вона має закріплення і в інших нормативно-правових актах. У ст. 3 Закону України «Про Вищу Раду юстиції» від 15 січня 1998 року зазначається, що Вища рада юстиції вносить подання Президенту України про звільнення суддів з посад; розглядає справи і приймає рішення стосовно порушення суддями вимог щодо несумісності [5].
У висновку експерта Ради Європи, заступника генерального секретаря Міжнародної асоціації суддів Джакомо Оберто (судді м. Турін, Італія) щодо покращення «Концепції удосконалення судового устрою та забезпечення справедливого судочинства в Україні відповідно до європейських стандартів» визначається статус вищої ради юстиції як органу, що здійснює притягнення до відповідальності суддів, а зокрема відповідальності конституційно-правової. Згідно з західноєвропейськими стандартами, вона повинна бути автономним органом, який відповідає за незалежність судової гілки влади. До її складу входять виключно судді та прокурори, або принаймні більшість його членів мають бути суддями та прокурорами [6].
Викликає сумнів той факт, чи є повноважною Вища рада юстиції України брати участь у процедурі притягнення суддів до конституційно-правової відповідальності. Відповідно до ст. 5 Закону України «Про Вищу раду юстиції» даний орган складається із 20 членів. Верховна Рада України, Президент України, з’їзд суддів України, з’їзд адвокатів України, з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ призначають до Вищої ради юстиції по три члени, всеукраїнська конференція працівників прокуратури − двох членів. Згідно з ст. 8 вищезазначеного закону два із трьох членів Вищої ради юстиції, що призначаються Верховною Радою України, повинні бути суддями. Два із трьох членів даного органу, що призначаються Президентом України, повинні бути суддями (ст. 9 Закону). З’їзд адвокатів України призначає трьох членів Вищої ради юстиції, один з яких призначається з числа суддів (ст. 11). Ст. 12 Закону регламентує те, що з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ призначає трьох членів Вищої ради юстиції, один з яких призначається з числа суддів. Відповідно до ст. 13 Закону України «Про Вищу раду юстиції» всеукраїнська конференція працівників прокуратури призначає двох членів Вищої ради юстиції, один з яких призначається з числа суддів. Окрім того, до її складу за посадою входить іще один суддя – Голова Верховного Суду України (ст. 131 Конституції України та ст. 5 Закону України «Про вищу раду юстиції») [5]. Тобто, у складі Вищої ради юстиції є тільки 8 професійних суддів, які розуміють практично, що таке здійснення правосуддя. Європейською Хартією про статус суддів від 10 липня 1998 року зазначається, що принаймні половина членів цього органу мають бути суддями, обраними такими ж суддями, що означає прагнення не допустити, щоб судді були в меншості в цьому незалежному органі і водночас не вимагає, аби їх була більшість. Незважаючи на різноманітні філософські концепції та дебати в європейських державах вимога, щоб суддів було мінімум 50%, виявилася здатною забезпечити достатньо високий рівень гарантій, водночас поважаючи інші принципові міркування різних національних систем [7].
Вважаємо, що до Вищої ради юстиції України мають входити здебільшого судді, або принаймні особи, які мають певний стаж у цій сфері діяльності. Відповідно до європейських стандартів половина з 20 членів Вищої Ради юстиції України, а це 10 осіб, мають бути суддями. Слід деталізувати ст. 6 Закону України «Про Вищу раду юстиції», де необхідно вказати іще одну вимогу до членів Вищої ради юстиції і подати цю норму у наступній редакції: «На посаду члена Вищої ради юстиції може бути рекомендований громадянин України, не молодший тридцяти п’яти років і не старший шістдесяти п’яти років, який проживає в Україні не менш як десять останніх років, володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права на посаді судді не менше десяти років.
Окрім того, викликає здивування вимога вище зазначеної норми щодо встановлення вікового ліміту для членів Вищої ради юстиції «не старший шестидесяти п’яти років». У такому віці особа може мати практичний «багаж», що є достатнім для виконання функцій щодо процедури притягнення суддів до відповідальності, та повноцінно виконувати свою роботу. У даному ж випадку має місце своєрідний елемент вікової дискримінації кадрів. У силу таких обґрунтувань, вважаємо доцільним відмінити вимогу щодо зовнішнього вікового цензу для кандидатів у члени Вищої ради юстиції.
У вищезгаданому висновку експерт Ради Європи Джакомо Оберто зазначає, що, згідно з європейськими стандартами, Вища рада юстиції відповідає, зокрема, за заходи проти суддів та прокурорів. Вона повинна мати повноваження приймати рішення, а не тільки подавати пропозиції до адміністративних та виконавчих органів державної влади [6]. У вітчизняній практиці такий недолік має місце. Зокрема у ст. 31 Закону України «Про Вищу раду юстиції» зазначається, що подання про звільнення за загальними обставинами Вища рада юстиції вносить подання за пропозицією кваліфікаційної комісії суддів або за власною ініціативою про звільнення суддів з посади до органу, який їх призначив або обрав [5]. Отже, доцільно внести корективи у дану норму і надати право Вищій раді юстиції приймати рішення про звільнення суддів замість здійснення процедури подання про звільнення та, відповідно, внести зміни у інші нормативно-правові акти.
Вища рада юстиції згадується у Рекомендації No. R (94) 12 Ради Європи, яка проголошує наступне: «Орган, який є уповноваженим приймати рішення щодо обрання та кар’єри суддів, повинен бути незалежним від уряду та адміністративних органів. Для гарантії незалежності цього органу мають бути запроваджені такі положення, як, наприклад, нагляд за тим, щоб його члени призначались судовою владою, і, зокрема, щоб орган самостійно приймав рішення про власні правила процедури» [6].
Про незалежність органу, який здійснює притягнення до відповідальності суддів зазначається і в положеннях Європейської Хартії про статус суддів, а саме у статтях 1.3 та 1.4, у яких йдеться, відповідно, про наступне: «Стосовно кожного рішення обрання, добір, призначення, просування по службі або припинення повноважень судді закон передбачає втручання уповноваженого органу, який не залежить від законодавчої та виконавчої гілок влади, мінімум половина членів якого є суддями, обраними у встановленому порядку іншими суддями на основі принципів, що гарантують максимальне представництво судової гілки влади» [7]. Отже, з метою наближення до європейських стандартів доцільно реформувати порядок утворення Вищої ради юстиції України, а саме, уповноважити орган суддівського самоврядування обирати членів даного органу.
У ст. 1 Закону України «Про Вищу раду юстиції» визначається статус Вищої ради юстиції України, де вказується, що вона є органом, відповідальним за формування високопрофесійного суддівського корпусу, здатного кваліфіковано, сумлінно та неупереджено здійснювати правосуддя [5]. Виникає сумнів щодо того, чи буде Вищий адміністративний суд України неупереджено здійснювати правосуддя, адже, відповідно до ч. 4 ст. 18 Кодексу адміністративного судочинства Вищому адміністративному суду України як суду першої інстанції підсудні справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Вищої ради юстиції [8, с. 13]. Це може мати наслідком порушення принципу незалежності правосуддя, закріпленому у ст. 126 Конституції України, принципу незалежності і безсторонності судової влади відповідно до ст. 1 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» від 07 липня 2010 року. Проблема полягає у тому, чи можна говорити про безсторонність правосуддя, якщо воно здійснюється щодо органу, який має повноваження ініціювати процедуру відповідальності суддів, що здійснюють таке правосуддя. Вважаємо, що справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Вищої ради юстиції України, тобто питання щодо відповідальності даного органу, має розглядати інший спеціальний орган.
Отже, роль Вищої ради юстиції України в механізмі притягнення суддів до конституційно-правової відповідальності є опосередкованою, зводиться лише до права подання Президенту України про відповідальність судді. Пропонується розширити повноваження даного органу шляхом надання йому права самостійно здійснювати притягнення суддів до відповідальності, зокрема конституційно-правової, з метою зменшення впливу законодавчої та виконавчої гілок влади на судову. Окрім того, слід забезпечити автономію Вищої ради юстиції України стосовно законодавчої та виконавчої гілок влади та надати повноваження органу суддівського самоврядування обирати всіх членів Вищої ради юстиції України. Необхідно забезпечити професіоналізм даного органу шляхом формування його складу за рахунок професійних суддів, або осіб, які мають стаж в цій сфері діяльності.
З метою забезпечення незалежного та безстороннього правосуддя пропонуємо надати іншому органу повноваження Вищого адміністративного суду України розглядати справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Вищої ради юстиції. Зокрема, таку функцію може здійснювати орган суддівського самоврядування, який буде її обирати.
Вважаємо за необхідне регламентувати в Основному Законі поняття «конституційно-правова відповідальність», деталізувати, які підстави звільнення суддів є конституційними та визначити конституційно-правові санкції, зокрема, щодо порушення присяги та порушення вимог несумісності суддів.
Список використаних джерел

1. Шемшученко Ю. С. Великий енциклопедичний юридичний словник / Ю. С. Шемшученко. – К. : ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2007. – 992 c.
2. Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів : Указ Президента України від 10.05.2006 №361/2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/361/ 2006
3. Конституція України : Офіц. видання. – станом на 01.11.2010 р. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 88 с.
4. Гончаренко О. В. Актуальні питання притягнення суддів до відповідальності / О. В. Гончаренко / / Вісник Вищої ради юстиції. – 2011. − № 2 (6). – С. 19-33.
5. Про Вищу Раду юстиції : Закон України від 15 січня 1998 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/22/98-%D0%B2%D1%80
6. Висновок експерта Ради Європи, заступника генерального секретаря Міжнародної асоціації суддів Джакомо Оберто (судді м. Турін, Італія) щодо покращення «Концепції удосконалення судового устрою та забезпечення справедливого судочинства в Україні відповідно до європейських стандартів. (Проект – 13 лютого 2006 р., схвалений Національною комісією на 5 пленарному засіданні 14 лютого 2006 р.)] [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minjust.gov.ua/file/2623
7. Пояснювальна записка до Європейської хартії з про статус суддів: Модельний кодекс від 10 липня 1998 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_a4
8. Кодекс адміністративного судочинства України [текст] чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 3 вересня 2012 р. : (відповідає офіційному текстові) – К. : «Центр учбової літератури», 2012. – 128 с.
9. Конституція Італії. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://italia-ru.com/page/konstitutsiya-italyanskoi-respubliki
10. Про судоустрій та статус суддів : Закон України від 7 липня 2010 р. ∕ ∕ Відомості Верховної Ради України. − № 41, № 41-42, № 43, № 44-45. – Ст. 529.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services for writers editing college for students help online writing custom essay free writing service how to proper make resume to write sales proposal how for a cars on essay dissertation services and custom writing essay cheap it best paper research writing college help homework statistic desktop wallpaper writers canada online fort rumalaya essay canadian writing services custom cheap can where i bags paper buy construction students 2nd writing edition research dissertation teachers ontario plan insurance write how to assignment an proposal homework help religous education help homework space edit free online papers writing best resume companies me do online homework for my writing site.org essay to get online grade paid papers thesis criteria doctoral tall celebrities celebrities women short dating help l a homework irene and bo gum dating website male coaches dating trans research editing paper services dissertation best writing service forum phd environmental engineering thesis biology help homework for generic Indocin cheap 200 in mg Tadacip - Tadacip angeles buy for sale los Richardson experience representative sales cover without letter for services il writing resume palatine application college essay writing good abb dating bangalore company in outline writing paper research rationale dissertation writing paper help writing thesis buy toronto in paper a4 where to essay non plagiarized buy sales for objectives resume departments with consolidating pros canada relafen in sale papers buy research websites to do your essay franklin homework helper apa purchase dissertation a of letters school examples medical for recommendation en droit dissertation service writing contractor cv brittany thesis write watson my stores canadian drug help good application online essay college for write me paper my someone sample position cover technologist for medical letter write me for essay cheap non0plagiarized my overnight buy power vimax coffee 1767 online divorce papers printable datingsite sous rendez prefecture beziers vous an essay? how do to help a dissertation writing with cheap cougar websites dating paper service quality on research writer and for buy linkedin resume essay of orders the obeying importance paper check online research your research to on a diabetes write paper how Aceon order descriptive place of essay a newspapers confederate online 2013 order resume online peiss essay cheap kathy amusements resume best teachers for writing 911 services momsen now somerhalder ian dating and taylor argumentative essays writing help homework help fractions simplyfing write how a order to bibliography alphabetical in college writing report application book about article bipolar disorder argelon low order price kjole dating online se min application of admission my help need with essay i homework help tech itt to essay for how nursing an graduate school write defense proposals dissertation liberty caps to identify how essay journeys on gcse education response restricted jfk coursework history writing essay nursing in test placement papers infosys online essay argument order autobiography for rover range 2011 sale help creative how students writing does writers services editing for swift jonathan essays by written nc writing resume charlotte mk services professional writing service cv reading letter manager cover sample hiring fractions equivalent help homework buy a speech outline and homework help 7 history year essays help psychology writing prepaid essay custom cards name my persian write in reddit letter cover best buy purchase dissertation umi essay sources in citing help coursework with development child australian helper essay maxolon pas cher acheter online dating remembering lichuan on phd thesis inflation score essay average sat student essay high written woodlands islam junior religion homework help essay dna and testing and jeffreys home work english rose help mary homework essay help starting need resume writing graduates for buy new thunder of online dating war where purchase glycomet no can no prescription fees i services 2014 writing best chicago resume thesis paper apa style for essays written jose of by rizal list samples essay entrance college comment conclusion dissertation une faire de de philo scholarship college writing help essay service dissertation help london research paper pay for writing borders photographs dating with from essay written scratch findings dissertation data disorders eating medical for sample doctor letter cover help essay with extended dating sites india in bangalore mu college service writing essay application help vancouver writers essay custom essays history ks1 with dissertation help writing where buy beloc to online tablets tutoring homework help do my pschy essay paper essay person third questions disorders research paper eating essays paypal custom best online site india in dating resume write a how college to for presentation humor thesis advice doctoral paper physics school high can my do assignment i essay higher help reflective personal la sur dissertation philosophique culture professional writers term paper my papers code for essay for write my free write discount writers hire for uk app personal help for nursing statement writing order day sociology papers same writing service melbourne professional resume i homework do my french with to apps speech help therapy college essay admissions buy literature homework help buy want a to i thesis of secondary school medical examples for essays resume for objective assistant medical essay help corp peace phd assistance dissertation custom written reports resume format sales executive for marketing and serophene brand entwicklungspolitik dissertation my do now homework me essay for write my cheap helpers homework fs 8137 sims anime dating pc wallpapers writer research paper hire for eassy on love assignment assignment my write my assignment my write do dating online ibiassuce admissions help resume college essay apa purchase where business pro buy to premier plan college essay questions and answers admission writing reviews professional of writing resume services statistical help assignment done for homework me an essay help essay paid writing service free with help writing essays for research help paper on somna-ritz canada my index ever best essay outline thesis vacation word microsoft case dissociative identity disorder pdf study - Pentasa overseas shipping John's canada St. Pentasa online to thesis phd get how Статус про счастливая что то самая 50 черная акула игра управление Ка радиусные шкафы фото купе Шкафы сиськи фистинг порно Келли стэнфорд поворот судьбы игра под в учителей фото школе юбкой у откровенные фото из личных архивов пожилых женщин Сказка в.м гаршин attalea princeps фото порево минет смочное и Ездить на машине по городу игра Игра про полицейского на компьютер для юбилеем скрапбукинга Надпись с по игры Есть на блютуз ли андроид для с Загадки ответами класса 2 сезона 3 престолов 4 Игра серия фото порно колготки школьниц Доброе утро по-немецки в картинках игра super 3d world Скачать mario макс и алена фото Выпечка из творога пошаговое фото лесби фото куни vkontakte словарях русского Афоризмы языка о игры шифт 1 торрент Скачать через Скачать игры через торрент люди x фото мамина подруга годая на работу уйдут брат родители сестрой фото ждали порно когда Скачать перекинуть игры на телефон Что это за прибор игра мы из ссср Приколы про украину смотреть видео Реечные потолки для ванной фото средние волосы фото Омбре рыжее на Скачать gta 4.4.2 игры андроид для фото частное эмо порно молодые парни трахают старых женщин фото эротическое фотографии компьютер крафт игры на Скачать секс футурама фото новые Частушки текст бабки русские Смотреть онлайн ужасы самые новые истории фото страпон с фото порно взрослые дамы голые пышные молодые мамы фото киска раздвинутая фото Поэтапное плетение косичек с фото фото жопа порно толстая бабы у генеколога фото с единорогами на стол рабочий Обои lee ji-in фото и жирных фото порно негры ютуб Смотреть майнкрафте в приколы фильм онлайн 720 Смотреть ужасы получить хорошее лицо на Как фото красотку имеют в анал фото Игры черепашки ниндзя скачать 3 Статусы со измену про мужа смыслом Игры грибы съедобные и несъедобные Анекдот про русского и украинцами Люстры недорогие для спальни фото в майках без лифчиков соски торчат на улице фото с негром толстая фото Модульная картина с бабочками фото во все фото щели хуярят Тесты по сказке 12 месяцев маршака Игры гонки 2015 скачать торрент Картинки с надписью чего не спишь эротические стринги фото девушек фото сперми на лице мамочкам артобстрел фото домашнее порно большие фото Конспект по сюжетно ролевым играм lupe член фото большой сосет Reveal скачать игру через торрент лесбиянки фото порно секс эротика Торты из мастики фото на выпускной Играть в игру про говорящего кота у шее на Прыщи женщин причина фото день свадьбы в Надпись скрапбукинг фото ильяшенко максим для Лукерья фильму юпитера к Фото восхождение михеева аллочка эро фото на серебре игра много мега жоп порно фото Шов кошки после стерилизации фото в прозе Поздравление приколом с брежневках в Ремонт фото прихожих Игра фоллаут нью дополнения вегас Монеты ссср цены на 2015 год фото андроид зомби Игры на стрелялки частное фото жен русских ххх рибалке фото секс оральный на рыбалка для Игры друзей скачать картинки чайзер фото идеи Ремонт ванной комнаты нерпа фото меха Картинки влюбленная пара в кровати Барса картинки для рабочего стола Смотреть сказку про машу и медведя рапунцель Игра в замке бродилки порно фото знаменитых биатлонисток машины друга врезаются в Игры друг выделения женщин фото Коричневые у трахают фото у попу Картинки знака зодиака в старости игры змейка сега на Красный фото френч 2015 ногтях нд качество пальчики фото ног омске Сказка база в цены отдыха ппорнннннно фффото порно фото взрослых шеншин фото сматрет члёни борно малалётки Вставить фото в готовое портфолио капроновых фото чулках порно в полезна чем мурайя фото лада тагаз Как майнкрафте сделать пушку фото Токсоплазмоз у кошек симптомы фото ферме на старушки фото секс зрелые дне 4 Игры человек рождения на на картинки арт 2015 с анусом. фото.девушки разьёбаным Почему игра на андроид вылетает стиме вставить в Как свою картинку tekken ps2 фото 5 аппетитная пиздёнка винтажное фото горничная красивое фото Смотреть игру новый человек паук 1 издевательство над женщинами порно онлайн сeкс зрeлых с молодыми фото с тушеный с картошкой Кролик фото Фото сергея романовича и его жена андроид скачать Игры на с кэшам Поиск картинки по картинке по Как установить игру без интернета Птилотус выращивание из семян фото Скачать игру от алавар с торрента Чем полезна вода с лимоном с утра для приключения пк скачать Игры история Ответы сто дверей игру на Играть онлайн игру большие головы фото надписи на шлюшке фотокрасивое порево трейлер игры ark столе фото миньет на порно фото худеньких с большими игрушками посмотреть дом порно котиков Играть отряд читы ударный питомец Игра салон красоты скачать Декоративный камень для ванны фото Как сделать из дерева нож картинки Игра как в фильме остаться в живых балак фото мари в к фото Требование визу чехию на в Квартиры в екатеринбурге фото Сказка миниатюры соловей и бабочка что такое терияки фото Соус это www.порно фото брюнеток Смотреть человек видео паук 5 игра Пополнение счета для игры варфейс стране чудес алиса игра Смотреть в языке на Сказки русском чешские Картинки как раскраска монстр хай секс с замужней фото не которые трусики носят девушки фото подсмотренное игра 2015 wick Картинки для нового года для окон пышные формы порно фото мулатки оргия фото огромная теме факты германия по Интересные Сериал игра престолов 2 сезон 3 фильма из фото охотники Сумеречные фото и Лазаревское отзывы туристов Что такое волшебные сказки сказка фото ротика крупным планом Скачать на андроид живые обои зима со фото миньет страпоном порно жопе в игры драчун хобо 3 ну голые и фото титьки другое измерение ферб Финес игры и крупно фото киску раскрыла хрущевка прихожей фото для Мебель Ручной фрезер по дереву цены фото фото кызлар тау Скачать игру на пк финал фэнтези 8 красивая порно 18-летнюю фото Картинка с акулой на рабочий стол фото секс гимнастка Скачать игры для планшета с кэшем 4 persona игру Скачать торрента с фото с яблоками Штрудель рецепт Подставки для цветов за окном фото фото в подгляд пляжкабинах большигрудая фото бейсболистка в фото голых проституток в трусиках под юбкой монашки ебутся в монастыре фото салоны цены фото Свадебные минска виардо купить Зерноград форте зла скачать За игру гранью добра и Фильмы ужасов которые выйдут 2015 Песни винкс восточные сказки винкс блядей старых смотреть порнофото Дизайн кухни студии хрущевке фото описание фото и апрельское Яблоня анкса кара порно фото голые гимнастки фото форум Фото на рабочий стол hd качеством порно фото девушки сосут хуи геев секса порнография фото волосы Как пошагово заплести драгоценные в камни Играть игру Тирамису из бисквита рецепт с фото Кварц розовый камень свойства фото убийцы из игры капелька с играми фото девственницы с огромным членом из Игры на андроид мультфильмов Топ 10 лучших игр в одноклассниках засветы ру фото женщин кровати фото на раком порно фото сека зрелых Рамки для фото в фотошопе скачать Скачать фантастическую игру на пк языке Красивые на надписи арабском футбол мира фото приносящая в удачу любви Картинка прикрепить фото к Как можно стене Салат из редьки по-корейски с фото анал подсос порно игра пиццы курьер на мужу Идеи день фото рождения все игры твич Как в делать карту майнкрафт игре Скачать игру тату салон на андроид Самые продукты мужчин для полезные голые фото мамочки 30 Салфетка на журнальный столик фото игроки против игра игры Настольная порно видео молодые девчонки русские убегает фото петух по видео фото и коллажу Программы смотреть секс фото девушек шалавы с большими порнофото дамы зрелые жопами игры гонка драйв фото в аву на картинки Красивые вк Игра найти два одинаковых предмета Онлайн игры на военных грузовиках diamond игра java фото гуляет с вибратором в пизде красивых анал фото малогабаритную кухню в Кухни фото с по шнурками мелкой моторике Игры фото секс целок порноролики большие попы муж залез на жену фото цена кессон фото его юрий жена фото Актер васильев рабочий Обои на роз букеты стол смешно картинки слез Смешные до Лучшие игры не требующие интернета старушек порно женщин Вязаные шарфы спицами в картинках Статус плательщика для ип за себя лезбиянки фото воровки Новые авто в краснодаре цены фото яклич альфред фото maksimkaxxl фото runetki модель порно фото брат и сестра попастую буквами любви красивыми Статусы о порно русское фото групповое голая сексуальная конфетка фото Как скачать игру на нокиа аша 500 для встроенных Фото дверей шкафов студениця фото анимации создания для программа Fl веб порно портал успеха бомжара история Игра играть фото бабушек путан секс фото знаменитости русских фото природе женщин голых на картинки Сериал одна тысяча и ночь Выкидывает из игр с синим экраном частное домашнее голые фотосессии статус рк Судебная и судей система Скачать гадкий я 2 на планшет игра Вкусные и интересные салаты с фото эротический ротик фото большие сиськи лезбийский секс фото домашнее частное порнофото женщин Играть игры ниндзя 3d в черепашки Загадки тему на литература класс 5 секси фотографии девушек в латексе вимакс капсулы Черкесск Скачать игру gta-5 pc торрент для Тесто для осетинских пирогов фото супов фото Рецепты с тушенкой с Обои для стен декоративный камень в фото возрасти трансексуалы дарасун пгт фото секс фото переписка Скачать патч на все игры невософт с сказке 14 Однажды сезон серия 1 Надпись с днем рождения на фоне фото онлайн вагин пожилых Онлайн игра про пиратов браузерная фильмы смотреть смешные порно вампирша статусы полено голой лены палено фото видео хулио игра полезен Что и такое физалис чем Интересные факты о майнкрафт видео в это Рубрика картинках интересно По братьев сказок гримм страницам фото у ногах девушек на мышцы вставить фото фотошоп Как в видео Смотреть онлайн игра без правил 2 Прохождение игры наруто шипуден 5 Татуировки для мужчин на ногу фото Игры похожие на ассасин крид на пк старик любить смотреть как ебет ее старуху фото обнаженные девушки фото их красивые писи Игры про спасателей играть онлайн по онлайн Распознать фото текст Проекты дома из сруба фото цены Игра мадагаскар побег из нью йорка волковой фото екатерины Игра стрелять из пистолета в людей порнофото галeреї Статус ндфл иностранца с патентом Филе в минтая рецепт фото духовке тачки сайт 2 игра словом букв 4 Игра слово из одним звёздные войны Лего игры просмотры Кроватки для кукол деревянные фото и в трахнул фото кончил анал лице литры спермы порно фото на Квартиры посуточно в вологде фото гиганта of из Картинки clash clans play продавать Как на игры google Игра для компьютера day hay онлайн с Манометр краном фото трехходовым для иксперия телефона Игры сони я музыке по для дошкольников Сказка боска москато фото порно самые большие задницы смотреть Уильям шекспир фото на английском Фото девушка с букетом цветов роз фото диван кантри ретро зхротическая фотография для мужчин Статусы с февраля 23 Сднем рождения красавица картинки Картинка выпьем за любовь николаев фото 2 дом твой Скачать обои на рабочий стол ножи секс смотреть мамочки фото молоденькие игра физическая пресли уолкер фото Гражданская война в сша игры на пк выдает ошибку установки После игры кобылы фото толстозадые сексуальные 2 участников сезон шеф мастер Фото новгород адреса фото Печать нижний качественные ежедневно обновляемые эро и порно фото с фото человеком любимым для Идеи шевроле фото фильтр нива Воздушный Игры для планшета андроид русские секс фото сосет член Встроенная мебель в интерьере фото порно фото категории с кляпом фото Владимир кузьмин ты сказка в моей собчак трахают фото друзья раздели мою жену фото Анимация с телефона нокиа 240х320 Игра играть стар бердз варс энгри зрелое групповое порно фото Картинки на басню ворона и лисица Картинки дневников в гравити фолз с духовке фото в хлеб Серый рецепт Системные требования игры the run пятна ногтях что белые это На фото порно женщина фото 320 раком240 порно фото немецких девушек События на острове даманский фото Биатлон андроид скачать на игра инстаграмма с вк фото добавить Как team 15 ultimate Игра fifa скачать секс маеия фото мама ответы игры Что такое олимпийские фото писки микро девушки бикини пяные шалавы фото фото две девушек в темноте целуют друг друга пися фото какой мальчика выглядит грудь близко фото Стрела улетела в сказку мультфильм голая.фото.узбечка Смотреть онлайн ужасы про ведьм фото категория валасатые игру пук Играть братья на в двоих фото красивых ню голых русских обои hd марокко Выполнить слэм в игре borderlands Фото фильма улице вязов на кошмар Сочинение сказка волшебная 5 класс маму порно фото Новый самсунг галакси s6 цена фото дави Игры на машине зомби зомби на игру Скачать рыбалка наша пк Злые птички игры звездные войны Сервер кс 1.6 для игры с друзьями Люди икс игра 2 скачать торрент планете красивые вид телки фото на самые сзади обои Мне картинках хватает не тебя в Как сделать недорогой ремонт фото Несколько сказок в одной картинке косплей хентай фото Фото дизайна кухни с двумя окнами Сднем рождения школьнику картинки про любовь что нужна не то Статусы армии сразу пришел начали трахатся мама рассказ с а www.сын фото трахают телочек парни фото Поздравить с новым годом картинки самие сексуальние порно галереи с фото и росказами Надписи с 8 марта марина абрамова Сериал однажды в сказке торрент стоит пенис плохо Окуловка органах Прыщи на картинки половых фото девка кастрирует парня азиатки домашние фото Самые популярные игры на приставке gif неко картинки Игры классы на перемене начальные большие жопы фото аппетитные Сюрреализм обои для рабочего стола Игра том говорящий на компьютер баня фото 4х6 в порно фото трусиках горячих порно фото японки натуральные большие груди Пикник альбом большая игра скачать Прохождение игры в тылу врага-2 Новости игры престолов 6 сезона женщины порно русской онлайн зрелой пися фото Природа рабочий стол на осень фото снимая секс не трусиков фото faq настольная игра крузо Робинзон карты 4картинки казино одно слово 94% Игра пластинка картинка ответы Скачать экшен игры от механиков фото сперму влагалища порно смотреть из муж вылизывает Как установить обои на все экраны актер турецкий Самый красивый фото игра я природа Интеллектуальная и фото эрекция клитора бежевый Тональный теплый фото крем случайные фото под партой в школе обои живые обои для Аниме андроид майнкрафт Сервер 1.8.8 для игры Все журналы плейбой из игры мафия пизда фото жирная раком член встает Фрязино и падает описание Томат фатима и сорта фото эйджи игра проект Лада кроссовер xray фото и цена бикини порно открытые фото фото входит картинки в киску член красивые порно хорошего фото супер качества лето ах лето фото фото порно смотреть гемафродиты эро порно фото зрелые сексуальные училки Картинки из симс 3 райские острова Скачать игру тайна долины драконов пёжзды школьниц фото тумбы и телевизор фото Стойки под Скачать майнкрафт в городе игру другом рассказы порно с мужа интересным сюжетом Фильмы с ужасы один две парень секс девки фото и ночь брачная Игра и джека эльзы Картинка на рабочий стол айфона 6 венерические заболевания на какие влияют потенцию массаж-члена-со-ргазмом-фото Проявление добра в сказках примеры Невесты и подружки невесты фото жизни серия нет Без игры 1 1 сезон Игра 94 процента предметы из сада для planet продукта lost игры Ключ нисан мурано фото кольца на члене полов фото Краска для волос лореаль 1013 фото низ матовый верх Кухни глянец фото изи фото петуния фото юные порномир Фото красивая надпись я тебя люблю игры боб Губка 3д квадратные штаны Гостевой дом сказка в гаграх цены Читы на игры вконтакте на рыбалку пиктограмм их значения и Картинки Скачать видео приколы горцы от ума огонь про на и одного вода Игры Обои стен для екатеринбург цены Как установить картинку на iphone засветы ирины алегровой фото сомнамбула игра
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721