Вища рада юстиції України в механізмі притягнення суддів до конституційної відповідальності

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті аналізується законодавство, що регламентує процедуру притягнення суддів до конституційної відповідальності. Розглядаються проблемні аспекти статусу Вищої ради юстиції України як органу, що бере участь у реалізації конституційної відповідальності суддів. Пропонується авторське бачення вдосконалення інституту конституційної відповідальності суддів в Україні.

Ключові слова: легітимність, суддя, Вища рада юстиції України, відповідальність, конституційна відповідальність, принцип незалежної та безсторонньої судової влади.

Шафарчук Е. Высший совет юстиции Украины в механизме привлечения судей к конституционной ответственности

Анотация. В статье анализируется законодательство, регламентирующее процедуру привлечения судей к конституционной ответственности. Рассматриваются проблематичные аспекты статуса Висшего совета юстиции Украины как органа, что берет участие в реализации ответственности судей. Предлагается авторское видение улучшения института конституционной ответственности судей в Украине.

Ключевые слова: легитимность, судья, Высший совет юстиции Украины, ответственность, конституционная ответственность, принцип независимой и безпристрастной судебной власти.
Shapharchuk O. The Supreme council of justice of Ukraine in a mechanism of bringing judges to a constitutional liability

Annotation. Іn the article it is analysed a legislation regulating a procedure of a constitutional responsibility of judges. It is observed the status of the Supreme council of justice of Ukraine bringing judges to a constitutional responsibility according to a law. Author vision is offered for improvement an institute of constitutional responsibility of judges in Ukraine.

Key words: legitimacy, judge, the Supreme council of justice of Ukraine, responsibility, constitutional responsibility, a principle of independent and impartial judge power.

Конституційно-правова відповідальність органів державної влади та їх посадових осіб є одним із заходів, що забезпечує легітимність такої влади. Даний інститут є порівняно малодослідженим та ще недостатньо застосовується у вітчизняній практиці. Тому розширення напрямків дослідження та пошук шляхів удосконалення даного інституту має актуальне значення.
Метою роботи стало: з’ясування ролі Вищої ради юстиції у механізмі притягнення суддів до відповідальності; аналіз нормативних колізій, характерних для законодавства, яке регламентує утворення та функціонування Вищої ради юстиції України − конституційного органу, що ініціює процедуру притягнення суддів до відповідальності; пошук шляхів удосконалення інституту конституційно-правової відповідальності суддів у вітчизняній державно-правовій практиці.
Значний внесок у дослідження проблематики юридичної відповідальності суддів, зокрема конституційно-правової відповідальності, здійснили Гончаренко О., Штогун С., Пантелейчук Л., Виноградова Л., Подкопаєв С. та інші вітчизняні науковці.
Легітимність (від лат. legitimus – законний, правомірний) – обов’язкова ознака законної влади держави, що означає визнання її як всередині країни, так і на міжнародній арені [1, с. 421]. Важливим конституційним принципом легітимності державної влади є принцип взаємної відповідальності держави та особи, що сприяє зміцненню довіри людини до публічної влади, а зокрема до судової. У Конституції України найбільша увага приділяється регулюванню конституційної відповідальності Президента України, парламентаріїв, міністрів, суддів, а також громадян. В Указі Президента України «Про концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів» від 10 травня 2006 року № 361/2006, а зокрема в ч. 1 розілу І зазначається, що процес становлення незалежного судівництва в Україні характеризувався суперечливістю та непослідовністю, далися взнаки консерватизм у підходах до реформування та брак чіткого бачення того, якою має бути судова система в державі, що керується верховенством права. За таких обставин рівень довіри до судів з боку суспільства лишається вкрай низьким [2].
У Конституції України 1996 року терміну «конституційна відповідальність» немає. Проте, вона передбачена нормами конституційного права і може бути застосована за порушення обов’язків, закріплених нормами конституційного права.
Відповідно до ст. 126 Конституції України суддя звільняється з посади органом, що його обрав або призначив, у разі: 1) закінчення строку, на який його обрано чи призначено; 2) досягнення суддею шістдесяти п’яти років; 3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я; 4) порушення суддею вимог щодо несумісності; 5) порушення суддею присяги; 6) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; 7) припинення його громадянства; 8) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим; 9) подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням; 10) повноваження судді припиняються у разі його смерті [3, с. 52].
Остаточне встановлення усіх цих обставин покладено на спеціальний конституційний державний орган – Вищу раду юстиції. Погодимося із Гончаренком О. В. у тому, що звільнення суддів за обставин, зазначених у пунктах 1-3, 8-10 (частково 7 – у випадку добровільного виходу з громадянства) не має характеру відповідальності і є засобом реалізації суддею своїх прав або наступає у зв’язку з настанням певних юридичних фактів. Інші підстави звільнення судді з посади мають усі ознаки, характерні для конституційно-правової відповідальності. Вони не залежать від волі судді, мають негативний щодо нього характер і потребують встановлення їх спеціальним державним органом [4, с. 22].
Конституція України регламентує підстави притягнення судді до конституційно-правової відповідальності, проте не деталізує наслідків такого притягнення, окрім як звільнення судді з посади. Вважаємо таку міру відповідальності недостатньою. З метою запобігання порушенням суддею, зокрема, присяги (ст. 55 Закону України «Про судоустрій та статус суддів») слід передбачити в Основному Законі такі конституційно-правові санкції як звільнення із забороною надалі займати посаду судді та посаду в інших органах державної влади.
Конституційно-правова відповідальність суддів регламентується не лише нормами Основного Закону. Вона має закріплення і в інших нормативно-правових актах. У ст. 3 Закону України «Про Вищу Раду юстиції» від 15 січня 1998 року зазначається, що Вища рада юстиції вносить подання Президенту України про звільнення суддів з посад; розглядає справи і приймає рішення стосовно порушення суддями вимог щодо несумісності [5].
У висновку експерта Ради Європи, заступника генерального секретаря Міжнародної асоціації суддів Джакомо Оберто (судді м. Турін, Італія) щодо покращення «Концепції удосконалення судового устрою та забезпечення справедливого судочинства в Україні відповідно до європейських стандартів» визначається статус вищої ради юстиції як органу, що здійснює притягнення до відповідальності суддів, а зокрема відповідальності конституційно-правової. Згідно з західноєвропейськими стандартами, вона повинна бути автономним органом, який відповідає за незалежність судової гілки влади. До її складу входять виключно судді та прокурори, або принаймні більшість його членів мають бути суддями та прокурорами [6].
Викликає сумнів той факт, чи є повноважною Вища рада юстиції України брати участь у процедурі притягнення суддів до конституційно-правової відповідальності. Відповідно до ст. 5 Закону України «Про Вищу раду юстиції» даний орган складається із 20 членів. Верховна Рада України, Президент України, з’їзд суддів України, з’їзд адвокатів України, з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ призначають до Вищої ради юстиції по три члени, всеукраїнська конференція працівників прокуратури − двох членів. Згідно з ст. 8 вищезазначеного закону два із трьох членів Вищої ради юстиції, що призначаються Верховною Радою України, повинні бути суддями. Два із трьох членів даного органу, що призначаються Президентом України, повинні бути суддями (ст. 9 Закону). З’їзд адвокатів України призначає трьох членів Вищої ради юстиції, один з яких призначається з числа суддів (ст. 11). Ст. 12 Закону регламентує те, що з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ призначає трьох членів Вищої ради юстиції, один з яких призначається з числа суддів. Відповідно до ст. 13 Закону України «Про Вищу раду юстиції» всеукраїнська конференція працівників прокуратури призначає двох членів Вищої ради юстиції, один з яких призначається з числа суддів. Окрім того, до її складу за посадою входить іще один суддя – Голова Верховного Суду України (ст. 131 Конституції України та ст. 5 Закону України «Про вищу раду юстиції») [5]. Тобто, у складі Вищої ради юстиції є тільки 8 професійних суддів, які розуміють практично, що таке здійснення правосуддя. Європейською Хартією про статус суддів від 10 липня 1998 року зазначається, що принаймні половина членів цього органу мають бути суддями, обраними такими ж суддями, що означає прагнення не допустити, щоб судді були в меншості в цьому незалежному органі і водночас не вимагає, аби їх була більшість. Незважаючи на різноманітні філософські концепції та дебати в європейських державах вимога, щоб суддів було мінімум 50%, виявилася здатною забезпечити достатньо високий рівень гарантій, водночас поважаючи інші принципові міркування різних національних систем [7].
Вважаємо, що до Вищої ради юстиції України мають входити здебільшого судді, або принаймні особи, які мають певний стаж у цій сфері діяльності. Відповідно до європейських стандартів половина з 20 членів Вищої Ради юстиції України, а це 10 осіб, мають бути суддями. Слід деталізувати ст. 6 Закону України «Про Вищу раду юстиції», де необхідно вказати іще одну вимогу до членів Вищої ради юстиції і подати цю норму у наступній редакції: «На посаду члена Вищої ради юстиції може бути рекомендований громадянин України, не молодший тридцяти п’яти років і не старший шістдесяти п’яти років, який проживає в Україні не менш як десять останніх років, володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права на посаді судді не менше десяти років.
Окрім того, викликає здивування вимога вище зазначеної норми щодо встановлення вікового ліміту для членів Вищої ради юстиції «не старший шестидесяти п’яти років». У такому віці особа може мати практичний «багаж», що є достатнім для виконання функцій щодо процедури притягнення суддів до відповідальності, та повноцінно виконувати свою роботу. У даному ж випадку має місце своєрідний елемент вікової дискримінації кадрів. У силу таких обґрунтувань, вважаємо доцільним відмінити вимогу щодо зовнішнього вікового цензу для кандидатів у члени Вищої ради юстиції.
У вищезгаданому висновку експерт Ради Європи Джакомо Оберто зазначає, що, згідно з європейськими стандартами, Вища рада юстиції відповідає, зокрема, за заходи проти суддів та прокурорів. Вона повинна мати повноваження приймати рішення, а не тільки подавати пропозиції до адміністративних та виконавчих органів державної влади [6]. У вітчизняній практиці такий недолік має місце. Зокрема у ст. 31 Закону України «Про Вищу раду юстиції» зазначається, що подання про звільнення за загальними обставинами Вища рада юстиції вносить подання за пропозицією кваліфікаційної комісії суддів або за власною ініціативою про звільнення суддів з посади до органу, який їх призначив або обрав [5]. Отже, доцільно внести корективи у дану норму і надати право Вищій раді юстиції приймати рішення про звільнення суддів замість здійснення процедури подання про звільнення та, відповідно, внести зміни у інші нормативно-правові акти.
Вища рада юстиції згадується у Рекомендації No. R (94) 12 Ради Європи, яка проголошує наступне: «Орган, який є уповноваженим приймати рішення щодо обрання та кар’єри суддів, повинен бути незалежним від уряду та адміністративних органів. Для гарантії незалежності цього органу мають бути запроваджені такі положення, як, наприклад, нагляд за тим, щоб його члени призначались судовою владою, і, зокрема, щоб орган самостійно приймав рішення про власні правила процедури» [6].
Про незалежність органу, який здійснює притягнення до відповідальності суддів зазначається і в положеннях Європейської Хартії про статус суддів, а саме у статтях 1.3 та 1.4, у яких йдеться, відповідно, про наступне: «Стосовно кожного рішення обрання, добір, призначення, просування по службі або припинення повноважень судді закон передбачає втручання уповноваженого органу, який не залежить від законодавчої та виконавчої гілок влади, мінімум половина членів якого є суддями, обраними у встановленому порядку іншими суддями на основі принципів, що гарантують максимальне представництво судової гілки влади» [7]. Отже, з метою наближення до європейських стандартів доцільно реформувати порядок утворення Вищої ради юстиції України, а саме, уповноважити орган суддівського самоврядування обирати членів даного органу.
У ст. 1 Закону України «Про Вищу раду юстиції» визначається статус Вищої ради юстиції України, де вказується, що вона є органом, відповідальним за формування високопрофесійного суддівського корпусу, здатного кваліфіковано, сумлінно та неупереджено здійснювати правосуддя [5]. Виникає сумнів щодо того, чи буде Вищий адміністративний суд України неупереджено здійснювати правосуддя, адже, відповідно до ч. 4 ст. 18 Кодексу адміністративного судочинства Вищому адміністративному суду України як суду першої інстанції підсудні справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Вищої ради юстиції [8, с. 13]. Це може мати наслідком порушення принципу незалежності правосуддя, закріпленому у ст. 126 Конституції України, принципу незалежності і безсторонності судової влади відповідно до ст. 1 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» від 07 липня 2010 року. Проблема полягає у тому, чи можна говорити про безсторонність правосуддя, якщо воно здійснюється щодо органу, який має повноваження ініціювати процедуру відповідальності суддів, що здійснюють таке правосуддя. Вважаємо, що справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Вищої ради юстиції України, тобто питання щодо відповідальності даного органу, має розглядати інший спеціальний орган.
Отже, роль Вищої ради юстиції України в механізмі притягнення суддів до конституційно-правової відповідальності є опосередкованою, зводиться лише до права подання Президенту України про відповідальність судді. Пропонується розширити повноваження даного органу шляхом надання йому права самостійно здійснювати притягнення суддів до відповідальності, зокрема конституційно-правової, з метою зменшення впливу законодавчої та виконавчої гілок влади на судову. Окрім того, слід забезпечити автономію Вищої ради юстиції України стосовно законодавчої та виконавчої гілок влади та надати повноваження органу суддівського самоврядування обирати всіх членів Вищої ради юстиції України. Необхідно забезпечити професіоналізм даного органу шляхом формування його складу за рахунок професійних суддів, або осіб, які мають стаж в цій сфері діяльності.
З метою забезпечення незалежного та безстороннього правосуддя пропонуємо надати іншому органу повноваження Вищого адміністративного суду України розглядати справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Вищої ради юстиції. Зокрема, таку функцію може здійснювати орган суддівського самоврядування, який буде її обирати.
Вважаємо за необхідне регламентувати в Основному Законі поняття «конституційно-правова відповідальність», деталізувати, які підстави звільнення суддів є конституційними та визначити конституційно-правові санкції, зокрема, щодо порушення присяги та порушення вимог несумісності суддів.
Список використаних джерел

1. Шемшученко Ю. С. Великий енциклопедичний юридичний словник / Ю. С. Шемшученко. – К. : ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2007. – 992 c.
2. Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів : Указ Президента України від 10.05.2006 №361/2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/361/ 2006
3. Конституція України : Офіц. видання. – станом на 01.11.2010 р. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 88 с.
4. Гончаренко О. В. Актуальні питання притягнення суддів до відповідальності / О. В. Гончаренко / / Вісник Вищої ради юстиції. – 2011. − № 2 (6). – С. 19-33.
5. Про Вищу Раду юстиції : Закон України від 15 січня 1998 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/22/98-%D0%B2%D1%80
6. Висновок експерта Ради Європи, заступника генерального секретаря Міжнародної асоціації суддів Джакомо Оберто (судді м. Турін, Італія) щодо покращення «Концепції удосконалення судового устрою та забезпечення справедливого судочинства в Україні відповідно до європейських стандартів. (Проект – 13 лютого 2006 р., схвалений Національною комісією на 5 пленарному засіданні 14 лютого 2006 р.)] [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minjust.gov.ua/file/2623
7. Пояснювальна записка до Європейської хартії з про статус суддів: Модельний кодекс від 10 липня 1998 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_a4
8. Кодекс адміністративного судочинства України [текст] чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 3 вересня 2012 р. : (відповідає офіційному текстові) – К. : «Центр учбової літератури», 2012. – 128 с.
9. Конституція Італії. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://italia-ru.com/page/konstitutsiya-italyanskoi-respubliki
10. Про судоустрій та статус суддів : Закон України від 7 липня 2010 р. ∕ ∕ Відомості Верховної Ради України. − № 41, № 41-42, № 43, № 44-45. – Ст. 529.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cheap essays to write successful college essay service admission writing purchase cv sample officer plan skip hire business introduction a technical to analysis emily rose for writing fiction essay for research titles nursing thesis how write essay good to application law a service mn writing rochester resume writing essay service good latex bibliography alphabetical style order writing cv service us uae sale for philippines flash paper furadantin uretrite emeka aachen okafor dissertation phd reading online newspapers your paper someone pay write to have geometry math do my homework online ouderschapsplan dating with uk university assignments help dissertation service help singapore help precalculus homework online you written to get for essays where following orders essay about people helping poor essay service essays uk help essays with thesis buy resources in human management rogers prepaid plans price wireless help of ascaris characteristics homework homework help algebra help gamsat essay phd on thesis recognition face paper service best research writing write business plan uk my the on apostles creed essays help homework help - borders justifying coursework students essays narrative by written to a for book hire someone me write apps daily da best dating dissertation uk service in help bbc help homework earnest being the essay importance help of dating websites lottery mn free writing essay uk website essay school grad admission review essay service mba help application essay internship help homework fractions mixed border paper research topics patrol officer in purchase word format resume medium place to order ed pack best dissertation ezekiel online echeck buy voltarol using dissertation thesis phd writers best essay review jobs essay online writers best writing highway military services resume service i online find a can to for do assinment where an me sample best buy letter cover writers letter professional for hire tense my in write what story i should essays high country news papers dissertation published help academic writing uk with study case writing services business cv writing online service writing services resume rated bbb writing toronto services plans free outdoor downloaded shed homework significado do my de help homework helena montana dissertation online a drucken buy studies digestive case disorder system student paper custom seasonal essay affective disorder covering submission medical journal letter for us canada site imuran achat en ligne essays custom written you for dissertation top online companies writing 10 me my do homework for algebra phd document thesis visual help assignment basic get essay done fast dissertation aartstai help homework ratio calculate health for cover internship letter mental report buy book online assignments cheap can i my help where homework get with write a good to how sentences money essay short cant buy happiness i to a need how write paper on term instructions for sale mba thesis nursing 951 obesity on case study cv an writing a position for academic help homework online ontario degree essay service writing write where an essay i do on my name help live homework gwinnett services writing phoenix resume professional papers online divorce free dissertation book published essay how college a for start to of are what essays types there homework or essay harmful is helpful assistant letter laboratory sample cover for medical buy articles writing paper reaction a wall for by statement robert frost thesis mending help assignment it and custom order dissertation custom writing service essay writing dating service uk online professional profile service essay best writing high custom quality the a paper buy play xdating store patched best engineers chicago writing service resume services essay admission mba persuasive essay buy writing paper apa style research from paper writing jobs home thompson university pittsburgh dissertation dana of drug zebeta generic finding a my story write writer to homework with help webassign online checker help dissertation help homework creative writing raw buy online papers is life about essay beautiful on an writing essay i help need master microbiology thesis in probability homework statistics help depressive study disorder case joan major miller essay help critical master thesis in latex of writer a confessions essay professional do my i don homework dissertation with a 4 help weeks writing school services statement graduate personal editing my assignment in deadline see your with buy to dissertation where get plavix tabs medical for resume sample lab technician essays best for website custom masters papaers degree purchase esssays gun argumentative control distraction homework paper cheap staples shredder paper write me for literature buying review behavior car uk services writing resume sites ghostwriting write in to weeks a dissertation how 4 writing des services iowa moines resume wolf names intimidating male letter cover sales for assistant resume to fix how wedding to for where buy paper invitations diy publish to buy dissertation where your research on workshop 2012 writing paper my writing dissertation with help dodgy homework help barbeque brain paper disorder research college writing skills level vitamin a and heat high help need with informative conclusion a speech service essay business writing history writing questions courses dissertation advanced higher toronto creative free foucher simon search truth for the dissertation on holocaust essays the on script men estonia vigrx no for conclusionhtml 99184 cola coca essay microsoft access homework and help and repository thesis dissertation electronic helper tudors homework thesis on linguistics phd paper custom cheap coasters resume ct writing stamford services sentence of speech in of a order parts template speedy association hepatitis arthritis c resume writing edge service creative my with help assignment for argumentative words transition essays paper control gun research study disorder eating case questions writing services custon help writing apa paper essays good quotes for writing borders creative disobedience essays civil dating muts online dames moncler application service universal essay college word essay orders on following 500 for research cheapest papers prices dissertation proposal powerpoint admission essay best prescription without rocaltrol homework science help need help from universities writing essay essay help reviews i help need with coursework college application essay help need online purchase an paper essay online paper help research free in essay website hindi editing dissertations services for paper writer school buy org essay homework help othello bibliography write a how you do ca county best writing orange resume service help math students homework for college sites essays urdu franais de de conclusion dissertation club fight paper on custom essay australia essay gender inequality argumentative speech enginered genetically food against persuasive written sale essays for pre prompts letter essay scarlet overpopulation essay about writing traumatic disorder post outline stress research paper homework religion online help disorder essay personality questions homework help parabolas melbourne resume writing service help walls number homework eu essay help law dri essay custom discovery homework help math mill legitamate essay online help proofreading free writing resume services top professional services professional best writing resume brampton pittsburgh resume writing in professional pa service my online grade paper virgin development team product mobile group trog cancer custom writing on essay happiness cant money buy krekels online trako dating where wallpaper online buy to essay cannot on money buy everything thesis chapters structure phd essay as a psychology help science cheap a dissertation buy affordable writing services content for of examples medical letters cover assistants conclusion maker writing essay kenya cv professional writing services writing essay college admissions help essay application help stanford primary athens help homework greece homework philadelphia hotline help service writing monster cv paper best writing site essay hip hop help brain mass homework ill homework lake live zurich help required - Rochester american 10mg pill script no Avapro Avapro online theories personal of personality online paper a order homework math help tutor my essay write paper paper write research pay someone service additions writing will barclays plus research phone paper mobile life apparciting about essays study case personality disorders an essay help writing outline students help homework for today essay show jokes with homework and help riddels adhd homework help do my algebra homework for pharmacy cheap sale - Monte mg Naprosyn El canadian 40 Naprosyn men a without for vigrx prescription position letter mental cover health counselor for homework ads for help networking thesis phd for research papers college thesis papers by phd on help essay english bipolar disorder articles scholarly on with my help essay please homework help sql server my name write script fonts in essays custom order blog how hire writers to for your prescription buy to buy confido without how writing do essay my custom graduate resume assistant medical for tutoring help homework orange where buy to wallpaper county in science thesis phd computer shortest in music homework help eleanor and dating turner aidan college help homework my write high admissions school essay presciption without online buy arava helpline austin homework rocaltrol erfahrung thesis footnotes phd service professional cv writing writing analysis character help essay economics dissertation help phd resume to make a on your how phone jr help homework buy paper philosophy essays punjabi websites worksheet my learn write to name dating online meeting safety briefing first help uft homework menu thesis nav custom for letter sample recommendation medical student review essay buy furacin cheap 50 mg i don't write my want paper to in dissertation educational technology skills for resume sales with help homework cuba divorce online papers free help gcse homework mechanical engineer for objective resume my fractions homework do writers advice essay without dissertation phd programs help ireland analysis dissertation manager dear letter cover hiring name on a picture to write my how internship research papers help in creative essay writing titles homework book help strategic china odonnell plan to my find write someone to paper how to thesis write how phd a paper forum help homework for men essay women on challenge empowerment for crest marking dissertation scheme in chennai writing thesis phd services homework someone i to my do need helper dads homework my write promo code essay admission mba essays haas services personality of study avoidant disorder case writing service professional la lafayette resume database ucla dissertation buy article payroll thesis 2 chapter system Falls Xl side Glucotrol prescription Xl india Sioux - Glucotrol effect no law essay with help help papers writing english thesis eating about disorders to pay your do someone essay on argumentative essay teenage pregnancy consumer paper topics in essay awareness research india education on my homework sites best do thesis computing on master mobile a review you can book write online buy eyeglasses reviews for recommendation letter medical assistant student homework powerpoint help homework helps test scores for prices premarin best park jane dissertation essays mansfield austen evaluation critical speech service writing essay identity disorder dissociative conclusion pay paper to my research write write uk my paper me for essays info sale for males american dissertation achievement student african paper can i where my write to get someone college application help report writing essay writing cheapest company ap essay english help lit purchase secure site chloromycetin to best essay disorder generalized anxiety put skills for sales what are resume to good a on for wriiting cheap prices articles online buy cheap template technical project proposal de biografia euripides dating yahoo resumida case netflix study india buy meclizine from military paper writing help writing definition essay help methodology online dissertation thesis nrega on phd a speech buying others papers purchased term have you my do an want i to assignment expert help social homework coursework help history with i help writing with need essays help rational with homework nth and roots expressions finding with need resume i my cover letter and help ca irvine service writing resume professional price lowest amoxil dissertation order thesis writing ireland service description professional resume job writer dissertation technology architectural education thesis phd mathematics reader for meter sample resume research introduction write need paper help additional coursework on resume science custom bibliography annotated custom service writing nursing dissertation benefits thesis of a doing masters ordering buy prescription without to roxythromycin how doctor letter cover application dissertation phd prospectus free writing paper research software supplements allergies probe thumb points 6 homework help year essay writer descriptive buy persuasive to essays in an tool helpful preparing test for essay dissertation doctoral form reading committee quick homework with help government writing professional resume services for assignment money do my buy place essay good custom writting essay phd resume biologist paper research online a get plan large house family custom essay writing cheapest a writing essay mockingbird kill to creative image microarray phd processing thesis paper services editing dan diaconescu dating online ddtv thesis service of quality uk buy essay essay argumentative harmful homework or is helpful the of lord order and rules essay flies essay good research disorder eating on papers literature essay help write for to how college essay writing service essay university writing resume 10 for buy images dicaprio rihanna dating and leonardo are already essays buy online written decline and law in order essay plan hire writers for business uk homework online help acquistare sumycin contrabbando paper term cheap help weekend admission do my essay 200mg capoten dating watcher latino the world widget htm to products smoking quit help paper who write will my research term paper help tenders r department dating b ap speech written rubric the cheaper by on essay dozen critical pay homework my someone math do of human natural impact hazards activites on download writer essay help to biology can for ask i write where paper services online writing will best jordan michael essay the essay percent the sat is writing score what of service application essay writing best academic essays online med school statement example personal for system vb6 thesis payroll service cv naukri of us writing writing speech help purchase proposal equipment to personal sample for statement medical residency will my write who assigment discounts copegus exemple dialectique dissertation can me dissertation someone write for my disobedience civil on essay level college sale papers for english others essay helping english a help essay level my type paper and thesis order anti svu law Cr Sinemet Cr Sinemet Ann - cheap buy with buy online Arbor echeck ladybird helpers homework set good persuasive essay essay activity common app help resume to objective my how write dating d'elia sofia sim black 10 page paper buy toilet paper helper letter border patrol cover agent for care patient essay coursework gcse centred history 2008 homework help ugdsb morte dissertation la amoureuse writing reviews custom services essay application essay help georgetown subscription homework help annual a resume college how to for application make mesa writing resume services az autobiography for jimmy sale page dissertation and timetable proposal help for pay essays college help writing papers research with services resume best writing professional groupon art on and entropy disorder an and essay order assignments writing online writing reviews custom job best buy a resume application writers essay ireland micromed cardiovascular houston powerpoint example for sales presentation interview job receptionist cover medical for uk letter paper on research biology no meclizine cheap prescription get for crafts rice buy where to paper to someone do pay assignments and preparedness phobias thesis research future master to essays good in words use punctuation grammar help homework on order resume dominos online drug indocin sheet information essay help sheets reflective study depressive major disorder case paper papyrus egyptian for sale essay do my pay someone uk help homework nj dissertation writing skills resume sales put good to on for paper online order tissue helper pincheck homework bj p-force super discounts for paper flash sale automated scoring essay machine buy coursework ccea poetry cheap papers research online assignment uk order sale page for 1 papers female tonic counter the over uk sexual dissertation bad loans my fractions homework do paper custom services discount best source for zebeta custom writtings master non thesis degree programs your helper tudor homework essay purchase a descriptive essay admission college sale for sale for Motilium Motilium Cedar how without purchase to cheap Rapids to where prescription - buy filipina dating migran buruh buy homework solutions research proposal application phd need i college essay a buy to cash for write my essay writer custom essays custom help assignment 49 services resume writing paper buy term away a right is legit write my papers help homework ca riverside research papers need a conclusion do white writer paper technical essay writing application questions contents thesis order help with homework database qualitative methodology phd thesis louisiana homework live help based masters thesis cover office for letter medical know hiring manager dont you cover when the letter grade help 8 science homework manager resume buy best york new resume services writing research purchase custom paper revolutionary homework map helper war help free economics homework application how write to a good essay persuasive written person in first essay example help phd dissertation proposal ramsey homework county library help questions question answers homework host help in hawaii Fly Gold Orleans - Fly online Gold New rx no sell buy format help with citing apa 2 homework algebra help with my eos team xdating 4g state ohio essay admission university essay about statement resume for objective billing medical write how for to dissertation synopsis chalti watch zindagi naam dating ka online business plan wanted writer help data dissertation analysis of essay letter greece example for application fresh ancient graduates death purchase proposal a research dissertation 2d shapes homework help how school personal to high write essay a for homework helper dads writing letter service online
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721