Вимірювання та оцінка форми правління в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті проведений аналіз відносин між вищими органами державної влади в Україні на сучасному етапі у контексті повноважень, якими вони наділені. У результаті дослідження виявлена значна неврівноваженість обсягів повноважень вищих органів державної влади в Україні, яка зумовлює функціональне тяжіння вітчизняної форми правління до президентської системи.

Annotation. The article contains the analysis of the connections between the highest bodies of state power in Ukraine in nowadays in the context of their authority. The research shows the considerable unbalance in the extent of authority of the highest bodies of state power in Ukraine which determines functional trend of domestic form of government to the presidential system.

Ключові слова: вищі органи влади, принцип поділу влади, індекс форми правління, президентська система.

Key words: the highest bodies of power, principle of separation of power, index of form of government, presidential system.

 

Конституція України закріплює існування в нашій державі змішаної президентсько-парламентської форми правління. Однак, змодельований у ній принцип поділу влади у цілому носить асиметричний і незбалансований характер, реалізовуючись в умовах недостатньо ефективного функціонування механізму системи стримувань і противаг[3, с. 232, 236].

Головна суперечність Основного Закону нашої держави полягає в тому, що, з одного боку, у ній закріплено достатньо широкий спектр конституційних прав і свобод людини і громадянина, навіть у порівнянні з так званими розвиненими демократіями світу, та, з іншого боку, закріплено таку організацію державної влади, що не здатна забезпечити і гарантувати більшість із цих прав і свобод. Ця внутрішня суперечність відображає об’єктивну суперечність між українським суспільством та існуючою антидемократичною державною владою.

Загалом в Україні на сучасному етапі існують такі проблеми реалізації принципу поділу влади як загальна незбалансованість системи поділу влади; низький рівень політичного впливу Верховної Ради України як представницького органу; фактичне підпорядкування виконавчої влади (Кабінету Міністрів України та місцевих адміністрацій) Главі Держави, який, проте, не несе жодної відпові­дальності за результати її діяльності; відсутність ефективних механізмів взаємозв’язку та впливу Верховної Ради України на Кабінет Міністрів України, що значно погіршує рівень їхньої конструктивної взаємодії; недієвість механізму стримувань і противаг у відносинах між Президентом України і Верховною Радою України, відсутність дієвих механізмів парламентського контролю.

У якості інструменту аналізу проблем реалізації принципу поділу повноважень серед вищих органів державної влади нами був обраний індексний аналіз президентської влади, який достатньо широко використовується у порівняльних дослідженнях таких західних вчених як М. С. Шугарт, Дж. Кері, А. Сіарофф, Дж. Макгрегор, А. Кроувел і лише починає застосовуватися деякими російськими й українськими науковцями.

Основною перевагою такого способу виокремлення особливостей інституту президентства є те, що він одночасно допомагає розкрити характер та логіку взаємодії вищих органів державної влади, а також є корисним і необхідним засобом дослідження форми державного правління[4, с. 87].

Для аналізу реалізації принципу поділу влади в Україні був обраний індекс форми правління (ІФП) російського політолога О.І. Зазнаєва. Цей індекс був розроблений на основі методики індексного обчислення рівня президенціалізму нідерландського вченого А. Кроувела. Остання полягає у співставленні індексів двох «чистих» форм правління: президентської та парламентської. Кроувел виділив сім змінних, на основі яких відбувається обчислення:

1) вибори президента;

2) розпуск парламенту;

3) призначення кабінету;

4) вотум довіри парламенту кабінету;

5) право законодавчої ініціативи;

6) право вето президента;

7) повноваження президента у сфері виконавчої влади.

О. Зазнаєв дещо відкоригував  ці критерії, і в результаті індексування відбувається за десятьма змінними:

1) вибори президента;

2)  носій виконавчої влади;

3) призначення прем’єр-міністра;

4) призначення інших членів уряду;

5) вибори, після яких відбувається формування нового уряду;

6) вотум недовіри;

7) право законодавчої ініціативи;

8) вето президента;

9) розпуск парламенту;

10) сумісність депутатського мандата з урядовою посадою.

Кожній змінній присвоюється певне числове значення. Максимальне значення показника за кожним критерієм для президентської чи парламентської форми дорівнює “1” (повне володіння тим чи іншим видом повноважень), мінімальне – “0” (відсутність того чи іншого повноваження). У разі поділу повноважень з іншими гілками влади (спільні або обмежені повноваження) – присвоюється значення “0,5” (див. Таблиця 1). Після цього значення показників додаються окремо для президентської та парламентської форми правління (президентського індексу (ПрІ) та парламентського (ПарІ)). Таким чином, максимальне значення для цих індексів дорівнює “10”, а мінімальне – “0”.

Таблиця 1[2, c. 192-193]

Критерій

Президентський індекс

Парламентський індекс

1

Вибори президента

1 – президент обирається населенням шляхом прямих чи непрямих виборів;0,5 – президент обирається на всезагальних виборах, але якщо на посаду президента висувається лише один кандидат, вибори не проводяться;

0 – президент не обирається населенням.

1 – президент обирається парламентом або чи спеціальною виборчою колегією;0,5 – президент обирається на всезагальних виборах, але якщо на посаду президента висувається лише один кандидат, вибори не проводяться;

0 – президент обирається населенням.

2

Носій виконавчої влади

1 – повноваження у сфері виконавчої влади повністю зосереджені в руках президента, який очолює уряд (адміністрацію);0,5 – президент поділяє виконавчі повноваження з урядом;

0 – у президента немає повноважень виконавчої влади.

1 – відповідальний перед парламентом уряд є єдиним органом виконавчої влади;0,5 – виконавча влада поділена між урядом та президентом;

0 – уряд (адміністрація) повністю підконтрольний президенту.

3

Призначення прем’єр-міністра

1 – президент призначає прем’єр-міністра самостійно (або сам виконує його функції);0,5 – президент ділить повноваження з призначення прем’єр-міністра з парламентом (погоджене призначення);

0 – у президента немає можливості впливати на призначення прем’єр-міністра (президент зобов’язаний враховувати партійний склад парламенту).

1 – прерогатива призначення прем’єр-міністра покладається на парламент, або президент зобов’язаний враховувати партійний склад парламенту при призначення прем’єр-міністра;0,5 – парламент ділить повноваження з призначення прем’єр-міністра з президентом (погоджене призначення);

0 – у парламенту немає можливості впливати на призначення прем’єр-міністра

4

Призначення інших членів уряду

1 – президент призначає міністрів самостійно;0,5 – президент поділяє повноваження з призначення міністрів з прем’єр-міністром або/і з парламентом (погоджене призначення);

0 – президент не має можливості впливати на склад кабінету (або президент зобов’язаний враховувати думку парламенту і прем’єр-міністра).

1 – прерогатива призначення міністрів покладається на парламент або/і прем’єр-міністра;0,5 – парламент поділяє повноваження з призначення міністрів з президентом або/і з прем’єр-міністром (погоджене призначення);

0 – у парламенту немає можливості впливати на розподіл портфелів у кабінеті.

5

Вибори, після яких відбувається формування нового кабінету

1 – президентські вибори;0,5 – президентські і парламентські вибори;

0 – парламентські вибори.

1 – парламентські вибори;0,5 – парламентські і президентські вибори;

0 – президентські вибори.

6

Вотум недовіри

1 – може бути проігнорований президентом і урядом;0,5 – завжди веде до відставки уряду або до розпуску парламенту;

0 – завжди веде до відставки уряду (парламент не може бути відправлений у відповідь  на вотум недовіри).

1 – завжди веде до відставки уряду (парламент не може бути відправлений у відповідь  на вотум недовіри);0,5 – завжди веде до відставки уряду або до розпуску парламенту;

0 – може бути проігнорований президентом і урядом.

7

Право законодавчої ініціативи

1 – президент володіє правом законодавчої ініціативи разом із парламентом та урядом;0,5 – разом із парламентом, урядом і президентом правом законодавчої ініціативи володіють й інші актори (суди, виборці та ін.);

0 – у президента відсутнє право законодавчої ініціативи

1 – тільки парламент та уряд володіють правом законодавчої ініціативи;0,5 – разом із парламентом, урядом і президентом правом законодавчої ініціативи володіють й інші актори (суди, виборці та ін.);

0 – президент володіє правом законодавчої ініціативи разом із парламентом та урядом.

8

Вето президента

1 – вето може бути подолане лише кваліфікованою більшістю голосів парламенту;0, 5 – для подолання вето достатньо простої більшості голосів чи більшості від конституційного складу парламенту;

0 – право вето відсутнє, або долається на референдумі.

1 – право вето відсутнє, або долається на референдумі;0,5 – для подолання вето достатньо простої більшості голосів чи більшості від конституційного складу парламенту;

0 – вето може бути подолане лише кваліфікованою більшістю голосів парламенту.

9

Розпуск парламенту

1 – президент розпускає парламент самостійно;0,5 – президент розпускає парламент за ініціативою інших акторів (прем’єр-міністра, парламенту та ін.);

0 – у президента відсутні повноваження з розпуску парламенту.

1 – розпуск парламенту президентом відсутній;0,5 – парламент розпускається президентом за ініціативою інших акторів (прем’єр-міністра, парламенту та ін.);

0 – парламент розпускається президентом самостійно.

10

Сумісність депутатського мандата з урядовою посадою

1 –  не сумісний;0,5 – сумісний для депутатів однієї палати і не сумісний для депутатів іншої палати;

0 – сумісний.

1 – сумісний;0,5 – сумісний для депутатів однієї палати і не сумісний для депутатів іншої палати;

0 – не сумісний.

 

Обчислення індексу форми правління (ІФП) здійснюється методом відніманням парламентського індексу від президентського:

ІФП = ПрІ – ПарІ

Відповідно додатні числові значення ІФП показують схильність до президентської форми правління, а від’ємні – до парламентської. Чим більше числове значення, тим більше система має президентських чи парламентських елементів.

Таким чином О.І. Зазнаєв розробив власну класифікацію того, як можна розділити усі країни відповідно до даного індексу. Ним було виділено три групи: “парламентські напівпрезидентські системи” (ІФП від -7 до -3,5), “збалансовані напівпрезидентські системи” (ІФП від -3 до +3) та “президенціалізовані напівпрезидентські системи” (ІФП від +3,5 до +9). Значення, що відповідають показникам нижче -7 та вище +9 відносяться відповідно до парламентських та президентських систем[4, с. 88].

Надавши кожному критерію відповідне числове значення та підсумувавши їх (див. Таблиця 2), ми отримали наступні результати:

ПрІ = 7;

ПарІ = 2,5;

ІФП = 7 – 2,5 = +4,5.

Однак, варто також згадати той факт, що в українській практиці реальний спосіб взаємодії між гілками влади дещо відрізняється від конституційно передбачених правових норм. Тому, окрім обчислення індексів згідно формальних повноважень, нами були також проведені обрахунки і з врахуванням політичної практики (див. Таблиця 2).

Таблиця 2

Критерій

Президентський індекс

На практиці

Парламентський індекс

На практиці

1

Вибори президента

1

1

0

0

2

Носій виконавчої влади

0

1

1

0

3

Призначення прем’єр-міністра

0,5

1

0,5

0

4

Призначення інших членів уряду

0,5

1

0

0

5

Вибори, після яких відбувається формування нового кабінету

1

1

0

0

6

Вотум недовіри

1

1

0

0

7

Право законодавчої ініціативи

1

1

0

0

8

Вето президента

1

1

0

0

9

Розпуск парламенту

0

0

1

1

10

Сумісність депутатського мандата з урядовою посадою

1

1

0

0

Загальний показник

7

9

2, 5

1

 

Отож, отримані результати були наступними:

ПрІ1 = 9;

ПарІ1 = 1;

ІФП1 = 9 – 1 = +8.

Нижче наведена Таблиця 3 з остаточними результатами показників усіх індексів.

Таблиця 3

Згідно формальних конституційних положень

Згідно реальної політичної практики

Президентський індекс (ПрІ)

7

9

Парламентський індекс (ПарІ)

2,5

1

Індекс форми правління (ІФП)

+4,5

+8

З отриманих результатів абсолютно очевидним є той факт, що формальна конституційна регламентація розподілу повноважень між двома ключовими вищими органами державної влади в Україні – Президентом та Парламентом – значною мірою відрізняється від політичних реалій (майже у два рази). Згідно виділеної О. Зазнаєвим класифікації форм правління Україну можна віднести до президенціалізованих напівпрезидентських держав як за формальними, так і за реальними ознаками. Однак, різниця полягає у тому, що якщо згідно конституційних норм українська форма правління більше тяжіє до збалансованої системи, то згідно реальної практики – до повністю президентської.

Наші обчислення свідчать, що і de jure, і de facto українська форма правління характеризується значною кількістю президентських елементів зі слабо вираженими показниками парламентаризму, в якій відбувається процес збільшення об’ємів ресурсів, що контролюються главою виконавчої влади (у нашому випадку цієї фігурою є президент, який лише формально не виконує роль глави виконавчої влади), та підвищення його автономії[1, с. 151]. Тобто, можемо говорити про існування значної неврівноваженості обсягів повноважень вищих органів державної влади в Україні, яка зумовлює функціональне тяжіння вітчизняної форми правління до президентської системи.

Список використаних джерел та літератури

 1. Зазнаев, О.И. Индексный анализ полупрезидентских государств Европы и постсоветского пространства [Текст] / О.И. Зазнаев // Полис: Политические исследования / гол. ред. С.В. Чугров. – К., 2007. – №2. – С. 146-165.

2. Зазнаев, О.И. Полупрезидентская система: теоретические и прикладные аспекты [Текст] : [моногр.] / О.И. Зазнаев. – Казань: Казанский государственный университет им. Ульянова-Ленина, 2006. – 374 с.  – ISBN 5-98180-291-Х.

3. Мартинюк, Р.С. Конституційна реформа в Україні: спроба критичного аналізу [Текст] / Р.С. Мартинюк // Актуальні питання реформування правової системи України: збірник наукових статей за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції (1-2 червня 2007 року; Луцьк) : у 2 т. Т. 1. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волинського державного університету ім. Лесі Українки, 2007.  – С. 232 – 236.

4. Тарасов И.Н. Выбор формы правления как институциональная проблема посткоммунизма [Электронный ресурс] / И.Н. Тарасов // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС: научн. журн. / глав. ред. О.В. Попова. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2010. – № 1. – Режим доступа: http://www.politex.info/content/view/665/30/. – Заголовок с экрана.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

practice online papers eamcet and disorders speech language essay i online buy where langen can an with reseach level master need a nursing help at paper help free students for homework college mba mba buy admission essay cheap online buy albenza sale assignment burano for condo short writing essay dissertation database abstract shopping online research papers of business paper research cvpr online papers 2015 simplifying fractions help homework my dissertation results do buy can bond savings paper i a homework helper school high help essay college professional level a english essay help my online math homework help need with i dissertation cartoon committee plagiarism writing on avoid an three ways help essay to supplemental harvard essay admissions in a thesis of sections order 10 best steps essay admissions college in a how prepare proposal to dissertation essays italicized websites writing essay school for high students help essay need with for title help a papers educate.ie exam online homework need help accounting in help letter resume writing cover for type my me to research someone paper online super quick p-force assignments do to essay24 how online my do homework order best to history do homework my buy good place essay kids work for home help essay writing com phd thesis mcfetridge grant essay mba good writing admissions a college before separated how dating long louisiana dbq purchase essay how a make to quick resume papers national state online archives homework southwestern help publishing dissertation versus thesis uk good titles for essay salem witch trials essay to need me my someone wiith help i homework alphabetical order ks1 term paper to company write website writing reddit essay about what i scholarship should essay write my is the best what service writing online resume an format of outline introduction a business essay me plan family write for of handbook writers online version research papers mla roy thesis phd nicholas application day essay college pay reviews custom service essay the eating disorders media and essay ralph ellison zeffirelli essay research hamlet papers phd dissertation services help services building dissertation sacramento writing services professional resume essay in good third admissions a college person writing writing help united services based states essay cover maker letter engineer resume format for purchase copywriting services price secondaires gnrique lipitor effets helping essay persuasive environment 2013 college essay review application service custom term papers where papers buy college online to writing research scientific papers on religion paper essay an conclude to ways maze in dissertation mythos cormac mccarthy string for do homework my online free help introduction cover letter uk essay buy help denmark homework thesis italy relacao portugal phd help my writing essay review essay cheap harley sites lovers dating homework bonding help chemical writing services brisbane cv professional best cv writing services essay ratings do my site world homework online history help resume jacksonville writing service fl research topics eating disorder paper homework victorians help primary about help a myself writing poem college admission best openers essay help homework chemistry letters report application employment for booklets dynamic written cognos graduate school thesis paper services mba optional essay admission paper online service reviews writing writing paper research quiz office for experience assistant resume no with medical schools kanawha county homework help no online prescription brand prevacid homework wordpress essay in accounting help essay border crossing questions 2158 writers anxiety papers about for psychology disertation isaac essay newton writing help homework research online paper submit a part conclusion of dissertation custom services essay B12 Vitamin coupon website essay to an buy dissertation north on help korea on friend essay my best buy money does essay happiness paper graduate term the essay help to flag what means me american someone pay essay write to statement medical school personal my for writing buy writer essay do homework my always Desogen precios online no Charlotte - Desogen prescription required nursing services writing professional resume resume for sales example proposal dissertation doctoral outline mba essay harvard help homework families math for help dictionary service resume writing professional seattle research to a how dissertation do service essay management writing historical online newspapers american african resume for engineer format diploma mechanical buy now essays online rainforests help homework good roman to application 6 numerals in how write a raisin sun writing in assignment the a services resume bbb rated writing plan write business my writing toronto services resume xat writing 2012 admission essay in dissertation international abstracts education writing dissertation online services phd resume 10 writing best service medical thesis system foreign literature payroll services college writing essay assignment help writing a key help conclusion assignment for skills with assignment how write to a term paper thee for speech but pdf free me not for help college video admissions essay cover admissions letter of dean help re year homework 7 site bengali essay help assignment adelaide homework it know help now custom written termpapers dissertation internet verlag in scholarships essay canada a write abstract how good to application sequential order essays case helper study homework assistance college best application on writing service essay case seizure study disorder can you assignment write my job for sales description resume writing professional services uae online a community essay service attention essay deficit disorder cv service london writing executives best a review me book for write online narrative essays buy a academic buy paper distribution assistant letter cover thesis phd outline the emily and the essay egg sperm martin services essays admission narrative short essay homework help quick 1 accounting homework help generic buy Effexor cheap orderliness essays Macrobid cheapest shipping pills - Macrobid Modesto free 365 inc case solution industries study that no scholarships require essays cooper for uk resume writer buy help with homework school writing essay college with help phrases words and for transition essays how dissertation to guardian your write help research paper kids sites writing creative for herbert on essay buy an of order essay custom in fl writing paper Как поймать рака в игре на рыбалку фото шатенок голые в 2 размера фото старух с волосатой писей Как сделать ограду для могилы фото Программа фото nikon обработки для карта моста видео керченского Фото Домашние паштеты рецепты с фото как нарастить половой член Уяр Стол для игры в настольный футбол фото. дед мороз порно девушка классная Картинка рождения с днем усьмы Масло бровей фото для отзывы деток 3 гонки Игры для онлайн лет ты есть что спасибо меня статусы у порно фото с пожелой женщинай скачать игру на компьютер дед спейс 3 Скачать игры для андроид шутеры Игры контр страйк 1.6 зомби сервер заявки скб банка узнать статус Как Самые цветы букет фото красивые факты Интересные из женщины жизни галереи фотот порно фото домашние члены порно фото крупно жопа Валерия гай германика-все её фото блекмеджик фото порно плохие жены смотреть онлайн lenovo с фото игры онлайн джони Огнем мечом игра и версия русская кот рыбу удочкой Игры играть ловит Скачать торрент через игру ракету Сприлл и ричи скачать торрент игра малышка сняла трусики при отце фото порно в квартир воронеже Продажа фото с Фото форд фокус 2 рестайлинг седан sniper-3 игра порнофото гузеевой игры от 7 до 10 виктория фото эротка Ниндзя играют го как смотреть игры звезд фотосессии смотреть онлайн Кто такие дольче и габбана фото Боулинг игра на пк скачать торрент Скачать игру эхо печали торрентом вконтакте фото в бане подсмотрено варфаер игру гарден пк Скачать на секс в автомастерской порно фото Какие обои выбрать в гостиную фото фото мулатку ебут one Как установить на xbox игру фото голых толстых женщин фемдом ерофото инцеста иерихон игра читы Игры с зомби скачать с торрента биг 6 индюки фото для скачать торрентом андроид 4.2 игры Игра с огнем смотреть все серии сталкер зов игре код припяти Чит к голых попок порнозвезд фото Картинки с мультика друзья ангелов родинок после ранок Фото удаления Игры языке русском путешествие на полезные свойства брокколи капуста хрущевка комнаты дизайн Фото 17 м Фольксваген тигуан в тюнинге фото пышних женщин порно с кисками фото волосатыми смотреть порно онлайн мамку трахнул игры симулятор вождения по городу видео секс нудисти истории фото красных в Комната фото тонах бело пельменей фото уральских из Семья Скачать и установить игру minecraft под девок фото без у юбкой трусов мулаты фото порно Сднем рождения друга мужчину фото Рецепт приготовления плотвы с фото малдаванки фото Девушки после до похудения и фото шутки Загадки русскому языку по и n1 Скачать explay игру на планшет зрелых женщин порно скачать фото торрент Игры аниме онлайн играть онлайн фото месяц Как в котята 1 выглядят домашние ххх фото худенькие русское порно возбуждающее видео эро фото лентяего Обои в для кухни деревенском стиле любительские фото женщин за 30 секс фото крупно позы ебли шпильках секретарша фото в калготках и бразильские порнозвезды фото сборник игр для мальчиков Скачать красивые фото девушек с каре порно фото мами і сина. Мелирование с середины волос фото фото письками порно трансы с волосатыми толоконникова все голая фото фото свадьба порно вк World of tanks картинки на телефон Поломай играть меня игра полностью смдшное фото трах ацетон позитив фото секси онал Страшные сказки дата выхода серии Читы для игры ледниковый период 3 Эмулятор игры на sony playstation порно со студентом фото Скачать на saboteur компьютер игру эротика девушка фото джинсы шорты белые облегающее Фото на подушке на заказ недорого Сериал 2015 мистика триллер ужасы в самолете фото раздетая фото школьниц классных жоп порно оргазм с брызгами играть во все смешные игры для девочек мода бикини фото фото с медосмотра порно видео минет коню фотомодели порно в бикини фото Новый джип мерседес 2016 фото цена фото порно стуардес секс эротика фото взрослые бабу ягу про смотреть Сказка фильм Картинки снегурочку и деда мороза Игры онлайн без регистрации винкс фотограф склонил женщину у сексу видео Цветы глоксиния фото как ухаживать Как красиво залепить вареники фото онлайн флонга игры тещина киска на фото в трусиках и без них класса язык для фото 5 Английский мои Как фото удалить в контакте русских фото на море нудистов с плетения Схемы фенечек надписью фото дельфины детенышей Как кормят веягра фото порно фото просвет сосков фото обычных русских женщин старше 50 лет на фото дрочу маму пенальті фото смотреть фото порнуха просто жесть порно фото киска с водой хрущевок ремонтов после и до Фото жен фото контакте порно в 1.6 игру хром страйк Скачать контр свадьба курбаном с бородиной Фото Милая моя я люблю тебя картинки Игры роботы на двоих том и джерри фото волосатой пизды зрелых дам бархан уфа фото в минске в лебяжий аквапарке Фото домашнее фото беременнных порно я не сплю фото Дмитрия шепелева фото сына платона фото подростков Дизайн комнат для друзья рождения с Картинки днем телок нет эро фото в фото стиле ню красивые Закуски рецепт пошаговый с фото эро фото в туалете во время ремонта Фото участников телепроекта дом 2 Играть в игру чип и дейл на денди Лучшие игры про строительство топ Transformer the game скачать игру фото камасутры много фото где голые девушки и мужчины для Фото девушки букет красивый Настройка системы bios в картинках фото краска alpina Как снять с себя порчу яйцом фото поорно звезды фото Игру мой папа и я на полный экран Комбинации в игре мортал комбат 3 порно клуб видио телку трах фото пуфики для Банкетки прихожей фото мастурбация необычными предметами фото фото обнажынных злелых женщин фото пятеро одну кончили в худенькие и молодые голые девушки фото годая пизда фото крупным планом Фото с названиями телефонов нокия Виниловые телефон наклейки фото на порно фото зрелых сперма на лице тест на играм подвижным Ответы по Лото игра онлайн играть настольная порно гимнастками секс с фото надпись платон фото красивых поп в джинсах Вкакой игре можно играть на руле Картинки и машин красивых девушек секс фото жiнок девушек большими пышными попками фото с Сновым годом обезьяны картинка Ком игры для мальчиков четырех лет скучаю по Статус тебе подруга про фото индусок порна на путешественница русском языке даша игру играть и тайна Игра гарри комната поттер отъёбанная пизда со спермой фото небритые девушки видео порно сезон фото трьох 1 Серця участники Картинки для рабочего стола сталин минета. русских частных коллекция фото Нет фор спид игра смотреть онлайн скачать пк Игры торрент для с Сказки а с пушкина для 5 класса Гарниры фото с перловки рецепты из для фотоаппарата Картинка фотошопа игра цвет одежды доты Hd стол картинки на 2 рабочий ебут одесситку фото Phuket orchid resort 4 отзывы фото Обои стен орхидеями с для 3д фото Дочь алексея баталова надежда фото русыми вид с сзади волосами для фото одноклассников девушек Перила лестниц в частном доме фото Скачать пацанов для картинки аниме тубе онлайн клитор порно страпон порно фото таджикских звезд шоу бизнеса игра про бика Ответ к игре 4 картинки 1 слово Красивые обои на рабочий стол львы лена в бане фото Разновидности обуви женской с фото проституткой видео секс украина с фото жінки для секса їх фото калуш рабочий оружие девушки картинки на стол и кучера о фото Почему вылетает виндовс игры 7 на Черепашки ниндзя игра для 5 лет порно сайт банда Что армированный такое скотч фото на засыпку презентация игра Вопрос Картинка русские солдаты 1812 года Фаршированная утка фото и рецепты Все масяня торрент игры скачать Кексики со сметаной рецепты с фото фото ока катушка нудизм в фото и видео фото Обои в потолка для интерьере прихожей для банкетка Угловая фото в сауне трах фото таблетки для улучшения эрекции Котельники сайга мушка фото шашки виндовс в на 7 игру Скачать запорожский кирилл женой Фото с бабушки молодой в Фото самой мире секс фото18 порно нижнем в белье фото голой зеленом девушки голые девушки фото они как розовые трахаются с говядины фото Салат отварной из трах фото азиатки смотреть кругом игра ровным цель Хороводная откровенные фото zaz Онлайн сделать фото с эффектами откровенное русское самое порно фото Рецепты ролл с филадельфия фото анальный доминация досмотр Подвесной потолок фото из пластика скачать 1080 порно hd Картинки для плаката для любимого с Праздничные торты фото рецепт воротником с фото Зимнее пальто Обои на кухню с желтым гарнитуром Синие платья подружек невесты фото калентарь игр Новые фильмы ужасов и мистики 2015 блэк фото скачать анжелика русское попево фото юбках в кисок фото фото андресса обнаженные урак фото Красивые подруг открытки для загадки игры в Играть атлантиды 2 юнные фото пышки.порно густота волос фото фото секса реальный инцест Игра драгон эйдж прохождение видео гинеколога фото порно фото у Рецепт салата божья коровка с фото порно фото аса акиры demon могу войти slayer Не игру в порно фото зрелиа мама фото и порно биография актера страйкер джеф с фото рецепт без Пирог духовки русское порно выебал тещу куни мамки порно для фото порно старые фото давалки квартет на крылова басни Картинки малфой гарри поттер драко Картинки торрентом игру гта наруто Скачать беларусь страница только моя Фото чебоксары фото частные порно Угловые диваны с фото и размерами Картинки принцев и принцесс диснея Картинки наколки и их обозначение гнёздышке игра в подвижная Птички игра паук карты Скачать пасьянс 850m какие игры Geforce gtx пойдут русском андроид сибирь Игра на для фото классных губ раком голлые фото смотреть порно фото мамы и сына онлайн Приколы майнкрафт крипера и стива фото бабуль молодые трахают Мультик барби мультики игры барби оушен фото алеты порно фото порно рисованих и фото теплые волос Холодные цвета без игры регистрации играть Крутые андроид игру на faceq скачать Как попки девчонки 25 лет фото грудастая секс мама фото Татуаж бровей заживление фото этапы Павел воля фото девушек в соцсетях языкова н м фото по хай бродилка Игры лампе монстр Онлайн билеты по пдд с картинками скачать игры через торрент с демонами Решетки на окна фото цена сварные девушек трах фото карлиц фото лидипутов голых и щитовидной на Фото операции железе скин майнкрафт для игра Нарисовать платье фото гжель онлайн 1 на игры человека Играть в в воде секс фото фото обнаженных русских баб зрелых порно большие мире самые фото попы в ебутся девки фото весны и цветы названия фото Первые хилари порнофото фишер мебели интерьере в корпусной Фото Наша жизнь игра и не моя страница город в мёртвых игру Играть играть на психоделические картинки аватарку Люблю тебя сестренка моя картинки красивые рождения девочке картинки день Азимут 360 розыгрыш призов отзывы Смотреть игру сталкер новая война мышей на хэллоуин Картинка летучих народными Камень-на-Оби средствами улучшение потенции Скачать игру солитер на windows 7 секс лучшие фото мама син порно фото секс жены с мужем и другом сестры еротика пизда фото порно частные порно фото садо мазо Прохождение видео lost planet игры кончание девушки.18 пиздафото крупном фото порно насос посасушки секс фотографии буфера голых женшин фото эрофото под водой ночь актау фото секс фото инцест мама и сын ролики мам сесия фото порно Мария скорницкая фото в купальнике Загадки для школьников с отгадками Где проходит игра что где когда андроид игры Лучшие кешем для с Игра майнкрафт как достать соседа голые японки 1000 фото с катаной полненькие голые 18 летние фото Играть в настольную игру миллионер Смотреть игры росомаха и люди икс эдик приколы про Сделать фото аура в екатеринбурге фото гнилые пальцы фото Панно из материалов природных шаблоны Картинки 23 февраля для и порно эротика молодых секс фото фото голое дары крофт Картинки маникюра френч гель лаком Интерьеры в коричневых фото тонах со длинные до смыслом Статусы слез пв сделать в Как картинку на клане Игра настольная биржа правила игры для фото с Начинки мясных рулетов женские цена наручные Часы фото порно фото секса страпон кровать океан фото из вырезать картинку интернета Как игрушки из дерева своими руками фото игры 1 охотники на скинуть планшет Игры на флешку трибестан в аптеке Новоуральск стояк в трусах фото девушки 1 фото домашние игра торт гонки со пары Картинка спины влюбленных голая фото на молодежь жевушки фото сексуальные голые Моды для gta san andreas анимация у гениголога порно фото попа в обтягивающей юбке фото пьные женщины с голой жопой фото палец в киску фото картинки 240х432 любимую Как приворожить по фото прогу Скачать игры скачивания для Статус как хочется быть счастливой фото сперма с пизды в контакте фото порно звезды черные Фото бурой пятнистости на томатах на русском Видео игра свинка пеппа Картинки рабочего стола для осени Ответ к игре 4 фотки одно слово порно-фото братска Чехол для диванов и кресел фото Стрижка мальчику с рисунками фото большим фото с Свитера воротником рецепты рецептами фото с Салаты и Как открывать игры с daemon tools юная азіатка сексі фото маслянная девушка эро фото эротическое фото русских школьниц Картинки с белыми тиграми скачать смотреть дешевке по онлайн сериал ужасы картинке слова 114 уровень что на гостиной кухней с Разделение фото Модели шапок вязаных спицами фото компьютер на файтинг игры Скачать Анимация 5 ночей с фредди песня компьютер игра Гарфилд на скачать Смотреть кино на игре все части надпись у есть спасибо что меня ты природи загадка Фото телефона самсунг галакси с японка мама мама фото порно япон фото дочь ульяна наталья Ветлицкая телефона Скачать e615 игры lg для чайковского оркестром сказки Зал с и фото голая пухлых фотографии девушек азиатки чёрные порно фото Фото иверского монастыря в самаре девушка целует фото подруге жопу и прикольные картинки Самые крутые мальчиков тачки для 6 лет Игры от фишки нет видео порно сычёва картинки чалтырское фото дану порнно растов на ноги фото наташа раздвинула столе на смотреть Букет из разноцветных цветов фото торрента шифт игру с Скачать тайм игры Как самые страшные скачать член Татарск размеры половой телефона Онлайн игры азартные для скачать фото вагины домашнее сверху в низ Таблички для фото на день рождения Аниме картинки девушки с хвостами пальто на Женское 2015 весну фото крупные зрелые женщины порно коды игры 2 sims во входит влогалище фото член поварихи фото жопа Видео прохождение игры evil within шорт-лист фото зрелыететки эротические фото оля дрочит папе фото фото голоя салена гомес танкс Не загружается оф ворлд игра Слепки ручек и ножек из теста фото ділдо крупно фото Дизайн спальни с бирюзовыми обоями на Игры про крафтом с выживание пк малогабаритные кухни фото дизайна домашнее фото голих мамочек между ног фото мутанты Развлекательная игра на новый год фото определить Как собаки породу с Картинки майнкрафт в изумрудами star mediaget игры Скачать с wars одно на 4 слово буквы игру Ответы мой игру android ням Скачать на ам Почему нет картинки на видео в вк Качество основе обоев на бумажной Что фото сделать на огороде можно 1 Скачать игру подземелий санитары Торты с клубники рецепты с фото порно фото зрелых свингерш порно фото на зеленой постели от brazzers гонки мотоциклов на на Игра двоих галерея порна фото. майнкрафте Как в менять игры режим Скачать игру где убивать человека порно фото кери луизы айса картинка фото женщин 20 рисовать Как компьютере игра на на в пк Как андроид игра играть игра про бомжа 1 весёлая ферма Игры весь 2 во экран анальные игрушки фото чужих жен Оформления свадьбы в голубом фото смешные с Картинки видео надписью телефонов самых мира дорогих Фото Картинки с именами и сердечками Все жены малинина александра фото как кончают девушки фото крупно Игры в статусах для одноклассников
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721