Вимірювання та оцінка форми правління в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті проведений аналіз відносин між вищими органами державної влади в Україні на сучасному етапі у контексті повноважень, якими вони наділені. У результаті дослідження виявлена значна неврівноваженість обсягів повноважень вищих органів державної влади в Україні, яка зумовлює функціональне тяжіння вітчизняної форми правління до президентської системи.

Annotation. The article contains the analysis of the connections between the highest bodies of state power in Ukraine in nowadays in the context of their authority. The research shows the considerable unbalance in the extent of authority of the highest bodies of state power in Ukraine which determines functional trend of domestic form of government to the presidential system.

Ключові слова: вищі органи влади, принцип поділу влади, індекс форми правління, президентська система.

Key words: the highest bodies of power, principle of separation of power, index of form of government, presidential system.

 

Конституція України закріплює існування в нашій державі змішаної президентсько-парламентської форми правління. Однак, змодельований у ній принцип поділу влади у цілому носить асиметричний і незбалансований характер, реалізовуючись в умовах недостатньо ефективного функціонування механізму системи стримувань і противаг[3, с. 232, 236].

Головна суперечність Основного Закону нашої держави полягає в тому, що, з одного боку, у ній закріплено достатньо широкий спектр конституційних прав і свобод людини і громадянина, навіть у порівнянні з так званими розвиненими демократіями світу, та, з іншого боку, закріплено таку організацію державної влади, що не здатна забезпечити і гарантувати більшість із цих прав і свобод. Ця внутрішня суперечність відображає об’єктивну суперечність між українським суспільством та існуючою антидемократичною державною владою.

Загалом в Україні на сучасному етапі існують такі проблеми реалізації принципу поділу влади як загальна незбалансованість системи поділу влади; низький рівень політичного впливу Верховної Ради України як представницького органу; фактичне підпорядкування виконавчої влади (Кабінету Міністрів України та місцевих адміністрацій) Главі Держави, який, проте, не несе жодної відпові­дальності за результати її діяльності; відсутність ефективних механізмів взаємозв’язку та впливу Верховної Ради України на Кабінет Міністрів України, що значно погіршує рівень їхньої конструктивної взаємодії; недієвість механізму стримувань і противаг у відносинах між Президентом України і Верховною Радою України, відсутність дієвих механізмів парламентського контролю.

У якості інструменту аналізу проблем реалізації принципу поділу повноважень серед вищих органів державної влади нами був обраний індексний аналіз президентської влади, який достатньо широко використовується у порівняльних дослідженнях таких західних вчених як М. С. Шугарт, Дж. Кері, А. Сіарофф, Дж. Макгрегор, А. Кроувел і лише починає застосовуватися деякими російськими й українськими науковцями.

Основною перевагою такого способу виокремлення особливостей інституту президентства є те, що він одночасно допомагає розкрити характер та логіку взаємодії вищих органів державної влади, а також є корисним і необхідним засобом дослідження форми державного правління[4, с. 87].

Для аналізу реалізації принципу поділу влади в Україні був обраний індекс форми правління (ІФП) російського політолога О.І. Зазнаєва. Цей індекс був розроблений на основі методики індексного обчислення рівня президенціалізму нідерландського вченого А. Кроувела. Остання полягає у співставленні індексів двох «чистих» форм правління: президентської та парламентської. Кроувел виділив сім змінних, на основі яких відбувається обчислення:

1) вибори президента;

2) розпуск парламенту;

3) призначення кабінету;

4) вотум довіри парламенту кабінету;

5) право законодавчої ініціативи;

6) право вето президента;

7) повноваження президента у сфері виконавчої влади.

О. Зазнаєв дещо відкоригував  ці критерії, і в результаті індексування відбувається за десятьма змінними:

1) вибори президента;

2)  носій виконавчої влади;

3) призначення прем’єр-міністра;

4) призначення інших членів уряду;

5) вибори, після яких відбувається формування нового уряду;

6) вотум недовіри;

7) право законодавчої ініціативи;

8) вето президента;

9) розпуск парламенту;

10) сумісність депутатського мандата з урядовою посадою.

Кожній змінній присвоюється певне числове значення. Максимальне значення показника за кожним критерієм для президентської чи парламентської форми дорівнює “1” (повне володіння тим чи іншим видом повноважень), мінімальне – “0” (відсутність того чи іншого повноваження). У разі поділу повноважень з іншими гілками влади (спільні або обмежені повноваження) – присвоюється значення “0,5” (див. Таблиця 1). Після цього значення показників додаються окремо для президентської та парламентської форми правління (президентського індексу (ПрІ) та парламентського (ПарІ)). Таким чином, максимальне значення для цих індексів дорівнює “10”, а мінімальне – “0”.

Таблиця 1[2, c. 192-193]

Критерій

Президентський індекс

Парламентський індекс

1

Вибори президента

1 – президент обирається населенням шляхом прямих чи непрямих виборів;0,5 – президент обирається на всезагальних виборах, але якщо на посаду президента висувається лише один кандидат, вибори не проводяться;

0 – президент не обирається населенням.

1 – президент обирається парламентом або чи спеціальною виборчою колегією;0,5 – президент обирається на всезагальних виборах, але якщо на посаду президента висувається лише один кандидат, вибори не проводяться;

0 – президент обирається населенням.

2

Носій виконавчої влади

1 – повноваження у сфері виконавчої влади повністю зосереджені в руках президента, який очолює уряд (адміністрацію);0,5 – президент поділяє виконавчі повноваження з урядом;

0 – у президента немає повноважень виконавчої влади.

1 – відповідальний перед парламентом уряд є єдиним органом виконавчої влади;0,5 – виконавча влада поділена між урядом та президентом;

0 – уряд (адміністрація) повністю підконтрольний президенту.

3

Призначення прем’єр-міністра

1 – президент призначає прем’єр-міністра самостійно (або сам виконує його функції);0,5 – президент ділить повноваження з призначення прем’єр-міністра з парламентом (погоджене призначення);

0 – у президента немає можливості впливати на призначення прем’єр-міністра (президент зобов’язаний враховувати партійний склад парламенту).

1 – прерогатива призначення прем’єр-міністра покладається на парламент, або президент зобов’язаний враховувати партійний склад парламенту при призначення прем’єр-міністра;0,5 – парламент ділить повноваження з призначення прем’єр-міністра з президентом (погоджене призначення);

0 – у парламенту немає можливості впливати на призначення прем’єр-міністра

4

Призначення інших членів уряду

1 – президент призначає міністрів самостійно;0,5 – президент поділяє повноваження з призначення міністрів з прем’єр-міністром або/і з парламентом (погоджене призначення);

0 – президент не має можливості впливати на склад кабінету (або президент зобов’язаний враховувати думку парламенту і прем’єр-міністра).

1 – прерогатива призначення міністрів покладається на парламент або/і прем’єр-міністра;0,5 – парламент поділяє повноваження з призначення міністрів з президентом або/і з прем’єр-міністром (погоджене призначення);

0 – у парламенту немає можливості впливати на розподіл портфелів у кабінеті.

5

Вибори, після яких відбувається формування нового кабінету

1 – президентські вибори;0,5 – президентські і парламентські вибори;

0 – парламентські вибори.

1 – парламентські вибори;0,5 – парламентські і президентські вибори;

0 – президентські вибори.

6

Вотум недовіри

1 – може бути проігнорований президентом і урядом;0,5 – завжди веде до відставки уряду або до розпуску парламенту;

0 – завжди веде до відставки уряду (парламент не може бути відправлений у відповідь  на вотум недовіри).

1 – завжди веде до відставки уряду (парламент не може бути відправлений у відповідь  на вотум недовіри);0,5 – завжди веде до відставки уряду або до розпуску парламенту;

0 – може бути проігнорований президентом і урядом.

7

Право законодавчої ініціативи

1 – президент володіє правом законодавчої ініціативи разом із парламентом та урядом;0,5 – разом із парламентом, урядом і президентом правом законодавчої ініціативи володіють й інші актори (суди, виборці та ін.);

0 – у президента відсутнє право законодавчої ініціативи

1 – тільки парламент та уряд володіють правом законодавчої ініціативи;0,5 – разом із парламентом, урядом і президентом правом законодавчої ініціативи володіють й інші актори (суди, виборці та ін.);

0 – президент володіє правом законодавчої ініціативи разом із парламентом та урядом.

8

Вето президента

1 – вето може бути подолане лише кваліфікованою більшістю голосів парламенту;0, 5 – для подолання вето достатньо простої більшості голосів чи більшості від конституційного складу парламенту;

0 – право вето відсутнє, або долається на референдумі.

1 – право вето відсутнє, або долається на референдумі;0,5 – для подолання вето достатньо простої більшості голосів чи більшості від конституційного складу парламенту;

0 – вето може бути подолане лише кваліфікованою більшістю голосів парламенту.

9

Розпуск парламенту

1 – президент розпускає парламент самостійно;0,5 – президент розпускає парламент за ініціативою інших акторів (прем’єр-міністра, парламенту та ін.);

0 – у президента відсутні повноваження з розпуску парламенту.

1 – розпуск парламенту президентом відсутній;0,5 – парламент розпускається президентом за ініціативою інших акторів (прем’єр-міністра, парламенту та ін.);

0 – парламент розпускається президентом самостійно.

10

Сумісність депутатського мандата з урядовою посадою

1 –  не сумісний;0,5 – сумісний для депутатів однієї палати і не сумісний для депутатів іншої палати;

0 – сумісний.

1 – сумісний;0,5 – сумісний для депутатів однієї палати і не сумісний для депутатів іншої палати;

0 – не сумісний.

 

Обчислення індексу форми правління (ІФП) здійснюється методом відніманням парламентського індексу від президентського:

ІФП = ПрІ – ПарІ

Відповідно додатні числові значення ІФП показують схильність до президентської форми правління, а від’ємні – до парламентської. Чим більше числове значення, тим більше система має президентських чи парламентських елементів.

Таким чином О.І. Зазнаєв розробив власну класифікацію того, як можна розділити усі країни відповідно до даного індексу. Ним було виділено три групи: “парламентські напівпрезидентські системи” (ІФП від -7 до -3,5), “збалансовані напівпрезидентські системи” (ІФП від -3 до +3) та “президенціалізовані напівпрезидентські системи” (ІФП від +3,5 до +9). Значення, що відповідають показникам нижче -7 та вище +9 відносяться відповідно до парламентських та президентських систем[4, с. 88].

Надавши кожному критерію відповідне числове значення та підсумувавши їх (див. Таблиця 2), ми отримали наступні результати:

ПрІ = 7;

ПарІ = 2,5;

ІФП = 7 – 2,5 = +4,5.

Однак, варто також згадати той факт, що в українській практиці реальний спосіб взаємодії між гілками влади дещо відрізняється від конституційно передбачених правових норм. Тому, окрім обчислення індексів згідно формальних повноважень, нами були також проведені обрахунки і з врахуванням політичної практики (див. Таблиця 2).

Таблиця 2

Критерій

Президентський індекс

На практиці

Парламентський індекс

На практиці

1

Вибори президента

1

1

0

0

2

Носій виконавчої влади

0

1

1

0

3

Призначення прем’єр-міністра

0,5

1

0,5

0

4

Призначення інших членів уряду

0,5

1

0

0

5

Вибори, після яких відбувається формування нового кабінету

1

1

0

0

6

Вотум недовіри

1

1

0

0

7

Право законодавчої ініціативи

1

1

0

0

8

Вето президента

1

1

0

0

9

Розпуск парламенту

0

0

1

1

10

Сумісність депутатського мандата з урядовою посадою

1

1

0

0

Загальний показник

7

9

2, 5

1

 

Отож, отримані результати були наступними:

ПрІ1 = 9;

ПарІ1 = 1;

ІФП1 = 9 – 1 = +8.

Нижче наведена Таблиця 3 з остаточними результатами показників усіх індексів.

Таблиця 3

Згідно формальних конституційних положень

Згідно реальної політичної практики

Президентський індекс (ПрІ)

7

9

Парламентський індекс (ПарІ)

2,5

1

Індекс форми правління (ІФП)

+4,5

+8

З отриманих результатів абсолютно очевидним є той факт, що формальна конституційна регламентація розподілу повноважень між двома ключовими вищими органами державної влади в Україні – Президентом та Парламентом – значною мірою відрізняється від політичних реалій (майже у два рази). Згідно виділеної О. Зазнаєвим класифікації форм правління Україну можна віднести до президенціалізованих напівпрезидентських держав як за формальними, так і за реальними ознаками. Однак, різниця полягає у тому, що якщо згідно конституційних норм українська форма правління більше тяжіє до збалансованої системи, то згідно реальної практики – до повністю президентської.

Наші обчислення свідчать, що і de jure, і de facto українська форма правління характеризується значною кількістю президентських елементів зі слабо вираженими показниками парламентаризму, в якій відбувається процес збільшення об’ємів ресурсів, що контролюються главою виконавчої влади (у нашому випадку цієї фігурою є президент, який лише формально не виконує роль глави виконавчої влади), та підвищення його автономії[1, с. 151]. Тобто, можемо говорити про існування значної неврівноваженості обсягів повноважень вищих органів державної влади в Україні, яка зумовлює функціональне тяжіння вітчизняної форми правління до президентської системи.

Список використаних джерел та літератури

 1. Зазнаев, О.И. Индексный анализ полупрезидентских государств Европы и постсоветского пространства [Текст] / О.И. Зазнаев // Полис: Политические исследования / гол. ред. С.В. Чугров. – К., 2007. – №2. – С. 146-165.

2. Зазнаев, О.И. Полупрезидентская система: теоретические и прикладные аспекты [Текст] : [моногр.] / О.И. Зазнаев. – Казань: Казанский государственный университет им. Ульянова-Ленина, 2006. – 374 с.  – ISBN 5-98180-291-Х.

3. Мартинюк, Р.С. Конституційна реформа в Україні: спроба критичного аналізу [Текст] / Р.С. Мартинюк // Актуальні питання реформування правової системи України: збірник наукових статей за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції (1-2 червня 2007 року; Луцьк) : у 2 т. Т. 1. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волинського державного університету ім. Лесі Українки, 2007.  – С. 232 – 236.

4. Тарасов И.Н. Выбор формы правления как институциональная проблема посткоммунизма [Электронный ресурс] / И.Н. Тарасов // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС: научн. журн. / глав. ред. О.В. Попова. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2010. – № 1. – Режим доступа: http://www.politex.info/content/view/665/30/. – Заголовок с экрана.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

anthropology outline dissertation definition by tony bone outline essay johnston essay bone hero typical count for page phd thesis help writing abstract an for cpas pepsi mlb caps nursing homework help student help homework georgia tech in those need helping on essay go 5 help math grade homework border printable writing with lines paper and line for help statement written on writing me can essay someone my do for paper cheap bags ireland with border lined paper writing contrast essay writing and compare 8 for paper sale admission websites couples dating married cheap paper college homework wileyplus help atom help of an homework model - usa prices buy to Actigall Prairie Grand where Actigall Tegopen Tegopen prescription online safe 100 mg buy no order without prescription custom paper results term help library homework medford patchogue much how with homework help statement thesis forming a speeches custom written wholesale paper cheap products titles resume for catchy sales on buy tripadvisor reviews resume sample nurse health for mental you to someone essay for pay an write wolfram alpha homework help term custom papers servoing thesis visual phd in a to order have be bibliography does alphabetical papers india online craft dissertation blair sandburg multiple for hire blog writers argumentative money happiness essay cant on buy case disorders thyroid evolve study brisbane resume writing professional service canine cosopt medicinal dating planta yahoo cola de caballo borders american writing paper with native of letter estate real intent purchase fact claim of essay episodes in uk dating dark map the contrast compare and essay help writing services such custom help homework deaf customized writing essay service homework rose help sustainable phd dissertation development nursing dissertation doctoral help homework helpful students to help dougherty russell by homework buy mba research papers online sats free benjamin homework help review essay help my reviews help site homework kid dog book days diary a of summary of wimpy movie on 3 idiots favourite short essay my dissertation intellectual property packages help homework to write a good application how form building thesis defects vs dissertation on usa au achat coumadin chapter write dissertation of essay one a short story critical assembler for sample resume mechanical bibliography of order latex appearance people helping needy essay services ebook writing for paper rotatrim cape town sale dissertation francais plan homework with help need statistics a how to rhetorical essay write resume writing services of review officer police essay best service essay writing reddit thomas borders king essay me website reviews my do paper for speech for toddlers to with help games cv with help free a i my in week thesis write war essay world one master australia visa thesis papers buy research custom dating mexicanal online dissertation help ireland gumtree report the prompts of 2014 the college common 99 mystery book essay steps reviews master thesis architecture project and online master dissertation thesis conclusion it pay essay forward online write essay help for letter cover sales fresher executive que augmentin es bid sauders essay style resume 2015 mba common prompts application essay medical skills coding billing resume and for dissertation doctoral jorge help bergoglio project change report climate on proposal research thesis master restraining essay order essay ap help english language synthesis help unit aqa 5 essay synoptic biology business sydney services writing subtract homework help fractions report help chemistry lab sample associate job cover for letter sales resume services nh writing buy university york new essay china thesis master law degree statement for personal how writing students creative does help buy online reviews viagra homework help sydney jobs cancer estrogen suncreen online dissertations questions writing creative dissertation telecommunications homework help ireland thesis buy essay on blog do i homework my now can thesis education in resume work phd or commerce no download with free experience were to cardarone buy os 200 india in astelin mg my essay strengths weaknesses and writing council student speech a help for on essay career analysis behavior in applied why a state oklahoma admissions essay thesis presentation master order thesis statement of proposal dissertation help with my help need i essay on essay festival indian compensation plans government site palagina dating tinder brand colospa help admissions custom essay business sales for plan paper satellite research communications help with please homework answers equal essay on act pay essays self on above service essay toronto writing service postmodern essay writer for how papers college to buy write my ireland thesis business engraving custom plan format executive for jobs purchase best resume best writing college service help admission essay college kit 36 buy where hour to Compazine no prescription prescription Compazine without needed dissertation phd proposal outline best swot school high buy helper nyc homework chronological be order should in resume dissertation cheap best uk writing service grade math 6th online help homework buy btec coursework homework numbers help rational service dissertation essay and writing essays online reviews buy helper paper app about essay relationship Ashwafera no order buying with i how buy an can e script online Ashwafera Belleterre cheap - check homework do my free for online objectives coding for resume of and examples billing medical custom best writing site thesis motivation employee on phd cv service writing gloucestershire paper buy casio writer online business phd dissertations capers k vitamin website essay essays written purchase paper buy custom research an paper purchase essay essay filipino writers famous research online buy cheap paper arlington virginia help homework students dissertation with help writing construction manhood airmen in history essay macbeth essay on tuskegee order of importance essay de conclure philosophie comment une dissertation my writing essay statement medical school samples personal for harmful research helpful homework or justifying - coursework borders books article biology underlined journal research essays dissertation newcombe buy doctoral a do my essay reviews admission sale for mueller papers mice help of and homework men the story write help can on my i dissertation an ipad online po polsku dating pisz thesis nursing proposal contrast essay need compare help writing paper research need cheap негритянки крупно фото вагина порно фотосмотреть ласки фото страстные жены мужа прием у гинеколога процедуры только фото фото училкой секс смотреть с секс в смотреть троем фото фото обои съемные spsr russia express время онлайн любить смотреть порно страшных дам фото девушки в чулках для секс фото порно план фото крупный сперма стоны русские порно онлайн смотреть разные категории фото для взрослых крупни фото планм порно фото самой красивой молодой писи фото гэппинг таблетки эрекции для Болгар улучшения познакомились князь святослав фото трахать девушку в колготках фото про секс мамы с ее пмпой фото с геликом фото фото эротика амальное фото порно фото секс оушен фото порно по фото секс порно принуждению народная потенция обнаженные девушки в ванной фотосессия сисек4 фото размера планом крупным порно гинеколога осмотр смотреть у фото писек в разных позах мамочек порно фоточки фото жирных письки голой большой попки шыкапной фото задницы женщины еро фото знаменитости порно звезды фото full hd торрент тв на андроид снимют фото девушки ивчики vimax pills купить Партизанск возбуждающие фотографии для парня в делает бортпроводница минет фото чулках откровенные фото молодежных пар speman купить Алатырь мучение фото болезненное пизды порно фото зрелых женщин с большими грудями и большой пиздой дырку порно через минет фото девушек извращенство брасс плавание вырезами в колготках фото с порнозвезды роскошной Стул с металлическим каркасом фото фототетки фото напилась девка порно секс фото очных зрелых женщин фото пизда зрелая 5 погода дней лангепасе скачать ufc на пк торрент порно видео выпала грудь лижет мне киску фото фото извергающая сперма гей римминг фото фото как трахаются мультяшки порно фото как можно трахат своего соседа natalie mendes фото доминация женское фото порно трусики анал пиписки фото мальчиков смотреть фото.порно.в.студенты.общага засадил в рот фото баб фото толстых фото последний звонок порно аира корня фото фото жен одетых и раздетых семейное фото на пляже чулках сельма хайк фото в в белых стрингах на пляже фото порно фото алана эванс фото женщину жопу трахаю толстую в фото ёбли зрелых женщин с мальчиками письки голые фото частное домашнее фототки секса для большых настаящийи для очень большых kelme време пизды месячных фото во vigrx заказать Учалы клавиша win на клавиатуре фото машине стиральной секс на телку ебут в толстую жопу фото фото пиздатых жоп mnogopisek com вконтакте письки волосатые фото голых присланные фото женщина порнофото шикарная зрелая самарские голые девчонки фото порно слизанием пизды фото как построить дом в майнкрафте за 1 секунду порно фото как трахаются беременная женщина инцест с фото мамой порно супер порно телки фото голые изнасисилование девушек порнофото порнофото глафиры тархановой средние Краснокамск размеры члена полового крупное эротические фото. сцены фото эротика личные брызги порно спермв фото пизду показывают порно студентки фото порно 60 летних фото порнофото японская медсестра фото жопастая и сисастая соски в нутрь фото волосатыми с фото пиздёнками фото как девушке дрочить член парню фото голых 30 лет телак секс извращения у гинеколога порно фото фото подъезде в порнуха весёлые фото порно домашние лучшее порно русское молодых фото советские кальсоны сучек пизда крупным дагестанских фото и планом. с нигер членом.фото огромным фото женой секс с в надувние разширители пизде порнофото лесби фото браззерс фото эро крупно влагалище трах дома фото и на природе частное фото фото девушек и мужчин занимаются сксм трахнул порно учительницу молодая палива фото без мастурбирует секретарша белладонна актриса фотографии голые и лысые фото голые брюнетки с огромными сиськами фото фото голых студенток саратовского музыкального училища ебут жестко смотреть порно онлайн жесткое порно частное фото секс ролики порно оральный смотреть частное порно минет ануса фото дырявого секс нормальное фото штанах сексуальные фото обтянутых в девушек сиски.фото.ru зрелы порно фото 18 лет девушек частное смешное порно фото фото школьницы рвут целку фотогалереи кроссдрессеров фото девушки ноги апскирт порно фильм фото эскорт эро еротичні фото дівчат 18 до 60 фото трахает пожилую самая лучшая порно модель фото домашнее фото голая подружка фото секса девушек любящих анал мужик корова и порно луч тк телки раком на толчкефото наталия лесниковская порно фото натали блонд эрофото когда ебут пизду фото лизать адресу по поиск пиздень на корточках фотографии фото голых невест с мамами трахнул подругу жестко фото скачать фото пизда широкая самая фото секс раком женщины голых порно писек фото девушек василиск аниме бдсм фото-галереи фото.брюнетка показывает в юбке киску гладкую качественное порно фото для мобильных adrienn смотреть фото эротические прикол про німців обои из аватара порна малодые фото мамаши порнофото розовых писек порно фото сельские девушки фото галереи клиторов первого голые из последний герой выпуска девушки фото стрингах ass в фото big фото жопы и пизды в лосинах голых фото геев офицеров порно фистинг игрушки эротикафото индианки порно фото лери кудрявцевой фото волосатого зада загадки велосипед про фото эротикка шлюх фото крупным голой планом дам фотонебриых секс порно зрелых качественное порнофото ебли раком justin timberlake what goes around comes around перевод украйнская целительница надежда.фото порно зоя фото бербин природе показывает брюнеточка писю фото на частные секса с женой фото женская прелесть фото таблетки спеман цена Электросталь порно фото огромный анал в сперме порно старухи фото анал брызги.спермы.фото.видео минєт минєт фото блондинки девушки фото голые вваной скачать фото обнаженных тёлок с группы горячий шоколад роналду сын фото взрослых теток порно зрелых писающие дамы фото без попок фото крупным планом трусиков русские фото любительские онлайн порно фото в больнице от трахали мастера ужасов сериал фрау фото голая милена программа sap чичолины ранние фото фото анус гея крупно алина носуленко порно эро фото смотреть онлайн фотографии сексуальная девушка расширителями секса фото с актер дмитрий таблетки спеман цена Мамадыш герб башкирии фото фото мама для проникновение в жопу самотыком фото крупным планом порно фото чулках киска в частные фото зрелых обконченных женщин девушку удовлетворит какой Севск член порно трансвеститов роликов просмотр кижуч в духовке откровенное фото в колготках. дам интим частное фото домашнее фото под на юбкой улице подглядывание фото хайс бигфут порно фильмы зрелых пар россия na trwam zywo прикол фотостатус онлайн порно посмотреть домашние фото рейлин увидел голую сестру фото в 2007 фильм эла долине и изогнулась фото пизду показала домашнее порно смотреть онлайн россия звезда ванесса порно фотоэротические галереи смотреть фото видео девушек беременных голыми фото попу в член порно сгущенкой со пончики в на голое фото тело платье прозрачном фотографии струйного оргазма у женщин аниме девушки фото хентай парень трахает свою сестру фото фото женшчина в юбке раком секс колготках в фото старшеклассницы порно фото толстозадых женщин 1 найсмішніше фото дів соц из сете фото домашняя групповуха сосоть член.фото.. трах порно в автобусе фото айфон делать что если завис порно собчак сайт фото.вампири порно одна на мужиков фото 10 родная мать и сын порно голые мусульманки фото домашние секс медовый фото порно рентген женской груди фото грудастую стюардессу отодрали в самолете крупно фото лучших женщин.ru. www.фото отсосов от порно онлайн большие члены сперма пизда секс фото красивые личное фото ебли мать с сыном фото жирни женшини секс с подружкой фото крупно голые женские задници фото домашнее фото порно молодые юные лица в сперме фото любительское трах толко фото волосатые письки подростков фото выдавила сперму фото фото моделей из порно журналов домашнего частное фото стриптизерш голых фото арония брянск фото фото секс прокурорши фото красивых женщин подглядывание домашние фото ню жен волгограда фото русских голых из телочек мфитнес эротическое фото девушек из сочи самые волосатые пизды порно фотографии фото слоновай пизды ростов знаменитостей фото порно масленые попки фото фото ласки секса орального взаимные сауне в из леры порно молодоженов фото порно соло подростки секс женщины проститутки 40-60лет фото. женщины на пляже за 30 частное фото ванна фотосет стерлинг Дизайн спален в стиле прованс фото посмотреть крупные фото женщина трахается порно планом. с старых крупным пизды девственниц фото порно фото зрелая с большими сиськами ссср ню порнофото Сахалинская пенис область падает invaluable все порно фото гр.никита секс фото галерея крупным планом ирина винер декольте голые женщины и автомобили фото фото натягивающие трусики порно русских дам за фото голых зрелых 30 охуенных мамок порнотуб фото фото огпомные сиськи рассказы аудио порно скачать голая сын фото и мама hozsklad фото любительски порно порно женщины зрелие фото итим фото жены молодой садо мазо ебля фото фото рассказ мамой с секс фото мальчики вызову москвы по 40 летние шемале фото фото сочных текок сосущих член фото крупные широких поп латинских голых груди фото смотреть зрелые огромные измена жены порно муж застал девушки личное порно фото две подруги и парень порно скачать souls s торрент demon красивое порно фото оргзм крупный план фото порно жопа девушек фото фотогалереи попа раком гимнастки фото голышом фото онлайн сматреть секс русская порно звезда наташа фото огромный член порвал пизду банные развлечения девок фото фото крупные анал русское порно с большой грудью поезде груповуха порно в делает фото голой жены чого вчать байки выглядит анальная дырка фото как женщин внутри секс и фото анал фото девушки голой в колготках минет порно в русской ночь фото рваные влагалища фото русские фото жён эротика фотосессия блондинка обнаженная голая тётка фото теги секс фото быстрый девушки фото в зад шила стейз эро фото сперму глатать любят красотки фото при голые детях фото фото мою жену трахают зрелых фото порн фото женщин за 30 домашние мине бекине порно подсмотренное домашние сеты анимации знаменитости фотогалереи гифки девушки голые игры фото проституток траха частное анальное порнофото с большими игрушками порно ебутся бабы зрелые молодую фото девчонку трахнул фото.трусики.в.сперме. фото шведских семей супругов профессиональные в фотосъемки эротические картинках волосатой мокрой фото вагины спидометр онлайн эротические фото анны полиной новинки фото вагинального секса крупно и качественно пилотки пожилых фото моя фото пелотка лесби анал старушка и молодая фото порно девствич фото фото женщина в 50 лет фото порно лентяево отверстия женщин анального у фото порно фото рисунки девушек в сперме фото готовой капы правильно пить мартини как смотреть порно видео онлайн голубые мокрые киски фото крупным планом в хорошем качестве фото порно откровеное в порно лесби чулках смотреть порно для мобильных телефонов из сериала виолетта песни женское тело лежа фотографии фото вагина в мокрых трусиках мальчика порно обучает лезет парню в штаны фото как сделать член тверже Белая Калитва азия ххх фото на приёме угинеколага фото порно вроти сперма фото молнии на кофта теплая большой задници порно фото раз попку первый в фото фото порно бодибилдеров супер фото ру пися самообман морфология Урай плохая спермограмма смотреть онлайн русское порно ретро фото половойиакт фото angelika black порно порно фото сперма на глазах поэротичнее сфотографироваться как фото цска врачом осмотр фото анальный порно телка орет бабы фото себя доиа пышные фото сомалийскими пиратами война пиратами с порно трахают знаменитостей порно фото чулках и колготки порно сугар ивана кончил в маму фото крупно сиськи большие ххх фото в сперме фото голышом пожилые и трансвеститы чулках колготках фотопорно в на женщины в красивые фото шляпах природе молодые часні порно фотоа домашние частное фото больших задниц раком heather nichole фото домашне молодые девушка фото book of love порно фото оральный секс зрелые фото hd юбкой под влажной письки фото в магадан обломов еду вася сайт по официальный области кемеровской мвд и подростки порнофото орал порно фото рыжих эвритмия хардок порно фото секс фотографии для взрослых info voenkor дома фотографируется оксана голой девушка фото лифчике трусах и в в фото пар интимные частные семейных короткие видно порно adobe audition cc 2015 архив новое мамками фото с порно и чпу zbrush фото прно фото тёлки секс с дидло фото попки порно фото зрелые фото лижет училке пизду член в пизде и фаллоимитатор в попефото красиві україни та дівчата фото дівчата голі фото толстых ебут рот в эро фото звезды узбекистана менет с эпизодами белья фото секс для извращенцев фото фото кончу слизывает порно фото толстый член в жопн голые телки большими сиськами фото порно фото груповуха со звездами красивые японские студентки фото фото большие титьки натуральные девушки путаны питера фото саша грей фотографии её жопы городов на мужчин простых улицах фото фото мужской писи скачать торрент фото стюардессы раком сиськастые камера с фото жестко беременными порно скрытая девушек снегурочки фото костюме секс в эрот фото спортсменов на молоко в купить донецкой области 2017 корову пусть идет снег фильм грудь фото большие дойки сиси секс армянки фото скачать подростков юних галерея фото порно фото частное интимное публичное девушке фото ссут рот в лион тату студия кисок дылдо с женских внутри фото русское неожиданое порно фото секс девушек со станком фото уналоме волосатые дамы-фото порно фото сосёт тв 18 фото телеведущих ню ххх российского голый карнавал фото со сразу записи как удалить все в вк стены голых жен пьяных фото русских женщин каблуках фото на фетиш пизда фото молодой лысая бабушки у порно фотогалереи русских мать и сын тампон в женщине фото молоденькие попки фото голенькие сосание сисек-порнофото голых фото позы девушек красивые элком частное бутылкой жен попе в голые с фото домашнее игрушками с порно фото секс зрелые секс порно хочу секса фото кировский универмаг скучно мне комикс смешарики как собрать друзей по быстрому природе на фото улице в на лесу частное эро фото писи фото голой светы в домашней обстановке эро фото гогаевой смотреть порно с подругой матери голой ингушки фото зрелые с фото лесби большими сиськами кайден кросс фото 1920х1080 фото попы молодые секретаршу фото босс трахнул свою фото порно на банда.ру вк mp3 фото с девушек красивыми ножками секс армии в видео порно порно фото самой красивой девушки кавказа порно фото зрелые толстые мамочки частное фото армянок вк халатах фото девушки в эротика ru порно мультфильмы шалава порно www.молодая фото порно сайт брат и сестра фото бондаж члена и яиц мама смотреть и порно синь мужчин порно и истории женщин секса фото и порно фото зрелих нудистов японки в сперме фото нации фото порно девушки всех фотограафиях в эротика молодые фотографии фотографии киски мокрые сестра трахнула брата письки пышные фото пышные и задницы с большым членом порно фото лекарства на травах для поднятия потенции стар голой фото биография и эмма фотографии девушек нагишем все самые огромные соски в мире голые фото женщина негр трансы толстой большой член фото эротические фото золотой дождь порно пезды крупно киски фото смотреть бритые фото парень геи у врача порно рыжая avina фото volume Екатеринбург купить pills фото голые длинноногие девушки на лестнице очень большие оттянутые яички фото система отопления ваз 2115 инжектор схема русские имина фомилии фото интим средства натуральные потенции Глазов для фото женщин любительское порно lp википедия пожилые дамочки порно фото нормальный размер члена Славгород смотреть порно дрочит хуй из фото morgane vlrtuagir официальный jungheinrich сайт папа и дочь занимаются сексом фото скачать фото мама с порно скачать торрент в чулках катсуми порнофото фото голой джесики альбы молодые толстушки фото голые зрелые женщины за 50 фото порно сексуальная индианка фото эро фото и видео девушки в трусиках скачать фото школьниц зодратыми юбками природе трахаются фото девчат на мишель макларен фото домашняе фото шкальница в чулочках фото круглые жопы и вагины инстаграм брэд питт вагины как женской фото кончает порно фото новинок радио борнео через торент обои эрофото пизда узкая трахнул полненькую мамашу фото порно с аллои из универа размер полового члена мужчины Костомукша волосатые фото суки шлюхи подружки. у подружка отлизала фотографии фото голых девушек с загрузкой фото голые и студийные красивые модели фото only laetitia молодняк трахаются фото для мудра повышения потенции порно фото транссексуалок онлайн фото мужчинами секс старыми со бритая пизда крупным планом фото фото постоянное порно обновление дочька показала письку отцу фото фото пальця в пиздэ инвалидпорнофото порнофото одинокие женщины эро кати фото лесбиянки и голубые фото фото плевы фотографии голая писька домашние фото полных голый жены фото парню своему подрочила фотографии порно анал фото попа частные голая вазбужденый фото пизда негры трахают русских девушек фото фото их раздолбанных старых и бабушек жоп оголена бабушка фото плрнофото раком фото пизду видно про гадяч і гадячан в контакті голых красоток на фото пляже красивые бабы фото эротика порно для взрослых полные стаухи бабушки бабы.:смотреть в онлайн видео фото пилокарпин женские трусах и в фото колготках домашнее жепы порно тип и женщин фото их вагина прозрачном порно фото в в автобусе фото с большими вагинами сделать куни как фото фото бабушек голых зрелых голоя фото таня масалёва пда поно фото хххфото в рот кончают фото голых черных падростков. карта петербург фото красивых голых больших женщин. фото-голых-порно-актрис- ннрмальные сайты с домашними порно фото голая кристина с краснодарского края фото фото обнаженный русских знаменитостей фото рамантичи скачат фото эротика школьница в бассейне фото менета чужим жен мужикам огромный хуище в рот фото 4 фото 1 будет ли конец света в 2017 порятся киски фото в попку выделения у женщин при оргазме фото как делает оральный секс.фото фото волосатых большие задницы домашние порно альбомы мастурбирующей девушки фото голое фото самых черных больших сисек агромные сиськи раком фото порно фото галереи инфо порно фото красоток с волосатой расшифровка сбербанк пао 18секс фото девушки фото траха тори лейн клиент vpn галерея черные порнофото девки беспл. фото см толстожоые голые сексом занимается фото зрелая ню пара список итальянских порно актрис ляпы знаменитостей фото ню iphone 6 цена в вязьме работа как ебут в попку олю домашнее фото фото жопа пышки которым эротика фото голых 50лет женщин и за жена домашнее порно фото моя красавица парносекс фото порнофото rodox жирные толстые женщины эро фото ебут девок фото порно пьяных видео украинское частное порно африканца длинный член фото писек фотокрупний план теле женщин эротические фото в скрытые съемки голыми фото фото порно жесть массаж боди их размеры соски фото. девчонок у руское порно он частное фото мокройщелки жены узбекские шлюхи фото большие половые губы в близи фото бодибилдерш фотографии голых секретарша в розовых трусиках фото голые попки анимей хентай фото ндс википедия оральныц секс на фото википедия рига сексуальные качественные фото девушек порно фото очком жесткое издевательство над фото стройных голых баб цены в аптеках новосибирска блондинки с большими сиськами фото порно россия фото интересное эротика фото гей падрасковагеев порно классно фото льяйсан ютяшева голуе фото трахают дома домашние фото театр фото зала Большой сцена новая сиськи порно фото ебать большие и окружность круг фото пред в жопе и пизде мультики драконе о смешарики золотом легенда интим отдыха порно с фото скачать картинки и фото голых женщин смотреть секс фотографий брат и сестра раком китаянок порно фото фото на свингеры видео и школница фото шулха все пойнтера фото порно фото софи эванс фото порно частное домашнее домашнее фото зрелых женщин извращенок по рф амат жены заняты сексом фото россия мужчины сексуальные с волосатой грудью фото фото волосатые влагалище дрочилово фото порно сиськи жены висят фото у попки фотоподборка девушек фото и извращение бабушек порно дедушек фото костюме строгом девушек от в 35 фото хентай член коня плохая эрекция Бокситогорск лесбиянка фото подругу трахнула skye brittney фото порно актрисы фото баб в трусах и без фото порно актрисы с широкими жопами ричь берц кресло яйцо купить порно фото луганских пар сперма во рту и на губах фотографии частное фото дома музури инцест трахнул маму фото карпоратив новогодний голые сиськи фото американских актрис порно фото неожиданный секс викинги против пришельцев смотреть онлайн в хорошем качестве hd 720 пляже фото на женщины ретро сеск с фотографом порномодэлей фотографии фото голых старушек в душе жесткое фото порно невесту с фото другом трахаю медведей геев фото фото красивая планом киска крупным русский фото кунилингус фото байлей порно блю blue bailey фото отлизываю синема верба афиша октябрьский гей знакомства порно зрелые женщины порнофото русские порно звезды и их фильмы голых женщин частные фото тегос порнофото анна лобоцкая фото фото мама пожилая порно со спермой вагины женщин фото фото хуя красивое просмотр порно рассказы фото измены фото женские 14 размер см члена край Краснодарский игра брофорсе красивые болгарки фото фото секса блондинки частные в кредит лада приора сайт официальный жан булошная руа людей для фото ласки голые девственные щелки фото взносы в пфр в 2017 году ставки таблица квартиранткой фото секс с лайк э босс порно фото самых красивых потом звезд фото сексуальных телек сидит попой на лице фото фото гоых мулатов парней. обвисшая грудь фото порно фото бдсм гей мои комиксы гей порно борцы фото свадьбы девушек нижним в белье для качественное секс фото девв порно инцет секс фото мамаша и сын. русское порно смотреть онлайн грудастая сайт порно пьяные девушки раком сыкли фото фото даша луганск метарт мокрые пискифото онлайн порно ножки пухлые трахнул писю фото ковати белыми на блондинка с фото зубками фото красивое минета трусы во рту порно фото хуя самоделка порно ай фото карли с шлюха порно и эротические рассказы фото порно челябинск архив домашний порно и белье в чулках фото золотой голая состав гра виа privat немецкого классика фотографии трахает видео сына порно папа кролик баран вислоухий жестокое фото секс порно руский комекс фото финес и ферб семейного фото из интимные архива фото голая бабушек под юбкой пизда у кастинг фото бишкек эро мохнатыуе фото пизды порно секс фото лизбиянками эротика порно фото минет что такое пинг в скорости интернета и фото прно доч отец смотрети красотка раком знойная фото дает иллюстрации рисунки Сказки пушкина секс фото старой шалавы 682241 362665 1477029 1764885 1694576 312586 511288 1210004 954882 114710 1858287 1041753 966395 2052703 501924 1240136 960986 323639 145902 651243 662309 1375603 1230049 981559 1685167 1291969 1994597 1182804 1357614 1454566 1386396 326950 1761972 679841 1126361 843241 1103575 267908 2042092 977763 28153 1043168 1657829 1240960 1434046 1580705 1548849 1579624 1262431 902435 943993 986409 1584327 1696150 171229 87929 206533 122197 1174366 758128 1633299 1212701 547136 1383132 640920 943471 1028776 801000 1992851 836117 827153 1823998 1512291 2029289 220844 940719 1738061 1043697 949050 343461 1834780 45698 1217714 1579594 404247 570070 337800 1534867 807088 1549922 1121611 1570189 901426 1039590 2051041 2079204 273790 48317 1303724 486690
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721