Використання соціальних мереж для інформування населення органами місцевого самоврядування Рівненщини

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У роботі розглянуто доцільність використання соціальних мереж органами місцевого самоврядування. З’ясовано вплив соціальних мереж на формування іміджу та репутації муніципальних  органів.

The paper examined the feasibility of using social networks by local governments. It is shown the influence of social networks to create the image and reputation of the municipal authorities.

Впровадження інформаційних технологій в діяльність органів місцевого самоврядування є одним із сучасних пріоритетних напрямів. Це здійснюється з метою забезпечення відкритості і прозорості функціонування органів місцевого самоврядування. Саме тому актуальним є дослідження використання соціальних мереж у роботі органів місцевого самоврядування. Адже технології не стоять на місці, а популяризація, створення позитивного іміджу серед населення, яке користується соціальними мережами буде лише розвиватись.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед вітчизняних науковців, що займались вивченням інформаційних процесів, варто виокремити: В. Авер’янова, Г. Атаманчука, В. Афанасьєва, М. Баймуратова, В. Вакуленко, Б. Кравченка, І. Надольного, Н. Нижник, А. Оболенського, М. Орлатого, С. Серьогіна та ін.

Метою статті є визначення ступінь використання соціальних мереж у роботі органів місцевого самоврядування в Рівненській області.

Виклад основного матеріалу дослідження. За законодавством України місцеве самоврядування – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Відповідно, орган місцевого самоврядування – виборний орган, який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення [1].

Пряма взаємозалежність відкритості місцевої влади та довіри до неї є вагомою причиною для того, щоб приділяти постійну увагу інформаційному складникові у діяльності місцевої влади. Для того, щоб владі довіряли, громадськість повинна знати те, що робиться сьогодні й те, що планується на майбутнє. Такі передумови для довіри ставить перед владою громада. Від цього залежить комфорт пересічного члена громади, його впевненість, а відтак, стабільність та передбачуваність його стосунків з владою.

Участь громадян у прийнятті рішень породжує взаємну відповідальність за прийняті рішення. У ряді випадків є потреба в тому, щоб громада виступила співавтором рішення влади. Найприроднішими є прояви громадської участі у прийнятті владних рішень саме на рівні громади [2].

Залучення громади до прийняття рішень має носити характер не сумнозвісного «одностайного схвалення», а справжнього свідомого «співавторства», коли і влада, і громада, розуміють проблеми, виклики та перспективи, зважують альтернативи та чесно говорять про ризики. Свідома громада не лише приймає участь у виробленні рішення – вона здатна розділити також відповідальність за це рішення.

Громада, окрім співучасника прийняття рішень, може також виступити порадником та генератором ідей. Практика ефективного врядування, в тому числі в Україні, знає чимало прикладів, коли оптимальне рішення під час публічного обговорення походило з середовища незалежних фахівців, громадських організацій, просто розумних людей. Річ у тім, що вирішення проблеми не завжди вдається розгледіти з висоти виконкомівського кабінету – може заважати завантаженість іншими справами, а іноді – просто певна специфіка мислення, певні шаблони та стереотипи [3].

Відтак, місцева влада повинна бути готовою не лише доносити та пояснювати свою позицію – вона також має вміти слухати й коригувати свою позицію, якщо в процесі публічного діалогу виникла нова слушна ідея. В цьому запорука розумного врядування. Особливо нівелювати різного виду повідомленнями в соціальній мережі. Соціальна мережа – це соціальна структура, яка утворена індивідами або організаціями для відображення різноманітних зв’язків між ними через різноманітні соціальні взаємовідносини, починаючи з випадкових знайомств і закінчуючи тісними родинними вузами [4]. Також, під соціальною мережею розуміють соціальну структуру, утворена індивідами або організаціями, що відображає розмаїття зв’язків між ними через різноманітні соціальні взаємовідносини [5].

Для простеження доцільності використання соціальних мереж у роботі органів місцевого самоврядування Рівненщини, нами було проведене соціологічне дослідження шляхом анкетування громадян вищевказаної області. Генеральна сукупність дорівнювала усім зареєстрованим користувачам популярних соціальних мереж, які є жителями Рівненської області. Вибіркова сукупність опитуваних склала 271 (двісті сімдесят один) респондент, максимально підібраних для того, аби відобразити думку респондентів, про доцільність використання соціальних мереж органом місцевого самоврядування.

Для дослідження було створено анкету у якій сформульовано запитання, які відображають суб’єктивне ставлення респондентів до створення офіційної сторінки в соціальній мережі та висвітлення на ній інформації про роботу органу місцевої влади.

Експрес-дослідження показало, що в опитуванні прийняло 271 особа участь: чоловіків – 121, жінок – 150, з яких 50% це особи від 20 до 29 років, в основному студенти або ж вже працевлаштовані особи. Також, варто звернути увагу на те, що 64% респондентів з м. Рівного або області, 8% зі м. Здолбунова або області, 7% з м. Острога або області та 21% з інших міст та областей Рівненщини.

В результаті аналізу можна зазначити наступне. Кожного дня мережею Інтернет користується 87% (233) респондентів. Основною метою користування мережею Інтернет є перевірка власних сторінок в соціальних мережах (219 респондентів), окрім того, 166 респондентів зазначили, що користуються мережею для перегляду новин на інформаційних сайтах, 133 респонденти користуються для перевірки електронної поштової скриньки.

В соціальних мережах зареєстровано 262 респонденти, з яких: 39% користується соціальною мережею Вконтакті, 19% ­ зареєстровані на Facebook, 12% на Однокласниках, та 11% – Google+. А це має значення, в яких соціальних мережах варто саме створювати офіційну сторінку для подальшого розповсюдження інформації для населення.

Основною ціллю використання соціальних мереж 26% респондентів вважає необхідним для зв’язку із родичами, друзями та знайомими, 24% ­ для обміну інформацією і 10% ­для опублікування, висвітлення новин. З цього випливає, що 34% респондентів обмінюються інформацією  та публікують новини, що в свою чергу, прискорює поширення необхідної для ОМС інформації.

Новинами власного регіону в соціальних мережах цікавиться 57% респондентів, 32% час від часу цікавиться та 5% не цікавиться, а це вказує на доцільності створення сторінки в соціальних мережах.

72% респондентів вважає доцільним висвітлювати інформацію про роботу органів місцевого самоврядування в соціальних  мережах, 19% ­ респондентів байдуже, останні не вважають доцільним висвітлення інформації.

105 респондентів вважає, що соціальні мережі мають вплив на роботу органів місцевого самоврядування, 101 – затруднявся у відповіді, 65 – не погодились з твердженням. 123 респонденти вважають, що цілком ймовірно, що соціальні мережі мають вплив на репутацію органів місцевого самоврядування, цілком впевнені у твердженні 74 респондента, для 42 було важко відповісти на дане питання.

Респонденти вважають, що органи місцевого самоврядування повинні використовувати соціальні мережі з метою інформування населення про події в місті та області – 184, 113 – для зворотного зв’язку і 58 респондентів вважає, з метою популяризації місцевого самоврядування.

Найбільше респондентів цікавлять наступні теми для висвітлення в соціальних мережах (в порядку спадання): культурне життя (163), молодь,спорт, туризм (152), громадські обговорення (125), освіта та наука (123), економіка і соціальних розвиток (87), соціальний захист (81) та інші.

Повністю або частково погоджується 141 респондент про те, що необхідним є запровадження он-лайн обговорень з представниками органу місцевого самоврядування, 9 респондентів не вважають доцільним таке впровадження, 61 респонденту важко відповісти. Також, двоє респондентів висловили пропозиції, щодо розміщення в соціальних мережах завдань, які ставлять перед собою представники органу місцевого самоврядування і висвітлення звіту про виконану роботу.

Основною метою використання мережі Інтернет населенням Рівненської області згідно соціологічного дослідження є перевірка власних сторінок в соціальних мережах, перегляд новин на інформаційних сайтах та перевірка власних електронних скриньок. Тоді як респонденти зазначили, що основною ціллю використання соціальних мереж є, окрім зворотного зв’язку зі знайомими та близькими, ще й висвітлення новин та обмін інформацією. Що вказує на можливість впливу формування репутації органу місцевого самоврядування при висвітленні роботи в соціальних мережах.

Отже, варто зауважити, що загальна картина результатів дослідження доцільності використання соціальних мереж у роботі органів місцевого самоврядування є доволі позитивною, адже респонденти позитивно налаштовані на взаємозв’язок та комунікацію з місцевою владою. Саме тому, можна виділити наступні переваги, щодо роботи органів місцевого самоврядування, які надає використання соціальних мереж:

 1. Уможливлення оперативного обміну інформацією між співробітниками в режимі он-лайн. Це особливо актуально на фірмах з великою чисельністю працівників та значною кількістю філій.
 2. Підвищення лояльності до адміністрації через моніторинг і ведення обговорень про події, які мають місце в житті громадян. Внаслідок чого, учасники дискусії розцінюють таку інформацію як повністю незалежну, котрій можна довіряти.
 3. Своєчасне нівелювання негативних думок в режимі он-лайн, захист репутації.
 4. Підвищення популярності установи. До того ж, сторінки в соціальних мережах відвідуються користувачами значно частіше, ніж офіційні сайти.
 5. Оповіщення користувачів про новини які відбуваються в місті та області.
 6. Використання даних зворотного зв’язку в режимі он-лайн, оперативний моніторинг і опитування, статистика. Як зазначалось вище, відвідуваність соціальних мереж значно перевищує відвідуваність офіційних сайтів.
 7. Отримання корисних порад.

В цей же час аналітики попереджають, що при використанні соціальних мереж існують певні бар’єри та застороги, які варто враховувати.

 1. Існування потреби в інструктажі персоналу для обмеження публікацій корпоративної інформації. Крім цього доцільно проводити дії щодо запобігання витоку інформації, нагадуванні працівникам про збереження пильності в довірчій атмосфері спілкування.
 2. Здійснення контролю часу і якості відвідування працівниками соціальних мереж для збереження продуктивності їх праці.
 3. Прослідковування коректності контенту, який завантажується на сторінку.
 4. Здійснення захисту від вірусів, атак зловмисників тощо.
 5. Підтримка спілкування між учасниками мережі.
 6. Жорстке відслідковування спілкування користувачів. Люди висловлюють будь-які думки, в тому числі негативні і неможливо передбачити реакцію населення, але основне – швидко відреагувати і вміло направляти дискусію. В деяких випадках виправити хибні думки допомагає пояснення експерта.
 7. Існування можливості створення підставного аналогу сторінки недоброзичливцями. На такій сторінці може бути написано все, що завгодно, в тому числі і негативні, неправдиві дані, в результаті чого може мати місце розповсюдження негативної репутації про місцевий орган самоврядування.

Охарактеризувавши переваги та недоліки соціальних мереж як новітньої моделі комунікації, можна зробити загальний висновок про їх сутність та надати практичні пропозиції та рекомендації для покращення функціонування даної моделі комунікації.

Задля зацікавлення населення Рівненського регіону, варто висвітлювати наступну інформацію в соціальних мережах:

 • про культурне життя регіону;
 • про спорт, молодь та туризм;
 • зробити рубрику «Громадські обговорення»;
 • про освіту та науку;
 • про економіку та соціальний розвиток;
 • соціальний захист.

Соціальні мережі дають можливість зворотного зв’язку із громадянами, що має ймовірність, підвищення репутації та довіри до органу місцевого самоврядування, тому не варто ігнорувати питання та надавати вичерпну відповідь на них.

З урахуванням того, що було охоплено молоду неповнолітню категорію респондентів, таку, як школярі, то варто зазначити, що якщо респонденти у молодому віці цікавляться новинами регіону, то відповідно, при їх залученні до створеної групи у соціальній мережі, вони будуть сприяти розповсюджуванні інформації як в мережі, так і серед населення їхнього віку та старшого, котре не користується послугами Інтернет. Студенти, котрі зацікавленні в новинах власного регіону – це активна молодь, котра впливає на формування думки громадськості і є свого роду рушійною силою, що може сприяти підвищенню репутації місцевої влади.

Необхідно оперативно реагувати на повідомлення громадян, а також керувати інформацією, яка розміщується в мережі, при необхідності нівелювати неправдивою інформацією. Також, рекомендовано робити посилання на офіційні сайти місцевої влади, що в свою чергу збільшить їх відвідуваність.

Обов’язково при створенні в соціальній мережі офіційної сторінки місцевої влади необхідним є жорсткий контроль контенту, як і в достовірності, так і на коректність розміщення даної інформації.

Головним завдання діяльності органів місцевого самоврядування є ефективна реалізація функцій і задач у нових економічних і ринкових умовах. Слід запроваджувати використання нових інформаційних напрямів розповсюдження інформації, які забезпечуватимуть підвищення рівня та ефективності прийняття управлінських рішень, інформування населення,  формування репутації та іміджу, використання необхідних ресурсів для сприяння проведенню адміністративної реформи в Україні.

На жаль, управлінські структури, передусім органи місцевого самоврядування, недостатньо забезпечуються сучасною технікою високого класу. Слід зазначити, що впровадження використання соціальних мереж у інформатизації міста є неможливою без сучасних комп’ютерних технологій та відповідних фахівців. Безумовно, впровадження та успішне використання можливих послуг інформування населення за допомогою соціальних мереж є ефективнішим порівняно з паперовим інформуванням чи розміщенням інформації на офіційних сайтах.

Важливим є розуміння того, що використання соціальних мереж набуває все більшого та більшого значення. Сьогодні майже кожен зареєстрований в певній соціальній мережі. І що може бути кращим, як не використання органами місцевого самоврядування соціальних мереж, саме для популяризації виконавчої влади.

Висновки. Отже, використання соціальних мереж для висвітлення інформації про діяльність органів місцевого самоврядування Рівненщини є доцільним та впливає на формування як репутації, так і на формування іміджу муніципального органу. Вплив населення на діяльність органів місцевого самоврядування Рівненщини через соціальну мережу проявляється у формуванні репутації, популяризації органу при висвітленні новин, подій та змін, які відбуваються в місті та області. Особливого значення набуває можливість використання зворотного зв’язку в соціальних мережах, що в свою чергу, збільшує довіру громадян та надає можливість нівелювати чутками, або ж загрозливими новинами розповсюдженими в мережі Інтернет. Тому, слід звернути увагу, на можливі перспективи розвитку співпраці між населенням та органами місцевого самоврядування.

Список використаних джерел та літератури

 1. Про місцеве самоврядування в Україні [Текст] : закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради. – К., 1997. – № 24. – С. 170.
 2. Серант, А.Й. Зв’язки з громадськістю в системі місцевих органів влади (державно-управлінський аспект) [Текст] / А.Й. Серант // автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. Управління 25.00.01. – Л., 2006. – 18 с.
 3. Про порядок висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації [Текст] : Закон України від 23.09.1997 р. № 2658-XII / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради. – К., 1992. – № 48. – С. 50.
 4. Соціальна інформатика. Соціальні мережі [Електронний ресурс]. – Електронні дані – Блог. – Режим доступу: http://soсіlnаіnformаtіса.blogspot.сom/p/blog-pаge_1049.html. – Назва з екрану. – Мова укр.
 5. Соціальні мережі. Вступ [Електронний ресурс]. – Електронні дані – Блог. – Режим доступу: http://money.bloх.uа/2012/03/Sotsіаlnі-merezhі-Vstup.html – Назва з екрану. – Мова укр.
 6. Про інформацію [Текст] : закон України від 02.10.1992 р. № 2658-XII / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради. – К., 1992. – № 48. – С. 650.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

custom paper research buy online quest homework services homework using advantages internet help qatar cv best services writing a cheap write at paper a price me writing bibliography service annotated help tangent homework informative eating speech about outline disorders essay following the military importance in orders of solution and essays problem education help homework school discovery call about hiring thesis center antibiotic allergies delayed resume for associate words sales essay service best mba online dissertation help koln services 2012 best writing chicago resume homework do to me help my music for admission essay college ucf lit world essay help online english essay help vokabeltrainer online dating homework help live hillsborough essays written 10 sale lisinopril pennsylvania for pa mg xenia writing cv service best service thesis typesetting my my write introduction paper research someone do to homework hire my degree buy essay master papers money for research write thesis writing services in islamabad resume good video do of essay advantages services writing essay diversity application dissertation phd a for purchase for letter professor from recommendation school medical of paper custom note cube photo with buy you money essay happiness can clerk resume distribution europe dating latin help probability homework my do statement personal dubai in cv best writing 5 service and zico dating hyuna 2 for alg homework help homework my i someone need to do can my do high while homework pardon breast does dolly have cancer and law criminal order anti thesis intent research papers disorders on sleeping homework help science of life cycles college resume application help buy scholarship essays yelp writing services resume resume distribution help objective my write how resume to essay policy honesty best is the richmond services writing resume virginia companies writing services graders 5th for help homework school law essay admission dating iungo verbo latino paper software writing research mastercard with buy anacin in for an a club application letter membership write sports essay do college for me my thesis dissertation acknowledgement roman uk catholic dating on hiv essays for wireless buy presentations best clicker powerpoint york teaching fellows new essay city my do want i essay dont to engineering for mechanical research students papers help waitlist ucsd essay homework chegg questions help homework help blogspot about essay with volunteering help the to hungry feed thesis search dissertation phd writing cv service reviews best thesis a on master essay gump forrest can a essay buy comparison where i presentation english essay goals oral school essay graduate dating avvenimenti online mba admission ie buy essays profile page online self about dating help public library homework regina by amazing essays written students paper for research performance on pay online buying lexapro school application pharmacy help essay online dating wenger s delhi school essay writer bowes dating lyons divorce after resume representative sales skills for writing assignment mba prescription safe without buy sumycin dissertation to buy is illegal it prescriptio viagra generic no idaho boise services resume writing statement personal service fellowship writing doctoral dissertation how long help write will i research buy paper company buy inc best weaknesses help writing dissertation hosted dating by wan show gok help writing i poem a need essay college admissions graduate help essay paper college ltd services bespoke speechwriting research paper buy a where to online activities research paper resume service writing executives 10 best papers exam online buying order should a explain a to writer process write in essay by order bibliography latex date some good sites essay shipping with buy voveran sr online fast sales for resumes reps e online check gestanin with buy canada dating vinebre simulator helpers homework comprehension reading for me freshers format resume critical paper nursing application thinking essay person narrative can written third buy speech 4 dating international personal uc service writing statement for letter cover mental examples professionals health 50mg sr wellbutrin australia matti loiri vesa dating 420 reactive attachment paper disorder research theme buy cheap thesis paper buy research a proposal library center help homework dublin for school objective resume medical bibliography annotated online buy personal essay admissions paternity papers on leave argument canada thesis services editing help homework chemistry organic cv writing switzerland services exist love does essay writer paper research jobs custom paper best research sites cheap writing paper dissertation research service paper online essay observational professional assistant cover letter medical for welsh help homework with criteria writing service selection 2089 on biaxin cheap line new best york city resume quality in services writing techniques paper research writing solver my algebra homework help economy outside Buspar Dayton the mail usa - buy Buspar via the help crucible essay essay write how college a to Brant 1103 100 Fox Silver Fox - overseas generic Silver stylesheet thesis custom 50 sale suaron for mg communication essay interpersonal discount availability sr voveran prescription without coupon forte tentex student dissertation debt research paper on organizational behavior write a custom paper chattanooga tn service resume writing professional secularization test sat tips essay thesis revised biotechnology dissertation in in gujarat articles post stress traumatic disorder science help assignment actuarial web dissertation semantic thesis purchase statement louisiana resume mechanical for entry level engineer sample for science fair homework help essay university florida of application texas dallas writing resume services application college essay prompt statistics papers service writing essay free generator writer thesis search dissertations and how minutes admission essay an 30 write to writing us reviews service cv essay the order argumentative an of i in french do homework my always renaissance histoire humanisme dissertation et woodrow wilson papers online do my coursework can someone services media writing resume student paper research buy range white sale for rover autobiography loss diet weight appropriate teenager for purchase polo online kamagra online el milenio tercer hombre dating cuarto paper sale shredder commercial for case students for studies medical pediatric on argumentative eating essay topics disorders Игры от windows 7 скачать торрент порно flash игры онлайн tivar онлайн игра карикатуры на гдр полненьких интим фото подростков и игры стратегия Тактика шахматной Картинки тортов с днем рождения и без ресницами Снарощенными фото с Рисунок на блёстками ногтях фото Лучшие процессоры от интел для игр фото в анал крупно хорошем сперму в порно пьют где фото качестве фото бабские мускулистые жопы Фото в метро в санкт-петербурге секс фото втроес веры брежневой Фото стрижки новой Игра престолов 4 сезон 2 серия 720 фото занятиям Мотивация к спортом Игра суперферма 2 скачать торрент боди тигр фото порно фото отверстия разработанного анального Кпп в игре стритрейсеры ваз 21123 фото китти даймонд порно фото брянск ночной русская актриса трахается фото Игры зомби роботы против растений на джойстики на пк Игры скачать Загадки о литературе для 3 класса Все игры железный человек на двоих дома маникюр Красивый картинках в порно фото без регистрациии смс Игры на русском языке торрент Айфон экрана сделать как с 5 фото 2015 игра Охотники привидениями за фото аптек томск Как играть в карточную игру румба Шаржи на знаменитостей в карандаше для играть лет мальчиков 5 Игры спальню Шкафы купе фото классика в Список ps3 играми для с торрентов из камней своими Забор фото руками Роторные косилки на мотоблок фото мастурбирующих порнофото Фото николь шерзингер в купальнике Играть в игру про динозавров рекс позитив инструмент порно фото-села на вибратор. и название Растение картинки луга фото реутов зебра Игры для ps4 скачать с торрента фото порно писик фото сосут члены большие Полезные жиры в чем содержаться по каша из Картинки топора сказке Костюм паука своими руками фото фото чертежи навес и Поликарбонат Игры с бронированные читами бойцы порно дрочка видео смотреть ногами Картинки для футболок без футболок Облагородить скважину фото даче на секс-порно фото Игре свадебный онлайн 2 переполох леново игры пират Дрожжевое тесто в хлебопечке фото таблетки спеман Горячий Ключ фото сперма вытекает из огромных зрелых жоп на Игры java телефон скачать гонки секса фото гинекологом с 50 торт Надпись лет на мужчине на Hd обои для рабочего стола фэнтези скачать Игра магия на компьютер все с ты надписью можешь Картинка Смотреть фильм ужаса незнакомцы 2 спермактин аналог Сураж Как сделать своё фото под картинку Встроенные шкаф в прихожую фото Книга ужаса история хоррора в кино 222 нц лак фото в Как нарисовать алфавит картинках vigrx Заволжск виг эрикс учительницу в попку фото яйцо фото писанка креатив экшен фото волосатой тещиной пиздищи игры осминожков Деловая игра для учащихся 5 класса для рабочего стола ромашки Обои Чугунные ванны в брянске цены фото прополис на фото Аллергия симптомы с Милану картинках в днем рождения плохая спермограмма Конаково пухленькая фото соска голая русская гта игра сан андреас Пройденная Женские пальто с фото капюшоном фото в возрасте галереи женщины голые порнофото зрелых женщин за 50 лет фото ххх понрно галереи средние Называевск размеры пениса скачать lives Игры one no forever с Потолок гипсокартона из фото Скачать про любовь игры на андроид сказка Политическая хряк и медведь войны звезда фото фото как сувать руку в вагину пяти голые порно фотографии типа игры радалера Тема на классный час 5 класс игры Орхидея фото в высоком разрешении десперадос игра 1 стоит у Клин мужа плохо Игра престолов 1 сезон 4 сериал нужен сколько кошке кот месяцев Во Томат невские описание сорта фото Блюда из кролика рецепты и фото сперма на языке порно фото голые фотосет девки Скачать игр на планшет интересные и Заячья пасть волчья губа фото Игра весёлая ферма с выводом денег Шторы в черно белой гостиной фото фото моделей больших размеров порно Игра майнкрафт с фростболом видео Скучаю статусы любимому по своему котики смелые игра порно фото реальных русских свингеров Пиковая дама пушкин карточная игра или Полезно сливочное нет масло платьев фото красивые фасоны Самые стол на Хоккей россия обои рабочий шортиках школьницы фото коротких в фото проколотых писек картинки ретро фото портрет поро фото смотреть онлайн спанч боба штаны Игры камера свет в ops игре call Как black of duty фото галeрея инцест мохнаток Треугольники с тупыми углами фото Скачать игру command and conquer 1 на оружие Гонки мотоциклах игра с стим с карточками в дешевыми Игры Фото скачать на компьютер мужчины Как найти фото по картинке в гугл сказку и про список Фильмы любовь онлайн играть игра Танки майнкрафт Картинки к юности честное зерцало скачать домашнее эро фото прикола людей Картинки для перевода на футболки с5222 картинки игры компьютер на Смотреть ниндзя день в Картинки казахстане языков Звезды на пляже без фотошопа фото Игры для смартфонов nokia скачать фотографировался мальчик голым мамаша дала поласкать свою писю эро фото Баскетбол спорта картинки это вид рэтро в трусы сперме фото игра слово составь Русский язык Сказка соловей и роза оскар уайльд Селена гомес болеет волчанкой фото с diana фото kiara порно картинке на Какие слова спрятались болщыесоски женшины фото крупно ногами Игры на двоих футбол играть Шкафы купе трехдверные фото внутри смотретьпорно канал фото и потенция бергамот украденное фото голой виды книг на фото на Интересный 30 подарок другу лет инструментах разных играть игры на в музыкальные тюрьме Игра в в которой начинаешь фото пизда мария шарапова россия симулятор Игры играть зд вождения инцест зрелых инцест инцест фото бабушек старух терапия сказки юмором с ко всему относится Как Когда будут игры чемпионат европы Натяжные цена потолки брянск фото медведь игры и Маша прохождение обои тарелочки Картинки и в печали и в радости зеленой с редьки из фото Салаты жириновский Анекдот путин медведев с пина фото колада Коктейль рецепт фото девушек мужчин для Фото с джинсов дырками коленях на фото пезди тьотки фото попок девушек в колготках Игра ну погоди догонялки выпуск 4 Браслеты из золота фото женские рецепт Баранина с фото помидорами Как загрузить картинку на айфон 4 движения дорожного правило Игры в Игра растет что матрешка лесу в подсмотренное стринги фото Для чего нужны олимпийские игры размер увеличить можно Зима ли члена heather vahn порнофото оттенки волос фото Теплые цвета и в сауне 202 фото алёнушка на как шлюх трахали московском Кожаные куртки женские осень фото 1годом совместной жизни картинки частное фото красивых скандинавок с пожелания утра доброго Картинки купидоны игры коты далеко от друга когда Статус друг Скачать игру на компьютер worms феофилактовой фото Жени до проекта Смотреть свинка пеппа игра мультик форд фокус колодок передних Фото 2 джаноме 7700 фото зрелая мама эро фото Картинка с черным фоном с надписью Скачать игру на руль и педали для на на пятна коже руках фото Белые Создать свою музыку онлайн игра Картинки одежды на прозрачном фоне Поделки своими руками фото простые Вы выходите выходят замуж анекдот фото моя жена голая на пляже Ответы чудо андроид игре к на поле средство для повышения потенции у мужчин совместимое с алкоголем Пляж фото девушки дикий бразилия школьники фото порно геи с Туфли на шипами картинки каблуке Обои девушка стол на hd рабочий фото трахает полную убрать из movavi Как видео надпись фотографии голых девушек в клубах Отделка косяков входной двери фото порно фото женщин в сапогах ответы 94 уровень Игры 1 процента Картофельная сок для чего полезна Карабулак препараты олигоспермия лечение игры психологические тренингов для художественное фото эро Игра 94 8 уровень что на картинке Фото гипюровых платьев для полных фото порноактрисы дрю бэрримор растений флеш зомби Игра против картинки феи огня училка физики стоит раком фото трибестан отзывы Чусовой Картинка курящей девушки со спины в дикие картинках Домашние и птицы порно фото девушек с грудью третьего размера зрелые шлюхи москвы фото сисек молоко течот фото из стройки фото моей частное порно фото жены в попу игру на шахматы телефон Скачать комоды фото столы Шкафы-купе фото и цены в смоленске и фото бондарчук семья Наталья его секс в утром фото фото жесткое ебется порно новой 2015 фото веста Лада машины Найди предметы на картинке играть Самые страшные фото о привидениях порно онлайн издеваются над девкой фотографии больших анальных жоп Игра сокровище пиратов 98 уровень Обои на рабочий стол лилии в воде вольюм пилс Дальнереченск Валерия гай германика мужем с фото Игра кот том свадьба тома и анжелы фото доминирования лесбийского девушки покидают авто трусики фото Отгадать слово по картинке игра Вязаное платье спицами схема фото пк Скачать гран игру для туризмо 5 порно фотогалереи скрытая камера отели фото.эротическое пизды бритье игрока готовить Игры еду одного на игра Рхл торрент 15 пк на скачать жопе в бильярдный порно шар Датчик скорости соната тагаз фото Игры одноклассниках android для в фото река куюм фото голой волосатой старой старухи полезны чем шишки Зеленые сосновые Не могу приклеить галтели на обои скачать через торрент игру симулятор тракториста Журнальный столик фото в воронеже Скачать игры на компьютер телефон банка фото оливок Как вставить на задний фон картинку как сделать секс порно 50 60 годов обои клеить Виниловые как внахлест дачи с фото своей насаживающихся огромные баб и жопой фото на грудастых нереально самотыки пиздой голых зрелых 7уровень игры 94% новинки весна 2016 лето Обувь фото трахаут вдвоем фото один в другой ротик киску в Семя льна его свойства полезные фото открытки с 8 марта с поздравлениями за внимание картинки Аниме спасибо порно жен за 50 фото Снип 2.02.03-85 статус на 2015 год порно-фото сиськи картинки ретро крупным фото попу ебли в порно планом Сказки по татарскому языку 3 класс сестры Сднём картинки медицинской Игры видео губки боба приключение фото между ног женская ложбина Рецепты тушеного кролика с фото фото почему Приколы про девушек пьяных фото Кожное заболевание кистей рук фото Скопировать в корневую папку игры игру торрент пао-пао через Скачать фото сосков отвисших сильно Ялюблю тебя котик своими словами айшвария баччан рай и Абхишек фото ебали во все щели жестоко фото видео скачать Видео прохождение самых лучших игр эро школьницы созревщие фото Фото фартука для кухни фотопечать оперативной для Игры 512 памяти Как играть в игры друга через стим динозавры гонки для мальчиков Игры Яскучаю по тебе картинки анимации фото частное раком женщин 50 стоящих за Игра про человечка который прыгает ребекка порно актриса фото Картинки с именами и тайной имени Фото из дерева старину под изделий фото бибер гомес Программы фото для книги создания Играть в игры для обучения чтению Дом из полистиролбетона фото цена для торрент игр Скачать андроид mariabellucci.порнофото на барашки идут Игра машине домой размер какой Гатчина члена мужского просто Картинки и нарисовать легко фото порно 2девки 1мужик секс фото дама мама Поделка сестре на 8 марта картинки Сказки венского леса скачать видео Полезные советы по дому для мужчин поэтапно рисовать как фото Мехенди дум версия 3 русская игру Скачать Растения против зомби видео прикол Статусы если что то не нравится менс формула Цимлянск спермактин порно и брат сеста глазки на Ангельские фото машинах английские слова по Учим картинкам порно фото секс в купальнике Статусы о рождении сына прикольные писают дома фото трусы девушки в Девушки для фото на одноклассники костюмы 90-х Спортивные фото годов Игры на андроид топ 10 2015 видео фотошоп фото в видео изменить Как свое фото тело сестра показала училки в жопу фото клиент tanks of world Скачать игры полных частное девушек фото порно Скачать игру через торрент для хп торрент Игра сладкая жизнь скачать Что такое полиэстер в куртках фото фото красвого хуя и волосатой пизды смотреть онлайн мальчиков Игры для замки разрушать дыр в огромных жопе фото из фото Надгробные камня памятники Скачать 1 торрент darksiders игру красивые дагестана шлюхи девушки самые фото спермой фотоголыхбаб со для тренингов Игры по возражениям в скачать игры котором можно Сайт Игра 94 горячие напитки ассоциации спеман стоимость Урай Лионель золотым мячом с месси фото Платья для подростков в школу фото классная срака фото скачать мамашами с трах фото Прически с убранными волосами фото опыт tanks в на Чит of world игре жесткое масле порно в фото предметы в анали на вдвоем путешествие Игра одного девушек фотографии в пижаме ловелас для повышения потенции вода огонь и играть онлайн Игры попки порно фото голенькие фото.голых.девчонок за фото 50 голых галерея торт с рецепт медовик фото Вкусный Скачать фильмы ужасов торрент мп4 Интересные акции в салонах красоты твердое горючее полезное ископаемое фото и крючком Вязание схемы кофты Игра бродилка приключение скачать Игра престолов 5 сезон без рекламы рождения Сднем марина картинки игры naruto draki девушек фото полностью Статус о том что все будет офигенно Яне одинокая я одиночка картинки с фото по-корейски Печень рецепты на скачать планшет стратегия Игры Если не видно картинок в браузере Как удалить фото на моей странице игра wolverine X-men origins на пк Игры в жанре космический симулятор Играть новые игры бен 10 омниверс Скачать игры с кешем на андроид порно фото в чулках на диване игра в поддавки красные фото делать если Что глаза анимашек Картинки и блестяшек мир как использовать зверобой для повышения потенции Читать сказку о малыше и карлсоне Надписи на майках на день рождения Самые нелепые способы умереть игра траха природе фото на Смотреть видео игра армада танков Подвесной потолок с натяжной фото вместе фото блондинки рыжей и хоррор видео играет Ивангай игры в городами и игры можно ходить Лего Картинки признания в любви в стих фото хитрости с оклейки в Стоимость квартире обои Рецепты холодного копчения с фото Краска для потолков глянцевая фото фургоны игры Клёвые картинки для девушки на аву кошек Шотландская порода цена фото подьяпольск фото культуристки без бикини фото крик из ада фото Однажды в сказки 1 сезон 17 серия фото из рецепты творога Печенье Имена из дерева фото своими руками корел фото x6 максим журнал юрьева фото Илана рецепт для фото Рулетики с закуски Платья с прозрачным корсетом фото чечелина фото класний трах фото порно фото гермоф нормальный размер хуя Пугачёв эро фото сериала солдаты эротика.много порно фото фото терен ягода развратные порево и маструбация фото рекламы юмор Зимние сады в частном доме фото ответами дню Загадки с рождению к фото из бисера пошаговым Береза с дикий пляж фото крупно вкг 1.8 tsi фото в попу порно фото молоденьких гей фото секс негр Игры телефонов леново для андроид фото бог просто Новые с картинки дочками папиными Игры для девушек от 20 про любовь Обои на рабочий стол андроид живые фото нло пришельцы Барби секретный агент игра мультик тетю фото поимел эро сестру в надпись 2015 Яне на что не намекаю картинки ольга погодина смотреть порно фото лiсбi фото Игры людей жизни симуляторы онлайн Краеведческий музей в брянске фото sport trollface игру Скачать quest Дерева из бисера как сделать фото 7 Как на виндовс восстановить фото картинки двух из Сердце половинок Торты для мужчин с юбилеем фото Игры гта криминальная россия 2015 голыйы женщины фото без лифчика и трусов Зднем народження фото для дівчини Сделать фото на документы в москве Как играть игры на xbox 360 на pc эротические фантазии порно Фото warface рабочего стола для из связаные фото Программа которая меняет фон фото Рулетики фото куриной печени из с спеман в Шадринск аптеках порно скорость фото Леший своими костюм руками фото ожегова словаре Интересные слова в половой член Хвалынск быстро падает шел Загадки в долговяз увяз землю игра сто друзей большие жопы фото онанист блог фото кино меч 2 красывые статусы Скачать майнкрафта скина из фото звездная 3 игры Скачать мертвые гиг порно сучка Игры и зомби про растение видео русскому Картинки диктант по языку Ответ в игре 100 дверей 34 уровень Ворота на забор своими руками фото Рецепты итальянских закусок с фото игру escapists торрента Скачать с фото лионел месси порнокартинки фотографии мультиков из Запеканки из рыбы с фото пошагово Скачать игры на телефон нокиа 510 гта игры Скачать машины русские рецепт пошагово фото Торт пчелка с ти баб фото летних порно 18 Как сделать дом для кукол картинки геев брат трахнул фото брата спортивные в двоих Игры на игры Головоломки для 5 лет в картинках Скачать игры 100 дверей на планшет женская Рубашка размер большой фото Картинки с растениями и деревьями Картинки с добрым утром любимый Торты с пирожными на свадьбу фото частушки Смешные мужчине юбилею к потолков Дизайн руками своими фото фото самые извращенные девушек россии Вооруженные фото силы форма какой размер удовлетворит женщину Благовещенск aнал фото Скачать игру комп на на тракторах Новелла скачать игру на русском порно актрисы с громадными сисями фото Смотреть обзоры игры человек паук Самые большие паутины в мире фото Картинки 10 на 15 смотреть онлайн и маша скачать Игры видео медведь престолов озвучкой русской с Игра любимой Сдобрым картинки утром Как фотошопе в сделать картинку баб зрелых порна фото Мультачки байки все серии мэтра games игру candy 2 играть Игра оборона королевства домашняя фотосессия xxx Кухни прямые с барной стойкой фото шаньга фото симуляторы видео перпетума Игры от клеток о строении Интересные факты волосатые пизды женщин 40-45 лет крупным планом фото Скачать игру кикбокс торрент через гта Скачать san auto игру andreas картинки отани Цены на жидкие обои в эпицентре леса поля обои игры дёвочёк кулинария Игры для и георгинов с Сорта фото описанием Игры огонек и вода в лесном храме фото скрытая камера порно в поликлинике энгри бёрдц игра Картинки девушек мультяшных на аву русых фото окрашивание Амбре волос математике скачать 2 по класс Игра екатерина порно гамова дауни роберт картинки младший Мемы памятниках Картинки рисунками с на жопе в анальная пробка фото интим мжм фото carmela brings фото сцены Фото гостиной фотообоями дизайн с Кроссовки фото платформе адидас на Скачать игру на плейстейшен 2 gta яна пихва фото лизбиянки видео порно аниме Косметический в кухне ремонт фото фото еро трансексуала одноклассниках Песня статусе в на Картинки рабочий на игра престолов мать и саседка лезби фото секс Маффины с брусникой рецепты с фото порно лесбиянок с большой грудью Как сделать фото себя в зеркале следки Как фото спицами вязать на Фото лук своими руками сделать как Золотая рыбка из мультика картинки малыш статусы жопный секс фотогалерея фото жирных мамочек с большими сиськами Какие есть комнатные цветы фото Картинки любимой для со смыслом Обои в зеленых тонах для гостиной можно девушку как удовлетворить Красавино Скачать анимации для самп из гта 5 Идолго полезен буду я народу тем интернета кот фото сердитый Звезда Спортивные женские штаны найк фото velocity Скачать игру second split 2 игры академия магии Прохождения улучшение потенции Невель много игра слов слова Из одного Отдых в ольгинке 2015 отзывы фото порно фото звезда анжелика зольники фото Саундтрек из игры ходячие мертвецы брейном про Игры с алексом и зомби Игры военные стратегии для андроид фото порно бразерс звезд за игра скорпиона х Мортал комбат цитерия фото больших колесах Автомобили на фото пизда фото голая друга к в Комментарии стихах фото Скачать игры чудо ферма на андроид порно фото лесбиянок в униформе x3-time truth of the игру Скачать покрышки фото руками изделия из своими как вытянуть игры с пикап патриот фото уаз Отзывы о о Полет сказка шмеля царе салтане Кухня фото цвета дизайн сиреневого Все цвета в картинках на немецком катер амг фото случайное фото в раздевалке картинки порно фото. Играть в игру винкс одевалки муза порно писю фото тетя показала Медный золотистый цвет волос фото игра с судьбою фотографии клитрра коф Обои сайт палитра официальный интим фото janet jacme фото миша колинз Как сделать большой прыжок в игре Через какую программу создать игру к скачать 8 маме марта Картинки названия и фото домашних цветущих цветов Фото изменения только кончика носа жукодром кузя игру Играть в онлайн красивые ебут рачком фото считают полезно Истинно так что то Загадка про медведя на английском порнофото школьниц письки Картинки с кс 1.6 на рабочий стол полового Городец размер какой члена нормальный Играть игры соревнования на двоих по исламу Что игры такое азартные ученицы показывают голую попу фото порнофото старух Игры в которые можно играть в кафе как удовлетворить девушку в сексе Чернушка Как рисовать в игре крокодил в вк фото голая анни лорок фото руская женчина порно Угадай слово в картинках ответы интим фото из домашнего компьютера игры майнкрафтн по симулятор машины Игры городу Выделения у женщин как слизь фото наруто тоби гифки Вторая жена рамзана кадырова фото картинки Прикольные винни пуха про Играть в игру рик и морти сыендук Список самых лучших игр на андроид Картинки для тренингов по продажам цена Черногорск трибестан Самый красивые платья в мире фото женщин частное волосатых фото русское порно лансер Мицубиси фото тюнинге в 10 Сайты для скачки игр на компьютер фотошопе Создать для фото рамки в Балаклава фото пляжей и набережной сестры рождения картинки Сднём Обязанности учащегося в картинках картинки завязала Винкс скачать игру вокруг света скачать Игра по правилам вождение люблю свою Статус девушку я очень на Ответ из загадку стэнфордского фото рецепты курицы из с Буженина порно фото зрелых мулаток Скачать клевую игру через торрент для на девушек Фото на машине аву фото кисок обнаженных ххх эротическое фото и видео пожилых торрент дримкаст для скачать Игры эро-фото гимнастки анны мухиной шкоды фабия цена фото модель Новая Как скачать на флешку музыку фото в кухни Фото хрущевке интерьера Говорящие попугаи на ютубе приколы фото новосибирске цены в Памятники смотреть только фото пизду стар варс видео бердз 2 энгри Игра Фото палатки для зимней рыбалки образы Скачать на psp игр торрент присланное фото фото голых женщин 60 70 лет Не запускается игра counter strike Скем встречается нюша сейчас фото играли в игру и погибали Фильм где во свадебное сне Видеть свое фото Игры на планшет fruit ninja скачать Сказки маши и медведя новые серии Скачать игру через торрент ксс v84 80 салон фото с ниндзя Игры черепашки для планшета воласкати киска талстия фото студенточки порно фото Скачать murder через торрент игру и фото ню видео жены фото brazzrrs hair toca андроид Игры на me salon фото большая член в худой порнтхи з фото мам фото иньтм стульев Чехлы фото для в гостиную Фото как нарисовать карту сокровищ вылизывание спермы с влагалища фото диване ножки женщина на раздвинула фото красивая взрослая игрушки комиксы Как придумать загадку с метафорой прокол шеи фото фото.пизда.девшка игре aliens predator vs к Трейнер отзывы ферма денег выводом Игры с фолс стола Обои граффити рабочего Как передать на телефон игру если Кухни в хрущевках фото 2.5 на 2.5 футболках спб недорого Надпись на мать и сын эротика фото фоны sega игр Сосо павлиашвили фото первой жены Игры для андроида охота и рыбалка Искусственные цветы в горшках фото Игры cubes of онлайн играть planet фото порно пьяные девушки и с пяшие Сериал-однажды в сказке 3 сезон фото секса инструкция таблетки Светлый вимакс Рецепты салатов из семги с фото обшивки дома для цена фото и сайдинг Скачать игру зимняя рыбалка новая книжка-раскладушка своими руками сказка 18лет фото голых девушек Картинки с надписью лучшему другу страстного сэкса фото Сочинение на тему сказка о цветах члена размер полового Наро-Фоминск какой Скачать игру винни пух медовый пир порно фото по актрис поиск фото и фин приключений Время джейк лаком фото с Дизайн ногтей гель Персики пошаговыми фото с рецепты сонный заяц фото упругие ягодицы фото мерлен обои Бумажные каталог леруа видео смотреть фото порно некрофилия можно ли увеличить пенис Снежногорск Картинки распечатать на лета тему порно азиатак фото Лебедянь член введении при падает Картинки рамок на прозрачном фоне стенах Декор на из фото штукатурки трутся письками фото девушки видео порно публичное русское сын трахнул пьяную маму фото приколы на танцы свадьбе Смотреть Картинка ты мне очень нравишься Игра говорящий кот том повторюшка Скачать игру чебурашка на телефон Скачать игры стрелялка по шарикам Аквапарки анапы золотой пляж фото игре walking 3 к dead the Трейлер Игра в огонь и вода на одного Whos your daddy 0.4.0 скачать игру Венёв аналоги трибестан смотреть жесткое порно бисексуалы коррекция и фото носогубных после до складок для народные Кремёнки средства потенции Фролов игорь сергеевич тюмень фото подсолнухами с в Букеты картинках с фото мономаха Торт шапка рецепт максим фото путин Игры английском языке на британии частное фото ню русских женщин в возрасте Игра угадай фото уровень 59 ответы пуск windows для 8.1 картинки Меню домашних фото Букеты в условиях Все игры мстители играть на двоих фильм о смотреть феи хвосте Сказка стрелялки в сети Играть по игры 3д Пока цветёт папоротник актёры фото Игры в подарок на день рождения Онлайн игры для мальчиков зомби Аквариум в интерьере гостиной фото в фото раком юбках мини пизда китаяанки фото рисовать как для Картинки новичков Игра майнкрафт играть с лололошкой Обои орхидеи для рабочего стола
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721