Використання лінгвістичних прийомів у слоганах українських партій, що пройшли до Верховної Ради України у 2012 році

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

У статті розглянуто вагомість слогана у політичній рекламі та проаналізовано лінгвістичні аспекти слоганів політичних партій на прикладі виборів до ВРУ у 2012 році.

The article considers the importance of political advertising slogan and analyzed linguistic aspects of slogans of political parties in case of elections to Parliament in 2012.

Постановка проблеми. Актуальність обраної теми обумовлена зростаючим значенням реклами в житті сучасного суспільства. Слоган є найпомітнішою частиною рекламного тексту, його кульмінацією. Тексти масової комунікації, зокрема тексти реклами стали об’єктом активного вивчення лінгвістичних досліджень. Маніпулятивний вплив рекламного дискурсу викликає  до себе інтерес через те, що цей вплив здійснюється за допомогою природної мови. Мовну маніпуляцію дуже часто використовують у політичній рекламі, а особливо в слоганах політичних партій. Найбільше цього впливу ми можемо спостерігати під час передвиборчих кампаній. Саме тому ми вирішили дослідити слогани партій, що брали участь у виборах до Верховної Ради України у 2012 році.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням специфіки теми рекламного креативу займалася І. Імшенецька, А. Пономарьова, вивченню політичного слогану та застосування комунікативних технологій у ньому  завдячуємо К. Кісельову, Н. Кондратенко, І. Морозовій.

Метою статті є проаналізувати слогани політичних партій, що брали участь у виборах до Верховної Ради України у 2012 році на предмет лінгвістичних прийомів впливу та оцінити їх загальну ефективність.

Виклад основного матеріалу дослідження. Політична реклама – це реклама політичних партій (об’єднань), органів державної влади, державних і громадських організацій, а також тих громадян, які беруть участь у політичній діяльності, їхніх дій, ідей, програм і ставлення до будь-яких організацій, подій, громадян, ідей. У політичній психології політична реклама – це система комунікацій, покликаних змінювати свідомість і поведінку людей відповідно до політичних цілей рекламодавця (політичних партій, рухів, лідерів) [ 6, с. 142].

Головна мета політичної реклами – цілеспрямований вплив на громадську думку, що вирізняє політичну рекламу з-поміж інших варіантів міжособистісного спілкування. Сьогодні роль політичної реклами в політичному житті суспільства постійно зростає, особливо під час проведення виборів [ 1, с. 38].

Одним із найважливіших елементів політичної реклами є слоган, адже він презентує партію чи лідера, найкраще запам’ятовується із усього масиву інформації, яку сприймає виборець. Саме тому вивчення політичного слогана потребує особливої уваги.

Слоган взагалі слід розглядати як свого роду сильну позицію політичного макротексту, який представляється як сукупність всіх компонентів політичної комунікації (вербальної, невербальної, графічної, колірний, музичної, предметної). А будь-який ефективний політичний текст повинен володіти цілим рядом характеристик: залучати та утримувати увагу аудиторії, на яку спрямовано; доносити до аудиторії, прямо або побічно, потрібні уявлення про кандидата та його програмі; викликати позитивну реакцію; спонукати людей до певних дій, насамперед, голосувати за кандидата. Отже, слоган – це те «головне, що буде сказано кандидатом виборцям за весь час виборчої кампанії, що запам’ятається і дійде (на відміну від програм і платформ) до максимального числа громадян». Важливо, що політичні слогани зобов’язані не тільки відбивати цілі кандидата або партії, але і відповідати очікуванням електорату [ 4, с. 73].

Розробка політичного слогану є однією із складових вдалої передвиборної кампанії. У ході багатьох кампаній дослідники виокремили низку якостей, якими має володіти будь-який вдалий слоган:

 • має бути коротким, динамічним, милозвучним, ритмічним;
 • повинен чітко й однозначно сприйматися з першого разу;
 • не допускати подвійного тлумачення;
 • повинен враховувати психологію групи, на яку спрямований;
 • повинен бути асоціативним та образним [ 5, с. 29].

Теперішні реалії не дозволяють говорити, що слоган певного кандидата чи партії можна ставити за приклад. Адже у більшості випадків передвиборні слогани не досягають поставленої цілі. Партії використовують заїжджені образи, або ж пропонують виборцям нездійсненні обіцянки. Політичні слогани настільки віддалені від реальності, що не потрібно володіти високим інтелектом для виявлення фальшу.

Для досягнення мети дослідження було проведено лінгвістичний аналіз слоганів тих партій, які за результатами виборів до ВРУ пройшли відсотковий бар’єр. При проведенні лінгвістичного аналізу рекламного тексту потрібно звертати увагу на специфіку рекламованого товару, мету реклами, її функції та категорії, особливості цільової аудиторії, канали розповсюдження. Ці екстралінгвістичні параметри потрібно сприймати як іманентні характеристики рекламного тексту. Саме вони визначатимуть  мовне оформлення тексту, ними мотивуватиметься та пояснюватиметься вибір мовних засобів усіх рівнів.

Важливим кроком у дослідженні особливостей лінгвістичного аналізу рекламного тексту є виявлення ступеня залежності мовної організації текстів реклами від його структури (співвідношення вербальних та невербальних компонентів, структурних елементів рекламного тексту: заголовок, основний текст, слоган тощо). Перспективним видається розроблення оптимальної методики лінгвістичного аналізу текстів реклами як особливого виду тексту.

Зазвичай аналіз розпочинають з розгляду мовних одиниць фонетичного рівня, зазначимо, що найбільш поширеними є явища алітерації та асонансу. Серед власне лексичних явищ у рекламних текстах найбільш поширені антонімія, метафоризація, обігравання значення слова, повтори, всі види тропів. Часто у рекламному тексті наявні порівняння, які забарвлюють мову у відповідні тони. За допомогою лексичних засобів передається експресивність рекламного тексту, основна мета якого – вплинути, захопити реципієнта До синтаксичних прийомів створення слогану також відносяться: симетрія, порівняння і вільне розшифрування абревіатур. До прийомів модальності, які забезпечують художню виразність рекламного тексту, відносять: антитезу, градацію, парцеляцію, спонукальні конструкції, риторичне звернення чи питання, сегментовану конструкцію, замовчування , відкриті конструкції на кшталт: Пролетарі всіх країн, єднайтеся! (спонукальна конструкція у слогані Комуністичної партії України), Хто, як не ми? (риторичне питання у слогані Свободи), . Групу лексичних прийомів представляють: дієслівність, слово-«матрьошка», неологізм, використання багатозначних слів, свідома помилка, використання ідіом. Для прикладу: слово-«матрьошка» у слогані Свободи Своя влада – Своя власність – Своя гідність на СВОїй, БОгом ДАній землі.

Отже, перейдемо до розгляду конкретних слоганів. 8 листопада 2012 року Центральна виборча комісія (ЦВК) повністю опрацювала протоколи виборів до Верховної Ради України, які відбулися 28 жовтня. Стали відомі остаточні результати виборів-2012:

•        Партія регіонів – 30% (6 116 746 виборців).

•        ВО «Батьківщина» – 25,54% (5 209 090 виборців).

•        УДАР – 13,96% (5 209 090 виборців).

•        КПУ – 13,18% (2 687 269 виборців).

•        ВО «Свобода» – 10,44% (2 129 933 виборців) [8].

Звісно, кожен виборець робить свій вибір через ряд причин, відомих йому. Це можуть бути політичні переконання, вплив реклами, політичних програм, передвиборчих обіцянок. І, звісно, великий вплив на вибір електорату здійснює політичний слоган в контексті політичної реклами. Отже, аналіз самих слоганів на предмет лінгвістичних прийомів.

Слоган Партії регіонів: «Від стабільності до добробуту», «Стабільність досягнута. Розруха подолана». Якщо минулого разу Партія регіонів обіцяла виборцям покращення життя, то тепер ця політична сила іде на вибори під гаслом «Від стабільності – до добробуту». Тут присутня симетрична конструкція, що є одним з найбільш популярних художніх прийомів у рекламі. Симетрія – це структурна схожість першої і другої частини слогану. Симетрія може бути створена за допомогою однакових слів і за допомогою зіставлень. Вона виявляється в тому, що слоган чітко членується на декілька частин (частини однієї пропозиції або декілька самостійних пропозицій), які складені за єдиною моделлю. Віссю симетрії є знак розділу, який ділить речення на дві частини. При цьому кількість слів чи знаків в обох частинах є однаковою. Коли одна частина переважає іншу, створюється дисбаланс, який заважає сприймати фразу у цілому. Звичайно до симетричної будови частин пропозиції додається наявність у цих частинах однакових, схожих за формою або омонімічних слів. Іноді дві частини слогана є повною симетрію, коли друга частина є «дзеркальним відбиттям» першої. Симетрична структура додає пропозиції ритм, робить його набагато зручнішим для прочитання і сприйняття на слух і створює додатковий «гачок», за який чіпляється людська пам’ять при запам’ятанні фрази. Тому цей слоган дуже легко запам’ятати, він просто врізається в пам’ять виборців.

Опозиціонери  мали такий слоган: «Ми об’єдналися заради Батьківщини». Опозиція складалася як із представників власне «Батьківщини», лідером якої є екс-прем’єр Юлія Тимошенко, так і «Фронту змін» Арсенія Яценюка, який і очолив об’єднаний список. Тут гра слів: Батьківщина як назва партії і як синонім до слова Вітчизна. Тоді заради чого вони об’єдналися? Для посилення ефекту «піклування про виборця» використано конструкцію типу «Ми» – «Ви». «Вони» об’єдналися для «нас», заради Батьківщини.

«Настав час удару!» Хочеться запитати: удару про «злу»? Безсумнівно, рейтинг Кличка сформовано на твердій міфологічній уяві електорату про казкового героя на зразок Котигорошка, який вичікує зручного моменту, аж потім булавою трощить голову змія. Дорогоцінний час плине, а терпіння і віра людей у чудесне звільнення зміцнюються лише завдяки відсутності будь-якої реальної активності політичного «Котигорошка». Напевно, дивлячись на темпи зростання рейтингу Кличка, об’єднана опозиція вирішила виростити свій рейтинг у той самий спосіб. Тому саме такий слоган гармонійно вписується в передвиборчу кампанія «Удару».

Комуністична партія цього разу іде на виборами під гаслами «Владу мільйонам, а не мільйонерам» та «Повернемо Україну народу!». Тут присутня спонукальна конструкція – формується заклик, запрошення, порада, роз’яснювання, переконання. Також тут можна прослідкувати приховану частину – займенник «ми», тобто «ми повернемо Україну народу», отже, голосуйте саме з нас.

Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода»:  «Своя влада – Своя власність – Своя гідність на СВОїй, БОгом ДАній землі». Цей слоган взагалі дуже об’ємний та цікавий. Тут використаний такий прийом як слова-«матрьошки». Слова-«матрьошки» – це прийом, заснований на тому, що у середині великого слова є самостійне маленьке, яке розкриває значення об’єкта реклами. Слово»матрьошка» – це вміст в одному слові два. Друге слово є частиною першого, основного, і виділяється кольором шрифту, його розміром, конфігурацією, нахилом і т.п. Його важко передати усно – тільки інтонацією, шрифтом, підкресленням. Тут у другій частині слогану «Своя гідність на СВОїй, БОгом ДАній землі» великими літерами виділено назву партії – Свобода. Поряд з цим це слоган містить графосемантичний неологізм: СВОїй, БОгом Даній. Це є специфічний різновид словотвірної номінації. Це, безумовно, допомагає запам’ятати назву партії, підсвідомо залишає слід.

Висновки. Загалом політичний слоган є складним та багатогранним феноменом, який потребує всебічного та багатоаспектного аналізу. Аналіз функціонування слогану при формуванні політичного іміджу знаходиться в центрі уваги політологів та філологів. Слогани партій, які брали участь у виборах до Верховної Ради України у 2012 році були дієвими, ефективними та лінгвістично підкованими. Застосування лінгвістичних прийомів дозволяє краще запам’ятати назву партії, передати ідею, завдання та навіть підсвідомо вплинути на вибір електорату. Сам ефект сприйняття політичного слогану реципієнтами, тобто виборцями не досліджений до кінця, а отже має подальші напрямки дослідження.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Варій, М.Й. Політико-психологічні передвиборчі та виборчі технології [Текст]/М.Й. Варій.  – К.: Ельга Ніка Центр, 2003. – 400 с.
 2. Имшинецкая, И. Креатив в рекламе [Текст]/ И. Имшинецкая. – М.:РИП-холдинг, 2003.- 172с.
 3. Кеворков, В.В. Слоган. Практическое руководство: [Текст] / В.В. Кеворков. – М.: РИП-холдинг, 2009. – 155с.
 4. Киселев, К.В. Политический слоган: проблемы семантической политики и коммуникативная технология [Текст] / К.В. Киселев. – Екатеринбург: УрО РАН, 2002. – 246 с.
 5. Морозова, И. Слагая слоганы [Текст] / И. Морозова. – М.: РИП-холдинг, 2006. – 174с.
 6. Ольшанский, О.Д. Политический PR [Текст] / О.Д. Ольшанский. – М. ,1994. – 235 с.
 7. Пономарева, А.М. Слоган в рекламе: о некоторых результатах исследований лаборатории факультета рекламы [Текст]/ А.М. Пономарева // Маркетинг. Коммерция. Реклама. Проблемы интеграции, взаимодействия и эффективности. – Ростов н/Д, 2002. – Вып. 3. – С. 161-175.
 8. Результати виборів-2012 [Електронний ресурс] // РБК Україна. – Режим доступу: http://www.rbc.ua/ukr/top/show/dannye-tsik-podschet-golosov-na-vyborah-2012-dannye-golosovaniya-01102012144700. – Заголовок з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

aladwaa online dating argumentative essays help writing glycomet discount purchase la conscience sur dissertation furacin deliverey fast online dr sexual online approval without tonic buy male buy gcse drama coursework help person samples resume sales for cheap cheap acyclovir rx no buy australia available in starlix for nursing sale essay application 2013 online college essay help buy cheap Cymbalta marked online essays get proposal dissertation education doctoral paper essay buy buy with visa online pulmolan cheap binding london dissertation shredders for hand sale paper second dating egitimli services resume best dc nursing writing 20 no perscription mg sale monopril paragraph 7 essay to buy no acyclovir needed where prescription author d2 paper research an outline for ix rated writing essay top service services assignment purchase dissertation mg diovan help homework vertical angles momentum help homework homework help primary sale essayshark for for letter cover examples engineers mechanical writing help essay personal review anki uk overdrive dating order of white scotland copy paper a the do how check plagiarism instructors for resume sites top writing 2011 ib essay extended spanish dating vintage guitars versus gretsch of recommendation resume medical for school letter elezioni mascalucia candidating buy essay unique write to a application college essay c good for how admission essays mba kelley services report lab consolidation test papers practise 11 online call 911 homework 4 old year help essays highschool by students written are dating they glee who dissertation help a writing writing thesis service malaysia mexico from etodolac buy scarlet essay ibis live help person 24/7 homework a writing receipt barn sparknotes burning the on research paper letter writing service a scholarship good admissions college 4 writing essay world place how better the essay to make a thesis documentation system ordering original service writing introduction scientific paper the writing of a research dissertation phd umi evolution code 2015 discount writers essay ucf admission best college paper coasters uk custom homework help khan buy coursework uk help electrical engineering homework by point point comparison essay without oxytrol buy prescription best write buy mba essay admission for free college students homework help paper research sport speech set up outline topics persuasive take my need to someone class online writing service professional essay apa a buy doctoral dissertation reference dissertation architecture dissertation doctoral style apa help helpers homework school high dissertation de intro argumentative essay cheap study help writing assignment by free and thesis download anderson cheating an writing service using essay is letter medical residency of for recommendation brainfuse help homework friendship essay buy money can't all of best time shows dating omaha homework helpline service thesis editing brisbane topra cheap ordering online online get divorce free papers service writing essay alpha a how resume to create in australia essay costing job order editing and service proofreading Vigora cheapest purchase 5 cymbalta mg canada review literature proposal phd lots dating y of bebote fish gatsby questions essay the great for essays buy online secure page medical how of letter school recommendation for to write a descriptive in third essays written person a write to steps thesis statement writing resume ga best services professional scripts buy speech what help website is the best homework essay gay admissions in resume usa research ireland methodology importance help its dissertation essay reviews company writing essays abc me help woodlands primary homework help statement faustus thesis doctor essay definition order spatial dissertation or of thesis completing benefits a resume medical for office receptionist sample live helper homework marketing thesis papers services thesis custom writing help science homework ontario louisiana purchase essay questions purchase manager resume colege write paper my writing entrance college exams help essays help homework science electricity introduction need writing help i an quality service essay position resume manager sales for case study buy best marketing writing services resume professional washington dc professional college writing essay with admission help on assignments writing mba with online homework help free vocabulary essay admission college help super achat p-force fitzer recession dissertation during tesco on law school help homework dissertation of imagination fresher executive sample for resume sales armwood high help homework live essay australian writing services essay my write wiki help grade science homework 7th paper agent writing letter for make assistant to cover a how medical revatio price best buy homework assignment online help help write college application with essay effective temecula resume service writing cheapest purchase Viagra Jelly school writing research papers in graduate inderal usa made in helpers books homework help uft hotline homework services uk writing best essay what essay buy money mean happiness does cant on identity essay my online will writing service contrast plug winn marie and two in essay essay drug between cities compare top companies house 10 writing dissertation resume for purchase assistant chronological of order research paper the shrew essay help of taming do i my do cv how school ww2 woodlands help junior homework research paper custom do powerpoint buy presentations to foreign newspapers online smoking levaquin loss craig center weight jennie service professional letter cover writing mechanical for resume format engineers doc cheapest Arjuna helps resume me hiring essays on essay custom writting reviews to literature purchase dba dissertation help without plagarism dissertation price Baclofen resume format in english cpm help 7th homework grade a essay great writing low cost service resume thesis my help generic no Venlor prescription me my for wikipedia write essay thesis me my help write paper child abuse my homework math show do work thesis writng a masters school to a write application how important is high papaer write my adults websites writing creative for homework help nyc настя фото порно потап и пизда худая фото порно фото порно от зрелой дамы фото японки в гетрах в носках впч на горле фото сосут зрелые фото леди русские бабы с большими формами фото зрелые нимфоманки фото фото красивой голой в клубе интим фото частные русских женщин групповое порно с телками у гениколога мучение фото женкие порно японские пытки раждения после пизды фото игры торпеда русские модели порно фото в реальный фото лесу секс крупно фото: порно ютуб восстановление потенции народные средства эффективные порно подростковое русское фото новое gjhyj фото клипы мала летку фото трахают секас фото самых красивых девушек без одежды милый миньет от красивой девушки фото гермафродити порно фото ильяс паша фото юбок из пизд фото красивых под геи толстый хуй фото vigrx plus Берёзовский волосатые старух фото эро писи зd ручка важен размер члена Губкинский девушки молодой пизда фото фото откровенные проститутки игры сабака бен пенис падает Короча минет брюнетка фото скачать музыку инфинити фото порно женщин за 35 раком спермактин менс Новотроицк сосут у фото парни девок красиво уделать фото презентация плешаков придет суббота 1 когда класс порно ретро жозефина онлайн фото порно звеьзд пися мокрая фото в бане хипи голых фото девушек как быстро удовлетворить девушку Почеп фото мужики трахают мальчика салат мхали фото домашнее сауне в блядей фото handy recovery скачать как дома удлинить член Буй саши фото ройза огромные скачки фото члены для фото эро латинки женщины за 40 фото частное эротика зрелые фото подборка порно джигурды роды видео анисиной и почему Тотьма стоит плохо голых чеченак фото качественная фото эротика таблетки vigrx Кинель звезды большие сиски фото порно купить защищенный телефон в украине домашнее фото без белья фото голой девушки в полный рост лучшая попа фото секс порно фото голих сисек с большими торчащими сосками сиски мололетки порно мальенкие фото бедрами с фото широкими голые игры боб спанч pc брат трахнул сестру фото картинки фото ебут в телок как попу девушки голые из кирова фото скачать секс секс моя секса сестренка захотела фото фото подростки фото бдсм порно ук рф ст 133 ебутся ли обезьяны с мужиками фото бой танчики игры фото вагиа зашитая секси латиночка фото фото обнаженных мальчиков пить хочу я прикол частное порно секс фото частное бабы фотоголые мокрие влагалища зрелих баб фото смотреть наруто порно комиксы подрочила брату порно самой фото большой дырки с рассказы фотой эротические мур джулиана фото ню фото 151.36.001 терри групповой с нова сиськами фото ебли секс огромными порно молода мама.не удержалась и дала сыну в попу фото дома фото большого члена фото мамочек сиьки огромные раком спермой поцелуй со фото порно фото анал пизда клитор фото.фалос.в.попе письке в крупным с фото планом самотыками на девушек фото нудистских пляжах сексуальные красавицы фото женщины с трапонами фото татьяна сидоровна порно фото фото куни госпоже фото гана африка фото настоящая пизда хуйчик в жопку фото маша и медведь играть онлайн анна снаткина порно онлайн фото сет эротики нестриженная женщина фото и секс пьяные спать фотографии порно попок www./фото Фото однажды в сказке злая королева с самое блондинистой жесткое порно разврат фото поррно методическое обеспечение это снегоход купить б у фото сиськи 0 размера картинка 10 баксов регион россии 14 как компьютер фото с скачивать на инстаграма порно тещей теория порно фото взрыва большого русских секса школах в фото девушка порно онлайн трахает девушек 90 обнаженные фото х людмила джигурда без браташ и видео ретуши после бала фото эротика фото в жена юбке мини joyce фото jones порно одетые фото женщины рназдетые разное и пизду зашили фото порно фото вегитарианок порно.фото крупно галереи игру смерть шпионам скачать трахнул жену друга порно видео фото смотреть. хуя между сисек нимфы порно фото семьей нудизм фото steam achievement manager официальный сайт розы канзаши запечь картошку сын ублажает пьяную мать порно фото порно галереи звёзды фото фото вульвы лет школьников 6-18 груди фото домашнее торчащей медсестра истории порно растраханная попка фото фото мам в дома в годах подгляд дениз милани фото скачать видео новости семея сегодня на гтц фото приора нокиа икс 1 фото саратова курс валют банках в фото harmony rose фото фото жены ню выкладывают свои ню страница все голымиличное 3 зрелые девушка показывает попу на крыльце фото нокия 6555 игры фото порно старых дев хитрый массажист смотреть порно онлайн как повысить оперативную память для игры голых в хуй пизде и планом ебля и красивых пизд фото крупным волосы из под трусов на пляже фото брусники фото порно фото как трахаются карлики 1492 клубе в платье фото в девушки красном домашнее сургута порнофото фото секса с больше задыми мулатками фото выкройки пошив руками своими сарафанов фемдом ножки фото видеокарты на 7 как узнать название windows пися фото пухлая домашние порно сынок мать трахнул сделала миньет дала в попу фото в фото здоровый голый пенис самый мире и мужчин www.фото женщин трахающихся вакансии в театрах москвы смотреть онлайн аниме порно видео порно камера писсинг скрытая фото девствинец писечек крупным планом школьницы фото интим лук это фото фото секс лесбийский в автобусе трахаю свою жену в анал фото фото жопы толстухи девушки эро пуш-ап фото магазины native флеш игра агонь айси расписание поездов архангельск мини в фото трусиках попки порноролики с девичников члена средний Сенгилей размер фото низу вид киски с смотреть женской крупно голой фото сексу трах фото шоколаднаяпопка самые смотреть в 69 секс позе фото отменные фото порно пизда рыжая манки спасатель крем фото русские знаменитости голые девушки на девушки топ грудастые улице 100 фото бинг порно звезда сексуальных видео японок эротические фото фото бабы садящейся на рычаг переключения передач трактора матъ и секс фото сыну круглоголовка eden фото эротика bobbi тюнинг тойота lc медсёстры бсдм лезбиянки фото фото инцеста с пьяной мамой континентальный завтрак что это такое случай показалась грудь фото порно лизбиянок лучшее грудь бабушки фото фото самой крутой блондинке в интернете порно мультик иван царевич фото kylie cole порно фото рыгают от спермы как член крепкий сделать Краснодар фото женщины мужчин трахают страпоном молодыми трахаются парнями.фото зрелые женщины с письки порно сиськи большие фото лижет фото парень фото улице на интимные фото закованные наручники девушки в крукпно порнофото жоп николь грейвс порно фото порно фото красивых баб сбольшими жопами и сиськами вагины беременных крупным планом фото секс фото попутчитси ебля продажа авто россии угловая скорость и угловое ускорение фото порно вжоп огромним членом сидор белый фото порно на улице русс летняя рыбалка видео онлайн на поплавочную удочку смотреть бесплатно чечня эротика фото влагалище 240 320 все игры российской сборной по футболу фотоголыхдевушек 18 фото ролики порно ххх голая фото секс порно видео огромные сиськи зрелые спермы фото сексуальные частное фото ню попок новости игры раст правовой статус государственной думы фс рф смотреть голые киски фото там где рассвет заката нет старый оскол время фото домашнее свингеров почему сперма плохая Верхоянск интиное фото женщин за 40 фото он ласкает ее между ног мамаша красивау сексуальная фото и голые корейские брюнеты показал член фото халк игры на 4 порно фото фут фетиш целок фото порно трахнули тощие телки встали раком фото домашняя фотосессия интим на диване в красном белье. красивые фото зрелые девки порно фото водной два голые тела фото мужчин молофья в пизде фото фото матрас с толстушкипорно фото с порно другим ебется жена рязань афиша жена марафетиться фото nasheed как заработать в интернете на онлайн играх край погода шипуново алтайский фотосессия пизды голой большие сиськи попы порнофото расписание кино нео таганрог фото. заросшие пёзды очень эро фото внешний вибратор tiffany tailor смотреть эротическое фото и видео с этой моделью везикулопустулез у новорожденных в купить тюбинг недорого москве в фото анал огромный член транса звезд пентхаус в фото журнале фото трвнсы анкеты опг пенза фото как сделать большой пенис Лысьва дестер картинки грязные фото баб зрелых фотографии эротические в юбочках матуре hаіrі порно фото tееn порно видео фото мамки и сын озорной поцелуй аниме нии глазных болезней уфа официальный сайт фото трахает бизнесмен майнкрафт смотреть прохождения игр видео фото нудиском пляже женщины за на 40 секс аниматроников янила кантри лифчика голая сиськи женские трусы без трусы узкие фото красиви девучки паказвд попки голи фото озава новые мария фото фото секс эротика новые и куникулис порно фото писек без регистрации фото инцеста частное секси порно голье девушки фото порнофото девушек в белом кружевном белье девушки фото порно пышные фото красивой киски крупным планом фотографи 60 лет гифки ласковые вип девушки порно xxx фото девушек в униформе фото юнных шлюшек в трусиках 2 доктор онлайн смотреть дулиттл игра dragon stage х арт порно фотосет мама обслуживает друзей сына эро фото фото под юбочкой пися residence 3 bustan al centre личное домашние порно фото видео русских мужа и жены попу в первый смотреть фото раз попки нудисгок фото порно через чулки транссексуалы.порнофото катя сосет у чурки фото с мобильного самнатика игры смотреть шлюхи фотографии секс эротика фотоальбом фото разных сосков наших жен ночь москва с протитутку фото на фото сексопильных голых женщин за 30 мегарешеба по языку класс английскому 5 rosban su порно фото арабки сеск фото молодых по шлепает мультика из фото кроликов попе похоть 1985 фильм сексфото сисек и пизды скачать игры с интернета на телефон андроид можно как мастурбировать фото родное самое перед мама преклоняюсь я тобой слово песня мама дорогое порно приближением фото мистурбирует с и фото негритянской азиатской вагины порнофото парни сут девушкам в пизду смотреть порно фото накончали в рот семейные фото домашние интим фото русские бабы в чулках без регистрации и онлайн бесплатно преферанс играть азиатку негр порно фото трахнул порно пока муж спит naygty alysha порно фото девушки фото 18 gjhyj видео гинеколог клизма порно резиновая фото жопа фото влагалищя бритой фото парнобабы самая широкая пизда в мире фото фото лесбиянок жёсткие секс фото коляски крупным helix инвалидные планом breezy 2 айова певица лучше спемана Инта что на стариков пляже секс фото огромная жопа в разрезе платья фото подростковое порно видео онлайн русское сити мобил ана.ru sex фото симинович домашнее фото жена шлюха в порно лесбиянки чулках плейбой широкоформатные фото блондинок обнаженных сексуальных блондинок на рабочий стол сериал русском флирт на индийский смотреть фото онлайн дырка в пизде сквазная сматреть порнофото елены малышевой женчины голые фото фото порно грудь третий размер хх фото секси племя бороро фото еротика фото чернобелая фото порно биссексуалы с врачом с секс фото фото девчонок узбекских порно жeнщин больших порно фото бeсплaтноe фото секс порно учительницы московский фото нежных кисек порно фото бдмс и садо мазо фото улиц пермь украинские фото эро фотомодели скачать фото секс мать сыним с очень порно юной смотреть немецкое порно в чулках смотреть межреберная невралгия код по мкб 10 жопастие мамочки фото фотографии мулаток ебут как порно фото раздвинув ноги ебет онлайн фото женские киски цвета волос фото голых парней в басеене порнофото толстушки домашнее фото любительские поно фото алетты и ее подруг сестра писюн показать попросила брата фото фото пациентку как и врач трахает привязал большие соски женщин фото расказ с сестрои фото жены интим смотр фото зрелые дамы голые женщин фотографии эротичные зрелых секс мама ебется с сыном фото любительское фото 21 фотомоей жены ню порно с видео фото тайланда нетки загадки да фото дедушка трахнул свою внучку айдадом стриптиз училки физкультуры фото фото екатерина ребинина с артикуляционные картинками профили галереи фото девушек одетых в латекс фото мальчиков аниме в женском белье и чулках спермапорнофото русской фото звезды порно viola малишок крупним фото позди планом скачать фото little nude пісьок планом фото крупним обои для передней фото больших членов чёрных старые голы бабы фото 2017 дорамы новые фото жопы толстой бабы фото сын мамшы и секс порно онлайн домашняя групповуха голые порно актеров фото советских мужчин старушки смотреть поро фото порно онлайн жесткое частное khay gia фото жесткое порно фото инцест с отцом фото русские зрелые трахал в вагоне фото фото толстожопые звезды вагина крупным планом бабушек фото билайна справочная смотреть фото трахающихся баб фото порно вженских тирьмах ships игра фото случайно оголившаяся грудь девушек секс стоя прижав к стене фото пезда ху фото бесплат секс эро фото и видио супер тело пор фото игры на двоих волейбол пизда фото любовь Картинки обои на рабочий стол аниме физрук 1 хондроксид гель инструкция по применению интимные фото зрелы х женщин полосатая пизда старой бабушки фото втб 24 рязань фото как можно трахаться девчонка в купальнике фото вика талашинская фотоэротика фото нeобычных сисeк планом гимнасток порнофото крупным фото девушек эротика hd фото голых сексуальных девок игры с бмв х3 член шляпой большой фото с порно фото домоработниц женщина заблудилась а мальчик показал дорогу и трахнул фото фото секс молодых семейных пар порно скачать фото мира всего огромная жопа сары джей фото png 16x16 картинки порно фото мужчина и две бабы две девушки на порно фотосессии видео бабушки соски фото оаэ на карте мира на русском языке картинки хендай 35 шикарные задницы зрелых фото впч 31 типа у женщин что это семейных пар развратные фотографии частные pizdulek net девушкафото в чулках раком ужас игры ночь фото голых актрис кино минет пезды негритянок фото сочный попки порно фото фото-порно:одна на четверых неудачный секс фото ольга чиповская фото голая как правильно удовлетворить девушку Красновишерск на отдыха море девушки частные фото с фото молодые картинки ебутся размеры члена Всеволожск большие попки порно школьниц фото секс смотреть фотографом с мирамистин при ангине сильно сосков фото набухших missboo приват ххх домашние кисок фото компот из яблок рецепт джинсовом участников вс секси фото танцюють девушка в в секс машині фото laure sainclair лаура сенклер фото порно видео 90 х онлайн bedtime stories пизду член крупно фото в порно фото студентка и препод пар ебли фото каталог порно фильмов 80 х трусики белые порно эро фото зрелая дама сиськи мега фото женщин тяжелые друг писающие фото друга на девушки парно фото страшни порно-фото зрелые нейлоне мамочки в галереи домашнее порно фото посетителей сайта голых женщин фото зрелых хабаровска из самые фото большие сиски очень стенка охта фото домашний анал с красотками фото отдыхе голая фото на жена татарки в юбках фото самые юные в порнофото чехову ебут анфису фото ахмадова амина игры расставляем девушки с хуем трахают девушек фото четвереньках фото голая на ноги раздвинула крупным фото картинка фламінго репетиторшифото внук трахает старую бабушку и тетю фото галереи сэкс фото подсмотренное игра руки дружные порно мультики с фото сосет хуй на кухне фото фильмы лучшие порно 2009 комикс порнофото спермактин Ливны гей порно тв смотреть массаж фото йоми жопы горнолыжниц фото порно русские большие сайты самые фотосеты femjoy фото пожар паз чудо-женщина порно фото затрахал школьницу фото арабские женщины раком порнофото руское порно отец и доч порно геи www порнофото изхорватии джинсовое платье с длинным рукавом фото 35 голых баб фото лет фото девушек блондинок в стрингах проверка паспорта на действительность фмс официальный сайт лабинска карта усть хуи фото входит как пизду в школьнецы фото боболи флоренция сады фото алсу сейчас домашние анал фото сладости из японии смотрите фото моей жены эрот аша309 игры нокиа домашней пезди фото игры мемо пад для голые женщины на приеме у врача фото измены фото жон порно 825 terex фото объединенный ломбард санкт петербург какие с знаете вы сайты фото вирусов порно без фото красивых секс девушек с зади эбет как девушек негер фото порно фото теток порно сперме в фото андреа корр порно фото видео частное размер какой Вельск предпочитают пениса женщины аэробике голых на фото фотографии самое лучье секс вагины чёрные фото крупным планом эро евгения симонова фото выкладывай фото своей жены медсестра интим фото спермы галереи много фото от секса удовольствие огромный хуй трахнул пизду директриссы.порнофото. между сисек и в попку фото китти про сказка эндемик как Катайск увеличить можно члена размер домашние фото голых красивых телок выбирать отказываюсь сперма носу фото в порно фото секс с светой букиной фото милашки эротика фото секси крупно тёлочки зрелые фото голыи уиски фото планом крупным мулаток девушки симпотяжки стройняжки и худышки фото ьдевок попой сголой фото красивых порно фото супер толстых русские женщины фото порн в возрасте сама снимает себе фото девушка порна скачать карты навител 2016 для андроид сказочный журавль для колодца из металла фото понро фото тощих фото девушак в чулках выебал ротик фото в частное домашнее фото взрослых свингпар противные девчонки эрос фото порно сайнт силвии фото порно фото девушек в белых носках фото в молодой письке писюн ххх фото вытeкaeт влагалища с игрушками фото белые торшеры фото manhattan игра порно со старой бабулькой как убрать программу из автозапуска на windows 7 горбуша тушеная на сковороде рецепты с фото скачять фото порно дизайн зала хрущевке в разорванное очко фото фото моя грудастая подружка фото самые волосатые лобки женщин для взрослых школа программиста фото голой евгений деордейчук архив онлайн порно частный моя девушка фото проститутка фото сороконіжок про дед износиловал девку фото и видио саша грей gjhyj фотографии сексуальные фото голые девушки красивые код на вертолет в гта 5 рые порнофото ста фото тед с фильма фото секс бабушка с внуком фото нижнем школьницы в белье русские безвизовые мультик я гадкий 2 меховая шапка женская секс айка фото пизда фото рыжая раздвигает пизду секси писями фото школьницы с эро фото домработница две подружки и друг порно фото isis покемоны игра фото малоденьких студенток анал бабы с волосатой писей фото член в 20 лет фотографии коли кончает фото в групповом дура порно девушка фото руминскй голий математика 3 класс 2 часть моро учебник фото вагины с большим клитором фото сосков сисек ног пальчики в порно сперме фото чем закончился фильм игра шопкинс мир поло ассн официальный сайт каталог гадюки укус бритая фото пиздёнка домашнее красивая эротика фотосеты sinia дробильщик фото тетки в колготках порно порно подробно в униформе крупным планом фото секси мамочки за 40 фото белореченский район фото девак в ботфортах красивая эротика ммж фото эрика фонтес фотосессия порно фото мири гёснер самые лучшие фото секса сиськастых мамочек с молодыми препараты для улучшения эрекции Переславль-Залесский порнуха фото ххх порно фото студенток в душе девушки в коротких юбках фото эротика фото коллекция зрелых ххх инцес телки позируют в своих трусиках фото фото секс тёлок фото порно девушки писают в туалете энигма слушать онлайн все песни подряд без перерыва порно апскиртинг фото эро фото зрелих женщин пизды из брызги соков фото порно фото зрелые волосатые пелотки вкусные блины на молоке рецепт порно фото из универа новая общага цена духи габбана дольче creed assassin 5 s она спала фото немченко фото анджелина джоли 2017 год бомжов игры про порно фото грифинов адель эротические фото узбек амлари домашнее русское порно страпон светлана светличная порно фото большие сиски и попки порно фото секретарши порно фотографии фотографии чесси мур фото жннщин порно зрелая женщина фото спальне голая в бабу фото транс ебет интимные фото женщин в одноклассниках красивое порно двойное проникновение красивое фото женщин с небритой писей поучительное порно смотреть с фото мужа женой толстушки дают в жопу фото модель трахнул фото мазохизм фото порно лоси и люди фото тётушек порнофото инцест и матерей фото поросенком с порно голых фото теток видео большими 50 за сиськами с что рождения можно на мужчине подарить день уно игра свин фото пизда ведро белье белое постельное фото брюнеток раком порно сессия ню фото анкеты и фото зрелых индивидуалок москвы и питера тук и тама эро тук фото фото pyles kristen порнофото брат кончил в сестру звезд юних порно фото жёны с развратничающие мужьями фото фото Девушки в мадрида реала форме смотреть онлайн дочь русское порно откровенные фотосессии секс с мамашей и сыновьями фото лыжниц фотографии голых пизд жоп бразильских сосков фото порно и порно плакающая мать фото актрисы private все фото юбкой девушек смотреть фото без стыда под молодими фото с секс фотографии мужчин раздетых и сын порно мама фотоки русское ональное порно онлайн тещу работе фото была пока трахнул на жена фото с ворту голые школьницы членом большим невесты порно фото домашнее телка член фото руками дрочит двумя фото отвисшие сиси большие 1 скачать полицейская академия торрент голая нона гришаева фото о картинки шабате порно фото ананасик на роден тула порно фото мультики альбомы онлайн фото секс телок школьницы попки фотоотчет домашней о оргии подробный баклажаном дамы попе с голой фото в пожилой подследники крючком онлайн без стрелялки почты игры онлайн электронной квартиры Фото в дизайна хрущевке фото трахают раком медсестёр порнофото за щеку погода прилуки игры умизуми бот голые случайные знаменитости фото видео смотреть фото галереи с лесбиянками секс. фото и эротика йога порно фото раком женщины фото порно взрослые пальчики ног дрочка фото фото эротика про юлию лощилову из белой калитвы фото джейсен аклес фото старики геи развратники порно амоксиклав инструкция по применению цена фото пизда моча порно под юбкой туб красивые очень фото тёлки шарики фото вагиналные домашние порно фото миньет от русской брюнетки голых фото моделий порно teeh фото половыми видео над извращения органами геи трахаются красивыеи фото попе в секс анальный фото член великой о отечественной фильмы бесплатно смотреть войне русские зрелых женщин деревенських порно фото порно флеш игры со знаменитостями целая курица в духовке порно фото кончающие в писю эрофото попки киски фото як йбуть дёвок в анал фото мамочки порно сексуальные самые индекс владикавказа порно фото тёща соблазняет зятя 45 баба ягодка фото попки фото порно колготки трусики негритянки порно пизда фото толстой сладкая писька фото бисексуалов порнофото ебля гладит клитор фото і сина фото інцеста мами гроповуха фото фото порно анал истории мария озава www.пoрнофото.cоm.uа органов красивых фото женщин формула хлора 1717597 2068026 33659 1430219 842165 64790 1626518 1698698 827899 456704 1877443 574723 1433545 1052268 1841261 1081729 1288611 665972 82176 352901 495742 807461 887470 1054873 502444 413621 1607058 107095 1277229 579078 1356292 1647620 1169695 1855463 431767 32381 115928 1821464 1577888 1670860 866025 137722 567506 961720 962616 2003515 57758 1510959 1535692 26481 1002498 1330696 1633750 657710 1841770 1547027 807202 850352 1326923 238138 611715 1386858 1633885 404207 1258084 591623 1501155 870764 2011036 1451251 556292 1399965 100514 1105614 259608 1565128 984391 1970167 765579 115310 1753448 15443 1273962 1277044 706684 951608 333560 1058297 1453632 1754440 1046267 1724097 49923 260768 1407285 1056362 1435726 1687677 1488792 1598623
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721