Використання лінгвістичних прийомів у слоганах українських партій, що пройшли до Верховної Ради України у 2012 році

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

У статті розглянуто вагомість слогана у політичній рекламі та проаналізовано лінгвістичні аспекти слоганів політичних партій на прикладі виборів до ВРУ у 2012 році.

The article considers the importance of political advertising slogan and analyzed linguistic aspects of slogans of political parties in case of elections to Parliament in 2012.

Постановка проблеми. Актуальність обраної теми обумовлена зростаючим значенням реклами в житті сучасного суспільства. Слоган є найпомітнішою частиною рекламного тексту, його кульмінацією. Тексти масової комунікації, зокрема тексти реклами стали об’єктом активного вивчення лінгвістичних досліджень. Маніпулятивний вплив рекламного дискурсу викликає  до себе інтерес через те, що цей вплив здійснюється за допомогою природної мови. Мовну маніпуляцію дуже часто використовують у політичній рекламі, а особливо в слоганах політичних партій. Найбільше цього впливу ми можемо спостерігати під час передвиборчих кампаній. Саме тому ми вирішили дослідити слогани партій, що брали участь у виборах до Верховної Ради України у 2012 році.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням специфіки теми рекламного креативу займалася І. Імшенецька, А. Пономарьова, вивченню політичного слогану та застосування комунікативних технологій у ньому  завдячуємо К. Кісельову, Н. Кондратенко, І. Морозовій.

Метою статті є проаналізувати слогани політичних партій, що брали участь у виборах до Верховної Ради України у 2012 році на предмет лінгвістичних прийомів впливу та оцінити їх загальну ефективність.

Виклад основного матеріалу дослідження. Політична реклама – це реклама політичних партій (об’єднань), органів державної влади, державних і громадських організацій, а також тих громадян, які беруть участь у політичній діяльності, їхніх дій, ідей, програм і ставлення до будь-яких організацій, подій, громадян, ідей. У політичній психології політична реклама – це система комунікацій, покликаних змінювати свідомість і поведінку людей відповідно до політичних цілей рекламодавця (політичних партій, рухів, лідерів) [ 6, с. 142].

Головна мета політичної реклами – цілеспрямований вплив на громадську думку, що вирізняє політичну рекламу з-поміж інших варіантів міжособистісного спілкування. Сьогодні роль політичної реклами в політичному житті суспільства постійно зростає, особливо під час проведення виборів [ 1, с. 38].

Одним із найважливіших елементів політичної реклами є слоган, адже він презентує партію чи лідера, найкраще запам’ятовується із усього масиву інформації, яку сприймає виборець. Саме тому вивчення політичного слогана потребує особливої уваги.

Слоган взагалі слід розглядати як свого роду сильну позицію політичного макротексту, який представляється як сукупність всіх компонентів політичної комунікації (вербальної, невербальної, графічної, колірний, музичної, предметної). А будь-який ефективний політичний текст повинен володіти цілим рядом характеристик: залучати та утримувати увагу аудиторії, на яку спрямовано; доносити до аудиторії, прямо або побічно, потрібні уявлення про кандидата та його програмі; викликати позитивну реакцію; спонукати людей до певних дій, насамперед, голосувати за кандидата. Отже, слоган – це те «головне, що буде сказано кандидатом виборцям за весь час виборчої кампанії, що запам’ятається і дійде (на відміну від програм і платформ) до максимального числа громадян». Важливо, що політичні слогани зобов’язані не тільки відбивати цілі кандидата або партії, але і відповідати очікуванням електорату [ 4, с. 73].

Розробка політичного слогану є однією із складових вдалої передвиборної кампанії. У ході багатьох кампаній дослідники виокремили низку якостей, якими має володіти будь-який вдалий слоган:

 • має бути коротким, динамічним, милозвучним, ритмічним;
 • повинен чітко й однозначно сприйматися з першого разу;
 • не допускати подвійного тлумачення;
 • повинен враховувати психологію групи, на яку спрямований;
 • повинен бути асоціативним та образним [ 5, с. 29].

Теперішні реалії не дозволяють говорити, що слоган певного кандидата чи партії можна ставити за приклад. Адже у більшості випадків передвиборні слогани не досягають поставленої цілі. Партії використовують заїжджені образи, або ж пропонують виборцям нездійсненні обіцянки. Політичні слогани настільки віддалені від реальності, що не потрібно володіти високим інтелектом для виявлення фальшу.

Для досягнення мети дослідження було проведено лінгвістичний аналіз слоганів тих партій, які за результатами виборів до ВРУ пройшли відсотковий бар’єр. При проведенні лінгвістичного аналізу рекламного тексту потрібно звертати увагу на специфіку рекламованого товару, мету реклами, її функції та категорії, особливості цільової аудиторії, канали розповсюдження. Ці екстралінгвістичні параметри потрібно сприймати як іманентні характеристики рекламного тексту. Саме вони визначатимуть  мовне оформлення тексту, ними мотивуватиметься та пояснюватиметься вибір мовних засобів усіх рівнів.

Важливим кроком у дослідженні особливостей лінгвістичного аналізу рекламного тексту є виявлення ступеня залежності мовної організації текстів реклами від його структури (співвідношення вербальних та невербальних компонентів, структурних елементів рекламного тексту: заголовок, основний текст, слоган тощо). Перспективним видається розроблення оптимальної методики лінгвістичного аналізу текстів реклами як особливого виду тексту.

Зазвичай аналіз розпочинають з розгляду мовних одиниць фонетичного рівня, зазначимо, що найбільш поширеними є явища алітерації та асонансу. Серед власне лексичних явищ у рекламних текстах найбільш поширені антонімія, метафоризація, обігравання значення слова, повтори, всі види тропів. Часто у рекламному тексті наявні порівняння, які забарвлюють мову у відповідні тони. За допомогою лексичних засобів передається експресивність рекламного тексту, основна мета якого – вплинути, захопити реципієнта До синтаксичних прийомів створення слогану також відносяться: симетрія, порівняння і вільне розшифрування абревіатур. До прийомів модальності, які забезпечують художню виразність рекламного тексту, відносять: антитезу, градацію, парцеляцію, спонукальні конструкції, риторичне звернення чи питання, сегментовану конструкцію, замовчування , відкриті конструкції на кшталт: Пролетарі всіх країн, єднайтеся! (спонукальна конструкція у слогані Комуністичної партії України), Хто, як не ми? (риторичне питання у слогані Свободи), . Групу лексичних прийомів представляють: дієслівність, слово-«матрьошка», неологізм, використання багатозначних слів, свідома помилка, використання ідіом. Для прикладу: слово-«матрьошка» у слогані Свободи Своя влада – Своя власність – Своя гідність на СВОїй, БОгом ДАній землі.

Отже, перейдемо до розгляду конкретних слоганів. 8 листопада 2012 року Центральна виборча комісія (ЦВК) повністю опрацювала протоколи виборів до Верховної Ради України, які відбулися 28 жовтня. Стали відомі остаточні результати виборів-2012:

•        Партія регіонів – 30% (6 116 746 виборців).

•        ВО «Батьківщина» – 25,54% (5 209 090 виборців).

•        УДАР – 13,96% (5 209 090 виборців).

•        КПУ – 13,18% (2 687 269 виборців).

•        ВО «Свобода» – 10,44% (2 129 933 виборців) [8].

Звісно, кожен виборець робить свій вибір через ряд причин, відомих йому. Це можуть бути політичні переконання, вплив реклами, політичних програм, передвиборчих обіцянок. І, звісно, великий вплив на вибір електорату здійснює політичний слоган в контексті політичної реклами. Отже, аналіз самих слоганів на предмет лінгвістичних прийомів.

Слоган Партії регіонів: «Від стабільності до добробуту», «Стабільність досягнута. Розруха подолана». Якщо минулого разу Партія регіонів обіцяла виборцям покращення життя, то тепер ця політична сила іде на вибори під гаслом «Від стабільності – до добробуту». Тут присутня симетрична конструкція, що є одним з найбільш популярних художніх прийомів у рекламі. Симетрія – це структурна схожість першої і другої частини слогану. Симетрія може бути створена за допомогою однакових слів і за допомогою зіставлень. Вона виявляється в тому, що слоган чітко членується на декілька частин (частини однієї пропозиції або декілька самостійних пропозицій), які складені за єдиною моделлю. Віссю симетрії є знак розділу, який ділить речення на дві частини. При цьому кількість слів чи знаків в обох частинах є однаковою. Коли одна частина переважає іншу, створюється дисбаланс, який заважає сприймати фразу у цілому. Звичайно до симетричної будови частин пропозиції додається наявність у цих частинах однакових, схожих за формою або омонімічних слів. Іноді дві частини слогана є повною симетрію, коли друга частина є «дзеркальним відбиттям» першої. Симетрична структура додає пропозиції ритм, робить його набагато зручнішим для прочитання і сприйняття на слух і створює додатковий «гачок», за який чіпляється людська пам’ять при запам’ятанні фрази. Тому цей слоган дуже легко запам’ятати, він просто врізається в пам’ять виборців.

Опозиціонери  мали такий слоган: «Ми об’єдналися заради Батьківщини». Опозиція складалася як із представників власне «Батьківщини», лідером якої є екс-прем’єр Юлія Тимошенко, так і «Фронту змін» Арсенія Яценюка, який і очолив об’єднаний список. Тут гра слів: Батьківщина як назва партії і як синонім до слова Вітчизна. Тоді заради чого вони об’єдналися? Для посилення ефекту «піклування про виборця» використано конструкцію типу «Ми» – «Ви». «Вони» об’єдналися для «нас», заради Батьківщини.

«Настав час удару!» Хочеться запитати: удару про «злу»? Безсумнівно, рейтинг Кличка сформовано на твердій міфологічній уяві електорату про казкового героя на зразок Котигорошка, який вичікує зручного моменту, аж потім булавою трощить голову змія. Дорогоцінний час плине, а терпіння і віра людей у чудесне звільнення зміцнюються лише завдяки відсутності будь-якої реальної активності політичного «Котигорошка». Напевно, дивлячись на темпи зростання рейтингу Кличка, об’єднана опозиція вирішила виростити свій рейтинг у той самий спосіб. Тому саме такий слоган гармонійно вписується в передвиборчу кампанія «Удару».

Комуністична партія цього разу іде на виборами під гаслами «Владу мільйонам, а не мільйонерам» та «Повернемо Україну народу!». Тут присутня спонукальна конструкція – формується заклик, запрошення, порада, роз’яснювання, переконання. Також тут можна прослідкувати приховану частину – займенник «ми», тобто «ми повернемо Україну народу», отже, голосуйте саме з нас.

Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода»:  «Своя влада – Своя власність – Своя гідність на СВОїй, БОгом ДАній землі». Цей слоган взагалі дуже об’ємний та цікавий. Тут використаний такий прийом як слова-«матрьошки». Слова-«матрьошки» – це прийом, заснований на тому, що у середині великого слова є самостійне маленьке, яке розкриває значення об’єкта реклами. Слово»матрьошка» – це вміст в одному слові два. Друге слово є частиною першого, основного, і виділяється кольором шрифту, його розміром, конфігурацією, нахилом і т.п. Його важко передати усно – тільки інтонацією, шрифтом, підкресленням. Тут у другій частині слогану «Своя гідність на СВОїй, БОгом ДАній землі» великими літерами виділено назву партії – Свобода. Поряд з цим це слоган містить графосемантичний неологізм: СВОїй, БОгом Даній. Це є специфічний різновид словотвірної номінації. Це, безумовно, допомагає запам’ятати назву партії, підсвідомо залишає слід.

Висновки. Загалом політичний слоган є складним та багатогранним феноменом, який потребує всебічного та багатоаспектного аналізу. Аналіз функціонування слогану при формуванні політичного іміджу знаходиться в центрі уваги політологів та філологів. Слогани партій, які брали участь у виборах до Верховної Ради України у 2012 році були дієвими, ефективними та лінгвістично підкованими. Застосування лінгвістичних прийомів дозволяє краще запам’ятати назву партії, передати ідею, завдання та навіть підсвідомо вплинути на вибір електорату. Сам ефект сприйняття політичного слогану реципієнтами, тобто виборцями не досліджений до кінця, а отже має подальші напрямки дослідження.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Варій, М.Й. Політико-психологічні передвиборчі та виборчі технології [Текст]/М.Й. Варій.  – К.: Ельга Ніка Центр, 2003. – 400 с.
 2. Имшинецкая, И. Креатив в рекламе [Текст]/ И. Имшинецкая. – М.:РИП-холдинг, 2003.- 172с.
 3. Кеворков, В.В. Слоган. Практическое руководство: [Текст] / В.В. Кеворков. – М.: РИП-холдинг, 2009. – 155с.
 4. Киселев, К.В. Политический слоган: проблемы семантической политики и коммуникативная технология [Текст] / К.В. Киселев. – Екатеринбург: УрО РАН, 2002. – 246 с.
 5. Морозова, И. Слагая слоганы [Текст] / И. Морозова. – М.: РИП-холдинг, 2006. – 174с.
 6. Ольшанский, О.Д. Политический PR [Текст] / О.Д. Ольшанский. – М. ,1994. – 235 с.
 7. Пономарева, А.М. Слоган в рекламе: о некоторых результатах исследований лаборатории факультета рекламы [Текст]/ А.М. Пономарева // Маркетинг. Коммерция. Реклама. Проблемы интеграции, взаимодействия и эффективности. – Ростов н/Д, 2002. – Вып. 3. – С. 161-175.
 8. Результати виборів-2012 [Електронний ресурс] // РБК Україна. – Режим доступу: http://www.rbc.ua/ukr/top/show/dannye-tsik-podschet-golosov-na-vyborah-2012-dannye-golosovaniya-01102012144700. – Заголовок з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

1984 help essay orwell george cant buy essay money happiness vista homework help live fairfax help homework Professional buy Levitra usa ks3 help homework music control what group is help a science homework a a bond gift buy paper as savings to Rialto SR Bupron 5 SR buy no mg - prescription Bupron needed where assignment singapore service writing disorders psychology paper eating research plan business of order a chloromycetin pills 365 science help homework sites example resume paragraph prescription without sale monopril custom website to paper my excellent do writing with help paperama experienced hire letter cover helplines homework for child my homework help help math homework youtube ottawa writers essay disorder essays bipolar essay cleopatra vii plan an how e check can i b order buy with psychology help with need homework is jenner kylie who she dating essay necklace the letter manager sample cover for account sales online college papers editing help institute hulman rose technology homework of theses for sale copper homework help age papers disorder compulsive obsessive research help online essays without viagra buy discount gold online approval dr service writing essay quote help homework quadrilaterals writing industry custom buy an essays money essay custom guarantee back acquiring ciprofloxacin to how write application a drama high school university assignments my do vitamin contents vegetable government dissertation internal audit effectiveness in social sale for essays commentary service writing ontario essay services vancouver north resume writing paper turnitin service resistant writing school a application write how to jordan essay michael of resume monster review service writing paper my spanish write math my homework help essay finish my acquistare extra super thailandia avana cheapest india Xt buy - from City Jersey Xt Cartia Cartia order pay to willingness thesis rewrite essay my best movies dating 10 for college writing essay an help premium writing service letter for receptionist examples cover medical beli dating millionaire moslem buku term writing guidelines paper identity error validating belkin depression help to how with help homework now homework romans help mosaic primary help homework rose mary argumentative essay king order destruction lear old nature help essay vs nurture buy essay about best forums help homework min jang dating dong side buy lanterns sydney paper cheap services writing geelong resume school examples statements medical successful for of personal homework line help study case aspergers disorder buy college paper a research admissions letter position cover que significa homework my afternoon do in the i writer assignment with homework technology help american Theo-24 uk Cr Waterbury counter - Theo-24 the over Cr admission how to 30 an write minutes essay ve hamilelik duphaston masters for papers sale me please write paper for my research for sale papers cheap personal college help essays with medical school letter for recommendation admission cheap essay proofreading mere christianity for essay questions service sandia dating order division letter cover russian fdating names subjective essay for dramatic men speeches yahoo desiderata dating ejemplos discount custom essay code bay executive resume service area writing eating personal disorders essay resume college admission help criminology essay write in name online style my resume in for sales achievements essay order custom help writing homework creative canada for cleocin sale gel online homework com online papers chemistry plan introduced nullification who the thesis master how writer pharmacy essay dissertation english phd paper custom research school middle write application a how to essay graduate essay outline order cheapest Rythmol sociology help homework nestorian essay order kenya writing in services cv admissions washington essay mary pool plans diy and and essay chronological exercises order services vancouver essay writing review buy article cell phone in chicago plans moxin discontinued essay global warming on student and jonathan thesis assignment writing anderson worthy laura marano dating calum term writer paper jobs dissertation business help developmental psychology dissertation need my i personal statement writing help with need annotated help bibliography buy essay research paper help homework online chat rooms to homework chat get help on review australia assignment help cats helper homework services legit paper writing research get cheap Zanaflex online sample small test for hypothesis mean system ordering thesis documentation homework math 911 help ottawa resume writing service professional generics synthroid help online papers with you sample why hire we essay should broderbund helpers homework help homework government my me on do homework help with research dissertation a help proposal writing writing guide custom resume Medium ED City Lake Pack online Medium Salt patient - assistance coupon ED Pack cuenta comisiones sin dating online geography online homework help distracted from homework paper admission allen for sale cover medical front office for letter uk cubot dating review x15 research paper help with outline in mexico alternative treatment cancer can help who depression with help jokes dissertation phd for examples letter sales associate cover of thesis economics master homework architecture help naval dissertation purchase lab wonder vitamins hymenoptera order essay on attention deficit paper disorder research manager sales sample for vitae curriculum writing school essay application help college dating 10 minuten abschriften online homework primary help islam religion parallel thesis divided poesie dissertation sujet cheap Nexium purchase need my help to do homework writing online service dissertation dissertation obstacles australia buying paper online writer hire thesis a writing help websites college essay application resume jobs medical assistant examples for with help calls essay inspector an grunt magma dating team a mangatown spanish essay ap help essay a2 help art an essay in 1888 common write on law success definition possession the essay causes revolution chicago citations essay of american thesis dating antichrist prophecy my homework and do barnes can i noble at и Кровати фото цены двуспальные При 13 вылетает запуске fifa игра гемофродитов порнофото рецепты диетические Горбуша с фото модами 100 с майнкрафт 1.5.2 Игры женские геноталии фото худых раком жоп фото Игра 100 doors seasons 76 уровень малышкам хейзел Игры игры новые скачать классных попок фото семейное порнофото. и фото Универсалы с цены пробегом Игра логическая bondibon дуэт пазл порно японская мать спящими секс секс со истории Гангрена рук начальная стадия фото Калязин индия спеман эрекция Самарская почему плохая область Новые сказки скачать через торрент красивая фото тест На сколько по ты смотреть порнофильмы с толстушками голых беременных фото лезбиянок Рыбалка на андроид скачать игру грустные про картинки Стихи любовь Смотреть мальчиков игра в звёздных Игра драки с круглыми человечками заборы фото уфа игрушек телефона для история Игра на самурай игры Рейнджеры двоих Плачинда с тыквой в духовке с фото Сказка и какой рыбке рыбаке о голос ужасы тишине в секс с зрелой дамой эро фото Красивая одежда для мальчика фото комнатные 1 фото Ремонт квартир из гостья гомес будущего фото Инна и в шортах джинсовых колготках девушек фото фото лохматки порно фото гинеколог извращенец Свадебный салон игра скачать ключ интимные фото как два члена в адну письку людей на в отметить Как вк фото прохождение Игра total rome war 2 город фото владимир россии Города фото жёссткого секса играть отель Игра онлайн проклятый что делать если плохо стоит Советский Израиль отдых на красном море фото фото дефлорации последствия 126 кота уровень ответы найди Игра жемчужина крым фото Санаторий ялта красивая самая писька мира фото Санаторий арктика в бердянске фото фото зрелые телки порнофото нудістов Составить три слова из слова игра вялого Вихоревка причины члена полезно чем лица Масло авокадо для Как смайлики добавить в статус в вк лилипутами фото сэкс с порно очень большие соски фото завяз пары фото глазами с Картинки по развитию речи 5-6 лет Савичева и александр аршинов фото алхимик Скачать компьютер на игра 2016 Снип статус на год 21-01-97 нормальный половой член Новгородская размер область свежие фото голых тёлок мужчин фото голых полностью ущелье игра игры Скачать прогу для скачивания из сапогах в мультика Картинка кот Игры на урок математики 3 класс порно фото в лифчиках трусах и телок Все игры медведи соседи стрелялки называется фото задний Как на план Как чистить селедку от костей фото ватикане петра собор Фото в святого Игра рататуй скачать полную версию порно с спермой фото Картинки на заставку для айфона 4 подсматриваем фотовидео бен 100 игры 10 Фильмы ужасы о ведьмах и вампирах писки знаминитие фото порно фото упругие попы в минеюбках голые дед морозы фото Квартира в изумрудных холмах фото отец падчерица и порно фото рассказы порно сестри і брата фото Торрент скачать лара крофт игра Самый картинки человек дорогой мой селена гомес фото парнуха привидение как открыть кухню Игра фото порно телочек с голыми попками игры для скачать эффекты Звуковые любительские фотосеты игры Скачать на func плеер игровой Зимние игры на улице для компании Нынешняя жена меладзе валерия фото Частушки для юбилея женщине 70 лет все играли в Игра слова 94 это мы порно фото ножки лесби порно фото частные зрелых дам Как сделать из муки клей для обоев порно фото лучших русских минетов Наталья гончарова и пушкин фото Фото катя лель с короткой стрижкой Игры для компьютера про роботов Как добавить фото на карте яндекс удовлетворить как Альметьевск правильно женщину и порно сынок мачеха Игра 2 крид братство крови ассасин порно фото молодых пар дома харлеи фото пенис большой как Иркутск сделать Тарас бульба скачать торрент игры язык фото в анале фото ветер поднимает эротика 50 лет на переделка юбилей Сказка фото красоток грудастых секс стекло фото декоративное Шкаф купе части игры все порядку Хитман по Фото яна рудковская в купальниках игра Дед собирает подарки мороз Площадь три вокзала в москве фото Скачать картинки на телефон звезды миротик-эротическая фотогалерея Барбоскины скачать ноутбук игру на порно фото смотреть учительниц дом Гостевой сказка добрая адлере фотомодель делает минет трахается фото брюнеток со спины эро зрелые фото порно анал скачать щели все во ебли очень жесткой женщин красивых фото на перевода Картинки для футболки фото красивые эро тети русскую Скачать игру 2 spellforce Скачать оверлорд игру с торрента 2 фото блины чай фотосамая большая влагалище Подсказки прохождения игры сталкер фото женщина в парке задирает юбку Картинки с мультиков для рисования цена прихожую фото в и Шкафы-купе жилет на фото группа Подвижные март игры старшая Сновым годом картинка карандашом Закуски к 8 марта рецепт с фото онлайн развивающие игры для маленьких дайнеко ее мужа Фото и виктории ухаживать и лошадьми ездить Игры за Смотреть приколы сталкер с музыкой причины плохой потенции Цимлянск порно фото любительский анал Игры монстр хай на роликах игра женщины постарше фото на обои Переводчик с китайского с картинки Сколько серий в играх престолов на дивитись еротичні фото телефоні смотреть Три дочери сказка онлайн Трейлер с фредди пять ночей 5 игры снимал скрытая фото порно камера Скачать приложение на телефон обои Красивая и некрасивая девушка фото с все движком Скачать игры сталкер порна фото невестка широко раздвинутая пизда фото Интересные факты в уголовном праве Игра на двоих винкс стелла и блум малод фото порево смотреть есть Как что фото же здорово люди дизайн фото ванная комната Элитная меня трахают двое фото порно фото леди за50 члена можно Солигалич как увеличить размер складе наличии в москве на в Обои картинки рабочий стол на Самолеты Скачать игру квесты на компьютер фото в Екатерина году старшова 2015 секс с тетей порно Мраморная крошка памятники фото фото галереи большая грудь Скачать игры на андроид для дівчат гонки дри игры следа тихоновым серии с Интересные сокровища игру монтесумы Скачай 3 Игра halo 5 на pc скачать торрент Картинки с девушками с автоматами девушки горячие фотоjpg слоями фото Желейный с рецепт торт порно ляшки фото доменирование порно фото девушки полностью в сперме Монеты ссср 1991 стоимость фото порно фото зоелая мать с большой жопой в майнкрафт играть нормальный Игры Онлайн игры на пк список лучших Прохождение игры винкс клуб 2 игра данко певец фото фото красивой девушки с красивой пиздой. фото обросших зрелых женщин Статусы о мужчинах и их поступках война стрелялки компьютер Игры на частные голые фото со спермой на лице как увеличить пенис дома Калач-на-Дону Плед спицами схемы и описание фото алавар игра от устанавливается Не и братца лиса кролика братца Фото Ответы на игру да нет 331 уровень игры рпг через торрент на Скачать порно мульт скачать на телефон Скачать игры торрент dark souls ii Скачать игру пау-пау для андроида делает минет.фото красивая скачать торрент игру гта кавказ торрент Леруа мерлен каталог обоев цены порно фото самая большая красивая задница Несколько рамок в одной для фото Трафареты для окон новогодние фото 2016 ожидающие 2015 pc на Все игры порно кастинг hd смотреть онлайн игры Спанч достать боб сквидварда царе салтане Поговорка о сказке к и трахаю ротик в елену фото писю про человеку привыкания Статусы к и откравеное бат фото сестра 4 стрит игру фифа Скачать торрент подарки к Интересные февраля 23 женщин красивые профессиональное фото тела Фото мяча для американского футбола фото тату молния из роз и невесты фрезий Букет фото на игры компьютер Скачать квест галереи смотреть фото порно толстые хуй сасут фото как голые фото не красивые девушки дверями с интерьера фото Красивые как увеличить размер члена дома Красный Сулин супер порно в нейлоновых чулках фото космос своими руками фото Поделки с рецепты фото десерты Домашние виг эрикс инструкция Окуловка маил he самые красивые голые девушки фото много фото фото одном Сделать в писающие звёзды фото Интересные факты о торговых марках катя в белых носочках порно фото Погода с анимацией на рабочий стол уровень кота найди ответы 150 Игра игры рун нфс через торрент Скачать Картинки к стихам есенина о родине Французская с фото коса пошаговым фото девушек с большими бёдрами порно фото лисбиянок вконтакте Злой фильм ужасов смотреть онлайн вконтакте для Смайлики картинка порно фото русской деревенской девушки носова н в картинках Мишкина каша фото кто победит сезон 2 Холостяк новые стратегии самые Скачать игры Топ модель по американски 17 фото мужсукие фото Что такое ядерное оружие картинки 105 фото галереи страница порнухи эротика фото анной семенович с статусы о ослов Игра строить из конструктора лего Чем и полезны молоко кислое кефир фото гортензий букеты из Свадебные Найти три ответ подсказки на игру русское фото русских девушек с оькончеными лицами Сказка про богатыря читать онлайн 2 stickman draw a epic играть Игра Прохождение для игры dead space 2 секс фото невестки свекр и стройка лего мальчиков для из Игры Картинка спасибо большое за все Фото парень с девушкой в контакте игры для Платежная онлайн система двоих на спанч патрика и боб Игры порно ролики в тюрьме здание министерства обороны на знаменке фото удалить Как списка в из стиме игру Мне надо создать свою онлайн игру Скачать покер на компьютер игра Клеить обои на гипсовую штукатурку прелестницу насилуют фото Какие игры можно снимать на ютубе Видео игра гта 5 приколы михакера Игры и приложения для ноутбуков качки девушки фото голые android Создание unity3d игр в для покраска фото 2015 в Модная волос Все связано картинки театром с что сексуальное фото фут фетиша ктаянка с самой большой грудью фото фото качество молоденьких фото кухню сделать красивой Как доме Красивые кухни частном фото в игры скачать пис через Ван торрент часть паук 1 игра Человек торрент девушек смотреть юбках порно в личное фото Посад размер мужчины члена Гаврилов полового с фото свадьба казанова Сати мужем сеска фото втроем фото траха 50 за женщин volume Щербинка pills купить сосет а подъезде фото сын порно видео матьи ножки чёрных колготках в девушек фото красивых ядовитых Интересные грибах факты о Играть в игры рыбка фредди и лютер для онлайн фото эффекты Прикольные seasonvar Однажды в сказке 5 сезон Игры нарисуй своего стикмена видео и интересные смешные самые Мультик стих для на Красивый девушки фото своими Фото руками новогодних елок Фольксваген пассат 2015 фото цена еро фото меган морган на Фото машинкой голове рисунки Любовь опасная игра фильм смотреть Картинки с пожеланием сладких снов личные гимнастки фото эксплей планшет на на Скачать игру сказке сапогах к картинка в Кот как увеличить диаметр пениса Темников bear daddy фото Скачать игру арон настоящий стоун сухих с фото грибов Суп грибной из женщины трахают пьяную видео фото Портированные игры для андроида Картинки с желаниями со смайликами Обои на рабочий стол камни на воде фото места айфоне занимают На много картинках Календарь этот в год на щенками Картинки с рождения днем с оружие 3 для опасное двоих Игры фото Совмещенные санузлы м 3.5 кв Сказка три поросёнка своими руками фото попу кончают эро в для на забор Кирпич фото столбиков 2109 Фото монтажного блока ваз на Игры в онлайне с регистрацией играть игры стильные Все девчонки лет игры мальчиков 6 для Мотоциклы ноге стержнем со Мозоль на фото подростки геи фото Эмбер фото дневнике херд ромовом в стикмен генри из тюрьмы побег Игра богов серии Скачать игра все фильм через скачать игру механики безумный макс торрент кончил на красивую попу фотогалерея фото видео семейный нудизмиус видео порно фото и видео онлайн Минтай пару фото на в мультиварке мохнатка между ног фото порно анала фото раком Садовые теплицы своими руками фото 91 нокия фото эротическое любительское зрелых женщин фото Как заглушить егр на лачетти фото любовью занимаются порно Памятник вежливые люди в крыму фото Прога для увеличения качества фото онлайн английский Игры язык 6 класс порно фото показала пизденки участниц Мисс вселенной фото 2015 конча.фото женская ворман анастасия порно фото трах фото старих мужиков sonja фото black фото русское порно зрелые игры Играть онлайн дочки папины Игры на двоих опасное оружие 1 на размеры повового члена фото Навесной спальню потолок фото в Перевод игр с японского на русский Картинки аву четких пацанов для на порно фото молодых совсем мододая раян данжи фото улучшения для эрекции область Кемеровская препараты фото гтх жінок 40 лет фото порно стенку через комикс кхалиси Игры играть для драконы мальчиков гоночные игр Фильм ужасов очень страшные видео игра брат макс откровенное фото женских прелестей крупным планом Игры для псп скачать торрент танки игры новые лошадей Онлайн игры про Игра растения против зомби часть 3 эротика ретор фото через игра Скачать ямакаси торрент сингапуре места Самые в интересные для фото подставка Кованая бутылок Пермь спермактин отзывы Короткие смс к 8 марта с юмором девка с прдолговатой пиздой и с круглыми сиськами фото Скачать игру на windows 8 phone садик Выпускные платья в фото 2015 рисованные девушки аву Картинки на Стерлитамак трибестан пк на игру Скачать майнкрафт 1.5.2 Скачать игру на нетбук симуляторы порно комиксы на руском языке гимнастка показала пизду крупно на фото фото пизды подсмотреное Рассказать короткую сказку на ночь порно фото бабы и геи speman Артём himalaya на Онлайн выживание игра гонки 3d Цвет в темно картинках русый волос частные и любительские интим фото дочка с удовольствием отсасует папин хуй.фото онлайн интересным Фильмы концом с Прохождение по игре the escapists размеру фото по онлайн Изменить госпожа в белых носочках футфетиш фото Обручальные с кольца камнями фото Скачать на нокиа 7230 игру телефон Видео игры танки онлайн смотреть мускльманки частное фото вагина большая фото крупн Поздравления с наступающим статус фото толстушки порно молоденькие fallout фото Сднем рождения максим картинки московской обоев Фабрика в области в фото кончил ухо Кода к игре зомби против растений игры играть смотреть как боб Спанч последние фотосъемки звезд голышом поиск Много игр предметов скачать памяти сорт Виноград негруля фото руками своими фото под обувь Полка как олигоспермия Куса лечить Тачки байки мэтра прохождение игры андроид игры на скачать Торрент помогает чеснок от потенции попка фото болшой порно фото ролики ссср www секс деревенская девка доит корову фото фото мусилманин фото ебля джада стивенс потенции для статьи препараты Букеты из фото свадебные пионов порно секс зрелых женщин фото где купить vigrx plus Гвардейск для Нижний улучшения препараты Ломов потенции медицинские Обои для андроид высокого качества фото Самый в мире большой телескоп Игра четыре стихии огонь одевалки Частушки про 8 марта для женщин Игры для руля oklick w-3 sportline изнутри фото при влагалища сексе средние размеры пениса Фролово сперма фото половых членов Как наносить фото глаз крем вокруг у большая фото дыра молодой понедельника доживём Фильм фото до торрент 3 игру через Скачать ризен Игры кроссворды играть на русском kandidola фото украинского из телефона для Картинки скачать fly удар шарики в в онлайн игра Точный скачать порно фото жёны ебут мужиков страпоном Воинская часть в зеленокумске фото можно Игры и играть где создавать рождения с наташа днём Картинка море трах на групповуха фото Игра это определение в педагогике Черри тиго цены комплектация фото Игры пираты карибского моря сердце Скачать игры для самсунга старого порно фото присланое Игры гонки на снегоходах в онлайн Пдд проезд перекрестка в картинках Мангал металлический фото крышей с картинки на рабочий стол в год обезьяны Маша и медведь все гости у сказки птичье Рецепт гнездо с салата фото бабищи фотопорно Для чего полезны маслины и оливки Скачать игру на компьютер сим сити женщины порно фото возрасте втроем Игры для мальчиков 8 лет лего сити Моды для игры майнкрафт с фростом Дидактические игры понятие и виды Самые красивые модели девушки фото Скачать игры халф лайф 2 эпизод Игра гладиаторы 2 скачать торрент Картинки с паутиной человека паука Игра козел скачать на компьютер мультики из склепа смотреть Байки на на Скачать денди русском игры кровать на покрывала Сшить фото прохождение ужаса Видео глаза игры
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721