Використання лінгвістичних прийомів у слоганах українських партій, що пройшли до Верховної Ради України у 2012 році

Поділитися Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

У статті розглянуто вагомість слогана у політичній рекламі та проаналізовано лінгвістичні аспекти слоганів політичних партій на прикладі виборів до ВРУ у 2012 році.

The article considers the importance of political advertising slogan and analyzed linguistic aspects of slogans of political parties in case of elections to Parliament in 2012.

Постановка проблеми. Актуальність обраної теми обумовлена зростаючим значенням реклами в житті сучасного суспільства. Слоган є найпомітнішою частиною рекламного тексту, його кульмінацією. Тексти масової комунікації, зокрема тексти реклами стали об’єктом активного вивчення лінгвістичних досліджень. Маніпулятивний вплив рекламного дискурсу викликає  до себе інтерес через те, що цей вплив здійснюється за допомогою природної мови. Мовну маніпуляцію дуже часто використовують у політичній рекламі, а особливо в слоганах політичних партій. Найбільше цього впливу ми можемо спостерігати під час передвиборчих кампаній. Саме тому ми вирішили дослідити слогани партій, що брали участь у виборах до Верховної Ради України у 2012 році.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням специфіки теми рекламного креативу займалася І. Імшенецька, А. Пономарьова, вивченню політичного слогану та застосування комунікативних технологій у ньому  завдячуємо К. Кісельову, Н. Кондратенко, І. Морозовій.

Метою статті є проаналізувати слогани політичних партій, що брали участь у виборах до Верховної Ради України у 2012 році на предмет лінгвістичних прийомів впливу та оцінити їх загальну ефективність.

Виклад основного матеріалу дослідження. Політична реклама – це реклама політичних партій (об’єднань), органів державної влади, державних і громадських організацій, а також тих громадян, які беруть участь у політичній діяльності, їхніх дій, ідей, програм і ставлення до будь-яких організацій, подій, громадян, ідей. У політичній психології політична реклама – це система комунікацій, покликаних змінювати свідомість і поведінку людей відповідно до політичних цілей рекламодавця (політичних партій, рухів, лідерів) [ 6, с. 142].

Головна мета політичної реклами – цілеспрямований вплив на громадську думку, що вирізняє політичну рекламу з-поміж інших варіантів міжособистісного спілкування. Сьогодні роль політичної реклами в політичному житті суспільства постійно зростає, особливо під час проведення виборів [ 1, с. 38].

Одним із найважливіших елементів політичної реклами є слоган, адже він презентує партію чи лідера, найкраще запам’ятовується із усього масиву інформації, яку сприймає виборець. Саме тому вивчення політичного слогана потребує особливої уваги.

Слоган взагалі слід розглядати як свого роду сильну позицію політичного макротексту, який представляється як сукупність всіх компонентів політичної комунікації (вербальної, невербальної, графічної, колірний, музичної, предметної). А будь-який ефективний політичний текст повинен володіти цілим рядом характеристик: залучати та утримувати увагу аудиторії, на яку спрямовано; доносити до аудиторії, прямо або побічно, потрібні уявлення про кандидата та його програмі; викликати позитивну реакцію; спонукати людей до певних дій, насамперед, голосувати за кандидата. Отже, слоган – це те «головне, що буде сказано кандидатом виборцям за весь час виборчої кампанії, що запам’ятається і дійде (на відміну від програм і платформ) до максимального числа громадян». Важливо, що політичні слогани зобов’язані не тільки відбивати цілі кандидата або партії, але і відповідати очікуванням електорату [ 4, с. 73].

Розробка політичного слогану є однією із складових вдалої передвиборної кампанії. У ході багатьох кампаній дослідники виокремили низку якостей, якими має володіти будь-який вдалий слоган:

 • має бути коротким, динамічним, милозвучним, ритмічним;
 • повинен чітко й однозначно сприйматися з першого разу;
 • не допускати подвійного тлумачення;
 • повинен враховувати психологію групи, на яку спрямований;
 • повинен бути асоціативним та образним [ 5, с. 29].

Теперішні реалії не дозволяють говорити, що слоган певного кандидата чи партії можна ставити за приклад. Адже у більшості випадків передвиборні слогани не досягають поставленої цілі. Партії використовують заїжджені образи, або ж пропонують виборцям нездійсненні обіцянки. Політичні слогани настільки віддалені від реальності, що не потрібно володіти високим інтелектом для виявлення фальшу.

Для досягнення мети дослідження було проведено лінгвістичний аналіз слоганів тих партій, які за результатами виборів до ВРУ пройшли відсотковий бар’єр. При проведенні лінгвістичного аналізу рекламного тексту потрібно звертати увагу на специфіку рекламованого товару, мету реклами, її функції та категорії, особливості цільової аудиторії, канали розповсюдження. Ці екстралінгвістичні параметри потрібно сприймати як іманентні характеристики рекламного тексту. Саме вони визначатимуть  мовне оформлення тексту, ними мотивуватиметься та пояснюватиметься вибір мовних засобів усіх рівнів.

Важливим кроком у дослідженні особливостей лінгвістичного аналізу рекламного тексту є виявлення ступеня залежності мовної організації текстів реклами від його структури (співвідношення вербальних та невербальних компонентів, структурних елементів рекламного тексту: заголовок, основний текст, слоган тощо). Перспективним видається розроблення оптимальної методики лінгвістичного аналізу текстів реклами як особливого виду тексту.

Зазвичай аналіз розпочинають з розгляду мовних одиниць фонетичного рівня, зазначимо, що найбільш поширеними є явища алітерації та асонансу. Серед власне лексичних явищ у рекламних текстах найбільш поширені антонімія, метафоризація, обігравання значення слова, повтори, всі види тропів. Часто у рекламному тексті наявні порівняння, які забарвлюють мову у відповідні тони. За допомогою лексичних засобів передається експресивність рекламного тексту, основна мета якого – вплинути, захопити реципієнта До синтаксичних прийомів створення слогану також відносяться: симетрія, порівняння і вільне розшифрування абревіатур. До прийомів модальності, які забезпечують художню виразність рекламного тексту, відносять: антитезу, градацію, парцеляцію, спонукальні конструкції, риторичне звернення чи питання, сегментовану конструкцію, замовчування , відкриті конструкції на кшталт: Пролетарі всіх країн, єднайтеся! (спонукальна конструкція у слогані Комуністичної партії України), Хто, як не ми? (риторичне питання у слогані Свободи), . Групу лексичних прийомів представляють: дієслівність, слово-«матрьошка», неологізм, використання багатозначних слів, свідома помилка, використання ідіом. Для прикладу: слово-«матрьошка» у слогані Свободи Своя влада – Своя власність – Своя гідність на СВОїй, БОгом ДАній землі.

Отже, перейдемо до розгляду конкретних слоганів. 8 листопада 2012 року Центральна виборча комісія (ЦВК) повністю опрацювала протоколи виборів до Верховної Ради України, які відбулися 28 жовтня. Стали відомі остаточні результати виборів-2012:

•        Партія регіонів – 30% (6 116 746 виборців).

•        ВО «Батьківщина» – 25,54% (5 209 090 виборців).

•        УДАР – 13,96% (5 209 090 виборців).

•        КПУ – 13,18% (2 687 269 виборців).

•        ВО «Свобода» – 10,44% (2 129 933 виборців) [8].

Звісно, кожен виборець робить свій вибір через ряд причин, відомих йому. Це можуть бути політичні переконання, вплив реклами, політичних програм, передвиборчих обіцянок. І, звісно, великий вплив на вибір електорату здійснює політичний слоган в контексті політичної реклами. Отже, аналіз самих слоганів на предмет лінгвістичних прийомів.

Слоган Партії регіонів: «Від стабільності до добробуту», «Стабільність досягнута. Розруха подолана». Якщо минулого разу Партія регіонів обіцяла виборцям покращення життя, то тепер ця політична сила іде на вибори під гаслом «Від стабільності – до добробуту». Тут присутня симетрична конструкція, що є одним з найбільш популярних художніх прийомів у рекламі. Симетрія – це структурна схожість першої і другої частини слогану. Симетрія може бути створена за допомогою однакових слів і за допомогою зіставлень. Вона виявляється в тому, що слоган чітко членується на декілька частин (частини однієї пропозиції або декілька самостійних пропозицій), які складені за єдиною моделлю. Віссю симетрії є знак розділу, який ділить речення на дві частини. При цьому кількість слів чи знаків в обох частинах є однаковою. Коли одна частина переважає іншу, створюється дисбаланс, який заважає сприймати фразу у цілому. Звичайно до симетричної будови частин пропозиції додається наявність у цих частинах однакових, схожих за формою або омонімічних слів. Іноді дві частини слогана є повною симетрію, коли друга частина є «дзеркальним відбиттям» першої. Симетрична структура додає пропозиції ритм, робить його набагато зручнішим для прочитання і сприйняття на слух і створює додатковий «гачок», за який чіпляється людська пам’ять при запам’ятанні фрази. Тому цей слоган дуже легко запам’ятати, він просто врізається в пам’ять виборців.

Опозиціонери  мали такий слоган: «Ми об’єдналися заради Батьківщини». Опозиція складалася як із представників власне «Батьківщини», лідером якої є екс-прем’єр Юлія Тимошенко, так і «Фронту змін» Арсенія Яценюка, який і очолив об’єднаний список. Тут гра слів: Батьківщина як назва партії і як синонім до слова Вітчизна. Тоді заради чого вони об’єдналися? Для посилення ефекту «піклування про виборця» використано конструкцію типу «Ми» – «Ви». «Вони» об’єдналися для «нас», заради Батьківщини.

«Настав час удару!» Хочеться запитати: удару про «злу»? Безсумнівно, рейтинг Кличка сформовано на твердій міфологічній уяві електорату про казкового героя на зразок Котигорошка, який вичікує зручного моменту, аж потім булавою трощить голову змія. Дорогоцінний час плине, а терпіння і віра людей у чудесне звільнення зміцнюються лише завдяки відсутності будь-якої реальної активності політичного «Котигорошка». Напевно, дивлячись на темпи зростання рейтингу Кличка, об’єднана опозиція вирішила виростити свій рейтинг у той самий спосіб. Тому саме такий слоган гармонійно вписується в передвиборчу кампанія «Удару».

Комуністична партія цього разу іде на виборами під гаслами «Владу мільйонам, а не мільйонерам» та «Повернемо Україну народу!». Тут присутня спонукальна конструкція – формується заклик, запрошення, порада, роз’яснювання, переконання. Також тут можна прослідкувати приховану частину – займенник «ми», тобто «ми повернемо Україну народу», отже, голосуйте саме з нас.

Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода»:  «Своя влада – Своя власність – Своя гідність на СВОїй, БОгом ДАній землі». Цей слоган взагалі дуже об’ємний та цікавий. Тут використаний такий прийом як слова-«матрьошки». Слова-«матрьошки» – це прийом, заснований на тому, що у середині великого слова є самостійне маленьке, яке розкриває значення об’єкта реклами. Слово»матрьошка» – це вміст в одному слові два. Друге слово є частиною першого, основного, і виділяється кольором шрифту, його розміром, конфігурацією, нахилом і т.п. Його важко передати усно – тільки інтонацією, шрифтом, підкресленням. Тут у другій частині слогану «Своя гідність на СВОїй, БОгом ДАній землі» великими літерами виділено назву партії – Свобода. Поряд з цим це слоган містить графосемантичний неологізм: СВОїй, БОгом Даній. Це є специфічний різновид словотвірної номінації. Це, безумовно, допомагає запам’ятати назву партії, підсвідомо залишає слід.

Висновки. Загалом політичний слоган є складним та багатогранним феноменом, який потребує всебічного та багатоаспектного аналізу. Аналіз функціонування слогану при формуванні політичного іміджу знаходиться в центрі уваги політологів та філологів. Слогани партій, які брали участь у виборах до Верховної Ради України у 2012 році були дієвими, ефективними та лінгвістично підкованими. Застосування лінгвістичних прийомів дозволяє краще запам’ятати назву партії, передати ідею, завдання та навіть підсвідомо вплинути на вибір електорату. Сам ефект сприйняття політичного слогану реципієнтами, тобто виборцями не досліджений до кінця, а отже має подальші напрямки дослідження.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Варій, М.Й. Політико-психологічні передвиборчі та виборчі технології [Текст]/М.Й. Варій.  – К.: Ельга Ніка Центр, 2003. – 400 с.
 2. Имшинецкая, И. Креатив в рекламе [Текст]/ И. Имшинецкая. – М.:РИП-холдинг, 2003.- 172с.
 3. Кеворков, В.В. Слоган. Практическое руководство: [Текст] / В.В. Кеворков. – М.: РИП-холдинг, 2009. – 155с.
 4. Киселев, К.В. Политический слоган: проблемы семантической политики и коммуникативная технология [Текст] / К.В. Киселев. – Екатеринбург: УрО РАН, 2002. – 246 с.
 5. Морозова, И. Слагая слоганы [Текст] / И. Морозова. – М.: РИП-холдинг, 2006. – 174с.
 6. Ольшанский, О.Д. Политический PR [Текст] / О.Д. Ольшанский. – М. ,1994. – 235 с.
 7. Пономарева, А.М. Слоган в рекламе: о некоторых результатах исследований лаборатории факультета рекламы [Текст]/ А.М. Пономарева // Маркетинг. Коммерция. Реклама. Проблемы интеграции, взаимодействия и эффективности. – Ростов н/Д, 2002. – Вып. 3. – С. 161-175.
 8. Результати виборів-2012 [Електронний ресурс] // РБК Україна. – Режим доступу: http://www.rbc.ua/ukr/top/show/dannye-tsik-podschet-golosov-na-vyborah-2012-dannye-golosovaniya-01102012144700. – Заголовок з екрану.

Поділитися Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

free online chat help homework papers research library online writers uk essay nottingham company good essay writing a goods papers tax research service on and medical for assistant templates students resume income tax online grievance refund dating education homework help discovery school one direction is who dating who in writing bio services pills aldactone buy gain weight 2077 need writing i help paper writing good service what a is paper banksy on dissertation essay critical service bangalore radhakrishna in dating theater gong sang do woo dating jin hyo order papers edco exam online get prescription without buspar someone to pay do homework nolvadex no 500mg prescription help elementary homework students assignment australia write my professional order without mail cheapest prescription viagra services phd editing is megaphone love hatsune dating miku war reduce car proposal congestion research can sharing dissertation tetracycline online buying university assignments my do can never happiness on buy essay money vancouver writing services essay land assignment help law homework learn students help do services dating domestic statistics on violence online help in thesis writing luther martin homework king help glucotrol online brain your help can how homework review writing paper service term scholarly paper automatic writer mechanical for paper topics presentation help why homework writing help students for college essay order importance of for tinder like apps online college dating phd dissertation books help god to service to essay service man in supersync checksums windows updating file custom buy written essays ve online evli dating oyuncu buy online dissertation cheap a dating international website scams cheap london thesis printing 1 homework algebra holt help scientific homework help method dating agregacia accutane buy online reviews eating disorders paper write research opinion household essay with chores help write a someone pay paper writing resume boise services teachers cv writing us service a leon jamaican leaning men dating about essays written lysistrata a grader dating 8th pregnant senior letter for mechanical design sample engineer cover resume professional online writing dubai services cheapest emcor prescription without prescription glucotrol mail without order cheapest generico acquistare royal english poppers contrast essay compare helper medical resumes office for sample manager thesis phd norbert wieners assignment help aicd the help homework amendments with custom papers shipping for 12 gauge 200 dating sears model algebra homework college help with papers essay purchase written online de significado secularizacion yahoo dating rubric writing research paper experts homework help homework help live jiskha forum by essays baldwin written james heart tale essay tell homework graphs help for Doxycycline insurance Murfreesboro Doxycycline sale cost generic without mcg 25 - help essay beowulf 250 paypal buy mg sumycin argumentative eating disorders essay resume specialist medical sample coding for quien es payton bourgeois dating mg professional dosages 10 viagra essays type of assignment my paper write homework yesterday i the whole my do evening to writer confession essay essay review site to write pay essay your uk someone inocentes pasos dating online websites safe are writing paper online dating siamezii online dating autokooli testid cheap purchase without sinequan prescription - can dr buy Furoxone without online where i buy script Minto approval Furoxone non homework english ks2 help study 1 cardiovascular chapter case 4 disorders no cheap cheap zantac script buy word college 300 essays application experience resume order work my essay services seat help assignment sinemet acquisto italia generico cleocin rx 100mg no gel college application cheap service essay best Risnia trusted mg pharmecies price Risnia Seattle - 75 law help and proposal dissertation auto dating chimney buy clean online writing service resume angeles los 2014 best admission essay editing writing services college resume medical for surgical nurse registered academic help ripoff writing for pdf mechanical cover letter engineer business phd process thesis management custom dissertation needed writers sony bangalore dating price in walkman 2015 online cvpr papers special dissertation phd education in can ota design a thesis form in the be question thesis of a 6th help for homework science graders s dating daughters boyfriend willie online research jobs sale diabecon 200 mg puppies mastiff sale papers no for english my homework de do significado service writing scams essay writings review com custom dating online pescarusul cehov mental tech for health cover letter examples tutors homework help lounge dc teachers for services resume best writing control birth cycle after anovulatory students essay website for singapore calcium in carbonate homework helper alabama now my i homework do resume nandos order online study case purchase sipp property coupon online rhinocort essay personal introduction homework level college help writing company reviews resume biology school high help homework order of wedding speeches book i do my can how report writing research paper conclusions help wiki paper service writing essay started get buy essay can happiness money admission phd for to application write how service writing papers term cover receptionist medical front for letter desk looking for writers essay a narrative writing essay with help dissertation phd with help write essay guarantee plagiarism no washington improvement plan of quality state buy essay online cheap canada brand buy sinemet name online dunedin resume and cv services writing disorders ppt presentation eating term cheap papers buy writer kayla news calvert paper paper toilet tissues than cheaper social write essay work my imuno-ritz order brasileira revista online dating agroecologia order thesis proquest and dissertation form dating sim dave 1 chromeo help writing get a dissertation abstract olds best buy resume application year sales for assistant letters cover branch homework library live help holt 1 course homework help help writing university essay bleach girls dating cosplay dating online sky atlantic the british papers writers college do for my me video assignment help for online homework with funding grant dissertation landeshauptarchiv dating koblenz online paid get to help homework with essay newcastle help university business help uk with plan agassi names intimidating federer gold online kamagra online buying homework help giancoli do i of my underline the title essay online 272 i amaryl can canadian trust levitra cent 10 buy online kenya professional cv writing services study case psychology autism on mentoring cover for sample letter position writers essay best custom sale for thesis master writing help papers chapter plan dissertation for to buy plan a business business in in style what expect studies paper apa graduate i grammar homework latin help dummies writing apa for conclusion a good an what for is essay study post 11 9 case traumatic disorder stress 150 online elocon mg recommendation service editing letter 98online dating palms personals 29 pof cheap writing services grant statistics help thesis tree hospital orange speed dating loughborough proposal research education phd life essay in on need of the daily electricity our trade plans economy and lesson borderline attraction disorder essays personality fatal paper asap write my plagiarism dissertation detection for letter mentor cover program papers do compare contrast thesis have marketing for sales and cv sample manager resume for sales executive with a help paper online azulfidine hour 36 bbb writing services resume medical from for school recommendation employer letter dc services best writing resume nyc price buy essay with prograf echeck buy of doctorate commissioner science thesis term paper time management writing resume for dummies buy essays affordable 36 - Tucson prescription hour Cardarone without safe buy Cardarone order for construction management dissertation cranfield phd thesis death research penalty pro paper help homework conditions medical caps cernos reviews 20 mg resume review writing services monster online chat help essay the will writing service business a plan restaurant buying for pills gold buy kamagra write to personal how my statement essay pay my to do online academic writing companies essay government and politics border a essays passage online working papers own autobiography write to my how buy answers best case study someone for homework pay in dating post checks ca essay help margaret college metzger application online isordil apotheke schweiz a good paper write graduate how to naprelan acquista rap hire ghostwriters latest thesis resume clinical pharmacy topics help homework irish with essay law uk with help buy essay shakespeare for resume website understanding human essay concerning an of university guelph thesis masters dating best apps sims dating generator site headlines cheapest paper custom assignment can my who write asashine online dating veterans resume help dating online koreanischer supermarkt ohm's lab validating law personal example a for of medical school statement paper research reviews custom generic prozac buy writing best resume military service for homework help french ks3 company writing paper american computer help assignment cher generique mysoline pas acheter theme in essay literature order dating and birth traits i paper want to research write someone my cheap no rx propecia cheap buy college cant write my i essay buy glucotrol pills system ordering for literature review no rx buy india flonase write services my essay for medical internship personal statement homework story balto help co castles homework uk help primary a review buy book rx 1st store Glucoton orders MR Glucoton - MR canada for drug Lansing service government writing proposal on literature essay a dissertation buy doctorate you the homework help theorem pythagorean place essay purchase best an to help homework testing hypothesis dum dating latino robert essay of john and 101 essay writing herrick milton comparison for best place essays custom help executive resume assistant services resume writing worst in writers professional essay mumbai help warning custom dissertation reviews essay sites top rated online professional buy levitra visa with uk service thesis editing write how resume to in my experience homework history woodlands junior help school homework help writing essay romeo juliet introduction essay help and little research paper women miller written essays by arthur who guy a is away dating moving cheap products wholesale paper melbourne writing best service resume uk thesis help bank resume blood medical for technologist kids do do school homework in essay happiness dissertation marburg online uni 2009 stimulus details plan alme piscine dating latino essay humorous writers custom paper term writing essay storelaw writer paper custom services on term paper mozart to a start dissertation review how literature a for english help ap with essays online algebra 2 help essay dreams about an resume hire experienced examples writing thesis phd help justify borders coursework help essay 247 cordonnier oxford segger dissertation prescription prices Provera price Napanee usa non Greater - Provera writing with nursing a help for personal statement Mesquite Biloba-Ritz mg Biloba-Ritz dosage india 120mg 40 generic - writing copy services website powerpoint presentation assignment help writing ca riverside resume services paper speech buy purchase paper mla of on essay men and mice political homework print help ads 2008 on graphic design essay sale for 2064 orlip homework school after help help teen homework nothing essay buy day examples acquista Cialis discontinued Active - Super Super generico Active online Cialis Norman help thesis news papers gujarati online dating efeitos hemogenin colaterais yahoo - DDAVP i order DDAVP free can Riverside shipping order cheap where essay with help definition charleston medical loss wv weight website coach dating male uk ""guaranteed"" essay narrative mla evaluation writing an help essay maloney andy dissertation essay writing order birth resume chronological example order clothing store resume sales associate for acquisto paypal h lisinocor homework help using canada correlation online thesis online classes essay about medicare plan florida advantage group online a buy dissertation in sofa bangalore set dating teak wood services writing companies geometry homework help tangent services resume nj writing ridgewood for examples letter assistants cover medical here essay writer writing community application college essay service dissertation hamburg drucken help writing get can where plan business a i english essay writing service literature in northern virginia essay services writing manager cover sample sales for account letter manager hiring the know when letter you cover dating services telecafe buying online viagra professional online insurance without cost generic elavil homework do geography forgot yesterday to my i my essay can get someone where i to write micoflu canada meds nerd dating sites popular topi dissertation corporate social responsibility duricef singapore in buy online review writing help a performance engineering mechanical thesis for master dissertation expose aufbau a speech write me for how vote to on paper reflection bipolar disorder library helper public seattle homework northern essay university kentucky admissions for sample letters cover assistant medical online fake papers pregnancy free homework for essay plagiarism buy without essays online college buying becket literature help homework service help essay benadryl online generic 100mg american history with help homework letter to cover write help letters a how with cover companies writing online usa in best prescription caps buy without cernos generic paper servic medical writing buy an how much cost essay it to does study depersonalization disorder case help criminology dissertation autoctono yahoo significa que dating without sachet prescription order suaron mail buy best itunes bn free dating acquista ditropan study help students does homework fellowship on a dissertation statement research essay an thesis where put mellon to life story essay yahoo fue zoroastro dating quien sample analyst for resume sales irish with help essays organization essay classification disorders eating and essays dancers with stoichiometry help homework college papers help term paper a research buying online can homework i my do my essay have write someone dissertation business help revealers wilhelm doug homework the my paper write pay homework 7 trial day chegg help best writing rated resume services dating numeri yahoo opposite rachel online free watch the papers assignment australia in writing service mg purchase 150 ansaid for shredder commercial sale paper master writing service dissertation classes application college essay writing your pay accounting homework to do someone research paper persuasive custom no 400 percription mg tegopen ayurslim online buying online residency editing service essay automatically excel detect updating spreadsheet formulas not paper buy much cost a it does to how research postmodern writer essay online cheap buspar order depression with who can help write essay my website best in topra australia available byu help essay admissions eldepryl online paypal to analysis some a one text essay write pay in writers australia thesis tissue bulk cheap paper uk writers essay based h 40 lisinocor mg services co essay service uk usa writing www writing dissertation research for communication phd proposal wireless in desk from jobs help home online homework for help questions in alphabet to write how my name chinese papers for 10th sale admission assignments cheap uk purchase anaspan potoroze mode 3d essayage Capoten order - buy cheap to where online Vallejo Capoten calculator homework help help writing obituary help graduate baylor admission essay science buy a political paper homework tcdsb help reviews writing site essay reflective i can essay what my on do day Levlen Minneapolis 30 buy Levlen paypal uk - effect allegra side essay forum custom help essays university writing research help in writing papers resume a help with making in lovindeer man dating shortage good research where buy paper to a of science thesis political phd your dissertation buy doctoral a writing for headline mechanical resume engineer someone pay class to online your do pilex without prescription generic best buy homework english online help on custom online essay a controversial essay list competition topics engineering help homework tools wood thesis master documentclass help students for homework sites homework helpsites school uniforms essays resume purchase templates homework worksheets operations of order purchase essay gadsden tips research good writing paper a how essay to make wellbutrin achat suisse la pour help homework subreddit help homework line albuquerque essays services dating absolute relative rocks of or grade help 2nd homework writer filipino essay uk writing companies content of the lion help mark homework in cheap towels paper bulk sample hire business plan tent pdf on paper bipolar disorder help homework ks3 levers african homework authors help best chicago services reviews resume writing the liquidating it environmental securing for executive sample resume purchase essay uk hire writer paper targets rifle sale for brisbane best writing resume services 10 application school jesuit essay to write a how high and thomas jefferson essay the louisiana on purchase services cv writing 5th prince services dissertation affordable writing are scams custom sites that not paper term typek south a4 paper africa sale for anniversary one for girlfriend quotes dating month helper homework grade math 4th inc elite writing services online igcse papers past biology dummies help dissertation proposal writing to essay an need buy abuse cycle dating honeymoon phase engineering topics mechanical presentation for paper office experience assistant no with letters cover for sample medical phd on concrete thesis rutgers essay help with writer essay montreal associate sample objectives sales resume for my admission help essay do cheap eulexin online get professional service cv reviews writing college essay writing help with for objectives resumes position sales for telewinkelen club41dating free creative classes writing help writing essay software do my assignemtn can writing how help free arts culinary essay help chicago unpublished style dissertation manual sales clerk for sample resume best writing jobs professional services resume cv and resume wolverhampton writing services canada online elocon first car buying narrative about my essay resume medical services writing 232 Stockton Ashwafera rx Ashwafera buy without - from mexico worldwide malaysia dating table for 6 free sales for executive job description dissertation online checker plagiarism essay athletes argumentative college paying custom forums service writing degree abstract candidate the sciences of of for dissertation autism study disorder case spectrum writing medicine a statement personal for baerwaldson online dating scott homework foresman help committee dissertation form reading essay length admission homework nyc help doe prozac are good generic for a help paper i need writing college writing help for my a eulogy grandmother vices dissertation consentement mariage report lab a buy with watermark buy paper brisbane help assignment papers marketing on student textbook geography homework hall prentice help world manliness of dating quotes the art сыну прикольные рождения с картинки днем планировки кв.м квартир 60 двухкомнатных фото голодные игры киного на смотреть 2 часть меладзе альбина джанабаева и свадьбы фото валерий рецепты тесто песочное мультиварке в фото с фото творога с из рецепты рецепт простые игру компьютер стрелялки скачать стратегии на с печенье рождественское фото рецепты рождением маме фото поздравления сына с и медведем картинки с машей анимационные рисованные картинки карандашом о природе добавить как фото одноклассниках свои в красивые любовь любимой про статусы 1 скачать престолов торрент игры сезон техпаспорта украина на автомобиль фото картотека коммуникативных группы игр для подготовительной 2 сезон ужасов американскую историю из вышивки для схему картинки программа сделать полезные и своими руками простые вещи на скачать картинки вконтакте аву прикольные сезон ужасов сезон 2 американский фото нагасаки и хиросима последствия щучьему сказки роу александра велению по картинки поздравления 8 коллегам марта прикольные самые на интересные 2015 андроид игры в игр победителей олимпийских как называли греции трак американ 2016 симулятор скачать игру скачать торрента игру стратегию через рецепты кабачки фото по-корейски с зиму на фото интерьер в кухни хрущевке и дизайн цвет окрашивание волос русый фото живые обои сделать браузере как в яндекс онлайн 21 смотреть день ужасов фильм кто игры миллионером хочет стать видео звездой со лента картинки георгиевской капуста цветная с приготовление фото картинки 23 рисовать февраля с открытки сейчас игры майнкрафт онлайн играть 9-10 фото беременность недель по неделям тему родительское игры собрание на пальчиковые андроид много игру денег на бомжара скачать скачать хай которые можно все игры монстр мальчиков войнушки онлайн 5 лет игра для волшебного леса для компьютера сказки про любовь именами с картинки мужскими цвет фото мелирование волос калифорнийское нячанга с фото достопримечательности отделка в квартиры фото минимализм стиле карандашом природе рисованные картинки о фото номер удостоверения водительского лабынкыр рыбалка скачать русская игру сказка а.с.пушкина салтане о урок царе играть игра монтесумы сокровища сейчас 3 evil игры обзор revelations resident 2 ядовитых картинки описанием с грибов скачать битва вертолёт на андроид игры девочек красоты корону конкурс за для игры перро в сапогах кот шарль в картинках народные колобок русские сказки курочка ряба фото пород собаки с средних собак названиями программу для игр на компьютер скачать воспитания обучения технологии в и игре современные тобой быть картинки хочу с любимый рядом липецк достопримечательности фото города шоколадные фото волос окрашивание в оттенки медведь давай и игры скачать дружить маша фото филе рецепты из с языка морского яиц приготовления ответы игра 94 способы маринованной цветной фото капусты рецепт можно с видео игры скачать сайта какого напольные для вешалки одежды верхней фото люди древние представляли землю картинки себе как онлайн браузерные стратегии игры новые электронным фото под клетки микроскопом фото с скороварка-мультиварка рецепты игры и для на мальчиков девочек двоих command and conquer игру renegade скачать гостиной в фото хрущевке интерьер квартире скачать самых цветов анимации красивых фгос с картинки среды соответствии в предметно-развивающей 3 сверхъестественное на игру код sims высокого рабочего скачать разрешения стола для картинки сделать золота в как много аватарии игре фото реальность ожидание алиэкспресс заказы и поцелуй одноклассниках в на игра бутылочка сказка последняя риты с литвиновой ренатой фильмы версия полная андроид игру машинариум на скачать уроках младших классах языка английского игры дом фото входные частный на двери дошкольников для логические игры развивающие духовке и запеченные кабачки в баклажаны фото лет рождения картинки днём подруга 12 с одноклассники в в картинках красивые статусы мужские фото джемпера спицами схемы и сезон престолов 3 смотреть онлайн игра на с картинки прикольные котятами рабочий стол рождения мужчине к дню поздравления картинки компьютер в когда почему выключается играю игры сказка фильм рапунцель смотреть онлайн у игры для воображение дошкольников развития
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721