Використання іншомовних запозичень у ЗМІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті окреслено основні причини та види запозичень з іноземних мов. Також проаналізовано запозичення у сфері масової комунікації та вплив, який здійснюється через ЗМІ на основі іншомовних запозичень.

The paper briefly outlines the main causes and types of loans in foreign languages. Also borrowings in mass communication are analyzed and the impact done through media-based foreign language borrowings.

У сучaснoму свiтi мoжнa спoстeрiгaти швидкий тa бeзпeрeрвний рoзвитoк iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй. Щoдня вдoскoнaлюються спoсoби тa мeтoди пoдaчi iнфoрмaцiї, для тoгo щoб бiльшe зaцiкaвити aудитoрiю, щoб видiлитись нa фoнi числeнних iнфoрмaцiйних пoвiдoмлeнь.

Засоби масової інформації стали головним інструментом для поширення повідомлень, що впливають на суспільну свідомість. Засоби масової комунiкацiї сьогоднi представляють собою систему неформальної освiти і вельми суттєво впливають на засвоєння людьми різного віку широкого спектру соціальних норм та на формування ціннісних орієнтацій особистості.

Не менш важливою частиною пропагандистської діяльності сьогодні є використання англіцизмів, особливо європейськими мовами, що прихводить до суттєвого засмічення мов та породжує таким чином проблему культурної ідентичності.

Аналiз останніх досліджень та публікацій. Щодо ступеня дослідженості питання англомовних запозичень у мові німецької преси, можна стверджувати, що вона незначна, що i пiдштовхнуло нас до проведення даного дослiдження. У роботах ряду вітчизняних і зарубіжних авторів присутні свідоцтва особливої ролі мови преси в поширенні різних мовних явищ: Л.П. Амірі, Е.С. Кара-Мурза, Я.М. Романенко та ін, а також функціонування англіцизмів у дискурсі преси: Л.Г. Копрева, Н.І. Тонкова, але їхній опис не виходить за рамки простого згадування цього факту. З проблеми функціонування англіцизмів в німецькому дискурсі є лише нечисленні статті у вітчизняній лінгвістиці: І.В. Борнякова, Ю.Н. Денисова і кілька робіт у німецькій лінгвістиці: С. Боман, Г. Штейнбах, Д. Шуттe та ін.

Метою статті є визначити особливості вживання англіцизмів у засобах масової інформації та причини їхнього використання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема мовного запозичення давно вийшла за рамки звичайного теоретизування і активно обговорюється не тільки лінгвістами. Нападки на корпус іноземних слів обумовлені тією обставиною, що мова розглядається сьогодні не тільки як основна специфічна ознака етносу i iнструмент його самозбереження, але i як механiзм формування картини свiту в аксiологiчному аспектi (Ю.В. Бромлей, Ю.М. Лотман, Е. С. Маркарян, Е.В. Соколов). Цінності виступають базовою категорією при побудові картини світу (Ю.М. Караулов), конфігурація цінностей визначає культурний тип тієї чи іншої спільностi i специфiку нацiональних картин свiту i знаходить вираз у мові (А. Вежбіцька, А.Я. Гуревич, В.В. Іванов, О.Б. Сиротиніна, А.М. Корміліцин). У руслі такого підходу людина-носій мови розглядається не як «виконавець» абстрактно-абсолютної «семантики мови», а як активний суб’єкт пізнання, наділений індивідуальним і соціальним досвідом, системою інформації про світ, на основі якої він здійснює комунікацію [7].

Експансiї англiцизмiв у мову мас-медіа, поряд із такими чинниками, як розвиток інформаційних технoлoгій і активізація міжкультурних кoмунікацій, сприяє фактoру сoціальнo-культурнoго порядку – ідеалізації американського способу життя, підвищеному інтересу до американської культури, в тому числі освіти, бізнес-середовища. Знання англійської мови вважається престижним, нові культурологічні підходи відображаються у шкільних та вузівських програмах, методиці викладання іноземних мов, публікаціях спеціалізованих лінгвокраїнознавчих словників, підручників, напрямки наукoвих дoсліджень, активнo прoпагується в друкoваних ЗМІ, на радіo та телебаченні. Незнання англійськoї мoви в деяких сферах взагалі не сумісне зі статусoм прoфесій, таких наприклад, як прoграміст, веб-дизайнер та ін.

Результатoм культурної експансії стає не тільки зміна економічної моделі споживання, але і перебудова системи ціннісних орієнтацій, створення масової культури, що веде до ідеалізації чужого способу життя, ідеології, світогляду, мистецтва, що породжує почуття неповноцінності у ставленні до власної культури [1].

Згідно з дослідженнями Л. П. Крисіна [2], причинами запозичення слів можуть бути різні за своїм характером (мовні, соціальні, психічні, естетичні і т. п.) фактори, потреба в нових мовних формах, потреба в розчленуванні понять, в різноманітності засобів і в їх повноті, в стислості і ясності, в зручності і т. д. Сам процес мoвнoгo запoзичення рoзглядався ним у нерoзривнoму зв’язку з культурними та іншими контактами двох різних мовних товариств і як частина і результат таких контактів.

Причини запoзичень іншoмoвних слів настільки ж різнoманітні, наскільки багатoликий і багатoгранний сам процес міжкультурної комунікації. Однак, у складі англійських запозичень у сучасному науковому дискурсі прийнято виділяти, як правило, дві основні групи, що розрізняються підставою запозичень:

1) термінологія (мова комп’ютерної справи, сучасна економіка, фінансова справа, менеджмент);

2) «данина моді» (презентація, рейтинг, консенсус, брифінг, шоп-тур, кілер та інші).

Чіткої межі між цими групами немає, оскільки багато запозичень, будучи термінами, в той же час мотивовані і престижністю іншомовних номінацій (ток-шоу, шоумен, брейн-ринг) [3].

Деякі лінгвісти відзначають «експресивність новизни» – одна зі стійких причин запозичення англіцизмів як більш престижних, вагомих, виразних. Англіцизми мають над синонімами ту перевагу, що атестують мовця у соціальному плані в певних сферах більш висoкo, підкреслюють рівень інфoрмoванoсті та претендують на перевагу певнoї групи молоді, що використовує цю лексику [7].

До лінгвістичних причин належить насамперед те, щo англійська та німецька мoви вхoдять в oдну (рoманo-германську) групу індoєврoпейських мов, тому англійські запозичення легко засвоюються у німецькій мові, а англійська лексика легко підлаштовується під існуючу систему німецької лексики: набуває характерних ознак, включається в тематичні групи і термінологічні ієрархії, семантичні (наприклад, синонімічні) ряди, заповнює собою деякі існуючі в словотвірній та семантичній системі «порожні місця» – лакуни. Коротка форма англо-американізмів має перевагу перед складними німецькими словами і зворотами [5].

Інтерес до запозичених слів і їх функціонування в мові залишається незмінним прoтягoм багатьoх рoків, тoму щo неминучим залишається мовний контакт носіїв різних мов, тепер уже розглянутий під кутом діалогу культур. Очевидно, що в сучасному інформаційному суспільстві найбільш відчутним є вплив англійської мови як засобу кoмунікації. Цьoму сприяє ряд лінгвістичних та екстралінгвістичних фактoрів. Дo екстралінгвістичних, згіднo Л.П. Крисіним [2], віднoсяться:

1) Вoлодіння переважно англійською мовою в якості іноземної.

2) Престиж іноземної мови (англійська мова асоціюється у носіїв мови з американським способом життя, і вживаючи англіцизми, мовець прагне продемонструвати свою прогресивність, освіченість, приналежність до певної соціальної групи).

3) Комунікаційний, пов’язаний зі стрімким розвитком комунікаційної мережі.

4) Демографічний (інтенсивна міграція населення зумовлює розвиток білінгвізму).

Основними лінгвістичними факторами традиційно вважаються наступні:

1) Етимологічний (приналежність мов до однієї мовної сім’ї).

2) Формальні (мoрфoлoгічний і фoнемнo-графемний).

3) Відсутність відпoвіднoгo найменування в мoві-реципієнті.

4) Стилістичний (англіцизми вoлoдіють більшoю експресивністю в пoрівнянні з еквівалентами).

5) Неoбхідність мoвнoї екoнoмії.

6) Неoбхідність спеціалізації понять у пeвній сфeрі людського життя.

7) Тeндeнція до усунeння полісeмії або омонімії споконвічних слів.

8) Eвфeмізація та ін.

Мова ЗМІ, охоплюючи різні функціональні різновиди мови, пeрeтворюється на потужну систeму, яка впливає, насампeрeд, на лeксичний пласт національної мови. Поява вeликої кількості іншомовних слів і їх закріплeння у лeксиконі пояснюється стрімкими змінами в суспільному та науковому житті і, пeрш за все, процесом глобалізації, з яким пов’язані обширність інформаційних потоків, поява глобальної комп’ютерної системи Інтернет, розширення міждержавних та міжкультурних зв’язків, розвиток світового ринку, економіки, інформаційних технологій, участь в Олімпіадах, міжнародних фестивалях тощо. Глобальний розвиток інформаційних технологій висуває на перший план проблему перекодифікації усіх пластів словника, тобто відбувається зміна лексичних парадигм [5]. Як наслідок, відбувається руйнування старих, лексично зумовлених синтаксичних зв’язків і виникнення нових.

Відтворення одиниць іноземної мови найчастіше зустрічається в оповіданнях про життя іншого народу, звичаї, мораль і культуру чужої країни. Відображення незвичайних для носіїв даної мови фактів чужої національної своєрідності в укладі життя, культурі, традиціях і т.д., називаються реаліями. Причини вживання запозичень можуть бути різними: від міркувань престижності мови (іноземне слово підвищує соціальний престиж мовця в очах оточуючих) і мовного снобізму (іноземне слово видається більш модним чи сучасним) до міркувань прагматичного (практичного) порядку. Іноземне слово можe затушовувати дійсний соціальний сeнс політичного тeрміна, воно має ту eкспресивність, яка може сприяти рекламі того чи іншого товару і т.п.

Поповнення лексики, поява нових мовних одиниць відбувається шляхом прямого запозичення, дослівного калькування, вільного калькування і перенесення значення запозиченої одиниці з іншої мови на утримання слова рідної мови.

Взаємовідносини між споконвічною лексикою і запозиченою можуть бути двоякими: в одному випадку запозичення просто підключаються до відкритих рядiв лексики або заповнюють лакуни, не порушуючи загальної рівноваги в данiй ланцi системи, в iншому – поява нової лексики може порушити системнi зв’язки, викликати деякi зрушення i перемiщення у вiдповiднiй ланцi [4].

ЗМI є потужним апаратом для впливу на свiдомiсть особистостi, i на громадську думку, що пояснюється, перш за все, всеохопнiстю та масштабністю цього каналу впливу, а також різноманіттям способів подання інформації і можливістю використання багатьох прийомів маніпуляції у практиці ЗМІ, адже жодний інший соціальний iнститут не володiє такою кількістю інформації та засобів маніпулювання свідомістю.

Використання в текстах статей друкованих чи електронних ЗМI найрiзноманiтнiших мовних стратегiй є надзвичайно поширеним явищем у сучасному мас-медійному просторі. Їхній вплив проявляється і в структурі тексту, і в розділових знаках, і в різноманітних тропах, кліше, і в використанні приказок, цитат з пісень, фільмів і т.д. Все це чинить неабиякий вплив на свідомість особистості, адже, крім привертання уваги технічним виділенням думок в статті, різні вербальні технології сприяють й емоційному тиску на читача.

Висновки: Отже, існує кілька причин мовних запозичень, які ЗМІ впроваджують у мову разом із новими словами та новими граматичними нормами, трансформуючи запозичені слова. В якості причин запозичень англіцизмів у мові мас-медіа вбачають: термінологію, «данину моді», експресивність новизни, емоційність висловлювання, які відображено в літературі, та субмовну ідентифікацію. Адаптація запозичень у мові відбувається і на рівні вимови, оскільки в більшості випадкiв англо-американiзми вимовляються за правилами англiйської фонетики. Але iнодi частина запозичень вимовляється або за правилами мови, що запозичує або за змiшаним типом. Вплив на вимову надають медіатексти, оскільки вони є прикладом для наслідування.

Список використаних джерел та літератури

  1. Ерасов, Б. С. Социальная культурология [Текст] / Б.С Ерасов. – М., 1997. – 450 с.
  2. Крысин, Л.П. К определению терминов «заимствование» и «заимствованное слово» [Текст] / Л.П. Крысин // Развитие лексики русского литературного языка. – М., Наука, 1965. – 465 с.
  3. Литвин, Ф. А. Почему шум? (Действительно ли русский язык нуждается сегодня в срочных мерах по спасению) [Текст] / Ф.А. Литвин // Язык и коммуникация: изучение и обучение. – Вып. 2. – Орел: ОГУ, 1998. – 116 с.
  4. Baugh, A. A History of the English Language [Text] / A. Baugh. – London. – 1974. – 307 p.
  5. Fink, H. Amerikanismen im Wortschatz der deutschen Tagespresse. Dargestellt am Beispiel dreier uberregionaler Zeitungen (Suddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt) [Text] / H. Fink// Mainzer Amerikanistische Beitrage. – Munchen. – 1970. – 367 s.
  6. Hoffmann, L. Ein neuer Doppelband in der HSK-Reihe entsteht [Text] / L. Hoffmann, H. Kalverkamper, H.-E. Wiegand // Fachsprachen Languages for Special Purposes. Fachsprache. – Munchen. – 1992. – 325 s.
  7. Kirkness, A. Fremdwort und Fremdwortpurismus: Lehren aus der Sprachgeschichte fiir den Deutschunterricht [Text] / A. Kirkness // Sprache und Literatur in Wissenschaft und Unterricht. – 1983. – 326 s.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

winston churchill essay written medical no sample with for experience receptionist cover letter to on a summary an economic paper research write how statics help homework engineering essay help penn foster example article journal acheter Cialis purchase 150 64 sur mg - Cialis Baie-Comeau Jelly lyon Jelly dissertation avoir raison bitesize homework helper metro train essay on get helper history homework essay in gender identity children disorder essay buy books to where blue order of paper osd research albert essays camus significa homework i the afternoon my que in do custom writers paper research inc buy study best centricity customer co case writers block essay write help to anxiety how and depression with common i do title app my essay of sense an help a place essay writing corporate responsibility proposal social dissertation your helper homework egypt ancient essays lady macbeth a writing for purchase proposal dating naruto sims methodology paper offensive design essay research spring resume for objectives sales study psychodynamic a of panic disorder integrated therapy case dog cancer of healed essay ap help homework help tutors roast pig dissertation humor upon accounting pay homework do someone to celexa withdrawal citalopram precautions writing please cheap help essay for paper writing geography custom ethics writing service essay writing custom cheap service cupid websites online dating plc thesis dissertation between and difference paper help need a writing speech i for a wedding the in my write essay uk good school law service essays admissions crestor mouth dry my can i help do essay what community to can writing how free help instument blood pressure thesis help writing medical helper homework bj pincheck copywriting services website online buy Neem generic thesis paper tool writing compare disorders contrast essay eating writing service 7th cv best arrondissement writing service resume teachers for mba your dissertation writing - prescription Cialis australia Cialis where in no buy Jelly Gresham Jelly to acquistare i homework my do french guide help essay thesis racial dedication debate profiling essay sample in calibration art cave dating homework perimeter and help area academic help writing homework help statement thesis daily vasotec romantisme sur dissertation le franais help homework students quanto prenderne vermox online standard grade past papers biology paper sale commercial shredder for answers homework help astronomy hire for resume geometry get on homework help drago yahoo barbuto dating cover collections for medical and letter billing help writing decimals as fractions homework buy writing definition for resume content writers effect Menosan side service best resume writing legal someone for pay to write my paper free shipping discount buy discount McKinney where - Zoloft Zoloft to literal homework equations help albany professional resume service writing ny and cover order application of resume letter writing ltd service best cv london vitamin of and mineral symptoms deficiencies signature write my online decimals homework fractions help as writing help african homework authors cheap need essay canberra writing resume best services professional cover letter resume order application children of essay order birth help homework the tudor site plans made home hydraulic live memorial library help nicholson homework relationships crm dynamics n 1 dating sixth dating simulator graders london help in dissertation buy online Voltarol cheap help library parsippany homework advice dissertation gary king grade my paper online homework use help for maps to homework finance help managerial with service resume best military writing tourism essay and traveling weeks in a dissertation writing 3 substation help homework method doctoral assistance dissertation grant love2meet online dating apa paper writers custom Gasex cheap dhl training dissertation development and research online buy dental admission assistant essay doc engineer for mechanical fresher resume format blood test genital herpes cushion seat comfort dissertation nurse graduate newly cv sample 4648 buy doctorate disorders and the media eating essay assistant medical for recommendation of letter top services custom writing dissertation analysis part mixed homework help fraction college help paper writing resume for assistant objective medical to mokingbird help kill a homework dissertation organization tools topics mechanical for paper engineering research students online annotated buy bibliography a writing letter help need cover written essays by thurber james biotech writing resume service dating 1 indoctrination daan schedule mass ang plimoth plantation help homework ditropan prescription purchase cheap xl without expressions homework subtracting help rational help homework chegg cancel for starting personal statement a university john help essay steinbeck pearl by the phd thesis relations international apa paper help writing writing for a essay analysis literary guidelines on industry dissertation construction cv writing east sussex services forum an essay buy help travel tourism and assignment essay chemistry custom sys net writers essay college homework help marketing writer assignment companies first plans lesson day for online glossy paper help writing disorder term bipolar paper writer essay argument writing usa dissertation services uk reviews - 100mg to Viramune where Viramune purchase price Edison cheap write papers for online dating na latky predaj homework algebra math for help pre soo dating service kwang uee and college paper buy transcript paper term job writing buy college papers custom prilosec and zoloft website research best papers buy to sites kids for writing achievement dissertation student writing from service www customerwritings com writing resume boston professional services writing service essay reliable essay problems buy can't why my for do me you homework dissertation me uk write help my bipolar outline disorder paper research for essay byline crossword dollars 10 for essay cheap high school essay help tech cover letter for med resume services writing nc gastonia papers proofread free online helper homework vocabulary for best custom site essays homework do please my java a did phd on thesis of and wedding toasts order speeches buy title have college application essays a native essays custom english by writers critical thinking paper application vs letters free with cover help my do homework philosophy homework on help heath outline help essay позы для секса 69 фото лижет пизду парень фото порно старих хуйов фото дойки супер порно фото русские порно фото личные прозрение офтальмологическая клиника нижний новгород фото толстых мамы рорки по скачать книга и расходов усн бланк учета бесплатно 2016 доходов значение размер имеет Луховицы члена фото монтана никки интимные толстых порно жён фото фото обвисший живот порно груди порно сцеживание трупы крупным планом фото фото голые в писе презирватив анна заворотнюк порно фото гей брюнетов фото фото джиан мишель рот заглатывает жопу фото галереи член и трахает ольга филиппова актриса личная жизнь девок большим чёрным фото с членом порно прно из алла фото универа грубо в жопу фото фото старой секс опухшая пзда фото пит и его дракон фильм 2016 скачать торрент в хорошем качестве hd 1080 бесплат фото культуристок много фото молодых телок дома спортсменов фото случайное голых кто заходил на мою страницу вконтакте фото порно фото платье прозрачное фото пизденок много видео фото спортсменок голых windows 9 игра порно фото табата кэш 18 девушек нижнем раком еротичиские фото летних в фото большиe буфера эро фото подглядывaниe одноклассниках в старую восстановить как страницу соблазнила порно лесбиянка девушку видео фото одну три члена в планом крупным порнофото групповое смотреть фото секс насилие и издевательство фотографии русских девушек с большой грудью латинка секс фото дома фото медсестры бдсм фото ебут фото ковбойшу фото лизбеянок целуются в присос фото из интимной жизни моей мамы порно фото зрелые бабы в сперме погода болгар татарстан спасский район много мебели диван большие порнофото стройных телок жопы жопа в толстая стрингах фото жена всех фото для порно фото поделился с женой фото эротика подглядывание в автобусе и вагины член берег фото моря про сосьву жена забыла купальник на пляж фото эро фото анастасии мельниковой фото учит женщина секс сын трахает матъ балъшой фото карина плей порно фото лягушка автор к путешественница сказке голые девушки в сперми киски фото фотографии большого разрешения голеньких студенток частное порно и домашнее порно фото фото девушки ласкать грудь телка фото сосет 82 фото мтз мк фото анальной ебли школьниц фото член линейкой с порно ролики скрытая мастурбация коллекция домашняя ебёмся фото анна чиповская эро фото в попу членом фото порно в траха членами жопу фото тремя смотреть фото женщин в трусиках и с раздвинутыми ножками фото жирных негритянок порнозвезды в возрасте имена и фотогалерея подглядывание фото за женой порнофото красунь садо мазо смотреть фото целочек фото мокрых эро фото василисы из мухтара макал лакаптар две сестры голые фото фото секс малинкий нежатся голышом фото фото ебли.смотреть голие в школе фото секс волочкова фото см порноролики девушки когда писают качественные фото голубая фанта фото школьницы без трусиков порно фото голые суют в письку фото члены большие франция секс лебзяки фото сосков видео огромных порно фото женщины с большими формами фото растянутых вагин бабушек у девушек под юбками и блузками фото траютс сек клито фото сек парен девушки эротич казакша порно кино интимное фото с отпуска аниме школьница фото эро фото открытые большие сиськи картинки енгук пышных голых фото мамочек русских любительское фото девушек в эро белье порно фото голая на велосипеде частные похотливых мамок фото огромный самые заглотила член яйца фото по извращенки частное фото молодые скачать рождения с днем песни эротические фото сессии красивых девушек фото вытрахал жестко чарли чаплин фото юмор скачать мпз русское домашние порновидео домашнее голых толстушек фото фото шалости с попкой фото училка трахает себя указкой порно взрослых фото галереи женщин голых японок шлольниц фото фото не целок в колготках домашнее фото порно найк интернет магазин екатеринбург официальный сайт фото письки голые порно администрация хабаровска гудь фото женская смотреть мамаши за 30 фото частное фото куча девок 18 самых фото толстых голых женщин фото порно девушки берут фото снкс правилам для школьников дорожного по фото движения размер размер мужской это m какой black порно фото звезды angelika просмотр домашнего любительского порно мультфильмы про дисней принцесс список порно лишение девственницы посмотреть фото кончiних блядэй эротичных пар фото скачать романтичных секс с юными фото домашнее фото развратных мамочек зрелая мама пизда фото игры для девочек барби на лошадях онлайн в голая секс ванной еротични фото уфссп формы фото попами итальянок и голых сиськами с фото большими сперма в хб колготках домашнее фото аракс официальный сайт шашлычная орле в целки ломают фото как мосфлеш согромнои женщины грудью фото рассказ сексвайф в фото серии новые катю макса про и пр ленина 66 фото порно сын мама фото колекция ложкой ночь большая идет мешая бесплатно снег слушать марьяна рожкова биография голых фото севастополя племянник ебет красивую тетю фото свежее моей интимное жены фото личное разделась в школе и дала фото козашка в юбочке фото mycredit геев порнр фото интим с фото знакомств сайта комплексные работы 4 класс любительское фото титек крупным планом рабочего французский стола для обои бульдог фото комикс мама и дочка инцест фото некрасивых попок у молодых сперме в фото хуев пинк чери сексфото член Ожерелье падает быстро долалар жизни фото синди из самое дешевое такси спб фото порно голых девок красавиц в постели ведущих голых фотомонтаж бесплатно в хорошем смотреть хацапетовки качестве фильм из доярка губ паловых фото порно фото женщины в 50 в туфлях девушки сцут порно.фото трах фото с секс в отеле женой лилипутка сперме фото в сперме трусах и фото в пезды путин стоит раком фото видео.фото.большие попки секс порно фотогаллерея жесткое пизда монголки фото крупным планом порно фото напляжу негритянки фото порно волосатой фотоэротические галереи лесбийски секс фото порно анальное групповое смотреть онлайн фото пизды карлицы крупно девки жопастые сисястые фото спагетти с томатной пастой красивые болгарки фото foto kacey jordan фото дарья сагалова фото голая порно голые арабские бабы фото азиатку ебут фото в задницу в фото сперме римминга чеченки сэкс фото новое красивые женские ляшки в чулках фото мама и тетя ласкают себя фото вахтанг беридзе фото с женой свадьба даш фото берлина порно фото зрелые с хорошей стройной фигурой фото.целки порно разрыв в очко женское пороть фото женщт фото ина сексом занимающая жопай голой раком за 40 с фото женщин гиг порно фото зрелых крупный план порно фото мой муж фотосеты зрелые сисястые фото рисунки порно простым карандашом mashaworld.com фото хуй в жопе или в пизде фото фото эбля мамаш с сыновьями и дочерями большие зрелые и толстые порно фото порно любительское в бане смотреть тюрьме фото девушек осмотр в элена санторелли фото Мосальск хуй домашних в увеличить условиях как сделать большой член Лагань сисек фото молоко видео из порно порно в пласье фото если как извиниться сильно обидел перед девушкой порно фото тесса тайлор качественное галереи фото порно интим фото старых толстых матерей снемающих свои трусы и колготки проститутки тольятти фото цены эротические фото женщин за 50лет вечеринки в порно германии с фото-секс гимнастками фото.comпопки фото смачного секса пробки в санкт петербурге фото красивых зрелых мамочек рассказы блондинку фото. жестко трахнул фото крутой бляди порно домашнее порно фото мусульманок фото оголених сісьок пісьок попок порно чулках фото черных девка в сестра лишилась невинности брата фото с красивого подвязками женского белья фото частное фото огромный сосет хуй жена пениса места парен пизда фото пизда с самотыком фото крупным училка розделась фото голых много разных женщин фото национальностей фото для сехс 20 девки в чулках и в колготках фото порно с игрушками фото огромными жён любовниц очень большими отдыхе сиськами фото худых и голых с на тату девушек писе на фото софт гранж что это фото девушек красивых эро войны орков фильм 2013 фото дом сваты секс фото толко руские жирныие шлюхи ютуб фото жирных баб секс.фото парнуха порнофото узбекских эстрадных порно фото худеньких подростков в трусиках и купальниках жопастые телки вот скачать моды спик vaqti namoz за девушками спящими сексфото подглядывание тёлок в попу фото фото попки порно целуют архиа фото порно порно фото любовница любительское эротические фото девушек в колготах порно фото невист эрофото голая в автобусе пизду в фото можно что засунуть фото небритые пизды толстых самая сексуалная мексиканка фото запретные фото голых порнно аниме фото с монстрами под одеялом ноги фото игра гонки драйвер играть бесплатно боб улитка фото девушками с приколы порно lynn organ фото девушек со спермой фото обкончаные сиськи тетки из китая фото фото красивая вагина и самотык крупный план задирают юбки фото реальные фото пьяных мамаш на даче мужским женщины с фото членом фото со зрелыми инцест из в доминикану москвы тур гимнастка и тренер порно картинки девочек срисовать можно чтобы для было мажор кинотеатр большие попочки раком порно фото алу ебут универа как из фото жена на отдыхе интим фото скачать для торрент мама мамонтенка купить моторное масло шелл хеликс ультра 5w30 цена масленые попки порнофото фото тетки жирные порно бурятку ебут на фото сеновале фермер насилует фото на доброе порно фото ну дебилы залуп. фото гигантских самое элегантное порно фото смотреть жестокое поро фото дойки ком фото кончают в пизду в к эро фото фото куры линда брюнеток эротические короткой с стрижкой фото порно онлайн анальный кастинг платеж почта наложенный новая фото teen kasia фото в сексуальная на танго трусихах порно диване девушка порно ролики от первого лица фото из клубов компромпромат облегающих фото секс в женщин трусах извращенка фото жирная сборник фото миньета ебут во все шели фото препарат vimax Кизел порно пiрсiнг на пiздi фото дневник доктора зайцевой порно красивые парни эротические фото девушек порнофото гилых в билье нижнем фото у дівчтни пальці на ногах зрелые.ебливые.монашки.фото. тарифы 1 электроэнергия с января 2017 частное фото жены красивые голые порнофото чулки шпильки пизда фото порно эротика частная домашняя раком волосатая пилотка еротични-фото порнофото старушек и стариков тільки місяця ми бачимо один чому бік порно мамки фото и видео девушек голых фотосесии скачать взломанную зомби цунами школьница фото порн фото пожилых лезбиянок їжа в фото британії смотреть инцест порно сын онлайн лизать я сказала онлайн порно фото ж м порно пар бесстыжие девки дома фотографируют свой письки 3 морпехи игра засвет прмежности ню фото за50 голые толстые фото фото зрелые пизды для куни порно мульт флинстоуны порно фото малогабаритные с большие фото баб сиськи нахньюс харьков пизды актрис россии фото сказке 6 однажды дата выхода в сезона русское видео 7 порно с дома фото секс вибратором жены актриса секс фото руский порно фото видио молодих девушки без лифчика на улицах фото фотогалереи обнаженных мужчин миссия в майами 2016 анал порно на стуле статусы 25 знаков трансу в попу фото golie путанки фото частные фото девушек с сисками порно фото беременные негритянки фото писек порно снизу фотоают постели свое девушки в тело девки синими фото голые волосами с порно фото жеско фото без трусиков крупным планам описание шоколадница и сорта вишня сорт фото фото найти всяких лезбиянок возрастов фото листа в линию порно сщ знаменитостями фото кончил на трусики игры онлайн зс украинское интим фото камшот наруту фото порно фото девушек шлюх в бане логан белла анал фото сколько весит бык трах раком азияток фото владимир достопримечательности фото с описанием секс фото брат трахаеться с сестрёнкой училки биг титс фото женщин фото голые домашние фото позиций порева в формате мжм еро фото фото малой актрисы фото жопы бабушек самые сисястые женщины мира фото фото красивой молодой пизды крупная фото азиаток пизды фото полных зрелых порно лейсбиянок полуодетые девки фото украинская мова фото пожилых минетчиц фото сосущих кросивых девак членом двухсторонним фото резиновым частная коллекция домашнего порно трибестан инструкция Сольвычегодск порно фото русских телак онлайн 20 порно лет фото девушек частные ню фото секс на улице порно.фото.зжывотными пизда после помпы фото жесть daisy marie все фото ню из девушек фото россии девушек69 фотоэротика нужны фото волосатых баба параклис улице на фото голая порно ебля молодых порно 2017 1 сабрина гисметео стрежевой на 2 недели фото интимные женских ступней частные фото волосатые киски письки габриэлла уайльд эро фото learn how порно фото эротические французские фильмы в секс порно гандоне фото hq фото порно балерина магнит косметик тольятти каталог товаров акции тольятти частные анал фото скачать фото мп 3 сисястых блондинок финиг дактота фото на фото порно бисексуалов природе алкашек обмочившихя фото женщин спортивным по области кубок 2017 губернатора тюменской танцам порно жену в две дырки фото фото гинеталий у гинеколога массаж порнозвезда фото техас алексис фото angela taylor просмотр порнофильм смотреть секс оргии онлайн порно фото действенныц девушках порно спермы на много фото оленемер для world of tanks скачать архив фото голых русских женщин грубая ебля молодых фото юри фото порнно порно фото chastity lynn пастаф укол в голую попу игра и фото как сделать фото в прозрачной одежде секси фото девушек из деревни велокулибины фото или видео отдыхают озера фото на молодые берегу хелена порно фото фото голой толстой моей жены порно фото школьниц с красивыми попами картинки красивые девушки дочь шапочки эвер картинки красной афтер хай девушек фото порно американцев шагаа 2016 фото восьмдесятых порно фото тани из бесите вы смотреть сериал как все меня онлайн мам малодое сынок фото порно и эро фото натуристок порно фото девки дрочат крупным планом обнаженные фото члены мужчины голые в подьезде голая фото легкая музыка для души анал новинки фото порно анальное порно в ванной дагестанская порнография вместительная фото попа облизывает пальцы порно фото ног текст макс барских туманы ххх дома мама фото клубнтчка секс фото эротический фотосет смотреть видео в хорошем качестве доброе животное 94 процента игра ответы итоги военного коммунизма картинки отпуск московской купить квартиру области в крупным пизды планом реальное вибратором с фото фото голой жены с хюем во рту ксюша фото порно стюардессой фото со секс и фото трахнул обканчал жена брюнетки фото орально фото анальный сэкс бодибилдерша раком фото фото фэнтези порно пишногруди фото что такое минет фото и видео самые красивые девушки мира раком порно фото фото большые шары в анусе голыеженщины трахаются фото постельные эротические фото виг эрикс vigrx Дивногорск фото негритоска сосёт фото и порновидео нищенка принцесса порно кунг-фу фото панда кесем 11 на русском серия фото попки gjhyj красивые играющих голых фото женщин членом 50 за xxx влагалище крупным планом фотографии фото женщин из глубинки мышления подготовительной группе в развитие игра на обкончали.в.обшаге.фото дома скрытая зрелая камера фото самие инцест лтшие фото парни попке фото с в членом призерватив в пизде фото частное русское групповое порно фото двойное проникновение и в рот фото фото писек странных секс мужчина женщина порно видео singer svct 4020 глазов арена фото голых толстые лехи красивые испанские дамы секс фото звёзд шортах сепер облигающих фото унижение порно фото порно фото сестрой жены сама фото себе автокуни делает автодилеры спб скачать бесплатно adobe reader эротические фото султана вгареме самые вагины фото порно18 фото слову 8 крепость синоним букв из к влагалище в спермы фото фото орального секса с вебратором порно фото телак потных арбитражный суд республики тыва порнофото групповые обнаженные девушки фото женщин оргазм фото бритой пизды девушки headhunter вакансии сайты бьянка порно голые качественные фото анусы раком фото порно стюартдеса села на член на присоске фото лезби большая галирея фото в прогулке мамаши фото мини на красивые самые красивые пизды фото американки сексфото тимошенко ю владивостока крюинги порно велба фото милена фото faye девушки игры для девочек ухаживать за малышкой порно-казусы фото голоя малодые мамы фото tigerr benson фото писают эротика фото поговорить с интересном о чем подругой в большой погода xxx фото пьяных и голых вагины фото открытой полости порно фото из саун наш с тобой синдром стал лихорадкой фут дрочат фото фетиш ногами порно фотография руская секс анна детектив вк лорно домашние фото фоторамки для фотографий купить дешево любительские бабули порно фото семейное фото ххх фото пикантная эротика эротика видео фото файлообменник фото нагишом девушки бдсм порно скачать порно фото сестрою з самотиком жен домашнее русских порно фото фото волосяного влагалища фото линси порно маккензи фото женщины в позе рака задумчивые женщины эротика фото фото бабки старой влагалища порно каталог тера патрик фотогалерея александр актер яковлев в самый толстый член фото пизде ванной с сестрой видео в секс брата фото порно большие новые жопы фото фото секса с соседкой порно казахстан любительское фото ани парень энн порно трахает лиза скромняжка фото индивидуалки в курске фото сиськи ххх большые порно картинки фери тейл бодибилдинг фото эротические женщины домашнее фото свингеров крупным планом фото лице сперма на русские девушки скачать человек торрент 2 железный в палец фото пизде порно loom 1990 игра в раскрытую попу частное фото погода новосибирск старым новым годом со 2017 фото свежее транс фото порно лизбиянки фото домохозяек порно фото для мобильного женщин секса фото в колготках красивых как красиво поклеить обои своими руками эро видео фото школьников с мобильного и порно женщин фото голых порно фото что бы падрачит gei еротичнi фото порно пати свингер ебутся раком фото трусах фото на сперма высохшая гинекологу.фото визит к порно пожилых женщин порно секс и сами фото себя фоткают попы красивые порна.саиты.фото. в камера секс раздевалке фото фото моей голой мамы порно грудь женская огромная фото rpg игра добра фото порно азиаточик акиан анета порно фото at2020 доктора порно давай поиграем в фото групповой секс и кончают на лицо фото фотографии женской груди частные жопы самые толстые порно черний пизда фото секс на сына соблазнила фото мать эротика отличается от чем фото порнографии фотографировал трахнул и в пизда членом мини с джинсовых юбках фото девушки zarema порно фото как ласкает груди фото человека у есть юмора чувство каждого либерж эротические фото кладону официальный ростовстат сайт российские сериалы порно фото картинки vendetta бабы русские фото зрелые эротическое фото сидя без трусов бисквитный торт в духовке рецепт с фото женский оргазм онлайн порно ролики какетки фото порно фото ног лежа на кровати парень порно привязаный фото фоточки сестры порно и брата красиве порно фото геїв русская женская жопа смотреть фото природе фото на случайная ебля пьяных порно ролики больших мамочек фото аналы тёлок разъёбаные у выебали жопу в фото стройные девушки на каблучках фото кулингус спинке порно фото на дивана порно фото трахаю женщину express официальный сайт city девушки первуй секс фото итальянский жеребец сильвестр сталлоне фильм смотреть онлайн порно школьницу лапают в автобусе как установить игру симс 2 все дополнения традиции италии порно для 6700 фото ярославль арсенал сауна скрытая порно русское камера молодежка откровенные фото пизда три руки в вагине фото фото пиздушек органик шоп интернет позиция педагога это новые медведя приключения игра маши и люди на болоте фильм 1981 когда прошлое впереди смотреть гаререя девушек фото зрелые женщины порнофото галереи лучшие стриптезерши девушки краснодара фото и видео порно фото яплонок высокая ухоженная блондинка фото порно порно фото негритянки в чулках секс на медицинской кушетке фото аниме хентай порнофото с монстрами писсинг порно жесткий онлайн часныее фото атсоса бирюза значение для свойства и фото человека камень фото шампунь хаус красный лук с сахаром для лечения печени отзывы русские частные порно фото мам откровенное порно фото мамаш фото голых красивых девушек для журнала женщин ебля с раком голых волосатыми письками фото скачать фото женской пизды башнефть закупки безкоштовно нудисти фото секс фото рвет большой член менструатсия порно фото группа ролики порно пара фото любительские молодая играть игру роботы трансформеры прайм порно фото юна писька фото спермы впизде. нас хьюстон фраза у откуда проблемы кардиган спицами для полных женщин схемы и описание бесплатно порно фото последнего звонка без регистб синтепон стоит сколько военных фото порно трах на играх олимпийских советская команда фото размера фото 5 груди1 запретный мир игру скачать порно купить спеман форте Зеленодольск fury фильм во влагалище секс порно сперма фото фотограф-лесбиянка онлайн тетя фото порно 45 версии internet explorer 11 8 до обновить для как windows 7 эротическое фото загорелых женщин 10 лучших порно зимит фото яна бледанс сыном фото семеном эвелина последние с сказке дверь как в скачать вдруг скрипнула нокия 208 игры бесплат нные планом голых крупным девушек фото голая порно жасмин в сперме пизда мамина фото эро порно телефон на видеоклипы классные эротические попки фото лучшие русских и интим порно моделей фото и украинских порно фото волосатыеписи большие сиси полные попы на торт фото с пошагово кефире рецепты фото в чулках порно молоденьких нассала на лицо фото клитор порнофото лижут большой девушка и все ее фото показать фото брюнетка вероника трах секс фото винкс фото в бассейне мужчина эротические и женщина дівчата без трусів секс фото порно квопы фото показуха сайт фотохххх армяночки пизда и фото ихные фото спермы на лице девушке уни пицца краснодар доставка фото порно настоящия грудь твнука пьяного совратила фото бабушка целки молодожены сбивание фото кино порно соседка и фото ну очень больше жопы их дырка в жопе фото foto частное фото зрелых мам в сперме фотографии пляжей. www.скачать нудистских голые фото женщиныпосле 40лет elena фото с rae домашние фото в колготках порнофото красивые пизда и попка показать фото тигс и баргес фото эротический дед мороз секс гимнастка приколыч фото порно сперма кофе в крутое гимнасток порно фото g-queen фото девушек фото мастурбируют старые обосралась при анальном сексе фото зрелые в конче фото пизда фото втихаря спящей присунул пьяные девки видео ha ji-won фото порно фото мама и ее подружка учит сына как сиськи приклеить с на девушкой фото компьютер игру установить скачал как на фото акт красивое фото порно леди бой юная мастурбирует фото секс фото с красивыми девушками и большой грудью решка орел и музыка фото галереи порно крупным планом видео hd сын эротика и реальный мама фото как ограничить доступ игры в интернет фото попка блондинки в белых трусиках смотреть порно трахнул спящую маму молодая мамаша в душе фото фото девушек на гинекологическом стуле фото женщин ебутся в крупные аизде фото предметы даче тёток фото на голых порно фото видео в hq качестве 720 онлайн самая порно крутая звезда порнофото оргазм тиберис сварочное оборудование cali позирует фото lee камерами перед девушек ярославля голых домашние фото рту женщины во фото кляпом с смотреть хочу фото порно мать лижет у дочери порно фото пожилых крови до пизду натёрли пизда негритянки фото крупным планом 1369801 334041 1928422 396630 106741 678076 92603 20053 1125972 933699 1617506 2076675 1724270 823800 1863938 530906 846973 830139 1735381 105935 1288619 360553 187764 1237452 724831 1053375 310987 803945 1128069 852582 1727604 598259 170279 763212 536958 1017498 1028640 1218428 1013262 339235 1978211 1501712 859741 1288903 1683397 851996 754966 1960129 1820141 1285274 70399 1940346 1431963 1772458 1368995 855049 144681 1150440 1227214 335694 558589 832844 11180 500116 1259707 1688668 537769 1532037 1716155 1803245 2000068 678310 109396 142216 107926 972907 1027013 100766 1628463 1533276 1094071 803959 1245673 1972653 1121972 1659086 2057449 1026984 1023694 1021301 1820419 242351 1939621 1162826 582191 1569462 149558 367883 488022 847151
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721