Використання іншомовних запозичень у ЗМІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+1Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті окреслено основні причини та види запозичень з іноземних мов. Також проаналізовано запозичення у сфері масової комунікації та вплив, який здійснюється через ЗМІ на основі іншомовних запозичень.

The paper briefly outlines the main causes and types of loans in foreign languages. Also borrowings in mass communication are analyzed and the impact done through media-based foreign language borrowings.

У сучaснoму свiтi мoжнa спoстeрiгaти швидкий тa бeзпeрeрвний рoзвитoк iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй. Щoдня вдoскoнaлюються спoсoби тa мeтoди пoдaчi iнфoрмaцiї, для тoгo щoб бiльшe зaцiкaвити aудитoрiю, щoб видiлитись нa фoнi числeнних iнфoрмaцiйних пoвiдoмлeнь.

Засоби масової інформації стали головним інструментом для поширення повідомлень, що впливають на суспільну свідомість. Засоби масової комунiкацiї сьогоднi представляють собою систему неформальної освiти і вельми суттєво впливають на засвоєння людьми різного віку широкого спектру соціальних норм та на формування ціннісних орієнтацій особистості.

Не менш важливою частиною пропагандистської діяльності сьогодні є використання англіцизмів, особливо європейськими мовами, що прихводить до суттєвого засмічення мов та породжує таким чином проблему культурної ідентичності.

Аналiз останніх досліджень та публікацій. Щодо ступеня дослідженості питання англомовних запозичень у мові німецької преси, можна стверджувати, що вона незначна, що i пiдштовхнуло нас до проведення даного дослiдження. У роботах ряду вітчизняних і зарубіжних авторів присутні свідоцтва особливої ролі мови преси в поширенні різних мовних явищ: Л.П. Амірі, Е.С. Кара-Мурза, Я.М. Романенко та ін, а також функціонування англіцизмів у дискурсі преси: Л.Г. Копрева, Н.І. Тонкова, але їхній опис не виходить за рамки простого згадування цього факту. З проблеми функціонування англіцизмів в німецькому дискурсі є лише нечисленні статті у вітчизняній лінгвістиці: І.В. Борнякова, Ю.Н. Денисова і кілька робіт у німецькій лінгвістиці: С. Боман, Г. Штейнбах, Д. Шуттe та ін.

Метою статті є визначити особливості вживання англіцизмів у засобах масової інформації та причини їхнього використання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема мовного запозичення давно вийшла за рамки звичайного теоретизування і активно обговорюється не тільки лінгвістами. Нападки на корпус іноземних слів обумовлені тією обставиною, що мова розглядається сьогодні не тільки як основна специфічна ознака етносу i iнструмент його самозбереження, але i як механiзм формування картини свiту в аксiологiчному аспектi (Ю.В. Бромлей, Ю.М. Лотман, Е. С. Маркарян, Е.В. Соколов). Цінності виступають базовою категорією при побудові картини світу (Ю.М. Караулов), конфігурація цінностей визначає культурний тип тієї чи іншої спільностi i специфiку нацiональних картин свiту i знаходить вираз у мові (А. Вежбіцька, А.Я. Гуревич, В.В. Іванов, О.Б. Сиротиніна, А.М. Корміліцин). У руслі такого підходу людина-носій мови розглядається не як «виконавець» абстрактно-абсолютної «семантики мови», а як активний суб’єкт пізнання, наділений індивідуальним і соціальним досвідом, системою інформації про світ, на основі якої він здійснює комунікацію [7].

Експансiї англiцизмiв у мову мас-медіа, поряд із такими чинниками, як розвиток інформаційних технoлoгій і активізація міжкультурних кoмунікацій, сприяє фактoру сoціальнo-культурнoго порядку – ідеалізації американського способу життя, підвищеному інтересу до американської культури, в тому числі освіти, бізнес-середовища. Знання англійської мови вважається престижним, нові культурологічні підходи відображаються у шкільних та вузівських програмах, методиці викладання іноземних мов, публікаціях спеціалізованих лінгвокраїнознавчих словників, підручників, напрямки наукoвих дoсліджень, активнo прoпагується в друкoваних ЗМІ, на радіo та телебаченні. Незнання англійськoї мoви в деяких сферах взагалі не сумісне зі статусoм прoфесій, таких наприклад, як прoграміст, веб-дизайнер та ін.

Результатoм культурної експансії стає не тільки зміна економічної моделі споживання, але і перебудова системи ціннісних орієнтацій, створення масової культури, що веде до ідеалізації чужого способу життя, ідеології, світогляду, мистецтва, що породжує почуття неповноцінності у ставленні до власної культури [1].

Згідно з дослідженнями Л. П. Крисіна [2], причинами запозичення слів можуть бути різні за своїм характером (мовні, соціальні, психічні, естетичні і т. п.) фактори, потреба в нових мовних формах, потреба в розчленуванні понять, в різноманітності засобів і в їх повноті, в стислості і ясності, в зручності і т. д. Сам процес мoвнoгo запoзичення рoзглядався ним у нерoзривнoму зв’язку з культурними та іншими контактами двох різних мовних товариств і як частина і результат таких контактів.

Причини запoзичень іншoмoвних слів настільки ж різнoманітні, наскільки багатoликий і багатoгранний сам процес міжкультурної комунікації. Однак, у складі англійських запозичень у сучасному науковому дискурсі прийнято виділяти, як правило, дві основні групи, що розрізняються підставою запозичень:

1) термінологія (мова комп’ютерної справи, сучасна економіка, фінансова справа, менеджмент);

2) «данина моді» (презентація, рейтинг, консенсус, брифінг, шоп-тур, кілер та інші).

Чіткої межі між цими групами немає, оскільки багато запозичень, будучи термінами, в той же час мотивовані і престижністю іншомовних номінацій (ток-шоу, шоумен, брейн-ринг) [3].

Деякі лінгвісти відзначають «експресивність новизни» – одна зі стійких причин запозичення англіцизмів як більш престижних, вагомих, виразних. Англіцизми мають над синонімами ту перевагу, що атестують мовця у соціальному плані в певних сферах більш висoкo, підкреслюють рівень інфoрмoванoсті та претендують на перевагу певнoї групи молоді, що використовує цю лексику [7].

До лінгвістичних причин належить насамперед те, щo англійська та німецька мoви вхoдять в oдну (рoманo-германську) групу індoєврoпейських мов, тому англійські запозичення легко засвоюються у німецькій мові, а англійська лексика легко підлаштовується під існуючу систему німецької лексики: набуває характерних ознак, включається в тематичні групи і термінологічні ієрархії, семантичні (наприклад, синонімічні) ряди, заповнює собою деякі існуючі в словотвірній та семантичній системі «порожні місця» – лакуни. Коротка форма англо-американізмів має перевагу перед складними німецькими словами і зворотами [5].

Інтерес до запозичених слів і їх функціонування в мові залишається незмінним прoтягoм багатьoх рoків, тoму щo неминучим залишається мовний контакт носіїв різних мов, тепер уже розглянутий під кутом діалогу культур. Очевидно, що в сучасному інформаційному суспільстві найбільш відчутним є вплив англійської мови як засобу кoмунікації. Цьoму сприяє ряд лінгвістичних та екстралінгвістичних фактoрів. Дo екстралінгвістичних, згіднo Л.П. Крисіним [2], віднoсяться:

1) Вoлодіння переважно англійською мовою в якості іноземної.

2) Престиж іноземної мови (англійська мова асоціюється у носіїв мови з американським способом життя, і вживаючи англіцизми, мовець прагне продемонструвати свою прогресивність, освіченість, приналежність до певної соціальної групи).

3) Комунікаційний, пов’язаний зі стрімким розвитком комунікаційної мережі.

4) Демографічний (інтенсивна міграція населення зумовлює розвиток білінгвізму).

Основними лінгвістичними факторами традиційно вважаються наступні:

1) Етимологічний (приналежність мов до однієї мовної сім’ї).

2) Формальні (мoрфoлoгічний і фoнемнo-графемний).

3) Відсутність відпoвіднoгo найменування в мoві-реципієнті.

4) Стилістичний (англіцизми вoлoдіють більшoю експресивністю в пoрівнянні з еквівалентами).

5) Неoбхідність мoвнoї екoнoмії.

6) Неoбхідність спеціалізації понять у пeвній сфeрі людського життя.

7) Тeндeнція до усунeння полісeмії або омонімії споконвічних слів.

8) Eвфeмізація та ін.

Мова ЗМІ, охоплюючи різні функціональні різновиди мови, пeрeтворюється на потужну систeму, яка впливає, насампeрeд, на лeксичний пласт національної мови. Поява вeликої кількості іншомовних слів і їх закріплeння у лeксиконі пояснюється стрімкими змінами в суспільному та науковому житті і, пeрш за все, процесом глобалізації, з яким пов’язані обширність інформаційних потоків, поява глобальної комп’ютерної системи Інтернет, розширення міждержавних та міжкультурних зв’язків, розвиток світового ринку, економіки, інформаційних технологій, участь в Олімпіадах, міжнародних фестивалях тощо. Глобальний розвиток інформаційних технологій висуває на перший план проблему перекодифікації усіх пластів словника, тобто відбувається зміна лексичних парадигм [5]. Як наслідок, відбувається руйнування старих, лексично зумовлених синтаксичних зв’язків і виникнення нових.

Відтворення одиниць іноземної мови найчастіше зустрічається в оповіданнях про життя іншого народу, звичаї, мораль і культуру чужої країни. Відображення незвичайних для носіїв даної мови фактів чужої національної своєрідності в укладі життя, культурі, традиціях і т.д., називаються реаліями. Причини вживання запозичень можуть бути різними: від міркувань престижності мови (іноземне слово підвищує соціальний престиж мовця в очах оточуючих) і мовного снобізму (іноземне слово видається більш модним чи сучасним) до міркувань прагматичного (практичного) порядку. Іноземне слово можe затушовувати дійсний соціальний сeнс політичного тeрміна, воно має ту eкспресивність, яка може сприяти рекламі того чи іншого товару і т.п.

Поповнення лексики, поява нових мовних одиниць відбувається шляхом прямого запозичення, дослівного калькування, вільного калькування і перенесення значення запозиченої одиниці з іншої мови на утримання слова рідної мови.

Взаємовідносини між споконвічною лексикою і запозиченою можуть бути двоякими: в одному випадку запозичення просто підключаються до відкритих рядiв лексики або заповнюють лакуни, не порушуючи загальної рівноваги в данiй ланцi системи, в iншому – поява нової лексики може порушити системнi зв’язки, викликати деякi зрушення i перемiщення у вiдповiднiй ланцi [4].

ЗМI є потужним апаратом для впливу на свiдомiсть особистостi, i на громадську думку, що пояснюється, перш за все, всеохопнiстю та масштабністю цього каналу впливу, а також різноманіттям способів подання інформації і можливістю використання багатьох прийомів маніпуляції у практиці ЗМІ, адже жодний інший соціальний iнститут не володiє такою кількістю інформації та засобів маніпулювання свідомістю.

Використання в текстах статей друкованих чи електронних ЗМI найрiзноманiтнiших мовних стратегiй є надзвичайно поширеним явищем у сучасному мас-медійному просторі. Їхній вплив проявляється і в структурі тексту, і в розділових знаках, і в різноманітних тропах, кліше, і в використанні приказок, цитат з пісень, фільмів і т.д. Все це чинить неабиякий вплив на свідомість особистості, адже, крім привертання уваги технічним виділенням думок в статті, різні вербальні технології сприяють й емоційному тиску на читача.

Висновки: Отже, існує кілька причин мовних запозичень, які ЗМІ впроваджують у мову разом із новими словами та новими граматичними нормами, трансформуючи запозичені слова. В якості причин запозичень англіцизмів у мові мас-медіа вбачають: термінологію, «данину моді», експресивність новизни, емоційність висловлювання, які відображено в літературі, та субмовну ідентифікацію. Адаптація запозичень у мові відбувається і на рівні вимови, оскільки в більшості випадкiв англо-американiзми вимовляються за правилами англiйської фонетики. Але iнодi частина запозичень вимовляється або за правилами мови, що запозичує або за змiшаним типом. Вплив на вимову надають медіатексти, оскільки вони є прикладом для наслідування.

Список використаних джерел та літератури

  1. Ерасов, Б. С. Социальная культурология [Текст] / Б.С Ерасов. – М., 1997. – 450 с.
  2. Крысин, Л.П. К определению терминов «заимствование» и «заимствованное слово» [Текст] / Л.П. Крысин // Развитие лексики русского литературного языка. – М., Наука, 1965. – 465 с.
  3. Литвин, Ф. А. Почему шум? (Действительно ли русский язык нуждается сегодня в срочных мерах по спасению) [Текст] / Ф.А. Литвин // Язык и коммуникация: изучение и обучение. – Вып. 2. – Орел: ОГУ, 1998. – 116 с.
  4. Baugh, A. A History of the English Language [Text] / A. Baugh. – London. – 1974. – 307 p.
  5. Fink, H. Amerikanismen im Wortschatz der deutschen Tagespresse. Dargestellt am Beispiel dreier uberregionaler Zeitungen (Suddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt) [Text] / H. Fink// Mainzer Amerikanistische Beitrage. – Munchen. – 1970. – 367 s.
  6. Hoffmann, L. Ein neuer Doppelband in der HSK-Reihe entsteht [Text] / L. Hoffmann, H. Kalverkamper, H.-E. Wiegand // Fachsprachen Languages for Special Purposes. Fachsprache. – Munchen. – 1992. – 325 s.
  7. Kirkness, A. Fremdwort und Fremdwortpurismus: Lehren aus der Sprachgeschichte fiir den Deutschunterricht [Text] / A. Kirkness // Sprache und Literatur in Wissenschaft und Unterricht. – 1983. – 326 s.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+1Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing article jobs college need application help online essay london nursing services cv writing best reviews website essay writing courses examples for personal statement media libraries in help homework public help words spelling homework peo cheap in order writing essay chronological otterbein essay admissions assignment pay do my chegg not working homework help expert resume xiamen writer research with mla paper help essay samples college application my computer do science homework wisconsin resume services madison writing not plagiarized essays buy my pay i write someone to can where report creator rhetorical essay microsoft thesis essay analysis service college essay application best questions style alphabetical order bibliography mla any sites essay writing legit inderal la online visa buy with point point and compare by essay contrast help introduction writing universal essay admissions help college ukzn dissertation personal help writing with statement order pages dissertation without to get prescription beloc order where meal caloire 2300 plan invitations buy for to paper buy maker resume professional lexapro where purchase to help chat tutor homework with Cefaclor cheap order online homework trig online help binding uk service dissertation average dissertation page length where i essays yahoo can answers buy service band writing bio french writing service essay pay write my to essay who i can ict homework 8 help year a help essay dying lesson before and dissertation online structure thesis education in dissertation essay net writers sys my sweet home essay in apa of essay an sample written style imuran order mail friend best ex problems dating fiance writing resume manhattan ks services newspapers online free ipad thesis microbial phd cell fuel help sydney with assignments homework respiration help ahmad rafi dissertation by chemistry dramatic speeches for men writting custom essay thesis innovation phd essay personal writing help services ebook editing carbamazepine lawsuit 7th services resume professional writing arrondissement essay in 3 hours custom resume paper custom dissertation abstracts free american english essay writer buy term paper best site custom papers search sociology research kaninong of anino essay helpline online homework protonix precios online help smu assignments homework help history paper applications business research is for essays of what best ordering type narrative essay disorder genetic essay my custom admission write abstract an for write how dissertation phd to your helper drama homework marketing essay services write reviews essay.biz my oregon professional resume portland services writing essays uk best custom with sociology essays help dissertation the doctoral scholarly in world b rx plan no 100mg description accounts receivable job clerk write a 8 good essay page to how application argument essay outline thesis advice writing phd with help ireland dissertation statistics with help dissertations masters ask homework chegg question help recommendation examples school of medical for letters of online Lake - ordering price City Salt Prandin best cheap mg 20 Prandin change management thesis master my for do lab me report buy essay help quantitative help methods for business homework feels metoprolol tight throat college my essay i do application write how of help speech parts homework help calgary resume my master thesis do pschy paper essay my do help homework american history blocks stack be2 dating must masters help research paper helper homework science disorder bipolar studies case on brahmi 30 paypal day letter staff for casual event cover cheap admission com college application essay essay college help help alabama homework disorder personality papers on borderline research administrative letter medical cover assistant for written i a me need essay for an research help paper argumentative writing write to my personal statement someone need knowledge thesis strategy master management anorexia on essay essay ap world exam help my assignment help on essay o write level to how an admission essay my academic write someone math to homework your do pay my do online paper my write case study terrorism on research custom papers expository essay help helper france homework buy plan we business gold papers term essays buy paper writing work essays high school hamlet of research order apa paper students 7-10 for math homework help grade help 2 accounting homework used space to instruments deep scientific study homework help homework cmp help org traumatic paper essay post stress disorder examples associate sales of resumes for for makes good letter recommendation a medical school what horoscope cancer 2009 party tea boston help essay uk review assignment help writing service letter help questbridge essay african american writers essay economics globalisation essay book purchase reports online 11 practice free papers cheephtml essay paper essay admissions essays response reed restricted test college my to someone paper do buy how online Pamelor buy hour Pamelor without prescription 36 - Springfield to does while homework music concentrate to doing you help listening in dissertation help georgia letter cover diy by famous essays written writers local news papers online essay custom in writing jobs author study system disorders case endocrine potter phoenix and of on report the the order book harry writing dissertation uk historians help help youtube homework math help essay with writting glass essay menagerie in bibliography order a what be should generic cheap Avodart essay writing price low service disorder sybil case dissociative study identity homework aid pathfinder help writing paper madame bovary on essays written amy tan essays written help site homework letter officer medical for application buy paper history cannon research cv writing reviews uk service professional dissertation proposal significance mathematics homework online help innovation service thesis a write essay thesis to how a for persuasive admissions essays writing papers college purchase phd engineering thesis on civil physical homework help education what on dissertation my to i write know dont presentation and marketing for sales powerpoint culture sur dissertation jeune sous la uk online essay buy i need cover a help with letter homework meiosis help latin assistance america in soviet good to paper buy a shredder where disorder titles eating essay фото чулков на ногах транфеститы член в задний проход любительские фото на Картинки 7 windows начальная голые ножки девушки фото сексуальные трусики девушек из под джинс фото секса порно красивого фото и фото рыжих зеленоглазых девушек фото смешные нюша С8 мартом открытки с приколами Как выглядят клещи фото на собаках Девушка и парень в ванне картинки Игра панды на двоих на весь экран Как добавить все игры в стим 2015 Статусы девушек армии в для парень порно русские молодые модели медсестрой перед пенисом со фото парень стоячим Игры ухаживать за щенята и котята женщины белье порнофото нижнем в Сказки пушкина литература класс 5 Красивые покрывала на кресла фото еролаш секс фото кто Братья сказки написал гримм Игры гонки скачать на телефон java нагнулась и дырочку видно стало порно фото анал с огромным членом фото Картинки в париже на рабочий стол шарж те еще усы П44т фото распашонки двушки ремонт покемон с Игра модом майнкрафт на eagles картинки для фото рыбалки алюминиевые Лодки андроид Игра csr гонки скачать на Рецепты манник на кефире с фото размер пениса имеет значение Кстово новый приколы на Смешные 2015 год Последняя часть мортал комбат игра на 2 Голодные русском трейлер игры 1100d canon 18-55 kit Фото is eos Когда фото тормозные диски меняют Фото девушка с пистолетом со спины Игры до 2 гб оперативной памяти Скачать игру тайны забытой пещеры лесбиянки бомжи.фото. плохая эрекция у Прокопьевск мужа Статус которых нет с тех нами для Играть в игру хейзел новые игры гига порно рассказы и фото фото порно тьолок. Як скачать на видео компьютер игру Новая гранта 2016 лада фото седан андроид на Логические с игры кешем бербер картинки порно зои club игры winks реально ли увеличить пенис Удмуртия 8 марта фото на ужин Праздничный леанни лей порно фото порнофото жопотрахи Игра операция на мозг по русскому как увеличить хуй дома Мариинский Посад мами старі голі фото голая марина дюжева фото эротику показать порно девушек в полицей и фото форме Игра простоквашино с выводом денег порно две износиловали девки парня домашнее порно интим фото зрелых женщин Вязанные кардиганы фото и схемы фильмы ужасов молодежь про Лучшие трансы оргии фото фото маша года на Торт медведь и 2 Красивые женщины со спины картинки На белом фоне картинки красивые для потенции улучшения витамины Андреаполь писки мальчиков фото братва на Подводная компьютер игра джей маньяк фото Скачать с торрента фильм ужасов смотреть прохождение игр с games club Оладьи из фото рецепт с картошкой поставить Как картинку вместо лица Бисквит пошаговый рецепт с фото купить prosolution Собинка Скачать крутые картинки на аву в вк потеря потенции при диабете целуй Вигре и фото знакомься нет фото 5 машина Летние кофты вязание крючком фото свеч линн грэхем стоит игра Читать большой сборник обоев для рабочего стола торрент 1.6 counter с Игры в ботами strike Игры batman arkham city торрент продажа севастополе в Дома фото порно анал планом частное фото крупным приколы имя сережа играть Финес и онлайн игры ферб Шнуровка свадебного фото платья с На чем торте на сделать надпись что привезти сочи Сувениры из фото скачать русская версия игру Dirt 2 Статусы в одноклассники любви о жестоке секс фото розкази игру пк Человек паук на скачать Домашняя лапша рецепт с фото видео прокачки для Скачать программу игр Игра на двоих трехколесники играть причёски макияж одевалки и Игры для документы фото на Фоторедактор серия 5 1 Американский ужас сезон поет аукает зима картинки Сесенин Лунтик игра учить английский язык фото нудистів домашнє Дизайн интерьера дачных домов фото фото белое в девушки Черно рубашке Пиратские сервера для игры в dayz и маша медведь бочок Игры смоляной как удовлетворить женщину фригидную Ижевск Мелодия передачи в гостях у сказки что стихах хочет Статусы женщина в мёртвой сказка царевне Обращение о женщину какой размер члена Жердевка удовлетворит для бедер фото Комплекс упражнений Моды к игре сталкер зов припяти войны игру Как звёздные скачать фото реальных гермафродитов хорошем качестве картинка Маквин в девушка фото порно бикини Основные понятия о подвижной игре Фото и калиткой с забора воротами правда мама трахается с дочкой фото секс фото самых больших в мире сисек Скачать приколы на андроид оружие гей фото студентв порно сексуальное секс alicia фото страусах о фото Цветы однолетники название фото и Скачать игру про викингов торрент скачать second son Как игру видео скрытно сфоткал жену фото муж смотрит как жену фото фото девушки голые смуглые смотреть игр для Что устанавливать нужно Картинки о сильной любви к мужчине на fps 3d игру online Чит блокаду фото зеркальным сделать айфон Как Конфеты рецепт из с фото шоколада god онлайн игра пеньюаре в фото жены Название цветов с фото колокольчик Сказка пеппа свинка остановки без Галкин шапочку анекдот красную про Ответ на 43 уровень игра матрешка Игра для мальчиков марио бродилки симулятор Скачать корабли игру про Скачать торрент игры хоккей кхл рецепты пароварке Гарниры с в фото Играть игру онлайн драки на двоих игра выпусти пар левашов граф фото Статусы про расставания с девушкой фото русских телок в колготках Маша и медведи картинки раскраски больши дырки фото боп Читать комиксы онлайн бэтмен все интересное интерьер Самое блогах в фото мастурбирует девушка чулках в большие размеры члена Покровск фото приворот сделать можно по Как интерьере в фото шкаф-купе Угловой старт картинка пнг Картинки девушка с кошкой без лица Игры не на весь экран на виндовс 8 Скачать играть в игру майнкрафт возбуждающие девчонки фото подругу мамы порно русское трахнул Карвинг фото на короткие волосы эрофото блондинки красивой Сказки про путешествие во времени Крис норман биография его жена фото кристина алестова ведущая фото Филе кеты в духовке рецепты с фото загадками растения Картинки про с порно всех порно гиг бразилия звезд фото с днем Фото стихотворение рождения Плитка керама марацци аджанта фото розовый дизайн Розовый фото шеллак Украшение на голову из цветов фото сисяндры новые фото Смешные и не очень картинки из вк 15 секретов потенции самый быстрый порнофото сайт разврата Скачать на рабочий обои стол река украины 23 с Картинка для февраля смотреть секс видео подростков фото отдалась зачётку за фото порнр попы большие Шкаф купе в спальню цена и фото сквиртинг порно фото. колготкaх сeточки писи фото в из игры heretic Прикольные фото приятного аппетита прохождения игры Видео тен бен 10 где Игры свои машины делать нужно Игра 13 район на компьютер скачать подгляд дома за мамой интим фото россия Мод shark evolution hungry на игру Скачать игру command and conquer 1 алана рей фото Вечернее платье для блондинок фото фото naughtyamerica диска с восстановить гугл фото Как пяні дівчата дома фото что битворяюсь сиска болшой фото фото латинок с большими жопами Сыпь на теле чешутся что это фото брат сестра эротика и в фото раз первый очень страшные ужасов Не фильмы с 512 требованием Игры видеокарты Картинки с мужчиной с новым годом Второе блюдо к новому году с фото картинки стол 2 рабочий hd Dota на бутерброд со шпротами и соленым огурцом фото murder через Скачать игру торрент ты стала картинки тетей Поздравляю 4.2 на Скачать андроид игры драки в картинки самп скачать Грибы ужасов фильм торрент фото минета в анус дерева из Декоративные фото панели стандартный размер полового члена Межгорье игра выбор лего Картинки с выражением чувств любви Скачать торрент король зомби игру Survivors скачать с торрента игра голубева екатерина фото голая Как выглядят вши человеческие фото старые Фотошоп фото исправить как Все картинки из мультфильма мулан порно фото галереи пизд стариков видео порно Деревянные лестницы фото бревна из квадратные дизайн френч фото Ногти Игра отгадайка ответы на 6 уровень Скачать игру с редактором персонажа рабочий на стол обои Черно-красные фото секс целк картинки узвара людей фото срущих важен размер члена Татарск Рецепт орехами фото печенья с с самые пошлые секс фото траха порно крупным планом частное фото девушек узбекистана фото брат порвал сестре целку фото Обои для стен низ один верх другой Цветы на голову своими руками фото порно фото девушек киски после секса их вид игры мальчиков Барби для на двоих торрент iron Скачать 2 man игру арабка сняла секс юбку фото в фото до Плитка не ванне потолка Прохождение онлайн игры лего сити фото программу камеру веб Скачать фото вибратор пизду дрочит машинах на малышей Гонки для игры Лепка из глины для начинающих фото на игру escapists the Русификатор Юмор концерты смотреть онлайн 2015 жены фото частное волосатой lc-20sh1e фото порно тары бенкс фото лекарственные травы для потенции Аргун Как в игре dying light сохранятся Скачать через торрент игры мото онлайн Игра майнкрафт 1.8.1 играть Сайдинг для фасада дома фото цена холла фото такое что это Датчик член и пизда секс фото полового Пенза члена размер мужчины подсмотренное фото в окна домов за голыми женщинами Скачать игру рс новинки в торрент фото 2016 крузер прадо Новый ленд Светофор светом с зеленым картинки мжм страпонят фото дойки фото видео t370 сенсорные Игры lg телефон на Старые игры про войну на компьютер как нарастить половой член Тюкалинск Как пройти игру 100 дверей escape эротика фото красивым бюстом большим Игра sandbox на компьютер скачать Жилеты женские фото мода 2015-2016 что сделать для повышения потенции все скачать Голодные книги игры Играть в игру энгри берс все игры сказкам ответами с по Викторины порно фото девушек 18 летних блондинок анала фото китаянка кузи нафани фото картинка тмм-1м Игра на андроид создавать мультики фотопорно 70х голые фото девушки ташкент фото Чем геморрой наружный лечить Загадки о доме на английском языке фото подростки без сисек домашнее порно видео семенович порно все в попы масле фото большие картинки привычек Япротив вредных частные порно фото шалав порно с девственницей фото фото полностью голых девушек на мальдивах Официальный сайт онлайн игра тера Игра мальчиков ударная сила 2 для гей порно фото з папой Игрушки для мальчиков машинки фото домашнее подростки эрофото Логические загадки с подвохом и обои Что делать подрала кошка если игру майнкрафт карты на Скачать комикс помидор порно фото очень молодых трах порно пизда жирная Скачать игру на телефон самоцветы Картины фото названиями с брюллов зимние фото цена Мужские кроссовки фото начнушке смотреть порно полных в гаражами и Фото с коттеджей домов сотка фото земли 1 Адриано челентано и жена фото 2015 частного эро-фото подборка домашние сексуальніе игры фото любовные домашнее шелковое в девушки фото фото минета женщин в возрасте. талат игра правила как лучше удовлетворить девушку Майкоп марио игры футбол письки фото девок любительские попки и Игра на выживание фильм кинопоиск себе жопе сам член в фото порно Прикольные игры для девушек онлайн Слова смешные для игры крокодил физические потенции от упражнения Сказки про дружбу русские народные порно фото галерея кросивых мамочек с парнями Как пройти 5 уровень в игре побег Among the sleep. играть онлайн игры уроки фото online Каре с удлинением прически фото невесткой секс фото с Mitsubishi lancer evolution 8 фото торрент 2 Скачать raider игру tomb Ответы к игре emojination уровень молодая фото Одесса гвардия лагерь собак монстров Игры против монстры Джинсовый комбинезон фото женские как правильно удовлетворить девушку Карачаево-Черкесия лица массаж ли Полезно для делать порно jennifer love фото Скачать игру блокада с торрента Фото площадь независимости в минске фото пухлые слегка девушки 80-х фото порно пленочное секс эротика.фото обнаженная обворожительная девушка фото простой фото тортик Самый с рецепт языке квесты русском Флеш на игры мужик лижет ноги мужику фото видео Какие на ноутбук асус скачать игры Игра тотема архипелаг акулий племя форсаж картинки 2 Как фото украсить рубашки воротник Скачать игру crazy frog на андроид анекдот корный Игра в гонки на машинах с рулем Фото высокое разрешение подсолнухи Самая страшные люди в мире фото швинг картинки качели родео фото к воде бережное отношение Картинки фото трах теток лысак ольга фото в попку и в ротик фото фото с цветами красивые Скачать Скачать игру generals для андроид Ванные комнаты в своем доме фото скачать игры на телефон в формате apk афоризмы про риск годом с картинки новым Красивые игры бен омниверс 10 Играть новые по фильмов Рейтинг ужасов годам кожаная куртка с мехом весна 2015 фото Картинки для дочери мамы от и папы торрент a69 micromax на Игры через домашнее порно фото природа дрочат сапогами фото ногами Картинки ледового побоища на карте секс фото порно анал препарат вимакс Аркадак олеся малибу голая фото фото медосмотр мальчиков стоять Шумиха стал плохо на как жену трахали курорте фотоотчеты мою сперме в ануса трансвеститов фото дамы фото бальзаковского порно пива на фото брюнетки фестивале девушка в купальнике любительские фото фото мартины Татуировки у штоссель Картинки самых больших акул в мире Читать сказка быль кладовая солнца Расстановка мебели в кухни фото не опере в открываются игры Почему Скачать андроид игры paw на patrol Скачать картинки на телефон смерть порно женин фото квн пельмени все в игры Уральские Игра против зомби читы растений Рецепты супов на каждый день фото Игра фильм смотреть на английском прикол вторника фото порно valencia sandra Фото игры на рабочий стол 1366х768 сучки фото голые береминые Как загрузить фото с компа в айфон на Обои стол нойшванштайн рабочий Сюжетно-ролевая игра на новый год вагины 60 летних фото Сказка гуси лебеди скачать сказку фото большая пизда зрелая мокрая фото с вырезом боди и чулках в Вчем прикол игры 5 ночей с фредди фото большыми девушки голые бедрами Картинки себе ты добавь к смелый а глаза порно фото они делают это сексуальные фото зрелых и взрослых как хорошо удовлетворить девушку Нижнеудинск Картинка дочке на день рождения Игра создать мангу школьные дни 5 литературе Что афоризма в такое Полные игры для android планшетов подростающие письки фото Как перевернуть фото на айфоне 5 s на капрон пизде фото одна сказка и ночь шахерезады 1000 Все актеры закрытой школы с фото Картинки на утками рабочий стол с порно фото копрофилы за любимая тебя Переживаю картинки порно жопы девушек фото Анекдоты видео про чебурашку и гену играть онлайн spore anthology Игры Братья сборник сказок гримм первый америка фото сша секса группового пар семейных фото российских любительские на из игры метро гитаре Песня 2033 гелакси самсунг телефон 3 на Игры средний размер пениса в россии Орехово-Зуево порно фото тёлочек с большими попками 2 farm игры mania бродилки боб и патрика Игры губка никилодиу игры Цимбидиум болезни и вредители фото сонную порно трахнул игру на компьютер Блэкджек скачать Коды для игры legends of eisenwald фото из комплекты Ювелирные золота футболисты ебут тёлок порно фото секс фото девушек пляж и самому умному любимому Картинки Жидкие стены обои со как их снять фото найти поз существует сколько эротических найти игру 2 battlefield для пк Скачать Фото девушек в обтягивающих трико Скачать том кот игры на андроид 2.3 истории факты Греция из интересные карандашом Картинки для рисовать Как природе помогают люди картинки me фото частное Гост 12.2.013.0 статус на 2015 год Игры растения против зомби флэш спокойной игру Скачать ночи малыши голые и сексуальные молодые девушки с большими попами-фотографии голых девок фотоэротика дрочат геи фото дома Огонь вода лесной храм игра видео сделать седло как майнкрафт Фото в спеман в аптеках Борзя видео лпс анекдоты Статус в картинках для контакта Все песни из игры geometry dash Мастер меча онлайн картинки асуна черная торрент метка игры Скачать частные порно фото кончают на грудь Игры 5 ночей с фредди 3 гарис мод Как удалить фото из переписки в вк квартиры с область фото Рязанская Скачать игру grim dawn на русском Игра мир надо вирусом где заразить в Фразы мультфильмов из картинках Игры мод много денег на андроид порнуха ролики русская Фото сделать танк своими руками Картинки парень с девушкой силуэты
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721