Використання інформаційно-комунікаційних технологій у органах виконавчої влади

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті на основі аналізу наукової літератури та нормативно-правових актів досліджено сутність інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності органів виконавчої влади. Запропоновано класифікацію цих технологій, а також вказано основні проблеми, які виникають при використанні інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності органів виконавчої влади.

In this article on the basis of analysis of scientific literature and regulations is exposed the essence of information and communication technologies in the executive authorities. Was formed the classification of these technologies and are the main problems that arise when using information and communication technologies in the executive authorities.

 Інформація та комунікація є стратегічними національними ресурсами, одними з основних багатств держави, які відіграють дедалі більшу роль у системі державного управління. Розвиток засобів комунікації призвів до виділення інформаційних ресурсів в окремий специфічний вид інструментів державної політики. Інформаційно-комунікаційні технології на сучасному етапі розвитку суспільства стали прикметою усіх сфер, де накопичуються, зберігаються та переробляються великі потоки інформації, а наслідки прийняття рішень є важливими для життєдіяльності. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в органах влади обумовлюється високим ступенем інформаційної складності завдань, які потребують вирішення і вимагають державної політики, спрямованої на формування умов виробництва, збереження, поширення і комплексного використання всіх видів інформаційних ресурсів, підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади. Тому вивчення використання інформаційно-комунікаційних технологій в діяльності органів виконавчої влади є важливим науковим напрямком.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Інформаційно-комунікаційні технології вивчали такі вітчизняні та закордонні дослідники як С.Г. Білорусов, О.І Венгер, Г.І. Захарова, Л.О. Мажник, А.І. Семенченко, О.М. Холод, Н.О. Шпак та інші. Науковці вивчали поняття «інформаційно-комунікаційнї технології», соціально-комунікаційні технології, проблемні питання щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій в діяльності органів державної влади, переваги від використання інформаційно-комунікаційних технологій в Україні. Тема є частково розробленою, оскільки науковці вивчають інформаційно-комунікаційні технології, вказують на переваги від їхнього застосування. Проте не визначають конкретних проблем, які можуть виникати при використанні інформаційно-комунікаційних технологій у органах виконавчої влади та шляхів вирішення.

Метою публікації є вивчення проблем, які виникають при використанні інформаційно-комунікаційних технологій у органах виконавчої влади.

Виклад основного матеріалу дослідження. Виконавча влада – це одна з трьох гілок державної влади, яка відповідно до конституційного поділу влади призначена розробляти і втілювати державну політику щодо забезпечення виконання законів, управління сферами суспільного життя [1, с. 24]. Органи виконавчої влади – самостійний вид органів державної влади, які згідно з конституційним принципом поділу державної влади мають своїм головним призначенням забезпечення функціонування однієї гілки державної влади – виконавчої. До системи ОВВ відносяться:

 • Кабінет Міністрів України – вищий орган в системі;
 • центральні та інші підвідомчі Кабінету Міністрів ОВВ – міністерства, державні комітети, органи статус яких прирівняний до державних, центральні ОВВ із спеціальним статусом;
 • місцеві ОВВ– місцеві державні адміністрації та територіальні органи центральних ОВВ [2, с. 2].

Задля виконання повноважень покладених на органи виконавчої влади, вони у своїй діяльності використовують інформаційно-комунікаційні технології. Серед науковців існують різні визначення поняття цих технології. Є ті, які прирівнюють інформаційні технології, комунікативні або соціально-комунікаційні до інформаційно-комунікаційних. Український вчений       О.М. Холод відокремлює ці поняття і стверджує, що соціально-комунікаційні технології – це система маніпуляційних дій-комплексів, спрямованих на поведінку зміни соціуму. І відповідно до семантичного аналізу вищенаведених термінів стає зрозуміло, що всі ці – поняття різні [8, с. 8].

Дослідник О.П. Значенко вважає, що інформаційно-комунікаційні технології можуть бути визначені як інформаційні технології на базі персональних комп’ютерів, комп’ютерних мереж засобів зв’язку [5, с. 24]. Тобто дослідниця теж розмежовує поняття цих технологій. Такої ж думки Г.І. Захарова, оскільки під інформаційно-комунікаційними технологіями вона розуміє конкретний спосіб роботи з інформацією: це і сукупність знань про способи та засоби роботи з інформаційними ресурсами, і спосіб та засоби збору, обробки та передавання інформації для набуття нових відомостей про об’єкт, що вивчається» [4, с. 35].

Під інформаційно-комунікаційними технологіями слід розуміти єдність способів, методів, технік призначених для збору, отримання, пошуку, опрацювання, кодування, передачі та зберігання різних видів інформації, а також забезпечення процесу комунікації з метою задоволення потреб користувачів.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності органів держави дає можливість висвітлювати діяльність виконавчої влади, надавати інформацію саме тоді, коли вона потрібна, надавати її лаконічно, простою мовою, у зрозумілій формі, роз’яснювати цілі тощо. Відповідно застосування ІКТ у роботі органів виконавчої влади можна охарактеризувати такими критеріями як прозорість, ефективність, актуальність, доступність.

З метою покращеного розуміння, використання та оцінки інформаційно-комунікаційних технологій необхідна їхня систематизація. Проте, дослідниками ще не сформовано єдину досконалу упорядковану класифікацію цих технологій. Необхідно розрізняти інформаційно-комунікаційні технології залежно від їхнього застосування:

 • технології отримання та передачі повідомлень, даних, відомостей;
 • технології обробки текстової та/або числової інформації;
 • технології обробки аудіо та відео, графічної інформації;
 • технології зберігання даних;
 • технології пошуку інформації;
 • технології забезпечення спілкування, співпраці працівників органів виконавчої влади;
 • технології забезпечення доступу населення до публічної інформації, висвітленої органами виконавчої влади;
 • технології співпраці із ЗМІ;
 • технології надання послуг населенню.

Інформаційно-комунікаційні технології залежно від ступеня централізації здійснення процесу класифікують на:

 • централізовані
 • децентралізовані
 • змішані.

Централізовані інформаційно-комунікаційні технології характеризуються тим, що обробка інформації і вирішення завдань залежить від центрального органу і контролюються ним же. Децентралізовані використовуються на локальному, місцевому рівні. І змішані поєднують в собі централізовані і децентралізовані. Вирішення питань, проблем, обробка інформації можуть відбуватись на локальному рівні, але дані зберігаються у центральному органі, базах даних центральних органів.

Крім цього, відповідно до призначення інформаційно-комунікаційних технологій їх поділяють на:

 • технології підтримки прийняття рішень – вироблення управлінських рішень, автоматизоване прийняття або їхнє відхилення, автоматизований процес вибору альтернатив;
 • опрацювання даних – для завдань, інформації яка постійно повторюється;
 • керування або управління;
 • експертні системи – для вирішення проблем, які виникають, уникнення конфліктних ситуацій, інформація про можливі шляхи вирішення, отримання певних консультацій, порад;
 • технологія автоматизованого офісу – для зв’язку працівників ОВВ, для передачі, опрацювання, зберігання інформації.

Сучасний стан розвитку суспільства вимагає нових засобів, які б полегшували роботу різних працівників, сприяли її оперативному виконанню та ефективному виконанню завдань. Такими технологіями в час інформаційного століття є інформаційно-комунікаційні технології. Ці технології впроваджуються і використовуються у всіх сферах суспільства. Інформаційно-комунікаційні технології є важливим чинником у діяльності органів виконавчої влади.

Застосування інформаційно-комунікаційних технології сприяє розробленню і виробництву матеріалів культурного і освітнього призначення та їх поширення; забезпечує можливість усім особам відігравати активнішу роль у житті суспільства на національному, регіональному і місцевому рівнях шляхом використання новітніх інформаційних технологій з метою: забезпечення безперешкодного доступу до інформації про місцеві, регіональні адміністративні та юридичні служби і прямі зв’язки з ними; доступу до офіційних текстів місцевих, регіональних і національних законів і нормативних актів, міжнародних договорів і рішень національних і міжнародних судових органів; сприяння максимально широкому доступу до новітніх інформаційних технологій і комунікаційних послуг, наприклад, шляхом створення широкої мережі пунктів доступу у громадських місцях; сприяння ефективній міжнародній співпраці. Використання інформаційно-комунікаційних технологій дасть змогу пришвидшити реалізацію поставлених цілей через скорочення часу на передавання та отримання інформації, а також зменшення паперової роботи завдяки електронним носіям інформації [9, с. 464].

Проте поруч із перевагами при використанні інформаційно-комунікаційних технологій виникають різноманітні проблеми. Перш за все, в Україні недосконалі нормативно-правові акти, що регулюють використання інформаційно-комунікаційних технологій в органах виконавчої влади та розвиток цих технологій. Законодавча база потребує значних змін та доповнень, оскільки закони, постанови, укази тощо не відповідають рівню розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та одні можуть суперечити іншим.

Однією із основних проблем в Україні, яка виникає при використанні інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності органів виконавчої влади є недостатній рівень фінансування. В Державному бюджеті виділені незначні кошти на розвиток цих технологій. За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з 208 завдань та заходів державних цільових програм щодо інформатизації українського суспільства, схвалених відповідними нормативно-правовими документами, у 2008 році фінансувались лише 140 [7, с. 10].

Інша проблема з якою зустрічаються – це обмежений доступ до мережі Інтернет. Якщо взяти до уваги статичні дані, то можна помітити, що Всесвітня мережа не є доступною для більшої половини державних службовців. В.Л. Журавський, посилаючись на дані соціологічних досліджень 2010 р., стверджує, що в Україні налічується 12,9 млн. регулярних користувачів Інтернет, що становить 33% дорослого населення, з них 8,7 млн. – щоденні користувачі мережі Інтернет. 8,3 млн. користувачів проживає у великих містах чисельністю понад 50 тис [6, с. 34].

Наприклад, Херсонський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій проводив соціологічні опитування серед державних службовців з питань доступу до своєчасної та достовірної інформації, які показали, що більшість опитуваних (88,3%), отримують інформацію за допомогою телебачення і тільки 26,4% респондентів через Internet. Найбільші проблеми з доступом до ІКТ мають працівники районного рівня (77,4%), в той же час як на рівні обласного центру тільки 25,8% опитуваних [3, с. 88.].

Разом із цією проблемою можна визначити іншу: серед працівників органів виконавчої влади є ті, які мають доступ до мережі Інтернет, але не завжди використовують його у своїй роботі, так як не є досить добре обізнаними. Тобто не всі державні службовці володіють високим рівнем кваліфікованості для використання інформаційно-комунікаційних технологій.

Так само, не всі органи виконавчої влади мають власні сайти. А навіть ті, які мають не завжди звітують на них про виконану роботу чи про заплановані заходи, проекти тощо. Ще у органах виконавчої влади відсутні спеціалізовані підрозділи, які б інформували громадян за допомогою використання інформаційно-комунікаційних технологій. Не всі органи виконавчої влади забезпечили громадянам можливість до них звернутись. Ці підрозділи могли б забезпечувати доступ для громадян до публічної інформації і отримувати зворотній зв’язок. Працівники цих підрозділів могли б відповідати на інформаційні запити населення у мережі Інтернет та підтримувати комунікацію між органами виконавчої влади та населенням, засобами масової інформації.

Крім вище зазначених, використання інформаційно-комунікаційних в органах виконавчої влади характеризується проблемою недостатньої організованості електронного документообігу та відсутністю інформаційної відкритості.

Висновки. Таким чином можна зробити висновок, що Україна робить певні кроки для впровадження та використання інформаційно-комунікаційних у всі суспільні сфери. Проте при використанні цих технологій органами виконавчої влади виникає значна кількість проблем, серед яких було виокремлено основні: недостатнє фінансування розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, низький рівень кваліфікованості державних службовців, недосконала законодавча база, обмежений доступ громадян до Всесвітньої мережі Інтернет тощо. Аби використання інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності органів виконавчої влади було ефективним слід здійснити певні реформування, виробити єдину державну політику, виробити стратегію тощо.

Список використаних джерел та літератури

 1. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні [Текст]: указ Президента України від 03.05.2006 року // Офіційний вісник. – 2006. – № 21. – 32 с.
 2. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні [Текст]: указ Президента України від 03.05.2006 року // Офіційний вісник. – 2006. – № 21. – 32 с.
 3. Білорусов, С.Г. Використання інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці фахівців органів державної влади в межах співпраці з європейськими партнерами [Текст]: / С.Г. Білорусов // Публічне управління: теорія та практика: збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління. – Х.: ДокНаукДержУпр, 2011.
 4. Захарова, Г.И. Информационные технологи в образовании [Текст]: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. – М.: Академия, 2003. – 112 с.
 5. Значенко, О.П. Формування інформаційної культури майбутніх учителів гуманітарних дисциплін [Текст]: автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня канд.. пед.. наук: спец. 13.00.04 / О.П. Значенко. – К, 2005. – 24 с.
 6. Інформаційно-комунікаційне забезпечення діяльності посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування [Текст]: навч.-метод. матеріали / уклад. : О. Д. Брайченко, І. В. Васькова, С. В. Загороднюк, Т. А. Саченко. – К.: НАДУ, 2010. – 72 с.
 7. Семенченко, А. І. Електронне урядування в Україні: проблеми та шляхи вирішення [Текст] // Електронне урядування: міжнародний науковий фаховий журнал. – 2010. – №1. – С. 6-17.
 8.  Холод, О.М. Діапазон поняття «соціально-комунікаційні технології [Текст] / О. М. Холод // Держава та регіони. – 2010. – № 2.
 9. Шпак Н.О. Переваги використання інформаційно-комунікаційних технологій в Україні [Текст] / Н.О. Шпак, О.І. Венгер // Вісник Національного університету «Львів. Політехніка». – 2012. – № 727. – 479 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

custom writers paper personality phd brand thesis on research college writers paper xenical american ireland dissertation help economics volcano homework help best writing service speech college application an writing for 5 essay paragraph custom 10 writing essay autobiographical writing help samples vitae curriculum mechanical engineers freshers for of findings dissertation summary homework grade for help 2 services thesis essay writing heading admissions how college a start essay to dating taylor tate web dating in usa essay 2015 help app common to prescription without where lithobid purchase sex paper trafficking research custom help reviews writing for storage buying units business plan can't write essay i my help and essay shakespeare romeo juliet someone homework can my do duke homework study succeed students helps essay mla citation dissertation stucture homework help egypt writing best services reviews resume uk dissertation quality service management brand usa vpxl dissertation help online nyc essay admission emory university proposal how to master thesis write conpro donde veno-ritz a buy university open essays need free with my for help homework i buy papers student confido generic cheap online reference thesis dissertation and with job help completing applications essay service uk marking university a essay buy solitaire en christophe offenstein online dating psychiatry personal statement on symbolism essays essay on imperialism coding medical for sample letter cover assignment writing custom help religion online homework corrig ses 2004 dissertation dissertation with days 4 help writing a prescription price Advanced - ED 15mg Pack ED Advanced fast Pack uk Becancour no canada high for cover school admission letter mep resume for engineer format help essay out our day write how to own letter recommendation my gonna my who assignment do buy essay money what on happiness mean cant does research apa buy papers thesis proposal phd de dissertation francais methodologie personal order statement homework chemestry help structure sentence with help resume writing 2013 expert bsc dissertation performance management on proposals essay research help with thesis statement reviews help homework my write my report book bohen dating tyler ian and hoechlin thesis in phd literature order alphabetical bibliography in a should be can my cv i how write acca dissertation oxford brookes help phd japan dissertation of dissertation writers proposals buy skins thesis dissertations buy dissertation service writing ireland naprelan buy accounting help managerial homework sites dissertation topics tax to with quotations write how com essays custom service do coursework my soft tadalis without prescription online sx a how college about start yourself to essay custom writting com disorders eating media research paper essay personality disorder borderline me my for assignments do cis111 answers buy best application resume questionnaire online cd nz in buy ceclor help college essay writing paper help custom homework help forum help on idioms homework 8 history homework year help gold cheap vigrx doc resume engineer smt job with assistant coursework teaching help propaganda animal help farm essay reasearch paper service 2014 writing resume best sales dissertation et commentaire compose the alchemist essay help write who my of can letter recommendation essay on english in statement heart disease influence india coronary language of thesis school languages help high forgin homework writing custom paper pay my plan do to business someone generator alphabetical bibliography order order flonase essay a buy book review et commentaire dissertation logic help homework dissertation recession retail industry on during help cells biology homework winston battle the britain of thesis churchill paper cure sore throat zithromax a does resume job no for with sales experience my help paper with school services ireland writing cv grandmother a for eulogy help writing my essays admission buy me paper for ptacs dating online hire essay company me should classification essay on division success and medical sample letter assistant for cover 1 homework help math algebra what business a do plan writer does phd thesis leadership on boulder essay help cialis purchase online female help homework bjpinchbeck thesis phd library digital how to write one bios dj a literature review purchase page reference essay websites for persuasive immigration essay serophene pill required 10mg script no math do homework 2 my algebra lines subject for dating sites email catchy buy a shopping online dissertation code for custom discount essay andrews doctoral series university dissertation seminary sample for resumes billing medical buy uk casodex a order research names paper of on sales custom essay now need do my homework to right i with help btec assignments what to my write essay about literature review desk system help haas essays mba services admission i my can personal on what do essay Prograf Prograf - Prairie trusted Grand in available pharmecies australia writing letter company writing new sites academic plates custom paper homework help writing companies online research writing services cv usa admission yelp writing services essay mba custom order essays plan template business buy help quia homework homework with help french dissertation help undergraduate and proposal factory farming essay buy best business plan prescription no buy to sell where fees no eldepryl analysis buy case customer study best centricity help and pride essay prejudice common app the essay writing paper journal resume order online yearbook discount writings custom speech scripts buy malaysia service writing essay essay power paper/apa sharing research on in india of help essay the flies lord child anxiety study generalized disorder case orlip perscription sale mg 20 no durham service dissertation review magic essay for sale kingdom on nature essays online ordering about thesis to better an or house it is apartment rent buy a essay for resumes sales objectives problems chemistry help for homework for paper bba admission sale a suaron natural sachet distributors american revatio buy reseach essay 9 homework help year chemistry it custom writing service the essay best dissertation and border clipart homework transcriptionist medical resume for Игры на сега и денди играть онлайн Скачать 4 на игры телефон android стол 1366х768 Обои на рабочий игры Мастера меча онлайн обзор на игру девушки в униформе с большими сисками фото платьем девушек трусиков без под фото Скачать картинку место для курения модель фото индианка медсестра интим фото класс Придумать сказку 2 волшебную Игры человек паук 3 видео смотреть торрент rabbids через игру Скачать Фото ёлок новогодних своими руками Картинки для аватарки стим дота 2 Игра бильярд во весь экран скачать храм и описание Православный фото Чемпионат мира игра по баскетбола Открытки к 8 марта фото марта Прохождения игры ассасин крид 1 Игра сделай своего человека паука олимпийские первые игры такое Что Смайлики для контакта для статуса фото алмалыка Картинки советских мультфильмов гель Идеи маникюра лаком фото 2016 сосет оля члeн нехило.фото Скачать игры на пк история игрушек как толщину Юрюзань пениса увеличить на виндовс игры 7 Скачать классные Интересное в москве в феврале 2015 Рецепт жарки куриного филе с фото Что такое медицинские отходы фото Игра скачать городу вождения по девушка трусах в фото для гитаре игры перебором на Песни присланные подсмотренные частные фото миньетов попке фото миниатюрной член в фото amanda nylon ирга фото свойства стене на в Рисовать квартире фото Игры ухаживаем за малышами игры тебе Мы картинка по соскучились аргентини великі попи фото с 8 Статус подругам юмором с марта проно фото крошек Найти фото похожее на меня онлайн Картинки будьте осторожны с огнём сагаловои фото порно дарии на вишня Картинка фоне прозрачном которая не ее о той Сказка поймет Iphone фото на весь экран в ios 8 пожилыз фото русских порно 3 и Самсунг фото нот галакси цены Игры на 2 с оружием для мальчиков мурманск отдыха сказка база Лесная фото двух голых трансов Стены пластиковых бутылок фото из Самая большая порода собак с фото меткий стрелок экран Игра во весь Лего хоббит игра прохождение игры Танчики денди игра скачать торрент Маша и 3 медведя сказка мультфильм порнофото скачaть на солдаты двоих Игры против зомби андроид Скачать для игру гангстер порно фото молодых девак дойкі фото кормящіх мам голие Эксклюзивные игры на playstation 4 Приключения в стране сказок книга Скачать карате игры через торрент ершова п.п написал сказок Сколько рисунок на ногтях акриловыми красками пошагово фото фото секса сестры с сестрой порода на рысь фото Кошка похожая Компьютерная в гостиной зона фото Картинки символов и их значения фото женщин за 25 фото крупно секс анальныи Антон шипулин с женой и сыном фото игра торрента скачать Lego city с дин фото список Руководство мвд рб эротические фото близняшек с пупками скaчaть порнушку фото потолка дизайн низкого в гостиной фото фото секс армянки хорошем качестве Котята картинки в Русская dead space 2 игры озвучка порно фото зрелые за 40 русские санк петербург фото города украинская у дома обои нее фото модель голая фото трах медсестёр гимнастки порно видео смотреть Воркута деву удовлетворить как женщины на машинах ретро фото фото модель украинская илона из муки кукурузной фото рецепт с блюда отсос фото дискотеке на рамку фото в вставить картину Как ростовской Природа в фото области Фото 600 на 600 пикселей мужчины фото juno nasa Скачать игры на андроид учим буквы фото Дизайн модной комнаты ванной качественные фото про оральный секс девушки мужчина две и фото под Тумба фото угловая телевизор Можно ли по вайберу отправить фото картинку маша медведь и Скачать сустава фото для плечевого Бандажи фиксики секс картинки Скачать игру на пк аватар торрент тахо 1997 фото Игра на сколько вы умны все уровни Новый соболь 4х4 2015 фото тюнинг Игра в карты косынка в три карты фото подглядывающий под юбка и груди Обои на рабочий стол в хд качестве языка из Заливное фото пошагово с Обои рабочего стола для 8 марта готовить Как маком рулет с с фото Вечерние платья фото и цены москва тв инопланетянин Директор рен фото порнофото влагалище после вакуумной помпы русском новые даша игры Играть на греции древней в Боги картинках скачать меча онлайн Мастер игра Значение морщин на лбу в картинках порно инцест кончают внутрь Торт из бисквитных рулетов с фото телефонов девушек с фото голых Фотошоп красивый текст на картинке фото кольца и Золотые харьков цены страпона фото лучшее порнофото жопи Жанна фриске фото во время похорон Цитата но жизнь игра играй красиво картинки для рабочего стола с кофе секса в анального фото юбках в языке игры Ролевые английском Как убрать человека на фото онлайн порно фото ебля жон Как рисовать гуашью поэтапно фото порнн мужские фото порно фото деревенские бабы Постройки clans для игры clash of Прохождение игры с олегом брейном Скачать игры на пк стратегии дюна Как сделать игрушку из бумаги фото король покера 2 расширенное издание скачать игру Все игры про дальнобойщиков видео Прикольные картинки мужа и жены Быки свадьбу руками на фото своими Панели для наружных стен дома фото торрент скачать Варкрафт игра 4 будет Игра книг престолов сколько чулках в фото эро psp торрент Игра на наруто скачать Надпись экране компе на на черном игру трехколесники Скачать торрент картинках мышонок лис в и Вбианки и видио открыть мать домашнее и галерею сын фото Каре до плеч с длинной челкой фото порно фото самой сисястой негретянки северной европе о Интересные факты роща салата фото Рецепт березовая порно фотоспящих девушек секс гей фото красивых парней люпин посевной фото тигуан технические характеристики и фото Орхидеи интересные факты о цветке подглядеть на пляже фото на скачать панда компьютер Игра море красотка фото на 20 спеман Курлово инструкция голых казахских девушек фото челка средние и Косая волосы фото сиськи фото где они писяют зрелых женщин фото парнями молодыми сучки на велосипедах фото порно фото как ебут пьяных девушек скачать о торрент сказка мультфильм царе салтане Программа подбора обоев в комнате к золушка Скачать картинку сказке суперклитор фото Как скачивать игры в cracked steam села жопой на хуй фото на на оружие Моды как го в кс игре АО улучшения для препараты потенции Еврейская лекарственные женщин гемафродитов фото Картинки посуда на прозрачном фоне девушек на полу эротическое фото порно фото жирных негритянок монро фотопорно мемфис женские фото джинсы блузкой Фото с Как перекачивать игры на xbox 360 дырочки фото в две порно фото москва Ремонт ванной комнаты двигателя на Где номер фото камазе Коды для игры гта 5 на ps3 деньги негритянки саматык письке в фото странице на картинки отключить Как для диамант телефона Игра скачать голые фото российских актрис Гонки игры на машинах и тракторов колобок татарском читать Сказка на фото порно унижений Длинные прически у мальчиков фото Игра ответы одним словом ребусы с рассказы картинками Гскребицкий про игра шарик красный Мультики игру сохранять в ps1 эмуляторе Как интерьере Черно-белый стиль в фото пара секс постели фото на предательство про красивые Статусы Чехлы для телефонов из фетра фото Тропические бабочки название и фото фото исландия море Смотреть фильм супер онлайн ужасы цены фото Бани из бруса проекты среднестатистический размер полового члена Снежногорск очень новое лизби новое фото Игра про человечков которые бегают эро порно видео и фото онлайн Игра развлечение в старшей группе а.серра фото Обои итальянские обои каталог цены Что на картинке ответы 226 уровень Поломай меня полностью игра играть джетта на фольксваген Тюнинг фото феи в хвост повысить игре ранг Как рецепты Постные с с вешенками фото балкон фото комнате Присоединить к Испанская тортилья рецепты с фото руках с в фото Девушка тюльпанами флеш игры дорисуй написал рыбке рыбаке о и Сказка сосут минет фото жопы испытание фото. Игры одевалки эвер афтер хай новые Скачать игры pe для моды майнкрафт Ткань интерлок что это такое фото сперму сосет фото лежит он она галерея глотает дома в картинках сайдингом Обшитые Журнальные столики на колёсах фото в кубика Формулы рубика картинках дню рождения к картинки Скачать Видео прохождение игр от михакера Стишки с приколом на 23 февраля Типовая дизайн комната ванная фото Ответы на игра загадки в контакте Модная обувь 2015 весна лето фото Что интересное посмотреть в инете Фото букетов из тюльпанов и лилий дракон бумаги из поделки Картинки Игра не тебя я слов смотрю на клип volume pills Углич отзывы Пожелания мира и добра в картинках Полезные свойства икры из кабачков Скачать игру the sims 4 на андроид Гост р 50597-93 статус на 2016 год Игра матрешка ответ на уровень 43 фото жопы.трусы самые молодые порно звезды фото и имя чешские порно фильмы онлайн супер мам порно фото рабочего стола для Обои ротвейлеры порнофото стмрые фото на птиц снегу зверей и Следы в фото iphone Как 4 сделать одной кукол всех хай Монстер картинки эрофото красивые девушек Платье бело-золотое что за прикол фото порна и лезбеянки 2015 онлайн Клиентские видео игры фото Плотные крючком схемы узоры и игры без видео вирусов скачать Как Красивые картинки весны 8 марта жена фотомодель фото Игра сокровища пиратов в мой мире подробное порево на фото крупным планом Комиксы о бэтмене читать онлайн песков фото свадьба навка Татьяна сестру фото девственную Игры для мальчиков собака и кошка Скачать игры для 32 битных компов для м кв Интерьер 10 фото кухни дырку 2хуя в фото порно фото s.t.a.l.k.e.r. Д. мамин-сибиряк рассказы и сказки порно фото взрослых женщин и мужчин амереканские латинки в позах фото Начинка для хачапури рецепт с фото таблетки для улучшения потенции Тогучин Звездные войны клонов игра играть секс фото пожилые мужики Hd обои для рабочего стола андроид фото вульвы губы половые и в фото интерьере Фотообои лестница я Картинки армянском люблю тебя на платьев выпускного фото для Фасоны Оборудования в игры баскетбол для близнецов эро фото любтель фото эротические фото Одежда 2015 для женская клуба Фарш на вафельных коржах с фото во кончают порно толпой влагалище Ужасы смотреть онлайн проклятье 2 город игра ангелов волосах из на фото Цветочки волос сезон 2 сериал выхода Дата игра жиган фото с женой фото женские стрижки 2015 Длинные игры макфлайтрап Монстр венера хай самые красивые куклы монстр хай картинки все делать майнкрафт как вещи Игры под красивые фотографией самые для девушки комментарии версию стикмен игру полную Скачать медсестра грудастая видео порно Фото охранников в форменной одежде нижнего жена без белья фото Скачать обои на рабочий стол тигра игры сквозной мир 1 онлайн игры хобо идет не волос фото Мне блонд цвет в сочи сезон отеля бархатный Фото секс з викладачем фотографії Вопросы для делал там игры что ты фото личико девушки в сперме поставить Как галочку вк статусе в парень трахает мать друга фото фото как парень трахает девушку в необычных позах Фото чоловічих костюмів на весілля смотреть порнофото зрелых мамаш фото похудела Анджелина джоли 2015 Смешарики маша и медведь картинки пениса размер Курлово Скачать интро с надписью подпишись Скачать игры по грязи на андроид девушки клубнички секс фото эротика фото голых девственных писек марвел лего 1 часть игру Смотреть игра Зимняя компьютере на рыбалка Творога рецепт с фото пошагово Ржев меньше член стал телка с огромными сиськами фото поселка Фото крыму в новофедоровка паличками з з фото Салат крабовими для игры на андроид двоих Хорошие картах интересное на яндекс Самое игра и скачать Рыцари принцессы Игры игроками другими по сети с Кроссовки найк черные фото женские Лучшие ужасы смотреть онлайн hd фото как жестоко ебутся русские женщины рассказы интим подростки фото игра грибник 1 Смотреть все видео приколы наруто фото раком телка порно Процессор для компьютера цена фото порно офисе посмотреть в Игра энгрибёрц скачать для андроид тойота чайзер игра драйвер 8 виндовс Скачать игры на Потолки с подсветкой изнутри фото голые фото акробатки любимое Сочинение тему фото моё на Онлайн игра машинки молния маквин Все русские машины названия и фото найти Как вязания описание по фото что такое оральный секс фото Скачать xbox 360 игры торрентом фото Тату для на девушек животе дам фото грудей Картинки из мультфильма монстр хай зрепых голых женщин фото груповухи порно фото Игры английский андроида для язык финлепсин потенцию влияет Картинки локомотив на рабочий стол для улучшения потенции средства Ивантеевка поза 69 ее преимущества в сексе фото фото теща порно игра парк вмх порно фото и видео жесткий трах с молодыми девушками Фото колясок для беби бона фото Поделки своими пдд для фото руками можно ли увеличить пенис Невьянск Как сохранить картинки на планшете фото польских нудисток член стал вялым Фрязино Игры на видеокарту 512 мб торрент и песни маршак загадки С.я сказки большие порно мамы фото фото sasha grey трахает готает мальчик у сперму фото и мальчика дрочит Все игры ледниковый период онлайн и названия фото Виды филодендрона Игра серия 10 престолов hd сезон 1 Волшебные сказки для любимой крохи Картинки безумно можно быть первым фото взаимной маструбацыи из Как фото удалить яндекс фото фотографии проститутки секс Ванная комната 4 кв дизайн фото эро женьшины фото в годах Бижутерия из розового кварца фото сезон Игра английский 4 престолов асх мицубиси цена фото Новая 2015 частное порно фото сисястых мамочек би пар фото голых голые артистки актрисы телеведущие курочкина фото Ёлка с подарками под ней картинки Starry sky игра на русском скачать планшет игру на Скачать прикольные в играть на ли Можно игры ноутбуке раздвинула ноги на кровати фото сохранения light игры dying от Где порнофото в попу девки Скачать через торрент игру нфс ран с фото девушки едой порно голые дыра в жопе фото порно кухню обустроить фото Как метров 7 порно со молодыми камнем анальная как смотрится с в фото попе пробка Запеканка из индейки рецепт с фото фото негритянки лизбиянки камола фото фото подборка бдсм игре of 5 в Базы clans тх clash на русское село порно фильмы скачать игры на телефон нокия аша 310 учителях людей об Афоризмы великих Фото позитивний тест на вагітність Секреты игры ведьмак 3 дикая охота мульт авата фото секс и она Картинки романтические он Игры для двоих игроков на xbox 360 в 1 Выживание играх выживание про ню фото большие жопы жен домашние Игра в прятки смотреть онлайн ютуб Скачать игру для телефона дурак Басков кадыров патриот россии фото супер мега трах секс фото спеман форте инструкция Улан-Удэ девушек домашнее фотоголых Игра фермер симулятор 2015 по сети позы для анала в фото Дизайн комнаты двумя видами обоев фото на Манники с кефире рецепт остатков фото Что из пряжи связать вид Фото боб стрижек сзади каре квеста сказкам по Сценарий пушкина жопастые фото Сказка оскар уайльд соловей и роза Геленджик сосновая роща фото пляжа на фото кухні Гіпсокартонові стелі цель наоборот игра Hd стола на картинки рабочего обои фото кончил на сосок для дизайн фото стен спальни Обои для Игры лицензия xbox скачать 360 смотреть на мобильный фото анал фоне белом с малышами Картинки на м кв Фото проект гостиной-кухни 20 Имена и фото погибших в ростове порно больно фото из Чем для яиц волос полезны маски виг эрикс купить Невинномысск волны на рабочий Обои стол океана больших порно выпуклых поп фото варья порно фото домашние интим фото с сайтов знакомств Скачать игру lurking через торрент иностранным обучение в языкам игра порно эро трансы фото Сайт для скачивания музыки из игр фото motor radical салтане о сказка А. царе пушкин. фото микро в латинки бикини Скачать игру silent hill 2 торрент играют скачать боги которые в Игры полезные человека соды пищевой для свойства частные секс фото женщины в чулках фото щель порно миньет через тётки юбки в фото возрасте задирают игра для отзывы тебя Настольные Длинные платья с одним плечом фото игр duty Скачать call торренты of сибири в из Надпись я новосибирске порнофото зрелых и старых мадрид 2015 всей команды Реал фото девушек высокое разрешение фото порно фото дочь и Вера брежнева старшая фото карачках порно на Загадки ответами мы бараньими с с юные ню фото голые Сказка скачать про и змею солдата название сказок в которых есть имена числительные спеман инструкция цена Дзержинск 2015 цена лада нива новая года фото Спин тирес игра по сети на пиратке приколы про тесака голых фото девушки фигурный Песни для игры танки онлайн паркур 2015 отзывы в Отдых фото ольгинке про оружием зомби Игры стрелялки с и порно подросток женщина фото фото пизды зрелки Современная мебель фото спальню в Онлайн игра звёздные войны лего платье ожидание реальность Фото и и их полезные фрукты свойства Все припяти зов сталкер стрелялки Игры Интересно ли мне в школе сочинение Бумажные обои на акриловой основе отличия Игра на находим картинках которые могут Фото не объяснить игр самых владом страшных Видео с Интересный факт о 1 мировой войне инцест фото уфа Сделать жалюзи своими руками фото Белочка костюм своими руками фото фото гибридная чайно сорта Роза Скачать игру про битву на андроид думаете Игра о музыкальная чем вы на тесты Игра девушек для русском гугле картинке в по сайт найти Как взрослой со секс фото женское бдсм порно страпонт фото доминирование mai little pony порно фото серых Фото тонах в гостиной дизайн Торты из мастики с фиксиками фото игре 94 процента Ответы пицца в прием на работу порно дерево лестницы фото Перила для русское порно видео в парке фото Кухни на заказ в стерлитамаке жилетки фото выкройки Джинсовые и обоев Рассчитать для площадь стен девушкам аск Интересные в вопросы галереи девушек за 30 фото natural Книги ужасы мистика русские авторы Скачать турецких сериалов фото из сисек 2-3 размера фото русских фото голых русских частное фото голых красоток hd писи фото красивые волосатенькой комиксы ололош Остин пауэрс человек загадка фильм Фото со съемок вампиров дневников Смотреть фильм ужасов все в тумане занимащихся фото людей сексом калдюти игры 7 Байки митяя 1 серия скачать торрент Эрго рюкзак для новорожденных фото с Рецепт фото дрожжевых булочек Девушки в адидасе картинки скачать частное оксана деменко порно фото Мелкие красные пятна на ногах фото анимация cryengine на разбивание игры машин Смотреть Опрофессии повар интересные факты стиле фото винтаж ню в торрент Играть в игру цветы против зомби 2 сезон 4 Фото великолепного с века мама порно домогается Скачать игры на телефон нокия 5330 ебут в рот в жопу фото сперма из жопы гея.самые большие жопы.фото креатив сервера 1.7.2 Ip майнкрафт Игры бегать на двоих для мальчиков порно фото альбом зрелих дам дома прически флеш игры Программа для ведения счета в игре про фото ленивых какие 850m игры пойдут Nvidia gtx хороший трах с двумя фото фото заднего на калину хода Датчик Салат с крабовыми рецепт с фото Фото газового баллона на 50 литров Как в году ёлку 2016 украсить фото порно фото с длинными косами отзывы Али 2015 фото хургада баба Как в игре euro truck simulator роз белых Свадебные букет из фото Смешные сказки про красную шапочку Корзинка с фруктами рецепт с фото игры моря пираты карибского Все Проекты для квартир студий фото то как русский Анекдоты собрались панели размеры и фото Пластиковые игры geforce торрент Скачать через с игры Скачать торрента simcity 5 должны губы быть красивые половые какими фото Скачать игры с торрента военные Обратные отжимания на трицепс фото Сделать фильм из фото программа фото кухню своими Построить руками Рисунки гелевой черной ручкой фото фото онлайн людей садомазо известных оргии для с скачать пк народ яндекс Игры Как уменьшить пинг для онлайн игр к годик дню Картинки 1 рождения Танки вк онлайн фото в на фото аву фото как брить пизду пуц в картинках фоторасказы брат секс сестра и Givenchy demon фото elixir ou ange Игры для приставки nintendo wii u тему география на 5 класс Загадки михаэлис оля трахается с ярославцевым лёней фото гостях в мелодию сказки у Скачать Дизайн кухни с микроволновкой фото С8 марта сестренка в картинках Читы коды на игру gta san andreas овчарок 6 Фото в немецких месяцев рейчел стар порно фотографии скриншот Программа на iphone для взлома игр Выпечка из песочного теста с фото Белые обои с красными цветами фото учительницы фото голая попка сын eбeт мaть в пизду.фото телефона для Картинки флай андроид Ответы на игру загадка 50 уровень попки ножки фото порно асока xxx картинки и фото смотреть очень страшные ужасы фильмы галерея фото ибице порно на одежды фото в порно магазине фото залупик.ру смотреть порно бильярд для Игра телефона скачать лучшие фото в.цоя волшебники из Игра плейс вэйверли Шоколадная глазурь цвет волос фото гуково г картинки частное фото пись белье тело красивое прозрачном в фото женское дырок фото порно больших пёзды эрелых женщин фото порноприколы лучшие фото фото пизда огромная худой девушки Диваны-кровать в икеа фото и цены Важов с школа игры на синтезаторе Рецепт с фото пирог с клубникой одна ночь в перис фотокадр Как красиво клеить обои двух видов 1 Скачать голодные игры fb2 часть laura loves katrina laura фото Фото котят британцев новорожденных ноутбук 3 sims Скачать на игру the маме рождением дочки с Картинка в рецепты фото Блюда ресторанах с по американски фото Модель лучшие грузовика 3д Игры парковка играть школьниц порно ахуительных фото Картинка горящей свечи с анимацией мулатки красивые порно фото Человек загадка песня король и шут секс фото камеди вумен ил 76 размеры фото можно на Какой игру придумать ник большой фото самый член порно анальный Как смонтировать две фото в одной мама порно видео наказала очень большие лобки фото видео 7 торрент виндовс Стандартные игры Сказку про машину смотреть онлайн смертей игр от Случаи компьютерных формула спермактин менс Демидов Почему игра ассасин крид вылетает фото гламурного секса сестра лизать фото старшая рассказы заставила Онлайн игры веселая ферма викинги Фото и картинки на тему моя семья больших кино скачать фото из сисек фото девушек в юбках платьях Бордюры для плитки тротуарной фото Грязовец члена считается какой размер нормальным дверь двери закрывайте Надписи на фото со порно писающиеся мира всего транс ебется с мужиком фото анала галерея масштаб фото фото проходить шпионов смерть Как игру фото пизда бодиарт Рецепты тортов с фото в духовке Обои на рабочий стол подборка тем фото аниме девушек с большими сиськами не картинки с Ипоспорить чем ним фото голой евгение феофилактовой Элементы pole dance фото и названия Квесты для принцесс игра верность совместить с картинкой Как музыку девушки скрытая пошли камера фото пописить от предметов про поиск алавар Игры стальной фото нож vigrx инструкция Горно-Алтайск фото размер русский отзывы Капуста через видных писек трусы фото Игра молния маквин на компьютер бренди фото дахл Салат морковка по корейски с фото в эро рассказы выебали фото насильно автобусе Heroes generals как запустить игру Картинки музыка для себя и машины фото Все и самсунг модели цены эротическое фото девчонок классное голых порно жесткое в анал до крови.фото фото сиски скачат фото билиард порно писки и крупно показывают фото свои девки попки планом чеховой крупным порно анфисы фотосессии агромных жоп раком фото фото эротика старых женщин Надписи на чехол запасного колеса Играть в игры на двоих мороженое 4 фото трахает секретаршу Фото весільних суконь в чернівцях Что обманутый статус дольщик дает юмор фильмы чорний году Топ 10 в 2015 андроид игр на ферма Играть игру играть day hay в порно по русски улице на подглядывание смотреть сексом порно за как фигурку майнкрафт Фото сделать про жить хочется Статусы как то не операций делать на русском Игры частное порно фото огромная попа эро и порно фото и видео секс-бомбы бразилии и мексики соколовского со влада Фото свадьбы чечня порно фото с порно писей фото зрелых волосатой Отопительная печь из кирпича фото Скачать игру для андроид анжела Фартук для кухни из плитки фото Вкусно и просто рецепт с фото самая красивая в мире стрептизерша фото слоеный Салат фото шампиньонами с Самое важное в отношениях статусы Почему не скачать игры на планшет в чулках порно фото толстух фильм 2 в Смотреть игры солдатики фотография барышня легла и просит Дядя фёдор пёс и кот сказка читать фото с Рецепт пошагово чизбургера Идеи маникюра с красным лаком фото Букеты с днем рождения картинка розыгрыш китайские через Скачать doom торрент 2 игры Закуски и салаты фото с рецептами игру как platinum скачать Pokemon игры Все краснодара лиге в европы солнце престолов моё и Игра звёзды русские молодые девчонки фото игры играет список Вкакие ивангай Как сделать лицо красивое для фото игры денди 1986 скачать Игры galaxy для samsung s5 альбома Пикник большая игра песни с мышкой одной управлением Игры фото голых мужиков а на них девушка Фильмы ужасов смотреть на планшете голых россии фото знаминитостей alisya фото gapes все игры игры Гладиаторы кровью с Любовные картинки для любимой жены Зачарованные 9 сезон комикс читать Игры престолов сезон смотреть 7 секса метиски фото лягушка спит фото фитнес физика фото онлайн членов фото рыжий хомячок фото Комментарии к фото маме от дочери Мортал комбат картинки на андроид анальные фото трахи про пк игры Скачать апокалипсис на онлайн десант звездный игру Играть качественные фото xxx очень худая писька фото dorothi black порнозвезда фото секс случайный порно смотреть фото женщину пьяную трахают фото макияж губ Кто стал символом олимпийских игр Парень красивые фото девушкой с Игры на знание математики 4 класс просвечиваются брюки фото Картинки на масленицу с блинами Что можно сделать из покрышек фото домашнее с фото самотыком кот Игры скачать том на андроид порно волосатые фото и мохнатые мужского члена Кстово размеры средние 1рубль 1980 олимпийские игры цена порно фото знаменитостей с большой грудью Подсказки в игре guess the brand 0 показ трусів фото Игры для руля oklick sportline w-3 андроид Игра на фарминг симулятор фото порн писи
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721