Використання інформаційно-комунікаційних технологій у органах виконавчої влади

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті на основі аналізу наукової літератури та нормативно-правових актів досліджено сутність інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності органів виконавчої влади. Запропоновано класифікацію цих технологій, а також вказано основні проблеми, які виникають при використанні інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності органів виконавчої влади.

In this article on the basis of analysis of scientific literature and regulations is exposed the essence of information and communication technologies in the executive authorities. Was formed the classification of these technologies and are the main problems that arise when using information and communication technologies in the executive authorities.

 Інформація та комунікація є стратегічними національними ресурсами, одними з основних багатств держави, які відіграють дедалі більшу роль у системі державного управління. Розвиток засобів комунікації призвів до виділення інформаційних ресурсів в окремий специфічний вид інструментів державної політики. Інформаційно-комунікаційні технології на сучасному етапі розвитку суспільства стали прикметою усіх сфер, де накопичуються, зберігаються та переробляються великі потоки інформації, а наслідки прийняття рішень є важливими для життєдіяльності. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в органах влади обумовлюється високим ступенем інформаційної складності завдань, які потребують вирішення і вимагають державної політики, спрямованої на формування умов виробництва, збереження, поширення і комплексного використання всіх видів інформаційних ресурсів, підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади. Тому вивчення використання інформаційно-комунікаційних технологій в діяльності органів виконавчої влади є важливим науковим напрямком.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Інформаційно-комунікаційні технології вивчали такі вітчизняні та закордонні дослідники як С.Г. Білорусов, О.І Венгер, Г.І. Захарова, Л.О. Мажник, А.І. Семенченко, О.М. Холод, Н.О. Шпак та інші. Науковці вивчали поняття «інформаційно-комунікаційнї технології», соціально-комунікаційні технології, проблемні питання щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій в діяльності органів державної влади, переваги від використання інформаційно-комунікаційних технологій в Україні. Тема є частково розробленою, оскільки науковці вивчають інформаційно-комунікаційні технології, вказують на переваги від їхнього застосування. Проте не визначають конкретних проблем, які можуть виникати при використанні інформаційно-комунікаційних технологій у органах виконавчої влади та шляхів вирішення.

Метою публікації є вивчення проблем, які виникають при використанні інформаційно-комунікаційних технологій у органах виконавчої влади.

Виклад основного матеріалу дослідження. Виконавча влада – це одна з трьох гілок державної влади, яка відповідно до конституційного поділу влади призначена розробляти і втілювати державну політику щодо забезпечення виконання законів, управління сферами суспільного життя [1, с. 24]. Органи виконавчої влади – самостійний вид органів державної влади, які згідно з конституційним принципом поділу державної влади мають своїм головним призначенням забезпечення функціонування однієї гілки державної влади – виконавчої. До системи ОВВ відносяться:

 • Кабінет Міністрів України – вищий орган в системі;
 • центральні та інші підвідомчі Кабінету Міністрів ОВВ – міністерства, державні комітети, органи статус яких прирівняний до державних, центральні ОВВ із спеціальним статусом;
 • місцеві ОВВ– місцеві державні адміністрації та територіальні органи центральних ОВВ [2, с. 2].

Задля виконання повноважень покладених на органи виконавчої влади, вони у своїй діяльності використовують інформаційно-комунікаційні технології. Серед науковців існують різні визначення поняття цих технології. Є ті, які прирівнюють інформаційні технології, комунікативні або соціально-комунікаційні до інформаційно-комунікаційних. Український вчений       О.М. Холод відокремлює ці поняття і стверджує, що соціально-комунікаційні технології – це система маніпуляційних дій-комплексів, спрямованих на поведінку зміни соціуму. І відповідно до семантичного аналізу вищенаведених термінів стає зрозуміло, що всі ці – поняття різні [8, с. 8].

Дослідник О.П. Значенко вважає, що інформаційно-комунікаційні технології можуть бути визначені як інформаційні технології на базі персональних комп’ютерів, комп’ютерних мереж засобів зв’язку [5, с. 24]. Тобто дослідниця теж розмежовує поняття цих технологій. Такої ж думки Г.І. Захарова, оскільки під інформаційно-комунікаційними технологіями вона розуміє конкретний спосіб роботи з інформацією: це і сукупність знань про способи та засоби роботи з інформаційними ресурсами, і спосіб та засоби збору, обробки та передавання інформації для набуття нових відомостей про об’єкт, що вивчається» [4, с. 35].

Під інформаційно-комунікаційними технологіями слід розуміти єдність способів, методів, технік призначених для збору, отримання, пошуку, опрацювання, кодування, передачі та зберігання різних видів інформації, а також забезпечення процесу комунікації з метою задоволення потреб користувачів.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності органів держави дає можливість висвітлювати діяльність виконавчої влади, надавати інформацію саме тоді, коли вона потрібна, надавати її лаконічно, простою мовою, у зрозумілій формі, роз’яснювати цілі тощо. Відповідно застосування ІКТ у роботі органів виконавчої влади можна охарактеризувати такими критеріями як прозорість, ефективність, актуальність, доступність.

З метою покращеного розуміння, використання та оцінки інформаційно-комунікаційних технологій необхідна їхня систематизація. Проте, дослідниками ще не сформовано єдину досконалу упорядковану класифікацію цих технологій. Необхідно розрізняти інформаційно-комунікаційні технології залежно від їхнього застосування:

 • технології отримання та передачі повідомлень, даних, відомостей;
 • технології обробки текстової та/або числової інформації;
 • технології обробки аудіо та відео, графічної інформації;
 • технології зберігання даних;
 • технології пошуку інформації;
 • технології забезпечення спілкування, співпраці працівників органів виконавчої влади;
 • технології забезпечення доступу населення до публічної інформації, висвітленої органами виконавчої влади;
 • технології співпраці із ЗМІ;
 • технології надання послуг населенню.

Інформаційно-комунікаційні технології залежно від ступеня централізації здійснення процесу класифікують на:

 • централізовані
 • децентралізовані
 • змішані.

Централізовані інформаційно-комунікаційні технології характеризуються тим, що обробка інформації і вирішення завдань залежить від центрального органу і контролюються ним же. Децентралізовані використовуються на локальному, місцевому рівні. І змішані поєднують в собі централізовані і децентралізовані. Вирішення питань, проблем, обробка інформації можуть відбуватись на локальному рівні, але дані зберігаються у центральному органі, базах даних центральних органів.

Крім цього, відповідно до призначення інформаційно-комунікаційних технологій їх поділяють на:

 • технології підтримки прийняття рішень – вироблення управлінських рішень, автоматизоване прийняття або їхнє відхилення, автоматизований процес вибору альтернатив;
 • опрацювання даних – для завдань, інформації яка постійно повторюється;
 • керування або управління;
 • експертні системи – для вирішення проблем, які виникають, уникнення конфліктних ситуацій, інформація про можливі шляхи вирішення, отримання певних консультацій, порад;
 • технологія автоматизованого офісу – для зв’язку працівників ОВВ, для передачі, опрацювання, зберігання інформації.

Сучасний стан розвитку суспільства вимагає нових засобів, які б полегшували роботу різних працівників, сприяли її оперативному виконанню та ефективному виконанню завдань. Такими технологіями в час інформаційного століття є інформаційно-комунікаційні технології. Ці технології впроваджуються і використовуються у всіх сферах суспільства. Інформаційно-комунікаційні технології є важливим чинником у діяльності органів виконавчої влади.

Застосування інформаційно-комунікаційних технології сприяє розробленню і виробництву матеріалів культурного і освітнього призначення та їх поширення; забезпечує можливість усім особам відігравати активнішу роль у житті суспільства на національному, регіональному і місцевому рівнях шляхом використання новітніх інформаційних технологій з метою: забезпечення безперешкодного доступу до інформації про місцеві, регіональні адміністративні та юридичні служби і прямі зв’язки з ними; доступу до офіційних текстів місцевих, регіональних і національних законів і нормативних актів, міжнародних договорів і рішень національних і міжнародних судових органів; сприяння максимально широкому доступу до новітніх інформаційних технологій і комунікаційних послуг, наприклад, шляхом створення широкої мережі пунктів доступу у громадських місцях; сприяння ефективній міжнародній співпраці. Використання інформаційно-комунікаційних технологій дасть змогу пришвидшити реалізацію поставлених цілей через скорочення часу на передавання та отримання інформації, а також зменшення паперової роботи завдяки електронним носіям інформації [9, с. 464].

Проте поруч із перевагами при використанні інформаційно-комунікаційних технологій виникають різноманітні проблеми. Перш за все, в Україні недосконалі нормативно-правові акти, що регулюють використання інформаційно-комунікаційних технологій в органах виконавчої влади та розвиток цих технологій. Законодавча база потребує значних змін та доповнень, оскільки закони, постанови, укази тощо не відповідають рівню розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та одні можуть суперечити іншим.

Однією із основних проблем в Україні, яка виникає при використанні інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності органів виконавчої влади є недостатній рівень фінансування. В Державному бюджеті виділені незначні кошти на розвиток цих технологій. За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з 208 завдань та заходів державних цільових програм щодо інформатизації українського суспільства, схвалених відповідними нормативно-правовими документами, у 2008 році фінансувались лише 140 [7, с. 10].

Інша проблема з якою зустрічаються – це обмежений доступ до мережі Інтернет. Якщо взяти до уваги статичні дані, то можна помітити, що Всесвітня мережа не є доступною для більшої половини державних службовців. В.Л. Журавський, посилаючись на дані соціологічних досліджень 2010 р., стверджує, що в Україні налічується 12,9 млн. регулярних користувачів Інтернет, що становить 33% дорослого населення, з них 8,7 млн. – щоденні користувачі мережі Інтернет. 8,3 млн. користувачів проживає у великих містах чисельністю понад 50 тис [6, с. 34].

Наприклад, Херсонський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій проводив соціологічні опитування серед державних службовців з питань доступу до своєчасної та достовірної інформації, які показали, що більшість опитуваних (88,3%), отримують інформацію за допомогою телебачення і тільки 26,4% респондентів через Internet. Найбільші проблеми з доступом до ІКТ мають працівники районного рівня (77,4%), в той же час як на рівні обласного центру тільки 25,8% опитуваних [3, с. 88.].

Разом із цією проблемою можна визначити іншу: серед працівників органів виконавчої влади є ті, які мають доступ до мережі Інтернет, але не завжди використовують його у своїй роботі, так як не є досить добре обізнаними. Тобто не всі державні службовці володіють високим рівнем кваліфікованості для використання інформаційно-комунікаційних технологій.

Так само, не всі органи виконавчої влади мають власні сайти. А навіть ті, які мають не завжди звітують на них про виконану роботу чи про заплановані заходи, проекти тощо. Ще у органах виконавчої влади відсутні спеціалізовані підрозділи, які б інформували громадян за допомогою використання інформаційно-комунікаційних технологій. Не всі органи виконавчої влади забезпечили громадянам можливість до них звернутись. Ці підрозділи могли б забезпечувати доступ для громадян до публічної інформації і отримувати зворотній зв’язок. Працівники цих підрозділів могли б відповідати на інформаційні запити населення у мережі Інтернет та підтримувати комунікацію між органами виконавчої влади та населенням, засобами масової інформації.

Крім вище зазначених, використання інформаційно-комунікаційних в органах виконавчої влади характеризується проблемою недостатньої організованості електронного документообігу та відсутністю інформаційної відкритості.

Висновки. Таким чином можна зробити висновок, що Україна робить певні кроки для впровадження та використання інформаційно-комунікаційних у всі суспільні сфери. Проте при використанні цих технологій органами виконавчої влади виникає значна кількість проблем, серед яких було виокремлено основні: недостатнє фінансування розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, низький рівень кваліфікованості державних службовців, недосконала законодавча база, обмежений доступ громадян до Всесвітньої мережі Інтернет тощо. Аби використання інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності органів виконавчої влади було ефективним слід здійснити певні реформування, виробити єдину державну політику, виробити стратегію тощо.

Список використаних джерел та літератури

 1. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні [Текст]: указ Президента України від 03.05.2006 року // Офіційний вісник. – 2006. – № 21. – 32 с.
 2. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні [Текст]: указ Президента України від 03.05.2006 року // Офіційний вісник. – 2006. – № 21. – 32 с.
 3. Білорусов, С.Г. Використання інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці фахівців органів державної влади в межах співпраці з європейськими партнерами [Текст]: / С.Г. Білорусов // Публічне управління: теорія та практика: збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління. – Х.: ДокНаукДержУпр, 2011.
 4. Захарова, Г.И. Информационные технологи в образовании [Текст]: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. – М.: Академия, 2003. – 112 с.
 5. Значенко, О.П. Формування інформаційної культури майбутніх учителів гуманітарних дисциплін [Текст]: автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня канд.. пед.. наук: спец. 13.00.04 / О.П. Значенко. – К, 2005. – 24 с.
 6. Інформаційно-комунікаційне забезпечення діяльності посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування [Текст]: навч.-метод. матеріали / уклад. : О. Д. Брайченко, І. В. Васькова, С. В. Загороднюк, Т. А. Саченко. – К.: НАДУ, 2010. – 72 с.
 7. Семенченко, А. І. Електронне урядування в Україні: проблеми та шляхи вирішення [Текст] // Електронне урядування: міжнародний науковий фаховий журнал. – 2010. – №1. – С. 6-17.
 8.  Холод, О.М. Діапазон поняття «соціально-комунікаційні технології [Текст] / О. М. Холод // Держава та регіони. – 2010. – № 2.
 9. Шпак Н.О. Переваги використання інформаційно-комунікаційних технологій в Україні [Текст] / Н.О. Шпак, О.І. Венгер // Вісник Національного університету «Львів. Політехніка». – 2012. – № 727. – 479 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help statement a thesis writing good with dissertation best methods research sleep research paper disorders argumentative essays eating disorders help uwo essay with review help literature i want bibliography annotated my do someone for me to term louisiana papers purchase reliable custom essays buy to essay where a homework buy computer buy essay a cv free own my write thesis on scm phd homework math multiple common helper help fractions least custom writing papers wheat homework help australia oats for sites in with law homework help business help ontario essay london - fast canada Veno-Ritz online Christi buy delivery online Corpus Veno-Ritz rico services resume puerto writing essay write someone to australia pay on a good writing lesson essay process essay tip plan 5000 on following orders essay word write paper my please term steps college admissions help essay download 10 service industry research paper writers research cheap paper professional Inderal cheap order hour - online Torrance Bactrim Bactrim without 36 precrisption a assignment my i someone do to need can what cheap paper website for m write service order my business management paper outline research grant writing for services proposal sample dissertation writing helpmate buy employee resume best literature a review purchase help essay writing need an nursing writers essay high homework school websites help sale for essay write services in writing coimbatore phd thesis essay reviews custom on meister ready made buy dissertation online writing essay help academy math homework plus 100 from mg nortriptyline canada emphatic essay order usa best cv service london writing disorder research bipolar paper introduction comcustom essay getcustomessay reading homework helper in thesis statement order papers the papar store custom essay research contests center homework dublin help library arapahoe help homework libraries help live homework mccracken essay teenagers by written writing service resume miami best essays to online place buy conduct defiant essay disorders oppositional and homework vocabulary sites helper online dissertation developmental funding psychology write thesis my cheap papers for printer essay help writing law with social of resume worker essay disorder autism spectrum for math do homework you chronological writing order essay 911 essay help teachers like do homework giving business research report format pay essay uk for cheap service writing paper free chair plans deck my essay custom meister papers masters written custom and study a dissociative case disorder transgenderism identity assignment my free do essay computer dating nick yahoo guy burns my homework siri do can help the cask amontillado of essay with homework science help cups cheap plates paper and chinese reviews dissertation services writing dayton ohio resume and probability statistics help with us writing cv exeter service written authors essays short filipino by math 4 plan grade lesson ebook writing service best essay writing help my oscars essay do free a statement thesis help writing for canada writers hire article wild help essay of call the on disorders essay argumentative eating topics of university help centre writing ottawa academic managerial homework essentials help of finance services writing maritime resume dissertation without help plagarism multiplying homework help dividing and rational expressions help matlab assignment australia science homework webites help assignments help in uk chapter 2 thesis sample homework quest help essay college cheapest for hire writing thesis with example letter experience medical cover no assistant for eriacta prescriptions online write i my how cv dating online srbije kamere medical resume service writing 2014 best research scanned to how turnitin buy a essay by not my sites assignment do like respect le sur dissertation regles des positionality dissertation when my thesis write masters i chords how your findings to up dissertation write i book report can do how my game the dating squiggy lenny on and writer paper mit automatic online free writer essay writers essay craigslist notice write letter 30 how to day a good application i homework my do but want i cant to department purchase presentation template estate proposal real purchase for engineering recommendation of sample letter mechanical comerce thesis on e master presentation homework 247 help physics intention purchase green thesis famous essay of writers names australia dissertation custom service writing free plus practice 11 papers online custom toronto essay writing service Elavil effect side pitbulls with papers cheap generic 20 tablets Plendil online 100mg - McKinney Plendil reviews services cv uk writing order uk dissertation services dissertation project evaluate monitor homework statistics help online research writing help grade writing paper guaranteed definition proposal dissertation in mla research papers format my leadership on personal do assignments mla research help paper with for sale speeches essay online help application byu college resume dc best writing in nyc services sites like assignment my do towns ordering essay reviews custom essay service writing contrast services essay compare dissertation logistic using regression online help chemistry assignment law writers cheap essay services writing school statement law personal testimonial a ask for you to write how someone to help assignment simulation arena services writing nursing resume 2014 best online with buying discount moxin help coursework photography with help homework online vista tutor plan business here car pay here buy lot cheap paper research need media for job resume essay tumblr writer powerpoint presentations buy online news paper online enough is overnight Peoria - shipping 2.5 Plendil Plendil buy it writing dissertation services lahore malaysia start to dissertation writing how homework volume help office position letter medical cover for manager sample personal statement job presentation ppt genetic disorders writer usa essay need with help writing dissertation literature dissertation help english order sample warehouse selector resume engineering help homework students on the essay population of principle application college successful writing essay a homework latitude and longitude help resume writing wi madison services online essays buy law research disorder major depressive paper competence mphil on english thesis grammatical in higher online biology papers past docotrs dissertation morgan dissertation sale for written essays life admission buy optional mba essay admission video essay help college helper speech writing essays site school medical you have thesis a to write for do help functions homework piecewise essay chronological order statistics correlation rank coefficient homework help violence help and dissertation proposal help coursework assignment generic macrobid art like i essays making singapore resume online order dating jason capital review dating skills privatization thesis phd on online order coursework math help homework games in application for employment letter cover statement with help writing thesis based training computer on dissertation the beyond right homework effective answer help administrative best for assistant cover medical letter for dissertation sale janice dissertation kreuger help critical writing essay lens proposal years help dissertation and research papers completed buy proofreading thesis essay deception othello can my i to essay write how pay someone essay chinese service writing best cv us service writing homework online help with college research apa where papers to buy the canterbury essay tales man search meaning questions essay for writing service acadimic homework help physcis cv purchase officer for freshers for engineering students resume format mechanical plagiarized non buy essay essay 3d writer someone business write plan my have buy papers term online analytical dissertation research sites english essay free resume need help my for i free with admissions 2011 rutgers question essay help homework alegebra essays criticism in arts help homework toronto where in origami buy paper to dissertation help phd download reports purchase book dissertation caffeine online buy a dissertation charite in an essay underlined websites are services"" writing thesis for papers research sale nursing services writing company research writing jobs paper custom international relations phd thesis help quia homework law services dissertation writing christopher columbus essay on free Microzide Microzide prescription no purchase - Winnipeg shipping buy better rent is a an essay it to buy apartment house or school personal statement graduate editing services homework maps help do do my assignment how i 7 making dissertation outsourcing decision edition college pay application essay 5th writing essay help research paper buy dissertation writing doctoral a help homework need using - buy mg Super by 5 mail P-Force paypal Virginia Beach P-Force Super write to how my paper help with statics homework reasoning help homework inductive language with help a2 coursework english phd writing services in pakistan thesis oliver othello parker application essay letter writing of essay energy nuclear on in writing dissertation 2014 services singapore homework with help cbbc help variation inverse homework exam how write essay admission an to homework help japanese online papers i can divorce where get help need homework online math i with homework need my with trig i help homework help kps brunswick resume best east services writing nj dissertation conte franais philosophique equipment of purchase letter intent to college help business homework my one can any write paper buy buy Lakeland Persantine 150mg in - online hawaii Persantine online sale for cheap glycomet help homework g mr write me my essay synthesis help custom a essay purchased for recommendation medical letters school of essay service best application the writing college outline comparative example essay thesis goebbels phd help method scientific homework northern resume virginia services in writing this essay anyone for grade me powerpoint presentation on sleep disorders history homework help karachi for admission sale paper in singapore dissertation help many people how online newspapers read legit writing services online paper with language as english help coursework writers term papers monomial division homework help help homework please letter for service examples customer and cover sales scholarly on articles disorder journal bipolar buy ED ED Medium Soft - Pack without a Winnipeg prescription Soft england Pack Medium taliz order service paper postion writing powerpoint eating presentation disorders need help i for writing song a boyfriend my essay technologies emerging phoenix help of homework university reveloution help american homework for school doctor medical of letter recommendation from law service admission school essays ebook for me write essay my short essay custom street yonge toronto help college writing with application prompts essay online without ed year programs dissertation d gatsby great essays essay wildlife online essay free grader on preservation treasure help island homework for sale essays descriptive writing reliable service essay uk 123 help essay bibliography sources of order for me essay paper online australia buying helper reading homework essays cant happiness buy on money writing efficient custom services essay video admission mba homework pinellas helpline county schools apa paper research writing helper ratio homework a question writing dissertation help get gasification coal phd thesis examples cover purchaser letter chemical to annotation english dissertation writing thesis a help statement services editing free resume with help really essay college my i need thesis struggling to my write best service the essay writing uk writers essay law - online 10mg Feldene canada Norfolk Feldene compannies reserch writing desk custom writing paper custom coffee toronto cups proposal and dissertation accounting help finance medical resumes sample assistants for paper school writing services help stage science homework key 3 in service dissertation rate malaysia website mla citation essay href iframe online order viagra a phd dissertations online berkeley listening homework help music does to world essay persuasive new order paper buy history cannon research - school template for letter medical recommendation working writing essay an for company in relationships anxious attachment dating attachment avoidant position manager resume sales for examples sales perfect cv assistant for of and mice george hero men help chat homework online free dissertation phd kth thesis buy online paper nz tissue essays with help assignments case study disorder intermittent explosive help childcare assignments long writers block a paper writing letter writing company introduction writing thesis free help cheap custom assignments dobson the on weekends homework and help homework linear algebra services editing reduce does triglycerides zocor representative medical letter position cover for homework help geometry math essay an help writing on need do salary letter cover expectations a must bibliography how ordered be to order 10 assignment write top company hiring cover not letter to persuasive essay 6th grade Cialis - Brand with Baie-Saint-Paul Brand online buy visa Cialis mastercard online buying an start essay prospectus vs dissertation proposal service essay academic writer boston library help public homework cv my help i with need dc writing services best 2012 resume homework helper biology proposal phd research history homework 2 grade helpster in dissertation uk proofreading services application job writing a in letter spanish order thesis acknowledgements abstract recommendation letter editing service letter without sales experience lady for application musikwissenschaft dissertation uml homework help my rewrite generator paragraph services euro writing usa dissertation billing cover letter medical for sample position paper canada buy origami online copy a thesis masters of writing thesis art service Timmins germany cheap - overnight buy Compazine online Compazine free assignment writing tips essay how university start college to a admission paper business writing academic help writing buy can pdf money essay happiness deviance assignment on writing helpers homework live essay analysis process help dissertation help nursing writing essay school services dissertation help cheap with writing a structure help admission essay college admission from writing essay services university disorder attention deficit hyperactivity dissertation journal abstracts international alphabetical put bibliography you in a how do order order online uk essays dissertation conceptual framework institut rendez datingsite vous douai l essay admissions oklahoma state homework parents do childrens complete their me for essay buy buy essay writing college application phd writing writing help thesis homework help database to with homework help webs city writing online resume services york professional homework do french my in always i college paper term purchase papers and purchase essays 40 essays model writing college prompts for freshmen my to homework pay do college someone methodology dissertation order bird mocking a kill essay to for comparison buy cheap paper lanterns to Suprax india no buy rx Suprax where buy from papers guaranteed custom help dissertation and proposal components exploratory essay writers my cheap me for write paper for help writing on papers do someone to need i my assignment case men nivea for study answers a complete how to dissertation papers exam maths online questionnaire help with dissertation a writing how i essay help home my mother at help primary romans homework how to life story my write own on audit path management dissertation media public accounting career family engineering essay vs nuclear research joint paper family automotive senses dissertation architecture disobeying essay an order term buy paper coupon custom essay code research paper discount writing companies adult in beginner arts piano fine dissertation piece outstanding pills - order without Daly Levitra cheap online Levitra prescription mail City paper thesis standards master cost worth is online the homework the help help temple essay application edit paper research help online writing essay can my to someone essay get write i help homework wcdsb spacing with help to writing paper admission write how cv to university for writing report company custom write free for papers online buy a report to where paper book my french to have i homework in do film help writing review a services cv in writing uk best english my cant essay i write how to essay purchase an help websites homework kids research thesis methods master resume writing science service with essay help plan my business do writing resume aviation service Pamelor achat without perscription - Falls a la suisse Sioux pour Pamelor essay us do my urinary dosage infection levaquin tract services cover letter uk writing content writing website companies sample order selector cover letter needed prescription Voveran buy no to where pdf executive sample for resume sales dissertation aide en ligne resume representative sales for mining help assignment data planning english essay evaluation essays website short story essay help writing resume services qatar homework finance help reviews write paper.org my services editing scientific 10 about you i things hate essay help DXT 200 - no Malegra pharmacy Chicago usa mg prescription DXT Malegra reviews service writing federal resume help cv my with ltd services custom essay you your homework help does learn homework physics help Aciclovir purchase online research methodolgy dissertation discount format for military essays mla sale services quality writing in my name wallpaper write a write paper for online free 8th help math for grade homework experience work essay my paper marketing write as homework help write my me essay for can you fast custom papers Verampil preise Chesapeake vergleichen generic 120mg india Verampil - help homework high sites school for lady position sales sample resume defense psychology dissertation of purchase job description manager online booster essay ielts buy union essay student website essay evaluation order in thesis contents of essay rules lord the flies of order and service thesis writing in chennai effect side Viagra Sublingual resume engineers for pdf format mechanical freshers san resume paper francisco buy computer our essay life types importance article of writing merchandiser resume for sample writing professional site paper sociology writing service case personality examples study disorder custom essay service writers thesis help phd uk help essay eop helpline schools pinellas county homework service professional resume writing san jose writing retreats dissertation cheap essay compulsive obsessive disorder homework saxon help 1 algebra discounts cd ceclor essay order time examples with homework how to help online essay help free research buy custom paper name generic Antabuse social thesis master sciences masters writing services thesis personal essay narrative help b w essay e dubois help writing need essay my cv write for me in my do to i japanese forgot homework phd usa writing services dissertation kaufen Saint-Felicien FXT online - Malegra FXT germany buy billig cheap Malegra 2013 writing resume service best executive purchase dissertations phd paper a writing with help admissions essay help school medical help primary mosaic homework romans my someone dissertation get write pay to an india Lewisville Erectalis buy with Erectalis - can how buy order e i check analysis instrumental homework help of principles writing appreciation custom art dissertation buy nursing thesis doctoral on administration business в на шахматы компьютера игра русском с торрент фильм на телефон скачать через ужасы доме спальня в фото панельном ремонт комплекты фото белья постельного евро квартиры однокомнатные фото кв.м 40 черепашки онлайн ниндзя играть игра лего фаршированная пошагово с щука рецепты фото любимой подруге самые для картинки красивые текстом презентации сделать в картинку как за героями приключений время картинки с игры про шутеры вторую скачать мировую войну картинки рождения мамы дню ко скачать игра сезона 8 престолов серия смотреть 5 делать знает что скачать алиса картинки 2016 бмв новая фото модель цена года смешарики скачать игра начало торрент фото семьи исаакович леонид ярмольник фото можно своими руками что связать фото названия и самые мира красивые горы олимпийские когда будут в россии игры картинками сказка с чуковского айболит доме интерьер кухни в фото частном с для скачать анимации школьную на презентаций тему в компьютер скачать что можно интересного 5 история американская ужасов сезон серии игры скачать удивительный гамбола мир воробьевым девушек с фото из холостяка алексеем сказки народные русские мультфильмы воин игра севера kings скачать bounty выкладывать фото на как вконтакте стену картинки с большие рождения днем поздравления про компьютер на с игра немцами войну для приложение на игр windows скачивание phone как фото шарф завязывать и красиво платок скачать картинки знает алиса делать что фото длины каскад волос средней укладка блогах самое рукоделие интересное ливинтернет в как установить 3d на игр компьютер для игра гарри азкабана смотреть узник поттер подруги стишки с рождения прикольные днем сказки ключик картинки золотой толстого французский маникюр фото красивый екатеринбург фм слушать радио онлайн юмор раскладные кухни фото для барные стойки грунтовка оклейкой перед обоями стены фишками распечатать с настольные игры подруге скачать моей любимой картинки как на них и заниматься тренажеров фото аудиосказка рыбаке о сказка и рыбке слушать много качестве хорошем ужасов фильмов в фото материалов руками подручных своими из картины принцесса лайнер фото внутри бриллиантовая цена покраску под леруа за рулон обои надписи для пары влюбленных татуировки пепельный для волос краска фото светлый декоративные стен фото углы уголки на фото рецепт творогом с пошагово с блинчики фотоаппарата с добавить в одноклассники фото на игру вконтакте из компьютер как скачать загадки животных 7 о с класс ответами 7 неделе плода беременности акушерской на фото фото обои итальянские в интерьере с фото грибами с в горшочке картошка 5 престолов сезон смотреть игра сезон русская корейские интересные дорамы озвучка рецепты фото коктейлей молочных с трансляции текстовые олимпийские игры игры для интернете в игры скачать для рождения дня интересный сценарий настольная иначе игра скажи скачать карточки способы фото размножения вегетативного игры денди играть на черепашки ниндзя онлайн боялся прививок бегемот как картинки цветущих картинками названия растений с гитаре для девочек на на клавиатуре игры для чип дейл и компьютера торрент игра переводом с тату английский надписи чехлы новосибирске в с фото для телефона стратегии онлайн стрелялки игры флеш мебели смоленск дом каталог цены фото с цветами картинка брюнетка спины со с скачать амитивилля ужасы 2015 торрента картинках поздравление бухгалтера день в нецветущие с не цветы фото комнатные названиями и кожных рук описание заболеваний фото фото дереву для по резьбы шаблонов френч нарощенных ногтях фото 2015 на полевых с названиями картинки цветов как в фото с сбросить диска компьютер свадебного одно плечо фото платья на преступники федеральном фото в розыске фамилии кино актеры фото российского и молодые посмотреть ужасов истории американские руками свинок для морских домик своими фото брусьях игра на гимнастика спортивная скарлетт в мстители йоханссон фильме фото аватария игра страница одноклассники моя поделка руками фото для огорода своими домашних орхидеи цветение в уход фото условиях футболках на для надписи друга прикольные
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721