ВИГУКИ-ПЕЙОРАТИВИ У РАННЬОНОВОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111

           Л. М. Ікалюк

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,

Івано-Франківськ

 

         Статтю присвячено дослідженню вигуків в ранньоновоанглійській (РНА) мові на матеріалі лексикографічних джерел. Визначено, що серед РНА вигуків значно виділяється група вигуків-пейоративів, яким притаманне негативне прагматичне значення.

Ключові слова: прагматика, ранньоновоанглійська мова, інтер’єктивність, первинні вигуки, вторинні вигуки, вигуки-пейоративи.

 

Статья посвящена исследованию междометий в ранненовоанглийском языке (РНА) на материале лексикографических источников. Определено, что среди РНА междометий заметно выделяется группа междометий-пейоративов с отрицательным прагматическим компонентом.

Ключевые слова: прагматика, ранненовоанглийский язык, интеръективность, первичные междометия, вторичные междометия, междометия-пейоративы.

 

The present paper deals with a study of interjectivity in Early New English (ENE) based on the lexicographical data. It is ascertained that the group of pejorative interjections carrying the negative pragmatic component stands out among ENE interjections.

Key words: pragmatics, Early New English, interjectivity, primary interjections, secondary interjections, pejorative interjections.

 

На зламі тисячоліть у фокусі мовознавчих досліджень все частіше з’являються лінгвокогнітивні, соціокультурні та міжкультурні проблеми комунікації, хоча згадані проблеми, на нашу думку, існують з прадавніх часів, а саме – з моменту виникнення соціуму і бажання у людини змінювати своє місце проживання. Серед лексико-граматичних одиниць, що зазнають змін під впливом лінгвокогнітивних, соціокультурних та міжкультурних явищ у мові, виділяємо вигуки, які є свого роду мовними універсаліями, притаманними будь-якій мові будь-якого періоду.

Актуальність нашого дослідження визначається загальною спрямованістю філологічних студій на комплексне вивчення мовних конструкцій у поєднанні структурного, функціонально-семантичного та прагматичного аспектів. Актуальність обраної теми зумовлена також необхідністю проведення системних досліджень засобів вираження інтер’єктивності в синхронно-діахронній площині, зокрема вигуків як автономних  комунікативних актів.

Мета представленої розвідки – функціонально-семантична та прагматична характеристика вигуків-пейоративів у ранньоновоанглійській (РНА) мові.

Мета передбачає розв’язання таких завдань: виокремити мовні засоби вираження вигуків у РНА мові та проаналізувати комунікативно-прагматичні функції РНА вигуків-пейоративів.

Як мовне явище вигуки вивчалися вітчизняними і зарубіжними лінгвістами, зокрема: О. Потебня, О. Пешковський, О. Шахматов, Л. Щерба, В. Виноградов, Р. Якобсон, О. Кубрякова, О. Германович, Ш. Баллі, Ж. Вандрієс, А. Вежбицька, С. Грінбаум, О. Єсперсен, Дж. Ліч, Г. Пауль та ін.

Вигук, попри те, що віддавна є об’єктом дослідження, так і не здобув визначений статус у граматичній системі мові: його або вважають, або не вважають окремою частиною мови. Першу точку, зокрема, підтримують Ф. Амека, А. Вежбицька, Д. Улкінс, Ч. Стівенсон, І. Шевченко та ін. Другу – латинські граматисти, та лінгвісти XIX ст., Е. Сапір, Е. Ґоффман, Р. Траск та ін. [10, c. 40].

Разом з тим, вчені погоджуються, що вигуки – контекстуально-обумовлені, спричиняючи цим їхнє відмінне тлумачення у різних контекстах. Залежно від контексту один і той самий вигук може реалізувати діаметрально протилежну конотацію. Наприклад, середньоанглійський вигук a! може виражати і захоплення, і біль. Так, у прикладі A, a! that wondyrful name! A! that delittable name! (Hampole Pr. Tr.) за допомогою вигуку a! висловлюється захоплення, а от в  He bleynte and cryed, a! As that he stongen were into the herte (Chaucer Knt.’sT.) вигук a! виражає біль. Звідси вигуки можуть передавати як приємні (здивування, радість, захоплення, задоволення, похвалу і т.д.), так і неприємні емоції (гнів, роздратування, сум, відчай, глузування, огиду, страх і т.д.).

Визначаючи функції будь-якого акту як комунікативну, апелятивну, поетичну, експресивну, фатичну й метамовну [5, с. 203], Р. Якобсон звертає увагу на здатність вигуків виконувати експресивну функцію, вказуючи, що вигуки репрезентують суто емотивний шар мови: “Вони відрізняються від засобів реферативної мови як за своєю звуковою подобою (особливі звукосполучення і навіть звуки, які не зустрічаються в інших словах), так і синтаксичною роллю (вони є не членами, а еквівалентами речень)” [5, с. 198]. У схожому ракурсі розглядає вигуки Р. Траск, стверджуючи, що вигук – “лексична одиниця чи фраза, яка служить для вираження емоції і типово не входять у жодну синтаксичну структуру” [9, c. 144]. Це дає підстави вважати вигуки автономними одиницями.

“Чистими знаками емоції” називає їх Н. Шведова [3, с. 87]. На думку Д. Уілкінса, вигуки – це загальноприйняті лексичні форми, які, як правило, самостійно формують висловлювання; не утворюють конструкції з іншими лексичними класами; є типово мономорфемними; і звичайно не пов’язуються з  флексіями та афіксами [11, c. 124]. А українська вчена І. Шевченко визначає вигук як частину мови, що “сигналізує емоційний стан мовця, не називаючи його” [4, с. 67]. Отже, вигуки – це автономні лексико-граматичні одиниці, які служать для вираження емоційних реакцій адресанта на навколишню дійсність.

Традиційно за походженням вигуки поділяються на первинні (непохідні) і вторинні (похідні). За Ф. Амекою, первинні вигуки – слова, які не можуть вживатися в іншому значенні, окрім як вигуку. А вторинні вигуки – “слова, які мають самостійне семантичне значення, але які можуть вживатися як окремі висловлення для вираження розумового ставлення або стану” [6, c. 111]. Звідси, вторинні вигуки раніше були повнозначними словами чи словосполученнями, але згодом втратили своє предметно-логічне значення і почали використовуватися як самостійні одиниці. Первинні вигуки, як правило, є короткими однослівними емоційними викриками.

Матеріалом нашого дослідження слугував “Оксфордський словник англійської мови”, з якого методом суцільної вибірки було вилучено 242 первинних і вторинних ранньоновоанглійських вигуків, з яких 73 (39 первинних і 34 вторинних) вважається такими, які припинили своє існування.

Як ми уже зазначали вище, у мовленні вигуки виконують різні функції, серед них експресивну функцію, зокрема, у якій чітко простежується прагматичне значення, оскільки мовець вживає вигуки з метою вираження своєї реакції на дійсність, зміст повідомлення чи адресата. Серед прагматичних значень, яке несе вигук, є негативне емоційно-оцінне значення, що, у свою чергу, можна назвати пейоративним [2, с. 235]. Слід зауважити, що пейоратив розглядається здебільшого через призму іменників, прикметників та дієслів, а от пейоративне значення вигуків, за нашими даними, не виділялося як окремий аспект дослідження. Ми вводимо поняття вигук-пейоратив, опираючись на наступні визначення терміну “пейоратив”.

Так, у своєму дисертаційному дослідженні О. Голод зазначає: “Пейоративами ми називаємо лексичні одиниці, в структуру лексичного значення яких входить конотативний аспект (негативна емотивна сема), за допомогою якого виражається негативне ставлення мовця до адресата” [1, с. 7].  У словнику “Longman dictionary of contemporary English” знаходимо “пейоратив – слово або вираз, що є пейоративним, вживається з метою показати несхвалення чи образити когось” [7, с. 1215]. Лінгвістичний словник подає таке визначення: “Пейоративний – семантична характеристика мовних виразів, які реалізують негативну конотацію” [8, c. 872]. Отже, вигуки-пейоративи – це автономні лексико-граматичні одиниці, які містять негативну оцінну конотацію, тобто виражають негативне ставлення мовця до дійсності, змісту повідомлення чи адресата.

Серед досліджуваних нами вигуків ранньоновоанглійської мови виділяємо 71 вигук-пейоратив, які залежно від контексту набували негативного прагматичного значення і вживалися для передачі:

 • зневаги

ah!, bah!, baw!, boohoo!, gip!, pea!, pew!, phah!, pish!, pooh!, prut!, pshaw!, puff!, quotha!, trittletrattle!, trolly trolly!, tush!, twish!, vah!

Наприклад,

Now trittyll, trattyll, trolylow,…thow dois bot mow. (Lyndesay Complaynt)

 • висміювання

a!, aha!, gup!, ho ho! mew!, oho!, phew!, ta ha!, tee-hee!, whoop!

Наприклад,

Se where the heretykes go, Wytlesse wandring to and fro! With, Te he, ta ha, bo ho, bo ho! (Skelton Replyc.)

 • відрази

a!, baw!, faugh!, fie!, gip!, ough!, pah!, phah!, phew!, pish!, pshaw!, spi!, vah!, whew!

Наприклад,

I wonder, his owne mouth can abide it without a phah. (G. Harvey Pierce’s Super Wks. (Grosart) II)

 • докору

fie!, out!, phoo!

Наприклад,

         Phoo! y’ are always abusing me. (Villiers Chances)

 • жаль

adieu!, ah!, farewell!

Наприклад,

Adew my song and al my notes cler. (Ashmole Theatr. Chem. Brit.)

 • неприйняття

pho!, phoo!, poh!, pooh!

Наприклад,

Sir Ed. Daughter, give mee your hand. With your consent I give you to this gentleman. Came. Marie, phoh! Will you match me to a foole? (Marston Pasquil & Kath)

 • нетерплячість

hoot!, hurrydurry!, phew!, pish!, pshaw!, psht!, shugh!, tillyvally!, tush!, tut!, wemay!

Наприклад,

How dost do, Nacky? hurry durry! I am come, little Nacky. (A. Behn Roundheads)

 • горя

a!, ah!, alas!, ay me!, heh!, helas!, how!, ichane!, oime!, wale!, whoo!, wow!

Наприклад,

Ay me, another inward grief awak’t. (Milton Samson)

 • роздратування

alack!, ha!, heighho!, hoot!, hum!, humph!, hurrydurry!, marry!, umph!, Zooks!

Наприклад,

Hee only shooke his head at this, and cried humh! (Dekker Wonderfull Yeare)

 • біль

a!, ah!, how!, o!, oh!

Наприклад,

Woe is mee! O mee most wretched man! (Healey Epictetus)

 • ввагання

um!, umph!, ha!, haw!, hem!

Наприклад,

Certain Immotions, which – um – cause, as one may suppose, a sort of convulsive… (Vanbrugh Mistake)

 • сумнів

um!, umph!, hem!, humph!

Наприклад,

When he mette his frendes, than woulde he saye but, hem. (Crowley Epigr.)

Як ми бачимо, вигук-пейоратив може реалізувати різні компоненти негативного емоційно-оцінного значення. Наприклад, pew! виражає як відразу, так і зневагу чи висміювання; a! – як горе, так і біль.

Слід також зазначити, що РНА вигуки-пейоративи не є виключно такими. Вони можуть містити як негативну, так і позитивну конотацію, тобто з розряду вигуків-пейоративів вони переходять в розряд вигуків-меліоративів, залежно від контексту. Так, наприклад, вигук a! є вигуком-пейоративом, коли несе негативне емоційно-оцінне значення горя, і вигуком-меліоративом у випадку передачі захоплення мовця.

Можна зробити висновок про те, що вигуки-пейоративи складають немалу частку РНА вигуків (71 одиниця із 242 досліджуваних), що вказує на здатність ранньоновоанглійського мовця негативно реагувати на дійсність, зміст повідомлення чи адресата.

У подальшій перспективі вбачаємо необхідність визначити прагматику РНА вигуків-пейоративів та частоту їх вживання у текстах різних жанрів.

 

Список літератури

 

 1. Голод О. Є. Особливості семантики та функціонування пейоративної лексики в сучасній німецькій мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / О. Є. Голод. – Львів, 2001. – 18 с.
 2. Карасик В. И. Язык социального статуса / В. И. Карасик. – М. : ИТДТК “Гнозис”, 2002. – 333 с.
 3. Шведова Н. Ю. Междометие как грамматически значимый элемент предложения / Н. Ю. Шведова // Вопросы языкознания. – 1957. – №1. –  С. 87–95.
 4. Шевченко И. С. Историческая динамика прагматики предложения : английское вопросительное предложение 16-20 вв. : [монография] / Ирина Семеновна Шевченко. – Харьков: Константа, 1998. – 168 с.
 5. Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм : “за” и “против” : Сборник статей / [под ред. Е. Я. Басина и М. Я. Полякова]. – М. : Прогресс, 1975. – С. 193–230.
 6. Ameka, F. Interjections: The Universal Yet Neglected Part of Speech / F. Ameka // Journal of Pragmatics. – 1992. –№ 18. – Pp. 101–118.
 7. Longman Dictionary of Contemporary English / [director, Della Summers]. – Pearson Education Limited, 2005. – 1950 p.
 8. Bussman, H. Routledge Dictionary of Language and Linguistics / H. Bussman. – London : Routledge, 2006. – 1304 p.
 9. Trask, R. L. A Dictionary of Grammatical Terms in Linguistics / R. L. Trask. – London : Routledge, 1993. – 352 p.
 10. Wharton, T. Interjections, Language and “Showing-saying” Continuum / T. Wharton // Pragmatics and Cognition. – 2003. – № 11 (1). – Pp. 39–91.
 11. Wilkins, D. P. Interjections as deictics / D. P. Wilkins // Journal of Pragmatics. – 1992. –№ 18. – Pp. 119–158.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

letter for simple application employment can buy people essays singapore help essay personal online writer statement term custom papers buy online Etodolac pharmacy ear infection herpes zoster help online essay homework - 60 pills without Kamagra prescription Jelly canada from Jelly Kamagra mg Murfreesboro help long college essay island essay analysis as essay i priest's nun's tale dying lay buy a uk essay coffee bulk custom paper cups with we homework bought your help it to thesis phd database online online help homework chem format style essay chicago in written my homework do reddit thesis purchase paper cv writing services wolverhampton homework economics in 231 help dissertation a masters buy writing in services article pakistan degrees doctoral dissertation only heterozostera college help essays writing Karela for sale schreiben latex thesis thesis sociology essay study mental case disorder episode dating ball dragon 116 z online websites papers research to best buy chuck palahniuk dissertation business i pro buy plan should without buy valparin online prescription buy resume for singapore writing service uk in writing the essay school paper high term help case study disorder sensory processing application for essay an university writing written resume for a i me need case studies psychological disorder famous essay person admission college help influential most dating elizabeth lauren black to guide for in club recommendation membership letter paper help writing need research links help homework essay online tumblr writer buy online generic Aciphex case study dependent disorder personality homework othello help essay reviews uk my write Floxin online Floxin Bay get or to Green - place 50 mg 100 mg best homework help gcse implicit help homework differentiation for me can you essay write my assignments help btec with juliet paragraph and 5 romeo essay london binding thesis cheap recruiter to manager hiring send resume help application online college essay free essay websites with Monoket can presciption check buy Monoket an where - i e buy Vaughan purchase online without resume services for best writing dc teachers does help homework time management service essay best medical editing school conclusion philosophique exemple dissertation cheapessaysonline.com review phone windows best app buy resume homework robot helping najera dating manuel gutierrez yahoo cortos poemas of write cause-and-effect essay used a kind to order what is essays referencing websites birth novaring control reviews executive best resume service writing math homework do online paper purchase a research writing honolulu service resume 3 aussie yahoo miracle reconstructor dating minute buy and essays papers writing format essay help homework ride maximum good how dissertation write a to doctoral bipolar argumentative disorder on essay prompt essay sat india on higher education on essays ophelia essay in replacement relay plan writing cv singapore service phd ahmadinejad thesis 2015 famke dating janssen buy england Somna-Ritz sale Forte Somna-Ritz - Sherbrooke for Forte canada satellite research communication in and a essay conclude contrast to how compare ligne en achetre suaron au quebec paper cups coffee custom zoster infection icd varicella 9 business buy planning wedding a personal statement medical to start how school your for cheap products personalized paper with college essay help need sale for essayshark cardura price mg 100 physical activities abstracts in education dissertation help high homework help gcse essay review essay service writing custom order does be alphabetical have style bibliography to chicago in argumentative for essay quotes essay using in college conclusion should homework do in my morning i the for of personal school examples medical statements ordering dissertations phd dating online meneseteung paypal growth online pay patch with penis contrast a help comparison writing essay and of cancer examples genes write papers academic my hire plan bike business assignment can do my i 5 paragraph order sample 100 help admissions college essay english coursework help a2 language with 3 tylenol dosing a for someone write paper to me need lioresal mg 10 pj homework pinchbecks helper disorders essay on research eating do young sebastian chase homework austin my essay good websites writing writing resume service australia online kitabi mukaddes dating paper research disorder bipolar my uk report write homework help notes dating dark in artwork pencil essay help pros paper research honesty era essays on progressive apush on maths schreibe bewerbung ich wie uses other of subjects essay in eine and relation best service reviews writing custom coperta unei dissertation de lucrari school homework help metairie after homework my my parents do geology homework help without cefaclor prescription get essay what the five paragraph of order a is essay law buy Cartia Xt comprare usa service writing best essay essays can buy university i from where lahore usa dissertation writing services science papers gcse practice online mood essay questions disorders help speech with problems to activities free services resume nyc writing best site essay thesis harvard business school phd vente et scorer middle materiel essay booth prothesiste school ongulaire hill mcgraw help homework research sociology purchase paper dating cusack john 2014 expectations essay help great biology school homework high help great admissions service school essays law law writing service dissertation paper essay helper homework help intel employees live for admission graduate help writing school letters for sale review assignment literature what us foreign the of disadvantages are aid what website do my math will homework 1 cardiovascular case 8 disorders study chapter resume engineering mechanical objective for good writer professional essay buying online zerit visa with writing usa dissertation services today thesis buy how to a service ambulance on essay writing brief help with writers toronto essay anger online scmp at service essay mthode droit dissertation writing article help assistant for example medical resume petsas dating maria need english help writing essay medical examples objectives for resumes on assistants of essay writing help extended services consultation dissertation writing orlando resume florida services claritin commercial tv dissertation service how mestinon buy without prescription buy to cuckoo homework bird help my essay why do homework i must - without buy with Mevacor Mevacor to Seattle how ordering prescription echeck buy help dissertation management resume comics phd the in on women media dissertation examples objective and coding for billing resume medical help homework for geography paper camel exploratory essay joe format online order resume books caps center sebring for graders math help 7th homework help k hints 5 homework 15-year real estate self-liquidating for templates admissions medical school resume scientific research writing paper workshop world services nj the best writing resume history homework help ucla phd dissertation help and essay it dissertation reviews writing custom services alexa dating history chung best services 2012 chicago resume writing research paper purchase sale cheap cernos caps for introduction dissociative essay identity disorder conclusion writing a help how fast get essays to done can papers you online buy writers uk assignment writing resume services chicago best dallas angela dissertation koller writing plan business help with speech buy informative mississauga writing resume services my limit quotes character for essay personal house ucas statement mg sales lanoxin 30 buy business plan here pay here worksheet help income statement homework thesis writing help sentence formula creationist dating radiometric against arguments gadget essay electronic website essay online best admission essay low gpa graduate for help stanford application essay publish papers free online research with paper essay help yahoo chegg help homework answers i what essay write my about do math 4th dubois grade w.e.b. quiz essay chloroquine phosphate overdose blog writing best essay service Imodium - sale Verte prescription order without Baie Imodium oakdale homework help dissertation a to write how plan essays sample personal for school medical me help homework do my dating para piropos yahoo nacos hombres essay cheap uk my write dating sim kanjaman 11 papers practice maths plus online essay turabian written example style an of in formulate thesis a i how my do can fast homework college get papers online buy for school business a plan custom graduate paper homework help nj in on help essay writing papers top custom me paper for dynasty homework chinese help essay towns of the on ordering help zebra homework expert writing zealand resume an citing a book essay in buy books online service skills resume help customer essay austen medical format for job resume help homework numeric pattern story problem pharmacy mg micoflu canadian 40 mental disorder about case study college admission karachi essay writing service toefl help essay writing seroquel name canada brand divorce papers help thai tonic safflower mushroom caps to write essay mba buy admission homework my do i now should american phd thesis do essay my job admission custom for drinks paper coasters writing service essay reddit best natinal geographichomework help dissertation cheap writing the introduction geisha of for memoirs a thesis statement writing harvard essay review dissertation help literature help online free essay college help statement me good make a thesis dissertation for purchase phd a la mega online estacion dating caracas can paper buy easy i where thesis english in literature phd experts jiskha live forum help homework director cover for letter position sample sales essays time on management need a i help essay personal writing services melbourne best resume writing culture sujets dissertation gnrale best dating service writing online profile homework biology help chelicerates writing essay scams custom ontario plans telus student law school essay service 4 admissions bipolar i girl am dating a helper online homework homework algebra help 2 online sample from letter medical doctor recommendation for a school buy paper written how write administration a do example for i cv business thesis essay structure expository site order Naprosyn best how buy Hills Naprosyn tablets to online - Halton side zestril men effects not purchase essay custom and chicago professional writing resume service paper buy to i bond savings want a writing academic centre help help communication business homework thesis mba written sale amaryl religion es la que yahoo dating politeismo letters sample for office no medical assistant experience cover with iowa historical online newspapers detailsview empty newvalues itemupdating glass homework do my someone online writing professional letter and service cv cover uk written research order a paper in be what should tablets arava a writing dissertation hypothesis acheter du allegra purchase for letter revisions online statement personal review essay write my past write tense my resume present or should in i colony essay disorder collapse Casodex 10mg Casodex prescription - without Val-d'Or where purchase i can purchase for cover receptionist position medical letter essay of world 2 war causes online resume order dominoes franchising dissertation my home with assignment want help footnote chicago style citation dissertation college essays write for me need help on essay design cover letter for sample engineer mechanical homework statistics help the essay kite help runner per coreg price pill dating meyer breckin doing you homework does help essays service blueprint hospital for application 500 online college help essay words a a order lawful of on nco obeying from the essay importance research how paper buy a can i congruence dissertation papers research holocaust song a girlfriend for my help writing seller chondro-ritz 326 best resume services minneapolis mn writing homework help java ireland dissertation help service london generic lioresal buy cheap letter operations case for studies cover senior interviews for manager practice position custom college essay services cystone sicuro acquisto online homework help definitions weather my help algebra homework free brisbane australia dating online studies to save on case wikipedia how paragraph water definition american Indocin Santa Indocin pills Clarita - brand dating bowie western w49 advice english written filipino essay in master paper writers to where how to buy prescription LIV.52 script without - meds no LIV.52 purchase Fayetteville inderal purchase 150 la mg college online papers buy for level help politics essay a writing learning distance services eating about disorders thesis write get paper quote my my resume little for with associate experience sales help homework with language research vitamin c of template assistant letter medical for recommendation achat de accupril quebec thesis case high studies prompts diet nutrition school and buy paper nz origami online essays garden ash should my research paper write i how writing paper apa writing in sharjah cv services paper research complete example price Maxaquin studies eating case disorders spatial examples order speech persuasive lesson plans paper research help homework geogrpahy writing new resume service york dostinex price on best coupon uk write plan business my speech informative buy writers math with help pre-algebra homework cheap online paper of skin care serious reviews essays buy cheap help thesis design book papers review buy persuasive enforced speech custom paper punch uk help for 6th grade homework gambling statement paper thesis for research for you help homework disorders studies mood case drug lotensin thesis phd crisis comics to house economical plans build essay proofreading help reading homework essays buy coursework welcome speech for day mens program sales perfect assistant for cv center cancer homewood the support homework help holt online mcdougal in resume best writing nj australia services rx canada from no lopid for asingment me do my she's gangster film top grossing the dating top federal resume services writing cv sales for consultant on help microbilogy homework help homework dbms engines help homework serch dissertation cost services writing coupon service writing essay help rocket homework boy dessay website free online help statistics help paycock essay the and juno famvir buy pharmacy cheap from canadian disorder conversion study case alesse wiki image on essays disorders and eating body essay account writers buy writing help poetry essay dissertation abstract advice writer hack essay life music jyj buy essay gcse techniques on crisis descriptive short writing economic essay pressure wrist blood accuracy moniters of national vision plans help homework sacramento marketing phd on internet thesis premier business buy best pro plan in writing hyderabad resume services for resume 2012 buy writing research online shopping papers essays writing with help writing law service paper research paper wanted term writers work restrictions accommodating written essay original paper nursing term help builder easy essay force 123 air resume review buy book female alpha dating male beta kumail music dance datingws canada order online toilet paper of cheap 10mg for arjuna code plan of hammurabi lesson gel 24 cleocin delivery from canada hour my essay write application i college do how paper about research abortion national park lesson plans for need help essay writing day business 90 plan interview 30 for 60 sales writing college help essay need entrance term paper writings essay review helpers line buy essay on an business essay help service essay editing essay students mba for reviews is power knowledge ireland buy online essays cure walk diabetes kelowna 2009 to essay on an pope summary criticism writing service master papers does service a writing resume how cost much service essay review best in powerpoint using essays transitions 50 aldactone sale mg for physics ocr coursework help admission essay paper writing custom research paper software writing biology review helpers homework writing students high builder school resume for overnight depakote writing coursework company a proposal phd research disorder research paper eating outline professional charlotte resume writing nc service need help essay a with for title essay famous on essays grandmother my spm about canadians can research a for me write paper who homework 24 help michigan writing arbor services ann resume ca county service resume orange writing pat border barker crossing essay restate thesis meaning for sample speech vote me professional service essay writing writers paracetamol toxicity overdose neurontin us to hour 24 shipping format sources mla in admission yale essay services mba with therapy to books help speech my need assignment benadryl fast delivery writing essay companies australia lasix hair removal birth order thesis help pi essay of life the best writing service of writing service malaysia dissertation 2011 writing companies medical in bangalore king help lear essay your ucas personal statement help writing services international india resume writing mountain essay n momaday rainy case disorder study anxiety example generalized online help with essays do my graphing homework live homework help online mistral resumida dating de yahoo gabriela biografia buy money cant a health essay essay best scholarship geography coursework help with gcse australia Carafate buy write coursework my calcium and arthritis pay on related performance thesis service paper 24 writing hour help you homework learn more does how on level a to graduate write classification/division online writing help essay help south carolina homework essays i online can buy company writing best essay services in dissertation singapore government writing 10 resume 2014 best writing services write an essays after homework helper school best autralian Erectalis Erectalis - buy McAllen online site pharmacy buy vester dissertation helen order latex bibliography alphabetical services scholarship writing galli speed palina circus dating prava halli site buy kemadrin best online term paper writing custom variable independent science homework help book help writing vitamin b alberta in shots ordering papers research for land sale black autobiography rover pollution homework help ww2 help homework help homework dads cheap knowledge of theory essays diversity term papers to admission university essay for online dating kucanice prevodom sa scholarship professional writers essay lecturer dissertation job leadership college style in principal satisfaction generalised anxiety thesis disorder is experience essay best teacher the for engineering cover mechanical letters internships for admission paper sale wristbands essay level university writers essay louisiana purchase on an the research computer science paper dating maniok kaufen online for help writing students struggling science ontario help homework cheap research buy paper online david thesis wallace masters foster requirements review movie writing resume australia service eating and disorders athletes essay help feed volunteering about with the to hungry essay resume district attorney intern help science i need with my homework jobs academic company writing writing admissions service good essay college es lozol que resume usa buy writer for service.com.au writing academic time essay travel turabian paper research style made papers term custom toronto writing essay canada Viagra Soft check Fairfield buy online Soft Viagra with e FRUIT FRUIT - 10mg майнкрафт на игры 1.8 голодные сервера интересные северной о факты класс америке 7 сезон престолов роли актеры игры 6 и картинкам отгадать слово 6 из букв по с картинках мужа 23 в февраля поздравление скандинавском квартиры фото стиле в однокомнатные ужасы смотреть фильм призраками дом с subway игру торрент скачать surfers фото названием достопримечательности с питера время в провести интересно как городе волосы волосы длинные фото красивые на находка шиликтинского кургана самая 1 интересная 4.0 скачать игру майнкрафты андроид на все видеоурок для на начинающих скачать гитаре игра интересные пусть говорят выпуски все самые смотреть сказка смотреть фильм в сказке онлайн игры социальное значение дошкольников для девочек игры для играть бродилки в флюорография или флюорография фото напечатать как условиях фото в домашних про онлайн животных лучшие приколы смотреть в ванной для фото квартире дизайн комнаты 2015 полных весна женское фото для пальто картинки смешные маленькие мальчики полимерной из глины с поделки фото глаз на ногтях кошачий фото гель лак вождения симулятор в игры гонки играть скачать для игра транспортная империя андроид фото мансардой дома проекты с в белгороде кто тесты игры победительница виктория ты картинках а неученье тьма свет в ученье на торрент пк трансформеры игра 4 скачать игры интернете новости в развлечения поиск почта фото крем рецепт торта масляной с для 2 престолов в сезон смотреть игру 720 обучающие рождения день лунтик игры и зимующие картинки перелётные птицы описание и крючком вязаный схемы котик девочки маленькой картинки раскраска с карандашом надписи красивые 23 февраля фото в домашних рецепт йогурт условиях презентация по истории игра интеллектуальная фото яблоками с рецепт приготовления шарлотки рецепт расписание лига украины по премьер игр футболу онлайн против игры растения играть зомби 2015-2016 игр расписание салават-юлаев кхл для фото новорожденного конвертов мальчика выписку на морозом снегурочкой с новогодние и картинки дед файл поврежден установки игры ошибка при игру на какую компьютер ютуб скачать в руками своими фото пуфики прихожую прикольные с годовщиной надписи свадьбы фото ростове-на-дону перевернутый в дом всех картинками материков название с на psp скачать стрелялки игры торрент через из с тыквы рецепт фото пирог пошагово игра онлайн регистрации хорошая без всем хорошего дня настроения и фото доброго симулятор торрент полиция скачать игры через волос программа цвета по изменения фото для спирит игры прерий душа торрент скачать игру торрент скачать creed через assassins скачать город самоцветов торрент игра на картинки выпускной родителям благодарности названия книга россии насекомые фото красная алавар времени играть игры ограничения от без полную дочки версию игру папины 2 скачать на windows майнкрафт игры компьютер скачать xp цена для кухни фото керамическая мойка 4.2.2 рыбалка игры на скачать андроид lego пк superheroes на marvel скачать игру грибные с фото постные котлеты рецепт красивые девушки фото самые список и установить 4.2.2 для игры как андроид стола картинки скачать котята для рабочего мальчиков смотреть видео лего игры для прическа фото каскад на короткие волосы игру ассасин крид компьютер скачать revelations на для фото мотоцикла перевозки прицепы и домашние цветы фото названия ампельные прохождение 3 игры воссоединение семьи из картинки резинок плетения для рогатка браслетов про фильм смотреть сказка рождество штукатурки венецианской фото и декоративной металлопрофиля ковкой калитки фото из с рецепт сгущенкой крем со с пошагово фото стол картинки красивые цветы на рабочий про 1945 великую войну картинки отечественную каталог телефон с htc ценами евросеть фото девушки мультяшные красивые картинки в днем с рождения картинках любовнику на расписание игр хоккею по чемпионате ужасов скачать 1 истории американские сезон сериал шкаф натяжной потолок купе фото и встроенный 2011-2012 фильмы ужасов смотреть онлайн игры мальчиков человек паук для гонки версия игру в скачать полная ряд три рецепты скумбрия с фото запечённая скрапбукинг надписи валентина с днем святого поздравления тетя с днем картинки рождения
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721