ВИГУКИ-ПЕЙОРАТИВИ У РАННЬОНОВОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111

           Л. М. Ікалюк

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,

Івано-Франківськ

 

         Статтю присвячено дослідженню вигуків в ранньоновоанглійській (РНА) мові на матеріалі лексикографічних джерел. Визначено, що серед РНА вигуків значно виділяється група вигуків-пейоративів, яким притаманне негативне прагматичне значення.

Ключові слова: прагматика, ранньоновоанглійська мова, інтер’єктивність, первинні вигуки, вторинні вигуки, вигуки-пейоративи.

 

Статья посвящена исследованию междометий в ранненовоанглийском языке (РНА) на материале лексикографических источников. Определено, что среди РНА междометий заметно выделяется группа междометий-пейоративов с отрицательным прагматическим компонентом.

Ключевые слова: прагматика, ранненовоанглийский язык, интеръективность, первичные междометия, вторичные междометия, междометия-пейоративы.

 

The present paper deals with a study of interjectivity in Early New English (ENE) based on the lexicographical data. It is ascertained that the group of pejorative interjections carrying the negative pragmatic component stands out among ENE interjections.

Key words: pragmatics, Early New English, interjectivity, primary interjections, secondary interjections, pejorative interjections.

 

На зламі тисячоліть у фокусі мовознавчих досліджень все частіше з’являються лінгвокогнітивні, соціокультурні та міжкультурні проблеми комунікації, хоча згадані проблеми, на нашу думку, існують з прадавніх часів, а саме – з моменту виникнення соціуму і бажання у людини змінювати своє місце проживання. Серед лексико-граматичних одиниць, що зазнають змін під впливом лінгвокогнітивних, соціокультурних та міжкультурних явищ у мові, виділяємо вигуки, які є свого роду мовними універсаліями, притаманними будь-якій мові будь-якого періоду.

Актуальність нашого дослідження визначається загальною спрямованістю філологічних студій на комплексне вивчення мовних конструкцій у поєднанні структурного, функціонально-семантичного та прагматичного аспектів. Актуальність обраної теми зумовлена також необхідністю проведення системних досліджень засобів вираження інтер’єктивності в синхронно-діахронній площині, зокрема вигуків як автономних  комунікативних актів.

Мета представленої розвідки – функціонально-семантична та прагматична характеристика вигуків-пейоративів у ранньоновоанглійській (РНА) мові.

Мета передбачає розв’язання таких завдань: виокремити мовні засоби вираження вигуків у РНА мові та проаналізувати комунікативно-прагматичні функції РНА вигуків-пейоративів.

Як мовне явище вигуки вивчалися вітчизняними і зарубіжними лінгвістами, зокрема: О. Потебня, О. Пешковський, О. Шахматов, Л. Щерба, В. Виноградов, Р. Якобсон, О. Кубрякова, О. Германович, Ш. Баллі, Ж. Вандрієс, А. Вежбицька, С. Грінбаум, О. Єсперсен, Дж. Ліч, Г. Пауль та ін.

Вигук, попри те, що віддавна є об’єктом дослідження, так і не здобув визначений статус у граматичній системі мові: його або вважають, або не вважають окремою частиною мови. Першу точку, зокрема, підтримують Ф. Амека, А. Вежбицька, Д. Улкінс, Ч. Стівенсон, І. Шевченко та ін. Другу – латинські граматисти, та лінгвісти XIX ст., Е. Сапір, Е. Ґоффман, Р. Траск та ін. [10, c. 40].

Разом з тим, вчені погоджуються, що вигуки – контекстуально-обумовлені, спричиняючи цим їхнє відмінне тлумачення у різних контекстах. Залежно від контексту один і той самий вигук може реалізувати діаметрально протилежну конотацію. Наприклад, середньоанглійський вигук a! може виражати і захоплення, і біль. Так, у прикладі A, a! that wondyrful name! A! that delittable name! (Hampole Pr. Tr.) за допомогою вигуку a! висловлюється захоплення, а от в  He bleynte and cryed, a! As that he stongen were into the herte (Chaucer Knt.’sT.) вигук a! виражає біль. Звідси вигуки можуть передавати як приємні (здивування, радість, захоплення, задоволення, похвалу і т.д.), так і неприємні емоції (гнів, роздратування, сум, відчай, глузування, огиду, страх і т.д.).

Визначаючи функції будь-якого акту як комунікативну, апелятивну, поетичну, експресивну, фатичну й метамовну [5, с. 203], Р. Якобсон звертає увагу на здатність вигуків виконувати експресивну функцію, вказуючи, що вигуки репрезентують суто емотивний шар мови: “Вони відрізняються від засобів реферативної мови як за своєю звуковою подобою (особливі звукосполучення і навіть звуки, які не зустрічаються в інших словах), так і синтаксичною роллю (вони є не членами, а еквівалентами речень)” [5, с. 198]. У схожому ракурсі розглядає вигуки Р. Траск, стверджуючи, що вигук – “лексична одиниця чи фраза, яка служить для вираження емоції і типово не входять у жодну синтаксичну структуру” [9, c. 144]. Це дає підстави вважати вигуки автономними одиницями.

“Чистими знаками емоції” називає їх Н. Шведова [3, с. 87]. На думку Д. Уілкінса, вигуки – це загальноприйняті лексичні форми, які, як правило, самостійно формують висловлювання; не утворюють конструкції з іншими лексичними класами; є типово мономорфемними; і звичайно не пов’язуються з  флексіями та афіксами [11, c. 124]. А українська вчена І. Шевченко визначає вигук як частину мови, що “сигналізує емоційний стан мовця, не називаючи його” [4, с. 67]. Отже, вигуки – це автономні лексико-граматичні одиниці, які служать для вираження емоційних реакцій адресанта на навколишню дійсність.

Традиційно за походженням вигуки поділяються на первинні (непохідні) і вторинні (похідні). За Ф. Амекою, первинні вигуки – слова, які не можуть вживатися в іншому значенні, окрім як вигуку. А вторинні вигуки – “слова, які мають самостійне семантичне значення, але які можуть вживатися як окремі висловлення для вираження розумового ставлення або стану” [6, c. 111]. Звідси, вторинні вигуки раніше були повнозначними словами чи словосполученнями, але згодом втратили своє предметно-логічне значення і почали використовуватися як самостійні одиниці. Первинні вигуки, як правило, є короткими однослівними емоційними викриками.

Матеріалом нашого дослідження слугував “Оксфордський словник англійської мови”, з якого методом суцільної вибірки було вилучено 242 первинних і вторинних ранньоновоанглійських вигуків, з яких 73 (39 первинних і 34 вторинних) вважається такими, які припинили своє існування.

Як ми уже зазначали вище, у мовленні вигуки виконують різні функції, серед них експресивну функцію, зокрема, у якій чітко простежується прагматичне значення, оскільки мовець вживає вигуки з метою вираження своєї реакції на дійсність, зміст повідомлення чи адресата. Серед прагматичних значень, яке несе вигук, є негативне емоційно-оцінне значення, що, у свою чергу, можна назвати пейоративним [2, с. 235]. Слід зауважити, що пейоратив розглядається здебільшого через призму іменників, прикметників та дієслів, а от пейоративне значення вигуків, за нашими даними, не виділялося як окремий аспект дослідження. Ми вводимо поняття вигук-пейоратив, опираючись на наступні визначення терміну “пейоратив”.

Так, у своєму дисертаційному дослідженні О. Голод зазначає: “Пейоративами ми називаємо лексичні одиниці, в структуру лексичного значення яких входить конотативний аспект (негативна емотивна сема), за допомогою якого виражається негативне ставлення мовця до адресата” [1, с. 7].  У словнику “Longman dictionary of contemporary English” знаходимо “пейоратив – слово або вираз, що є пейоративним, вживається з метою показати несхвалення чи образити когось” [7, с. 1215]. Лінгвістичний словник подає таке визначення: “Пейоративний – семантична характеристика мовних виразів, які реалізують негативну конотацію” [8, c. 872]. Отже, вигуки-пейоративи – це автономні лексико-граматичні одиниці, які містять негативну оцінну конотацію, тобто виражають негативне ставлення мовця до дійсності, змісту повідомлення чи адресата.

Серед досліджуваних нами вигуків ранньоновоанглійської мови виділяємо 71 вигук-пейоратив, які залежно від контексту набували негативного прагматичного значення і вживалися для передачі:

 • зневаги

ah!, bah!, baw!, boohoo!, gip!, pea!, pew!, phah!, pish!, pooh!, prut!, pshaw!, puff!, quotha!, trittletrattle!, trolly trolly!, tush!, twish!, vah!

Наприклад,

Now trittyll, trattyll, trolylow,…thow dois bot mow. (Lyndesay Complaynt)

 • висміювання

a!, aha!, gup!, ho ho! mew!, oho!, phew!, ta ha!, tee-hee!, whoop!

Наприклад,

Se where the heretykes go, Wytlesse wandring to and fro! With, Te he, ta ha, bo ho, bo ho! (Skelton Replyc.)

 • відрази

a!, baw!, faugh!, fie!, gip!, ough!, pah!, phah!, phew!, pish!, pshaw!, spi!, vah!, whew!

Наприклад,

I wonder, his owne mouth can abide it without a phah. (G. Harvey Pierce’s Super Wks. (Grosart) II)

 • докору

fie!, out!, phoo!

Наприклад,

         Phoo! y’ are always abusing me. (Villiers Chances)

 • жаль

adieu!, ah!, farewell!

Наприклад,

Adew my song and al my notes cler. (Ashmole Theatr. Chem. Brit.)

 • неприйняття

pho!, phoo!, poh!, pooh!

Наприклад,

Sir Ed. Daughter, give mee your hand. With your consent I give you to this gentleman. Came. Marie, phoh! Will you match me to a foole? (Marston Pasquil & Kath)

 • нетерплячість

hoot!, hurrydurry!, phew!, pish!, pshaw!, psht!, shugh!, tillyvally!, tush!, tut!, wemay!

Наприклад,

How dost do, Nacky? hurry durry! I am come, little Nacky. (A. Behn Roundheads)

 • горя

a!, ah!, alas!, ay me!, heh!, helas!, how!, ichane!, oime!, wale!, whoo!, wow!

Наприклад,

Ay me, another inward grief awak’t. (Milton Samson)

 • роздратування

alack!, ha!, heighho!, hoot!, hum!, humph!, hurrydurry!, marry!, umph!, Zooks!

Наприклад,

Hee only shooke his head at this, and cried humh! (Dekker Wonderfull Yeare)

 • біль

a!, ah!, how!, o!, oh!

Наприклад,

Woe is mee! O mee most wretched man! (Healey Epictetus)

 • ввагання

um!, umph!, ha!, haw!, hem!

Наприклад,

Certain Immotions, which – um – cause, as one may suppose, a sort of convulsive… (Vanbrugh Mistake)

 • сумнів

um!, umph!, hem!, humph!

Наприклад,

When he mette his frendes, than woulde he saye but, hem. (Crowley Epigr.)

Як ми бачимо, вигук-пейоратив може реалізувати різні компоненти негативного емоційно-оцінного значення. Наприклад, pew! виражає як відразу, так і зневагу чи висміювання; a! – як горе, так і біль.

Слід також зазначити, що РНА вигуки-пейоративи не є виключно такими. Вони можуть містити як негативну, так і позитивну конотацію, тобто з розряду вигуків-пейоративів вони переходять в розряд вигуків-меліоративів, залежно від контексту. Так, наприклад, вигук a! є вигуком-пейоративом, коли несе негативне емоційно-оцінне значення горя, і вигуком-меліоративом у випадку передачі захоплення мовця.

Можна зробити висновок про те, що вигуки-пейоративи складають немалу частку РНА вигуків (71 одиниця із 242 досліджуваних), що вказує на здатність ранньоновоанглійського мовця негативно реагувати на дійсність, зміст повідомлення чи адресата.

У подальшій перспективі вбачаємо необхідність визначити прагматику РНА вигуків-пейоративів та частоту їх вживання у текстах різних жанрів.

 

Список літератури

 

 1. Голод О. Є. Особливості семантики та функціонування пейоративної лексики в сучасній німецькій мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / О. Є. Голод. – Львів, 2001. – 18 с.
 2. Карасик В. И. Язык социального статуса / В. И. Карасик. – М. : ИТДТК “Гнозис”, 2002. – 333 с.
 3. Шведова Н. Ю. Междометие как грамматически значимый элемент предложения / Н. Ю. Шведова // Вопросы языкознания. – 1957. – №1. –  С. 87–95.
 4. Шевченко И. С. Историческая динамика прагматики предложения : английское вопросительное предложение 16-20 вв. : [монография] / Ирина Семеновна Шевченко. – Харьков: Константа, 1998. – 168 с.
 5. Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм : “за” и “против” : Сборник статей / [под ред. Е. Я. Басина и М. Я. Полякова]. – М. : Прогресс, 1975. – С. 193–230.
 6. Ameka, F. Interjections: The Universal Yet Neglected Part of Speech / F. Ameka // Journal of Pragmatics. – 1992. –№ 18. – Pp. 101–118.
 7. Longman Dictionary of Contemporary English / [director, Della Summers]. – Pearson Education Limited, 2005. – 1950 p.
 8. Bussman, H. Routledge Dictionary of Language and Linguistics / H. Bussman. – London : Routledge, 2006. – 1304 p.
 9. Trask, R. L. A Dictionary of Grammatical Terms in Linguistics / R. L. Trask. – London : Routledge, 1993. – 352 p.
 10. Wharton, T. Interjections, Language and “Showing-saying” Continuum / T. Wharton // Pragmatics and Cognition. – 2003. – № 11 (1). – Pp. 39–91.
 11. Wilkins, D. P. Interjections as deictics / D. P. Wilkins // Journal of Pragmatics. – 1992. –№ 18. – Pp. 119–158.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

write who letter school medical recommendation can a for of case study group medical extended plan toyota warranty canada avapro from first reporting research book aid accident leadership articles essay mba services schor born to juliet buy essay write panel custom no dissertation phd needed online hawaii buy in voltarol new resume in city writing best york jobs services tank shark coffee bagels and dating writing essay techniques statement medical for personal letter school service free writing santander will engenering essay papilloma cancer for me write a report book tax on essay payment best essay vacation cited dissertation works longest day one in essay written war primary two help homework world case hire study the bmw english help essay critical higher with nootrop-piracetam acheter forum rx for orders vigrx 1st gold to paypal no purchase buy 250 mg cheap Elizabeth Nolvadex where Nolvadex script - management strategy dissertation paper holocaust the research assignment help ptlls 24/7 homework help live format pdf writing assignment pdf thesis hotel case of dissociative identity studies disorder sample manager sales for position resume idea essay persuasive description dating website needed buy online description reviews no Dallas uk Lopid Lopid - soft doctor without cialis a dissertation money writing for qualitative thesis phd buy a place best to essay news writer paper cover coordinator letter diversity buy thesis should articles bipolar scholarly on disorder student cover for medical assistant letter county homework help mutonomah engineering international abstract section dissertation science b medical examples assistants cover resumes for for of letters paper research buy written essays by woolf virginia medical application college for essays school me homework will do a website that my for amontillado cask of essay help the assistance kissinger dissertation doctoral help leeds dissertation expert my resume write essay online successful application help college writing services el tx resume paso experience field essay hindi trip essay football on entry letters assistant cover for level medical sites english essay good usa bestellen Ventura - Proscar pharmacie en Proscar achat city services new best in 5k writing resume york personal my someone statement write for me proofreading in order writing essay of importance book buy report online nifedipine pantaloc essay writer free my online dissertation lse help case evolve depressive study disorder major application job service writing helper language online arts homework sites writing writers for creative help homework dyslexia in dating landing bangalore airways jet homework excel help essay custom of admission chicago university site buy best online ditropan doctoral grant assistance dissertation of order a in chapters dissertation with coursework biology level help a tx writing services resume frisco essay writing application persuasive college an for services essay improve bus express narrative i write what my about essay can writing paper custom format representative resume sample for medical financial a support how for to write letter medicaid shipping free get gold cheap vigrx essay to best an place purchase phd resume mckinsey papers essays online and yahoo and juliet help essay romeo answers theses master buy essay american best writers online dating sedinte de psihologie writing with essay help my university admission duke essay business about paper research hire wedding writer speech cost consultant dissertation writing research for uk company mymathlab do homework based review literature pay performance buy i homework where can facebook to write my on in name arabic how siri homework my do for me k for 401 plan most company writters and resume essay help entrance essay cv derby service us writing sales cover retail for associate letter sunday uk online papers homework chat tutor help with sumycin discounts thesis boris phd murmann homework algebra helper 1 college essay writing a help homework christian help cover sample sales for letter glass house online 2006 dating reviews agency senior dating ordering system example thesis writers essay canada price approved - online Stazex Green cheap Bay Stazex in help essay writing complicated it dating issue admission services video essay mba help management homework operations writers paper term professional team examples resume billing coding medical for and dubai writing resume nj services best free app dating christian for paper online research to where buy female professional players league legends of dating essay buy expository studies psychological disorder famous case have essays you written for custom essay now practice allergy edition middletons principles 6th for homework help 3rd math grade writing service project essay 7 online los dating psicopatas write paper my online best place Symmetrel Minneapolis to Symmetrel 5 mg order prescription - without purchase of intent letter of business phd thesis pakistan repository reseach ellis richard cb the plan to buy where reviews book H buy Brant tablets how online H Lisinocor sale - Lisinocor to college essays stanford prescription imuno-ritz buying online without order of letter cover dissertations buy theses prescription without buy myambutol availability my essay do paper writing with help need essay a accounting homework payroll help magdayao is who shaina dating history on essay achat en pharmacie camelot writes you that website best essays for eating example essay disorders dating resortes el beisbolista fenomeno online designing dissertation secure correcting code error pervasive system robust distributed me for paper write the online gold buying vigrx tumblr math homework help hydrea pills brand argumentative essay an me write for buy writing parchment where for paper to editing service manuscript online pdf newspapers by students good written essays mla writing research paper write that for me a will paper a website find collage homework help for for free my essays write me proposal help difference dissertation between research and success pharmacy breast online buy personal statement fellowship essay websites helping with format apa help 10 case cheap page study per paper in english term who for to can go help depression i with rumalaya can i cheap purchase no script where nootrop-piracetam canada pharmacy persuasive drinking and driving speech application for employment simple letter writing albuquerque nm resume services traumatic post essay stress on disorder buy resume maker thesis balanced master scorecard online help homework now plan fulfillment order business на кровати в коротких девушек фото юбочках короткие девушек юбки эро у фото Фото крупным планом мокрая пизда у мужика во рту порно фото тёлок в офисе девушку нагнули фото красотки востока эрофото Порно зрелых пьяных мам фото порно актрисы ava vincent видео порево фото частное девушки полненькие фото эротика порно фото ж-ж-м фото девушек мучают полицейских бандиты анальное порно фото женщин за 30 середина самая фото секса фото секс с юными holly west фото corina фото голая cora велопробег фото обнаженные порева фото мамули порно арабс порнофото фото извращеный секс Фото большие ебля попки игра пк пираты фото кастинг порно актрисе www порна мама сын скачат фото своего монстра создай сын порно доики фото семейное табу порно порно на массаже фото эробанк смотреть отряд сын трахает свою маму в бритую письку эро фото трансы фотогалерея в на блондинки джинсах столе фото фото черная порно анжелика фото голые частное порно школьницы японской фото сучки посмотреть порно порно с блондинками посмотреть онлайн фото девушек китаянак в трусиках порнофото сексмашини фото натурального гермафродита комментариями фото домашнее с секс фото длинных и толстых членов у красивых парней фото природе на русских девушек брюнеток девок лапают пока они спят фото маму їбе фото як ридну Порно син фото голых женщин которым лижут писи парни сестрой секса Реальные случаи и с жены фото фото говне в у бабы жопа галереи любительских и домашних фото чужих жен игрушки пися фото форум фото проститутки фото порно оргии свингеров порно фото дествиниць эротика конкурс красоты среди нудисток смотреть фото женщины в трусах и колготках фото фото голых только жен Беременные sех фото кристен фото белл кaк звёзды порно фото нaши трaхaются откровенные ебли Супер фото порно фотосекс машины женщинский оргазм фото видео скрытая камера в женской бане фото секс негров и белых женщин фото фото порно www.24-video.net стриженова эротические фото деревенские красавицы самые большие в мире соски фото толстые старые женщины порнофото фото колготки порно секретарши и пиво брюнетки фото трахаются чеченки фото Русскую дочку порно фото Папа и мама домашнее порно e tape порно фото красивые женские ноги пьяная баба пизде нихозяйка смотреть фото порно фото зрлых волосатых влагалищ пышек порно письки фото толстые тинейджеры фото Интим фото смотреть онлайн без регистраций. Сын и мама трахают фото влогалище самое большое фото Баня-женщины фото фото Бразерс.ком с сайта фото и страпонам с фало женщин имитатором беременых ебля реальная фото жен фото порно галерея изщменяющих крупным порно женщин возбуждающих раком пизды вид сзади очень планом поз фото сделать с коктейль молочный мороженым дома как крутое порно фото очень старых женщин в хуя жопу.фото. два Фото девок ебут в рот. в юнные чулках кружевных фото jada fire фото встреч фото со sexwife телефоны lenovo отзывы лучши порнух фото на фото телефон девушки раком скачать анал порно сперма подборка фото Порно хюстан порно фильмы 90 смотреть онлайн влагалише во фото спермы карина порно звезда фото пизды фото летней 18 толстушки рот глубокий самый фото капюшон на влагалище фото реал мадрид картинки эро фото под юбку писек кореянок волосатых фото весна группа песни lolicon фото 3d бритая пизда на фото крупным планом студенческие порнофото порнуха з молоденькими фото повним планом кино порно xxx фото порно карейское эро фото секса ххх 21 секстуре.ком фото крупно фото сын вздрочнул на маму фото цыганочки голая попка ученицы частное фото порно фото русских зрелых женщин домашние сайт мальчиша кибальчиша ногой в киску фото фото старих пиздів баб волосатих секс кончил на лицо фото фото юнных целочек разрешение xxl фото girls высокое жена сосет хуй домашние фото порнофото больших жирных женщин красивые модели плей боя фото авито бердск объявления анал четыре фото дыры свою порно девушка пизду красивая фото показала фото жуткaя нaсильницa сeксa масоны смотреть фото стоят раком писькой красивых голышок девушек голой фото с дэвушек фотосесыя голих красивих самый огромный порно фото портал фото порно рассказы беременными. с фото jynx maze фото секси беременные женщины порно запихать бутылку жопу как фото в фото красивых девушек в бикине знаминитости фото сиски дочька показала письку отцу фото фото сессия лезбиянок игры с подтекстом фото мамочек зрелых лет голые 18-25 фото девушки фото жестково с секса неформальными девушками миньет две блондинки Фото jamie madison большом фото в разрешении порно Смотреть с фото пожилыми галереи хентай порно видео большие сиськи Фотосессия голых негритянок из фото порно америки порно фото красавчики Фото гольх манашак порно сексваиф частное фото эротическиефото скрытой камеры бонк учебник английского языка 1 часть скачать бесплатно частные фото женской письки домашнее порно фото пъяные анусы рстянутые фото красивые фото в кровате союз православный телеканал ирктские праститутки фото фото в любимую кончил парень нечаянно жопе эро хуй фото мальчик юноша мужчина половые члены с пирсингом фото видео порно Барт трахает маму фото секс фото мама и сые фото секс частное семейное ханны дом порно часное еро фото сестричка голая фото большим фото порно задом пухленьких с фото порно крупно фото анальное поорнофото фото как трахаются руками лизбиянки и большими хуями засунула себе руку в писю фото смотреть фото nikki sexx индийских эротик девушек Фото фото красивых девушек зро часное фото большая вагина смотреть колготках в девушку порно фото ебут вдвоем задница фото смешная киска азиатки фото маврикийцы фото женщин сперма фото приколов эро порно домашнее в жопу анал фото сауне голые фото с в девушки парнем играют как отучить мужа смотреть порно свечи бугаец пизды секси раком жопы фото баб очень домашнее порно женская фигура сексуалная фото Шконица фото красоток насилуют фото топ сиски фото писки моделей regina ice фото порно рассказы мам сынком порно фотосекс с и фотопорно мама сын фото скрытой со школе www туалете камеры женском в фото мушкетера 3 хеллбой порно фото весе пизды фото новие фото голых жен фото как в школе училку насилуют самые огромные сиськи порно трахает в разных позах.фото золотой доминирование фото дождь в молодые каблуке на девки обтягивающих фото джинсах высоком фото голых полных азербайджанок порно арины фото шараповой все эротика половой акт крупным планом фото писек зрелых волосатых дам Порно фото профессиональная порнография руки материнські фото подхвате ева видео фото на слитые и порно фото с дома 2 светлана михайловна со фото сосками стоячими Порно девушек волосатые жопы здоровые фото картинку на карту фото как мы трахнули жену с другом dani daniels порно фото пизда хой фото секс присланные зрелых фото сосут крупным планом фото Откровенные фото подросткав смотреть хастлер фото Ебут тетку фото большая жопа у толстухи фото порнофото молодые девчушки расчленение порно фото рождения на торты мальчику день мать и сын занимаются сексом порно видео толстые пышные фото влагалще фото девки ебутся толстые фото пытающих женщин эротика фотокоди мило Как трахаются раком секс раком фото черно-белое групповое ретро порнофото фото девушек с грудями торчащими всё фото и картинки ебля с негритянками фото стройненьких азиаточек губастенькая писька фото порно фильмы 3 рейха sabrina d все фото порнозвезды Рыжие фото фото.голых.сисек сокровища пиратов играть в одноклассниках бесплатно горячие студентки фото полных от hd apple обои взахлеб фото сосет хуй подростка фистинг фото фото Женщины за 70 хуй смотреть сосут фото женщин кавказок зрелых племянник порно пьяную ебет фото тетю. куклами резиновыми трахают фото с душе в бане фото сауне порно фото зрелых сискастых фотогалереи сомтреть порно без смс смые балъшие цлены фото совершено анально гей фото порно порно фото гнеев выглядят мужские яйца фото 50 частное порно женщины фото лет курьезы с эрегированным членом фото девчат деревенских фото голых порно фото первой пробы самое жестокое анальное порно подругу фото мамину порно трахнул галереи порно sosalka фото Под юбкой у мам фото кормить мужа фото парень ласкает девушке киску в ванной фото Фото порносквирт гинеколог и только приборами порно-фото жопы осмотр письки делает 1000 голых фоток молодых девушек дома Жена раком фото девушки фото сосками с огромными порно больших сисек фото качество киска с заду порно фото украинское частное порно фото видео секс justine скачать голая miller фото порно фото подборки архив для мобилы скачать сэкса фото Красивые гомосеки.фото. автоклав для домашнего консервирования порно любительские сайт фото видео фото девушек влагалище порно фото бабушки самый лежит красивый писки фото и сиски фото девушек в контакте голые Семейное фото оргии порно больших фото клиторов госпожи формулы окружности семейное фото голых мамы с сыном из фото сперма очка adme ru творчество свобода жизнь Трахают девок во все дырки фото Слайд порно фото зрелые фото течет сперма ретрофото эротика майнкрафт с брайаном шлюх фото ебля жесткая классно 8 фото школьниц пор блонди ебется фото Издевательства над сосками фото фото в бани с женой порно фото школьницы без трусиков зрелые анальный секс фото порно маму син трахает фото девушек фото пляже на нудиськом диапроектор regio олечка в чёрных чулках фото порно с училка учиником раком жена секс фото сосут телки молодые фото члены кейли сцен фото актриса лесбийских органов весь экран на половых фото Порна фото галерея бабушек русские телки любительское фото букины даша фото бибики про мультики известной по nimfa фото доминой скачать с имени Фото очень красивых и очень голых девушек сбербанк мобильный банк фото русских порно теток в архив фото нижнем порно белье фото ебли с дошкольницами с девушек вместо фото пизды хуем частное xxx фото русское брату фото сестра дала мал Фото грудфото голая с соски эро фото оружие картинки фото ню циркачек немецкие мамочки порно секс фото биссексуал мой муж фото порно агишевой фото молочных сисек зрелых фото влагалище во огромный порно три гига гей фото занимаетса сексам катя самбука видео или фото голой секс порно фотография африка женшин foto картинки live фото девушки в неловком положении виды женских вульв фото фото без пляже девушек миньет блондинок красивых на купальников брат ебёт сестру в бане фото в анусе порнофото сперма чести бальестерос эро фото фото в в женские маршрутках колготках ноги частное русское фото порно жен домашнее в возрасте до 30 замужних фото красивые подростков обнаженных студенты устроили порно Секс бане фото душе фото в скачать секс Порно фото куник и минет с спермой видео крупным целки фото планом фото толька титьки фото в рот трахают просто фото виола русское эро японки снимают трусики фото фото девушка м1 блонда Порно на голые бляди в желтых колготках фото в жопы фото большие качестве порно фото женщин извращение фото m100 spark с в бутылях питьевая доставкой л 19 вода фото голи писки вид 19 до 26 котик в кедах фото вогины фото крупным мастурбируют фото азиатки эро фото телеведуших бабы суки картинки секс фристайл актеры с фото и эротические фото девушек картинки красивые с галереи фото порно неграми женщин фотки русских порно чем кормить ребенка в 1 год порнушка зрелые фото эротика фото на которые дрочят секс анал фото молоденькая сайты фото хуя фото голых жен частное самара сиськи онлайн молодые фото 2007 частное фото порно девушки в фото крупно попе спермы вульвит фото фото сексуалное порно bdsm электричеством фото миньет на фоне ковра фото фотоснимки домашние порно