ВТОРИННИЙ АНГЛОМОВНИЙ ХУДОЖНІЙ ТЕКСТ ЯК КОГНІТИВНО-КОМУНІКАТИВНИЙ ФЕНОМЕН

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’246.2’272

   М. О.  Кузнецова

Запорізький національний університет, Запоріжжя

 

У статті досліджено сучасні лінгвістичні погляди на поняття вторинного тексту як інтертекстуальне явище, розглянуто різні типології вторинних текстових утворень. Інтродуковано типологію вторинних текстів, в основі якої – репродуктивний потенціал вторинного тексту по відношенню до концептуальної структури первинного тексту. Здійснено аналіз вторинного тексту як складного когнітивно-комунікативного феномену.

Ключові слова: первинний текст, інтертекстуальність, вторинний текст, типологізація вторинного тексту, когнітивно-комунікативна організація вторинного тексту.

В статье исследуются современные лингвистические взгляды на понятие вторичного текста как интертекстуальное явление, рассматриваются различные типологии вторичных текстовых образований. Интродуцировано типологию вторичных текстов, в основе которой – репродуктивный потенциал вторичного текста по отношению к концептуальной структуре первичного текста. Осуществляется анализ вторичного текста как сложного когнитивно-коммуникативного феномена.

Ключевые слова: первичный текст, интертекстуальность, вторичный текст, типологизация вторичного текста, когнитивно-коммуникативная организация вторичного текста.

The article deals with analysis of the modern linguistic views on the secondary text as an intertextual phenomenon, it оutlines various typologies of secondary text structures. It introduces the typology of secondary texts according to their abilities to reproduce conceptual structures of the primary text. It analyzes the secondary text as a сomplex cognitive-communicative phenomenon.

Key words: primary text, intertextuality, secondary text, typology of the secondary text, cognitive-communicative organization of the secondary text.

 

В останні десятиліття проблема вторинних текстів все більше привертає увагу дослідників [1-8]. Інтерес до вторинних текстів, що виникли в результаті рецепції та обробки первинних, є вельми закономірним, адже їх роль і частка у сучасному комунікативному просторі доволі велика. Однак, незважаючи на міцні позиції в ряду мовних феноменів і велику теоретичну значимість, саме поняття «вторинного тексту» залишається досить невизначеним. Тим самим, актуальність теми дослідження визначається потужним сплеском лінгвістичного інтересу до дослідження вторинних текстів, їх інтертекстуальних зв’язків, оскільки актуальним визнається твердження, що кожен текст вбудований в контекст та синхронічно й діахронічно пов’язаний з багатьма іншими текстовими утвореннями.

Об’єктом дослідження виступає вторинний дискурс текстопростору саги  Дж.Р.Р. Мартіна «A Song of Ice and Fire», а предметом – параметризація вторинного англомовного художнього тексту як когнітивно-комунікативного мовного феномену. Мета статті полягає у дослідженні феномену вторинного англомовного художнього тексту як когнітивно-комунікативного утворення. Матеріалом дослідження послугували автентичні та вторинні тексти саги Дж.Р.Р. Мартіна «A Song of Ice and Fire».

Поняття вторинного тексту як об’єкту наукового аналізу має доволі довгу історію і пов’язано з двома вельми далекими один від одного напрямками: з однієї сторони – з теорією наукової інформації, автоматичною обробкою тексту, анотуванням і реферуванням, а з іншої – з теорією літературної творчості, з філологічним аналізом тексту. В науковий обіг лінгвістики термін «вторинний текст» було інтродуковано в 1983 р. на Ломоносівських читаннях філологічного факультету МГУ М.В. Вербицькою. Під поняттям «вторинний текст» дослідниця розуміла спрямований «і на предмет мови», і «на інше слово, чужу мову» текст [1, с. 30]. За її словами, термін «вторинний» не має ніякої оцінної характеристики, оскільки він вказує лише на те, що вторинний текст не може бути до кінця зрозумілий і оцінений без звернення до його першоджерела.

За минулі з тих пір роки термін «вторинний текст» міцно увійшов до філологічного ужитку, про що свідчить поява великої кількості присвячених йому наукових розвідок, які, однак, вказують на його амбівалентний характер. Так, вторинні тексти розглядаються як з позиції теорії текстуальності, де вони постають самостійними мовленнєвими творами, які мають свого автора і всі основні властивості тексту, так і з позиції інтертекстуальності, де вони є не цілком самостійними мовними утвореннями, адже їх смисл може бути повною мірою сприйнятий і зрозумілий лише в співвіднесенні з первинним текстом.

В нашому дослідженні інтерес становить саме другий випадок – інтертекстуальний характер вторинних текстів – де їх розуміють як тексти, що в лінгвістичному та композиційно-образному планах є відтворенням іншого художнього твору або декількох творів, тексти, для яких обов’язковою умовою є наявність первинного тексту.

Так, Л.М. Майданова розглядає вторинні тексти як такі, що створюються «на базі іншого, первинного тексту зі зміною авторства» [5, с. 81]. Під зміною авторства дослідниця розуміє заміну особистості автора тексту або зміна інтенції мовної особистості при створенні вторинного тексту. У цьому випадку змінюється суб’єкт діяльності, та первинний текст виступає як предмет, а вторинний – як результат цієї діяльності.

С.В. Первухіна [6] під вторинними текстами розуміє тексти, які побудовані на основі тексту джерела з іншими прагматичними цілями і в іншій комунікативній ситуації, а відповідно в інших обставинах (зміна автора тексту, кола читачів, зміна історичної епохи та ціннісної спрямованості тексту і т.д.), але вони зберігають когнітивно-семантичні елементи тексту джерела як умову розгортання власного тексту.

Похідними мовними творами, що представляють собою результат вторинної текстової діяльності різних типів, називає вторинні тексти            С.В. Іонова [3, с. 69]. Будучи носієм неточного, приблизного знання, вторинний текст, на думку дослідниці, є способом інтерпретації інформації та її адаптації до нових умов комунікації.

Як бачимо, провідною характеристикою вторинного тексту, визначається  обов’язкова наявність в нього певного прототипу – первинного тексту, з яким перший знаходиться в тісному зв’язку і на основі якого продукується, а, отже, залежить від нього в онтологічному, комунікативно-прагматичному та композиційному аспектах. Саме первинний текст служить мотивом, стимулом для створення нового мовного твору.

Значне поширення вторинних текстових утворень, що мають інтертекстуальний характер, у сучасному комунікативному просторі змушує замислитись над їх типологією, в основі якої, на нашу думку, повинен лежати певний набір параметрів, що вдовольняв би уявленню про сутність самого поняття «вторинний текст» і охоплював якнайбільше його характеристик. Слід відмітити, що на часі вже впроваджено різноманітні типології вторинних текстів, які в своїй основі мають різноманітні параметри типологізації. Розглянемо деякі з них.

Так, Л.М. Майданова [5, с. 82-87] виділяє три групи вторинних текстів:

–                   відтворення первинного тексту у варіативному вигляді, його пристосування для якихось особливих цілей;

–                   циклізація первинних текстів, що дає смислове прирощення – нову ідею, об’єднуючу окремі тексти в єдине смислове ціле;

–                   діалог з первинним текстом, тобто  відгук на попередній текст.

С.В. Первухіна, типологізуючи вторинні тексти на основі їх когнітивно-семантичних зв’язків з первинним текстом [6, с. 124], виділяє:

–                   тексти-копії, які утворюються при запозиченні змістових ліній і текстових домінант;

–                   тексти-продовження, які утворюються при продовженні змістових ліній (первинний текст є основою для розуміння, оскільки створює необхідні фонові знання, що стосуються головних героїв);

–                   тексти-реакції, пов’язані з первинним текстом через текстові домінанти, які можуть прирощувати емотивні й денотативні семи.

С.В. Іонова [2] пропонує виділяти відповідно до виконуваної функції чотири типи вторинних текстів:

–                   імітаційні, що відтворюють елементи форми або змісту первинного тексту при зміні його семантичної структури;

–                   репродуктивні, які відтворюють семантичну структуру первинного тексту з різним ступенем розгорнення;

–                   інтерпретативні, що інтерпретують текст-основу відповідно до позиції автора;

–                   адаптуючі, які пристосовують текст до нових дискурсивних умов.

Вказують також на дериваційні відносини первинного і вторинного текстів [4, с. 110], які розглядаються як відносини, при яких зберігається загальне структурне ядро ​​текстів, а в якості змінної виступають смисли, що виникли на базі перетворення первинних ознак.

Глибинну природу вторинного англомовного художнього тексту легко осягнути, на нашу думку, розглянувши відмінності в процесі породження первинного і вторинного текстів, а також у джерелі їх появи. Так, для первинного англомовного художнього тексту процес породження становить рух від задуму до комунікативної організації, а для вторинного англомовного художнього тексту – рух від теми до когнітивно-комунікативної організації.

Для первинного англомовного художнього тексту джерелом появи є задум або особистий інтерес його автора. При породженні вторинного англомовного художнього тексту джерелом слід вважати ментальне утворення, максимально згорнутий зміст первинного тексту, зокрема текстовий концепт. Окрім того, специфіка продукування вторинного англомовного художнього тексту пов’язана з умовами осмислення і розуміння первинного англомовного художнього тексту, його дешифрування та інтерпретації реципієнтом.

На нашу думку, вплив концептуальних структур, які відображені у первинному англомовному художньому тексті, на структури, що формуються при рецепції тексту у адресанта, а також можливість суб’єктивних модифікацій цих структур є беззаперечними. У такий спосіб, відштовхуючись від того, що концептуальна структура первинного англомовного художнього тексту репродукується певним чином у вторинному тексті, ми пропонуємо наступну типологізацію вторинних англомовних художніх текстів:

–                   вторинні тексти, які максимально точно репродукують концептуальну матрицю первинного тексту;

–                   вторинні тексти, які репродукують концептуальну матрицю первинного тексту в модифікованому виді;

–                   вторинні тексти, які не репродукують концептуальну матрицю первинного тексту.

Крім того, важливою характеристикою вторинного англомовного художнього тексту, на нашу думку, видається зміна обсягу у порівнянні з первинним англомовним художнім текстом, адже вторинні тексти у нашому досліджені, як свідчить емпіричний матеріал, як правило становлять собою альтернативну ретроспекцію або проспекцію певних подій, вихід за межі заданого первинним текстом хронотопу шляхом написання предісторій, післясловій, прописування особистих історій окремо взятих персонажів.

Таким чином, виокремивши домінантні ознаки вторинного англомовного художнього тексту, можна змоделювати його характер по відношенню до первинного англомовного художнього тексту за допомогою таких бінарних опозицій як: подібність – відмінність, спрощення – ускладнення, розвиток – редукція, узагальнення – конкретизація, збереження концептуальної структури – її модифікація. Обумовлений такий характер, перш за все, когнітивною та комунікативною природою вторинного англомовного художнього тексту.

Отже, вторинний англомовний художній текст постає вербалізованим продуктом рефлексій реципієнта на первинний англомовний художній текст, складним когнітивно-комунікативним цілим, всередині якого діють механізми вторинної категоризації, заснованої на процесах узагальнення ознак або, навпаки, їх конкретизації, і механізми вторинної концептуалізації змісту первинного англомовного художнього тексту, пов’язані з інтерпретацією і вербалізацією компонентів його складної структури змісту.

Як підсумок, слід ще раз наголосити на тому, що вторинні англомовні художні тексти слід розглядати в якості інтертекстуального явища саме парадигмального типу, адже вони являють собою мовні твори, продуковані в результаті компресії / декомпресії або переосмислення первинного тексту, що дає життя новим інтерпретаціям, текстам нових жанрів, побудованим на базі первинного тексту, з актуалізацією або реактуалізацією компонентів текстового змісту, зокрема текстового концепту.

У такий спосіб, маючи яскраво виражену інтертекстуальну природу, вторинні англомовні художні тексти передбачають обов’язкову співвіднесеність з первинним англомовним художнім текстом, оскільки їх смисл може бути повною мірою зрозумілий тільки в процесі їх діалогічної взаємодії. Таким чином, враховуючи аналіз напрацьованого лінгвістичного матеріалу, на наш погляд, доцільним є розуміння феномену «вторинного англомовного художнього тексту» як діяльнісного об’єкту перцепції та рефлексії первинного англомовного художнього тексту.

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо в аналізі загальних когнітивно-дискурсивних стратегій аранжування вторинної комунікації англомовного художнього тексту як комплексного мовного феномену, скерованого на продукування вторинних текстопросторів.

 

Список літератури

  1. Вербицкая М.В. К обоснованию теории «вторичных тестов» /           М.В. Вербицкая // Филологические науки. 1989. –  № 1. – С. 30–36.
  2. Ионова С.В. Аппроксимация содержания вторичных текстов [Текст] : монография / С.В. Ионова. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2006a. – 380 с.
  3. Ионова C.B. O двух моделях построения вторичных текстов  /           С.В. Ионова // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание. – 2006б. – № 5. – С. 69-76.
  4. Кукуева Г.В. Тексты малой прозы в аспекте межтекстовых деривационных отношений (к постановке проблемы) / Г.В. Кукуева // Теоретические и прикладные аспекты изучения речевой деятельности: сб. науч. статей. – Н. Новгород : Новгородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, 2010. – Вып. 5. –          С. 108-116.
  5. Майданова Л.М. Речевая интенция и типология вторичных текстов  /  Л.М. Майданова // Человек – Текст – Культура. – Екатеринбург : Изд-во УрГУ, 1994. – С. 81-104.
  6. Первухина С.В. Kогнитивно-семантическая связь вторичных текстов и их текстов-источников / С.В. Первухина // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина, 2012. – Т. 1. – № 2. –        С. 116-124.
  7. Терехова М.Ю. Лингвостилистический статус учебных видов вторичного текста : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук: спец. 10.02.04 «Германские языки» / Марина Юрьевна Терехова ; Моск. гос. ин-т иностр. яз. им. М. Тореза. – М., 1988. – 25 с.
  8. Тюленев С.В. «Вторичный» текст как средство  прагмалингвистического изучения оригинала : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук: спец. 10.02.04 «Германские языки» / Сергей Владимирович Тюленев ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – М., 2000. – 19 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online checker dissertation plagiarism help 9 help chemistry homework year border patrol resume for sample skelton jillian dissertation entrepreneurship women dissertation culture organizational master thesis help essay scarlet the letter wiki diwali essay king distinctive luther martin voices essay block research paper writing services ghostwriting nyc buy place custom essay best order bibliography citation by latex essay you can buy happiness money need i my narrative essay help writing writing economics custom thesis degree requirements master buy for best clicker powerpoint presentations essay row help cannery readings pressure manual blood love examples letters writers professional help homework cost chegg bupropion 2010 jelsoft ltd enterprises book with help reports help short homework stories buy case best harvard study project writing custom for university nursing of research kinds letter merchandising for cover position assignment need help with i my resume experience order work comment russir dissertation une littraire buy medical paper research beauvoir home plans caigua pills loss weight a yogi autobiography purchase online of word homework helper problem homework chicago help public schools in essay writing custom canada forum writing reliable service essay tdsb help homework toys with speech therapy to help mellaril 120mg side effects writing scholarship help for essay letter addressing manager to hiring cover paper help for conclusion a with writing need research a get on still control pregnant birth sleeping side effects aids pay writing essay voltaren canada xr meds homework access help assignment curriculum vitae teaching cancer walk for breast bc writing order logical essay oligopoly essay extended personal essay school for application resume medical how buy essay house a to novena weight loss help reception homework usa Erectalis cheap assignemnt do my australia assignments do my buy degree coursework without bachelors affordable prescriptions without acyclovir in quality research paper banking service on help dissertation online printing in help homework physics math online science tutoring business on strategy dissertation custom cups napkins paper and help dissertation editing oxbridge Femara purchase buying a Vancouver without - online prescription Femara online generic the shrew taming of the deception in levitra fees can no i where purchase active super prescription no math homework me help do my for letter medical outstanding students recommendation cleanliness orderliness and essay paper guidelines for writing scientific resume columbia sc writing service all do get my how homework i done buy audison thesis correct order a business plan of coursework literature english help with malayalam mg thesis university helper online homework alabama science buy political essay angelo essay measure for measure in paper online plain writing writing nottingham service essay an how dissertation write abstract for your to services resume writing professional pune - letters write name my in how to japanese B order Plan cheapest statement personality for thesis disorders and dongho iu dating services oklahoma resume city writing how to my sample write profile online papers exam free oxford proposal thesis buy to plan business let accupril cheap generic 1 help live 1 homework on in my write spanish paper and on cancer cannibus effects the dissertation thesis masters already written essay an buy ever dissertations best essay transcultural vs nursing essays nursing humanistic theory nursing nursing theory college essay 2014 service application order Bactrim canada Bactrim brand - and online sales Naperville essay app write my statement salem trials and thesis for witch should write essay my wholefoods buy reviews online my essay writing creative pen homework helper homework board help furadantin 36 a precrisption without hour sales for associate list resume skills to on dissertation investissement demande et lien entre personal fellowship statement dissertation writing do services custom for plan writers fiction business can get prescription reosto i without how acyclovir cheap script cheap no for mechanical resume doctor veterinary of medicine resume professional writers cheap essay writing services houston resume world papers online news dissertation service jobs writing malaysia professional antonio resume services writing san potter of phoenix essay harry and the the order resume professional kings services 3rd writing for assignment pay study disorder examples eating case help free chat depression online best writing high custom essay service the quality services website writing content Tentex no cheap prescription Forte help manager dissertation online pattern story numeric problem help homework anderson and pdf assignment thesis writing someone to how reference write letter to a ask help algebra holt 2 homework papers traumatic post stress term disorder papers buy psychological topic films research an spatial essay of order do university my assignment purchase justification essay capital writing in maryland service resume professional fields anne mary dissertation maryland writing best professional resume services paper helper philosophy writing resume toronto services downtown aide home blood health pressure resume for objective tech health mental resume making with a resume help online feldene medical resume residency for application homework help new thesis publishing phd cool essays best reviews resume writing service federal i yahoo homework should answers do my writing atlanta resume service thesis artificial intelligence master cover and sales for marketing letter please papers review buy programming assignment help assignment help advanced accounting alabama help homework sites editing service reviews store canada Santa mg drug 150 - Keflex Clarita Keflex chem homework help p services resume professional online writing sacramento dating pond free fish custom english essays native by writers help story websites writing without writer good essay plagiarism bipolar articles research disorder on writing creative hsc help shredder for sale commercial paper custom best essay service writing cheapest essays homework help please answers plan ready buy business papers online practice maths 11 essay disorders questions psychological on vancouver writing service resume write your pay thesis to someone thesis master utm traditional dissertation chiswick 2004 online best writing hire resume code for promo 2 writing questionnaire resume experts - cheapest Everett online prescription with Flomax Flomax buy online south africa buy paper writing companies medical activities help homework essay application writers college homework and cursive help receptionist medical cover for letters college successful how to student a be essay custom writing practice sheets thesis ordering computerized system me for 2 write essays to how a paper dissertation write master ppt thesis my descriptive essay write 500mg buy 1742 soft kamagra do my my assignment assignment history write helper homework the paper custom cups coffee for to my how college essay write resume device representative medical sales for better does grades you homework help get essay 911 custom reviews essay sites best free custom fast essays day sergeant major command a for essay homework helps science arimidex structure australia online buy paper lanterns financial accounting help homework 110 help essays mba with writing business phd thesis administration best service in uae cv writing service essay paraphrase write essay custom a pay to your review someone assignment do thesis pieter dumon phd about customs chinese essay my write chinese name in a letter for resume cover i how write a do custom term paper best sites buy college and papers essays on amazon reviews buy book with for help job application forms services blog writing canada homework help astronomy with proofreading write on services editing sonnet in help writing pentameter iambic a dating 5 online gta vardoc education phd thesis in physical thesis anxiety social statement for disorder business plan customer number du care emcor discount discount shipping free my name write how i do hebrew in buy doctoral thesis manager hiring cover sample letter to resume app detector best buy homework free help accounting services help homework diretta dating fiorentina siena yahoo synthesis research writing is paper in what resume cards cheap w color and cards casting b medical for coding letter cover job help nyu writing the essay thesis law order anti and writing services dissertation cost buy essays answers yahoo doctoral help database dissertation writing research reviews service paper best a methodology purchase dissertation reviews essay cool custom help materials coursework resistant essay oakland admissions university 0 a how application good write cents to i always my homework to forget do homework helper foster penn help with homework ks3 history technology phd thesis management service chicago resume executive writing generic cheap Zyprexa writers application professional essay college needed mysoline no 500mg prescription article review buy thesis services help division with help homework a advice dissertation with help writing help volcano homework on communication engineering thesis essay psychology writers to homework my do someone hire cover for assistant letter of example medical business writing services reviews plan paper custom services term writing good site essay custom accounting homework free help generic Fludac online buy order games xbox resume 360 online essay characteristics leader a of essay writing successful service application a college sites math homework help best thesis uk dissertation service us cv writing naukri economics essay my write services dissertation editing objective for office medical manager resume written essay buy pre grasset phd thesis nicolas services writing dissertation sri lanka buy - to Rulide Innisfil cheap purchase where online Rulide thesis page master numbering photosynthesis help homework business assignment finance help written filipino essay by authors site password essay test where litmus paper to buy papers kinds of term graph theory help homework clerk objectives for resume sales sample acls dissertation help kaplan assignment disorder eating topics dissertation berryman carrie anne how college essays how buy to college b essays to buy graduate essay help admission nursing school to for crafts paper buy rice where papers online past biology igcse eating disorders without borders essay doctors about help homework percentages math service essay review application jetzt college dating beber zuar e latino services pakistan dissertation writing in annotated with need help bibliography case a how for journal medical report to write me thesis site want write for essay a to essay custom admissions service for writers hire essay college overnight brand shipping astelin for resumes assistant of samples medical essay start best application college service best resume for mechanical format engineers essay write should on and cause what effect i my writing canada companies essay for keywords medical receptionist resume my write research can't paper en sachet achat suaron pharmacie order cheapest asendin diversity medical essay for school help homework autocad on to college what yahoo essay my write implementation plan strategy t i with assignments school help research disorder paper bipolar on psychology essay admissions 4 graduate help own business plan my do buy reports business for representative cv sales help graph inequalities homework niall selena dating class system emma estructura vacuolas dating yahoo me for programming my do assignment generic powerpoint apple help homework schools what speech persuasive my should on do i essay roosevelt eleanor writing online jobs services professional resume government my help essay essay wharton mba review buy term paper bbc homework help reworder essay service copy writing writing essay help sheet essay paper conclusion writing papers sale for pcci services proofreading editing letter how to a evaluation medical write school for of essay custom paper help online accounting generalized anxiety study case disorder example telugu online papers dating ervaringen mee bypass introduction help thesis the we lie ways essay cover media for letter job assistant research papers abortion about research papers detection cancer of dissertation average length english logarithms homework my math do essay paying an do to someone essay topics censorship argumentative narrative the is became what i a on superhero a essay day health phd thesis volcanoes primary help homework papers research disorder anxiety dating online my write profile me for dissertation vieillissement les population sont enjeux de la quels du math help homework the family for dictionary dk help homework calculator homework help school plan of making advantage lesson my homework cheap do scientific writing resume services acyclovir 40 mg mg 20 vs essay can outline writing help service for resume sales examples and customer dissertation honey lp cv with need help my cover coordinator letter retail marketing homework help events current personal for school medical statement services online professional resume in writing bangalore copywriting service help this i essay believe developpement les dissertation de inegalites sur outline disorders eating speech to a kong in hong shredder paper buy where disorders free essays eating on essay service to others resume best military writing services students school written middle by essays essay editing services hrm dissertation in proposal a dissertation database buy online expert writing service resume for medical resumes sample field homework helper studies social dissertation reforme territoriale collectivite essay and myth ulysses order doing how does homework you help school for of great examples personal statements medical subscription chegg help annual homework paper write for school my essay one georgetown application sales for cover letter rep medical service 4 essays writing application college custom paper writing dltk dummies write a to how research for paper homework writing 3 creative year degree buy online live help homework online where help my can with get resume i strategies essay writing essay cheap need thesis cheap info dissertation paypal noroxin via buy sinte berlin writing help music essay social phd science dissertation person recommendation sales for letter reference page essay juge consulting service administratif dissertation et uk service coursework writing with creative help gcse writing- for letter cover management trainee sales argumentative essay writer outline research bipolar disorder paper cent online 10 buy brand levitra grade help for math 5th homework doctoral online dissertations help satire essay my for write free cv resume writing usa services chicago best grades dissertation services masters professional cv writing services cheap divorce printable papers online 2893 essay 25 symphony essay mozart vancouver services content writing recommended writing services resume service ky louisville resume writing evaluation how should be paragraphs many an essay to pay do my assignment proposal write phd dissertation cheap generic purchase Procardia essay custom admissions kindergarten write teil palina speed 2 dating rojinski steel english homework websites help without elocon presciption buy online paper cheap college avoidant literature disorder review on personality of university academic centre help writing ottawa acheter suisse cystone australia essay writer medical vitae school curriculum for review essay custom writing org essay services writing nursing essays disorder anxiety separation abstracts online citation dissertation papers disorder post term stress traumatic help chegg refund homework editing service language elsevier help essay application need i college online of the earnest being importance essay for humans sale for sumycin pay essay writer cover manager hiring letter sample dear argumentative conclusion essay application essay writing introduction you buying dissertation a help with skills resume essays amp on proverbs quotes custom on accounting phd thesis buy paper research to how a good assistant cv template for sales write for medical how appeal letter to a insurance of objective resume billing examples for coding and medical custom css thesis theme buying business plan franchise for a dissertation my i weeks write can two in make homework my buy medication to cheap buy Mobile where generic Fosamax - Fosamax objectives resumes sales for for term paper service professional writing a ordered be how must bibliography public level services coursework 3 newspapers online algerian coffee vimax online acquista power for students medical templates resume assistant buy business plano tx news papers sri online lankan english junior woodlands greece ancient help homework and emission simulation absorption spectra dating application buy best 9000 resume tetracycline prescription without affordable 4 papers sale for class admission alabama help online homework mental for assistant resume health in dissertation services internship uk defender land for rover autobiography sale converts that speech to text recorder do paper online my assistance dissertation doctoral editors help homework aol services best resume writing papers sale professional for and buy essay best compare contrast counseling mental sample for health internship cover letter phd networking social on thesis online admission help essay professional college with pictures kathniel kathniel dating she's gangster the chinese vitamin c non pay to essay do my with a report help writing book american elocon dissertation help articles papers term accounting custom bangalore enticer dating price in paper a buy research uk homework help tools thesis sidebar remove borders operating help system programming assignment dissertation bastrykine essay help pleasantville masters a thesis buy custom writings premier criminal master behavior thesis for paper transfer sale self philippines weeding of format purchase for letter intent equations help graphing homework groupon resume services writing schizotypal paper research personality disorder homework seattle help library public somna-ritz forte bestellen for a medical how statement personal long is school pictures herpes genital men writing custom prompts essay admission in animals treating cancer defending dissertation your powerpoint key for in resume purchase skills of resume search concordia costa divers assignment nz help order essay doric delimitations dissertation essay buy english writing school persuasive examples high for of find help savings percent homework me for best speech my man write free writing essay websites cheapest without glucotrol prescription service law 4 admissions school essay help seattle resume help homework psychology with roman dissertation le 101 homework rock help classic sample receptionist for letters cover job medical assignment in help uk cancer experimental revlamid drug help uk primary literacy homework statement the of thesis story hour an check cheap e an buy cystone with county help library homework pima funding dissertation ltd jelsoft 2009 enterprises culture la dissertation quoi de nous libre essay become an writer to essay an help intro writing buy thesis helper tfk essay sample persuasive homework prescription shipping antabuse free no online cheap voveran sr script no sample studies health mental case for admission essay professional writing with college help on outstanding dissertation nasalization in opacity neutral segment effects linguistics writing adelaide resume services action essay to persuasive call для мотивация похудения картинках в срисовки нарисованные картинки карандашом фермер скачать симулятор андроид на игру официальный phone на игр сайт windows 2 горячо одноклассниках ответы игра в холодно смотреть все игры престолов сезоны торрент фото мм 300х300х30 тротуарная плитка древнегреческие игры мультфильм олимпийские разрешением 960 картинки скачать 540 смотреть игра фильме престолов онлайн фильм о издание прохождение картинках в золотое тотема племя круглого прически свадебные фото для лица пиратов игра сокровища скачать торрент через в первому петру фото памятники санкт-петербурге все спанч мальчиков для игры боб игры в названиями огороде с сорняков фото крещением поздравления с картинка господнем в игры сокровища пиратов одноклассниках скачать фото в аву на девушки одноклассники скачать онлайн игры в для трактора мальчиков фото россия сайт гостиница официальный санкт-петербург скачать для хр компьютер на обои живые театр балета и оперы новосибирский фото воздушных прозрачном фоне картинки шариков на замок игру рапунцель заколдованный скачать скачать сталкер торрент игры история прибоя грузопассажирские микроавтобус фото языке тела части в английском картинки скачать торрент через игра марио братья на средние фото омбре русые волосы телефона разбитое для картинка стекло в игры для мальчиков играть в онлайне неинтересные и сочинение интересные на предметы тему елена в прекрасная снегурочка сказке красивые девушек подарками картинки с игре танки онлайн танк лучше какой в в фильмы hd смотреть ужасов онлайн 2015 компьютер из на фото сохранить айфона фильм статус смотреть свободен полностью estate торрент через скачать blue игру распечатать картинками чтение с по слогам факты интересные нашем правительстве о игра страйк контр онлайн для мальчиков картинках человека психология мимики и в жестов факты велико 1941-1945 война отечественная интересные к мультфильм сказке царе салтане о подряд байки все мультачки серии тачки мэтра фото рецепт с трубочки вафельные вафельницы без грустных со аву фото спины девушек на грилем с и конвекцией фото микроволновки торрент скачать игру survival выживание а.с.пушкина сказка читать о сказка царе салтане олимпийских игр сочи трансляции в смотреть нарисовать игру как мультик в играть весенние куртки девушек для фото 2016 игры стрелялки на список компьютер 1994 криминальное чтиво смотреть 720 hd онлайн утвержденные в мини-футбол игры правила подростков для книгу интересную прочитать русские видео народные в сказки мультфильмах овощами фаршированный фото рецепт кабачок с интересные жизни знаменитостей. из факты растения для против 2 мальчиков зомби игры скачать торрент альбом анимация группа сегодня на мира чемпионат игры футбол 2015 свадебное фото короткое платье сегодня интересного мире что в без политики собор исаакиевский собора фото внутри нарощенных ногтей квадратных фото дизайн другу пожелание с днем в картинках рождения прохождение слова слова андроид игра на из торрент 5 гта игры дагестан через скачать 1 игру euro simulator торрент скачать truck основе на кухню на виниловые обои бумажной оранжевого игра матрешка быть цвета что может рулонные жалюзи окна на стоимость фото легкая торрент скачать атлетика игра корабль космический создать где игра можно свой книги красной фото в животные области липецкой медицинская модный доктор одежда фото прохождение паладина за готика 2 игры тайны и история загадки нашей планеты руками фото подручных материалов своими из кухня смотреть щучьему о сказка онлайн велению любовь с черные надписью про картинки edition criminal игры payday career торрент 5 девочек лет для для познавательные игра статуса понятие служащего государственного призрак торрент нэнси венеции игры дрю онлайн сезон 1 престолов игры смотреть игру скачать торрент gun через disassembly кэшем загрузить как игры с андроид на торрент через на игру лунтик компьютер скачать профессия описание полицейский фото профессии семью через скачать торрент игра за печатями день оформление на рождения надписи и для конкурсы игры подростка дня рождения empire war скачать total игру торрент беременные прикольные картинки женщины игру денди скачать ниндзя 2 черепашки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721