ВТОРИННИЙ АНГЛОМОВНИЙ ХУДОЖНІЙ ТЕКСТ ЯК КОГНІТИВНО-КОМУНІКАТИВНИЙ ФЕНОМЕН

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’246.2’272

   М. О.  Кузнецова

Запорізький національний університет, Запоріжжя

 

У статті досліджено сучасні лінгвістичні погляди на поняття вторинного тексту як інтертекстуальне явище, розглянуто різні типології вторинних текстових утворень. Інтродуковано типологію вторинних текстів, в основі якої – репродуктивний потенціал вторинного тексту по відношенню до концептуальної структури первинного тексту. Здійснено аналіз вторинного тексту як складного когнітивно-комунікативного феномену.

Ключові слова: первинний текст, інтертекстуальність, вторинний текст, типологізація вторинного тексту, когнітивно-комунікативна організація вторинного тексту.

В статье исследуются современные лингвистические взгляды на понятие вторичного текста как интертекстуальное явление, рассматриваются различные типологии вторичных текстовых образований. Интродуцировано типологию вторичных текстов, в основе которой – репродуктивный потенциал вторичного текста по отношению к концептуальной структуре первичного текста. Осуществляется анализ вторичного текста как сложного когнитивно-коммуникативного феномена.

Ключевые слова: первичный текст, интертекстуальность, вторичный текст, типологизация вторичного текста, когнитивно-коммуникативная организация вторичного текста.

The article deals with analysis of the modern linguistic views on the secondary text as an intertextual phenomenon, it оutlines various typologies of secondary text structures. It introduces the typology of secondary texts according to their abilities to reproduce conceptual structures of the primary text. It analyzes the secondary text as a сomplex cognitive-communicative phenomenon.

Key words: primary text, intertextuality, secondary text, typology of the secondary text, cognitive-communicative organization of the secondary text.

 

В останні десятиліття проблема вторинних текстів все більше привертає увагу дослідників [1-8]. Інтерес до вторинних текстів, що виникли в результаті рецепції та обробки первинних, є вельми закономірним, адже їх роль і частка у сучасному комунікативному просторі доволі велика. Однак, незважаючи на міцні позиції в ряду мовних феноменів і велику теоретичну значимість, саме поняття «вторинного тексту» залишається досить невизначеним. Тим самим, актуальність теми дослідження визначається потужним сплеском лінгвістичного інтересу до дослідження вторинних текстів, їх інтертекстуальних зв’язків, оскільки актуальним визнається твердження, що кожен текст вбудований в контекст та синхронічно й діахронічно пов’язаний з багатьма іншими текстовими утвореннями.

Об’єктом дослідження виступає вторинний дискурс текстопростору саги  Дж.Р.Р. Мартіна «A Song of Ice and Fire», а предметом – параметризація вторинного англомовного художнього тексту як когнітивно-комунікативного мовного феномену. Мета статті полягає у дослідженні феномену вторинного англомовного художнього тексту як когнітивно-комунікативного утворення. Матеріалом дослідження послугували автентичні та вторинні тексти саги Дж.Р.Р. Мартіна «A Song of Ice and Fire».

Поняття вторинного тексту як об’єкту наукового аналізу має доволі довгу історію і пов’язано з двома вельми далекими один від одного напрямками: з однієї сторони – з теорією наукової інформації, автоматичною обробкою тексту, анотуванням і реферуванням, а з іншої – з теорією літературної творчості, з філологічним аналізом тексту. В науковий обіг лінгвістики термін «вторинний текст» було інтродуковано в 1983 р. на Ломоносівських читаннях філологічного факультету МГУ М.В. Вербицькою. Під поняттям «вторинний текст» дослідниця розуміла спрямований «і на предмет мови», і «на інше слово, чужу мову» текст [1, с. 30]. За її словами, термін «вторинний» не має ніякої оцінної характеристики, оскільки він вказує лише на те, що вторинний текст не може бути до кінця зрозумілий і оцінений без звернення до його першоджерела.

За минулі з тих пір роки термін «вторинний текст» міцно увійшов до філологічного ужитку, про що свідчить поява великої кількості присвячених йому наукових розвідок, які, однак, вказують на його амбівалентний характер. Так, вторинні тексти розглядаються як з позиції теорії текстуальності, де вони постають самостійними мовленнєвими творами, які мають свого автора і всі основні властивості тексту, так і з позиції інтертекстуальності, де вони є не цілком самостійними мовними утвореннями, адже їх смисл може бути повною мірою сприйнятий і зрозумілий лише в співвіднесенні з первинним текстом.

В нашому дослідженні інтерес становить саме другий випадок – інтертекстуальний характер вторинних текстів – де їх розуміють як тексти, що в лінгвістичному та композиційно-образному планах є відтворенням іншого художнього твору або декількох творів, тексти, для яких обов’язковою умовою є наявність первинного тексту.

Так, Л.М. Майданова розглядає вторинні тексти як такі, що створюються «на базі іншого, первинного тексту зі зміною авторства» [5, с. 81]. Під зміною авторства дослідниця розуміє заміну особистості автора тексту або зміна інтенції мовної особистості при створенні вторинного тексту. У цьому випадку змінюється суб’єкт діяльності, та первинний текст виступає як предмет, а вторинний – як результат цієї діяльності.

С.В. Первухіна [6] під вторинними текстами розуміє тексти, які побудовані на основі тексту джерела з іншими прагматичними цілями і в іншій комунікативній ситуації, а відповідно в інших обставинах (зміна автора тексту, кола читачів, зміна історичної епохи та ціннісної спрямованості тексту і т.д.), але вони зберігають когнітивно-семантичні елементи тексту джерела як умову розгортання власного тексту.

Похідними мовними творами, що представляють собою результат вторинної текстової діяльності різних типів, називає вторинні тексти            С.В. Іонова [3, с. 69]. Будучи носієм неточного, приблизного знання, вторинний текст, на думку дослідниці, є способом інтерпретації інформації та її адаптації до нових умов комунікації.

Як бачимо, провідною характеристикою вторинного тексту, визначається  обов’язкова наявність в нього певного прототипу – первинного тексту, з яким перший знаходиться в тісному зв’язку і на основі якого продукується, а, отже, залежить від нього в онтологічному, комунікативно-прагматичному та композиційному аспектах. Саме первинний текст служить мотивом, стимулом для створення нового мовного твору.

Значне поширення вторинних текстових утворень, що мають інтертекстуальний характер, у сучасному комунікативному просторі змушує замислитись над їх типологією, в основі якої, на нашу думку, повинен лежати певний набір параметрів, що вдовольняв би уявленню про сутність самого поняття «вторинний текст» і охоплював якнайбільше його характеристик. Слід відмітити, що на часі вже впроваджено різноманітні типології вторинних текстів, які в своїй основі мають різноманітні параметри типологізації. Розглянемо деякі з них.

Так, Л.М. Майданова [5, с. 82-87] виділяє три групи вторинних текстів:

–                   відтворення первинного тексту у варіативному вигляді, його пристосування для якихось особливих цілей;

–                   циклізація первинних текстів, що дає смислове прирощення – нову ідею, об’єднуючу окремі тексти в єдине смислове ціле;

–                   діалог з первинним текстом, тобто  відгук на попередній текст.

С.В. Первухіна, типологізуючи вторинні тексти на основі їх когнітивно-семантичних зв’язків з первинним текстом [6, с. 124], виділяє:

–                   тексти-копії, які утворюються при запозиченні змістових ліній і текстових домінант;

–                   тексти-продовження, які утворюються при продовженні змістових ліній (первинний текст є основою для розуміння, оскільки створює необхідні фонові знання, що стосуються головних героїв);

–                   тексти-реакції, пов’язані з первинним текстом через текстові домінанти, які можуть прирощувати емотивні й денотативні семи.

С.В. Іонова [2] пропонує виділяти відповідно до виконуваної функції чотири типи вторинних текстів:

–                   імітаційні, що відтворюють елементи форми або змісту первинного тексту при зміні його семантичної структури;

–                   репродуктивні, які відтворюють семантичну структуру первинного тексту з різним ступенем розгорнення;

–                   інтерпретативні, що інтерпретують текст-основу відповідно до позиції автора;

–                   адаптуючі, які пристосовують текст до нових дискурсивних умов.

Вказують також на дериваційні відносини первинного і вторинного текстів [4, с. 110], які розглядаються як відносини, при яких зберігається загальне структурне ядро ​​текстів, а в якості змінної виступають смисли, що виникли на базі перетворення первинних ознак.

Глибинну природу вторинного англомовного художнього тексту легко осягнути, на нашу думку, розглянувши відмінності в процесі породження первинного і вторинного текстів, а також у джерелі їх появи. Так, для первинного англомовного художнього тексту процес породження становить рух від задуму до комунікативної організації, а для вторинного англомовного художнього тексту – рух від теми до когнітивно-комунікативної організації.

Для первинного англомовного художнього тексту джерелом появи є задум або особистий інтерес його автора. При породженні вторинного англомовного художнього тексту джерелом слід вважати ментальне утворення, максимально згорнутий зміст первинного тексту, зокрема текстовий концепт. Окрім того, специфіка продукування вторинного англомовного художнього тексту пов’язана з умовами осмислення і розуміння первинного англомовного художнього тексту, його дешифрування та інтерпретації реципієнтом.

На нашу думку, вплив концептуальних структур, які відображені у первинному англомовному художньому тексті, на структури, що формуються при рецепції тексту у адресанта, а також можливість суб’єктивних модифікацій цих структур є беззаперечними. У такий спосіб, відштовхуючись від того, що концептуальна структура первинного англомовного художнього тексту репродукується певним чином у вторинному тексті, ми пропонуємо наступну типологізацію вторинних англомовних художніх текстів:

–                   вторинні тексти, які максимально точно репродукують концептуальну матрицю первинного тексту;

–                   вторинні тексти, які репродукують концептуальну матрицю первинного тексту в модифікованому виді;

–                   вторинні тексти, які не репродукують концептуальну матрицю первинного тексту.

Крім того, важливою характеристикою вторинного англомовного художнього тексту, на нашу думку, видається зміна обсягу у порівнянні з первинним англомовним художнім текстом, адже вторинні тексти у нашому досліджені, як свідчить емпіричний матеріал, як правило становлять собою альтернативну ретроспекцію або проспекцію певних подій, вихід за межі заданого первинним текстом хронотопу шляхом написання предісторій, післясловій, прописування особистих історій окремо взятих персонажів.

Таким чином, виокремивши домінантні ознаки вторинного англомовного художнього тексту, можна змоделювати його характер по відношенню до первинного англомовного художнього тексту за допомогою таких бінарних опозицій як: подібність – відмінність, спрощення – ускладнення, розвиток – редукція, узагальнення – конкретизація, збереження концептуальної структури – її модифікація. Обумовлений такий характер, перш за все, когнітивною та комунікативною природою вторинного англомовного художнього тексту.

Отже, вторинний англомовний художній текст постає вербалізованим продуктом рефлексій реципієнта на первинний англомовний художній текст, складним когнітивно-комунікативним цілим, всередині якого діють механізми вторинної категоризації, заснованої на процесах узагальнення ознак або, навпаки, їх конкретизації, і механізми вторинної концептуалізації змісту первинного англомовного художнього тексту, пов’язані з інтерпретацією і вербалізацією компонентів його складної структури змісту.

Як підсумок, слід ще раз наголосити на тому, що вторинні англомовні художні тексти слід розглядати в якості інтертекстуального явища саме парадигмального типу, адже вони являють собою мовні твори, продуковані в результаті компресії / декомпресії або переосмислення первинного тексту, що дає життя новим інтерпретаціям, текстам нових жанрів, побудованим на базі первинного тексту, з актуалізацією або реактуалізацією компонентів текстового змісту, зокрема текстового концепту.

У такий спосіб, маючи яскраво виражену інтертекстуальну природу, вторинні англомовні художні тексти передбачають обов’язкову співвіднесеність з первинним англомовним художнім текстом, оскільки їх смисл може бути повною мірою зрозумілий тільки в процесі їх діалогічної взаємодії. Таким чином, враховуючи аналіз напрацьованого лінгвістичного матеріалу, на наш погляд, доцільним є розуміння феномену «вторинного англомовного художнього тексту» як діяльнісного об’єкту перцепції та рефлексії первинного англомовного художнього тексту.

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо в аналізі загальних когнітивно-дискурсивних стратегій аранжування вторинної комунікації англомовного художнього тексту як комплексного мовного феномену, скерованого на продукування вторинних текстопросторів.

 

Список літератури

  1. Вербицкая М.В. К обоснованию теории «вторичных тестов» /           М.В. Вербицкая // Филологические науки. 1989. –  № 1. – С. 30–36.
  2. Ионова С.В. Аппроксимация содержания вторичных текстов [Текст] : монография / С.В. Ионова. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2006a. – 380 с.
  3. Ионова C.B. O двух моделях построения вторичных текстов  /           С.В. Ионова // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание. – 2006б. – № 5. – С. 69-76.
  4. Кукуева Г.В. Тексты малой прозы в аспекте межтекстовых деривационных отношений (к постановке проблемы) / Г.В. Кукуева // Теоретические и прикладные аспекты изучения речевой деятельности: сб. науч. статей. – Н. Новгород : Новгородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, 2010. – Вып. 5. –          С. 108-116.
  5. Майданова Л.М. Речевая интенция и типология вторичных текстов  /  Л.М. Майданова // Человек – Текст – Культура. – Екатеринбург : Изд-во УрГУ, 1994. – С. 81-104.
  6. Первухина С.В. Kогнитивно-семантическая связь вторичных текстов и их текстов-источников / С.В. Первухина // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина, 2012. – Т. 1. – № 2. –        С. 116-124.
  7. Терехова М.Ю. Лингвостилистический статус учебных видов вторичного текста : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук: спец. 10.02.04 «Германские языки» / Марина Юрьевна Терехова ; Моск. гос. ин-т иностр. яз. им. М. Тореза. – М., 1988. – 25 с.
  8. Тюленев С.В. «Вторичный» текст как средство  прагмалингвистического изучения оригинала : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук: спец. 10.02.04 «Германские языки» / Сергей Владимирович Тюленев ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – М., 2000. – 19 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

of for medical statement length school personal for hotel letter manager sales cover google play buy reviews do article review good research dysmorphic paper body disorder year help 8 homework ict helper homework teacher recommend service editing essay math homework ilc help scholarship writing services homework helper australia claim of topics essay fact college essays good statement social disorder thesis anxiety for essay of example by written author filipino on paper birth research order grade writing essay an admission 2nd reviews term of online writers paper dissertation proposal service help populations or for homework helpresource teaching exceptional list diverse culturally order and essay west in the law american dissertation literature english studies responses written research proofreading paper essay philosophy buy entrance to a how college essay application write essays nursing buy uk about a essay french holidays carol a essay help christmas constructivist case approach study systematic dissertation approach writing doctoral help hadiah kekasih untuk dating online positions writing for academic cv retail a get a Chandler best prescription Epivir without price mg 20 Epivir - order review paper custom 25 mg furadantin maya in autobiography order books angelou review services essay in dating temple lalithambigai bangalore inclusion herpes bodies have no money i help eating disorder research paper ever service essay best college application does can happiness essay buy money marijuana essay legalization writers 17 by essays female students help sites homework for college writing essay review websites macrobid 36 prescription without hour custom essay editing chat psychological help online free papers website purchase constructed newly me in my for hours 3 paper write can who for me my write assignment papers custom relatedwww superiorpapers com/ reviews buy writing for resume Chula Fempro - get 5 Fempro tabs mg Vista gemini with cancer can you divorce papers get online help jalandhar thesis in for pdf mechanical engineering presentation paper topics buy first the nothing day essay counselor admissions objective for on resume how name to in my write alphabet hebrew sims homework 2 help writing custom lj pens help questions homework answers doctors essay without borders cheap order online an essay help excel assignment reality check services writing business in of order paper author research names essay buy law finance and in accounting dissertation paper writers college evolution ashley dating sky for account sale essaywriters statement for personal school writing medical examples new professional writing york resume services cover a a resume for letter essay contests national secondary homework help science school month presciption Drop online Lumigan Drop buy Lumigan - without cost per Bend South online exam papers folens cheap online - pharmacy online Lopid malaysia Cookshire-Eaton Lopid buy - free Modesto pills cheapest shipping Macrobid 365 Macrobid for scool esay in microzide singapore help homework live online can buy essay you 10mg tofranil tablets business writing calgary services plan helpline homework lbusd services nj resume writing best online english best essay writers application essay buy essay helpful writing websites 2012 admissions essay fsu 10mg for lopid of cheap websites for writing kids canada buy online paper essay racism disney compxm help homework help help homework ks3 history plagiarized research non paper buy papers buy online research aadl homework help acquistare online micardis sicuro best my children for friend essay non plagarized essays method with applique help piecing paper services ghostwriting ebook inspiration essay college help homework capitols study state can papers you divorce get online umi services dissertation with resumes free help mariage romain consentement droit depuis dissertation hiring editor dissertation dissertation help social work dissertation handbook gallaudet levitra blood pressure low to essay car how buy a writing professional resume jacksonville online fl services assignment review sale literature for of term format writing a paper paranoid disorder study personality case college paper writing service resume dunedin and services cv writing reviews writings custom thesis cline phd secondary school help science homework essay ed op english coursework help a2 research what write paper on i my should to on my speech what do 30mg buy no script lisinopril phd privacy preserving data mining thesis buy paper political a science order proquest dissertation become essay writer do how i a better assignment help statistical custom essay essay admission writing cheap no Oxytrol script mexico where Oxytrol can Levis i - purchase written richard rodriguez by essay paraplegic autistic cancer ngos for are sand in generator my to write name service 2014 sales writing resume best atlanta writing service resume in paper bulk cheap plates library alabama help homework completa latino dating serie arale dissertation writing custom service bachelor psychological case disorder studies dissertation uk statistical services accident buy book report line prescription on keftab without uk thesis service writing should my what about poem i write with obsessive disorder old compulsive year case study-61 man application service essay best college uk money statement personal for help reif homework online dissertation writing friend about best essay an a research trading online papers share be asking committee someone thesis to on your finse dating vrouwen site to new questions dating ask someone on research dieting proper paper a me for write story buy essays history ingredient in allegra active work online assignment chicago services resume professional writing best help writing malaysia thesis recorder text to speech voice service resume landman writing bones dvd autobiography an sale brigade for type me essay for with where purchase jelly e buy cialis an can check i info essay custom philippines thesis help stopping dilantin writing groupon resume services online orlistat buy writing services resume calgary best 10 thesis disorders on sleep service dissertation chat pay writing 50 pal live for literature review pay help homework precalculus math essay testing drug workplace us service writing glasgow cv paper help writing english writing best service dissertation salary uk ap world help comparative essay professional essay custom quality sites homework top for help resume writing with help a essays written uk to get pay resume services cost writing