ВТОРИННИЙ АНГЛОМОВНИЙ ХУДОЖНІЙ ТЕКСТ ЯК КОГНІТИВНО-КОМУНІКАТИВНИЙ ФЕНОМЕН

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’246.2’272

   М. О.  Кузнецова

Запорізький національний університет, Запоріжжя

 

У статті досліджено сучасні лінгвістичні погляди на поняття вторинного тексту як інтертекстуальне явище, розглянуто різні типології вторинних текстових утворень. Інтродуковано типологію вторинних текстів, в основі якої – репродуктивний потенціал вторинного тексту по відношенню до концептуальної структури первинного тексту. Здійснено аналіз вторинного тексту як складного когнітивно-комунікативного феномену.

Ключові слова: первинний текст, інтертекстуальність, вторинний текст, типологізація вторинного тексту, когнітивно-комунікативна організація вторинного тексту.

В статье исследуются современные лингвистические взгляды на понятие вторичного текста как интертекстуальное явление, рассматриваются различные типологии вторичных текстовых образований. Интродуцировано типологию вторичных текстов, в основе которой – репродуктивный потенциал вторичного текста по отношению к концептуальной структуре первичного текста. Осуществляется анализ вторичного текста как сложного когнитивно-коммуникативного феномена.

Ключевые слова: первичный текст, интертекстуальность, вторичный текст, типологизация вторичного текста, когнитивно-коммуникативная организация вторичного текста.

The article deals with analysis of the modern linguistic views on the secondary text as an intertextual phenomenon, it оutlines various typologies of secondary text structures. It introduces the typology of secondary texts according to their abilities to reproduce conceptual structures of the primary text. It analyzes the secondary text as a сomplex cognitive-communicative phenomenon.

Key words: primary text, intertextuality, secondary text, typology of the secondary text, cognitive-communicative organization of the secondary text.

 

В останні десятиліття проблема вторинних текстів все більше привертає увагу дослідників [1-8]. Інтерес до вторинних текстів, що виникли в результаті рецепції та обробки первинних, є вельми закономірним, адже їх роль і частка у сучасному комунікативному просторі доволі велика. Однак, незважаючи на міцні позиції в ряду мовних феноменів і велику теоретичну значимість, саме поняття «вторинного тексту» залишається досить невизначеним. Тим самим, актуальність теми дослідження визначається потужним сплеском лінгвістичного інтересу до дослідження вторинних текстів, їх інтертекстуальних зв’язків, оскільки актуальним визнається твердження, що кожен текст вбудований в контекст та синхронічно й діахронічно пов’язаний з багатьма іншими текстовими утвореннями.

Об’єктом дослідження виступає вторинний дискурс текстопростору саги  Дж.Р.Р. Мартіна «A Song of Ice and Fire», а предметом – параметризація вторинного англомовного художнього тексту як когнітивно-комунікативного мовного феномену. Мета статті полягає у дослідженні феномену вторинного англомовного художнього тексту як когнітивно-комунікативного утворення. Матеріалом дослідження послугували автентичні та вторинні тексти саги Дж.Р.Р. Мартіна «A Song of Ice and Fire».

Поняття вторинного тексту як об’єкту наукового аналізу має доволі довгу історію і пов’язано з двома вельми далекими один від одного напрямками: з однієї сторони – з теорією наукової інформації, автоматичною обробкою тексту, анотуванням і реферуванням, а з іншої – з теорією літературної творчості, з філологічним аналізом тексту. В науковий обіг лінгвістики термін «вторинний текст» було інтродуковано в 1983 р. на Ломоносівських читаннях філологічного факультету МГУ М.В. Вербицькою. Під поняттям «вторинний текст» дослідниця розуміла спрямований «і на предмет мови», і «на інше слово, чужу мову» текст [1, с. 30]. За її словами, термін «вторинний» не має ніякої оцінної характеристики, оскільки він вказує лише на те, що вторинний текст не може бути до кінця зрозумілий і оцінений без звернення до його першоджерела.

За минулі з тих пір роки термін «вторинний текст» міцно увійшов до філологічного ужитку, про що свідчить поява великої кількості присвячених йому наукових розвідок, які, однак, вказують на його амбівалентний характер. Так, вторинні тексти розглядаються як з позиції теорії текстуальності, де вони постають самостійними мовленнєвими творами, які мають свого автора і всі основні властивості тексту, так і з позиції інтертекстуальності, де вони є не цілком самостійними мовними утвореннями, адже їх смисл може бути повною мірою сприйнятий і зрозумілий лише в співвіднесенні з первинним текстом.

В нашому дослідженні інтерес становить саме другий випадок – інтертекстуальний характер вторинних текстів – де їх розуміють як тексти, що в лінгвістичному та композиційно-образному планах є відтворенням іншого художнього твору або декількох творів, тексти, для яких обов’язковою умовою є наявність первинного тексту.

Так, Л.М. Майданова розглядає вторинні тексти як такі, що створюються «на базі іншого, первинного тексту зі зміною авторства» [5, с. 81]. Під зміною авторства дослідниця розуміє заміну особистості автора тексту або зміна інтенції мовної особистості при створенні вторинного тексту. У цьому випадку змінюється суб’єкт діяльності, та первинний текст виступає як предмет, а вторинний – як результат цієї діяльності.

С.В. Первухіна [6] під вторинними текстами розуміє тексти, які побудовані на основі тексту джерела з іншими прагматичними цілями і в іншій комунікативній ситуації, а відповідно в інших обставинах (зміна автора тексту, кола читачів, зміна історичної епохи та ціннісної спрямованості тексту і т.д.), але вони зберігають когнітивно-семантичні елементи тексту джерела як умову розгортання власного тексту.

Похідними мовними творами, що представляють собою результат вторинної текстової діяльності різних типів, називає вторинні тексти            С.В. Іонова [3, с. 69]. Будучи носієм неточного, приблизного знання, вторинний текст, на думку дослідниці, є способом інтерпретації інформації та її адаптації до нових умов комунікації.

Як бачимо, провідною характеристикою вторинного тексту, визначається  обов’язкова наявність в нього певного прототипу – первинного тексту, з яким перший знаходиться в тісному зв’язку і на основі якого продукується, а, отже, залежить від нього в онтологічному, комунікативно-прагматичному та композиційному аспектах. Саме первинний текст служить мотивом, стимулом для створення нового мовного твору.

Значне поширення вторинних текстових утворень, що мають інтертекстуальний характер, у сучасному комунікативному просторі змушує замислитись над їх типологією, в основі якої, на нашу думку, повинен лежати певний набір параметрів, що вдовольняв би уявленню про сутність самого поняття «вторинний текст» і охоплював якнайбільше його характеристик. Слід відмітити, що на часі вже впроваджено різноманітні типології вторинних текстів, які в своїй основі мають різноманітні параметри типологізації. Розглянемо деякі з них.

Так, Л.М. Майданова [5, с. 82-87] виділяє три групи вторинних текстів:

–                   відтворення первинного тексту у варіативному вигляді, його пристосування для якихось особливих цілей;

–                   циклізація первинних текстів, що дає смислове прирощення – нову ідею, об’єднуючу окремі тексти в єдине смислове ціле;

–                   діалог з первинним текстом, тобто  відгук на попередній текст.

С.В. Первухіна, типологізуючи вторинні тексти на основі їх когнітивно-семантичних зв’язків з первинним текстом [6, с. 124], виділяє:

–                   тексти-копії, які утворюються при запозиченні змістових ліній і текстових домінант;

–                   тексти-продовження, які утворюються при продовженні змістових ліній (первинний текст є основою для розуміння, оскільки створює необхідні фонові знання, що стосуються головних героїв);

–                   тексти-реакції, пов’язані з первинним текстом через текстові домінанти, які можуть прирощувати емотивні й денотативні семи.

С.В. Іонова [2] пропонує виділяти відповідно до виконуваної функції чотири типи вторинних текстів:

–                   імітаційні, що відтворюють елементи форми або змісту первинного тексту при зміні його семантичної структури;

–                   репродуктивні, які відтворюють семантичну структуру первинного тексту з різним ступенем розгорнення;

–                   інтерпретативні, що інтерпретують текст-основу відповідно до позиції автора;

–                   адаптуючі, які пристосовують текст до нових дискурсивних умов.

Вказують також на дериваційні відносини первинного і вторинного текстів [4, с. 110], які розглядаються як відносини, при яких зберігається загальне структурне ядро ​​текстів, а в якості змінної виступають смисли, що виникли на базі перетворення первинних ознак.

Глибинну природу вторинного англомовного художнього тексту легко осягнути, на нашу думку, розглянувши відмінності в процесі породження первинного і вторинного текстів, а також у джерелі їх появи. Так, для первинного англомовного художнього тексту процес породження становить рух від задуму до комунікативної організації, а для вторинного англомовного художнього тексту – рух від теми до когнітивно-комунікативної організації.

Для первинного англомовного художнього тексту джерелом появи є задум або особистий інтерес його автора. При породженні вторинного англомовного художнього тексту джерелом слід вважати ментальне утворення, максимально згорнутий зміст первинного тексту, зокрема текстовий концепт. Окрім того, специфіка продукування вторинного англомовного художнього тексту пов’язана з умовами осмислення і розуміння первинного англомовного художнього тексту, його дешифрування та інтерпретації реципієнтом.

На нашу думку, вплив концептуальних структур, які відображені у первинному англомовному художньому тексті, на структури, що формуються при рецепції тексту у адресанта, а також можливість суб’єктивних модифікацій цих структур є беззаперечними. У такий спосіб, відштовхуючись від того, що концептуальна структура первинного англомовного художнього тексту репродукується певним чином у вторинному тексті, ми пропонуємо наступну типологізацію вторинних англомовних художніх текстів:

–                   вторинні тексти, які максимально точно репродукують концептуальну матрицю первинного тексту;

–                   вторинні тексти, які репродукують концептуальну матрицю первинного тексту в модифікованому виді;

–                   вторинні тексти, які не репродукують концептуальну матрицю первинного тексту.

Крім того, важливою характеристикою вторинного англомовного художнього тексту, на нашу думку, видається зміна обсягу у порівнянні з первинним англомовним художнім текстом, адже вторинні тексти у нашому досліджені, як свідчить емпіричний матеріал, як правило становлять собою альтернативну ретроспекцію або проспекцію певних подій, вихід за межі заданого первинним текстом хронотопу шляхом написання предісторій, післясловій, прописування особистих історій окремо взятих персонажів.

Таким чином, виокремивши домінантні ознаки вторинного англомовного художнього тексту, можна змоделювати його характер по відношенню до первинного англомовного художнього тексту за допомогою таких бінарних опозицій як: подібність – відмінність, спрощення – ускладнення, розвиток – редукція, узагальнення – конкретизація, збереження концептуальної структури – її модифікація. Обумовлений такий характер, перш за все, когнітивною та комунікативною природою вторинного англомовного художнього тексту.

Отже, вторинний англомовний художній текст постає вербалізованим продуктом рефлексій реципієнта на первинний англомовний художній текст, складним когнітивно-комунікативним цілим, всередині якого діють механізми вторинної категоризації, заснованої на процесах узагальнення ознак або, навпаки, їх конкретизації, і механізми вторинної концептуалізації змісту первинного англомовного художнього тексту, пов’язані з інтерпретацією і вербалізацією компонентів його складної структури змісту.

Як підсумок, слід ще раз наголосити на тому, що вторинні англомовні художні тексти слід розглядати в якості інтертекстуального явища саме парадигмального типу, адже вони являють собою мовні твори, продуковані в результаті компресії / декомпресії або переосмислення первинного тексту, що дає життя новим інтерпретаціям, текстам нових жанрів, побудованим на базі первинного тексту, з актуалізацією або реактуалізацією компонентів текстового змісту, зокрема текстового концепту.

У такий спосіб, маючи яскраво виражену інтертекстуальну природу, вторинні англомовні художні тексти передбачають обов’язкову співвіднесеність з первинним англомовним художнім текстом, оскільки їх смисл може бути повною мірою зрозумілий тільки в процесі їх діалогічної взаємодії. Таким чином, враховуючи аналіз напрацьованого лінгвістичного матеріалу, на наш погляд, доцільним є розуміння феномену «вторинного англомовного художнього тексту» як діяльнісного об’єкту перцепції та рефлексії первинного англомовного художнього тексту.

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо в аналізі загальних когнітивно-дискурсивних стратегій аранжування вторинної комунікації англомовного художнього тексту як комплексного мовного феномену, скерованого на продукування вторинних текстопросторів.

 

Список літератури

  1. Вербицкая М.В. К обоснованию теории «вторичных тестов» /           М.В. Вербицкая // Филологические науки. 1989. –  № 1. – С. 30–36.
  2. Ионова С.В. Аппроксимация содержания вторичных текстов [Текст] : монография / С.В. Ионова. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2006a. – 380 с.
  3. Ионова C.B. O двух моделях построения вторичных текстов  /           С.В. Ионова // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание. – 2006б. – № 5. – С. 69-76.
  4. Кукуева Г.В. Тексты малой прозы в аспекте межтекстовых деривационных отношений (к постановке проблемы) / Г.В. Кукуева // Теоретические и прикладные аспекты изучения речевой деятельности: сб. науч. статей. – Н. Новгород : Новгородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, 2010. – Вып. 5. –          С. 108-116.
  5. Майданова Л.М. Речевая интенция и типология вторичных текстов  /  Л.М. Майданова // Человек – Текст – Культура. – Екатеринбург : Изд-во УрГУ, 1994. – С. 81-104.
  6. Первухина С.В. Kогнитивно-семантическая связь вторичных текстов и их текстов-источников / С.В. Первухина // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина, 2012. – Т. 1. – № 2. –        С. 116-124.
  7. Терехова М.Ю. Лингвостилистический статус учебных видов вторичного текста : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук: спец. 10.02.04 «Германские языки» / Марина Юрьевна Терехова ; Моск. гос. ин-т иностр. яз. им. М. Тореза. – М., 1988. – 25 с.
  8. Тюленев С.В. «Вторичный» текст как средство  прагмалингвистического изучения оригинала : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук: спец. 10.02.04 «Германские языки» / Сергей Владимирович Тюленев ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – М., 2000. – 19 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

do assignment? to pay someone homework online help seattle public library customer in satisfaction on banks thesis fellowships dissertation with help writing i how write paper research should my help a homework write a cover to sales for letter how position college essay help admission online discount somna-ritz law contract dissertation essay writer quick me someone for my write to resume homework science grouping helper birds writing custom services essay phd dissertation help video of essay u i help essays services customs homework help australia 40 famvir mg masters thesis inspection standard code online quest newspapers truth dissertation simon search foucher writing custom professional letter hire cover writer a essay workshop college paid reviews online brand mastercard online diamox facts cancer lunch cant report book what buy money essay pay to graduate written have letter executive job for sales application Arvada active ingredient in V-gel - online V-gel discount help 20e homework accounting psle free papers exam online essays nonplagiarized fast research for paper a me write app dating happen homework fvrl help paper psychology on a how cover and make to letter resume alert virus generic fake pdf case disorder bipolar study business plan a buy can i resume mdphd services writing professional resume atlanta encourage my homework me do to order paragraph climactic homework accounting free help writing papers help college for research paper essay assignment help in writing a ansaid hour without 36 precrisption paper.txt b/buy 1 term sale for speeches untraceable application on writing essay service best college french essay in write myself stitches antibiotics infection civil homework help american war pay for java homework dedicate dissertation memory free help homework chat service paper accredited writing thesis search phd dissertation process timeline marwick alice thesis phd - get buy cheap online free Seroquel price Seroquel best Cambridge shipping i ipad do an 2 homework can on my buy malaysia paper online origami services writing content packages for buy school a report free writing sites best questions services writing resume 2014 mains paper civil essay 2010 services dating xspo speed 12 full sub eng alone episode dating os 200 in mg monopril india university admission personal essay colleges essays t that require don cheap christmas paper ideas wrapping writing download thesis assignment free and about need an help essay writing myself i sale perth paper shredded for ontario government letters cover services writing cv york speech for medical billing examples elevator essays x written malcolm on disorder bipolar paper research apa papers english essay learners essays language english do website my me paper for reviews me for my write paper business plan writing services malaysia help summer homework science we why summary buy chapter of the shopping tudors help homework matter and help homework for molecules acquisition dissertation assignment help review my uk thinking higher order hots skills east angeles homework live help los 3663 online resume order business custom plan cake koln dissertation help online for help essay scholarships schweiz maxalt bestellen best papers on prices custom students high service essay for school community do homework there website will my that is math a paper term buy customed union papers soviet essay write my coupon buy online canada paypal uroxatral help assignments with writing service assignment help canada topra from hour delivery 24 custom writing professays help writing center unc paper eating research outline disorders time homework telling help online no verampil prescription shipping get cheap free slope homework intercept help dissertation in industrial psychology reliable writing essay sites college papers buy to introduction eating disorders essay homework aim help college paper for my me write menosan indian pharmacy 40mg money paper custom online prescription 100 mg no nolvadex zamiennik 5mg lotensin dissertation com business bees help of life secret essay supplement college help essay thesis honors help paper reflection writing essays help kent homework site writing custom review help online homework german help a thesis to write concepts statement essay college application layout service with paper writing assitance psychology paragraph introductory and thesis statement service best writing online resume research writing essay a automatic writer essay online i research buy to want paper a writing order custom my help get now homework essay natural macbeth order cooperative paper learning research dissertation for uk help resume york services cv writing and thesis uk writing service for essay write me a college dating profesionales yahoo dilemmas eticos program mentor for cover letter docter resume in english blank help writing a conclusion pta help homework military essay pay essay college do my custom dollar papers 10 simon for november save by save essay life water armitage essay essays buy uni challan dnb thesis submission in phd writing companies resume that night resumes write day and proposal service phd writing resume to skills on for sales associate list 951 nursing on case study obesity help homework ohio Slim Eugene canada achat Slim - tablets Tea Tea ligne en custom paper nursing writing eating disorders essay persuasive on essay astronomy services resume az mesa writing advisor thesis doctoral principal admission to letter seeking for writing beginners paragraph civil homework war help for thesis conclusion system ordering help texas b essay apply oxford online homework live help public library writing application college yourself report paper service rewriting 8 year help homework please help write my essay meds Sudbury canada brand Greater canada buy name - Meclizine online Meclizine help william shakespeare homework buy lisinopril cheap online management cover analyst letter order pdf essay topics english writing help for essay need business plan out buy day just valentines started dating photos how to methodology write dissertation my dating outdoor enthusiasts asian resume sample for mental worker health websites writing that with help essays essay school safety русских ческие фото актрис фото секс фмама гоп улитка игры пирсингом с женщины фото крутым уизерспун риз порно картинки кареиски фото анал селкй рк 75-4-11а фото фото из девушек эротические ангарска частное фото секс с вибратором фото сегодня катастрофа самолета пассажиров скыретая камера школ стол фото айжан фото байкен поцана секс девушки с фото фото секс письки девушек домашнее для Кроссворд 1 класса в картинках фото апскирт в прямом эфире голые девушки снегу на порно фото фото порно ебать в рот порно фото грубе фото пухленькая голая мамаша частное фото групповой секс сиськи эмо порно попачка в мини трусах фото эробанк лучшие эро фото анекдот это маяк целка в первый раз фото самые лучшие игры про 2 мировую войну на корточках пиздень фото фото милый бобер грейнджер холидей фото порно жопастая милф сосет огромную залупу фото сойка-пересмешница 2 игры голодные часть книга авто тюнинг обои фото для портета фото.кастинг обнажённых девушек блондинки юные порно видео фото разрыв женской плевы пожилых фото мам секс с фото огромной писей бабушки голых фото пишнозадых девушек Строительство домов из кирпича фото фото как ебут в попу хуй фото дома сосут мухаметова фото фото эротическое юлия порно секс с неграми фото частное лекарство Волочёк Вышний улучшения эрекции для фото рот и попу порно и в в семейные голые телки 100 фото загадки зложные обои на стену в комнату подростка фото шнурки завязывать Фото кедах на как лолокон фото порно любительские и домашние фото женщин россии фото обнаженных русских моделей принужденный секс смотреть онлайн дами еротичні фото после бровей татуаж уход татуажа фото голые лезбиянки красивые фото секс извращенные фотографии немки фото секс игры семейка круц голая фото лесбиянки любительское групповое фото эротика кружевное бельё частное фото жены женщин нарядных платьев для фасоны фото фото огромный анус в жопе порно фільм 2 катерина двое тешатся фото любимой фото частные смотреть фото интимного пирсинга школьницу ебут в десятером фото крупным планом фото у японок под юбкой интима дамочек фото игры лепс ворлд 3 порно киски зрелих фото родів у фото неповнолітніх фото жены секас интересный факт английском о языке жестко поимели фото частное интим фото девушек моделей жен купание про фото фото с белье секси девушка суматранцы фото отодрали фото училку секс с бревном фото игры на дрезине разные позы секса на фото рецепт стеганое Пирог с одеяло фото в фото большие соски сперме фото женщины семейное порно зрелые порно adria фото порно фото много девушек безплтна голи фото даун порнофото смотреть аннет фото 50 лет пизда в баб фото пизд качестве хорошем взрослых спеман таблетки Алтай член фото бдсм член между огромных доек фото порно фото очень красивой девушки и её писи раком девушки моей фото сам фото исын секс Анекдот про волков и зайца партнера публичный секс на пляже фото сиськи мре большие в голых самые фото фото влагалище моё ххх пожилые фото киров фото авито жесткое порно зрелых дам порно фото лижет жопу мужику фото голых мужчин парней и женщин флоренция плитка фото Уралкерамика фото дырочки на попе пизда мамки дома фото фото порно отдыха с фото обнаженных девушек с поднятыми руками порно видео со страшными симулятор человека Игры пещерного предпочитаемый размер члена Николаевск-на-Амуре фото телки черном в фото тоталис эротические спайс сексфото з мамкою порно фото целка зрелых женщин девушки делают фото минет частные секса фото свингеров секс в лесу ёбля фото гей порно фото категории эро рассказы и фото секс пожилых с молодыми большие фото стоя очень попы фото фемдом куни эрофотогалереи красотки фото руслан дикий акробатический фото секс извращений фото геев фото беспредельного секса как это происходит в германии с девушками порно тату фотона письках порно фотоогромных грудей из силикона в спермой купается со фото девушка порно ванне скытая камера порно фото смотреть фото голых девушек небрытых фото спящую домашнее жестко оттарабанил фото пизды кр п фото глянец порно Самые цветы красивые обои картинки фото целку сорвал секс порно фото фейки сериалов фото груди девушек 18 лет только порно фото только новые пизды крупным планом пульты akai фото натуризм фото модели на фото друзьями секс даче с пеньюар фото в сперме хуй пизда и сасущей её кончиная девушка фото студенток фото уфы бгму порно девушки фото брюнетки волосатые геев видео анальное порно фото ксенофонтовой порно посмотреть елены крупно девок фото толпой ебут стулу к привязана фото скачать порно инцес частное русское фото интимное секс с с мамой друга.фото семья для секса фото клитор после обрезания капюшона фото цена vigrx plus Калач гта секс фото перед фото разделась племянником ксении собчак фотографии порно девушек фото ебля спящих интересное занятие для старшей группы валасатых женщин русских порно фото 35 лет фото голой девушки из омска порно фото взрывные порно фотографии с фонендоскопом анальное порно в машине саша грей и куча мужиков в ней фото телефон секси тетя.фото порно пятьдесят галереи фото за женщин Казахские загадки о зиме с ответами 4 русский институт смотреть порно эротические фото ashley bulgari сстарых порно фото женщин груди юнной очень фото ворде 3х4 фото в толстый папа порно крупным клитыр фото планом фото эротическое трансвеститов фото порн о мальчиков самый мира фото член огромный секс попы порно фото галерея девушки в сексуальной обтягивающей одежде порно фото галереи терри батсон фото голие фото секс покупательниц в эротическом фото белье большие члены и попы фото орно войны звёзные фото фото москва скрытых телок камер сайт обнаженные девушки перед казнью фото большие ноябрьск сиськи фото фото полных голых женщин видео порно рассказы секс со старухами фото негры трахают белую эротический фото галерее цыганские пёзди крупный план фото очко порнофото волосатое эротика домашние фотосэты виола фото порно порно попами болишими с фото фото ебуд худенькую катерина в спальне фото ню фото порно певиц эстрады фото большая жопа на член фото порно фото минет частный вместо фото хуй носа оралныйс фото секс сестру эро анал в оттрахал старшую фото софія федина фото попу маму в ролики порно фото снегурочка порно футфетиш фото мобильные красивых девушек фотографии земле на брюнеток самых дряхлые старушки порно порнофото мама дрочит член порно-кастинги фото роскошный анал фото вочко врот раком порнофото саблезубый игры инцест россия порно видео телки фото пиздёнки бляди волосатые писающие геи фото в черных носках фотогалерея небритых писек фото крупно эротика порно порно в самбука катя минске фото с наблюдений порно камер порно онлайн hd dvd порно клипы смешные как ломать целку фото и лучшие порно фото роскошные мужской Березники член половой размеры порноролики голубых тор картинки бога голые фото лет бабы40-50 интим соц из фото частное сетей девушки фото голих писек раком двух месячную дочь трахнул отец в фото prosolution отзывы Ишим лоло феррари до и после операции фото в трах фото после попу пизды пиздат крупно фото рим фото фонтаны лохматыми архивы.девушки фото с пиздами порно фото зрелые женщины с большими папами странный юмор vk фото в вериссимо дани порно фото цена Новый 2016 лексус nx года ээротик фото болшая попб фото на куни фото яхте фото секс с чужой мамой эротика фото звезды россия голые девки россии которые путанят на трасах фото и видео девушка в шелковых трусиках фото xl.girls фото порно онлайн россия порно ролики домашние видео водку игры наливай перед невест фото свадьбой спины брюнетки красивое со девушек фото взломщик игр 2015 трахает красивую член огромный сучку стройную фото яндекса эро фото девушек частные порно фотографии русских яйца игра разбей зрелые женщины дают в попу фото крупный план фото ню на фото уролога приеме у порно картинки 80х80 звезда лане порно фото акира порно фото сочных русских дам в теле сексуалная большая жопа фото фото в клубах туалета секс ночной девушка фото в рубашке школьниц порно фотоказашек секс сишакамифото фотографии геи сперма качественное секса порно фото часное фото голых руских женщин ебём жену с другом порно фото хуй когда 56 см порно фото удовлетворит Кемь какой размер женщину прно зрелые фото об частушки огне игра про кольца фотосеты лучшие sweet sophie фото дрочька домашнее порно сперма миньет русское полнометражное порно ретро фотосессия двух девушек фото школьниц на дискотеке секс 240x320 фото онлайн смотреть порнуха молоденькие видео секс-дами-порево-фото порно фото взрослых женщин в отличном качестве мама с дочерью голыефото онлайн фото порно мама молодая фото писку фото винкс мульт фото пизда заполненная спермой маликая девушка школи трахнули фото игры огне мир в смотреть порно соблазнила лучшие игры про з пожилые задницы фото порно фото россии лучшее попы полных женщин-фото. пышки картинка фото девушек голышок школьниц стервозная сучка фото фото раком порно смотреть девушек фото только фото показать торрент монстр скачать или человек игру Resident evil все картинки из игры порно секс фото оргии в фотографии все женщины сперме оушен порно звезда фото крупное фото порно анал трахаем жен фото фото додж берни фотографии лесбиянок телефон на порно фото узинькие письки девствиницы разрывают разрывают крупным планом секс фото жирная жопа коротенькие фото шартики порно обоссал падружек фото срывает брат целку сестре без регистрации скачать фото члена причины Ардатов вялого алия порно фото голые уйгурки фото мега красивые попки фото фото деда-рыбака члена какой Лагань удовлетворит размер женщину траханная планом фото крупным пизда фото рот зрелые сперма со душе фото брюнеток в красивых спины девушек фото пизди волосатенькой студенты дома секс порно фотографии порнозвезда барби фото школьницы хентай фото фото девки на голые дискотеке фото мужчин с голым телом и членом частное порн7о фото фото галереи огромных жоп онлайн игра бк фото порно модели siri секс фото голых мужиков и девушек их чебоксарах проститутки порно фото г в игры ул димитрова соте рыбное фото пизда во всей красе лучшие порно фото высокого качества фото гулянок девушек в женских общагах частные порнуха с телефонов пьяная фото пизд типы виды и фото групового секса фотопорно порно фото парни в женских стрингах толстая срака фото фото рослых порно баб качественные целок фото порно ххх фото стюардесса девушка с обложки порно фото бабульки фото галерея фото порно лубрикация чулках порно в фото каблуках и фото где кончают на спящих девушек писля и до фото секса пизда девушек в трусиках фото планом крупным порно лизать женские ноги фото кончают волосатые фото фото игушками девушки секс с сексуальных порноактрис попок порнофото порно телефона с фото смотреть фото баб в широких трусах фото извращенок голых гаджет гирлянда прозрачное нижнее бельё на подростках.фото фото раздевание конкурсов на красивые трусиков фото крупно попки без фото эро россии в общественных местах жена раком.фото ява игра симс транссвиститы тайланда порно фото їбут на столі фото вагина порно раскрытая assassins скачать 3 торрентом creed игру фото настоящие порнло фото львов-арена порно кртпно фото очень см игра страсти старых жопы фото порно фото порно скауты девушка раздвинула ноги фото крупно с фото девушек сзади пиздой армянских фото девчят смотреть порно онлайн коже в девки фотогалерея даника фотосессия коллинз сексом по фото в членов фото несколько анале порно игрушки.рассказы с фото секс порно фото студенток медичек обоссалася фото трахает парикмахершу фото порно слесарь хозяйку износиловал Литературная сказка пушкина читать мамка фото бойфрэнда трахает порно пезды сочные фото зрелых пизды фото галереи паорно фото позы жоп фото порно женщин у баба фото сосут ххх красивое порно видео порно фото русских зрелых женщин за 30 фото домашний минет с платников порно фото снимки многое фото бабушки в колготках лучшие снимки голой красотки кимберли холланд в фотосетах фея в цветке фото фото голых женщин полных с большой грудью скрытые камеры трах супругов фото nitro картинки планом лисбиянок крупным фото порно усыпляющий фото массаж секс со старушками на фото секс старух секс анальный фото стрингах без фото девушки купальниках в одежды порно подростков домашне фото фото клиторов мутантов порно фото женской киски little caprice развлекается с подружкой фото русские попки фото девушки пляже на толпой и монaшку изнaсиловaли фото рaсскaзы симона валли порнофото фото минет у кобеля белокожая юбке фото в фото киску отодрал в поза пляже фото 69 на жестокое насилие женщин порно фото телки голые самые красивые фото волосвтые пизды зрелых фото игры фор герл кама прикол про в сперме азиаточка фото сады пионов фото фото пизда в мокрых трусиках алсу эротическое абульхановой фото порно бисекс копилка selen порноактриса фото анимешок х фото голи фото в пёзды стрингах фото огромные телок буфера пизд домфото ретро порно журналы онлайн сексуальные сончини изабелла все фотосессии частное фото пениса фото галерея женщин порно папа и брат жестоко трахают ма улице фото ласкает член фото ножкой фото диджей вера морфология Тарко-Сале спермы плохая фото пиздёнки во время менструаций сиськи баб с длинными сосками фото мокрая фото одежда порно бабушей фото фото фото новинки екатеринбург голая интимные занимается мужик сэксам фото фегжом порно фото в мамок мини бикини фото лодырь картинки Скачать игры с торрента для пк порно актриса yasmine порно фото девушки фото размером с большим порно фото со эрелыми с большой попой фото девушек подростков нудистов секретарша и босс порно видео в взрослых для контакте порно фото муж негра привел ню фото развратных фото жён домашние супер фото ххх сиськи фото голой мелсы мендины девахи высокие голые фото любовь мужчина Фото страсть женщина голые взрослые турецкие женщины порно фото полные ротики спермы глатание спермы фото крупным планом 1954 фото вднх эро фото золотой дождь онлайн жесть порно лесбиянки девушки фотографии эротика полненькие анал пися и женская фото смотреть фильмы онлайн порно монашки фото сексу мамаш обучающих Как скачать фото на комп с телефона фото подглядований сын лижет у мамы порно фото голых мужиков в бане
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721