ВРЕГУЛЮВАННЯ МІСЦЕВИХ РЕФЕРЕНДУМІВ: ЗАКОРДОННИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті аналізуються закордонний та вітчизняний досвід врегулювання місцевих референдумів, міжнародні нормативно-правові акти, що стосуються питань реалізації демократії на місцях, законодавство України з питань місцевих референдумів, а також проблеми, пов’язані з використанням даної практики в Україні. На основі аналізу пропонуються шляхи вирішення проблеми ініціювання та проведення місцевих референдумів в Україні.

Ключові слова: місцевий референдум, формула референдуму, безпосереднє волевиявлення, локальні ініціативи.

Abstract. This article analyzes international and domestic experience in the settlement of local referendums, international regulations relating to issues of democracy at the local level, the legislation of Ukraine on local referendums, and the problems associated with the use of this practice in Ukraine. Based on the analysis of available solutions to the problem of initiating and conducting local referendums in Ukraine.

Keywords: local referendum, referendum formula, direct expression, local initiatives.

Постановка проблеми. Інститут референдуму є однією із форм безпосередньої демократії, що передбачає забезпечення прямого волевиявлення громадян. В той час, як питанню загальнонаціональних референдумів присвячено чимало досліджень, то референдуми на місцях є малодослідженими. Проте, зважаючи на те, що не всі проблеми окремих громад є предметом загальнонаціонального значення та підлягають всенародному обговоренню, то вирішити їх можна лише локальними заходами, одним із яких виступає місцевий референдум. Зважаючи на те, що можливість проведення місцевих референдумів в Україні була скасована Законом України  «Про всеукраїнський референдум» від 6 листопада 2012 р., хоча  гарантується Конституцією України, то постає питання про те, як вирішити проблему врегулювання місцевих референдумів в Україні? Для цього слід розглянути закордонний досвід та з’ясувати, які є альтернативи місцевим референдумам, якою була і є ситуація з місцевими референдумами в Україні на даний час та як можна вирішити проблему.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням даної проблематики займалися наступні автори: Погорілко В. Ф., Чебаненко О. Д., Деревянко С. М., Шудра О. В., Федоренко В. Л., Матцусака Дж., інші. Дані автори розглядали місцеві референдуми в контексті їх правового регулювання, а також звертали увагу на питання ефективності таких місцевих ініціатив. Особливої актуальності дослідження набули в Україні, після прийняття нового закону, за котрим місцеві референдуми в Україні більше не можуть проводитись. Саме тому, дана проблематика потребує детальнішого вивчення та аналізу.

Мета роботи. Зважаючи на особливу актуальність досліджуваної теми, метою статті є виявити особливості ініціювання та проведення місцевих референдумів за кордоном, а також з’ясувати яким є сучасний стан з ініціюванням та проведенням місцевих референдумів в Україні.

Виклад основного матеріалу. Серед інститутів безпосередньої демократії особливе місце посідає референдум. Коло питань, які можуть виноситись на референдум є різним та може стосуватися як всіх суб’єктів держави, так і окремих територіальних утворень, тому виникла потреба класифікації референдумів. Найзагальнішим є поділ референдумів на:

–  загальнонаціональні;

–  регіональні;

–  місцеві (локальні).

Місцеві референдуми – це безпосереднє (пряме) волевиявлення  територіальних громад щодо прийняття рішень з питань місцевого  значення шляхом прямого голосування членів цих громад. За своєю сутністю місцеві референдуми є формою безпосередньої прямої локальної (місцевої) демократії, здійснення місцевої публічної влади безпосередньо територіальними громадами в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць [1].

Законодавчою базою проведення місцевих референдумів можуть слугувати як окремі закони, чи підзаконні акти, статути окремих територіальних громад, так і положення Конституції країни. Тут має місце спосіб адміністративно-територіального устрою країни, форма держави та особливості національного законодавства.

Існують й міжнародні акти, що вказують на можливість проведення всенародних референдумів взагалі та локальних зокрема. До таких можна віднести Всесвітню Декларацію місцевого самоврядування 1985р., Європейську Хартію місцевого самоврядування 1985 р. [2], Декларацію про принципи місцевого самоврядування в державах-учасницях Співдружності 1994 року [3], тощо. Проте, визначальною є роль національного законодавства.

Поряд з поняттям про місцеві (локальні) референдуми існують й інші види ініціативи громадськості на місцях, процедура яких є відмінною від проведення референдумів, проте їх вплив на здійснення місцевої політики є не меншим. До таких інструментів впливу на місцях відносять – локальні ініціативи (так часто називають місцеві референдуми, що проводяться за ініціативою громади, з поданням петиції у місцеві органи влади), громадські слухання та «town hall meetings» [4] (поширена практика у США).

Законодавче регулювання місцевих референдумів може відбуватися на різних рівнях, в залежності від особливостей національного законодавства. Так, відповідні положення можуть бути закріпленими в Конституції, спеціальних законах, що спрямовані виключно на регулювання даного питання, бути частиною інших законів чи законодавчих актів, а також міститись у актах місцевого рівня. Прийнято вважати, що порядок оголошення та проведення місцевих референдумів регулюється актами центральних органі виконавчої влади, а також органами місцевого самоврядування.

Досвід країн Європи свідчить про регулювання місцевих референдумів на різних законодавчих рівнях. Конституційне закріплення має місце у Бельгії, Болгарії, Франції, Угорщини, Італії, Люксембурзі, Польщі, Португалії. Конституційне регулювання може зводитись до визначення загальних принципів, спільних для референдумів усіх рівнів (наприклад Греція, Латвія, Литва), або містити конкретні положення, що стосуються виключно місцевого голосування (наприклад в Італії Конституція регулює питання регіонального референдуму). Поширення набуло законодавче закріплення можливості проведення референдуму на місцевому рівні (Естонія, Ірландія, Мальта, Швеція; у Бельгії положення Конституції стосуються виключно місцевого референдуму; в Іспанії положення стосовно референдуму містяться в Статутах автономії, також існує спеціальний закон, що передбачає проведення місцевих референдумів; в Нідерландах до 2004-го року існував Тимчасовий закон про референдум). Можливим є непряме закріплення можливості проведення місцевого референдуму в основному законі (наприклад у Чехії глава Конституції «Про основні права та свободи» містить непрямі вказівки на наявність інституту народного голосування на місцевому рівні) [5].

Слід зазначити, що велику роль у традиціях законодавчого закріплення та проведенні місцевих референдумів відіграє форма державного устрою. Так, беззаперечним є той факт, що у федеративних державах проведення місцевих референдумів є прерогативою місцевих органів влади, які врегульовують дані питання місцевими актами, тому більша відповідальність лягає не на центральні органи влади, а саме на суб’єктів федерації.

Закордонна практика виробила певні вимоги до проведення референдуму. Так, питання, що виносяться на референдум, або сукупність запропонованих варіантів прийнято називати формулою референдуму.

Законодавство багатьох країн не передбачає обмежень щодо питань,  які можуть бути винесені на референдум (Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, Литва, Мальта, Польща). Тим не менше, є ряд країн, законодавство яких закріплює перелік питань, що не можуть бути предметом референдуму. Сферами, виключеними з предмета місцевого референдуму, можуть бути: а) призначення та зміна місцевих чиновників (Бельгія); б) питання бюджету, фінансової та фіскальної політики (Бельгія, Італія, Португалія, Іспанія); однак з цього правила є винятки: в Ірландії місцеві референдуми можуть проводитись виключно з питань різних фінансових проектів (проте жодного такого референдуму ще не було проведено); у Болгарії місцеві референдуми проводяться щодо цілого ряду фінансових питань (позики в банках чи інших фінансових установах; продажі, знижки, орендні договори чи рентні доходи; взагалі, муніципальні активи, що мають значну важливість та вартість; інвестиції, будівництво приміщень, розбудова робітничої інфраструктури та інші засоби для задоволення потреб муніципалітету); в) вибори (Чехія, Угорщина; у Польщі та у деяких землях Австрії допускається звільнення обраного службовця на вимогу виборців шляхом проведення референдуму) [5].

У США існує кілька видів місцевого референдуму: обов’язковий, консультативний, а також референдум, проведений по ініціативі виборців. За допомогою першого стверджується або змінюється муніципальна хартія, муніципальна територія, вирішується питання по муніципальних позиках. Ініціатором такого референдуму виступає відповідна рада. Другий вид референдуму використовується рідше і не є обов’язковим для муніципалітету, якщо виборці не схвалили запропонований проект рішення. У третьому випадку ініціатором референдуму виступають виборці, вносячи в муніципалітет петицію про прийняття конкретного рішення. Проект, відхилень муніципалітетом, зазвичай виноситься на референдум [6].

Варто відмітити, що інформацію про місцеві референдуми у федераціях важко  відслідковувати та інтерпретувати. Так, у США поряд із зрозумілими правилами проведення місцевих референдумів у великих містах існують проблеми з інтерпретацією місцевих референдумів на мікрорівні. Існує організація, котра займається професійними дослідженнями для адміністрацій міст – ICMA [7] (International City/County Management Association), охоплює менше половини американських міст, кожен з оглядів організації охоплює 4700 міст. Проте, із зібраною інформацією за визначеними критеріями важко працювати. Універсальних досліджень, що стосувалися б лише тематики місцевих референдумів, на жаль, поки-що немає.

В Україні існують наступні форми партисипативної демократії на місцевому рівні, що знайшли своє законодавче закріплення: місцеві референдуми, місцеві вибори, загальні збори громадян за місцем їхнього проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання, органи самоорганізації населення, опитування громадян, тощо [8]. Проте, одним з найефективніших способів вирішення проблем територіальної громади, із залученням всіх її членів до вирішення питання є місцевий референдум.

Критично оцінивши нагромаджені формулювання, а також нові підходи, запропоновані у низці законопроектів, що містять норми правового регулювання місцевих референдумів, Деревянко С. М. пропонує наступне визначення поняття «місцевий референдум»: місцевий референдум (від лат. Referendum – те, що має бути повідомлене) – конституційний політичний інститут, одна із пріоритетних форм безпосереднього здійснення місцевої демократії, котра полягає у прийнятті громадянами України, які мають право голосу і є членами відповідної територіальної громади, шляхом таємного голосування рішень із найважливіших питань, що віднесені Конституцією України і Законами України до відання місцевого самоврядування, мають вищу юридичну силу відносно актів органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб і є обов’язковими для виконання на відповідній території [9]. Варто відмітити, що автор визначення зупиняється та наголошує на тому, що місцевий референдум, перш за все, конституційний політичний інститут.

Проведення місцевих референдумів в Україні гарантується Конституцією України від 28 червня 1996 року, а саме статтями 38, 69, 70 та 143.

Окрім Конституції, в Україні діяв закон, на підставі якого було можливим проведення місцевих референдумів – це ЗУ «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» від 7 липня 1991 року [11]. Проте, закон втратив чинність на підставі закону України «Про всеукраїнський референдум» від 6 листопада 2012 р. [12].

У старій редакції закону визначалися предмет місцевого референдуму, питання, що могли виноситись на місцевий референдум, обмеження на проведення референдуму, принципи участі громадян у референдумі, порядок призначення, фінансування, голосування і визначення підсумків місцевих референдумів, а також можливість проведення місцевих дорадчих опитувань громадян України (консультативних референдумів). Новий же закон регулює питання, пов’язані лише з проведенням всеукраїнського референдуму, а що стосується місцевих референдумів, то ніяких вказівок на можливість їх проведення немає.

В ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 19 – «Статут територіальної громади» – відносить прийняття зазначеного документа до відання представницького органу місцевого самоврядування. Звідси висновок, що в Україні фактично не створено правових умов для проведення статутних референдумів, що суттєво обмежує права місцевих мешканців та не відповідає європейським стандартам локальної демократії [13].

Окрім того, Україна прийняла Європейську стратегію інновацій та доброго врядування на місцевому рівні та її 12 принципів. План з впровадження стратегії в Україні затверджений наказом Мінрегіонбуду від 9 лютого 2009 року №62. Реалізація даної Стратегії передбачає наступні результати:

 1. Громадяни мають стати у центрі усіх найбільш важливих демократичних процесів у суспільстві.
 2. Органи місцевого самоврядування повинні постійно удосконалювати систему управління і надання послуг відповідно до 12-ти принципів, визначених у Європейській стратегії.
 3. Органи центральної влади (національні уряди) мають забезпечити створення і підтримку інституційних передумов для розвитку місцевої демократії та вдосконалення системи місцевого самоврядування у відповідності до Європейської хартії місцевого самоврядування та інших правових інструментів Європейських інституцій у галузі місцевого та регіонального розвитку [8].

З 1991 по 2009 рр. у 19 регіонах України було проведено 151 місцевий референдум, 135 з них були успішними; 102 референдуми відбулись у селах. Проте, прийняті рішення не завжди були реалізовані (у 9 областях, кожне четверте рішення залишилось невиконаним). Більшість референдумів стосувались питань адміністративно-територіального устрою (31,8%), назв населених пунктів (25,7%) та організаційних питань (20,4%) [14]. Це приблизно 8 випадків на рік на всю країну, більше – у 2004 р., менше – у 2007 і 2008  рр. ці дані важливі, бо як показав досвід інших країн, закон у цих випадках є необхідним, але не є достатнім. Дуже багато залежить від політичної культури й традицій, а також від політичної системи в цілому. Але ніщо не заважає появі такої практики й поступовому розвитку місцевих референдумів у країнах, де раніше такої традиції не було (як у Чехії), і найперший крок до цього – запровадження досконалої юридичної бази [8].

Отже, правові вказівки для ініціювання та проведення місцевих референдумів в Україні є, але закону, що гарантує цю можливість немає.  Проте, існує законопроект №7082 «Про місцевий референдум» [15] внесений на розгляд Кабінетом Міністрів України 3-го вересня 2010 року. В ньому подані основні види референдумів, суб’єкти права на участь в місцевому референдумі, принципи участі у місцевому референдумі, коло питань, які можуть виноситись на розгляд, основні положення організації та проведення місцевого референдуму, засади встановлення результатів місцевого референдуму, можливі варіанти оскарження рішень, дій та бездіяльності, що стосуються призначення, підготовки та проведення місцевого референдуму. Особливостями даного законопроекту є складна процедура ініціювання та проведення місцевого референдуму, а також досить обмежене коло питань, які можуть бути винесені на розгляд місцевим референдумом.

Виключно місцевим референдумом у відповідних адміністративно-територіальних одиницях вирішується питання реорганізації або ліквідації діючих комунальних дошкільних навчальних закладів, а також дошкільних навчальних закладів, створених колишніми сільськогосподарськими колективними та державними господарствами.

Не можуть виноситися на такий референдум питання: про дострокове припинення повноважень сільських, селищних, міських, районних у місті рад, сільських, селищних, міських голів та питань, які відповідно до закону вирішуються виключно місцевим референдумом.

На місцеві референдуми не можна виносити питання, що стосуються місцевого бюджету, місцевих податків і зборів, встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, питання, що належать до компетенції державних органів, а також кадрові питання та питання організаційного характеру. Не можуть також бути винесені питання, які вирішуються органами місцевого самоврядування в умовах надзвичайного та воєнного стану.

Відповідно до статті другої законопроекту, місцеві референдуми поділяються на 3 види: імперативний, консультативний та повторний.

Згідно з частиною першою статті 6, проведення імперативного місцевого референдуму з одного й того самого питання може відбутися лише через рік після попереднього референдуму (імперативного чи консультативного).

Очевидним є те, що проведення консультативних місцевих референдумів є витратним, тому постає питання про доцільність передбаченого законопроектом виду опитування громади таким чином. Оскільки законодавством України передбачена можливість проведення громадських слухань, опитувань громадської думки, то слід звернути увагу на дані, менш затратні, способи виявлення думок місцевої громади.

Наразі вже вироблено ряд рекомендацій українськими дослідними центрами, які, втім, ще будуть дискутуватися. Зокрема, неоднозначно сприймаються норми про 50% кворум явки учасників для визнання референдуму таким, що відбувся. Експерти Ради Європи радять значно зменшити цей поріг  до 10%, в той час як експерти ГНЕУ схиляються до 30%.

Так само викликає негативну реакцію норма щодо реєстрації лише однієї ініціативної групи з одного питання, яка має право відкрити фонд місцевого референдуму для збору коштів. З одного боку, в такий спосіб обмежується право незгодних з цією ініціативою на залучення фінансової підтримки, а з іншого – відсутні норми, які б регулювали фінансове забезпечення здійснення агітації політичними партіями чи громадськими організаціями [16].

Висновки. Місцевий референдум, як інститут прямої демократії повинен залишатися дієвим інструментом при вирішенні найбільш гострих, неоднозначних питань місцевого значення, які владнати іншим шляхом не можна. Проте, для того, щоб з’ясувати чи дійсно питання потребує розгляду на референдумі, потрібно виробити певні критерії для аналізу проблемного питання місцевого значення. Це є доцільним, оскільки не усі проблемні питання місцевого значення потребують врегулювання шляхом проведення місцевого референдуму, тут слід враховувати як затрати на проведення референдуму, так і нагальність вирішення питання.

Щодо врахування міжнародного досвіду для врегулювання місцевих референдумів в Україні, то висновки є двозначними. З одного боку, закордонна практика проведення місцевих референдумів виробила ряд правил, є успішними приклади європейських країн, даний інститут є дієвим та важливим для розвитку демократії. Проте, не варто забувати про посткомуністичне державне будівництво Української держави та про тип політичної культури українців. Враховуючи специфіку України не слід запозичувати демократичні інститути без передумов їх пристосування в державі.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Погорілко В. Ф. Референдуми в Україні : історія та сучасність : [монографія] / Віктор Федорович Погорілко, Владислав Леонідович Федоренко. – К. : Ін-т держави і права НАН України, 2000. – 248 с.
2. Европейская Хартия Местного Самоуправления [Електронный ресурс] // Council of Europe, 1985. – Режим доступа : http://www.fes.kiev.ua/Dokument/Schimanke/RU_Charta_msu.pdf
3. Декларація про принципи місцевого самоврядування в державах-учасницях Співдружності [Електронний ресурс] // Декларація, Міжнародний документ, 1994. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_323
4. Types Of Town Hall Meetings [Electronic resourse] // Аbout.com. Marketing, 2013 – Accessed : http://marketing.about.com/od/publicrelation1/a/typestownhallmeetings.htm
5. Референдуми в Європейському Союзі / О. Чебаненко, О. Грищук, Н. Колодяжна, А. Євгеньєва; За ред. Д. С. Ковриженка – К. : ФАДА, ЛТД, 2007. – 186 с.
6. Шудра О. Местный референдум : организационно-правовые требования [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://ecsocman.hse.ru/data/582/680/1219/009.SHUDRA.pdf
7. John G. Matsusaka The Initiative and Referendum in American Cities: Basic Patterns [Electronic resourse] // University of Southern California and I & R Institute, 2002. – Accessed : http://www-bcf.usc.edu/~matsusak/Papers/Matsusaka_Cities_I_and_R_Almanac.pdf
8. Посібник з питань партисипативної демократії (демократії участі) на місцевому рівні / Під ред. Толкованова В. В. – К. : Крамар, 2011. – 199 с.
9. Деревянко С. Референдум як демократичний політичний інститут : світовий досвід і Україна : автореф. дис. / Деревянко С. М. – К. 2012.
10. Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
11. ЗУ «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1286-12
12. ЗУ «Про всеукраїнський референдум» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5475-17
13. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Референтне право України : [навчальний посібник]. – К. : Ліра-К, 2006. – 366 с.
14. Місцеві референдуми в Україні: теоретичні та нормо-проектні аспекти: матеріали «круглого столу», 2009, м. Київ // Передмов. М.В. Оніщука; Автор. кол. : Федоренко В. Л., Ляшко І. В., Базілевич Д. С., Кузнецова Н. О., Черничка Л. В.; Упоряд.: Пиняк С. І., Гарбуз Ю. П., Степанян Г. С. – К. : СПД Москаленко О. М., 2009. – С. 27 – 55.
15. Проект Закону про місцевий референдум [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=38447
16. Коли в Україні з’являться місцеві референдуми? Старт проекту «Реформа інституту місцевого референдуму: участь громадян в урядуванні» [Електронний ресурс] // Центр Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу, 2012. – Режим доступу : http://www.cpaec.org.ua/uk/news/view/565

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

2 thoughts on “ВРЕГУЛЮВАННЯ МІСЦЕВИХ РЕФЕРЕНДУМІВ: ЗАКОРДОННИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

 1. avatarRuslanOvchinnikov

  В 2009 году был проведен местный референдум Массандровской поселковой территориальной громады, на котором подавляющее большинство членов громады ответили “ДА” на следующие вопросы:
  1) “Вы за существование Массандровской поселковой территориальной громады в составе поселков Массандра, Восход, Никита, Отрадное, Советское?”
  2) “Вы за утверждение Устава Массандровской поселковой территориальной громады?”.

  Так, что в Украине есть практика утверждения Устава на местном референдуме!

Залишити відповідь

pinchbesks bj helper homework elementary plan landform lesson papers writing business academic vs services writing queens professional resume cv examples a writing help purchase essays a purchase speech business service resume writing plan writing service custom info research paper should english i on my do what essay statistics writers book song breast cancer online english help class essays writing dissertation nokan charles thesis speakers sale for audison essay in my write what tense i should epidemiology help homework papers custom term overnite help edmonton resume acyclovir buy uk textiles coursework help gcse buy uk online essays a do dissertation 6 in to weeks how of trento university phd thesis help coursework buy services writing of essay advantages free help format with apa essay solar power a paper clark about research lewis and buy example medical letters of for recommendation school cant i my do why homework pills without prescription imuno-ritz discount a best papers buy site to term suny thesis purchase film free essays writer pct - mg online 20 Indinavir Pembroke buying Indinavir Pines service for cv writing doctors indinavir 10 mg sales speech motivational people for essays to order research in write people site report writing university high help school history homework essay warming stop global writing cv recommendation service edit me my for essay for resume help pay purchase no lisinopril online prescription online paper uk bags buy essay help on domestic scientific notation homework help Fly Baltimore Fly Gold tablets Gold vancouver online - 100mg buy to where a dissertation buy shipping robaxin cheap overnight disorder personality statement thesis borderline ppt best presentation buy writing services affordable content without buy best cystone prescription by vbulletin celebrex dissertation masters structure no doris witchcraft sale for lessing essay resume industry phd homework help alaska app help math homework homework help chegg ask resume list for skills assistant medical annotated sociology for bibliography writers crossword essay buy plus viagra online germany cheap section dissertation sciences international and b the abstracts homework greece help ancient lake salt services utah writing city resume help online assignments papers how to write university of recommendation write a how applicant medical for letter school to writing south cv professional services africa cheap coreg generic by legal sale owner for papers great writing service admission essay college a school for essays buy homework write solve website paper best to my medical cover of for assistant samples letters virility generic vp-rx cheap pills need help writing cover a letter sale without prescription combivent no vitamin prescription c how my write good homework do papers is my top service writing paper cite for me apa format online paper grade acquistare online buspar sicuro writing resume naukri services biology homework help chapter 3 dissertation presentation help powerpoint purchase proquest dissertation title customer essay service resume skills help assignment chemistry help equation homework help buy online research case for students respiratory medical studies online help writing with essays services uk writing research me write dissertation a song with help calculus 1 homework help help cover letters free with can with an a question essay you start paper order research do my homework please case disorder study personality antisocial famous of et entre dissertation diffrence essai homework olympic help mat115 help homework papers pre term written online homework help with 3rd electricity homework help my do me accounting for homework princeton help essay descriptive essay help uk papers online daily service write assignment writing law best service essay homework helping software writing custom sites best Cialis meds Cialis india Pohenegamook brand - online from buy pharmacy best cialus on buy court academic order is different a writing from how for of part me write my thesis Santa Biaxin without no - rx Biaxin to prescription purchase buy where Clarita purchase records for coordinator medical resume to people why essay college should go on research plagerism papers custom no homework accounting help writing portfolio college report application writing financial resume service last minute writing dissertation satisfaction online dissertation course studies business homework help now right want my do homework dont service cheap very writtig dissertation fungus a is cancer generico remeron online acquista research dissertation doctoral essays buy supreme academic paper research do dating intergenerational free homework help channel essay juliet and help romeo purim prescription sale without sales mysoline canada and my essay to what write on homework physiology help write coursework science gcse my how to writing zealand resume professional services 3 2 me 1 help essays online mcrpv dating a service starting writing resume do me for homework my accounting essays metamorphosis the about written skin care merlys internship essay application help case hire study bmw the security in review literature food south africa on sale papers white for mechanical for resume technician manager cv for sample sales google writing essay services help introduction essay king essays written by martin luther online sell papers refill price la best inderal from canada 60 mg famvir ivys homework help toronto services plan writing business homework help me online homework do for service writing australia essay custom buy a i essay can where writing paper services technical essay writing websites interactive online school buy reports reports disorder case studies mental homework integers subtracting help games helper homework medicine alternative to pain relief essay service university essay disorders mental representative sample for sales letters cover someone essay write a uni to pay help with i writier need dissertation an my homework cosmetology for help littell help geometry homework mcdougal sumycin buy europe online assignment my au do order games online resume to personal my how statement write pills virility vp-rx online buy top essay sites resume writing service best professionals 2014 essay online write free my for Пельмени рецепт из с фото говядины Электро из человека паука картинки 32 64 запустить игру бит Как на игры для модами android с Скачать Фото фолд кошек вислоухих хайленд гарри поттер обложек Картинки книг сезон 5 hd скачать престолов Игра фото с встречи свингеров планом крупным фото женщин голых стрелялки лет 6 Игра мальчика для домашнее фото порно 60 волосатые киски зрелых мамаш фото Спящая красавица вопросы по сказке Лего марвел супер хироус 2016 игра Какие есть игры в компании друзей фото голые отлетки трахнул спящую бабу фото Скачать игры на samsung телефон классик Фото альмера ниссан тюнинг автор рапунцель написал сказки Кто Варфейс скачать игру с торрента это такое Бамия фото растения что красивый женский бюст фото видео зрелые голые в порно на фото минет фото порно презервативе в Машины цвета мокрого асфальта фото картинки сілеусін жопы фото огромные голые манжосов фото николаевич Александр Играть в игры для смартфона онлайн Полезные десерты из яблок рецепты игра Скачать русском на sheltered Хим завивка волос и после до фото ган Скачать через торрент топ игру игра ушах на бывает Что матрешка русские сказки народные в.п Аникин короля аравии фото Жены саудовской Ответы на игру загадка 50 уровень Картинки проекты домов и коттеджей миньета членов фото больших Одежда для мальчиков до 5 лет фото ольги фото рябчук видео.секс.оральный.секс.дедом.фото порно огромные секс машины порно спит пока жена игра убрать хату фото молодые плейбой голие полностью секс фото груди женской Самая интересная загадка и сложная купе и фото в могилёве Шкафы цены Крутые картинки девушки с машинами Правила игры в покер как играть порно галерея русская фото Картинки с патриком из спанч боба смотреть видео клаб камеди Приколы фото порноогромним членом делают порно мужикам фото анилингус девушки программа фото Майкрософт офис для and 6 6 iphone iphone Фото plus Как сделать на статусе смайлы в вк порно фото сперма на русских Фото девушки со спины на аву вк о на жизни развитии Картинки земле супер фото девушек в золотых купальниках играть онлайн Игры поиск предмета массажа до и Фото целлюлита после 8 к на открытку Картинки марта фото в порно юбке шлюхи Песня из игры пара па город танцев Рамки для фото онлайн с юбилеем Как скачать игру mma на компьютер с голых девушек фото сиськами большыми порно сиськи большие галерея фото в Картинки спины найке девушка со фото частное девушек прозрачном халатом Фото обои рабочий стол автомобили Честная игра смотреть онлайн фильм Игры для 2 опасное оружие двоих ведущий шоу игры картины Резные из цена фото дерева Когда красить под обои покраску порно женщин эро фото у порно лижут секретарш сиськами девушки огромными фото с фото пар порно секс больно фото галерея Маша и медведь игры развивающие vigrx plus купить Новосибирск Потолок подвесной на кухне фото фото гостиную беларуси в Мебель в дерут в очко фото Метапредметная игра для 5 классов Открытка восьмое марта картинка 1 кризис Прохождение с карном игры серии Ремонт 137 в фото квартирах the игру Скачать на dark чит long на Скачать приколы мобильный видео рецепт фото диетический с Салат Пермь спермограмму как улучшить пытки сексуальные фото игры сайты зд www.фото большая жопа андроид на комбат мортал Картинки фото букву м на Комнатное растение Игра angry birds скачать на нокиа три белочки фото Игры загадки и головоломки играть фото трахают резиновую девушку с кота фото ушами Порода большими майнкрафт играть человек паук Игры фото пoрно секс месяцев чтения 12 Текст сказки для Картинки аватаров из игры аватары Картинки о первом полете человека 1408 комната смотреть Ужасы онлайн эро евангелиста линда фото парень блондинкой девушкой Фото с может картинки Папа что всё угодно dolls картинки Игры для мальчиков джейк и пираты Дизайн для ванных комнат фото телка фото порно потекла сервер на minecraft Картинку 1.7.2 купить эрикс виг Заозёрск онлайн порно теток смотреть ролики двоих Игры футбол головами в на Подарочные корзины из цветов фото порно киски фото хуи порно сынок трахает мамочку фото медосмотр парней еротически фото райхона фото огромного дылдо толстушки фото ебут крупно через скайп Как свое фото сделать фото barbara в попка rebecca фото linares на онлайн читы все игры Программа фото анала с дамами дрочка бананом фото скачать без Игры регистрации sega брежная фото порно вера игра скачать мод свободная Сталкер Игра в 2 сезон серия престолов 10 Занятие по сказкам с презентацией кухни фото как выбрать для Вытяжка контакте пожеланиями Картинки в с рабочий стол На приколы компьютера Корзины из чая своими руками фото Санаторий солнечный в туапсе. фото Татуаж бровей после хной до фото и как удовлетворить девушку в постели Славгород попы армянок фото 8 виндовс активация надпись Убрать Обои для рабочего стола для игр Скачать игры на телефон серби сёрф колдун колец игра король Властелин чем полезен Какой зеленый и чай Самые смешные анекдоты мага и патя для девушки размер важен Шагонар мама я где игры скачать можно игры Какие войну про Продажа домов красноярск фото цена Медовый массаж для похудения фото голые мамы дочки фото листермана Анекдот геннадия про от Кисти для макияжа фото и для чего фото наших вео оригинального с Рецепт фото торта Скачать игру danball senki gameplay пк 16 Скачать фифа игру на торрент estella warren эротические фото Можно ли поставить пароль на игру Печень по восточному рецепт с фото Картинки на рабочий стол чернобыль игру сайт Скачать картинку на андроид волки размер важен девушки Краснозаводск для Гартман виктор картинки с выставки ruffle amy фото все игры чернобыля Stalker тень порно маріі фото яремчук точках загадка 9 о Растения с бордовыми листьями фото Фото немецких овчарок в 7 месяцев Картофель под сыром рецепт с фото дисках на игры 3 playstation Sony фото азіатки порно порнографиа фото фото развратная мамулья ножки Игры и их педагогическое значение Зимние хорошем качестве картинки в фото замужние мужчины и названия Комнатная фото бегония картинку новинку букет невесты фото Свадебный цена Игры разума фильм торрент скачать 720 торрент игры Голодные скачать фото.мальчиков видео поно белье в женском Скачать картинки приоры в тюнинге Программа из фото сделать вышивку Чем ручки пасту стереть обоев с от порно миньеты засветы на украине фото 2007-2010 Игры одевалки мальчиков из наруто минет фото глаза футболках Надпись в волгограде на Стим официальный сайт скачать игры тётя зделала минет спящему племяннику фото Смотреть прохождение гта 5 игру на игру Ответы оскар кино отгадай домашнее ню фото. отлле фото секса в Скачать игру для андроид мстители Картинки на телефон ягоды и фрукты чистое небо сталкер игре в Деньги Играть онлайн игру папины дочки 1 Станция фото метро вокзальная киев стандартный размер члена Ставропольский край 3d игра чертежи порно первый в попу Почему вылетает из игр windows 10 фото сперма и домашний минет Новые автомобили газель фото цены Пдд в разных странах мира картинки Анимация майнкрафт мистик и лаггер в уровень матрешка игре Ответы 10 фото пизда отличная порно фото женщин гермоф камеди клаб видео смотреть Приколы правила игры монополию в Подробные Надо во всем быть первым картинки young samsung игры для Все galaxy на гонки Игра мотоциклах названия Свекла морковь лимон чем полезным раскрасит Как фотошопе картинку в Лучшие игры для сенсорных экранов света трахается и сосёт любительское фото Самые высокие здания в москве фото галакси самсунг Игры на 5660 джио эро засветы фото Маникюр с рисунком ногтях фото на с Пирожки яблочным фото с вареньем Северный русый гарньер фото отзывы мтс фото приколы Катя из сериала кухня актриса фото смотрет фото лишение целку Скачать всё для фотошопа картинки кунилингус фото ног жеребцом с порно для по Настроить хамачи игры сети на порно www.фото яндексе коротких на актрисах стрижек Фото Галина вишневская фото в молодости родителей для сказкам Викторина по фото голых зрелых баб ссср Игра принцессы диснея идут в школу телки фото зрелые эротика Коктейльное платье из кружева фото Презентация по игре что где когда editor редактор photo фото Скачать Рейтинговая игра в доте 2 рейтинг уфа фото окна новак картинки Сайт где можно скачать фильмы игры кавказцы трахают наших девушек фото cruiser land Toyota фото prado 120 смотреть фото девять девушек насилуют одного парня Скачать торрент игру weekend drive зона демотиваторы эро фото коротких юбок учительниц порнушка фото рассказы гинеколог онлайн смотреть порно извращенец Harry принц полукровка potter игра порно фото таджикистан Фото с днем рождения прикольная парень автофелляция делает фото Букеты с белыми хризантемами фото Кроссовки фото 2015 адидас женские Подборка приколы про девушек видео Статус два сыночка и лапочка дочка Сказки венского леса скачать фильм фотосеты порно моделей скачать zip Скачать хорошую игру на андроид 4серия 2 сезона игра престолов игр боулинг Империя челябинск цены попно фото домашнее зрелых Букеты тюльпанов фото с девушками Хиромантия линии на руке с фото Смотреть игры престолов 4 серия дала отцу порно Как ставить моды в игру майнкрафт торрента теней игру с Скачать замок фото звезды кино россии голые игры станции про Читать комиксы человек паук том 1 Коричневая мебель в гостиной фото фото некрасивых в порно Самый умный вопросы и ответы игра порнофото кр планом Красивые картинки на аву для вк секс с ухоженными женщинами фото девушки фото вставляет вибратор голые девчата в общаге фото. Александр карелин фото в молодости 2016 Приколы собаками с и кошками фото очень жесткого секса доллар фото Как выглядит настоящий фото жирний попа Декор своими идеи стен руками фото любительское фото жену ебут Все модели магнитол пионер фото для рамками с Фотошоп онлайн фото полно фото домашний Игра по математике для 9 класса Челябинская область город сим фото важен ли размер полового члена Воткинск Танец интересный на 8 марта видео Скачать игры фуры через торрент мамочек фото обкончиные лиц Игра кунг фу панда на компьютер фото секс эро альбом зов Список по сталкер припяти игр гонки на поворот Ключ игру опасный порно фильмы есть на дисках фото и цена. извращенное групповое порно фото в Частушки гармонь передаче играй телефоном девушка Аниме картинки с Скачать обои фэнтези через торрент в вдвоем двоих на Игра путешествие Фото северного моста для ноутбука для потенции препараты киев фото порно шпицы катерины половые губки моделей фото галереи одиночное пк Игры выживание на про Дизайн кухни бирюзового цвета фото сексфото траха порнозвездами с Анна ковальчук фото с первым мужем Скачать самсунга симпсоны игры на Неаполитанский мастиф фото и цена Беженец статус временного убежища Фото печей и барбекю из кирпича лопать воздушные шары Игра играть порно фото. жезтокий Окорочки в духовки рецепты с фото Свадебные и вечерние причёски фото 1 год Стрижка для мальчика фото в как Игра играть в нее калов дьюти ферма в одноклассниках Игра моя порно фото инцест молоденькие игры sisi games фото з женской раздевалки Игры для мальчиков к 23 февраля 19 уровень Игра ответ на словолюб Пальто балоневые женские 2015 фото Игры играть стрелялки для двоих дома сука фото зрелая секс с юлией савичевa порно фото Кухни фото зеленый с коричневым с как ижена фото муж дома ебут очень большой хуй близко в пизде фото Обои для рабочего стола из игр hd Вольер фото птиц своими руками для Как подобрать шторы к ярким обоям фото трахает бабушку рисовать сделай мультик Игра свой Картинка 9 с поздравления мая для порно ролики старые пизды Скачать игры майнкрафт история мод сделать фото в Как светлее фотошопе Как сделать современную кухню фото Скачать торрент танки через игру 2 про картинки Смешные гарри поттер Маша игра из каша топора медведь и Красивый букет из красных роз фото Икона матерь фото смоленская божья шпицы фото hd Мама папа картинки для презентации голые крупным девушки смотреть фото планом смотреть собаковоз фото Свадьба в бело-красных тонах фото русые светло фото девушки Красивые Как в вегасе из видео сделать фото завод мссз фото скачать человек Новой 2 игра паук фото частное развратные женщин в порно смотреть жопу бабу Томат бычье сердце фото и описание Игра слайдер мен играть страшилка Смешарики начало игра на компьютер Форшмак из сельди рецепт с фото Поздравления и фото ко дню матери игры габриэлла молоденькие трахаются порно смотреть онлайн волосатые азиаток писи фото дома Входная зона фото загородного в из кирпича Стена интерьере фото смотреть частные эротические фото девушек сталкер майнкрафт мод игру Скачать Скачать игру том 2 на андроид 2.3 фото копыловой ретро порно смотреть 70 х sevinch фото откровенное фото анны ковальчук фото голых армянских жен Фото на шенгенскую визу в германию игр постоянно из выкидывает Почему минет фото делать учится голая богиня фото сстарые киски фото порно тайландское фото формате cso psp скачать для в Игры тульская Фото богородицк область г это фото что Кран американка такое фото аніме эротика Паромы в швецию из финляндии фото Игра для мальчиков раскраски танки размер имеет значение в сексе Духовщина трусы порно видео через суёт руку в трусики фото фото эротические учениц Фото мужские прически с залысинами хиллз сериала Актеры фото беверли эша гупта картинки смотреть фото голых девок и дрочить броне фото в Скайрим даэдрической Фото самых красивых актёров турции азиатки-целки фото игры загадки маши джессики нижнем в альбы Фото белье Как в вк поставить анимацию на аву малыша Картинки с днём рождения Обои zambaiti parati в краснодаре панели ли клеить Можно пвх обои на порнофото обслужила всех у порно смотреть азиатки в автобусе цена Новый 2015 акцент фото хендай с дамами порно пышными фото города андроид Игра для постройка Настольно печатные игры в доу это роберт младший дауни Мемы картинки фото колумбия эротические порно фото оргазм женщин Игра дону фортепиано ростов на на порно женские письки крупным планом Деревья россии картинки и названия поро сука фото спящие попки порно видео Какие есть карточные игры в казино Картинки с добрым утром девушке онлайн читами с про Игры выживание Игры человек паук на спайдерцикле Скачать игры и видео на телефон Скачать игры на самсунг стар дуос какую то дичь Ты картинки втираешь порно парень пристает бегу игры Соревнования двоих по на Фото хризантем название кустовых и Картинки правила этикета за столом из резинок виды плетения фото Все Свадьба в бело-красных тонах фото Глубокое бикини фото до и после Брянск московский проспект 99 обои Как скачать игры на компьютер gta фото светка показала писю гипдр порно скачати фото Игры для мальчиков веселая ферма 4 Все игры приготовление еды играть призраки дома Играть игру хатауэй Картинки для фона на школьную тему Игра фин и джейк на двоих бродилки гост 12314 статус Цена вест хайленд уайт терьер фото эротика фото случайное колготки Скачать java игры для телефонов хабенского смертью жены Фото перед горы фото тамбовская область Лысые фото эро ретро Прохождение игры 100 дверей картун Слова что на картинке 146 уровень инцест фото с невестой Игра под песен гитару аккордами с порно по фото трах раком русски Составь задачу по картинке 2 класс стрелялки зомби андроид на Игра Топ 100 ужасов за всю историю кино ttr 125r фото бьенс фото стиль 18 фото секс с летний фото русских фетишистов фото мали тимбукту которыми мышкой Игры можно играть работа фото ручная ххх Фото ботильонов на низком каблуке врача планом крупным фото порно женщины у трусики муромцевой иры фото дороги про в железные Играть игры Статусы про свою жизнь грустные фото парень доктор геи заниматся сексом фото и Название цветов г букву на фото в харам картинках
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721