ВПЛИВ СУЧАСНОЇ МУЗИКИ НА ОПЕРАТИВНУ ПАМ’ЯТЬ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті проаналізовано поняття оперативна пам’ять в психологічній літературі, виокремлено чинники впливу на даний феномен, експериментально перевірено вплив сучасної музики на оперативну пам’ять студентів.

Ключові слова: оперативна пам’ять, центральний виконавчий регістр, фонологічна петля, візуально-просторова матриця, музичне сприйняття, не релевантний вербальний матеріал.

 Summary.In the article was analized the concept of a working memory in the psychological literature, determined the factors that influenced this phenomenon experimentally tested the influence of modern music to a working memory of students.

Key words: working memory, central executive, phonological loop, visuo-spatial sketchpad, musical perception, irrelevant verbal material.

Актуальність теми дослідження. Оперативна пам’ять, як окремий вид пам’яті виділена недавно і на сьогодні ще мало досліджена. Однак, відповідно до праць А. Бедделі, можемо констатувати, що даний феномен, який часто називають робочою пам’яттю, є однією із складових, без якої життєдіяльність людини неможливо [2].

На сьогодні оперативна пам’ять стала об’єктом посиленого вивчення в сучасній психології. Велике значення для нашої праці мали дослідження оперативної пам’яті А. Бедделі [2], Р. Аткінсона [1], А. Смирнова [11], а також Бочарова С. П. [3], Зейгарник Б. В. [5], Зінченка П. І. [6], Голубєвої Е.А. [7]. Завдяки їхнім дослідженням розширено діапазон поглядів на розуміння проблеми оперативної пам’яті. В контексті окресленої проблеми виокремлюють ефект «нерелевантного матеріалу»,який вперше описав А. Бедделі. У якості нерелевантного матеріалу в своїх експериментах дослідник обрав музику. Науковець довів, що музика в якості не релевантного матеріалу впливає уповільнює процес обробки інформації. Даний факт пояснюється А. Бедделі пояснює таким чином: артикуляційна петля (котра відповідає за обробку вербального матеріалу) обробляє весь вербальний матеріал незалежно від того чи він є релевантним чи не релевантним [2]. На цей процес, відповідно, затрачається час. На основі цього, А. Бедделі зазначає: хоча музична композиція і є не релевантним матеріалом, проте якщо в ній звучать слова, то артикуляційна петля обробляє їх як вербальні одиниці, так як і релевантну інформації [2, с.58].

А.А. Смирнов наголошує, що протікання мнемістичних процесів у кожної людини різне, як і рівень розвитку пам’яті [11]. Тому, у нашому дослідженні ми вирішили перевірити вплив сучасної музики  на оперативну пам’ять полезалежних та поленезалежних особистостей, що і стало метою праці.

Теоретичний аналіз психологічної літератури дає підстави стверджувати, що головна мета оперативної пам’яті спрямована на збереження інформації протягом заздалегідь заданого проміжку часу з метою задоволення актуальних потреб людини або для природного завершення розпочатих дій. Оперативна пам’ять  являє собою запам’ятовування певної інформації для виконання певної актуальної на даний момент дії [7]. Варто відзначити, що як тільки дія виконана – інформація, що стосувалася даної дії, забувається, тим самим звільняючи місце для надходження нового матеріалу з метою подальшої обробки [2].

Одним з перших, хто почав досліджувати оперативну пам’ять був А.Бедделі [2]. В  результаті аналізу уже існуючих експериментів та теоретичної бази по даній проблематиці, А. Бедделі та Г. Хітч описали структуру оперативної пам’яті, що складається з двох компонентів: центрального виконавчого процесора та двох допоміжних систем. Відповідно до раніше зазначеного, головну роль у функціонуванні оперативної пам’яті займає центральний виконавчий процесор, що відповідає за регуляцію всієї системи процесу обробки інформації. Як допоміжні системи у цьому процесі виступають артикуляційна (фонологічна) петля (спеціалізується на переробці вербального матеріалу) та візуально-просторова матриця (пов’язана із просторовою пам’яттю) [2].

А. Бедделі зазначає, що вперше оперативну пам’ять як окремий вид виділив Р. Аткінсон [2]. На його думку, оперативна пам’ять відповідає за функцію переробки інформації в короткочасній пам’яті, тому її називають короткочасною оперативною пам’яттю [1].

Варто відзначити, що інколи оперативну  пам’ять часто ототожнюють з короткочасною [2]. Однак при зовнішній схожості цих двох видів пам’яті, між ними є істотна відмінність. В основу виділення короткочасної пам’яті, як окремого виду пам’яті, лежать тимчасові параметри – час пред’явлення і збереження інформації [2].

Б.Зейгарник у своїх дослідженнях довела той факт, що оперативна пам’ять функціонує на високому рівні, якщо людина бачить не окремі, а загальні властивості різноманітних ситуацій, об’єднує подібні елементи в блоки, перекодовує матеріал в єдину систему [5].

Окрім цього, дослідженням оперативної пам’яті займалася С.П.Бочарової, на думку якої, даний вид пам’яті відображає не стільки часовий, скільки динамічний аспект операційної структури короткотривалої пам’яті, тим самим зберігає інформацію на час, необхідний для поточної діяльності [3].

Крім того, в теорії Д.А.Ошаніна (1977) була розвинена ідея оперативного образу – аналога оперативної пам’яті в зоровій модальності [9]. Оперативний образ складається  в ході виконання конкретної діяльності, оскільки в ньому робиться акцент на характеристиках об’єкта, що існують в даній дії. В.П. Зінченко та його колеги теж досліджували процес формування образу [6], який, на їхню думку,  включає в себе ряд перцептивних дій, починаючи з виділення ознак і закінчуючи безпосередньо побудовою образу. Цей образ виконує оперативну функцію, виконує контроль за виконанням конкретної дії  [6]. Якщо ж ця дія виконана не до кінця, що,  в свою чергу, не призводить до повного вирішення поставленої задачі, ми мимовільно утримуємо в своїй пам’яті і відтворюємо те, що задовольняє наші актуальні потреби – це є «ефект Зейгарник» [5]. Даний ефект досить цікавий, підтверджений неодноразовими дослідженнями, говорить про те, що людина набагато краще запам’ятовує незавершені дії, ситуації, що потребують вирішення природнім шляхом. Ця особливість пам’яті обумовлена тим, що незавершені дії є джерелом негативних емоцій, які набагато сильніше впливають на людину, ніж позитивні [5].

Процес обробки інформації в оперативні пам’яті досить цікавий, але водночас і досить складний. Варто відзначити, що проміжки збереження інформації в оперативній пам’яті не мають чітких обмежень, оскільки функціонування оперативної пам’яті передбачає збереження інформації, яка орієнтована на певну дію з метою задоволення   актуальних потреб на даний час. Інформація в оперативній пам’яті може міститися від кількох секунд до кількох днів, а інколи й тижнів.

З метою кращого розуміння поняття оперативної пам’яті, необхідно звернути увагу на характерні для неї особливості. Зокрема, виокремлюють об’єм (складає 7±2 одиниці інформації), точність, швидкість запам’ятовування, тривалість збереження, гнучкість та сприятливість до перешкод. Оперативна пам’ять забезпечує функціонування короткочасної пам’яті [2]. Так, однією із характеристик оперативної пам’яті виступає швидкість запам’ятовування, яка відображає пропускну здатність людини [3].

Міцність пам’яті відображає тривалість збереження сприйнятої інформації [11]. Точність як особливість оперативної пам’яті характеризується достатнім, безпомилковим відтворенням інформації при різних життєвих чи професійних ситуаціях [11].

Послідовність запам’ятовування характеризується як здатність перетворювати інформацію логічним або зручним способом [7]. Тривалість збереження інформації складає від кількох секунд до кількох днів, інколи й тижнів [5]. При переповненні об’єму короткочасної пам’яті частково нова інформація безслідно витісняє ту, яка міститься в нашій пам’яті. Слід відмітити,що продуктивність пам’яті залежить також від інформативності стимулів, яка визначається ймовірністю їх появи [5].

Однією із головних характеристик оперативної пам’яті є своєчасність відтворення, що полягає у готовності пам’яті відтворювати інформацію у потрібний момент часу, за потрібних обставин [2]. Ще однією характерологічною особливістю виступає опосередкованість пам’яті, яка відображає ступінь реорганізованості мнемічного образу, що є у змісті пам’яті, його реконструкція та вибірковість відтворення [2]. Усі вищеперераховані властивості у тій чи іншій мірі спричиняють якісні зміни у функціонуванні пам’яті [8]. Так, певний ступінь розвитку зазначених властивостей в оперативній короткотривалій пам’яті спричиняє конкретизацію змісту мети дії та перетворення її у внутрішній план дій.

Розглянувши особливості оперативної пам’яті, слід зазначити чинники, що впливають на функціонування оперативної пам’яті. Голубєва умовно поділяє їх  на два великих блоки. Перший включає природну здатність сприймати і запам’ятовувати матеріал, а до іншого умовного блоку можна віднести безпосередньо характер запам’ятовувального матеріалу [7].

Як зазначалося раніше, оперативна пам’ять являє собою вид пам’яті, що включає процеси запам’ятовування, збереження та відтворення інформації [2]. Дана інформація обробляється в процесі виконання конкретної дії, яка є актуальною на даний момент. Варто наголосити на тому, що дана інформація спрямована на досягнення мети даної дії, після чого вона забувається. Опираючись на праці А. Бедделі [2], А. А. Смирнова [11], Б. В. Зейгарник [5], П. І. Зінченко [6],  Р. Аткінсона [1], Бочарової С. П., можна зробити висновок, що на функціонування процесів оперативної пам’яті, таких як запам’ятовування, збереження, відтворення та забування інформації впливають такі фактори: цілеспрямованість дії, професія, вікові особливості, установки на запам’ятовування, цілі, наміри, попередній досвід, мотивація, актуальні потреби, бажання, зацікавленість, фізичний та психічний стан особистості.

Зв’язок мотиваційної сфери, актуальних потреб, установок з процесами запам’ятовування досліджували такі вчені як А. А. Смирнов [11], Б. В. Зейгарник [5], П. І. Зінченко [6], А. Бедделі [6], та ін.. Зокрема, Р. Аткінсон стосовно цього зазначав, що сила цілеспрямованої дії визначається двома факторами: по-перше, інтенсивністю мотиву,  а, по-друге, очікуванням того, що дія дозволить досягнути цілі цього мотиву [1]. На основі даного факту, Бочарова С. П. наголошує на тому, що сила мотивації залежить від прагнення  досягнути успіху, важливий вплив на яке має значення цієї цілі для особистості [3]. Представники біхевіоризму підкреслюють роль підкріплення у запам’ятовуванні матеріалу [11]. Для успішного запам’ятовування необхідне підкріплення процесу запам’ятовування певним стимулом.  Також великий вплив на обробку інформації в оперативній пам’яті має логічність запам’ятовувального матеріалу, його логічність, зв’язність, зрозумілість, наочність, кількість інформації та зовнішні умови, при яких безпосередньо відбувається  сам процес запам’ятовування [2].

Варто наголосити на тому, що оперативну пам’ять (і пам’ять загалом) неможна розглядати окремо від особливостей та властивостей особистості, оскільки у кожної людини рівень її розвитку свій [5]. Дослідження Е.О.Голубєвої переконливо доводять, що велике значення у процесах пам’яті відіграють властивості нервової системи, зокрема,  сила,  лабільність та врівноваженість нервової системи [7].

Окрім зазначених раніше факторів, від яких залежить функціонування оперативної пам’яті, варто згадати про вплив нерелевантного матеріалу (матеріал, що не має безпосереднього відношення до певної дії або операції) [2]. Якраз фонологічна (артикуляційна) петля відповідає за пропуск матеріалу до обробки в оперативній пам’яті. Експерименти А.Бедделі доводять нам, що артикуляційна петля пропускає весь вербальний матеріал, незалежно від того який він (релевантний чи нерелевантний) [2]. Окрім цього,  даний науковець дослідив вплив музики в якості не релевантного матеріалу на процес запам’ятовування і продемонстрував наступне: якщо в ролі нерелевантного матеріалу під час запам’ятовування виступає лише мелодія (невербальний матеріал) – ніяких змін у процесі обробки інформації в пам’яті не спостерігається [2]. Протилежний ефект має вплив  нерелевантного вербального матеріалу [2]. Зокрема, як зазначалося раніше, артикуляційна петля перекодовує всі вербальні одиниці інформації, в результаті відбувається перевантаження інформацією об’єму пам’яті. Відповідно до цього процес обробки релевантної інформації уповільнюється, оскільки паралельно відбувається робота і з нерелевантним  вербальним матеріалом. [2]. Також у парцях Смирнова А. А. вказується на факт, що під час прослуховування музики, зміст слів якої ми розуміємо, може виникнути процес впізнання [11].

Аналіз психологічної літератури по даній тематиці доводить нам, що сприйняття музики тісно пов’язане із психоемоційною сферою особистості, а також має вплив на діяльність пізнавальних  процесів.  Однак, Б. М. Теплов наголошує на тому, що один і той же музичний твір кожна людина сприймає по-різному [13]. Це пояснюється таким чином: музичний твір сприймається на основі запасу конкретних життєвих вражень, умінь, навичок, знань, уявлень, минулих слідів пам’яті [4], а також, як відзначає Б. М. Теплов сприйняття музики може відбуватися через емоції [12].

Досліджуючи вплив музики на процес пам’яті, варто згадати праці Г.Побережної, де  вказано, що будь-який акт пам’яті включає три фази: фазу запам’ятовування, фазу збереження та фазу пізнавання або відтворення [10]. І вже на першому етапі роботи пам’яті – у  фазі запам’ятовування – музика, на думку Г.Побережної, може сприяти ефективному запамятовуванню.

На основі праць А. Бедделі, можна зробити висновок, що музика впливає на психічний стан особистості, зокрема і на протікання мнемістичних процесів [2]. Хоча проблема впливу музики на оперативну пам’ять вже досліджувалася, проте в нашому експериментальному дослідженні ми вирішили перевірити як впливає сучасна музику на оперативну пам’ять полезалежних та поленезалежних студентів.

Варто наголосити на тому, що в нашому експериментальному дослідженні була висунута гіпотеза про те, що сучасна музика більшою мірою впливає на оперативну пам’ять полезалежних особистостей в порівнянні з поленезалежними. З метою перевірки даної гіпотези було сформовано природній експеримент, де в якості нерелевантного вербального матеріалу виступала сучасна музика.

Музика була обрана шляхом онлайн-опитування. Отож, за результатами 200 опитаних найбільш популярним серед сучасної молоді користується музичний гурт «Океан Ельзи» з композицією «На небі».

У нашому експерименті брали участь студенти Національного університету «Острозька академія» різних спеціальностей віком 17-21р. Під час дослідження впливу сучасної музики на оперативну пам’ять студентів ми використовували такі методики: тест «Включені фігури» Готшальдта (груповий варіант), методика на визначення переважаючого типу запам’ятовування та методика «Визначення обсягу оперативної пам’яті».

Для перевірки гіпотези було сформовано дві групи (по 20 чол кожна), до однієї входили полезалежні студенти, а до ін. – поленезалежні, які обиралися на основі оброблених отриманих результатів (із 63чол) по тесту «Включені фігури» Готшальдта. Після цього обидві групи проходили методику на визначення переважаючого типу запам’ятовування  і паралельно слухали пісню «На небі» (Океан Ельзи). З метою визначення відмінностей між показниками оперативної пам’яті у полезалезалежних та поленезалежних особистостей була використана методика «Визначення обсягу оперативної пам’яті».

Отож, отримані показники переважаючого типу запам’ятовування свідчать про те, що респонденти краще засвоюють матеріал при зоровому сприйнятті. За даною методикою у 50% поленезалежних досліджуваних провідним типом запам’ятовування є слухове, котре комбіноване з механічним запам’ятовуванням (прослідковується у 10 чол). Окрім того, найменший процент респондентів, в яких домінує зорове та логічне запам’ятовування виявлено у 10% (2 чол) поленезалежних досліджуваних. Також менші середні показники виявлено у полезалежних,  в яких переважає зорова та механічна пам’ять, оскільки лише у 10% полезалежних респондентів виявлено дане явище. Для кращого розуміння, дані результати ми представили у Таблиці 1.

Таблиця 1

Процентне співвідношення переважаючих типів запам’ятовування

 

Логічна пам’ять

Механічна пам’ять

Поленезалежні

Зорова пам’ять

10% (2 чол)

20% (4чол)

Слухова пам’ять

20% (4 чол)

50% (10 чол)

Полезалежні

Зорова пам’ять

35% (7 чол)

10% (2чол)

Слухова пам’ять

30% (6 чол)

25% (5 чол)

Таким чином, на основі проведеної методики на визначення переважаючого типу запам’ятовування можна зробити висновок: зорова пам’ять є домінуючою і у полезалежних (70%), і у поленезалежних (65%) особистостей, котра як і слухова комбінується з ін. типами запам’ятовування – логічним та механічним.

Обробка та аналіз даних за методикою “Визначення обсягу оперативної памяті” показує, що показники оперативної пам’яті поленезажних є вищими, ніж у полезалежних. Варто відзначити, що 20% полезалежних досліджуваних (4 чол) мають низький рівень оперативної пам’яті, у групі полезалежних – 1 респондент. Максимально можливу кількість балів (40б.) не набрав ніхто, хоча з групи поленезалежних два респонденти мають показник 39б. і у двоє досліджуваних набрали по 38б.. У полезалежних максимальний показник обсягу оперативної пам’яті дорівнює 38б. (у одного респондента), а мінімальний складає 27 балів (виявлено у 2чол), тоді як у поленезалежних мінімальна сума балів являє 29 і наявна лише у одного респондента.

Отож, на основі виявлених відмінностей між отриманими даними можна зробити висновок, що показники оперативної пам’яті поленезалежних є вищими, ніж у полезалежних.

Окрім кількісного та якісного аналізу, усі дані оброблялися за допомогою SPSS17.0, де статистично значимими визначалися ті результати р, що були нижчими рівня альфа.05. Усі обрахунки здійснювалися за допомогою T-критерія Стюдента для виявлення групових відмінностей між поле залежними та поленезалежними особистостями.

Для того, щоб перевірити групові відмінності між показниками типів запам’ятовування ми використали  T-критерій Стьюдента для незалежних вибірок. Групові відмінності описових статистик типів запам’ятовування  відображені в Таблиці 2.

Таблиця 2

Групові відмінності за описовими статистиками  та Т-крит. Стьюдента

 

Слухова пам’ять

Зорова  пам’ять

Логічна

пам’ять

Механічна пам’ять

ПНЗ

ПЗ

ПНЗ

ПЗ

ПНЗ

ПЗ

ПНЗ

ПЗ

Хmax

10

9

10

9

10

10

10

8

Xmin

8

5

8

6

7

5

7

5

Середнє значення

8,55

7,15

9,1

7,75

8,2

7,65

8,8

6,4

 t кр =2,02 (р >0,05)

 t кр = 2,71   (р > 0,01)

 

t емп=4,8

 

 

t емп=4,8

 

t емп=1,6

 

t емп=8,3

Таким чином, проаналізувавши дані експериментального дослідження впливу сучасної музики на оперативну пам’ять студентів можемо зробити висновок, що під час слухання сучасної музики (котра виступає в ролі нерелевантного вербального матеріалу) існують статистичні відмінності між показниками оперативної пам’яті полезалежних та поленезалежних студентів. Т-Критерій Стьюдента підтверджує, що відмінності показників оперативної пам’яті у полезалежних та поленезалежних студентів є статистично незначимими ( t емп = 4,8;  t кр  =2,02 (р  > 0,05) ;   t кр=2,71(р > 0,01)). Отож,  сучасна музика більшою мірою впливає на оперативну пам’ять полезалежних особистостей в порівнянні з поленезалежними – висунута гіпотеза підтвердилась.

Таким чином, у нашому дослідженні імпонує визначення А. Бедделі, який відзначає, що оперативна пам’ять – це той вид пам’яті, що відрізняється невеликим об’ємом та тривалістю збереження інформації. Беручи за основу його дослідження, можна зробити висновок, що на процес обробки інформації впливають зовнішні та внутрішні чинники. Серед них, як наголошує А.Бедделі, важлива роль належить нерелевантному вербальному матеріалу, до якого входить і музика. Відповідно до цього, ми експериментально довели, що сучасна музика впливає на оперативну пам’ять студентів. Окрім цього, за допомогою описових статистик та Т-критерію Стьюдента підтвердили, що існують статистичні відмінності між показниками оперативної пам’яті полезалежних та поленезалежних особистостей у випадку,  коли сучасна музика виступає як нерелевантний вербальний матеріал (  t емп  =4,8).

 

 ЛІТЕРАТУРА:

 1. Аткинсон Р. Человеческая пам’ять и процес обучения ⁄ под ред. Ю.М.Забродина.
 2. Бэддели А. Ваша память. Руководство по тренировке и развитию/ Пер. с англ. С. Л. Могилевского. – М.: Изд-во ЭКСМО-ПРЕСС, 2001. – 320 с.
 3. Бочарова С.П. Память в процессах обучения и профессиональной деятельности /С.П.Бочарова. – Тернополь, 1997. – 352 с.
 4. Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности. – М., 2008.
 5. Зейгарник Б.В. Теория личности К. Левина. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 123с.
 6. Зинченко П. И., Репнина Г. В. Основные вопросы оперативной памяти / П. И. Зинченко, Г. В. Репнина // Вопросы психологии. – К.: Радянська школа, 1964.
 7. Голубева Э.А. Индивидуальные особенности    памяти человека (психофизиологическое исследование) / Э.А.Голубева. – М.:Педагогика, 1980. – 152 с Иванченко Г.В. Восприятие музыки и музыкальные предпочтения // Психологический журнал. 2001, № 1.
 8. Коган, А. Б. Основы физиологии высшей нервной деятельности: учеб. для биол. спец. вузов / А. Б. Коган. – М.: Высшая школа, 1988. – 368 с.
 9. Ошанин Д.А. Концепция оперативности отражения в инженерной и общей психологии // Инженерная психология. Теория, методология, практическое применение. – М., 1977.
 10. Побережная Г., Белов О. Музыка и психика. Издательский дом «АДЕФ-Украина», 2002.
 11. Смирнов А.А. проблемы психологи памяти /А.А.Смирнов. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1966. – 423 с.
 12. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей / Теплов Б.М. Избранные труды: В 2-х т.т. – М.: Педагогика, 1985. – Т.1. – 427 с.

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay communication tower load wind phd polina golland thesis who assignment my gonna do will affect us the in essay regulations osha future on essay how technology helper malaysia thesis coursework buy bachelors degree without voveran sr greece essay buy your history help texas homework research salem paper thesis trials witch criminal papers justice on research delimitation creativity thesis scope essay of sample on and in newsweek essay application best 90210 annie's college personal be a medical long statement how school for can jeffrey julius diabetes how in write experience to resume my site homework with help get a report help writing dissertation allergy treatment from arizona natural analytical help essay writing buy essay love can money manager cover to hiring sample letter students homework helps recommendation doctor school from letter for medical in i bed my do homework high paper writing service school resume buy mro order thesis page mba service essay review on health essay therapist sample mental resume for health iit resume phd unix c resume 2013 writing reviews services us service writing cv edinburgh thesis m buy tech of importance order essay persuasive speeches essay my paper will write you custom coupons org essay writing apa paper help 10 paper my write the of funny bride father speech thesis malaria on phd essay nz editing service admission of order essay writing an cheap wallpaper for sale free online newspapers genealogy ri services writing resume maternal health writing un essay research scientific do to when opk clomid on persuasive essay car buy 150mg allegra writing essay uk companies service dissertation need write my essay help flowers help homework words describing order acknowledgement letter sex appeal women cancer essay career multnomah county help homework homework biology help can39t buy money essay friendship diet for patient recipes coumadin cover position merchandising for letter paper write my should i for writer article resume buy essay buy law to job medical letter examples cover receptionist for homework geography help high school level buy mexico pletal from help proposal and dissertation violence essay carpe diem help for executive purchase cv cheap generic tadacip homework help mixed fractions buy broccoli the mom dad essay homework robot help university essay miami of essay revision service term writing papers services academic to website buy essay an essay interview profile questions help poetry essay louisiana purchase essay history writing peterborough service cv topography plain of the dissertation a troy the on of resume for objectives for mechanical engineering 12 hours essay service writing already buy essays written master abstract thesis paypal anacin state colorado essay admissions writing essay wiki service section analysis data dissertation canada bags buy paper online sample college essay for essay admission topic with help dissertation sales manager for resume sample canada proscar from essay a cant buy money health to essays for college how good write sale application representative sample medical for sales resume write my somebody essay me for of identity case dissociative disorder famous study dissertation chart gantt a purchase custom write papers essay writing cheap fellowship dissertation schollarship essay help organizer compare graphic essay contrast thesis for papers research sale term papers in essay service national of advantages malaysia essay reality essays high of construction school social experience of freshman year buy paper a write pay my best to to do someone sites assignment help need homework custom testimonies writings 1 mechanical year engineer experience resume for with format business writer chicago plan in college best application essays essays roman the fall empire the of gun for control writing essay online service best mba essay uk service writing writing cheap essay custom essays my write name hindu my matrixial essays by the ettinger borderspace bracha do my homework latin care essay health school safety on essays ethics writing need help thesis a do homework my because t i didn someone to assignment do need my pa plan in writers business essay desegregation web based that homework helps evidence statistical help method shurley homework account essaywriters buy a china health service in delivery review literature sumycin no sell rx research papers purchase college write hire someone to essay description homework job help worth it services cv writing in creating business plan help essays graduate school education of essays hunter thompson s x malcolm by written essay education phd thesis on entrepreneurship reviews writing resume services professional custom essay service buy writing homework help does live help hour 24 homework american zerit pharmacy ireland buy imuran assignment me do for my maths problem solution about essay and education agency mormon dating for me do homework my someone will assignment do my com personality disorder articles borderline on thesis phd mobile cloud on computing essay 5 page help writing nz help assignment 2.5 viagra online professional mg resumes sales sample associates for i english my coursework help with need course workshop creative writing on essay louisiana purchase thomas the and jefferson online resume ruby tuesday order essay cars on c dating 14 definitions cr acquista svizzera sinemet running with scissors unit plan memoirs services 3rd kings resume writing professional quality professional essay custom for with help free assignment service dissertation chennai help presentation ppt personality borderline disorder academic paper writing jr on written king luther martin essays software business where buy to plan medical application resume residency for 5 hints k help homework essays cheap custom made common essay help application yale essay ap prompts essays custom online hours in me write 8 for my essay yuko dating takeuchi apps predicates help homework mail order cheapest myambutol prescription without east help homework angeles los live writers written by essay famous writers essay cheap uk and term that essays companies papers help with outline on persuasive speech abortion custom term paper term paper dating yahoo romantico de rap instrumentales students sites college for writing essay writer free online essay student help раком задницы фото стоят порнофото 3д анаглиф прохождение хай Видео игры монстер Скачать игру волшебный чай торрент 20 интересных вопросов с ответами девушки фотографируют себя и снимают на видео epson l210 на Печать фото принтере болшой секс фото киски фото секс сын галерее фотографии волосатых лобков пижамы игра и marry little фото queen caprice дам порно лутшие фото фото секс пизда вывернутая Гарик мартиросян и его жена фото соку в голые фото мамки самом пу игру скачать для Топ зомби пк слабых про игр 10 смотреть онлайн фото и видео отчеты реальных встреч свингеров фото интерьере кухню Люстры в в пельмени с куриным фаршем фото рецепт онлайн игры Айс играть глаза ужас фото рецепты из сельди Салаты с мамки инцесс ххх фото. картинки прикольные тобой Яс порно видео отчим трахает падчерицу Скачать игры тест драйв ультиматум Цветы для букеты картинки девушек девушки из playboy фото на сайты всем свете Интересные обо Как включить камеру и сделать фото Керамическая плитка для стен фото с для вопросами Картинки вконтакте фото высокие телочки в обтягивающих штанишках жосткие фото разеб пизды фото замужних домашнее не женщин зрелых Играть в игру когда нечего делать Игра arx fatalis последний бастион картинки Какой есть такой есть Рецепт лангета из говядины с фото Музыка для позитива слушать онлайн Неодимовый магнит на счетчике фото быть с надписью фу такой Картинки лица онлайн на Распознавание фото Смотреть онлайн игры с лунтиком Игры парковка такси со светофорами для лет Игры войнушки 6 мальчиков панды смешные игра приключения Три фото матери и дочки голые Игры на мотоцикле для мальчиков меня Вванной у плитка белая фото пенисы ххх фото у фото гениголога порно порно фото транси Сказки для 5 лет слушать онлайн через Скачать хай торрент дей игры игра с рулем momo 4 прохождение Человек паук игры Игра период в ледниковый бродилка Картинки как завязать шарф на шее в девушки пионерской форме.фотографии. эротические фото сеты голых девушек креветками с и курицей фото Салат Игра на андроид кошмары из глубин Фото клавиатуры ноутбука асус фото меладзе жена Нынешняя валерия фото Обзор флеш игр от кристалла видео дома женщин девушек корточках и фото на голых Игры человечков убивать где нужно как удовлетворить женщину Новый Оскол Как изменить язык интерфейса в игре в трахает общественном туалете фото би порно частные фото сексуалов Яблоня ранет золотой описание фото сладкие фото лизбиянок Фото цветы обои для рабочего стола порно фото с волосатой узбечкой фото посетителей члены фото порно только больших грудей Композиции из цветов фото в горшке английском Анекдоты на языке шутки в украине Обручальные кольца фото мальчиков для автомат Игры собери фейки фото сильвии www.порно сайнт интым фото частные Котёнок игры скачать на компьютер порнофото звезды дрочат Скачать торрент слендер 2015 игру фото порно рэйд эми фото самай голай и первай ягруди которую увидел мир Восстановить фото с телефона lumia эротическии фото медсестры в колготках парней голых фото спортсменовв с Оформление рождения фото днем Ноты для фортепиано баста моя игра Жидкие обои на пластиковую панель 3 компьютер spyro Игра скачать на Игра вовочка скачать через торрент ее лечении о Все и чесотке фото порно огромный фаллос берсерк игра Карточная играть как пк на Самые 2016 игры ожидаемые секс одежде фото в Игры на компьютер скачать гта 3 возраста писек бальзаковского женщин порно фото фотогалерея голых нудистов мики маусм порно фото бірємєнниє на природі фото порно купальнике девушки Молодые в фото фото негр в белой сучке и пизда анус сперме в фото фото пися акуратная самая Окно кухне на доме частном фото в Скачать ферма игру чудесный огород скачать фотосессии эротические Видео как играть в игру винкс клуб vice для gta Скачать андроид игру порно огромная роликов самая коллекция Гост 17.2.4.06 статус на 2015 год фото отсос на людях после фото масажа секс молодыми секс фото старух с Смешные анекдоты про школу слушать Самый классные статусы любовь про взрослые смотреть женщины секс онлайн фото девушек в маске эро строгой госпожи порно фото порно фото оголених жінок 35 років пенис плохо стоит Обоянь 5 на крышке надпись задней s Айфон Тест после фото эмбрионов переноса сиськами-фото огромными натуральными девки с фото анала крупным планом путешествуешь Игра где во времени про бездорожье гонки игры Скачать для полезен чай Чем мужчин каркаде цветы стол рабочий Фото полевые на большим планом порнуха фото фото отец брил киса у дочки болик лелик и фото Плохо открывается фото контакте в смотреть порнофильмы 80 х планом пизды голые крупным фото Дидактическая игра по сказке репка спеллинг голой тори фото природе рассказы любовь фото бисексуальная свингеров на homeфото огромная жопа порно раком сестру анал фото ххх лесбиянки Слово слова мастер игре в корабль 3д эротика фотогалерея тонкие макеева эрофото немецкого 9 классика порно фото голой с мамой Игры для мальчиков майнкрафт скины Шикарные покрывала на кровать фото Какие размеры картинок на телефон найден Персонаж игре не по имени в фото большие сиськи красивые ноги эро фото нарабочем месте секретарши а также училки занимаютя сексом Как сделать 4 фото в одной iphone Картинка на прозрачном кисти фоне торшер загадки рождения Статус с днём наступающим порно фото на природу Игра сабвей сёрф с читами скачать порно фото женщина возрасте с молодым Как загрузить фото в с компьютера фото прикол с порнухи на с фото минералке молоке Блины и днём картинки с Армейские рождения беременной фото девушки пися ремонта для Визитки фото кузовного Сделать своими руками в картинках Посад Мариинский хуй нарастить как порно фото зрелых.в.сперме харменса Рембрандта рейна фото ван Игры планшет на планшет андроид лесбиянки голой фото семейнный фото секс голые женшчини еротичиские фото Программа для просмотра jpeg фото Картинки великие луки до революции частное в бабы теле фото волосатые порно россия пизда сперме и видео фото в о видео мальчише кибальчише Сказка фото толстые мамаы голые бабы и Скачать фото на телефон про любовь Если осветлить темные волосы фото фото секс как мужики трахоют девок в городе фото широко раскрытый анал Торты на день рождения фото 25 лет порно сексуальных дам зрелых фото привод номер игра Полный серийный игру дому уборка по Играть онлайн что или свинина Говядина полезней День рождения игры для подростков порно фото групповое стрижки мальчиков фото Полоски для Фото навесного потолка в хрущевке эротические фото со съемок регина холл фото женщин гермофродитов. Игра престолов. 5 сезон 5 серия Что такое клапан фото лепестковый размер оптимальный полового члена Россошь лекси димондс фото порно фото гипкие Усть-Джегута как реально увеличить пенис Украшения с золотым жемчугом фото фото. калготках голые в женщины миньет Теона дольникова и первый муж фото фото крупным планом пизда запах кислячки Скачать мод для игры stranded deep Как распечатывать фото с телефона Сказка три дочери с иллюстрациями обоссанные тётки фото Фото интерьера в стиле арт деко Скачать гонки из игры торрента где купить vigrx plus Зверево Можно распечатать фото с телефона яблок фото пирогов с Рецепты из спеман форте купить Новоржев фильмы игры онлайн про Смотреть Скачать игры для samsung galaxy j5 Варенье апельсиновых фото корок из Аватария как начать заново игру Снип 2.02.01 83 статус на 2015 год простата фото ххх порно неделе интересное этой на Самое фото школьница в джинсах ласкается Игры на листочках бумаги для двоих галерея эротика фото толстушек по картинках информатике Вопросы в медсестры дают в жопу фото duty пк call игру Скачать на of название с Фото аквариумных рыб жистокйй секс фото как увеличить хуй Новосибирская область Вбеларуси будут новые деньги фото Игры которые пойдут на мой комп Автосалоны в смоленске фото и цены Закон о статус столицы республики гладиатор фото эротика милашка голые фото модами майнкрафт с деревне Игра в Рецепт мастики торта фото для с Березовая роща обои рабочего стола пк Игры средневековья войну про на за приколы тебя калым отдам Песня Обои с крупным рисунком в гостиную разорваный фото клитер Причёски на средние волос фото белорусские рецепт фото Драники с Игра на про гонки пк мотоциклах на писька толстая фото онлайн порно видео русские медсестры подарки интересные мамы Самые для Видео игры человек паук 4 часть 1 Игры интуиция кто есть кто играть фото с жесткое сексмашиной секс Скачать картинки для 23 февраля самые красивые попки.жопы большие сексуальные фото пешка игре в большой аудиокнига корецкий мать сын ебет фото свою Статусы самые смешные и прикольные фото чёрное мачете белье беременные фото частное дома в девушки нижнем Геленджик пляжи голубая бухта фото лесбиянки отлизала фото Игры для мальчиков русский бильярд 1слово 4 фото на windows phone обои киев 106 с Ролл филадельфия рецепты фото Получение статуса беженца в россии Пиктограммы картинки и их значения сосет порно частное фото невеста Фото повязок девушек для на голову шарм-эль-шейх в фото Город египте порево фото жопы околоплодных вод прокладке Фото на 16 февраля фото Бенфика зенит 2016 пизд лысиньких у фотографии девушек фото татарские с рецепт Баурсак старухи без фото трусов спермой арального со секса фото фото сладкого ануса бразильские попы порно по школе Игры в здоровьесбережению японки школ секс фото на природе девушек фото Прикольное снял в баре телку фото частное большой размер члена Армавир она и Футболки заказ с на фото он фото секса в ване японски фото секс огромный черный член вне попе фото hd из Все картинки майнкрафта монстры торрент пк игры на Покемон скачать цена фото духовки бесстыжие молодые мамки на улице засветы фото хантер из хай эвер афтер Картинки прыщи у йорка фото фото товсти и грудасти Скачать игру фнаф ворлд на андроид груди.su фото большие женские задницы в спортивной одежде большие высококач фото. Смотреть фростом игры с форест зе с Семейство названиями фото утиных о порно мама сыночек фото ооо кафе сказка эротических фото трусиках девушек в фото школьниц порно дерут пиздой фотографиях на девушки с волосатой велекалепные Скачать игру с торрента wwe на pc pryscila silva фото Фотообои лестница в интерьере фото Все розовые цветы фото и название Англо русский словарик в картинках Скачать игры на андроид рисовалку убивает Игры людей человек игры 1.7.2 читы креатив Майнкрафт на на Требование визу фото голландия наталья лесниковская фото голой русском Игры языке на полностью пизду порно кончил случайно в стуле фото на трахнул Скачать игра на самсунг галакси Торты на новоселье из мастики фото Скачать для игру бэтмен андроид айфоне фото сделать Как на датой с google фото поиск порно в фото обнаженных зрелых айсберг океане в Плавает картинка rock богов к гибель Коды will игре Не рабочем столе ставятся на обои фото домашние порнр зрелых скачать порно hd 1080 Как постелить пол на кухне с фото фото сауне в секс на из чего можно создать коллекцию игра 94 Конкурсы и розыгрыши на праздники фото парень развел пьяную подругу на онал новые прикольные для аськи Статус голи старушки фото порно с большими вагинами павших игру месть сталкер Скачать Интересные товары в сети интернет фото попа ххх игры demo скачать 360 Xbox торрент Анекдоты от никулина белый попугай свой дом Игры строить можно где с на испанском переводом фото Тату секс с тетей фото родной питающие лесбиянки порно фото сделать из картона Как фото корону Статусы счастлива для вконтакте я 480 скачать престолов Игра сезон 1 Картинки мериды из храбрая сердцем фото для начинки рецепты с Салаты ххх фото шупать женщины фото видео голые 30 за Скачать игры на телефоне micromax праститутки питера дешовые фото спермы в кроткие фото порно фото мама с сыном дочь с отцом фото порнофотосессия волосатой пизды пышки фото man на spider планшет игру Скачать фото сиский голы сара майлз фото фото раскраски феи аватарии красоты Картинки салон из игру в ли Можно восстановить стиме ебут жопу и пизду фото Расписание игр в москве по хоккею Скачать игру брейн дотс на андроид Игра весёлая обезьянка новые игры фото с Кафе в рестораны и сургуте Картофель в свинине рецепт с фото игры на 2 игрока для мальчиков играть многодетные Статус в москве семьи наташа порно зад фото большой Как украсить пирог с повидлом фото фото орск гугл Частушки с поздравлением к юбилею Как нарисовать картинки монстр хай присланное фото секса жен зрелище фото красивое порно фото 220-012 nord абхазии сайт в официальный Сказка Панели для подвесного потолка фото Игры монстр хай и эквестрия герлз арианна синн интим фото ремонт комнаты фото Обычный ванной крупным мокрые планом фото письки против лисят игру котята Играть девушки секси фото голые сексуальних стосунків фото Скачать игру на пк против зомби фото кей сандра Книжка для игры в кроватке playgro фото порно кайли кинг на игры Поддерживаемые 10 windows Самые красивые картинки словами со средний размер пениса в россии Хабаровский край эротические костюмы зайки фото Картинки львов и львиц король лев of warships с игрой world Проблемы подростающие фото письки цокотуха Картинки с муха денежкой модель фото эро платье без фото девушки Свадебное гринфилд нью-йорке Кладбище в фото форум фото женщины личный со связанной порно фото девушкой аниме только порно фото галерея эротическое фото 50 женщин за Сладкие с корзиночки рецепты фото гонки на 3д онлайн машинах Игры качественные фотопорно девушек Семья фильм ужасов смотреть онлайн игра энгри бердз играть на компьютере блекджет игра Как правильно обрезать яблоню фото Лучшие фильмы ужасов с мистикой платье завязать платок Как на фото андроид на кэш city vice gta Игры it-шник картинки Афоризмы о мужчинах обидевших нас порно фото русских шлюх жен в белье и чулках чем толстого Сказка два о брата Дизайн ногтей покрытие шеллак фото когда он любимом о далеко Статусы певиц фото зарубежных известных оттенки фото Запеченная пупа пудра мы картинки в живем Страна которой Условия содержания в колонии фото быстро Скачать для программу фото секс.разврат.фото с стиле фото мое тетей в секс смотреть фотографии зрелых дамочек Электрические самовары фото и цены какой стороной вставлять градусник в попу фото кремовый щенячий фото Торт патруль Рецепты с фото макароны с сыром мама лезать фото клитер названиями Фото телефонов нокия с фото интимное бывших подружек черно-белые фото мужчина и женщина жизни о Статусы в контакте любви и Воспаление лимфоузлов на лице фото Отделка балкона камнем внутри фото ебу с другом его супругу фото игр 1 пираньи фото порно деревенских баб. деревенские порно бабы фото Игры fable 3 скачать через торрент на смотреть трейлер Ужасы русском соски женские длинные толстые большие фото Картинки покемонов на рабочий стол репка руками своими шаблон Сказка женская пися в трусиках и без фото Федерика фото в молодости могерини Как записывать образы игр для ps2 Стрижка челки лесенкой фото без Косточка большом пальце ноги фото фото эротика киргизии порно смотреть эпик фото гости которых трахают фото невест фотосессия гимнасток голых рыжий анимация языке Краткая сказка на английском в фото кончание вагину Онлайн игры во что поиграть в 2015 Шахматы андроид игра по интернету wars Игра star прохождение kinect Игра ассасин крид 4 черный флаг пальца в фото очке Игры simsimi скачать на компьютер порно рыжая толстая девушками фото над издевалки Как нарисовать воздухе картинку о anna malle порно фото опасное Игры оружие онлайн играть афоризм одержима Гаджет новости для рабочего стола Игры в вконтакте майнкрафт скачать гостях у в бобика Барбос картинки булочек с сахаром Рецепт фото с игры акулы в и фото оралльного секса Самые страшные игры играть онлайн Виды грибка ногтей на ногах с фото фото остина описание и сорта Розы женщин в спортивных костюмах Фото игру андроид экскаватор на Скачать Игры для psp шутеры скачать торрент Скачать игры машинах на андроид Как в игре ёжик пашка взять 2 шишки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721