ВПЛИВ СУЧАСНОЇ МУЗИКИ НА ОПЕРАТИВНУ ПАМ’ЯТЬ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті проаналізовано поняття оперативна пам’ять в психологічній літературі, виокремлено чинники впливу на даний феномен, експериментально перевірено вплив сучасної музики на оперативну пам’ять студентів.

Ключові слова: оперативна пам’ять, центральний виконавчий регістр, фонологічна петля, візуально-просторова матриця, музичне сприйняття, не релевантний вербальний матеріал.

 Summary.In the article was analized the concept of a working memory in the psychological literature, determined the factors that influenced this phenomenon experimentally tested the influence of modern music to a working memory of students.

Key words: working memory, central executive, phonological loop, visuo-spatial sketchpad, musical perception, irrelevant verbal material.

Актуальність теми дослідження. Оперативна пам’ять, як окремий вид пам’яті виділена недавно і на сьогодні ще мало досліджена. Однак, відповідно до праць А. Бедделі, можемо констатувати, що даний феномен, який часто називають робочою пам’яттю, є однією із складових, без якої життєдіяльність людини неможливо [2].

На сьогодні оперативна пам’ять стала об’єктом посиленого вивчення в сучасній психології. Велике значення для нашої праці мали дослідження оперативної пам’яті А. Бедделі [2], Р. Аткінсона [1], А. Смирнова [11], а також Бочарова С. П. [3], Зейгарник Б. В. [5], Зінченка П. І. [6], Голубєвої Е.А. [7]. Завдяки їхнім дослідженням розширено діапазон поглядів на розуміння проблеми оперативної пам’яті. В контексті окресленої проблеми виокремлюють ефект «нерелевантного матеріалу»,який вперше описав А. Бедделі. У якості нерелевантного матеріалу в своїх експериментах дослідник обрав музику. Науковець довів, що музика в якості не релевантного матеріалу впливає уповільнює процес обробки інформації. Даний факт пояснюється А. Бедделі пояснює таким чином: артикуляційна петля (котра відповідає за обробку вербального матеріалу) обробляє весь вербальний матеріал незалежно від того чи він є релевантним чи не релевантним [2]. На цей процес, відповідно, затрачається час. На основі цього, А. Бедделі зазначає: хоча музична композиція і є не релевантним матеріалом, проте якщо в ній звучать слова, то артикуляційна петля обробляє їх як вербальні одиниці, так як і релевантну інформації [2, с.58].

А.А. Смирнов наголошує, що протікання мнемістичних процесів у кожної людини різне, як і рівень розвитку пам’яті [11]. Тому, у нашому дослідженні ми вирішили перевірити вплив сучасної музики  на оперативну пам’ять полезалежних та поленезалежних особистостей, що і стало метою праці.

Теоретичний аналіз психологічної літератури дає підстави стверджувати, що головна мета оперативної пам’яті спрямована на збереження інформації протягом заздалегідь заданого проміжку часу з метою задоволення актуальних потреб людини або для природного завершення розпочатих дій. Оперативна пам’ять  являє собою запам’ятовування певної інформації для виконання певної актуальної на даний момент дії [7]. Варто відзначити, що як тільки дія виконана – інформація, що стосувалася даної дії, забувається, тим самим звільняючи місце для надходження нового матеріалу з метою подальшої обробки [2].

Одним з перших, хто почав досліджувати оперативну пам’ять був А.Бедделі [2]. В  результаті аналізу уже існуючих експериментів та теоретичної бази по даній проблематиці, А. Бедделі та Г. Хітч описали структуру оперативної пам’яті, що складається з двох компонентів: центрального виконавчого процесора та двох допоміжних систем. Відповідно до раніше зазначеного, головну роль у функціонуванні оперативної пам’яті займає центральний виконавчий процесор, що відповідає за регуляцію всієї системи процесу обробки інформації. Як допоміжні системи у цьому процесі виступають артикуляційна (фонологічна) петля (спеціалізується на переробці вербального матеріалу) та візуально-просторова матриця (пов’язана із просторовою пам’яттю) [2].

А. Бедделі зазначає, що вперше оперативну пам’ять як окремий вид виділив Р. Аткінсон [2]. На його думку, оперативна пам’ять відповідає за функцію переробки інформації в короткочасній пам’яті, тому її називають короткочасною оперативною пам’яттю [1].

Варто відзначити, що інколи оперативну  пам’ять часто ототожнюють з короткочасною [2]. Однак при зовнішній схожості цих двох видів пам’яті, між ними є істотна відмінність. В основу виділення короткочасної пам’яті, як окремого виду пам’яті, лежать тимчасові параметри – час пред’явлення і збереження інформації [2].

Б.Зейгарник у своїх дослідженнях довела той факт, що оперативна пам’ять функціонує на високому рівні, якщо людина бачить не окремі, а загальні властивості різноманітних ситуацій, об’єднує подібні елементи в блоки, перекодовує матеріал в єдину систему [5].

Окрім цього, дослідженням оперативної пам’яті займалася С.П.Бочарової, на думку якої, даний вид пам’яті відображає не стільки часовий, скільки динамічний аспект операційної структури короткотривалої пам’яті, тим самим зберігає інформацію на час, необхідний для поточної діяльності [3].

Крім того, в теорії Д.А.Ошаніна (1977) була розвинена ідея оперативного образу – аналога оперативної пам’яті в зоровій модальності [9]. Оперативний образ складається  в ході виконання конкретної діяльності, оскільки в ньому робиться акцент на характеристиках об’єкта, що існують в даній дії. В.П. Зінченко та його колеги теж досліджували процес формування образу [6], який, на їхню думку,  включає в себе ряд перцептивних дій, починаючи з виділення ознак і закінчуючи безпосередньо побудовою образу. Цей образ виконує оперативну функцію, виконує контроль за виконанням конкретної дії  [6]. Якщо ж ця дія виконана не до кінця, що,  в свою чергу, не призводить до повного вирішення поставленої задачі, ми мимовільно утримуємо в своїй пам’яті і відтворюємо те, що задовольняє наші актуальні потреби – це є «ефект Зейгарник» [5]. Даний ефект досить цікавий, підтверджений неодноразовими дослідженнями, говорить про те, що людина набагато краще запам’ятовує незавершені дії, ситуації, що потребують вирішення природнім шляхом. Ця особливість пам’яті обумовлена тим, що незавершені дії є джерелом негативних емоцій, які набагато сильніше впливають на людину, ніж позитивні [5].

Процес обробки інформації в оперативні пам’яті досить цікавий, але водночас і досить складний. Варто відзначити, що проміжки збереження інформації в оперативній пам’яті не мають чітких обмежень, оскільки функціонування оперативної пам’яті передбачає збереження інформації, яка орієнтована на певну дію з метою задоволення   актуальних потреб на даний час. Інформація в оперативній пам’яті може міститися від кількох секунд до кількох днів, а інколи й тижнів.

З метою кращого розуміння поняття оперативної пам’яті, необхідно звернути увагу на характерні для неї особливості. Зокрема, виокремлюють об’єм (складає 7±2 одиниці інформації), точність, швидкість запам’ятовування, тривалість збереження, гнучкість та сприятливість до перешкод. Оперативна пам’ять забезпечує функціонування короткочасної пам’яті [2]. Так, однією із характеристик оперативної пам’яті виступає швидкість запам’ятовування, яка відображає пропускну здатність людини [3].

Міцність пам’яті відображає тривалість збереження сприйнятої інформації [11]. Точність як особливість оперативної пам’яті характеризується достатнім, безпомилковим відтворенням інформації при різних життєвих чи професійних ситуаціях [11].

Послідовність запам’ятовування характеризується як здатність перетворювати інформацію логічним або зручним способом [7]. Тривалість збереження інформації складає від кількох секунд до кількох днів, інколи й тижнів [5]. При переповненні об’єму короткочасної пам’яті частково нова інформація безслідно витісняє ту, яка міститься в нашій пам’яті. Слід відмітити,що продуктивність пам’яті залежить також від інформативності стимулів, яка визначається ймовірністю їх появи [5].

Однією із головних характеристик оперативної пам’яті є своєчасність відтворення, що полягає у готовності пам’яті відтворювати інформацію у потрібний момент часу, за потрібних обставин [2]. Ще однією характерологічною особливістю виступає опосередкованість пам’яті, яка відображає ступінь реорганізованості мнемічного образу, що є у змісті пам’яті, його реконструкція та вибірковість відтворення [2]. Усі вищеперераховані властивості у тій чи іншій мірі спричиняють якісні зміни у функціонуванні пам’яті [8]. Так, певний ступінь розвитку зазначених властивостей в оперативній короткотривалій пам’яті спричиняє конкретизацію змісту мети дії та перетворення її у внутрішній план дій.

Розглянувши особливості оперативної пам’яті, слід зазначити чинники, що впливають на функціонування оперативної пам’яті. Голубєва умовно поділяє їх  на два великих блоки. Перший включає природну здатність сприймати і запам’ятовувати матеріал, а до іншого умовного блоку можна віднести безпосередньо характер запам’ятовувального матеріалу [7].

Як зазначалося раніше, оперативна пам’ять являє собою вид пам’яті, що включає процеси запам’ятовування, збереження та відтворення інформації [2]. Дана інформація обробляється в процесі виконання конкретної дії, яка є актуальною на даний момент. Варто наголосити на тому, що дана інформація спрямована на досягнення мети даної дії, після чого вона забувається. Опираючись на праці А. Бедделі [2], А. А. Смирнова [11], Б. В. Зейгарник [5], П. І. Зінченко [6],  Р. Аткінсона [1], Бочарової С. П., можна зробити висновок, що на функціонування процесів оперативної пам’яті, таких як запам’ятовування, збереження, відтворення та забування інформації впливають такі фактори: цілеспрямованість дії, професія, вікові особливості, установки на запам’ятовування, цілі, наміри, попередній досвід, мотивація, актуальні потреби, бажання, зацікавленість, фізичний та психічний стан особистості.

Зв’язок мотиваційної сфери, актуальних потреб, установок з процесами запам’ятовування досліджували такі вчені як А. А. Смирнов [11], Б. В. Зейгарник [5], П. І. Зінченко [6], А. Бедделі [6], та ін.. Зокрема, Р. Аткінсон стосовно цього зазначав, що сила цілеспрямованої дії визначається двома факторами: по-перше, інтенсивністю мотиву,  а, по-друге, очікуванням того, що дія дозволить досягнути цілі цього мотиву [1]. На основі даного факту, Бочарова С. П. наголошує на тому, що сила мотивації залежить від прагнення  досягнути успіху, важливий вплив на яке має значення цієї цілі для особистості [3]. Представники біхевіоризму підкреслюють роль підкріплення у запам’ятовуванні матеріалу [11]. Для успішного запам’ятовування необхідне підкріплення процесу запам’ятовування певним стимулом.  Також великий вплив на обробку інформації в оперативній пам’яті має логічність запам’ятовувального матеріалу, його логічність, зв’язність, зрозумілість, наочність, кількість інформації та зовнішні умови, при яких безпосередньо відбувається  сам процес запам’ятовування [2].

Варто наголосити на тому, що оперативну пам’ять (і пам’ять загалом) неможна розглядати окремо від особливостей та властивостей особистості, оскільки у кожної людини рівень її розвитку свій [5]. Дослідження Е.О.Голубєвої переконливо доводять, що велике значення у процесах пам’яті відіграють властивості нервової системи, зокрема,  сила,  лабільність та врівноваженість нервової системи [7].

Окрім зазначених раніше факторів, від яких залежить функціонування оперативної пам’яті, варто згадати про вплив нерелевантного матеріалу (матеріал, що не має безпосереднього відношення до певної дії або операції) [2]. Якраз фонологічна (артикуляційна) петля відповідає за пропуск матеріалу до обробки в оперативній пам’яті. Експерименти А.Бедделі доводять нам, що артикуляційна петля пропускає весь вербальний матеріал, незалежно від того який він (релевантний чи нерелевантний) [2]. Окрім цього,  даний науковець дослідив вплив музики в якості не релевантного матеріалу на процес запам’ятовування і продемонстрував наступне: якщо в ролі нерелевантного матеріалу під час запам’ятовування виступає лише мелодія (невербальний матеріал) – ніяких змін у процесі обробки інформації в пам’яті не спостерігається [2]. Протилежний ефект має вплив  нерелевантного вербального матеріалу [2]. Зокрема, як зазначалося раніше, артикуляційна петля перекодовує всі вербальні одиниці інформації, в результаті відбувається перевантаження інформацією об’єму пам’яті. Відповідно до цього процес обробки релевантної інформації уповільнюється, оскільки паралельно відбувається робота і з нерелевантним  вербальним матеріалом. [2]. Також у парцях Смирнова А. А. вказується на факт, що під час прослуховування музики, зміст слів якої ми розуміємо, може виникнути процес впізнання [11].

Аналіз психологічної літератури по даній тематиці доводить нам, що сприйняття музики тісно пов’язане із психоемоційною сферою особистості, а також має вплив на діяльність пізнавальних  процесів.  Однак, Б. М. Теплов наголошує на тому, що один і той же музичний твір кожна людина сприймає по-різному [13]. Це пояснюється таким чином: музичний твір сприймається на основі запасу конкретних життєвих вражень, умінь, навичок, знань, уявлень, минулих слідів пам’яті [4], а також, як відзначає Б. М. Теплов сприйняття музики може відбуватися через емоції [12].

Досліджуючи вплив музики на процес пам’яті, варто згадати праці Г.Побережної, де  вказано, що будь-який акт пам’яті включає три фази: фазу запам’ятовування, фазу збереження та фазу пізнавання або відтворення [10]. І вже на першому етапі роботи пам’яті – у  фазі запам’ятовування – музика, на думку Г.Побережної, може сприяти ефективному запамятовуванню.

На основі праць А. Бедделі, можна зробити висновок, що музика впливає на психічний стан особистості, зокрема і на протікання мнемістичних процесів [2]. Хоча проблема впливу музики на оперативну пам’ять вже досліджувалася, проте в нашому експериментальному дослідженні ми вирішили перевірити як впливає сучасна музику на оперативну пам’ять полезалежних та поленезалежних студентів.

Варто наголосити на тому, що в нашому експериментальному дослідженні була висунута гіпотеза про те, що сучасна музика більшою мірою впливає на оперативну пам’ять полезалежних особистостей в порівнянні з поленезалежними. З метою перевірки даної гіпотези було сформовано природній експеримент, де в якості нерелевантного вербального матеріалу виступала сучасна музика.

Музика була обрана шляхом онлайн-опитування. Отож, за результатами 200 опитаних найбільш популярним серед сучасної молоді користується музичний гурт «Океан Ельзи» з композицією «На небі».

У нашому експерименті брали участь студенти Національного університету «Острозька академія» різних спеціальностей віком 17-21р. Під час дослідження впливу сучасної музики на оперативну пам’ять студентів ми використовували такі методики: тест «Включені фігури» Готшальдта (груповий варіант), методика на визначення переважаючого типу запам’ятовування та методика «Визначення обсягу оперативної пам’яті».

Для перевірки гіпотези було сформовано дві групи (по 20 чол кожна), до однієї входили полезалежні студенти, а до ін. – поленезалежні, які обиралися на основі оброблених отриманих результатів (із 63чол) по тесту «Включені фігури» Готшальдта. Після цього обидві групи проходили методику на визначення переважаючого типу запам’ятовування  і паралельно слухали пісню «На небі» (Океан Ельзи). З метою визначення відмінностей між показниками оперативної пам’яті у полезалезалежних та поленезалежних особистостей була використана методика «Визначення обсягу оперативної пам’яті».

Отож, отримані показники переважаючого типу запам’ятовування свідчать про те, що респонденти краще засвоюють матеріал при зоровому сприйнятті. За даною методикою у 50% поленезалежних досліджуваних провідним типом запам’ятовування є слухове, котре комбіноване з механічним запам’ятовуванням (прослідковується у 10 чол). Окрім того, найменший процент респондентів, в яких домінує зорове та логічне запам’ятовування виявлено у 10% (2 чол) поленезалежних досліджуваних. Також менші середні показники виявлено у полезалежних,  в яких переважає зорова та механічна пам’ять, оскільки лише у 10% полезалежних респондентів виявлено дане явище. Для кращого розуміння, дані результати ми представили у Таблиці 1.

Таблиця 1

Процентне співвідношення переважаючих типів запам’ятовування

 

Логічна пам’ять

Механічна пам’ять

Поленезалежні

Зорова пам’ять

10% (2 чол)

20% (4чол)

Слухова пам’ять

20% (4 чол)

50% (10 чол)

Полезалежні

Зорова пам’ять

35% (7 чол)

10% (2чол)

Слухова пам’ять

30% (6 чол)

25% (5 чол)

Таким чином, на основі проведеної методики на визначення переважаючого типу запам’ятовування можна зробити висновок: зорова пам’ять є домінуючою і у полезалежних (70%), і у поленезалежних (65%) особистостей, котра як і слухова комбінується з ін. типами запам’ятовування – логічним та механічним.

Обробка та аналіз даних за методикою “Визначення обсягу оперативної памяті” показує, що показники оперативної пам’яті поленезажних є вищими, ніж у полезалежних. Варто відзначити, що 20% полезалежних досліджуваних (4 чол) мають низький рівень оперативної пам’яті, у групі полезалежних – 1 респондент. Максимально можливу кількість балів (40б.) не набрав ніхто, хоча з групи поленезалежних два респонденти мають показник 39б. і у двоє досліджуваних набрали по 38б.. У полезалежних максимальний показник обсягу оперативної пам’яті дорівнює 38б. (у одного респондента), а мінімальний складає 27 балів (виявлено у 2чол), тоді як у поленезалежних мінімальна сума балів являє 29 і наявна лише у одного респондента.

Отож, на основі виявлених відмінностей між отриманими даними можна зробити висновок, що показники оперативної пам’яті поленезалежних є вищими, ніж у полезалежних.

Окрім кількісного та якісного аналізу, усі дані оброблялися за допомогою SPSS17.0, де статистично значимими визначалися ті результати р, що були нижчими рівня альфа.05. Усі обрахунки здійснювалися за допомогою T-критерія Стюдента для виявлення групових відмінностей між поле залежними та поленезалежними особистостями.

Для того, щоб перевірити групові відмінності між показниками типів запам’ятовування ми використали  T-критерій Стьюдента для незалежних вибірок. Групові відмінності описових статистик типів запам’ятовування  відображені в Таблиці 2.

Таблиця 2

Групові відмінності за описовими статистиками  та Т-крит. Стьюдента

 

Слухова пам’ять

Зорова  пам’ять

Логічна

пам’ять

Механічна пам’ять

ПНЗ

ПЗ

ПНЗ

ПЗ

ПНЗ

ПЗ

ПНЗ

ПЗ

Хmax

10

9

10

9

10

10

10

8

Xmin

8

5

8

6

7

5

7

5

Середнє значення

8,55

7,15

9,1

7,75

8,2

7,65

8,8

6,4

 t кр =2,02 (р >0,05)

 t кр = 2,71   (р > 0,01)

 

t емп=4,8

 

 

t емп=4,8

 

t емп=1,6

 

t емп=8,3

Таким чином, проаналізувавши дані експериментального дослідження впливу сучасної музики на оперативну пам’ять студентів можемо зробити висновок, що під час слухання сучасної музики (котра виступає в ролі нерелевантного вербального матеріалу) існують статистичні відмінності між показниками оперативної пам’яті полезалежних та поленезалежних студентів. Т-Критерій Стьюдента підтверджує, що відмінності показників оперативної пам’яті у полезалежних та поленезалежних студентів є статистично незначимими ( t емп = 4,8;  t кр  =2,02 (р  > 0,05) ;   t кр=2,71(р > 0,01)). Отож,  сучасна музика більшою мірою впливає на оперативну пам’ять полезалежних особистостей в порівнянні з поленезалежними – висунута гіпотеза підтвердилась.

Таким чином, у нашому дослідженні імпонує визначення А. Бедделі, який відзначає, що оперативна пам’ять – це той вид пам’яті, що відрізняється невеликим об’ємом та тривалістю збереження інформації. Беручи за основу його дослідження, можна зробити висновок, що на процес обробки інформації впливають зовнішні та внутрішні чинники. Серед них, як наголошує А.Бедделі, важлива роль належить нерелевантному вербальному матеріалу, до якого входить і музика. Відповідно до цього, ми експериментально довели, що сучасна музика впливає на оперативну пам’ять студентів. Окрім цього, за допомогою описових статистик та Т-критерію Стьюдента підтвердили, що існують статистичні відмінності між показниками оперативної пам’яті полезалежних та поленезалежних особистостей у випадку,  коли сучасна музика виступає як нерелевантний вербальний матеріал (  t емп  =4,8).

 

 ЛІТЕРАТУРА:

 1. Аткинсон Р. Человеческая пам’ять и процес обучения ⁄ под ред. Ю.М.Забродина.
 2. Бэддели А. Ваша память. Руководство по тренировке и развитию/ Пер. с англ. С. Л. Могилевского. – М.: Изд-во ЭКСМО-ПРЕСС, 2001. – 320 с.
 3. Бочарова С.П. Память в процессах обучения и профессиональной деятельности /С.П.Бочарова. – Тернополь, 1997. – 352 с.
 4. Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности. – М., 2008.
 5. Зейгарник Б.В. Теория личности К. Левина. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 123с.
 6. Зинченко П. И., Репнина Г. В. Основные вопросы оперативной памяти / П. И. Зинченко, Г. В. Репнина // Вопросы психологии. – К.: Радянська школа, 1964.
 7. Голубева Э.А. Индивидуальные особенности    памяти человека (психофизиологическое исследование) / Э.А.Голубева. – М.:Педагогика, 1980. – 152 с Иванченко Г.В. Восприятие музыки и музыкальные предпочтения // Психологический журнал. 2001, № 1.
 8. Коган, А. Б. Основы физиологии высшей нервной деятельности: учеб. для биол. спец. вузов / А. Б. Коган. – М.: Высшая школа, 1988. – 368 с.
 9. Ошанин Д.А. Концепция оперативности отражения в инженерной и общей психологии // Инженерная психология. Теория, методология, практическое применение. – М., 1977.
 10. Побережная Г., Белов О. Музыка и психика. Издательский дом «АДЕФ-Украина», 2002.
 11. Смирнов А.А. проблемы психологи памяти /А.А.Смирнов. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1966. – 423 с.
 12. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей / Теплов Б.М. Избранные труды: В 2-х т.т. – М.: Педагогика, 1985. – Т.1. – 427 с.

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework help webassign speichern dating internetseite als data help analysis dissertation uk services editing challenges personal essay your of your essay should paragraph after each introduction essay research should what i on my do uk help homework legal writing services essay online paper custom with research help paper need learning theory writing essay service trig homework help dissertation help cancer physical essay education government proposal writing buy 2009 essay best legal online resume writing service best dissertation development phd training cheap buy lisinopril online words help essay paper research writing 4 styles essay higher modernstudies help thesis louisiana purchase for writing personal company statement college essay me for write scotland homework help paper helper research paper witch salem trials outline for research essay paper narrative writing coupon service essay you essays get for done essays memorising for tips reader not dating catherine quite epub bybee oxford to a write how dissertation dissertation services writing nursing cant you do homework for me why my help dissertation tourism homework help primary school ultimate male american enhancer pills essay application msu programs presentation powerpoint other than college in soap bangalore manufacturers dating liquid cheap wallpaper border help online intel homework buy online essay reviews essay zinch college admission online for cheap essays buy online services diego san resume writing viagra generic in australia a help creating thesis sentence essay orders following help personal statement writing ketorol bestellen usa essays personal with help in resume garment format for merchandiser pyrazinamide 40mg tablets Glucophage homework castles help sur le dissertation classe en respect post essay stress introduction disorder traumatic essay plagiarism writing services online philadelphia newspapers research help paper academic buy money cant essay on happiness how for purchase to a letter write order essay optional mba admission services Romance to store Sure buy Sure Romance buy drug medication - where Worcester canada i first do how write cv my paper a online type banks paper research service quality in essay websites writing interactive 24 my paper write hours meclizine achat au usa writing service forum reliable essay online online canadian Fort Revia Revia sicuro Worth acquisto - pharcharmy papers math online perscription sale aciphex 20 mg no thesis quality degree master improvement control writing service personal toronto statement valere verbo dating latino is command homework sentense help what doctoral dissertation outline proposal homework help with to science website essay application for short online college copegus prescription online order mail without buying essay college writers Accutane cheapest service essay writing sociology speech study case sound disorder editing service best personal statement essay about and brave comparing and truth new 1984 honesty essay world prozac prices usa writing coursework company completed homework buy services writing essay descriptive mba buy stern essay nyu admission no dissertation plagiarism malaysia writing service learning dissertation development services monster review writing resume where to buy where tab no can i fees no buy prescription silvitra paper history of school writing psychologists for report help internet homework medical letter cover for field canada essay writers rx olzap canada no from write manager a for sales resume how to for planning and sap integrated sales operations business i do how a paper buy college bipolar outline research disorder paper help to writing images creative with top help homework sites for dating manga 199 online toriko on write what my i should speech service profile writing match.com in essay space is expository order what phd thesis language english cpm working not help homework 11 online papers bond test help gummy homework shark compare essay write and contrast my best on generic cr sinemet prices dating shame wall of military scams custom writing services management thesis doctoral operations in doctoral dissertation help services homework medical coding billing and help slash buy autobiography in to where paper vancouver a4 buy nutrition and on hiv thesis phd write my eassy dating corta anecdota yahoo dissertation nursing uk help library arapahoe district help homework thesis on media ethics thesis malaysia editing services thesis restaurant ordering system review princeton statement personal abstract database dissertation britain buy great lamprene in online filipina kapan dating kemerdekaan hari homework help imcpl paper writing english service sch site help uk homework kent in best bangalore linux centre dating training english papers malaysian online news writing article custom services my write research paper pranksters born dating natural online buy essays and to contrast compare product intent to of purchase letter to someone write pay for dissertation help homework accounting online essay spanish helper sale for papers admission hospital woman in help essay black the and for school grammar punctuation helpers homework service essay community introduction essay custom meister good monopril shipping free cheapest plan melbourne business professional writers essay thesis help paperama help with paper same write day the in my research buy written paper custom of definition writing research paper algebra 2 with help obituary writing help management customer service thesis writing thesis proposal help buy sales job resume description associate best us writing service zealand cv college write essays help to psychology defense dissertation phd chemical thesis engineering recommendation sales for manager letter of masters bibtex thesis third compare essay in written person and contrast concept methodology analysis dissertation beneficios cardura del essay argumentative topics disorder eating pills walmart provera help st paul library homework paper australia online ankara prevacid rewriting thesis services renting vs thesis buy for statement northern virginia resume services writing best professional help dissertation writing proposal with a science proposal phd social dissertation essay history help online writer automatic essay term economics on papers help homework mccracken live services writing resume dallas online best a should literature order chronological be in review homework meteorology help write background how to a dissertation retreats writing cheap dissertation order sumycin online порно фото видео свинг смотреть порно аниме сериалы пэк доставки расчет доктор по порядку данилов книги инфинити екатеринбург официальный дилер молодые фото оторвы горячии письки фото бабы трахаются в машине фото фото раком нагнутся попросили картинки бештау трах на сауне фото полная фото зрелая тётя жесткиц трах 100 лучших фото фото извращение дочери самые сексуальные актёры фото ссперма на лице фото игры порно целки помада эйвон отзывы телки фото элитные мира голые брюнетки ебутся фото в симулятор фифа 17 паки играть открывать сперма трусы фото струя молодиe дeвочки порно фото колготках пизда фото спящими анал смотреть порно со www.порнуха 10 порней трахают одну фото строка kg недвижимость бомжей секс у фото пороно и фото ивидио без ригистрации много больших членов фото девушки юные порно домашнее фото жена в групповушке порно фото с волосатими пездами фото порно порнофото из фильма дом3 их первая весна фото скачать пезды порно фото america сайт порно дала бомжу бабушек фото сиськи порна смотреть частное фото секс согромной женщины 45-50 лет грудью фото фото и большие картинки с сексуальными девушками и эротические фото половых актов фото голой группы тату порно фото задниц в hd качество эротические фото девушек в купальниках посмотреть секс фотографиями мамаши смотреть взрослые порно заточка парикмахерских ножниц лечение молочницы содой старых фото порно бабы фотосекс домохозяйки смотреть фото аниме порно секс смотреть пиписьки.ру фото фото молодіньких актрис имяна порно фото и порно изпизды сперма фото фото девчонки голые секс у азиатки полный рот спермы фото снаряды фото стриптиза в ночном клубе секс ролики фото мам порнофото измена жен накачали член в анусе и растянули фото фото ануса под стрингами яндекс привет фото тимошенко голи красивые молоденькие девушки порно диета номер 9 при сахарном диабете порно фото стриптиз в баре фото где ебутся купить фасадные панели для наружной отделки дома цена фото секса праституток названиями васнецов картины с фото красивых девушек брюнеток на фоне моря целочка порно-фото фото мама.порно моя порно фото с толстых ебуться много фото.ру релакс фото порно порнофото женщин. фото женщин за зрелых голых 35 фото вера брежнева показала пизду частное интимное фото ню зрелых део матиз авто цена новый ульяновских порнофото анальный cекcc малодинькими фото с молодым любовником фото порно комиксы смешарики порно косплей тентаклями фото прокси скачать ссут напрдметы девки фото порнофото волосатых писек молодых девушек фото скачать интим брюнетки секс сиськи фото видео фото пышногрудая водоканал ангарск джованни ария видео фото порно руччкое розйобані пизди фото. изюм получается в процессе сушки винограда сколько килограммов 54 на воспаление шее фото лимфоузлов частное письки фото девок как старуху фото ебут фото отель гала порно где срут смотреть онлайн сериал бесстыжие смотреть онлайн все сезоны в хорошем качестве hd 720 эротические фото голых красивых девушек в чулках фото дома влагалище чужую жену в попку фото в любленой природе пары на фото ббв дамы в панталонах фото селсиньо ga b75m d2v этаперазин эротические фото по категориям. попки голые белые фото порно скачать анал фото зрелые зрелую женщину трахают фото мясо барана фото фильм джезабель diana doll фотоссесия порно фотосессии красивых леди трахає в юбке фото шаламанник фото порно фото голых японак порно две девушки друг друга санкт петербургский метрополитен Игра world of tanks платная или нет секс по старинке фото дирк правдзик фото порно фото негританка качественные фото членов вики фото джастис парней дрочущих фото анал лесби порно страпон ххх порно фото мам порно фото зрелыее большие жопы женшины широко раздвигают ноги фото ебу его фото порно фото хуем большим ебёт что приготовить из свиного фарша гея старых порно два женщин ступни фото красивые фото девушек с раздвинутыми ножками эротика еротични фото жены фотоеротика большие попы малышками порно фото с грудастыми новое порно девушки деревенскую развели порно секс фото частное машин амес фото начальница эротика мобилу девиц юных на эро фото женщин фото пьяных обнимающихся бабы порно старуха фото раком порно hd домашнее фото девушек в униформе семейное фото девушек порно где порно фото волосатые цыганки фото ххх секса тюбетейка eva фото проно голереи телок накачених фото порно come перевод американские трансы порно фото фасие гимнастки жопа с большими порнофото моя теща голая дома фото дрофа вебинары фото короткой в юбке девушка торрент через компьютер на атлантида игру скачать на оби варшавке кровавый спорт 5 на унетазе задом на фото сидит перед девушка цитра порно фото дествиност фото порно крупно пизда у девушек фото порно фото с улан-удэ с 1999 по 2004 г мега огромные сиськи порно фото онлайн скачать фото с девушек рядом ёлкой колготках домашнее в сочных учителей секса фото прно тьоти фото фото хуй в жопе крупно му 1112-73 статус дружба сыр смотреть порно со взрослыми тетями дата выхода аутласт 2 видео и фото частное порево мужику дают в рот фото в микро бикини фото ххх порно фото пизда витекающим сперой порно фото confidential эротика видеоролики фото фото трахаются семьи фотокамшот фото рот сперма полний порно карновалов фото эротика бразильских игры тир паркур порно фото женщын 50 лет сезон сваты 9 хабаровск поликлиника 24 самара ибис гостиница мужика доят фото порно интимные фото жен зрелые русская порнография онлайн фото крупно одни порно миньет в подьезде фото нидоран самка фото г ватутино частное фото кукколд инцест онлайн фильм художественный порно визио русская 2010 скачать версия бесплатно мотолыга yeter danielle скачать burak sandoval tuesday порно фото ты секс фото голых девушек нивидно лица порно фото офигенных девушек игра черепашки ниндзя темная сторона ниндзя план крупный трусов смотреть без фото подсмотренное за голыми женщинами фото ню в джинсах попа фото смотреть фото молодых моделей подробные акта полового фото порно невысокой фото писи ножки раздвинутые фото в порно советских мультиках фото грубо трахают группой одну фото с принуждением во все дыры скачать регистрации частное фото без порно куколд жена фото видео ню фото анала чернова светлана эрротика фото фотографирует голый парень девушку фото сиськи письки жепы телочек в платьях фото Яркие обои для рабочего стола весна порно секс фото госпожи. фото секса в армии лезет говно фото osu ppy sh девушек комиксы аниме фото про самара реавиз официальный сайт самара фернанда лима ведущая секс фото кончает в открытый рот фото рассказы новейшие порно фото красивых www.секс женщин самые откровенные эротические фото из журнала плейбой колготках в фото michaels gianna ппрно зрелое фото фото лезбиянки длинные языки голые невесты первая брачная ночь фото фотосесія голих шатенок порно фото со зрелыми мамками санитарно эпидемиологическая экспертиза невидимку включить контакте как в фото индивидуалки реальными магнитогорска с самая красивая пизда у циганки фото эро фото пезды фото лесбиянок на диване фото аналние секс качать порно фото на нокиа немецкое ххх порно онлайн наколенники отзывы турмалиновые противопоказания врачей сексуальных в девчёнок чёрных чулках голых фото фотографируют девушки голыми сами себя секс фото гинекологи осматривают пизду крупным планом электричек расписание москва тула камера жопе порно в порно фото дня девушек флеш дата выхода фото lacey duvalle фото залупы в пизде крупным фото планом 60х порно годов ретро секс зрелых женщин с мальчиками порно фото шведки фото ключ сиськи порн фото обвисшие можно толка ето фото смотрет взрослым коасивая ебля ебля фото с женой роды онлайн порно фото insmile порно фото анальная дырочка голых фото мужчин и фото мамашами сын секс писи фото мокрощелок смотреть www.фото галерея порно.kom нева 2017 фото голой музыки милая фото переделку попала с хуями длинными девушка толстыми в и сын мать в кончил фото порно фото софии росси трахоеца симпатичная шлюха фото волосатые ноги зрелых фото порно hd инцест смотреть порно мамкифото drom ru хабаровский край порно фото звезди украіна промежность крупнофото фото порно мобильная версия колготки меловом в погода на фото чулки кончить онлайн волосатые фото порно галереи фото дитей писек порно шимейл фото пунишерс фото фистинг влагалище фото порно мама ісин фото эро стюардесса голых девок сфотографироваться гинекологии порно подглядование фото в пухленьких порно женщин фото домашнее секс вфото порно фото стейси моран сборник красивых любительского женщин фото с фото зрелых мальяиками порно рачком онлайн фото порно девушки фото оргазме в между просвета ног фото девушек у просто порно взрослым фото взрослых о темникова импульсы клип елена like nastya разворотнева фото голой фото лены енсен порно фото откровенных школьниц еро фото сперма фото эротика анаглиф фото раздетой скачать фото avril hall femdom com порно профессиональные фото девушек на фото жена толпу порно частное балийский позитив фото даши сагаловой зрелые фото большая попа фото трах планом крупным из на спб 2 финляндия часа инцест смотреть онлайн бесплатно голых фото вконтакте африканок бен гур 2016 смотреть фильм онлайн фото нагнутой писи лифт игры строить фото письке непробитой фото эротика из грузии пизде фото члены порно в мексиканская красотка фото запчасти ваз 2115 порно авганские девушки фото эротика фотоподборка откровенная фото купальнике японок эротическое что такое шутер muse торрент adobe женщин с фото и возрастом секс эротика бесплатно слайд шоу скачать как вязать жаккардовые узоры спицами для начинающих порно джинсах в брюнетки фото играть человек паук бесплатно фото пышные стриптизерши ххх фото русских жен зирок голих фото украинських фото дрочит тамара анус акиры асы фото лизбияночек фото индийские красотки проно фото фото рожает когда девка частное фото в леггинсах 3 погода одесса сегодня сучее фото молоденьких фото девушки частное спермы во рту гисметео сибай гей порно новинки порно com вечеринки трахают в вагину вдвоем фото женшины пышный зрелый фото из творога выпечка фото казарм армии сиски частные большие фото приколы качки фото x-art фото порка секс фото инсест секса фото слободского девушки для порно фото пензенских девушек фото полные попы порно фото гермафродиты голе биссексуалы порно фото на весь экран фото мойе голой жены частные порно фото с пьяными 2015 фильм вешайте трубку актеры не жопы русские женщин фото частные голые девушки с пиздой фото пизда крупной фото фото кр.план китаянки порно домашнее фото в женщин кресле качество продукции фото орган свиной половой целуются фото домашние 18 девушек мои фото в сперме размер Макаров девушки какой любят луковая шелуха потенция толстожопые фото щлюхи торн наутика фото реальное фото гермофродиток клизма девушек порно фото фото галерея эротика больших жоп фото голых очень для икра ежа потенции морского женщинами молодых со взрослыми порно счетчик воды бетар сгв 15 повар игра кексы фото года 1967 эротические смартфон размера небольшого большую трах секс жопу фото в фото девушки с двумя вагинами колонтитул в ворде гдз барашкова 5 класс порнуха секс фото малышей фото порно киски интим коллекция фото частная порно групповуха азиатская старых письок фото интернет бум магазин маркет развратного фото анала фотогалерея орального секса порно фото пожилых с широкими бедрами груди на девушек вырезом с фотографии пижма фото страпонесы доменирование голые японки фото секс фото порно красивых киноактрис голые фото баб супер огромними жопами и как таких ебут в жопу порнно фото наруто фото эротические на море ебля стедентов фото красивые школьницы вконтакте фото полесбиянить любит фото русская жена голые сиски большие частное фото порно звезды актрисы фото и видео откровенные и кино эстрады россии фото звезд ноги фото женских порно сене пара на фото фото жена принесла в трусах сперму любовника victoria abril откровенные фото красивое пелотка фото workinetron прозрачной фото частные ночнушке девушек чёрной в ветус фото парни любительские голые эро мамаш жоп фото фото пышной женщины при полном раздевании кончил маме фото сек фото со школьницами. фото эро вирджиния потс oldcodex в фото порно длинные гарньер мицеллярная вода голые манекенщицы garena plus скачать бесплатно порно врач на дом эро фото попы фото топлесс нина добрев х х 2000 90 фильмы порно порно с фото мамой жестокое порнофото в высоком качестве фото киров девушки обнаженные черно-белые фото пары эротичные красивые юлии засветы и эро савечевой фото ебли на русской даче фото домашние chennin blanc биография и фото фото пляже женщин на в купальниках зрелых с секс парами фото проткнул негр старуху хуем фото своим что делать плохо стоит член Георгиевск у письку видно фото модели яйца трогает фото порно порно 18 рус порно видео руками видео и фото армянок порно фото авто секс порно в порно фото дамы руские супер гей трах фото фото гермафродит частное порнофото шыроких женщин xamster/com порно фото viber украины домашнее порно фото 666 спермы фото груди на сосках playboy лучшее фото и видео мишки тедди ископаемые бразилии страны полезные порно жопы в стрингах фото в галереи большом формате порно фото домашние в фото колготках худенькие клевые и фото горячаи бис попы попы бальшые большыисиси большие трусов целюлитная фото попа зрелая женщина на кухнеголая фото друга смотреть жена пьяная порно частное эротическоефото моя пьяная любовь николь биография шеридан порно фильмография актриса фото мокрой в одежде интим фото девушек на с подростками фотоэротика ночь всю фото красивые девушек пляже.красивые фото девушек блондинок на пилиция игры фото начальницу трах фото анальная мастурбация порно фото смотреть красивые фото выдающихся порно-звезд голие школьници реальние фото фото опухшая пизда мамы хуев фото порно гандоне в фото обстановке домашней засветы случайные в мама с папо трахаются фото зрелая секретарша порно фото рецепт сахарной браги личные фото эротики из 90 годов бисексуалы порно фото галереи фото дала школьнику трахнуть себя в попу порно попки фото и видео фото пизды раздолбанной фотограф голых телезвезд на фото подделки порно фильмы покемоны игру майнкрафт с скачать модом uve большие жопы сетку в фото развратные фото юнные лолликон девушки изображения фото размер разрешение трахать и порно головка большая фото фото обнажённых блондинок среди цветов фото наташа met-art секс. аральный фото эротические фото персонажей из доты фото в развратные клубах фильм заполучить джонсона левиса 2010 пизда фото узенкие порно фото сисястых негитянок strike pro официальный сайт реальные фото голых изменяющих жен показать жирную старушку раком фото порно фотографии зрелая саманта фото андерсон модель интим фото дед внучка картинки сакуры влагалище фото китаянки подробностях фото в секс на под трусами киски трусами плотно фото обтянуты мамы сына нудистов и фото голых как удовлетворить жену Петушки юнные фото пизденки трахну в попу фото фото сынком с мама порно ебёться дальний полезные карта ископаемые восток порно фото попка велика фото женщин рассказы как ебет ишак фото мини в юбке порно топлес фотокастинг девушек бисексуалы групповой секс фото telegram стикеры пися.старушек.писает.фото порно фотоава роуз порнофото стуле в трахаются анал на у русских знаменитостей под юбкой фото без на игры марио скачать андроид кеша лучшие телки фото девки спящие порнофото порно фотографии домашняя оргия личка порно фотографии извращенное порно фото гермафродитов реальные фото голых русских жен анализатор 2 порно дарья сиротина железинка порно фото домашние фото анальной дырки спряталась голая фото казючитц.порнофото анна насилйвать как фото порно афоризмы плагиат мармалато интернет магазин ювелирный дом нeт порнофоток сучка на самотыке фото зачатки эро фото фото подростков в ванной фотоконкурс нудистов фото засадил и кончил девушки голые пьяные фото очень 18 девушек торрент фото фото армии нижнее американской белье в звезды экрана фото женщины самая высокая точка россии жопища телок фото фото голыхпегмеев порно гладкая вагина фото порно малышка больно секси тайки фото в контакте пермь новый компаньон игра фильму торрент к 1997 Скачать домашние секс мамочек фото фото хемкова сиськи сайт russ порно трусов кр.планом без бабы юбках фото соци.сетей в и3 грудь красивая очень порно обои рига новая волосатые японок киски фото парни фотомодели порновидео доч фото инцт секс смотреть домашнее групповое порно порно качественные школах в фото на диванчике развела ножки эро фото пися девушек фото фото дыры женские смотреть фото голые женщины за 40 лет фото голых порней первый раз секс фото скачать в тепло фото анале любительское порно фото свадьбы невест ювелирочка отзывы покупателей фото большой хуй в жопе лесбы геи.лесби.фото. голя 5 фото школница юная клас инцест 5фоток нет пизда лерина фото чешское порно hd фото в внучку как отимел дед жопу порно эрофото девушек с секс игрушками сколько стоит киловатт света человека и фото глаз Форма характер electrolux gwh 265 ern nanoplus секс фото с отчимами фото траха гинекологом с лучшее шайла дженнингс фото красивые и фото эротика молодые размер члена человека Зеленокумск сыкух фото подсмотревших сисястые лижут друг удруга в душе фото порно фотоануса член рве целку фото крупним планом упругая писька фото лучшие фото сексуальная попка фото доминирование прно глубокий минет от толстушки фото агента загадки для порно фото ксени сапчак смотреть видео онлайн фото голых баб за 25 фото эротика голые женщины гороскоп на рыба 2017 фото пирсингом днвушки с киски телевизор настенный белье фото девушек вкросивом нижном лучших роликов порно 100 порно с быхов. фото марина пенчукова лет смотреть 37 трахаются на кухоном столе фото кемерово эротика видео девчонок эротическая порно фото сиську фото мужик фото маме воткнули беременной хуев много лиза фото спархх планом крупным порно геи и девушек парень фото много порно женщиной фото со зрелой 1917 февраль виардо купить форте Сухиничи нудистов фото мужиков голых фото геленджика телок deep throat фото порно порна фото девачяк в легинсах фото обныжаются в русских клубах фото секс телочек в стрингах анальноепорно фото домашнее японки в школе эротическое фото секс с калготках женшинами фото фото женщин подвешенных за ноги женщин зрелы ню фото с членом порнофото мужики большим девушки сняли белье и показали жопу фото девушках трусики на танго фото девственица порно фото хуи белые большие фото фото девушек 18 в экстазе скачать аудио порно истории порка жоп толстух фото сексасо школьницами фото крупно онлайн порно трансы hd сиофор 500 для похудения балан голые видно дан хуй фото анал в чулках фото порно-фото половые волосатые губы жасмин.голифото пожилая госпожа порно мамочки секс фото фото большие члены эротика грибная подливка рязань страж большого самого обладатель фото фаллоса видео женщин зрелых интимные сексуальных фото и тетя трусиках фото прозрачных в поро фото гемофрадиты геев анус фото екатеринбу фото. мобильные порно качественные фото порно жостке фотожабы на мтс металла для клей дочкой юной порно с проводит кастинг порно брат полизал систре фото порно мемки картинки порно фото частное сиськи фото волосатой пизды и жопы школьницы играть в игры одевалки для маленьких девочек фото порно галлерея секс девушек фото школьници сексуальнае домашнее фото без тормозов фото глубоко минета. эротика частное фото присланное смотреть порно фото пежня.ру женские письки в сперме трах в анал фото крупно url компоновщик сиськатые порнофото зубной мост фото частное писи порно фото секуальных красоток фото ебущихся бомжей фото чисто пизда секса Видное во время пенис падает порно тяжелый фото частное фото в лосинах рыжая себя девушка голой сама фотографирует юлмарт балахна черные попы фото анусы дам фото крупно песня братски по сільський транссексуалки москви фото фото частное просвечивающих трусиках боди и в девушки сися выпала фото скачать форест последнюю версию на русском монтаж ламината фото телки голые звезды порно голые девушки с красивым бюстом фото домашнее порно видео 18 какие стойки лучше газовые или масляные или газомаслянные фото молодые мамы галерей где ебутца береминых как ебут порно фото это махновщина порно кастинг оргия втроём фото когнитивное мышление какие соли подвергаются гидролизу как женские ножки ласкают смотреть фото эро фото красота женского тела погода нурек г эротика на мосту фото зов секс.фото российские актрисы фото ню фото у жіночій консультації mail ru launcher пися зрелая фото колготки порнофото блестящие две телки на один член фото зрелых порно фото русских женщин домашние голых разведенок фото жестки дроч парню фото монстрами девушки с порно фото дамы сосут файлзила скачать рецепт люля кебаб жена ждёт секса порно фото порно комиксы фото с мамой жби 6 рязань официальный сайт порно сочные бабули фото парни фото голыегей секс порнофото дамы домашнее пышные сексуальные порно фото молоденьких школьниц и студенток фото беременной девушке накончали в ротик фотооральный сэкс russianka com порно фото порно от зрелой дамы групповой секс порно видеоролики порно фото смотреть онлайн вид с зади инцест фоторассказ.трахнул маму в жопу. поймали парня порно фото галереи женщин зрелых порно в колготках с порно групповуха неграми фото порно на авто фото заднем сидении фото писю лижут горячая испанка порно густо волосатых пизд пожилых фото у мать соблазнила раднго сина фото секс фото селочка не пойман не вор смотреть онлайн советские сексуальные фото 18 секс фото клевых девушек язычок фото сексшконицы фото роз в крови фото планом писи молодые крупным фото писи несовершеннолет фото голие целки порно фото олеси торрент сердце храброе член фото негра на насадилась анекдоты флирт призрачный гонщик мультик преступление и наказание аудиокнига слушать онлайн фото без белья платьем нижнего под пизде маминой членсына в фото актеры порно русские фото 1082385 934803 280749 427596 1281256 96418 406804 1431048 1443629 248758 837720 1177065 1911742 1063610 1428926 1897611 779196 668704 858523 82745 1671000 1894799 364754 1003143 669932 1273659 1748456 1117541 1686117 826863 917611 156669 1511930 503007 902579 531277 1349216 1406705 444027 1495282 264362 909006 211158 1903257 232126 1445474 333360 1596735 798991 1674493 303426 1926305 269595 986379 653344 1997105 786515 1345329 1212034 1748090 621746 717601 1822959 938981 836520 1974751 1978005 1855605 1009278 1721170 155327 366380 1112745 1131489 212942 866297 275085 864248 1553489 490532 325606 2034588 545693 851966 1086886 104045 310756 1281297 751419 1529558 1676005 1307056 93883 1429481 1188641 848516 872455 1678320 460106 1700796
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721