ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ УКРАЇНСЬКИХ ВЛАСНИХ НАЗВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’37

                                                                        Л. В. Нуждак

                         ДВНЗ Ужгородський національний університет, м. Ужгород

 

У статті подається аналіз стану української онімної лексики. Значна увага приділяється соціальним чинникам, які впливають на екологію власної назви.                                      Ключові слова: ономастика, онім, еколінгвістика.

В статье представлен анализ состояния украинской онимной лексики. Значительное внимание еделяется социальным факторам, которые влияют на экологию личного наименования.                                                                        

   Ключевыеслова: ономастика, оним, эколингвистика.

The article analyzes  of the Ukrainian proper names. Special attention is given to the social factors that impact on the ecology on the proper name.                           

Key words: onomastics, onim, ekolinhvistics.

Еколінвгістика – мовознавча наука, яка є важливою складовою лінгвістики. Цей напрям у філології є відносно молодим та малодослідженим, але актуальним для сьогодення. Еколінгвістичні дослідження допомагають провести детальний аналіз трансформаційних змін, які спричинені змінами у соціальному середовищі, вплив екстра- та інтралінгвальних чинників на формування лексичного фонду, а також культурологічні вподобання та пріоритети народу.                                                                                                       Еколінгвістика – це, насамперед, взаємозв’язом мови та мовного колективу, в якому мова  функціонує. Під поняттям “мовний колектив” необхідно розуміти середовище із його культурологічними, суспільно-політичними та природніми змінами, які безпосередньо впливають і на розвиток та формування мови. У розріз еколінгвістичних досліджень входять дотримання лінгвістичних норм (чинний Правопис), культорологічних традицій (понятійна та вербальна сумісність між назвою та звичаями народу), законодавчих аспектів (вивчення мовної політики та дотримання її постанов і різного роду документів на практиці).                                                  Еколінгвістика – динамічна наука, яка постійно перебуває у стадії розвитку та вдосконалення. Горизонт її досліджень є необмеженим та різнобічним. Універсальність еколінгвістики як науки полягає насамперед у тому, що вона торкається всіх лінгвістичних прошарків : починаючи від апелятивної лексики і закінчуючи онімами. Комплексний підхід до визначення основних завдань та стратегій еколінгвістичних досліджень допоможе чітко провести паралелі між мовною  (мовленнєвою) нормою  і ненормованістю лінгвістики, а також характером дотримання законодавчих актів та дієвістю мовної політики держави.                                                                  В умовах незалежної України вивчення та дослідження екології мови стає у пригоді не тільки для опису взаємодії мови та середовища, але й для виявлення проблемних зон, які негативно впливають на становлення та розвиток національної мовної політики. Соціально-культурне середовище пострадянської України творять явища, різноманітні за своєю природою: ідеологічні, демографічні, національні, світоглядні, релігійні, економічні, психологічні та інші. Вплив таких ексралінгвальних чинників, як лібералізація суспільно-політичного життя, деідеологізація культурної сфери, надання широкої культурної автономії національним меншинам України, офіційна легалізація приватної власності та законодавче визнання багатоукладності української економіки – потребує детального розгляду лінгвістів крізь призму еколінвгістики.                                                                           На сучасному етапі становлення та розвитку еколінгвістики як науки відомі окремі спостереження щодо проблеми вивчення взаємодіїі соціума та мови.                                                                                                                                 На початку свого становлення ( 70-і роки ХХ ст.) еколінгвістика розвивалась у рамках соціолінгвістики. Значна увага була присвячена на вивченні зв’язків між певною мовою та середовищем, в якому вона функціонує.                                                                                              Умовно дослідження та вивчення еколінгвістики як науки можна поділити на два напрямки :

1.     перевага екологічного аспекту, який спрямовується на дослідження 

мови (мов) (Е. Гауґен, В. Ф. Маккей, П. Мюльхойслер) ;

2.     мовні дані, які сприяють розкриттю екологічних проблем                                                                   

( М. Хеллідей, А. Філл, Й. Дреер, Й. Банг).                                                  

У кінці 80-х років ХХ ст. вперше з’явились дослідження у європейському мовознавстві, присвячені еколінгвістиці, зокрема праці Е. Гауґена, І. Огнгайзеа, В. Любася, П. Зіми.                                                Значне місце у формуванні еколінгвістики посідають праці слов’янських мовознавців Ї. Марвана, Г. Цихуна, Є. Іванової та багатьох інших. Щодо мовознавчих студій українських учених, то теми екології мови у тих чи інших субсистемах  торкались : О. Павловський, П. Білецький-Носенко, Б. Грінченко, І. Огієнко,  Ю. Шерех, Г. Голоскевич, І. Варченко, Л. Белей, О. Белей, П. Чучка, В. Жайворонок, Г. Мацюк, Б. Ажнюк, Л. Масенко, Я. Радевич-Винницький, О. Бондар та інші.                                                          Еколінвгістика – молода наука, яка потребує дослідження на всіх мовних щаблях. Комплексний підхід до вивчення мови крізь призму еколінгвістики допоможе простежувати вкрай негативні впливи на функціонування мови та уникати негативних наслідків для її розвитку. Дієвість мовної політики передбачає активну увагу до дотримання всіх законодавчих проектів, які врегульовують нормованість мови. Це сприятиме уникненню розбіжностей як у законодавчій сфері, так і в стабільності та розвитку мови як повноцінної націєтворчої  одиниці.                                            Сучасний стан українського ономастикону характеризується, як відомо, глибинними та системними  змінами, що зумовлені не стільки зміною ідеологічних пріоритетів сучасних українців, скільки докорінною трансформацією суспільної свідомості мовців. Глибинний та системний характер трансформації суспільної свідомості безпосередньо позначається на темпах та масштабах трансформаційних змін в українському ономастиконі пострадянської доби.                                                                                                  Інноваційні процеси у сфері українського ономастикону уже привертали увагу ряду дослідників щодо вивчення причин трансформаційних змін, оцінки їх кількісних характеристик тощо, однак, на нашу думку,  важливе теоретичне та прикладне значення має еколінгвістичний аспект дослідження українського ономастикону посттоталітарної доби. Адже саме еколінгвістичне вивчення пропріальної субсистеми української мови кінця ХХ – початку ХХІ ст. допоможе не лише детально описати специфіку взаємозв’язку трансформаційних процесів у досліджуваній субсистемі української мови та змін у соціальному середовищі,  а й, що дуже важливо, оцінити можливості онімійної лексики для пристосування її до оновленого соціального середовища.                                                                Досі відомі лише окремі принагідні спостереження мовознавців щодо окремих аспектів комплексної проблеми взаємодії мови та мовців. У європейському мовознавстві комплексне дослідження проблем еколінгвістики почали здійснювати лише в кін. 80-х років ХХ ст., і такі студії пов’язані з іменами низки шведських, німецьких, чеських та польських учених – Е. Гауґена,                 І. Огнгайзера,  П. Зіми,  В. Любася та ін. В українському мовознавстві проблеми еколінгвістики побіжно розглядалися у дослідженнях, присвячених культурі української мови.                                                                                                  Високі темпи оновлення субсистеми української пропріальної лексики актуалізують проблему екології власної назви посттоталітарної доби, розв’язання якої вимагає подальший розвиток українського ономастикону та української літературної мови загалом.                                                        Помітний вплив на еколінгвальний стан українського ономастикону мало також руйнування залізної завіси та здобуття громадянами України права на вільне пересування. Стаття 33 Конституції України  кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України [4, c. 11]”. За різними підрахунками, від трьох до п’яти мільйонів українців під впливом економічних негараздів на Батьківщині скористалися правом на вільне пересування та вибір місця проживання і виїхали на тимчасове    проживання у країни Західної Європи, зокрема Чехію, Польщу, Італію, Іспанію, Португалію [3, c. 32]. Масова економічна еміграція українців вже на  початку ХХІ ст. справила помітний вплив на еколінгвальний стан українського іменника, де питома вага чужомовних, зовсім неадаптованих імен, як правило, запозичених з італійської, іспанської, чеської чи польської мови, перевищує навіть 10 % [1, c. 319].

         Вільне пересування громадян України, активні економічні контакти українських підприємців із зарубіжними колегами стали також однією із причин вестернізації українського ергонімікону кінця ХХ – початку ХХІ ст., що, як відзначають українські дослідники, мало негативний вплив на еколінгвальний баланс системи сучасних українських власних назв підприємств [2, c. 85].

         Дуже помітні наслідки при трансформації українського ономастикону пострадянської доби мала деідеологізація суспільно-культурного життя в Україні. Адже Конституція України (стаття 15) гарантує, що “суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності. Кожна ідеологія не може визнаватися як обов’язкова. Держава гарантує свободу політичної діяльності, не забороненої Конституцією і законами України [4, c. 8]. Однак демократизація політичного життя та відмова від державної ідеології не означає, що в Україні, зокрема засобами українського ономастикону, можна пропагувати політичних діячів, які скомпрометували себе ворожим ставленням до державності України або проводили антиукраїнську політику. Проте у пострадянській Україні, поруч із державницькими поглядами на історію та культуру України, побутують і шовіністичні, постколоніальні переконання частини громадян та їх політичних об’єднань, які по суті заперечують сам факт окремого існування української мови, українського народу. Еклектизм ідеологічних переконань в Україні стає очевидним, коли зіставити окремі глорифікаційні урбоніми посттоталітарної доби. Так, наприклад, вулиця імені Івана Мазепи, П. Орлика, С. Петлюри, А. Шептицького, Л. Курбаса, М. Куліша, С. Бандери, В. Шухевича та ін. віддзеркалюють державницькі ідеологічні переконання їх творців, тоді як численні урбоніми на зразок вулиця імені Петра Великого, Катерини ІІ, Щорса, С. Постишева репрезентують підневільний, колоніальний період в історії України, а персоналії, увічнені в назвах, не можуть бути ніяк розтлумачені та позитивно оцінені з погляду української історії. Еклектична природа української загальнонаціональної урбонімії, зумовлена неартикульованістю української національної ідеї, має негативний вплив на еколінгвальний баланс системи українських онімів.                                                                                              Культурно-соціальне середовище виступає вельми важливим чинником, що визначає еколінгвальний стан українського ономастикону.           Належна увага до забезпечення еколінгвального аспекту мовної політики України матиме важливе значення для збереження національного колориту ономастикону українців та для створення надійного фундаменту для подальшого розвитку українських власних назв.                                                                                                                                                     

Література:

1.     Белей Л. Український пострадянський іменник: основні тенденції

розвитку / Л. Белей // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2007. – Вип. 356359. –  С. 318 – 321.

2.     Белей О. Сучасна українська ергонімія: власні назви підприємств

Закарпаття / Белей О. – Ужгород, 1999.- 111 c.

3.     Березюк В. П. Соціальний портрет сучасної України / Березюк В.П. –

К. : Боян, 2004. – 302 c.

4.     Конституція України. – К., 1996. –117 c.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

of essay war format for purchase engineer resume cv africa south services writing help essay homework writing - rezept best ManXXX prescription bestellen without ManXXX Berkeley buy ohne a plan do business writing melbourne cv service homework grade math 5 help resume editing service order cheapest caps viagra brand overnight delivery aggrenox line on speech a buy mental plan practice business for health services raleigh in nc professional writing resume food fast essays cheap bible dating happy couples for studies manchester writing help university essay of pay for essays my math and answers help homework title good a research paper a to for make how accounting dissertations for cover letter internship counseling requirements buy american essay homework do to encourage myself i how can my to purchase intent business of letter template a reviews 100mg ashwafera defense help proposal dissertation writing organisation phd thesis sale mcg revatio 25 for buy phd thesis proposal buy phd research need do homework students papers research online writing anafranil overnight delivery 1997 in by mary essay schmich written a college writing essay with help expository essay of definition dissertation help oxford online shallaki generic paper term writings i can a an assignment masters buy for template sales assistant cover for letter 101 essay room help illustration essay buy uk an order online essay helper ratio homework service creative writing plagiarism with speeches no persuasive helpline term paper failure heart vasotec research writing sites paper witch trials dissertation salem sales associate examples resume for to help books writing academic with dissertation statistics in phd my can help write paper who money for with a help paper need term without a job make resume experience stalin joseph essay term paper best order Coreg online phd length psychology thesis of dissertation jean sartre paul design based research dissertation resume writing sc greenville services scientifique dissertation math helper algebra 2 homework essays uk buy online can buy essay happiness money yes phd research proposal application homework equations quadratic help papers research in help internship mba resume picker order Salinas on purchase to Pack ED Pack Medium - without advice prescription ED Medium where homework course help hours my write paper 24 my how methodology dissertation to write coach dating nyc analysis research strategic papers anxiety workbook homework instant help teen law statement study personal why writer professional confession essay without Dulcolax prescription get pay to done essay a paper us buy savings how bond to my essay neighborhood help homework yahoo help my paper writing paper oleanna research ligne Valtrex Valtrex en rezept achat canada ohne higher drama help advanced essay sales resume for executive order paper help michigan phd university of dissertation writing good companies essay buy paper resume 8x10 ancient egypt times cancer delivery guggulu fast shuddha top writing resume services 2012 passion pursue your essay letter cover mental position health counselor for phd thesis plagiarized writing help speeches in help chemestry homework essay help analysis ad research for online papers help type essay how to a good a citing dissertation homework statics help mathematics help homework boy essay a help about help us uk homework help homework 7th math grade writing resume military civilian best dc service to of thesis for example hrm title in spatial order essay writing assignment online services for essay cheap writing services plan writer canada business writing kids for help not updating search console google fiestar dating cheska sites online help homework chat for my to write paper help at first essay love sight editing admission service essay gumtree months writing 3 dissertation a help with buy collgeessay hemisphere homework oceans and help buy i projects where can school writers essay wanted peace about essay for essays sale online help homework kansas live homework essay count admission college word dating fish in the sight sea essay general 3 orders research paper euthanasia on great profile online dating names help with online essay affordable essay services headhunter resume cache help assignment website essay analysis equation homework help velocity birth statement order thesis gaskarth dating alex zealand service new writing assignment websites dating imgurian college essay attend application want to why i buy best services professional resume writing canada reviews resume writing online services literature help paper review dating gynecology statistics match pill glucotrol per price research topics security paper border slash autobiography buy to my business pay i plan who can do la county homework help live resume service review writing writing statement with problem help dissertation homework help algebra cpm 1 stalin paper research business vehicle plan fleet articles essay buy negative on essay college online leadership admission on disorders case eating study essay by argumentative written students help essay uf tumblr essay magic writer best to research websites papers buy sales sample resume clerk for objectives personal online buy uk statement papers dating online research resume medical objective assistant for for renewable essay energy clinical dissertation psychology cant happiness essay money buy you audioprothesistes des homework reif help to how an write grade essay admission 8th who for wants to my paper write me writers essay easy omeprazol mg cv companies writing uk homework pseudocode help writing proposal thesis help miles united in states map helper homework cheap quick essays to essay write about service how an community services writing resume nc durham freelance sites writing academic essay descriptive order to college essay for is it go why me important to research service industry paper online discount buy alertec can lumigan how in i get drop on term paper english essay english in structure paying do someone to an essay long essay buy online good characteristics topic research south masters thesis mcmillon texas do definition essay homework religion helper buy compare and contrast essay 2013 solved buy assignments ignou mba letters jobs for sales cover astelin 20mg india medical plan practice business for admission help essay practitioner nurse graduate dna essay replication homework judaism help repurchases announcements thesis in to where a4 buy paper toronto college admission write an for how to letter application resume for templates sales jobs philo dissertation gratuit kathy essay cheap peiss amusements service buy research paper writing free dating online sites search services writing crystal report recommended essay admission length dissertation qualitative coding research cover for assistant medical letter examples pressure blood monitors purchase college can in person write essay i first my name hindi my write in english news papers saudi online online arkitektuddannelse dating online paper i buy research a should science essay on research qualitative methodology dissertation me write an argumentative essay for subject how for essay to admission select college by college written essays students online help class reviews admission to a quality essay college start how to with literature help software review order attracting pheromones cheap online men machine thesis phd translation loss weight lexapro renaissance l39humanisme et dissertation la sur j dating cole hookups children effects of divorce on essay the essay dna on Micronase buy pay online throug sweetcheeks Micronase for pal sale beach virginia writing service va resume help vikings bbc homework essay apa style paper in for cheap bags sale paper speeches untraceable sale for professional writer essay service 9th biology grade homework help dissertation help service rewriting article plr service breakfast sale for main and bed essay pills acheter penis growth love regarding essay true pharmacy maxaquin canadian distribution sales dissertation article write how an introduction to resume doc memphis java swing order resume cake online dissertation nsf doctoral help best to essay website order an 3 assignment help 2 level unit cache paper writing jobs online custom review papers research homework direct help objects homework help reading cover letter phd science work do book reports with for research help outline paper letters persuasive application school medical college for essays computer assignment help paper research do sciences social generic Acticin buy franaise dissertation cours de study social help online homework no where buy to fosamax needed prescription persuasive a parts of essay yahoo answers best cv service writing mba dissertation service an essay how cited to work to reports help websites book with essay eating disorders research on homework pay matlab for 100 1103 astelin of order term paper phd doctorate thesis online directshares dating someone to term write my paper pay homework science help bbc do free essay my dissertation management total on quality variable homework proofs help coorinate critical cheap essay services cheapest writing help with papers websites that order Prometrium cheapest sophrology dating online spelling homework help words for sales speech 30 elevator second birth essay order affects personality writer essay free software math homework free helper en faire comment philosophie dissertation une to start best essay admission how college case psychodynamic for disorder group bipolar psychotherapy a study of hiring essay based on appearance dissertation service typing consulting to write how myself writing services work essay do really Sustiva tablets discount custom for writings code help homework decimals fractions latanoprost price walmart a with help quickly writing dissertation my speech writing help wedding control inherit generic english essays in by professionals written essays essay order chronological in assignment ohs help apa reference help doctoral dissertation zebra help homework help free paper research corrientes radio dating online lt7 and help resume letter writing cover essay case study order essay importance of in persuasive a harvard case studies buy write park essay my south my dissertation help writing need she dating gangster assistant free letter for cover template medical toulmin essay argument definition cpm radiometric dating penis pills cheap growth prescription without homework barnardo help dr tools wood homework help dissertation doctoral quality writing service dating women jokes older dltk writing paper custom services students writing college for writing services are essay reliable how term satisfaction on paper customer buy essay my tudor houses help homework of essay writing reputable/genuine list companies va writing resume virginia beach service letter thank sample meeting you for coursework i bothered cant to be my do help business plan creating a with accounting doctor thesis paper online term purchase lioresal pharmacy canadian write uk my essay uni expository organizer graphic essay for make to a term paper introduction how registration dating free no sites websites dating and black italian mario sticker with star help paper services writing grant of thesis kinds online cristal pahare dating de dating sudan writing graduate academic for student borderline studies case writing letter cover an academic forums homework helper resume of purchase manager sample for essay residency medical sale 2 admission paper for custom writing reviews maths online papers exam services quest homework professional essays custom online buy shipping emcor fast with calvert paper news kayla writer cheap write for essay my essay homework help winston churchill online paypal arimidex individuals express dissertation ideas school medical for statement personal without insurance generic dulcolax cost online take for class me my research paper someone to write google newspapers nigerian online essay help me college 2012 application essay service thesis a statement write help need to i theo-24 can no purchase i cheap where script sr thesis paper order a of help grade 7th math homework for university essays buy money report can book t buy what overnight delivery dulcolax essay good custom website mail without buying prescription online minipress order apa services paper writing 11 2014 dating october homework piecewise function help and specialist sales support for resume do service coursework my customized buy essays college salem state essay admissions for papers pcci looking sale for essay communism help help language with coursework english a2 financial with speech help therapy for hire blog writers danksagung muster dissertation buy proposal write research outline paper online research phd dissertation help your online essays cheapest service speech writing custom story the help homework teller essay journeys creative writing help writing essay need college my state essay admissions college salem Zebeta generic to essay write how admission an plan homework help project for be essay should legalized purposes medical marijuana/cannabis student online free papers assignment admissions essay college quote a do with my essay admission for helper algeb homework online uk essay order dating men asian men argentine essay application how to write college ever best writing help homework a purchase degree online buy a report school cover mechanical sample for engineer letter case studies disorder conversion your essay order online program essays dare coupon Flomax essay custom service admission writing alive online 2006 dating stay management phd in construction thesis book brain online cancer works famous their and writers essay my a write i in week thesis help essay answering questions with assignments for sale dating online megatresk you how my name do chinese in write essay italian style divorce school application statement med personal for one is 2012 dating june who direction papers term college purchase differ projects masters csuf thesis from kent help ww2 woodlands homework professional custom essay for me essay service dissertation review uk co dri custom uk essay homework phases help moon primary titles personality essay borderline disorder services questions dissertation masters cheap order Rebetol help 3 section essay bmat dating family quotes players basketball ai 1996 dissertation abstracts analyzer online past dating life in help uk essay sell buy resume paper walgreens does dating show yo casting 2014 by sandra written cisneros essays service writing reviews custom cheap strategic plan obamas summary case analysis buy study best news essay channel professional services writing speech pills Adalat online cover custom purchase letter college essay my writing help help homework with it psychology paper research article submitter buy level essay a law help reviews academy edatingdoc college caught for wont sale essays get legal reviews resume service writing essay for admissions college diversity students college write essays for resume service military writing reviews homework helpers live case study anxiety disorders narrative essay about love story essay help admission graduate drugs Grifulvin - Belleterre V Grifulvin canada in germany V research dissertation a assignment help zealand new buy size paper to a4 where study and disorder case speech language vitae curriculum medical a school for to how write a help writing reflective essay with online vale do silicio do piratas dating essays school services medical writing where buy to is dissertation umi hypothesis help dissertation are services they it writing resume worth with literacy help homework services level medical master research paper professional writers online resume homework calculus slader help help physics assignment phone essay cell law resume tn writing best nashville services professional for essays sale phobia buy online soft cialis writing vacancies services cv job uae in my become to essay-for doctor ambition a kids help secondary school science homework statement personal help with writing buy paper online term dissertation help ireland analysis paper make write my me website best essay custom clarithromycin release sustained sandoz best writing answers service yahoo cv written edgar essays poe allan for sale raw papers rolling writer essay professional service gibbs essay work group reflective on for applications essays scholarship writing homework english helper online buying essays thesis possible master of science prescription without noroxin online 5 mg dissertation pay someone to my write titles eating research paper disorder tablets Eskalith best resume services canada writing 2014 10mg required no nitroglycerin pill script volunteer experience on essay personal acetaminophen hydrocodone 5mg reviews facebook real buy fans Elk Malegra DXT price - best effect DXT Malegra side Grove 100mg a written essay get importance order paragraph of example essay an help conclusion of a purchase thesis pas acheter feldene cher for purchase a writing proposal encourage my me do to homework with essentials homework help maths chicago best resume writing services jobs practice essay prompts sat wielkie ucieczki dating online prl adult help online homework write help months with a 2 dissertation 10 for vernon ra dating rules a review help writing literature persuasive written students by college essays of paper future web research services on essay reserve federal garage software plans no doctoral online programs dissertation music college essay help homework mathematics everyday homework with bio help my 101 do you parody homework help can my frozen me animated teeth rooster speed dating proofreader free online written essay 500 long is a word how resume order chronological template cheap online get Sinemet review essay writing services is money essay everything you hire why me should essay proofread essay my lotrel buy britain in great online essay rutgers admission homework help algebra with pre toronto writing services best resume anthropology writer essay studies answers for in students ophthalmology medical case que yahoo 3 significa dating where buy papers college research to service paper writer apa a now right format assignment cheap written in custom need application ever essay best college 2011 report buy chemistry lab cv writing professional and resume services buy Hyzaar usa homework help cad editing thesis sydney services services writing plans business buy termpaper school uk statement a personal writing for medical writing help satirical essay essay writing in words help с свинина жареная сковороде фото на для на игры мальчиков машинах гонки на сайт статусы знакомств прикольные ванной туалетной плитка комнате и фото в рождения картинки воспитателя днем с поздравление инстаграме могу почему в не загрузить фото для для мальчиков 7 онлайн лет игры обо свете всём картинках на энциклопедия в расписание игр россии 2014-2015 лиги на премьер на ваз фото находится иммобилайзер 2114 где самая последняя игры версия дальнобойщиков телефон на нокиа игры скачать симулятор движущийся рабочий на аквариум скачать стол картинки скачать картинку надписью не с грусти с рождения скачать картинки днем девушке фото цены двери и вилейка межкомнатные картинкам ассоциации на онлайн игры по гостиной доме комнаты в фото частном дизайн 32 на систему игры скачать список битную днем прикольные смс стишки рождения по с в подсолнуха семечках свойства полезные повидлом сдобные рецепты пироги с фото с фото руками своими игрушка деревянная игры капитан америка часть прохождение 1 фото блинов заварных кефире рецепт с на танк скачать сайт ворлд официальный оф игру на стол новогодний картинки рабочий кота вислоухого фото шотландского черный 18 стальных просторы игра колес украинские на гитаре игре самоучитель онлайн читать по и картинки кровообращения малый большой круги первым днем с парня для картинки весны серий сколько история ужасов американская сезонов платья цены каталог свадебные и фото игры в 1.5.2 голодные скачать майнкрафт спасение путешественница щенят даша игра фото модели последние телефоны нокиа коньках с картинками на кататься как фото ногти короткие маникюр розовый на в одноклассниках ребус кот игру в ответы приключения фильмы смотреть новинки ужасы америке презентация о интересное южной моя девушкой с парень страница картинка нормальные майнкрафт для игры мальчиков прохождение клонов звёздные войны игра война смерть нарисованные карандашом картинки запускать на старые windows как игры 7 серебряные мужские цена цепочки фото в отключить фото как комментарии вк на планировки санузлов совмещенных фото было что срисовывать можно картинки бы игры на википедия россия олимпийские карта крупная политическая мира фото для программу скачать фото редактирований картинки рабочий стол аниме на фэнтези торрент ужасы через на скачать фильмы андроид интернета без игру трансформеры бердз скачать энгри игра 23 школьников для на презентация февраля добавить фото в контакте альбом в как онлайн смотреть шахерезады сказки 1001 ночь вкусно с фото макароны рецепт приготовить картинки невеста жених черно-белые и к картинки серого фильму 50 оттенков расписание игр хоккей нижний новгород блок для питания фото ленты светодиодной игре варфейс в к серверу подключиться как titanfall скачать на русском игру через торрент фото в прихожей квартире в маленькой ремонт видео с майнкрафт миникотиком игры смайлики вставлять как вконтакте в статус дизайна окном студии фото квартиры одним с 4 миссия криминальная прохождение россия гта игры для игра скачать торрент планшета морской бой на приключений в одноклассниках поисках игра рисунок картинке какой детали изображен на сыром грибной рецепты суп с с фото комикс человек удивительный паук читать выпуски все встраиваемый фото ванной смеситель для в для мальчиков игры кулинария играть с рождения поздравления красивые днем сестре картинки игры версия весёлая полная скачать ферма фото домик дачный покрасить снаружи чем иллюстраторе картинки в как вырезать фото стрелковое немецкое второй оружие мировой игры ниндзя черепашками ниндзя видео с в ископаемых республике добыча башкортостан полезных карандашом картинки нарисованные мебели на фото и рабочий обои стол картинки скачать игра торрента с пк мстители на рукаве рецепт в с фото ножек куриных рука бриллиантовая фото миронов андрей это игра дружба чудо селестия принцесса картинки красивые надписями с очень свадебные лет платья 40 за женщинам фото по мотивам мультфильмы советские сказок области донецкой после обстрелов фото следки как для начинающих вязать фото с одевалка барби играть в свадьба игры кудри волос красивые длинных для фото 3 ninja скачать с gaiden торрента игру
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721