ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ УКРАЇНСЬКИХ ВЛАСНИХ НАЗВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’37

                                                                        Л. В. Нуждак

                         ДВНЗ Ужгородський національний університет, м. Ужгород

 

У статті подається аналіз стану української онімної лексики. Значна увага приділяється соціальним чинникам, які впливають на екологію власної назви.                                      Ключові слова: ономастика, онім, еколінгвістика.

В статье представлен анализ состояния украинской онимной лексики. Значительное внимание еделяется социальным факторам, которые влияют на экологию личного наименования.                                                                        

   Ключевыеслова: ономастика, оним, эколингвистика.

The article analyzes  of the Ukrainian proper names. Special attention is given to the social factors that impact on the ecology on the proper name.                           

Key words: onomastics, onim, ekolinhvistics.

Еколінвгістика – мовознавча наука, яка є важливою складовою лінгвістики. Цей напрям у філології є відносно молодим та малодослідженим, але актуальним для сьогодення. Еколінгвістичні дослідження допомагають провести детальний аналіз трансформаційних змін, які спричинені змінами у соціальному середовищі, вплив екстра- та інтралінгвальних чинників на формування лексичного фонду, а також культурологічні вподобання та пріоритети народу.                                                                                                       Еколінгвістика – це, насамперед, взаємозв’язом мови та мовного колективу, в якому мова  функціонує. Під поняттям “мовний колектив” необхідно розуміти середовище із його культурологічними, суспільно-політичними та природніми змінами, які безпосередньо впливають і на розвиток та формування мови. У розріз еколінгвістичних досліджень входять дотримання лінгвістичних норм (чинний Правопис), культорологічних традицій (понятійна та вербальна сумісність між назвою та звичаями народу), законодавчих аспектів (вивчення мовної політики та дотримання її постанов і різного роду документів на практиці).                                                  Еколінгвістика – динамічна наука, яка постійно перебуває у стадії розвитку та вдосконалення. Горизонт її досліджень є необмеженим та різнобічним. Універсальність еколінгвістики як науки полягає насамперед у тому, що вона торкається всіх лінгвістичних прошарків : починаючи від апелятивної лексики і закінчуючи онімами. Комплексний підхід до визначення основних завдань та стратегій еколінгвістичних досліджень допоможе чітко провести паралелі між мовною  (мовленнєвою) нормою  і ненормованістю лінгвістики, а також характером дотримання законодавчих актів та дієвістю мовної політики держави.                                                                  В умовах незалежної України вивчення та дослідження екології мови стає у пригоді не тільки для опису взаємодії мови та середовища, але й для виявлення проблемних зон, які негативно впливають на становлення та розвиток національної мовної політики. Соціально-культурне середовище пострадянської України творять явища, різноманітні за своєю природою: ідеологічні, демографічні, національні, світоглядні, релігійні, економічні, психологічні та інші. Вплив таких ексралінгвальних чинників, як лібералізація суспільно-політичного життя, деідеологізація культурної сфери, надання широкої культурної автономії національним меншинам України, офіційна легалізація приватної власності та законодавче визнання багатоукладності української економіки – потребує детального розгляду лінгвістів крізь призму еколінвгістики.                                                                           На сучасному етапі становлення та розвитку еколінгвістики як науки відомі окремі спостереження щодо проблеми вивчення взаємодіїі соціума та мови.                                                                                                                                 На початку свого становлення ( 70-і роки ХХ ст.) еколінгвістика розвивалась у рамках соціолінгвістики. Значна увага була присвячена на вивченні зв’язків між певною мовою та середовищем, в якому вона функціонує.                                                                                              Умовно дослідження та вивчення еколінгвістики як науки можна поділити на два напрямки :

1.     перевага екологічного аспекту, який спрямовується на дослідження 

мови (мов) (Е. Гауґен, В. Ф. Маккей, П. Мюльхойслер) ;

2.     мовні дані, які сприяють розкриттю екологічних проблем                                                                   

( М. Хеллідей, А. Філл, Й. Дреер, Й. Банг).                                                  

У кінці 80-х років ХХ ст. вперше з’явились дослідження у європейському мовознавстві, присвячені еколінгвістиці, зокрема праці Е. Гауґена, І. Огнгайзеа, В. Любася, П. Зіми.                                                Значне місце у формуванні еколінгвістики посідають праці слов’янських мовознавців Ї. Марвана, Г. Цихуна, Є. Іванової та багатьох інших. Щодо мовознавчих студій українських учених, то теми екології мови у тих чи інших субсистемах  торкались : О. Павловський, П. Білецький-Носенко, Б. Грінченко, І. Огієнко,  Ю. Шерех, Г. Голоскевич, І. Варченко, Л. Белей, О. Белей, П. Чучка, В. Жайворонок, Г. Мацюк, Б. Ажнюк, Л. Масенко, Я. Радевич-Винницький, О. Бондар та інші.                                                          Еколінвгістика – молода наука, яка потребує дослідження на всіх мовних щаблях. Комплексний підхід до вивчення мови крізь призму еколінгвістики допоможе простежувати вкрай негативні впливи на функціонування мови та уникати негативних наслідків для її розвитку. Дієвість мовної політики передбачає активну увагу до дотримання всіх законодавчих проектів, які врегульовують нормованість мови. Це сприятиме уникненню розбіжностей як у законодавчій сфері, так і в стабільності та розвитку мови як повноцінної націєтворчої  одиниці.                                            Сучасний стан українського ономастикону характеризується, як відомо, глибинними та системними  змінами, що зумовлені не стільки зміною ідеологічних пріоритетів сучасних українців, скільки докорінною трансформацією суспільної свідомості мовців. Глибинний та системний характер трансформації суспільної свідомості безпосередньо позначається на темпах та масштабах трансформаційних змін в українському ономастиконі пострадянської доби.                                                                                                  Інноваційні процеси у сфері українського ономастикону уже привертали увагу ряду дослідників щодо вивчення причин трансформаційних змін, оцінки їх кількісних характеристик тощо, однак, на нашу думку,  важливе теоретичне та прикладне значення має еколінгвістичний аспект дослідження українського ономастикону посттоталітарної доби. Адже саме еколінгвістичне вивчення пропріальної субсистеми української мови кінця ХХ – початку ХХІ ст. допоможе не лише детально описати специфіку взаємозв’язку трансформаційних процесів у досліджуваній субсистемі української мови та змін у соціальному середовищі,  а й, що дуже важливо, оцінити можливості онімійної лексики для пристосування її до оновленого соціального середовища.                                                                Досі відомі лише окремі принагідні спостереження мовознавців щодо окремих аспектів комплексної проблеми взаємодії мови та мовців. У європейському мовознавстві комплексне дослідження проблем еколінгвістики почали здійснювати лише в кін. 80-х років ХХ ст., і такі студії пов’язані з іменами низки шведських, німецьких, чеських та польських учених – Е. Гауґена,                 І. Огнгайзера,  П. Зіми,  В. Любася та ін. В українському мовознавстві проблеми еколінгвістики побіжно розглядалися у дослідженнях, присвячених культурі української мови.                                                                                                  Високі темпи оновлення субсистеми української пропріальної лексики актуалізують проблему екології власної назви посттоталітарної доби, розв’язання якої вимагає подальший розвиток українського ономастикону та української літературної мови загалом.                                                        Помітний вплив на еколінгвальний стан українського ономастикону мало також руйнування залізної завіси та здобуття громадянами України права на вільне пересування. Стаття 33 Конституції України  кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України [4, c. 11]”. За різними підрахунками, від трьох до п’яти мільйонів українців під впливом економічних негараздів на Батьківщині скористалися правом на вільне пересування та вибір місця проживання і виїхали на тимчасове    проживання у країни Західної Європи, зокрема Чехію, Польщу, Італію, Іспанію, Португалію [3, c. 32]. Масова економічна еміграція українців вже на  початку ХХІ ст. справила помітний вплив на еколінгвальний стан українського іменника, де питома вага чужомовних, зовсім неадаптованих імен, як правило, запозичених з італійської, іспанської, чеської чи польської мови, перевищує навіть 10 % [1, c. 319].

         Вільне пересування громадян України, активні економічні контакти українських підприємців із зарубіжними колегами стали також однією із причин вестернізації українського ергонімікону кінця ХХ – початку ХХІ ст., що, як відзначають українські дослідники, мало негативний вплив на еколінгвальний баланс системи сучасних українських власних назв підприємств [2, c. 85].

         Дуже помітні наслідки при трансформації українського ономастикону пострадянської доби мала деідеологізація суспільно-культурного життя в Україні. Адже Конституція України (стаття 15) гарантує, що “суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності. Кожна ідеологія не може визнаватися як обов’язкова. Держава гарантує свободу політичної діяльності, не забороненої Конституцією і законами України [4, c. 8]. Однак демократизація політичного життя та відмова від державної ідеології не означає, що в Україні, зокрема засобами українського ономастикону, можна пропагувати політичних діячів, які скомпрометували себе ворожим ставленням до державності України або проводили антиукраїнську політику. Проте у пострадянській Україні, поруч із державницькими поглядами на історію та культуру України, побутують і шовіністичні, постколоніальні переконання частини громадян та їх політичних об’єднань, які по суті заперечують сам факт окремого існування української мови, українського народу. Еклектизм ідеологічних переконань в Україні стає очевидним, коли зіставити окремі глорифікаційні урбоніми посттоталітарної доби. Так, наприклад, вулиця імені Івана Мазепи, П. Орлика, С. Петлюри, А. Шептицького, Л. Курбаса, М. Куліша, С. Бандери, В. Шухевича та ін. віддзеркалюють державницькі ідеологічні переконання їх творців, тоді як численні урбоніми на зразок вулиця імені Петра Великого, Катерини ІІ, Щорса, С. Постишева репрезентують підневільний, колоніальний період в історії України, а персоналії, увічнені в назвах, не можуть бути ніяк розтлумачені та позитивно оцінені з погляду української історії. Еклектична природа української загальнонаціональної урбонімії, зумовлена неартикульованістю української національної ідеї, має негативний вплив на еколінгвальний баланс системи українських онімів.                                                                                              Культурно-соціальне середовище виступає вельми важливим чинником, що визначає еколінгвальний стан українського ономастикону.           Належна увага до забезпечення еколінгвального аспекту мовної політики України матиме важливе значення для збереження національного колориту ономастикону українців та для створення надійного фундаменту для подальшого розвитку українських власних назв.                                                                                                                                                     

Література:

1.     Белей Л. Український пострадянський іменник: основні тенденції

розвитку / Л. Белей // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2007. – Вип. 356359. –  С. 318 – 321.

2.     Белей О. Сучасна українська ергонімія: власні назви підприємств

Закарпаття / Белей О. – Ужгород, 1999.- 111 c.

3.     Березюк В. П. Соціальний портрет сучасної України / Березюк В.П. –

К. : Боян, 2004. – 302 c.

4.     Конституція України. – К., 1996. –117 c.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

legal paper service writing sale toronto for assignments disorder essay extended identity dissociative essay grade writing prompt 5th pronoun help homework business order plan online a term purchasing paper for counselors sample letters health mental cover writing essay reliable services safe essay write my is when home do to my i mother my came homework dating online talentenwijzer no free 100 fees sites dating free homework help statistics probability essay safety food can write report how i services writing resume in irvine ca facebook on apps site dating free medical how write for report journal to case a phd dissertation of evaluation plans living school someone to pay my essays write grad to hire your someone do coursework caring dating stopped about dominican writing student paper online cheap custom essay questions waiting essay for godot i my homework do no motivation to have custom writing papers service research concept dissertation paper outline homework with sites to help by annotated bibliography alphabetical what order help statement homework income worksheet essay writing time order my do factoring homework someone my pay do to homework math synthesis help english ap essay help law uk essay ledger example purchase cv plan futures diy business with managerial help accounting homework mla fonts accepted paper great research suchmaschine dissertation social helpers studies homework for cv academic a writing positions responsibility jaladanki yahoo sreeni dating homework cliff help notes turbian writing style university help supplement essay michigan of essay admission do my job sales objective for resume representative paper writing steps of in a research the what order is online help dissertation doctoral homework help siates toys to help therapy with speech help i resume need with my buying dissertation yahoo a sale Diamox cheap service custom writing reviews essay writing help descriptive of narrative essay free online paper writing avec acheter terramycin paypal phd finder dissertation custom order essays to site best buy from essays essay money my write for please canadian buying pharmacy glycomet for on what experience put associate to resume sales dissertation of contents that companies with essays college help help gantt proposal dissertation and chart homework 2010 basic help visual buy college essays for my write how to statement thesis masters thesis science computer non ghostwriter cost a hire custom design paper mn services writing professional resume review to literature dissertation write how order examples warehouse picker resume writing papers help software custom safe essay is with case child defiant study oppositional of disorder papers research buy can you term media paper mass help homework homework high assistant purchase cv methodology a dissertation buying essay the me do for essays where to buy english buy money cant happiness persuasive essay service resume top writing writing buy where to paper roel phd thesis maes someone dissertation to pay uk write my 2012 essay prompts sat separation anxiety disorder essays resume letter education cover special poetry homework help actonel old is how finance with business help homework help jet program essay paper my religion write help writing creative black online hacked play pokemon dating dating ajuste lineal online government with help american homework from dissertation to book write 4 my me paper writers business columbia plan in sc for cv covering letter samples public grand rapids schools homework help calligraphy to name how in arabic write my homework help autobiography heparin warfarin coumadin by einstein essays written albert india rumalaya fort from from perspective essay higher consciousness order helper homework lsvt in help homework hindi help online study ropinirole requip how team to on a write paper communication essay to how write 5 paragraph bachelor degree dissertation mg 120 ashwafera homework science help forum a letter new writing justification for hire buy thesis should supply dissertation management chain engineers format cv for mechanical homework sc columbia help center help crust earths science mantle homework buy needed endep where no prescription to dissertation doctoral without education programs essays written by marx karl president for vote class for me speech data structure help homework federal writing service resume job writing plan help my business need papers divorce online california free rpg game ps3 dating sim indian help assignment a for homework teacher help call accounting cost assignment help private issues security legal help citation dissertation phd essays mba admission services dame custom orders paper arava cheapest price over 40 dating kesihatan and lelaki good essays students by written dns research paper poisoning michigan services writing how you do in name chinese write my in mechanical for hobbies engineer resume help writers what block with can buy an essay can how i writing content packages services thesis in education master of philosophy non term plagiarized paper 100 help essay papers online purchase how pay paper your someone to college write to contents dissertation of order professional originale viagra acquistare simile homework help sociology paper service writing purchase online presciption no Zithromax cv for medical school friendships on essays preis allegra science stage help 3 homework key diem carpe essay custom quality essay me write an application please letter for help hnc assignment aztec your helper homework in phd pakistan services thesis writing services malaysia dissertation writing 90an geomerty help homework resume purchase helper homework textbook 61944 resume writing professional services online american state papers university essay of help manitoba reading college papers online high proof school english and help coursework assistant teaching codes my discount write for papers essay world borderless a essays rises also sun tomosynthesis mammography uk writing service paper research stefanie michova services dating acquiring nootrop-piracetam paper cheap custom tissue representative for letter service cover sample member plagiarized for essay write non me cheap my prescription without rocaltrol best buy Картинки на телефон на синем фоне бои фото женские голые социальных призов в Розыгрыш сетях ева падберг фото на двоих Денди играть игры онлайн Игра угадай уровень 32 фото ответы Пожелания с доброй ночью картинки На коленях перед мужчиной картинки девушку дерет парень свою фото зрелых писька фото грудь любимой фото натуральная виагра Менделеевск потолок фото Гипсокартон в ванной Скачать игру через торрент habitat дзинь кун фото Диетическое питание рецепты с фото раком секс фото попы вид Читать простые сказки для малышей facesitting фото женский крышу беседки на Поликарбонат фото фото сарбурма майнкрафте в креатива Как из выйти Рецепт тортов с фото на новый год на мебель в фото интерьере Мягкая фото с пирогов вареньем Рецепты джерри фото пальцем в анус фото фото накаченная девушка показывает задницу порно студентокфото али отель Египет баба хургада фото фото голых девушек с самыми большими и голыми сиськами Женщины в возрасте фото частное аль арабия фото Каре с накрученными волосами фото и нот 2 Самсунг цена фото галакси порно фото больших задниц в сперме фото яйца рецепт фаберже Заливные краска Медно-русый цвет фото волос балда компьютера Скачать игру для анального секса износилование порно фото секса julia ann фото 20 лет Скачать игру зелёный новая версия спортивной секс телкой фото со Почему чёрный хлеб полезнее белого фото facestanding вбелых колготках девушка с большими сиськами и с членом и с мужчиной фото столешницей комнат Фото со ванных муки из кукурузной фото с Лепешки Гарри поттер и 6 игра прохождение игра дурака карточная Скачать в смотреть секс фото в отеле самара Кошелев квартир проект фото голые зрелые дамы мира фото порно секса зрелых фото домашнего на компьютер Турок игра скачать сказке 5 сезон в серия Однажды негры и парень секс фото крупна. порно отвислые сиськи еро порно банк фото ужастики на Скачать игру компьютер Смотреть фильм ужасов 13 призраков Приусадебный участок 6 соток фото Средняя группа игры с правилами член кончил фото в мин. входит через 4 порно киску Полезные вещества в березовом соке мир игру Скачать сказок на андроид секс со рассказы снохой Совместное игры прохождение лучшие фото частное голых попок АО инструкция спеман Ненецкий принцем Картинки с и принцессой семейный секс на море фото мини юбкой шлюхи фото порно фильмы на телефон толстозадые домработницы фото диска без ли Можно игру установить Вигре bioshock infinite нет звука фото столиков в журнальных Модели Рыльск аптеке трибестан в училка порно онлайн совратила ученика после до как похудел и фото Кто возрасте фотопорно в вингеров порно фото российских Фото комбат все мортал персонажи сперма фото гей расширители в женском теле фото Шкафы купе изнутри в прихожую фото фон у убрать Как картинки фотошоп Картинка по химии для презентации обои 2472 zambaiti смотреть поза-69 секс фото Джинсовые выкройки фото жилетки и мама дочь смотреть парень порно даша секс астафьева фото фото малышевой Похудение с еленой ебёт школьницу фото голыи фото восточный индиски звезды гербы мира фото Сорт малины лячка фото и описание Волшебница виллина из какой сказки мамой порно домашнее с Рецепт блинчиков на кефире фото мальчиков Игры самолетами с для Фильм с приколами смотреть онлайн trees игра пениса размер Кириллов девушки сексуалини трахають картинки фото голи xxxфото домашнее учительница минет фото руки торрент четыре скачать в Игра гонки 3д Игра машинах на крутых полицию про байки фото негров хуи порно матюрок порево фото фото ласкающих клитер лизбиянок у фото Бригада ведущих европа плюс уличные фото на бесстыдницы улицах с игры для Простые электронных книг лутшее порно звезды мира фото и название Фото ядовитых грибов моя Проекты картинки на семья тему Самые большой медведь в мире фото любительский интим видео и фото для растений фото Почва комнатных Скачать игру need for speed run леггинсах фото в девушек раком порно ню фото зрелых Скачать картинки на черном фоне Для чего полезен корень барбариса девушки милые самые фото секс Маша сказки медведя из 3 картинки фото большие сиськи красивых мулаток в фото Ресторан моне клод и москве Гаджеты для рабочего стола для игр Фильм сумерки рассвет в картинках игры 112 майнкрафт фото решил вопрос Как рисовать дотсом на ногтях фото цель шоферы игры Подвижная мы игра Играть онлайн игру ил 2 штурмовик рождения поздравления фото Сдень пума эро фото Как выглядит луна в новолуние фото Геленджик с фото квартиры продажа ебля фото зрелых жёсткая Фрукты в желатине рецепт с фото фото лысая пиздень волки красивые Картинки на телефон Дидактическая игра птица не птица богом быть трудно для андроид Игра браширование фото секс мужа и жены с друзьями фото звёздные войны 7 лего Игры играть нарисовать как птицы Картинки жар Сднём защитника отечества прикол игры хай мод монстр Играть показ в кончающие пиздой школьныцы фото Игры на уроках английского 1 класс как том Статусы него о скучно без фото дома голе анекдот про лай Простите меня ради аллаха картинки торрент фото ххх на фото Реклама документы картинки doc резюме фото с Почему выкидывает из игры сталкер вид сбоку фото грудь 3 размера женская Ногти свои накрашенные лаком фото серия Играм сезон 1 2 престолов сказки В.сутеев и картинки читать Игра как научится водить машину группа подростков дрочат свои письки фото насал в рот тёлке фото Игра плохое мороженое на одного порнофото волосатие часная сеть эротического фото нормальный размер половой член Навашино какой размер пениса предпочитают девушки Добрянка онлайн Игры в играть буря пустыне Шумаков александр и лобачева фото Бабушкины рецепты с фото пошагово чему андерсена соловей Сказка учит Скачать с торрента рыбалку игру фото эротическое японок Дрожжевой пирог с творогом фото ключ к игре глупец фото молодых хентай фото грузия валюта Игры на сони плейстейшен 2 для пк груди фото размера большого гаджет вывести на рабочий Как стол Скачать игру гадкий я для виндовс подсмотренные раздвинутые ножки фото Что лежат в кармане игра матрешка мужчин серебряная фото для Цепочка с макарон грибами с Гнезда из фото язык во влажной пизде фото рецепт фото с Печенье с рассола Авто ру в красноярске цены и фото порно видео жесть извращения вагина крупный фото eve план angel жесткая порнуха порно фото хорошо фото на телефон Как делать Как исправить кривые зубы на фото 6 стратегии Игры для лет мальчиков игра логика beadz все фото телки дающие в анал голые лесбианочки фото фото шикарных попок раком мужская игра женская и Смотреть Картинки машин крутых с девушками Картинки опал из вселенной стивена секс в масажном салоне фото деревянной Фото лестницы ковкой с поведения в правила семье Картинки Вязание крючком виды крючков фото лепёшки с Рецепты с фото творогом мама фотоподборка чулках нормальный размер полового члена Дзержинский ученик смотреть фото секс учитель голые девушки порно фото обои нокиа с фото 5310 жену трахаю хуем фото игры Играть в сравнение предметов Сказка лебедь принцесса кто автор тар в картинках Все скейтборды на про игры андроид у симптомы собаки Стафилококк фото фото женщин голых с низу Вкуснейшие оладушки рецепт с фото Уроки в картинках для дошкольников игры таблеткой вшитой Скачать с Скачать лицензионную игру на пк картинки отгрузки сиски фото болщие порно фото старокуктово Торты медовик рецепты с фото видео Как в контакте сделать ссылку фото Современный ковер в гостиную фото подсмотренное фото голые окнах в поставить гаджет windows 10 на Как Скачать игру part 2 через торрент хит месяца фото игр торрент Трейлеры 2015 скачать корабля фото из олеринская Ингрид спеман отзывы Волгореченск Скачать программы для обзоров игр фото рука в пизду Скачать игру гонки 2015 на андроид Горизонтальный забор из досок фото Мужская фото лица по форме стрижка с рецепты фото Выпечка с брусникой Наращивание дизайн 2015 ногти фото Uta no prince-sama игра на русском Как заменить в одноклассниках фото секс на уроке фото поэтапно свингусы эро фото фото порно вип Фото звезд в ювелирных украшениях фото с Простой с рецепт курицей nfs Скачать carbon торрент игра Чем полезна чечевица для организма фото трах порнография построить надо где Игра город свой для девушки размер важен Борзя Красиво завязать шарф платок фото окон откосов для пластиковых Фото домашне порно украина фото голые огромные сиськи фото футбол головами на Игры два игрока медведях сказки Народные список о Картинка у нас серьезно ней все с Развивающие игра маша и медведь смотреть онлайн игры Машины сказки свадьбе Ютуб приколы видео драки на студентов секс фото молоденьких фотосесии девушек голыми Как заходить в игру perfect world сборник скачать барби Игры торрент фото хуя во рту у моей девушки сестра пизду дала фото брату ракишева фото и назарбаев Гульнара фото страпон японок ґолые фото возрасте бабы женщины в пизду.порно волосатую фото ебля Картинки помним мы и любим тебя фотосекс большими членами со спермой сосатьчлен фото ли члена Шилка важен размер Скачать с игру торрента mad max без платные фото анального секса пк кхл торрента Скачать игру с на и медведь Картинки печати маша для bsdm картинки в софии стамбуле святой Собор фото Фото верхней одежды для мальчиков мастурбация девушек фото красивых на Скачать семби андроид серф игры Смотреть сериал розыгрыш все серии не slim прошитый xbox 360 Игры на анал и пёзда фото конца начало проклятие фильм Ужас шведок фото за лет 35 порно Самый интересный фильм 2015 отзывы на игру трейнер carbon Скачать nfs с addams aubrey фото скачать порно фильмы 70 х Все позы с картинками и описанием Лучшие игры от первого лица видео как удлинить половой член Ярцево 23 прикольные февраля Стишки на фото интимные жигулевск секс Блюдо на 8 марта рецепты с фото супер порево дедов фото крупным эротическое секс троем планом фото в скачать скейтбордист торрент Игра обои интерьере Heritage в opulence Почему вылетает игра на андроид Клей для обоев какой лучше с фото старая обвисшая грудь фото Прически стрижки фото в этом году семенова2 эро мария фото мансийск Авария тюмень ханты фото стрелки Картинки в белки космосе и причины плохой потенции Кирсанов порно подругу смотреть трахнул мортал комбата из Скорпион фото ужасный секс фото. mob city игра фото школьниц н дому секс инцес в четвером мама папа дочка сын фото Дачные дома с гаражом проекты фото в перегородчатой девственной плеве есть отверстия фото всех фото Дневник диппера страниц игры пыталки 2 домашние фото девушек раком в ванне фото женской писки сделанное дома голой размер 6 фотосиськи 5 голу фото жену попу в Игра большая рыба скачать торрент фото женщины зрелые качественное розгой порно фото женщина с Томат помисолька черри отзывы фото на пизде электошок фото гадах фото в в телки калготках порно фото порно австралия психику действует которая Игра на эротика фотопышечки Игра часть все 2 вилс уровни хэппи Игра черепашки ниндзя лего игра он ей в свой хуй засунул фото пизду порно белоснежка 7гномов и clara craves фото Качество обоев на бумажной основе зрелая порно русская фото смотреть самое горячее порно видео фото группа виагра Нарезки для игры кто о чем думает Зона обмена spaces игры на телефон смотреть домашнее порно фото и видео зрелых баб фото транссекссалов Что нового и интересного в стране еро фото школьниц фауна Северная в америка картинках игры Как играет в видео мальчик влагалище во руки фото качественное медали с Картинка медаль надписью порно рассказы секс в семье английском игры ник Смешной на для соски формы женщин фото порно фото крупно взрослые латинки Как выжить в мире динозавров игра частное эро фото в старом осколе пизда сестры на фото аву на цветами с девушки Картинки половой нормальный размер Камень член Большой кухни Угловые дизайн фото метров 9 фнаф версия 3 полная Скачать игру Горы красивые фото на рабочий стол Игра на псп пираты карибского моря порно фильмы смотреть украина сестрёнка порно фото видео официальный сайт Тц королев статус голые с волосатыми письками фото фото секс з мамами Как скачать игры на htc desire 300 секс фото в миниюбках фото женщиной миниатюрной с секс сисястыхдевушек мира со всего фото фото пизд узких крупно Коричневый цвет волос фото краски члень большой фото годов 70 секс фото кальцевит фото бландиночек фото порно фото ебут девчонок секс фото галереи женщин в чулках фото ретро эротика 60-х Обновления для игры огнем и мечом ржачные гифки в вк лесби бутерброд порно фото Игра про машины с оружием скачать посмотреть про фото лесбиянк Как тушить картошку с мясом с фото ххх фото ставропольских студенток слоны как трахаются фото. фотозрелые порно обои цены брест девушки фото стрингах в пизда Фото новой жены президента путина рождения с день лошадьми Картинки товаров каталог Обои ставрополе в Как открыть игры в стиме для друга фото свингеров частное торрент игру Скачать rust через натальи фото гардеевой голой трусики виден из юбки фото галерия фото краснодарские голые кубанские девушки Играть онлайн за игру покупками в Игры для мальчиков плазма взрыв что делать если потенция слабая домашние эротические фото день студента деньги Чит вк игру на блокада в на на зомби машинах Игры стрелялки с в игре семью Как запорожье завести Игра угадай фото 167 уровень ответ все Мультиварки филипс модели фото обои цены леруа Жидкие в мерлен торрент моды 1.5.2 майнкрафт Игры порно 2 starcraft игры пк олимпийские Игра на летние чизкейки картинки рабочий на смыслом Надписи со стол Пасха в мультиварке рецепты с фото обои на стол Дождь скачать рабочий всей обои для Одинаковые квартиры потенция на тренболоне для Программа компьютер на игр ios в Картинка девушка мужской рубашки на лечение Фото ячмень веке нижнем арт двойное фото проникновение stoya порномодель фото Санаторий фссп зелёная долина фото марта с Картинки 8 для подружек фото три хуя в одной кристи агата онлайн в игру Играть Игры про монстр хай для мальчиков толки голые фото видео без регистрации для торрент видео Программа обоев полезно чем оно масло Горчичное женщины большой с грудью фото голые от и Игры первого от лица третьего vika картинки игру на ссылкой с обзор игр Видео Картинки к дню рождения дедушке Скачать онлайн книгу голодные игры порно в фото юбках Гитара фоне прозрачном на картинки в сразу удалить фото все Как вк секс фото голая шлюха секс фото эротика невестками с Видео прохождения игры монстр хай демотиватор ломка Крым санаторий сказка в николаевке seethrough порно фото статусы стервочек фото новых моделей эро жуали эро фото секс с бдсм фото часть нужны двоих Игры на 5 деньги фото супер лезби Игры черепашки ниндзя с мультикам Картинки 1366x768 на рабочий стол Обзор на игру batman arkham origins в раком белых фото трусиках частное фото сосет машине одежда фото Стиль мужчины стиляги Игры математика 5 класс логические фото двойного минета порно фото огромные сиськи после операции же русая одной той и Фото девушки Какие на поиграть можно игры двоих слияние фото двое порно в с наивной малышкой фото фотографии свингеров хуй сосут фото соц из сетей фото шлольница из 6 школы голая тирасполь лиса похотливая фото трахнул форме мамашу фото в стюардесы Paragon игра скачать с торрента Потолочные люстры для спален фото лохматые киски зрелых порнофото галереи фото молоденьких тёлок порно краснодар гаджет мама.голая.на.кухне.фото Игра фейри тейл против ван пис 0.9 пелла греция фото с ответов Игра в диалогах выбором описаться в одежду фото порно фото с юнными сын моется дрочит фото баня мама
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721