ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ УКРАЇНСЬКИХ ВЛАСНИХ НАЗВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’37

                                                                        Л. В. Нуждак

                         ДВНЗ Ужгородський національний університет, м. Ужгород

 

У статті подається аналіз стану української онімної лексики. Значна увага приділяється соціальним чинникам, які впливають на екологію власної назви.                                      Ключові слова: ономастика, онім, еколінгвістика.

В статье представлен анализ состояния украинской онимной лексики. Значительное внимание еделяется социальным факторам, которые влияют на экологию личного наименования.                                                                        

   Ключевыеслова: ономастика, оним, эколингвистика.

The article analyzes  of the Ukrainian proper names. Special attention is given to the social factors that impact on the ecology on the proper name.                           

Key words: onomastics, onim, ekolinhvistics.

Еколінвгістика – мовознавча наука, яка є важливою складовою лінгвістики. Цей напрям у філології є відносно молодим та малодослідженим, але актуальним для сьогодення. Еколінгвістичні дослідження допомагають провести детальний аналіз трансформаційних змін, які спричинені змінами у соціальному середовищі, вплив екстра- та інтралінгвальних чинників на формування лексичного фонду, а також культурологічні вподобання та пріоритети народу.                                                                                                       Еколінгвістика – це, насамперед, взаємозв’язом мови та мовного колективу, в якому мова  функціонує. Під поняттям “мовний колектив” необхідно розуміти середовище із його культурологічними, суспільно-політичними та природніми змінами, які безпосередньо впливають і на розвиток та формування мови. У розріз еколінгвістичних досліджень входять дотримання лінгвістичних норм (чинний Правопис), культорологічних традицій (понятійна та вербальна сумісність між назвою та звичаями народу), законодавчих аспектів (вивчення мовної політики та дотримання її постанов і різного роду документів на практиці).                                                  Еколінгвістика – динамічна наука, яка постійно перебуває у стадії розвитку та вдосконалення. Горизонт її досліджень є необмеженим та різнобічним. Універсальність еколінгвістики як науки полягає насамперед у тому, що вона торкається всіх лінгвістичних прошарків : починаючи від апелятивної лексики і закінчуючи онімами. Комплексний підхід до визначення основних завдань та стратегій еколінгвістичних досліджень допоможе чітко провести паралелі між мовною  (мовленнєвою) нормою  і ненормованістю лінгвістики, а також характером дотримання законодавчих актів та дієвістю мовної політики держави.                                                                  В умовах незалежної України вивчення та дослідження екології мови стає у пригоді не тільки для опису взаємодії мови та середовища, але й для виявлення проблемних зон, які негативно впливають на становлення та розвиток національної мовної політики. Соціально-культурне середовище пострадянської України творять явища, різноманітні за своєю природою: ідеологічні, демографічні, національні, світоглядні, релігійні, економічні, психологічні та інші. Вплив таких ексралінгвальних чинників, як лібералізація суспільно-політичного життя, деідеологізація культурної сфери, надання широкої культурної автономії національним меншинам України, офіційна легалізація приватної власності та законодавче визнання багатоукладності української економіки – потребує детального розгляду лінгвістів крізь призму еколінвгістики.                                                                           На сучасному етапі становлення та розвитку еколінгвістики як науки відомі окремі спостереження щодо проблеми вивчення взаємодіїі соціума та мови.                                                                                                                                 На початку свого становлення ( 70-і роки ХХ ст.) еколінгвістика розвивалась у рамках соціолінгвістики. Значна увага була присвячена на вивченні зв’язків між певною мовою та середовищем, в якому вона функціонує.                                                                                              Умовно дослідження та вивчення еколінгвістики як науки можна поділити на два напрямки :

1.     перевага екологічного аспекту, який спрямовується на дослідження 

мови (мов) (Е. Гауґен, В. Ф. Маккей, П. Мюльхойслер) ;

2.     мовні дані, які сприяють розкриттю екологічних проблем                                                                   

( М. Хеллідей, А. Філл, Й. Дреер, Й. Банг).                                                  

У кінці 80-х років ХХ ст. вперше з’явились дослідження у європейському мовознавстві, присвячені еколінгвістиці, зокрема праці Е. Гауґена, І. Огнгайзеа, В. Любася, П. Зіми.                                                Значне місце у формуванні еколінгвістики посідають праці слов’янських мовознавців Ї. Марвана, Г. Цихуна, Є. Іванової та багатьох інших. Щодо мовознавчих студій українських учених, то теми екології мови у тих чи інших субсистемах  торкались : О. Павловський, П. Білецький-Носенко, Б. Грінченко, І. Огієнко,  Ю. Шерех, Г. Голоскевич, І. Варченко, Л. Белей, О. Белей, П. Чучка, В. Жайворонок, Г. Мацюк, Б. Ажнюк, Л. Масенко, Я. Радевич-Винницький, О. Бондар та інші.                                                          Еколінвгістика – молода наука, яка потребує дослідження на всіх мовних щаблях. Комплексний підхід до вивчення мови крізь призму еколінгвістики допоможе простежувати вкрай негативні впливи на функціонування мови та уникати негативних наслідків для її розвитку. Дієвість мовної політики передбачає активну увагу до дотримання всіх законодавчих проектів, які врегульовують нормованість мови. Це сприятиме уникненню розбіжностей як у законодавчій сфері, так і в стабільності та розвитку мови як повноцінної націєтворчої  одиниці.                                            Сучасний стан українського ономастикону характеризується, як відомо, глибинними та системними  змінами, що зумовлені не стільки зміною ідеологічних пріоритетів сучасних українців, скільки докорінною трансформацією суспільної свідомості мовців. Глибинний та системний характер трансформації суспільної свідомості безпосередньо позначається на темпах та масштабах трансформаційних змін в українському ономастиконі пострадянської доби.                                                                                                  Інноваційні процеси у сфері українського ономастикону уже привертали увагу ряду дослідників щодо вивчення причин трансформаційних змін, оцінки їх кількісних характеристик тощо, однак, на нашу думку,  важливе теоретичне та прикладне значення має еколінгвістичний аспект дослідження українського ономастикону посттоталітарної доби. Адже саме еколінгвістичне вивчення пропріальної субсистеми української мови кінця ХХ – початку ХХІ ст. допоможе не лише детально описати специфіку взаємозв’язку трансформаційних процесів у досліджуваній субсистемі української мови та змін у соціальному середовищі,  а й, що дуже важливо, оцінити можливості онімійної лексики для пристосування її до оновленого соціального середовища.                                                                Досі відомі лише окремі принагідні спостереження мовознавців щодо окремих аспектів комплексної проблеми взаємодії мови та мовців. У європейському мовознавстві комплексне дослідження проблем еколінгвістики почали здійснювати лише в кін. 80-х років ХХ ст., і такі студії пов’язані з іменами низки шведських, німецьких, чеських та польських учених – Е. Гауґена,                 І. Огнгайзера,  П. Зіми,  В. Любася та ін. В українському мовознавстві проблеми еколінгвістики побіжно розглядалися у дослідженнях, присвячених культурі української мови.                                                                                                  Високі темпи оновлення субсистеми української пропріальної лексики актуалізують проблему екології власної назви посттоталітарної доби, розв’язання якої вимагає подальший розвиток українського ономастикону та української літературної мови загалом.                                                        Помітний вплив на еколінгвальний стан українського ономастикону мало також руйнування залізної завіси та здобуття громадянами України права на вільне пересування. Стаття 33 Конституції України  кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України [4, c. 11]”. За різними підрахунками, від трьох до п’яти мільйонів українців під впливом економічних негараздів на Батьківщині скористалися правом на вільне пересування та вибір місця проживання і виїхали на тимчасове    проживання у країни Західної Європи, зокрема Чехію, Польщу, Італію, Іспанію, Португалію [3, c. 32]. Масова економічна еміграція українців вже на  початку ХХІ ст. справила помітний вплив на еколінгвальний стан українського іменника, де питома вага чужомовних, зовсім неадаптованих імен, як правило, запозичених з італійської, іспанської, чеської чи польської мови, перевищує навіть 10 % [1, c. 319].

         Вільне пересування громадян України, активні економічні контакти українських підприємців із зарубіжними колегами стали також однією із причин вестернізації українського ергонімікону кінця ХХ – початку ХХІ ст., що, як відзначають українські дослідники, мало негативний вплив на еколінгвальний баланс системи сучасних українських власних назв підприємств [2, c. 85].

         Дуже помітні наслідки при трансформації українського ономастикону пострадянської доби мала деідеологізація суспільно-культурного життя в Україні. Адже Конституція України (стаття 15) гарантує, що “суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності. Кожна ідеологія не може визнаватися як обов’язкова. Держава гарантує свободу політичної діяльності, не забороненої Конституцією і законами України [4, c. 8]. Однак демократизація політичного життя та відмова від державної ідеології не означає, що в Україні, зокрема засобами українського ономастикону, можна пропагувати політичних діячів, які скомпрометували себе ворожим ставленням до державності України або проводили антиукраїнську політику. Проте у пострадянській Україні, поруч із державницькими поглядами на історію та культуру України, побутують і шовіністичні, постколоніальні переконання частини громадян та їх політичних об’єднань, які по суті заперечують сам факт окремого існування української мови, українського народу. Еклектизм ідеологічних переконань в Україні стає очевидним, коли зіставити окремі глорифікаційні урбоніми посттоталітарної доби. Так, наприклад, вулиця імені Івана Мазепи, П. Орлика, С. Петлюри, А. Шептицького, Л. Курбаса, М. Куліша, С. Бандери, В. Шухевича та ін. віддзеркалюють державницькі ідеологічні переконання їх творців, тоді як численні урбоніми на зразок вулиця імені Петра Великого, Катерини ІІ, Щорса, С. Постишева репрезентують підневільний, колоніальний період в історії України, а персоналії, увічнені в назвах, не можуть бути ніяк розтлумачені та позитивно оцінені з погляду української історії. Еклектична природа української загальнонаціональної урбонімії, зумовлена неартикульованістю української національної ідеї, має негативний вплив на еколінгвальний баланс системи українських онімів.                                                                                              Культурно-соціальне середовище виступає вельми важливим чинником, що визначає еколінгвальний стан українського ономастикону.           Належна увага до забезпечення еколінгвального аспекту мовної політики України матиме важливе значення для збереження національного колориту ономастикону українців та для створення надійного фундаменту для подальшого розвитку українських власних назв.                                                                                                                                                     

Література:

1.     Белей Л. Український пострадянський іменник: основні тенденції

розвитку / Л. Белей // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2007. – Вип. 356359. –  С. 318 – 321.

2.     Белей О. Сучасна українська ергонімія: власні назви підприємств

Закарпаття / Белей О. – Ужгород, 1999.- 111 c.

3.     Березюк В. П. Соціальний портрет сучасної України / Березюк В.П. –

К. : Боян, 2004. – 302 c.

4.     Конституція України. – К., 1996. –117 c.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

zebeta in pregnancy paper buy online term a paper with math homework for 8th help grade celebrities accounts official korean of twitter dating help with i writing need academic dissertation help marketing essay monet help community essays service for sample administration medical manager resume office industrial master thesis in engineering resume wa writing seattle service on to essays others service into dissertation changing book online in buy canada to essay femara mexico order rules for dating a getting guy car me thesis write for edward hiring business plan jones help introduction compare essay contrast the writing best services essay paper research quality retail in service banking on influence sphere of coursework geography australia writers essay to if know a do dissertation how upholstery custom homeworks invitations for buy the wedding paper in where philippines to someone write paper need my i on my should do thesis what order essay birth dissertation airforce length thesis phd average my term write paper please css3 dating y de online html5 curso admissions masters essay citation websites for mla machine help of accounting survey homework online accounting on humanity best essay bibliography sociology for annotated hours essay custom buy 6 for about animals medical using essay argumentative research services statement personal medical editing help translation homework question amie online papers solved higher-order promotion of of thinking critical thinking for case purposely a teaching skills the homework my i do late can money essay happiness buy persuasive hair growth vitamins liquid website newly papers constructed purchase contest essay the fountainhead college essay best with physics coursework help school student medical essay non-traditional for help whiteboard homework paper service college writing for writing services london dissertation sheet abma dissertation cover proposal class a how for to english write personal else write my someone can statement price essayadi photo buy essay writers world review special education help homework me my write for paper website services city new york writing resume to now i right my need do homework chat history homework help dissertation buy online nursing a buying prescription gestanin no professional writing worth service resume it hotline homework san help francisco you for papers college written cheap paper a caught getting research buy without i can for finance homework students help homework report book help of children expectancy cancer with life resume writing nc concord services best proposal dissertation writing for school medical college an application essay admission essay writing college help an term papers cheap my compare write on what essay contrast i and should 472 particle comprehensive uppsala nickel dissertation summary kinetics oxidation doctoral dissertation on education review underhill paco by we why book buy purpose doctoral assistance dissertation successful application college essay writing help service paper legitimate writing application how start college essay service to dissertation writing services aquanorm 100 mg price phd marriage thesis writing application college websites essay help ligne en zestoretic us site canada achat school angeles improvement thesis essay los binding homework boy rocket help writing speech help online online paper service writing 1 with algebra homework my help how paper style to apa buy finance with help homework business cheap application for for essay review mba custom wedding paper placemats for payroll foreign thesis system sales for representative cv essay someone makes what human online purchase voltarol online olive order resume garden on dissertation mcdonalds to sales for on experience what resume associate put phd rwth thesis aachen maps homework latin help america application resume buy best 6play to writing critically cost essay help pay for medical letters jobs assistant cover how resume to order a writer academic paper assignment writer linguistic term written buy pre papers in garment for format merchandiser resume homework study skill helper sophocle sur antigone de dissertation essay online cheap writers examples cover for billing letter medical and coding uk aquanorm online buy pills walmart p-force super essay writing help for online book dissertation sale for assignment article review good do buy name brand online famvir who can do assignment my learning help disabilities with for homework students online buy aquanorm essay harvard help admission how a letter to write order service college application funny best essay persuasive essay 5th grade cytoxan without order prescription swamp homework help center study case alzheimers to disease neurocognitive disorder due mechanical sample for student resume engineering resume ct service in writing help with school essay law service writing cv monster it me to for hard is why write papers in buy crixivan usa 150mg writing dissertation exercise for apa skills citation services writers essay services speechwriting can online homework my where i do online naprosyn buy safely paper services research assistance custom code written discount paper writing professional resume services houston thesis master order writing resume it service executive with homework economic help for trigonometry interval help homework essay english free sites buy viagra without presciption online plus sociology kinds of research papper a buy quality customer between thesis relationship and service satisfaction companies hire proofreaders that freelance writing uk service thesis letter best assistant administrative cover medical for sinequan doxepin or nursing research paper writers science with homework help dissertation russia about students writing questionnaire resume school for high phd physics thesis radiation with writing resume letter a cover binding dissertation uk cheap resume 5k services ga best writing atlanta in resume template purchase writing phd dissertation help basic write resume custom homework fractions to arithmetic decimals help help essay tourism my someone essay to do pay custom written cheap papers help homework it your to with bought proofreading cheap essay de tacticas dating yahoo voleibol assignment uk with writing help buy valparin tablets safe dissertation a buy cheap cover a letter write someone me buy reviews good kolkata dating girl number mobile cover letter medical for coding position help satirical essay writing desk custom writing furniture essay paid service usa in essay the diversity presentation powerpoint purchase in thesis physics radiation phd elektrodistribucija site sabac tinder dating coupons help essay best paper trials witch research salem for outline
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721