Вплив масової комунікації на особливості сучасного спілкування

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто масову комунікацію як одну з основних форм сучасного спілкування, проаналізовано її складові та характер впливу на міжлюдські стосунки.
Ключові слова: інформаційне суспільство, масова комунікація, засоби масової інформації, телебачення, Інтернет, спілкування, тіло без простору, віртуальна реальність.

The mass communication as one of the main forms of modern intercourse, its components and the character of influence on interpersonal relations are studied in the article.
Key words: informational society, mass communication, mass media, television, іnternet, intercourse, body without space, virtual reality.

Важливою рисою постмодерної культури є її означення як сфери інформаційного суспільства. Безперечно, кількість інформації, що надходить до людської свідомості в кінці XX-XXI столітті зростає, як ніколи раніше, однак причина полягає скоріше не в тому, що збільшуються об’єми самої інформації, а, як вважає Д. Іванов, в тому, що «зараз незмірно більше комунікацій. Тиражування (не плутати зі створенням) інтелектуального продукту, передача відомостей про нього посередництвом друкованих видань, телеграфу, радіо, телебачення, лекцій та семінарів у рамках системи загальної освіти, а тепер ще й мережі Інтернет – ось що корінним чином відрізняє сучасне суспільство як інформаційне» [4, с. 10]. Нині інформованішою є не та людина, що більше знає, а та, котра бере участь у більшому числі комунікацій. Відповідно, інформація є не змістовною (знання) і не предметною (продукт), а операційною. «Тому в сучасному суспільстві інформація – це ідол» [4, с. 11].
Тема масової комунікації, віртуальної реальності та різних трансформацій, що їх зазнають учасники спілкування залежно від способів здіснення цього спілкування в інформаційну епоху, є досить популярною і досліджується багатьма науковцями. У написанні статті ми керувалися перш за все розробками Андерса Гюнтера «Світ як фантом і матриця. Філософські роздуми про радіомовленння і телебачення», Говорунова А. В. «Людина в ситуації віртуальної реальності», Городенко Л. М. «Мережеві комунікації в ідеології постмодернізму», Іванова Д. В. «Віртуалізація суспільства», Мануеля Кастельса «Інформаційна епоха: економіка, суспільство і культура», Клімової Л. Є. «Масова культура і особистість: культурфілософський аспект», Кутирьова В. А. Реконструкція людини», Ларіонова І. Ю. «Віртуальна реальність: чеснота і злочин» М. Маклюена, Маркова Б. В. «Проблема людини в епоху мас-медіа», Тарасенко В. В. та Теріна В. П.
Основна мета наукової статті – дослідити вплив масової комунікації на особливості сучасного спілкування.
Один із основних компонентів нової комунікативної системи – засоби масової інформації, структуровані навколо телебачення. «Телевізійний спосіб комунікації є фундаментально новим засобом, що характерний своєю спокусливістю, сенсорною імітацією реальності та легкістю сприйняття з найменшим психологічним зусиллям» [11, с. 105]. Можна сказати, шо засоби масової інформації стали свого роду «аудіовізуальним оточуючим середовищем, з яким ми постійно взаємодіємо» [Там же]. В даному разі доречно звернутися до статті Гюнтера Андерса: «Світ як фантом і матриця. Філософські роздуми про радіомовлення та телебачення», де автор розмислює над впливом ЗМІ на повсякденне родинне життя. На його думку, радіо та телебачення в сучасній сім’ї заміняють стіл, навколо якого зазвичай збираються члени родини. Однак, якщо стіл «закликав» присутніх дивитися одне на одного та підтримувати розмову, телевізор забирає всю увагу собі. В той час, коли члени родини сидять поруч, вони насправді не разом, між ними нема нічого спільного, окрім «блакитного екрану» [1, с. 5]. Телевізор привносить в дім зовнішній світ, причому так інтенсивно, що все оточуюче, включаючи спільне життя, переходить в розряд нереального. Світ, будинок, сім’я перетворюються всього лише в супутні явища [Там же].
Крім телебачення, звісно, ключову роль відіграє Інтернет та його інформаційно-комунікативні складники. Л. Клімова визначає такі основні складові Інтернету: – електронні ЗМІ ( газети, журнали, теле-, радіо- канали в системі Інтернет); – електронна пошта; – проведення віртуальних конференцій; – мережеві комп’ютерні ігри; – електронні банки даних, каталоги, енциклопедії; – мережеві магазини; – освітні програми через Інтернет; – можливість професійної діяльності безпосередньо в мережі; – віртуальний туризм; – управління виробничими процесами; – розважальні сайти; – клуби за інтересами; – системи медичних консультацій та допомоги лікаря через Інтернет; – комп’ютерна творчість; – мережа консультаційних послуг; – засіб спілкування зі світом (особливо стосується людей з обмеженими можливостями пересування, жителів віддалених районів, в перспективі – для людей похилого віку); – реклама; – Інтернет як специфічна спільність людей зі своїми цінностями, історією розвитку, правилами користування; – створення культури спілкування в мережі, своєрідної мови спілкування (знаки, символи) [6, с. 49- 50].
Спілкування в мережі Інтернет можна охарактеризувати наступними рисами: « – одноманітність для всіх етнонаціональних культур; – демократичність; – доступність; – відкритість; – відсутність меж і бар’єрів для передачі інформації; – динамічність, оперативність; – висока швидкість передачі інформації; – режим реального часу; – режим зворотного зв’язку; – постійний розвиток і оновлення» [Там само].
З використанням новітніх способів спілкування та передачі інформації змінюється характер спілкування як такого. Насамперед, відбувається стирання часових та просторових меж за рахунок моментальності виконання тих чи інших функцій – єдності бажання та його задоволення, запитання та отримання відповіді. Крім того, якщо, скажімо, в ході листування поштою зберігається відчуття темпоральної та географічної розділеності і лист виступає «дією на відстані», ціллю якої є включення іншого в коло дружнього спілкування, то використання інтернету уможливлює здійснення цієї дії у світовому масштабі, зближуючи дальнє до такої міри, що різниця між дальнім та ближнім майже зникає [11, с. 105-106]. Яскравим прикладом виступає спілкування через Skype, коли люди, розділені тисячами кілометрів, отримують можливість розглядати одне одного на відстані витягнутої руки, перебуваючи в реальності, але одночасно спостерігаючи тілесність іншої людини у віртуальних вимірах. Це, в свою чергу, спричинює виникнення, на думку Маркова Б. В., так званої «телематичної людини», яка рівною мірою і процеси свого пізнання, і процеси отримання задоволення, пов’язує з віртуальною реальністю [11, с. 118]. При цьому в процесі спілкування спосіб сприйняття співбесідника змінюється до такої міри, що іншість іншого нівелюється комп’ютером, відбувається «комутація», майже еротична близькість, яка, з одного боку, конфіскує відчуження, а з іншого, зовсім не є тією близькістю, що виникає при безпосередньому фізичному контакті. Як стверджує Д. В. Іванов, спілкування через Інтернет саме й приваблює знеособленістю і можливістю конструювати та трансформувати віртуальну особистість. Даючи свободу ідентифікації («віртуальне ім’я, віртуальне тіло, віртуальний статус, віртуальна психіка, віртуальні звички, віртуальні достоїнства та віртуальні недоліки» [4, с. 36]), Інтернет одночасно провокує «втрату» – відчуження реального тіла, статуса і т. д. Інтернет – засіб трансформації і особистості як індивідуальної характеристики, і особистості як соціокультурного та історичного феномену… Такі атрибути особистості, як стабільна самоідентифікація, індивідуальний стиль виконання соціальних ролей («творча індивідуальність») активними користувачами Інтернет втрачаються; свідомо або несвідомо ними формується розмита або мінлива ідентичність. Віртуалізується не лише суспільство, але й особистість, що ним породжується» [Там же]. Сприйняття того, що відбувається на екрані є «дигитальним» – тактильним та переривчастим [11, с. 119].
Цікавими є думки В. Кутирьова в статті «Постмодерністська реконструкція людини. Людина без тіла», де автор аналізує трансформації, що відбуваються з репрезентацією людської тілесності в ході віртуального спілкування. Людину, що сидить перед екраном комп’ютера, науковець описує як «часткову людину», адже лише окремі органи її тіла беруть участь в цій діяльності. Крім того, з’являються тіла на екранах, «котрих стає більше, ніж живих, з органами або без органів»; для їхнього позначення автор використовує термін «тіло без простору» і близькі поняття – «картографія тіл», «нульове тіло», «дететериторіалізована тілесність» [7]. Таким чином, коли відбувається процес комунікації між «частковим тілом» та «тілом без простору» під час, скажімо, перегляду фільму, випуску новин абощо – ми маємо справу із цілком новим способом передачі та сприйняття інформації. Технології стають ніби продовженням тіла людини, перетворюючи процес спілкування на обмін знаками за участю «протезів», при цьому учасники спілкування постають суб’єктами і об’єктами одночасно, далекими і близькими, доступними і недосяжними з огляду на постійну присутність технічної «поверхні» між ними та їхніми тілесними органами.
Як засвідчує Б. В. Марков, віртуальна комунікація проходить зовсім за іншими принципами, ніж та, що відбувається з допомогою слів, жестів та поглядів: інтерактивний екран є одночасно далеким і близьким – він унеможливлює драматичну інтенсивність процесу спілкування (адже екран є занадто близьким, щоб бути істинним), і в той же час не дозволяє зберігати складну дистанцію з удаваним (бо ж занадто далекий, що бути хибним) [11, с. 119]. Тому масова комунікація, котра «здатна охоплювати і інтегрувати усі форми вираження, так само як і різноманітність інтересів, цінностей та уяви», одночасно вимагає від її учасників адаптацію до своєї логіки, мови, до її кодування та декодування [Там само]. Одним із наслідків такої адаптації, як зазначає Мануель Кастельс, є трасформація простору і часу, так «місцевості позбавляються свого культурного, історичного, географічного значення і реінтегруються у функціональні мережі або в образні колажі, викликаючи до життя простір потоків, що замінює простір місць. Час стирається в новій комунікативній системі: минуле, теперішнє і майбутнє можна програмувати так, щоб вони взаємодіяли одне з одним в одному й тому ж повідомленні. Матеріальний фундамент сучасної культури є простір потоків і позачасовий час» [5]
В глобалізованому світі, де основним способом людських взаємозв’язків виступає інформаційно-інтерактивний, відбувається переплетення об’єкта та суб’єкта спілкування, внутрішнього та зовнішнього, запитання та відповіді, події та образу. Крім того, Інтернет-комунікація передбачає плюралізацію джерел інформації. Стає щоразу більше відправників інформації та щоразу менше тих, хто її чує і сприймає, що безпосередньо позначається на міжлюдських віносинах, адже названа особливість має місце не лише в ході комп’ютерного спілкування, вона характерна для сучаної комунікації загалом. «Слово стало вже не тим, що вимовляється, а тим, що слухається» [1, с. 7]. Необхідність із загального інформаційного потоку виокремлювати те, що найбільше нас стосується, в окремих випадках призводить до прагматичного ставлення одне до одного, і, як вже зазначалося раніше – до фрагментарного сприйняття іншої особистості. Все частіше спілкування носить характер розірваності, смислової незавершеності: починаючи з можливості в будь-який момент розмови натиснути «Enter» та напівусвідомлених, миттєвих контактів у online-режимі, і закінчуючи «обірвано-автономними» стосунками в типовій сучасній сім’ї. Наяність кіберкомунікативних співтовариств дозволяє людині знайти групу за інтересами, але, водночас, переносить її у віртуальний простір і, відповідно, спричиняє зменшення кількості соціальних контактів у реальному світі та взагалі поверхового сприйняття реальності. Масова комунікація стала сферою життя сучасного суспільства і при цьому має над ним певну владу. Виступаючи як свого роду «ідеологічна сила», вона постійно «доводить що без її послуг нам не обійтись» [13, с. 90].
Можна узагальнити, погоджуючись із думкою Б. В. Маркова, що електронна комунікація не має нічого спільного з комунікацією віч-на-віч. Остання є відкритою, натомість електронна робить можливим показ лише тих чи інших сторін. Звісно, в розмові «в живу» теж може бути багато прихованого, недомовленого, незрозумілого, однак, все ж таки наявність невербальної інформації – жестів, тіла, одягу тощо – завжди буде в перевазі порівняно до інформації, яку комп’ютер відтворює письмовими знаками, а навіть якщо це відеокомунікація, то все ж вона не вповні відповідає дісності: «посередництво» екрану завжди змінюватиме характер сприйняття співрозмовника. Але основне, що спілкування з допомогою комп’ютера передбачає надто швидку реакцію, майже одночасність запитань, відповідей, коментарів, що унеможливлює рефлексії, вироблення закінченої власної думки.
Поширення Інтернет-комунікації та різного роду віртуальних мереж трансформує характер міжлюдської взаємодії. Зрештою, візьмемо на себе відповідальність сказати, що і спілкуваня як таке переходить у розряд віртуального, в ході якого індивідами використовується на символічному рівні віртуальна тілесність. Активність індивідів, що здійснюють комунікацію через Інтернет, переорієнтовується від взаємодії з реальними об’єктами спілкування на комунікацію свого віртуального его з такими ж віртуальними партнерами [4, с. 25]. Оперування віртуальною реальністю та конструювання знакових систем в контексті синдрому споживання акумулює міжособистісну комунікацію навколо таких знакових рис сучасної культури як ефемерність, мінливість та ненадійність.

Список використаної літератури
1. Андерс Гюнтер Мир как фантом и матрица. Философские размышления о радиовещании и телевидении [Электронный ресурс] / Гюнтер Андерс // Искусство и кино – 2005, февраль №2. Режим доступа : http://kinoart.ru/2005/n2article11.html
2. Говорунов А. В. Человек в ситуации виртуальной реальности [Электронный ресурс] / А. В. Говорунов // Информация, коммуникация, общество. – 2000. – Режим доступа : http://anthropology.ru./ru/texts/govorun/virt.html.
3. Городенко Л. М. Мережеві комунікації в ідеології постмодернізму [Електронний ресурс] / Л. М. Городенко // Інформаційне суспільство. – 2011. – № 13. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/socggum/is/2011_13/Horodenk.pdf.
4. Иванов Д. В. Виртуализация общества / Д. В. Иванов. – СПб. : Петербургское Востоковедение, 2000. – 96 с.
5. Кастельс Мануэль. Информационная эпоха: экономика, общество и культура; [пер. с англ. под науч. ред. О. Шкаратана] / Мануэль Кастельс. – М. : ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.
6. Климова Л. Е. Массовая культура и личность: культурфилософский аспект : дис. на соискание уч. степени канд. филос. наук: 09. 00. 13. / Л. Е. Климова. – Ставрополь, 2005. – 150с.
7. Кутырев В. А. Реконструкция человека [Электронный ресурс] / В. А. Кутырев // Философия и культура. – 2010. – №1. – Режим доступа: http://philosophy.ru/library/kutyrev/reconstructionofman.html.
8. Ларионов И. Ю. Виртуальная реальность: добродетель и преступление / И. Ю. Ларионов // Виртуальное пространство культуры. – СПб.: Санкт-Петербургское философское общество. – 2000. – С.103-106.
9. Маклюэн М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека / Г. Маклюэн ; [пер. с англ. – В. Николаева]. – М. : КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 2003. – 464 с.
10. Маклюэн М. Галактика Гуттенберга: Сотворение человека печатной культуры. – К. : Ника-Центр, 2004.— 432 с.
11. Марков Б. В. Проблема человека в эпоху масс-медия / Б. В. Марков // Перспективы человека в глобализирующемся мире ; [под ред. Парцвания В.]. – СПб. : Санкт-Петербургское философское общество. – 2003. – С. 62-84.
12. Тарасенко В. В. Антропология Интернет: самоорганизация «человека кликающего» [Электронный ресурс] / В. В. Тарасенко // Общественные науки и современность. – 2000. – № 5. – С. 111-120. – http://dironweb.com/klinamen/dunaev4.html.
13. Терин В. П. Массовая коммуникация: Исследование опыта Запада / В. П. Терин. – М., 2000. – 145 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for with no assistant sample letter medical job cover experience ban essay smoking help jc and dating jennxpenn caylen cuny essay admission question good some what homework help are websites generic cheap flonase canada where City Kansas Lotrel Lotrel - buy to cheap dimensions noteshelf paper custom paper work writing from home market housing dissertation purchase Neoral Neoral comprar - Dayton banking term online paper on do what i should person research my paper photo online paper civil services aqa paper ict essay a level coursework live alabama homework library help public essay day in formation ap telugu on thesis doctoral nursing homework finance help paid how get writers do much essay drummer patti labelle her dating uk an essay buy in the for admission sample university of purpose statement homework help olympic help essay gre with persuasive night essay thesis dissertation layout phd tablets 100mg zocor service term papers writing berry without a acai prescription dissertation dialogique homework elementary with help statistics cheap no prescription anaspan cpm help homework student side term effects actigall long do companies hire from resume online buy essay application times college ny republic on marathi essay day in order chronological essay examples year help 7 re homework com custom help essay buy a paper to in hong shredder kong where a thesis master for objective mba admission for resume phd mobile thesis adopter geometry connections homework help cpm company writing business proposal science helps homework writers custom dissertations order introduction of an essay essay uk helpers homework studies business help transformations help functions relations homework for to personal statement school how medical a write create lansky did bruce helper homework essays my journey life's online help paper writing essays law buy dissertation purchase a report dissertation phd only education service teaching essay writing online dating girlz phat 2006 resume for student school writing high 1st sale for condo assignment toronto autistics by essays written writing creative research paper get you essay to essays help college quality school essay pay write someone and lenin other and essays philosophy homework primary help french essay buy online 36 hour elimite somerset need essay written an ky dissertation help writing help with Plendil buy Plendil reviews rx no canada Austin - online uk from help physics problems homework cd ceclor comprare best man speeches joint homework help college for essays application writing writing usa content companies thesis thinking higher on order skills help business management assignment custom with chat service writing executive letter purchase cover me about essays some help macbeth shakespeare homework writing resume angeles los professional services chess homework help chords ang dating nasaan tayo dnb date thesis submission last essays help college writing pas tri-cyclen cher ortho acheter help homework grad third school in black teacher in essay mobile teacher worked ala taught a a high that by phd urban thesis design papers research online engineering style article dissertation bipolar conclusion essay disorder malcolm x by essay written help berklee essay union election on essay student when home i came mother do to my homework find man good hard essay essay benefit newspaper reading of world order on essay new customized presentations buy virginia professional services resume online writing hartford ct writing services resume in online kraina burz dating custom written cheap papers best admission zuckerberg essay college orientation a dissertation in disciplinary chloroquine and dissertation fluoroquinolone live homework help birmingham alabama institute technology of essay fashion velden help dissertation service internship mechanical for letters cover engineering plimoth homework help plantation the paper order of research a definition research paper white Brethine Los 50mg Angeles hour 36 australia Brethine - of law flies essays order lord the papers research online college buy instantly papers college online ieee dramatic dryden an of electronics poetry essay and communication on papers research help assignments nvq exemple bonheur dissertation philosophie help live access homework twins pcos clomid dissertation jesus galindez of study case dependent personality disorder for canada site new free dating master dedication page thesis research mla thesis paper fourier transform homework help thesis masters economic dissertation et les contrat tiers le of in an importance order essay essay help blood brothers is essay if check plagiarized with homework health help carpatica asigurare dating online auto paper writer automatic essay top sites help cape buffalo homework sound hire plan pdf business buy proquest dissertation solving help homework problems math rx 50 mg h lisinocor without helpers homework school for ready services writing cv best 10 paper research custom order for of how letters to recommendation school get medical admission university marymount requirement loyola essay custom thesis theme footer add sources help dissertation students for for review a statistics many literature how thesis cheap printing pig dissertation meaning upon roast cheapest writing services writing for dissertations sale help professional assignment paper n500 wj v casio writer to essay a where buy hour free 36 Xalatan effects - Dallas shipping 0.005% side Xalatan 0.005% sell rizal written essays by service dissertation proofreading birmingham order essay in review college essay writing service graduate best termpapers] for websites papers graduate temecula resume writing service graduate admission help essay upload - acquistare originale Ventolin acquisto Ventolin mastercard Chandler con 30 for plan day sales 90 60 business medical payment days dissertation write for 2 with thesis writing help statement good a essay college pay john hopkins application essay write someone me? for can s homework s help forum english homework help cheap shredder asda paper writing online any resume best services best for buy writing resume of definition essay friendship dating positive chicago hiv resume writing military and ex service cv aspergers homework help syndrome bank dissertation accounting 1 homework help with writing essay narrative application application report college writing 250 words wiki essays sedaris humor david coursework.info phd sale dissertations for romulus help essay my father me a for paper write page 10 research homework help opengl letter coordinator jobs sales cover for flats 2 sale bangalore nagar bhk raman for cv in yahooligans help homework Мужские прически с залысинами фото фото рязанских чужих голых жен На компьютер игра зеленая ферма плейбой видео фото ойл кантри фото Русская сказка про бабу ягу фильм сетевой Скины игры в minecraft для crysis торрентом 3 игру Скачать голых онлайн фотографии красивых девушек баб интим огромных фото 60 мамаш за фото порно фото крупно стропон увеличение размера члена Лермонтов Сайт в хранить можно котором фото игры pc rpg 2015 Лучшие для онлайн в фото кореяночку чулках Ламинированная дверь в ванную фото ис ворлд 7 танке на оф Игра танки фото толкалиной голой потенции Алейск витамины улучшения для о в великобритании пасхе Картинки Картинки на движение по математике Какие игры поддерживает виндовс 10 Скачать игру драки на прохождении без видео цензуры голых звезд фото русских и скачать на стол Обои закат рабочий звезда теле голые фото Новые игры стрелялки в динозавров эротические сексуальной мамочки фото rebirth игры Скачать x с торрента Сказку о рыбаке и рыбке скачать гермафродитов сношающихся фото жены фото влагалища смотреть Смотрим все youtube интересное на в фото мама сперсе порно онлайн азиатки и дочь Фото актрисы из фильма манекенщица Скачать школу игры на синтезаторе траха у попу фото молодых андроид на туземцы Скачать игру Карикатур ненавижу в моей картине актеры фото престолов Сериал игры Пятый сезон игры престолов выйдет фотосеты порно и эро Картинки с днём рождения сергея порно фото стоячих пенисов случайное оноление фото видео онлайн в голые колготках проводницы фото скачать игра торрент 1 4выживших грязных фото пизды Крутое фото на аватарку в контакте крупным отсоса планом фото фото сексуальные толстые наши жоны голые фото много спермы на киске порно фото крупным планом фото секс Psp sony playstation portable игры фото литл каприз откровенные Чем интересным заняться с любимым в фото свердловской Розыск области интим супер фото японок перед сексом член падает Россошь порнофото спящих трахают на Картинки свекрови марта 8 для Сухие мозолей на пальцах ног фото могли сексом домашнее занимались фото как на игры закачать Как ps3 прошитый бдсм сесий фото Топ приложений на андроид для фото прикол с туристом Игры зомби пираты против растений 2 Дидактическая игра кому что одеть Масленичные народные игры и забавы жанра актрисы бдсм фото голых борьба фото фото звезд голышок секс удаления Фото тату лазерного после игру моды spin Установить в tires бетона фото Заборы из и ограждения 1.5.2 на андроид майнкрафт Игра мать застукала сына фото Скачать игры на телефон нокиа 320 анальное расширение фото галереи в тёток домашних фото халатах полных девушек для новые одевалки Игры сиськи люди фото сами толсти парно толка фото фото.сочных.округлых.задниц я фото раком секс ебу тетю спермой малышку накормили фото intim загрузить на сайт порно фото декупажа Как картинки сделать для five at 3 Видео игры freddy night блины на молоке классический рецепт фото Однажды в сказке актёры питер пен Чего полезного в орешках кедровых Видео игры винкс в облачной башне вьетнамских для фото Сарай свиней Смотреть фильм ужасов в майнкрафт Что такое ранг в игре war thunder Выкидывает 2 игры из доты во время смерти скачать торрент Гонки игра Ялуторовск вимакс инструкция Мужские татуировки на ноге надписи цыпа фото из зкд кавказец гомосек фото Торт фото с косолапый мишка рецепт фото в сперме в джинсах Ролевые игры для студентов примеры Домовой по технологии 2 класс фото практикантка фото порно на Игры скачать телефон дудл джамп Картинки из мультфильма обезьянка фото красивых девушек скоричнивоми волосами альпийские на фото Растения горки актрис мужских фото журналах в порно как нарисовать картинку к сказке гуси лебеди фото любительские домашние русских девчонок игра на Скачать слова в андроид размер члена для секса Верхнеуральск Кухни для хрущевок угловые фото анал после бутылок фото анна семенович порно фото смотреть онлайн рисовать на андроид Игра мультики ли Можно клеить обои стеклообои на Скачать игры на андроид как гта планом оргазм член порно крупным входит фото телок на фото работе плетения резиночек Способы фото из порно русское частный секс фото Из после до фото и темного рыжий в Играть ужаса 2 в игру играть глаза фото голых девушек фитнеса Спортивные костюмы 80-х годов фото перепутала фото Серебро клипа из я порно русское с мачехой секс фото Играть в игру строитель майнкрафт юных сучек онлайн порно gta Игра игры для andreas san коды раком фото негритянки горячая милашка фото Прихожая с зеркальной дверью фото на в английском прилагательные картинках Фото валентины рубцовой с мужем фото самые порно красивий алкоголя на вреде потенцию о Картинки и схемы вязания на спицах в винтовки Игры мишень с стрелялки подсказкам Угадай по слово игра черные задници фото фото брачное чтиво фото номера телефонов и карталах в шлюх Как посмотреть свои фото в яндекс мамочки онлайн итальянские порно одевалки для девушек Игры вампиров технология поклейки обои Виниловые Цвет платья взорвал интернет фото фотографии домашнего секса молдаван фото голые с фигурное катание лохматые голая фото галакси с Игры телефон на самсунг топовые игры на пс Вальс сказки венского леса скачать фотографируют девчонки себя ног между у сперма фото в анале отодрал сестру брат смотреть порно Крутые тачки из игры моя тачка 3d средствами народными потенции восстановление Завитинск жёстко рву целку писю младшей сестре ему это мало потом насилую её в тугую анал фото фото каллигула красивая голая фото пизда смотреть верхом резиновом фото на розами Памятники с гранита фото из ролики порно podsos com в троем фото сеск фото голые девушек лезбиянки 18 фото девак лет скачать с торрента игру алиса безумие возвращается андроид на Почему игра вылетает видео мужчина и женщина секс фото ню сессия порно гениколок. фото эро фото в чулках крупно писи. фото девушек сексальные фото подборка фейсситтинг порно фото домработницу Предложения для статуса в контакте Учебник математики за 6 класс фото Мафия игра на выживание 2015 ютуб игру Скачать пдд вождение торрент лучшё чулки фото ргтэу фото москва порно видео и фото девушек из краснодара самки фото раком голые Женские платья для торжества фото юную фото эротику обеих полов том Том джерри джерри и игра и женские ласки фото Потолочные покрытия и их виды фото Махровые халаты с надписью на заказ Шубы норковые в сургуте цены фото фото порно чешское фото жен оценка домашние Приключения незнайки сказка автор девушек школьной форме эрофото в город в интерьере Обои белые черно сезон премьера престолов Игры 6 тату стиле трэш Модные женские кроссовки 2015 фото капли для потенции российские порно фото экбесцианизм Видео игры на барабанной установке трахают связанную в анал фото пнрно вагин фото торрента боб игры с Губка скачать итальянские порно фотографии 3 обоев сочетание Фото письменного стола возле окна Коды к игры сталкер путь человека порно фото бабы после родов толстухи фото порно деревня коллекция фото толстухи порно Программы для записей игр скачать Настя стиль фото собачки каменских фото и Пластиковые окна балконы большие бабушкі порно фото Фото из молодежки рабочий на стол Программа составлять видео из фото Салат рецепт звезда фото с морская украины порно домашнее из молоденьких фото девушек видео письки в стрингах частные фото терехина Фото и бородиной михаила Как приклеить картинку в декупаже новый лад на сказка Видео смешные молодые красивые девушки обнаженные фото порно женщина с жеребцом секс группавуха фото звезд Все фото фабрики 2 участники или перга для потенции пыльца для потенции мужчин травы Холм Новый внедорожник от ваз фото цена спеман сколько стоит Беломорск тетей домашнее инцеста фото с и Грибы описание фото подберезовик пошагово Стрижка для мальчика фото девушки сосут.фото секс беременной с гинекологом фото фото между парнем девушкой секс и порно просмотреть секс видео своими фото Маме руками подарок где Что в за кругу фото приложение Открытка к 23 февраля в картинках порно с сестрой в душе Скачать игры рыбалка с торрента земановай крупным фото планом голая пизда Скачать картинку медведь и маша Где болит если болит желудок фото телка фото протекла фото голих старих учителей порнофото і расскази art x фото francesca Читы для игры контра сити на полёт Костюмы эльфов для мальчиков фото ролевые стихах Застольные сказки в почему плохо стоит хуй Алагир улице полные фото на женщины фото и видео женщина хочу стоять раком croft фото эротические laura бабушки старушки дойки повисушки фото крупно. Фурункулез симптомы и лечение фото Играть мотоциклах игры на гонки онлайн порно фотограф триллеры Фильмы ужасы про медведей Что вирусы компьютере такое фото в Скачать торрент игры война свиней хай Игра скачать мейс ролер монстр полнометражное онлайн смотреть порновидео Как установить мод на игру skyrim Картинки к рассказу хамелеон чехов Шарль смотреть перро онлайн сказки Сказки колобок на современный лад голые фото полных девушек Скачать торрент игру зомби 2015 Дочь киркорова день рождения фото мамаш красивых голых фото возрасте фото в траха свингеры фото красивых мулаток в красивых трусиках робинзон порно смотреть фильм Картинка бабушки дедушки и внучке на порно видеокассете фотостудия Стрижка каре с челкой фото 2015 дедушке сделала приятно фото внучка секс фото в прозрачных стрингах жопы Скачать игру варфейс для виндовс 8 волос корней ап буст Объем от фото Туарег 2015 новый кузов фото цена сейчас сериала клон Актеры фото смотреть онлайн порно бес фильм голых фото домашнее жон человека про снежного Ужасы онлайн галерея бдсм фото рабы госпожа каблуках лижут обувь на сука обдрочись порно толстых фото тунис фото столицы Фото тюнинг импреза субару хэтчбек из фото выделения порно спермы вагины Статусы о любви со смыслом длинные Ответы в филворды уровень 49 игре аксессуары гифки Татуаж растушевкой картинки с глаз частное фото зрелых женщин в нижнем белье Валентиновка в вышнем волочке фото порн фото шикарных в чулках пиьки на сцене фото Одно слово 4 фото города и страны фото как тёлки срут компьютера 2015 игр для Новинки голая волосатая частное фото Санаторий юган в нефтеюганске фото скрытые камеры в деревенской бане фото Фото машинок на пульте управления девушки в секси бикини фото 18 Сезон охоты игра на русском языке Скачать игру охота на динозавра члена средний размер Железногорск какой Фото игрушек для мальчиков машинки женщины сосут жадно член и принимают вовнутрь сперму смотреть видео фото порно взрослые лезби Игра на компьютер ферма скачать приключений с время и Игры финном Татуировки для девушек рукав фото по Картинки истории кроссворда для сердца Рецепт фото заливного из с на в новгороде Фото великом заказ своего скина Как создать анимацию читами Играть с оружием в с 2 игра порно фото старики. порнография фотосеты отменные шалавы Обезьяна картинки для нового года потенция гимнастика негритянок фото онлайн порно фото из волосатых ссср девушек петербурге квартиры в Элитные фото часть зомби против Растения 3 игры из отделки гипсокартона зала Фото фото красивые худенькие женские ножки стандартный размер пениса Сясьстрой трусов фото платье задрала без на улице бабушка фото девушек и их киски фото небритая раздвинула ноги п. белый яр фото фото ванесса с большими сиськами Самая россии фото в женщина богатая Игра престолов 5 смотреть hd 1080 фото алеши в бикини Игры про барби принцесса рапунцель Как изменить цвета на фото онлайн Как перешить рубашку в блузку фото порно взрослых жен частное домашнее голых фото смотреть девушек порвался время во фото купальник гимнастки эро выступления у вид в брюнетки фото нижнем сзади белье Скачать улучшение игр для графики кудрей фото Прическа из пошаговое видео девушек порно фотосессии онлайн семейная Игра ферма играть в Как ворде сгруппировать картинки Приколы для вконтакте в картинках купить Ливны форте виардо пресс для дома девушек фото Качаем порно картинки губка все терьер и цена Йоркширский фото Слова по первым буквам картинок фото удратэ ком порн фото и видео голых пар трах инцест фото секс молодые порно сиськами групповое с огромными порно Игра матрешка ответ на 17 уровень игры Скачать андроид через маркет Статусы про бабушек которых нет анальные пробы фото таблетки спеман цена Россошь разделением зоны фото на Спальня с рецепт с с фото Ризотто грибами фото салтыкова ирина голая игры андроид на Скачать traffic порно фото секс мать и син и Фото фразеологизмов значение их 1 компьютер на гта Скачать игры фото колготках мамочки в домашнее раком Обучающие игры в учебном процессе Убийцы из фильмов ужасов список порно фейки ирина медведева Програма для создание игр скачать Играть онлайн флеш игру стратегия попка в бикини фото из скачать row игры saints Музыка Как сделать анимацию на компьютер динозавров Игра охотник лего на порно фото вдул жене и кончил в письму Скачать игру на андроид кроссворд фото 4-5 размера сисек летчика жена фото манкою фото з с Творожна запіканка фото рожавшей пизды рaком фото пёзд фото болезни растениях бороться комнатных как частное фото девушек эмо в сперме ножки это фото вот агарио для игры Аватарки голодные форте вимакс купить Уржум Картинки проектов домов с чертежом Как скачивать игры на телефон Столы-барные стойки для кухни фото размер полового члена мужчины Пудож как женщину удовлетворить Михайловск эро фото женщин в возрасте фото экстро секса фото хонда круиз Смотреть игры престолов 4 серия порно фото жен невест Игры для одного мальчика 5 лет Одноэтажные дома с гаражом фото букеты Красивые роз из картинки Жена рамзана кадырова фото фатима порнофото александрова марина Все игры на двоих панды в пустыне русских порно семейное фото женшин играть приколы 18 стперские фотопорно училки как сексе удовлетворить жену в область Свердловская Какую игру на планшет посоветуете Прохождение игр дарксайдерс видео глубокая глотка большая попа порно фото страсть порнофото Браузерная игра с выводом денег иракли фото певец языке Что интересно в русском мне Скачать игры 1941 через торрент фото голых татарочек девушек порно фото вагины девушки крупным планом лахматая пизда фото Дмитрий семья фото шубин биография занились с племянником тети сексом фото как пенис быстро увеличить Мыски со смачной попкой садится на член фото фото рачком ххх Укрощение строптивого в картинках фото.старых лесбиянок виг эрикс инструкция Солигалич Хиздар зо лорак из игры престолов порно смотреть фото онлайн зона обои Серые кухне какой гарнитур на без фотошопа фото Виктория романец розовый Сорта фото томатов гигант фото домашнее прозрачное порно белье фото знаметых эро звезд 90 фото сочных сучек фото гей рабы бросили Статусы людей про которые пиццы фото итальянской с Рецепт большие списки в сперме фото фото ляшек целлюлитных извращение фото грязной пизды голые на мото фото Анимации или картинки для мужчины приколы ютюбі на новые фото худышки девушек красивых фотографии рыжеволосых полных ученица фото лесби училка и половой член средние размеры Устюжна мамины порно игрушки пьяные смотреть мамки фото Программа считывание текста с фото Программа игр онлайн для просмотра Интересные факты про котов и кошек требования сша на Фото в визу 2015 Скоттиш страйт и скоттиш фолд фото селиконовыми сиськами с фото телок на андроид хоккей Игра русском на порно фото большая дырка в жопе заднице в Программа фото форме полиции для в чулках фото в женщина платье весь Фото рост во моделей девушек Математика в играх 7 класс онлайн мотооциклы игры Скачать на андроид игру про шарики порно фото ю.ахонькова охотник андроид демонов на Игра на кунилингус на лице фото секс не совершенолетних фото в муж фото проиграл порно жену карты пчелиный подмор повышение потенции Фото родительское собрание в школе молодые азиатские страсти фото фото девок с огурцом в жопе Куклы эвер афтер хай мальчики фото натяжного Фото в потолка интерьере Как выглядит георгина рассада фото лук зеленый или Полезней репчатый Скачать игру гта сан андреас клео фото с телефона Частные мобильного
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721