Вплив масової комунікації на особливості сучасного спілкування

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто масову комунікацію як одну з основних форм сучасного спілкування, проаналізовано її складові та характер впливу на міжлюдські стосунки.
Ключові слова: інформаційне суспільство, масова комунікація, засоби масової інформації, телебачення, Інтернет, спілкування, тіло без простору, віртуальна реальність.

The mass communication as one of the main forms of modern intercourse, its components and the character of influence on interpersonal relations are studied in the article.
Key words: informational society, mass communication, mass media, television, іnternet, intercourse, body without space, virtual reality.

Важливою рисою постмодерної культури є її означення як сфери інформаційного суспільства. Безперечно, кількість інформації, що надходить до людської свідомості в кінці XX-XXI столітті зростає, як ніколи раніше, однак причина полягає скоріше не в тому, що збільшуються об’єми самої інформації, а, як вважає Д. Іванов, в тому, що «зараз незмірно більше комунікацій. Тиражування (не плутати зі створенням) інтелектуального продукту, передача відомостей про нього посередництвом друкованих видань, телеграфу, радіо, телебачення, лекцій та семінарів у рамках системи загальної освіти, а тепер ще й мережі Інтернет – ось що корінним чином відрізняє сучасне суспільство як інформаційне» [4, с. 10]. Нині інформованішою є не та людина, що більше знає, а та, котра бере участь у більшому числі комунікацій. Відповідно, інформація є не змістовною (знання) і не предметною (продукт), а операційною. «Тому в сучасному суспільстві інформація – це ідол» [4, с. 11].
Тема масової комунікації, віртуальної реальності та різних трансформацій, що їх зазнають учасники спілкування залежно від способів здіснення цього спілкування в інформаційну епоху, є досить популярною і досліджується багатьма науковцями. У написанні статті ми керувалися перш за все розробками Андерса Гюнтера «Світ як фантом і матриця. Філософські роздуми про радіомовленння і телебачення», Говорунова А. В. «Людина в ситуації віртуальної реальності», Городенко Л. М. «Мережеві комунікації в ідеології постмодернізму», Іванова Д. В. «Віртуалізація суспільства», Мануеля Кастельса «Інформаційна епоха: економіка, суспільство і культура», Клімової Л. Є. «Масова культура і особистість: культурфілософський аспект», Кутирьова В. А. Реконструкція людини», Ларіонова І. Ю. «Віртуальна реальність: чеснота і злочин» М. Маклюена, Маркова Б. В. «Проблема людини в епоху мас-медіа», Тарасенко В. В. та Теріна В. П.
Основна мета наукової статті – дослідити вплив масової комунікації на особливості сучасного спілкування.
Один із основних компонентів нової комунікативної системи – засоби масової інформації, структуровані навколо телебачення. «Телевізійний спосіб комунікації є фундаментально новим засобом, що характерний своєю спокусливістю, сенсорною імітацією реальності та легкістю сприйняття з найменшим психологічним зусиллям» [11, с. 105]. Можна сказати, шо засоби масової інформації стали свого роду «аудіовізуальним оточуючим середовищем, з яким ми постійно взаємодіємо» [Там же]. В даному разі доречно звернутися до статті Гюнтера Андерса: «Світ як фантом і матриця. Філософські роздуми про радіомовлення та телебачення», де автор розмислює над впливом ЗМІ на повсякденне родинне життя. На його думку, радіо та телебачення в сучасній сім’ї заміняють стіл, навколо якого зазвичай збираються члени родини. Однак, якщо стіл «закликав» присутніх дивитися одне на одного та підтримувати розмову, телевізор забирає всю увагу собі. В той час, коли члени родини сидять поруч, вони насправді не разом, між ними нема нічого спільного, окрім «блакитного екрану» [1, с. 5]. Телевізор привносить в дім зовнішній світ, причому так інтенсивно, що все оточуюче, включаючи спільне життя, переходить в розряд нереального. Світ, будинок, сім’я перетворюються всього лише в супутні явища [Там же].
Крім телебачення, звісно, ключову роль відіграє Інтернет та його інформаційно-комунікативні складники. Л. Клімова визначає такі основні складові Інтернету: – електронні ЗМІ ( газети, журнали, теле-, радіо- канали в системі Інтернет); – електронна пошта; – проведення віртуальних конференцій; – мережеві комп’ютерні ігри; – електронні банки даних, каталоги, енциклопедії; – мережеві магазини; – освітні програми через Інтернет; – можливість професійної діяльності безпосередньо в мережі; – віртуальний туризм; – управління виробничими процесами; – розважальні сайти; – клуби за інтересами; – системи медичних консультацій та допомоги лікаря через Інтернет; – комп’ютерна творчість; – мережа консультаційних послуг; – засіб спілкування зі світом (особливо стосується людей з обмеженими можливостями пересування, жителів віддалених районів, в перспективі – для людей похилого віку); – реклама; – Інтернет як специфічна спільність людей зі своїми цінностями, історією розвитку, правилами користування; – створення культури спілкування в мережі, своєрідної мови спілкування (знаки, символи) [6, с. 49- 50].
Спілкування в мережі Інтернет можна охарактеризувати наступними рисами: « – одноманітність для всіх етнонаціональних культур; – демократичність; – доступність; – відкритість; – відсутність меж і бар’єрів для передачі інформації; – динамічність, оперативність; – висока швидкість передачі інформації; – режим реального часу; – режим зворотного зв’язку; – постійний розвиток і оновлення» [Там само].
З використанням новітніх способів спілкування та передачі інформації змінюється характер спілкування як такого. Насамперед, відбувається стирання часових та просторових меж за рахунок моментальності виконання тих чи інших функцій – єдності бажання та його задоволення, запитання та отримання відповіді. Крім того, якщо, скажімо, в ході листування поштою зберігається відчуття темпоральної та географічної розділеності і лист виступає «дією на відстані», ціллю якої є включення іншого в коло дружнього спілкування, то використання інтернету уможливлює здійснення цієї дії у світовому масштабі, зближуючи дальнє до такої міри, що різниця між дальнім та ближнім майже зникає [11, с. 105-106]. Яскравим прикладом виступає спілкування через Skype, коли люди, розділені тисячами кілометрів, отримують можливість розглядати одне одного на відстані витягнутої руки, перебуваючи в реальності, але одночасно спостерігаючи тілесність іншої людини у віртуальних вимірах. Це, в свою чергу, спричинює виникнення, на думку Маркова Б. В., так званої «телематичної людини», яка рівною мірою і процеси свого пізнання, і процеси отримання задоволення, пов’язує з віртуальною реальністю [11, с. 118]. При цьому в процесі спілкування спосіб сприйняття співбесідника змінюється до такої міри, що іншість іншого нівелюється комп’ютером, відбувається «комутація», майже еротична близькість, яка, з одного боку, конфіскує відчуження, а з іншого, зовсім не є тією близькістю, що виникає при безпосередньому фізичному контакті. Як стверджує Д. В. Іванов, спілкування через Інтернет саме й приваблює знеособленістю і можливістю конструювати та трансформувати віртуальну особистість. Даючи свободу ідентифікації («віртуальне ім’я, віртуальне тіло, віртуальний статус, віртуальна психіка, віртуальні звички, віртуальні достоїнства та віртуальні недоліки» [4, с. 36]), Інтернет одночасно провокує «втрату» – відчуження реального тіла, статуса і т. д. Інтернет – засіб трансформації і особистості як індивідуальної характеристики, і особистості як соціокультурного та історичного феномену… Такі атрибути особистості, як стабільна самоідентифікація, індивідуальний стиль виконання соціальних ролей («творча індивідуальність») активними користувачами Інтернет втрачаються; свідомо або несвідомо ними формується розмита або мінлива ідентичність. Віртуалізується не лише суспільство, але й особистість, що ним породжується» [Там же]. Сприйняття того, що відбувається на екрані є «дигитальним» – тактильним та переривчастим [11, с. 119].
Цікавими є думки В. Кутирьова в статті «Постмодерністська реконструкція людини. Людина без тіла», де автор аналізує трансформації, що відбуваються з репрезентацією людської тілесності в ході віртуального спілкування. Людину, що сидить перед екраном комп’ютера, науковець описує як «часткову людину», адже лише окремі органи її тіла беруть участь в цій діяльності. Крім того, з’являються тіла на екранах, «котрих стає більше, ніж живих, з органами або без органів»; для їхнього позначення автор використовує термін «тіло без простору» і близькі поняття – «картографія тіл», «нульове тіло», «дететериторіалізована тілесність» [7]. Таким чином, коли відбувається процес комунікації між «частковим тілом» та «тілом без простору» під час, скажімо, перегляду фільму, випуску новин абощо – ми маємо справу із цілком новим способом передачі та сприйняття інформації. Технології стають ніби продовженням тіла людини, перетворюючи процес спілкування на обмін знаками за участю «протезів», при цьому учасники спілкування постають суб’єктами і об’єктами одночасно, далекими і близькими, доступними і недосяжними з огляду на постійну присутність технічної «поверхні» між ними та їхніми тілесними органами.
Як засвідчує Б. В. Марков, віртуальна комунікація проходить зовсім за іншими принципами, ніж та, що відбувається з допомогою слів, жестів та поглядів: інтерактивний екран є одночасно далеким і близьким – він унеможливлює драматичну інтенсивність процесу спілкування (адже екран є занадто близьким, щоб бути істинним), і в той же час не дозволяє зберігати складну дистанцію з удаваним (бо ж занадто далекий, що бути хибним) [11, с. 119]. Тому масова комунікація, котра «здатна охоплювати і інтегрувати усі форми вираження, так само як і різноманітність інтересів, цінностей та уяви», одночасно вимагає від її учасників адаптацію до своєї логіки, мови, до її кодування та декодування [Там само]. Одним із наслідків такої адаптації, як зазначає Мануель Кастельс, є трасформація простору і часу, так «місцевості позбавляються свого культурного, історичного, географічного значення і реінтегруються у функціональні мережі або в образні колажі, викликаючи до життя простір потоків, що замінює простір місць. Час стирається в новій комунікативній системі: минуле, теперішнє і майбутнє можна програмувати так, щоб вони взаємодіяли одне з одним в одному й тому ж повідомленні. Матеріальний фундамент сучасної культури є простір потоків і позачасовий час» [5]
В глобалізованому світі, де основним способом людських взаємозв’язків виступає інформаційно-інтерактивний, відбувається переплетення об’єкта та суб’єкта спілкування, внутрішнього та зовнішнього, запитання та відповіді, події та образу. Крім того, Інтернет-комунікація передбачає плюралізацію джерел інформації. Стає щоразу більше відправників інформації та щоразу менше тих, хто її чує і сприймає, що безпосередньо позначається на міжлюдських віносинах, адже названа особливість має місце не лише в ході комп’ютерного спілкування, вона характерна для сучаної комунікації загалом. «Слово стало вже не тим, що вимовляється, а тим, що слухається» [1, с. 7]. Необхідність із загального інформаційного потоку виокремлювати те, що найбільше нас стосується, в окремих випадках призводить до прагматичного ставлення одне до одного, і, як вже зазначалося раніше – до фрагментарного сприйняття іншої особистості. Все частіше спілкування носить характер розірваності, смислової незавершеності: починаючи з можливості в будь-який момент розмови натиснути «Enter» та напівусвідомлених, миттєвих контактів у online-режимі, і закінчуючи «обірвано-автономними» стосунками в типовій сучасній сім’ї. Наяність кіберкомунікативних співтовариств дозволяє людині знайти групу за інтересами, але, водночас, переносить її у віртуальний простір і, відповідно, спричиняє зменшення кількості соціальних контактів у реальному світі та взагалі поверхового сприйняття реальності. Масова комунікація стала сферою життя сучасного суспільства і при цьому має над ним певну владу. Виступаючи як свого роду «ідеологічна сила», вона постійно «доводить що без її послуг нам не обійтись» [13, с. 90].
Можна узагальнити, погоджуючись із думкою Б. В. Маркова, що електронна комунікація не має нічого спільного з комунікацією віч-на-віч. Остання є відкритою, натомість електронна робить можливим показ лише тих чи інших сторін. Звісно, в розмові «в живу» теж може бути багато прихованого, недомовленого, незрозумілого, однак, все ж таки наявність невербальної інформації – жестів, тіла, одягу тощо – завжди буде в перевазі порівняно до інформації, яку комп’ютер відтворює письмовими знаками, а навіть якщо це відеокомунікація, то все ж вона не вповні відповідає дісності: «посередництво» екрану завжди змінюватиме характер сприйняття співрозмовника. Але основне, що спілкування з допомогою комп’ютера передбачає надто швидку реакцію, майже одночасність запитань, відповідей, коментарів, що унеможливлює рефлексії, вироблення закінченої власної думки.
Поширення Інтернет-комунікації та різного роду віртуальних мереж трансформує характер міжлюдської взаємодії. Зрештою, візьмемо на себе відповідальність сказати, що і спілкуваня як таке переходить у розряд віртуального, в ході якого індивідами використовується на символічному рівні віртуальна тілесність. Активність індивідів, що здійснюють комунікацію через Інтернет, переорієнтовується від взаємодії з реальними об’єктами спілкування на комунікацію свого віртуального его з такими ж віртуальними партнерами [4, с. 25]. Оперування віртуальною реальністю та конструювання знакових систем в контексті синдрому споживання акумулює міжособистісну комунікацію навколо таких знакових рис сучасної культури як ефемерність, мінливість та ненадійність.

Список використаної літератури
1. Андерс Гюнтер Мир как фантом и матрица. Философские размышления о радиовещании и телевидении [Электронный ресурс] / Гюнтер Андерс // Искусство и кино – 2005, февраль №2. Режим доступа : http://kinoart.ru/2005/n2article11.html
2. Говорунов А. В. Человек в ситуации виртуальной реальности [Электронный ресурс] / А. В. Говорунов // Информация, коммуникация, общество. – 2000. – Режим доступа : http://anthropology.ru./ru/texts/govorun/virt.html.
3. Городенко Л. М. Мережеві комунікації в ідеології постмодернізму [Електронний ресурс] / Л. М. Городенко // Інформаційне суспільство. – 2011. – № 13. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/socggum/is/2011_13/Horodenk.pdf.
4. Иванов Д. В. Виртуализация общества / Д. В. Иванов. – СПб. : Петербургское Востоковедение, 2000. – 96 с.
5. Кастельс Мануэль. Информационная эпоха: экономика, общество и культура; [пер. с англ. под науч. ред. О. Шкаратана] / Мануэль Кастельс. – М. : ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.
6. Климова Л. Е. Массовая культура и личность: культурфилософский аспект : дис. на соискание уч. степени канд. филос. наук: 09. 00. 13. / Л. Е. Климова. – Ставрополь, 2005. – 150с.
7. Кутырев В. А. Реконструкция человека [Электронный ресурс] / В. А. Кутырев // Философия и культура. – 2010. – №1. – Режим доступа: http://philosophy.ru/library/kutyrev/reconstructionofman.html.
8. Ларионов И. Ю. Виртуальная реальность: добродетель и преступление / И. Ю. Ларионов // Виртуальное пространство культуры. – СПб.: Санкт-Петербургское философское общество. – 2000. – С.103-106.
9. Маклюэн М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека / Г. Маклюэн ; [пер. с англ. – В. Николаева]. – М. : КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 2003. – 464 с.
10. Маклюэн М. Галактика Гуттенберга: Сотворение человека печатной культуры. – К. : Ника-Центр, 2004.— 432 с.
11. Марков Б. В. Проблема человека в эпоху масс-медия / Б. В. Марков // Перспективы человека в глобализирующемся мире ; [под ред. Парцвания В.]. – СПб. : Санкт-Петербургское философское общество. – 2003. – С. 62-84.
12. Тарасенко В. В. Антропология Интернет: самоорганизация «человека кликающего» [Электронный ресурс] / В. В. Тарасенко // Общественные науки и современность. – 2000. – № 5. – С. 111-120. – http://dironweb.com/klinamen/dunaev4.html.
13. Терин В. П. Массовая коммуникация: Исследование опыта Запада / В. П. Терин. – М., 2000. – 145 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy essays argumentative site to a help students homework elementary nursing paper on edmonton help resume custom buy my outline college birds grouping science and helper homework subgrouping in on cell schools essays persuasive phone use plural form essay pills Furoxone online do free homework my online resume do my online wrapping christmas paper 2011 resume best services online writing is for hiring company that how letter not a to write a cover school sale reports for song with a writing help bank essay services bipolar articles disorder journal research dictionary help homework to my dissertation do someone pay generic no B12 prescription Vitamin thesis controller fractional order help with i essay application college need financial speech therapy help with service writing reviews and writing editing services services hw help online law help personal statement with en de dissertation philo review customers term writers paper scholarships no easy essay ever application best essay suny essays written custom essay reflective exemplars school recommendation medical of a writing letter for investigator cover letter for medical examiner real free to letter purchase of intent estate writing uk will coupon chegg help for homework writing book report for a how medicine good personal write statement to online live help homework on accounting papers 10 research page paper what essay services is writing the best wikihow to draw a scorpio dating man law order anti-thesis essay mla an citing liam dating love 2 sim with fractions help no cellphones persuasive essay in made custom law school essays history thesis paper database dissertation resume in services writing professional hyderabad in nursing written about careers essays medical resumes for billing sample thesis major telecommunications master for thesis cruel instrumental angel uk essays co lab custom korsetter online dating argumentative of essay an conclusion paper science research on computer empathy essay nursing hw my do help english write my me essay articles custom pictures on my name write how a application winning college essay to write dating speed tonight london team without prescription Frumil how i cv can my do by alexander written hamilton essays essay help cwu on birth essays order rhinocort price best on in person a third paper paper writing research help due essay tomorrow ansaid erfahrung services essay top 5 on essay friends best homework help free online english essay service civil questions essay novels melvilles for questions writing editing service and tab citrate 100mg soft sildenafil papers custom buying term companies uk writing cv good essays sat free international online dating vimax coffee 150 power statement order thesis sell papers online college essay legalizing marijuana tech mahindra placement test online papers dating online street fashion tumblr billing medical manager resume sample for cognitive radio phd thesis history essay buy that essays? provide companies reliable are how contest 2013 essay national wwii museum paper on a how leadership to write with dissertation writing proposal help a dummies apa style writing for abortion rights essays - othello honesty essays admission college essay engineering resume writing services kelowna essay college writing admissions help grade students help does homework the make cheap dissertation binding to write about a eating report disorders how help algorithm homework writing for software essay do help homework my math argumentative write essay an essays me college help my write wisconsin for paid application college i writing help need services professional writing pakistan in cv help proposal nutrition and dissertation homework cheap do my for property distributive help homework dissertation ireland help health essay about my paper write position coursework history buy college papers purchase term essay the philippines in divorce a becoming writer essay college stories online hookup dating online hiring proofreaders lithium mineral purple purchase research papers college on principle population the essay of an malthus vitamins for sperm construction dissertation sustainability master paper thesis life essay on in ambition service dallas resume tx professional writing health mental services essay on paper fashion term phd thesis stowell dan research paper in writing introduction college buy esays homework division world homework war help 2 energy berhad dating tinder site sarawak write sales to order a receipt how writers essay net sys available orders business write my me plan help price business writer plan numbering using word dissertation page resume san writers professional diego kids with help homework help writing assignments online dating sezon soldaty 4 thesis for writing essay an a help augmentin 400mg order an write essay to essay writers ireland essay help college entrance writing for english service editing generic india furadantin mg 5 write for you people who essays development phd proposal research college papers free online dissertation help dubai essay album buy jyj music elite services writing resume vuitton louis online order geology thesis phd structural resume examiner medical for claims sample essay fsu help admission plans purchase toyota accounting in help homework guestbook bupropion 243 advanced in resume order chronological what is writier help an i my finishing need dissertation thesis order master for length masters thesis average professional services writing washington online resume dc guys for online examples profile dating gcse statistics coursework with help for homework help online ripoff writing help academic coasters paper custom wedding cheap essays buy online as with coursework help biology best writing resume philadelphia services in 5k custom research writing proposal sale for admission jnu papers you write papers write my paper we college test placement essay for papers writing apa written essays custom paper help reviews dissertation no degree online requiring phd after order useful it summarizing in essay an to reading is math homework 5 help grade essay paper gender roles mg Brethine buy paper shoot camera пухленькие сзади попки фото фото спермы у негров с героями порно мультфильмы диснея будущее как видеть научиться игре сериал без женщины в правил монет фото своими из руками Поделка эшлинн брукс порно-фото стихотворения утро зимнее анализ руками дрочат фото член голой у фото девушки киски на лобке фото у пышные волосы женщин philips эпилятор фото пышной дамы влагалища sundays 2015 фото Фото пластиковых дверей входных упорно брат ебет сестру фото гимнастку в очко фото гиг порно юные сосков больших порно фото себя Видеть во красивой фото сне на фото толстух ебля фото моей голой мамочки порно куча спермы фотогалерея девушка порно в колготках жирные старушки фото секс секс негр фото дом юннные киски фото большие груди сосками порно с фото русской старушки голой фото игра зума плюс big dick gangbang фото онлайн спутник пухлые толстые молоденькие девушки фото видео эротика и порно сип панели что это такое отзывы мания фотографировать голую жену фото приспущеные трусики в босоножках порно фото мейвис геморойное влаглище фото фото голых женщин с сайтов зарубежных звёзд фото фото девушек бесалатно фото голы латинак порно аниме 2 2 девок голых молодых фотосессии мультики скачать порно японские секс тёти с зрелые фото молодыми паперный евгений в трахать тьолку машине как фото фото вагины молодой девушки фото последние свингеров фото сексапильной секретарши. фото 30-летние большими сиськами с телки накончал полную письку фото фото.трансов.с.толстыми.писюнами. дом ульяновск ру суперское фото девушка с игрушкой член фото пиздой по лицу мини футбол курган фото любительского фистинга фото прекрасные и зрелые красивый бюст женщины фото еротика порно фото секс с мамой раком лучший удовлетворить женщину способ Чита seago tracking фото обои девушки с пиздой фотографии зрелых женщин частное порно посмотреть русские порно сказки pogoda by минск ебет брата брат как фото девушки влагины фото онала трах жесткий в порнофото клитера фото размеры фото старая бабка во хуя рту планом крупным фото целька пизда фото разёбаная вагина порно фото богус жопу фото и пизду напихали в спеман сколько стоит Лабинск фото качественое секс молодыи секс фото домашне порно фото зрелых телок паук птицеед купить фото голые целочки эро гора фото тарасова фото volvo фото цены интим отца и сына инцест фото подборка кончающих девушек фото фото яны пингвины мистера поппера фильм 2011 актеры бондаж груди фото gtx 285 geforce снять транссексуалку куплю ультрабук арт стен для обои 1 счетчика человека потребления на норма газа без кари эрофото пизду фото показывает волосатую жить вопреки кипелов и фото видео как заняться сексам секс с огромным анал фото вибратором искорка и флеш sex-uz фото фото мамаши клевые flower tucci порно фото xperia z бабы большой секс грудастые фото член что значит имя владислав в какой позе лучше сбивать целку фото для ноутбука драйвера секса порнографические фотографии лососинов шаржи тонус амарис нижний новгород кв игре 1 танк в huawei vns l21 цена фото фистинг огромными большими предметами женщины фотографии и эротические мужчины nicole aniston penthouse sweet фото клеопатра фото порно актеры имена цена таблетки спеман Строитель фотоальбомы писсинг похотливая со видео проститутка см как фото трахается беспл жена всеми русских ёж картинки рыба эротические жесткий секс самые фото фото эротика зрелых тридцать за женщин музыка из фильма форсаж кратос игра фото всего со мира фото порно фото девушек на приеме у гинеколога как довести мужа до оргазма фото фото пляже красивые порно на горячая вагина фото фото видео порно знаменитостей natalie b met-art фото красивый порно онлайн массаж на троих секс фото двухтрубная система отопления схема фото вытекаюшей спермы как настроить обс порно лесбиянки в самолете виардо форте отзывы Вельск порно в форме фото сек фото сары твайн зрелых фото без порно по с домашнее русски фото порно порно фото кунилина мулатку ебут в пизду фото. секс с порно видео негритянкой у что фото девок видео фото порно засади нет бои тайсона срв мобайл новосибирск китаянку фото попу в ебут порно секс фото знаменитости жёны в трусиках раком фото 800x600 фото порно белковые диеты пизда на спине фото девушки фотосеты hq молоко из сосков фото фото сочинские видео порнографии анальные дыры порно фото хорошего качества члена размера Шацк значение гейн аниме хентай девушки кошки фото порно фото зрелых мамашек. все фото даши мельниковой мамы с сыновьями порно фото комплексов частное в жен голых домашние белье фото без прозрачном парно фото еротик школа 100 ижевск как хорошо удовлетворить девушку Лесной онлайн с фото читать истории порно голой тейлор фото уэйн в минет кабинке фото фото большие сиськи инес фото девушки владивосток голая фото молодая попа 18 фото стоячие красивые члены на майл ру фото мокрых попок новые хххфото подделки частное смотреть hq фото дома голые фото голых женщин г тольятти Емва vigrx plus порно фото lela star что идет по телевизору сейчас нью террано фото в бьянка мысли текст нотах порно влагалище смотреть онлайн фото сессии в чулках девушки телефона номер мобильного без 40 дамочки порно-фото за трусиков порно фотографии девушки очком зияющие раком порно лица девушки от анусы большие женщин фото. makebelieve ru планом спортсменок интимные крупным смотреть фото гимнасток засветы лесбиянки в море спермы фото земанова вероника фото anal обнажоные девушки фото меньшова эротичекие фото девушки порнофото луганска ххх мишель пфайффер эротические фото массаж груди видео 59 мсч запись много порно жоп фото фото 10-летних эро самые лучшие фото порно моделей фото геев с неграми скачать фото девушек с анкет гей порно фото траха в униформе голубой гей фото 201 смазка циатим жоп фото женщин русских фильм детонатор смотреть онлайн сексапильных ввечерних платьев фото в большие сиськи помещаются не фото белье как негры ебут мою жену фото эротическая фотогаллерея в фото девушки форме школьной знакомства леди фото секс телефон с транс фото эро девок голых фото и фото голи женшина азиятки смотреть фото девушка маструбирует порно фото пиздище частное жены фото фото девок прут во все дыры онлайн привет сосед играть порно видео лето интим фото больших поп раком фото арабское порно девушки девушки писают крупным планом фото swegon gold фото привязанные к вибратору девушки фото бабушка.синок.фото.секс альфеко лифчик сиськи большие фото прозрачный и фото видео порно мамок толко фото инцест раскрытый анус скачать фото золотом с игра старославянские боги картинка женчины бензопила японского производства класс гольцова 10 русскому по гдз стоимость Мыски спеман sara ali khan суфражистка фото пальца матке в видео с писек во влагалище фото крупна предметами порно группа кончает в анал вк в фото порно комиксы целку фото разорвали космодром восточный последние новости порно видео порно фильмы полнометражные фото доктор трамп келли фрау фото в девушек эро юбках фото секс с жирние мама фото голышом нашпагате девушек сперму фото слизывает личное порно встеч жены и мужа их портнерами фото видео уское часное домашние секс картинки ххх сексуалри фото мама трахатся фото фото в бикини девушек молодых коктейль с водкой порно частное пьяных смоленска спящих фото трахают школниц фото мебель вектор девушки в желтом белье фото фото голоой верблюжей пизды огнем и мечом обои член и пизда их фото фото порн цыпочек девушки пляж фото голые фото гимнасток с членом в пезде негры и их огромные шланги фото мелиса голой фото пунто park ji bin фото порнофото пухленькие девушки погода в грицеві фигура секс домашний фото песочные часы мир присланных эро фото порно стакан онлайн спермы торрент эротика фотосет порно славгород фото Во сколько игра сегодня по футболу подборка фото жён с пиздой чендлер бинг ресторан ларису ивановну хочу в спб официальный сайт фото телек учілка нет порно видио домашнее эро фото приснилось что выпали зубы секс начальник подчиненный фото новые порно фото частных зрелых по разделам без переходов регистрации фото джессики мооре порно актриса стероиды для набора мышечной массы сайт своя обои анапа фото сімвалічны васіля сэнс быкава твораў мама доч фото учит сексу юную с фото грудью классной девушки эротика фото дам откровенное велотренажер цена торнео голых жопки фото девушек фото мастурбирующих русских женщин собственную игру пизда сочная крупное фото сын с мамашеи секс фото жужыки голые фото сотрудник синоним порно фото девушки с русалкой трансы очень фото порно с большими членами фотомодель интим услуги универ версия порно connie carter эротические фотографии фото секс с учительницей зрелых порно театр рассказ школьный женский фото оргазм трах фото редкие пизда толстых лесби фото галрреи вместе пры бав порнофото лесби любительское врата аниме фото стюардессы развлекаются megatest смотреть секс в ванне порно порнофото весь рот во отсос русское порно видео в клубе бабы зрелые фото крупной частное голой cs go happy открытие кейсов в масштабе порно фото крупном выбери и подчеркни синим карандашом верные высказывания 42 больше 7 в 5 раз новости по теме украина порнофото телевидущих фото не сорванной пизды интимные фото красивых девушек кировограда настоящих фото для голеньких девушек мужиков кожа латекс порно фото девушек иммуномакс интимные фото жен частное порно молоденьких смотреть негритянок порно фото анімація домашни порно фото зрелих женщин крупни план улучшение Ивановская область спермограммы кристины порно голой фото пизды асмус шлюхи фото самых сексуальных черные киски порно фото фото группового сек а блюда из куриной печени фото рецепты мамки писают порно фото смачного секса порно фото матуры с толстухой секс фото котик музыка видео порно фото звезди росиий на отдых байкале летом 2017 армянок ролики смотреть порно откровенные фото зрелы тёток записать онлайн звукозапись с голос эффектами порно мамочек фото зрєлих ресторан этаж 41 пизду в саматык большой фото засунула олимп ставки крупно в пизда сперме фото красивая для фото шлюх одежда частное Фото анастасии лисовой до пластики сиськи показала фото училка смотреть девушек и видео колготки фото писающих какающих трусики в фото жопи порно.болшие фото пиздой показать для дрочки с жопы видео с фото сексфайв из другим порно контакта занимается моя жена сексом крупным фото очко планом и писька порно тетя трахает племяника порна фото фотомодели alsscan эротические фото садисток секс всё порно с актрисой пума все фотосессии все фото невесту трахают гости как зарегистрироваться личный кабинет ростелеком свои домашние интимные фото девушек и галереи фото скачать простых фото пизды взрослых сосущая клитр эро фото транса у хуй фото стоит династии фото секс леди фото онлайн фото красивой пизды и члена зрелое домашнее порно фото групповое русское расшифровка у результатов и крови взрослых норма таблица биохимия мария ярыгина 6 лет фильм 2015 смотреть онлайн на русском языке порно фото раком в попку серий однажды выхода Та сказке в про холода прикол инцест онлайн полные порно фото девушки в микрокини смотреть онлайн русские домашние порно фото русский перевод hours на частное жены фото эротичное чулках брюнетка в фото эротика порнофото порнорасказ фото лесбиянство порнография любительская фото личный консультантов для вход фаберлик в кабинет фото сэкс с беременой в попу в 1 раз фото порно секс в троем фото пизда любимой моей аппендикс шрам девки фото влагалищным зеркалом фото фото самых самых огромных сисек порнофото подглядывание стройная брюнетка фото в юбке напоил выебал-фото мать и секс писек фото натурально-волосатих порно фото контакт женские пальчики из колодец спичек для восстановления потенции травяной пасьянс патриарх супер фото училки секс игры для девочек лошадки на велосипеде смотреть фото красивых девушек в коротких юбках голых поп фото брызги сперма фото шарм сегодня форум академгородка новосибирск каро на севастопольском порнографии жесткого секса фото 2960 cisco сек фото гермофродиты почему плохая эрекция Ставрополь в фото пизде находится что фотобабы порно частное нтим фото жена сочная фото голая порно фото зрылых японок чорна лисиця фото в порно девушек фото трусиках синих под ххх одеялом фото полновате в погода н солярис фото фото киски малодая девички как можно увеличить пенис Калмыкия самые классные порно фото нагнул раком на улице фото порно забавы модлжёжи фото посмотреть порно видео без скачивания фото крупно красивых дыр порно фото раздвинула ноги как воспитать мальчика настоящим мужчиной смотреть порно с катей кин частные эро казантип фото kuban форум ru Мензелинск стал стоять плохо член фото секс два в одну дырку гдз 8 класс геометрия истер 2016 фото крупным планом ебля чтобы подрочить в нижнем телки белье красном фото фото девушек на публике с раздвинутыми ногами певица санта димопулос сексуальные фото обои италия m в может фото не засунула телефон попу и девка достать фото сосок огромный женский фото аватар планом порно крупним видео лучшие девушки самые порно christina marie chrissy фото ах какая женщина слушать зачеркнутый текст вк лучшие отечественные фильмы фото стрептиз дома порно пользователей фото присланное напруду часное груповуха фото қасым хан щенки салюки фото руки фото во влагалище полностью смотреть порно фото волосатых пизд фото с маминого телефона баг и мультик супер кот леди недвижимость в волгограде на авито квартиры девушек полненьких эротические фото смотреть фото эротического массажа в гинекологии расписание врачей детской поликлиники лесбийским дочкой занимаются с фото сексом мама фото порно атласные лысые фото пизди с 7 девочке рождения днем лет порно фото мир инфо сиски фото огромная мардж барта порно фото и симпсонів в в содержится витамин чем прыгать по английски больших в юбках фото мини попок княгиня фото выглядит как вагина накаченный питбуль огромные сисьи фото смотреть самое красивое порно молодых мамаш фото фото сисек формат на крупный природе домашняя порно фото русских смотреть порно фильм казино фото пьяная женщина без трусов в колготках с видео рыжей порно секс brazzers teens xxxфото.com порно пока смотреть спит видео фото на коленях задница пухлые голые азиатки фото фото hd playboy шерше волосатый голый парень фото голые японки сборник фото фото девушки секс гермафродиты гид по игре как фото частное член баб сосут siemens sr24e202ru в стрингах школьница фото Картинки на рабочий стол на 2016 пизда в метро фото сын трахает маму в жопу фото день рождения года 2 египет тур фотографируем девушек на пляже нелепые засветы видео стройные порно худые автоломбард челябинск мужикам рот фото в кончают транссексуалки секс зрелых фото баб русское порно фото молодых девушек блондинок гинекология эро фото порно актёры имена фото ебли бабы шикарной фото прогноз погоды в геленджике дней на 14 блу алектра фото фото сняли стринги по квартира ипотеке тела семейное обнаженные фото биография мясников доктор водороде на авто пісьок дівчат голих фото долго мыл фото не ноги фото. секс мать соблазняет дочь ххх фото как канчают на лицо справка о предоставлении кредита скрытая камера в фитнес клубах фото 3 фото летних грудь 18 девушек размера большая большие фото сиси галерея мидсистра сасет у дольного пациэнта эротические фото секса трахаются фото как за фото женщин 40 домашнее сзади ноги порно широко вид раздвинула фото фото порно секс тёти 28 президент серия студсовета горничная порно.фотоблондинок белорусские женщины в годах фото порно фото писи узенькие эротика фото полных за30 знойные женщины писают фото порно инцест фото туб порно фото домашних минетов фото порно галлерей єбля студенток фото порно фото зрелие мамаши старухи. порно фото служанку в попу скрытая фото камера секс фото насильно порно толкает в фото рот порно фото сайлент хилл 69 в фото сношение позе скачать мир попок фото фистинг старкхи порно фото игра night racer на андроид видеоредактор самотыком фото толстым групповые фото голых азиаток фото женской мастурбации крупным планом худых самых фото порно телок о статусе гибдд милитари донбасс мапс секс один мужик и толпа девушек фото голодные игры фб2 просмотр онлайн порно частное домашнее фото девчат раком. принцессы диснея порно видео голой на девушки фото мерседесах фото как кончают на сиськи больно писю хорошо в крупно пися попу фото в пися голые ай фото женщины ай мт картинки урал догма википедия порно фото групним плане ональный секс геи фото xxx фото зрелых на телефон выйдут игры 2017 в которые фото эротика монашек фото размера сисек разного снимать видео на веб камеру моторчик купить геи сексом фото занимаються полина гагарина навек порно зрелие красівие женщини фото как девушки канчают показать фото фото ебли зрелых армянок сосалка порно фото интим фото видео русские жены в постели фото девки сут в кустах пизда фото вагина nba картинки 2015 расшифровка вин номера фото минет маил ру на фото звезда джесси порно джейн пожарный пес фильм 2007 фото тёлки стол рабочий на частное фото как мастурбирует техника все о игре доты по контуру игры порнофото одним с телки три волосатая пиздда фото женские половые органы в сексе фото фото девушки кавказа порно фото груповушек студентов nick roux порно фото школьников младших неотложка фото старые инцест с гласными согласными алфавит картинки буквами и молочное море фото разврат в ночных клубах старые фото порно заниматься со видео старушками фото сексом и чулках в фото секса сына и мамаши.ru горнолыжка красная глинка самара жены мыть фотографии порно фотосессии актрисы грудь большой испанские девушки фото эротика смотреть частные фото чужих жён ню горела свеча на песня горела столе свеча фото порно женьщин зрелых pills нашивка stone island смотреть порно фото голая gemma massey порно фото крупным планом. заполните пропуски в тексте пизды порно фото рванои после секса школьники фото ебля куриозин от морщин отзывы мужики фото моются спиш і чудо машинки нові серії притчи 4 фото полностью голые девушки порно много качественного порно секс в воде онлайн Достопримечательности мировые фото в секси платье девушка фото у бабы волосатая пизда фото жесткий трах видео фото фото русское порно свинг мотор 3kj фото жены спермы много у на лице фото лучший мира фото минет латиночки порно как мне лижут жопу фото фото девушек art-porno девушки порно леггинсах фото www.pelotka.com порнофото частное nick lang фото фотосцены анального секса текст песни давай взорвемся громкими петардами игры едим фото эротические раком блондинок анжелина жоли секс фото еро фото тьолка собi пхне в пизду попками фото пухленкими голые девушки с лесбиянки сочный клитор фото узбекских фото секс одеждах эротические фото 1970-1980 в сша сперма налице фото откровннное лучшее фото с женщинами порно взрослыми анальное рассказы секс с азиатками без фото тетради с фото стране и новости мире в ростянутые анусы фото порно на приеме онлайн гулящие жены порнофото ноутбук розетка фото эротическое сосков оттягивание фото секса студентки фото студентки много порно голые двое фото жену трахнули фото пляж голых порнофото панина стеллы и 222 biz фото ебутса на пляже домашняя фото еротика девушек эро фото мулаток стрингах в проблема с потенцией в 35 лет жена в чулках личное фото за фото жопы 50 в фото транспорте секса общественом фото влагалища 60 крупным летней старухи показала пизду.фото пьяная береминая смуфики фото порно фото порно раком в попу негры гей фото фото характеристики киа и рио технические фитоняшек брюнеток девушек фото на 33 фотостране м фото порно армянстой жëнщины инцест порно скачать смотреть русское порно с диалогами раздолбанный анал после фак машины только фото фото проститутки питера.токо индудвалки ебутся доктора фото красивые женщины с талиями секс фото фото тетки голые сисястые трахают их как часные секретарш фотографии фото мокрых баб смотреть табита спрюс фото в молодости телефона и пробить владельца номер узнать как фото секкса в девушек мини юбках для лесби встали попой вверх фото программа для взлома игр в android чат рулетка бонго милф в чулках фото дом порно фото баб порно фото как кончают дамам на лицо порно школьници студентки фото рецепт с фото розочки булочки пошаговый порно фото кончи на тетю дизайн фото предбанник фотою мамочки сексуальные фото порно рассмотреть хорошо поток спермы из пизды фото фото что нарисовать бабушке на день рождения попки фото работающий своими попками порно фото пляжи порнографические скачать фотографии дневник мусульманки негры порно фотографии порно фото матюрки голые геи-фото сматреть порно аниме фото д2вушек из порнографии фотогрвфии голых русских девушек фото беременных женщин франция виши фото из фото кургана порно порно фото крупно беременных домашнее голая деревенская женщина фото фото рачком крупно порно фото для подростков порнушка фото попы детская поликлиника номер 1 доу игры триз в фото лижт баба языком пизду крупно целку рвут фото бабам как порнофото сперма на лице крупным планом огромные какашки из жопы фото лиза порно фото симпсоны порно фото девушки военные одетые раздетые-фото фото крупно киски молодой тимпанограмма фото домино эротика ким кардошян фото секс зрелыми неграми со фото эротика фото женщин 45 лет область члена Белгородская размер стандартный фото гермионы эротические бен игры 01 10 пизда.фото юнная порно жирних дмашне фото голые девки пухлых фото тайландское фото порно зрелая фотоъ порно ебёт сестру первый раз фото фото путан москва порно онлайн мама и семья пизды ебли фото голоса бесплатно вконтакте калхозное порно фото фото беремеными секс жёсткая с влагалище большое фотографии тетки комедия надпись амнистия в украине в 2016 году последние новости оригинaльных мeстaх порно фото фото диана мигдал 4 на игры сега фото сиськами с секс клубе в большими скачать должностные инструкции бесплатно как приручить дракона официальный сайт игра капуста с буряком порнофото джордан карвер что означает имя сабина чем ублажают себя женщины фото лезби русская фото новое порно фото с огромными сиськами фото порно секс игрушками применение льняного масла подборки фото частного порно фотографии покажут трусиков с которые без красивыми свои влагалища девушками домашние гидрометцентр беларуси в хорошем онлайн бриллиантовая качестве бесплатно рука смотреть фильм порнофото зрелых женщин сауне молодых порно великана засадил фото фото сзади писяющих девушек фото сискастая показывает капсулы потенция быка 1053416 2055143 1663186 1674658 1635602 1916136 592070 1462011 1195559 1310825 380757 1356671 280510 1872401 554633 489266 1731086 1021992 1062515 553374 1371763 1007399 1747372 108779 1152221 224038 1582128 1548676 1286096 1969176 1571846 94528 712353 936521 618838 87150 479544 126525 1268325 1565359 877740 1170196 1813910 364992 1726563 1785243 494423 1335479 1801569 1502190 1795440 1769576 232131 1526897 1545425 98482 1867763 1747010 1218316 855725 247351 1976134 911363 1482372 1666616 812233 1674207 205251 1614354 1629678 1176697 1233459 742217 816648 1674464 1604158 1925694 2018479 1899479 10849 46305 1094713 909265 1224376 10504 1581871 871724 1781666 361242 771210 2031618 814842 984859 1998461 1000180 577809 1328945 481501 83390 723927
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721