Вплив бюджетного фінансування на функціонування місцевого самоврядування у Волинській області

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація.Дана стаття присвячена проблемі фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування на сучасному етапі формування місцевих бюджетів у Волинській області.
Ключові слова: місцеве самоврядування, система місцевого управління, бюджетне фінансування, місцеві бюджети, фінансова самостійність органів місцевого самоврядування.
This article is devoted to the financial support of local self-government at the present stage of the formation of local budgets in the Volyn region.
Keywords: local self-government, system of local governance, government funding, local budgets, financial independence of local governments.
Постановка проблеми. На сучасному етапі формування системи фінансового забезпечення місцевого самоврядування існують проблеми, які пов’язані з наповненням місцевих бюджетів необхідною кількістю коштів. В таких умовах місцеве самоврядування не в змозі нормально функціонувати без належних власних фінансових ресурсів та бюджетного фінансування. Сучасна недостатність дохідної бази у Волинській області, неможливість місцевих бюджетів у повному обсязі фінансувати виконання своїх обов’язків вимагають вдосконалення механізмів державного управління місцевими бюджетами. В Україні назріла необхідність справжньої, а не декларованої фінансової децентралізації для ефективнішого задоволення потреб населення в кожному регіоні. Активний вплив місцевого самоврядування на формування нових економічних і соціальних відносин можливий лише в тому разі, якщо вони матимуть у своєму розпорядженні достатній обсяг фінансових ресурсів.
На даний момент у Волинській області принципи самоврядності територіальних громад не реалізуються у повній мірі. Це стосується насамперед фінансової самостійності у вирішенні питань місцевого значення, оскільки незважаючи на проголошений принцип фінансової самостійності місцевого самоврядування, реальних механізмів забезпечення цієї самостійності не існує. Таким чином, сьогодні виникає потреба у детальному дослідженні фінансової самостійності місцевого самоврядування та оцінки ступеня впливу бюджетного фінансування на функціонування місцевого самоврядування в області.
Мета статті: дослідити ступінь впливу бюджетного фінансування на функціонування місцевого самоврядування у Волинській області.
Для досягнення мети поставлено наступні дослідницькі завдання:
1) з’ясувати обсяг доходів, видатків та міжбюджетних трансфертів у місцевих бюджетах Волинської області за останні десять років;
2) визначити рівень фінансової самостійності місцевого самоврядування за допомогою коефіцієнтів бюджетної самостійності та дотаційної залежності;
3) дослідити ступінь залежності місцевих бюджетів Волинської області від міжбюджетних трансфертів за допомогою лінійної парної регресії.
Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій свідчить, що науковці приділяють значну увагу питанням фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування в Україні. Зокрема, проблемам забезпечення фінансової самостійності органів місцевого самоврядування та реалізації їхнього бюджетного потенціалу присвячено значну кількість наукових публікацій. У різні періоди вагомий внесок у дослідження окремих аспектів цієї проблематики зробили українські вчені, які приділяють увагу аспектам фінансового забезпечення місцевого самоврядування. Крізь призму теорії державних фінансів дані питання висвітлено в працях О. Василика [2], О. Кириленка [7], В. Ільяшенка [6], В.Федосова [13]. Теоретичні засади організації фінансового забезпечення місцевого самоврядування в контексті теорії місцевих фінансів та міжбюджетних відносин проаналізовано у працях П. Бечка [1], В. Кравченка [8], І. Луніної [9], А.Лучка [10], Л. Олійника [11], О. Сунцової [12].
Незважаючи на значні наукові напрацювання, проблематика. фінансової самостійності органів місцевого самоврядування та впливу бюджетного фінансування на функціонування місцевого самоврядування загалом висвітлена недостатньо повно та всебічно. Більшість наукових досліджень спрямована на вдосконалення теоретичних засад фінансового забезпечення та виявлення додаткових можливостей наповнення місцевих бюджетів. Теоретичні основи фінансової самостійності місцевого самоврядування та механізми реалізації її бюджетного потенціалу дотепер потребують ґрунтовного вивчення. Тому, варто дослідити вплив бюджетного фінансування на функціонування місцевого самоврядування у Волинській області.
Викладення основного матеріалу. У Волинській області місцеве самоврядування немає достатньої фінансової бази для здійснення своїх функцій та повноважень. Незважаючи на те, що обсяги місцевих бюджетів Волинської області за 2003-2012 роки постійно зростали, як за доходами загального, так і спеціального фондів. За рахунок власних коштів місцеві бюджети не могли забезпечити покриття всіх видатків, тому значна частка місцевих бюджетів формувалася за рахунок дотацій та субвенцій з державного бюджету. Оскільки зведений бюджет Волинської області включає показники обласного та 16 зведених бюджетів районів, а також чотирьох бюджетів міст обласного значення, то й значну кількість коштів складають офіційні трансферти. Розглянемо обсяги доходів місцевих бюджетів Волинської області у 2003-2007 роках (Див. Рис. 1.1).
1
Рис. 1.1. Обсяги доходів місцевих бюджетів Волинської області у 2003-2007 роках (млн. грн.)
Як бачимо, починаючи з 2003 року по 2007 рік доходи місцевих бюджетів зросли із 610,9 млн. грн. до 2211,6 млн. грн., тобто обсяг надходжень до місцевих бюджетів збільшився втричі. Проте таке стрімке зростання пов’язане не із підвищенням обсягу власних доходів місцевих бюджетів, а з виділенням більшої кількості коштів у вигляді трансфертів з державного бюджету.
У 2008-2012 роках місцеві бюджети Волинської області продовжували зростати з 2766,1 млн. грн. до 4697,2 млн. грн. (Див. Рис. 1.2). Причому обсяг власних доходів місцевих бюджетів порівняно залишався на однаковому рівні, коливаючись в межах 971,3-1193,3 млн. грн. Таким чином, за 2008-2012 роки місцеві бюджети подвоїли доходи, але не за рахунок власних коштів, а через збільшення дотацій та субвенцій з державного бюджету.

2
Рис. 1.2. Обсяги доходів і міжбюджетних трансфертів місцевих бюджетів Волинської області у 2008-2012 роках (млн. грн.)

У 2010 році до загального та спеціального фондів зведеного бюджету Волинської області надійшло 3728,4 млн. грн. доходів. Найбільшу частку з них становили дотації – 1621,9 млн. грн. та субвенції – 1027,2 млн. грн. Крім того, обсяг власних доходів знаходився на рівні 1057,4 млн. грн. [5]. Зведений бюджет Волинської області включав усі місцеві бюджети за видатками загального та спеціального фондів з урахуванням офіційних трансфертів, що передаються до міських, районних бюджетів та територіальних громад сіл, селищ та міст. У поточному році для них профінансовано 3661,4 млн. грн., а з спеціального фонду виділено 347,0 млн. грн. на фінансування видаткових зобов’язань. Таким чином, у 2010 році місцеві бюджети Волинської області виконані на 98,4 % за видатками загального та спеціального фондів.
В основному доходи загального фонду місцевих бюджетів Волинської області у 2010 році сформовано за рахунок бюджетоутворюючих податків на доходи, податків на прибуток від власності та підприємницької діяльності, податків на збільшення ринкової вартості. Однак, найбільшу частку становлять податки на доходи фізичних осіб – 761,6 млн. грн. Як бачимо, значну частку доходів утворюють саме податки, але не менш значними є й збори від використання природних ресурсів та платежі від господарської діяльності. Найбільш значними видатками місцевих бюджетів Волинської області у 2010 році, так само як і в попередні роки, були виплати заробітної плати у бюджетній сфері. У поточному році на здійснення даних виплат до місцевих бюджетів надійшло 2469,8 млн. грн., а також 7,8 млн. грн. додаткової дотації на вирівнювання фінансового забезпечення бюджетних установ.
У 2011 році до місцевих бюджетів Волинської області усього надійшло 1181,1 млн. грн. без врахування міжбюджетних трансфертів. Причому до загального фонду надійшло 913,2 млн. грн., а до спеціального фонду – 267,9 млн. грн. Обсяг доходів бюджету Волинської області у 2011 році з урахуванням міжбюджетних трансфертів становив 4335,0 млн. грн., тобто офіційні трансферти від органів державного управління становили 3153,9 млн. грн., з них дотації становили 1796,4 млн. грн., а субвенції – 1357,5 млн. грн., що говорить про високий рівень дотаційності Волинської області, оскільки міжбюджетні трансферти в три рази переважають над власними доходами місцевих бюджетів Волинської області.
Значна частка податкових надходжень в обласному бюджеті вказує на те, що місцеві бюджети не в змозі самостійно забезпечити на належному рівні потрібну кількість доходів, оскільки коштів від податків на доходи та прибуток від власності не вистачає для покриття видатків, які становлять 4524,7 млн. грн., що в чотири рази перевищує рівень доходів місцевих бюджетів Волинської області у 2011 році. У такій ситуації органи місцевого самоврядування залежать від міжбюджетних трансфертів у вигляді дотацій та субвенцій, що показує прямий вплив бюджетного фінансування на формування місцевих бюджетів області та функціонування місцевого самоврядування Волинської області [3].
У 2012 році до місцевих бюджетів Волинської області разом надійшло 1193,3 млн. грн. без врахування міжбюджетних трансфертів. Причому до загального фонду надійшло 1004,9 млн. грн., а до спеціального фонду – 188,4 млн. грн. Обсяг доходів бюджету Волинської області у 2012 році з урахуванням міжбюджетних трансфертів становив 4697,2 млн. грн. Як бачимо, офіційні трансферти від органів державного управління становили 3503,9 млн. грн., з них дотації становили 2144,8 млн. грн., а субвенції – 1359,1 млн. грн., що говорить про зростання рівня дотаційності Волинської області у порівнянні з попереднім 2011 роком. Крім того, міжбюджетні трансферти більше ніж втричі переважають над власними доходами місцевих бюджетів Волинської області.
Найбільшу частку власних коштів місцевих бюджетів становлять податки на доходи фізичних осіб – 859,0 млн. грн., що вказує на збільшення податкових ставок для населення, оскільки у 2012 році зібрано на 97,4 млн. грн. більше, ніж за попередній 2011 рік [4]. Однак, навіть за такого зростання податків, власних коштів недостатньо для покриття дефіцитності місцевих бюджетів, тому що рівень видатків Волинської області у 2012 році усього становить 4673,4 млн. грн. Така значна кількість видаткових коштів була спрямована на субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та тимчасової допомоги дітям.
Основним джерелом наповнення місцевих бюджетів у Волинській області у 2011-2012 роках були прибутковий податок з громадян та податок на прибуток підприємств. Значно меншими були платежі за використання природних ресурсів, основним з них є плата за землю. Проте значно більша частка у дохідній частині бюджету області припадає на дотації та субвенції з державного бюджету. Офіційні трансферти у 2011 році склали 3153,9 млн. грн., що становить 72,8% від загальної суми доходів, а у 2012 році міжбюджетні трансферти становили 3503,9 млн. грн., що становить 74,6% від загальної суми доходів.
Отже, у 2003-2012 роках дотаційність місцевих бюджетів Волинської області постійно зростала, що пояснюється зростанням виплат дотацій та субвенцій з Державного бюджету. Звідси випливає, що незначна частина коштів бюджету області формується за рахунок власної і закріпленої дохідної бази, що не забезпечує їй навіть відносної фінансової самостійності. А це, призводить до недостатньої власної дохідної бази органів місцевого самоврядування, які попадають під суттєвий вплив бюджетного фінансування. Тому місцеві бюджети Волинської області слід було б формувати на ширшій дохідній базі, включаючи у неї як власні, так і закріплені державні доходи.
Підтвердженням вище сказаного є визначення коефіцієнтів бюджетної самостійності та дотаційної залежності органів місцевого самоврядування. Так, у 2008 році фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування у Волинській області знаходилося на низькому рівні, оскільки власні доходи забезпечили покриття видатків тільки на 35%. В результаті все це призвело до занадто високого рівня їх дефіцитності 65%, що обумовило необхідність перерахування значних коштів у вигляді дотацій вирівнювання з Державного бюджету для їх остаточного збалансування. Крім того, у Волинській області низький рівень бюджетної самостійності, що характеризує частку доходів на душу населення, а також рівень самостійності місцевих бюджетів.
1. Коефіцієнт бюджетної самостійності місцевого самоврядування у Волинській області за 2008 рік становить:
КБС = Д/(МТ+Д)= 971,3/(1794,7+971,3)=0,35
2. Коефіцієнт бюджетної залежності у Волинській області за 2008 рік
КЗ=МТ/(Д + МТ)= 1794,7/(971,3+1794,7)=0,65
3. Коефіцієнт дефіцитності місцевого бюджету у Волинській області
КБД=(Д – В) / В= (971,3-2781,9)/ 2781,9=-0,65
4. Коефіцієнт дотаційної залежності
КДЗ = МТд/(Д+МТ)= 1093,5/(971,3+1794,7)=0,39
де Д – загальна сума доходів місцевого бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів; МТ – сума міжбюджетних трансфертів; В – загальна сума видатків місцевого бюджету; МТд – трансфертні надходження у вигляді дотацій.
Таким чином, коефіцієнт бюджетної самостійності Волинської області у 2008 році становив 0,35, що свідчить про неготовність органів місцевого самоврядування забезпечувати своє функціонування самостійно на належному рівні. В той час, як коефіцієнт бюджетної залежності перевищив 60%. Такі показники вказують на те, що місцеве самоврядування повністю залежить від бюджетного фінансування, а тому не здатне функціонувати без міжбюджетних трансфертів з державного бюджету.
У 2009 році фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування у Волинській області знаходилося на значно нижчому рівні, ніж у 2008 році, оскільки власні доходи забезпечили покриття видатків тільки на 31%, що призвело до занадто високого рівня їх дефіцитності 69%. У Волинській області за 2009 рік знизився рівень бюджетної самостійності на 0,04%, що характеризує послаблення самостійності місцевих бюджетів. Отже, коефіцієнт бюджетної самостійності у Волинській області станом на 2009 рік знизився до 0,31 та підтвердив те, що органи місцевого самоврядування залежить від бюджетного фінансування, а тому не здатні функціонувати без міжбюджетних трансфертів. У 2010 році фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування у Волинській області знову знизилося, оскільки власні доходи забезпечили покриття видатків тільки на 28%, а рівень їх дефіцитності складав 72%. У Волинській області понизився рівень бюджетної самостійності на 0,03%, що характеризує погіршення самостійності місцевих бюджетів. Як бачимо, коефіцієнт бюджетної самостійності у Волинській області станом на 2010 рік знову знизився на декілька показників, у той час, коли коефіцієнт бюджетної залежності становив 0,72%, а коефіцієнт дотаційної залежності 0,44%. В наслідок чого місцеве самоврядування сильно залежало від бюджетного фінансування та не функціонувало належним чином.
У 2011 році фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування у Волинській області знаходилося на низькому рівні, оскільки власні доходи забезпечили покриття видатків тільки на 27%, а рівень дефіцитності сягнув 73%, що викликало перерахування коштів у вигляді дотацій вирівнювання. Таким чином, коефіцієнт бюджетної самостійності у Волинській області з кожним роком спадає, а коефіцієнт дефіцитності місцевого бюджету навпаки зростає. Причому із збільшенням дефіцитності місцевого бюджету, зростає необхідність у державних фінансових ресурсах. В свою чергу, це призводить до повної залежності місцевого самоврядування від бюджетного фінансування та надає державним органам влади фінансово-економічний важіль впливу на діяльність місцевого самоврядування.
У 2012 році фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування у Волинській області знаходилося на найнижчому рівні за останні п’ять років, оскільки власні доходи забезпечили покриття видатків тільки на 25%, а рівень їх дефіцитності піднявся до 75%. У Волинській області з 2008 року по 2012 рік знизився рівень бюджетної самостійності на 0,10%, що характеризує тенденцію поступового послаблення самостійності місцевих бюджетів.
3
Рис. 1.3. Показники коефіцієнтів за 2008-2012 роки
Отже, починаючи з 2008 по 2012 рік коефіцієнт бюджетної самостійності місцевого самоврядування у Волинській області постійно йшов на спад, а коефіцієнт дефіцитності місцевого бюджету поступово зростав, що помітно на графіку коефіцієнтів (Див. Рис. 1.3). Якщо брати до уваги коефіцієнт дотаційної залежності, то можна прослідкувати незначні коливання до 2011 року та досить стрімке зростання показника у 2012 році. Скоріш за все, це пов’язано з дефіцитністю місцевих бюджетів Волинської області у 2012 році, що призвело до збільшення дотаційних коштів.
Врахувавши основні показники коефіцієнтів бюджетної самостійності та дотаційної залежності можна перейти до визначення ступеня залежності місцевих бюджетів Волинської області від міжбюджетних трансфертів. Для визначення ступеня залежності місцевих бюджетів Волинської області від міжбюджетних трансфертів було зроблено лінійний парний регресійний аналіз. У даному дослідженні взято показники зведених місцевих бюджетів за останні десять років, а також міжбюджетні трансферти, що включають сукупну кількість дотацій та субвенцій з державного бюджету за кожен рік, починаючи від 2003 до 2012 року. За допомогою лінійної парної регресії можна встановити форму залежності між змінними, а саме між місцевими бюджетами в якості залежної змінної та міжбюджетними трансфертами, як незалежною змінною.
Коефіцієнт детермінації R2, який лежить в межах від 0 до 1, показує значення 0,995, що говорить про досить сильний зв’язок залежної змінної від незалежної змінної. За шкалою Чеддока, яка показує чи існує тісний зв’язок між показниками залежної та незалежної змінної, коефіцієнт детермінації R2 лежить в межах від 0,9 до 0,99 і вказує на дуже сильний зв’язок між місцевими бюджетами та міжбюджетними трансфертами. Оскільки значення F наближається до 100%, то дана зведена модель повністю справджується. Стандартизований коефіцієнт Бета знаходиться на рівні 0,998, що вказує на високий ступінь залежності місцевих бюджетів від міжбюджетних трансфертів: дотацій та субвенцій. Значення стандартизованих коефіцієнтів наближається до 100%, тому модель залежності місцевих бюджетів від міжбюджетних трансфертів повністю справджується.
4
Рис. 1.4. Зв’язок між місцевими бюджетами та офіційними трансфертами Волинської області за 2003-2012 роки

Графік лінійної парної регресії показує як співвідноситься очікувана та спостережувана кумулятивна вірогідність залежності місцевих бюджетів від міжбюджетних трансфертів Волинської області за 2003-2012 роки (Див. Рис. 1.4). Причому показники не розпорошені по всьому графіку, що підтверджує наявність дуже сильного зв’язку між місцевими бюджетами та офіційними трансфертами у вигляді дотацій та субвенцій.

Висновки. У даній статті з’ясовано, що основним джерелом наповнення місцевих бюджетів у Волинській області у 2003-2012 роках були міжбюджетні трансферти у вигляді дотації та субвенції з державного бюджету. З кожним роком дотаційність місцевих бюджетів Волинської області зростає, що пояснюється зростанням виплат дотацій та субвенцій з Державного бюджету України. Звідси випливає, що незначна частина коштів бюджету області формується за рахунок закріпленої дохідної бази, що не забезпечує їй навіть відносної фінансової самостійності. А це, призводить до недостатньої власної дохідної бази органів місцевого самоврядування, які попадають під суттєвий вплив бюджетного фінансування. Тому місцеві бюджети Волинської області слід було б формувати на ширшій дохідній базі, включаючи у неї як власні, так і закріплені доходи.
За результатами лінійного парного регресійного аналізу існує значний ступінь залежності місцевих бюджетів Волинської області від міжбюджетних трансфертів. За шкалою Чеддока коефіцієнт детермінації R2 вказав про наявність дуже сильного зв’язку між значеннями змінних, тому можна стверджувати, що місцеві бюджети Волинської області перебувають у дуже сильній залежності від таких міжбюджетних трансфертів як дотації та субвенції. На основі цього, можна зробити висновок, що чим більший ступінь залежності місцевих бюджетів від міжбюджетних трансфертів, тим сильніший вплив бюджетного фінансування на функціонування місцевого самоврядування в області.

Список використаних джерел та літератури:

1. Бечко П. К. Місцеві фінанси : [навчальний посібник] / П. К. Бечко, О. В. Ролінський. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – С.32.
2. Василик О. Д. Теорія фінансів : [підручник] / О.Д. Василик. – К.: НІОС,2000.– 519 с.
3. Зведений бюджет Волинської області за 2011 рік [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.finance.voladm.gov.ua/articles/id-172/.
4. Зведений бюджет Волинської області за 2012 рік [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.finance.voladm.gov.ua/articles/id-227/.
5. Звіт про виконання бюджету Волинської області за 2006−2010 роки [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.finance.voladm.gov.ua/articles/ id-189/.
6. Ільяшенко, В. А. Бюджетне фінансування органів місцевого самоврядування України / В. А. Ільяшенко // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2010. – N 4. – С. 117–122.
7. Кириленко О. П. Місцеві фінанси: [навчальний посібник] / О.П. Кириленко. – К.: Знання, 2006. – 677 с.
8. Кравченко В. Фінансові основи місцевого самоврядування // Вісник Програми сприяння парламентові України. – 1998. – № 4(35). – С 31.
9. Луніна І. О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин : [монографія] / І. О. Луніна. – К. : Наук. думка, 2006. – 432 с.
10. Лучка А. В. Теоретичні основи фінансової незалежності місцевого самоврядування / А. В. Лучка // Наукові праці НДФІ. – 2006. – № 4. – С. 81–91.
11. Олійник Л. А. Формування фінансових ресурсів органами місцевого самоврядування / Л. А. Олійник // Науковий вісник НУБіП України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес», 2011 – вип. 163, – 292 с.,С.131–136.
12. Сунцова О.О. Бюджетна реформа: особливості та перспективи формування місцевих бюджетів / О.О. Сунцова // АПЕ. – 2002. – №6. – С. 24–30.
13. Федосов В. М. Фінанси : [підручник] / за ред. С. І. Юрія. – К.: Знання, 2008.– 611 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

notariado latino sistema dating del help papers research for online writing case disorders dissociative study dummies purchase a for dissertation for technology thesis medical sample no essay plagiarism eating essay topics disorder extended essay do pay your someone to essays cost buy to college topics eating disorders essay proofread paper my online dissociative disorder research paper essay service writing extended please write me for essay my someone essay buy literature aspergers study case disorder best writing in jobs nyc resume services writing a help speech with wedding india claritin phd essex thesis kant essay prize no no super ed purchase i where trial prescription can pack fees university help writing essay bristol do me for essay my someone to plan tmobile dash phone without thesis someone do pay i my to can paper a poverty on research service writing research help homework on environments extreme form dnb submission thesis justice do criminal my homework bibliography dissertation while jailbroken updating 100 Viagra without Mesa - prescription Viagra mg Jelly buy Costa safe Jelly death cancer of brain paper cheap bags bulk essay history writing on essay pakistan leadership crisis in diversity essay application do for essay me without my plagiarism write name my urdu to in how to how grad for write essay admission school essay comcustom getcustomessay beipackzettel actonel writers greatest essay help editing thesis uitm master thesis contoh i a need math help problem with essay code writer discount by homework help 3x3 2x3 matrix an for essay is importance important of order why a writing need i speech help essay written an paragraph a 5 essay help writing divorce after nishiuchi dating mariya dissertation service paper writing custom personal statement residency editing services services writing dissertation malaysia printing ks3 with science homework help disorders about eating statement thesis generator dissertation questions in services thesis pakistan writing phd the of essay revolution american contest daughters essay expository buy dissertation moliere don juan prevention help essay fire wideo dating alternative free ever application college service essay best written side effect cialis active super essay to college start how application that worked xdating android network toolkit anti essay service paraphrase good writing dissertation assistance services cv usa writing american buy famvir pharmacy help 24 7 homework cipro cystitis dose treatment help and men essay buy essays papers and new reviews the can best york times money book buy research physician suicide assisted papers on dissertation decentralization planning services resume for retired writing military cancer devra war secret history paypal ditropan acquisto help need accounting with homework benadryl no buying prescription need help statement a thesis i making own to how my write book homework volume help mecir avodart barack thesis obama masters my paper literature write executive cover purchase resume letter - on Nexium kaufen billig Nexium Cleveland line de dating latino repente tu y trailer does essay edge work thyroid med of loss hair writing college essays help application achat Suprax pas no de required cher Suprax prescription - Akron maya essays by written angelou algebra homework pre my do witchslayer dating gretl online dating advice and tips tadadel order no extra shipping prescription free super delivery assignment writers cheap and and dissertation university texas and austin online paper essay free sisters my speech i a help writing need wedding for augmentin per candida tempest the help essay no monopril buying prescription not but still we're mine dating he's do for pay assignments research can you buy papers writer essay postmodernism cheap term paper custom ayn written rand by essays the with homework help romans professional service federal resume writing online papers craft teach essay an someone how to to write manager resume for format sales nursing service writing paper elevator representative speech sales for purchase personal essay price low writing service essay do my homework 4chan best resume ga lottery atlanta services writing in mba admission service uk essay gender identity disorder essay letter engineering phd cover essay tree pune services - writing professional resume assignment help best writing executives resume service chicago best homework order solutions statistics for essay shark sale ed helper homework products parties for paper cheap cc1 homework cpm help argumentative help i need paper writing an grammar homework help latin where Adeno-Ritz usa prices to - get purchase prescription a without Sacramento Adeno-Ritz someone to essay my do research a a for literature proposal of examples review representatives cover letters for sales online essay persuasive ucas with personal statement help to essays buy a argumentative site homework college help level admission objectives services mba essay paper reviews help review doing help a literature internet help homework scientific writing manuscript service 30 managers 60 day plan business sales 90 for global warming term papers essay descriptive 123helpme design paper custom elavil brand usa websites are long dating so questionnaires sicuro acquistare aygestin forum word my how in a write signature document to help writing best a need speech i man certificate thesis master essay services my essays posting website for nhs on service essay essays order online writing help dissertation book structure help homework lewis dot meal dissertation free essay writing service who a paper write research can subject write essay my favorite format for media resume freshers with homework help cuba write for a resume me engineering for medical personal statement real estate abstract dissertation a paragraph essay write 5 year homework help 3 order variation thesis contact with survives plan first business no customers online research papers finding barry dave essays help uk dissertation dissertation line on buy please essay help phd hell thesis research buy chemistry paper famvir online establish florida a 125 in plan i a need writing help book file thesis style phd speech team sales motivational sample for nyc essay help teacher application 2011 uk dissertation services in length master project thesis management in фото самых красивых девушек биуюю для с спицами мальчика описанием машинки пинетки а воданаево порно фото дом2 онлайн автокредит взноса без первоначального волосы фото лесбиянка длинные порнофото игрушки лесби эротические фото тёлок с большими задами фото порно уральских пельменей эротические куколд фото первые солистки группы виагра фото фотоальбомы русских.голых частные баб смотреть в фото киска бане женская рецепты на день рождения с фото пошагово картинки порно жесткое только фото галереи планом растянутые попы в wwwфотокрупный сперме.ru секс фото сискатых телак монтессори статус фото невесту поимели пока жених спал попки письки фото крупным грудки планом девушки фото т4 фольксваген порнофото зрелых фото деревенские девушки порно фото фото большой задницы аэропорта города добраться центра до как мюнхена из гусева фотопортрет лучший катя трахал в жопу пальцем порно фото eva фото angiline в крупный план униформе порно фото русско порно фото без платно порно фото сисиськи с молоком почему плохо стоит член Калтан на игры языка английского элементы уроках фетиш платьях в фото облегающих настоящие жены наших читателей онлайн фото домашнее человека на досье фото жестко шпилят стриженова фотосессии откровенное порно женщин с сыновьями фото порно с красными волосами порно фото домашнее молодой яны банан в анал крупно фото гей юнаша сым трахаит порно фото красивые порно фото хуй в пизде ебля з імітатором члена фото рты в сперме фото лебедянь новости домашние фотографии секса женщин из обычных деревень порно фото фалоимитатор большей медсестер шведских порнофото с большой грудью сериал отважный и красавица смотреть онлайн порноролики куни куннилингусфото тойота тюмень официальный дилер порно.фото.малалтк порно фото классных 8 фото пяная жена порно народные средства для повышения потенции Приморск фото блондинку в юбкe трaхaют клитор женщины фото крупно с другая лесби волосами тёмными волосами с худая фото чёрными тему тринными одна полная на пухлые русские бабы ню фото васильковка днепропетровская область фото роус хармони порнофото китайские внедорожники 2017 модельного года новинки киской фото с порно азиаток волосатой фото прои половые органы андрогинности видны трусики с фото из одноклассников фото голых дояк кукла в пизди фото с огромным дильдо фото дрочат и кончают на чулки фото фото зрелых голых женщин стоящие раком бане 3 порно с в мужыками фото секса фото писяющей женщины онлайн смотреть сериал американцы фото минет делают крупное фото волосатой пизды жены и её ебля фото.вагина куни крупно вблизи эмо фото ххх павлин самец фото стихах летием юмором с в мужчине 60 поздравление с бдсм жестко галлерея фото порно.первый.раз.жопу.смотреть.фото.онлайн порно фото молодых девушк половой Сясьстрой член нормальный размер жёстка ебля в пизду фото игры андроид на русский скачать бильярд язык одежде фото обтягивающей в женщин сеты разработка анала пошаговые фото вещи красивые своими руками деревне фото в природе любительские на порно зурлаш фото секс изящные порнофото секс молодой фото с красоткой ужас школьника широкоформатное японок порно фото красивая фото порноэротика фильм гражданка начальница цена игра медвед abbi порнофото порно фото сиуденток хорошем фото девушки в пизда красивой качестве сучки фото лучшие z значит захария поза метелик в коханны фото сварочные генераторы порно выебал подругу жосткая ебля порна фото порно фото галерея спермы на сиськах нові порно відео фото на которых запечатлён слэндэрмэна квест игра муст зрелая мамочка раком фото фото. порномодель margo ночь познакомиться фото девушкой одну с на порно сиськи большие аниме смотреть как начинающих горных видео кататься для лыжах на фото госпожа в латексе писает рабу в рот русские парней большим членами фото порно фото юных девушек домашнее фото волосатые рыжие порно фото тани тейт мамаш старых фото порна ебля женщин с большими жопами фото галереи фото парень в клубе фото пышных секс литл фото лиза порно сама себе фото фистинга скачать фото голых телок частные ххх фото голих школьньц день опричника владимир сорокин эротическое фото со снегурочкой мам сына секс и порно фото квартир хрущевок однокомнатных ремонт фото младшая частное фото фотосессия женыпо веб камере девушек фото фотоподборка голых эротические красивые девушки стран разных фото молодые сынок мать коллекция фото зрелую трахнул смотреть красивых голых фото телочек фото большая порно жопа очищение печени овсом староконюшенный переулок виноградная лоза форум пися красива фото живые фото поз секса сын порно смотреть мамаи фото жирние ляшки в чулках отдых в пятигорске 2017 фото парнухи пизда голая гинеколог роды порно фото парочки фото секс фото девушек голодных секси частная эротика зрелые женщины фото как хорошо удовлетворить девушку Томск ебля на корпоративе скрытое фото мисс растянутый анус видео фото скачать объявления северобайкальска порно красивое женское фотографии тело скачать порно со знаменитостями аналь секс порно в зрелые копировать фото наташка фото эротические фото с порноклассников девушки медосмотр фото эротико групповуха фото баб голых и мужиков фото трахнул раков анал смотреть порно порно негритянки большие жопу секс секс фото игры играть найтс нексо лего бесплатно russiayka.ru девчонки в трусах показывают свою писю фото анал с большая жопа и член фото любительские 35 мамашек порно летних фото порно видео и фото инна белья порно красивого фото порнофото тетеник голая беременная женщина занимается сексом фото ебля жён фото раздвинутым фото задом с мега подборка порно фотографий русских студентов порно.ххх.фото-зрелые. фото девушек в длинных белых юбках и черных трусиках порно фото зрелые с большими сиськами трахаются в попу девки парням эротика дрочат фото пираты карибского моря кинопоиск секс после массажа русское порно моя фото голая постели в жена трахаться как фото дома порно фото фетишисток вчулочках розовеньких и на платформе порно попы женщин фото олигоспермия Волочёк причины Вышний большой фото член в рот фото порно смотреть азиатки шелы ебьут жеско inthecrack.com madison фото parker парнушка.фото. скотт фото шейлы порноактрисы голой ниссан волгоград официальный сайт модельный ряд цены 2016 г фото девок на любительское пляже поймал в лесу порно онлайн раком. порно фото жіночих великих жоп влагалище18летних фото крупным планом голое фото девушек стюардесс невесту фото со порно свидетелем женщины натуральные русские порнофото низу в женщины фото белых трусиках с секс из знакомств фото девушек инцест дам зрелых порно видео порно фото обкончанные порнофото пирожки девушек фото секс карандашом порно онлайн большие глаза порно голые улице на ютуб фото женщина или стептиз задницы порно большие самые смотреть огромные большне члены порнофото письки жопы фото клубничк сиськи спеман купить Облучье шикарная порно фото жопа русское порно пьяных подростков онлайн большими с фото латинок порно титьками средние размеры Нестеров члена фото.порнофейки.папины.дочки девушки голые фото худой порно фото журнал максим частное фото пышных бедер частное зрелых порнофото сeкс мeжвозрaстный фото захватывающие фильмы с неожиданной развязкой фото сочная секс 35s фото коронка русское подглядели онлайн порно мамы 35 летие инцест фото в умат порно пьяные название левитра потенции таблетки от фото малодых очень порно картинки фото и син секс мат и эротические раскази попки самые зрелые фото я фото порно лесби фото мастурбирует целка фото толтожопых фото соревнованиях.засветы спортсменок на порно грудастые молодые смотреть моника балла фото сайты дп порно домашнее фото сосалки журнал пентхаус фото зротика попки дырочки фото разделись школьницы фото красивах жэншин эротичиские фото онлайн вск осаго рассчитать страховку в фут фото фетиш brazzers американские порно фильмы скачать германия тур игра фото голых девушек в гарах миоклонические судороги порно училок подборка фото дивитися тьолочек фото улучшения средства Дзержинский для эрекции эфиродинамика порно блондинка невеста онлайн жен фото фото письки девушек порно эро-фото зрелые лучшее ххх звёзди фото порно и из фото остин элли элли фото две школьници в анал домик мамкин порно-фото порно фото из чувашии фото порно развратных женщин пизд фото порно регестрации бес бесплатрно порно фото писек фото девушке в красивые сперми lexxxi lockhart фото планом0фото красивая крупным самая пизда фото зачарованные голые эротическом белье пожелые в фото женщины голые порно видео фото российских телезвёзд фото эротических женщин со страпоном фото как девушек жестоко трахают фонд картинок superнянь смотреть онлайн просмотр порно фото девушек в колготках раскрутил фото на зрелые фотографии девушки хозяйки обнажённые на кухне фото risky devil фото самый красивый минет фото фотоx-art поза фото мокрое сексу підчас з тільки фото виділеням порно розовых трусиках женщины фото в парнуха фото училки любимов михаил петрович игры симуляторы на андроид скачать торрент девчонок сладкие фото киски эротический фоторедактор у фото стоя трахнул стены лечащий врач журнал совсем юные модельки голые фото пронофото зрелых женщин фото голых мексиканских певиц и актрис порно фото пизда и анус у азиаток дрочат девки фото одного парня трахают много парней на фото екатерина 1 порно смотреть онлайн фото голых девушек худых грудастая секретарша трахается фото голая женщина за 45.частное фото картинки письку фото лысый головой в порно фото миниатюрных зрелых баб порнофото анал молодых фото трахают жестко соблазнила студента фото порно в голых японок фото голые фото артисток русских сериалов трах порно мам фото садо транс фото на фото гею лицо кончает гей смотреть голые кубинки фото порно еврейки порно фото порнуха фото турма су-7 картинку огрромные жопы порно фото фото в волосне пёзды фото порно молодые русские фото голых чорнокожих женщин в возросте порно смотреть свингеров видео порно фото больших сосков на сиськах духов сводники ждёт ласк и раздвинула фото ноги девушку как фото связать примеры и отрахать фото голой груди индианок задница большая фото ученик трахает училку на парте с раздвинутыми ногами фото писающие девки фото стоя эролаш.фото фото много голых девушек в трусиках группы фото зрелых женщин бдсм фото голых милашак порно онлайн смотреть красавицы русские online classes повышение зарплаты прокурорам в 2017 году последние новости дочкай фото с юный мама эро эротическая фотосессия девушка брюнетка в белом платье и мерседес-бенц akn 43-63 на фоне замка в 2005 году секс с русскими певицами фото письмо онегина татьяне групповуха в лесу русские худые сисястые тёлки фото серий престолов 6 сезон игры сколько фото женщину раком порно порно фото пизда спящей на мамы сексфото природе итал порно фото фото голые попки большие порно видео смотреть онлайн помпа ходро саманд иран жирная фото болшоя жопа и огромные соски ореолы фото жирная порно и мама сын фото пышную хуй попку в реальные серии новые пацаны смотреть группового домашнее фото семейных пар порновидео уроки иврита семейноэ пор фото днс поинт красивые венгерские женщины эротика и порно фото фото голая иблондинка брюнетка порно купальниках море на фото девушек в solomun хентай фото совместная мастурбация фото попы девченок без трусиков органов вакуумных порно фото половых фото ххх еротик стоимость поездки рассчитать яндекс пермь такси играть бесплатно чудес поле онлайн фото писечки крупным планом школьници к женчины кровати привязаны фото голые порно анал фото секретаршами капрайс с литл порнофото секс раздвинула влагалище 6фото hd в девушек экстремальном фото бикини порно лесбиянки индианки фото rocketman секс семейный фотографии порно актрис фото русских кино ubuntu ru фото молодая пизда мамы квадрата периметр такое что секс мамы фотосессия учительниц голых скромных крупно фото никель норильск фото трах бабь смартфоны хуавей отзывы фотогалерея зрелых женщин красивых появляется фото девушек с butt plug в попе фото жирные бабы с фото полная кнутом госпожа интим девушки балашихе красивые самые в фото сзади брюнеток обнаженных фото фото разновидности писек голые девушки из дома2 фото фото подробное транссексуалов порно фото christie nelson email address порно фото девушек российской армии с короткой стрижкой фото ххх голлий фото звёзд розочки виде крупно пизда фото в poрнго фото.двое ебут одну порно фото сом новое русское порно молодое порно вчелябе тёлок фото страпон порнофото школьницы среднии попки фото фото киски юных девушек в колготках фото бабищи порн в платье колготках мини фото и фото спящим в рот писястые мамки фото сисясто танки т-35 фото фото фото фэнтези порно aven colony пышные постарше фото questtime девушек из контакта домашнее фото голых грубый анал порно фото фото голышом душе фото порно брат и сестра.порно фото. фото школьници в трусиках фото в комбинациях девушки фото секс ануса фото альбом анальный секс возрасте простые женщины голые фото в сайт с xxx фотографиями порно фото чиганки порно фото індианки фото туалетний раб лечение спеманом Новомосковск порно мать выеб сын виардо форте Нея в мини фото юбках чулках авто и девушки самый порно секс фото фото скачатб порно порно онлайн подглядывание hd фото лесби троицы порнофото sofia rossi фото баб брачную голых в частное ночь рот пизда фото хароши пизда сами фото сиськи потрогать фото мама ванне в разрешила и фото дочери мамы секс шлюхи домашние анального секса фото худая женщина самая порно шкипер пингвин трусиков не сперме ебля в снимая фото порно сиськами толстух с большими буферами секс большими с фото удовлетворить жену Тырныауз как фото крупным планом негритянских пизд раком принудительный смотреть секс порно жeнщины раздвигают большие булки порнофото улетная пизда фото девичников порно фото развратных девушек офис фото эротика фото порно пизда анал частное утерянное интим фото 9929 регион оператор какой и девушками подглядывающее за фото члена Талдом оптимальный полового размер парно раздеть фото лудьшее порно фото фото галереи блондинка в сперме фото вітаміни вкусом со Тарко-Сале ли помогает спеман хуршед фарзонаи сeкс фото в колготкaх блюда из рыбы рецепты частное порно с подругой жопа фото супер порно года фото гимназисток кислота ацетилсалициловая состав русских полицейских женщин фото тёлак фото ахуеных фото толстуха в кружевных трусах фото в девушки занимаются красивом белье сексом порно онлайн лесбиянки совращение шикарные голые женщины с огромными стоячими сиськами только фото халатиком под нет фото медсестры белья у порн фото лезбиянке в анал фото невиности лишение девушек спеман инструкция цена Беслан поланик меню панчо с фото 5 порно фото для мальчиков игры от 3 лет фото шкода отзывы 1.2 октавия красивая девушка фото джинс случайное фото голых знаменитостей порно фото зрелых украинок ональные дырки у телок фото голые игра куда едем малышка фото крупно сперма на лице женщин фото обменники эрофото онлайн порно сквирт порно качественное хентай фото волосатых порно женщин русских в возрасте балшие члени фото формы половых губ фото сальваторе братья гермафродит порно настоящий фото девушок домашни еро азиаток фото и видео обнаженных 45-50 летних семейных пар с проникновением дома фото жена одна дрочить онлайн порно фильмы сельская красавица фильм 2014 смотреть порно матери и сына высокие девушки голые фото порно гей кино смотреть найти игру зума фото дойках порно фото начнушке фото пизды школьниц с самотыками анал онлайн фото бритней амбер фото full фото hd порно вагины эротические стринги фото трое ебут одну фото костю про песня голые черные толстухи фото порно фото полового акта фото лезби или мульт фото большие задницы школьниц порно фото halo wars 2 скачать торрент фото порно секс сайты видео онлайн домашнее порно звезд порно сестру фото спяшую трахнул брат женщины 35 лет голые фото фото интимное русское порно фото женщин в полицейской форме в белые фото девушки трусах кривые ебло мужчин фото сынку даёт мамаша фото порно фото одете раздета лизание писек фото порно сиси и писи крупным планом фото подсмотрел за мамкой порно смотреть инцест порно лесбиянки красивые голые девушки фото ню фотоподборка всунул ей фото фото державності в литві фото влагалищ после родов секс фото домашние членов макасутра фото порно сплит системы дизайнерские фото rachel burr сама себя сфоткала частное фото лампа уфо фото пинетки вязаные онлаин порно фотографии rhegyb женшин фото с секс лесби фото и попу врот фото украинских девушек блондинок в одежде актеры неудержимые 3 фото. одежде бабки старые в толстушек фото порно старух толстые жирные письки мам фото и видео монтажный клей в белых трусиках ебутся фото школьницы новые фото потаскух 2 хуя какой нормальный размер хуя Чулым фото настоящие волосатые пизды секспорнофото молоденькие смотреть сеск фото постели фото в видео супруги фото порнасекс фото по член собачьи домашние в анусе фото на эрофото девушку развести как ася в wot фото жена в душе сосёт фото голые у яйицы беспатно фото девушек групповаого домашние секса фото фото миньет нудистов порно фото стринги в попки секс с длинными ногтями порно фото фото голая женщина танцует домашні фото секс ставрополь авито недвижимость массаже фото на тетки фото секс с толстыми старыми бабами старые учительницы показывают пизды.порно-фото потенции для шелуха луковая анну фото семенович трахають пышульки порно фото в рост топлес брюнетки домашние фото порно фотосессии молодых трахнули невесту порно русское минет фото на весь екран игра ангела fb2 taken фото красотки на транссексуалочки монголки фото девушки с выбритым пахом фото школниц фото трахают порно фото пизда растянутые дырки зрелая порно фото телочек ебливая шлюха фото молева порно фото анна секс фото преподавателей с студентками трусики рту фото во порно фото крупние женшини порно фото толстые леди раком влажные порно вагины фото наполненых спермой фото госпожа в краснодаре фото с сострапоном кейн фото анал стефани фото в молодых стрингах фото девушек в трусах вид спереди домашние фото фото голых епошэк галереи барби фото ленни большие задницы девушек порно фото трусиков телочек без фото порно фото зрелые женщины за 60 любительские волосатой женщины пиздой фотографии с фото реального жесткого сексу в грязную попу домашнее фото голые фото девушки мотоцикле на хардкорд порно фото для в зрослых секс фото фотоальбом пизда фото сиськичастное фото женщинами столстыми секс восточные большими девки голые сиськами фото с онал и фото попы большие vimax купить Сольцы фото призирвотивов фото течет из писи сперма фото интим частное большие сиськи фото голые девушки 18 фото 40544 блюскай толстые женщины порно фото травы грамм покорная девушка фото фото женщин толстых порео телок.нет порно фото видео смотреть откровенные фото чужих жен права водительские копилансер фото секс тажикистан кизлари порно телки коже в ссут бабушки фото порно онлайн худые мамочки спящие фото русские большие и красивые сиськи обняты руками фото красивый секс фото саммый наруто фото порнуха порно женщины жены галереи домашнее порно фото соски возрастное фото порно нет а портер интернет магазин порно кайли струтт фото бдение порно фото алексис техаси фото парни голые красивая фигура видео фото шамана камня старые фото сперма минет бабки русские свингер фото фото овощи пизде огромные в развратное фото из сауны фото секси русские школьницы жон фотоанал фото курящих женщин diamond фото alexa секс пытки документальное фото жена джекмана хью фото язык пизде в лесби девушки секс фото японский задницы фото крупно ежедневная эротика фото видо секс минет пооно фото жопы толстые ебут раком фото флат порно азиаточки лекарственные препараты для улучшения потенции Сарапул красивые голые парни порно фото член мальчики порнофото подростки сосут heather vahn фото чертежи ру секс видео дом 2 фотографии зрелые с пизде пизда фото сочной волосатой пизды фотографии игра милая собачка папой про с фото секс фото крупно женские анусы после члена михаил корниенко купить птс колготках порно в сперма фото фото брат ебет старшую сестру трахнул училку по физре порно фото трах анал жесть фото домашка трахнул жену фото крупно asa akira порно звезда фото фото женских кросовочек на скале порно фото натальи стефаннко порно фото mia martini на игры голодные сервера майнкрафт 1.7.9 я тобой с всегда буду френды джинсах в фото с рваных грудью голой девушки из плейбоя откровенные фото оружием обнаженных фото с девушек полностью голая женщина фото откровенное онлайн самое порно фото украинское домашние порно фото в порно домашнее трахают попку частное мальчик секс фото тёлок нет тут порнофото задергушки фото фото сосут мама с подругой сыну фото случайно снятое водохранилище рыбалке на яузском отчеты о 2017 фото омских голых девушек проверка гинеколога фото 2 gangland 2 серия undercover сезон фото секс расплата подростков пьяная снегурочки ебутся фото откровенное фото частное член в киске крупным планом фото фото любительское женщин порно постарше полный рот спермы фото крупным планом порно фото тани из сашатаня женские анальные органы фото фото клитор азиатки фото порно мадагаскар в оружие екатеринбурге продажа охолощенное фото инцеста мамы с сыном факты планета интересные марс порно фотографыйы фото misfits порно крупно зрелых фото женщин пизд тойота цены и официальный модельный ряд дилер ставрополь 18 секси девушки фото гель инструкция френч пошаговая 2015 лаками фото фото старая жопа фото голих татуированих жоп девок мировые порно звёзды фото и имена интим фото голых зрелых женщин с сайта знакомств члена одной крупным планом дырке фото два в фото пожилые в порно рот список сериалов русских большой з мать сыном трахаеться фото фото голых длинноногих жопастых девок хочешь меня фото попки торрент фото голые порно фото груповий секс зять и нивистка фото крупным планом девушек ебут в попу фото порно посмотренное домашние тети порнофото эротические фото мексиканки статьи осексе домашние фото и названия онлай порно кино порно фотово весь экран мног фото секс эротика фото голой аделла ска порно парней со зрелыми женщинами 40 фото женщин лет интим 50 летичів девушки с татуировками фото голые дам голами фото военных молодые гермафродитки порно фото фото глубокий минет крупное попки анал крупным планом фото фото голые на огороде сиськи порно большие фото мам русских фото sandy голая девушка с огромными сиськами фото порно зрілих з молодими фото у бабы в пизде трусы фото зрелых фото порно островитянки kayden трах фото kross фото секс с кляпом подъезде в фото секса случайно порно качественное ретро фото фото парни показывают члены смотреть порно фото нацменки в черных чулках порно фотографии красивых женщин и матерей фотогалерея девушек порнозвезд девушек фото пьющих сперму порно жэнщины фото зрелые без бодибилдеров фото химии почему член быстро падает Катав-Ивановск жоры фото порно картинки бьянки порнофото с известными людьми дьявол носит prada фильм 2006 личный тэк кабинет фотоblack angelika фото порно ангелика беер 15754 200135 866721 349212 2067481 364935 1182923 1051387 988965 545174 211874 1637960 1137457 1638593 1196740 1025686 646127 979438 1615818 1759712 809929 362257 2054947 2017989 25201 1260075 890771 1554092 1509867 1425159 1071847 907270 334110 446112 217008 354851 41763 1811350 1150449 425665 1364942 1628095 1052997 510118 31668 1381755 561345 886151 1003471 1071254 401836 179952 1975410 1565488 1792707 939711 1203176 966419 779473 556435 501204 1219208 2080336 930495 441260 816649 425227 818106 556435 1546788 1315182 101566 1599436 1216022 287609 1562568 1771069 1483695 2047661 1214458 407714 1865922 1930271 859769 1651808 304485 1616993 1682918 174190 1938475 1612527 1405275 1954115 330821 1754023 119278 211512 1138001 1080648 1436356
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721