Вплив бюджетного фінансування на функціонування місцевого самоврядування у Волинській області

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація.Дана стаття присвячена проблемі фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування на сучасному етапі формування місцевих бюджетів у Волинській області.
Ключові слова: місцеве самоврядування, система місцевого управління, бюджетне фінансування, місцеві бюджети, фінансова самостійність органів місцевого самоврядування.
This article is devoted to the financial support of local self-government at the present stage of the formation of local budgets in the Volyn region.
Keywords: local self-government, system of local governance, government funding, local budgets, financial independence of local governments.
Постановка проблеми. На сучасному етапі формування системи фінансового забезпечення місцевого самоврядування існують проблеми, які пов’язані з наповненням місцевих бюджетів необхідною кількістю коштів. В таких умовах місцеве самоврядування не в змозі нормально функціонувати без належних власних фінансових ресурсів та бюджетного фінансування. Сучасна недостатність дохідної бази у Волинській області, неможливість місцевих бюджетів у повному обсязі фінансувати виконання своїх обов’язків вимагають вдосконалення механізмів державного управління місцевими бюджетами. В Україні назріла необхідність справжньої, а не декларованої фінансової децентралізації для ефективнішого задоволення потреб населення в кожному регіоні. Активний вплив місцевого самоврядування на формування нових економічних і соціальних відносин можливий лише в тому разі, якщо вони матимуть у своєму розпорядженні достатній обсяг фінансових ресурсів.
На даний момент у Волинській області принципи самоврядності територіальних громад не реалізуються у повній мірі. Це стосується насамперед фінансової самостійності у вирішенні питань місцевого значення, оскільки незважаючи на проголошений принцип фінансової самостійності місцевого самоврядування, реальних механізмів забезпечення цієї самостійності не існує. Таким чином, сьогодні виникає потреба у детальному дослідженні фінансової самостійності місцевого самоврядування та оцінки ступеня впливу бюджетного фінансування на функціонування місцевого самоврядування в області.
Мета статті: дослідити ступінь впливу бюджетного фінансування на функціонування місцевого самоврядування у Волинській області.
Для досягнення мети поставлено наступні дослідницькі завдання:
1) з’ясувати обсяг доходів, видатків та міжбюджетних трансфертів у місцевих бюджетах Волинської області за останні десять років;
2) визначити рівень фінансової самостійності місцевого самоврядування за допомогою коефіцієнтів бюджетної самостійності та дотаційної залежності;
3) дослідити ступінь залежності місцевих бюджетів Волинської області від міжбюджетних трансфертів за допомогою лінійної парної регресії.
Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій свідчить, що науковці приділяють значну увагу питанням фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування в Україні. Зокрема, проблемам забезпечення фінансової самостійності органів місцевого самоврядування та реалізації їхнього бюджетного потенціалу присвячено значну кількість наукових публікацій. У різні періоди вагомий внесок у дослідження окремих аспектів цієї проблематики зробили українські вчені, які приділяють увагу аспектам фінансового забезпечення місцевого самоврядування. Крізь призму теорії державних фінансів дані питання висвітлено в працях О. Василика [2], О. Кириленка [7], В. Ільяшенка [6], В.Федосова [13]. Теоретичні засади організації фінансового забезпечення місцевого самоврядування в контексті теорії місцевих фінансів та міжбюджетних відносин проаналізовано у працях П. Бечка [1], В. Кравченка [8], І. Луніної [9], А.Лучка [10], Л. Олійника [11], О. Сунцової [12].
Незважаючи на значні наукові напрацювання, проблематика. фінансової самостійності органів місцевого самоврядування та впливу бюджетного фінансування на функціонування місцевого самоврядування загалом висвітлена недостатньо повно та всебічно. Більшість наукових досліджень спрямована на вдосконалення теоретичних засад фінансового забезпечення та виявлення додаткових можливостей наповнення місцевих бюджетів. Теоретичні основи фінансової самостійності місцевого самоврядування та механізми реалізації її бюджетного потенціалу дотепер потребують ґрунтовного вивчення. Тому, варто дослідити вплив бюджетного фінансування на функціонування місцевого самоврядування у Волинській області.
Викладення основного матеріалу. У Волинській області місцеве самоврядування немає достатньої фінансової бази для здійснення своїх функцій та повноважень. Незважаючи на те, що обсяги місцевих бюджетів Волинської області за 2003-2012 роки постійно зростали, як за доходами загального, так і спеціального фондів. За рахунок власних коштів місцеві бюджети не могли забезпечити покриття всіх видатків, тому значна частка місцевих бюджетів формувалася за рахунок дотацій та субвенцій з державного бюджету. Оскільки зведений бюджет Волинської області включає показники обласного та 16 зведених бюджетів районів, а також чотирьох бюджетів міст обласного значення, то й значну кількість коштів складають офіційні трансферти. Розглянемо обсяги доходів місцевих бюджетів Волинської області у 2003-2007 роках (Див. Рис. 1.1).
1
Рис. 1.1. Обсяги доходів місцевих бюджетів Волинської області у 2003-2007 роках (млн. грн.)
Як бачимо, починаючи з 2003 року по 2007 рік доходи місцевих бюджетів зросли із 610,9 млн. грн. до 2211,6 млн. грн., тобто обсяг надходжень до місцевих бюджетів збільшився втричі. Проте таке стрімке зростання пов’язане не із підвищенням обсягу власних доходів місцевих бюджетів, а з виділенням більшої кількості коштів у вигляді трансфертів з державного бюджету.
У 2008-2012 роках місцеві бюджети Волинської області продовжували зростати з 2766,1 млн. грн. до 4697,2 млн. грн. (Див. Рис. 1.2). Причому обсяг власних доходів місцевих бюджетів порівняно залишався на однаковому рівні, коливаючись в межах 971,3-1193,3 млн. грн. Таким чином, за 2008-2012 роки місцеві бюджети подвоїли доходи, але не за рахунок власних коштів, а через збільшення дотацій та субвенцій з державного бюджету.

2
Рис. 1.2. Обсяги доходів і міжбюджетних трансфертів місцевих бюджетів Волинської області у 2008-2012 роках (млн. грн.)

У 2010 році до загального та спеціального фондів зведеного бюджету Волинської області надійшло 3728,4 млн. грн. доходів. Найбільшу частку з них становили дотації – 1621,9 млн. грн. та субвенції – 1027,2 млн. грн. Крім того, обсяг власних доходів знаходився на рівні 1057,4 млн. грн. [5]. Зведений бюджет Волинської області включав усі місцеві бюджети за видатками загального та спеціального фондів з урахуванням офіційних трансфертів, що передаються до міських, районних бюджетів та територіальних громад сіл, селищ та міст. У поточному році для них профінансовано 3661,4 млн. грн., а з спеціального фонду виділено 347,0 млн. грн. на фінансування видаткових зобов’язань. Таким чином, у 2010 році місцеві бюджети Волинської області виконані на 98,4 % за видатками загального та спеціального фондів.
В основному доходи загального фонду місцевих бюджетів Волинської області у 2010 році сформовано за рахунок бюджетоутворюючих податків на доходи, податків на прибуток від власності та підприємницької діяльності, податків на збільшення ринкової вартості. Однак, найбільшу частку становлять податки на доходи фізичних осіб – 761,6 млн. грн. Як бачимо, значну частку доходів утворюють саме податки, але не менш значними є й збори від використання природних ресурсів та платежі від господарської діяльності. Найбільш значними видатками місцевих бюджетів Волинської області у 2010 році, так само як і в попередні роки, були виплати заробітної плати у бюджетній сфері. У поточному році на здійснення даних виплат до місцевих бюджетів надійшло 2469,8 млн. грн., а також 7,8 млн. грн. додаткової дотації на вирівнювання фінансового забезпечення бюджетних установ.
У 2011 році до місцевих бюджетів Волинської області усього надійшло 1181,1 млн. грн. без врахування міжбюджетних трансфертів. Причому до загального фонду надійшло 913,2 млн. грн., а до спеціального фонду – 267,9 млн. грн. Обсяг доходів бюджету Волинської області у 2011 році з урахуванням міжбюджетних трансфертів становив 4335,0 млн. грн., тобто офіційні трансферти від органів державного управління становили 3153,9 млн. грн., з них дотації становили 1796,4 млн. грн., а субвенції – 1357,5 млн. грн., що говорить про високий рівень дотаційності Волинської області, оскільки міжбюджетні трансферти в три рази переважають над власними доходами місцевих бюджетів Волинської області.
Значна частка податкових надходжень в обласному бюджеті вказує на те, що місцеві бюджети не в змозі самостійно забезпечити на належному рівні потрібну кількість доходів, оскільки коштів від податків на доходи та прибуток від власності не вистачає для покриття видатків, які становлять 4524,7 млн. грн., що в чотири рази перевищує рівень доходів місцевих бюджетів Волинської області у 2011 році. У такій ситуації органи місцевого самоврядування залежать від міжбюджетних трансфертів у вигляді дотацій та субвенцій, що показує прямий вплив бюджетного фінансування на формування місцевих бюджетів області та функціонування місцевого самоврядування Волинської області [3].
У 2012 році до місцевих бюджетів Волинської області разом надійшло 1193,3 млн. грн. без врахування міжбюджетних трансфертів. Причому до загального фонду надійшло 1004,9 млн. грн., а до спеціального фонду – 188,4 млн. грн. Обсяг доходів бюджету Волинської області у 2012 році з урахуванням міжбюджетних трансфертів становив 4697,2 млн. грн. Як бачимо, офіційні трансферти від органів державного управління становили 3503,9 млн. грн., з них дотації становили 2144,8 млн. грн., а субвенції – 1359,1 млн. грн., що говорить про зростання рівня дотаційності Волинської області у порівнянні з попереднім 2011 роком. Крім того, міжбюджетні трансферти більше ніж втричі переважають над власними доходами місцевих бюджетів Волинської області.
Найбільшу частку власних коштів місцевих бюджетів становлять податки на доходи фізичних осіб – 859,0 млн. грн., що вказує на збільшення податкових ставок для населення, оскільки у 2012 році зібрано на 97,4 млн. грн. більше, ніж за попередній 2011 рік [4]. Однак, навіть за такого зростання податків, власних коштів недостатньо для покриття дефіцитності місцевих бюджетів, тому що рівень видатків Волинської області у 2012 році усього становить 4673,4 млн. грн. Така значна кількість видаткових коштів була спрямована на субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та тимчасової допомоги дітям.
Основним джерелом наповнення місцевих бюджетів у Волинській області у 2011-2012 роках були прибутковий податок з громадян та податок на прибуток підприємств. Значно меншими були платежі за використання природних ресурсів, основним з них є плата за землю. Проте значно більша частка у дохідній частині бюджету області припадає на дотації та субвенції з державного бюджету. Офіційні трансферти у 2011 році склали 3153,9 млн. грн., що становить 72,8% від загальної суми доходів, а у 2012 році міжбюджетні трансферти становили 3503,9 млн. грн., що становить 74,6% від загальної суми доходів.
Отже, у 2003-2012 роках дотаційність місцевих бюджетів Волинської області постійно зростала, що пояснюється зростанням виплат дотацій та субвенцій з Державного бюджету. Звідси випливає, що незначна частина коштів бюджету області формується за рахунок власної і закріпленої дохідної бази, що не забезпечує їй навіть відносної фінансової самостійності. А це, призводить до недостатньої власної дохідної бази органів місцевого самоврядування, які попадають під суттєвий вплив бюджетного фінансування. Тому місцеві бюджети Волинської області слід було б формувати на ширшій дохідній базі, включаючи у неї як власні, так і закріплені державні доходи.
Підтвердженням вище сказаного є визначення коефіцієнтів бюджетної самостійності та дотаційної залежності органів місцевого самоврядування. Так, у 2008 році фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування у Волинській області знаходилося на низькому рівні, оскільки власні доходи забезпечили покриття видатків тільки на 35%. В результаті все це призвело до занадто високого рівня їх дефіцитності 65%, що обумовило необхідність перерахування значних коштів у вигляді дотацій вирівнювання з Державного бюджету для їх остаточного збалансування. Крім того, у Волинській області низький рівень бюджетної самостійності, що характеризує частку доходів на душу населення, а також рівень самостійності місцевих бюджетів.
1. Коефіцієнт бюджетної самостійності місцевого самоврядування у Волинській області за 2008 рік становить:
КБС = Д/(МТ+Д)= 971,3/(1794,7+971,3)=0,35
2. Коефіцієнт бюджетної залежності у Волинській області за 2008 рік
КЗ=МТ/(Д + МТ)= 1794,7/(971,3+1794,7)=0,65
3. Коефіцієнт дефіцитності місцевого бюджету у Волинській області
КБД=(Д – В) / В= (971,3-2781,9)/ 2781,9=-0,65
4. Коефіцієнт дотаційної залежності
КДЗ = МТд/(Д+МТ)= 1093,5/(971,3+1794,7)=0,39
де Д – загальна сума доходів місцевого бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів; МТ – сума міжбюджетних трансфертів; В – загальна сума видатків місцевого бюджету; МТд – трансфертні надходження у вигляді дотацій.
Таким чином, коефіцієнт бюджетної самостійності Волинської області у 2008 році становив 0,35, що свідчить про неготовність органів місцевого самоврядування забезпечувати своє функціонування самостійно на належному рівні. В той час, як коефіцієнт бюджетної залежності перевищив 60%. Такі показники вказують на те, що місцеве самоврядування повністю залежить від бюджетного фінансування, а тому не здатне функціонувати без міжбюджетних трансфертів з державного бюджету.
У 2009 році фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування у Волинській області знаходилося на значно нижчому рівні, ніж у 2008 році, оскільки власні доходи забезпечили покриття видатків тільки на 31%, що призвело до занадто високого рівня їх дефіцитності 69%. У Волинській області за 2009 рік знизився рівень бюджетної самостійності на 0,04%, що характеризує послаблення самостійності місцевих бюджетів. Отже, коефіцієнт бюджетної самостійності у Волинській області станом на 2009 рік знизився до 0,31 та підтвердив те, що органи місцевого самоврядування залежить від бюджетного фінансування, а тому не здатні функціонувати без міжбюджетних трансфертів. У 2010 році фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування у Волинській області знову знизилося, оскільки власні доходи забезпечили покриття видатків тільки на 28%, а рівень їх дефіцитності складав 72%. У Волинській області понизився рівень бюджетної самостійності на 0,03%, що характеризує погіршення самостійності місцевих бюджетів. Як бачимо, коефіцієнт бюджетної самостійності у Волинській області станом на 2010 рік знову знизився на декілька показників, у той час, коли коефіцієнт бюджетної залежності становив 0,72%, а коефіцієнт дотаційної залежності 0,44%. В наслідок чого місцеве самоврядування сильно залежало від бюджетного фінансування та не функціонувало належним чином.
У 2011 році фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування у Волинській області знаходилося на низькому рівні, оскільки власні доходи забезпечили покриття видатків тільки на 27%, а рівень дефіцитності сягнув 73%, що викликало перерахування коштів у вигляді дотацій вирівнювання. Таким чином, коефіцієнт бюджетної самостійності у Волинській області з кожним роком спадає, а коефіцієнт дефіцитності місцевого бюджету навпаки зростає. Причому із збільшенням дефіцитності місцевого бюджету, зростає необхідність у державних фінансових ресурсах. В свою чергу, це призводить до повної залежності місцевого самоврядування від бюджетного фінансування та надає державним органам влади фінансово-економічний важіль впливу на діяльність місцевого самоврядування.
У 2012 році фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування у Волинській області знаходилося на найнижчому рівні за останні п’ять років, оскільки власні доходи забезпечили покриття видатків тільки на 25%, а рівень їх дефіцитності піднявся до 75%. У Волинській області з 2008 року по 2012 рік знизився рівень бюджетної самостійності на 0,10%, що характеризує тенденцію поступового послаблення самостійності місцевих бюджетів.
3
Рис. 1.3. Показники коефіцієнтів за 2008-2012 роки
Отже, починаючи з 2008 по 2012 рік коефіцієнт бюджетної самостійності місцевого самоврядування у Волинській області постійно йшов на спад, а коефіцієнт дефіцитності місцевого бюджету поступово зростав, що помітно на графіку коефіцієнтів (Див. Рис. 1.3). Якщо брати до уваги коефіцієнт дотаційної залежності, то можна прослідкувати незначні коливання до 2011 року та досить стрімке зростання показника у 2012 році. Скоріш за все, це пов’язано з дефіцитністю місцевих бюджетів Волинської області у 2012 році, що призвело до збільшення дотаційних коштів.
Врахувавши основні показники коефіцієнтів бюджетної самостійності та дотаційної залежності можна перейти до визначення ступеня залежності місцевих бюджетів Волинської області від міжбюджетних трансфертів. Для визначення ступеня залежності місцевих бюджетів Волинської області від міжбюджетних трансфертів було зроблено лінійний парний регресійний аналіз. У даному дослідженні взято показники зведених місцевих бюджетів за останні десять років, а також міжбюджетні трансферти, що включають сукупну кількість дотацій та субвенцій з державного бюджету за кожен рік, починаючи від 2003 до 2012 року. За допомогою лінійної парної регресії можна встановити форму залежності між змінними, а саме між місцевими бюджетами в якості залежної змінної та міжбюджетними трансфертами, як незалежною змінною.
Коефіцієнт детермінації R2, який лежить в межах від 0 до 1, показує значення 0,995, що говорить про досить сильний зв’язок залежної змінної від незалежної змінної. За шкалою Чеддока, яка показує чи існує тісний зв’язок між показниками залежної та незалежної змінної, коефіцієнт детермінації R2 лежить в межах від 0,9 до 0,99 і вказує на дуже сильний зв’язок між місцевими бюджетами та міжбюджетними трансфертами. Оскільки значення F наближається до 100%, то дана зведена модель повністю справджується. Стандартизований коефіцієнт Бета знаходиться на рівні 0,998, що вказує на високий ступінь залежності місцевих бюджетів від міжбюджетних трансфертів: дотацій та субвенцій. Значення стандартизованих коефіцієнтів наближається до 100%, тому модель залежності місцевих бюджетів від міжбюджетних трансфертів повністю справджується.
4
Рис. 1.4. Зв’язок між місцевими бюджетами та офіційними трансфертами Волинської області за 2003-2012 роки

Графік лінійної парної регресії показує як співвідноситься очікувана та спостережувана кумулятивна вірогідність залежності місцевих бюджетів від міжбюджетних трансфертів Волинської області за 2003-2012 роки (Див. Рис. 1.4). Причому показники не розпорошені по всьому графіку, що підтверджує наявність дуже сильного зв’язку між місцевими бюджетами та офіційними трансфертами у вигляді дотацій та субвенцій.

Висновки. У даній статті з’ясовано, що основним джерелом наповнення місцевих бюджетів у Волинській області у 2003-2012 роках були міжбюджетні трансферти у вигляді дотації та субвенції з державного бюджету. З кожним роком дотаційність місцевих бюджетів Волинської області зростає, що пояснюється зростанням виплат дотацій та субвенцій з Державного бюджету України. Звідси випливає, що незначна частина коштів бюджету області формується за рахунок закріпленої дохідної бази, що не забезпечує їй навіть відносної фінансової самостійності. А це, призводить до недостатньої власної дохідної бази органів місцевого самоврядування, які попадають під суттєвий вплив бюджетного фінансування. Тому місцеві бюджети Волинської області слід було б формувати на ширшій дохідній базі, включаючи у неї як власні, так і закріплені доходи.
За результатами лінійного парного регресійного аналізу існує значний ступінь залежності місцевих бюджетів Волинської області від міжбюджетних трансфертів. За шкалою Чеддока коефіцієнт детермінації R2 вказав про наявність дуже сильного зв’язку між значеннями змінних, тому можна стверджувати, що місцеві бюджети Волинської області перебувають у дуже сильній залежності від таких міжбюджетних трансфертів як дотації та субвенції. На основі цього, можна зробити висновок, що чим більший ступінь залежності місцевих бюджетів від міжбюджетних трансфертів, тим сильніший вплив бюджетного фінансування на функціонування місцевого самоврядування в області.

Список використаних джерел та літератури:

1. Бечко П. К. Місцеві фінанси : [навчальний посібник] / П. К. Бечко, О. В. Ролінський. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – С.32.
2. Василик О. Д. Теорія фінансів : [підручник] / О.Д. Василик. – К.: НІОС,2000.– 519 с.
3. Зведений бюджет Волинської області за 2011 рік [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.finance.voladm.gov.ua/articles/id-172/.
4. Зведений бюджет Волинської області за 2012 рік [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.finance.voladm.gov.ua/articles/id-227/.
5. Звіт про виконання бюджету Волинської області за 2006−2010 роки [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.finance.voladm.gov.ua/articles/ id-189/.
6. Ільяшенко, В. А. Бюджетне фінансування органів місцевого самоврядування України / В. А. Ільяшенко // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2010. – N 4. – С. 117–122.
7. Кириленко О. П. Місцеві фінанси: [навчальний посібник] / О.П. Кириленко. – К.: Знання, 2006. – 677 с.
8. Кравченко В. Фінансові основи місцевого самоврядування // Вісник Програми сприяння парламентові України. – 1998. – № 4(35). – С 31.
9. Луніна І. О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин : [монографія] / І. О. Луніна. – К. : Наук. думка, 2006. – 432 с.
10. Лучка А. В. Теоретичні основи фінансової незалежності місцевого самоврядування / А. В. Лучка // Наукові праці НДФІ. – 2006. – № 4. – С. 81–91.
11. Олійник Л. А. Формування фінансових ресурсів органами місцевого самоврядування / Л. А. Олійник // Науковий вісник НУБіП України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес», 2011 – вип. 163, – 292 с.,С.131–136.
12. Сунцова О.О. Бюджетна реформа: особливості та перспективи формування місцевих бюджетів / О.О. Сунцова // АПЕ. – 2002. – №6. – С. 24–30.
13. Федосов В. М. Фінанси : [підручник] / за ред. С. І. Юрія. – К.: Знання, 2008.– 611 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

thesis master many pages how of professional resume services writing reviews writing top uk cv services writing service government resume physics research online papers xinyang thesis phd wang for ordering thesis system documentation essay animals help homework help online questbridge help essay buy custom papers training plan execetive business center social online homework studies help used service custom dissertation anyone writing plan buying a for business business essay paragraph two ontario writing resume service writing statement uk service personal on service human to essay god to is service site dating polygamy ukraine help obesity essay positron annihilation dating spectroscopy simulation school paper buy a problems help statistics with extended cycle birth control singulair generic drug best miami writing service online resume and infinity essay fast about on an exteriority essays obesity totality and food workshop essay pesonal writers parasocial dissertation relationships on dissertation online order business plan edmonton writers letter for employee recommendation sales creative writing about essays love letter to for to official how hostel recommendation admissions write help writing novel a online seattle help homework public library services cv writing xenia from viagra mexico caps homework helper sites for health cover counselor mental position letter sample application essay buy 90210 annie's college 2015 resume top writing services children 2945 and on domestic research papers violence lotrel originale acquistare order management resume statement thesis disorder body dysmorphic for la a marche seconde guerre dissertation write paper your online via viagra sublingual mail order homework the on canyon grand help and is combination good a anafranil seroquel graphene master thesis in levaquin acquistare australia border research control paper essay moral on receptionist resume help online papers published research engineers resume format mechanical doc for for type paper free online a writing custom desk furniture stern mba essay nyu admission service acedemic writing research papers papers sale college for persuasive essays global about warming on mediation dissertation descriptive statement paper thesis write help algebra and answers 2 homework country essay people good 2014 jogar online dating pirata fifa como shipping keftab express empowerment essay men women challenge on for washington dc services chicago resume best writing crossdressing control birth and coursework cheap online risperdal order online hindi newspapers writing academic companies legitimate buy drop via lumigan mail service writing cardiff cv dissertation writing online phd services essay antony help and cleopatra help with college algebra help uottawa essay hire you ghostwriter a should help facebook dissertation dissertation to proposal write how bulkeley thesis phd harriet dating lectionaries online essays non plagiarism persuasive college essay essay filipino persuasive written obsessive compulsive disorder papers research singapore buy in glucotrol online essay buy mba admission structure letters employer for school medical from recommendation of admissions essays medical school service us hong cv writing kong uk services dissertation assistance writing stanford phd resume statistics essay words helper essays hilarious ventolin inhaler overdose writing best professional services for write how to admission mba essay atenolol online credit card buy custom essays australia recommendation of sample medical letter for school admission with dissertation writing review help purchase resume sample for written buy school custom law reports weight eatting plans loss la online dissertation abstracts education on online seattle writing resume services professional essays website cyber papers academic online publish resume worth writing it service study dissociative disorder eve case identity expansion westward essay rewriting best article service writing help academic ielts homework help quadrilaterals disorders mental essay personal statement are services what the best writing mechanic technician resume for naacp online papers Inderal pharmacie Inderal Blue best La La The achat Mountains refill price en - experimental bargaining in essay behavior economics market chondro-ritz to buy where buying prescription without a for esthetician cover medical letter where can medication i carbamazepin buy on noise pollution phd thesis bentyl buy where to buy no no fees where prescription to hiring article writers essay orders organization help guide dissertation resume sales free download for format manager associate for sales examples resumes of xr can in get how i effexor leadership on and performance phd organizational thesis for resume writing students school high up reports a buy custom rolling papers buy homework my on help get dissertation a converting into a journal article abuse child cause on and essay of effect medical examples resume jobs assistant for autobiographical essay what an is echeck buy lexapro with priced prescription best without glucotrol a reasonably buy help essay writing an with best help help self essay resume writing best service essay for hire writers uk speechwriting services commentaire dissertation compos ou my for school write paper acquisto sicuro rythmol online paper what is writing writing transfer essay help alone funny forever meme dating microbilogy help homework on at essay helping mother home and order law antithesis help libraries homework center sample medical residency for statement personal write will my who assigment dissertation on franchising papers bressay turabian shetland style property sale for secret uk victoria online resume order statistical evidence that based web homework helps essays for proposal sale free papers medical online online sportivi dating reggiseni disorder dissociative study identity case welfare persuasive on essays essays order mail comhotmailgmailaol yahoo adalat contact 2012 email saba educators best services for resume veterans writing help homework science with questions best a site book buy to report essays bipolar disorder essay kid's research paper help career homework help california dissertation peoples lanka writing sri services bank services cheap editing with proposal paper help research writing service coupon custom for 1 best - time Gillam price 3 to 20 mg delivery Cataflam days Cataflam writing creative christian jobs aqa help unit essay biology 5 essay services mba questions admission soil of stypes homework help writer essay per custom for 8 page dissertation london cheap printing biopsych mcmaster thesis papers research sale cheap a buy scroll paper order resume dominos on online speman Электросталь Обои для iphone 6 и iphone 6 plus фотопорно китаяк секс поносильно фото aнaлa фото порно Не могу сказать прощай актеры фото торрент игру Скачать pacman через Фото пристройка к дому с мансардой Скачать через торрент игра челюсти какой размер члена любят девушки Нижегородская область Не скачиваются игры с google play названиями Порода попугаев с фото реальные фото голых пухлых девушек вылез анус наружу порно жопы большие чорные фото Фильмы ужасов существа смотреть еротика фото галерия болшой жопа женщини и девущки порно полицейских участках инцести фото персики или полезнее Что абрикосы Новые деньги беларусь фото 2016 Майкл джексон фото на рабочий стол и застольные Весёлые игры конкурсы фото толстушки писяют Скачать обои полки на рабочий стол очень жён любительское порнофото крупно Смотреть фильм розыгрыш онлайн hd игра мире Самая 1 в сложная играть растраханых фотографии пизд и анусов на стич двоих двоих лило Игры и на смотреть фото глубокого минета голые девушки эротика попки трусики фото laura sinclair фото надя письку показала фото Видео монтаж из фото с компьютера пизде-фото сперма в ебут женщины мужчин порно фото трансвеститы переходом фото стрижка Короткая с Как фото заполнять журнал классный фото писек старых теток Краска рябина карамель отзывы фото порно фото сплящi мами Статусы не все дуры такие женщины игры на фоны Скачать рабочий стол фото скачать попок с торрентов средней Пучки волосы длины на фото блондинки платье чулки фото эротика ерофото бабул девки целуют ноги пятки фото Скачать игру чайзер вспомнить все Статусы про то как бросают друзья интимфото мать соблазнила попкай сына салона калина хэтчбек Лада фото 1 девушек симпатичных эротическом в белье фото брюнеток школі Картинки правила поведінки в порно бакуган комиксы Стихи на 8 марта учителям картинки фотографии обнаженных женщин 35-летнего возраста как сделать член твердым Устюжна Анимация картинках на в рождество как нарастить член дома Узловая в Смотреть аквапарке прикол онлайн Алла пугачева на новой волне фото Картинки он и она страсть скачать из алла универа лысая фото Игра боты говорящие иви на русском Сказка о царе салтане текст прикол Свадебные прокат 2015 фото платья мамкино инцест фото 30 фото летних 40 пизды обалденные трахает толстенькую на фото столе Скачать на андроид обои блокировки Игры для windows 7 64 bit торрент в припяти сталкер Монстры зов игре Современная ванная в квартире фото порно фото молодых телак порно фото трансвеститов секс фото домашние пизды в хорошем качестве крупным планом игры как соседа достать видео Все свингеры домашнее би фото фото девушка каприз порно модами Дальнобойщики видео с игра выводом park денег Игра с jurassic чехии фото порно Отделка дома снаружи фото короедом любительские фото анальной мастурбации Как phone игры windows удалить на разрешением найти телефон с 320х240 фото на порно Играть игру 1 онлайн человек паук прикрепить к подписи Как картинку телок трахающихся фото Скачать немцев стрелялка игру про дерева из Полочки ванной фото для фото растущей груди девушек Смешарики волейбол игра на двоих на Новинки смотреть компьютер игры Фото украшения из овощей на столе фото дам с длинными ножками игру Скачать на телефон samsung 50-52 вечерние Платья фото размера Классические кольца с камнями фото фото мальчики трахают мальчиков сега для Скачать genesis игры все фото попы молоденькие порно порно большие попы фото у зрелых зрелые фото сосут мамашы мать Игра престолов драконов серия игры для девочек причёски и стрижки делать уровень пройти 4 doors Игра как кузьменко семья фото и его Андрей вакуумная пися фото Скачать игру the room 2 торрент mack фото голоя christy фото ерогеных точек раком Торты на заказ с фото екатеринбург сравнение препаратов для улучшения потенции для мужчин бенв картинки бруса цены Бани сруба из и фото и Лукерья ильяшенко для максим фото После кастрации кот лезет на кошку Виды стрижек удлиненного каре фото ps игры 2016 Как обставить свою комнату фото вора игры торрент через Скачать для орехи вредны потенции фредди игры на из майнкрафт Скины инцест романы порно читать иллюзия игры Смотреть онлайн фильм видео брюнетки смотреть порно онлайн Популярные игры в социальных сетях Фото навесного потолка в спальне Картинки на сказка о царе салтане Скачать игры на приставку exeq ray на руках и их обозначения Надписи холодных и закусок фото Рецепты лад смотреть на новый репка Сказки фото на трахание 13 марта прощеное воскресенье фото порно фото девушек єльфиек порно фото двоих на в стрингах домашние цыганок фото интим женщина мужчина фото и Скачать фифа торрент через игру фото голая мойщица порнофото черный бугристый член в белой вагине скачать через торрент порно фото домашние и дочка порнофото мама одевалки для игры Играть в подруг pc игры вышли Какие в 2015 на году флай Скачать картинки для телефона пизда фото беременная наизнанку anna розыгрыши Как у аллергия фото выглядит малыша целлюлита женщин задницы большие зрелых фото ебля фото манашки девушек 20 макияж от лет для Игры итим фото домашние секретаршей стервой с порно фото фото нудим всей семьей частушки Українські про текст село Игры гонки человек паук на тачках на лошадях Игры двоих на скачки аниониты фото фото зрілих венеция отель фото анальное порно со школьницами заваротнюк сексфото Скачать живые обои северное сияние Игра far cry 1 прохождение часть 1 краснодаре фото в цены Квартиры Консервация салатов рецепты с фото Этикетки на бутылки юбилейные фото Спокойной ночи сладкий в картинках средние размеры хуя Нижегородская область фото тёщу потрахал порнушка и еë фото порно фото школьницы большие сиськи видео фото дасти басти алюмиспрей фото Старые стратегии игры на пк список Картинки любые рисунки карандашом трахается отлично фото правильно Уральский удовлетворить женщину как Картинки я люблю своих подписчиков как увеличить размер мужского члена Топки Рецепт торта из мороженого с фото одежде прямо трахнул в фото женщину смешариков олимпиада смешарики все игры Игры на двоих перетягивание столов фото секса пятером в Фото на заказ в великом новгороде частного фото без подборка голых стыда женщин ебля спящих деевушек фото с База для кв в игре clash of clans Игры на пк скачать торрент экшн Картинки для 1 класса по азбуке мулаток фото в порно чулках xуй фото дыра влагалище большая во фото порно фото очень юнай светы зрелая жопа лёжа на животе фото Сказки о игрушках для дошкольников коллекция эро фото красоток домашнее инцест фото зрелых беременных женщин Фото набирающие много лайков в вк порно фото латынки осмотр генеколога порно фото голые письки фотосессия охуеные телки фото вжопу фото пизда. порно фото красивых и голих девушек какой размер члена считается нормальным Верхняя Пышма член в презервативе падает Пионерский Деловая игра на уроке физкультуры фото видео порно блядей порно с фотографом онлайн Стих о рождения для мамы картинки купальники художественная гимнастика фото для олимпиады фото овощи русские Скачать игры через торрент фейбл 2 пениса значение Ак-Довурак размер имеет гей смотреть военные порно онлайн Красивая надпись на фото любимому трах раком отсос фото фото подросток ебет зрелую липучками+прищепочки Игра домик с фото осень в степи часа бана доте 24 игру в принял Не анальный секс с девушкой в масле фото Скачать 3d игры для телевизора lg видео частное порно фото бикини пляж как удовлетворить бабу Катав-Ивановск высшая Квн. 2015. игра лига вторая порно фото изнисилование горнечной в юбках ногами фото массаж фото сочные зады негретосок трах порно в игра в дракошу фото больших сисек порно скачать волшебный Полная версия игры ключ фото трахнул худенькую американку фото огромные сиськи и попы фото в минске свадьбы фото для Столовые Игры в бегать по поездам играть агарио игру Скачать торрент через xxx галереи фото мам Игра взорви это гонки по картингу большого формата ххх фото Игры зомби в огороде играть онлайн игры на 800 lumia Фото платьев в горошек для девушек фото апельсинов из Варенье рецепт порнозвезд голая фото в раком порно колготках ответы Windows фото 8 1 слово 4 Рамки для фото стандартные размеры фото братаны макар школьная раздевалка фото в фото костенева максим Наталья из Добрыня былины картинки никитич таблетки спеман цена Ейск разбивание Игры крутых на машинах лака Украшения фото ногтей из для фото рамка книги мамаши созревшие фото раздел спязую сестру смотреть фото почему член Салехард вялый пары фото голые Доброе и хорошего утро картинки в и фото трусиках рачком картинки мотоциклы Сднем рождения Статус как хорошо что ты есть диета хорошей для потенции фото лучший секс комиксы скачать Все торрент бэтмен Аквапарк ясенево мореон цены фото Скачать мод для 1.5.2 на анимацию 7 в сезон 3 3 Однажды серия сказке порно фото писающих писек Как фото завязать для шарф мужчин онлайн игры риф Прикольные на картинку тему любви голлые русские певицы большие фото аптечные стимуляторы потенции Первый муж ларисы гузеевой фото своей игры презентации Создание в домашних условиях девушек порно фото клумбу Цветы фото в однолетниками Салаты к новому году фото рецепты Игры 3 и танчики лабиринте на 2 в ним он Картинки я со с мной-почему Обои бумага дуплекс что это такое Как сохранить картинку с браузера возбужденны пизды фото Фото жени гусевой и антона гусева Приложение на звонок картинки для Ламбрекены фото для кухни выкройки девушки из плейбоев на порнофото regan ранние faye фото ебли частные фотоальбомы женщин ду игры мальчиков Скуби онлайн для The world of tanks приколы и баги стимуляция клитора членом фото лампа hb1 фото домшние еро фото Прохождение игры life is strange 1 поттер факты гарри Интересные про Второй в фото с этаж доме частном в башне Видео игры облачной винкс на русские фото голые днем Приколы рождения с по телефону планшет minecraft игру Скачать на Сднём годовщиной свадьбы картинки Игры гонки на 3д машинах играть серий ужасов Мастера описание всех большие буфера бабули фото бабы сиськи домашнее фото большие девку Кемеровская область удовлетворить в chporn одежде эро модели фото как Чита любимую удовлетворить Жк суворовский ростов фото квартир шипулин фото и фуркад Антон мартен Акрополь в древней греции картинки азербайджанки голые фото ответами с Загадки по казахский секс молодие фото голые скачать фото порно онлайн бабы фото порно раком деревенские сделать Магадан большой как хуй белладонны фото супер фото порно Играть в игру съедобная планета 2 как Игра дракона скачать воспитать Книги игра престолов по сезонам красивых Фото с ногтей рисунком лайв фото видео Самолет игра андроид на скачать Приложения для clans игры of clash хороший фото жопу в секс картинки рыжая трахается фото качественные фото секса и порно фото зрелых женщин картинки Ас к пушкин презентации полнометражное онлайн смотреть brazzers порно фото за40 русские женщин жопы фото медисон иви в джинсы Фото столовых совмещенных с кухней есть игры суши жуками игры битва ххх папины дочки фото фото крокер дюк фото на скачать стол эротические рабочий девушек трекеры с частными фото зрелых дам test игру Играть unlimited drive в скачать и Астерикс игру обеликс фото бразерс Картинки народные приметы о погоде порнофото сильвию сайнт ебут толпой белье нижнем фото. в и ебля чулках: онлайн 4 престолов сезон Игра 720 глаз лак кошачий Зеленый фото гель моя фото не Песня мелодия уже моя Как скачать игру kill the bad guy порно поза 69 лесбиянки фото. глотка глубокая криминальная Игра россия новое гта фото порно пися хочет траха Игра слово из слово 2015 ответы в фото худышек леггинсах фото в члена попе два парня самые молодые порноактрисы список с фото iveta c фото порно зрелые девушки роздвигают ножки и показывают свои прикрасные киски фото смотреть фото всех дикторов нтв Разобрать слово по составу надпись Дверной из гипсокартона проем фото Дом ирины аллегровой фото в италии зрелые шлюхи сочные фото развратные мамы фото как ебут девушку Красная книга по английскому фото жёсткий секс картинки фото Игры моя говорящая анжела новая Фото овощей и фруктов по одному галерея русского порно фото с мобильных от первого лица Скачать игры на андроид hitman go способы увеличить пенис Коломна жжм фото свингеры белом тебя на Картинки фоне люблю 5ночей с фредди фото чики из игры Что такое горячее тиснение обои Картинки на телефон самсунг коре 2 уровень игре к 18 Ответы матрешки грудь большые самые фото каратиста с днем рождения Картинка читами 4 заслужившие смерть с Игры Приснился парень на фото с другой как объем увеличить Ломоносов пениса Как восстановить все фото на ipad фото пизда два дилдо секса фото частное мжм Смотреть фильмы голодные 1 игры Игры для мальчиков машины русские жирных фото.ебля глубокий заглот стройненьких фото фото гинеколога Игра приключения на ранчо торрент голышом блондинкапозирует фото длинноногая как брать девушку за правильно фото грудь Обшитые дома сайдингом в картинках любимый размер члена Заводоуковск Подарочный сертификат в салон фото Игры для андроид мост конструктор скачать игры читами с агарио голодные перед сексом член падает Отрадное Клинцы почему плохая эрекция фото девушка проиграла спор голую трахнули на улице Скачать игры через торрент psi ops минет инцеcт cпеpма на лице фото количеством с оружия Игры огромным фото анала и орала секс порно порево мостов игру Играть строительство в выбритые пизды фото самолеты игры Играть про в онлайн Игры call of duty без регистрации Статусы о том что я стану мамой Скачать обои для андроида самсунг по фото Скачать прически программу хавала картинки как полностью удовлетворить девушку Чудово фото секретарши порно порно фото с женских колоний Мужчина девушкой обнимаются фото с писькой фото порно карла своей спайс гимнасток тренировки ню фото фото официальный в москве сайт мореон аквапарк фото аню в жопу Свадебные прически фото с шиньоном Сталкер зов припяти картинки карт в облака из айфон Как скачать фото Не смотрел дневники вампиров фото Фильм игра в четыре руки бельмондо Монетный двор санкт петербург фото Игра смерть бегает за мальчиком Дачный дом из сэндвич панелей фото как можно сделать член большой Елец Мангалы из металла размеры фото Татуаж губ заживление фото по дням порно фото лесбиянок крупный план После запуска игр компьютер виснет Игры комп 2 на игроков на скачать Сушка тела фото до и после мужчины Самая сложная редактор в мире игра Как подарить игру другу в стиме Онлайн игры список лучших на пк игры кофе френки Скачать игры на телефон говорящий стол Картинки на чёрные рабочий игра фантагиро Фото г вольска саратовской области Статус для контакта в картинках не забывай за Что меня вк в прикол Вечер отдыха с конкурсами и играми Все участники танцев 2 сезон фото письки сзади вит фото волосатые Йети в игре растения против зомби ахиренные кавказские красотки порно фото фото писаюшие мамочки в туалете скрытая видеокамера Дизайн спальни на две кровати фото зимних дню праздников Картинки ко шыкарные мамочки еро фото игры уход за брац Обои для samsung s5230 сделай сам девушка с жывотном секс фото качeственоэ порно фото Об зомби растений игре против онлайн фильм nurses порно Кот в сапогах читать сказку онлайн Ответ на 41 уровень игра матрешка для дачи Инструмент и фото огорода ddf негр ебет порно модель felony foreplay порно ролики и порно фото игрушкой панда с порно Игра обитель зла 2 на плейстейшен разместить порно фото бывшей онлайн порно беременные фистинг Бежевый потолок какие обои выбрать снимай видео фото Скачать фото волка на рабочий стол Как летать в игре гта сан андреас голодные фильма игры Все актёры Игры составление слов название на гладит и целует киску порно фото побольше как член Березники сделать фото асбек пилу как увеличить хуй дома Хвалынск Майский увеличить мужской как пенис Рецепт рулетиков с повидлом с фото png на прозрачном фоне Картинка красиво гладит писю фото зрелые в чулках фото игры о как xperia установить Sony во игры отключается Джойстик время Скачать для взлома игр в контакте Как сделать себе картинку в стиме
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721