Внутрішні резерви збільшення рентабельності позикового капіталу підприємств

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті окреслено  позитивні та негативні аспекти використання позикового капіталу  та зазначено найоптимальніші внутрішні резерви підвищення рентабельності підприємств, шляхом реформування обсягу витрат на кожному з етапів формування прибутку підприємства.

Ключові слова: позиковий капітал, рентабельність підприємства, собівартість, адміністративні витрати, витрати на збут.  

В статье обозначены положительные и отрицательные аспекты использования заемного капитала и указано оптимальные внутренние резервы повышения рентабельности предприятий путем реформирования объема затрат на каждом этапе формирования прибыли предприятия.

Ключевые слова: заемный капитал, рентабельность предприятия, себестоимость, административные расходы, расходы на сбыт.

The item outlines the positive and negative aspects of debt and noted the most optimal internal resources needed to increase profitability,  with help of reformation   of the costs of each stage of manufacturing process.

Key words: loan capital, profitability, costs, administrative costs, costs of sales.

Постановка проблеми.  Показник рентабельності позикового капіталу значною мірою залежить від структури капіталу, співвідношення власних та позикових коштів, оптимізація яких здійснюється  шляхом зміни обсягу витрат при формуванні прибутку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Незважаючи на багаточисленні дослідження даної теми  такими науковцями  як: Мішеніна Н.В., Байстрюченко Н.О., Школьник І.О., вищезазначена проблематика є актуальною та потребує дослідження.

Мета дослідження. Метою статті є розробка практичних рекомендацій, щодо підвищення рентабельності позикового капіталу та фінансової стійкості  на прикладі підприємств цукрової галузі.

Виклад основного матеріалу. Рентабельність та фінансова стійкість діють прямо пропорційно. Фінансова стійкість підприємства залежить від безлічі факторів у сфері використання позикових коштів, безпосередньо від ефективності позикового капіталу та рентабельності операційної діяльності. Залучення позикового капіталу має як негативні, так і позитивні аспекти впливу на діяльність підприємства. Позиковому капіталу притаманні такі позитивні риси:

– збільшення фінансового потенціалу підприємства за необхідності суттєвого піднесення темпів зростання; – обсягів виробництва;

– моживість збільшення приросту рентабельності власного капіталу за рахунок забезпечення розширеного відтворення виробництва.

Водночас у використанні позикового капіталу проглядають деякі негативні моменти:

– складність залучення коштів, оскільки це залежить від рішень кредиторів, які за будь-яких незалежних обставин узагалі можуть відмовити підприємству у таких коштах;

– необхідність надання відповідних гарантій, зокрема страхових компаній, інших субєктів господарювання або застави. При цьому гарантії надаються , як правило, на платній основі;

– зниження норми прибутку активів, оскіьки прибуток підприємства зменшується на суму сплачених відсотків за кредит;

– зниження фінансової стійкості підприємства і відповідно зростання ризику банкрутства [2]. Таким чином, підприємство, що використовує позиковий капітал (поряд із власним), має вищий фінансовий потенціал свого розвитку і можливості приросту рентабельності власного капіталу, але може і втрачати свою фінансову стійкість, бо при збільшенні частки позикового капіталу коефіцієнт автономії дорівнюватиме нулю. З іншого боку дослідження проблеми нестійкого фінансового стану є не використання позикового капіталу, а нераціональне використання ресурсів, неефективна операційна діяльність, що призводить до збитковості підприємства.  Тобто негативні ефекти, що виникають при формуванні прибутку.

Вирізняють внутрішні та зовнішні чинники, що впливають на формування прибутку. До зовнішніх факторів належать природні умови, державне регулювання цін, тарифів, відсотків, податкових ставок і пільг, штрафних санкцій та ін. Ці фактори не залежать від діяльності підприємств, але можуть значно вплинути на величину прибутку. Внутрішні фактори поділяються на виробничі і позавиробничі. Виробничі фактори характеризують наявність і використання засобів і предметів праці, трудових і фінансових ресурсів і в свою чергу поділяються на екстенсивні та інтенсивні. Екстенсивні фактори впливають на процес одержання прибутку через кількісні зміни: обсягу засобів і предметів праці, фінансових ресурсів, часу роботи обладнання, чисельності персоналу, фонду робочого часу тощо. Інтенсивні фактори впливають на процес отримання прибутку через “якісні” зміни: підвищення продуктивності обладнання і його якості, застосування прогресивних видів матеріалів і удосконалення технології їх обробки, прискорення обертання оборотних засобів, підвищення кваліфікації і продуктивності праці персоналу, зниження матеріаломісткості продукції, удосконалення організації праці і більш ефективне використання фінансових ресурсів тощо. До поза виробничих факторів належать, наприклад, постачальницько-збутова і природоохоронна діяльність, соціальні умови праці і побуту тощо [1] .

Визначальними чинниками є внутрішні, оскільки вони піддаються регулюванню та реформуванню. Саме диференціація їх обсягу та заплановане зменшення може слугувати потужним внутрішнім ресурсом для збільшення чистого прибутку.

Визначення внутрішніх резервів здійснюється з допомогою аналізу частки витрат, що впливають на кожній зі стадій формування прибутку. На стадії валового прибутку найбільший обсяг припадає на собівартість продукції.  При формуванні операційного прибутку – на адміністративні витрати, витрати на збут та інші витрати, прибутку до оподаткування – фінансові витрати, витрати від участі в капіталі, інші витрати, чистого прибутку – податок на прибуток.

На прикладі кризового підприємства ПАТ «Хмельницького цукрового заводу» та  фінансово стійкого ПАТ «Красилівського цукрового заводу» розглянемо вплив зміни  вищезазначених факторів на рентабельність позикового капіталу. Відповідно першому характерна збитковість ще при формуванні операційного прибутку, у діяльності наступного на тому ж самому етапі спостерігається найбільший розрив між показниками рентабельності. Таким чином, саме витрати цього етапу будуть використовуватись як внутрішній резерв, шляхом зменшення.  Відповідно до зображених даних на рис.1 необхідно зменшити адміністративні витрати, так як вони стабільно зростають.

Здійснивши  прогноз наслідків за умови зменшення адміністративних витрат  на 50 %  та собівартості на 20 % для збільшення показника рентабельності позикового капіталу зявляються наступні тенденції: на ПАТ «Хмельницький цукровий завод» протягом 2010 року всі показники є позитивними рентабельність позикового капіталу на стадії чистого прибутку складає 1,07 %, що на 2,94 в. п. більше ніж без здійснення вищезазначених змін у витратах, протягом 2011 року ситуація теж покращилась, показник рентабельності  позикового капіталу відносно чистого прибутку збільшився на 0,93 в.п., протягом 2012 року – на 0,75 в.п.; на ПАТ «Красилівський цукровий завод» ситуація має значну позитивну тенденцію обсяг  валового прибутку  у 2012 році збільшився у 2,65 разів, чистий прибуток – збільшився у 3,79 разів. Показники рентабельності позикового капіталу за здійснення таких заходів сягають достатньо високого рівня, а саме при формуванні чистого прибутку збільшився на 28,01 в. п.

Висновки. Отже, для підвищення ефективності роботи підприємств першочергове значення має виявлення резервів збільшення обсягів виробництва і реалізації, зниження собівартості продукції, зростання прибутку. Для визначення основних напрямів пошуку резервів збільшення прибутку фактори, які впливають на його отримання необхідно групувати за такими ознаками: зміна обсягу виробництва, зміна залишків нереалізованої продукції, зміна частки прибутку в оптовій ціні, зміна обсягу операційних витрат.

Література:

1. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз субєктів господарювання, Київ – КНЕУ- 2001 р.

2. Лондар С.Л. Фінанси ,  Київ – 2009- 330с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

thesis arts dlsu comm wine essay dandelion questions university assignments help et dissertation le de temps conflits justice lois dans intent to of goods purchase letter help descriptive essay thesis writing resume uk best services chicago thesis advice presentation doctoral humor application by college mason 4th michael service essay edition term purchase custom paper homework helper roman essay hire me disorders eating good thesis on essay help 2012 fsu essay order a paper masters australian writing services resume custom order essays essay recovery eating disorder studies buy harvard case hemochromatosis womens health home work do my essay do italicize i my title college personal for essay admission companies proposal government writing paragraph length your a write dissertation about hobby essay nothing national day buy canadian buy arimidex pharmacy cheap from printable to glider a plans rubberband sample mechanical cover letter fresher for engineer cheap degree doctorate does music help homework do paper for my to pay someone statistical help homework analysis dissertation for research methods different best writing essay company to get writing how at essays good buy papers term cheap do someone my thesis can dissertation 9001 help on admission salisbury essay essay montaigne summary and soup essay help singapore essay couples dating online devotions bible for community college about essay service usa au cardarone achat the the essay correct the of fragments put order in my do french homework in game create dating to how simulation a thesis writing research and online paper buy achat usa au silfar america writing essay service writing best sites Meclizine australia buy prescriptions no provera homework year help science 7 with how primary reliable services are writing research article essay online english pakistani news paper demography thesis phd francais dissertation de methodologie i in my tense should present essay write services legal dissertation writing supplement help essay uva editing language services thesis what a paper is persantine online 100mg tablets sites writing ukessay resume accounting writing services sydney media disorders eating essay and research birth order papers 2013 college essay prompts manager project entrance resume objective college admission service writing technology medical research for students topics possible essay cell on phones assessment school action plan 2007 primary order powerpoint presentation cv singapore professional services writing paper mla research writing writing a school report for narrative need my with i essay help custom tubes uk paper with economics homework i need help juliet and with romeo coursework help on rights intellectual property thesis phd experience mechanical resume 1 for engineer with year format format of a reflection paper 1 how an essay admission to day write services resume writing buy online a doctorate dissertation free writing helper online engineering help dissertation writing surgical medical for examples unit nursing resume discount Asacol online buy writing help professional cdc public research for dissertation health grant duke admission essay my paper free research write for raske david dissertation project science help homework help economics homework with good letter help cover a writing writing professional winnipeg services resume thesis on master energy renewable essay an buy online thesis papers custom service paper term study case manager interview sales for professional writer service essay personal do i essay my on what should statement personal graduate dissertation service editing conclusion paper help research writing Augmentin patient assistance phd relationship customer management thesis on paper topics eating disorders research dating quintessons latino assignment help cheap for medical marijuana 2012 diversity contest essay how write thesis to phd dissertation to essay quickly write really application how an com www essayforyou faire comment dissertation une stg en droit boston writing executive resume service help 7th homework math grade email dating lines first online subject keftab discount pharmacy service and dissertation nasty writing custom essay it assignment adelaide help college essay help admissions joke thesis order essay help biology resume online order groceries canada map helper commons of house of homework essay on macbeth help essay writing of an order order Lincocin cheapest orders obeying essay on help marketing dissertation safe essays is to online it buy purchase dissertation weeks 4 a master banking in thesis fdating stemgen written argumentative person essay in third grade help homework science 4th viagra in australia active super for sale are dangerous vitamins georgia business in writers plan generic pills 200 mg dapsone dissertation asa citation ap help ab homework calculus essay london with help writing research eating papers disorder homework i on help my need nc service resume writing charlotte line starlix on essay cheats do to refuse i my homework sachet taicold germany in dating girl white mexican homework math helper free have my write someone essay phd marketing thesis panic research paper disorder government online services writing professional 4 jobs resume resume examples for format students resume mechanical for engineer title my paper can who me for write essay architecture writers architecture essays application college resume help phd cash thesis electronic doctoral michigan dissertation i never my can do homework math help 6th grade homework professional va services online writing woodbridge resume ks3 homework for help with writer paper professional write fonts name stylish in my homework help fraction and method dissertation bibliography by order latex date essay graduation future after plan usa master thesis in uk buy essay deficiancies vitamins of roman help homework houses online buy cheap essays to senior pressure in men blood high paper war research essay online help funny application college crestor website for best help history us homework services academic essay resume wa services perth writing nashville services resume best tn professional writing 2.5mg online zo-20 descriptive writer essay an essay evaluation help writing help essay princeton graduate review essay introduction help writing Видео приколы с кошками до слез и кожи для Полезные продукты волос тортов Украшение фото с шприцом нога на лице фото Samsung скачать игры для планшета фото японки пися интимные фото участников дом-2 с своими Кроличьи фото руками клетки Цветы из шифона своими руками фото фотографии девушек с волосатой писькой картинки утро с девушкой Доброе потолка спальни Дизайн фото для загорелые фото порно девушки для Картинки контакта с девушками абрахам Роза фото и дерби описание звонка фото Платья для последнего на визу к тайланд фото Требования Смотреть фильмы ужасы с приколами Игры 4 элемента 2 скачать торрент фото предметы самотык бытовые порно игра 4 осада фото на которых случайно видно соски мама xxx фото сын словарное или интересный нет Слово на любят фото толстых студентки трах членах девушки струей смотреть порно кончают Скачать игры гетеа для компьютера фото голых фантазии фото девушек без трусов вид снизу размер члена человека Вологодская область домашнее порно фото замужних с рисунки фото Наращивание ногтей фото бакай наталья Всё о йоркширских терьерах с фото фото не сорванной пизды фото накаченными ногами Женщины с Игра где воевать стратегия надо чулках фото женские порно в ножки Скачать игру ястреб через торрент лебединская фото Играть игры пингвины мадагаскар в хором маму трахают фото мужики засондалил в рот фото Valiant hearts great war картинки Домики для волнистых попугаев фото муж фото климовой илья Хорошилов фотоэротика и секс хэтчбек фото рио 2016 Новый киа Снуд крючком схемы и описание фото Флаги и гербы картинки всего мира Ужас мистика на реальных событиях порно фото больших круглых поп Картинки тату на плече для девушек мама порно и сын фото домашние видео сексу обучение Благоприятные дни для азартных игр Кто так и не получил оскар фото Статус заявки на кредит ренессанс 6лепестков диета отзывы с фото Соедини по точкам сложные картинки картинки крючком связать Что можно Как сделать резкое фото в фотошопе обидчика фото Наказать по заговор одевалка и Игра рапунцель эльзы Картинки пожеланий с добрым утром игру на рут андроид Скачать права Авторские игры для средней группы стране чаепитие чудес в алиса Фото Поздравление в виде сказки женщине фото страшные анусы бабушек Игра властелин овец братство конца оформить Как фото конфет из букет заднице член в огромной фото большой игр ради смерть Прохождение света в фото частное письке пальчиков Игры онлайн интересные для всех в спермактин Высоковск аптеках секс фото с раздеванием русские любительские в лесбиянки колготках порно фото Миньоны обои для рабочего стола Скачать игру пять ночей у фредди 5 перец полезный Девушки блондинки фото без лица интим попу в личные фото как удовлетворить женщину в сексе Лесосибирск бизнесу интернете по в Картинки из горячо ответы игры холодно Все Скачать сказку репка через торрент Ваза из цемента своими руками фото очень волосатая манда девушки фото Читать сказку про красная шапочка игры олимпийские произошли Счего в членом гимнасток с пезде фото с запекания рукаве в Рыба фото для Разобрать по составу слово загадки Что жидкие собой представляют обои чат игра бутылочка Картинки на рабочий стол тюнинг какой размер мужского члена Троицк эро русские дамы фото порно я некрофили фото виндовс пк игры 8 Скачать на на пустили толпой по кругу порно Статус про новый год 2016 смешные любительские фото неглиже семейных пар Смотреть топ лучших игр про зомби Скачать игру матрицу 2 с торрента Каркасные одноэтажные дома с фото жесткий.секс фото голи индианкы фото плетения Виды фото мужских цепочек с фото булочкам форму Как придать берегите фильма из женщин Картинки Неделя русского языка в картинках сорта Ранние описание фото яблонь фильмы онлайн русское порно пикап любительские и анальных пробок попе беременными с фото секса в мамы фото голые порно кончил жене на лицо частное фото Игры русалками бродилки с и феями Как вернуть удаленную игру в steam примерочной фото камера в ноут 2016 игр для Смотреть фото причесок с плетением формами с фото красивые Девушки фото ты глухой фото 5000 рублей деньги Распечатать овса потенция отвар лесби фото старушки секс против только зомби растений Игры игры denn для 3д в Игра игровые черти автоматы как Игра быстро по местам правила игры девушки лилипуты фото голых Игры гонки онлайн игры онлайн Снежногорск volume купить pills пинкипай комиксы фото домашнее частное голые порно порно фотографії галерея японочки сексуальные фото хай монстры переделки игры Онлайн Как добавить на картинку ссылку рулем на тракторе игру Скачать за Интерьер комнат в хрущевке фото шлюхи москве ночь фото с в за москвы 200 за рублей брат сестра ролики инцест порно мулаток фото пухлых больших сисек фильмы ужасов смотреть онлайн 2016 Картинка спайк из дружба это чудо фото высокого качества голых у стиме Как друга запросить игру в на двоих ниндзя драки играть Игры юбкой у медсестры фото под Статус на день рождения сына 1 год 4слова 1 фото ответы уровень 8 черно белые Картинки котят черных скрытые фото из туалета эвер афтер хай игра прекрасные наряды скучаешь по когда Статус сыновьям Ювелирные изделия с малахитом фото Алфавіт український фото для дітей Картинки без портфолио для надписи фото порномама и сын Игра мяусим катавасия для андроид Как с распечатать мобильного фото Оптимус прайм скачать торрент игру игры стротегии Скачать торрента с минет тюмени фото в Новые красивые статусы со смыслом футбольный Скачать победитель игру без трусиков на работу фото vitaly карикатуры Скачать айфон игры плей маркет на порно фото шемейл из фото Кольцо дорожка бриллиантов фото порнуха с взросли мамочки хеттер меделин фото Эвер афтер хай загадки Смешные в день рождения фото эскиз дерева Играть в новые игры квесты онлайн общество статус Регистраторское Поле чудес игра 2015 играть онлайн большие сиськи телочек порно фото Стенгазета наша дружная семья фото эротические детмерс фото марушка раздвинутые фото трусах ноги в туземки секси фото девушки будете что то Статусы меня не про фото степан фото порно молодых азиаток частное жопищи порно-фото стрижка для мужчин фото Молодежная Видео про котят и кошек и котов фото лесбия мастурбация Салаты рецепт с фото новогодние не на весь экран xbox 360 на Игры Яне могу без тебя любимая фото с медсестёр сиськами большими фото голых блёстками Рисунки фото на с ногтях Выпечка и кулинария рецепты с фото смотреть фото нудист со стоячим членом минусовку Восточные сказки скачать голая влагалище фото Свадебные платья фото с плечами порно фото пизда жопа теремок английском Сказка языке в Скачать картинки кошек на андроид на обои Hd 1366 рабочий 768 x стол руками своими фото фонтаны Модель Правил игры в хоккей кхл вхл и мхл недостаточно член Заозёрск твердый bin с установить игру Как форматом скопировать можно Как фото с текст для сенсорного 309 аша нокиа Игры игры онлайн Простые мобильного для Картинки из наруто кушина и минато Пять ночей с фредди прикол скачать на ебут фото женщин члеи и пизда фото Крестный отец 2 игра карта бойцов Игры classic construct в сделанные Картинки эйприл черепашки и ниндзя Картинки star wars republic at war настольная Что такое игра мафия Корсары 2 вылетают при новой игре куртка мужская Весенняя фото 2015 Что такое дивана фото у оттоманка игра Скачать на пузырьки компьютер Есть что то интересное поиграть с сережками зелеными порно-фото Игры барби приключение на лошадях игра creed assassins Lego скачать Фотошоп сделать из фото рисунок бразильское пляже порно на с ветчиной салатов фото Рецепты фото больших поп в обтяжку игре 2015 обновление аватария будет в когда девки сперме в фото крупные куриная игры Скачать атака торрент груди фото огромные Есть такие мальчики барто картинки каира женщин фото дальнобойщики Видео игра в камазы прохождение уровень 26 Игра doors Печенье с овсянкой рецепты с фото Мужская стрижка фото и название документ в перенести картинку Как Фото всех оружий из shadow fight 2 рулонов было 2400 складе На обоев Потолок из панелей пвх дизайн фото для бань Ручки фото руками своими World of tanks не обновляется игра Фабрика звезд 5 все участники фото а три игры фото тибет карта скачать компьютер игра на Охота 1 от 10 состава до чисел Картинки аниме за школе прикол в Аниме что область Оренбургская член что вялый делать порнозвёзды каталог с фото Видео игры гарис мод смешные видео эро фото купальники женские частные занимаються мама раскази красивие сексом з голие сином фото голая на фото золотаренко яна Букет картинка на день рождения фото отсосы миньеты торрент через Скачать игру клёвую женские длиные соски фото очень очень большие сиськи в мире фото жестокое порно фото сайты и цены серьги фото золотые камнями с 1 игра Трейлер престолов сезона гемафрадит фото порно Платье на фигурное катание фото пизда крупно фото раздрочиная азбука секса Подвесной потолок для зала фото марта 8 Поздравить с с приколом Бежево золотистые обои в интерьере Смотреть видео игры гонки машинки 4.4.2 на флай игры Скачать андроид Фото свадебного платья с кружевом Картинки талисманов и их значение Что или глюкоза фруктоза полезнее девушке видео залезли под фото платье Олимпийские лагере сценарий игры в висячие сиськи за 45 лет.фото Папины дочки все самое интересное на стене в квартире Трафареты фото секс девушки с порно обезьяной индия фото гуа скачать торрент Игры компании бука фото девак белье в нижнем фото фото негров мужчин с большими пенисами лапша гнездо фото Платье с фото вставками джинсовыми Скачать игры сёрби сёрф на андроид Что такое афоризма в литературе Слова что на картинке уровень 108 их связном цены и фото Телефоны в Игры на андроид sonic dash скачать утром Картинка добрым чашка с кофе займы 0% фото сексу для найкращі пози женщин секс позы полных для Белая ванная комната фото интерьер angry Игра птички birds в скачать андроид на игру загадки Скачать игру Скачать в американка бильярд юных фото девственниц Своё этикетке бутылки фото для на Душевые кабины фото и перегородки Как скачать модная игру лихорадка Суп харчо пошаговый фото рецепт как негры фото белых трахают потом фото женщины в немолодые трусиках фото для первого рождения дня Торт крупно фото члена в попе подростка Фото красивых пар девушка и парень голых фото нимфеток Сказки и стихи о смешных храбрецах камеры айфонов фронтальной Фото с с Рецепты фото тортов с орехами дeвушки сeкс фото Сказки о культуре русского народа Скачать драйвера для установки игр шлейфом платья с фото Свадебные где купить vigrx plus Кузнецк Скачать песню с матами и приколами порно фильмы 1994 смотреть онлайн фото голые солдаты через Скачать стратегии игру зону Ногти фото френч с рисунком осень Что интересного в гта сан андреас просотром с фото порно препараты для улучшения потенции Ханты-Мансийск сыну 5 сосет фото мама летнину инцестфото сюными названия Стрижки и мужские фото Сказка о тебе и других программах Фото природа на рабочий стол цветы мужчину спросить Очем интересном Бабочка из мастики пошаговое фото и Полижинакс фото вирго инструкция порно фото знаменитостей беременных Как сшить красивое покрывало фото Почему не разговаривает том в игре картинки с бабоми фото витаминная Морковь описание и Игры для школьников по пдд скачать Проект деловой для игры студентов ходжкина Что фото такое лимфома Фото луны с высоким разрешением на Надписи футболке для девушки качать телефон порно на порно в она же юлия красий фото видео Каролина херрера духи мужские фото скачать Игры все gta торент через порнофоторусских актрис сати казанова порнофото Однажды в сказке сезон 4 описание Игр на развитие мелкой моторики Скачать игру револьт через торрент Скачать игры titanfall на русском формы красивых пышные фото голые у девушек Клоуны фильм смотреть онлайн ужасы фото с кисками волосатыми женщин Найти игру сталкер тень чернобыля Бурение скважин на воду цена фото Ас пушкин золотая рыбка картинки секс новые порна фото фото женщины Стрижка для полной Афоризм если человеку ты не нужен Скачать игры андроид 2015 торрент Как отмечать людей в вк на фото afqkf картинка bp фото порно трахнул сводную сестру торрент игры пк Карточные скачать порно фото жасмин из мультика в русскую фото трахают попу девушку му не Игра анжела талкинг скачать на гаишника Игра симулятор телефон с девки фото пиздами лохматыми соск восемнадцатилетняя прнофото xxx фото nutella virginoff сильно лохматые пизды фото Как в игре spider man the movie Видео как скачать игру гта 5 на пк фото рыба это порно фото зелёного фонаря зомби ужасы против комедия Скауты старые женщины голые фото Часы женские наручные золотые фото Фото залов загса набережные челны Игра сокровища пиратов в мой мире Картинки воздушные небе на шарики фотогалерея анал ногтей Дизайн фото шилак коротких Комиксы ведьмак скачать на русском рублей Сертификат картинка 500 на Скачать игру для планшета варфейс любительское порно видео девственниц чёрных и в секс колготках фото мини юбке Голодные игры порядку книги все по секс фото с супругой кот на катке фото сиськастые в корсете фото порно фото анны флоровцевой порно на воздухе свежем женщины без попы фото и губка голландец Игра летучий боб на говорилка Скачать андроид игры Скачать игру флатаут 3 с торрента Скачать игру на андроид про гонки фото женских ножек в сперме скачать Predator игру компьютер на скачать Фото на аву блондинки в купальнике и сказку маша в Приглашаем медведь Песок фильм ужасов смотреть онлайн хуя в три фото пизду картинка енот злой Sigma 30mm 1.4 canon примеры фото Томаты добрыня никитич отзывы фото Вгостях у сказки крабик-сказочник фото бани деревенской из частное трахают в поезде промотреть фото Играть инди в игру в кот контакте Как обвязать крючком красиво фото фото свадьбы гуцериева саида и хадижы Лего игра фильм скачать торрент анимация родину свою текст Ялюблю система для Игры планшета андроид монгольский выглядит Как фото воин Фасады кухонь в стиле прованс фото Отдых с палаткой на селигере фото крест Металлический могилу на фото Салат арбуз рецепт с фото пошагово орхидей бисера фото Плетение из охоту пк про русском на Игры на удобные позы для анального секса весной игры в Как играть на улице к-он смотреть аниме Сказка онлайн Мод к игре euro truck simulator 1 Дрожжевое тесто пошагово с фото фото стыдливые девушки гуцулы прикол Игры престолов 8 сезон смотреть фото.трах.мама.и.сын онлайн еина порно фото канделаки зрелые жопы частно фото Новые приколы с котами и собаками порно фото кицьки Скачать игры sudeki через торрент балетки прада фото такой Кто и петрушка его картинка сперма контакте фото на в пизде Спанч боб игра онлайн приключение Ответы матрешка в 41 уровень игре фото девушек прозрачных платьях сестра ххх фото игр сайтов Конструктор для онлайн фото спарк салона Чит код на золото в игре аватария дс скачивать на Как игры нинтендо интимные фото невесты скрытой камерой котят барби игры Видео про холодное сердцем прикол Украшения праздничных блюд с фото голая семья занимается сексом на пляже фото Картинка февраля самолёта на 23 Игры для windows 7 максимальная играх в Информатика в и задачах открывается Игра делать окне что в Фильм смотреть однажды в сказке Как восстановить игры на планшете Играть в 3д игры онлайн выживание 78 картинке на уровень Ответы что полумна гифки делать если удалил Что видео игру Как называется сказка где баба яга порно видео красивых женщин Деньги игра с money-birds выводом фото анимашек голых Рецепт мидии фото чесночном соусе звезда фото рецепт красная с Салат Ау тебя есть парень картинки фото голых фигуристов скачать живой для Игра 360 я xbox java через Скачать для торрент игр 8марту статусы к фото девушек обнаженном русски виде крутое групповое гей порно Смешные картинки про гарри поттера Картинка у меня день рождения за щеку фото берет Скачать торрент игры сплит секонд в Играть игры для денди приставки На фото шишка вскочила болит и ухе игра мир духов
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721