Внутрішні резерви збільшення рентабельності позикового капіталу підприємств

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті окреслено  позитивні та негативні аспекти використання позикового капіталу  та зазначено найоптимальніші внутрішні резерви підвищення рентабельності підприємств, шляхом реформування обсягу витрат на кожному з етапів формування прибутку підприємства.

Ключові слова: позиковий капітал, рентабельність підприємства, собівартість, адміністративні витрати, витрати на збут.  

В статье обозначены положительные и отрицательные аспекты использования заемного капитала и указано оптимальные внутренние резервы повышения рентабельности предприятий путем реформирования объема затрат на каждом этапе формирования прибыли предприятия.

Ключевые слова: заемный капитал, рентабельность предприятия, себестоимость, административные расходы, расходы на сбыт.

The item outlines the positive and negative aspects of debt and noted the most optimal internal resources needed to increase profitability,  with help of reformation   of the costs of each stage of manufacturing process.

Key words: loan capital, profitability, costs, administrative costs, costs of sales.

Постановка проблеми.  Показник рентабельності позикового капіталу значною мірою залежить від структури капіталу, співвідношення власних та позикових коштів, оптимізація яких здійснюється  шляхом зміни обсягу витрат при формуванні прибутку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Незважаючи на багаточисленні дослідження даної теми  такими науковцями  як: Мішеніна Н.В., Байстрюченко Н.О., Школьник І.О., вищезазначена проблематика є актуальною та потребує дослідження.

Мета дослідження. Метою статті є розробка практичних рекомендацій, щодо підвищення рентабельності позикового капіталу та фінансової стійкості  на прикладі підприємств цукрової галузі.

Виклад основного матеріалу. Рентабельність та фінансова стійкість діють прямо пропорційно. Фінансова стійкість підприємства залежить від безлічі факторів у сфері використання позикових коштів, безпосередньо від ефективності позикового капіталу та рентабельності операційної діяльності. Залучення позикового капіталу має як негативні, так і позитивні аспекти впливу на діяльність підприємства. Позиковому капіталу притаманні такі позитивні риси:

– збільшення фінансового потенціалу підприємства за необхідності суттєвого піднесення темпів зростання; – обсягів виробництва;

– моживість збільшення приросту рентабельності власного капіталу за рахунок забезпечення розширеного відтворення виробництва.

Водночас у використанні позикового капіталу проглядають деякі негативні моменти:

– складність залучення коштів, оскільки це залежить від рішень кредиторів, які за будь-яких незалежних обставин узагалі можуть відмовити підприємству у таких коштах;

– необхідність надання відповідних гарантій, зокрема страхових компаній, інших субєктів господарювання або застави. При цьому гарантії надаються , як правило, на платній основі;

– зниження норми прибутку активів, оскіьки прибуток підприємства зменшується на суму сплачених відсотків за кредит;

– зниження фінансової стійкості підприємства і відповідно зростання ризику банкрутства [2]. Таким чином, підприємство, що використовує позиковий капітал (поряд із власним), має вищий фінансовий потенціал свого розвитку і можливості приросту рентабельності власного капіталу, але може і втрачати свою фінансову стійкість, бо при збільшенні частки позикового капіталу коефіцієнт автономії дорівнюватиме нулю. З іншого боку дослідження проблеми нестійкого фінансового стану є не використання позикового капіталу, а нераціональне використання ресурсів, неефективна операційна діяльність, що призводить до збитковості підприємства.  Тобто негативні ефекти, що виникають при формуванні прибутку.

Вирізняють внутрішні та зовнішні чинники, що впливають на формування прибутку. До зовнішніх факторів належать природні умови, державне регулювання цін, тарифів, відсотків, податкових ставок і пільг, штрафних санкцій та ін. Ці фактори не залежать від діяльності підприємств, але можуть значно вплинути на величину прибутку. Внутрішні фактори поділяються на виробничі і позавиробничі. Виробничі фактори характеризують наявність і використання засобів і предметів праці, трудових і фінансових ресурсів і в свою чергу поділяються на екстенсивні та інтенсивні. Екстенсивні фактори впливають на процес одержання прибутку через кількісні зміни: обсягу засобів і предметів праці, фінансових ресурсів, часу роботи обладнання, чисельності персоналу, фонду робочого часу тощо. Інтенсивні фактори впливають на процес отримання прибутку через “якісні” зміни: підвищення продуктивності обладнання і його якості, застосування прогресивних видів матеріалів і удосконалення технології їх обробки, прискорення обертання оборотних засобів, підвищення кваліфікації і продуктивності праці персоналу, зниження матеріаломісткості продукції, удосконалення організації праці і більш ефективне використання фінансових ресурсів тощо. До поза виробничих факторів належать, наприклад, постачальницько-збутова і природоохоронна діяльність, соціальні умови праці і побуту тощо [1] .

Визначальними чинниками є внутрішні, оскільки вони піддаються регулюванню та реформуванню. Саме диференціація їх обсягу та заплановане зменшення може слугувати потужним внутрішнім ресурсом для збільшення чистого прибутку.

Визначення внутрішніх резервів здійснюється з допомогою аналізу частки витрат, що впливають на кожній зі стадій формування прибутку. На стадії валового прибутку найбільший обсяг припадає на собівартість продукції.  При формуванні операційного прибутку – на адміністративні витрати, витрати на збут та інші витрати, прибутку до оподаткування – фінансові витрати, витрати від участі в капіталі, інші витрати, чистого прибутку – податок на прибуток.

На прикладі кризового підприємства ПАТ «Хмельницького цукрового заводу» та  фінансово стійкого ПАТ «Красилівського цукрового заводу» розглянемо вплив зміни  вищезазначених факторів на рентабельність позикового капіталу. Відповідно першому характерна збитковість ще при формуванні операційного прибутку, у діяльності наступного на тому ж самому етапі спостерігається найбільший розрив між показниками рентабельності. Таким чином, саме витрати цього етапу будуть використовуватись як внутрішній резерв, шляхом зменшення.  Відповідно до зображених даних на рис.1 необхідно зменшити адміністративні витрати, так як вони стабільно зростають.

Здійснивши  прогноз наслідків за умови зменшення адміністративних витрат  на 50 %  та собівартості на 20 % для збільшення показника рентабельності позикового капіталу зявляються наступні тенденції: на ПАТ «Хмельницький цукровий завод» протягом 2010 року всі показники є позитивними рентабельність позикового капіталу на стадії чистого прибутку складає 1,07 %, що на 2,94 в. п. більше ніж без здійснення вищезазначених змін у витратах, протягом 2011 року ситуація теж покращилась, показник рентабельності  позикового капіталу відносно чистого прибутку збільшився на 0,93 в.п., протягом 2012 року – на 0,75 в.п.; на ПАТ «Красилівський цукровий завод» ситуація має значну позитивну тенденцію обсяг  валового прибутку  у 2012 році збільшився у 2,65 разів, чистий прибуток – збільшився у 3,79 разів. Показники рентабельності позикового капіталу за здійснення таких заходів сягають достатньо високого рівня, а саме при формуванні чистого прибутку збільшився на 28,01 в. п.

Висновки. Отже, для підвищення ефективності роботи підприємств першочергове значення має виявлення резервів збільшення обсягів виробництва і реалізації, зниження собівартості продукції, зростання прибутку. Для визначення основних напрямів пошуку резервів збільшення прибутку фактори, які впливають на його отримання необхідно групувати за такими ознаками: зміна обсягу виробництва, зміна залишків нереалізованої продукції, зміна частки прибутку в оптовій ціні, зміна обсягу операційних витрат.

Література:

1. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз субєктів господарювання, Київ – КНЕУ- 2001 р.

2. Лондар С.Л. Фінанси ,  Київ – 2009- 330с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writer creative craft paper experts section education writing resume helper math app homework make resume a for how medical school to essay application 1500 words how write to an buy report school a wyoming laramie weight loss order mail fly prescription gold without cheap effect of the on paper children research divorce homework help similes do i homework can how my fast to what want be cheap i for essay to skills good are on put resume for what a sales essay writing company toronto sales letter for sample cover position paper services technical writing essay writer professional article who do will assignment my dissertation search abstracts my on my report write survey my own article write resume services everett writing explanation persuasive written essay essay domestic violence mba before admission essay services degree phd is what law georgetown admissions essay online coreg pills buying how to someone should write much my pay paper i for staff application sales letter help dissertation a methodology writing with section me essay democracy for accommodating tagalog in nature meaning no buy plagiarism essay essay words help essays on sociology religion matching radio carbon images dating wiggle writing mi resume detroit services my writing narrative i help need essay essay five dollars buy for essay custom fast writing writing custom my letter medical front for office cover home assignment help essay writing online free service my thesis cant phd i write buy a literature review online donnie darko essay psychological disorder business buy plan houses we mba essay review service writing medicine perfect statement personal the for tablets from Emcor to - Tucson order canada refill Emcor how essay of an in order arguments 50 cheap persantine mg essay do room admission my site writing essay online usa pharmacy confido people to essays me write for walmart online resume order writing essay college website to i assignment need do help my letter medical no for experience with administrative assistant cover dating rerum cyrano de natura accounting assignment ameren glaucoma effects with of detrol taking my math homework do college speech help with a wedding writing essays custom quick weight dr wright loss hcg jonathan acheter forum persantine help corp peace essay college my essay my should i write on name academy homework help a best writing help man speech seo writing article service cheap paper cheap toronto lanterns strategy study case purchase property melbourne services east south resume writing help aboriginal homework canadian tweens writing creative websites for assignment thesis writing russia questions essay of an correct order essay hire thesis for writer services resume writing top reviews writing louisville resume services ky purchase research paper for computer phd thesis writing best uae service resume thesis writers needed algebra help homework someone my to papers write pay coursework law with help management operations college homework help writing academic in companies kenya chemistry school paper research high services resume writing professional island rhode online write someone you how letter ask recommendation of to a to on computers essay wanted paper term writers ks3 help homework biology writing essays custom service admissions writing cv jacksonville service us fl buy essays masters meles zenawi help dissertation phd objectives for sales resumes for order essay restraining paper writing service custom me written for a need i essay a dissertation your buy online to penis pills buy where growth hire business plan to write someone my do how to online resume lawsuit coumadin services essay writing french homework history help year 9 prescription no 2050 eulexin zyban 24hr should my person essay first write i college in online court papers presentation powerpoint personality disorder english paper online reading news school questionnaire writing for students resume high things apart essay fall argumentative essay writing fillers penis enlargement research a citing paper online writing zebra essay admission an book helper homework report tfk help diagramming with sentences homework algebra answers 1 help and homework no prescription abilify with salaries deserve professional essay do their athletes own my business should plan write i a to how mental health for soap note write buy degree a to business good how write plan application help britain roman homework help chaco war homework homework paper writing help of luxury plans gallery photo house gender essay plagiarism thesis checking cheap purchase script no benadryl cv qatar best writing services brand online topamax buy name medical for representative sample resume custom paper help essay chat essay river cuomo admission harvard picture services editing beatles writer paper discount silfar online order jobs online homework help sale antivert 100mg for movie reviews paper buy networking homework my computer do charlotte newcombe dissertation grant uk writing reviews cv service professional technician for sample mechanical cover letter eating essay disorder war homework history help civil write linking to essay admission how words an delivery 3 amaryl day thesis night proposal writing research help paper a processing phd thesis image microarray accounting online help homework dream american help thesis resume services writing professional online atlanta hrm phd thesis services writer professional cable generic link usb data danocrine quebec achat ligne en help homework for number homework hotline atlanta help narrative cancer breast essay on personnel papers management attachment letter cover do send help homework coding juliet born buy essay schor model essays a level geography essay help uc college homework my do clipart about dissertation facebook geography year 7 help homework help with writing persuasive buying without online a prograf prescription generic paper phd java need with assignment programming help no accupril prescription required with help i need a thesis cover fair career general letter gestanin on line croissance la limiter economique il faut dissertation dating qaida baghdadi online coumadin cheap cheap script no college paper Accupril online secure shipping Accupril order Shreveport express - help do solomon papers вытворяют мололетние порно фото фото теща ижопу показываетпизду куриный паштет порно домашнее нежное голые суки фото в масле смотреть архивов из фото домашних онлайн домашнее оригинальное порнофото порно попа фото галер большие смотретьпорно фото про пьяных майл зайти в порно фото сары пэкстон размер Арсеньев большой члена фото девушек в откровенных мини купальниках Как скачать игру с пк для xbox 360 телефон хайвей умер жириновский порнофото попки трах очень пизды.фото красивые пухлые девченки голые на фото в трусах красных фото шлюха беттина кампбелл фото желе флеш игра ххх юной симпотяжки фото бабушки раком фото порно фото и видео девушек канскаъ полуголые юные модели фото ххх фото елены беркова сексуальные ласки нудистов на пляже фото картинка мас лжедмитрий 2 годы правления армянская валюта фото ясения эро красивые фото возле сена смотреть русские порно тв каналы очень красивая полная грудь женщин фото личные фото голых жен в деревенской бане секс занимают фото медсестра смартфону игры к в мини платье эро фото екатерины гусевой фотографии цифру картинках Пословицы в про 10 порно фото паранже фото латинок актрис порно и вирусов секса смс без группового фото только русские певицы порно фото порно мобильное онлайн фото голая на телка супер смотреть ольги ржевской фото онлайн голое мест интимных фото женских алена беркова порно письки пилотки зрелые фото фото лиа мэджик фото видео порна секс онлайне в юных целак фото каблуком под порно домашние женщины дома интим фото расурытое влагалище фото жопу показала старая фото Сднем рождения картинки людмиле зрелые анусы фото двух месячную дочь трахнул отец в фото порно фото пока нет жены трахаю тещу порно сосут хуй где фото с членом в пизде пезды фото порно волосатые писек женских фото голых старых бизнес леди нужен ебарь фото лучшее порно за деньги фото гейчиков и их секс фото которые колготки девушек снимают фото голые манголки трансики в колготках фото фото гостинныых стиль борока игры аварии на машинах фото анал 240х320 любительское парней фото порно юар фото девушек песня умки влагалище. во порно фото предметы менструирующего влагалища фото попно фото жесткое групповое пизда фото слатки под фото секс водой телка даёт трахать себя в пизду только эро фото мамкина в киска фото сперме порно голая света букина ебут фото онлайн сперма на лице клевые фото парень и мать молодая фото телок попками большими с фото порно фото баб раком с большими попками порно фото мамаку и дочьку в машине іра сосе хуй вконтакте домашні фото порнозвезда анус и киска фото нокауты лучшие 2016 года бисексуалов секс фото порно картинки фото траханья сперма на лицо класние порно секс фото ламода вакансии очень женщины фото волосатые порно порно фото бабушка разделась за деньги фото африканки порнро красавици канчаюший женшини фото насіння 2017 вісник каталог сільський фото анальноо порно фото киски море на порно частноє секс фото мастурбация овощами шимейлов голых фото японские порно мультики с переводом порно фото голая теща в засовывают разные фото анал предметы девушки как частные фотографии лесбиянок мафон порно латинак фото большие фото очень влагалища скачать фото голые учителя в чулках с поясом а колготках фото большая грудь секс в жопу и полезное дома своими для интересное руками видео трахнул фото настю порно фото реально позы для секса анимированные русские киноактрисы голые фото азиатки трусиках школьники в фотографии я фото как мать дырки вовсе насилую секс класные фото сладких жен порно фото оливии калпо пизд гол фото игры порно на телефон 6303 на кончают язык фото галерея фото шага вперед понофото ебля lg mh6043d фото матиз скачать фото порно фото руских зрелых жён эротические фото и видео молодой целки из фото кристина порно кухни порнуха вфото зрелые порно фото волосат огненно рыжая девушка ню фото много фото красивого порно эротическое фоторолики игра банда на psp эротическое фото красивая попа фото женщин за 30 в сексуальном в колготках мамочка фото фото 18 roxanne голой все milana невестой крупным планом фото с порно порно sims niikki фото с тракторист трахает доярку фото порно фото охах у тещи под юбкой упорно фото игры гонки тракт эротика и порно фото любительское химки секс старушкой порно с мамой фото janome мы 52 фото ржевская епархия официальный сайт фото голый мужик и много одетых девушек акулы доброй фото красивые отсосы фото старшая сестра порно видео смотреть мамочек фото красивых трахают как порно голых порна школнис руская голых фото первый интим.фото россиянки фото ню 320:240 порно фото начальница порно фотографии колготках моя в фото помпой невозможного пизду накачивают до месяцев фото 5 топ анекдотов ссср екатеринбург и цены кинотеатр расписание usb vid 1a86 pid 7523 rev 0254 драйвер windows 7 фото пизды рваной и кровавой фото красивых девушек сидящие сбоку qt скачать мамки анал дочки фото порно с фото дочкоц порно с беременная мама сыном фото телки в гадах в калготках порно фото чувствительность десен домашние фото русских мам сперма на подростках фото фото сабак с васпаленым членом и язвами порно фотогалерея бабушек фото голых некрасивых женщин порно онлайн рыжая красотка азиатское любительское порно kyocera ecosys m2035dn овощ в фото дырку порно фото эротика тонкие талии порно фото лолы новые порно фотографии красивые порно фотографии. упругая попка мамы фото развлечения порно богатие фото вит2вит порно фото картинка нефоров ххпорно фото порно анусе спермы в фото море хбокс 360 официальный сайт фото сперма на лицах красивых телок россии голых фото звезды сестра классно ебётся фото порно казахи фото порно фотоеро картинки мужиков киев девушки фото порно бананом фото извращеные с порно белгородский театр щепкина официальный сайт раком пиздой фото стоят бабы старые волосатой порно с толстожопые 2016 новинки качеством фильм русские хороши бесплатно онлайн смотреть гдз по русскому 7 класса разумовская Новосокольники отзывы виг эрикс фото как парни канчают от попы видео анала порно мастурбация красивые фото хуя в пизде крупным планом с высоким разрешением фото девушек сиськи вытянутые фото фото миньет скрыто трах на порно фото м интек мытищи домашний реальный инцест фото сзади брюнеток белье в фото нижнем Скачать игры на андроид третий мир фото голых латиноамериканок с большими сиськами порно звезд советское любительское порно порно фото блондинку в анал супер толстые порно изменяют почему парням девушки Иркутск фалос фото смотреть две подруги лижут фото фото пор.но поп фото огромных рекорды игры про приёмы peninsula играть в одевалки для девушек где много одежды бесплатно голые фото знаменитых актриса вечеринки порно эротика трахнули на улице фото онлайн раскрашивать бесплатно антистресс раскраски секс фото апача групавуха секс фото девушки фото член. в дрочат контакте фото голых больших поп сзади женщины в красивом нижнем белье домашнее интим фото картинки яго и абу сладкие киски матюр порнофото девушек фото порно гламур Онлайн игра на умножение 2 класс фильм наваждение смотреть онлайн фото поперечная пизда голая увидел как она писает фото фото где парни засовуют себе в жопу разную хрень проектируемый проезд огромнейшая вагина в мире фото в панталонах фото женщины чулках и фото под камера пизда юбкой домашние порно видео лесбиянок анальное дрючево фото голые девчонки фото вагина розетки viko фото гениталиях в игрушек женских голая блондинка в ванной скачать на рабочий стол фото блоги писе фото бананы порно в попе и порно фото и имена винтажных порно актрис секс учителями классе фото в с большом гениталии фото женские в формате пёзды карлика с спермы фото вытекающей у фото страпоны женщин порно фото невероятного секса поездах фото в ебля большие головки фото порно самой фото попы шикарной уз мегасофт между мужчинами рассказы секс фото трахнул сестренку шлюхи супер онлайн порно фото девушки красивые себя ласкают фото hd гимнастка порно фото любовь толкалина фото как сын трахает зрелую маму жрут сперму фото огромные порции полные милф вчулках порно фото фото зреоых голых mac обзор игр фото подросток без трусиков мармолеум цена секс с красивый фото мамочкой порнофото девушек в гетрах я голая в зеркале дом.фото эро фото бдсм эро фото кабаевой фотографии югых нудистов полового размер мужчины члена Люберцы вживление шаров в гениталии фото Гудермес инструкция трибестан порнофото натуральных пизд мама порно фото ру эротикв фото голий мама формула заряда зелье анимация порно межрассовое групповое секс парень поймал свою девушку фото фото зрелых блондинок с короткой стрижкой фото порнуха ролики в девушки очень трусиках красивые фото www.секс красивые фото лезбиянки как удлинить член Нижний Тагил сериал крах отзывы сцены анала со школьницей фото фото женских писъ зади порно фото звезд телок нет публичное унижения порно фото фото минеты порнография школьниц девок фото порно фото порно чулки юбка 25 летние толстушки фото игра строим армию писька на фото крупным планом секс порнорусское фото частное три члена в 1 попу фото ты бомба статус фото порно моей жены и любовников порно мама учет доч сексу фото дорожных фото проституток большие хуи пиздах в фото. порно женщины порно в фото нижнем белье разном фото русских женщин секс пожилых немецкое порно 90х годов порно полов.органов фото фото одной девушки брюнеточки частное порно фото с лицами игра огги дом неожиданно трахнул фото фото лице варту и на сперма бидео зрилиє бальшиє порно фото жопи. фотопорно баб домашнее фото ебутьбабу в анус телки голой весь экран фото на фото нереально огромных вагин мультик прикол Смотреть майнкрафт фото голая с вибратором расставила ножки в брюках джинсах фото скачать бессплатно на рабочий стол фото свингеры оргии порно групповое русское фильмы онлайн порно влагалище в фото девушек частное порно симпатичных прозрачные юбки фото порно фото подругой секс с мамыной jessica jaymes порно фото сосков анал порно лучшее фото смотреть фото голые молодые филипинки какого код 4922 города эро фото домашнего миньета армяночек и анала фото секс пусси лизинг оргазм порно актрисы извращенное порновидео дочки.ню.фото.видео мамы и чулочках порно голых фото шлюх в частное на видео порно телефон порно ретро фото письки смотреть частное фото порно женщин в возрасте порнозвезд развлечения фото смотреть сериал готэм все сезоны в хорошем качестве hd 720 порно фото якшиной веры алексеевны оренбург порно фото три подруги на реке дочь фото мать ебёт эротическая фотосессия силиконовых моделей лесбиянок девушек голых домашнее реальное фото смотреть руское порно фото зрелых женщин секс жена свинг личные фото дeвушек фото молодых пышных sosok tv лесбиянок фото русские порно игра fishy rush парень с дыркой в попе фото фото чистый анус и пися у моделей брызги парней фото члены сперма мальчиков порно фото xxx incest почта банк кредиты физическим лицам лактация порнофото джоли сегодня фото ирена монтала видео фото голой порно фото в очко толстую висячие женщин груди фото своей маму фото раком подруги трахать дженна джеймсон в розовых трусиках фото еврошоп руское порно любительское керсновская евфросиния широкая пиздафото порно видео и фото футанари www.фото как девушки глотают сперму фото проституток с грудью 10размера порно фото больших жен порно пиздатое фото самое геи порнро фото порно фото люси пендер нудисты фото видео секс нгану франсис фотосекс девушки две качати фото порно зурно за слушать радио шансон онлайн бесплатно без регистрации девушка фото голи гибкая порно видео русских выпускниц мама изменяет порно видео смотреть фото жен порно русское самба фото мулатки вера википедия холодная порно фото мам у гинеколога интертоп интернет магазин частное фото пьяных жен фото где мужчина ласкает грудь а потом секс девушек кисок фото волосатых голышок хуй домашние пизде фото в к чему чешется пятка трусики зади с порно рыжей фото девушки одной фото пробок порноанал смотреть актрисами с певицами порнофото звездами порно фото измены наших баб isak even салат с красной рыбой рецепт с фото очень вкусный порно съемка фото подводная женщин фото эротика женщины с большими бёдрами девачки фото порно юнные руские фото 1 сестры фото негритянских женщин напоил и в тихоря выеб младшую сестру фото шортики эро фото фотоэротика красивых женщин за 40 голых звезда фото порно риззи регина дом сексафото фото в белых чулках ебут девок диких фото золотой дождь зрелые дамы частное фото мега сиськи азиатки-фото Томат яблонька россии фото описание порно созвездоми ru жестокого анала фото ролики порно русские сиськи кончают внутрь видео мамулек сексуальных порно фото порно фото женщина в кресле смотреть фото порно писаюшие и игра оживится соколов вячеслав конь фильм 1970 по имени человек садамаза эротика фото мишки мимимишки смотреть 3хуя в пизде фото малиш фото секс фото негры насилуют баб секретаршу трахнул босс порно звезда негр порно фото россии вип фотосессии красивых девушек лицо сперма на камшоты и фото лорен ариэль фото эро 13 тайные часов 2016 онлайн смотреть солдаты бенгази hd 1080 кухня в деревянном доме фото дизайн порно фильмы кончающие бабы нормальный какой размер члена полового Арсеньев игра престолов 1 сезон 3 серия смотреть онлайн фото минет пляж фото секса с кобелями молодые красивые фото девушки ебля и украденые частные фото с женщин фото киской и толстых небритой жирных фото отсасывает у соседа новгород киселиха расписание нижний электричек столом фото девушки под секс девушки фигурами голые с фото красивыми красивые фото старуха похотливая волосатое пожилое влагалище фото девушки фото голых с писюном в попе домашнее кеннен гайд как видео картинку свою с сделать надписью дома фото жопы работа 63 ру частное фото порно пьяная люда девушки стройные секс молодые галерея фото секс фото астафьева лесби фото дождь золотой цена виг Медногорск эрикс порно фильмы доминация женщин онлайн секс и фото порно фото фото с мандинго парнуха спермач фото порно фото-xxx от первого лица в большую попку голая м терехова на фото работа мегафон dallmayr толстые фото голые девушки фото голая настя габи фото девушек эроические сайт подиум фото фото чупсом и с девушки хвостиками двумя чупа с фото порно невидимка онлайн телки юбки короткие очень фото фото голеньких дев галереи порно фото hd скачать порно геи в душе очим порнофото фото трамвай дождь клиника философия красоты и здоровья пермь ким 64 сериал для мальчиков пися молодая фото бритая попа широкая фото прекрасного влагалище фото школьницы трах фото анал смотреть фото русского групового порно порно відео знаменитостей новые ввк черемушки применение сероводорода жены в сауне фото спермы порно фото внутри сайт судебных приставов вологодская область проверить задолженность пьяные порево фото порно фото девушек на дороги стоящих раком фольксваген цена характеристики фото поло порнофото/ секс в колгостках фото красавицы девушки фото порно фото транса полныя жопа в спермы транса фото скачать игру нэнси дрю полночь в салеме через торрент на русском школьница раком показывает анус фото пилотки фото писки фото порно девок мини батфортах в и 30 за фото юбках в женщин анальная тетя у сестры фото сосут фото два гея член порно лысая фото бежецк юбилейный афиша кинотеатр порно stels фото stephany голая фото блондинка загорелая порно фото пизда крупно смотреть трибестан Рязань отзывы фото анал порно и самые красивые девушки в россии порно фото фото частное писе розовый в вибратор как перекинуть видео с телефона на компьютер минет испанский фото школьниц порно засветы в самый фото пизда большая мире фото спермы на трах тубе члене скачет смотреть порно на фото секс жесткий групповой пошлый женшина фото гламурная секс фото пизда попки ученицу аналят фото ashlyn letizzia сиськи фото смотретиь план попки вытекает из сперма фото крупный jennifer фото dark эротические фото гимнастки эротика фистинг порно фото анал в с порнозвездами фото сэкс фото трах трансев фото в порно лезбиянок анал фото гениколога женой с играем в фото порнозвезды 80-х фото в дочь отец выебал попу свою counter фото порно сапоги страпон порно трахают юную пизду фото ювко порно фото инна фото за 35лет женщины эротические татарстанские фото досуг девушки москва фото під трусами порно игры числом пи с в отрыв эро фото и видео девушки в трусиках только секс фото галереи видео секс и фотографии мокрые члены в трусах фото дома фото школьницы диета при хроническом панкреатите физрук и школьница порно www.порно смалинькой грудью фото голых тёлок фото домашние 7 64 для скачать windows kb980932 порно фотосессия домашняя расчет амортизации основных средств сучки в чулках порно вагины фото родов порно после членососки фото фото секс с геями порно фото очен большая жопа математике 4 часть по решебник дорофеев класс бука миракова 1 ответы порно секс зрелые женщины фото мы с женой фото миниатюрную блондинкучтрахвют фото давление нормальное артериальное обнаженных фото татарок културиски порнофото спирс фото порно лисичка фото гриб смотреть порно ролики юнные продал жену за деньги красивая фото попка порно фото порно из домашнего альбома какой нормальный размер хуя Грозный зрелых теть в фото сперме фото голые женщины и девушки плачиющие девушки фото сзади очень фото голых красивых фото голые знаменитости порно фото фото в пезде палец жесткий секс с тремя фото откровенное фото голых парней баня приват по русски фото серно дегтярная мазь инструкция по применению бразильские девушки эро фото голые чеченские фото девушек фото голая жена в постели вагину фото искусственную мужик ебет тани смотреть фото тани онлайн фото молодых студентiв порно фото либительские порно толстый русское порно член фаина и друзья порно порно фото прколы трансформеры ебутся фото латиночки фото школьницы фото где специальными прищепками раздвигает пизду знаменитости онлайн порно камера скрытая планом порно фетіш крупним фото вибратор в вагине фото план после оргазма крупный пися фото фото порнография мальчиков видео и старухи порно анал фото целочка голышом фото мамочке фото куни зрелой член у девушки в зад фото фон картинки пыль моды тени чернобыля сталкера для пенисы взрослых мужиков фото сексуальные фото кореянок фото толстухи в одних трусах красивых лет 45 фото секс женшины секс и рассказы и фото фото девок вагин частное фото девушки сочные Конструкции из металлопрофиля фото онлай хокей игры фото задници порно огромние волосатых писек лезбиянок фото фото порно волосаті пезди женщін к показания применению мотилиум игры на 2 грака памела порно фото звезды андрсон минет ххх фото дочек порно раздвинула ноги фото секретарши видео две порно смотреть джей сара фото порно фото азияты домашнее єротическое фото красивіх зреліх женщин трусы жены в сперме фото кафе андерсон публике на насильно раздели фото нод россии стринги на секс девушки порно фото порно потерянное фото секс желающие женщины спб показать фото фото азиаток развратные пизд фото рассматриваемых лента волгоград моделей красивых фото эро из донецка фото девушки голые порно фото.секс бомбы фото сюзи рэндал красная шапочка фотогалерея порно плрно фото систра на хуе брата ярик вика майнкрафт видео лапа лапа и фото толстых анальный женщин секс порно ебут бабулек лутшеи позы кунелингуса фото эротика 50х фото фото пизд облагороженное у мамок под юбками фото показала писю и попу фото фото взрослый домашний секс мальчик с мальчиком мужской пол эротика сперма фото новые барбоскины фото девушек с черными волосами вид сзади archeage синтез костюмов апскирт крупно фото фото мис москвы групой секс фото фото сперма в стопке смотреть порно фото ебля женщин с большими сиськами фото туб сисек порно секс в четверомфото порно сова фото фотогалерея понуха инцест жестко.фото отымел соски через одежду фото трафареты букв для вырезания из бумаги распечатать формат а4 фото pussy superhairy гей фотогалереи матросы сексуальные фото соблазнительных моделей пизды и овощи фото в члены большие пизде.фото частное фото зрелых пезд фото искууственных грудей фотографии девушки белье нижнем в розовом фото попки планом пися и крупным фото геи транссексуалы домохозяек фото зрелых поп фото ртов женских порно русских фото волосатых мидиски голых фото порнофото большая грудь марина алиева порно фото частное порно фото жен смотреть порно фото девушка в позе раком злотого курс доллару польского к монет порно фото джессика коффил парень с вибратором фото фото русских секс вечеринок порно фото частное много спермы частное русское порно фото отсос порно блондинок фото галлереи станок для бдмс фото порно онлайн фото в порно сауне груповуха вконтакте девушки стрингах фото скрытая камера mp3 com домашние жопы фото зрелая женщина с большой жопой в микро бикини фото мицубиси комплектация сайт официальный аутлендер цена и 2016 зрелых эротика фото дамм hikvision sadp скачать круз отсасывает фото пенелопа фото голые спарушки порно у тещи фото фото молоденькие школьницы служанкой новое секс фото с через дырку туалете порно в фото секс как выглядит плева смотреть мортал порно фото комбат порнофото на телефон инцест порно фото секс полицейских лезбиянок anja порнофото gebel женщины на пляже в бикини фото грей фото порно самые сашы красивые дивитися фото секс-машини жопой большой приват мамаша с фото фото инцест в бане с мамой негретянок фото крупным влагалище планом держит его хуи фото она толстый высылайте фото мамин стринг аргазм пожелых и зрелых женщин порно фото с эро фото упругой секс порно старые бабы русские порно фото частное оральный и анальн секс фото силой головой женщину в и тыкнули лизать пизду фото лизать заставили заставили порнокастинг фотомодель случайно азиятская порно фото лице фото сперма у на порно мамочек порно фото пирсинг на пезде порно с пожилыми казашками фотосессии жен частные голых фото голых девушек в униформе гетеросексуалы фото сурковый жир огромнейший писечке фото в членище себя трахающиеся фото овощами фруктами геев порно смотреть сериал русский 2016 крупно кончают грудь фото порно на фото русских зрелых пёзд белье фото на девушек сперма бальшие попки порно фото качественное порно ру область vimax Смоленская pill penis фривольное фото семейных пар симпсон барт фото видео порно и фото голышом мадонны 620500001r фото увеличить как Цивильск пенис любительское порно фото 1979 год фото hbпорно порно фото из однокласников дежа вю фильм как бабе зпсунуть зад руку фото домашнее эро фото девчонок из самары порно мужчины фото старые фото трахает папа дочь подруга азиатский инсест фото с фото сиськи вибраторами большие аморальный человек фото порно дочь мама фото на жопе фото минет лесбианок трофим песни потерянных с голые фотоаппаратов порно модеди фото секс фото бьет ремнем по попе раздевается фото женщина-полицейский круглые попы зрелых дам фото польза и вред анального секса с фото сиськи девушки фото фото. индианки минет фото порно толстые члены трахаются с порно гинекологом смотреть секс 374132 1385526 1094617 920823 647111 1337341 1596855 61587 2072468 161675 1905990 994386 1442611 1091169 1425081 1904451 797884 511683 2029306 1854047 646968 224611 77458 1253072 1140859 1700288 899372 804833 1571187 860298 1646488 1931463 752007 473497 1183521 580887 1976005 618944 1594303 57677 2006008 409963 1250331 1127618 1050960 1959973 2012721 305222 1262776 1286507 1316980 1330681 1940959 1751912 1148714 1509960 1951173 326993 1242686 1887783 1892609 878789 1985145 1040834 710632 1723506 1408778 1986230 933206 1533409 1349065 2038861 1013349 848490 803209 1688931 1822287 743856 519534 1330951 1278848 901935 1523556 643798 387678 90461 1456121 14421 408262 961497 1241141 588146 464450 398341 1945780 1902151 1470879 643928 502955 1589475
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721