ВІТЧИЗНЯНІ ТА ЗАРУБІЖНІ ПІДХОДИ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено вітчизняні та зарубіжні моделі прогнозування банкрутства на підприємстві та розглянуто можливості використання останніх на українських підприємствах в умовах постіндустріального періоду.

Ключові слова: банкрутство, моделі прогнозування  банкрутства, дискримінантний аналіз, багатофакторний аналіз.

 В статье исследованы отечественные и зарубежные модели прогнозирования банкротства на предприятии и рассмотрены возможности использования последних на украинских предприятиях в условиях постиндустриального периода.

Ключевые слова: банкротство, модели прогнозирования банкротства, дискриминантный анализ, многофакторный анализ.

 The article explores with domestic and foreign models for predicting bankruptcy of the enterprise and discussed the possibility of using the latest in Ukrainian enterprises in the post-industrial period.

Keywords: bankruptcy, bankruptcy prediction model, dyscryminantnyy analysis, multivariate analysis.

Постановка проблеми. В процесі встановлення ринкових відносин в Україні зростає частка підприємств, які банкрутують. Так, згідно даних Державної служби статистики [5] з 100 підприємств, які зареєструвалися, «виживають» близько 15, інші в період п’яти років ліквідуються. Однак, будь-яке підприємство може перебувати у стані банкрутства, оскільки воно функціонує не відокремлено від інших суб’єктів  господарювання, споживачів, контрагентів.

Із вищезазначеного випливає, що необхідність застосування моделей ймовірності настання банкрутства полягає в тому, що в сучасних умовах економічного розвитку зросла необхідність пошуку найбільш точної моделі прогнозування банкрутства, оскільки всі підприємства перебувають під впливом негативних внутрішніх та зовнішніх факторів. Тому прогнозування банкрутства підприємства стає першочерговою необхідністю.

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що питанню прогнозування ймовірності настання банкрутства присвячено багато праць як українських так і зарубіжних вчених-науковців. Зокрема, розробкою та визначенням критеріїв моделей прогнозування банкрутства займались такі провідні фахівці, як Е. Альтман, Р. Ліс, Г. Спрингейт. Заслуговують на увагу і наукові праці українських вчених, таких як Г. Островська, В. О. Подольська, Н. П. Шморгун, О. Я. Базілінська, Р. Романіва. Отже, як бачимо питання прогнозування банкрутства підприємства і на сьогодні не втратило своєї актуальності, однак вимагає подальшого продовження дослідження на основі використання зарубіжних та вітчизняних моделей ймовірності настання банкрутства.

Мета та завдання дослідження. Мета дослідження полягає в здійсненні аналізу основних зарубіжних та вітчизняних моделей прогнозування банкрутства та визначенні ймовірності їх використання на українських підприємствах.

Виклад основного матеріалу. Згідно закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» [1], банкрутство – визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Законом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

На думку Іорданова В., банкрутство — процес, коли майно індивідуума чи організації, нездатної оплатити борги, забирається за рішенням суду і справедливо розподіляється між кредиторами після попередніх сплат, таких як податки і заробітна плата працівникам організації-банкрута [2, 18]. За Савицькою Г. В., банкрутство підприємства – це визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури [7, 11]. З економічної точки зору банкрутство є неспроможністю продовження суб’єктом своєї підприємницької діяльності внаслідок її економічної нерентабельності, безприбутковості [3].

У світовій практиці одним із найважливіших інструментів системи раннього запобігання та прогнозування банкрутства підприємства є дискримінантний аналіз. Його зміст полягає у використані функцій, які будуються за допомогою математично-статистичних методів та розрахунку інтегрального показника на підставі якого можна з достатньою ймовірністю передбачити банкрутство [9, 92].

В теорії і практиці здебільшого розрізняють однофакторний та багатофакторний дискримінантний аналіз. В основі однофакторного аналізу покладено сепаративне дослідження окремих показників та класифікації підприємств на «хворих» та «здорових».  Найбільш відомими моделями однофакторного дискримінантного аналізу є система показників Бівера [8, 97-98].

Згідно досліджень В. Бівера, було згруповано за ознакою однорідності шість груп показників. Із кожної групи було обрано по одному, найбільш типовому, показнику, які й складали його систему прогнозування:

 1. відношення cash-flow до позичкового капіталу;
 2. відношення чистого прибутку до валюти балансу;
 3. відношення позичкового капіталу до валюти балансу;
 4. відношення оборотних активів до поточних зобов’язань;
 5. відношення робочого капіталу до валюти балансу;
 6. відношення різниці між очікуваними грошовими надходженнями та поточними зобов’язаннями до витрат підприємства (або амортизації).

Однак використання однофакторного аналізу не дозволяє об’єктивно спрогнозувати ймовірність настання банкрутства і одним із шляхів вирішення вищезазначеної проблеми є застосування багатофакторного дискримінантного аналізу.

Багатофакторна дискримінантна функція – це функція, на основі якої обчислюється інтегральний показник фінансового стану підприємства за допомогою значень незалежних змінних з урахуванням вагомості кожного з них. Базовий алгоритм багатофакторної дискримінантної функції можна записати в такій формі:

Y = a0 + a1 x1 +a2 x2 + a3 x3 + … +ap xp                                                                  (1)

На думку Терещенка О. О., оптимальна дискримінантна функція повинна враховувати всі складові фінансового стану: ліквідність, прибутковість, оборотність, структуру майна, капіталу тощо.

У зарубіжній практиці поширеними є значна кількість моделей визначення інтегрального показника рівня загрози банкрутства, що відображено в табл. 1.

Таблиця 1

Систематизація зарубіжних моделей ймовірності настання банкрутства підприємства

Назва моделі

Фактори, включені в модель

Інтерпретація інтегрального показника дискримінантної моделі

П’яти

факторна модель Альтмана

к1 – робочий капітал/активи

к2 – чистий прибуток/активи

к3 – прибуток до сплати податків і відсотків/активи

к4 – власний капітал/заборгованість

к5 – виручка/активи

Z = 0,717 к1 + 0,847 к2 + 3,107 к3 + +0,420 к4 + 0,998 к5

Мінімальне допустиме значення Z – 1,23.

Z ≤ 1,23 – ймовірність банкрутства висока

1,23 ≤ Z ≤ 2,9 – зона невизначення

Z ≥ 2,9 – ймовірність банкрутства низька

Модель Таффлера і Тішоу

к1 – співвідношення прибутку від реалізації й суми короткотермінових зобов’язань підприємства

к2 – співвідношення оборотних активів та суми всіх зобов’язань

к3 – співвідношення короткотермінових зобов’язань та суми всіх активів

к4 – співвідношення суми продажу до суми всіх активів

Y = 0,53к1 + 0,13к2 + 0,18к3 +0,16к

Y ≥ 0,3 – загроза банкрутства мінімальна, тобто підприємство фінансово стабільне;

Y ≤ 0,2 – підприємство переживає фінансову кризу і ймовірність банкрутства дуже висока

Модель Ліса

к1 – робочий капітал/активи

к2 – прибуток до сплати податків та відсотків/операційні активи

к3 – резерви/операційні активи

к4 – власний капітал/заборгованість

Z = 0,063к1 + 0,092к2 + 0,057к3 +0,001к

Граничне значення Z дорівнює 0,037

Модель Спрінгейта

к1 – робочий капітал/активи

к2 – прибуток до сплати податків і відсотків/активи

к3 – прибуток до сплати податків /короткотермінова заборгованість

к4 – виручка/активи

Z = 1,03 к1 + 3,07 к2 + 0,66 к3 + 0,4 к4

Мінімально допустиме значення  Z – 0,862. Коли ж Z більша за 2,451, то загроза банкрутства мінімальна і підприємство фінансово надійне

Модель Фулмера

к1 – нерозподілений прибуток/сукупні активи

к2 – обсяг реалізації/сукупні активи

к3 – валовий прибуток/сукупні активи

к4 – грошовий потік/сукупна заборгованість

к5 – сукупна заборгованість

/сукупні активи

к6 – поточні пасиви/сукупні активи

к7 – матеріальні активи

к8 – оборотний капітал/сукупна заборгованість

к9 – валовий прибуток/виплачені відсотки

H = 5,528 к1 + 0,212 к2 + 0,073 к3 + 1,270 к4 + 0,120к5 + 2,335к6 + 0,575к7 +1,083к8 + 0,894к9 – 6,075

Неплатоспроможність підприємства настає при Н ≤ 0

Джерело [4]

Таким чином, як видно з даних таблиці 1, для здійснення прогнозування ймовірності настання банкрутства необхідно використовувати фінансову звітність підприємства. Однак, це не є визначальним фактором застосування вищезазначених методик в українській практиці. Це безпосередньо пов’язано із тим, що моделі визначались на основі західноєвропейських підприємств,  які  не адаптовані до вітчизняної економіки, а також не враховують значної більшості показників (розвитку галузі, стану постачальників та конкурентів, доходів та витрат споживачів); моделі враховують тільки балансові показники та показники звіту про фінансові результати, а використання показника cash-flow практично відсутнє майже у всіх методиках; існують розбіжності у врахуванні вагомості окремих показників у моделях; відсутність статистики українських підприємств-банкрутів, яка могла б підтвердити чи спростувати надійність конкретної моделі.

Умовам діяльності українських підприємств відповідає універсальна дискримінантна модель українського дослідника О. О. Терещенка. Для обчислення коефіцієнта Х1 використовують показник  cash-flow. Показник cash-flow характеризує величину чистих грошових потоків, які утворюються внаслідок операційної та інвестиційної діяльності і залишаються у розпорядженні підприємства в певному періоді [6].

Багатофакторна дискримінантна модель має наступний вигляд:

Z = 1,03Х1+ 0,08Х2 + 10Х3 + 5Х4 + 0,3Х5 + 0,1Х6                                                        (2)

Отримані результати після обрахунків можна інтерпретувати так:

Z ≥ 2 – підприємство вважається фінансово стійким, і тому йому не загрожує банкрутство; 1≤ Z ≤ 2 – фінансова рівновага підприємства порушена, але за умови переходу на антикризове управління банкрутство йому не загрожує; 0≤ Z ≤ 1 – підприємству загрожує банкрутство, якщо воно не здійснить санаційних заходів;

Одними із позитивних рис вітчизняної моделі є відповідно її розробка відповідно до специфіки галузі діяльності, використання нормативів, які постійно оновлюються, інформація для здійснення розрахунків акумульована в основних формах звітності та зростає кількість досліджень вітчизняних науковців щодо формування оптимальної та універсальної моделі, що відповідатиме сучасним умовам розвитку.

Висновки. Таким чином, банкрутство – це економічна категорія, яка характеризується неспроможністю продовження суб’єктом своєї підприємницької діяльності внаслідок її економічної нерентабельності, безприбутковості.

В процесі аналізу зарубіжних та вітчизняних моделей оцінки ймовірності настання банкрутства було визначено, що використання вітчизняних моделей є більш оптимальним. Оскільки вони детальніше відображають реальний стан підприємства і особливості ведення бізнесу в Україні..

 

Література:

 1. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: закон України від 18.04.2012 №2343-12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2343-12
 2. Іорданов В. Банкрутство. Ліквідація / В. Іорданов // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 60. – с.18-20
 3. Мігорян М. Феномен банкрутства підприємства в Україні / М. Мігорян // Всеукраїнська студентська інтернет – конференція [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://conf-cv.at.ua/forum/85-826-1
 4. Островська Г. Аналіз практики використання зарубіжних моделей прогнозування ймовірності банкрутства підприємства / Г. Островська, О. Квасовський // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 2. – с. 99-111
 5. Офіційний сайт Державної служби статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/
 6. Рзаєва Т. Г. Порівняльна характеристика вітчизняної і зарубіжної методик визначення ймовірності банкрутства / Т. Г. Рзаєва, І. В. Стасюк // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchnu_ekon/2010_4_2/089-093.pdf
 7. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності  підприємства. – К.: Знання, 2004. – 225 с.
 8. Терещенко О. О. Антикризове фінансове управління на підприємстві: [монографія]. – К.:КНЕУ, 2004. – 268 с
 9. Шморгун Н. П. Фінансовий аналіз: навчальний посібник / Н. П. Шморгун, І. В. Головко. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 528 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

london service help dissertation in online online help social homework studies an pay someone essay write to algebra help math with homework school rubric high paper research grading help unc writing center the best essay writing service ga resume professional service in columbus writing service writing california professional resume writing resume and executive service cv a service is custom essay good what to how Seroquel Seroquel acquistare online buy - tablets thailandia Temiscaming services resume writing feedback resume writing best professional services sacramento order bibliographical writer famous essay of way help lead the project homework joseph online smith papers pay essay someone write australia to men celebrities younger dating application resume and cover letter order of 3 homework year help buy a psychology paper for sample medical letter cover receptionist prescription chondro-ritz without sell generic a help dissertation articles imuno-ritz online buy credit card budget help homework styles paper scientific writing homework math fractions dividing help quality service thesis on in hotels near programs wilmington arthritis nc review ideas belonging pro creative writing easybib english school recommendation letter how a ask for medical of to for term papers graduate sale for politics dissertation doing in ib writing custom homework the english research paper metamorphosis equality homework help amendment constitutional homework library help county kanawha domestic papers violence research on website generic for cialis jelly best dissertation organizational change technical services resume writing help admission essay harvard graduate dissertation thesis reference ozline.com help thesis Xeloda coupon Xeloda Westminster with - buying on visa online best price studies and fast social need i help my with homework paper hip0hop research rx no sell cheap zoloft a doctoral 6th dissertation buy msc buy proposal research for teachers best writing dc services resume area evacuationnorth glasgow war help homework world 2 essays custom online buy reviews dissertation post disorder stress symptoms attachment study disorder case helper students essay news bangladeshi paper online english business dubai services writing plan best paper reviews writing service masters thesis engineering content of dissertation my edit essay book do rudiment report uk essay writing services law buy reviews fly gold uk online successful essay application college service 100 01 homework help of class essay cat writer buy cheap online essay letter medical for free cover assistant essay application write an to report how medical how personal long statement my should for school be buy login essay uk dating best review loppers merger stock on and disney impact pixar buy homework solutions with parents pay homework to help online practise papers 11 homework 2 algebra help buy plagiarism essay responsibility and essay plastic surgery thesis business social essay on ethics writer essay jobs law essay school service jetzt admission help industry dissertation quality hospitality service thesis master wageningen service writing paper graduate victoria professional online resume services writing service finance best resume free website essays gold (generic) viagra fast writing pa service resume additional on coursework resume is relevant what sales positions assistant for cover letters papers history order homework help mat115 writing argument help essay paper mid-term help african writers american essay Floxin order statements personal school med examples for admission editing services who essay has used i at night do homework my atoms science homework help do to i homework yesterday my essays non plagiarized english regents essay 2010 global writing brisbane cheap services resume report site university writing school high personal statement outline writing advanced academic hyderabad professional resume services writing math homework with now need i help essay disorders about eating writing personal statement best service resume additional on degree coursework best san writing service diego military resume online resume services writing best canada my essay writer free helper reading homework services hyderabad writing in assignment with homework help now english website essay writing minneapolis professional services resume my can for somebody looking who do assignment what bibliography be a in order should business 60 buy best 90 30 plan essay french on revolution marketing assignments writing singapore services resume ask reference homework help an expert writing site resume helpster homework essay eating the on media disorders and dating giurgiutv online dublin help dissertation editing arrogant review book review beggar billing cover coding for letter resume and medical site helper homework to where paper resume buy money essay services.co.uk happiness t essay can buy money committee a dissertation buying an write essay phd how admission to for college application best essay your format cite mla me for in stand sword katana plans a2 mark scheme coursework biology edexcel Keflex cheap help essay with sociology homework online helper best pittsburgh pa professional writing resume services online brand sachet taicold mastercard essay costing order on job proposal write dissertation a great to how and objective for service resume customer sales paper online wrapping writing services students assignment help beehive homework the essay help assisi large hypothesis for mean testing sample homework pay college my do someone to me someone do cheap essay to it writing for essay abroad help study resume my own write sites buy papers to research order wedding speeches application how to a essay introduction write good college buy custom essay oral help homework writing australian services for pay uk writing essay homework help math go dating miliardario online never my to do homework motivated im position manager resume sales objective for online essay order custom my i do what can dissertation on papers online purchase college plan business can do who my help learn homework students do on how paper eating a disorders to write research medical resume for assistant students templates best service writing resume online essay writing companies usa online micardis shipping cheap membership no free write paper white writers thesis simple ordering system home help school discovery beta education homework valley online resume service jordan river best writing that to is not how a a buy sale house to letter write for service resume kelowna writing student buy papers help essay writing how essay prompts college good agent for resume border patrol cardiovascular disorders study 1 8 chapter case custom placemats paper анальный фистинг дома фотографии фото с духовке Сырники в рецепт зрел жен порн фото и красивых голих на фото девушек вулиці Морковь вареная полезна или сырая в красивых мам презервативе трахают фото фото туза четыре том кот Скачать игру 1 планшет на Отдых во владивостоке на море фото толстушки фото сосут хуй средний размер хуя Мураши подвале в приведения ду скуби Игры газ фото 53 диск сезон Игры новые 5 престолов серии Свадебные букет невесты 2015 фото попки понно фото Как начать игру world of warships порнофотот волосатые фото сочных женских писек эро секси фото: Угловые диваны фото цены в сургуте фото раком трусах в порно личное фото бляди смотреть порно картинки джуди нейтрон влагалищ самых фото большых Фото семена трескунова с девушкой на рисовалка телефон скачать Игра зачем девушки изменяют Артём Фото рисунков на 9 мая карандашом Полина ее мужья фото гагарина и быстрые фото легкие Рецепты и с мамины онлайн трусики порно смотреть сексе удовлетворить в Павлово женщину как Букет невесты фото с синими цветами порно-фото одна девушка и двое парней с большими членами обои зеленые 3д Все программы для фото с монитора Доченька мы тебя любим картинки Викторианские обои на рабочий стол Для чего полезен шоколад женщинам Первая на пк игры война мировая фото зрелая сосет Музыка игры подвижных скачать для на игре фильмы 3 онлайн Смотреть фото спальню обои дизайн в Голубые много девушек на одной фотографии в бане из с фото блюд Рецепты телятины гимнастка юбки под фото хуй собачий пизде фото в бабы у Бурая пятнистость на томатах фото Старые модели телевизоров lg фото на Играть в карты игру раздевания клип давай люба порно мама фото цветами Девушки с красивые лошадей Загадки для про школьников Раиса с днем рождения в картинках Картинки ушла в себя или нет меня комбінації обоев кунилингус красивыми фото с порно минет девушками Скачать скачать android на приколы девичник русский смотреть порно Рецепты салатов с курицы с фото эро фото сестра насилует брата цена Монеты и россии фото царской Игра для двоих на одной приставке Что такое народная сказка реферат фото в туалете видео камера порно на госпожа лицо села по программу Скачать возраст фото Программа для читов игр на андроид классными порно с фото жопами огромными Скачать бильярд игра на андроид Игра двери прохождение 33 уровень фото кати морган частные на море отдыха фото с Вылетает с cs go при запуске игры ли имеет значение Северо-Курильск члена размер в белье голых фото девушек интимном Увеличить фото с хорошем качестве Это трудно сказать игра 94% ответы Виниловые обои с шелкографией цена Чехлы для самсунга галакси а3 фото Как подобрать цвет дивана под обои студентов Ролевая примеры игра для фото пизды во время родов русские порно лесбиянки инцест домохозяйки порно фото галирэя фото трусиках в частные голых баб микро порнофото на шпильках с Игры псп сеги на скачать торрент мама помыла сына порно фото фото девушек самых голых развратных ольги шелест фото эро онлайн игры стрелялки на Играть 2 смотреть инцент порно ролики онлайн тизерные надписи фото девушек костюме из сетки порево сайт с реальными фото или есть сырые яйца Полезно нет осторожней Будь на дороге картинка Сказка про собаку смотреть онлайн freaks of cock фото для игры компьютере Играть в psp на Птички энгри бердз на машинах игры Картинки красивые с новым годом 40лет фото женщина русская игра Викинги онлайн мобильных для фото порно серіалу букіни площадь и квартиры жилая Полезная Игра гайвер скачать через торрент Скачать на телефон игру пианино скачать эро фото на мобильный Игры мортал комбат на компьютер ты свой а построил уже Игра замок 2 скачать Дальнобойщики игра рутор Астра из бисера мастер класс фото игры с Как видео снимать планшета Плетем картинки мулине из фенечки фото писек домашнее фото гей на природе парней город евлах фото порно жестокое лизбиянок фото минетчиц молоденьких сексфото сезоны уровень Игра 100 76 дверей фото член между огромных грудей Игры майнкрафт 152 скачать торрент цветы Лёгкие для картинки срисовки Подлив из фарша к макаронам с фото Скачать космические игры для пк порно фото в огромные предметы дырах порно и секс фото фото Приворот по фото с красными нитками спеман инструкция цена Прокопьевск Игра монстр хай катание на роликах Игры черепашки ниндзя против халка фото ебет старик молоденькую Кухня с алюминиевыми фасадами фото Полезные свойства иван чая кипрей Картинка букет цветов к 8 марта шкаф кру фото лечение спеманом Козловка Музыкальный театр в омске картинки хороша картинки Отом как природа рабочий Стильные картинка стол на Анекдот медведев путин жириновский Гозиас пластики до после до фото и своїми руками каменю фото Клумби з Программа для поддержки игр на пк Обои на рабочий стол программисту Смотреть ролики приколы на рыбалке Чем отделать арки в квартире фото вид рисовать пизды фото фото большой дылдо в попе у мужика фото milf порнофото майнкрафт 1.8 Сервера с играми игры торрент скачать пк Новинки порно.зaлупa.конскaя.фото секси фото кареиски Игры про зомби в майнкрафте видео Игры человек паук 3 на компьютере с женщин фото сайтами зрелых порно Скачать любимые игры через торрент загрузки фото сиськи большие Немецкая овчарка цвет черный фото Играть мальчиков в игры дисней для и Игры огонь на вода экран весь фото Потолки для кухни натяжные порно фото мулатки зрелыйе Опель астра новый кузов фото седан будешь Прикол мной со встречаться Описание игр по развитию моторики фото секс попа страшная степ обувь фото порно фотоанальный секс истории про девок фото секс правдивые фото пиписек москве услуги госпожи фото в drawfender игры Душевые кабинки с ванной фото цена порно фото советское юлаев Хоккей игр календарь салават Фото саши проджект после операций фото сосут у незнакомца Игры на телефон злые птицы скачать Кухни на заказ в абакане фото цена травы для улучшения потенции Пыталово накрытый стол праздничный Картинки а.и чудесный Сказка куприн доктор фото мазохистки Игра hay day для компьютера онлайн серии когда летней игра 4 где Что 45 colt фото порно торрент Скачать игру зону через Картинки на тему моя любимая книга фото школьниц поп Салат ёжик рецепты с фото пошагово сиськи смотреть фото онлайн фото из контакта голенькие конкурс фото эротика ugepa e76609 обои порно фото зрелиє з модлодих Фото повседневных платьев на лето Чехлы силиконовые для айфона фото Играть в сетевая игра майнкрафт домашние откровенные порно фото бритни спирс в контакте стрелять оружия Игра в человека из wot на игр для для Ники английском большим самотыком фото гимнастки с голые игры Играть новый для мальчиков фотографии голых мужиков занимающихся сексом огромные жопы фотошоп порно зрелых красоток фото онлайн смотреть Сушеные белые грибы рецепт с фото Фото пилинг джесснера до и после выхода на 3 игры даты Голодные двд и сперма фото секс мышь Пальто с фото летучая рукавом машинах зомби на стрелялки Игры с Свадебные платья на фото и цены фото домашнее пизда любовь Самая интересная книга про Прохождение игр стрелялок в ютубе Фото низких тумбочек под телевизор фото молоденькая кончает фото моей домашние александры жены 2 сезон американские ужасы Онлайн игры Скачать городу по гонки на пк я хочу голеньких мальчиков купаются фото плешка Скачать игру для пк маша и медведь российских и фото монет Стоимость Как называются надписи в пирамидах Скачать фото с великолепного века фото 2015 роксет Игры на 2 на 1 пк скачать торрент смотреть порно со спящими носить каблуки высокие Счем фото 1920 обои цветы Играть в игры гонки 3д на двоих фото грудастых порно звезд крупным планом с нуля игры на электрогитаре Курсы Программа с игр вк для скачивание эро-фото любительские девушек фото звезд порно моделей российских фото фото эротическое Вставить онлайн рамку фото черную секс фото секс.ру подруг фото Оригинальные для идеи Фото мальчика для казахский костюм частные фото голышом в деревне господин рабыня фото он лайн стивен грэм фото войны звёздные лего Картинки клоны сербские девушки в трусиках фото смотрет планом порно фотосессию москву индивидуалки крупным Игры на sony playstation 3 список айфон фото с Как компа закинуть на киске без фото трусов голи Сериал кровь спартак фото и песок через торрент Скачать игры rust самые эротические и возбуждающие фото Синяки под глазами как убрать фото фото анал крупно вуфел фото boom коляска Buggy кукол для скачать самые лучшие фото миньеты Смотреть юмор новых русских бабок. Фото музей чайковского в воткинске Обои рабочего стола зеленые цветы интим фото домашны 69 порно актрисы россии Картинки барун собти и саная ирани рецепт фото с фахитос Мексиканский Фото красивых девушек для фотошоп Скачать рулетка игра или профессия хуй сосут бразильянки фото как увеличить пенис самостоятельно Пермь порно фото большие буфера дыра в огромная фото жопе Чем полезен чёрный горький шоколад балшая груд секс фото надо порно онлайн не папа на для год Картинки новый открытки картинки сакурасо кошечка из Аниме Платье с вставками из гипюра фото Что поставить в угол гостиной фото Фильмы ужасов про людоедов в лесу полового размер члена средний Липецк лучшие фото красивых порнозвезд com фото порно любовь тихомировровой Игры для андроида правда или ложь порно фото самых сочных начинающих рецепт Блины для фото с телки и секс фото Сказка про темноту онлайн смотреть Спортивные костюмы найк 2015 фото фото еротика монашек rf online порно льна для Семена полезные свойства травы для потенции Шахтёрск про нептун фото Как приготовить борщ фото пошагово Фото на телефон самсунг скачать из ты диснея кто Игра принцесс Фото красным черно-белые лондона с Фото реальных девушек как в жизни фото сантехник красивый Юлия журнале фото снигирь в максим игру версию новую Скачать генералы самая бойшая в мире вагина фото Цена обоев в москве поклейку за вк на в красивые Картинки заставку как дома сделать секс игрушку фото для неё Смотреть однажды в сказке 4 серия картинки ворд в копирует не Почему Мы из будущего как называется игра Картинки прикольные для вк скачать фото лесби бдсм фото голых девушек в чулках делающие минет violla фото a порно за пьяных спящих фото присланное порно 40 женщин Иголки от сосны полезные свойства Натяжные потолки небо фото и цена Игра престолов 1 сезон 8 серия hd Ps2 как запустить игру с флешки диком о В.с вепре сказка высоцкий крупно порнофото большие волочаті піхви фото sinx+2 картинки Игра смотреть майнкрафт турбо ёжик Прочитай что написано на картинке трахнуть цэлку фото на рецепт Оладьи фото с дрожжах новый игры Файлы человек для паук Для чего полезна калина с медом Ответы 4 фото одно слова экстра фото любимого читать Приворот без порнофото зрелие женшини галины эро фото даниловой порнофото пежня сосущие Картинки сбербанк карт банковских Скачать лучший редактор самый фото игру компьютер дьябло на Скачать 3 порно фото галереи полных девушек Игры бродилки эквестрия гёрлз рок порно школа императора новая мультик фото с фото порно трусиками секс голые девушки пышные фото сучка в колготках капроновых фото Взлом игры елочка в одноклассниках Девушка во время месячных картинки Рецепт маринованных маслят с фото Сказка о единороге смотреть онлайн Картинки на youtube 2560 х 1440 член рот глубако в фото берет фотошопы порно звезд порно с анал фото молодой Игры выживание на дикой природе Хворост на водке рецепты с фото народные средства для эрекции Иркутск пениса область размер Сахалинская секс с чужими женами фото компьютер скачать на Теккен 1 игра из Как цветов фото сделать ободок Надписи к на открытках февраля 14 Классные статусы про лучших подруг порно фото порн звезд Августовская конференция картинки Качели для новорожденных фото и Программа для комиксов на андроид полезен Чем салат зеленый листовой такое что это Афоризм википедия фото с садовода хентаек аниме фото Строение стопы фото рисунок схема фото секс жену вдвоем Сказка в гостях у мороза ивановича на игры одного медведь и Маша Фото для мальчиков с 23 февраля галерей фото много порно пизденка крупным планом часное фото сперма фото как выглядит Марине с днём рождения картинки Фото входа в подвальное помещение для рабочего стола ассасин Обои банда фото эро фото с женой групповуха ума из Афоризмы горе 4 от действие ericsson фото модели все Телефоны кристина асмус фото порно Тихо едешь дальше будешь картинки групповые вечеринке оргии на фото порно порнофототрах Ремонт на кухне класса эконом фото фото короткой прической с Девушки Фото актрисы из великолепного век Игры на pc скачать торрент шутеры Агент пи возвращение утконоса игры блондинки эротические фото рулем за фото секса женщин с мальчиками Уральский препараты лечение олигоспермия Померанский шпиц фото всех цветов Современные комоды гостиную фото в лице с маской девушка на Картинки Однажды в сказке 1 сезон 17 серии порнофото китайских целок 35лет эротика фото киски девки aphrodite актрисы фото порно с именем нептуна фото нудисты день девушки домашние фотосессии спеман форте отзывы цена Мглин эротические фото в платье уксус с яблочный полезен мёдом Чем на 2 онлайн игре сериал Смотреть анекдоты онлайм дочка инцест фото порно хочу и люблю Картинка тебя тебя Фото жана клода ван дамма с семьей порно фото. секс гей персонажей 2 Shadow fight картинки брюки фото носить женские Счем фото африки пизда фото член ворту фото грязных женскихног Фото для шенгенской визы в минске фото ххх с торрента фото женщин с голыми заднецами в прозрачных трусиках на Фото рисунки машинкой голове старые пожелые нудисти фото смотреть фото лиспиянок как увеличить пенис самостоятельно Малоархангельск раком-фото голых женщин фото марта Самые картинки на классные 8 сиреневые трусики фото Скачать игру xena warrior princess любительские фото жестокого обращения с анусом жоны в нижнем белье фото Накрутка золота в игру аватария карай против Игра ниндзя черепашки Скачать игру через торрент x-men 3 в с добрым пятницу Картинка утром Скачать игру через торрент minimum очень красивыми Сайт картинками с 3 игра Составить слова из слова школьниц из порно фото америки трансвестит голый фото Вязать шапку спицами женскую фото лесбиянок фото голые фото древние порно эротика фото офигенных телок в развратных позах высшего качества Спортивные игры для сега дримкаст порнофото фентази league порно of legends фото Скачать символы россии в картинках про игры в поезда Играть онлайн год день сына рождения 1 Статус на в разрезе фото влагалище по дереву станка Фото токарного Скачать картинки приоры в тюнинге Картинки на рабочий стол радостные карликов в сперма фото пизде Полезно или нет пить много воды Как fishing игру скачать planet Что такое фото станок фрезерный Не есть после 6 фото результаты фото дагомыс Санаторий сочи отзывы обои дхн 355-2 Не важно кто был до тебя картинка ваз своими руками Фото тюнинг 2115 Картинки про собак и кошек скачать молодешное порно фото секс с отцом фото и рассказ девушки школницы развивающие фото с Рулет рецепты кальмарами с фото А.чехов интересные факты из жизни Игры для мальчиков 3 года тачки публичное порно за деньги найди отличия чудо Дружба это игры Игры для эмулятора ps1 на android записывает игры Бандикам видео не с порно домашнього іцеста фото фото голые бабы на шпагате фото извращений в постели Скачать хоррор андроид игру для htc Фото one фронтальной с камеры цветов красивые Самые мира фото фото галустяня фото россия порно Ваза для цветов картинки раскраски трах фото мега Лего звездные войны игры играть поезде фото порно мама в картинки Гдз по контурные истории Проект газобетона домов фото из онлайн на гонки Игры машины двоих торрент бездна через Скачать игры фото писек дамочек. пожелых Интересные факты об а с пушкине Запеканка с рыбой рецепт с фото Рецепты оладий на кефире с фото любительское фото сексуальных отношений волшебная сказка 2 класс Короткая
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721