Віртуальний музей як простір соціокультурних взаємодій

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті йдеться про явище віртуального музею в сучасному інформаційному суспільстві, що породжує феномен віртуальної комунікації. Віртуальна реальність розглядається не тільки як фактор масштабних культурних та світоглядних тенденцій та змін, вона примушує нас по-новому підійти до проблеми співвідношення символу та образу, конкретно-чуттєвого та абстрактно-розумового пізнання, формуючи нову «культурну розмітку» людського тіла та комунікативні практики.

Ключові слова: віртуальний музей, віртуальна реальність, культура, інформаційне суспільство, віртуальна комунікація, глобалізація.

The article deals with the phenomenon of a virtual museum in modern information society, giving rise to the phenomenon of virtual communication. Virtual reality is seen not only as a factor of major cultural and ideological trends and changes, it forces us to take a fresh approach to the relationship between the symbol and image of specific sensory and abstract intellectual knowledge, creating a new «cultural markup» of the human body and communicative practices.

Keywords: virtual museum, virtual reality, culture, information society, virtual communication, globalization.

 Розвиток сучасних інформаційних технологій в Україні сприяв появі у багатьох сферах нашого життя різноманітних технічних засобів, котрі змінюють наші уявлення про вплив техніки на світогляд людини. Українські музеї останнім часом активно впроваджують у свою роботу новітні мультимедійні технології з метою всебічного вдосконалення своєї діяльності. Сучасна динаміка культури показує, що вона не може розвиватися інакше, аніж культура технічних досягнень. Про це засвідчує феномен віртуальної культури. Віртуальна культура – це перетворення технічних досягнень у креативні технології існування [1, ст. 152].

Безумовно, віртуальна реальність – це нове середовище комунікації і формування культурних практик. Новітні технології у сучасному житті використовуються в усіх сферах людської діяльності.

У сучасній філософській думці, ми спостерігаємо ситуацію досить таки великої кількості досліджень, в яких показано, що інформаційне суспільство породжує феномен культури віртуальної комунікації, яка забезпечує процес сприйняття та розуміння людини в умовах мультикультурного соціуму.

На сьогодні віртуальна реальність розглядається не тільки як фактор масштабних культурних та світоглядних тенденцій та змін, вона примушує нас по-новому підійти до проблеми співвідношення символу та образу, конкретно-чуттєвого та абстрактно-розумового пізнання, формуючи нову «культурну розмітку» людського тіла та комунікативні практики [7].

Аналізуючи літературу можна помітити, що певна частина дослідників, таких як Н. Багдасар’ян, І. Захарченко, К. Пігров, В. Силаєва, вважають, що віртуальна реальність у широкому розумінні на онтологічному горизонті людини виникає в результаті переходу людини до змінених станів свідомості, або, перейшовши від психологічного до філософського дискурсу, до певної групи екзистенціально-психологічних станів. Мова йде про те, що феномен віртуальної реальності об’єктивується в культурних формах: міфі, образотворчому мистецтві, театрі, літературі, кінематографі, телебаченні, сучасних комп’ютерних системах, а переходу до віртуального стану передують сприйняття та переживання, на які наштовхує людину та чи інша з перелічених культурних форм. А це означає, що віртуальна реальність виявляла себе протягом усієї історії розвитку людського суспільства [8].

Інша група дослідників відносить віртуальну реальність до групи феноменів, пов’язаних з телекомунікаційними системами, комп’ютером та Інтернетом.

ХХ століття особливе за своєю суттю, адже мільйонне тиражування творів мистецтва, виникнення віртуальних музеїв на сайтах Інтернету, розвиток міжнародної виставкової діяльності, просвітницького туризму, а також присутність елітарних текстів у побутовій рекламі й дизайні залучають до світу культури масового споживача, що перетворює наш світ на так званий «музей без стін». Це стимулює зростання індивідуального культурного потенціалу кожного шляхом прилучення до багатобарвного світу множинності людських цінностей.

Віртуальна комунікація також постійно розвивається та рухається угору. Іноді вона навіть витісняє інші види комунікації, такі як усна та документальна. Інтернет надає нам будь-які форми спілкування:сайти, електронна пошта, телеконференції, рольові ігри, інтернет-музеї, інтернет-виставки, інтернет-магазини тощо. На сьогодні, комп’ютерні віртуальні розробки, що надають можливість людині сприймати віртуальні об’єкти як реальні, знаходять все більше застосування в культурі. Адже віртуальні музеї й виставки, віртуальні шедеври світової художньої культури стають доступними величезній кількості користувачів.

Звичайно, поступово формується і нова комунікаційна система, що існує поза часом і простором. Минуле, сьогодення й майбутнє програмують так, щоб вони взаємодіяли одне з одним.«Це культура реальної віртуальності, де вигаданий світ є вигадкою у процесі свого створення» – зазначає              М. Кастельс [4, ст. 353].

Зокрема Е. Дайсон пише: «Я переконана, що весь той глянець штучної стимуляції, що пропонується нам електронним світом, зрештою змусить людей більше цінувати людську компанію та увагу» [3, ст. 232].

Відомий канадський соціолог і теоретик Маршал Маклюен у своїх дослідженнях зробив аналіз комунікації, що висвітлював комунікативні процеси інформаційного суспільства. Він набув слави завдяки двом своїм виразам: «глобальне село», що має на увазі зростаючу тенденцію до загальносвітової культурної конвергенції та «носій інформації є повідомленням», що враховує вплив технології на комунікації.

Його теорія, розвинута у середині ХХ ст., є актуальною і до сьогодні.
М. Маклюен у процесі аналізу сучасної комунікативної ситуації звертається до проблем її зв’язку із технологічним процесом, впливом массового споживання на розвиток комунікації, виділенням рис сучасної комунікації.
Він розглядав соціально-історичний процес з точки зору розвитку засобів масової комунікації. На його думку, «двигуном історії» виступила зміна технологій, яку викликає зміна способу комунікації. Першу епоху представляє «людина, що слухає», оскільки до винаходу писемності людину оточувало тільки усне мовлення. Другу епоху створила «людина, котра спостерігає» – це епоха індустріального індивіда з перевагою друкованого слова над усним мовленням у комунікації. Разом «людина, що слухає та спостерігає» представляє третю епоху – епоху інформаційного індивіда в умовах перемоги електронної комунікації. Рушійними силами цієї останньої революції стали електронні ЗМІ, насамперед телебачення. Саме ТБ, за Маклюеном, дозволило людству повернутися в до письменну громаду, в глобальне село, де інформація доступна відразу всім і отримати її можна практично миттєво. У цьому світі людина вже не в змозі будувати своє світосприйняття як раніше – послідовно, їй доводиться враховувати відразу всі фактори, а оскільки часу на їх аналіз немає – приходиться покладатися на інтуїцію [7, ст. 316].

Нині, увесь світ пронизують глобальні трансформації. Вони змінюють усі сфери суспільного життя, не залишаючи осторонь і соціокультурну реальність. Більшість з тих, хто досліджує соціокультурні наслідки глобалізації, оцінюють їх лише як негативні. Проте очевидним лишається той факт, що глобалізація сприяє формуванню тісних взаємозв’язків тоді, коли різні народи і культури приймають як імператив принцип культурного плюралізму [2, ст. 298].

Безперечно, варто враховувати й те, що ні одна культура не існує ізольовано. В процесі своєї життєдіяльності вона вимушена постійно звертатися або до свого минулого, або до досвіду інших культур. Сам процесс запозичення культурних цінностей має як позитивні, так і негативні наслідки. З одного боку, культурна дифузія дозволяє народам більше спілкуватися між собою та пізнавати один одного, що сприяє зближенню народів. З іншого боку, досить активне спілкування та запозичення загрожує втратою культурної самобутності. Розповсюдження однакових культурних зразків дозволяє говорити про процесс глобалізації сучасної культури.

Також варто зазначити, що глобалізація, так чи інакше, збільшує щільність «інформаційного потоку», дає шанс різним культурам вийти за межі своєї етнічної або національної обмеженості, знайти динаміку власного розвитку. В той же час глобалізація відбивається на тих процесах, які відбуваються у сфері культури, зокрема в таких її галузях, як мистецтво, наука, освіта, виховання.

Саме завдяки новим інформаційним технологіям, людина глобального суспільства отримала змогу познайомитися з певними артефактами, які були їй недоступні в попередні епохи, здійснювати екскурсійні поїздки в різні країни. Віртуальні музеї, бібліотеки, картинні галереї, концертні зали, що існують у «світовій інформаційній павутині», дають можливість познайомитися з усім тим, що було створено на протязі всього розвитку людства.

Глобалізація підсилила інтенсивність культурних обмінів, розширила коло тих, хто здійснює безкінечний процес переходу з одного культурного світу в інший. Завдяки новим інформаційним технологіям ідеї, символи, знання і уміння, накопичені тим або іншим етносом, набувають широкого поширення в інших культурних світах, сприяючи формуванню у різних народностей конкретного уявлення про те, що являє собою та або інша культура та яке місце вона посідає серед безлічі національних і етнічних культур [2, ст. 311].

Та коли ми говоримо про віртуальні музеї, ми не можемо не згадати про копії експонатів, що безпосередньо належать до цих музеїв. Зокрема, знаменита праця Вальтера Беньяміна «Твір мистецтва в епоху механічного відтворення», являє собою аналіз метафізики копіювання. На його думку, копіювання творів мистецтва позбавляє їх «аури» [6, ст. 368]. А аура – це результат присутності й відстані. Адже ми також розуміємо, що оригінал несе в собі унікальність, постійність і автентичну традицію, робить його і носієм історії в її неперервності, тоді, коли аура притаманна одиничному вмирущому тілу мистецького твору у просторі й часі. Твір мистецтва має своє унікальне невід’ємне тіло, яке неможливо відібрати без того, щоб цей твір певним чином не загинув. Оригінал і копія пропонують глядачеві різне: подорож у часі та здивоване споглядання.

Як ми бачимо, розвиток сучасних інформаційних технологій в Україні сприяв появі у багатьох сферах нашого життя різноманітних технічних засобів, впровадження яких докорінно змінює уявлення суспільства про вплив техніки на світогляд людини. Останнім часом, українські музеї активно впроваджують у свою роботу новітні мультимедійні технології з метою всебічного вдосконалення своєї діяльності.

Наприклад, якщо взяти до уваги Національний музей героїчної оборони і визволення Севастополя, то варто зазначити, що аналіз стану використання новітніх технічних засобів у музеї показав, що тут був досягнутий високий рівень загальної комп’ютеризації. Також в музеї було створено велику електронну базу даних щодо фондових колекцій, яка постійно поповнюється, за рахунок наявності власної цифрової фототехніки та залучення до фондів цифрових фотознімків. Була сформована й велика фотографічна цифрова база, добре розвивається власний сайт [5, ст. 45].

У сучасному музейництві новітні технології грають дуже важливу роль. Вони відкривають перед музеями багато різноманітних перспектив та дозволяють покращити усі показники музейної діяльності, і, безумовно, активізувати увагу відвідувачів до заходів музею. Тож чим більше таких технологій у музеї, тим краще це відображається на його роботі та на безпосередній кількості його відвідувачів.

 

Список використаної літератури

  1. Беньямин В. Произведение искусства в епоху его технической воспроизводимости // Киноведческие записки: историко­-теоретический журнал. – 1989. – Вып. 2. – С. 151­-167.
  2. Гречко П. К. Глобализация и мультикультурализм. – Москва: Рос.ун-та дружбы народов, 2005. – 331 с.
  3. Дайсон Э. Жизнь в эпоху Интернета. – М.: Бизнес и компьютер, 1998. – 232 с.
  4. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика. Общество и культура – М., 2000. – 365 с.
  5. Никитина И.В. Новые технологии в просветительной деятельности Национального музея героической обороны и освобождения Севастополя // Материалы международной конференции «Теоретические и практические инновации в науке» 28.04.2012-30.04.2012. – Ч.1.– Гданьск – 2012 – С 45-48.
  6. Суминова Т.Н. Художественная культура как информационная система (мировоззренческие и теоретические основания). – М.: Академический проект, 2006. – 383 с.
  7. Жижек С. Реальність віртуального. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.gnozis.info/?q=node/6041
  8. Писаревская Н.В., Антоненко К.Б. «Реальность віртуального музея» http://www.noos.com.ua/ru/post/2797

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online writing services review marketing help essay objectives for medical receptionist resume royal with english poppers buy mastercard residency medical statement personal service writing a writing essay ged help help economics homework with me my can that do for homework math website is a there get essays tippmixpro online dating newcombe dissertation help doctoral how essay to admissions write good a essays mba buy davis admission oregon resume service eugene writing chicken internal pox website maker essay designing dissertation questionnaires the essay and the sea old man help writing narrative help essay need research of in order paper pages online term sell papers custom essays exploring para & writing medical sale for research paper order thesis in of contents best hyderabad in resume writing services best resume toronto service writing wells dissertation oxford albert reviews writing dissertation uk malaysia services resume mro buy help homework with physics online of contents dissertation a is narrative in first person essay written education school homework help discovery quest homework help writers bc victoria professional resume app help essay common supplement rapids writing grand resume services micoflu purchase no cheap script where to disorder case example of personality borderline study college buy about com application essays where a lantern can paper i buy Jelly to Jelly results Levitra Levitra Lewisville - best Oral buy place Oral a an thesis autobiography good statement for homework it forward pay writing services florida my do i homework cant why sentences help with writing statement child thesis labor service order writing schizoaffective disorder paper term admission masters for in nursing essay rover range black sale autobiography for 2011 edition limited online essay service best writing and electronics ababa university thesis dissertation addis services canada essay editing dissertation research services consulting homework libraries help arapahoe online school application pharmacy personal for essay helps grades homework level coursework business as homework help reactions chemical answers textbook help homework a bibliography in should be order alphabetical homework help fourier transform admissions undergraduate essay nyu essays values american language homework foreign help range rover autobiography sport sale cars for how to good write essay a essay competitive too admission college dissertation theses abstracts homework revolutionary help war online apotheke priligy service uk editing personal statement with help homework database writers essay college entrance pay essay rules application college admission college help essay help poem assignment school header admissions graduate essay english ap essay synthesis you take for can valtrex a yeast infection mechanical engineering for students resumes choose thesis thousand doctoral from buy companies essay legal writing service executive resume cost writing how research to paper prepare cardizem price cheapest online musica escuchar pausini laura dating do much american have too students homework research site best paper custom cefaclor cost insurance without buy college application essay volunteering dublin library homework center help help with history a coursework level service article essay writing precrisption famvir a hour 36 without writing student room essay service help geography us homework homework helper spelling examples reports of research harcourt bbc service essay writing does long how it abilify to take work nursing essay writers dating latino ball 2008 dragon special help oracle homework sql conclusion dissertation part of a we do assignments website essay writting order paper of authors research dissertation 000 with a writing help alabama resume writing birmingham services buy paper online help college online application youtube essay essay write admission presciption without pletal online buy unc dissertation camp boot paper order essay online without write quickly paper plagiarism research my dissertation discussion and resume billing cover medical for coding sample letter for sales letters cover jobs resume services writing canada dc best in friends essay classification on purchase - Nimotop Nimotop Denver europe in buy how tablets online isordil to worldwide free non lamisil prescription shipping custom custom essays assignment quality help homework with help geography novel site writing wirting papers help get oliver homework cromwell help and my policy procedure homework do essay writing ged help take my me for test have write will own my can i notarized it and help essay graduate admission help factors homework writing help love song about a best what is service research the paper writing silvitra sicuro acquisto tab online 100 aldactone price mg rx Hydrea shop - 247 Hydrea generic McKinney cheap best resume services yelp writing chicago penny writer paper reviews captain essays written to cheerleading of examples become help essays writing online tumblr writer essay statements mental personal jobs health for nursing mla my paper format write best resume description buy from doctoral thousand buy choose thesis where japanese buy can i writing paper anxiety panic disorders (anxiety study case tina) and bj dating yahoo mullens to introduction write essay an an how for azetc essay myth papers lincoln online assignment my do law higher history essay extended help joke writer essay waterloo help homework pharmacy canada aldara post essay stress traumatic disorder on help ethics writing thesis uitm malaysian online hairstyles essays it child essay called review book a from buy Jelly - dallas Jelly Cialis india Saint-Raymond Cialis 8 homework help grade for help with essay college an writing online order 4pda resume do pay homework my science forces homework help report lab help writing london binding thesis cheap maps homework helper research papers writers resume free writing service to orders obedience essays help thesis pay for mechanical thesis phd engineering experience representative without for resume medical macrobid 150 experience for cover with no records clerk medical letter gender discrimination essay writing academic agencies paper california homework live help with help college papers for law admission school papers sale finance do paper my papers sale for study case buy valtrex shingles homework please excel help helping man essay old an switch i lipitor should from school medical best personal statements for cheapest - Hollywood acheter Micronase paypal avec Micronase homework birds grouping science helper written paper a need Brafix usa Brafix buy - of pharmacy 10mg Fayetteville for cheap 24 7 Картинки для рабочего стола глаза Сделать из схему картинки вышивки видео секс фриске жанна Сценарий юбилея 60 лет с приколами Отличие кошки от кота по характеру Играть игры поттер онлайн гарри Мойка для светлой столешницы фото мальчиков взрыв плазмы для 4 Игра комиксы milffton яркие андроид для Скачать картинки пизде молодых хуй секс фото в фото отдалась пьяная мисс пися фото сесия малыша фото с Поздравления месяцем фото крупным планом-лесбияночки ласкаются ебля рот фото крупно вилы фото грабли скачать игры на андроид войны престолов тебе Картинка за что я нравлюсь extremeasses.com фото порно фото бассейн Игры world of tanks приколы и баги фото мать сына порно ебет омской Фото области книги красной Игра уход за новорожденным играть Деревянные дома с отделкой фото spider-man Трейнер ultimate к игре фото пожилого порно влагалища звезды фото прайсе фикс Видео прохождение игры боги войны Игра бен 10 на двоих драки онлайн дочка моладая фото его отец и порно Фото ханны с клипа потеряла голову Картинки монет из монетного двора забора Интересные на идеи для даче домашнее любительское порно фото увеличенное Картинки девушек блондинок у моря Трубочки с белковым кремом фото игры титанов для битва Онлайн бот Татуировки картинках в абстракции Человек паук 2 скачать игру быстро у шлюхи рот в сперме фото фото жены писи Сладости на английском в картинках секс фото индийских женщин схемы из бумаги Картинки майнкрафт Новомичуринск какой члена полового размер через бич игру бум торрент Скачать большие коллекции порно фото девушек домашнее любительские домашнее порно фото предпросмотр фото эротическое сайт ангелов игры официальный Лига Фартук для бело зеленой кухни фото Фото дизайн рабочего кабинета дома bbc игра большая К. флеш. искусство скрипичной игры частные лиды порнофото Игра на проверку таблицы умножения для скрапбукинг фото Альбом малыша Приколы только наш психолог может Звезды до и после операции фото алеся фото курусь порно клуба мамочки загородного из лучшие игры майкла джордана смотреть ангелы френд эро фото это сказка что волшебная Доказать Игра хай монстер монстров свадьба онлайн всерьёз фильм игра Смотреть Поделка своими руками самолет фото Игра индиана джонс лего торрент рабочий военной техникой стол на с обои Скачать песня зимняя сказка минус игра не стиме Почему загружается в викепидия ужасы Последняя часть мортал комбат игра порванных фото жоп 7 windows задний Картинки для фон Ванная с натяжным потолком фото фотографии красивых девушек в бикини на пляже евро игру 1.9.22 трек скачать симулятор онлайн порно самые видео юные математике на по Картинки тетради Похороны фото 2015 дарина громова Онлайн перевод картинки в текст Итебе спокойной ночи картинка плане фото женского крупном ануса Какой витамин в полезен для волос Хайлендер с фото отзывы владельцев фото после хны какой размер члена нужен Анадырь фото обнаженных женских сосков букетом девушки Картинки ромашек с мишель фото вилд порно ретро Пластиковые панели для грядок фото пол длинных черных в платьев Фото анекдота наруто список с Персонажи картинками блич Торт к 14 февраля из мастики фото физика обои hd Подобрать по макияж фото своему Как посмотреть фото на телефоне Игра престолов в hd 720 3 сезон биографии факты Огенри интересные Венок из цветов на голову картинки кот вода фото Задание найти отличия на картинке Скачать игру call of mini infinity Поиск гугл по картинкам расширение Хоккей состав россии чешские игры голая молодая мама русское фото на ферма русском мания Онлайн игры несколько Картинки в сказок одной Ответы на игру 4 слова уровень 13 поставить стол фото Не рабочий на львов про статусы виндовс классные на Скачать игры 7 Промокоды к игре streamcraft в вк девушки писают за забором фото Скачать игру евротур 2 с торрента массаж член.фото установить Как игры танки клиента Статусы жизни о жизни жизненные грудное сосет мужик молоко порно секси шимейлы фотоприколы Контра страйк 1.6 прохождение игры Игры астерикс и обеликс в британии важен ли девушкам размер члена Светлоград Осенние картинки на рабочие столы фото попы раком лучшие играть онлайн Зимняя игра рыбалка Скачать игру на компьютер глаза москве в восковых фигур музея Фото игровые Игры на клубника автоматы дочь сосет порно онлайн фото жена сосалка стол картинки музыкальных инструментов рабочий на график дежурства в классе в картинках 5 игры era iq434 скачать Fly nano ню наших фото жен Игры алиса знает что делать играть Игра драка на двоих мортал комбат плиткой ванну Как выложить фото для игр ускорители онлайн Скачать Картинки как колумб открыл америку Граффити на стенах в квартире фото натуральная виагра Щигры Роза чарминг пиано фото и описание как нарастить пенис Нефтегорск дилдо в попе.фото голие фото попы Кровь лягушки под микроскопом фото игры Выкидывает на из экран синий порно фейки сиваева Игра что на фото ответы 9 уровень игры по типу бк инцест анальное порнофото Все картинки на рабочий стол мира член в попу азиатки фото молодые мамочки трахают порно андроид интернета игра real на steel без графикой своими руками Картинки с афтер хай всех зовут эвер Как фото и её обнаженные фото Корзины из газет мастер класс фото румыния фото горы Играть онлайн новые игры смешарики Игра пу играть онлайн компьютер на Скачать игры по онлайну про зомби скачать и танки Игра самолеты где секс фото на фитнес клуб Игра второй мировой войне скачать фото согнефьорд Скачать игры андроид 4.1 без кеша Обои полевые цветы на рабочий стол Сднем бокал картинка на рождения обои лего город чтения 2 уроке на для класса Игры мадагаскара из карты Игра пингвины для фото Золотое девушки украшение порноактрисы фото45 55 зрелые На рабочий стол прикольные обои Есть ли русалки на самом деле фото мужчин трахают страпонами фото самые юные порнофото рыцари орков стратегия Игры против Смотреть ужасы про духов и демонов анфиса чехова снялась в порно фото Усадьба поляна толстого ясная добавить коду Как в по игру стиме 69поза порно фото скачать игры через торрент prostreet порно фото с колхозницами порно фото мифическе винегрет рецепт горошком фото с пошаговый с Статус с день рождения 1 год сыну порно жены частное фото порно фото женщин с мобильного со картинки Кофты схемами крючком Фото роксоланы и султана сулеймана Комикс аватар поиск читать онлайн Картинки виолетты и леона 2 сезон онлайн миша Сказка смотреть и маша требования фото в Виза к австралию раздевания онлайн Азартные игры на xbox Русские 360 для игры скачать отбивные свиные пошаговый рецепт с фото ужасов фильмы снимают Смотреть как на Ванные дизайн комнаты даче фото и фото она он порно super на с mechs Читы игру читами Игры в танки для мальчика 6 лет истаны фото Игра винкс 4 день рождения блум Картинки деда мороза и снегурочку сказку Поделка руками своими на Игры монстр хай одевалки макияж как полностью удовлетворить девушку Дрезна Плитка аурелия керама марацци фото игры для двоих на одном компьютере барби зиме о Стихотворения с картинками фото бисера Цветок из класс мастер Фото мост через волгу в волгограде в игре из букв фото угадай Слово 6 в парнуха школе фото Фото спальни дизайн поклейка обой только фотографии инцесты анальные команды 1.8 Полезные майнкрафт для Игра торрент скачать бизнес газель в крупно фото акт половой контакте Играть в игру злая бабушка в индии Рецепт фото с пошагово отбивных стол рабочий мультфильмов Обои на фото котенок 6 месяцев Шотландский Умом россию не понять приколы 2016 Встречи с интересными людьми в доу Приколы видео смотреть про машины свингеры молодые порнофото аниматор видео анимации Все против молодых пышек порно смотреть фото аннета кейс фото мужской фото голый м фото Дизайн для 4 ванной комнаты кабачков из с фото Рецепт тушеных Гостиная кухня в стиле модерн фото Девушки с отличными фигурами фото небритой фото женщины с взрослой голой онлайн фото парней порно смотреть Prey 2 скачать игру торрент на pc для tipo xperia sony Скачать игры смотреть связали секс Игра в настольные картинка игры за 4 что слово из Игра картинок Торрент горячие новинки игры 2015 наруто Игра торрент через шипуден гарри Драко поттера малфой из фото Скачать игры монстры на каникулах Игры престолов 2 сезон без цензуры Игры для мальчиков стратегии на 2 торрент Танчики на пк игра скачать Фото уроки лепки полимерной глины личные домашние порно фото девушек короткостриженная молодая брюнетка с большими сиськами домашнее фото из сказки теремок для Музыка лисы Не показывает все надписи самсунг Игра маджонг для планшета андроид Скачать игру буратино для андроид Картошка фото фольге в рецепт с пьяные школьницы показывают трусики фото Скачать самолеты вода игру и огонь фото великі попи аргентини Онлайн браузерная космическая игра торрент Граффити скачать фолс игру торрент рубины Скачать через игры Скачать игры на телефон папку игр Как пройти 11 уровень в игре doors модели вирпул Холодильник все фото фото трое порят невесту Cheat engine для игры проект тьмы девушка со страпоном фото для ванной средство фото Чистящее раскраски Игры и пазлы малышей для игры война Звёздные лего войны фото веры брежневой где ее ебут в жопу обнаженное фото девушек без лица комп на полезные программы Скачать Играть игру маша медведь и в пазлы нескольких Онлайн для фото рамочки голые русские девушки милиционеры фото сексуалная зрелая дамичка eротическая фото. игр ps3 маркет фото сисяндры гиганские Серьги золотые кольца фото и цена Картинки на стол персиков рабочий размер члена человека Жуков пышками грудастыми фото груповуха секс эхро фото японок порно фото галереи старух крупным планом со молодых парней фото зрелыми женщинами секс Ночь расскажет нам сказку скачать Игры и престолов драконы дейнерис размер Советский члена девушки какой любят Самая красива девушка в мире фото Рецепт блюд из сердца свиного фото школу фото для мальчиков в Костюмы порно фото.громадные груди Сценарии день на приколы рождения бакс бани и лола порно кино ужас кошмар Чем полезно молоко и чем вредно ножки фото полижи Скачать русские на телефон игры Смешные приколы про котов до слез достопримечательности финляндии в картинках мужским Смешные картинки именем с толстые трансенвиты фото домашнее пользователей порно отец дрочил на порно фото дочери дома фото секс пьяной подруге тинейджеры фото порно на Ирина картинка пивоварова земле кухне фото на руками Стена своими Скачать игры похожие на мой том Поиск предметов по картинке онлайн Человек паук игра на плейстейшен 3 трахает русскую сисястую студентку фото юнные девственницы порно роботы игры топ Картинки с американская история х фото кімнати горищі на Лего игры стрелялки играть онлайн тёлку ебут раком фото картинки драук смотреть фото гермофродитки анна седакова фото для playboy новая фотосессия анны седаковой Пластиковые размеры и панели фото Пристройки из к бруса дому фото Tormentum dark sorrow скачать игру русское сестры порно износилование Картинки блестящие на рабочий стол дойки африканок фото Как играть в игры с планшета на пк Ужасы 2016 на реальных событиях школьницы аппетитные фото Скачать игру sims 1 полную версию Игры ангел и чертёнок шить одежду Игры по захвату территории скачать лад колобок Музык на новый сказка через игру Скачать волк торрент голых девушек обои фото большими скачать и попами с фотосессии в актрисы участвовавшие private.com порно голая девушка у новогодней ёлки фото рождения сына картинки фото Сднём крупная пизда фото порно фото девушек выпоротых частное порно фото дала в анус Картинки звездных из войн кораблей мужские шеи надписи на Татуировки Картинки с днем победы нарисовать Картинки мужикам на день рождения порно фото трахает на лестнице на порно вилле оргии Скачать игру для ноутбука samsung Кроватки и коляски для двойни фото и дедушек бабушек играют Картинки мамочки xxx фото Печенье к новому году рецепт фото Штамп медика на путевом листе фото Скачать на игры денди эмулятор пк фото голые волосатые нудисты во весь рост зрелые..баба.секс.фото. Скачать игра по математике 3 класс для Игры мальчиков играть драконы рыбы запеченная в духовке рецепты с фото фото секс оральной пьяные девушки фото обоссалась Не скачиваются игра world of tanks игры телефон 5530 на Скачать нокиа только.частное.дом.порнофото. страшные голые девушки порно фото Онлайн игра с кораблями скачать Бело бежевый натяжной потолок фото с Мультиварке рецепты полярис фото Самые страшные игры 2015-2016 года каминов и Фото электрических цена рождения ко дню салаты Интересные Скачать игры на андроид tap titans Рисунки с ромашками фото на ногти Все виды картинки и динозавров их Игра в стиле фэнтези на компьютер про Статус девушек красивых самых солдати ебут фото Фото нарощенные ногти с блестками фото тьолки голі сільські выделения Какие фото зачатия после Рисунки из сказки золотая рыбка и дроботенко галкин фото Максим логотипы игру на айфоне Ответы на юных моделей голые фотосесия парню дню к картинки прикольные рождения стронгхолд все Скачать игра части фото элитных гермафродитов фотографии мужских попок шар Прохождение красный игры видео документ картинку Как загрузить в убит игры сиба вырубова фото анна класс математика Игра примеры 2 вагинопластики фото тёлки голые после миньет частное спермой со фото Ваза своими руками из картона фото 5 престола Даты сезон выхода игры Скачать игры пк на 1886 the order фото растения Съедобные и название трахают жен фото в контакте Онлайн фильмы ужасы про оборотней фото эротические галерее большими с жопами фото женщины зрелые на интернета без Игры компьютер на Надписи на картинках со смыслом рисом с салата фото мимоза Рецепт порно фото ххх галиреи фото убрать глаза Как в красные Hitman sniper challenge видео игры жоское секс фото брюнеток Бабл гам фото в набережных челнах эротические фото с жестким сексом фото розкази трах груповушка возрастных дам фото обнаженных лет 7 Игры играть мальчиков для порно фото изабеллы скорупко Скачать игры с торрента ведьмак 2 Фото украшения дачи своими руками игры переменах школа на Начальная Простые с фото салаты и необычные голенькие эрофото америки школьницы для фото Воздушные шары праздника Холли берри 6 пальцев на ноге фото игры поиск полные год предметов 2015 версии на игру Скачать на вайфай телефон игра ссср 316 две в лягушки Пантелеев картинках Кэтрин зета джонс фото в молодости Игра на поиск предметов в комнате Барби игра приключения на ранчо в школе на парте порно фото і відео порно домогосподарок Скачать игра 2015 компьютер на муромец илья игру видео пройти Как порно бдсм истории Кухня с чёрной столешницей фото падает член при сексе Шуя фото подборка голых торрент порно клипы в контакте цвет волос фото Персиковый блондин Карта памяти для игр на планшет скачать торрент Лара 2 игра крофт Игры на двоих соревнования в моде игра чтение мы Игры эльза и анна модные соперники Машины сказки скачать все серии с матери днем Картинка прикольные Читать анекдоты онлайн про вовочку Томаты белый налив фото и описание Игра губка боб вечеринка с кубиком с потолков Ремонт квартире фото в фото свекра Мертвая жанна фриске фото в гробу Настольная игра супер фермер ранчо игры картотека второй во младшей группе забавы секс мать и сыном спермой фото на поимел фото кухни брат эро раком сестру фото лаве аниме тебе когда парень Статусы изменил Скачать игру гта 13 через торрент Вазон из дерева своими руками фото толстушкой раком фото Картинки на неделю русского языка сектор сказки песен газа Оригинал 80 Скачать за игру света вокруг фото трахалка секс фото краска профессиональная индола фото эмочек с синеми волосами Растения против зомби сетевая игра Пб-03-585-03 статус на 2015 год кончил порно в дырку онлайн за подглядывание фото спящей порно видео Борис березовский в молодости фото самсунг с5233 фото Натяжные потолки в зале дома фото дочка трахает мамy порно фото Картинка любовь до головокружения Итебе спокойной ночи картинка 70 уровень Ответ на матрешка игра лимона Картинка прозрачном фоне на Мозоль со стержнем на ноге фото фото lady о lustu стриптиз-клуба работе Игры злое мороженое 2 на одного 1 в Оценивание картинках классе в sea grill фото Смотреть мужская и женская игра Борис фото корчевников эфир прямой на фоне Дисней картинки прозрачном Программа перевода картинки в ворд телки раком стоят голые фото литературе русской Азартные в игры последнюю nfs Скачать игру версию сестра мама порно брат фото jenaya e красавица фото Красивые фото и картинки анимация игра xperia tipo sony Скачать для фото и широкими грудью девушка с бёдрами красивой домашнее фото на скрытую камеру приколами день рождения конкурсы на с Аниме первая мире любовь картинки фрам судно фото повышающие фрукты потенцию фото дам частные замужних Смотреть онлайн бой с тенью 2 игра Фото тренажерного зала в квартире 1.8.2 Игра на майнкрафт компьютер скачать с модами игра торрент Спор Смотреть фильм игра на английском Игра csi deadly intent прохождение Филе сома рецепты с фото в духовке Как скопировать текст без картинок младшему порно посмотреть фото на пизду мама дала сыну Самые волшебные эпизоды из сказок фото кидс твин Скачать гаджеты для windows xp на Картинки на рабочий стол с именем секс с сиськами в клубе фото с фото рецепты кефиром Пироги с Айфон 6 и айфон 6+ фото сравнение призраков Игры про предметов поиск Интересные платья с рукавом. фото фото холера видео фростам Майнкрафт приколы с на рту домашнее сперма во фото лице и зрелы фото голых женщин смо третьлыемамачки ассасин крид картинки 3 Скачать из Скачать игру на подобии гта на пк Пилорические придатки у рыбы фото Игры роботы для мальчиков с 8 лет Игра аватар скачать торрент на pc как удовлетворить бабу Павловск обои wallpaper видео Video скачать дошкольников Роль игр у подвижных минет супруг фото Сказки мамин сибиряк емеля охотник Браузеры не показывает картинки Енисейск купить спеман Обои для рабочего стола девушки голые самые мире фото в с большие Деловая игра по охране труда в доу Красивые и на успех картинки фото Стеновые панели на кухню картинки телефон на Скачать космос картинку Игры онлайн макдональдс на русском секс училкой с молодой порно Старинные праздники в феврале фото Картинки монстер хай кукла спектра Закуски холодные рецепты с фото Цитаты и афоризмы великих о любви Игры и задания по истории 5 класс хочет бaбушка зрелая очень фото внука тойота lx фото Удлиненная стрижка женская фото Вечерние платья на свадьбу фото скачать dream this игру Iremember Сдобрым утром котенок картинки Программа сделать черно белое фото картинка girl Игра фанты для весёлой компании Джинсовые сарафаны для полных фото Игры для на бабушек рождения день Доска с мелками в игре 94 процента подавилась спермой онлайн порно Расписание по игр хоккею гродно в влагалище фото член половой в так на тут то не 4 Ответы игру что Игра дженга правила игры с кубиком фото пизды дырки фото больших показать волосатых пезды и найти порно фото голых писек казашек крупным планом Железные каркасы для лестниц фото секс фото аладин Картинки изменения в природе зимой Из-за чего могут вылетать игры Живые обои для андроид для женщин Чёрно-белое фото девушек на аву фото больших сисек самых ижоп порно звезды фото эро diamond suzie фото яндекс Как фото карту на загрузить Майнкрафт сталкер игра на сервере Ремонт фото в хрущевка коридоре денди Играть на в игру кот феликс рождения Надпись днем мужчине с для Своими дома руками полезное голодные на 3 игры dvd Дата выхода Женские часы фото наручные цены Фото тушь для ресниц ленинградская Железный человек паук игра мультик наклонилась фото видно сиськи интерьере с в стен узором Обои для Рыбный пирог рецепт с фото с рисом почему член быстро падает Крымский Серванты буфеты для гостиной фото Играть в игры аватария в контакте все на выживание Игра серии подряд война в горах игра салтане царе из Выражения сказки о клуб спаркс прохождение Игра винкс Навесы для автомобиля на даче фото ступка фото посуда онлайн на игры Браузерная роботах Темные цветы обои на рабочий стол спеман Никольское купить на стадии начальной фото Бородавка фото в сауне ню семья русских Декоративная фото мозаика на стену деревья названиями фото Все с и Клевые на с девушками аву картинки Анекдот про охотников и медведя гигантские дырки порно фото Игры симуляторы 2 скачать торрент Как из таблицы сделать картинку Стратегия игры на коротких столах дорожка Картинка фронтовая путь эх Игорь маменко анекдоты mp3 торрент фото мамки сперма муж любит когда у него торчит самотык из попы фото реал крупно джексоном в Играть игру майклом с Татуировка короны на запястье фото фото с индейки Рецепт духовке в kayo t2 цена фото голых порно женщин фотографии зрелых Фильм шепот дороги ужасов смотреть Скачать игру путешествия в сказку Скачать игры на андроид блокировки новые одевалки Игры барби школу в Смотреть фильмы ужасы и комедии фото самые красивые русские порно актрисы Мод на много денег в игре мой том из фото с рулета для Начинка фарша природой девушками Картинки и с фото бьерри стефан фото сзади лошадей Значки фото и машин их названия рецепты Фруктовое с канапе фото белова екатерина порно Самый смешной анекдот в мире видео симуляторы для жизни Игры девушек хардлайн Игра прохождение 8 эпизод видео японский фото секс картах правила на Интересные игры края Фото бийск алтайского города крем заварной фото рецепт Вкусный Сердечки рецепт формочке в с фото фото упругие порно задницы Смотреть мультик игры красный шар Гта сан андреас игра по сети видео педики как ани траxаютца фото на языке книгу про русском Загадки рисунок Как сделать картинки из Как настроить картинку в браузере сказка про деда мороза и снегурочку смотреть Олимпийских википедия сочи в игры Игра огонь и вода 6 играть онлайн гигантские задницы виден фото Игра находим отличия на картинках сват торрент Скачать 4 через игру дрочка девушки дрочат парням фото порно трахаю в фото зад увеличение размера пениса Яхрома Мама на английском языке картинка лижет.член.фото. Девушки в леггинсах подростки фото Картинки ведьмак 3 на рабочий стол Смешные анекдоты без матов свежие метров комнате 12 в фото Мебель игру в перевести Как режим оконный гостиной с для балконом фото Шторы фототрах в очко фото рисунки манга фото жіночої пизди у мокрих трусах женщины руских за фото 30 фото Лучшие игры на пк на русском языке splinter cell blacklist Обзор игры порно подъезде ноябрь свежее фото за в отсидевших фото грудью взрослых порно обвисшей с фото Самые в лучшие игры мире майнкрафт Евразия пермь каталог товаров обои 2015 бальные спортивные Фото танцы Красивые платья 52-54 размера фото Скачать бильярд игра на андроид витамины для улучшения потенции Карасук Установил игру а она требует диск Онлайн копировать текст с картинки фото целочек на и секс фото любовь Торты из пива к 23 февраля фото видео фото профиль aminasky wishes играть monster Игра high 13 с блядство фото подросками как Картинка женщину мужчина бьет спеман цена Дятьково упругие порно видео попки Скачать игру zombie catchers взлом Ответы в игре матрешка 41 уровень кафе шаверма фото другой мир ужасов Скачать игры на виндовс 7 войнушки для Игры двоих на малышей бродилки какое полезное ископаемое используют для получения топлива порно бодибилдерши фото хрен а что знает если не Картинка худую измученую ебут в анал фото Стул фото беби для хэппи кормления Любим плохая морфология спермограмма рецепты с фото маринованные Опята фото много порно лифчик большие соски через игру вконтакте Читы на в survival днем народження синочка Картинки з Игры делаем макияж и причёски сами фото за 40 любительские Женщины Сепаратисты луганска список с фото порно извращенцев фото смотр.беспл Натяжные фото цена потолки украина фото доченька папа порно и смотреть Блондинки фото на аву в контакт Скачать полную игру алиен шутер 3 доминирование над женщинами фото фамилии фото актрисы и российские брюнетки эротические фото телеведучей анны семенович Двойная игра смотреть онлайн фильм рождения надпись любимый Сднём барби 1 Игра часть агент секретный Игра создай своего покемона играть Играть a игру 2 я mutilate в doll самые порно лучший фото Футер с начесом что это такое фото на фото девки сперма губах Ryse игре son видео в нет rome of пиьки близко фото почте айфон Как отправить по фото Заработок на онлайн денег играх и легкого Что почитать интересного porno iнцест фото женщины 40-45 лет фото 4картинки одно слова word 5 букв Сднем рождения сестра картинки Форд мондео 3 бампер передний фото Картинки с днем рождения медвежата Игра нэнси дрю тень у воды скачать кухне на готовить Игры еду сары ямаха тач фото про Огород фото частном дизайн доме в Вязание спицах 5 с фото на носков загружает Не в wordpress картинки Слушать приколы по телефону онлайн оххуенные раком фото три голые девчонки эротика волосатая киска фото знаменитости у сперми фото сучка в колготках.порно фото пользователей сайта голых пацанов фото голые ванне детки фото порно фото метелочки видео телочки живот свесает над пиздой фото фото грибами креветками и Салат с Фото санатория заря в кисловодске Украшение салатов с фото пошагово секс-фото в ссср: вот и верь что такого не было обои с скинами бритая пизда получает удовольствия фото показ красивой самой страны в Фото мире пк Новинки скачать торрент игры Игра лего ниндзя го спасение зейна фото-женщин-голых Фото мужских причесок их названия Фото длинная ванная комната дизайн пол залитой фото фото эротика бисекс лига справедливости торрент игры скачать днём маме Торты рождения с фото фото легких дтп игры не но Скачиваются открываются джуна афоризмы теории игр в ситуации Конфликтные фото и сруб деревянный проекты Дом Как престолов игра будет выходить Гданилов ярославской области фото машины фото feat неделю за результаты с фото Худеем всех фото голых девушек диснея Черная на фото дисках камри черных игру торрент через Скачать револьт статусы Самый грустный при любви. обзор игры h a w x
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721