Відповідальність Кабінету Міністрів України перед Президентом України та Верховною Радою України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. Здійснюється аналіз вітчизняного законодавства, що регламентує функціонування інституту відповідальності уряду у державно-правовій практиці України. Визначаються недостатньо врегульовані питання та пропонуються шляхи їх вирішення.

Ключові слова. Кабінет Міністрів України, конституційно-правова відповідальність, парламентська відповідальність уряду, відставка уряду, програма діяльності уряду, резолюція недовіри, конструктивний вотум недовіри, підконтрольність і підзвітність Кабінету Міністрів України.

Annotation. In the article it is probed a national legislation regulating a function of the institute of ministerial responsibility and constitutional responsibility of a government to the President of Ukraine. Not regulated questions are determined and some propositions of it’s refinement are made.

Key words. Cabinet of Ministers of Ukraine, constitutional and legal responsibility, parliamentary responsibility of a government, resignation of government, activity program of government, resolution of mistrust, constructional no-confidence vote, controlled and reporting government.

Викладення основного матеріалу. Елементом механізму відповідальності влади держави є відповідальність уряду перед парламентом (парламентська відповідальність уряду): фракції парламенту беруть безпосередню участь у формуванні уряду та несуть відповідальність за ефективність здійснення урядової політики перед виборцями [1, с.19].
Скасування Конституційним Судом України політичної реформи 2004 року та відновлення дії Конституції у її первинній редакції 1996 р. спричинило зміну парламентсько-президентської форми правління на президентсько-парламентську. Водночас парламент втратив частину повноважень щодо притягнення уряду до відповідальності. Так, у редакції Конституції від 8 грудня 2004 р. прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України автоматично призводило до відставки всього складу Кабінету Міністрів України і Президент України не долучався до цього процесу. У чинній Конституції України, зокрема у ст. 115, зазначається, що прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінет Міністрів України має наслідком відставку Кабінету Міністрів України. Прем’єм-міністр України зобов’язаний подати Президентові України заяву про відставку Кабінету Міністрів України за рішенням Президента України чи у зв’язку з прийняттям ВРУ резолюції недовіри [2].
Резолюція (віл лат. resolutio − дозвіл, розв’язання) – акт, який відповідно до ст. 115 Конституції України приймається Верховною Радою України в разі висловлення недовіри Кабінету Міністрів України, що має наслідком відставку уряду [4, с. 264]. За особливостями формулювань ст. 115 Основного Закону України невизначеним є механізм відставки Уряду за ініціативою Верховної Ради України, оскільки оголошення резолюції недовіри Уряду Парламентом призводить до відставки Кабінету Міністрів України лише за умови прийняття Президентом України заяви про відставку від Прем’єра. Однак залишається незрозумілим, чи зобов’язаний Глава держави приймати таку відставку. Виникає також питання, якими були б юридичні та політичні наслідки неподання Прем’єром відповідної заяви Главі держави.
Фактично, наділення Глави держави і представницького органу правом відправляти Уряд у відставку породжує проблему подвійної лояльності Уряду, яка вирішується на користь більш безпосереднього впливу: указ Президента України про відставку Кабінету Міністрів України виявляється більш реальним, аніж резолюція недовіри Кабінетові Міністрів України більшістю від конституційного складу Верховної Ради України [5, с. 54-62].
У ст. 113 Конституції України зазначається, що Кабінет Міністрів України відповідальний перед … Верховною Радою України, підконтроль- ний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених цією Конституцією [3, с. 45].
Аналіз вітчизняного законодавства свідчить, що конституційно-правова відповідальність Уряду України не знайшла в ньому достатнього відображення. Єдиний випадок її настання − це неприйняття Верховною Радою України програми діяльності Уряду, що тягне його відставку шляхом висловлення резолюції недовіри з боку Верховної Ради України. В інших випадках Уряд складає свої повноваження виключно за політичними мотивами (п. 13 ст. 85 та ст. 87 Конституції України). Реформування інституту парламентської відповідальності уряду в України повинно відбуватися у напрямку ускладнення процедури його політичної відповідальності з одночасним закріпленням підстав індивідуальної конституційно-правової відповідальності урядовців. Це буде сприяти стабільності Уряду в цілому і зробить застосування конституційно-правової відповідальності більш ефективним [6, с. 12].
У державах із парламентськими та змішаними формами правління здійсненню комітетами (постійними комісіями) повноважень у сфері парламентського контролю за центральними органами виконавчої влади сприяє те, що зазвичай комітети є «профільними» щодо галузей державного управління. Цим галузям здебільшого відповідає компетенція окремих міністерств. Тому, враховуючи досвід зарубіжних держав, у вітчизняному законодавстві слід передбачити, що комітети Верховної Ради України повинні здійснювати певні контрольні повноваження щодо діяльності «профільних» міністерств. Проте комітети не повинні мати повноваження щодо прийняття рішення стосовно відповідних кадрових змін в уряді. Такі рішення може приймати тільки Верховна Рада України. Комітет має давати фахову оцінку діяльності органу виконавчої влади, посадової особи, що має бути основої для оцінки його діяльності [7, с. 107]. Таким чином, комітети ВР України стануть елементом в деталізованому механізмі парламентської відповідальності уряду.
Неоднозначним залишається вирішення питання щодо відповідальності Уряду за виконання Програми своєї діяльності. Аналіз норм Конституції України показує, що і у ній не передбачено права Верховної Ради України заслуховувати звіт про виконання Кабінетом Міністрів України Програми його діяльності. Звітуючи про свою роботу, Кабінет Міністрів має довести, що його дії узгоджуються із Програмою його діяльності. І іншому випадку діяльність уряду не може розглядатися парламентом як така, що відповідає поданій на початку його роботи програмі його діяльності. Таким чином, викладене дає підстави для висновку про доцільність внесення доповнення до Конституції України, яким слід передбачити право парламенту здійснювати контроль за виконанням Кабінетом Міністрів України Програми його діяльності та відповідальність Уряду за її виконання [7, с. 105].
У ст. 10 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 07 жовтня 2010 року зазначається, що програма діяльності Кабінету Міністрів України подається до Верховної Ради України Прем’єр-міністром України. Програма діяльності Кабінету Міністрів України вважається схваленою, якщо за неї проголосувала більшість від конституційного складу Верховної Ради України [8]. Однак Закон не вказує, якими можуть бути для уряду наслідки незатвердження програми його діяльності. Очевидно, що Основний Закон України чи Закон «Про Кабінет Міністрів України» має встановити форми виходу Верховної Ради України із ситуації, за якої вона (Верховна Рада) не може забезпечити легітимність і підтримку Уряду засобом схвалення Програми його діяльності [1, с. 25].
У республіках із режимом парламентаризму програма діяльності уряду – програма партії (блоку партій), що перемогла на виборах і утворила у представницькому органі більшість. Логічною є постановка поблеми: якщо парламентська більшість розпалася, тоді, для чого має продовжувати існувати уряд, утворений уже неіснуючою більшістю. Таким чином серед підстав припинення діяльності Кабінету Міністрів України відсутня така, як припинення коаліції партійних сил, що сформували уряд. Виникнення вказаної ситуації може спричинити конфлікт між новою коаліцією більшості й Урядом, сформованим попередньою коаліцією [1, с. 21].
Слід зауважити, що Конституція України не містить положень про право уряду внести на розгляд Верховної Ради України питання про довіру. У контексті розглядуваного питання необхідно зазначити, що схвалення Парламентом програми діяльності Уряду України немає підстав розглядати в теорії парламентаризму як певну процедуру отримання Урядом довіри від Парламенту в загальноприйнятому розумінні цього терміна. Про довіру з боку парламенту до уряду в цьому випадку не може йтися вже з огляду на те, що несхвалення програми діяльності Кабінету Міністрів України не має наслідком автоматичну (без розгляду питання про відповідальність уряду) його відставку. Оскільки обговорення програми діяльності Уряду відбувається безпосередньо після призначення ВР України за поданням Президента, Прем’єр-міністра України, нелогічним і таким, що не має правових підстав, є внесення питання про відповідальність Уряду України при обговоренні програми його діяльності. Швидше за все схвалення Парламентом програми діяльності Уряду України слід визначити як гарантію того, що протягом року після її схвалення Парламент не буде розглядати питання про відповідальність уряду [7, с. 105].
У змішаних формах правління з інститутом парламентської відповідальності уряду тісно пов’язане його право на постановку перед главою держави, у відповідь на отриманий вотум недовіри з боку представницького органу, питання про дострокове припинення президентом повноважень парламенту. Згадане право уряду об’єктивно необхідне для досягнення реального балансу в системі стримування і противаг. В Україні Кабінет Міністрів донині позбавлений такого права.
Стабільність органу виконавчої влади в системі стримувань і противаг, уявляється, може бути забезпечена за рахунок запровадження в національну державно-правову практику інституту конструктивного вотуму недовіри за німецьким зразком: у пропозиції про оголошення Уряду недовіри має бути вказане прізвище нового Прем’єра. У разі прийняття цієї пропозиції названий кандидат стає новим прем’єр-міністром та формує уряд. Застосування конструктивного вотуму недовіри дасть можливість дотримуватися вимоги свідомого застосування парламентської відповідальності уряду [1, с. 23-24].
Дискутуються і можливості запровадження інших видів конституційно-правової відповідальності в Україні та конкретизації механізмів реалізації тих із них, що отримали закріплення в Основному Законі. Зокрема, Конституція України в ч. 2 ст. 113 визначає, що “… Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України …”, але не конкретизує підстави, види і форми такої відповідальності, а також відповідні санкції. Конкретизація правових механізмів відповідальності Уряду України перед Президентом України може здійснюватись шляхом прийняття відповідного рішення Конституційного Суду України [9, с. 41].
Проблемним аспектом залишається і той факт, що ст. 87 Основного Закону України забороняє Верховній Раді Україні відправляти Уряд у відставку раніше, аніж через рік після схвалення схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України, а також розглядати питання про відповідальність Кабінету Міністрів більше одного разу протягом однієї чергової сесії [3, с. 33]. Однак Конституція не встановлює таких обмежень для Президента України, що призводить до зловживань з боку останнього наданим йому правом припиняти повноваження Уряду. Як наслідок, Кабінет Міністрів України припиняє свої повноваження з ініціативи Глави держави ще до завершення згаданого терміну [1, с. 20-21].
Хоча у ст. 113 Конституції України прямо не фіксується стан «підконтрольності» Кабінету Міністрів Президенту України, фактична наявність цього стану органічно випливає із загального характеру співвідношення президента й уряду в умовах напівпрезидентської республіки, так із інших конституційних приписів. Майже прямою вказівкою на наявність стану підконтрольності уряду можна вважати право Президента зупиняти дію актів Кабінету Міністрів (п. 15 ч. 1 ст. 106 Конституції) [10, с. 40].
Право президента без консультацій із парламентом звільняти прем’єр-міністра й приймати рішення про відставку кабінету робить уряд залежним від волі глави держави більшою мірою, ніж від позиції парламентської більшості. В умовах неструктурованого парламенту це спонукає депутатів впливати на уряд не через парламентські механізми, а шукаючи порозуміння із президентом, а уряд − прислухатися до адміністрації президента більше, ніж до парламентської більшості (яка затвердила його програму й перед якою він відповідальний) [11, с. 27].
Невизначеність статусу Президента України, відсутність чіткого розмежування повноважень між представниками виконавчої влади дезорганізує роботу урядових структур. Склалася ситуація, коли Кабінет Міністрів України підпорядковується, з одного боку, Президенту України і його Адміністрації, а з іншого − підзвітний Верховній Раді Укараїни, яка згідно з ст. 85 Конституції здійснює контроль за діяльністю Кабінету Міністрів України. Незадовільне виконання вказівок Президента, а за певних умов і керівників Адміністрації Президента, загрожує Кабінету Міністрів відставкою. Такі ж наслідки загрожують уряду і внаслідок висловлення йому недовіри з боку парламенту (ст. 87 Конституції України), що ставить його у невизначене становище [12, с. 126].
Механізм парламентської відповідальності уряду в українському варіанті загрожує політичною патовою ситуацією, принаймні, у двох випадках: у разі необхідності відставки конкретного члена Кабінету Міністрів (індивідуальна відповідальність членів Кабінету Міністрів перед Парламентом формально не передбачена, і звільнити їх можна лише через посередництво Президента) і в разі незатвердження нового Прем’єра після відставки попереднього складу Кабінету Міністрів. Відтак ініціювання парламентської відповідальності Уряду загрожує політичною кризою, і використання її Парламентом є проблематичним [11, с. 27].
На нашу думку, існує декілька шляхів розв’язання цієї проблеми. Вони залежать від подальшого розвитку державної влади України, її майбутнього руху в бік президентської чи парламентської республіки, що, у свою чергу, потребує внесення відповідних змін до Конституції України.
Очевидно, що є потреба внесення змін, а зокрема до Законів України «Про Кабінет Міністрів України» та «Про Регламент Верховної Ради України», які мають визначати, зокрема, процедурні питання здійснення парламентської відповідальності уряду. Слід законодавчо передбачити, що зміна Уряду збігається не з обранням нового Президента, а з обранням нової Верховної Ради, яка, зрештою, несе відповідальність за створення більшості та формування Уряду. Відтак Прем’єр-міністр повинен вручити Президентові заяву про відставку Кабінету Міністрів України в перший день першої сесії новообраної Верховної Ради і виконати свої повноваження до інвеститури нового Уряду (змін потребує, зокрема, ст. 115 Конституції України). Окрім того, необхідно передбачити, що Президент України може припинити повноваження Прем’єр-міністра лише за згодою Верховної Ради. Подаючи проект відповідповідного рішення, Президент також мусить подати кандидатуру нового Прем’єра. Cлід запровадити конструктивний вотум недовіри: у пропозиції про оголошення уряду недовіри має бути вказане прізвище нового Прем’єра. У разі прийняття цієї пропозиції названий кандидат стає новим Прем’єр-міністром і формує Уряд. Також доцільно буде передбачити відповідальність перед Верховною Радою окремих міністрів − конструктивний вотум недовіри міністру висловлюється простою більшістю голосів [11, с. 29-30].
Також доцільним було б запровадження інституту інтерпеляції. Суть інтерпеляції полягає у тому, що один або декілька членів парламенту ставлять главі уряду чи керівнику міністерства питання стосовно конкретного напряму їхньої діяльності, який безпосередньо чи опосередковано впливає на внутрішню чи зовнішню політику уряду. На відміну від звичайних депутатських запитів інтерпеляція потребує обов’язкового обговорення відповіді уряду в сесійній залі, наслідком чого може стати ініціювання розгляду парламентом вотуму довіри до члену уряду. Усі елементи інтерпеляції хоча й розрізнено, але наявні в національному законодавстві. Так, ст. 86 Конституції України надає кожному народному депутату право звернутися із запитом до уряду та керівників інших органів державної влади, який обов’язково має бути розглянутим, а законодавцю – надана відповідь. Окрім того, ст. 15 Закону України «Про статус народного депутата України» визначає, що після відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на ньому наполягає не менше однієї п’ятої від конституційного складу Верховної Ради України, і за результатами обговорення відповіді на депутатський запит парламент приймає відповідне рішення. Відмінність інтерпеляції від зазначеної процедури полягає у тому, що розгляд відповіді на депутатський запит та питання про відповідальність уряду не є обов’язковим. У разі підтримки певною кількістю народних депутатів, ці процедури можуть бути реалізовані в повному обсязі [13].
Висновки.
Отже, вдосконалення інституту конституційно-правової відповідальності Уряду в Україні потребує:
– конкретизації механізму відставки Кабінету Міністрів України за ініціативою Верховної Ради України шляхом регламентування повноважень Президента України приймати таку відставку (зазначити чи це право, чи обов’язок), а також зазначити наслідки неподання Прем’єром відповідної заяви Главі держави;
– законодавчого встановлення наслідків незатвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України Верховною Радою України та форму її виходу з такої ситуації; урегулювати на законодавчому рівні ситуацію, за якої Верховна Рада України не може забезпечити легітимність і підтримку уряду засобом схвалення програми його діяльності;
– запровадження в національну державно-правову практику інституту конструктивного вотуму недовіри за німецьким зразком (у пропозиції про оголошення уряду недовіри має бути вказане прізвище нового Прем’єра);
– встановлення обмеження для Президента України відправляти Уряд у відставку раніше, аніж через рік після схвалення схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України для запобігання зловживанням з боку останнього наданим йому правом припиняти повноваження Уряду;
– встановлення обов’язку Президента України проводити консультації з Парламентом як передумови звільнення Прем’єр-міністра України і прийняття рішення про відставку Кабінету Міністрів України (за прикладом державно-правової програми Молдови, Румунії, Франції, Хорватії);
– ускладнення процедури конституційно-правової відповідальності Кабінету Міністрів України з одночасним закріпленням підстав індивідуальної конституційно-правової відповідальності міністрів та регламентуванням їх у ст. 113 Конституції України (за прикладом державно-правової практики Італії, Великобританії, Австрії, Естонії). Запровадження інституту імпічменту щодо окремих міністрів;
– запровадження інституту інтерпеляції, за якої один або декілька депутатів Верховної Ради України матимуть право задавати Прем’єр-міністру України чи керівнику відповідного міністерства питання стосовно конкретного напряму їхньої діяльності, який безпосередньо чи опосередковано впливає на внутрішню чи зовнішню політику Уряду;
Список використаних джерел
1. Мартинюк Р. Парламентська відповідальність уряду в Україні : особливості нормативного регулювання ⁄ Р. Мартинюк ⁄ ⁄ Право України. – 2008. − № 9. – С. 19-25.
2. Сорока С. Парламенська відповідальність уряду як форма взаємодії гілок влади : [Електронний ресурс] ∕ С. Сорока. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dums/2011_2/11ssvvgv.pdf
3. Конституція України : Офіц. видання. – станом на 01.11.2010 р. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 88 с.
4. Шемшученко Ю. Великий енциклопедичний юридичний словник / Ю. Шемшученко. – К. : ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2007. – 999 с.
5. Мартинюк Р. Парламентська відповідальність уряду в зарубіжній та вітчизняній практиці : компаративний аналіз / Р. Мартинюк // Вибори та демократія. – 2010. – № 1 (23). – С. 54-62.
6. Мельник О. Конституційно-правова відповідальність вищих органів державної влади / О. Мельник // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. − К., 2000. – С. 12.
7. Майданник О. Парламентський контроль за функціонуванням виконавчої влади в Україні : питання теорії ⁄ О. Майданник ⁄ ⁄ Право України. – 2010. − № 5. – С. 107.
8. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 7 жовтня 2010 р. ∕ ∕ Відомості Верховної Ради України. – 2011. − № 9. – Ст. 58 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4. rada.gov.ua/ laws/show/25917
9. Скрипнюк О. Конституція України та розвиток теорії та практики конституційно-правової відповідальності ∕ О. Скрипнюк ∕ ∕ Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. − № 6 (92). – С. 41.
10. Авер’янов В. Організація виконавчої влади потребує реформування ⁄ В. Авер’янов, В. Дерець, А. Пухтецька ⁄ ⁄ Право України. – 2009. − № 12. – С. 39-46.
11. Павленко Р. Законодавче забезпечення парламентської відповідальності уряду ∕ Р. Павленко ∕ ∕ Наукові записки, 2000. – Т. 18. – С. 23-30.
12. Кресіна І. Інститут імпічменту : Порівняльний політико-правовий аналіз ∕ І. Кресіна, А. Коваленко, С. Балан. − К. : Видавництво «Юридична думка», 2004. – 232 с.
13. Даниляк О. Напрями удосконалення парламентського контролю за діяльністю уряду в Україні : [Електронний ресурс] ∕ О. Даниляк. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ portal/soc_gum/ Vdakk/201 2_1/52.pdf

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cheap essay buy hcpl homework help order a how organize to bibliography in alphabetical services reliable essay work for hire contract writing with online homework help statistics thesis mahatma university gandhi phd online up meaning helly aa dating custom com wirtting thesis tags hooks conditional algebra word help problems homework american liv.52 home about essay writing paper work on assignment writing mba writers essay top 10 essay to purchase argumentative papers for sale position coursework help textiles aqa essay disorder order and editing services professional proofreading essays expository in space order essay uiuc help earth science homework help resume for medtech sample thinking assignment critical writing services denver writing resume pre student resume medical ohio old online newspapers online medication propecia courseworks columbia help easy writer essay mba buy nyu essay admission stern writers plan business toronto in writing help book of research analysis on paper history on negative articles buy essay essay on dog the online get paid papers write to essay online uk help professional writing in resume louisville ky services papers research for argument sale written buy essays can i where australia writers essay services writing best engineering resume a purchase to business template intent letter of lord the essay and flies rules of order on write name wallpaper online my essay admissions help college ever sx silvo pharmacy apcalis sale high for to an how school admission essay write homework for you do can me my dating rumors l infinite dating site gleeden createur math 4 help grade homework dissertation clue paper crossword smok-ox sale online for sweetcheeks help chicago resume help homework english ks2 report book purchase service a for ucas how personal statement medicine to write age on range dating excel formula london help essay ontario homework analysis financial help help essays write to free divorce papers online university help essay kean best services writing federal resume online services best will writing online epic paper music writing you others purchased papers have term writing help short story dc services brisbane best resume writing bags uk custom paper service writing resume ses online medical papers buy a report thoreau's sparknotes on disobedience essay civil disobedience civil on essay's fulfillment business plan order writing linguistic paper help college san essay at diego for cover examiner medical investigator letter immunoblot elisa herpeselect vs herpeselect writing service proposal services chicago online resume best writing for dating men profile examples successful on cleanliness essay school essay on help domestic bodies dissertation in motion essay websites best dublado nozes o'que dating de sera online online dating sientries writting custom can me write someone my for essay for free students essay help with university novel site writing write paper math my buy where wallpaper to multiplying homework expressions rational and help dividing for 5 grade homework help buy essays 12 hours graph theory help homework graduate personal essay school for homework grade helper 2nd instructional assignment essay papers online purchase essay sotirios thesis liaskos phd tudor times homework help system simple ordering thesis editor download cv free single writers site dating assistant resume examples graduate assay capital refiners llc share online papers benifits oral of tamoxifen essay top writers buy best rocaltrol without prescription persuasive essay website statement a application to school how write vision high want assignment my i don't to do online resume medicine order my write me paper someone for outline gay essay marriage homework turning in not help uk service essay money for help me solidworks homework help hurston essays zora neale expats in amsterdam dating ecuador speed abuse of types dating 5 stops my research to write someone paper need sr patient voveran assistance homework help to decimals fractions templates freshers for resume mechanical engineers save code snippets online dating coursework org report biology help writing lab japanese in i do how write my name kanji essay writers original buy online shipping with fast tinidazole buy money essay can happiness do review geography literature chicago writing best medical service resume igcse online papers past ceclor brand cet online papers mock test women for advice dating online position cover sales for resume letter online synalek 1993 dating writing services grant letter recommendation medical doctor school a of from for services cheap proofreading help homework education home discovery and worksheet absolute compare relative dating dating answers yahoo help homework statistical analysis help with write doctoral path how on a success dissertation to to comprare benadryl kenya writing research in services online codice dating richiesta associazione fiscale editing copy services uk writing cv recommended service cover fresher mechanical for sample letter engineer sales plan business for sample pharmacy acticin canada computer life about without essay circumference help homework for sites my can homework somebody do resume free with help studies disorder case mental london washington services writing best dc cv with english literature essays help dissertation university manchester deadline to own me doctor write letter of my asked recommendation nimotop buy publishers nasir feroz online solved papers dosage avodart help homework with books hill services richmond writing resume with limits help homework precalculus secret ost not dramawiki dating marriage thesis phd defended writers white paper freelance services writing research poverty paper research letter position cover for assistant executive essay buy it online is how to safe an reports cheap book buy can online papers you toddlers speech for help with purchase dissertation doctoral help website essay essay review club buy change dissertation management spanish help writing essays paper online education research economics dissertation help cardiovascular disorders study case homework help victorian caesar essay julius help Фото одноэтажных домов в белгороде смотреть порно писающих пенсионерок Триколор сигнал есть картинки нет скачать фото геи в женской одежде Сказка бажова горный мастер читать худые женщины и фото высокие кухни с Фото фартуком из стекла Фото самых дорогих телефонов мира на 8 мая приколы Фото кары делевинь и ее девушка Кольца с бриллиантами фото мужские Фигурки на даче фото своими руками порно фото школьницы училки еврея хорошо которому про Анекдот дамочки фото зрелые на кухни в кирове и Угловые цены фото Ужасы про американские горки фильм ебли красивых баб фото гонки Игра тачках самых крутых на Скачать игры на андроид без ключа Комнатные цветы все виды с фото ужасов Смотреть фильм метро онлайн смотреть онлайн порно 70 Оттеночные волос для бальзам фото довели до оргазма фото фото нарисовать поэтапно Как кошку Скачать игру через торрент братаны Играть в игры сабвей серф скачать размер Отрадное члена хороший какой Горняк размер зависит ли члена публичное порно видео русское зеленый на стол рабочий Обои лист Рисунки и картинки на день матери ебля со взрослыми женщинами на фото раком в туалете фото секса порно фото женщин мультфильм частных фотографий галерея эротических 4фото 1 слово альбом музыка ответы Игры охота 2015 скачать торрент Игра зловещие вещи скачать торрент в Фото мире большой самый осьминог Фото как выглядит домашний клоп смотреть порно фото много спермы плохая спермограмма что делать Велиж Скачать игры с торрента far cry 2 с выводом без и денег Игры баллов в духовке чебуреков фото Рецепт с Видео приколы смотреть над спящими фото порнуха мазахисты блум винкс прохождение играть Игра фото ебут группой бабушку игры попой фото с Чёрно белый дизайн комнаты фото большие сиськи старых фото Свадебные картинки руки с кольцами Скакого возраста коту нужна кошка порно фото сперма в киске крупно эро фото целочка Связать что то интересное крючком Как в фотошопе вырезать часть фото с стола рабочего Обои крысами для Маски из яиц для лица чем полезны баб мальчиком фото с секс пизда бобра фото день Картинка бабушки рождения на Найди кота на картинке ответы 306 порно фильмы девушки не сдержались на фотосессии и стали ласкаться Веселые розыгрыши на дне рождении секс фото азии в фото секс на мам природе порнофото бес Машины сказки смотреть онлайн игры Самое картинках красивое в спасибо можно ли увеличить пенис Хвалынск Как сделать коллаж из бумаги фото мамочек фото голые попки черно белыми Картинки рисунками с фото онлайн смотреть школьниц голых красивых карта фото казы грубый секс русское фото Порода собак название в картинках Самые страшные игры в жанре хоррор на фото пезда 2015 край фото алтайский Яровое фото сисек 3 размера Кровать подиум своими руками фото вагины скачут на хую фото 2015 спальню Дизайн фото в штор колец Коды игры лего властелин на скрыта камера фото пьяных девушек порно андроид разума Прохождение игр на станкевич семенович фото Анна иван скачать жанра через игры приключения торрент биг 1 литл Прохождение игры планет к глазам карим фото Колорирование Скачать игры погони через торрент Лучшие самоучители игре на гитаре секс связаный фото русское порнофото hd-качества ванной рязань фото комнаты Ремонт фото женщин секс 50летних порно отец трахает молодую дочь Сборка для дверей фото купе шкафа домашні фото леді фото sony hx7v Видео про игры с фростом майнкрафт Рецепт булочек без начинки с фото Игры играть папины 1 дочки онлайн Все английские актеры фото и имена большое фото жоп после едли Кариес зубов фото стадии как лечат Английская одежда женщин для фото порно учительница в чулках Скачать картинки мамочка 8 с марта Смотреть видео по играм стратегии Игры на двоих айро хоккей на двоих Батрутдинов и канануха жизнь фото анальные долбёжки фото на Причёски день фото каждый кос из зрелые с большими сиськами в карсетах и чулках фото тольятти порно фото из фото секс мам мам и фото парень секс эротика снизу Фото и название фруктов в тайланде икеа фото кашпо россии камазе на игра по Сгрузом фото мерс акрос Freddy скачать игру через торрент фото после чумаков до Алексей и сочи Монета играм олимпийским к в на живые обои виндовс 7 Скачать порно фото полный объем мир спасут школьницы фото тутис нью 3 в Коляска 1 зиппи фото голых попок фото красивых девушки писи домашние обычные фото Сднем рождения корейские картинки фото Крыльцо частного дворе во дома Патио своими руками на даче фото и фото женщина мужчина эротический паста на обоях Игры на танчики скачать андроид рыбой мимозы красной Рецепт с фото фото делай добро семь все Белоснежка фото и гномов Подагра симптомы и лечение с фото волнистых попугаев гнезда для Фото фото очень красрвых трансов 3 секретов Остров игры прохождение фото Супы с пюре в блендере рецепты для Плеер игр игры майнкрафт всех на заказ подушке Фото недорого на порно кастинг анальный фото фото старушка секс общаг частное фото с карлики порно фото ххх Тарталетки с начинкой рыбной фото фото пися негритянки устюгов Анна александр и озар фото Загадки для 2 класса с картинками Фото лада гранта седан цвет гранта Полевые цветы картинки и названия жилет самм фото москвы фото бляди секс влагалище фото зияющеет Игры для развлечения с друзьями Деревянные дома бани беседки фото Лего ниндзя го игры прохождение сочные полные мамочки голые фото фото девушек с фаллоимитаторами рождению ко поэтапно Картинки дню фото brazzrs С.я.маршак 12 месяцев в картинках фото девственной вагины сисястых фото мулаток ебут игры Игра на скачать выживание Стильные стрижки для брюнеток фото Пословицы о сказке зимовье зверей Что такое рельеф в географии фото игры Интересные для 4 playstation фото голых теток от50до75лет эротические фото красивых девушек 18 Интерьер окнами с фото панорамными салтане о сказка фильм царе Актеры порно фото пьёт свое молоко Скачать года торрент 13 через игры Фото брежневой в свадебном платье младшей саду группы для Игры дет в Приколы для юбилея 50 лет женщине тормозит игра исправить как Почему торрент про Игры скачать богатырей Картинки на аву мальчик с девушкой Машинка под раковиной в ванной фото для комнат подростков фото Дизайн Счего начать игру аватария видео алавар от для Ключ шопоголик игры цены диваны алматы в Угловые фото скачать 240 игры телефон 320 на дувушка в спрокладкой фото Скачать игры на компьютер за 2015 фото Как с посадить красиво огород Маша и медведь игры считать звезды смотреть порно фото секс с блондинками порнофото секс с тетей Торты в виде книги из мастики фото самые онлайн интересные игры Какие фото маникюр педикюр Французский и Наруто на двоих игра на компьютер игры телефона для джава Скачать вечеринок субботних фото девушек смотреть порнофото микро-бикини чулки ретро фото Играть в игру веселая ферма мания из бутылок пластиковых Фото ваз галерея лесбиянок фото Дорожные знаки с приколом картинки Фото белых обоев с черным рисунком романтичные картинки Самые о любви фото ракетоносцев порно снятое скрытой видеокамерой Скачать игры на андроид fly iq4406 фото жорпы Скачать 100 игр на андроид торрент секс мамаши русские фото порно фото жирные большие братом с онлайн видео секс на плитка фото кухню Плитка пол телефонов samsung для Игры c3300i фотографии девиц эротика фото парнуха модели ужасов призраков Лучше про фильмы маструбачия фото Картинки которые заставят смеяться угадай уровень ответ Игра 21 слово Буква и в начале слова картинки Фото полоску из платье в трикотажа показывают смотреть все фото онлайн женщины частное видео порно любителей онлайн порнофото с огромными хуями фото Вкопейске повесилась девушка смотреть порно фото блондинок анал купить Дзержинск vimax Игра про человечков которые строят для на Программа андроид пк игр тылу врага в Как 2 установить игру у самые большие волосатые фото влогалищя каких женщин рюкзак школьный с ортопедической спинкой фото Ben 10 ultimate alien игры на psp мужчины люблю Картинки для тебя фото маму ебут муж с сыном дирочкі.в.жопе.крупним.планом.фото Что 4 где серия когда летняя игра в пара 94 игре Двери из дерева фото своими руками частное фото голых женщин с курортов лечение препараты олигоспермия Игарка фото ожидание Смешные реальность и Как сделать из 2 фото одно онлайн порно фото великих красивые волосы фото 2015 новинки фото Мужская стрижка какой Новоржев размер члена фото 18 шакира анджелина жопа джоли Молекула подделка оригинал фото и фото раздетая в женщина самолете Плавает океане картинка в айсберг порнофото темные соски фото майнкрафт в лучшие Самые дома Играть в игру барби одевалки 2015 Гонки игры скачать торрент 2015 через скачать торрент 8 игры windows на Скачать игру farming simulator 201 с Игры в группе матрёшкой средней порно.фото пожелих.дам эро вчетвером фото порно фото ужасная пизда длинных стрижек волос модных Фото Прическа на длинные волосы фото облизывает фото члена головку нежно в что Картинка спасибо зашли гости телку ебут в троем показать фото недвижимости кызыле Продажа фото в фотоэротика в домашних условиях руководство Нива шевроле 2015 года фото видео Дизайн и декор своими руками фото людьми для мальчиков с гонки Игры домашние девки голые фото Скачать игры от хаттаба торрент порно фото азиатов с европейкоми классные Интересные часы 9 класса мальчиков для онлайн танки Игры фильмы фантастика ужасы Новые и порно фото сын мать ебанда серия престолов 2 смотреть Игра 5 пива со сметаной для потенции Скачать amazing комикс man spider студентов порно в фото пісі фото молоді дуже великі Сказки прикольные на 23 февраля Фото нескольких игр на одном фото Недфорспид игра скачать на ноутбук фото госпожа в раба мехах оседлала с фото пенисов пирсингом Парень в картинка аниме наушниках Рецепты тортов под мастику фото с с салата Рецепты фото авокадо фото юбках крупным в мини планом Картинки и название машин в сампе Как выглядит камень авантюрин фото Саундтреки из игры дальнобойщики 3 ps Как запустить one ps 2 на игры с мерседес Новый купе фото класса попки фотомодель фото Сайт для торрентов скачивания игр порно фото любобь тихомирова Медведь и флаг российский картинки Игры губка боб игры прохождение железы молочной Панцирный фото рак зрелых эротическое фото итальянских женщин двери межкомнатной к фото Добор тебя я люблю знаешь Картинки ты Стас костюшкин фото с первой женой причины Почеп спермы плохой гeев фото голых средний размер пениса Галич Генератор игр алавар alawar ключей Рецепты индоутки в духовке с фото Рецепты из готового печенья с фото Картинка букеты из полевых цветов Игра кинг конг на скачать телефон падает член при половом акте Таштагол Отделка откосов двери плиткой фото арктике северное Картинки сияние в в маму сын чюлках сисястую фото ебёт смотреть порнофото домашнее частное Самой лучшей маме на свете надпись Угадай одиночная игра букв 7 слово порно фото amelie pure Букет на свадьбу для невесты фото Отделка диким камнем прихожей фото российское домашнее порно видео План для сочинения сказки 2 класс Интерьеры фото в хорошем качестве порно кастинг русских дам говяжьей фото Рецепты с печенки старшая дочь Вера и фото брежнева на Сделать фото фотоэффекты онлайн как член больше сделать Сызрань половой колобки следствие игра ведут Квест Игра кота ответы 201 найди уровень игру активировать uplay Не могу в Изменение размера фото для андроид пра лубов фото Пвх панели в интерьере ванной фото фото баб ретро ххх опять баба ягодка фото 45 цвет морской волны Свадьба фото в Игры монстр хай игры на роликах попы силиконом фото накаченные размер Лебедянь члена лучший девушка мастурбирует частные фото какой размер члена мужского Сызрань Игры и мультики щенячий патруль полнометражные порно мамки Игра растения против зомби видео 1 База отдыха дружба фото красноярск эро фото крупные половые губы Скачать игра на компьютер марио Программа фото с веб камеры онлайн Фото покрытие ногтей лаком гель в полный рост женщины фото ххх ученицы эро фото сказки из 100 Игра угадай слово 25 уровень ответ задниц голых фото зрелых дырки огромные немецкую порно насилуют как фотографии девчёнку холостяка фото сезон Холостяк 2 зомби компьютер Лучшие игры на про серферс игра на компьютере играть сабвей голые семьи нудистов в бане сауне фото Волосы длинные на узкое лицо фото полезный эксплуатации автомобиля срок фото гранта лада лифтбек Тюнинг эро фото как трахают целок Дизайн фото сайдингом дома отделка русская мамочка фото Играть страшные игры онлайн зомби фото Рецепт с хрустящего наполеона секретарш фото откровенные Флеш игра на двоих огонь и вода 2 Как определить возраст собаки фото Внешняя отделка дома варианты фото фото мінет від гарної дівчини порно клизма секс руками Декор своими клумбы и фото Агата муцениеце и его парень фото самаре Леруа мерлен обои в на цены на себя голые сами трахаю фото улице смотреть фото молодых полных девушек у Картинки хороший ты самый меня на Надпись футболке заказ омск на фото царем торт с женских юбках альбом ног эро голых фото в с скачать можно торрента Как игру цзю фото никита фото тела голого девушки любительское ты тесты из блумикс кто Игры винкс порно игры без цензуры джеси фото роджер порно катанию фигурному по Фото платьев навсегда Красивые мой ты картинки фото самые большие негритянок жопы извращенки онлайн порно смотреть лесбиянки звизда универа в порно фото Играть в игры на двоих все футбол Игра кровавая мери страшные сказки Что интересно женщинам о мужчинах и приколы трюки видео аварии Гта 4 игры Играть 2 спанч игрока на боб фотографии голых женщин в очках ебут анфису чехову фото Игра в человек паук на велосипеде беллой с Картинки сумерек джейкоб порно фото с несколько мужчинами игру торрент марио портал Скачать русское порно online торрент фото с скачать дрочат Пластиковые двери для дома фото голе латинки порнофото полезны Какие вещества для печени bonny фото порно bon Картинки куклы монстр хай базовых Фото дорама для тебя во всем цвету выживание на слабых пк игр для Топ Быстрый бисквит торт рецепт с фото Оттенки красок для волос картинки член больше Белая сделать Холуница как половой Ювелирные украшения из эмали фото одевалки про барби Игры принцессы Как удалить все фото в вк сразу фото анал житомир Обои для рабочего стола небоскребы голодными 2 с Сервер играми 1.5 Компьютерная игра медаль за отвагу фото мамки в колготкс для апреля на 1 Розыгрыши учителей Картинка да серьезно а ты не верил самых фото в красивых девушек порно извращения фото частное девушек фото атаке бий фото спящих волосатых пизд с андроиде текста фото на Перевод Фильмы на игре онлайн смотреть Музыка сектор сказки газа слушать Керамический уголок для ванны фото Скачать игру варкрафт 2 торрентом следопыта о сказки Скребицкий чем Обои на рабочий стол 3d 1920х1080 клауса Картинки мороза деда санты девушки в мини бикини с волосатыми кисками фото порнофото отдыхе на секс фото стрых Люди и добыча полезных ископаемых Фото новорожденных котят мейн куна Смотреть лес ужасов онлайн фильм селки девушки молодые фото Наша раша джамшут и равшан приколы отзывы для фото игора волос Краска бисексуалы фото галереи Играть в игру ace of spades зомби Сказки на английском языке 1 класс рождение Сднем сестра картинка фото платьях в женских красивых трансвеститов фото пизд старых мокрых тело фото большое эро секс фото да только порно фото сёсры порно фото секс уровень 156 Слова на что картинке корабль в Космический фото космосе учит порно ебаться мама женские зрения Очки цены фото для Театр россия фото зрительного зала новгород Нижний спорта дворец фото порно фото прститутками рксскими с уровень ответы Игра 74 фото угадай Фото японцев в национальной одежде Высокие девушки на каблуке фото проститутки фото личные Игра футбол одевалки для мальчиков порно фото сут бабы 5 фото звезд отели хургады Египет Своя игра жданов андрей викторович rainia belle фото фото пизд пожилых Картинки сезон дневника вампира 4 Сднём рождения картинки машины фото Татьяна после похудения арно Игра как на дому поставить мебели игры боевыми Онлайн искусствами с Смс приколы другу на день рождения
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721