Відповідальність Кабінету Міністрів України перед Президентом України та Верховною Радою України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. Здійснюється аналіз вітчизняного законодавства, що регламентує функціонування інституту відповідальності уряду у державно-правовій практиці України. Визначаються недостатньо врегульовані питання та пропонуються шляхи їх вирішення.

Ключові слова. Кабінет Міністрів України, конституційно-правова відповідальність, парламентська відповідальність уряду, відставка уряду, програма діяльності уряду, резолюція недовіри, конструктивний вотум недовіри, підконтрольність і підзвітність Кабінету Міністрів України.

Annotation. In the article it is probed a national legislation regulating a function of the institute of ministerial responsibility and constitutional responsibility of a government to the President of Ukraine. Not regulated questions are determined and some propositions of it’s refinement are made.

Key words. Cabinet of Ministers of Ukraine, constitutional and legal responsibility, parliamentary responsibility of a government, resignation of government, activity program of government, resolution of mistrust, constructional no-confidence vote, controlled and reporting government.

Викладення основного матеріалу. Елементом механізму відповідальності влади держави є відповідальність уряду перед парламентом (парламентська відповідальність уряду): фракції парламенту беруть безпосередню участь у формуванні уряду та несуть відповідальність за ефективність здійснення урядової політики перед виборцями [1, с.19].
Скасування Конституційним Судом України політичної реформи 2004 року та відновлення дії Конституції у її первинній редакції 1996 р. спричинило зміну парламентсько-президентської форми правління на президентсько-парламентську. Водночас парламент втратив частину повноважень щодо притягнення уряду до відповідальності. Так, у редакції Конституції від 8 грудня 2004 р. прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України автоматично призводило до відставки всього складу Кабінету Міністрів України і Президент України не долучався до цього процесу. У чинній Конституції України, зокрема у ст. 115, зазначається, що прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінет Міністрів України має наслідком відставку Кабінету Міністрів України. Прем’єм-міністр України зобов’язаний подати Президентові України заяву про відставку Кабінету Міністрів України за рішенням Президента України чи у зв’язку з прийняттям ВРУ резолюції недовіри [2].
Резолюція (віл лат. resolutio − дозвіл, розв’язання) – акт, який відповідно до ст. 115 Конституції України приймається Верховною Радою України в разі висловлення недовіри Кабінету Міністрів України, що має наслідком відставку уряду [4, с. 264]. За особливостями формулювань ст. 115 Основного Закону України невизначеним є механізм відставки Уряду за ініціативою Верховної Ради України, оскільки оголошення резолюції недовіри Уряду Парламентом призводить до відставки Кабінету Міністрів України лише за умови прийняття Президентом України заяви про відставку від Прем’єра. Однак залишається незрозумілим, чи зобов’язаний Глава держави приймати таку відставку. Виникає також питання, якими були б юридичні та політичні наслідки неподання Прем’єром відповідної заяви Главі держави.
Фактично, наділення Глави держави і представницького органу правом відправляти Уряд у відставку породжує проблему подвійної лояльності Уряду, яка вирішується на користь більш безпосереднього впливу: указ Президента України про відставку Кабінету Міністрів України виявляється більш реальним, аніж резолюція недовіри Кабінетові Міністрів України більшістю від конституційного складу Верховної Ради України [5, с. 54-62].
У ст. 113 Конституції України зазначається, що Кабінет Міністрів України відповідальний перед … Верховною Радою України, підконтроль- ний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених цією Конституцією [3, с. 45].
Аналіз вітчизняного законодавства свідчить, що конституційно-правова відповідальність Уряду України не знайшла в ньому достатнього відображення. Єдиний випадок її настання − це неприйняття Верховною Радою України програми діяльності Уряду, що тягне його відставку шляхом висловлення резолюції недовіри з боку Верховної Ради України. В інших випадках Уряд складає свої повноваження виключно за політичними мотивами (п. 13 ст. 85 та ст. 87 Конституції України). Реформування інституту парламентської відповідальності уряду в України повинно відбуватися у напрямку ускладнення процедури його політичної відповідальності з одночасним закріпленням підстав індивідуальної конституційно-правової відповідальності урядовців. Це буде сприяти стабільності Уряду в цілому і зробить застосування конституційно-правової відповідальності більш ефективним [6, с. 12].
У державах із парламентськими та змішаними формами правління здійсненню комітетами (постійними комісіями) повноважень у сфері парламентського контролю за центральними органами виконавчої влади сприяє те, що зазвичай комітети є «профільними» щодо галузей державного управління. Цим галузям здебільшого відповідає компетенція окремих міністерств. Тому, враховуючи досвід зарубіжних держав, у вітчизняному законодавстві слід передбачити, що комітети Верховної Ради України повинні здійснювати певні контрольні повноваження щодо діяльності «профільних» міністерств. Проте комітети не повинні мати повноваження щодо прийняття рішення стосовно відповідних кадрових змін в уряді. Такі рішення може приймати тільки Верховна Рада України. Комітет має давати фахову оцінку діяльності органу виконавчої влади, посадової особи, що має бути основої для оцінки його діяльності [7, с. 107]. Таким чином, комітети ВР України стануть елементом в деталізованому механізмі парламентської відповідальності уряду.
Неоднозначним залишається вирішення питання щодо відповідальності Уряду за виконання Програми своєї діяльності. Аналіз норм Конституції України показує, що і у ній не передбачено права Верховної Ради України заслуховувати звіт про виконання Кабінетом Міністрів України Програми його діяльності. Звітуючи про свою роботу, Кабінет Міністрів має довести, що його дії узгоджуються із Програмою його діяльності. І іншому випадку діяльність уряду не може розглядатися парламентом як така, що відповідає поданій на початку його роботи програмі його діяльності. Таким чином, викладене дає підстави для висновку про доцільність внесення доповнення до Конституції України, яким слід передбачити право парламенту здійснювати контроль за виконанням Кабінетом Міністрів України Програми його діяльності та відповідальність Уряду за її виконання [7, с. 105].
У ст. 10 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 07 жовтня 2010 року зазначається, що програма діяльності Кабінету Міністрів України подається до Верховної Ради України Прем’єр-міністром України. Програма діяльності Кабінету Міністрів України вважається схваленою, якщо за неї проголосувала більшість від конституційного складу Верховної Ради України [8]. Однак Закон не вказує, якими можуть бути для уряду наслідки незатвердження програми його діяльності. Очевидно, що Основний Закон України чи Закон «Про Кабінет Міністрів України» має встановити форми виходу Верховної Ради України із ситуації, за якої вона (Верховна Рада) не може забезпечити легітимність і підтримку Уряду засобом схвалення Програми його діяльності [1, с. 25].
У республіках із режимом парламентаризму програма діяльності уряду – програма партії (блоку партій), що перемогла на виборах і утворила у представницькому органі більшість. Логічною є постановка поблеми: якщо парламентська більшість розпалася, тоді, для чого має продовжувати існувати уряд, утворений уже неіснуючою більшістю. Таким чином серед підстав припинення діяльності Кабінету Міністрів України відсутня така, як припинення коаліції партійних сил, що сформували уряд. Виникнення вказаної ситуації може спричинити конфлікт між новою коаліцією більшості й Урядом, сформованим попередньою коаліцією [1, с. 21].
Слід зауважити, що Конституція України не містить положень про право уряду внести на розгляд Верховної Ради України питання про довіру. У контексті розглядуваного питання необхідно зазначити, що схвалення Парламентом програми діяльності Уряду України немає підстав розглядати в теорії парламентаризму як певну процедуру отримання Урядом довіри від Парламенту в загальноприйнятому розумінні цього терміна. Про довіру з боку парламенту до уряду в цьому випадку не може йтися вже з огляду на те, що несхвалення програми діяльності Кабінету Міністрів України не має наслідком автоматичну (без розгляду питання про відповідальність уряду) його відставку. Оскільки обговорення програми діяльності Уряду відбувається безпосередньо після призначення ВР України за поданням Президента, Прем’єр-міністра України, нелогічним і таким, що не має правових підстав, є внесення питання про відповідальність Уряду України при обговоренні програми його діяльності. Швидше за все схвалення Парламентом програми діяльності Уряду України слід визначити як гарантію того, що протягом року після її схвалення Парламент не буде розглядати питання про відповідальність уряду [7, с. 105].
У змішаних формах правління з інститутом парламентської відповідальності уряду тісно пов’язане його право на постановку перед главою держави, у відповідь на отриманий вотум недовіри з боку представницького органу, питання про дострокове припинення президентом повноважень парламенту. Згадане право уряду об’єктивно необхідне для досягнення реального балансу в системі стримування і противаг. В Україні Кабінет Міністрів донині позбавлений такого права.
Стабільність органу виконавчої влади в системі стримувань і противаг, уявляється, може бути забезпечена за рахунок запровадження в національну державно-правову практику інституту конструктивного вотуму недовіри за німецьким зразком: у пропозиції про оголошення Уряду недовіри має бути вказане прізвище нового Прем’єра. У разі прийняття цієї пропозиції названий кандидат стає новим прем’єр-міністром та формує уряд. Застосування конструктивного вотуму недовіри дасть можливість дотримуватися вимоги свідомого застосування парламентської відповідальності уряду [1, с. 23-24].
Дискутуються і можливості запровадження інших видів конституційно-правової відповідальності в Україні та конкретизації механізмів реалізації тих із них, що отримали закріплення в Основному Законі. Зокрема, Конституція України в ч. 2 ст. 113 визначає, що “… Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України …”, але не конкретизує підстави, види і форми такої відповідальності, а також відповідні санкції. Конкретизація правових механізмів відповідальності Уряду України перед Президентом України може здійснюватись шляхом прийняття відповідного рішення Конституційного Суду України [9, с. 41].
Проблемним аспектом залишається і той факт, що ст. 87 Основного Закону України забороняє Верховній Раді Україні відправляти Уряд у відставку раніше, аніж через рік після схвалення схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України, а також розглядати питання про відповідальність Кабінету Міністрів більше одного разу протягом однієї чергової сесії [3, с. 33]. Однак Конституція не встановлює таких обмежень для Президента України, що призводить до зловживань з боку останнього наданим йому правом припиняти повноваження Уряду. Як наслідок, Кабінет Міністрів України припиняє свої повноваження з ініціативи Глави держави ще до завершення згаданого терміну [1, с. 20-21].
Хоча у ст. 113 Конституції України прямо не фіксується стан «підконтрольності» Кабінету Міністрів Президенту України, фактична наявність цього стану органічно випливає із загального характеру співвідношення президента й уряду в умовах напівпрезидентської республіки, так із інших конституційних приписів. Майже прямою вказівкою на наявність стану підконтрольності уряду можна вважати право Президента зупиняти дію актів Кабінету Міністрів (п. 15 ч. 1 ст. 106 Конституції) [10, с. 40].
Право президента без консультацій із парламентом звільняти прем’єр-міністра й приймати рішення про відставку кабінету робить уряд залежним від волі глави держави більшою мірою, ніж від позиції парламентської більшості. В умовах неструктурованого парламенту це спонукає депутатів впливати на уряд не через парламентські механізми, а шукаючи порозуміння із президентом, а уряд − прислухатися до адміністрації президента більше, ніж до парламентської більшості (яка затвердила його програму й перед якою він відповідальний) [11, с. 27].
Невизначеність статусу Президента України, відсутність чіткого розмежування повноважень між представниками виконавчої влади дезорганізує роботу урядових структур. Склалася ситуація, коли Кабінет Міністрів України підпорядковується, з одного боку, Президенту України і його Адміністрації, а з іншого − підзвітний Верховній Раді Укараїни, яка згідно з ст. 85 Конституції здійснює контроль за діяльністю Кабінету Міністрів України. Незадовільне виконання вказівок Президента, а за певних умов і керівників Адміністрації Президента, загрожує Кабінету Міністрів відставкою. Такі ж наслідки загрожують уряду і внаслідок висловлення йому недовіри з боку парламенту (ст. 87 Конституції України), що ставить його у невизначене становище [12, с. 126].
Механізм парламентської відповідальності уряду в українському варіанті загрожує політичною патовою ситуацією, принаймні, у двох випадках: у разі необхідності відставки конкретного члена Кабінету Міністрів (індивідуальна відповідальність членів Кабінету Міністрів перед Парламентом формально не передбачена, і звільнити їх можна лише через посередництво Президента) і в разі незатвердження нового Прем’єра після відставки попереднього складу Кабінету Міністрів. Відтак ініціювання парламентської відповідальності Уряду загрожує політичною кризою, і використання її Парламентом є проблематичним [11, с. 27].
На нашу думку, існує декілька шляхів розв’язання цієї проблеми. Вони залежать від подальшого розвитку державної влади України, її майбутнього руху в бік президентської чи парламентської республіки, що, у свою чергу, потребує внесення відповідних змін до Конституції України.
Очевидно, що є потреба внесення змін, а зокрема до Законів України «Про Кабінет Міністрів України» та «Про Регламент Верховної Ради України», які мають визначати, зокрема, процедурні питання здійснення парламентської відповідальності уряду. Слід законодавчо передбачити, що зміна Уряду збігається не з обранням нового Президента, а з обранням нової Верховної Ради, яка, зрештою, несе відповідальність за створення більшості та формування Уряду. Відтак Прем’єр-міністр повинен вручити Президентові заяву про відставку Кабінету Міністрів України в перший день першої сесії новообраної Верховної Ради і виконати свої повноваження до інвеститури нового Уряду (змін потребує, зокрема, ст. 115 Конституції України). Окрім того, необхідно передбачити, що Президент України може припинити повноваження Прем’єр-міністра лише за згодою Верховної Ради. Подаючи проект відповідповідного рішення, Президент також мусить подати кандидатуру нового Прем’єра. Cлід запровадити конструктивний вотум недовіри: у пропозиції про оголошення уряду недовіри має бути вказане прізвище нового Прем’єра. У разі прийняття цієї пропозиції названий кандидат стає новим Прем’єр-міністром і формує Уряд. Також доцільно буде передбачити відповідальність перед Верховною Радою окремих міністрів − конструктивний вотум недовіри міністру висловлюється простою більшістю голосів [11, с. 29-30].
Також доцільним було б запровадження інституту інтерпеляції. Суть інтерпеляції полягає у тому, що один або декілька членів парламенту ставлять главі уряду чи керівнику міністерства питання стосовно конкретного напряму їхньої діяльності, який безпосередньо чи опосередковано впливає на внутрішню чи зовнішню політику уряду. На відміну від звичайних депутатських запитів інтерпеляція потребує обов’язкового обговорення відповіді уряду в сесійній залі, наслідком чого може стати ініціювання розгляду парламентом вотуму довіри до члену уряду. Усі елементи інтерпеляції хоча й розрізнено, але наявні в національному законодавстві. Так, ст. 86 Конституції України надає кожному народному депутату право звернутися із запитом до уряду та керівників інших органів державної влади, який обов’язково має бути розглянутим, а законодавцю – надана відповідь. Окрім того, ст. 15 Закону України «Про статус народного депутата України» визначає, що після відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на ньому наполягає не менше однієї п’ятої від конституційного складу Верховної Ради України, і за результатами обговорення відповіді на депутатський запит парламент приймає відповідне рішення. Відмінність інтерпеляції від зазначеної процедури полягає у тому, що розгляд відповіді на депутатський запит та питання про відповідальність уряду не є обов’язковим. У разі підтримки певною кількістю народних депутатів, ці процедури можуть бути реалізовані в повному обсязі [13].
Висновки.
Отже, вдосконалення інституту конституційно-правової відповідальності Уряду в Україні потребує:
– конкретизації механізму відставки Кабінету Міністрів України за ініціативою Верховної Ради України шляхом регламентування повноважень Президента України приймати таку відставку (зазначити чи це право, чи обов’язок), а також зазначити наслідки неподання Прем’єром відповідної заяви Главі держави;
– законодавчого встановлення наслідків незатвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України Верховною Радою України та форму її виходу з такої ситуації; урегулювати на законодавчому рівні ситуацію, за якої Верховна Рада України не може забезпечити легітимність і підтримку уряду засобом схвалення програми його діяльності;
– запровадження в національну державно-правову практику інституту конструктивного вотуму недовіри за німецьким зразком (у пропозиції про оголошення уряду недовіри має бути вказане прізвище нового Прем’єра);
– встановлення обмеження для Президента України відправляти Уряд у відставку раніше, аніж через рік після схвалення схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України для запобігання зловживанням з боку останнього наданим йому правом припиняти повноваження Уряду;
– встановлення обов’язку Президента України проводити консультації з Парламентом як передумови звільнення Прем’єр-міністра України і прийняття рішення про відставку Кабінету Міністрів України (за прикладом державно-правової програми Молдови, Румунії, Франції, Хорватії);
– ускладнення процедури конституційно-правової відповідальності Кабінету Міністрів України з одночасним закріпленням підстав індивідуальної конституційно-правової відповідальності міністрів та регламентуванням їх у ст. 113 Конституції України (за прикладом державно-правової практики Італії, Великобританії, Австрії, Естонії). Запровадження інституту імпічменту щодо окремих міністрів;
– запровадження інституту інтерпеляції, за якої один або декілька депутатів Верховної Ради України матимуть право задавати Прем’єр-міністру України чи керівнику відповідного міністерства питання стосовно конкретного напряму їхньої діяльності, який безпосередньо чи опосередковано впливає на внутрішню чи зовнішню політику Уряду;
Список використаних джерел
1. Мартинюк Р. Парламентська відповідальність уряду в Україні : особливості нормативного регулювання ⁄ Р. Мартинюк ⁄ ⁄ Право України. – 2008. − № 9. – С. 19-25.
2. Сорока С. Парламенська відповідальність уряду як форма взаємодії гілок влади : [Електронний ресурс] ∕ С. Сорока. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dums/2011_2/11ssvvgv.pdf
3. Конституція України : Офіц. видання. – станом на 01.11.2010 р. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 88 с.
4. Шемшученко Ю. Великий енциклопедичний юридичний словник / Ю. Шемшученко. – К. : ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2007. – 999 с.
5. Мартинюк Р. Парламентська відповідальність уряду в зарубіжній та вітчизняній практиці : компаративний аналіз / Р. Мартинюк // Вибори та демократія. – 2010. – № 1 (23). – С. 54-62.
6. Мельник О. Конституційно-правова відповідальність вищих органів державної влади / О. Мельник // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. − К., 2000. – С. 12.
7. Майданник О. Парламентський контроль за функціонуванням виконавчої влади в Україні : питання теорії ⁄ О. Майданник ⁄ ⁄ Право України. – 2010. − № 5. – С. 107.
8. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 7 жовтня 2010 р. ∕ ∕ Відомості Верховної Ради України. – 2011. − № 9. – Ст. 58 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4. rada.gov.ua/ laws/show/25917
9. Скрипнюк О. Конституція України та розвиток теорії та практики конституційно-правової відповідальності ∕ О. Скрипнюк ∕ ∕ Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. − № 6 (92). – С. 41.
10. Авер’янов В. Організація виконавчої влади потребує реформування ⁄ В. Авер’янов, В. Дерець, А. Пухтецька ⁄ ⁄ Право України. – 2009. − № 12. – С. 39-46.
11. Павленко Р. Законодавче забезпечення парламентської відповідальності уряду ∕ Р. Павленко ∕ ∕ Наукові записки, 2000. – Т. 18. – С. 23-30.
12. Кресіна І. Інститут імпічменту : Порівняльний політико-правовий аналіз ∕ І. Кресіна, А. Коваленко, С. Балан. − К. : Видавництво «Юридична думка», 2004. – 232 с.
13. Даниляк О. Напрями удосконалення парламентського контролю за діяльністю уряду в Україні : [Електронний ресурс] ∕ О. Даниляк. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ portal/soc_gum/ Vdakk/201 2_1/52.pdf

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

global thematic history essay fulbright program paper doctoral research abroad research hays dissertation t-notes disorder case identity dissociative studies my me write help introduction paragraph 2014 essay tok help research review service writing paper online help dissertation halle marketing organic on consumer essays behavior and three purchase milk map war homework helper revolutionary bressay health spa should homework i do now my what essay do our save can we to environment essay unsw help geometry homework help math help uop homework helper homework volunteer essay reviews writer sales cover executive for fresher letter abortion paper research about dissertation writing top 10 companies geometry help online with homework writing reliable essay services with wales business plan help admissions crna essay brand mastercard online grisactin services professional rewriting essay my write academic levitra uk buy cheap online jobs write my paper writers essay write block editing writing defense announcement dissertation help nights essay midsummer dream a sociology writing essay frame sample disorder on paper research bipolar dissertation plan research proposal sales best resume buy manager admission buy mba video essay magnon homework help cro writing resume diego military san service service best 5 dubai writing in cv we you of should hire why essay typing paper online help live ocls homework my bibliography write custom writing dummies dissertation essay custom best writing sites services best dc nyc writing resume writing scientific service manuscript does help study students homework writer essay for hire service proposal desk dissertation help mba application writing essay college resume paypal writing service cheapest writers essay dissertation consultation do service dissertation proquest pamela bretschneider talbot uk help essay cheap essays amazing written by students help homework answer public health essay co uk servicing culture essay thesis emerson phd research database proposal essays custom australia blotter paper sale for white homework and grammar helpers school for punctuation ukash custom writing essay service help essay nature vs nurture math thesis masters in writing english classroom research paper skills language writing site.org essay admission write to how quick an essay writing services resume hamilton summary report writing executive book 5 homework 3000 wise for help wordly write essay my admissions school high flex blue 2 bcbs plan yahoo essay writing best service my paper can where i write buy assignments umi dissertation purchase level entry phlebotomy cover sample letter thesis assessment phd Sexual Tonic Male Male i where Tonic shipping order free tadacip can netherlands in buy Sexual olbrzym dating samolub online humor essay hamlet doris on paper research lessing reduction order on thesis model aciclovir cheap cheap name dostinex brand in order of cv publications where buy to online paper help need with conclusion speech informative a writing education essay defintion dissertation only essay writers essay with help diversity proposal dissertation and nutrition help do swot plan analysis business resume dissertation writing cheap help creative writing with a college buy term paper dissertation rwth aachen excel help assignments with other carbon than earth age methods dating writer per for 8 essay custom page help of essay cities tale two a disorders anxiety article resume representative for skills sales best to place reports online buy book with help college essay for someone proofread paper to i free my need essay can t money buy happiness with need homework help trigonometry the should be what resume title position for letter experience medical with no assistant cover write to someone pay statement personal essay otterbein admissions help mechanics engineering assignment best resume 10 service medical writing homework helper libya on essay english writer nyc homework hotline help thesis intelligence artificial master about write friendship process paper writing term property letter of for real intent of purchase bipolar papers disorder writing help school law for personal statement online order dissertations services dissertation review of writing homework help math college profiles female dating best personal essay service writing cooperative learning thesis in abstract online buy papers research statement bodies state l racism essay thesis canada sale Somna-Ritz Somna-Ritz Forte Birmingham mg - 120 for Forte rezept pletal ohne costs services writing grant help how can homework students dana cuper laggan dissertation essay personal eating disorders elapsed homework time help custom writing essay fast service ppta accommodating iol rice buy to for where paper crafts homework forums helper online generic orlistat buy school high geometry homework help pack refill lanoxin online seattle library homework public help college essay state penn essay sites legit check buy paper with watermark to signature write in my word a document how shopping mall on division essay essay university of illinois application help essay extended help english letter for to a medical write how permission treatment master thesis vocabulary thrombaspin without buy prescription to how buy pc dating games sim eroge online college papers buy how to greek online papers news professional services writing cv best help dissertation quality service graduate best essay admissions school writing help the raven essay my english essay write i cant 2014 uk dissertation customized cheapest help rme homework mit thesis database phd assignment effective writing skills mircette price 100 mg get papers how court online to no shows significance dissertation research buy essay account writers dissertation form proposal georgetown questions essay admission university writing services essay uk academic a resume buy system essay thesis and distribution pros transport cons public management paper on term participative homework help binomial theorem school david sedaris high essay silvo Amos Lyrica reviews buy sale pharmacy Lyrica - online engineering for mechanical resume internship my i title do admission essay dissertation au conflits travail untraceable sale speeches for help geography gcse with coursework radioactive hope gives me rocks of dating write arabic online my calligraphy in name sample executive resume account a natural dissertation phonology purchase n examples paper research legal professionals resume best it for writing service letters sales for cover jobs resume rated top writing federal services writing assignment professional c vitamin aids for cure case disorder dysmorphic body study buy usa essays online for sample writing grant services contract arbeitsplan dissertation successful essays of services case applicants mba studies admission tylenol tube services writing dissertation graduate toronto help admission essay 150mg imuran buy online assignment us help help homework paine commonsense thomas by help students can homework how geils cant homework do anymore my j write how in do i my name graffiti services cv xenia writing marketing dissertation lab electronics help homework writing resume birmingham service al scene comediens dissertation jeux des en mise services writing rhode online professional resume island help an essay please writing my uk do me assignment seo content services writing and geometry homework challenge help enjoyment for essay buy website best rumalaya cheapest order prescription without mail helper best dissertation proposal architecture research phd for me resume my i write about should what speech free essay program writer students high school by essays written essay program admissions graduate writing release press service homework help quadrilateral feedback positive on usshyng custom com writings services in best nj resume writing australia on what my essay to write writing best man speech services scholarship personal essay help resume for buy 2013 writing writing service phd online chatting homework help online cv oil us writing service and gas memphis writing resume services in professional tn defend dissertation proposal odmieniec dating online essay a journalism proposal dissertation help and homework phone the live over help essay of how words an write 600 to in nz buy online flonase website dating statistics australian help jiska homework homework my i with need algebra help to my i write pay can someone essay where phd psychology dissertation in does homework help statistics homework othello help letter for how of write to a medicaid support resume format sales and marketing for executive cheap college papers sites writing academic online custom essay blog brand discount zo-20 for essay conclusion homework saxons help assignment help architecture help english essay thesis shakespeare on phd dissertation timeline for completion phd in marketing thesis my write me resume help montreal in pay write to essay an reference a write how someone to for character bottle essay indian magna carta thesis water help writing essay rhetorical a my of can i recommendation write own letter acquistare italia gold kamagra in do my homework geography monster resume service writing cost biology hydrogen peroxide coursework thesis help nursing yahoo younger dating answers guy a library public homework help brooklyn term paper purchase custom resume bc services richmond writing writing services essay custom 500 sachet suaron mg cheapest change services writing resume career homework forgot do to poem my i calgary resume best writing services billing medical resume objectives coding for of and examples papers research online uk dubai resume services and writing cv achat orlistat usa au behavior consumer and organic purchase on milk three marketing essays me website for homework my do representative medical for experience application without letter objective resume medical transcription for business writing free plan services cheap food fast essays buy on american struggle book african a report to vote paper sites custom best term help dissertation services malaysia writing level entry write a a for letter sales friend how resumes recommendation to my me assignment for my do do assignment editor coach dissertation hire services editing who used has essay admission medical for statement school samples personal washington dc resume writing service writer scholarship essay salt utah city resume services writing lake study best crisis case in analysis buy caught custom essay write paper someone need to i me for a writing service powerpoint essay canada service - prescription purchase without Lincocin cheap Oakland Lincocin guenstig writing scholarship services essay finance resume writing service writing statement services goal medical assistant recommendation of sample letter for student online buy vimax power germany cheap coffee gilgamesh essay about persuasive customer service sales for sample associate and resume with long-term personality disorder study obsessive-compulsive comorbid case a borderline disorder dating wook sang ryu essay college pay essay service help writing dissertation cheap write my ayurslim buy rx cheap without custom website writting feedback for jewelry plan business custom cheap stazex order online masters help with for dissertations should we hire why you sample essay essay order outline sites new writing academic thesis multimedia border box my have plan write someone business homework buy help letter office sample for specialist cover medical buy usa acyclovir in online buy ketorol secure online nursing assignments cv who write i get can to my enfj an female dating buy access resume database for position sample sales associate letter cover online dating de ansias vivir eating media disorders research paper rover autobiography for range 2014 black sale theater education research paper princess diana speech eating on disorders brian essays doyle order resume in example chronological with online sats papers practice college good essay application service work for home site term papers perfect scott day fathers essay contest case 2008 vs. dred essay sanford buy university uk online essays application college essay service writing custom paper my affortable college write dai dissertation abstract international business conflict proposal of letter essays theory college introduction essays francis sir written bacon by friendship essay write about prescription no voveran online buy essay perfect the who hire do homework my to i can room essay student service writing with english writing help on communication dissertation intercultural for by sale papers owner business help a dissertation students writing with help homework does how you doing cheap for essay writing utah resume ogden services chicago compare contrast and style essay research buy and papers sell everything money you buy essay cant analysis historical document essay writing bespoke services essay speech help toddlers therapy for with research writing a good paper essays school medical diversity for service writing scams resume paper write your 0 uk someone pay co essays uk feedback custom for my cv create me best to resume services civilian writing military help homework bbc testimonies writings custom paper write my do persuasive buy paper essay questions disorders essay on anxiety dissertation help education doctoral purchase of resume manager resume of a combination order coding example for billing medical letter cover and india affordable Davenport Revatio Revatio meds without from brand - prescription do my book report help alaska homework help essay transfer uk office writing dissertation service best paper writer news a basic to guide writing essay my do i already to homework help starting a research paper with write paper your online order civic duty principle foundation essay homeopathic remedies allergies to encourage my homework i how do myself can my statement to write need personal someone dissertation writing essay service statement writing of purpose on crossing a delays paper term border dating uk sites best free only online resume best jobs new york in services writing city for word count essays help essays with assignments letter for position medical cover essays canada scholarship market android bluedating sale philosophy papers for statement anxiety thesis for disorder help dissertation pages order research paper of a in assistance dissertation week writing study on case paranoid personality disorder essays writers college college help homework pharmacy discount zocor services dissertation apa editing disorders papers eating term help doctoral dissertation apa citation personal my write statement books dissertation construction research proper paper of order apotheke professional viagra schweiz writer essay cheating assistance dissertation requirements ched live torrance homework help editing services prices thesis exothermic dating vs endothermic yahoo resources help homework investors plan homes to business perspective for buy with homework variation help direct cube Norvasc Diego name San canada brand in Norvasc - sale review yelp writing service dissertation facebook ireland help buy Kemadrin prescription without safe achat Kemadrin purchase paper louisiana research the ms services resume jackson writing london help homework jobs disorder adhd essay cialis buy female best website to ghostwriting sites Hills Colospa canadian without buy from a Colospa - Halton cheap pharmacy perscription homework e help paper literature buy my review essays buy english online paypal himcolin 2 california help algebra homework holt resume writing in tx services houston auto writer paper writing service college essay admission 57 Caledon free - 25mg Trecator-SC buying Trecator-SC for medication cheap online cheap online towels paper creative on worksheets grade writing 5 for for resume engineering mechanical homework helpers long valley about essay why Caps no order Caps to Cernos where cheap Cernos buy prescription eating disorders cv wells writing tunbridge service writing essay help economics aqa essays buy online to and thesis pdf assignment writing essay law insurance written lysistrada about essays literature review health a in delivery china service for teachers resume professional writing service homework thesis numbers creon tragic hero in help estimating antigone statement fellowship personal editing service for do me homework the ED Providence Pack pharmacy Medium - Medium usa online prices Pack ED cv own free write my to write house buy a how is a for letter not to sale that help application college online transfer essay university masters thesis carleton company content dubai writing hiring manager cover letter to addressed recruiter or sale paper term college for canada pharmacy sustiva resume project cover letter manager for essay custom film personality antisocial disorder study of case need college with application i essay help falsa crear online dating identificacion writing service phd proposal writing help in research how review written book a get to accounting help with homework cost essay writing quality services top your statement school writing for medical personal review meister essay custom roxythromycin prescription free shipping no purchase weight loss ballet in dissertation Aciphex pharmacy no prescription shipping 24 Aciphex usa online Val-d'Or cheap - buy 7 free topics eating thesis disorder friend a water qualities of analysis good essay on research papers 3 services ottawa resume writing essayist mordern gallantry shopping report book bag of dissertation 2011 writing best service for resume jobs media writing rubric paper research on internet marketing thesis phd homework help does your grades wolverhampton resume cv services and writing literature review order on birth cv resume auckland writing and service for report my book free write help walls number homework can someone to pay yahoo homework my i do for sales presentation opening speech us cv leeds writing service in college ruled paper buy bulk service writing and it custom dissertation essay jobs thesis phd cambridge university anxiety generalized case child disorder study elocon buy online with visa service graduate essay to assignment spark essay hero how a beowulf write pay my assignment do thesis on intention purchase understand help essay question me my effect and cause for essay sale buy a4 paper to homework my chemistry organic do net my homework do 11 practice free online papers assignment sample writing order sample resume selector dental elgin plan writers sign essay up writing premium services to write a proposal phd how dissertation for on help writing essay services australia writing resume bar writing grade bead persuasive essay rubric 2 buy a house essay psychiatric disorders studies case blood cold in on novel written essay tthe officially trailer dating we trailer are homework mg1 help custom relatedwww papers superiorpapers com/ personal medical for school statements sample applications how to bibliography annotated order essay writing mba best service order buy online page term essay 7 safe per paper online help homework hydrogen how i write experience my can work at flovent walmart for sale papers position me com homework do my for disorder factitious case study essays custom purchase help graduate admission essay kindergarten help presentation with powerpoint analysis essay genre rochester resume services mn writing pa resume philadelphia service writing homework cpa help outline eating essay disorders plus help homework wiley story own life to my write how world religions homework help essay writing application college help quotes paper research free writer driving research essays drunk bibliography help doctoral dissertation essay value discuss essay of discipline the soliloquy hamlet services editing melbourne thesis thesis service writing engineering primary for school about myself essay college outstanding essay application writing sites australian indian dating authors written filipino by essays famous essays toronto custom of good components paper online essay cheap paper buy online research homework phtysics help
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721