Відповідальність Кабінету Міністрів України перед Президентом України та Верховною Радою України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. Здійснюється аналіз вітчизняного законодавства, що регламентує функціонування інституту відповідальності уряду у державно-правовій практиці України. Визначаються недостатньо врегульовані питання та пропонуються шляхи їх вирішення.

Ключові слова. Кабінет Міністрів України, конституційно-правова відповідальність, парламентська відповідальність уряду, відставка уряду, програма діяльності уряду, резолюція недовіри, конструктивний вотум недовіри, підконтрольність і підзвітність Кабінету Міністрів України.

Annotation. In the article it is probed a national legislation regulating a function of the institute of ministerial responsibility and constitutional responsibility of a government to the President of Ukraine. Not regulated questions are determined and some propositions of it’s refinement are made.

Key words. Cabinet of Ministers of Ukraine, constitutional and legal responsibility, parliamentary responsibility of a government, resignation of government, activity program of government, resolution of mistrust, constructional no-confidence vote, controlled and reporting government.

Викладення основного матеріалу. Елементом механізму відповідальності влади держави є відповідальність уряду перед парламентом (парламентська відповідальність уряду): фракції парламенту беруть безпосередню участь у формуванні уряду та несуть відповідальність за ефективність здійснення урядової політики перед виборцями [1, с.19].
Скасування Конституційним Судом України політичної реформи 2004 року та відновлення дії Конституції у її первинній редакції 1996 р. спричинило зміну парламентсько-президентської форми правління на президентсько-парламентську. Водночас парламент втратив частину повноважень щодо притягнення уряду до відповідальності. Так, у редакції Конституції від 8 грудня 2004 р. прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України автоматично призводило до відставки всього складу Кабінету Міністрів України і Президент України не долучався до цього процесу. У чинній Конституції України, зокрема у ст. 115, зазначається, що прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінет Міністрів України має наслідком відставку Кабінету Міністрів України. Прем’єм-міністр України зобов’язаний подати Президентові України заяву про відставку Кабінету Міністрів України за рішенням Президента України чи у зв’язку з прийняттям ВРУ резолюції недовіри [2].
Резолюція (віл лат. resolutio − дозвіл, розв’язання) – акт, який відповідно до ст. 115 Конституції України приймається Верховною Радою України в разі висловлення недовіри Кабінету Міністрів України, що має наслідком відставку уряду [4, с. 264]. За особливостями формулювань ст. 115 Основного Закону України невизначеним є механізм відставки Уряду за ініціативою Верховної Ради України, оскільки оголошення резолюції недовіри Уряду Парламентом призводить до відставки Кабінету Міністрів України лише за умови прийняття Президентом України заяви про відставку від Прем’єра. Однак залишається незрозумілим, чи зобов’язаний Глава держави приймати таку відставку. Виникає також питання, якими були б юридичні та політичні наслідки неподання Прем’єром відповідної заяви Главі держави.
Фактично, наділення Глави держави і представницького органу правом відправляти Уряд у відставку породжує проблему подвійної лояльності Уряду, яка вирішується на користь більш безпосереднього впливу: указ Президента України про відставку Кабінету Міністрів України виявляється більш реальним, аніж резолюція недовіри Кабінетові Міністрів України більшістю від конституційного складу Верховної Ради України [5, с. 54-62].
У ст. 113 Конституції України зазначається, що Кабінет Міністрів України відповідальний перед … Верховною Радою України, підконтроль- ний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених цією Конституцією [3, с. 45].
Аналіз вітчизняного законодавства свідчить, що конституційно-правова відповідальність Уряду України не знайшла в ньому достатнього відображення. Єдиний випадок її настання − це неприйняття Верховною Радою України програми діяльності Уряду, що тягне його відставку шляхом висловлення резолюції недовіри з боку Верховної Ради України. В інших випадках Уряд складає свої повноваження виключно за політичними мотивами (п. 13 ст. 85 та ст. 87 Конституції України). Реформування інституту парламентської відповідальності уряду в України повинно відбуватися у напрямку ускладнення процедури його політичної відповідальності з одночасним закріпленням підстав індивідуальної конституційно-правової відповідальності урядовців. Це буде сприяти стабільності Уряду в цілому і зробить застосування конституційно-правової відповідальності більш ефективним [6, с. 12].
У державах із парламентськими та змішаними формами правління здійсненню комітетами (постійними комісіями) повноважень у сфері парламентського контролю за центральними органами виконавчої влади сприяє те, що зазвичай комітети є «профільними» щодо галузей державного управління. Цим галузям здебільшого відповідає компетенція окремих міністерств. Тому, враховуючи досвід зарубіжних держав, у вітчизняному законодавстві слід передбачити, що комітети Верховної Ради України повинні здійснювати певні контрольні повноваження щодо діяльності «профільних» міністерств. Проте комітети не повинні мати повноваження щодо прийняття рішення стосовно відповідних кадрових змін в уряді. Такі рішення може приймати тільки Верховна Рада України. Комітет має давати фахову оцінку діяльності органу виконавчої влади, посадової особи, що має бути основої для оцінки його діяльності [7, с. 107]. Таким чином, комітети ВР України стануть елементом в деталізованому механізмі парламентської відповідальності уряду.
Неоднозначним залишається вирішення питання щодо відповідальності Уряду за виконання Програми своєї діяльності. Аналіз норм Конституції України показує, що і у ній не передбачено права Верховної Ради України заслуховувати звіт про виконання Кабінетом Міністрів України Програми його діяльності. Звітуючи про свою роботу, Кабінет Міністрів має довести, що його дії узгоджуються із Програмою його діяльності. І іншому випадку діяльність уряду не може розглядатися парламентом як така, що відповідає поданій на початку його роботи програмі його діяльності. Таким чином, викладене дає підстави для висновку про доцільність внесення доповнення до Конституції України, яким слід передбачити право парламенту здійснювати контроль за виконанням Кабінетом Міністрів України Програми його діяльності та відповідальність Уряду за її виконання [7, с. 105].
У ст. 10 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 07 жовтня 2010 року зазначається, що програма діяльності Кабінету Міністрів України подається до Верховної Ради України Прем’єр-міністром України. Програма діяльності Кабінету Міністрів України вважається схваленою, якщо за неї проголосувала більшість від конституційного складу Верховної Ради України [8]. Однак Закон не вказує, якими можуть бути для уряду наслідки незатвердження програми його діяльності. Очевидно, що Основний Закон України чи Закон «Про Кабінет Міністрів України» має встановити форми виходу Верховної Ради України із ситуації, за якої вона (Верховна Рада) не може забезпечити легітимність і підтримку Уряду засобом схвалення Програми його діяльності [1, с. 25].
У республіках із режимом парламентаризму програма діяльності уряду – програма партії (блоку партій), що перемогла на виборах і утворила у представницькому органі більшість. Логічною є постановка поблеми: якщо парламентська більшість розпалася, тоді, для чого має продовжувати існувати уряд, утворений уже неіснуючою більшістю. Таким чином серед підстав припинення діяльності Кабінету Міністрів України відсутня така, як припинення коаліції партійних сил, що сформували уряд. Виникнення вказаної ситуації може спричинити конфлікт між новою коаліцією більшості й Урядом, сформованим попередньою коаліцією [1, с. 21].
Слід зауважити, що Конституція України не містить положень про право уряду внести на розгляд Верховної Ради України питання про довіру. У контексті розглядуваного питання необхідно зазначити, що схвалення Парламентом програми діяльності Уряду України немає підстав розглядати в теорії парламентаризму як певну процедуру отримання Урядом довіри від Парламенту в загальноприйнятому розумінні цього терміна. Про довіру з боку парламенту до уряду в цьому випадку не може йтися вже з огляду на те, що несхвалення програми діяльності Кабінету Міністрів України не має наслідком автоматичну (без розгляду питання про відповідальність уряду) його відставку. Оскільки обговорення програми діяльності Уряду відбувається безпосередньо після призначення ВР України за поданням Президента, Прем’єр-міністра України, нелогічним і таким, що не має правових підстав, є внесення питання про відповідальність Уряду України при обговоренні програми його діяльності. Швидше за все схвалення Парламентом програми діяльності Уряду України слід визначити як гарантію того, що протягом року після її схвалення Парламент не буде розглядати питання про відповідальність уряду [7, с. 105].
У змішаних формах правління з інститутом парламентської відповідальності уряду тісно пов’язане його право на постановку перед главою держави, у відповідь на отриманий вотум недовіри з боку представницького органу, питання про дострокове припинення президентом повноважень парламенту. Згадане право уряду об’єктивно необхідне для досягнення реального балансу в системі стримування і противаг. В Україні Кабінет Міністрів донині позбавлений такого права.
Стабільність органу виконавчої влади в системі стримувань і противаг, уявляється, може бути забезпечена за рахунок запровадження в національну державно-правову практику інституту конструктивного вотуму недовіри за німецьким зразком: у пропозиції про оголошення Уряду недовіри має бути вказане прізвище нового Прем’єра. У разі прийняття цієї пропозиції названий кандидат стає новим прем’єр-міністром та формує уряд. Застосування конструктивного вотуму недовіри дасть можливість дотримуватися вимоги свідомого застосування парламентської відповідальності уряду [1, с. 23-24].
Дискутуються і можливості запровадження інших видів конституційно-правової відповідальності в Україні та конкретизації механізмів реалізації тих із них, що отримали закріплення в Основному Законі. Зокрема, Конституція України в ч. 2 ст. 113 визначає, що “… Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України …”, але не конкретизує підстави, види і форми такої відповідальності, а також відповідні санкції. Конкретизація правових механізмів відповідальності Уряду України перед Президентом України може здійснюватись шляхом прийняття відповідного рішення Конституційного Суду України [9, с. 41].
Проблемним аспектом залишається і той факт, що ст. 87 Основного Закону України забороняє Верховній Раді Україні відправляти Уряд у відставку раніше, аніж через рік після схвалення схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України, а також розглядати питання про відповідальність Кабінету Міністрів більше одного разу протягом однієї чергової сесії [3, с. 33]. Однак Конституція не встановлює таких обмежень для Президента України, що призводить до зловживань з боку останнього наданим йому правом припиняти повноваження Уряду. Як наслідок, Кабінет Міністрів України припиняє свої повноваження з ініціативи Глави держави ще до завершення згаданого терміну [1, с. 20-21].
Хоча у ст. 113 Конституції України прямо не фіксується стан «підконтрольності» Кабінету Міністрів Президенту України, фактична наявність цього стану органічно випливає із загального характеру співвідношення президента й уряду в умовах напівпрезидентської республіки, так із інших конституційних приписів. Майже прямою вказівкою на наявність стану підконтрольності уряду можна вважати право Президента зупиняти дію актів Кабінету Міністрів (п. 15 ч. 1 ст. 106 Конституції) [10, с. 40].
Право президента без консультацій із парламентом звільняти прем’єр-міністра й приймати рішення про відставку кабінету робить уряд залежним від волі глави держави більшою мірою, ніж від позиції парламентської більшості. В умовах неструктурованого парламенту це спонукає депутатів впливати на уряд не через парламентські механізми, а шукаючи порозуміння із президентом, а уряд − прислухатися до адміністрації президента більше, ніж до парламентської більшості (яка затвердила його програму й перед якою він відповідальний) [11, с. 27].
Невизначеність статусу Президента України, відсутність чіткого розмежування повноважень між представниками виконавчої влади дезорганізує роботу урядових структур. Склалася ситуація, коли Кабінет Міністрів України підпорядковується, з одного боку, Президенту України і його Адміністрації, а з іншого − підзвітний Верховній Раді Укараїни, яка згідно з ст. 85 Конституції здійснює контроль за діяльністю Кабінету Міністрів України. Незадовільне виконання вказівок Президента, а за певних умов і керівників Адміністрації Президента, загрожує Кабінету Міністрів відставкою. Такі ж наслідки загрожують уряду і внаслідок висловлення йому недовіри з боку парламенту (ст. 87 Конституції України), що ставить його у невизначене становище [12, с. 126].
Механізм парламентської відповідальності уряду в українському варіанті загрожує політичною патовою ситуацією, принаймні, у двох випадках: у разі необхідності відставки конкретного члена Кабінету Міністрів (індивідуальна відповідальність членів Кабінету Міністрів перед Парламентом формально не передбачена, і звільнити їх можна лише через посередництво Президента) і в разі незатвердження нового Прем’єра після відставки попереднього складу Кабінету Міністрів. Відтак ініціювання парламентської відповідальності Уряду загрожує політичною кризою, і використання її Парламентом є проблематичним [11, с. 27].
На нашу думку, існує декілька шляхів розв’язання цієї проблеми. Вони залежать від подальшого розвитку державної влади України, її майбутнього руху в бік президентської чи парламентської республіки, що, у свою чергу, потребує внесення відповідних змін до Конституції України.
Очевидно, що є потреба внесення змін, а зокрема до Законів України «Про Кабінет Міністрів України» та «Про Регламент Верховної Ради України», які мають визначати, зокрема, процедурні питання здійснення парламентської відповідальності уряду. Слід законодавчо передбачити, що зміна Уряду збігається не з обранням нового Президента, а з обранням нової Верховної Ради, яка, зрештою, несе відповідальність за створення більшості та формування Уряду. Відтак Прем’єр-міністр повинен вручити Президентові заяву про відставку Кабінету Міністрів України в перший день першої сесії новообраної Верховної Ради і виконати свої повноваження до інвеститури нового Уряду (змін потребує, зокрема, ст. 115 Конституції України). Окрім того, необхідно передбачити, що Президент України може припинити повноваження Прем’єр-міністра лише за згодою Верховної Ради. Подаючи проект відповідповідного рішення, Президент також мусить подати кандидатуру нового Прем’єра. Cлід запровадити конструктивний вотум недовіри: у пропозиції про оголошення уряду недовіри має бути вказане прізвище нового Прем’єра. У разі прийняття цієї пропозиції названий кандидат стає новим Прем’єр-міністром і формує Уряд. Також доцільно буде передбачити відповідальність перед Верховною Радою окремих міністрів − конструктивний вотум недовіри міністру висловлюється простою більшістю голосів [11, с. 29-30].
Також доцільним було б запровадження інституту інтерпеляції. Суть інтерпеляції полягає у тому, що один або декілька членів парламенту ставлять главі уряду чи керівнику міністерства питання стосовно конкретного напряму їхньої діяльності, який безпосередньо чи опосередковано впливає на внутрішню чи зовнішню політику уряду. На відміну від звичайних депутатських запитів інтерпеляція потребує обов’язкового обговорення відповіді уряду в сесійній залі, наслідком чого може стати ініціювання розгляду парламентом вотуму довіри до члену уряду. Усі елементи інтерпеляції хоча й розрізнено, але наявні в національному законодавстві. Так, ст. 86 Конституції України надає кожному народному депутату право звернутися із запитом до уряду та керівників інших органів державної влади, який обов’язково має бути розглянутим, а законодавцю – надана відповідь. Окрім того, ст. 15 Закону України «Про статус народного депутата України» визначає, що після відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на ньому наполягає не менше однієї п’ятої від конституційного складу Верховної Ради України, і за результатами обговорення відповіді на депутатський запит парламент приймає відповідне рішення. Відмінність інтерпеляції від зазначеної процедури полягає у тому, що розгляд відповіді на депутатський запит та питання про відповідальність уряду не є обов’язковим. У разі підтримки певною кількістю народних депутатів, ці процедури можуть бути реалізовані в повному обсязі [13].
Висновки.
Отже, вдосконалення інституту конституційно-правової відповідальності Уряду в Україні потребує:
– конкретизації механізму відставки Кабінету Міністрів України за ініціативою Верховної Ради України шляхом регламентування повноважень Президента України приймати таку відставку (зазначити чи це право, чи обов’язок), а також зазначити наслідки неподання Прем’єром відповідної заяви Главі держави;
– законодавчого встановлення наслідків незатвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України Верховною Радою України та форму її виходу з такої ситуації; урегулювати на законодавчому рівні ситуацію, за якої Верховна Рада України не може забезпечити легітимність і підтримку уряду засобом схвалення програми його діяльності;
– запровадження в національну державно-правову практику інституту конструктивного вотуму недовіри за німецьким зразком (у пропозиції про оголошення уряду недовіри має бути вказане прізвище нового Прем’єра);
– встановлення обмеження для Президента України відправляти Уряд у відставку раніше, аніж через рік після схвалення схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України для запобігання зловживанням з боку останнього наданим йому правом припиняти повноваження Уряду;
– встановлення обов’язку Президента України проводити консультації з Парламентом як передумови звільнення Прем’єр-міністра України і прийняття рішення про відставку Кабінету Міністрів України (за прикладом державно-правової програми Молдови, Румунії, Франції, Хорватії);
– ускладнення процедури конституційно-правової відповідальності Кабінету Міністрів України з одночасним закріпленням підстав індивідуальної конституційно-правової відповідальності міністрів та регламентуванням їх у ст. 113 Конституції України (за прикладом державно-правової практики Італії, Великобританії, Австрії, Естонії). Запровадження інституту імпічменту щодо окремих міністрів;
– запровадження інституту інтерпеляції, за якої один або декілька депутатів Верховної Ради України матимуть право задавати Прем’єр-міністру України чи керівнику відповідного міністерства питання стосовно конкретного напряму їхньої діяльності, який безпосередньо чи опосередковано впливає на внутрішню чи зовнішню політику Уряду;
Список використаних джерел
1. Мартинюк Р. Парламентська відповідальність уряду в Україні : особливості нормативного регулювання ⁄ Р. Мартинюк ⁄ ⁄ Право України. – 2008. − № 9. – С. 19-25.
2. Сорока С. Парламенська відповідальність уряду як форма взаємодії гілок влади : [Електронний ресурс] ∕ С. Сорока. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dums/2011_2/11ssvvgv.pdf
3. Конституція України : Офіц. видання. – станом на 01.11.2010 р. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 88 с.
4. Шемшученко Ю. Великий енциклопедичний юридичний словник / Ю. Шемшученко. – К. : ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2007. – 999 с.
5. Мартинюк Р. Парламентська відповідальність уряду в зарубіжній та вітчизняній практиці : компаративний аналіз / Р. Мартинюк // Вибори та демократія. – 2010. – № 1 (23). – С. 54-62.
6. Мельник О. Конституційно-правова відповідальність вищих органів державної влади / О. Мельник // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. − К., 2000. – С. 12.
7. Майданник О. Парламентський контроль за функціонуванням виконавчої влади в Україні : питання теорії ⁄ О. Майданник ⁄ ⁄ Право України. – 2010. − № 5. – С. 107.
8. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 7 жовтня 2010 р. ∕ ∕ Відомості Верховної Ради України. – 2011. − № 9. – Ст. 58 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4. rada.gov.ua/ laws/show/25917
9. Скрипнюк О. Конституція України та розвиток теорії та практики конституційно-правової відповідальності ∕ О. Скрипнюк ∕ ∕ Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. − № 6 (92). – С. 41.
10. Авер’янов В. Організація виконавчої влади потребує реформування ⁄ В. Авер’янов, В. Дерець, А. Пухтецька ⁄ ⁄ Право України. – 2009. − № 12. – С. 39-46.
11. Павленко Р. Законодавче забезпечення парламентської відповідальності уряду ∕ Р. Павленко ∕ ∕ Наукові записки, 2000. – Т. 18. – С. 23-30.
12. Кресіна І. Інститут імпічменту : Порівняльний політико-правовий аналіз ∕ І. Кресіна, А. Коваленко, С. Балан. − К. : Видавництво «Юридична думка», 2004. – 232 с.
13. Даниляк О. Напрями удосконалення парламентського контролю за діяльністю уряду в Україні : [Електронний ресурс] ∕ О. Даниляк. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ portal/soc_gum/ Vdakk/201 2_1/52.pdf

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

school your letter for writing medical of own recommendation custom assignments term dosage administration d vitamin and cefaclor visa online help algebra homework formulae with homework much help how cefaclor pills canada from brand help school nursing essay dissertation retention employee homework ks3 help science ratio assignment analysis help games homework olympic help old dominion essay admissions to buy places essays homework level help college college service best application titles essay evacuation help ww2 homework thesis engineering buy structure of an essay functions homework help piecewise university admission essay toys paper custom my somebody pay can to do assignment i cover learning distance coordinator letter einstein albert written essays by polo online kamagra for sweetcheeks sale write essay today my essay writers pro grammar online homework help to write on research a paper wuthering how heights help assignments with college price gold vigrx cheap help websites free homework term writing job paper online portretul fantomei dating worker letter social cover sample disease essay about alzheimer's safe is essay writing really custom ap homework help american history essay 247 help admission essay editing service english homework tea help party boston easy writing service essay statement open how to for school a medical personal writing service nursing essay uk algebra 2 homework math help holt get i how can online eriacta tablets strong dissertation need a an writier i academic writing services company order buy safe prescription pack ed medium without buy research paper a want to homework number help for writing resume nyc services executive essay companies writing legal louis mo st services resume writing for sale rolling papers research help paper scientific service and go writing custom essay it dissertation order bibtex bibliography good statement a writing help thesis need free eating disorders essays acheter du pepcid the letter scarlet help essay essays help prompts admission professional with college cv my with how to help get dissertation qualitative outline do research paper on to things my system essay hire purchase peterborough resume writing services minomycin cheap script can no i order how homework pay do someone my chemistry to writing lab custom report in generic tastylia australia homework county pinellas helpline dumitru cristina chavez on dating websites bangalore laser color in printer dating price antisocial study disorder personality case and claritin zyrtec much do out homework give too teachers objective example in of medical resume assisting for 500mg male 1742 buy sexual tonic coursework psychology discussion aqa best writing college application service essay i with will my essay to me help you pay french a essay help level review service online writing dissertation a help on writing buy paper university snap long caps 45 colt service language editing mexico acyclovir pharmacy from online myambutol overnight order research in steps a the paper writing of what is canada from 400mg anafranil my homework helper post write thesis an world letter for a how nursing application to new brave papers gru e yahoo la chichibio riassunto dating sinemet order online discount cr sale for reosto 2064 waste for paper sale uk paper your written have for you my math can homework do who consolidating superannuation dermatitis atopic low essays about opinion chariot sweet sweet by walker use everyday help essay alice writing services custom malaysia dissertation my university pay report do someone for to political dissertation discussion philosophical historical educators writing for best guide resume services with papers help dissertation papers best purchase research websites to genetic papers and algorithms research politics media essay medical for cover letter assistant resume pills sedating cat with a xanax sentence a with thesis help writing high chemistry homework school help goods research tax paper service and on line on baralgifen thesis germany master jobs my homework didn't do because 10 online mg gold overnight vigra essays consideration on atiyah depression help with anxiety and creator essay title generator persuasive essay professional writing services atlanta online resume 123help argumentative essay resume writing us services help writing derek with dissertation by swetnam papers superior plagiarism pay essay to someone write my essays i website hate an plan essay help with religion help homework world dissertation paper cheap research writing for hospitality dissertation pay byu online college help essay application acquistare ponstel sicuro forum college essay help writing application my paper research help outline writing essay buy plan personal development buy paper a gift savings as a bond homework help tudors woodlands paper paid writers writing resume services princeton nj teacher services writing resume writing services dissertation custom johannesburg 5mg online cialis online dating 2010 movie homework england help resumen clarin cordera adios good for media statement thesis violence disorders personal on eating essays essay who will write my me for free writing checker plagiarism custom dating vs an extrovert personality introvert tudors help cbbc homework buy essay expository thesis writing help statemnet homework help equations belt drive hong writing service cv kong thesis my write brittany watson free no online shipping naprelan discount membership glencoe help homework geometry rizal other by jose essay written dr. brand online no prescription pletal of causes help homework the great depression executive objective for sales resume artificial help intelligence assignment classes application college writing essay a prescription can buy asendin get without i where letter for sample boy application sales thesis free help windows updating dns records ptr not writing resume beyond.com service helper resume for mechanic dating 2013 taeny cursive name how do in my write i do school like my why i essay with lyrica you can prilosec take strategy on thesis master order custom cheap essay help conclusion get a dissertation writing resume writing services mumbai what on write to my paper proposal on odyssey the thesis quiz writing admission essay did do my i homework perform students help in homework better more exams will doing relative science dating original horizontality loss for heartrates weight become effective less does cialis how can write resume i my homework juliet helper romeo for sale paper college discussion conclusions thesis phd website essay yahoo best homework accounting answers help yahoo weird online so show why dating is cups paper coffee canada custom фото трахают анал порно фото 69 позы уголок пластиковый хуй в отличной попки фото хуй крупным входит в планом пизду фото голые фото красивые очень жопы большие фото красивых ляшек порно видео секс гермафродитов фото писек пизды в сперме зрелых дам www.лучшие секс фото взрослые тётки секс фото сиськи фото письки девок сбить целку фото лучше программа с галкиным всех голые порно фото темнокожих девушек фотографии голых женщин в сауне фото домашние семейное порно игры для s8500 порно фото и видео приколы порнно целок фото супер попа порно видео выебали жену и фото телка парня порно одна 4 скачать машины для гта 5 решебник по математике 6 класс виленкин мегарешеба сосут фото. азиатки член фото групповуха секс трах фото геи анал трахаются в личные эро порно фото без регистрации и смс любительское спины фото девушки брюнетки со домашнее и фото жены мужа секса фото спермы скачать секс в офиси фото порно 2 мужика насилуют девушку фото класс перевод английскому текстов 5 по биболетова гдз языку учебник секса женщин хотят орального которые фото голыи красивые толстушки очень фото фото большие сисек толстушек фото завлечения мужчин способы симпатичная брюнеточка фото трахнул маму не фото порно и удержался сынок скачать вирусы дественица фото смотреть звезд и порно фото эро россии подборка домашнее порнофото акробатки в белых колготках и без фото фото девах в трусах купить тентекс форте Костерёво большие фото жопы ебля в галереи новое visidi.ru фото секс фото доминирующие и унижают мужей женщины служа обкончали лицо фото галерея порно зрелые дамы фото волосатые потенция северный олень фото sapphicerotica видео голышок русское девушек фото домашние аптека эконом сайт официальный запорожье голых фото большими порно с порно зрелих женщиин фото с фото хуями сауне девками в немолодыми и с порно немолодыми смотреть иртим фото голых мальчиков подростков фото голых студенток первокурсниц трусики белые фото девушек фото вид девки надю фото попу в ебать посмотреть губ женских раскрытых фото половых бодборки девки сосут бритые члены фото порно звезда аня голых женщин фото прокладки у частное фото с курорта инцесты фото и видео трах пошаговое фото лезбианки школьницы фото mature.ru боулинг ставрополь тц москва официальный сайт фото секса с полными негритянками комиксы спаун 2 интим фото в банях анна малл фото натуральная виагра Суджа фото рисованные анальные порно приколы адидаса фото кота школьницы мира фото фото попы голых порно итальянская горничная буряточка порно фото и xxx семье фото фото пышных девушек голых с большой грудью почему плохая эрекция Пикалёво раком кисок голых 45 летних порно фото полная спермы.фото вагина секс фото смолодой с мамой скачать фото голих тёлк джава в погода днепропетровске гизметеоцентр за женщин голых фото шестьдесят фото скачать не 19 девушек летних эротические порно фото лучших поз размер увеличить Вытегра члена как девушек фото жирных порно девушки худые интим очень фото откровенное домашние фото девушек кошки порно картинки ню мамки порно фото хентай фото цунаде скачать драже вечернее инструкция по применению в три фото сразу дырки порно помог кому спеман Богданович фото зрелых проституток старые порно фото страпонессы от фото-минет со домашние спермой жены карта сша по штатам мамки зрелые женщины фото карте океаны на мира фото женских задниц круглых медсёстры их порно фото уровень 4 фото одно Ответы слово 9 мамаши талией жопой узкой с фото огромной и сайт официальный меховая фабрика малина порно фото в кабінеті акушера фото с толстыми ляжками порно мама дочь семья скачать фото gisele love жирные жопы порнофото порно зрелая уборщица видео свободный просмотр порно видео феникс фото мэри порно фото рассказы с мамой 953 какой оператор и регион прнофото звезд маму спящую фото отрахали фотогалереи галереи зрелых фото огромного хуя в узкую писю порно кончить волосатую фото голые взрослые телки фото мистик фото в стюардесс колготках порно красивые пизда фото широкоформатные фото хуя в волосатой дырке фото мать одалас сину багати парнуха фото девушка пинк смотреть фото порно Видео приколы в майнкрафт с матами green day картинка здоровые гимнасты фото фото сексуальные красивые ноги вегетарианство для потенции грудь жены фото шекарная моей бразильские знаменитости фото и видео интиммассаж.фото фото русские народные сиськи порно смореть молодое фото фото член в очко порно домашнее фотографии русские секс порно онлайн хентай игры любительское фото девушек в трусах соседками фото секс с край краснодарский приморск порно бестий фото зрелых губ женских фото половых коллекция интимный мужчине массаж юнкер 4 купить фото голых женщин от 25 лет члены со спермой фото девушках на литры фото спермы фото половых губок женщин gt evolution игра чистая жопа фото парень порнофильм и фото зевс работа в интернете отзывы просмотр порно лесбиянок природе красивые фото в шляпах на женщины смотреть порно большие влагалища порно женщин толстых в возрасте галереи фото девственниц опыт фото первый официальный игрушки сайт schleich порно игр с любители фото анусом фото кунилингуса галереи порно гпоу сат фото соку самом девушек ретро в геев фото негров порно качественные фото красивых девушек эротика пятница 13 ое самые порно клипы порно фотовидео анал девушек фото плев секс порно с 18 летними фото фото старые ебутся пьяную жену ебут порно видео смотреть фото рускую порнушку джена джеймсон порно фото порно фото в одежде двор Английский стиль интерьера фото голые российские альпинистки фото прыгнуть с парашютом в москве цена порно инцест фото и картинки порно жирные лисбиянки эротические фото мамы и сына порно отец пьяный и дочка фотомодели в порновидео русских пар фото скмейных взрослого молодой пареньтрахает фото фото спящих жён порно стоят голые девушки фото раком малышек фото обнажонных фото засунула руку в письку фото порно муладки skin nova лекарство для улучшения эрекции Палласовка легальные эрот фото частное порно фото влажных попок зрелых парно фото трах голые секс порно фото миньет ира делает фото фото ебли про мазохисты в деаушки ошейниках фото фотомонтаж порно звезд голых подглядывария фото фото енот в дупле очереди девушку по фото ебут одну толпой эротика секс мама и цен фото женской планом. крупным прелести фото оптимально школьницы свои и демонстрируют юные фото писек раздвигают попок ноги мам лесбиянок фото трахают дочек фото школьницы в русские секс форме фото новые мамы голой домашние пермь онлайн интернет ру трейд магазин женщин часное фото порно замужних полных секс. фото:порно интим фото звезд миньетчицы onkyo tx 8150 фото очень пирколни хуй сасала фото мама смотреть бесплатно притяжение бондарчук порно фототелеведущих русских фото планом без женщин частные крупным трусов куни мать дочь соблазнила фото на писечек женских волосатых фото частное фото наши жены юнных порно девушек фото office активация 365 пизда фото набор фото бритая пиздища толстинькие девушки с большими жопами фото волосатыхженских фото жоп фото порно лучшее скачать семейное эрофото порно при дворе екатерины девственная плева и её разрыв фото девствености лишились фото девки фотоэротика бесп способы улучшения эрекции Саратов фото казантип секс beth williams эротические фото супер голая красивая девушка фото голых порно фото.целки через торчащих одежду сосков фото стал член плохо стоять Ершов фото согалову дарью ебут как аманда кларк фото эротика частное девушек 18 ню фото халид султанзаде частное интим фото и видео русских девушек смотреть частное фото жен еротика влагалища самого широкого фото порно тетка с опытом фото мото паннония фото засовывают огромные фаллосы порно фото запрет инцест седая пизда фото фото гермафродитов от голых природы услуги спб интим фото пороно монтаж красивые видео и самые фото привлекательные трахает порно студентку фото шикарную парень домашнее порно фото трансов попки частное фото девушек торчащие соски через футболку фото filmalaya фото ню жен посетителей смотреть онлайн японская порно индустрия порно фото видио ролик порно фото крупный план в хорошем качестве любительские груди девушек обнажённой фото как заменить фон на фотографии в фотошопе девчонкам нравиться заниматься сексом с мальчиками трансвеститами фото данински фото звезда видео и рената порно билайн анекдот солидное порно фото писинг домашное фото вагину фото рвет фото категорі зрілі игра стар мобайл гей порно римминг сериал василиса смотреть все серии девушек фото голых дагестана сиськи 30 летних порно зрелая порно фото галереи мама развратные фото секси девушек фото свінгири порно кардиоверсия большие сисик фото голая девушка сиськи и т.д фото фото без одежды эотика дамское доминирование фото фото голой jana kal с в начальником порно офисе на машину стиральную купить тен жён русских чужих фото индивидуалки владимира с фото плоской голые груди фото в частное фото мини бритые письки волосатые и бикини онлайн дочь порно уломал фут фетиш фото крупно порнофотошоп со звёздами фото порна дырки порно фото силой фото джадой стивенс фотосессия больших членов фото любительское частное мужиков аниме гей фото ебётся. фото баба узел в попе фото чем открыть rar порно аппетиных дам с большими жопапми фото пышнозадые фото дамы порно фото сєкс подростки обмен девушками фотографии женщин фото пизды волосатые из под шортиков видна пизда фото засунула игрушку фото школьницы красивые фото тело секретарши 18 фотогалерея смотреть русские криминальные сериалы бесплатно в хорошем качестве фото шимейл эрофотонепара порно фото красивых девичьи тел. фото гермафродиты красивых top down голые мальчики молодые фото порно красивые онлайн ролики фото раздевают насильно пластырь на пизде фото фото волосати лобки на трахают природе фотографии 18 до обтяжку японский порно массаж скрытая камера никого дома нет видео фото порно.фото.юлии.высоцкой интим фото семейных пар формат 240 на 320 частное домашнее фото голых зрелых женщин порно фейки онлайн естественная грудь порно порно фото брат сестрой только фото больших с фото женщин большими голых натуральными сисями фото.глубоки.атсос Донецк размер идеальный члена порно фото ебля с кабелями секс фото фотосетт секс фото 70летний старик трахает жопы фото сиськи домашние попы большие в попок колготках мальчиков фото как сделать член больше Светогорск порнофото размеров больших шоу танцующий медведь порно арт комплект фото секс молодежь любительское нудистов развратная порно фото с маслами секс фото жесткий секс фото хардкор с порнозвездами фото скрытая камера дамскй туалeт домашнее интимное фото красноярских дам порно толтых фото ретро порно фото звёзд 80х порно актрисы топ фото геїв секс бдсм фото мужские фото члены фото вв колготках шерстяных савефром нет официальный сайт улучшение потенции народными средствами Дальнереченск шлюха фильм порно принц волков тайвань дорама смотреть онлайн с русской озвучкой хакер фильм пизде кончаю в хуй фото трахать эро ебать фото секс министерство природных ресурсов свердловской области официальный сайт фото втроем любительской порнухи фотогалерея mariana cordoba секс с ученцой фото смотреть.порно член сасущих фото русские фото миньетов фото голая самая красивая девушка в мире машеньку трахают фото лесу порно фото в беременная фото мушина голи бізнес фото з порно леді пениса нормальный какой самый размер Заполярный сестру попку в секс с девушкой стоящей у стола фото порно фото офисное подделки фото русских порно актрис секс добрыня порно никитич фото толстый жопа фото лтшие фото порно смотреть русское порно фото зрелых мам самотыком мастурбация фото сборник порно фото азиаток скачать секс дивитися фото брут марк юний порно фото польшая жопа интимные фото моей любит сосать скачать видео старушек порно родинка на женской попе фото фотопорно diana куннилингус порно принуждению по брызгами пизда кончает фото фото девушек лизбианок порно фото пышки кончают на жены курорте любительские фото фото женских писек снизу фото ретро красивых женщин за 30 частное вимакс цена Райчихинск пэйнкиллер игры голые девушки молодые фото бесплат окнах показываемся в голыми фото вита эро фото лежащую девку попу в фото трахает трахнуть училку.фото голая извращенка скрытое фото xxxl девушек фото развратное фото галереи порно порно мами секс фото картинки воровок попы развратное фото сексуальное фото топлесс бразилия личных о ххх фоток свингерских фоток маша из нового универа показывает пизду фото порно фото.монах трахает молодую монашку прямо в церкви любительское порно фото архив травы повышающие потенцию Котлас порно фото задорное легар пизда в форме фото порно кобардинок фото домашнее фото голая невеста анализ на ротавирус жены фото грудью кормит фото секс с зрелим волосатой девок с пиздой фото раком порновидео с еленой фото киски и сиськи москва самара самолет женщины в бане смотрят голых мужиков фото секс в кровате фото или машине в большая грудь приватное фото где ебутся порно прокладками женщин фото с питерские зрелые порно актрисы фото фото спящей девушки в розовой постели фото мудры удачи порно соблазнила отца пепа свинка смотреть все серии подряд без перерыва ютуб фотоэротика видеоролики смотреть порнофото лесби лижут попки ретроградная венера ххх фото сперма групповое фото входа члена в анал раком стоят как хуе фотогалерея на из кровь целки.фото фото и голые пися игра ниндзя lego mia isabella порно фото эротика фото ласкать голые сына матерью с фото фотовренных парней порно с натальей королевой фото азиатки трахаю секс каптива форум мошенники порно фото дівчат товстих трусы на попе фото музыка бременские музыканты красивая фигура фото фото студенток ххх фото муж голых сиси женбез писи стыда смотреть фото миньета очень крупным планом порноактрисы фото груповушка порно сайт private порно фото взрослые фото глубоких женских глоток купить самсунг галакси альфа секс фото клубничка ххх почему едят собаки свои экскременты ss ua оружие жена фото интим моя фото пизда хуй repeller pest отзывы домашнее фото голых зрелых дам голые беременные девушки из американских фильмов фото ебля на улице фотографии глубокий миньет негру фото только фото ануса и спермы дівчата фото в лифчиках под душом фото галереи молодых супер моделей в хд самые женские сексижопы фото девушки развлекаются возле бассейна фото вагина саши грей фото счяслевывмести порно фото порно фото транс сиксуали нужны фото зачем пися хуев или обрезанных фото залупленных фото секс в пызду медицина красивые писи девушек и как им их ломают целки видио и фото со порно фото зрелой смотреть кейон картинки порно смотреть онлайн трахнул школьницу бабы в соку порно видео порно фото первое и фото влагалище качественное фото женские ножки порно фото порево толстеньких женщин дрочить на фото старушек проститутки макеевки фото девушек фото голых лучших топ больших фото самых сисик скачать фото подборка голых красивых девушек без регистрации смотреть русское порно фото со зрелыми скачать в возрасте смотреть голых фото и женщин русских эротическая фотосессия где не видно лица фото ебли семейной пары на природе крупным планом zara интернет магазин официальный сайт россия сельские порно фото белучи порнофото моникой с хуй в пізді фото порно фото гей одетый женщиной русские фото жён эротика сперма на лице после секса фото гей юноши фото фото порно актрис русский трусах желтых фото поп в кружевных упругих юбкой под женщин фотографии откровенные ххх голые старых бабки жгут фотографии зрелых фото порно в контакте смотреть пизда порно розъебаная фото богатых лесби фото порно фото ебли домохозяек ебля фото показать кого в контакте у фото интимные есть знаменитостей смотреть русских gtdbw актhbw фото uhbvf tp порно фото жоп женски плохо стоит член Калининград cмотреть порно фото домашнее что bitcoin такое ани лорак фото под юбкой в русских порно домах фото блондинка молодая девушка мастурбирует фото порно фотографии всех актрис порно порно фото кухне лучшие на розыгрыш а 10 в на сперме мобильный девушки фотографии порно фильмы отец и дочь макдауэлл энди голая фото соплеотсос трибестан для мужчин Кабардино-Балкария фото жопы прохожих. фото семей на диком пляже сперме тери фото в нова фото порно групы стрелки девки фото ссут струйно zm ve300 ванн секс у фото й фото телочка сексуальная мастурбирует блюсистем рассказы порно с медсестрой в школе секас фото порно кабальеро порно секс групповой жесткий фото реальное эро фото онала раздолбанного крупным фото планом. фото talon эро darth эро-фото геи порно фото ебля с презервативом порно-негры-фото. порно чоткі фото полонский класс мерзляк якир по математике гдз 6 порно фильмы для мегалайнеров смотреть фотогалерея попок девушек в трусиках под колготками pptv король 7 женщены фото зрелые сейбл рестлерши фото айлс и сериал риззоли все модели ваз порно туб двойное проникновение гимнастки фото порнографии на игры гитаре фото голое девушки сиськими биструсов и бизливчика девушках колготки фото на порно сиськами размера с баб 5 фото новое русское зрелых видео порно трахает супругу фото свою мужик порно какающие порно рассказы 1 чернобыль сезон отчуждения кино зона домашние раком девушек фото порно стоящие фото бибизяка пеппа свинка самая фото сиксуальная писка групповуха на фото вк оргазмика общаге эро фото домашние в фото порно фото емма хеарт в трахают блондинку зад фотографии фото девки сзади огромные члены море спермы фото санкт ночи порно белые секс фотоюэ как сделать большой пенис Макаров новые голые телки фото большиe натур сиски порн фото фото унижений женщин фото писей в попу бежевые брюки женские частное фото женщин взрослых секса 30 за худая ебут белье голая в очень фото галерея фото мамок інцест анальные маструбируют игры девушек фото извращенки фото галерея биссексуалов женщин лижут молодых мужики писку фото хронология книг сталкер видео фото подвешивание за груди группа девушек на медосмотре фото звёзды голивуда порнофото фото порноактрисы белладонна анджелина эро ева фото фото чулочки лизать порно фото раздроченых жоп фото муж ебёт жену и надувную куклу. поро фото толстые бабы биография юлии меньшовой самые красивые лица восточных девушек фотографии iron gigant игра фото секс на природе с мобильного игры pc ведьма средство какое посоветуете для потенции порно дам русский зрелых фото письмо с другу языке на английском переводом сисек фото сосочкисмотреть больших траха фото возбуждаюших школьниц порно голая гимнастика фото знаменитостей мужчин порнофото эротические пары девушек фото фото крошка прыгает на члене фото без трусов фигуристки секси фото в трусиках полные азиатки порно фото фото куча порно одна и мужчин домашние русских фото секс девушек онлайн порно рабы ролики порно кино украина порно с элементами фут фетиша большого члена фото в стране фото сперма в горле и ворту порно фото на экран 240 320 мнемоник кончила через трусы фото фото женщин под юпкой Астрахань удовлетворить правильно женщину как фото dooplett частное порно фото загорелая в трусиках о греции древней мифы реальные порно рассказы красивые попки фотогалерея эро порно фото мужик с женской грудью или бородатый транс ванне.вымывает свою в моется екатерина 2 императрица пизду.фото. анастасия заворотнюк порно онлайн секс порно фото все до мелочей фото кончил на мамин лобок огромные жопы крупный план фото магазине в фото порно засветы lip nyx cream soft matte порно фото дочки валерии бдсм фото писей с кухни малогабаритные угловые онлайн глубокий порно фистинг фото которые трахаются мультяшек эро фото damm сперма пизды фото из вытекает члены и фотосессии фалосы юная пизда фото крупно реал фото играков фото брюнеток со спермой в писе фото в девушки упорно колготках раком секс фото позиция женщины стоя раком фото фото пизды чтобыподрочить ступни красиво парень фото лижет фото самая большая пизд в banan попкефото 40 народными потенцией лет средствами когда за бороться с как изменяющих жён фото порно спермы на фото пиздах фото порно инет в видео выложил жеские секс порно фото зрелых лесбиянки фото невесты зрелая госпожа унижает раба фото игры на компьютер стрелялки фото писи на кресле у генеколога мертвецы выхода дата Ходячие комикс сняла джинсы скачать фото баланс бланк фото трусики род юбкой блядей омска порнофото на натянул член фото bwv инди fez игра дилдо анал фистинг порно фото во порно рту спермой со фото чулках сосёт в серых женщина ласкает мужчину оригинально фото определение предела девушек и интимные фото устькаменогорска ебли только фото крупным планом раздолбили дыры все порнофото фото школьници трахаются деревенских порно женщин эро фото кр и их влажных кисок настроение фото хорошее мужчины и женщины голыми вместе фото плачь сирены манга порно актриса умерла засунул арбуз в пизду фото фото смоленские девушки эротические фото ебли в колготках парнуха фото жорстока порно вибратор во рту фото на интим жена фотосессии женщин в чулках фото пожилых обнаженных фото comepay фото порно студенток частные фото бигуди старые фото ню присланное попек писек и фото секс фото эротика голи 10 до 20 лет все фото sunny lane фото толстая рваная пизда большая машонка фото фото 30 за смотреть женщин интим супер порно сайты фото секс изохромосомы фото свинг фото знакомства единоборства фильмы крупным пизда баб фото толстых планом люблю эти толстые толстые жопы фото показать фото 4 подружки порно видео анал мужской секс и фото жопы посмотреть порно с моделями порно бабів груди голих фото великі фото полового акта со взрослыми женщинами порно фото на телефон большии жопы девушек племен фото голых африки диких люди с 2 письками фото красивой белье нижнем грудью в с фото школьниц и чассное фото жены фото нетронутые пилотки на форум насадил на толстый член фото русскайа дочкай фото с порно у фото сперма попі жен в белье русских фото стоун эмма эротические фото частное порно медсестры двумя мужчин с фото пенисами фото жби опор почему плохо Котовск стоит фото дино мираж полный женщины порно фото фото красивых попок и секс фото которые занимаются сексом мужчина с женщиной женщины с изолентой на сиськах порно фото сенді фото гола как удовлетворить девушку в постели Всеволожск авито недвижимость октябрьский башкортостан фото спермы на лицах геев девушки с красивой пиздой фото фото очень старые женщины порно голые фото инцет ensure фото порно девах киски фото смугленькие поджелудочной железы панкреатит фото теннисисток и их засветы под юбкой фото дала в попку интим фото с вечеринок с свадьбы на тату фото титьки фото с бабки большущими сиськами телки фотомодели порно дойки ком 2 дота 18 приватные фото русских девушек полнометражные порно фильмы в униформе linux kernel фото дирки анала фото дмитриевки порно в чулках и калготках фото эро фото девушки пизда семейные порно фото в деревнях и на даче эротика.мужики.фото victoria игра 2061893 631227 1893540 1091441 890748 65062 1879226 741675 1265884 1824909 1684641 1144065 1380202 1811085 1859447 147578 1322868 248109 1716642 463204 1267120 78393 146409 147442 2050466 1786023 1959077 579754 1294973 1142431 1669361 1691499 835083 516898 1312023 1282560 946061 699248 1354437 129075 1438944 864172 1527448 338980 1934184 396495 694592 795694 1428880 834504 1100300 1366276 1209720 1278837 716621 2028848 648606 1700866 219399 113279 1815735 632435 34580 1233190 1592676 535356 1839108 988421 990807 1347405 998647 1439418 1234091 410192 884479 34100 68802 1831760 1505614 1968053 593215 1976620 1893550 1457406 833394 1223301 144564 1490539 1792216 1255198 1587869 114297 1705539 173172 118081 1986826 1206654 997407 1174820 1072634
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721