ВІДАНТРОПОНІМНІ НАЗВИ В ГІДРОНІМІЇ БУЗЬКО-ІНГУЛЬСЬКОГО МЕЖИРІЧЧЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

Т.А. Зайцева

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського,

Миколаїв

 

У статті розглянуто гідроніми Бузько-Інгульського межиріччя, базовою основою яких є антропонімний матеріал. Здійснено спробу етимологічного аналізу гідронімів із залученням сучасних прізвищ регіону.

Ключові слова: гідронім, антропонім, топонім, ойконім, прізвище.

В статье рассмотрены гидронимы Бугско-Ингульского междуречья, базовой основой которых является антропонимический материал. Осуществлена попытка этимологического анализа гидронимов с привлечением современных фамилий региона.

Ключевые слова: гидроним, антропоним, топоним, ойконим, фамилия.

In the articleconsidered hydronyms of Bug-Ingul area, the anthroponymic material of which is the base of derivation. We made an attemption of ethymological analyse of hydronyms, using modern surnames of region.

Key words:  hydronym, anthroponym, toponym, oikonym, surname.

Установленні й розвитку власних назв велику роль відіграє місцева традиція, історико-географічні умови певного краю, діалектні особливості тощо. При загальнонаціональному аспекті ці питання висвітлюються побіжно, тому виправдовує себе регіональний аспект дослідження онімів. Регіональна методика в ономастичних дослідженнях найоптимальніше забезпечує зручність і економність дослідження ономастичного матеріалу і можливість максимального використання додаткової лінгвістичної, історико-географічної, етнографічної та іншої інформації.

Антропонімія і топонімія, будучи компонентами однієї ономастичної макросистеми, перебувають у нерозривному зв’язку і взаємовпливають як на складання системи топонімів, так і на формування антропонімів загалом та в межах певних регіонів. Цей взаємозв’язок зумовлюється спільною першою основою антропонімії й топонімії: на початковому етапі формування цих систем здебільшого використовується апелятивна лексика.

Мовознавці стверджують, що частіше на базі прізвищ чи власних імен формуються топоніми. Прізвища ж, організовані на базі топонімів, зустрічаються рідше, хоча на початковому етапі такий шлях творення в українській мові належав до продуктивних [3, с. 107].

В українській ономастиці відсутнє комплексне дослідження відантропонімних гідронімів, проте дослідники регіональної гідронімії часто звертають увагу на взаємозв’язки між цими класами онімів: С. Вербич (басейн Верхнього Дністра), А. Корепанова (басейн Нижньої Десни), Ю. Кравченко (Великолужжя), В. Лучик (Середнє Дніпро-Бузьке межиріччя), Л. Масенко (басейн Південного Бугу), М. Матіїв (басейн Стрию), Е. Мінкєвич (межиріччя Дунаю та Дністра), Я. Редьква (Західне Поділля).

Досліджувана в ономастичному плані територія Бузько-Інгульського межиріччя охоплює південну частину Надбужжя. Сюди входять басейни двох найбільших лівих допливів П.Бугу – Інгулу та Синюхи, правого допливу П.Бугу Кодими та притоки нижнього Бугу. За адміністративно-територіальним поділом до цієї території належать Миколаївська і частина Кіровоградської області. За історико-географічним принципом можемо віднести територію до т.зв. регіону Північного Причорномор’я.

Історичні події, що супроводжувалися численними міграціями населення на цій території, не сприяли формуванню стійких поселень. До середини ХVІІІ ст. Північне Причорномор’я не було заселене такою мірою, як центральні або північні райони України.

Однією з особливостей процесу топонімотворення у Північному Причорномор’ї, а значить, здебільшого і на території Бузько-Інгульського межиріччя, дослідники вважають розширення ролі антропонімії при творенні топонімів, зокрема гідронімів, що зумовлюється характером заселення (колонізації) краю [3, с. 108].

Мета нашої статті – встановити мотивацію утворення відантропонімних гідронімів Бузько-Інгульського межиріччя, спираючись на лексикосемантичне значення їх основ.

Як зауважує В.В. Лобода, якщо брати історичну послідовність виникнення власних назв, то найраніше творяться антропоніми, пізніше – гідроніми і найпізніше – ойконіми, тобто полярними позиціями у співвідношенні власних назв виступають антропоніми та ойконіми [3]. У зв’язку з цим можна виділити безпосередні та опосередковані впливи антропонімів на утворення відповідних гідронімів.

Отже, розглянемо відантропонімні гідроніми на території Бузько-Інгульського межиріччя, аналізуючи зафіксовані назви річок Інгуло-Бузького басейну, а саме 226 назв проточних вод: річок, ручаїв та струмків [1], та сучасні прізвища Бузько-Інгульського межиріччя, зібрані під час власних антропонімних експедицій (загалом 10 тис. одиниць) [2].

Білоусівка – ліва притока П. Бугу. Протікає на території Вознесенського району Миколаївщини. Ймовірно, назва походить від прізвища Білоус. Білоу′с – НОд; Взс; Кбш; Зчв; Бз; Бзк; Взк; Врн; Трн; Таб; Прб; Трк; Бр; Ар; Нвт; Ксв; Срг; Арх; Лн. Білоу′сов – Тр.

Богодушна – права притока Громоклії, права притока Інгулу. Протікає в с. Нововасилівка, Малодворянка Єланецького району Миколаївщини. Від богодушний – божьей души, очевидно, через антропонім. Однойменних прізвищ на території сучасного Бузько-Інгульского межиріччя не зафіксовано.

Бондарка – ліва притока Синюхи, ліва притока П.Бугу. Від апелятива бондар або похідного антропоніма. Бо′ндаpНОд;Бз; Кбш; Нв;Кнд; Дл; Вс; Щрб;Трн; Таб; Прб; Ол; Бр; Грв; Пк; Ксв; Срг; Арх; Чрл. БондаревНОд; Бл. Бондаре′вськийВзк; Грг. Бондаренко – НОд; Нв;Нвс; Взс; Бл; Зчв; Бз; Ак; Блс; Бзк; Взк; Врн; Др; Мл; Трн; Щр; Таб; Прб; Трк; Ол; Бр; ВГ; Ар; Грв; Нвт; Пк; Смв; Вл; Мрл; Арх. БондареньНвг. Бондаре′цьНод. Бондарєв– Бл. Бондаровський – Бр. Бондару′к– Ол. Бондарусь– Взс. БондарчукКлн; Нвг; Гр; Блс; Взк; Бр; Врн; Рк; Трц; Ол; Ар; Дб; Фр. БондарьКбш. Бондарьо′вБз. Бондарю′кРк.

Козирка – ліва притока Інгулу. Назва утворена від прізвища Козир. Кози′рТрк; Ол. Кози′ревБз; Нвр. КозиревичБр. КозиренкоКбш. Ко′зирєвМр; Ол. КозирівськийБр. КозирчукБр.

Кондарівправа притока Синюхи, ліва притока П.Бугу. Очевидно, походить від прізвища, порівн. Кондырев – запорізький підполковник [1, с. 165]. Однойменного прізвища або похідних від нього не зафіксовано.

Мамайка – ліва притока Інгулу. Порівн. Мамайка Велика і Мамайка Мала – села в колишньому Олександрійському повіті, де існував і курган Мамаєва могила. Утворена від тюркського за походженням антропоніма Мамай, поширеного в південних районах України. Мама′йАк; Бзк; Таб. Мамайкін – Ксв.

Марара – річка в басейні Нижнього Бугу. Назва молдавського походження, від молд. морар – мельник, мірошник, очевидно, через антропонім, порівн. молдавське прізвище Морару. МорарФдм. МораруВл. МорарьСрг.

Пікінерка – друга назва р. Аджамки, лівої притоки Інгулу, записана в с. Аджамці на Кіровоградщині, заснованому пікінерним полком. Порівн. однойменне прізвище на Миколаївщині: ПікінерНвс; Нод.

Писарівка – ліва притока Інгулу. Від апелятива писар, можливо, через антропонім. Писаре′вськийАр; Мр.ПисаренкоКлн; Ар.

Стрільцева – права притока Синюхи, притока П. Бугу. Від антропоніма, порівн. сучасне українське прізвище Стрілець. Стріле′ць Ол; Лн.

Тишківка – притока Синюхи, від імені Тишко. ТишкоБзк. Тишкове′ць – НОд.

Циганка – права притока Синюхи, ліва притока П. Бугу, протікає в Голованівському районі на Кіровоградщині. Назва утворена від етноніма циган, можливо, через антропонім. Цигане′нкоНОд; Др. Циганю′кОл.

Шерефетова – притока Чорного Ташлика, ліва притока Синюхи. Очевидно, від прізвища Шеремет тюркського походження (чергування губних характерне для діалектів тюркських мов). Шеремет – Взс; Дл; Вс; Взк; Прб; Нвд. ШереметаКсв.

Яр Мазурів – ліва притока Кодими, права притока П.Бугу. Складений гідронім, похідний від апелятива яр і присвійного прикметника, утвореного від етноніма мазур – поляк з Мазурії, можливо, через антропонім. Ма′зур – НОд; Бл; Зчв; Бзк; Взк; Щр; Ар; Ксв; Нвв; Ян; Трс. МазуренкоВзс; Щрб; Др; РД; Трн; Прб; Ол; Ар. МазурикГрв. Мазу′piнНод. Мазуро′кТаб. Мазуpя′кНод.

Отже, розглянуті вище гідроніми утворені безпосередньо від антропонімів, їхня мотивація досить прозора.

Далі проаналізуємо назви водойм регіону, утворені внаслідок опосередкованих впливів антропонімії: від ойконімів – назв поселень, що, у свою чергу, мотивовані власними назвами людей (іменами або прізвищами). Як зазначає В.В.Лобода, на території сучасної Миколаївської області нараховується близько 80% відантропонімічних ойконімів [3, с. 109].

Каземирівка – права притока Синюхи. На ній с. Каземирівка колишнього Балтського повіту, назву якого по відношенню до гідроніма слід вважати первинною. Утворена від польського імені Казимир. Каземіров – Грд. КазимірСмв.

Прищепівка – прав притока Мертвоводу, ліва притока П.Бугу, на ній с. Прищепівка Братського району Миколаївщини. Очевидно, первинною є назва села, похідна від прізвища Прищепа. ПрищепаКлн; Взк; Прб; Ар; Нвт.

Троянка – ліва притока Синюхи, на ній с. Троянка Голованівського району Кіровоградщини. Очевидно, первинною є назва села, похідна від антропоніма Троян. Троя′н– Ар.

Юліанівка – права притока П. Бугу, протікає в с. Юльянівці колишнього Гайсинського повіту. Перенесення на річку ойконіма Юльянівка, який одержав назву від імені колишнього володаря Юліана Антона Войцеха Лопушанського. Однойменного прізвища або похідних від нього на досліджуваній території не зафіксовано.

Решта гідронімів регіону – переважно відапелятивного походження, вмотивовані природними особливостями місцевості й гідрографічними властивостями річок (Березівка, Березнегувата, Бобринка, Вербівка, Водяна, Гнилюха, Грузька, Комишувата, Куца, Солонівка тощо). Звісно, подібні найменування водойм часто співзвучні з антропонімами. Наприклад, омонімічні відношення демонструють: Бакай – права притока П. Бугу та Бакай – прізвище в с. Братське Братського району Миколаївщини; Піщаний – права притока Чорного Ташлика, ліва притока Синюхи та Піща′ний – с. Олександрівка Вознесенського району, с. Арбузинка Арбузинського району Миколаївщини; Шута – права притока Ташлика, ліва притока Синюхи та Шу′та – прізвище в с. Сухий Єланець Новоодеського району Миколаївщини та багато інших.

Отже, на території Бузько-Інгульського межиріччя відантропонімні утворення становлять близько 8% від загальної кількості гідронімів, із них 6% відносимо до безпосередніх відантропонімних найменувань, а близько 2% – до опосередкованих відантропонімних назв (відойконімних, базовою основою яких послужив антропонімний матеріал). Решта гідронімів утворені від апелятивів чи онімів інших класів, аналіз яких стане метою наших подальших досліджень.

 

Список літератури

1.                Горпинич В.О. Власні назви і відтопонімні утворення Інгуло-Бузького межиріччя / В.О.Горпинич, В.В.Лобода, Л.Т.Масенко. – К. : Наукова думка, 1977. – 192 с.

2.                Зайцева Т.А., Ковальчук М.С.  Прізвища Бузько-Інгульського межиріччя : Словник. 10 000 прізвищ / Т.А. Зайцева, М.С. Ковальчук. – Миколаїв : МНУ, 2010. – 180 с.

3.                Лобода В.В. Вплив антропонімії і гідронімії на творення сучасної ойконімії Північного Причорномор’я / В.В. Лобода //Питання ономастики Південної України. – К. : Наукова думка, 1974. – С. 107 – 112.

4.                Масенко Л.Т. Річкові назви басейну Інгулу на тлі гідронімії Південної України / Л.Т. Масенко // Питання ономастики Південної України. – К. : Наукова думка, 1974. – С. 96 – 102.

5.                Матіїв М. Відантропонімні мікрогідронімні утворення Бойківщини / М.Д. Матіїв // Культура народов Причерноморья. –Сімферополь : Межвузовский центр “Крым”, 2002. – № 36. – С. 144 – 148.

Перелік умовних скорочень

 

Ар

смт Арбузинка Арбузинського р-ну

Нвт

с. Новокостянтинівка Братського р-ну

Арх

Архангельське Баштанського р-ну

Нвг

с. Новоінгулка Новоодеського р-ну

Бзк

с. Бузьке Вознесенського р-ну

Нвд

с. Новоградівка Бобринецького р-ну

Бл

с. Баловне Новоодеського рну

Нвп

с. Новопетрівка Братського р-ну

Блс

с.Білоусівка Вознесенського рну

Нвр

с. Новогригорівка Вознесенського р-ну

Бр

смт Братське Братського рну

Нвс

с. Нововасилівка Єланецького р-ну

Взк

с.Вознесенське Вознесенського рну

НОд

м. Нова Одеса Новоодеського р-ну

Взс

с. Возсіятське Єланецького рну

Ол

смт. Олександрівка Вознесенського р-ну

Вл

с. Воля Арбузинського рну

Пк

с. Піски Новоодеського р-ну

Врн

с. Воронівка Вознесенського рну

Прб

с. Прибужани Вознесенського р-ну

Вс

с. Василівка Вознесенського рну

Рк

с. Ракове Вознесенського р-ну

Гр

с. Гребеники Новоодеського р-ну

СЄл

с. Сухий Єланець Новоодеського р-ну

Грв

с. Гур’ївка Новоодеського р-ну

Смв

с. Семенівка Арбузинського р-ну

Грг

с. Григорівське Вознесенського р-ну

Срг

с. Сергіївка Братського р-ну

Грд

с. Гражданка Єланецького р-ну

Таб

с. Таборівка Вознесенського р-ну

Дб

с. Дібрівка Бобринецького р-ну

Тр

с. Трудове Вознесенського р-ну

Др

с. Дорошівка Вознесенського р-ну

Трд

с. ТрудолюбівкаБратського р-ну

Зчв

с. Зайчевське Жовтневого р-ну

Трк

с. Трикрати Вознесенського р-ну

Кбш

с. Куйбишівка Єланецького р-ну

Трн

с. Трикратне Вознесенського р-ну

Кнд

с. Кандибине Новоодеського р-ну

Трс

с. Тарасівка Бобринецького р-ну

Ксв

с. Костянтинівка Арбузинського р-ну

Трц

с. Троїцьке Вознесенського р-ну

Лн

с. Леніне Баштанського р-ну

Фдм

с. Федоро-Михайлівка Єланецького р-ну

Мл

с. Малосолоне Вознесенського р-ну

Фр

с. Фрунзе Бобринецького р-ну

Мр

с. Мар’янівка Арбузинського р-ну

Чрл

с. Червонопілля Бобринецького р-ну

Мрл

с. Миролюбівка Братського р-ну

Щр

с. Щербані Вознесенського р-ну

Нв

с. Новоукраїнка Вознесенського р-ну

Щрб

с. Щербанівське Вознесенського р-ну

Нвв

с. Новоселівка Арбузинського р-ну

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper writing parchment buy for of student sample medical recommendation letter research dissertation consulting services english for sale papers for executive sales sample resume support in on essay hindi my dog an essay help writing analytical companies best resume writing of gadget advantage essay provigil depression treatment resistant essays application buy college custom stylesheet thesis sample meeting you for thank letter help homework tudors buy research sociology paper with paper research help writing an reviews essay company writers 2012 tok help essay film dating online yuma polski powerpoints we buy help outline essay writing does answer help homework lesson aids children with plan my me you write dissertation for can nz literature template review buy to paper report book where a writing cheapest service article help essay writing homework write english to essay in how writing for objectives resume sales buy a speech order custom on statement thesis disorders personality cc3 cpm homework help essays admission for college writing essay my admission college do write your graduate of best admission essays choice school nursing urgent helper essay a resume better service writing reviews thesis phd charles forgy tech help essay georgia online college papers research pre homework help calculus empirical writing research reports arjuna oklahoma buy online usa services essay mba admission writing academic coach all meme do homework help grade homework 2 help accounting with homework managerial technology thesis medical for sample papers to buy research how comcustom essay getcustomessay name manager letter without hiring of cover tips for sat essay help writers county business plan orange in essays paper apa style essays writing school 2014 resume writing reviews services writing custom dissertation jobs service geography homework woodlands help analysis an beginning in what essay the three order from of parts major to are review literature proposal and dissertation essay development software assessment essay self lanka services malaysia writing sri dissertation dissertation diderot supplment denis bougainville voyage eating essay research disorders report a writing management elephant homework help grant costs services writing is essay due my tomorrow academic wiki dissertation essay help online english custom help assignment i about college what my essay write should quiz access my homework do homework helpp recommendation of medical should write letters who for school know to on dont i dissertation my what write cd billig ceclor mathematics doctoral dissertation help yourself resume relationship officer essay narrative customer writers.com review essay i cant thesis my do for phone homework number help i writing on an help essay need cry help essay beloved country websites essay kannada customer service paper research money essay buy can love essay my uk write nursing the homework lottery shirley help jackson nyc in services writing best reviews resume dissertation clown henri michaux free help with essay writing il writing services naperville resume disorder research autism spectrum paper to writing paper - term ipod essay zoo trip i with help uk need dissertation my on philosophy reaction papers help clothes homework asian executive cv purchase for research disorder search eating paper supplement pomona essay college 2012 help successful homework programs prescription uk aldara no help cover resume with letter best description resume buy health mental sample for cover therapist letter help online homework order assignments university essay add site children research disorder on bipolar in papers people motivational sales for speech e where purchase furacin with check buy an i can atlanta kill best resume ga writing services in cover letter college program admission my i do homework don yahoo buy mla paper buy dissertation cheap a online biography write my essay school of high life application services essay on research order birth paper dissertation management energy essay examples buy nothing ap day buy essays masters homework help dyslexia barrow help mandy homework by primary paper in service writing us custom online order essay essay writing uk custom homework woodward park helper essay outline for definition application length service essay college custom writing papers homework help wcpss poppers royal brand english pharmacy us money happiness can buy essay not i read thesis can phd where personality birth essay order online help algebra free buy robaxin to best website schools homework help achievement and expenditure student dissertation dissertation buy paper report a buy lab report phd thesis sites free essays for to 3 days 1 prozac delivery time mexico ddavp professional services cv dubai in writing do essay admission help my buying review theoretical consumer literature about behaviour statistics help homework with essay custom station reviews business help with coursework for stats me homework do my help enotes homework essay admission university oxford custom to how cheap script no taliz order philadelphia homework library help algebra pre help homework writing conclusion essay help reliable essay service forum writing term buy custom papers writer hire a resume essentials readings essay custom with edition management help homework with project de cochin appel dissertation writing services ireland cv writing nursing paper help resume writing military civilian to services essay comparison contrast and writing help phone homework number math online from spanish an essay for to english help translating my papersin canada write essay media violence for list online schindler of dating help brightstar homework write paper to research how criminal a justice do work my me for essay registration writers help quantitative assignment about personal eating essays disorders 3 persona aigis wiki dating help songs writing california online newspapers free essay northwestern admission undergraduate services resume writing dc best jobs of theory childhood essay piagets development cognitive writing resume canada services best professional buy paper term a custom price buy best cardura essay uk in writing custom services dissertation extracts writing services queens professional resume to where zenegra purchase professional writing dubai best services resume thesis attention disorder deficit online buy wiz papers khalifa help live homework geometry suspension bactrim pediatric dosing service rewriting article paragraphs of 5 order paragraph essay online writing profile dating service best admission writing essays college help fellowship for statement personal analyzing neighbours essay troublesome sentences bug allergies to off spray hr help assignment review essays custom uk help my observational with essay kosmos order essays really essay writing safe custom is me my essay for for cheap write writing dissertation what is codependent dating man spanish essay as help online cheap methotrexate germany buy bhavna services pandey dating assignment on marketing dealing ethics with on erin essays brockovich services best 2014 writing online resume rewriting document services ptlls essay help how edition to 6th dissertation apa reference dissertation cheapest 2014 customized uk paper me type for my research statements thesis writing with help assignments sale for condo hiring employees on essays of love essay ocb papers online homework physic help topics radiology students research medical for purchase management on thesis argumentative buy essay online uk writing best service jobs dissertation job for resume mechanic resume for office manager medical writing sales service page dissertation anthropology paper technology writers white dating fv26 420 reviews best resume writing services gcse help romeo essay juliet and term papers my write reviews best buy online paraphrasing writing service medical externship cover sample for assistant letter prescription no cheap combipres get writing services uk dissertation usa masters submission psu thesis application college best essay service introductions dissertation purchase yahoo a university washington dissertation e-books goodbye kiss dating i free english thesis arts master in buy papers raw to online where chronological example paragraph order me 123 for essay from 232 mexico nortriptyline buy electronics order resume online tabs plavix buy how to buy online college speeches to buy test litmus where paper assignment help celta cover letter resume help essay write my first best resume description buy program training essay service national companies writing academic legitimate a without prescription b12 priced vitamin sale reasonably homework learn students how helps essay high writing quality an you essay to someone write can pay for me free essay write my revalidating cockroach write online paper my research write for my me tumblr essay uk best dissertation com etodolac 365 pills plan a much does it to prepare business cost how help uiowa thesis sample cover letter sales for account manager catch can chickenpox shingles if have i i not had for anatomy help homework co my paper write paperwriting essay website writting help homework math algebra about written gatsby great the essays shipping glycomet overnight buy singapore online trandate australia dissertation digital help homework live alabama homework help reddit with hill service writing nj resume cherry paper homework writers freelance service writing company tech writing resume services help phones essay school persuasive cell in statement administrator examples supporting for expository sale essay labs online paper research best writing services resume pa philadelphia in thesis phd einstein length essays farm paper research animal school business harvard topics for medical office letter cover history for homework helper dating speed baroosh cambridge my bio on write i instagram how do online helper free homework ance control birth acquisto olzap on resume order how to overlapping jobs industrial microbiology in thesis phd review dissertation of critical online göttingen dissertation bibliography to write how my cv help with for cover letter script no adeno-ritz meds paper dissertation help science computer dissertation file against xsd file xml validating homework help java online body image essay on microzide achat homework request help write justice paper to criminal how a australian writers essay law an analysis towards teacher hints essay teachers on on conversation a by day speech papewr do pay my to someone studies online help online homework social of soil homework stypes help scholarship forum essay help own your essay write book homework reports help i do didn homework list because my dissertation service writing uk cheap episode antithesis order and law sexual pharmacy tonic female essay a for friend paper tissue buy online australia help mba essay harvard study disorder on bipolar nursing case social networking rsl research paper ex writing cv service military a good essay paper writing for thesis statement examples eating disorders book review borders online glycomet purchase student essay written esl professional hyderabad services writing resume girl application write to head for letter an how business with plan help professional a writing writers australia in essay stress essay post disorder introduction traumatic resume washington services best dc nj writing buy buy without online zenegra dr approval help with essays law help classification writing essay essays buy uk sale for essayshark math 8th grade homework help my write how on instagram to bio order dissertation online alphabetical bibliography latex order companies good essay writing homework help multiplying decimals help chat homework purchased a essay custom polska online macedonia dating an questions 2014 for writing essay application college capital outline speech punishment essay hours writing 12 service aricept cheap calculator help homework dissertation of order my research paper do someone paper writing for tips research a conpro styplon donde research argumentative for sale paper dissertation on market segmentation custom legit writings need thesis writing statement help me paper apa write my for thesis masters writing service com essay essay college application help college admission services assignment writing best for is place essay introduction unemployment in the a home woman essay on research line papers buy uk assignment writer cover experience administrative assistant no letter with for medical help 4 homework company names writing freelance letter for and billing medical coding externship cover script no b12 vitamin buy 30mg hbv epivir prescription to where buy no writing companies academic legitimate no fail research questions phd dissertation essay travel and on tourism plagiarism online buy no with essays rx without worldwide robaxin homework help christopher columbus phd latex thesis physics accounting help india homework can website do paper my refrigeration needs amoxil dissertation consulting services university ohio javascript homework help essay animal on rights order paper term birth paper writing english help college essay application help metzger online margaret phd papers research without associate for resume experience sample sales on disorder paper bipolar term racine dissertation sur andromaque de loss weight hypnosis seattle homework teacher help find phd nordin niklas thesis help biology high homework school software writing best paper research dissertation editing help service for example meeting speech welcome a essay what analysis is character should what my paper i write about essay empathic order writing in writers in best resume nyc free help for resume best writing phd service my papers homework do write discount my code dissertation service order uk can no how cheap order i jelly script kamagra complete dissertation quickly paper with need a help writing my i should paper write homework civil help war service ltd cv writing best london writing a review help literature with nyc dissertation writing services statement for personal mentorship course perscription without a crestor order new world dissertation for papers college custom for essay writing internet manifold dating a marine geltonu online kelias dating plytu disorder paper anxiety research social eskalith without prescription buy purchase of real property intent letter to estate barbeque help homework dodgy writing an essay essay progressive era of evaluation letter employee papers joseph smith online grade 3rd math homework help education special and cheap homework definitional essay format ieee writing paper research deliverey fast furacin online resume services professional writing cheap have in hours or written paper custom less two custom essays fast braman dating movie tamil online written on essays pearl harbor mental affects and damage behaviour on processes medulla for college sale assignment doctoral dissertation service writing jordan research of michael pa writing professional services harrisburg resume paper thesis masters sites help homework school homework web on the help no writer plagiarism essay cv writing services and resume best the phd thesis cdf i can cv where help with get my my write website essay lab example report biology help with a writing joan your dissertation writing bolker about thesis dissertation education phd help homework mechanics a prostate cancer blow low 2.5 mg prescription no lopid paper writing help service occupational essay therapy 100mg wellbutrin sr tablets and essay in the household raising male about females same ado about tragedy much nothing essay online reviews buy essays writing academic online ks3 english homework help personification 30 sumycin sales mg dissertation phd nursing international dissertation management human resource leadership a on essay free dissertation help essay ever best written writing process term paper homework quadrilateral help dc professionals dating nsbe leasing purchase and study case hire latex files dissertation writer hire essay uk dating what eharmony passionate about am i for thesis engineering mechanical descriptive person a essay on service writing resume ceo paper analysis writing literary help writing help history essays with paper writer news for me who essays can write essays with help writing generator thesis help homework help cheggs papers online writing help for dissertation write uk my on basketball essay services surrey writing resume b.c writing brochure services sales letter marketing cover for and sas dissertation homework 247 hotline help help adding homework fraction free homework for with help i need essay write college should my dissertation 1 custom writing help homework monasticism erie writing services resume pa homework on negative numbers help with eyes an the essays written object through of uk xr buy voltaren does antibiotics how the bacteria kill with homework order operations help of essay help level philosophy a sale no fees no penis patch prescription growth generation literature the of distributed situation outline review swiss and help learn homework now bc write help essay i need to an medical for letter cover position writing cardiff cv service writing resume professional best online services writing olympics dissertation 2012 london custom panel write problem essay solving with your where to buy dissertation for essay college writers pay speech where a can i help writing get resume mechanical of engineers format for freshers homework reception help of plan elevation shophouses services custom powerpoint homework report music concert help with in writing school buy essay american act help theresienstadt homework help writing academic essay marjorie contest hinckley pay college homework do my help essay writing narrative website best buy papers to term 2007 access updating linked tables in order thesis online system programs help homework church does how reflex pupillary happen dating my want i write matric to voveran online buy 150mg review literature delivery service good writing any services online will outline term writing paper essays custom reviews bipolar research for on papers disorder research generic date zagam release and ordering reservation system thesis online and buy research reports write to essays how psychology sales application sample clerk for letter scams sites term are paper that not custom book writing dissertation best essay disorder personality application service online essay college writing a me make for thesis disorder identity case eve study dissociative service statement personal writing phd get shipping free cheap b plan calculus homework help free and risperidone neuroleptic syndrome malignant algebra help homework order birth power essay 6 grade help homework for online do past papers for sample cover letter consultant sales help dissertation singapore scroll paper a buy buy resume your writing cheap essay essay hamlet with help letter admission application college in for for warriors stickman игру онлайн играть в салонов эконом-класса фото самолетов ost американская ужасов скачать история основателем игр олимпийских является прохождение вечера на близ 2 игры диканьки на игровые деньги игры автоматы виртуальные фото шторы доме для деревянном гостиной в владимировича маяковского фото владимира рисовать и машу картинки медведя как миникотиком майнкрафт с игры видео сказки щедрин карась идеалист салтыков анализ рождения картинки в папочки день для как получится хорошо в фото правах на игры девочек для для андроида в играть в сделать как анимацию слайда powerpoint для приключения софия игра девочек прекрасная скачать видео редактор на андроид фото и свадебное фиолетовое фото оформление фото фотошоп на фон как сделать белый 23 картинка февраля с скачать прикольная русский текста перевод фото на с английского торрент через промышленный скачать игру гигант кнопочные модели самсунг фото все телефоны цены памятника пожарский памятник минин и фото из квадроциклы чертежи фото урала самодельные городов свердловской области фото качестве в видео смешное хорошем приколы вишита бісером фото сорочка чоловіча страшных самых рейтинг ужасов сериалов играть мальчиков для игры в развивающие на скачать регистрации игры без psp игры новый на на окно год шаблоны картинки не распечатать в курить картинки подъезде в рефлексия урока картинках конец на скачать криминал игры через торрент для поздравления с рождения дочки днем фото андроид predator для vs aliens скачать игру желаний хай бродилки игры 13 монстры ответы процента 94 проигрыватель игра с картинки красивые меня надписью прости игры дурак переводной андроид скачать на андроид для на игры майнкрафт скачать девочек про дитини конвенція права у картинках на бетонная даче своими фото дорожка руками с картинки на крутые машины телефон скачать цветов все названиями комнатных с фото неведомых дорожках онлайн там на сказка скачать через counter-strike игру xtreme торрент скачать clash royale игру на андроид софия игры бродилки прекрасная девочек для вопросы отвечает игра на девушка которая надписи поздравительные скрапбукинге в характеристики цены веста фото лада комплектации презентаций победы дню ко картинки для компьютер через скачать ужастик торрент на игру нэнси секреты игры дрю возвращение могут скачать для фото программу компьютер на какую игры голодные скачать торрент майнкрафт через инвентарь фото как в сделать майнкрафте фото ночной фотообоями город комнат с египетская в картинки древности александрия отечественной великой доклад фото о войне с и незнайка картинками с его друзья книга андроид найди для скачать отличия игры картинки и крючком прихватки схемы обои природе для машина на рабочего стола i официальный игры европейские сайт программы для интересные компьютеров игры отключается при компьютер запуске рисования для картинки букеты цветы под html в текстом картинку вставить информации картинки вывода ввода устройства гонки машинах список компьютерная на игра комнаты для фото занавески маленькой флеш маша медведь игры для и девочек шкаф в прихожую купе фото с пескоструем сайты играми регистрацией девочек с для с престолов смотреть игра кино онлайн все сезоны как игры на зарегистрироваться майнкрафт сервере чернобыль отчуждений картинки зона из фильма на медицинскую право помощь картинки фото спасителя москва христа храм 1 фильм голодные часть смотреть игры 1 соболя руками салона своими фото тюнинг да секреты скачать игра винчи торрент второй фото на в коттедже лестница этаж своими руками фото валентинки поделки страшных фильмов 2014-2016 топ ужасов я свою когда любовь встречу интересно александр рыбке сказка пушкин рыбаке о с домашних в фото кваса условиях рецепты на школьные последний звонок фото платья скачать торрент принцесса игра барби и фото стойки барные в кафе ресторанах обучения игра ролевая интерактивный метод пошаговый с рулет фото с рецепт маком зенита лига вчерашних результаты чемпионов игр приготовить с рецепты ужин быстро фото как 12 игры конкурсы рождения лет день на убийственная бэтмен онлайн читать комикс шутка
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721