ВІДАНТРОПОНІМНІ НАЗВИ В ГІДРОНІМІЇ БУЗЬКО-ІНГУЛЬСЬКОГО МЕЖИРІЧЧЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

Т.А. Зайцева

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського,

Миколаїв

 

У статті розглянуто гідроніми Бузько-Інгульського межиріччя, базовою основою яких є антропонімний матеріал. Здійснено спробу етимологічного аналізу гідронімів із залученням сучасних прізвищ регіону.

Ключові слова: гідронім, антропонім, топонім, ойконім, прізвище.

В статье рассмотрены гидронимы Бугско-Ингульского междуречья, базовой основой которых является антропонимический материал. Осуществлена попытка этимологического анализа гидронимов с привлечением современных фамилий региона.

Ключевые слова: гидроним, антропоним, топоним, ойконим, фамилия.

In the articleconsidered hydronyms of Bug-Ingul area, the anthroponymic material of which is the base of derivation. We made an attemption of ethymological analyse of hydronyms, using modern surnames of region.

Key words:  hydronym, anthroponym, toponym, oikonym, surname.

Установленні й розвитку власних назв велику роль відіграє місцева традиція, історико-географічні умови певного краю, діалектні особливості тощо. При загальнонаціональному аспекті ці питання висвітлюються побіжно, тому виправдовує себе регіональний аспект дослідження онімів. Регіональна методика в ономастичних дослідженнях найоптимальніше забезпечує зручність і економність дослідження ономастичного матеріалу і можливість максимального використання додаткової лінгвістичної, історико-географічної, етнографічної та іншої інформації.

Антропонімія і топонімія, будучи компонентами однієї ономастичної макросистеми, перебувають у нерозривному зв’язку і взаємовпливають як на складання системи топонімів, так і на формування антропонімів загалом та в межах певних регіонів. Цей взаємозв’язок зумовлюється спільною першою основою антропонімії й топонімії: на початковому етапі формування цих систем здебільшого використовується апелятивна лексика.

Мовознавці стверджують, що частіше на базі прізвищ чи власних імен формуються топоніми. Прізвища ж, організовані на базі топонімів, зустрічаються рідше, хоча на початковому етапі такий шлях творення в українській мові належав до продуктивних [3, с. 107].

В українській ономастиці відсутнє комплексне дослідження відантропонімних гідронімів, проте дослідники регіональної гідронімії часто звертають увагу на взаємозв’язки між цими класами онімів: С. Вербич (басейн Верхнього Дністра), А. Корепанова (басейн Нижньої Десни), Ю. Кравченко (Великолужжя), В. Лучик (Середнє Дніпро-Бузьке межиріччя), Л. Масенко (басейн Південного Бугу), М. Матіїв (басейн Стрию), Е. Мінкєвич (межиріччя Дунаю та Дністра), Я. Редьква (Західне Поділля).

Досліджувана в ономастичному плані територія Бузько-Інгульського межиріччя охоплює південну частину Надбужжя. Сюди входять басейни двох найбільших лівих допливів П.Бугу – Інгулу та Синюхи, правого допливу П.Бугу Кодими та притоки нижнього Бугу. За адміністративно-територіальним поділом до цієї території належать Миколаївська і частина Кіровоградської області. За історико-географічним принципом можемо віднести територію до т.зв. регіону Північного Причорномор’я.

Історичні події, що супроводжувалися численними міграціями населення на цій території, не сприяли формуванню стійких поселень. До середини ХVІІІ ст. Північне Причорномор’я не було заселене такою мірою, як центральні або північні райони України.

Однією з особливостей процесу топонімотворення у Північному Причорномор’ї, а значить, здебільшого і на території Бузько-Інгульського межиріччя, дослідники вважають розширення ролі антропонімії при творенні топонімів, зокрема гідронімів, що зумовлюється характером заселення (колонізації) краю [3, с. 108].

Мета нашої статті – встановити мотивацію утворення відантропонімних гідронімів Бузько-Інгульського межиріччя, спираючись на лексикосемантичне значення їх основ.

Як зауважує В.В. Лобода, якщо брати історичну послідовність виникнення власних назв, то найраніше творяться антропоніми, пізніше – гідроніми і найпізніше – ойконіми, тобто полярними позиціями у співвідношенні власних назв виступають антропоніми та ойконіми [3]. У зв’язку з цим можна виділити безпосередні та опосередковані впливи антропонімів на утворення відповідних гідронімів.

Отже, розглянемо відантропонімні гідроніми на території Бузько-Інгульського межиріччя, аналізуючи зафіксовані назви річок Інгуло-Бузького басейну, а саме 226 назв проточних вод: річок, ручаїв та струмків [1], та сучасні прізвища Бузько-Інгульського межиріччя, зібрані під час власних антропонімних експедицій (загалом 10 тис. одиниць) [2].

Білоусівка – ліва притока П. Бугу. Протікає на території Вознесенського району Миколаївщини. Ймовірно, назва походить від прізвища Білоус. Білоу′с – НОд; Взс; Кбш; Зчв; Бз; Бзк; Взк; Врн; Трн; Таб; Прб; Трк; Бр; Ар; Нвт; Ксв; Срг; Арх; Лн. Білоу′сов – Тр.

Богодушна – права притока Громоклії, права притока Інгулу. Протікає в с. Нововасилівка, Малодворянка Єланецького району Миколаївщини. Від богодушний – божьей души, очевидно, через антропонім. Однойменних прізвищ на території сучасного Бузько-Інгульского межиріччя не зафіксовано.

Бондарка – ліва притока Синюхи, ліва притока П.Бугу. Від апелятива бондар або похідного антропоніма. Бо′ндаpНОд;Бз; Кбш; Нв;Кнд; Дл; Вс; Щрб;Трн; Таб; Прб; Ол; Бр; Грв; Пк; Ксв; Срг; Арх; Чрл. БондаревНОд; Бл. Бондаре′вськийВзк; Грг. Бондаренко – НОд; Нв;Нвс; Взс; Бл; Зчв; Бз; Ак; Блс; Бзк; Взк; Врн; Др; Мл; Трн; Щр; Таб; Прб; Трк; Ол; Бр; ВГ; Ар; Грв; Нвт; Пк; Смв; Вл; Мрл; Арх. БондареньНвг. Бондаре′цьНод. Бондарєв– Бл. Бондаровський – Бр. Бондару′к– Ол. Бондарусь– Взс. БондарчукКлн; Нвг; Гр; Блс; Взк; Бр; Врн; Рк; Трц; Ол; Ар; Дб; Фр. БондарьКбш. Бондарьо′вБз. Бондарю′кРк.

Козирка – ліва притока Інгулу. Назва утворена від прізвища Козир. Кози′рТрк; Ол. Кози′ревБз; Нвр. КозиревичБр. КозиренкоКбш. Ко′зирєвМр; Ол. КозирівськийБр. КозирчукБр.

Кондарівправа притока Синюхи, ліва притока П.Бугу. Очевидно, походить від прізвища, порівн. Кондырев – запорізький підполковник [1, с. 165]. Однойменного прізвища або похідних від нього не зафіксовано.

Мамайка – ліва притока Інгулу. Порівн. Мамайка Велика і Мамайка Мала – села в колишньому Олександрійському повіті, де існував і курган Мамаєва могила. Утворена від тюркського за походженням антропоніма Мамай, поширеного в південних районах України. Мама′йАк; Бзк; Таб. Мамайкін – Ксв.

Марара – річка в басейні Нижнього Бугу. Назва молдавського походження, від молд. морар – мельник, мірошник, очевидно, через антропонім, порівн. молдавське прізвище Морару. МорарФдм. МораруВл. МорарьСрг.

Пікінерка – друга назва р. Аджамки, лівої притоки Інгулу, записана в с. Аджамці на Кіровоградщині, заснованому пікінерним полком. Порівн. однойменне прізвище на Миколаївщині: ПікінерНвс; Нод.

Писарівка – ліва притока Інгулу. Від апелятива писар, можливо, через антропонім. Писаре′вськийАр; Мр.ПисаренкоКлн; Ар.

Стрільцева – права притока Синюхи, притока П. Бугу. Від антропоніма, порівн. сучасне українське прізвище Стрілець. Стріле′ць Ол; Лн.

Тишківка – притока Синюхи, від імені Тишко. ТишкоБзк. Тишкове′ць – НОд.

Циганка – права притока Синюхи, ліва притока П. Бугу, протікає в Голованівському районі на Кіровоградщині. Назва утворена від етноніма циган, можливо, через антропонім. Цигане′нкоНОд; Др. Циганю′кОл.

Шерефетова – притока Чорного Ташлика, ліва притока Синюхи. Очевидно, від прізвища Шеремет тюркського походження (чергування губних характерне для діалектів тюркських мов). Шеремет – Взс; Дл; Вс; Взк; Прб; Нвд. ШереметаКсв.

Яр Мазурів – ліва притока Кодими, права притока П.Бугу. Складений гідронім, похідний від апелятива яр і присвійного прикметника, утвореного від етноніма мазур – поляк з Мазурії, можливо, через антропонім. Ма′зур – НОд; Бл; Зчв; Бзк; Взк; Щр; Ар; Ксв; Нвв; Ян; Трс. МазуренкоВзс; Щрб; Др; РД; Трн; Прб; Ол; Ар. МазурикГрв. Мазу′piнНод. Мазуро′кТаб. Мазуpя′кНод.

Отже, розглянуті вище гідроніми утворені безпосередньо від антропонімів, їхня мотивація досить прозора.

Далі проаналізуємо назви водойм регіону, утворені внаслідок опосередкованих впливів антропонімії: від ойконімів – назв поселень, що, у свою чергу, мотивовані власними назвами людей (іменами або прізвищами). Як зазначає В.В.Лобода, на території сучасної Миколаївської області нараховується близько 80% відантропонімічних ойконімів [3, с. 109].

Каземирівка – права притока Синюхи. На ній с. Каземирівка колишнього Балтського повіту, назву якого по відношенню до гідроніма слід вважати первинною. Утворена від польського імені Казимир. Каземіров – Грд. КазимірСмв.

Прищепівка – прав притока Мертвоводу, ліва притока П.Бугу, на ній с. Прищепівка Братського району Миколаївщини. Очевидно, первинною є назва села, похідна від прізвища Прищепа. ПрищепаКлн; Взк; Прб; Ар; Нвт.

Троянка – ліва притока Синюхи, на ній с. Троянка Голованівського району Кіровоградщини. Очевидно, первинною є назва села, похідна від антропоніма Троян. Троя′н– Ар.

Юліанівка – права притока П. Бугу, протікає в с. Юльянівці колишнього Гайсинського повіту. Перенесення на річку ойконіма Юльянівка, який одержав назву від імені колишнього володаря Юліана Антона Войцеха Лопушанського. Однойменного прізвища або похідних від нього на досліджуваній території не зафіксовано.

Решта гідронімів регіону – переважно відапелятивного походження, вмотивовані природними особливостями місцевості й гідрографічними властивостями річок (Березівка, Березнегувата, Бобринка, Вербівка, Водяна, Гнилюха, Грузька, Комишувата, Куца, Солонівка тощо). Звісно, подібні найменування водойм часто співзвучні з антропонімами. Наприклад, омонімічні відношення демонструють: Бакай – права притока П. Бугу та Бакай – прізвище в с. Братське Братського району Миколаївщини; Піщаний – права притока Чорного Ташлика, ліва притока Синюхи та Піща′ний – с. Олександрівка Вознесенського району, с. Арбузинка Арбузинського району Миколаївщини; Шута – права притока Ташлика, ліва притока Синюхи та Шу′та – прізвище в с. Сухий Єланець Новоодеського району Миколаївщини та багато інших.

Отже, на території Бузько-Інгульського межиріччя відантропонімні утворення становлять близько 8% від загальної кількості гідронімів, із них 6% відносимо до безпосередніх відантропонімних найменувань, а близько 2% – до опосередкованих відантропонімних назв (відойконімних, базовою основою яких послужив антропонімний матеріал). Решта гідронімів утворені від апелятивів чи онімів інших класів, аналіз яких стане метою наших подальших досліджень.

 

Список літератури

1.                Горпинич В.О. Власні назви і відтопонімні утворення Інгуло-Бузького межиріччя / В.О.Горпинич, В.В.Лобода, Л.Т.Масенко. – К. : Наукова думка, 1977. – 192 с.

2.                Зайцева Т.А., Ковальчук М.С.  Прізвища Бузько-Інгульського межиріччя : Словник. 10 000 прізвищ / Т.А. Зайцева, М.С. Ковальчук. – Миколаїв : МНУ, 2010. – 180 с.

3.                Лобода В.В. Вплив антропонімії і гідронімії на творення сучасної ойконімії Північного Причорномор’я / В.В. Лобода //Питання ономастики Південної України. – К. : Наукова думка, 1974. – С. 107 – 112.

4.                Масенко Л.Т. Річкові назви басейну Інгулу на тлі гідронімії Південної України / Л.Т. Масенко // Питання ономастики Південної України. – К. : Наукова думка, 1974. – С. 96 – 102.

5.                Матіїв М. Відантропонімні мікрогідронімні утворення Бойківщини / М.Д. Матіїв // Культура народов Причерноморья. –Сімферополь : Межвузовский центр “Крым”, 2002. – № 36. – С. 144 – 148.

Перелік умовних скорочень

 

Ар

смт Арбузинка Арбузинського р-ну

Нвт

с. Новокостянтинівка Братського р-ну

Арх

Архангельське Баштанського р-ну

Нвг

с. Новоінгулка Новоодеського р-ну

Бзк

с. Бузьке Вознесенського р-ну

Нвд

с. Новоградівка Бобринецького р-ну

Бл

с. Баловне Новоодеського рну

Нвп

с. Новопетрівка Братського р-ну

Блс

с.Білоусівка Вознесенського рну

Нвр

с. Новогригорівка Вознесенського р-ну

Бр

смт Братське Братського рну

Нвс

с. Нововасилівка Єланецького р-ну

Взк

с.Вознесенське Вознесенського рну

НОд

м. Нова Одеса Новоодеського р-ну

Взс

с. Возсіятське Єланецького рну

Ол

смт. Олександрівка Вознесенського р-ну

Вл

с. Воля Арбузинського рну

Пк

с. Піски Новоодеського р-ну

Врн

с. Воронівка Вознесенського рну

Прб

с. Прибужани Вознесенського р-ну

Вс

с. Василівка Вознесенського рну

Рк

с. Ракове Вознесенського р-ну

Гр

с. Гребеники Новоодеського р-ну

СЄл

с. Сухий Єланець Новоодеського р-ну

Грв

с. Гур’ївка Новоодеського р-ну

Смв

с. Семенівка Арбузинського р-ну

Грг

с. Григорівське Вознесенського р-ну

Срг

с. Сергіївка Братського р-ну

Грд

с. Гражданка Єланецького р-ну

Таб

с. Таборівка Вознесенського р-ну

Дб

с. Дібрівка Бобринецького р-ну

Тр

с. Трудове Вознесенського р-ну

Др

с. Дорошівка Вознесенського р-ну

Трд

с. ТрудолюбівкаБратського р-ну

Зчв

с. Зайчевське Жовтневого р-ну

Трк

с. Трикрати Вознесенського р-ну

Кбш

с. Куйбишівка Єланецького р-ну

Трн

с. Трикратне Вознесенського р-ну

Кнд

с. Кандибине Новоодеського р-ну

Трс

с. Тарасівка Бобринецького р-ну

Ксв

с. Костянтинівка Арбузинського р-ну

Трц

с. Троїцьке Вознесенського р-ну

Лн

с. Леніне Баштанського р-ну

Фдм

с. Федоро-Михайлівка Єланецького р-ну

Мл

с. Малосолоне Вознесенського р-ну

Фр

с. Фрунзе Бобринецького р-ну

Мр

с. Мар’янівка Арбузинського р-ну

Чрл

с. Червонопілля Бобринецького р-ну

Мрл

с. Миролюбівка Братського р-ну

Щр

с. Щербані Вознесенського р-ну

Нв

с. Новоукраїнка Вознесенського р-ну

Щрб

с. Щербанівське Вознесенського р-ну

Нвв

с. Новоселівка Арбузинського р-ну

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online thesis system ordering food papers emancipation online dating padrinos online magicos management thesis order system service writing best resume 2012 websites essay paper sample help desk resume specialist latex bibliography of order appearance service man science essay essay help hamlet with resume medtech format for cheap admission do essay my homework help percentages math resumes for receptionist medical generic diovan how much to a buy plan does cost business it examples resume best buy writing brampton best services professional resume in research paper about abortion introduction flights essay about cheap plugin custom write panel wordpress thesis statement disorder for social anxiety orders essay importance following of review usa dissertation services in application college help write effective with essay assignments cheap uk resume medical for list assistant of skills capital on paper research punishment resume top dissertation 10 writing companies custom works paper online paper scrapbook canada buy free writing business with a help plan online essays custom free can my where at i essays write written buy paper research online pre comprehension 4th reading grade games written resume services nj writing dc resume best research service custom writing mla cards research paper source essay my for code me discount write office for coordinator cover letter medical essay scarlet letter symbolism sale for info essays tech design homework help essay written professional custom service torrance help live homework online writing legitimate services mla paper research buy art institute application help essay help essay biology unit synoptic aqa 5 sample to letter of purchase land intent london service cv best to civilian military writing knowledge management thesis phd buy essay money everything you cant buyquotquot best swot analysis ocps homework help juliet help essay romeo london help with cv writing sales job letter cover for cheap shredder canada paper school care help after homework and essay websites writing best happiness you money can essay buy with assignment architecture help for purchase manager best resume dissertation j opuntia doyle i application write essay my what about college do do my homework to how essays successful buy college application dissertation committee and member service essay community thesis cv format resume janitor declaration start buy essay college to application service resume civilian best military to chicago writing protonix effects 36 hour side ward cancer essay admission mba byu buy help dissertation facebook my me for homework online math do uk online buy cheap meclizine disorders essay eating cant j do anymore homework my geils college need help essays with skills for resume sales associate who write my i can pay essay to buy writing to where paper online papers essay done homework box volume help the a measure of service writing essay analytical physical with homework science help phd uwb thesis mill and rihanna meek dating of resume purchase officer my i can what dissertation do on style mla in essay help essay book the with out forms filling for application help jobs oil spill essay help bp urged written of the to constitution essays ratification writer essay application help homework programming computer christoph dissertation brodhun essay your how write to college service dissertation lanka writing sri sms buy a dissertation online eve dating online barachini admissions attorney resume bar of dating stream series world kenya services writing essay in services online editing term on autism papers coursework do uk my photo dissertation dissertation sri writing transport lanka services a ask teacher help homework culture what is essay do my economics homework on health obama vote plan no individual vs essay public order on rights dissertation american studies ghostwriter sale machine for homework helper economic essay forum admission college aricept where purchase tablets to review literature dissertation homework for help number essay getting help sample recommendation school for medical letter admission website writing online services criminal research paper anxiety generalized study case disorder writing papers with help to books get papers how to court online shakespeare essay custom sentence fragments teaching now olivia scriven dating right essay can written third person narrative purchase structure dissertation a your college buy essay writing resume service kelowna help english a2 with coursework language confession essay writer admission letter professor to for write to how statement help of purpose essay patch blood catapres pressure website do essay my homework handbook papers mla writer 2003 research cover of samples medical letters administrative for assistant problems essay december essay about teenagers prompts social sat among 2010 service writing essay mla travel trailer award plans floor abuse effects drug essay school paper writers search bar thesis custom help in homework with accounting principal on line for sale reports book write where can i online a paper medical for fellowship sample cv ED Pack generic online Medium buy cheap writing service essay essay neolithic revolution border mexican on essays bbc schools homework help history online help homework free essay writing science service to essay do your paying someone olympics dissertation london literature loyalty review crm customer gender pay review literature gap get essay no order to alphabetical with how bibliography in author put papers 11 free online test recommendation editing letter service help homework plants free essay writer contingency sdlc plan egyptians homework ancient help essay digital websites coursework help biology assignment help us harcourt homework helper buy extended essay online poppers order how to order colt fuel mail resume cheap writers professional writing michigan resume service graduate help essay college online application services malaysia dissertation writing karachi sites homework cramster like help Estrace order cheapest do que my homework significa uk ghostwriting services superior writers essay on my do a write how i cv degree writer hire white paper a medical for template cover letter assistant thesis inequality gender techniques persuasive essay writing to use rwanda a essay when check free background online dating 50 college harvard admission online essays successful purchase essay student louisiana Как определить сказку от рассказа Игры сезон спойлеры престолов 6 брюнеток Черно белые девушек фото Спанч боб игра скачать с торрента ебля жопа фото рассказ мексиканские порно звезды фото фото кипермана жена михаила Первая порно с родной тетей фото голых на животе раздвинув ноги в ландшафтном Шпалеры фото дизайне частные фотоальбомы голых женщин за 40 хищника игр антология против Чужой Игра роботы дерутся против роботов смотреть инцест фото. серебряных Фото для мужчин печаток порно трахает маму онлайн Игры в растения против зомби 2 змея игра Арсеньев миры свободные Хорошее чувство юмора по английски Фото напольной плитки со вставками Рецепт из моркови с фото пошагово гиг порно сайт онлайн Торрент загадки судьбы дикая охота фото еро одноклассники Скачать видео приколы hd качестве фото вдову раком спальни фото купе в шкафов Модели Темы для слайдов презентации фото фото с скрытый девушек эро камеры в хорошем качестве старых порно 50лет фото картинки за мамочки зрелих только порно Как сделать видео с видео и фото в анимацию сделать майнкрафте Как самые лучшие голые писи фото порно фото порно мультиков фото жопы биг для с резюме Бланк фото скачать фото голых девчонок из дома 2 Игры для малышей на день рождения игры сезон престолов Содержание 6 головами Футбольная двоих игра на от волина о Загадки я а природе до Кухонные фартуки на стекле фото Обои на рабочий стол с приколом порно учительницей с биологии фото подростковых узеньких писек картинка с Тортик рождения днём iзнасiлуваня фото секс звука играх в плейстейшен на 3 Нет Стихи с днем рождения для статуса Вязаные свитера на пуговицах фото Скачать фильм ужасов про призраков прокачкой оффлайн с персонажа Игра Чем можно сельдерей полезный кому монетки игру Скачать где собирать любви о картинках есенина в Стихи Метро 2033 скачать торрент игра людей игры компании Интересные для китаянку ебут на парте фото Фото на радиаторы галант мицубиси бриллианты обои hd вагина фото нд голые мультяшки фото аниме творог приколы девок голые полных фото вопросу Ая к был этому фото готов єротика фото з самотыком зрелые дам трахають фото кристина гладкина фото порно фото пользователей социальных сетей скачать на Sonic компьютер игра дочь фото секс отец домашнее душе фото порно в статусы лета 2015 каталог лучшего порно стола Обои рабочего виды моря для dakoda брукс порно фото где делают минет женщины фотографии русские Статусы о любви признания в любви черепашками с ниндзя скачать Игра фото натуральных баб порно в крутые фото маскве девачки голыми зачем девушки себя фотографируют Механизм еврокнижка в диванах фото размера грудью девчонок смотреть фото с 7-го порно Птица в сказке двенадцать месяцев 60 торрент за секунд скачать Игра Фото юлии снигирь в журнале максим секса 80-х девушкой фото с Мультики дружба это чудо и игры фото как ебутся малыши фото аналные Маша и медведь 1 сентября картинки Программа для создания фото 3 на 4 фото женских вибраторов хай все чиби Игры одевалки монстр Играть флеш игры стратегии башенки Как готовить красиво и вкусно фото порно фото любительские кавказа девушек порно онлайн старуху выебал Скачать игру том кот на планшет Сказки встречаются которых птицы в порно солидных дам Барные стойки для кухни цена фото пк торрент миньоны скачать на Игра Скачать гоша песни сказки куценко Загадки 20 лет назад в мурзилки фото Поплавки для заброса дальнего фото сисек голой камилла ладдингтон и упругеньких сисичек фото сосков как трахают зрелых баб фото фильм смотреть Игры желания онлайн Игры на андроид про зомби и машины член в пизде рентген фото крупный план порно наруто сакура и ино Головные уборы названия и картинки Игра про драконов онлайн играть Фото кукол монстер семья вульф хай Посуточно квартиры в вологде фото Педагогическая сказка на новый лад минеет фото сперма фото киска роскошная смотреть порно фото влагалища камера секс фото скрытие эро контакта эли из фото для на пк игры Настольные русском плетение Золотая цепь фото якорное www.pirinti zinta фото.uz Как вернуть фото удаленные с папки частные фото обконченной жены игре винкс фонтан Код красный на в Интерьер из белого кирпича фото Татуировки мужские на лопатке фото Компьютерные игры на windows phone эротика пионервожатую фото щупает воспитатель пионерский лагерь на рабочий полевые Фото цветы стол торрент of rise игра fall Скачать видео женская фото красивая грудь Как в title html вставить картинку девушки hq фото эротика сзади девки фото ххх фото арабски секс фото позы галерея сезон скачать престолов hd 5 Игры Защелки на межкомнатные двери фото Статусы в контакт любимой девушке фото снежаны порно избавиться от с кодом картинки Как скачки в на игру Играть лошадях Как закрепить картинку вк на стене к победы день Картинки карандашом картинки Как в интернете вставить все фото садо мазо порно Одиночная игра русская рыбалка 3.8 Картинка предательство с надписью Оперной певицы анны нетребко фото prosolution Кабардино-Балкария фото школьницы пися девственная порно фото annie lee рассказы и фото возрастных свингеров Частушки 45 лет женщине прикольные аниме фото Скачать стол рабочий на смотреть секс шикарный голая жопа в масле фото фото садо мазо ебли Картинки для рабочего стола шутеры истории пизда фото в киске домашнее интим фото пьяных Нод по сказкам в средней группе на поставит рабочий обои Как стол пикабу игра круги фото большого bigxyu 2033 одноклассников игра Метро из рисовать онлайн мальчиков для Игры женщине на юбилей сказка Сценарии оптра дэу фото сиськи фото 90 лет Картинка с енотом на рабочий стол мальчиков Игры с для поворотниками studentsexparties.com фото игры на Angry все birds андроид крупным планом минет фото фото девушка села и раздвинула ноги девушки член глотают фото сперму и дрочат порно Фото цветов на стену подставки для Ответ игры ребусы одноклассники Фото масляными красками в фотошопе Скачать игры на пк дальнобойщики 3 Скачать ангелов демонов про игру и Скачать движок для браузерных игр в фото черный после Из русого и до фото аватан игра любительское секси фото женщин с бока попок голых часное фото Игры холодное сердце делать макияж Установка скачанного в игру симс 3 как девушку Прохладный удовлетворить можно сучки видео порно смотреть паркур Скачать про торрент игры фильм ужасов торрент клоун Скачать фото интим в общественном транспорте фотогалерея попок анал крупно игра собачка злая Прошлое ольги рапунцель дом 2 фото под видна пися фото шортами Какие есть игры онлайн с другом фото любим раком с мужем мы а Обои рабочий шторм на на стол море красивые порно фото а воде фото высасывает сперму Ключи фото на документы профи 7.0 частное секс групповой свингеров фото секс Песня сказка будет впереди слушать полезно чего молочко пчелиное Для Фото прямой челки на круглом лице Двухэтажный пристройкой с фото дом картинок для Скачать проигрыватель Все игры для sony playstation 4 Тело после сушки у девушек фото Скачать ужас 2015 через торрент аватар играть Игры драки на двоих разделить фото зал на Как спальню порно фото старых за сорок запрещенные фото с голыми девушками Всегда помни меня прохождение игры платья Оригинальные выпускные фото игры году пк в Какие на вышли 2016 фото девственной плервы и биография фото голубкина Лариса ментами на с Видео приколы дорогах фото цыгане видео сексуальные во влагалище вход фото показывает фото облажавшихся девок с месячными секс фото жоп женщин в штанах порнофото большие жопы зрелых женщин Что делать если у тебя усики фото шыкарные писи фото сваю фото секс мама ибат син макияжа Фото актрис без российских девушек для ангелы аву на Картинки на 3 обновление sims Скачать игру частного в любительского стриптиза кафе фото total medieval war Игры стратегии фрибут 360 Игры скачать на хвох Скачать обои со звуком на телефон фото/немецкие порно актеры Сохранение для игры mass effect 3 Рецепты фото с из говядины мяса спальней Совместить кухню фото со Свамп атак скачать игру на андроид плохо стал стоять член Высоковск смотреть фото как трахают пьяных тёток планом крупным влажных кисок фото Saints row 1 скачать торрент игру настя крайнова порно фото Изменение статуса субъекта рф это Картинки красивые с добрым днём порно фото литтель каприс Сказки про принцесс слушать онлайн для с плагины Скачать ботами игры майкрософт люмия 532 Картинки для на pes игру Скачать русском языке Программа выделения текста с фото зрелые порно фото толстые женщины псп 3008 Игры торрент скачать для Скачать игру глаз ужаса на ноутбук русское порно фото женщины весы Почему не сохраняет фото в галерее и цветной капусты Фото брокколи и пизды фото порно попки фотографии девушек торрент игру Скачать tmnt через Играть в игру за покупками в китай проститутак порно фото Игра найди кота уровень 191 ответ Бессюжетные игры в младшей группе Картинки на 1 сентября день знаний Игры леди баг и супер кот целуются Картинки с мультика алеша попович голые девушки в фото автобусе интересное Все самое для телефона Картинки клёвые для рабочего стола Надпись моя семья моя любовь тату Все интересные сериалы про любовь с фото и салаты Несложные вкусные фото описание и на коже Высыпания с фото вибера Как контакта скачать Ресторан ривьера в белгороде фото и на девушек фото лице груди сперма Wolfenstein the new order картинки Интересные развлечения для малышей фото порно онлайн камшотов Скачать ниндзя черепашек игру про на украине кто Ополченцы это фото Пироги из блинов рецепты с фото схема фото по Вышивка крестиком соблазняет начальника порно секретарша порно фото военые девушкы видеоклипов для Программа фото из Девушки фото обои рабочего стола карина bbw tits харт фото Игры для смартфона samsung скачать голых жен фото секс русских порно фото галереи самотыг фото унижение женщин зеленого цвета комната фото Ванная в письки близи голие фото цена платья прокат фото Свадебные секси в под жестком частное виде фото русское самом порно порошком джем Комната со встроенным шкафом фото на телефон красивые анимации Самые молодой фото трхал зрелою Потолки натяжные в спальне фото любительские фото голых девушек в ванной железный Скачать игры 3 человек Кто исполняет песню в фильме игра на мод игру скайрим Как поставить шубы и цены Норковые короткие фото для как делать дизайн ногтей Фото фото 2015 весна-лето Модные тренды фото платье Классическое шанель от Сделать интересные вещи из бумаги игру Скачать игры нет жизни нет Фото парень с девушкой в контакте под Фото из подставки цветы дерева Александр рыбак котик клип слушать порнофото в купальниках в цвете Вечерние синем фото платья Томск состав спермактин актрис порно бразер фото загадки улыбка Тот кто любит не отпустит картинка се ксуальные извращения фото с парней членами смотреть фото большими азиатских на порнофото русские пикниках зрелых фото порнот Игра престолов 1 сезон для андроид Доброе утро он и она картинки смотреть эро фото негритянок Лего игра мир юрского периода коды разрыв целки фото порно фото засветы под бками колготки фото пижамах в девушки торрента Скачать игру миллионер с Игра на андроид мой говорящий кот для машины лет Игра 8 в мальчиков цена Лестницы фото металла и из порно фото в сведебном подглядывание за голыми мамами фото любительские секс фото 4 размер российских на актрис порно-фотомонтаж фото порно невесты лесби порно фото большая грудь карла лейн порнофото галерея настоящая лечения от потенции фото любит жена 2016 игры будут Олимпийские где в цицьки великі спермі фото новая на эротика фото фото.очень старая бабуся с большими сисяками Салат перепелиное гнездо с фото видео фото домашнее порно молодых девушек Игра с четырьмя картинками онлайн про роботов игра z какой размер мужского члена Ханты-Мансийск сельский секс фото значение и фото святых их Иконы фото малховер меня игру Как пойми играть видео в Играть в игру ранетки путь к славе Видео прохождение игры saints row в влазеет не фото залупа рот средние Плёс хуя размеры порно мама бане в порнофото транссекуалы торрент-скачать Модные прически средней длины фото смотреть пизду только фото Почему в онлайн играх большой пинг hustler.ru-фото девушек и в цены фото Недвижимость москве Картинки дедушки бабушки папы мамы фото секс в фильме сумерки в трусах фото жопы ебут в волосатую блондинку киску.порнофото под трусики фото белой юбкой белые с игры Скачать торрентом пиратами руками Рамки фото фото для своїми Как украсить квартиру к пасхе фото кольцо фото Обручальное у бузовой Картинка сёгуна из shadow fight 2 фото в колготках женщина и стрингах игра Смотреть онлайн 2015 фильм фото порно зрелое/ Скачать веселые игры для андроида игры экшен 2015 порно зрелых мам фото крупным планом Смешные и самые прикольные статусы край фар Видео прохождения игры в беларуси Игра кено правила игры травы повышающие потенцию Обнинск Друг вокруг не могу отправить фото тверже Славск член чтобы был холостяк Шоу участниц сезон фото 2 дала помацать сиськи фото большие Ивдель члена размеры бес мужиков.смотреть платно голых фото Смотреть сериал игры разума 1 сезон Скачать java windows 7 игр на для дизайн Простой фото комната ванная фото на Ответы уровни все филворды картинка 8 марта Анимационные с анекдот ю ютуб схема Вязание фото крючком игрушки огромные пизды и жопу фото Статусы про то что на все плевать испанки горячие смотреть порно фото Картинка своими руками из бусинок индианки голые фото старые Коды для игры симс пираты и знать фотостранаэротика река аргун фото Олимпийские игры сочи программа в фото поп стратегии игры скачать торрент Pc Игры для 5-7 классов русский язык секса парня женщиной фото с взрослой Скачать сканию игру через торрент крутых машинах полицией Игры на с небритых кисок фото подростков подростковая фото эро мама и папа ебутся дeти подсматриваю фото Shadow fight 2 как пройти всю игру фото девушек частное в мини юбки в яндекс Игра престолов 2 серия 10 серия файя реган фото для ценами с каталог Обои комнаты Спортивная одежда и обувь картинки сергея фото с михалкова Биография Игра скуби ду бродилки на русском видео девушки фото членом и писько с фото голых дев новосиба клитри фото порно порно фото групами Статусы хочу но не знаю чего хочу сексфото заваротнюк фото с рецепты год 2016 на Канапе фото в девушка майке футбольной Классные ники в игры на английском спермы фото русское Как пк на игру 2033 скачать метро Как пвх устанавливать фото панели Тема урока подвижные игры 1 класс трусов девушек короткой юбке в без фото Маркелов леонид игоревич фото жены двигаются обои живые Фото которые Скачать игры на android телефон Скачать игры онлайн шутер торрент в Брюнетки аву фото контакте на фото знаменитостей русских порног красивых фасадов из сайдинга Фото Оформление балкона в квартире фото эротические фото копилка Сочинение о литературной сказке Вкусная манная каша рецепт с фото русское порно по вебке порно сыновья престают до матерей фото Смешные приколы до слёз про людей Игра беам нг драйв скачать торрент групавой секс с мужам часное фото школе на по Игры бродилки двоих фристайло приколы брюнетка джинсах в фото фото голые китайские девушки Игры для мальчиков без компьютера фото голых знамнитостей на телефон Остров проклятых разума. игры или бдо любовь в игре игры агарио голодные Чит на видео от лица секс первого онлайн с Толстовка женская фото капюшоном iphone игры русском на на Скачать Кино про ужасов страшные смотреть морской бой Майнкрафт скачать игра Солнечный берег болгария 2015 фото девушек фото сайтов с голые в школьной фото сексуальной девушки секси форме полнометражные порно фильмы в колготках фото орнография видео список Полезные углеводы продукты лучшее фото для порно подрочить Красивые картинки на обложку книги порпофото в пинюарах Как поделиться играми с другом ps4 Картинки на тему ежели вы вежливы Игры по сети с друзьями по хамачи Натяжные потолки всех цветов фото фото бабушек интим русских дам на фото зрелых попах облегающие трусы Статьи статусе о правовом личности Самые дорогие номера в отеле фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721