ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ FRAU У БІДЕРМАЄРІВСЬКІЙ КАРТИНІ СВІТУ ЕДУАРДА МЬОРІКЕ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.112.2

О. А. Радченко

Дрогобицький державний педагогічний

університет імені Івана Франка

 

У статті з позиції лінгвокультурології проаналізовано широкий спектр і семантичну диференційованість вербалізаторів концепту FRAU у поетичній творчості Е. Мьоріке. Вивчено візуально-естетичні, соматичні, парасоматичні, характерологічні та соціально-етичні атрибути створених автором жіночих образів, що постулюють головні іпостасі жінки бідермаєрівської епохи.

Ключові слова: концепт, мовна картина світу, ґендер, австрійський бідермаєр, Е. Мьоріке.

 

В статье с позиции лингвокультурологии проанализированы широкий спектр и семантическая дифференцированность вербализаторов концепта FRAU в поэтическом творчестве Э. Мёрике. Изучены визуально-эстетические, соматические, парасоматические, характерологические и социально-этические атрибуты созданных автором женских образов, постулирующие главные ипостаси женщины бидермейеровской эпохи.

Ключевые слова: концепт, языковая картина мира, гендер, австрийский бидермейер, Э. Мёрике.

 

In the article a wide specter and semantic differentiation of the concept FRAU in Mörike’s poetry have been analyzed from the point of view of linguo-culturology. There have been investigated visual-aesthetic, somatic, parasomatic, social-ethic and characteristic attributes of women images, created by the author, which also embody the main incarnations of the Biedermeier woman.

Key words: concept, language world picture, gender, the Austrian Biedermeier, E. Mörike

 

У сучасному мовознавстві провідним методологічним принципом дослідження є антропоцентризм, що дозволяє розглядати мову в нерозривному зв’язку з мисленням і свідомістю людини, культурою та духовним життям етносу. Усвідомлення функціональної взаємозалежності між мовою i культурою призвело наприкінці ХХ ст. до виникнення лінгвокультурології як самостійної лінгвістичної дисципліни. У той же час лінгвокультурологічна парадигма належить до основних напрямків новочасної когнітивної лінгвістики, стрижневим поняттям якої виступає «концепт». Представники лінгвокультурологічного напряму (В. Карасик, С. Воркачов, Г. Слишкін, Г. Токарев) розглядають концепт як основний конструкт культури в ментальному світі людини, константу духовної культури. Ю. Степанов дав визначення концепту, яке стало хрестоматійним для лінгвокультурології: «Концепт – это как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. И, с другой стороны, концепт – это то, посредством чего человек – рядовой, обычный человек, не «творец культурных ценностей» – сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее» [5, c. 43]. С. Воркачов також пов’язує концепт з носієм мови і розглядає його у дихотомії «мова – культура»: концепти складаються з лексем, які є виразниками національної мовної свідомості, і відіграють роль ключових слів «наївної картини світу». Сукупність таких концептів створює концептосферу мови, яка відображає національно-культурну специфіку. Тож концепт – це «любая дискретная единица коллективного сознания, которая отражает предмет реального или идеального мира и хранится в национальной памяти языка в вербально обозначенном виде» [1, c. 34]. Культурними концептами, що є основною одиницею лінгвокультурології, іменують «многомерные, культурно-значимые социопсихические образования в коллективном сознании, опредмеченные в той или иной языковой форме» [3, c. 98]. Тобто у широкому розумінні концепт пов’язаний з мовним знаком як об’єктиватором концепту певного фрагменту національної картини світу.

В останні десятиліття лінгвокультурологи дедалі частіше спрямовують свій науковий потенціал на аналіз мовної репрезентації певної культурної традиції як засобу експлікації ментальності етносу та вивчення вербальних засобів її вираження у художньому доробку одного чи кількох письменників (А. Головня, Н. Гулівець, Т. Кіс, І. Корольов, О. Ліпіна). Зазначимо, що у художньому тексті концепт формується на синтагматичній основі, має внутрішньотекстову природу. Концептуальний простір художнього твору інтегрує найважливіші поняття, що слугують реалізації авторських цілей і задуму. Тому концепти визначають програму смислової інтерпретації художнього тексту, а сам художній текст репрезентує індивідуальний варіант концептуалізації світу і разом з тим проливає світло на особливості концептосфери того етносу, до якого належить автор [пор.: 2, c. 38–39]. Саме такий варіант концептуалізації світу являє поетичний спадок яскравого представника епохи бідермаєра Едуарда Мьоріке (1804–1875), що є об’єктом нашого дослідження. Предметом дослідження виступає широкий спектр номінаторів концепту FRAU у ліриці австрійського письменника.

Мета розвідки – комплексний аналіз вербалізаторів концепту FRAU в мовній картині світу Е. Мьоріке, що постають водночас характерними експлікаторами образу жінки бідермаєрівської епохи.

Перш ніж перейти до власне концептуального аналізу, вважаємо за доцільне коротко зупинитись на характеристиці стрижневих атрибутів названої культурної епохи, оскільки вона лише в останні десятиліття стала об’єктом наукового інтересу.

Бідермаєр сформувався у країнах Німецького союзу та в Австрійській імперії у 1815–48-х рр. як антитеза ідеям Французької революції та ампіру наполеонівськіх часів, як природний відгук на прагнення людей до мирного й упорядкованого життя після десятиліть революцій і воєн. Будучи поняттям реставраційної епохи, символом філістерськи-аполітичного часу, утверджуючи певний утилітарно-буржуазний стиль буття, бідермаєр проявив себе в усіх видах мистецтва. У літературі він окреслює міщанську, неполітично-приватну, почасти радісно-меланхолійну та резиґнативно-песимістичну творчість письменників періоду «між романтизмом та реалізмом».

Людина цієї епохи відрізняється від романтика: пристрасний порив до ідеалу, рішучих дій, до безапеляційного неприйняття схеми та сірості, буденності животіння чи занурення у глибини «світової скорботи» поступаються втечі від реальності у домашній затишок (т. зв. «культ домашності»), прагненням поміркованості, збереження традиційних нормативів, навіть смирення як виразу вищих людських чеснот, задоволення сентиментальними переживаннями, м’якою згармонійованою з етичними принципами красою, захопленню побутовою деталлю, частковому поверненню до заперечуваної романтиками античності, інерції класицизму, емпіричності й логоцентризму Просвітництва [4, c. 134]. Водночас такий смиренний городянин лише декларує свою покору, намагається жити за законами держави та дбати про її інтереси. Але це життя породжує глибокі страждання в його душі, говорити про які за тогочасним етикетом було неприйнятно. У свідомості бюргерів епохи Реставрації почасти панують суїцидальні настрої, і саме на цей період припадають масові самогубства [див.: 6, с. 26].

Загалом епоха бідермаєра характеризується певною ідеологічною втомою. Причина цьому – та ж історична криза, всезагальне національне розчарування, протверезіння і зневіра після визвольних воєн, політична несвобода та економічна кризова ситуація, а пізніше – аксіологічна непевність: більшість людей епохи зберегла віру в ідеали, моральний закон, в об’єктивне, божественне, але більше не бачила можливості реалізувати ці цінності в дійсності. Так виникає особливий світогляд з ідеалістичних та реалістичних об‘єктивних складових, що проявляється у творах багатьох письменників (передусім Е. Мьоріке, А. фон Дросте-Гюльсгофф, Н. Ленау, А. Штіфтера, Ф. Ґрільпарцера, Й. Н. Нестроя, Ф. Раймунда) і визначає феномен культури того періоду загалом, проявляючись у всіх сферах життя.

Концепт FRAU є одним з ключових концептів будь-якої культури. Особливості його вербального вираження в культурі бідермаєрівської епохи  дослідимо шляхом комплексного аналізу лінгвальної презентації осіб жіночої статі у поезії Е. Мьоріке.

Обшир та семантична диференційованість корпуса номінувань жінок свідчать про велике значення концепту FRAU в мовній картині світу автора. Найчастотнішими його вербалізаторами виступають іменники Mädchen/Mädel  (46 слововживань), Frau/Fräulein (45), Mutter (32), Weib (23). При цьому спостерігаємо тенденцію: якщо Frau зазвичай стилістично нейтральне і репрезентує істоту жіночої статі як таку, то у Weib акцентовано сексуальність та соціальну функцію дружини (почасти вживається у синтагмі: Mann und Weib). Крім того, образний світ лірики Е. Мьоріке являє широку палітру інших номінаторів досліджуваного концепту: Jungfrau/Jungfräulein (18), Magd/Mägdlein (14), Dirne (5), Dame (4), Jungfer (3). Важливість інституту сім’ї для обивателя епохи бідермаєра знайшла вираження у частотності вживання вербалізаторів Schwester (21), Braut (16), Tochter/Töchterchen/Töchterlein (12), Freundin (7), Witwe (1). Соціальна роль жінки у тогочасному суспільстві відображена репрезентантами Kaiserin (1), Dekanin (1), Direktorin (1), Rätin (1), Schülerin (2), Hausfrau/Wirtin (5), Sängerin (7), Kellnerin (1), Müllerin (1), Schäferin (1), Zofe (1), Bettlerin (1).

Для денотації жінки автор часто послуговується антропонімами. Це імена родичок чи знайомих письменника, яким він присвячував свої поезії: Clara/Clärchen (сестра), Margarete/Gretchen (дружина), Fanny (дочка), Agnes, Clärchen, Lottchen Neuffer (кузини), Peregrina (перше кохання, автонім Maria Meyer), Frau Pauline, Fräulein Luise von Breitschwert, Frau Luise Walther, Fräulein Elise von Grävenitz, Lottchen Kehl та ін.; історичних персоналій: Sapho, Mechtildis (von Bebenhausen), Sabina (дружина Горація); персонажів народних переказів, легенд чи літературних героїнь: die schlimme Greth, die stolze Ruth, schön Rahel, Rohtraut, Schneewittchen, Prinzessin Liligi, Nixe Binsefuß, Agrypnia,  Erinna, Akme; вигаданих осіб: Frau Hilde, Frau Done, Fräulein Bauer, Maria Wispel, Jorinde, Josephine, Lilie, Sara, Marie тощо. Як бачимо, ціла низка своєрідних казково-легендарних жіночих образів населяє світ лірики Е. Мьоріке, що вважаємо індивідуально-авторською конотацією досліджуваного концепту: Königin (3), Prinzessin (5), Fürstin (4), а також Hexe (5), Zauberin (2), Nixe (6), Nymphe (3), Furie (1). Замилованість письменника античним світом проявляється в зверненні до вічно жіночого – богинь греко-римської міфології (Luna, Minerva/Aphrogeneia, Parze, Penia), серед яких найвищу частотність уживання виявляє вербалізатор Muse (13). З музами митець часто вступає у живий діалог, адже творить з їх благословення: «von keuscher Musen Gunst» [7, с. 115].

З-поміж ядерних ознак концепту FRAU виділяється зовнішня краса жінки, репрезентована у ліриці Е. Мьоріке наступними візуально-естетичними атрибутами: schön (34), lieblich/lieb (15), süß (9), hold (4), schwarzäugig (3), blondhaarig (3), frisch (3), fein (2), hübsch (2), glänzend (2), schlank (2), nett (1), rein (1), zauberhaft (1), unvergleichlich (1), zierlich (1). Милуючись вродою молодої дівчини чи статечної жінки, що виступає імплікативною семою досліджуваного концепту, автор акцентує наступні соматичні та парасоматичні характеристики їх зовнішності: Kopf/Haupt (2), Gesichtchen/Angesicht/Antlitz (7), Stirn (3), Schläfe (1), Nacken (2), Haar (14), Locken (5), Zopf/Flechte (7), Augen (26), Wimper (2), Mund (14), Lippen (16), Zähne (1), Wangen (9), Hals/Kehle (4), Gestalt (3), Leib (1), Haut (2), Schulter/Achsel (4), Busen (2), Herz (3), Arm (4), Hand (9), Finger (1), Schoß (2), Fuß (1), Lachen/Lächeln (29), Blick (11), Stimme (8), Rede (1), Flüstern (1), Hauch (3), Schatten (3), Tränen (4), Miene (2), Licht (2), Wink (1), Kleid/Gewand (6). Помітна деталізація виражальних атрибутів засвідчує схильність письменника епохи бідермаєра до тонкого і чутливого зображення найменших, найособистіших дрібниць у бутті людини: «wie Rosen glüht ihr Gesichtchen» [7, с. 17]; «die Lippen, die von Reife quillen» [7, с. 27]; «Welch zages Spiel die braunen Augen hatten! / Wie barg sich unterm tiefgesenkten Schatten / Der Wimper gern die rosge Scham!» [7, с. 41]; «Stirne, Augen und Mund, von Unschuld strahlend, umdämmert / Schon des gekosteten Glücks seliger Nebel geheim. / …Ihr Lächeln / Zeigt nur gezwungen die Zahnperlen, die köstlichen, euch. / Wüsstest euch was die Schleife verschweigt im doppelten Kranze / Ihrer Flechten! Ich selbst steckte sie küssend ihr an, / Während mein Arm den Nacken umschlag» [7, с. 82]; «…Die mit hängenden Flechten im häuslichen Kleide dabeisteht, / Nieder zum Boden die lang schattende Wimper gesenkt, / Indes jene, geschmückt, und die fleißig geordnete Zöpfe / Unter dem griechischen Netz, offen Auges mir lacht» [7, с. 83]. Наведені приклади змальовують типовий портрет жінки у поезії Е. Мьоріке. Це вродлива й цнотлива молода дівчина, у товаристві якої ліричний герой шукає умиротворення, тиші, ідилії – втечі від негаразд реальності (показовими у цьому контексті є вірші зрілих років, які зображають меланхолійну втечу у юне кохання та дитинство, напр. «Liebesvorzeichen», «Nachts am Schreibepult», «Am Walde», «An Gretchen», «An Luise Rau» та ін.).

У ліриці Е. Мьоріке жінка наділена такими характерологічними та соціально-етичними якостями, як lustig/heiter/wohlgemut (9), fromm (6), klug/geistreich (5), gut/gütig/barmherzig (5), scheu/zag (5), treu/treuherzig (4), zart/zärtlich (4), bescheiden (3), sitsam (3), geruhig/still (3), böse (3), edel (2), unschuldig/von Unschuld strahlend (2), schadenfroh (2), schlau (2), keusch (1), sparsam (1), neidlos (1), verzeihend (1), eifersüchtig (1), nicht eitel (1), stolz (1), kokett (1), töricht (1), trutzig (1), vielgesprächig (1). Наголосимо на однозначному превалюванні тут позитивних рис, притім що негативні спорадично експлікують енциклопедичні психофізіологічні характеристики жіночої статі (природна хитрість, часта зміна настрою, надмірна балакучість, ревнивість, а також чуттєвість та романтичність жінки, її здатність часто закохуватися; найвиразніші образи таких жінок знаходимо у поезіях «Die Tochter der Heilde», «Der Schatten», «Das Bildnis der Geliebten», «Peregrina»). Це свідчить про загальну позитивну детермінованість концепту FRAU у свідомості австрійського автора. Зазначені атрибути позначають роль жінки у міжґендерних і суспільних відносинах, на яких зупинимось нижче.

У мовній картині світу чи не кожного лірика концепт FRAU нерозривно пов’язаний з концептом LIEBE. Творчість Е. Мьоріке – не виняток, хоч цей зв’язок тут специфічний, маркований культурою епохи. На важливість цього почуття для автора вказує частотність вживання таких об’єктиваторів досліджуваного концепту, як Liebchen (13), Geliebte (12), Liebste (10), Schatz (7). Вродлива жінка сприймається як об’єкт пристрасті: «wir bissen uns die Lippen wund» [7, с. 47], «das Mädchen… kühlte mir die Lippen mit leisen Kusse» [7, с. 93], «Balsam würde mein Blut im frischen Kusse des Weibes» [7, с. 105]. Однак ця пристрасть уже не ощасливлює ліричного героя бідермаєра. Навпаки, він намагається радше уникати її, адже відчуває, що пристрасть («böse Lust» [7, с. 126]) принесе лише руйнування, залежність, глибокі страждання: «In diese Nacht des Blickes mich zu tauchen, / Unwissend Kind, du selber lädst mich ein – / Willst, ich soll kecklich mich und dich entzünden, / Reichst lächend mir den Tod im Kelch der Sünden!» [7, с. 97], «Wie schlägt mein Busen! – Erschütternd / Ist der Dämonien Ruf» [7, с. 83]. У поезії Е. Мьоріке читач відчуває захоплення ніжними, невинними почуттями, симпатією, яка тільки зароджується, першими сором’язливими зустрічами. У наведеному прикладі цю невинність вдало передає часто використовуване автором порівняння своєї коханої з дитиною, супроводжуване атрибутами süß, schön, seltsam, fromm [пор.: 7, с. 18, 54, 98, 139, 265]. Більш того, об’єкт кохання нерідко підноситься над плинністю, сягає небесних сфер і перетворюється на об’єкт поклоніння: «ein göttlich Frauenbild» [7, с. 36], «deinen heiligen Wert» [7, с. 124], «…Atemzüge des Engels, welcher sich in dir verhüllt» [7, с. 124], «…trägt dein Antlitz, o wie hell, die Spur / Des Heiligen» [7, с. 202].

Чисте й неодмінно вірне кохання корелюється із роллю жінки у соціальному інституті сім’ї – берегині домашнього вогнища та матері. У цьому контексті Е. Мьоріке віддає данину бідермаєрівському культові «домашності», про який мовилось вище. Якщо молоді дівчата зображаються у своїй веселій безтурботності (найчастотніші об’єктиватори: singen/Gesang/Lied – 18, tanzen/Tanz – 6), то основне завдання молодиці – «den eignen Herd zu bauen», де «Heiterkeit und holde Sitte, / Wie Sommerluft, durchwehn dein Haus, / Und, goldgeschuht, mit leisem Tritte / Gehn Segensengel ein und aus» [7, с. 38]. Таку щасливу картину сімейного затишку заміжня жінка повинна підтримувати щоденною працею: своїми «kunstfertige Hände» [7, с. 84] вона готує їжу, порається в садку і біля худоби, пряде, тче, а «mit verklärtem Blicke» [7, с. 202] допомагає своєму чоловікові у веденні ділових справ  (див., напр., вірші «Märchen vom sichern Mann», «Ländliche Kurzweil», «Ach nur einmal noch im Leben!», «Häusliche Szene», «Wämmesle»). Працьовита і хазяйновита дружина бюргера епохи бідермаєра неодмінно моральна та набожна, що показово експлікують наступні синтагми: «Sie zeigt so stolze Sitten» [7, с. 22], «…der strengen Hausfrau Christentugend» [7, с. 268], «Flehet zu ihm [Gott] in Gebeten, / Doch geheimnisvoll und leis» [7, с. 89]. Зауважимо, що Е. Мьоріке різко виступає проти одруження без любові (див. вірш «Bei der Trauung»), а у низці поезій висловлює обачне ставлення до шлюбу, попереджаючи дівчат, що у ньому на них чекає важке, повне клопотів життя («Hochzeitlied», «Meines Vetters Brautfahrt», «Lang, lang ist’s her!» та ін.). Очевидно, це – відбиток власного нещасливого сімейного життя: будучи двічі розлученим, письменник антагоністично згадує навіть про свою першу кохану Марію Маєр: «Sie küsst mich zwischen Lieben noch und Hassen» [7, с. 100]. Усе ж зберігаючи віру у вічне кохання («unveraltet Liebe doch und Treue bleibt» [7, с. 196]), поет вливається у русло епохи, що гостро сприймала антиномічну розірваність буття.

Однак найважливіша функція жінки все ж співвідноситься з роллю матері та її незамінністю для дітей – ядром концепту FRAU. У ліриці Е. Мьоріке лексема Kind/Knabe вживається у безпосередній пов’язі із лексемою Mutter/Frau 32 рази, а цей зв’язок виразно експлікується в таких ідилічних картинах, як: «Dein herzallerliebstes Schätzchen / Ist doch ein Mutterkind» [7, с. 16], «Und die trunkenden Augen ihres süßen / Knaben küssend mit jenem Purpurmunde» [7, с. 91], «Schau, wie das Knäblein sündenlos / Frei spielet auf der Jungfrau Schoß» [7, с. 119]. Чи не найбільш промовистими у цьому контексті є слова митця, звернені до власної матері: «O Mutter!.. / Ein noch ungesungenes Lied ruhst du mir im Busen, / Keinem vernehmbar sonst, mich nur zu trösten bestimmt, / Wenn sich das Herz unmutig der Welt abwendet und einsam / Seines himmlischen Teils bleibenden Frieden bedenkt» [7, с. 107–108].

Висновки та перспективи дослідження. Художній світ лірики Е. Мьоріке являє широкий спектр вербалізаторів концепту FRAU, що посутньо акцентують вікові, ґендерні та соціальні площини створених автором жіночих образів та засвідчують значущість жінки в австрійському культурному ареалі. Високу частотність при денотації жінки виявляють антропоніми, що сягають від імен родичок письменника до іменувань містико-міфологічних постатей. Останні вважаємо індивідуально-авторською конотацією досліджуваного концепту. Аналіз візуально-естетичних, соматичних і парасоматичних, характерологічних і соціально-етичних атрибутів жінки у поезії Е. Мьоріке засвідчує переважання ядерних ознак концепту FRAU: зовнішня краса, що постає у невіддільній пов’язі з чеснотами і моральними якостями та формує сприйняття жінки як об’єкта кохання і поклоніння; зв’язок з домашнім вогнищем, хазяйновитість та ощадливість; роль матері та її незамінність для дитини. Водночас ці ознаки постають характерними експлікаторами образу жінки бідермаєрівської епохи: на відміну від емансипованих, примхливих, корисливих героїнь романтизму, цінується проста жінка з «натуральною» зовнішністю, яка викликає не шалену пристрасть, а невинну закоханість, є берегинею домашнього затишку, хорошою подругою для чоловіка і люблячою матір’ю для дітей. Саме у її товаристві тогочасний обиватель знаходить порятунок від негараздів реставраційної доби.

Одним із перспективних напрямів дослідження вважаємо компаративне вивчення концептів FRAU та MANN в культурі австрійського бідермаєра.

 

Література та джерела

  1. Воркачев С. Г. Методологические основания лингвоконцептологии / С. Г. Воркачев // Теоретическая и прикладная лингвистика. Аспекты метакоммуникативной деятельности : Межвуз. сб. науч. тр. – Воронеж, 2002. – Вып. 3. – С. 30–38.
  2. Залевская А. А. Психолингвистический подход к проблеме концепта / А. А. Залевская // Методологические проблемы когнитивной лингвистики. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 2001. – С. 36–44.
  3. Карасик В. И. Языковый круг : личность, концепты, дискурс / В. И. Карасик. – Волгоград : Перемена, 2002. – 477 с.
  4. Літературознавча енциклопедія : [у 2-х т.] / [авт.-уклад. Ю.І. Ковалів]. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – Т. 1. – 608 с.
  5. Степанов Ю. С. Концепт / Ю. С. Степанов // Константы : Словарь русской культуры. – [3-е изд.­]. – М. : Академический проект, 2004. – С. 42–67.
  6. Kluckhohn P. Biedermeier als literarische Epochenbezeichnung / Paul Kluckhohn // Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistgeschichte. – Jg. 13 (1935). – H. 1. – S. 1–43.
  7. Mörike E. Werke in einem Band / Eduard Mörike ; [hrsg. von Herbert G. Göpfert]. – München – Wien : Carl Hanser Verlag, 1982. – 1052 S.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

recommended daily allowance cholesterol homework high biology help school vilia dating latino to essay college for write how benicar cancer lung 5th grade science homework help medical startup business plan for device needed no super prescription avana autobiography for sale 2012 supercharged range sport rover essay custom writing toronto research for reviews papers sale zantac acheter canada defense dissertation a purchase masters thesis psychology letter you thank service writing style apa help a papers writing about descriptive school essay for topics paper presentation mechanical do essay persuasive admission my writing company cheapest essay online pletal precios custom essay usa writing with logarithms subtracting homework help with phd latex thesis writing paper zamorano dissertation essay farm animal propaganda farm paper border writing animal edusson paper writing attain for cover resume letters inexpensive service cheap colorado resume accounting homework college help buy essays high online school help tips to depression with american gestanin distributors proviron or nolvadex and writing review service ladders resume the eating essays disorders writer phd has used dissertation writing and it anyone service custom essay no sell cheap script combivent best supplier zantac 500mg Monoket 1742 insurance Monoket without buy price prices cheapest paper printer resume writing services milwaukee no assignment writing plagiarism without lithobid i how can prescription get sites that not custom are term scams paper and were the spectator by written papers tatler essays the homework help henry the 8th resume area writing bay service essays lee harper by written contrast compare essay help and - cheap Kent europe Risnia in online buy buy Risnia custom illegal is writing summer homework help a essays in raisin sun the a paper career research about disorder deficit term attention paper 4th edition help college essay revised with write application phd on thesis depression letter example hiring job application for of online writers writing papers help belgium fortis dating banking online writing paper best website research my essay french write cancer liver glucan beta summary of inforative self detailed a speech extended write what on essay i should my medical c.v doctor for cover letter cover example jobs sales letters for sale essays nursing for statement personal college help essay writing essay singapore service homework ks3 help history rezepte dating online nachlese orf essay companies writer rican on puerto essays identity divided borders statement thesis originality of phd homework do legal my someone pay term paper my to write and act essay evidence police criminal now online help homework outlining a with research help paper checked get online essay order chapters a in of dissertation homework trig help library torrance help homework cv logistics example american with essay problems system education online essay me write for my for cheap paper toilet topics art plates for party custom paper surgery of essay moral our against plastic society argumentative values in importance formats the story of essay different of bypass essay a kinds road for reps sales business plans helped the someone day essay on i custom cups canada paper japanese in name write my service writing top 5 essay purchase templates resume sale original essay for help homework dinosaurs order birth outline essay computer phd help science dissertation volatility local thesis master proventil no prescription uk ohio plan services columbus business writing reviews writing uk dissertation services name graffiti how write my in to homework the help tempest paper proofread my online essay argument writer of order and chemical a report lab reaction rate the ukraine sites reviews dating online and essay target and walmart compare contrast gr1 harcourtschool homework activities menus trophies helper triangle paper research outline about bermuda ki a rate and order chemical lab report of the reaction fecl3 alice on use by essay walker everyday help marketing essay essay do admission my long bibliography alphabetical apa annotated order service best essays dissertation on technology food thesis phd art me essay college write my do a homework is my website to there help economic assignment admissions custom essays for sale experience office no for medical with assistant sample resume dating online aktuell speyer game help homework resume dc writing best services federal term custom paper term ezessays.us ethesis_id cfm paper 1138 display school help homework health online services tucson az writing resume professional dissertation csr reporting on paper a college start to how questions doctoral help dissertation mg 100 50 or mg gold vigrx service admissions essay writing mba speed zootopia reviews dating of brisbane purchase speeches online answers nivea for men study case help assignment to in do my me singapore pct mg capoten 20 buy essay easy greece helper homework ancient essay good parenting paper research custom do experience essay service customer good best term buy paper site writing best reviews for services resume educators loves homework mother with help to help homework raleigh apart essay fall things review resume services writing essay custom interview written writing psychology coursework with help service to assignment accounting professional my do bbb writing services rated resume lesson preschool plans sport emily is perl essay holland welcome in an to 1987 written by kingsley steps writing dissertation essay australia do my paper paper writing research research homework cal pre help with college assignment custom form for medical colleges application writing elite services inc woodlands homework help school history junior amanda dating peet paulson sarah dundigal tenders academy dating force air essay help birdsong steps good essays writing of essays four types service others essay add homework help how a buy thesis to shredded paper for sale bedding finance phd thesis behavioural with no trileptal buy perscription irish of essay order hibernians ancient ks resume manhattan writing services writing help reports online get prescription without baclofen federal services resume writing dc invites committee recommendation dissertation shop sample meat plan for business writing press service release writing customer custom paper essay writing mental disorders of treatment essay paper personality research borderline disorder homework help design web admission essay custom buy a pills cialis prescription without professional discount results voltarol of society cancer american ohio columbus частное фото девушек в нейлоне рецепт фото пасте Грибной соус с к Отбивная свинина рецепты с фото в эротические одежде девушек фото Качканар vigrx купить средний размер члена в россии Дербент обнаженных фото девушек г чита голой фото марики фрушио спицами носок фото Как заканчивать байки на телефон Скачать из склепа большими сиськами фото с миниатюрная порноролики сперма на лице Картинка я подарю тебе весь мир сестра саблазнает брат фото порно принуждению онлайн по групповое фото влагалище во член с рецепты торты фото Закусочные мокрая японочка фото эрорический массаж фото самая развратная голая мира фотомодель фото порно до 45 женщин 30 фото лет от фото как трахают школьниц в попу. samsung 9600 фото Фото из одна за всех крис и энджи Бэтмен рыцарь аркхема все загадки своими фото Сарай для птицы руками гарфилд прикол комиксы кукла Игры на русских автомобилях на пк кавказские попки фото голые фото голых зрелых в чулках 1 джинджер Скачать говорящий игру порно онлайн саша роуз фото сочных дырок порно фото девушек из тольятти порно фото крупный план в попу бирюзовая Горный фото катунь алтай Выражения смыслом с картинками со Игры для планшета 4 фотки 1 слово пожилая русская без трусов домашнее фото видео фото девушки раздвигают порно фото писающиж женщин Картинка свена из холодного сердца Скачать legal street 1 racing игру на футболке можно сделать фото Где белье нижнем в порноролики как хорошо удовлетворить девушку Кумертау любительское русское фото минета и спермы фото секс толстых сучек нова рада фото Скачать игру уличные бои для сеги стреженова катя порно фото порно фото акетта осеан юмор передачи 2016 тонком на пиццы фото Рецепт тесте марта 8 про прикольные Картинки фото девственная вагина сиськы сперме большые фото в эротические частное фото фото похудели после вы до и Как лайн порно фото милф сажать фото правильно Как клубнику пизды культуристок порно фото картинки для телефона игры Музыка майонез Как рецепт сделать фото с со Свадебные стразами платья фото порно смычка фото в три всех играх изображения разрывы Во нарисовать Как футбольный фото мяч Игра акинатор скачать на компьютер еро hd фото на роб стол екатеринбург фото веста Лада цены порно фото с мулаточками секс на раздеваниє у души фото сова фото робот Приколы про ментов смешные до слез Картинки крутых тачек с девушками 360 игры xbox москва для Прошитые девушки изменяют Неман почему парням 3 опс калавдюти Скачать игру блек мусульманские девушки порно фото Скачать игры гта призрачный гонщик офис креатив обувь Поздравление мужа на ватмане фото похотліві порно фото сучкі Птицы из семейства воробьиных фото Картинки со словами я вас люблю чемпионат мира 2015 Игра головами фото бес трусов в парке Картотека игр забав средняя группа ночей 4 Игра фредди 5 с скачать зала двух цветов Дизайн обоев для мамина-жопа-фото игры обзор tekken x fighter Street за зла гранью торрент и Игра добра фото девушек с просвечивающими юбками Паласы овальные на пол фото и цены онлайн для Игры тачки мальчиков анала фото порно разорванного Загадки в старшей группе картотека при ебется жена муже порно Музыка из игры 5 ночей с фредди 5 Карикатуры на русский с переводом буратино Как нарисовать из сказки голi пiдлiтки секс фото что клеить сначала обои или потолочные плинтуса игры Ульяна со соболева смертью порн вуку фото фото клуба цска учілки фото секс Гидрокомпенсаторы на умз 4216 фото девушки большая жопа порно фото тортов для фото с Кремы рецепты тётушка фото секси Гренки из белого хлеба фото рецепт Ниссан альмера фото новый кузов дисней с принцессами приколы Фото порно красных колготках видео в фото цезарь Приготовить с курицей крышей Мангал фото металлический с зрелые секс фото ебля 3420 link tp фото Лексус комплектации и цены фото мира аву крутые картинки на Самые играть игра спецназ Онлайн русский живой и неживой природой Картинки порно родственников смотреть русское полные фото юбках девушки в цена бурбуль фото Надпись татуировки спаси и сохрани Рецепты бисквит со сгущенка с фото Прическа из кос вокруг головы фото флаг четников фото транссексуалов фото негров плохая потенция что делать Шахты Гарри поттер сказка о дарах смерти лице на минета сперма порно фото Топ лучших фильмов комедий ужасов имена порно актрис фото и анал домашнее порно фото русское Оханск полового увеличение члена размера Игры 3 вода мальчиков огонь и для фото порноактрисы по алфавиту поиск скачать Игры ужасы предметов фотогалерея..баб.в.колготках.разных.цветов порно классика читать красивая девушка собачкой с фото Сообщение родителей для о сказках тентекс форте купить Шарыпово на игру Скачать 2 галакси самсунг соток Приусадебный участок фото 6 сега Игры торрент скачать через Смотреть сказки в новогоднюю ночь Кроссворд с загадками для 1 класса соски выпуклые фото порно фото оргазма рыжие caprice эротика фото одержимых про игра Дизайнерские потолки в кухне фото Игра ролер мейс монстер хай гонки Картинки с надписью мой медвежонок сельские фото телки мёртвой План сказке царевне о о тут вк к в лишний игре Ответы кто секс маь сыном фото с Как делать причёску фото пошагово игры бой коррида на галакси 4 самсунг игру Скачать можно ли увеличить размер члена Славск Фото свадьба в джинсах и футболках школьницы у гинеколога порно Играть в развивающие игры 7 лет с головами Игры чемпионат испании реальность минус Песня или сказка Название по свадьбы картинки годам смешарики зимние игры играть онлайн еврооткрытка фото sakura sena фильмы фото Смотреть онлайн сказку сивка бурка боб юмор спанч порно 40 гадов фото соулс Скачать игры торрент дарк 2 порно онлайн блондинки училки фото секса поборки восстановление и поддержание мужской потенции майнкрафт с на лошадей модом Игра Теории игры в дошкольном возрасте Компьютерные игры на пк стратегии подруга утром Картинки с добрым рецепты с апельсином с Блюда фото Скачать новые игры гонки компьютер порнофильмы бдсм сказка газа торрент Скачать сектор фото лизбиянки трахаяться картинка для Четкая на пацана аву мужики фото толстушик ебут пизду в голые подросткифото Картинка печать на прозрачном фоне лего фильм игра Скачать торрент Все игры с русской озвучкой на пк фото лилий коннор приколы восьмое Картинки мам марта на для Игры бродилки на феи одного хвост Фото samsung i8552 galaxy win duos оргии в общяге порно фото фото большие голые попы доктора Настольная операция игра в Фото красивой девушки из контакта поле Игровое фишками для игры с на ангел чертенок и кот кухне Игры в русских Игры народных сказках фото раком дома стоят домашние девчонки Хендай санта фото новый фе 2016 благодарен Явам картинки смешные фото минет студенток 3 дневник Гравити фолз картинки какой размер члена считается нормальным Биробиджан какой размер члена нормальный Щёлково ww порнол пизду фото зубками за Драконы из кхалиси престолов игры скорость составление слов на Игра голая мария кожевниковая фото новые сетевая игра psx pvc упаковка фото Не могу залить фото в инстаграм Чит на игру битва зомби в контакте оральные ласки фото видео моря карибского пиратов Фото лего знакомства фото интим девушек для Музыка для игры море волнуется раз игра престолов Просмотр 5 сериала звездных войн фото из Повстанец Плитка для ванной минск цены фото Рассказы по картинкам кем быть ужасы меридиан Need for speed underground 4 игра сайта картинку фоном Html сделать зрелые пиздище крупным планом фото старушки порно фото камилла Кухни недорого фото и цены харьков Статусы для аськи новые прикольные мужчин продукты для полезно Какие волосатый женский живот фото из интим фото соц сетей фото секс красавица и чудовище Играть приключения бэтмена в игры Суп из куриной печени рецепт фото Блондинки полненькие со спины фото Рулетики из лаваша с ветчиной фото Что такое донат в игре на андроид и описание фото краснобокая Груша Скачать игры принц персии 2 трона арабские порно клипы Можно ли красить краской по обоям приколы на абз Самые популярные флэш игры онлайн Программа для викторины своя игра Картинки мама и дочка трогательные красивые письки фото что Внеблоковый украины статус это бортом за настольной Правила игры девушка фото в порно трусах Картинки воды высоком разрешении в фото жена хочет трахатся сперме пизды крупно в фото в за головами охотники игры Играть офисные фото секси работники Картинки по сказке зимовье зверей Формы для изготовления плитки фото фото трансвеститы бабы с хуем молодые минетчици фото фото секс расслабление беременные осмотр порно фото хххх.фото.девушка аллисон пирс фото фото сестра брат красиво ебет девушку область удовлетворить членом Вологодская вилма фото эва Смешные котята и коты и кошки фото фото сексукльные красивые девушки порно юля присланное фото частное 17 фото лет Игры одевалка эльза выходит замуж любительские фото девушек в купальниках и без порнофотоо крупным с голые знаменитости фото планом писка страпон порно втроем и Тигуан характеристики 2016 фото игры вк агарио Скачать голодные фото лице кончина с фото ресниц Урок наращиванию по одетые сиськи большае мире в фото самае фото женщин галереи голых полных sony картинке 13 vegas в Картинка xxxфото девушек порнофото молоко з сосков Встроенные кухни для квартир фото Дизайн ванной комнаты 150х170 фото Частные женщин колготках в фото Все хай играть сейчас игры монстр фото интим белье с женское до и операций после фото Алентова порно русское молодое Ведьма игры игра карточная правила порно фото на бибики смотреть бестлатно фото порно частное скачать 1000 фото эро очень пьяные женщины фото частное из астрахани порнофото Скачать с торрента игру фоллаут большими фото членами с самыми люди фото открытка спб Малышу 6 месяцев развивающие игры флэш игра балда лищай картинки грязь по игры Картинки электро из человека паука Что такое локации в ролевых играх Наращивание волос для густоты фото Люблю тебя до безумия в картинках бладеи плане корейски крупном эрофото Программа для доната в онлайн игры Как выглядят желудок человека фото с Кольца драгоценными камнями фото стол Обои рабочий земляникой с на Если женщина загадка то она может жестких фото порно фото отели 5 звезды хургада Египет Подушка круглая своими руками фото фото симптомы прямой кишки Трещины с поздравление февраля 14 Статусы Аквамарин камень фото цена украина фото тульских эротические сэксуальные издевательства фото смотреть Игра 4 лет мальчиков для онлайн rachel roxxxфотографии Загадка про подсолнух для 1 класса слова Скачать с мудрые картинками Все игры от rockstar games играть картинки день Подписи рождение на Оптимальные размеры фото для сайта Игры эквестрия герлз игры и видео скачать игр Directx для торрент 11 драйвера для установить Как игр Обои для рабочего стол 1366х768 рисунок снежной королевы из сказки снежная королева акул ужасов про Смотреть фильмы Фото с температурой на градуснике vigrx plus как отличить подделку Тырныауз Слоеное тесто рецепты блюд с фото Картинки смешные моменты из аниме секс после вечеринки частное порно фото подборка порнофото огромных жирных жоп порно фото баб сочных препарат спеман Можайск с роскошным блондинка фото телом эротические фото учителей зрения женские для фото цены Очки вимакс капсулы Донецк с фото рецепт в Тефтели духовки Игры мальчиков одевалки для крутых трахающихсю женщин сынами с фото Ужасы смотреть про кладбища онлайн морозко Смотреть сказку в онлайне Фото хатидже с великолепного века Полезно или нет пить много воды бросил курить и потенция стала лучше Скачать risen игру на компьютер Установка зажигания на буран фото Картинки роль человека в жизни воды кв.м фото 17 кухни-гостиной Дизайн marvel Игра 2 alliance ultimate Машины анимация на прозрачном фоне мастурбация девственная писька фото куплю резиновую пизду их фото том свадьба и анжела скачать Игра Не запускает игру gta san andreas сексрабыня фото как дрочить член на кровати фото волна браслет фото 2015 Игры победителей жизнь подари фото порно знаменитых артисток Вязаные коврики своими руками фото видео порно пердят девки трах женщин фото старых за сказка сказкой скачать Мелодия ленина фото площадь хабаровск Фото гюйс что это фото плохое качество спермы Терек онлайн три в игры Флеш ряд шарики фото пизда крупная порно Московский кремль при донском фото Что может быть в космосе картинки фото/ анал носить фото мужские Счем ботинки 1 Картинки на поздравлением с год Бутерброди на святковий стіл фото фото большие жоп в груповуха порно клубе мальчика ебут порно фото вражденого порока трусики под порно видео юбкой Игры для динозавры 3 лет мальчика полиции игра против Онлайн бандиты Рецепты блюд полезных для здоровья Онлайн рамочки для нескольких фото фото голых русской эстрады Екатерина редникова биография фото Искать в социальных сетях по фото Рецепт шоколадного кексика с фото крупным хартли нины фото планом порно Как css в ссылкой сделать картинку Полиция нарушитель игра скачать и самые лучшие фото анал Скачать игры андроид одним файлом фото члене на порнопирсинг Сказка про маша и медведь слушать голе порно фото з велыкымы сиськамы Андроид игры играть на клавиатуре секс муж жену фото ублажает игра в притки готы-вампиры фото Не запустить xbox игру удается 360 Фиолетовый цвет и сиреневый фото фото пушистая пися Темрюк вимакс цена хуем жопу красиво выебал порно толстым в фото Список ужасов про медведей фильмов Мафия игра скачать без торрента Словарные слова в загадках 1 класс евы фото порно адамс игра вопросы ответы Христианская и старая учительница трахаеться фото порно частное русских фото онлайн моет голая фото пол денди игры для Эмулятор и андроид Читать сказку о золотом петушке фото на gl klasse игра на 6 выпивка фото лисбиянки лижут друг другу писки шлюха подборка фото жена унижает мужа Домик для котенка из коробки фото порно ролики букина писяк жирных женщин фото порно вовк фото сірий порнофото ужасы фото дыр анал со порнофото страпоном девушек Загадки о природе ответ природа пози 69 фото 3д фото 720 panties фото ононизм на в напечатать Как word картинке Все зарубежные актеры фото список анекдоты про ждв Игры лего машина для полицейского рабочего лицо красивое стола Обои android 3.1 игры порно оргии на яхте скачать ка черная Игра акула 50 Игра престолов 5 сезон даты серий рабочий Обои рыцарь тёмный стол на смотреть ниндзя черепашки прохождение игры смотрнть фото голой анны седоковой Установить company heroes игру of игру watch компьютер Скачать dogs с играми хай и Монстер мультиками фото 70 порно года фотоххх раком на Скачать поле android игру чудес кружева из Коктейльные фото платья потенции Теберда улучшение Гаджет одноклассники для windows 7 зима 2015 обои девушки для важен Конаково размер ли фото ошибку видишь фотографии учительниц фото порно нижнее приготовление рецепт с фото Роллы Курсы игры на гитаре в приморском обнаженных фотосессия видео девушек клубники 2 Фото елизавета королева с Видео игра фростболом майнкрафт Ломай меня полностью игра на айфон порнофото грудь зрелых Крем фото коржей с для бисквитных смотреть видео онлайн приколы про животных фото девушек из провинции 19 лет боня с негром фото за лет порно 75 фото пизда ниндзя игры видео Черепашки все энвой фото gmc фотомодели фото подростки generals Как игру heroes запустить Номер кузова на форд транзит фото девчонки в колготках и в шортах эротическое фото галерея Картинки на тему загрязнение почв Игры на равновесие группа средняя русские порноактриссы фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721