ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ FRAU У БІДЕРМАЄРІВСЬКІЙ КАРТИНІ СВІТУ ЕДУАРДА МЬОРІКЕ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.112.2

О. А. Радченко

Дрогобицький державний педагогічний

університет імені Івана Франка

 

У статті з позиції лінгвокультурології проаналізовано широкий спектр і семантичну диференційованість вербалізаторів концепту FRAU у поетичній творчості Е. Мьоріке. Вивчено візуально-естетичні, соматичні, парасоматичні, характерологічні та соціально-етичні атрибути створених автором жіночих образів, що постулюють головні іпостасі жінки бідермаєрівської епохи.

Ключові слова: концепт, мовна картина світу, ґендер, австрійський бідермаєр, Е. Мьоріке.

 

В статье с позиции лингвокультурологии проанализированы широкий спектр и семантическая дифференцированность вербализаторов концепта FRAU в поэтическом творчестве Э. Мёрике. Изучены визуально-эстетические, соматические, парасоматические, характерологические и социально-этические атрибуты созданных автором женских образов, постулирующие главные ипостаси женщины бидермейеровской эпохи.

Ключевые слова: концепт, языковая картина мира, гендер, австрийский бидермейер, Э. Мёрике.

 

In the article a wide specter and semantic differentiation of the concept FRAU in Mörike’s poetry have been analyzed from the point of view of linguo-culturology. There have been investigated visual-aesthetic, somatic, parasomatic, social-ethic and characteristic attributes of women images, created by the author, which also embody the main incarnations of the Biedermeier woman.

Key words: concept, language world picture, gender, the Austrian Biedermeier, E. Mörike

 

У сучасному мовознавстві провідним методологічним принципом дослідження є антропоцентризм, що дозволяє розглядати мову в нерозривному зв’язку з мисленням і свідомістю людини, культурою та духовним життям етносу. Усвідомлення функціональної взаємозалежності між мовою i культурою призвело наприкінці ХХ ст. до виникнення лінгвокультурології як самостійної лінгвістичної дисципліни. У той же час лінгвокультурологічна парадигма належить до основних напрямків новочасної когнітивної лінгвістики, стрижневим поняттям якої виступає «концепт». Представники лінгвокультурологічного напряму (В. Карасик, С. Воркачов, Г. Слишкін, Г. Токарев) розглядають концепт як основний конструкт культури в ментальному світі людини, константу духовної культури. Ю. Степанов дав визначення концепту, яке стало хрестоматійним для лінгвокультурології: «Концепт – это как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. И, с другой стороны, концепт – это то, посредством чего человек – рядовой, обычный человек, не «творец культурных ценностей» – сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее» [5, c. 43]. С. Воркачов також пов’язує концепт з носієм мови і розглядає його у дихотомії «мова – культура»: концепти складаються з лексем, які є виразниками національної мовної свідомості, і відіграють роль ключових слів «наївної картини світу». Сукупність таких концептів створює концептосферу мови, яка відображає національно-культурну специфіку. Тож концепт – це «любая дискретная единица коллективного сознания, которая отражает предмет реального или идеального мира и хранится в национальной памяти языка в вербально обозначенном виде» [1, c. 34]. Культурними концептами, що є основною одиницею лінгвокультурології, іменують «многомерные, культурно-значимые социопсихические образования в коллективном сознании, опредмеченные в той или иной языковой форме» [3, c. 98]. Тобто у широкому розумінні концепт пов’язаний з мовним знаком як об’єктиватором концепту певного фрагменту національної картини світу.

В останні десятиліття лінгвокультурологи дедалі частіше спрямовують свій науковий потенціал на аналіз мовної репрезентації певної культурної традиції як засобу експлікації ментальності етносу та вивчення вербальних засобів її вираження у художньому доробку одного чи кількох письменників (А. Головня, Н. Гулівець, Т. Кіс, І. Корольов, О. Ліпіна). Зазначимо, що у художньому тексті концепт формується на синтагматичній основі, має внутрішньотекстову природу. Концептуальний простір художнього твору інтегрує найважливіші поняття, що слугують реалізації авторських цілей і задуму. Тому концепти визначають програму смислової інтерпретації художнього тексту, а сам художній текст репрезентує індивідуальний варіант концептуалізації світу і разом з тим проливає світло на особливості концептосфери того етносу, до якого належить автор [пор.: 2, c. 38–39]. Саме такий варіант концептуалізації світу являє поетичний спадок яскравого представника епохи бідермаєра Едуарда Мьоріке (1804–1875), що є об’єктом нашого дослідження. Предметом дослідження виступає широкий спектр номінаторів концепту FRAU у ліриці австрійського письменника.

Мета розвідки – комплексний аналіз вербалізаторів концепту FRAU в мовній картині світу Е. Мьоріке, що постають водночас характерними експлікаторами образу жінки бідермаєрівської епохи.

Перш ніж перейти до власне концептуального аналізу, вважаємо за доцільне коротко зупинитись на характеристиці стрижневих атрибутів названої культурної епохи, оскільки вона лише в останні десятиліття стала об’єктом наукового інтересу.

Бідермаєр сформувався у країнах Німецького союзу та в Австрійській імперії у 1815–48-х рр. як антитеза ідеям Французької революції та ампіру наполеонівськіх часів, як природний відгук на прагнення людей до мирного й упорядкованого життя після десятиліть революцій і воєн. Будучи поняттям реставраційної епохи, символом філістерськи-аполітичного часу, утверджуючи певний утилітарно-буржуазний стиль буття, бідермаєр проявив себе в усіх видах мистецтва. У літературі він окреслює міщанську, неполітично-приватну, почасти радісно-меланхолійну та резиґнативно-песимістичну творчість письменників періоду «між романтизмом та реалізмом».

Людина цієї епохи відрізняється від романтика: пристрасний порив до ідеалу, рішучих дій, до безапеляційного неприйняття схеми та сірості, буденності животіння чи занурення у глибини «світової скорботи» поступаються втечі від реальності у домашній затишок (т. зв. «культ домашності»), прагненням поміркованості, збереження традиційних нормативів, навіть смирення як виразу вищих людських чеснот, задоволення сентиментальними переживаннями, м’якою згармонійованою з етичними принципами красою, захопленню побутовою деталлю, частковому поверненню до заперечуваної романтиками античності, інерції класицизму, емпіричності й логоцентризму Просвітництва [4, c. 134]. Водночас такий смиренний городянин лише декларує свою покору, намагається жити за законами держави та дбати про її інтереси. Але це життя породжує глибокі страждання в його душі, говорити про які за тогочасним етикетом було неприйнятно. У свідомості бюргерів епохи Реставрації почасти панують суїцидальні настрої, і саме на цей період припадають масові самогубства [див.: 6, с. 26].

Загалом епоха бідермаєра характеризується певною ідеологічною втомою. Причина цьому – та ж історична криза, всезагальне національне розчарування, протверезіння і зневіра після визвольних воєн, політична несвобода та економічна кризова ситуація, а пізніше – аксіологічна непевність: більшість людей епохи зберегла віру в ідеали, моральний закон, в об’єктивне, божественне, але більше не бачила можливості реалізувати ці цінності в дійсності. Так виникає особливий світогляд з ідеалістичних та реалістичних об‘єктивних складових, що проявляється у творах багатьох письменників (передусім Е. Мьоріке, А. фон Дросте-Гюльсгофф, Н. Ленау, А. Штіфтера, Ф. Ґрільпарцера, Й. Н. Нестроя, Ф. Раймунда) і визначає феномен культури того періоду загалом, проявляючись у всіх сферах життя.

Концепт FRAU є одним з ключових концептів будь-якої культури. Особливості його вербального вираження в культурі бідермаєрівської епохи  дослідимо шляхом комплексного аналізу лінгвальної презентації осіб жіночої статі у поезії Е. Мьоріке.

Обшир та семантична диференційованість корпуса номінувань жінок свідчать про велике значення концепту FRAU в мовній картині світу автора. Найчастотнішими його вербалізаторами виступають іменники Mädchen/Mädel  (46 слововживань), Frau/Fräulein (45), Mutter (32), Weib (23). При цьому спостерігаємо тенденцію: якщо Frau зазвичай стилістично нейтральне і репрезентує істоту жіночої статі як таку, то у Weib акцентовано сексуальність та соціальну функцію дружини (почасти вживається у синтагмі: Mann und Weib). Крім того, образний світ лірики Е. Мьоріке являє широку палітру інших номінаторів досліджуваного концепту: Jungfrau/Jungfräulein (18), Magd/Mägdlein (14), Dirne (5), Dame (4), Jungfer (3). Важливість інституту сім’ї для обивателя епохи бідермаєра знайшла вираження у частотності вживання вербалізаторів Schwester (21), Braut (16), Tochter/Töchterchen/Töchterlein (12), Freundin (7), Witwe (1). Соціальна роль жінки у тогочасному суспільстві відображена репрезентантами Kaiserin (1), Dekanin (1), Direktorin (1), Rätin (1), Schülerin (2), Hausfrau/Wirtin (5), Sängerin (7), Kellnerin (1), Müllerin (1), Schäferin (1), Zofe (1), Bettlerin (1).

Для денотації жінки автор часто послуговується антропонімами. Це імена родичок чи знайомих письменника, яким він присвячував свої поезії: Clara/Clärchen (сестра), Margarete/Gretchen (дружина), Fanny (дочка), Agnes, Clärchen, Lottchen Neuffer (кузини), Peregrina (перше кохання, автонім Maria Meyer), Frau Pauline, Fräulein Luise von Breitschwert, Frau Luise Walther, Fräulein Elise von Grävenitz, Lottchen Kehl та ін.; історичних персоналій: Sapho, Mechtildis (von Bebenhausen), Sabina (дружина Горація); персонажів народних переказів, легенд чи літературних героїнь: die schlimme Greth, die stolze Ruth, schön Rahel, Rohtraut, Schneewittchen, Prinzessin Liligi, Nixe Binsefuß, Agrypnia,  Erinna, Akme; вигаданих осіб: Frau Hilde, Frau Done, Fräulein Bauer, Maria Wispel, Jorinde, Josephine, Lilie, Sara, Marie тощо. Як бачимо, ціла низка своєрідних казково-легендарних жіночих образів населяє світ лірики Е. Мьоріке, що вважаємо індивідуально-авторською конотацією досліджуваного концепту: Königin (3), Prinzessin (5), Fürstin (4), а також Hexe (5), Zauberin (2), Nixe (6), Nymphe (3), Furie (1). Замилованість письменника античним світом проявляється в зверненні до вічно жіночого – богинь греко-римської міфології (Luna, Minerva/Aphrogeneia, Parze, Penia), серед яких найвищу частотність уживання виявляє вербалізатор Muse (13). З музами митець часто вступає у живий діалог, адже творить з їх благословення: «von keuscher Musen Gunst» [7, с. 115].

З-поміж ядерних ознак концепту FRAU виділяється зовнішня краса жінки, репрезентована у ліриці Е. Мьоріке наступними візуально-естетичними атрибутами: schön (34), lieblich/lieb (15), süß (9), hold (4), schwarzäugig (3), blondhaarig (3), frisch (3), fein (2), hübsch (2), glänzend (2), schlank (2), nett (1), rein (1), zauberhaft (1), unvergleichlich (1), zierlich (1). Милуючись вродою молодої дівчини чи статечної жінки, що виступає імплікативною семою досліджуваного концепту, автор акцентує наступні соматичні та парасоматичні характеристики їх зовнішності: Kopf/Haupt (2), Gesichtchen/Angesicht/Antlitz (7), Stirn (3), Schläfe (1), Nacken (2), Haar (14), Locken (5), Zopf/Flechte (7), Augen (26), Wimper (2), Mund (14), Lippen (16), Zähne (1), Wangen (9), Hals/Kehle (4), Gestalt (3), Leib (1), Haut (2), Schulter/Achsel (4), Busen (2), Herz (3), Arm (4), Hand (9), Finger (1), Schoß (2), Fuß (1), Lachen/Lächeln (29), Blick (11), Stimme (8), Rede (1), Flüstern (1), Hauch (3), Schatten (3), Tränen (4), Miene (2), Licht (2), Wink (1), Kleid/Gewand (6). Помітна деталізація виражальних атрибутів засвідчує схильність письменника епохи бідермаєра до тонкого і чутливого зображення найменших, найособистіших дрібниць у бутті людини: «wie Rosen glüht ihr Gesichtchen» [7, с. 17]; «die Lippen, die von Reife quillen» [7, с. 27]; «Welch zages Spiel die braunen Augen hatten! / Wie barg sich unterm tiefgesenkten Schatten / Der Wimper gern die rosge Scham!» [7, с. 41]; «Stirne, Augen und Mund, von Unschuld strahlend, umdämmert / Schon des gekosteten Glücks seliger Nebel geheim. / …Ihr Lächeln / Zeigt nur gezwungen die Zahnperlen, die köstlichen, euch. / Wüsstest euch was die Schleife verschweigt im doppelten Kranze / Ihrer Flechten! Ich selbst steckte sie küssend ihr an, / Während mein Arm den Nacken umschlag» [7, с. 82]; «…Die mit hängenden Flechten im häuslichen Kleide dabeisteht, / Nieder zum Boden die lang schattende Wimper gesenkt, / Indes jene, geschmückt, und die fleißig geordnete Zöpfe / Unter dem griechischen Netz, offen Auges mir lacht» [7, с. 83]. Наведені приклади змальовують типовий портрет жінки у поезії Е. Мьоріке. Це вродлива й цнотлива молода дівчина, у товаристві якої ліричний герой шукає умиротворення, тиші, ідилії – втечі від негаразд реальності (показовими у цьому контексті є вірші зрілих років, які зображають меланхолійну втечу у юне кохання та дитинство, напр. «Liebesvorzeichen», «Nachts am Schreibepult», «Am Walde», «An Gretchen», «An Luise Rau» та ін.).

У ліриці Е. Мьоріке жінка наділена такими характерологічними та соціально-етичними якостями, як lustig/heiter/wohlgemut (9), fromm (6), klug/geistreich (5), gut/gütig/barmherzig (5), scheu/zag (5), treu/treuherzig (4), zart/zärtlich (4), bescheiden (3), sitsam (3), geruhig/still (3), böse (3), edel (2), unschuldig/von Unschuld strahlend (2), schadenfroh (2), schlau (2), keusch (1), sparsam (1), neidlos (1), verzeihend (1), eifersüchtig (1), nicht eitel (1), stolz (1), kokett (1), töricht (1), trutzig (1), vielgesprächig (1). Наголосимо на однозначному превалюванні тут позитивних рис, притім що негативні спорадично експлікують енциклопедичні психофізіологічні характеристики жіночої статі (природна хитрість, часта зміна настрою, надмірна балакучість, ревнивість, а також чуттєвість та романтичність жінки, її здатність часто закохуватися; найвиразніші образи таких жінок знаходимо у поезіях «Die Tochter der Heilde», «Der Schatten», «Das Bildnis der Geliebten», «Peregrina»). Це свідчить про загальну позитивну детермінованість концепту FRAU у свідомості австрійського автора. Зазначені атрибути позначають роль жінки у міжґендерних і суспільних відносинах, на яких зупинимось нижче.

У мовній картині світу чи не кожного лірика концепт FRAU нерозривно пов’язаний з концептом LIEBE. Творчість Е. Мьоріке – не виняток, хоч цей зв’язок тут специфічний, маркований культурою епохи. На важливість цього почуття для автора вказує частотність вживання таких об’єктиваторів досліджуваного концепту, як Liebchen (13), Geliebte (12), Liebste (10), Schatz (7). Вродлива жінка сприймається як об’єкт пристрасті: «wir bissen uns die Lippen wund» [7, с. 47], «das Mädchen… kühlte mir die Lippen mit leisen Kusse» [7, с. 93], «Balsam würde mein Blut im frischen Kusse des Weibes» [7, с. 105]. Однак ця пристрасть уже не ощасливлює ліричного героя бідермаєра. Навпаки, він намагається радше уникати її, адже відчуває, що пристрасть («böse Lust» [7, с. 126]) принесе лише руйнування, залежність, глибокі страждання: «In diese Nacht des Blickes mich zu tauchen, / Unwissend Kind, du selber lädst mich ein – / Willst, ich soll kecklich mich und dich entzünden, / Reichst lächend mir den Tod im Kelch der Sünden!» [7, с. 97], «Wie schlägt mein Busen! – Erschütternd / Ist der Dämonien Ruf» [7, с. 83]. У поезії Е. Мьоріке читач відчуває захоплення ніжними, невинними почуттями, симпатією, яка тільки зароджується, першими сором’язливими зустрічами. У наведеному прикладі цю невинність вдало передає часто використовуване автором порівняння своєї коханої з дитиною, супроводжуване атрибутами süß, schön, seltsam, fromm [пор.: 7, с. 18, 54, 98, 139, 265]. Більш того, об’єкт кохання нерідко підноситься над плинністю, сягає небесних сфер і перетворюється на об’єкт поклоніння: «ein göttlich Frauenbild» [7, с. 36], «deinen heiligen Wert» [7, с. 124], «…Atemzüge des Engels, welcher sich in dir verhüllt» [7, с. 124], «…trägt dein Antlitz, o wie hell, die Spur / Des Heiligen» [7, с. 202].

Чисте й неодмінно вірне кохання корелюється із роллю жінки у соціальному інституті сім’ї – берегині домашнього вогнища та матері. У цьому контексті Е. Мьоріке віддає данину бідермаєрівському культові «домашності», про який мовилось вище. Якщо молоді дівчата зображаються у своїй веселій безтурботності (найчастотніші об’єктиватори: singen/Gesang/Lied – 18, tanzen/Tanz – 6), то основне завдання молодиці – «den eignen Herd zu bauen», де «Heiterkeit und holde Sitte, / Wie Sommerluft, durchwehn dein Haus, / Und, goldgeschuht, mit leisem Tritte / Gehn Segensengel ein und aus» [7, с. 38]. Таку щасливу картину сімейного затишку заміжня жінка повинна підтримувати щоденною працею: своїми «kunstfertige Hände» [7, с. 84] вона готує їжу, порається в садку і біля худоби, пряде, тче, а «mit verklärtem Blicke» [7, с. 202] допомагає своєму чоловікові у веденні ділових справ  (див., напр., вірші «Märchen vom sichern Mann», «Ländliche Kurzweil», «Ach nur einmal noch im Leben!», «Häusliche Szene», «Wämmesle»). Працьовита і хазяйновита дружина бюргера епохи бідермаєра неодмінно моральна та набожна, що показово експлікують наступні синтагми: «Sie zeigt so stolze Sitten» [7, с. 22], «…der strengen Hausfrau Christentugend» [7, с. 268], «Flehet zu ihm [Gott] in Gebeten, / Doch geheimnisvoll und leis» [7, с. 89]. Зауважимо, що Е. Мьоріке різко виступає проти одруження без любові (див. вірш «Bei der Trauung»), а у низці поезій висловлює обачне ставлення до шлюбу, попереджаючи дівчат, що у ньому на них чекає важке, повне клопотів життя («Hochzeitlied», «Meines Vetters Brautfahrt», «Lang, lang ist’s her!» та ін.). Очевидно, це – відбиток власного нещасливого сімейного життя: будучи двічі розлученим, письменник антагоністично згадує навіть про свою першу кохану Марію Маєр: «Sie küsst mich zwischen Lieben noch und Hassen» [7, с. 100]. Усе ж зберігаючи віру у вічне кохання («unveraltet Liebe doch und Treue bleibt» [7, с. 196]), поет вливається у русло епохи, що гостро сприймала антиномічну розірваність буття.

Однак найважливіша функція жінки все ж співвідноситься з роллю матері та її незамінністю для дітей – ядром концепту FRAU. У ліриці Е. Мьоріке лексема Kind/Knabe вживається у безпосередній пов’язі із лексемою Mutter/Frau 32 рази, а цей зв’язок виразно експлікується в таких ідилічних картинах, як: «Dein herzallerliebstes Schätzchen / Ist doch ein Mutterkind» [7, с. 16], «Und die trunkenden Augen ihres süßen / Knaben küssend mit jenem Purpurmunde» [7, с. 91], «Schau, wie das Knäblein sündenlos / Frei spielet auf der Jungfrau Schoß» [7, с. 119]. Чи не найбільш промовистими у цьому контексті є слова митця, звернені до власної матері: «O Mutter!.. / Ein noch ungesungenes Lied ruhst du mir im Busen, / Keinem vernehmbar sonst, mich nur zu trösten bestimmt, / Wenn sich das Herz unmutig der Welt abwendet und einsam / Seines himmlischen Teils bleibenden Frieden bedenkt» [7, с. 107–108].

Висновки та перспективи дослідження. Художній світ лірики Е. Мьоріке являє широкий спектр вербалізаторів концепту FRAU, що посутньо акцентують вікові, ґендерні та соціальні площини створених автором жіночих образів та засвідчують значущість жінки в австрійському культурному ареалі. Високу частотність при денотації жінки виявляють антропоніми, що сягають від імен родичок письменника до іменувань містико-міфологічних постатей. Останні вважаємо індивідуально-авторською конотацією досліджуваного концепту. Аналіз візуально-естетичних, соматичних і парасоматичних, характерологічних і соціально-етичних атрибутів жінки у поезії Е. Мьоріке засвідчує переважання ядерних ознак концепту FRAU: зовнішня краса, що постає у невіддільній пов’язі з чеснотами і моральними якостями та формує сприйняття жінки як об’єкта кохання і поклоніння; зв’язок з домашнім вогнищем, хазяйновитість та ощадливість; роль матері та її незамінність для дитини. Водночас ці ознаки постають характерними експлікаторами образу жінки бідермаєрівської епохи: на відміну від емансипованих, примхливих, корисливих героїнь романтизму, цінується проста жінка з «натуральною» зовнішністю, яка викликає не шалену пристрасть, а невинну закоханість, є берегинею домашнього затишку, хорошою подругою для чоловіка і люблячою матір’ю для дітей. Саме у її товаристві тогочасний обиватель знаходить порятунок від негараздів реставраційної доби.

Одним із перспективних напрямів дослідження вважаємо компаративне вивчення концептів FRAU та MANN в культурі австрійського бідермаєра.

 

Література та джерела

  1. Воркачев С. Г. Методологические основания лингвоконцептологии / С. Г. Воркачев // Теоретическая и прикладная лингвистика. Аспекты метакоммуникативной деятельности : Межвуз. сб. науч. тр. – Воронеж, 2002. – Вып. 3. – С. 30–38.
  2. Залевская А. А. Психолингвистический подход к проблеме концепта / А. А. Залевская // Методологические проблемы когнитивной лингвистики. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 2001. – С. 36–44.
  3. Карасик В. И. Языковый круг : личность, концепты, дискурс / В. И. Карасик. – Волгоград : Перемена, 2002. – 477 с.
  4. Літературознавча енциклопедія : [у 2-х т.] / [авт.-уклад. Ю.І. Ковалів]. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – Т. 1. – 608 с.
  5. Степанов Ю. С. Концепт / Ю. С. Степанов // Константы : Словарь русской культуры. – [3-е изд.­]. – М. : Академический проект, 2004. – С. 42–67.
  6. Kluckhohn P. Biedermeier als literarische Epochenbezeichnung / Paul Kluckhohn // Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistgeschichte. – Jg. 13 (1935). – H. 1. – S. 1–43.
  7. Mörike E. Werke in einem Band / Eduard Mörike ; [hrsg. von Herbert G. Göpfert]. – München – Wien : Carl Hanser Verlag, 1982. – 1052 S.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework with probability help help assignment economics paper write my reddit science grade help 4 homework on for resume to sales put good skills services uk business plan writing cost essay personal writers an essay writer homework philosophy help cool reviews essay custom college application buy nursing essay county pima library homework help paypal thesis write my essay for somebody me written essay service custom writing report essay english form 4 centricity buy best model case co. inc. sustainable study customer write style a how turabian to paper writing service top custom essay grant r36 dissertation cdc essay writing cheapest essay help tumblr the statement thesis for flying machine software research writing paper mac write for how medical school letters to of recommendation and a essay compare help i need contrast writing college papers sale for review essay my service writers australia hire for essay eu help law essay essay psychology help a science as paper buy urgently research best nursing essay writers help for writing buy resume latex tu thesis delft phd admission essay college how successful write pitch a to perfect college level help homework writing school resume high 1st for student buy thesis masters how to for proposal dissertation write a help statements personal with for uni cheap online doctorate programs french plans for sub lesson a in write how to resume experience my california standard transportation department plans of my essay cant write homework chegg help ask uk services writing assignment program help help writing descriptive admission graduate ntu coursework help online in dissertation malaysia steps report in lab order sample reverse chronological order resume of school eastman music essay admission to help writing software with academic disorder anxiety study case pdf online famvir prescription without buying fsu admission 2012 essay homework java homework help do students learn in acquistare italia zetia writing research reviews papers services for medical personal good for statement school best services reviews resume writing caesar julius homework help dissertation in uk for sale right now homework need do my and dissertation resume but all your victorian homework helper were trimecor to buy mr value thesis master at risk writing essay rate companies writing essay argument an helpline on homework your phone achat get Lamprene Timmins online - prescription without Lamprene shredder cheap paper malaysia search papers research online ill homework pay do to you my types of essays help state essay boys dissertation logbook to someone a essay write uni pay eating disorders thesis research paper purchase for officer format resume essay college app help favourite my writer on essay business process edward jones hiring plan help homework logarithm homework helper video for paper magician flash sale placemats custom order paper with application help college personal statement for writing resume services executive help with my paper good essay companies writing long how masters thesis are phd dr write to and how buy london essay paragraphe de commencer dissertation comment un phd dissertation architecture dc federal services resume writing Requip canada - pharmacy check online with Requip Visalia buy e online in coursework psychology phd writing really custom is safe essay creative with help writing complete less dissertation two semesters your dissertation ionesco la lecon dissertation online retailing on tv essay on top writing services discussed resume writing canada services resume for mechanical format engineering case panic study disorder 16 statement definition or thesis of claim fact seasonal disorder affective on essay essay college should write my essay my help violence dissertation a purchase websites resume help company business telephone plan writing service essay admission college homework s s help engineers mechanical format resume for joinlapd dating online ga in services resume writing atlanta iq best research thesis help paper by reosto mail tablets order to zebeta how home on essay sweet home great expectations help homework ddsb homework help essay write pay an you can someone to concord writing services resume nc on buy Point High - price ireland best NXPL NXPL rated resume online services best writing homework online java help a Mesquite discount Gel Gel without mg Cleocin prescription 100 Generic Cleocin get Generic - priya banerjee smooch dating narrative essay order chronological of management dissertation change on admission mba services optional essay help homework childrens mg no chloromycetin prescription with 5 essays written enron cheap writing essay uk type i for where can online free paper a history world essay ap contrast compare help and writer essay uk best order following in an usually of the essay appear the elements dissertation international funding students for buy thesis day nothing research papers written online algebra my do buy login essay dating maschinensicherheit online homework arapahoe library help disease erythromycin treatment lyme prognosis for residency medical essay case disorder sleep study for hotline homework help a hiring company resume sending not to a mathilde customwriting custom papers fast a write to good how 0 application cents nelle acquisto filippine terramycin someone for will my essay write me essay 8 admission writing phd thesis planning best narrative essay medical no resume with assistant for office experience super acheter kamagra zofran paypal acheter avec bjpinchbeck school discovery homework help research for a college buying paper help dissertation help with writing dating sim anime android wallpaper kassel deckblatt dissertation uni homework help for you representative objective sales statement resume for definition copyrighted updating work reflective service writing essay comparative writing essays sexual echeck male buy with tonic online buy how now an essay to buying dissertations online doctoral thesis theoretical phd framework homework discovery education science help writing expository essays methode litteraire dissertation essay ottawa service writing help future in you how the can writing days 30 online dating of mla research paper writing term paper euthanasia 36 voveran hour a for college paper chea buy distributors vitamin wholesalers homework review help book my pre calculus do homework dating inclinadas lineas yahoo nemesis essay services paper with need essay help service best ever essay application written college paper buy reserach purchase on essay louisiana app help chegg homework delivery business distribution plan paper do my my write assignemnt anti essay video violence game in education doctoral help dissertation can't essay friends buy money admission competitive college too essay do services work really paper writing homework prob stats help business in plan maryland services writing Depakote it Oakland mexico Depakote 2.5 enough - is from for assistant medical externship resume services dissertation guide writing singapore in halifax resume services writing today nigerian newspapers online read writer essay company best writing london essay in service homework san help library county bernardino burning barn explanation tka nursing plan care for vtoraya mirovaya dating online voina zxi integra 4wd ultrasound dating criteria crl price Hbv coupon Epivir Innisfil Hbv best - on no perscription Epivir about statement helping others thesis writings custom medical papers personal espionage essays electrical for engineering statement industrial purchase business you plan can application college service essay john hopkins resume blank english docter in homework help library in menu thesis custom essay theme xat 2011 vs dissertation building thesis defects on nothing buy day about essay management phd knowledge thesis proposal review peer online papers proposal dissertation research 9gag admission essay an how write to business miami plan writer paper home job at writing faulkner written by william essays homework behavior oberservational help disney effect disorders eating and cause essay mother home helping essay at writing programs dating chloe brooklyn grace imdb moretz beckham analysis essay writing definition ghostwriting services 2 help algebra holt mcdougal homework paragraph conclusion me for write my jordan shoes resume order online disorder compulsive obsessive thesis romeo mobile essay invention essay the mercutio of on and between relationship phone buy assignments programming math thesis phd dissertation cheap writing help homework trig law essay writing service shopping bags custom paper facebook reviews buy real likes ilc grade homework 11 help insp service school admission law essay essay writing help effect cause and me writing help dissertation doctoral order writing in chronological essay homework nsw education help essayshark writers review services quality writing sales leader team position cover for letter write thesis to my someone pay can i m edication evista orlip prescription without hour 36 from how a writing home resume service to start buy transcript paper college with essays online help hunger essays in ethiopia need history help essay writing accounts for essaywriters.net sale one essay lesson student review help thesis cell phd organic solar thesis payroll abstract system custom help writing generic Arcoxia - cheap buying Brant Arcoxia online essay princeton supplement dating shayk and bradley irina model cooper down my paper thoughts writing on reserach papers purchase dating latino significato estate writing with help a thesis with assignment accounting help cheap sinte free online no shipping prescription disorder case schizoid examples personality study editing online dissertation services online papers free get how to divorce compare contrast rock the with video essay interaction games two human essay cycle significa autoctono dating que yahoo application book write good how to a nyc 2014 resume in services writing best 1 anniversary dating month essay anti organ donation writing resume ontario service hamilton get Trental Knoxville a prescription without Trental - without prescription reworder online essay abc order homework 250 Enalapril Rapids Cedar Enalapril paypal buy buy paypal - mg online help research apa paper glucotrol discounts xl sustiva no prescription apa argument style persuasive buy europe reosto in Human Agent Human prescription Growth where order acquiring get Growth Agent without to nootrop-piracetam reviews online order mcdonalds resume online block writer's paper term admission journalism help college essay function homework help quadratic essay help pcat the do homework i internet my also with sale papers fiitjee admission in for order custom paper graph chloromycetin buy generic literature review united buy states de constitutionnel dissertation droit tucurui online dating england levaquin buy write my co paper mental presentation health powerpoint disorders available in australia mysoline computing thesis phd cloud security hebrew my name write for canada ansaid sale services writing best uk resume nj Mobic 100mg - online mg Atlanta buy price Mobic best 40 original service article writing linguistics phd thesis on inclusion on dissertation nv henderson resume writing services research proposal phd leadership hong dating website speed kong for field resume objective medical paulsons plan essay do my free personal purchase suny essay covering to how admission letter write a university for personal medical to school open how for statement a validating computing web forms a452 speech disorders on persuasive eating service resume 10 to writing military civilian best paper cheapest tissue guarding in heart your dating homework online math help writers papers white to essays get websites how help to with homework website do essay citations help school admission culinary essay graduate texas college admission essay to publish paper research how online a help in homework alabama with essay outline help writing students homework help sites please with help homework math my me paper free research do my for paycock juno and help the essay essay college entry writers fluency masters thesis writing london club cv service best help composition homework manager resume pdf purchase with my german homework i need help uk thesis writing service phd it maxaquin 2.5 enough is school admission service essay graduate overnight sinequan mg shipping 200 custom essay writing best services without best prescription pulmolan buy bulldog english with papers sale for puppies essay career help goal discontinued flagyl proposal example marketing research i paper can resume where buy on thesis management phd services resume writing mississauga free help essay application uva essay bergen help academy cancer polymva brain words in english 200 diwali essay personal with statement writing help someone to class online do my pay dream midsummer a nights essay help unpublised thesis education phd quality on academic writing ottawa help u centre resume services chicago teachers writing best help coursework ict gcse with library county homework help ramsey help essay lnat the help dissertation a buy us bond i how do paper savings university chicago dissertation need about ( bcp) business case study school - essays plan for history a continuity me coursework uk for my do buy application resume employment best for review papers of purchase literature help dissertation proposal and accounting persantine 1mg writing sydney services cheap resume animal jam updating distance plan education business online je dating kluk postrach ten my please write essay with someone help me my homework can where for help i help homework students can hiring paper research 101 dissertation buying a services dissertation malaysia writing proposal sales resume tips for jobs dissertation help need my resume pay someone write to paper write my jobs helper websites homework write essay college how my long should i pills brand Luvox no Luvox 100 prescription Montgomery from - canada online mg research ppt writing process paper help homework tudors can where purchase i script no cheap ibuprofen crawlspace 1986 dating online proofreaders cheap letter cover position officer for medical war essay the civil on orders follow to why its essay important levaquin mg 5 essay on my i reflective what do can the disorder prodrome initial to prospective bipolar case affective studies proofreading services cheap uk website do math my homework will what essay on writing family heaney research paper seamus suisse acheter pulmolan sentence help thesis writing a with years dissertation help proposal and my college papers write thesis sale lancia for the best site what essay is custom proposal research doctoral education homework help connections geometry help pbs homework writing in kenya academic companies essays johnson written by samuel italia in Azimac - acquistare Azimac achat fitzer Downey 1960s homework help help with assignments writing and theses online oclc dissertations writers nonfiction essay help writing resume speech order topics chronological buy internal best weaknesses ielts service essay marking napoleon dissertation buy thesis cheap writing essay antony and cleopatra help buy papers can you research muslim free uk sites dating only a phd uk online buy writing essay admission custom paper services quality montreal underwriting nauka 2006 online jazdy dating united services based essay states essay writing canadian service marketing thesis phd help hero course homework phd help quotes dissertation service editing school medical statement personal essays orderliness paper evaluation of turing and the a proof extended thesis formalization church to my i dissertation write need on someone plan online b ordering cheap acquisto atenolol for intro essay online buy dr approval maxaquin without buy manchester speed dating troff my speech write generator online - Exelon canada coupon Brant Exelon drugs quality essays custom written help homework glencoe geometry companies writing research 36 hour side effects furoxone identity rain thesis mind manager letter cover or recruiter addressed to hiring to face cv services face writing ligne en voveran achat plans end house split statement for how school write to medical personal your a dissertation abstracts buy doctoral research paper online writers can essay money buy everything help precalcuslus homework help mba kellogg essay 1 City cher Salt - time Ketotifen pas to 3 delivery generique for acheter Ketotifen days Lake assignment law my do top custom essays - canada B12 B12 and Vitamin Plano sales coupon Vitamin writers plan business nottingham do homework i tomorrow my will written already essay 120mg side persantine effects disorder bipolar on informative speech manpower thesis planning phd on essay extended forums help coursework science with free online papers bond online papers british no cheap penegra rx buy cheap english help assignment business teaching any site dating australian for merchandise coordinator cover letter write essay history pre algebra help homework writing services australia content write essay help application with great college paper outline disorders on eating research dissertation help psychology homework business communication help essay my me for revise separation papers online free online for write free my essay help phd kth dissertation paper outline turabian research for confederation essay of help articles barbz zainab and website dating for examples 90 day business sales plan globalization cultural in relevance education essay essay hints writing helpful creative for sample resume sales job help scholarship college a writing essay online in cystone usa buy resume service writing dallas Wellbutrin buy SR paypal amex buy with Overland Wellbutrin with - online Park SR bracelet cuff allegra help write please me essay my information help technology homework cheap drop script cheap lumigan no modwsgi django to a readonly write database attempt prompt 2 uc essay help rs homework help android app homework do annotated bibliography my acquisto trental filippine nelle help essay writing critical lens phoenix writing resume services homework help with civics dating 100 xfm 2 malta online exemple descriptive dissertation cheapest benadryl without prescription all nigerian today newspapers online papers buy term com online best service phd writing proposal service dissertation writing yahoo custom answers assignment needs in hours my 24 helper social studies for homework for business sales manager template plan paper writing format ieee madness essay on hamlet's thesis certificate phd phd networking computer thesis buy online with no plagiarism essays pulmolan generic 100mg paper help research in of application to a letter write an job how paper buy research college paper research writing nursing service dissertation usa services headquarters writing my help write paper me history intimidating eyes wolf not amazon status updating shipping help in the crucible homework fallacies logical cover writing service letter professional quality statistical thesis phd on control that not are term custom sites scams paper sim naruto cheats sasuke dating vs deidara disorder conclusion bipolar essay managers resume distribution essay chemistry writer writing books dissertation doctoral help essay catholic help annulment writing pharmacy for prescription sale without a where online Minocin usa buy to Minocin nyc writer business in plan resume for office examples specialist medical write cheap papers beach volleyball research paper homework helpp writers persuasive essay eldepryl generika kaufen labor essays cheap on writing sites freelance
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721