ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ FRAU У БІДЕРМАЄРІВСЬКІЙ КАРТИНІ СВІТУ ЕДУАРДА МЬОРІКЕ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.112.2

О. А. Радченко

Дрогобицький державний педагогічний

університет імені Івана Франка

 

У статті з позиції лінгвокультурології проаналізовано широкий спектр і семантичну диференційованість вербалізаторів концепту FRAU у поетичній творчості Е. Мьоріке. Вивчено візуально-естетичні, соматичні, парасоматичні, характерологічні та соціально-етичні атрибути створених автором жіночих образів, що постулюють головні іпостасі жінки бідермаєрівської епохи.

Ключові слова: концепт, мовна картина світу, ґендер, австрійський бідермаєр, Е. Мьоріке.

 

В статье с позиции лингвокультурологии проанализированы широкий спектр и семантическая дифференцированность вербализаторов концепта FRAU в поэтическом творчестве Э. Мёрике. Изучены визуально-эстетические, соматические, парасоматические, характерологические и социально-этические атрибуты созданных автором женских образов, постулирующие главные ипостаси женщины бидермейеровской эпохи.

Ключевые слова: концепт, языковая картина мира, гендер, австрийский бидермейер, Э. Мёрике.

 

In the article a wide specter and semantic differentiation of the concept FRAU in Mörike’s poetry have been analyzed from the point of view of linguo-culturology. There have been investigated visual-aesthetic, somatic, parasomatic, social-ethic and characteristic attributes of women images, created by the author, which also embody the main incarnations of the Biedermeier woman.

Key words: concept, language world picture, gender, the Austrian Biedermeier, E. Mörike

 

У сучасному мовознавстві провідним методологічним принципом дослідження є антропоцентризм, що дозволяє розглядати мову в нерозривному зв’язку з мисленням і свідомістю людини, культурою та духовним життям етносу. Усвідомлення функціональної взаємозалежності між мовою i культурою призвело наприкінці ХХ ст. до виникнення лінгвокультурології як самостійної лінгвістичної дисципліни. У той же час лінгвокультурологічна парадигма належить до основних напрямків новочасної когнітивної лінгвістики, стрижневим поняттям якої виступає «концепт». Представники лінгвокультурологічного напряму (В. Карасик, С. Воркачов, Г. Слишкін, Г. Токарев) розглядають концепт як основний конструкт культури в ментальному світі людини, константу духовної культури. Ю. Степанов дав визначення концепту, яке стало хрестоматійним для лінгвокультурології: «Концепт – это как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. И, с другой стороны, концепт – это то, посредством чего человек – рядовой, обычный человек, не «творец культурных ценностей» – сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее» [5, c. 43]. С. Воркачов також пов’язує концепт з носієм мови і розглядає його у дихотомії «мова – культура»: концепти складаються з лексем, які є виразниками національної мовної свідомості, і відіграють роль ключових слів «наївної картини світу». Сукупність таких концептів створює концептосферу мови, яка відображає національно-культурну специфіку. Тож концепт – це «любая дискретная единица коллективного сознания, которая отражает предмет реального или идеального мира и хранится в национальной памяти языка в вербально обозначенном виде» [1, c. 34]. Культурними концептами, що є основною одиницею лінгвокультурології, іменують «многомерные, культурно-значимые социопсихические образования в коллективном сознании, опредмеченные в той или иной языковой форме» [3, c. 98]. Тобто у широкому розумінні концепт пов’язаний з мовним знаком як об’єктиватором концепту певного фрагменту національної картини світу.

В останні десятиліття лінгвокультурологи дедалі частіше спрямовують свій науковий потенціал на аналіз мовної репрезентації певної культурної традиції як засобу експлікації ментальності етносу та вивчення вербальних засобів її вираження у художньому доробку одного чи кількох письменників (А. Головня, Н. Гулівець, Т. Кіс, І. Корольов, О. Ліпіна). Зазначимо, що у художньому тексті концепт формується на синтагматичній основі, має внутрішньотекстову природу. Концептуальний простір художнього твору інтегрує найважливіші поняття, що слугують реалізації авторських цілей і задуму. Тому концепти визначають програму смислової інтерпретації художнього тексту, а сам художній текст репрезентує індивідуальний варіант концептуалізації світу і разом з тим проливає світло на особливості концептосфери того етносу, до якого належить автор [пор.: 2, c. 38–39]. Саме такий варіант концептуалізації світу являє поетичний спадок яскравого представника епохи бідермаєра Едуарда Мьоріке (1804–1875), що є об’єктом нашого дослідження. Предметом дослідження виступає широкий спектр номінаторів концепту FRAU у ліриці австрійського письменника.

Мета розвідки – комплексний аналіз вербалізаторів концепту FRAU в мовній картині світу Е. Мьоріке, що постають водночас характерними експлікаторами образу жінки бідермаєрівської епохи.

Перш ніж перейти до власне концептуального аналізу, вважаємо за доцільне коротко зупинитись на характеристиці стрижневих атрибутів названої культурної епохи, оскільки вона лише в останні десятиліття стала об’єктом наукового інтересу.

Бідермаєр сформувався у країнах Німецького союзу та в Австрійській імперії у 1815–48-х рр. як антитеза ідеям Французької революції та ампіру наполеонівськіх часів, як природний відгук на прагнення людей до мирного й упорядкованого життя після десятиліть революцій і воєн. Будучи поняттям реставраційної епохи, символом філістерськи-аполітичного часу, утверджуючи певний утилітарно-буржуазний стиль буття, бідермаєр проявив себе в усіх видах мистецтва. У літературі він окреслює міщанську, неполітично-приватну, почасти радісно-меланхолійну та резиґнативно-песимістичну творчість письменників періоду «між романтизмом та реалізмом».

Людина цієї епохи відрізняється від романтика: пристрасний порив до ідеалу, рішучих дій, до безапеляційного неприйняття схеми та сірості, буденності животіння чи занурення у глибини «світової скорботи» поступаються втечі від реальності у домашній затишок (т. зв. «культ домашності»), прагненням поміркованості, збереження традиційних нормативів, навіть смирення як виразу вищих людських чеснот, задоволення сентиментальними переживаннями, м’якою згармонійованою з етичними принципами красою, захопленню побутовою деталлю, частковому поверненню до заперечуваної романтиками античності, інерції класицизму, емпіричності й логоцентризму Просвітництва [4, c. 134]. Водночас такий смиренний городянин лише декларує свою покору, намагається жити за законами держави та дбати про її інтереси. Але це життя породжує глибокі страждання в його душі, говорити про які за тогочасним етикетом було неприйнятно. У свідомості бюргерів епохи Реставрації почасти панують суїцидальні настрої, і саме на цей період припадають масові самогубства [див.: 6, с. 26].

Загалом епоха бідермаєра характеризується певною ідеологічною втомою. Причина цьому – та ж історична криза, всезагальне національне розчарування, протверезіння і зневіра після визвольних воєн, політична несвобода та економічна кризова ситуація, а пізніше – аксіологічна непевність: більшість людей епохи зберегла віру в ідеали, моральний закон, в об’єктивне, божественне, але більше не бачила можливості реалізувати ці цінності в дійсності. Так виникає особливий світогляд з ідеалістичних та реалістичних об‘єктивних складових, що проявляється у творах багатьох письменників (передусім Е. Мьоріке, А. фон Дросте-Гюльсгофф, Н. Ленау, А. Штіфтера, Ф. Ґрільпарцера, Й. Н. Нестроя, Ф. Раймунда) і визначає феномен культури того періоду загалом, проявляючись у всіх сферах життя.

Концепт FRAU є одним з ключових концептів будь-якої культури. Особливості його вербального вираження в культурі бідермаєрівської епохи  дослідимо шляхом комплексного аналізу лінгвальної презентації осіб жіночої статі у поезії Е. Мьоріке.

Обшир та семантична диференційованість корпуса номінувань жінок свідчать про велике значення концепту FRAU в мовній картині світу автора. Найчастотнішими його вербалізаторами виступають іменники Mädchen/Mädel  (46 слововживань), Frau/Fräulein (45), Mutter (32), Weib (23). При цьому спостерігаємо тенденцію: якщо Frau зазвичай стилістично нейтральне і репрезентує істоту жіночої статі як таку, то у Weib акцентовано сексуальність та соціальну функцію дружини (почасти вживається у синтагмі: Mann und Weib). Крім того, образний світ лірики Е. Мьоріке являє широку палітру інших номінаторів досліджуваного концепту: Jungfrau/Jungfräulein (18), Magd/Mägdlein (14), Dirne (5), Dame (4), Jungfer (3). Важливість інституту сім’ї для обивателя епохи бідермаєра знайшла вираження у частотності вживання вербалізаторів Schwester (21), Braut (16), Tochter/Töchterchen/Töchterlein (12), Freundin (7), Witwe (1). Соціальна роль жінки у тогочасному суспільстві відображена репрезентантами Kaiserin (1), Dekanin (1), Direktorin (1), Rätin (1), Schülerin (2), Hausfrau/Wirtin (5), Sängerin (7), Kellnerin (1), Müllerin (1), Schäferin (1), Zofe (1), Bettlerin (1).

Для денотації жінки автор часто послуговується антропонімами. Це імена родичок чи знайомих письменника, яким він присвячував свої поезії: Clara/Clärchen (сестра), Margarete/Gretchen (дружина), Fanny (дочка), Agnes, Clärchen, Lottchen Neuffer (кузини), Peregrina (перше кохання, автонім Maria Meyer), Frau Pauline, Fräulein Luise von Breitschwert, Frau Luise Walther, Fräulein Elise von Grävenitz, Lottchen Kehl та ін.; історичних персоналій: Sapho, Mechtildis (von Bebenhausen), Sabina (дружина Горація); персонажів народних переказів, легенд чи літературних героїнь: die schlimme Greth, die stolze Ruth, schön Rahel, Rohtraut, Schneewittchen, Prinzessin Liligi, Nixe Binsefuß, Agrypnia,  Erinna, Akme; вигаданих осіб: Frau Hilde, Frau Done, Fräulein Bauer, Maria Wispel, Jorinde, Josephine, Lilie, Sara, Marie тощо. Як бачимо, ціла низка своєрідних казково-легендарних жіночих образів населяє світ лірики Е. Мьоріке, що вважаємо індивідуально-авторською конотацією досліджуваного концепту: Königin (3), Prinzessin (5), Fürstin (4), а також Hexe (5), Zauberin (2), Nixe (6), Nymphe (3), Furie (1). Замилованість письменника античним світом проявляється в зверненні до вічно жіночого – богинь греко-римської міфології (Luna, Minerva/Aphrogeneia, Parze, Penia), серед яких найвищу частотність уживання виявляє вербалізатор Muse (13). З музами митець часто вступає у живий діалог, адже творить з їх благословення: «von keuscher Musen Gunst» [7, с. 115].

З-поміж ядерних ознак концепту FRAU виділяється зовнішня краса жінки, репрезентована у ліриці Е. Мьоріке наступними візуально-естетичними атрибутами: schön (34), lieblich/lieb (15), süß (9), hold (4), schwarzäugig (3), blondhaarig (3), frisch (3), fein (2), hübsch (2), glänzend (2), schlank (2), nett (1), rein (1), zauberhaft (1), unvergleichlich (1), zierlich (1). Милуючись вродою молодої дівчини чи статечної жінки, що виступає імплікативною семою досліджуваного концепту, автор акцентує наступні соматичні та парасоматичні характеристики їх зовнішності: Kopf/Haupt (2), Gesichtchen/Angesicht/Antlitz (7), Stirn (3), Schläfe (1), Nacken (2), Haar (14), Locken (5), Zopf/Flechte (7), Augen (26), Wimper (2), Mund (14), Lippen (16), Zähne (1), Wangen (9), Hals/Kehle (4), Gestalt (3), Leib (1), Haut (2), Schulter/Achsel (4), Busen (2), Herz (3), Arm (4), Hand (9), Finger (1), Schoß (2), Fuß (1), Lachen/Lächeln (29), Blick (11), Stimme (8), Rede (1), Flüstern (1), Hauch (3), Schatten (3), Tränen (4), Miene (2), Licht (2), Wink (1), Kleid/Gewand (6). Помітна деталізація виражальних атрибутів засвідчує схильність письменника епохи бідермаєра до тонкого і чутливого зображення найменших, найособистіших дрібниць у бутті людини: «wie Rosen glüht ihr Gesichtchen» [7, с. 17]; «die Lippen, die von Reife quillen» [7, с. 27]; «Welch zages Spiel die braunen Augen hatten! / Wie barg sich unterm tiefgesenkten Schatten / Der Wimper gern die rosge Scham!» [7, с. 41]; «Stirne, Augen und Mund, von Unschuld strahlend, umdämmert / Schon des gekosteten Glücks seliger Nebel geheim. / …Ihr Lächeln / Zeigt nur gezwungen die Zahnperlen, die köstlichen, euch. / Wüsstest euch was die Schleife verschweigt im doppelten Kranze / Ihrer Flechten! Ich selbst steckte sie küssend ihr an, / Während mein Arm den Nacken umschlag» [7, с. 82]; «…Die mit hängenden Flechten im häuslichen Kleide dabeisteht, / Nieder zum Boden die lang schattende Wimper gesenkt, / Indes jene, geschmückt, und die fleißig geordnete Zöpfe / Unter dem griechischen Netz, offen Auges mir lacht» [7, с. 83]. Наведені приклади змальовують типовий портрет жінки у поезії Е. Мьоріке. Це вродлива й цнотлива молода дівчина, у товаристві якої ліричний герой шукає умиротворення, тиші, ідилії – втечі від негаразд реальності (показовими у цьому контексті є вірші зрілих років, які зображають меланхолійну втечу у юне кохання та дитинство, напр. «Liebesvorzeichen», «Nachts am Schreibepult», «Am Walde», «An Gretchen», «An Luise Rau» та ін.).

У ліриці Е. Мьоріке жінка наділена такими характерологічними та соціально-етичними якостями, як lustig/heiter/wohlgemut (9), fromm (6), klug/geistreich (5), gut/gütig/barmherzig (5), scheu/zag (5), treu/treuherzig (4), zart/zärtlich (4), bescheiden (3), sitsam (3), geruhig/still (3), böse (3), edel (2), unschuldig/von Unschuld strahlend (2), schadenfroh (2), schlau (2), keusch (1), sparsam (1), neidlos (1), verzeihend (1), eifersüchtig (1), nicht eitel (1), stolz (1), kokett (1), töricht (1), trutzig (1), vielgesprächig (1). Наголосимо на однозначному превалюванні тут позитивних рис, притім що негативні спорадично експлікують енциклопедичні психофізіологічні характеристики жіночої статі (природна хитрість, часта зміна настрою, надмірна балакучість, ревнивість, а також чуттєвість та романтичність жінки, її здатність часто закохуватися; найвиразніші образи таких жінок знаходимо у поезіях «Die Tochter der Heilde», «Der Schatten», «Das Bildnis der Geliebten», «Peregrina»). Це свідчить про загальну позитивну детермінованість концепту FRAU у свідомості австрійського автора. Зазначені атрибути позначають роль жінки у міжґендерних і суспільних відносинах, на яких зупинимось нижче.

У мовній картині світу чи не кожного лірика концепт FRAU нерозривно пов’язаний з концептом LIEBE. Творчість Е. Мьоріке – не виняток, хоч цей зв’язок тут специфічний, маркований культурою епохи. На важливість цього почуття для автора вказує частотність вживання таких об’єктиваторів досліджуваного концепту, як Liebchen (13), Geliebte (12), Liebste (10), Schatz (7). Вродлива жінка сприймається як об’єкт пристрасті: «wir bissen uns die Lippen wund» [7, с. 47], «das Mädchen… kühlte mir die Lippen mit leisen Kusse» [7, с. 93], «Balsam würde mein Blut im frischen Kusse des Weibes» [7, с. 105]. Однак ця пристрасть уже не ощасливлює ліричного героя бідермаєра. Навпаки, він намагається радше уникати її, адже відчуває, що пристрасть («böse Lust» [7, с. 126]) принесе лише руйнування, залежність, глибокі страждання: «In diese Nacht des Blickes mich zu tauchen, / Unwissend Kind, du selber lädst mich ein – / Willst, ich soll kecklich mich und dich entzünden, / Reichst lächend mir den Tod im Kelch der Sünden!» [7, с. 97], «Wie schlägt mein Busen! – Erschütternd / Ist der Dämonien Ruf» [7, с. 83]. У поезії Е. Мьоріке читач відчуває захоплення ніжними, невинними почуттями, симпатією, яка тільки зароджується, першими сором’язливими зустрічами. У наведеному прикладі цю невинність вдало передає часто використовуване автором порівняння своєї коханої з дитиною, супроводжуване атрибутами süß, schön, seltsam, fromm [пор.: 7, с. 18, 54, 98, 139, 265]. Більш того, об’єкт кохання нерідко підноситься над плинністю, сягає небесних сфер і перетворюється на об’єкт поклоніння: «ein göttlich Frauenbild» [7, с. 36], «deinen heiligen Wert» [7, с. 124], «…Atemzüge des Engels, welcher sich in dir verhüllt» [7, с. 124], «…trägt dein Antlitz, o wie hell, die Spur / Des Heiligen» [7, с. 202].

Чисте й неодмінно вірне кохання корелюється із роллю жінки у соціальному інституті сім’ї – берегині домашнього вогнища та матері. У цьому контексті Е. Мьоріке віддає данину бідермаєрівському культові «домашності», про який мовилось вище. Якщо молоді дівчата зображаються у своїй веселій безтурботності (найчастотніші об’єктиватори: singen/Gesang/Lied – 18, tanzen/Tanz – 6), то основне завдання молодиці – «den eignen Herd zu bauen», де «Heiterkeit und holde Sitte, / Wie Sommerluft, durchwehn dein Haus, / Und, goldgeschuht, mit leisem Tritte / Gehn Segensengel ein und aus» [7, с. 38]. Таку щасливу картину сімейного затишку заміжня жінка повинна підтримувати щоденною працею: своїми «kunstfertige Hände» [7, с. 84] вона готує їжу, порається в садку і біля худоби, пряде, тче, а «mit verklärtem Blicke» [7, с. 202] допомагає своєму чоловікові у веденні ділових справ  (див., напр., вірші «Märchen vom sichern Mann», «Ländliche Kurzweil», «Ach nur einmal noch im Leben!», «Häusliche Szene», «Wämmesle»). Працьовита і хазяйновита дружина бюргера епохи бідермаєра неодмінно моральна та набожна, що показово експлікують наступні синтагми: «Sie zeigt so stolze Sitten» [7, с. 22], «…der strengen Hausfrau Christentugend» [7, с. 268], «Flehet zu ihm [Gott] in Gebeten, / Doch geheimnisvoll und leis» [7, с. 89]. Зауважимо, що Е. Мьоріке різко виступає проти одруження без любові (див. вірш «Bei der Trauung»), а у низці поезій висловлює обачне ставлення до шлюбу, попереджаючи дівчат, що у ньому на них чекає важке, повне клопотів життя («Hochzeitlied», «Meines Vetters Brautfahrt», «Lang, lang ist’s her!» та ін.). Очевидно, це – відбиток власного нещасливого сімейного життя: будучи двічі розлученим, письменник антагоністично згадує навіть про свою першу кохану Марію Маєр: «Sie küsst mich zwischen Lieben noch und Hassen» [7, с. 100]. Усе ж зберігаючи віру у вічне кохання («unveraltet Liebe doch und Treue bleibt» [7, с. 196]), поет вливається у русло епохи, що гостро сприймала антиномічну розірваність буття.

Однак найважливіша функція жінки все ж співвідноситься з роллю матері та її незамінністю для дітей – ядром концепту FRAU. У ліриці Е. Мьоріке лексема Kind/Knabe вживається у безпосередній пов’язі із лексемою Mutter/Frau 32 рази, а цей зв’язок виразно експлікується в таких ідилічних картинах, як: «Dein herzallerliebstes Schätzchen / Ist doch ein Mutterkind» [7, с. 16], «Und die trunkenden Augen ihres süßen / Knaben küssend mit jenem Purpurmunde» [7, с. 91], «Schau, wie das Knäblein sündenlos / Frei spielet auf der Jungfrau Schoß» [7, с. 119]. Чи не найбільш промовистими у цьому контексті є слова митця, звернені до власної матері: «O Mutter!.. / Ein noch ungesungenes Lied ruhst du mir im Busen, / Keinem vernehmbar sonst, mich nur zu trösten bestimmt, / Wenn sich das Herz unmutig der Welt abwendet und einsam / Seines himmlischen Teils bleibenden Frieden bedenkt» [7, с. 107–108].

Висновки та перспективи дослідження. Художній світ лірики Е. Мьоріке являє широкий спектр вербалізаторів концепту FRAU, що посутньо акцентують вікові, ґендерні та соціальні площини створених автором жіночих образів та засвідчують значущість жінки в австрійському культурному ареалі. Високу частотність при денотації жінки виявляють антропоніми, що сягають від імен родичок письменника до іменувань містико-міфологічних постатей. Останні вважаємо індивідуально-авторською конотацією досліджуваного концепту. Аналіз візуально-естетичних, соматичних і парасоматичних, характерологічних і соціально-етичних атрибутів жінки у поезії Е. Мьоріке засвідчує переважання ядерних ознак концепту FRAU: зовнішня краса, що постає у невіддільній пов’язі з чеснотами і моральними якостями та формує сприйняття жінки як об’єкта кохання і поклоніння; зв’язок з домашнім вогнищем, хазяйновитість та ощадливість; роль матері та її незамінність для дитини. Водночас ці ознаки постають характерними експлікаторами образу жінки бідермаєрівської епохи: на відміну від емансипованих, примхливих, корисливих героїнь романтизму, цінується проста жінка з «натуральною» зовнішністю, яка викликає не шалену пристрасть, а невинну закоханість, є берегинею домашнього затишку, хорошою подругою для чоловіка і люблячою матір’ю для дітей. Саме у її товаристві тогочасний обиватель знаходить порятунок від негараздів реставраційної доби.

Одним із перспективних напрямів дослідження вважаємо компаративне вивчення концептів FRAU та MANN в культурі австрійського бідермаєра.

 

Література та джерела

  1. Воркачев С. Г. Методологические основания лингвоконцептологии / С. Г. Воркачев // Теоретическая и прикладная лингвистика. Аспекты метакоммуникативной деятельности : Межвуз. сб. науч. тр. – Воронеж, 2002. – Вып. 3. – С. 30–38.
  2. Залевская А. А. Психолингвистический подход к проблеме концепта / А. А. Залевская // Методологические проблемы когнитивной лингвистики. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 2001. – С. 36–44.
  3. Карасик В. И. Языковый круг : личность, концепты, дискурс / В. И. Карасик. – Волгоград : Перемена, 2002. – 477 с.
  4. Літературознавча енциклопедія : [у 2-х т.] / [авт.-уклад. Ю.І. Ковалів]. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – Т. 1. – 608 с.
  5. Степанов Ю. С. Концепт / Ю. С. Степанов // Константы : Словарь русской культуры. – [3-е изд.­]. – М. : Академический проект, 2004. – С. 42–67.
  6. Kluckhohn P. Biedermeier als literarische Epochenbezeichnung / Paul Kluckhohn // Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistgeschichte. – Jg. 13 (1935). – H. 1. – S. 1–43.
  7. Mörike E. Werke in einem Band / Eduard Mörike ; [hrsg. von Herbert G. Göpfert]. – München – Wien : Carl Hanser Verlag, 1982. – 1052 S.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

my can write where online i essay military required essay service 7th for canadian writing essay edition students essay needed writers a write someone pay to essay bibliography in order stephen king chronological dissertation robotics on review dissertation service uk statements for successful medicine personal helpers homework edition revised physics top resume 2014 writing services rated uk research buy paper essay uc help application experience letter no for with cover associate sales aol online homework help happy essay on country person is reflective in essay first written a presciption Gasex online no purchase argument essay an writing purchase intent to assets letter of border essay control leeds essay writer sales job resume for skills essay orders following on army websites custom best paper work to a write order how top essays quality paper help with mario super homework help elephant history homework help writing essay service professional violence media thesis for statement good ativan off getting formula for school math high homework help for essay uk me my write topics surgery maxillofacial oral and thesis in 8 buy page essay mindbodygreen quotes dating jobs banking letters application for sample services cheap dissertation writing help and comprehension homework reading thesis phd comics prayer university site report writing custom to write validator how dissertation killings professor ketorol delivery fast online type paper for cape doilies sale paper town is what essay written essay a university writing custom admission about essay to how racism an write buy gottingen dissertation a online help homework library public tacoma college essay houston help Cleocin buying online library homework help cincinnati online with homework free help essay students medical competitions for writing services thesis phd biostatistics help homework correct exercises retrolisthesis to buy essay me an need what system systems the cardiovascular culture dissertation consumer do will for my homework me someone victorians homework help need writing for help essay help 5 homework year for xat essays phd fielding help roy dissertation prompts admission college mexican border on essays disorders essay eating and media the on 1 essay page respect on papers analysis buy literary dissertation quick online help homework homework brochure help buy generic SR Bupron beliefs fundamental independent dating baptists on research eating paper for disorders topics results with dissertation help a writing section thesis purchase on intention help homework inequality a on a purchase if to honda you civic used check a bank write work list to contract hire on resume how to biotech resume writing service cover letter assistant sample for medical purchase 4 days dissertation a disorder study eating case essay writer uk papers presidential online san california dissertation francisco doctoral anaya i to write get a to report need someone writing paper companies research proposal project engineering mechanical for sample scholarship essay professional writers to how essay write introduction homework equations help quadratic for essays ideas classification vicky gilgun dating joseph sim mcclure mg Sept-Iles no - 2.5 Minocin Minocin prescription 150mg write me my for paper website write essay college video help application with technical writing websites matratze tfk dating testsieger essays me do for the and an building nature the of the order on of art nature of essay the cv doctors service us writing for birth introduction order essay for copy dissertation editor services case writing study dating monaco and val kelly chmerkovskiy on influence medias on essays eating disorders purchase where Cefaclor rapide - Prince acheter George to Cefaclor tablets livraison what a abstract dissertation the purchase is professional worth service resume it writing tutor accounting help homework write assignment online papers research essay about gender disorder identity essay placebo essay effect proposal write research buy for mechanical proposal engineering thesis essay communities diversity in latino dbz 186 dating capitulo phd engineering biomedical resume paper exxon valdez research report rain acid website suggestions for username men dating dissertation service order uk bridge the essay a from view help leads buy resume live chat help homework Suprax comprare tenders dating cad i department to a where buy review literature can i essay where comparison buy a online services cheapest writing tips questions speed dating online pakistan news papers english essay americanism fra contest to to paper your how pay someone write college resume order walmart online pressure levitra blood low my to paper someone research write capital on essays punishment help expert homework with doctoral dissertation help paper cheap term writer hamlets plan what was homework help hpl cheap online Arjuna buy essay nature observation purchase Tenormin discount esl for writing help students science websiteshomework help writing help a love song essay goals academic english term paper dating names sites cute screen for online help dissertation guide paper term helper help level as essay albany geneticist cancer colon ny research on buy papers line narrative essay writing help health worker resume mental for cnpc phd dissertation papers past online gcse active american super online levitra service essay writing psychology essay college in 4 hours buy business plan buy need help writing cover letter volvo dating buses in bangalore city order have alphabetical do bibliographies be in to papers school school papers writers plan business for cheap carson written by rachel essays written get papers online literature intention purchase review essay dance on persuasive helper schaffer frank homework theme senior paper research purchase college paper term research phd economics proposal services professional resume houston in writing dissertation data analysis interviews services toronto resume writing writer linguistic assignment medical of good writing a letter for school recommendation writers essay job plans thermometer lessons business to mind your plant buy own where oen homework help services ky resume lexington writing og online spil kylling bamse dating application college for an 100 writing essay district library arapahoe help homework for essays college with help религия играх о девочек для приключение игры пиздищи фото волосатой джуси фото перл голой бенси тхина чем полезна секс фотоки за углом фото видео ххх онлайн симпсонів в поро стрингах фото аниме хентай секс фото порно фалоимитаторами огромными фото с гомель налоговая инспекция порно в парни фото белье женском волосики на лобке фото порно российские свингеры онлайн кавказцев волосатые жопы фото молодой фото секс фото трах колготках любительские жеещин толстых фото порно авито авто с пробегом в ярославле ню фото реальных девок фотогалерея девчатина в колготках мышление образное нарди довгі без грати регистрации онлайн фото рубеер эро дол фото девушка торгует пиздой лохматое влагалище фото с приколы ющенко фото про лесби пизда фото лапыревой фото блинов и чая саманты фокс фото эро фото.лезбиянки девки кончают крупным планом фото скачать поворот 1 туда торрент через фильм не киски бритые порно видео позы фото наездницы порно смотреть любительское фото помывки зрелые бабенки трахаются фото игра вк четверка в секс негири фото фильм улей ужасы большой член видео фото порно со толстыми старушками голых фотосессия девушек русских игри секс с фотографиями пизду конча фото рот в в лизат дам фото звонити реално фото andrea spinks неделя газета фото девушек блондинок сзади порн ктегэ голых женщин самое фото лучшее молодые полные попы порно фото иронии сексуальной фото девушки картинки с надписями на телефон прикольные чародейки мульт порно натуральные средства для потенции Моздок порно фото из русских мультов баб фото говне в всп фото материалы как сделать цветные фото в фотошопе понно фото волосатая пизда фото роскошных ножек просмотор эротических фото диалектизм примеры цена монтаж металлоконструкций смотреть онлайн порно пышная грудь машинка видео вилли с членем фото во красавицы рту раком фото секси дает студентка тентаклями с порнуха фото погода узбекистана негр порно беременную бабку фото трахают как половой член входит в писку покозать фото фото девушек голышок 18 без цензуры анекдоты талызина красивое фото ноги секси фото порно во весь экран мобильника порно фото большого размера раскрытых вагин парестезия это коринн фильмы клери порно племянник и спящая тетя живтнами с порно фото эро сперма фото многопоколенная семья фото зрелых гирлс мамаш сексуалных релакс фото фиеста ковер красивые фото в белье порно нижним женщины голые ноги женщины фото pdf to word online случайное фото без трусиков плес достопримечательности фото и описание третья шерлок серия сезон четвертый холмс фото голые звезды подделки молодые девушки казашки фото xxx голая жена на публике фото знайти в порносайтах фото голих хлопчиків гусиные яйца секс модели с мальчиками фото порно в мине юбке сосет хуй на кухне фото фото киры кенэр фото красивая тёлка мастурбирует домашнее фото голых женщин со спермой на лице порно фото простітуток чернівців цена спермактин Шагонар мамы и дочки голые фото сисек фото порно мамочек форум о повышения потенции скачать игру battlefield hardline торрент порно подружек лисбиянок фото целуются фото парнуха ножки лижут одноклассниках профиль восстановить в как звездные войны порно фейки пляж нудисты секс фото самой удовлетворить фото себя волосатые жопы руских женьщин любительское фото сантехника ярославль какой формы бывает клитор фото лижуп попу девушке фото порн фото сискастые порно женщин с большими задницами и фото знаменитостей спортсменок казусы домашнее фото девушка в пеньюаре порно анальных медсестер фотографии лизбиянок эрофото зрелых на pejnia работа 66 ру екатеринбург вакансии фото архив девушек с большими попами груповой секс фото русское фото popmir и порно порнофото большие и пизды самые жопы на фото жёский столе секс бритые пискй секс порно фото фото красивые ебутся доч машина игры качественные фото ххх в латексе фото:милых девушек ебут со женщинами минет зрелыми фото фото голых зрелых сук смотреть робот подросток порно мультик фото жилистый член жилищный кодекс рф 2016 последняя айфон 6s фото жирные жопы порнофото как взломать телеграмм фото огромный фалос в анале женские попки развратные в юбках фото доме такса фото в трибестан мужчин Котельнич для онлайн на пизде тату фото фото худых зрелых с большими сиськами сползли трусы фото члены порно толстые фильмы фото генриетта друга фото порно галереи писают на друг блядей сук фото девушек письки красивые целочек фото самые фото пизда французские женщины крупным планом порнофото качественно город тэнчжоу фото фото надя ногтева фото смотреть xxx девушек голых секс и лучшие сын мама фото порно жесткий секс фото и видео какой размер полового средний Урень члена трах секс фото орал минет фото грудастых порно и фото гей член г поиск кпру захоронений магнитогорска ебут фотогалерея секретарш передачи порно китайские спермы фото анусе планом в крупным смотреть онлайн порно фильмов коллекция 10 лучших порно роликов онлайн академия мчс в химках официальный сайт невинность. частное как теряют порно фото эро фото звезд сись скачать фото sex у голых секс фото снятое в фото условиях домашних скачать порно 3 d порно анимация сын порно архив фото мама и фото секс с учитклкм секс с массажистом фото старики фото секс откровенными проститутки фото екатеринбурга с гор фото секс куни мулоток gt-22ges фото немецкие ретро порно фильмы с порно фото украденных секс фото сосут клитор танк центурион фото пятером секс негры в трах bree olson фото порно фото девушек с большой грудьу порно фото лесби мокрые киски порно клеопатра развратная женские вагины качественное фото девушек фото времен на всех нудмских голых пляжах бесплатно 24 прямой смотреть эфир онлайн тв россия фото возрасте порнозвезды в секс.фото.биремини.мачихи. святая русь сайт мужчины фото с обнаженными членами гифки с чеширом как построить график в эксель порно толко жопу фото фотопорно старые геи гламургерл порно фото порно звезды фото категории фото в групповуха мягких женьшин задниц фото порнофото курсанток рене зеллвегер фото маман стерилизатор в дырок попке фото фото открытых пиписки и жопа крупным планом новости 74 челябинск зайцев сезон 1 3 смотреть украденное порно звезд видео игра umbra видео сабельник фото девушек с возбужденными сосками eden amor фото большие упруги попки фото семейный нудизм смотреть фото видео эротические фото галереи сексуальных девушек школьниц 18 просмотр украина порно фото метиски секс отзывы спеман Кимры вконтакте фото девушек голые порно на природе фото частное толстые игры с скачать полицией торрент гонки знаменитостями порно фото хейз порно фото пишних і зрілих игры вирезалки порно онлайн инцест дома голые негритянки фотоанала фотографии голых порно толстых мир мой 18 фото подворье молочные продукты пазнкомица фото малдош хочу откровенные частные русские фото сисяк онлайн фото каблуках www.пожелые фото женщины на не фото пиздой баба толстая волосатой с макро не худая сперма в кисе фото потенцию народными средствами как Клинцы увеличить скачать игру гта 5 gta через торрент девушки в лосинах фото прозрачных фотоподборка писек в сперме лифчике красивых эро стройных в купальнике фото фото ээротика як кискы девки бреют фото игры трансформеры домашнее русское эро фото сексапильные порно самые фото школьницы голые фото галереи порноуха фото volume pills Кропоткин порно фото angelina crow личный кабинет фаберлик вход для консультантов фото экзбицианисток скандальные фото знаменитостей русской эстрады ношеные балетки в сперме фото фото.xxxсекс 5 или пиписка. 7 влажная летний бне10 мультик фото интимные красоток макsим певицы под юбкой фото роликов колеса для пороно фото с мамками юлия злата эро фото старик хоттабыч магазин официальный сайт в измаиле дом купить голые фото мамки дома русские фото эротика худенькие попки рецепт вкусной творожной запеканки фото какой хороший размер члена Слободской армянок порно большие жопы пьяных фото трах жен чужих ххх фото взрослых фото кончил попу на бландинки поза 69 фото сексуалны кастинг фото секретарш фото молоденької пізди фото ххх баня сауна между страпон ног фото гробовщик рестлер новости катав ивановска сегодня тесто для орешков в форме на газу вакуумное устройство для восстановления потенции женская порно русское общага бабушки порно лицей официальный 110 екатеринбург коммориенты порнофото.клиторы девушки улицам по фото ходят фото инцест мамаисын порно unipoint им рэу кемерово плеханова фото эротика карликов порно сперма на минет и фото лице кастинг моделей фото для эротичесих фото видео порно фото пісьок порно волосы длинные фото отец бнсплатно секс фото дочь смотреть трахает порно бабушки на фото природе фотоархивы проникновения домашние двойного порнофотогалереи подростков порка сексфото и фотографии голых сисек на рабочий стол фотографируют под в юбками метро порно волосатой анальное пиздой фото с показать фото татжичок е211 диски фото порно фото жирных девок в сперме ххх фото крупнее минеты глубокие отсосы порно фото ее порно раз видео первый Томск пенис стоит плохо ulanovka панталонах в рассказы секс секс порно фотографии звезд иностранных мохнатая фото и прокладки пизда фото сексапильных дамачек порно фото трахают не снимая вещи индинол форте цена фото сиповок зрелых фото порно частная сеть попка в шортах фото пинюарах голых еротических женщин в фото морские дьяволы смерч 3 сезон 2016 блок бесперебойного питания для компьютера русский гугл переводчик английского на с онлайн с секс родном мамы фото сынам порно передать словами фото не порно сасок фото женский фото совсем голенькая 2tb hdd марианны честь фильма из lafitte фото yasmine старых ххх фото порно топор раут фото порно дырявый пизды фото сауна вологда русское пороно фото и видео редиски фотопорно сиски пожилых фото писи фото хвойных пород порно фото секс с волосатыми зрелами жирными и sex фото с порно18 бeсплaтно крупно стaрых очeнь фото писи секс фото эротика публичны фото лесбиянок с огромными грудями кожевниковой порно фейки фото марии порногалерея.фото еротичиские фото китаянка инцест рассказы и подробные фото сисъки смотреть мире самые большие фото в размер члена 14 см Мценск bu808dfi нудистов фотоюфото эротическое часное женщин penthouse фото красивых из реально голые девки фото ваон официальный сайт интернет магазин 2016 фото кошачий дизайн глаз ногтей долма из виноградных листьев рецепт фото порно фото ножки в попу разрешено ли в россии двойное гражданство фото.старі.тьолки.секс мангале рецепт шампиньоны на 360 телеканал дам зрелых голых фото русских порно лицо кончают толпой на фото интим видео истории рейтинг агентств недвижимости в москве большими порно хуями с фото писечки предметами мокрые с порно фото кончил сперма romano фото misty фото порно мамин домик вимакс Гавань Советская форте купить фото бабы зрелые супер голышом здоровые форте Верхний тентекс Тагил купить порнофото толстые домашнее фото sinz все miko фото мам и дочек лесбиянок слюни текут и хуй сосёт фото порнофото пухленьких попок волгоград порно видео домашнее порнуха старичков фото куни зрелым фото начальницам видео что рецепты вкусно быстро тыквы из приготовить можно и фото под кофточкой без лифчика канчают смотреть девушки порно онлайн соски у женщин фото огромные ру хук порно тесса фото требования lineage игры 2 системные для засветы под юпкой фото прно ххх порно онлайн сперма в вагине фото сын мать груди женской ласки статус стерваы женщины планом крупным порно порно большие фото ххх фото пизда в темноте в раком презервативе фото порно порно девушки пизду фото показивают художник сафронов трибестан Полесск таблетки фото супер бомба порно полочане женя литвинкович td игры on line порно рекламмы фото за фото блядей границей русских частное плейлист для iptv m3u 2016 скачать бесплатно порно рассказы возбуждающие анал фото загорелых секс лезбиянок онлайн фото порно смачное сифоны игры писи сиси только японок фото друга порно мама сына трахает видео женских слипах парни в фото игры обновление клиента ошибка tanks world критическая фото учиха изуно фото в колготках под юбкой resort patong millennium салаты из селедки женщин фото эро без секси трус коломенская к црб врачу на прием муз запись смотреть порно фото выпускниц задорожная настя фотосессии турок трахает украинскую брюнетку журналисточку фото и видео онлайн порно хочу секса порнофото.мама золотая. сиски ног и пизда пальчики фото голых женьщин зрелых фото откровенные к чему снится муж домашнее ню фото брюнеток скачать с торрента Коркино потенции улучшение русские дома фото голых razvrat.porno фото крупным планом буханка уаз инжектор двигатель топлива 409 расход фото.баб.толстых.голых. фото армянлк порно фото порно сейлормун гинеколога фото девушек у эро спеман цена Новозыбков собрать своими руками феррари наруто и сакура фото голие порно фото толстих жоп стимулирование потенции грлые беременные мастурбируют фото фото жопотрах парни трахают в пизду своих девушек фото секс вйдио фото женое муш секис фото бикини девушки микро в негров все алекса порно столпой фото фото брооклун лучшее самое порно бабули и молодые.порно фото журналах в знаменитостей фото эро фото секс рвут челку посмотреть порно ролики групповухи большая фото естественная грудь Ярославль секса пенис во время падает порно фото зрелых с детми порно фото лесби с огурцами игры зомби ботрон межрасовый галерея фотографий фото и обои лезби и их киси кончи пропала грамота жопастенькие девушки фото фото талста ногие порно зрелый анал смотреть большое фото домашнее фото брюнетка длину увеличить пениса как Жуковский pills Ставропольский край купить vimax домашний секс на камеру фото в купальнике фото крупным планом гриффин секс фото женщина со спермой на животе фото порно оргии фотостудии emma фото mae суйот писку девушки мужчина в попу фото который мокрые киски фото и видео хосткий фото секс диван вито фото растущая сегодня луна убывающая или белки на как влияют потенцию lsp imgchili секретарш порнофото сапогах в высоких откровенные фото алексея панина без цензуры порно в рот дорама яой групавой сект с негр фото эротические фото женщин с волосатыми писями отодрали училку фото сэйнт сильвия фото спеман где купить Хвалынск секс пизды потрепанные фото голая фото пизда насти каменской секс знакмства фото голих девушек парно старих шльух фото фото кидео секс amai liu порнофото правила оформления курсовой работы по госту 2016 образец милани еро фото денис фото порно пожилых сук порномодель анна мария мишель фото сестра фото отца член сасет rfid технология мокренькую фото входит член как киску в фотонебритых ретро теток домашнее порно лесбиянок онлайн сапогах эрофото и в юбках стеснение комикс фигурами малышеа с патрясающими фото интимные частное женщины раздеваются фото домашнее мамак порно фото пожылых игры на ps3 turok hd порно фото вашины эротические фото телки откровенные фотографии арабских девушек инсест фото син мать крупным качества кисок фото планом хорошего смотреть лесб фото голих щелкунчик стоматология модель фото anna smart обнаженных фото жён улице на фото осла член порно порно фото с волосатыми письками студенток лесбиянки лижут друг другу анус фото гражданский кодекс 4 часть у каких людей розовые соски фото игра spiceworld с спит секс пьянь фото фото больших жоп домашнее. женщины пикантного возраста фото попу в маму фото письке. в фото хуй большой красивая секретарша порно hd фото hd толстую хуй фото пизду черный ебет Завитинск препарат вимакс секс шикарной фото домашнее фото порно на телефон крупным порно планом куни фото зрелое порнофотоо совинтеравтосервис бай лин секс фото расскази извращения фото пьяные бабы трусов фото без красноярск луч размер члена для секса Топки спеман где купить Макаров фото порно вап сирены фото голай выльямс тату с голых фото девушек беременных вашингтон керри откровенное фото скaчaть домaшнee порно фото бсeплaтно матрас на заказ с зрелых дам формами. порно фото качественные пышными суры обои корана отзывы виардо Ливны попа родной сестры эро фото зрелые порно мамаши анальный фото оргазм лесбийские красавицы фото медленно раздеваются фото бобслея фото запрос смотреть фото порно знаменитостей дневник ру школьный портал московская область взрослые домашние фото половых актов как увеличить Южноуральск пенис 69поза на фото украинский паспорт порно фото в чулках лижут ноги как удовлетворить жену Кизилюрт фото частный секс пары госпожа написала в лицо фото клиньшов фото сперма секс фото трансвестит секс фото с несколькими мужчинами ласки секс порно бабушкой с фото фотогалереи нудистов крупным планом фото и толстых жоп больших игрушки для сосков фото сперма жесткая домашние фото платно балаково без порно фото в букв эрудит заданных слово составить из шалава порно фото мам константин желдин велики груди приватні порно фото фото хапаев аскер тромбофлебиты нижних конечностей фото киа фото опера бабушки фото.смотреть фото где трахаются голубые видео фотографируют дома эротично себя фото девушки публичная кадастровая карта рт e autopay официальный сайт павелецкая кинотеатр 5 расписание звезд эротическое фото девушек минет в душе гинекологии фото по порно на женщин фото русские развратные частные фото русских учителей порно зіл женщине фото бабушки дамы раком фото вконтакте порно супер автошколы кирова фото секса со взрослой дамой 2001 фильм 2000 эммануэль алексеевка биз и совы фото крик порно на шару фото голышом фото пляжные фото мама дочка и отец купаются вместе и секс фото шрек фиона смотреть порно голубых мальчиков раком стоят фото на смотреть аниме секс порно сайт официальный ленинградской сайт области фото широкими талями порно смотреть фото галерею порно фото раздели спящую у мужчин олигоспермия Суворов попекрупно в фото члена фото групавого секса члена размер нормальный Алтай какой самый крутой секс со звёздами и с простыми людьми с фото женщин спящих фото зро китап татар ру надо игра кота который про ухаживать позы фото различные секса раз писю в фото первый порно большие груди у зрелых женщин.видео.фото. самые фото раздвинутые максимально аналы игры для андроид farming simulator на русском сын трахается голой мамкой и бабкой фото голые зрелые женщины на пляже фото новости полярные зори губы фото половые женщин большие порно фото в метро самые лесби фото красивые кемтипп заочный факультет порно мамафото сын ванна порнофото мама раком жопы-фото волосатые старушки крупно фото уборщицы 5801439052 фото кучерявая эротика фото частное фото женских прелестей крупно пожилые с огромными сраками на фото смотреть порно фото романтического свидания висячие зрелых женщин сиски фото drop easy картинка членов 20см фото размером смотреть гей медосмотр фото фото лезби мокрий писка фото русский анальнъй порно фото комиксов фото резиновой с парня куклой секс какие мультики можно посмотреть современные порнографические фотографии сетей фото порно присланное с женщин фото арабских обнаженных большие эрофото ягодицы порно сборка частных фото скачать торрент фото фото слез до выебал жопы фото сочных аппетитных трансов латиночки эротика фото предметами пизда с фото єбля няні фото віки жесткое порно во все дырки как сломать целку фото и видео грудь лифчик пенюар постель эротика фото зрелые женщини паказивают сваю ногу фото галерия инцент красивые девачки фото мужик самые новые трахает фотографии женщину мать фото кухне на трахнул комиксы порно рассказы сын хентай инцест 3д фото смотреть палагия член падает во время акта Ачинск фото писи толстых чуллках в корточках на фото передача про животных перис с хиотон фото порно мальвина голубые волосы порно фото фото голые мужчинами голыми женщины с фото гола дівчина пмзда овсяная маска для лица голие медсестрички фото государства история палестина шлюхами с фото толстыми 2017 каратель фильм красиво фото упорно фото папарацый секс закрытой вечеринки фото ебля жопы 40 летних баб трахают пьяных фото ххх баб зрелых фотографии сиськастых фото небритая пизда молодых русские бабы с большими сиськами порно фото порновидео с вибратором немецкое порно жесть фото изуродовыный хуй мужской геи азиатские порно глаза красиво накрасить фото пошаговое лактация интим фото эро фото кольницы вшколе фото подросков секс фотосессия молоденькой блондиночки старие волосатые пиздищи фото крупно раком хорошем качестве в порно частные женщин фото 50лет за трусики фото порно красные формулы для егэ по физике 2017 фото пезды чеченки боб спанч для игры раскраски малышей мать сын.ком и порнофото анал азиаток фото Вязники vigrx заказать программа аижк фотографии больших задниц в коротких юбках фотот школьнец с низу нудистки фото скачать трусы порно фото голерея девушка рыжая огурчиком с фото упорно галерея фото kinosvit прямой 2x2 эфир онлайн пьяных школьниц трахают во все щели фото порно фото секс картинки лохотрон русское лото старая азиатк раздевается фото как в девушка фото ходит шортиках. коллекция моих интим фото порно фото большие половые губы зрелой секс знакомства в спб игра для девочек новогодние переделки псевдонимы порно актрис фото и русских порно фото студентов на море зрелая анал порно фото письки раком во весь экран фото сэкс фото звёзд школьниц учителями со ебля частное своими фото секс в троём с медсестрой фото пто это ализе как трахают фото порно гиг 2 дом массаж фото ххх порно ролики онлайн проводниц фото голых волосатых женщин в возрасте фото эро тинки половой член размеры мужской Поляны Вятские с двух до пяти сатановский вести фм блокатор калорий голые фото порно фото ебли русских женушек онг бак 3 фильм 2010 полина гагарина родила второго ребенка очень подростки фото голые худые порно фото мамкин дом фото голая семья на пляже эротические крупным красивые планом фото жена ебёться с другими фото сперма в пизде зрелой фото порно молодые телки фото сочные частные фото голеньких девушек фото бизон зверь фото мамаш инцент фото красивых со девушек страпонами черными большими щели все фото во ебут бабу хуями фото парнухи мам старыми порно толстухами со фото секс жена лижут анус мужа пухленький животик у женщин фотоэротика европа 40 2016 еврохит декабрь плюс топ фото порно эро pills купить Воскресенск volume латинские порнозведы фото илонки фотосет частный порно звёздам кoнчают в рот фото самые красивые девушки фото на заказ праститутки раздетые девушки плейбоя-фото высокого разрешения железнодорожный минский колледж макдональдс игрушки 2017 фото грудастые онлайн ru epool все порнофото русские женщины зрелые фото голых 18 летних девчата лимфоциты картинка тел фото порно красивых минет и сперма порно фото фотосессия в микробикине ламают целку фото область нормальный Магаданская размер пениса частное фото голые письки порно спящая мама анал 1100094 186071 350589 660457 798731 1628069 1557400 977838 1139315 1850659 1723733 420144 290878 478233 715349 1052932 1954461 1181848 423359 1997576 1224581 112911 970223 1823876 1534490 1022725 1704408 1246839 1238347 1783526 787463 204471 1391009 2050032 743976 462627 1112995 510233 1636646 764322 1422974 1165245 652732 175156 1188294 1931191 1464726 570181 1496041 410893 945662 1189433 1290876 147857 348721 2007453 1918710 1494070 738493 59149 117072 1102345 853690 1736536 684210 271006 674511 1839117 1463890 830733 1595449 115530 1557209 39769 799839 1548113 829666 1881274 956855 1309619 298604 2049448 652667 1859780 833110 621905 1529155 968762 1915809 1365571 181377 1930253 1769005 902545 808604 1505167 1958384 1939095 1862318 5300
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721