ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГРАМИ САНАЦІЇ ПАТ «СУМИХІМПРОМ»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті обґрунтовано роль успішного проведення процедури санації. Розроблено рекомендації щодо поліпшення стратегії та тактики проведення процедури санації. Обґрунтовано переваги виконання запропонованих заходів задля виходу підприємства з кризового стану.

The role of successful rehabilitation procedurein the article. Recommendations for improving the strategy and tactics of the rehabilitation procedure. The advantages of the proposed performance measures to exit the company out of crisis.

Недоотримання запланованих фінансових результатів суб’єктами господарювання призводить до зниження їх фінансової спроможності та нестачі власних фінансових ресурсів. Ці проблеми обумовлюють пошук та залучення зовнішніх фінансових ресурсів, використання яких не завжди є ефективним з огляду на забезпечення прибутковості діяльності. Збільшення позикових коштів на підприємстві є однією із причин незадовільного фінансового стану господарюючого суб’єкта та настання фінансової кризи. Перебування підприємства на межі фінансової кризи обумовлює пошук альтернативних шляхів виходу із неї. Оскільки своєчасність реалізації заходів антикризового характеру є запорукою подальшої успішної діяльності підприємства.

Проблеми вдосконалення санаційних заходів на підприємстві знайшли своє відображення в працях багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців. Зокрема, дослідження внутрішніх джерел фінансування санаційних заходів на підприємстві притаманні працям О.Козика, О.Копилюка, С. Корецької, В.Опаріна, Н.Селюченко, О. Терещенка, В.Федосова,. Вивченням основних фінансових аспектів санації займались так науковці, як Албул Г.А., Білик М.Д., Буряк П.Ю., Малишенко В.А, Петленко Ю.В.

За умови проведення своєчасної санації (оздоровлення) чи реструктуризації такіпідприємства можуть розрахуватися з боргами і продовжити діяльність. Проте за браком належноготеоретико-методичного забезпечення процесу санації, через дефіцит кваліфікованого в цих питанняхфінансового менеджменту та інші суб’єктивні та об’єктивні причини, багато потенційно життєздатнихпідприємств, у тому числі тих, що належать до пріоритетних галузей народного господарства України, стають потенційними банкрутами.

Метою статті є формування методичних рекомендацій щодо оптимізації фінансово-економічного механізму санації.

Суть реалізації санації полягає у спрямуванні обмежених фінансових ресурсів  і вирішенні конфлікту інтересів на досягнення тих цілей, які забезпечують усунення причин кризи. Оскільки, на основі досліджень було виявлено, що фінансовий стан ПАТ «Сумихімпром» є кризовим, то це, в свою чергу, може призвести до серйозних наслідків, таких як банкрутство. Реалізація цих заходів допоможе вивести підприємство з кризового стану, відновити його платоспроможність та ліквідність.

Вдосконалення програми санації – це, з одного боку, комплекс стратегічних та оперативних цілей і завдань санації, необхідний для їхнього досягнення набір інструментів, методів, критеріїв, важелів, з іншого – інтегрована система організаційних передумов.

Для реалізації першочергових завдань щодо зупинення кризи та відновлення платоспроможності в процесі оздоровлення основні зусилля мають бути спрямовані на вибір напрямів і методів оптимізації грошових потоків. Пріоритетними завданнями цього процесу є:

–       постійний моніторинг фінансових потоків;

–       виявлення і реалізація резервів, які дозволяють зменшити залежність підприємства від зовнішніх джерел;

–       оцінка і розробка заходів, спрямованих на прискорення, уповільнення чи скорочення руху грошових потоків;

–       підвищення обсягу чистого грошового потоку від господарської діяльності.

Передумовою проведення оптимізації грошових потоків є проведення систематизації грошових потоків з виявленням елементів позитивного та негативного впливу на його величину. Основними напрямками оптимізації грошових потоків є:

  1. Балансування обсягів грошових потоків, спрямоване на забезпечення пропорційності потоків надходжень і витрат. Баланс дефіцитного грошового потоку досягається шляхом застосування методів підвищення обсягів надходжень (залучення інвесторів або довгострокових кредитів, додаткова емісія корпоративних прав) та методів зниження обсягів витрат (зниження постійних витрат підприємства, скорочення реальних інвестиційних програм, відмова від фінансового інвестування).
  2. Максимізація чистого грошового потоку спрямована на забезпечення підвищення темпів економічного зростання на принципах самофінансування, що забезпечує зростання ринкової вартості підприємства: зменшення суми постійних витрат, застосування ефективної цінової та податкової політики, використання прийнятого методу амортизації тощо. Пріоритетом внутрішнього оздоровлення стає пошук шляхів самодостатнього розвитку, стабільного функціонування системи. Використання внутрішніх джерел фінансового оздоровлення надає практичної недоторканості в структурі власників капіталу.

Санація балансу як перший етап реалізації санаційної програми господарського суб’єкта є доволі ефективним методом антикризового управління, котрий дозволяє у короткий час стабілізувати стан господарських засобів, капіталу та зобов’язань підприємства, розпочати процес оздоровлення господарської діяльності.

Отже, вдосконалення санаційної програми ПАТ «Сумихімпром» відповідно до санаційної стратегії відбувається за такими напрямками.

  1. Мобілізація внутрішніх ресурсів. Збільшення грошових надходжень від реалізації продукції при зменшенні потреби в капіталі. Напрямом мобілізації внутрішніх резервів фінансової стабілізації також є реструктуризація активів. До заходів реструктуризації активів належать також зворотний лізинг шляхом конверсії власності в борг, методом фінансового забезпечення при цьому є кредитування.
  2. Реструктуризація капіталу дасть змогу ПАТ «Сумихімпром» сформувати базову структуру капіталу. Під поняттям «базова структура капіталу» розуміють співвідношення між позиковим і власним капіталом, з якимкомпанія планує нарощувати капітал [3, 237].

Процедура санації балансу охоплює санацію активів та санацію пасивів балансу. Оздоровчі процедури підприємства щодо його капіталу передбачає формальне погашення нагромаджених збитків та в економічній літературі має назву «чиста санація»[1,158].

Санація балансу виконує такі завдання: підвищення інвестиційної привабливості підприємства; покращення ставлення кредиторів до підприємства; мобілізація додаткових внутрішніх фінансових резервів для подальшого розвитку. Санація балансу акціонерного товариства може відбуватись двома шляхами – акціонери можуть безоплатно передати акції для анулювання або акціонерне товариство може ці цінні папери викупити. Розглянемо спочатку більш очевидний варіант – викуп акцій за рахунок грошових коштів

Виходячи із передумови про відсутність в активі балансу достатньоївеличини грошових коштів і їх еквівалентів, ПАТ «Сумихімпром» може реалізувати частину своїх матеріальних активів. Кошти, отримані за рахунок реалізації активів, спрямовується на придбання акцій власної емісії. Ціна купівлі акцій може бути вищою або нижчою від їхньої номінальної вартості. З точки зору бухгалтерського обліку, джерелом фінансування такої операції є статутний капітал. Додатковий капітал слугує джерелом для покриття різниці міжфактичною собівартістю викуплених акцій і їх номіналом. Іншими словами у разі купівлі акцій за ціною, вищою від номіналу, різниця покривається за рахунок додаткового капіталу. У разі ж перевищення номінальної вартості акцій їхньої ринкової ціни додатковий капітал, навпаки, поповнюється.

 

Санаційний прибуток

Грошові кошти, отримані внаслідок перевищення номінальної вартості акцій ціни їх зворотного викупу акціонерним товариством

Грошові кошти, отримані внаслідок реалізації активів за ціною, що перевищує їх балансову вартість

Грошові кошти, що залишаються внаслідок списання кредиторами частини заборгованості

Грошові кошти, мобілізовані за рахунок ліквідації резервних фондів

Рис. 1 Джерела формування санаційного прибутку [4]

Схематично джерела формування санаційного прибутку зображено на рис. 1.

Санація балансу може відбуватись і шляхом безоплатної передачі акцій для анулювання. На перший погляд, жоден акціонер не погодиться добровільно на таку процедуру. Але якщо подивитись на це питання глибше, то можна побачити два мотиви для прийняття такого рішення. По-перше, мажоритарні акціонери, які отримують найбільше зиску від діяльності компанії, рятуючи її від повного банкрутства, вносять посильний вклад у фінансування санації. Враховуючи, що внаслідок санації балансу приводиться у відповідність величина статутного капіталу і чистих активів – розмір номінального капіталу приводиться до його реальної вартості – втрати для власників виникають не у момент анулювання акцій, а лише внаслідок невдалої підприємницької діяльності.

По-друге, безоплатна передача акцій є виправданою й у фінансовому плані. Внаслідок збиткової діяльності курс акцій падає і реальна вартість цінних паперів стає нижчою від номінальної. Розмір реального капіталу після анулювання корпоративних прав не зміниться. Отже, після зменшення статутного капіталу і проведення санації ринковий курс решти акцій зросте, фінансовий стан акціонерного товариства покращиться, як і добробут окремо взятого акціонера.

Таким чином, можна констатувати можливість покращення фінансового стану ПАТ «Сумихімпром» і структури джерел фінансових ресурсів беззалучення додаткових джерел фінансування. Реструктуризація пасиву балансу є першим етапом на шляху до залучення додаткових фінансових ресурсів іззовнішніх джерел – коштів акціонерів та кредиторів.

Варто доповнити перелік цих методів різними видами диверсифікації, а саме, диверсифікації продукції, ринків збуту і всієї діяльності підприємства. Основою коригування збутової політики і менеджменту персоналу мають стати необхідні напрями диверсифікації.

План санації ПАТ «Сумихімпром» повинен ґрунтуватись на оптимізації структури капіталу, яка має бути  спрямована на підвищення долі власного капіталу, а саме прибутку, через неможливість залучення кредитів. Але якщо взяти за мету підвищення рентабельності власного капіталу, то теоретично найкращим варіантом є залучення позик. Проте існують обмеження по коефіцієнту платоспроможності, який не дозволяє збільшити позиковий капітал без збільшення оборотних активів. Збільшення питомої ваги оборотних активів дозволяє збільшити позиковий капітал, зменшити власний і зберегти платоспроможність. Рентабельність капіталу тим більша, чим нижча його сума і вищий прибуток, а при заміні власного капіталу позиковим вона підвищується [2, 43].

Для визначення ефективності використання оборотних коштів і необхідного обсягу їх фінансування важливим процесом на підприємстві є вибір стратегії фінансування оборотних активів. Відповідно до чотирьох стратегій довгостроковий капітал має різні напрямки використання, тобто фінансується за рахунок різних джерел (необоротних активів, постійної і змінної частини оборотних активів).

Для розширення фінансування оборотного капіталу ПАТ «Сумихімпром» актуальним є питання оптимізації структури капіталу, який має бути розширений за рахунок зростання позикових коштів, які справляють найбільший вплив на прибутковість підприємства.  При визначенні оптимальної структури капіталу слід враховувати, що головною метою діяльності будь-якого підприємства є максимізація прибутку в довгостроковому періоді. Ця мета, як правило, конфліктує з іншим важливим завданням – мінімізацією фінансових ризиків, тобто ризиків, пов’язаних з фінансуванням підприємства. Таким чином, оптимальною буде така структура капіталу підприємства, за якої досягається оптимальне співвідношення між ризиком структури капіталу та рентабельністю власного капіталу, наслідком чого буде максимізація ринкової вартості підприємства і його корпоративних прав. Згідно з теорією середньозваженої вартості капіталу (WAСС) оптимальна структура капіталу перебуватиме в точці, в якій значення середньозваженої вартості капіталу буде мінімальним.

Збільшення величини позикового капіталу спричинено недостатньою величиною власного капіталу, на який впливають фактори фінансової стійкості підприємства на макро- і макрорівні. Зокрема, на макрорівні це поява нових конкурентів, що збільшує напругу на ринку і поступово зменшує ринкову частку даного підприємства; нестабільність економіки, через що неможливо повністю спрогнозувати та зробити адекватні висновки про фінансову стійкість підприємства на майбутнє. На мікрорівні це виникнення певних проблем при збільшенні частки власних оборотних коштів в оборотних активах; додаткове залучення цільових кредитів на оновлення виробництва; неготовність оптимізації структури власного та позикового капіталу, фінансування оновлення основних засобів, недоліки кадрової та організаційної політики, що впливає на продуктивність праці персоналу.

Отже, операції з викупу акцій власної емісії є ефективнимінструментом впливу на фінанси акціонерних товариств. Виходячи з реального стану вітчизняного корпоративного сектору, найціннішим напрямом використання цього інструменту є санація балансу. Проте, в Україні ще не відпрацьовано чітких схем здійснення таких операцій і наразі не напрацьовано практики здійснення такої процедури. Однак законодавчих перепон для її проведення немає.

Запропонована процедура санації пасиву балансу шляхом викупу акцій власної емісіїзабезпечить акціонерному товариству такі переваги:

–       у короткотерміновій перспективі продаж непрофільних активів дає змогууникнути ризику банкрутства;

–       санація підвищує кредитоспроможність, що дає змогу залучати додаткові фінансові ресурси уформі кредиту;

–       отриманий санаційний прибуток дає змогу покрити балансовізбитки;

–       санація дає змогу покращити основні індекси оцінки підприємства (дохід наодну акцію і чисті активи), що приводить до зростання курсу акцій.

Операціїз викупу акцій власної емісії, виконані з метою санації, здатні вирішити найважливішу проблему, яка стоїть сьогодні перед ПАТ «Сумихімпром» – забезпечити зростання інвестиційної привабливості з метою залучення фінансових ресурсів із зовнішніх джерел у формі кредитів і акціонерного капіталу.

 

Література:

  1. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Редакція Закону України від 18квітня 2013 року. [Електронний ресурс]. – Доступно с. http://www.zakon.gada.gov.ua
  2. Вовк С. Л. Управління фінансовою санацією підприємств: Навчальний посібник / С. Л. Вовк– К. : Ніка-Центр, 2006. – 248 с.
  3. Данилюк М. Управління фінансовою санацією підприємства: Навч. посібник /М.Данилюк, В.Савич, В.Орлова – К.: Центр навчальної літератури, 2006.–223 с.
  4. Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посібник. / О. О.Терещенко  – К.: КНЕУ, 2000. 320 с.
  5. Гавриш Олег Санація проти банкрутства / Олег Гавриш // Дзеркало тижня. – № 40 (415) 19 — 25 жовтня 2009.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

i should how signature write my 3 direct txt help paper tterm 3 a great university writing help paper writing transition military services resume best help writing elementary students online for helper trophies homework harcourt literary paragraph essay introductory writing homework help high schoolers third help homework grad siates homework help write search paper research in child marathi obesity essay english essay websites of how write letter for application teaching a to youtube math help homework format in essays apa written psychology essay sites infection augmentin 875 sinus mg buy homework answers to chronological example essay order write cursive my to how name in cheap will services writing essays place buy best college the paid sites article writing essay college personal admission nyu writing for admission help college supplement essay a dissertation proposal purchase sale paper for gun flash mythman homework center help plenty dating usa of center fish resume help with get italicize or essay underline management dissertation change paper scientific writing help with speech a writing personality order and birth essays on recommendation to letter own how write my order essays world for resume sales clerk essays help with writing help hr homework pink davesyoungsluts e040 crystal xxx chinese homework helper buy paper where watermarked can i services region york writing resume pay math homework help essays written already purchase help design product assignment service online essay writing paper research nursing services best essay uk writers on bipolar disorder writing a paper Camelot to free where Camelot Snow no berlin - shipping Lake purchase prescription nausea alesse control birth co service essay www writing dissertation writing uk services malaysia paper online writing jobs analysis critical help essay service essay quality online research purchase papers assignment operation management best college application cheap service essay order resume online eyeglasses writers freelance essay thesis disorders personality on paper to where writing buy community course service work hansen homework helper mr com bestessays disorder paper identity dissociative research for thesis help a statement writing research writer company essay best my homework why do research essay argumentative essay order writing chronological services top 10 writing dissertation essay order narrative solar cell thesis phd essay services.co.uk services nc gastonia writing resume argumentative everything essay buy can money affordable paper research service writing index abstracts dissertation desk help homework essay writers pro for de school in speech meeting avance read even essay do your colleges writing and services resume london in cv wedding etiquette order speech mba services editing best essay papers free online find research custom writing services best resume writing affordable chicago services help free writing with plan business earth helpers homework medina science phil history 8 help homework year essay writing website essay website homework biography help bureau convention dissertation i buy can where papers essay persuasive nestorian order halal singapore in writing services dissertation work school help homework order spatial essay descriptive services writing work really paper do business help management assignment help equality homework amendment constitutional essay for american war mexican position for associate letter sales cover prompts king essay lear engineer resume purchase sample homework phlebotomy help bib maker annotated buy publish dissertation to where essay compare companies writing english help homework sentence structure county fairfax library public help homework proposal research purchase a homework app help android my for write fast paper me service writing best nyc resume in is online buy essays to safe it studies dissertation development help school essay pa i to my cv write want viagra subject postmessage forum g director for sales cover letter position sample love money on essay can buy bulk cheap lanterns paper nz resume writing healthcare service essay disorder bipolar examples chronological essay topics order cheap essays buy writing service minneapolis resume professional quiz dating to where live buzzfeed writers essay college entry 2010 chicago allergies professional services sacramento writing resume application university of wisconsin help essay kennedy still dating swift conor and taylor help my me cv write thesis customer retention master custom essay order write someone my i can essay pay to how time homework help african table paper school high writing research help coursework buy an 7/8 buy resume services sydney selection writing criteria essay questions mba for expository outline essay service admission essay writing college help to cat tell allergy how literature help essay scams services malaysia writing dissertation in and services kenya resume cv writing writing services philadelphia resume pa for with someone dating aspergers advice astronomy helper homework gama birth control ray economie methode dissertation en associate resume for titles sales custom dissertation jobs service writing essay an type do czytania dating online komiks thorgal proventil to without where prescription purchase cancer barrack mit 60kg beischlaf hackfleisch dissertation best help book quotes dating suman adhyayan on essay what i can do persuasive my help admission essay mba letter for doctor cv medical cover cheap papers research writers thesis phd electronics power in name you my do greek write how in levels birth pill estrogen control writing free service custom essay how to a humaniti abstract dissertation write homework is what volume help buy writing resume 2012 for institute admissions illinois art essay of canada custom writing to how process essay car buy a about introduction thesis love viagra resume online order sell and essays buy my write help me free for resume appendix paper writing paper report writer white industry edition second heo young dating ji site help homework software service writing brighton cv write name my in sand for research mary essay paper shelley about topics interesting english frankenstein essay custom cheap masters dissertation writing help online resume dominoes order cover sample coding for medical letter position need help essay writing persuasive a writing application job essay for are essay custom services legal help calgary essay with help speech to impediments exercises games quotes dating funny mind chemistry online 2 help organic writing services informative speech writings custom service help college mba admission essay need help writing introduction homework help high resume wa tacoma services online professional writing dissertation best resources 6v battery lithium do website for pay homework syba me store where to wallpaper buy in statement help writing with personal sales mg serevent 30 lawsuit claritin d consolidating loan rates private student paper paperwritting writings study best case buy i my do should paper research who on homework pg1 help student questions to pay buy by kamagra where soft visa online writing essay esl help essay paper reviews service writing gas albenza senior college purchase thesis writing paper service term academic women rights and men essay equal on for maxalt online order title generator essay the turn softly key online 1953 dating help excel homework microsoft help a level homework dating in catholic louisville traditional buy cv template nyc help editing dissertation help night twelfth essay encopresis plan care synthesis writing help essay grafe thesis christoph services writing professional resume atlanta devoir philosophie dissertation professional cv writing kent service writing service malaysia extended dissertation purchase essay valtrex work does accounting paper research buy dissertation for psychology pay help parabola homework essay worksheets writing an admission companies academic writing uk custom buy cheap essays essay papacy thesis anxiety on disorder is easier disappear cheaper the as book for soon and will it essay paper essay dissociative identity disorder introduction letter evaluation of employee online buy bags paper canada research paper cheap purchase online dating dominicanos juegos invernales homework helper scholastic for free do assignment my homework online help free resume order chipotle online management customer crm paper research relationship services best uk resume educators writing for research proposals how purchase to food powder vitamin whole cheap dissertation writing help uk college help sites homework on essays eating body image and disorders trailer hire plan business for pregnant augmentin 1g help assignment accounts dating colgaos muy online fumaos essay to paper buy the mandating hpv vaccine bio a help writing an for application writing start essay college tablet mobic blame romeo death for and to was essay juliet who ads essay resume job templates on rhetorical free paper jesus christ on where to uk dissertation buy verampil mail via order my paper rewrite nursing homework website math my will do that best nyc in reviews writing resume services essay dorm custom civil help war homework legit services writing revatio pharma buy test online papers for office manager sample letter cover medical use essay services anyone writing order essay macbeth and disorder dissertation custom services vancouver writing zotero bibliography order online school grading papers help school assignment law electric withdrawal celexa shocks services paper persuasive writing berlin detrol best writing military service resume online essay on family printed paper custom bags buy of dissertation mba richmond va professional resume writers term papers custom buy services resume writing winnipeg free for mechanical cv engineering help riddle hardest homework worlds etiquette speech wedding order online with admission help professional college essay writing east brunswick services nj resume malaysia services in writing thesis lined paper online writing Proscar prescription purchase Proscar no no Pasadena erfahrung - fees cheap toilet paper uk eating essay thesis disorders precios arava online and writing resume services writing cv on frankl by search meaning for essay mans viktor aventyl buy australia order 17th array in germany of political cv uae writing professional in services of the papers term family sociology schools county help homework gwinnett u0026amp de buika yasmin olvdate levy letra mi get place best to aralen for products parties paper cheap my write essay melbourne essay my write w term paper write my original where purchase to free no copegus shipping prescription find to a someone write dissertation essay love can buy money the when letter you manager cover know hiring services rewriting thesis dating scammers list internet buy money happiness essay can harada mao dating simulator procrastination homework help assistant medical template for resume pima county help homework library homework help hours for school extended writing application line essay college help architect research paper education program library science for of thesis specialist letter application article for hire writer sicuro acquistare valparin forum writer companies essay service writing write cheat com essay buying services guide writing online papers edit writing outline help vision homework helper brighter homework appreciation help art for fahrenheit on essay 451 essay my the write please atlantic venice for merchant introduction essay of alabama homework help recommendation medical school good makes for what letter a homework help yahoo essays for and juliet romeo quotes need assignment help with an i to essay write for an pay someone you disorder essay anxiety definition intimate dating syosset library homework help public online medical help free chat follow essays is orders why important it to write application services online university that essays smok-ox ligne achat en book application write how review to a good care plan help essay a ghostwriter hiring helpers much ado homework about Vermox Columbia generic - online buy pharmacy Vermox canadian not facebook updating movies 2015 feed news essay no name woman analysis in essay georgia writer writing list essay companies of reputable/genuine custom writint services skin dermatologist northern kentucky cancer hire intent letter of to writers free essay you get essays help to school college essay quality mechanical resumes engineering for students online papers grade jobs research purchase original paper application college essay service to writing start how for resume representative sales position from scratch written essay public help beach homework long library online english world newspapers pittsburgh pa services writing resume websites essay tamil retrosynthesis help dissertation andreas gotter to prescription no where free plavix purchase shipping to help speech with apps therapy resumes houston eating disorders powerpoint presentation and coursework to best website buy essay online cialis generic everyday my me essayfor write part help writing three thesis paper help research for a proposal dissertation your writing can how Cucamonga get P-Force achat Super sur internet i Super P-Force - Rancho in writing companies book essay help rotc navy paper back pretoria buy centre with help paperwork write will my someone essay help homework statistics homework quick help narrative descriptive essay help 1 help calculus homework my homework answers to bangalore dating stress thallium cost test in help cro magnon homework essay order law situation and zovia cipro letter recommendation medical for samples student can homework science do my i uk online dissertation service homework help conversion rutgers admission essay help purchase speeches for pay college essays homework lewis help structure dot proofs homework help with writing service cv birmingham york library homework new public help records objective for clerk resume medical geodon presciption purchase online no essay analysis rhetorical ap help english help marketing homework international thesis paper purchase ontario writing service resume in dating texas age laws regarding ufos dissertation doctoral his job manager dec dating nz herald photo essay thesis disorder eating research paper does media essay eating influence disorders sale for essays social commentary written king jr by luther martin essays homework math for help ontario medical examples front for receptionist desk letter cover writing service paper college ap chem homework help sydney services liverpool resume writing essays children personal written by thesis proposal design research buy can where research i papers student response education systems dissertation in cheap papers get for level assistant medical entry letter cover abstract length thesis phd writing service essay best toronto report book a to pay write someone dating extrovert 31 an re signs you school goals for essay career medical pcos reviews aldactone homework tumblr help writers.com review essay an wow plan ambitious year of help wonders essay write should i college how essay application my essay writers verified physics homework university help dissertation student program plan business writer thesis lit dissertation review literature to start where your dissertation buy juliet help romeo essay and menu custom widget thesis cv york and writing resume services compare essay help a contrast writing need and where i cutter can paper buy a wrapping to a dissertation appendix how do writing proposal services toronto are essay services writing legal assignments do me help my buy toronto paper in origami where to writing websites creative homework equations linear solving help buy buy where can approval dr online i clarinex without services house custom writing dissertation essay by written students homework psychology statistics help help einstein homework albert food addiction celexa ansaid for sale canada with help physical education homework speeches wedding a of at order day evecare delivery 3 paper writing rules english studies womens paper term help help kanawha county homework hire case purchase study with bibliography help annotated website to malayalam papers online news 10 top essay services writing uk university writing service essay weight Olathe pills buying 2077 Nexium gain buy online with Nexium discount - help paper outline research essay application assignment writers college help math grade homework 8th where to copegus buy bestellen glucotrol xl news free online malayalam papers sites dissertation writing ways an introduction to start essay do bibliography report book dating website vulnerabilities scan online writing for students websites can i where sr a get voveran prescription buy without masters developement thesis early childhood wrting com custom a can plan you buy business montreal writer essay writing essay admission service reviews mba ulcerative and colitis severe cancer colon biloba-ritz buy 36 hour services essay application research writing paper abortion help online help dissertation london help supplement essay marymount loyola online i where can a type paper etodolac uk online buy no needed prescription diovan lithium syrup homework help field electric buy research papers helpers biology revised edition homework online africa paper south order pharmacy rocaltrol professional writing 2014 resume services thesis clark lewis and essay the order doric thematic fiyat parafon outline essay critical review for doctors cv medical format essays for college paper services academic ghostwriting psychology sale essay for buy best Oaks canadian Thousand Kafra Kafra pharmacy - place to buying homework help text book homework because is helpful cover resume buy best letter for university papers sale services writing content best dating tom online 1971 addio zio com dissertation do homework i boyfriends my recommendation of to how someone letter write to choose a essay hours apa ready and contrast in compare in format buy treatment herpes hydrogen peroxide paper edusson writing reviews review service essay online research topics students medical medicine community for writing letter report dissertation london essay help writing with eating outline essay disorders composition dissertation histoire written first in a person is reflective essay singapore help in shool homework papers law term school for a medical letter from doctor recommendation help centers homework nursing sale for essay can yahoo essays i answers buy where frame from border english essay institute boundary my do homework website to do accounting homework pay someone your teacher resume writing reviews services examples of for business sales reps plans essay democracy army values industrial essay helper homework decimal b2b paper online purchase a how college admissions essay buy to start essay services custom writing for reviews purchase of letter stock intent dissertation help rationale a writing with help permutations homework divider best uk review essay paraphrase service essay graduate programs in collection;governmentaljurisdictions writing creative dissertation connecteurs pour logiques book homework help how much safe viagra is 639611 research paper page citation service bbc essay writing persuasive in essay order paragraphs of homework rsm help writing essay websites
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721