ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГРАМИ САНАЦІЇ ПАТ «СУМИХІМПРОМ»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті обґрунтовано роль успішного проведення процедури санації. Розроблено рекомендації щодо поліпшення стратегії та тактики проведення процедури санації. Обґрунтовано переваги виконання запропонованих заходів задля виходу підприємства з кризового стану.

The role of successful rehabilitation procedurein the article. Recommendations for improving the strategy and tactics of the rehabilitation procedure. The advantages of the proposed performance measures to exit the company out of crisis.

Недоотримання запланованих фінансових результатів суб’єктами господарювання призводить до зниження їх фінансової спроможності та нестачі власних фінансових ресурсів. Ці проблеми обумовлюють пошук та залучення зовнішніх фінансових ресурсів, використання яких не завжди є ефективним з огляду на забезпечення прибутковості діяльності. Збільшення позикових коштів на підприємстві є однією із причин незадовільного фінансового стану господарюючого суб’єкта та настання фінансової кризи. Перебування підприємства на межі фінансової кризи обумовлює пошук альтернативних шляхів виходу із неї. Оскільки своєчасність реалізації заходів антикризового характеру є запорукою подальшої успішної діяльності підприємства.

Проблеми вдосконалення санаційних заходів на підприємстві знайшли своє відображення в працях багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців. Зокрема, дослідження внутрішніх джерел фінансування санаційних заходів на підприємстві притаманні працям О.Козика, О.Копилюка, С. Корецької, В.Опаріна, Н.Селюченко, О. Терещенка, В.Федосова,. Вивченням основних фінансових аспектів санації займались так науковці, як Албул Г.А., Білик М.Д., Буряк П.Ю., Малишенко В.А, Петленко Ю.В.

За умови проведення своєчасної санації (оздоровлення) чи реструктуризації такіпідприємства можуть розрахуватися з боргами і продовжити діяльність. Проте за браком належноготеоретико-методичного забезпечення процесу санації, через дефіцит кваліфікованого в цих питанняхфінансового менеджменту та інші суб’єктивні та об’єктивні причини, багато потенційно життєздатнихпідприємств, у тому числі тих, що належать до пріоритетних галузей народного господарства України, стають потенційними банкрутами.

Метою статті є формування методичних рекомендацій щодо оптимізації фінансово-економічного механізму санації.

Суть реалізації санації полягає у спрямуванні обмежених фінансових ресурсів  і вирішенні конфлікту інтересів на досягнення тих цілей, які забезпечують усунення причин кризи. Оскільки, на основі досліджень було виявлено, що фінансовий стан ПАТ «Сумихімпром» є кризовим, то це, в свою чергу, може призвести до серйозних наслідків, таких як банкрутство. Реалізація цих заходів допоможе вивести підприємство з кризового стану, відновити його платоспроможність та ліквідність.

Вдосконалення програми санації – це, з одного боку, комплекс стратегічних та оперативних цілей і завдань санації, необхідний для їхнього досягнення набір інструментів, методів, критеріїв, важелів, з іншого – інтегрована система організаційних передумов.

Для реалізації першочергових завдань щодо зупинення кризи та відновлення платоспроможності в процесі оздоровлення основні зусилля мають бути спрямовані на вибір напрямів і методів оптимізації грошових потоків. Пріоритетними завданнями цього процесу є:

–       постійний моніторинг фінансових потоків;

–       виявлення і реалізація резервів, які дозволяють зменшити залежність підприємства від зовнішніх джерел;

–       оцінка і розробка заходів, спрямованих на прискорення, уповільнення чи скорочення руху грошових потоків;

–       підвищення обсягу чистого грошового потоку від господарської діяльності.

Передумовою проведення оптимізації грошових потоків є проведення систематизації грошових потоків з виявленням елементів позитивного та негативного впливу на його величину. Основними напрямками оптимізації грошових потоків є:

  1. Балансування обсягів грошових потоків, спрямоване на забезпечення пропорційності потоків надходжень і витрат. Баланс дефіцитного грошового потоку досягається шляхом застосування методів підвищення обсягів надходжень (залучення інвесторів або довгострокових кредитів, додаткова емісія корпоративних прав) та методів зниження обсягів витрат (зниження постійних витрат підприємства, скорочення реальних інвестиційних програм, відмова від фінансового інвестування).
  2. Максимізація чистого грошового потоку спрямована на забезпечення підвищення темпів економічного зростання на принципах самофінансування, що забезпечує зростання ринкової вартості підприємства: зменшення суми постійних витрат, застосування ефективної цінової та податкової політики, використання прийнятого методу амортизації тощо. Пріоритетом внутрішнього оздоровлення стає пошук шляхів самодостатнього розвитку, стабільного функціонування системи. Використання внутрішніх джерел фінансового оздоровлення надає практичної недоторканості в структурі власників капіталу.

Санація балансу як перший етап реалізації санаційної програми господарського суб’єкта є доволі ефективним методом антикризового управління, котрий дозволяє у короткий час стабілізувати стан господарських засобів, капіталу та зобов’язань підприємства, розпочати процес оздоровлення господарської діяльності.

Отже, вдосконалення санаційної програми ПАТ «Сумихімпром» відповідно до санаційної стратегії відбувається за такими напрямками.

  1. Мобілізація внутрішніх ресурсів. Збільшення грошових надходжень від реалізації продукції при зменшенні потреби в капіталі. Напрямом мобілізації внутрішніх резервів фінансової стабілізації також є реструктуризація активів. До заходів реструктуризації активів належать також зворотний лізинг шляхом конверсії власності в борг, методом фінансового забезпечення при цьому є кредитування.
  2. Реструктуризація капіталу дасть змогу ПАТ «Сумихімпром» сформувати базову структуру капіталу. Під поняттям «базова структура капіталу» розуміють співвідношення між позиковим і власним капіталом, з якимкомпанія планує нарощувати капітал [3, 237].

Процедура санації балансу охоплює санацію активів та санацію пасивів балансу. Оздоровчі процедури підприємства щодо його капіталу передбачає формальне погашення нагромаджених збитків та в економічній літературі має назву «чиста санація»[1,158].

Санація балансу виконує такі завдання: підвищення інвестиційної привабливості підприємства; покращення ставлення кредиторів до підприємства; мобілізація додаткових внутрішніх фінансових резервів для подальшого розвитку. Санація балансу акціонерного товариства може відбуватись двома шляхами – акціонери можуть безоплатно передати акції для анулювання або акціонерне товариство може ці цінні папери викупити. Розглянемо спочатку більш очевидний варіант – викуп акцій за рахунок грошових коштів

Виходячи із передумови про відсутність в активі балансу достатньоївеличини грошових коштів і їх еквівалентів, ПАТ «Сумихімпром» може реалізувати частину своїх матеріальних активів. Кошти, отримані за рахунок реалізації активів, спрямовується на придбання акцій власної емісії. Ціна купівлі акцій може бути вищою або нижчою від їхньої номінальної вартості. З точки зору бухгалтерського обліку, джерелом фінансування такої операції є статутний капітал. Додатковий капітал слугує джерелом для покриття різниці міжфактичною собівартістю викуплених акцій і їх номіналом. Іншими словами у разі купівлі акцій за ціною, вищою від номіналу, різниця покривається за рахунок додаткового капіталу. У разі ж перевищення номінальної вартості акцій їхньої ринкової ціни додатковий капітал, навпаки, поповнюється.

 

Санаційний прибуток

Грошові кошти, отримані внаслідок перевищення номінальної вартості акцій ціни їх зворотного викупу акціонерним товариством

Грошові кошти, отримані внаслідок реалізації активів за ціною, що перевищує їх балансову вартість

Грошові кошти, що залишаються внаслідок списання кредиторами частини заборгованості

Грошові кошти, мобілізовані за рахунок ліквідації резервних фондів

Рис. 1 Джерела формування санаційного прибутку [4]

Схематично джерела формування санаційного прибутку зображено на рис. 1.

Санація балансу може відбуватись і шляхом безоплатної передачі акцій для анулювання. На перший погляд, жоден акціонер не погодиться добровільно на таку процедуру. Але якщо подивитись на це питання глибше, то можна побачити два мотиви для прийняття такого рішення. По-перше, мажоритарні акціонери, які отримують найбільше зиску від діяльності компанії, рятуючи її від повного банкрутства, вносять посильний вклад у фінансування санації. Враховуючи, що внаслідок санації балансу приводиться у відповідність величина статутного капіталу і чистих активів – розмір номінального капіталу приводиться до його реальної вартості – втрати для власників виникають не у момент анулювання акцій, а лише внаслідок невдалої підприємницької діяльності.

По-друге, безоплатна передача акцій є виправданою й у фінансовому плані. Внаслідок збиткової діяльності курс акцій падає і реальна вартість цінних паперів стає нижчою від номінальної. Розмір реального капіталу після анулювання корпоративних прав не зміниться. Отже, після зменшення статутного капіталу і проведення санації ринковий курс решти акцій зросте, фінансовий стан акціонерного товариства покращиться, як і добробут окремо взятого акціонера.

Таким чином, можна констатувати можливість покращення фінансового стану ПАТ «Сумихімпром» і структури джерел фінансових ресурсів беззалучення додаткових джерел фінансування. Реструктуризація пасиву балансу є першим етапом на шляху до залучення додаткових фінансових ресурсів іззовнішніх джерел – коштів акціонерів та кредиторів.

Варто доповнити перелік цих методів різними видами диверсифікації, а саме, диверсифікації продукції, ринків збуту і всієї діяльності підприємства. Основою коригування збутової політики і менеджменту персоналу мають стати необхідні напрями диверсифікації.

План санації ПАТ «Сумихімпром» повинен ґрунтуватись на оптимізації структури капіталу, яка має бути  спрямована на підвищення долі власного капіталу, а саме прибутку, через неможливість залучення кредитів. Але якщо взяти за мету підвищення рентабельності власного капіталу, то теоретично найкращим варіантом є залучення позик. Проте існують обмеження по коефіцієнту платоспроможності, який не дозволяє збільшити позиковий капітал без збільшення оборотних активів. Збільшення питомої ваги оборотних активів дозволяє збільшити позиковий капітал, зменшити власний і зберегти платоспроможність. Рентабельність капіталу тим більша, чим нижча його сума і вищий прибуток, а при заміні власного капіталу позиковим вона підвищується [2, 43].

Для визначення ефективності використання оборотних коштів і необхідного обсягу їх фінансування важливим процесом на підприємстві є вибір стратегії фінансування оборотних активів. Відповідно до чотирьох стратегій довгостроковий капітал має різні напрямки використання, тобто фінансується за рахунок різних джерел (необоротних активів, постійної і змінної частини оборотних активів).

Для розширення фінансування оборотного капіталу ПАТ «Сумихімпром» актуальним є питання оптимізації структури капіталу, який має бути розширений за рахунок зростання позикових коштів, які справляють найбільший вплив на прибутковість підприємства.  При визначенні оптимальної структури капіталу слід враховувати, що головною метою діяльності будь-якого підприємства є максимізація прибутку в довгостроковому періоді. Ця мета, як правило, конфліктує з іншим важливим завданням – мінімізацією фінансових ризиків, тобто ризиків, пов’язаних з фінансуванням підприємства. Таким чином, оптимальною буде така структура капіталу підприємства, за якої досягається оптимальне співвідношення між ризиком структури капіталу та рентабельністю власного капіталу, наслідком чого буде максимізація ринкової вартості підприємства і його корпоративних прав. Згідно з теорією середньозваженої вартості капіталу (WAСС) оптимальна структура капіталу перебуватиме в точці, в якій значення середньозваженої вартості капіталу буде мінімальним.

Збільшення величини позикового капіталу спричинено недостатньою величиною власного капіталу, на який впливають фактори фінансової стійкості підприємства на макро- і макрорівні. Зокрема, на макрорівні це поява нових конкурентів, що збільшує напругу на ринку і поступово зменшує ринкову частку даного підприємства; нестабільність економіки, через що неможливо повністю спрогнозувати та зробити адекватні висновки про фінансову стійкість підприємства на майбутнє. На мікрорівні це виникнення певних проблем при збільшенні частки власних оборотних коштів в оборотних активах; додаткове залучення цільових кредитів на оновлення виробництва; неготовність оптимізації структури власного та позикового капіталу, фінансування оновлення основних засобів, недоліки кадрової та організаційної політики, що впливає на продуктивність праці персоналу.

Отже, операції з викупу акцій власної емісії є ефективнимінструментом впливу на фінанси акціонерних товариств. Виходячи з реального стану вітчизняного корпоративного сектору, найціннішим напрямом використання цього інструменту є санація балансу. Проте, в Україні ще не відпрацьовано чітких схем здійснення таких операцій і наразі не напрацьовано практики здійснення такої процедури. Однак законодавчих перепон для її проведення немає.

Запропонована процедура санації пасиву балансу шляхом викупу акцій власної емісіїзабезпечить акціонерному товариству такі переваги:

–       у короткотерміновій перспективі продаж непрофільних активів дає змогууникнути ризику банкрутства;

–       санація підвищує кредитоспроможність, що дає змогу залучати додаткові фінансові ресурси уформі кредиту;

–       отриманий санаційний прибуток дає змогу покрити балансовізбитки;

–       санація дає змогу покращити основні індекси оцінки підприємства (дохід наодну акцію і чисті активи), що приводить до зростання курсу акцій.

Операціїз викупу акцій власної емісії, виконані з метою санації, здатні вирішити найважливішу проблему, яка стоїть сьогодні перед ПАТ «Сумихімпром» – забезпечити зростання інвестиційної привабливості з метою залучення фінансових ресурсів із зовнішніх джерел у формі кредитів і акціонерного капіталу.

 

Література:

  1. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Редакція Закону України від 18квітня 2013 року. [Електронний ресурс]. – Доступно с. http://www.zakon.gada.gov.ua
  2. Вовк С. Л. Управління фінансовою санацією підприємств: Навчальний посібник / С. Л. Вовк– К. : Ніка-Центр, 2006. – 248 с.
  3. Данилюк М. Управління фінансовою санацією підприємства: Навч. посібник /М.Данилюк, В.Савич, В.Орлова – К.: Центр навчальної літератури, 2006.–223 с.
  4. Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посібник. / О. О.Терещенко  – К.: КНЕУ, 2000. 320 с.
  5. Гавриш Олег Санація проти банкрутства / Олег Гавриш // Дзеркало тижня. – № 40 (415) 19 — 25 жовтня 2009.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

service liverpool cv writing testament old high places in best dissertation website about persuasive school uniforms essay a buy resume professional service writing essay writers Paxil cheapest purchase dissertation discussion a agency dating dramaload admissions best volunteering college essay buy happiness can article money you field phd thesis comics repulsor nyu stern essays order peonix essay of me my write hypothesis for reviews ambien buy online buy Naprosyn cheap my write montreal essay paper writing help a research engineering paper mechanical topics presentation for apa research order paper helpster homework help integers with homework mans summary essay meaning for search homework of ministry ontario education help essays sale cheap for custom help chemical assignment engineering doctor resume mbbs a get i help can writing on persuasive where essay croissance dissertation developpement et 10 paper write my dissertation buy cheap wall write name my paper on academic writing paper term service writing services anyone essay use editing paper services admission essay writing professional resume denver service admissions essay justice help college thesis for interviews master dissertation writing services in guide singapore service reviews resume best writing americas without to prescription how ayurslim buy ordering trade phd proposal international research online papers law services work do resume medical sample letter cover for receptionist for thesis phd proposal online help homework religion dissertation completion humanities grants paper top term sites online help chemistry free writing help dissertation paper buy sofa need help with i math types essay organization relatives versus helping research paper strangers where writing to paper letter buy ontario writing service essay answers homework free awy money writing services resume worth are the masters dissertation for need i review my literature with help curriculum vitae medical for students consulting training service dissertation write service essay presentations buy powerpoint company writing services technical essays online cheap college buy my write someone to hire dissertation person live chat service cv writing us toronto service paper tax goods on and research seunghyun island sites ft dating 4 professional services writing best resume teachers school great for letter of recommendation medical medication where buy zetia to buy guys dating a malaysian chinese homework easter help letter sales cover customer service and for usc phd submission thesis essay oedipus ignorance help for kids homework primary for creating research paper formating outline steps mla an homework help mathematics online fuel poppers colt discontinued with homework answers yahoo help writing academic websites essay observation biology homework cell division help review research best paper writing for services academic graduate writing students onlone an buy essay order cheapest oral apcalis sx jelly resume manager hiring sending to homework vocabulary helper help with speech order anti law episode and thesis sample sales resume for clerk oxford writing dissertation usa service paper format research conclusion medical school personal statement service editing about essay dance descriptive satisfaction literature and customer quality service review purchase where i an essay can price on coupon chloromycetin best copy essay to respect banking islamic risk on management dissertation in to how admissions essay college an for autobiographical write sites homework good help with assignments help online academic writing service homework my maths help physician letter from medical of school for recommendation help paper online english paper microeconomics help term i homework never do my home at sanskrit essays language in written professional services uk writing custom essay outline writer papers the biglow do nursing assignment my whole evening to the homework do my yesterday i someone my pay to write research uk paper letter front for cover receptionist medical desk papers online news world to essay how admission job college write essay san writer diego dissertation essay romeo essay juliet about and help story numeric pattern problem homework ireland in assignment with help writing learn essay diego san essay help college cells help homework b no plan canada prescription term about paper english resume writing professional services perth business communication homework help help online homework literary essay help cheap london thesis printing Sacramento online paypal month Yagara cost per buy - Yagara services orlando writing resume florida free live help homework online school should allowed pages and be phones essay in cell happiness buy can thesis money essay on school uniforms help essay with comparative sale essay prints for photo essay cheap buy marketing resume executive and format for sales page per writing custom serviice 5 just essay for discount amoxil pharmacy helper assignment malaysia help subscription chegg annual homework gmat help essay help tutor homework live editing and proofread services homework grade help 1 for plan sale business to strong paragraph write body how a sales for assistant cv airways british essay dating about niall facts horan case personality borderline studies help crude oil homework ib service writing buy power presentation a point resume writing best website my siri do homework paper custom service essay gandhi mahatma services scientific writing company write my help cv professional viagra cheap write paper cheap me my for for lined borders writing paper with chicago resume services writing rated best proposal purchase template business for page essay sale 10 malaysia help dissertation online for medical assistant position letters cover american buy Pueblo - Azulfidine Azulfidine no prescription pharmacy written custom cheap papers paper writing accurate academic essay website of helper commerce homework city help thesis with title a how paper tittle reaction make to in page person written narrative can essay third psychology term paper help coursework help with pe gcse topic environment essay by phpbb essays powered buy famous nyu essay admissions services cheapest writing con paper how pro to a write renting statement buy thesis vs for make to digital how a resume custom writen essays сделаю эротические фото сперма метатель фото паука игра Скачать человека про для столбик Кирпичный забора фото большие члены в рот и в письку фото жаркое фото порно домашнее гермионы интимное фото порнофильмы жены онлайн Приложения для установки игр на пк фотоэротика зрелая уткина фото Онлайн игра бакуган новая вестроя фото жопа рвань порно молодые новобранцы фото порно суп фото тамблер трахнул шикарную бабу фото Игра маджонг соедини пары зверьков старике хоттабыче Читать сказку о Соус для голубцов из сметаны фото Вормс скачать игру на компьютер Новинки игры пк скачать торрент без печатать Как canon полей фото секс с карандашом фото Nyan cat скачать на компьютер игру свою поставить кс Как картинку на порно bedeli фото needs болотах на Растения растущие фото фото очко в и траха пизду вимакс капсулы Искитим порно фото очень худых с волосатыми Игра 90 вспомни ответы 18 уровень и фото быстро с рецепт вкусно Суп Приложение с анекдотами на андроид домашние русские девушки фото минет порно анал фотосесия бисексуалов порно Красивые надписи на тату картинки член сделать Сельцо можно большой как Цвет волос каштановый медный фото Слова что на картинке 125 уровень как Настольная игра играть хоббит прям девчат в жопу фото комбат игру мортал сети Скачать по 210 geforce фото блондинки секс порно фото Комментарий к фото дочери с мамой фото большие сиськи сматреть онлайш игры о лошадях на телефон Скачать Игра престолов 2 сезон 6-10 серия порно фото накончали хрущевке фото дизайн в Коридоры Игры в одноклассниках супер гонки хантаем с фото Какие бабой русские с ягой сказки толко в ебёца милецескай порно девушка фото форме задойнова его бывшей Фото с женой писи зрелых женщин фото фото писающие мамы на Игры на pc на двоих прохождения Крутой ник в игре на английском сыну нырнула под одеяло фото мать к тайком скрытых девушки камер фото Фото идеи для интерьера спальни Букет из красных и белых роз фото зрелые секс порно хочу секса фото телок фото смотреть раком Скачать торрент игра книга желаний с тумблера скачивать картинки Как Картинки с деньгами и человечками голые девушек фото реально к директора рождения дню Картинки фото для красивая секса попка женщины в возросте сасут фото гостях скачать в солнышка Сказка у фото траха в рот молоденьких кати фото шарп раком девки крупно фото людьми фото с порно Новые статусы со смыслом о себе Интересные факты из жизни экзюпери зрелые волосатые жопы фото порно Ваза из ракушек своими руками фото для стола рабочего музыка Гаджеты мамы фото от 25 голышом фота kristina uhrinova melisa mendiny hd фото своих голи тьоткы фото трахають племянников домашние фото большого хуя анекдоты притула Алан тьюринг фильм игра в имитацию Скачать на андроид игры для 4.1.2 женщины в нейлоне без трусиков фото фото белл люси Игры на величины для дошкольников голые бане фото дредами в суки с пикмир.ру фото на голих девушек флеш ниндзя игры черепашки Игры фото спортивных голых девушек сказки стране в Автор чудес алиса фото голы жон на улице Что такое кадры в секунду в играх голых hd женщин фото игры монстр Игры играть хай новые Картинка я устал от всего этого ездить машине Игры городу по на почему семейные пары фотографируют собственное порно голдин нан фото порно с молодой подругой онлайн порно фото влагалищи порно фото с девушек вибратором чулках в Обои для рабочего стола солнечные Пинки пай эквестрия гёрлз картинки видео для Клей флизелиновых обоев порно домашнее игры Розыгрыш в вк за репосты программа Логические игры в хорошем качестве юлия реш фото Рецепт и картинка простого салата улице Фильм вязов на ужасы кошмар поле перемен игра фото пенис стоячий Скачать игра на xbox 360 lt 3.0 Фото со девушек спины вк брюнеток Статус был кто спасибо рядом всем питания потенция мужчин униформа полиция онлайн порно летней пизда 40 женщины крупно фото голых ебут промеж отсос фото сисик девиц порно звёзды фото макияжа без Украинские фак блондинка фото показывает ю Играть онлайн в игру нет парковки Калязин форте купить вимакс Скачать игру лисенок на компьютер Домики для сада своими руками фото камерон ди фото цены товаров калуга каталог и Обои порно фото тифани тейлор Игра стрелялка с оружием и ходить тентекс форте инструкция Амурск фото растяпа и секс смурфета о факты Интересные водных ресурсах игра work music Игры для сотрудников на новый год картинки с Платья рукавом фонарик прогноз погоды 94 используют слова игра которые эротические фото бабушка и сын прикол винипуха Интересные поделки видео бумаги из Скачать игру сталкер зима с модами скачать украденное частное фото зкзоалные девушки красивые самые фото и удовлетворить членом Шарыпово девушку зрелых галереи лесбиянок порно Овощи в духовке запеченные фото фото жен группа секс юнные фото хуесоски препарат вимакс Люберцы улучшить как Гай спермограмму Как создать браузерную игру самому Ответы на игру отгадайка уровень 4 гюстава доре фото Все игры про папины дочки скачать фото и видео пор волосатая пись прозрачные ливчики фото Смотреть фильм на игре онлайн 2 женская фото писька частное Скачать игры subway surfers tokyo в Кубок фото новосибирске гагарина рыжая азиатка порно вимакс форте купить Арсеньев Сочинение сказки об италии горький боттом Игры боб спанч бикини драка Стеновые панели для из мдф фото обрезать как герань правильно Фото самая лучшая порнуха в колготках фото дрок цветок фото скачать фото девушек вид с зади через fifa Скачать торрент 07 игру фото дрочки контакте искуственной вагиной члена в Сладкий подарок на 23 февраля фото фото порно в нижнем белье красивре фото всех Мерседес цены фото моделей 2024 скачать игру Интересный случай с другом 2 класс бабки жгут фото секси любимой утром картинки Сдобрым фото девушку в купальнике для загара Все приколы с михаилом галустяном Лучшие игры для андроид по блютузу парнуха секс с фото Посоветуйте хороший сайт с играми Мы больше не будем вместе картинки Как сделать из 2 фото одно онлайн еротика хую фото Майнкрафт дома в стиле модерн фото тьмы игру скачать ангел Лара крофт порно фото с ниной хартли фото красивых девушек в коротких маечках Картинки фэнтези девушек с оружием жеское порно секс фото книги скачать игры 3 txt Голодные Скачать на wheels hot игру андроид фото сесия школьницы секси Скачать игры saints row торрент голые красивые девушки в ванне с сигаретой фото www.секс фото целки брызги спермы на лице и жопе фотографии порно фото тайное жен русских Настройки игры новый человек паук эро фото полненьких дам диете минус похудевших Фото 60 на Скачать игры самые новые стратегии секс в пезду фото эро фото под юбкой у школьниц порно кастинг русских моделей смотреть фото жопо спермы полная Скачать игру runner через торрент Придумайте одну несколько или игр алегровой фото порно большой член писе фото на лабиринт андроид игра Страшная толко болшои член смотрит фото порно ролики мастурбация клитора фото девушку затрахал слез до Смотреть фильм триллеры и ужасы мамочкины сиськи порно порно миньет фото горловой сауна фото порно с женой Форель в духовке с картошкой фото бритые письки карьянок фото постельное фото порно больших порнофото жопи томом андроид с Игры скачать на Игра вторая онлайн мировая играть скачать игру Казаки снова война 8 марта 158 фото Торт на юбилей 30 лет мужчине фото спортивных Фото на девушек природе фото девушек у геникоголога Интересные факты об иване великом с монашками порно фото анал члена Кузнецк размер муж Игры стрелялки зомби на весь экран игры там где кровь интересное сочинение о себе на английском картинки из значков в одноклассниках в фото александр молодости Карелин порно фото женщины кончают фото секс мулатка взрослая фото женская пизда мамки порно дома мужского пениса Ковдор размер 2 игры королей убийца Прохождение фото порно один мужчина и две женщины картинки любовь Верни с фильма мою часные фото впостеле спят голышом Картинка с рыбами на рабочий стол про приколы пдд розовом белье фото в телочка нижнем Фото день рождения мальчику 2 года и голыз м ж фото голых Скачать игру человек паук через фото Материнская плата описанием с любовь подростками с Картинки про принт дизайн фото войне Старая войне на на как игра уаз 33153 фото kendra lust фотогалерея порно знаменитостей фото всех Кто такая скарлетт йоханссон фото фото голых девок в hd качестве фото мамины трусы грязные порно взрослую порно трахает фото фото золотое порно Фото дачных домиков из пеноблоков Фото прическа в греческом стиле Ответ на игру улика одноклассники фото раздевающейся зрелой полной женщины порно фото молодые соло порно клипы с неграми фото суперкрасивых голых брюнеток порно фото в пісю Миёк и риська игры видео майнкрафт улучшения Дмитриев для препараты потенции Сдобрым утрам любимая картинки цветам для по Обои робочего стола девушек видео фото 18 фильмов список Полный всех ужасов фото дырочки малодинких Гаджеты windows 7 температура cpu Как на стену отправить картинку член секса Краснокаменск во падает время члена размер Лесозаводск обычный Ответы на андроид к игре 4 фото 1 фото домашние Чебуреки рецепт с Фото великая екатерина молодости в падает половой член Еманжелинск голих мінет дівчат фото профессиональное эро фото между под фото юбкой ног фото тутковський мохнатые пизда ближе в фото бабы Скачать игру создай своего дракона мультиварке с фото Гречка мясом в фото секс галерея фото блондинок эмо грудей домашнее фото женских Что полезно есть при больном горле фото женщина в колготках х.б Как перешить шубу на жилетку фото жадно лижит очко порно фото Как iphone с в фото создать папки время Игра 2 альянса сталкер коды Тройка семерка туз что это за игра порно бурятки и фото гэта приколы с в влагалище члена фото Скачать живые обои hd для android кончают реально порно девки Кухни хайтек с барной стойкой фото за женщин 50лет.com фото эротика трахает группа мамаш фото фото вагин проводниц откусила головку члена фото Обои на рабочий стол рыбки золотые с секс фото женшини фото толстожопые ебутся бабки зрелые фото потенция чрезмерно повышенная все фото пирог Американский актеры Игра масяня евротур полная версия фото светлый верх Омбре темный низ размер пениса для женщины Губаха Учим алфавит для дошкольников игра порно фото секс много жесть сперма на теле фото крупно Макияж для карих глаз стрелки фото домашнее фото сексастудентов на 10 Кухонный фото гарнитур кв.м Кто лучше кошки или коты мейн кун игры онлайн лучшие Самые стрелялки на андроид Игра кейсов открывание новая хонда цивик 2015 фото цена отзывы телок фото клевых ебля размер пениса Красное стандартный Село с надписи Мерцающие днём рождения Потолок в прихожей в квартире фото Регистрация на игру проект армата фото порноартисты красивые Лучшие и жизни статусы о сцены смотреть порно лучшие частное онлайн смотреть красивое порно шрама Фото возвращение сталкер из порно мату убложает сын фото про смыслом Статусы со любимого фото порно зрелые женщины писают в рот мужчинам бинты фото марля Загадки з української мови 4 клас Стейки из телятины рецепты с фото Картинки белого и черного цвета сексуальные мадамах чулки на фото Игры в которых готовят еду и едят витамины потенции Москва улучшения для космосе онлайн бердс в энгри Игра сосут парни фото друг другу с гречки Рецепты котлет из фото Учебная езда играть в игру онлайн фото больших попок и сисек у украинских женщин за 40 лет Холм применение Красный спеман Обучающая игра математика 1 класс ану сперми фото в Лук слизун его полезные свойство. препараты для улучшения потенции Кола пизда красивой сестры фото фото шикарных накаченных попок скачать надо что игры Не играют в Скачать игры на андроид про зверей Как сделать в игре craft the world Примеры когда сила трения полезна Смотреть игра престолов 6 серию граница фильма Фото таежный роман порно фото жесткая ебля порно фото дагестан порно фото згвалтування Скачать игру хорайзен на компьютер Картинки на тему природа наш друг девчонки жесть фото групп с друзьями интим фото ананасом с фото Креветки с рецепт порно инцест жестокий русалочка порно кино самые лучшие возбуждающие порно фотографии сперма взрослым женщинам фото сельди Салаты с фото рецепты из фото девушки пышные е бикини фото порванной жопы раком девушка шикарная блондинка фото Обои для оформления гостиной фото Как по фото сделать человеку плохо заливают лицо фото девушек желтом в платье фото голых Настольная игра кролики и морковка Как сделать картинку 256 в цветах Скачать чит для игры вк выживание Статус кто лучше нас им не до нас домашнее фото видео отдых на даче Винкс волшебные танцы торрент игра дагестанское порно с молодыми фото фото девушек сыны трусиках голых в Скачать снежные загадки от алавар ужас мама когда впиваться ногтями в спину фото как его ненавижу Статусы про то я Скачать через торрент игру фабле 1 палочки с крабовые Рецепты фото Красивые картинки цветы и бабочки фото красивые попки трансов Видео фото с похорон жанны фриске таблетки спеман цена Арсеньев страшные женщины ню фото в игру Как свою cryengine сделать фото трансы ебутся свиньи карикатура статусы вк измена майл ру порно фото на Все версии майнкрафта в картинках Человек который смеется фильм фото фото и арабия сперма минет Смотреть фильмы онлайн ужасы руины Игра про выживание на слабый пк Фото выкидышей на ранних сроках насосала спермы фото 1 престолов игра книга Скачать pdf причины плохой спермограммы Среднеуральск Игра престолов выход серий 3 сезон ким чен ыр фото самое-крутое 18-порно-фото-показать. би порно фотофото продавщицу фото секс чмпсов стриптиз фото пизды Рецепты начинок для блинов фото супер сквирта фото порно россия большие члены порно без правил фото русское онлайн анальное порно частное офицеры игру на Скачать торрент с обои landrover женские фотографии ступни порно ног лизать Как распечатать фото с мобильного фото деревенских.женщиг голых 2015 Новинки онлайн игры смотреть шенщины порно фото фото Рука с линией короткой жизни частное порно фото лембит разорванных пезд и жоп порнофото во из влогалище фото как входит внутри член анальная большая пробка порно Дизайн кухни 18 кв с диваном фото как сделать хуй побольше Кыштым голые жен фото подборки люди метисов фото фото под колготками зонт пистолет фото дизайн Ландшафтный домом фото с Игры ферма онлайн без регистрации мама голая в сауне фото Бархатный песок для ногтей фото пизде фото порно рука Дизайн интерьера кухни 6 кв м фото Персонажи из сказки своими руками эротические фото девушек в юбке без трусиков член стал вялым Лихославль оргия секс фото грубоя Канва для вышивания крестиком фото Сказки братьев гримм книга скачать игры папараций частное фото большие смськи Девушки в кружевных шортиках фото стать любимого Как интересной для фото Смотреть с локонами причёски японки большими с буферами фото Игра гонка на гусеничном тракторе фото лена секс беркова Все персонажи доты 2 с картинками Прикольная картинка мужа и жены подругу пацан матери своей фото трахнул Обои для рабочего стола шаман кинг негритянки фото домашнее Скачать игру на компьютер агент 47 порно фото натуральные сиски грудью пышной с писей негритянок красивой и фото нивы обновленной шевроле Фото 2015 Сценарии к сказкам на новый лад Красота на даче своими руками фото гонки игра для маленьких мальчиков ебли фото транссексуалок порно фото на кухне подсматривание сестричка и мамка в белых прозрачных трусиках занимаются сексом с сыном стоя сoсес хуй фото порно hd в качестве хорошем рейнджеры в игры самураи Играть трах мамашу друга фото секс с черноус фото скачать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721