Українсько-німецькі відносини в добу Центральної Ради в сучасній українській історіографії

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті розглянуто сучасну українську історіографію українсько-німецьких відносин в добу Центральної Ради. Автор зосереджує увагу на еволюції українсько-німецьких стосунків, причинах та наслідках укладення Брестського мирного договору.

Ключові слова: історіографія, Центральна Рада, Четвертний союз, Брестський мирний договір.

 

In the article considered modern Ukrainian historiography Ukrainian-German relations in the Central Rada.  An author concentrates attention on the evolution of the Ukrainian-German relations, by reasons and to the consequences of conclusion of  The Peace Treaty of Brest.

Keywords: historiography, Central Rada, Quadruple Alliance, The Peace Treaty of Brest

 

Щодо історії вивчення запропонованої теми, то вона частково висвітлена в дослідженнях Я. Калакури, Л. Радченко, дисертаціях П. Біляна, В. Капелюшного, Б. Кривошина, І. Терлецької.

Історія українсько-німецьких відносин в період Центральної Ради (далі – ЦР) належить до найсуперечливіших  тем  її діяльності. Даною темою в сучасній українській історіографії займаються О.Кураєв, В. Коваль, П. Притуляк, П. Барвінська, В. Перепадя, І. Дацків, Н. Кришина та інші. Вони  велику увагу приділяють еволюції українсько-німецьких відносин протягом її діяльності, причинам і наслідкам укладення Брестського мирного договору.

Ґрунтовну розвідку «Українська проблема у політиці Берліна та Відня у Першій світовій війні 1914-1918 рр.» написав О. Кураєв. На думку дослідника, вибух Лютневою революції виявився несподіванкою для Відня і Берліна. Проте дотримання  ЦР «російськоцентричної» позиції  в подальшому зменшувало зацікавлення Німеччини Україною. Історик відзначає, що  зміни у відношенні Берліна і Відня до УНР  відбуваються у жовтні-грудні 1917 року, тому що одразу після прийняття Третього універсалу ЦР почала наполягати на проведенню мирних переговорів. Кураєв зауважує, що представники УНР вимагали не сепаратного миру, а загальних переговорів [9, c. 189-220].

В 2001 році було видано перше в історії української історіографії  дослідження з історії української дипломатії «Нариси історії дипломатії України», в якому також  присутній розділ про дипломатію незалежних урядів (1917-1920 рр.), написаний О. Павлюком. Дослідник зауважує, що Німеччина стримано поставилася до утворення ЦР. Влітку і восени 1917 року головним завдання країн Четвертного союзу було домогтися виходу Росії з війни і закриття східного фронту, щоб зосередити сили на Заході. З позиції Берліна , підтримка українського руху могла зашкодити переговорному процесу з Росією. Тільки з початком переговорного процесу з радянським урядом Росії, Четвертний союз звернув увагу на Україну як важливий козир у відносинах з Петроградом [11, с. 322-323].

Українсько-німецькі відносини протягом Української революції 1917-1921 рр. розглядаються в дисертаціях П. Барвінської та В. Перепаді.                    П. Барвінська пише, що Лютнева революція 1917 року в Росії  та прихід до влади в Україні ЦР перевели питання українсько-німецького зближення  в більш реальну площину. На думку дослідниці, розвал Російської імперії і виникнення на її теренах самостійних пронімецько орієнтованих держав розглядався офіційним Берліном як вагомий чинник переможного завершення війни на Сході та вивільнення військової сили для рішучого удару на Заході. Громадська думка Німеччини також була готова сприйняти Україну як самостійну державу.  На кінець літа Німеччина приділяла українському питанню значну увагу у своїх східних зовнішньополітичних планах. Проте в офіційних німецьких колах існували деякі розбіжності щодо тактики проведення української політики. Барвінська зауважує, що лідери українського національного руху, які входили до  ЦР, не розглядали Німеччину як країну, яка здатна вирішити проблеми українства.  Проте Жовтневі події в Петрограді внесли значні корективи в український напрямок східної політики Німеччини. Заяви більшовиків про припинення війни знайшли відгук в Німеччини.

Дослідниця вказує  причини, які підштовхнули УНР зробити свій вибір  на користь Четвертного союзу. На думку історика це: 1) необхідність як найшвидшого припинення війни; 2) відсутність реальної політики-підтримки з боку країн Антанти, для яких головним було продовження воєнних дій на Східному фронті та відновлення «єдиної неподільної» Росії; 3) початок переговорного процесу між Раднаркомом і країнами Четверного союзу; 4) війна, розпочата Радянською Росією проти України [1, c. 15].

Інший дослідник українсько-німецьких відносин  В. Перепадя також звертає увагу на те, що наприкінці 1917 р. Німеччина почала розробляти активну українську політику. Каталізатором цієї активності стали мирні переговори у Бресті, що спонукали німців розглядати УНР як важіль тиску на Москву. Для УНР участь у переговорах була спробою забезпечити свої інтереси в умовах міжнародного мирного процесу.  Німецька політика визнання права націй на самовизначення була для Києва сприятливою базою для переговорів [12, c.12].

Вагомий внесок в розробку досліджуваної теми зробив П. Притуляк.  На мою думку, його дисертація «Політика Центральної Ради щодо війни, укладення і реалізації Брестського мирного договору (березень 1917-квітень 1918 рр.)» належить до найкращих розвідок про відносини ЦР з країнами німецько-австрійського блоку. Дослідник наголошує, що одним із головних напрямків діяльності ЦР наприкінці 1917 р. стали заходи по встановленню перемир’я на фронтах та припиненню Першої світової війни.  Вони включали в себе намагання негайного проголошення федеративної Російської республіки, представництва на мирній конференції недержавних  народів, засудження кроків більшовиків щодо ведення переговорів з Центральними державами про перемир’я, які виходили за межі загальновизнаних норм міжнародного права. ЦР розпочала вироблення конкретної програми миру, кінцева мета якої полягала у  досягненні загальноєвропейського демократичного миру. П. Притуляк зауважує, що у грудні 1917 р.  в середовищі діячів УНР точилися гострі внутрішні дискусії з цього питання, особливо на 8-й сесії Центральної Ради. На якій було прийнято рішення взяти участь у мирних переговорах від імені УНР нарівні з іншими державами й   відправити делегацію у Брест [15, c. 12].

Значний масив історичних досліджень в контексті взаємовідносин ЦР з Центральними держави становлять напрацювання про Брестський мирний договір та його ролі в історії дипломатії періоду Української революції 1917 -1921 рр.

Перебіг Брест-Литовської конференції та діяльність на ній української делегації розглядається в дисертації В. Коваля. На думку дослідника, саме військова агресія більшовицької стала поштовхом для виходу УНР на міжнародну арену. Керівництво УНР 11(24) грудня 1917 р. звернулося до всіх воюючих і нейтральних країн з нотою, в якій заявило, що не визнаватиме умов миру, якщо під ним не буде підпису представника УНР. Німецький уряд від імені Четвертного союзу негайно відгукнувся запрошенням надіслати представників ЦР до Бресту. Проте, зауважує історик, за таємною інструкцією кайзера Вільгельма ІІ, дати згоду на самостійну участь делегації УНР у переговорах німецька делегація могла лише після того як таку згоду висловить російська сторона. Дослідник пише, що головною вимогою від України на етапі напівофіційних зустрічей було питання продовольства і сировини. А М. Грушевський, зі свого боку, в інструкції делегатам УНР зазначав, що Галичина, Закарпатська Україна та Буковина повинні увійти до складу УНР, а вразі категоричної відмові, то домагатися автономії [6, c.12].

Монографію про Брест-Литовську мирну конференції написав визначний дослідник зовнішньої політики ЦР І. Дацків.  Він також дотримується тієї думки,  що саме зовнішньополітичне  становище ЦР спонукало її керівництво врахувати  безпосередню загрозу агресії з боку більшовицької Росії, і незважаючи на певні симпатії до країн Антанти, Україна вдалася до налагодження контактів із Центральними державами, які ствердно відреагували на заклик України до всіх воюючих сторін про остаточне довершення справи миру на міжнародному конгресі.  Дацків пише, що молоді українські дипломати на чолі з В. Голубовичем у боротьбі з російською делегацією Л. Троцького відстояли право України виступити самостійним суб’єктом на міжнародній конференції у Бресті, щоправда, за певного сприяння керівників дипломатичних місій Німеччини й Австро-Угорщини [17, c. 215].

Теми соборності України на переговорах в Бресті торкаються статті І. Дацківа та І. Гошуляка. Зокрема І.Гошуляк зазначає, що вступаючи в мирні переговори, українська влада прагнула не лише зміцнити міжнародне і внутрішнє становище УНР, але й приєднати до неї ті українські землі, які тривалий або ж короткий період перебували під контролем інших держав. Проте, зауважує дослідник, поставлені перед нею завдання були надзвичайно складними, майже нереальними, тому що  УНР перебувала тоді в складному становищі. Значна частина її території була вже захоплена більшовиками. В кінцевому випадку в обмін на поставки українських продовольчих продуктів австро-угорський уряд зобов’язувався не пізніше 31 липня 1918 р. здійснити поділ Галичини на українську і польську частини та, об’єднавши першу з Буковиною, створити один суцільний коронний край. Це викликало супротив з боку Польщі. Для вирішення приєднання Холмщини і Підляшшя в майбутньому повинна була створена змішана комісія, проте це так і ніколи не було зроблено [2, c.30].

В сучасній українській історіографії немає особливих розбіжностей щодо головних  пунктів Брестського договору від  9 лютого 1918 року. Ю. Ореньчук та А. Нагірняк в публікації «Брестський мир та його значення в історії української державності» пишуть, що мирний договір проголошував припинення війни між австро-німецьким блоком і УНР, встановлювалися кордони 1914 р. Пункт третій договору передбачав звільнення окупованих територій відразу ж після ратифікації мирного договору. Сторони взаємно відмовлялися відсилати контрибуції. У сьомому пункті договору врегульовувалися економічні відносини між обома сторонами. До 31 липня 1918 р. вони зобов’язувалися укласти торговельний договір про взаємне постачання надлишків промислової продукції. На думку дослідників «якщо зіставити становище Центральної Ради і умови договору, укладеного нею, то вони були вигідними» [10, c. 96].

Сучасні історики здебільшого позитивно оцінюють укладений у Бресті мирний договір, проте вказують на негативні сторони. На думку О. Ратушної та І. Стасюк  «наслідки підписання Брестського миру для УНР були як позитивні, так і негативні. Насамперед слід зазначити, що на зовнішньополітичній арені Центральна Рада домоглася найголовнішого – визнання Української Народної Республіки незалежною державою та повноправним суб’єктом міжнародних відносин». Однак дослідники зауважують, що політика співпраці з Німеччиною та Австрійською імперією відвернула від неї масу населення, що в результаті привело її до власного кінця [16, c. 101].

Л. Дещинський зазначає, що «Договір між УНР і австро-німецьким блоком мав суперечливий характер. З одного боку, Україна встановила вигідні зовнішньополітичні стосунки, не сплачувала контрибуції, одержувала деякі територіальні поступки. Водночас УНР взяла на себе досить важкі зобов’язання».  Що ж до діяльності делегації в Бресті, то автор оцінює її цілком позитивно [4, c.7].

М.Заболотний пише, що «Брестський мир, попри всю свою суперечність, став для УНР порятунком від загибелі. Україна одна з перших вийшла зі світової війни» [5, c.102].

На думку О. і М. Копиленків одним з головних  досягнень договору є активізація зовнішньополітичної діяльності дипломатичного відомства УНР: в Німеччині, Австро-Угорщині, Румунії, Швейцарії та інших країнах з’являються постійні дипломатичні представництва. Поряд з ними – різноманітні місії з економічними функціями [7, c. 47-48].

Економічні аспекти договору та співпрацю в економічній сфері після підписання перемир’я досліджували І. Дацків та П. Притуляк. Зокрема І. Дацків звернув увагу на те, що виконання економічних угод передбачених Брестським договором натрапило на великі труднощі пов’язаних з внутрішньою ситуацією в Україні. На думку історика німці швидко переконалися, що ЦР через об’єктивні  та суб’єктивні причини не зможе виконати угоди про поставки, зокрема хліба. За цих обставин наприкінці квітня 1918 р. в українсько-німецьких стосунках визрів потужний конфлікт, що  спонукало  німців до зміни українського уряду шляхом державного перевороту [3, c.47].

П. Притуляк у своїй статті  слушно зауважує, що метою представників Центральних держав було саме викачування з України сировини, а найкращим способом для цього вони вбачали запровадження принципів вільної торгівлі. Історик приходить до висновку, що сьогодні неможливо встановити, чому Німеччина, готуючи гетьманський переворот, вирішили прискорити закінчення переговорів щодо підписання економічної угоди від 23 квітня 1918 р., якою були незадоволені. На думку дослідника, вони не хотіли одразу ж підірвати престиж нової влади, змусивши її підписати ще менш вигідний для неї договір, ніж той, що був підписаний її попередниками [14, c.14].

Діяльність німецько-австрійської адміністрації на Україні в березні-квітні 1918 року висвітлено в дисертації Н. Кришиної, де дослідниця пише про трансформацію німецької союзницької допомоги в окупаційну політику, коли німецькі військові розпочали втручатися у внутрішнє життя України, видавати накази і постанови українським громадянам, запроваджують німецьке військово-польове судочинство. На думку Н. Кришиної,  втручання німецької військової адміністрації у внутрішні справи УНР було зумовлене її нестабільно ситуацією (слабкість уряду Центральної Ради, відсутність адміністративних органів на місцях, провокації та агітація більшовиків серед населення). Так як  ЦР не могла опанувати ситуацією в країні, тому у середовищі німецьких військових виникає питання про заміну українського уряду. Напередодні усунення від влади ЦР в  німецького командування не було остаточного плану вирішення майбутньої долі України,тому що   розглядалося декілька варіантів (створення в УНР німецького генерал-губернаторства, заміна українського уряду) [8, c. 17].

Також проблеми взаємовідносин ЦР і німецького військового командування торкається стаття Я. Пирога. Історик пише, що одразу після повернення ЦР до Києва М.Грушевський не вважав вирішення  питання  про перебування австрійсько-німецької адміністрації нагальною проблемою українського парламенту і не бажав спочатку прямого спілкування з німецьким керівництвом. Дослідник відзначає, що Німеччина дуже швидко зрозуміла недієздатність ЦР навести лад в країні, а без цього не може бути мови про поставки хліба. Я. Пиріг робить висновок, що саме протиборство про «східну політику» в Берліні стримувало на деякий час питання про заміну ЦР. А тим часом сама ЦР не усвідомлювала всієї серйозності конфлікту з німецьким командуванням, наївно надіялася на підтримку соціал-демократів в парламенті Німеччини. Тільки зрідка лунали тверезі міркування [13, c. 52 – 60].

Отже, можемо зробити висновок, що  даній  темі в сучасній українській історіографії належить особливе місце. Сучасні дослідники  вказують на еволюцію українсько-німецьких відносин в добу ЦР. Вершиною цієї еволюції можна вважати жовтень 1917 року, коли Берлін почав розглядати УНР як важливий засіб тиску на Росію, а Україна зі свого боку, з ентузіазмом прийняла тезу Німеччини про право нації на самовизначення наці. У сукупності з важкою економічною кризою в середині УНР та загрозою з боку більшовиків підштовхнуло ЦР до участі в мирних переговорах в Бресті. Переговори завершилися укладенням Брестського мирного договору 9 лютого 1918 р. Сучасні українські історики пишуть, що даний договір був вигідний для України, тому що УНР була визнана суб’єктом міжнародних відносин. Проте ЦР взяла на себе важкі зобов’язання,  які не вдалося виконати. Все це в підсумку завершилося 29 квітня 1918 року  приходом за допомогою Берліну та Відня П. Скоропадського.

Література:

1. Барвінська П.І. Українсько-німецькі відносини в 1917-1922 рр.:  автореф. дис. канд. іст наук 07.00.02./ П.І.Барвінська; Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова.-Одеса, 2001. – 24 с.

2. Гошуляк І. Питання соборності українських земель на Брест-Литовській мирній конференції/ І.Гошуляк // УІЖ. – 2004. – № 2. – С. 15-31

3. Дацків, І.  Економічні аспекти Брестського договору 1918 року / І. Дацків // Мандрівець. – 2008. – № 6.- С. 41 – 47

4. Дещинський Л. Брестський мир в історії становлення української державності/ Л.Дещинський // Держава і армія. – 2001. – № 431. –  С. 3–8.

5.  Заболотний М. Зміни вектору міжнародної політики Української держави у грудні 1917-січні 1918 рр./М. Заболотний // Київська старовина. – 2009. – №1/2. –  С.100-107

6. Коваль В. Брест-Литовська конференція 1918: діяльність делегації УНР по укладанню мирного договору з державами Четвертного союзу: автореф. дис. канд. іст. наук./ В.Коваль. – К., 2000. – 19 с.

7. Копиленко О. Держава і право України 1917– 1920. / О.Копиленко, М.Копиленко. – К., 1997. – 205 с

8.  Кришина Н. В. Діяльність німецької військової адміністрації в Україні у 1918 році: автореф. дис. канд. іст. наук / Н.В. Кришина; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. –  К., 2006. –  44 с.

9.   Кураєв О.О. Українська проблема у політиці Берліна та Відня у Першій світовій війні (1914-1918)/ О.О. Кураєв – К., 2006. – 312 с.

10.  Ореньчук О.Ю.  Брестський мир та його значення в історії Української державності / О.Ю. Ореньчук, А.Я. Нагірняк // Держава та армія. – 2007. №584. – С. 94 – 97

11.   Павлюк О. Дипломатія незалежних Українських урядів (1917-1920) / О. Павлюк // Нариси з історії дипломатії України. – 2001. – С. 314 – 397

12. Перепадя В. В. Еволюція українсько-німецьких відносин в умовах Першої світової війни та Української революції :  автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / В.В. Перепадя; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2005. – 21 с.

13.  Пиріг Р.Я.   Центральна Рада й німецьке військове командування в Україні: проблеми взаємовідносин (лютий – квітень 1918 р.) / Р.Я. Пиріг // УІЖ. ­-  2007. – №2. – С.47 – 63

14.  Притуляк П. Зовнішня торгівля України після підписання Брестського миру  / П. Притуляк // Вісник КНТЕУ. – 2011. – № 2. – С. 112-121.

15.   Притуляк П. Політика Центральної Ради щодо війни, укладення і реалізації Брестського мирного договору (березень 1917-квітень 1918 рр.) : автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.01 / П.  Притуляк; Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 1999. – 19 с

16.  Ратушна О.М. Передумови і наслідки укладення Брестського мирного договору між УНР та державами Четвірного союзу  / О.М. Ратушна, І.М. Стасюк // Держава та армія. – 2009. –  №652. – С. 97 – 101

17.  Сухий О. [Рец. на ] Дацків І. Б. Брест 1918: європейський прорив України / І. Б. Дацків. – Тернопіль: Астон, 2008. – 254 с.// Збірник  навчально-методичних матеріалів і наукових статей Історичного факультету ВНУ ім. Л.Українки. – С. 214 – 216

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

divine wind essay take class to someone online my dating site tinder college dibrugarh assam medical purchase thesis masters a kosmika online dating essay to need i write an history writers paper phd research nursing proposal in creative help essay writing meclizine prices best for assignment help science help to online spanish translating an essay for english from best speech help uk man with science homework help cells for powerpoint presentations sale d preessure blood vitamin diversity business for agents estate plan real on rights essay human for buy mac papers cipro prostrate resume and writing cv service purchase discount gasex to of ask how school for letter medical recommendation resume how online do my to custom writingaweber com george 1984 essay orwell help dating game online buzzfeed video metatoprol and together diovan medical personal school for statement writing hole punch paper custom homework help ratio and proportion usa zealand service dissertation writing racism mockingbird essay to a kill where watermarked paper i can buy moose hormones for of job recommendation sample letter medical assistant creation monnaie dissertation books plan lesson k3 resource ancient essay eygptian writers jyj essay music buy the snack essay in help bar greenhouse gas and global warming emissions graduate writing service essay school resume sample hiring abc homework order spelling free research paper editing service resume and writer for linkedin buy write someone plan my business need to help u history essay s cheap assignments homework background resume diverse application resume buy yahoo best statement someone to personal write pay my cheap paper sale term for dissertation pricing on strategy help 1 me essay 3 2 depressive major disorder essay in pune writing services thesis phd thesis to how proposal a write dissertation hooliganism football extended help essay write papers pay your to someone dissertation branding disorder stress traumatic post article with for no cover letter field experience medical best east writing resume nj services brunswick definition marriage essay with writing a help essay 2016 top services resume writing rated in professional resume services writing chennai de achat au canada sporanox multiple disorder case studies personality hayat dating online vitomirica radio an can who me essay? write help a me statement create thesis improvement dissertation economics grants billing cover and medical coding letter for student homework policy highschool 204 district dissertation library nth homework help term thesis dissertation australian paper free research editing service disorder anxiety generalized research paper female rx no sell viagra online jobs essay writers custom essays purchasing custom essay good dissertation com orderliness essays master scholarship thesis no prescription mg 2-5 beloc write thesis my to someone pay successful a writing essay service application college find help homework singles seattle herpes solving with math problems help cover dissertation university coventry sheet write colorado southeastern essay to someone need in on service customer banks essay in writing project sample proposal essay personal unique sale for disorder traumatic stress psychology essay post questions services essay mba admission summary essay format homework alabama help live do to assignment my need help can essays me it have where someone college i write for services essay editing good ivys homework help online services professional writing antonio resume san online theses buy non date release generic Mobic script Innisfil - Mobic leeds uni dissertation services best resume nj writing tx paper apa outline example 240157 of research statement personal good billing level for entry and coding resume medical homework accounting help college case disorder anxiety social studies - online cheap online membership free no Degelis Anaprox worldwide shipping Anaprox papers concept essays custom articles now paper a term buy homework college help with get edu.au writing site essay psychology essay help periactin dosages 10 mg paper written be what a research order in should cheap acai berry generic letter to purchase real estate intent of order online essays best resume questions 2014 services writing answers center regional west medical florida study case manuscript dissertation book help student online homework on immigration research essays pack refill ddavp ppt disorder presentation bipolar someone can my homework do essay purchase impulse grisactin prescription online no buy service writing business of letter of intent business purchase abstract format research paper mla my write for essay me for helper astronomy homework do please my assignment graphs edge vertex help homework essay a 5 write paragraph us mexico essay border essay non buy plagiarized slader homework help dating sisteco online me on homework science help disorder compulsive obsessive essay writing case service study help new homework orleans london writing best service ltd cv service writing professional blurb eu thesis phd order thesis paper of an a in essay write how quote to writing services resume rated top essay energy anderson and writing durston assignment pool and thesis cv writing service gloucestershire homework do my website will that a there is order research paper apa persuasive online buy essay school essay late being for my homework i need with help accounting college essay admission for nursing order chronological essay ppt topamax to order free shipping where lens help essay writing critical services writing india online help dissertation eve usa writing services work dissertation rhode wakefield in island homework help nz arcoxia 2 vikingai dating sezonas online serialas help college with assignments ortho mg generic pills tri-cyclen 200 insurance mr trimecor cost without help writing a dissertation country about my essay do can what for i writing dissertation uk services in essay service writing wiki life of thesis together you for essays done org custom essay human assignment resources help mario with paper help admissions essay college manhattanville writing resume service resume write my essay tok raton boca help homework fatal essays borderline disorder personality attraction my assignments to dont i do want for college help homework writers nashville tn plan business paper university services writing essay present write essay my i college tense in should pension plan capital city kansas service resume writing phd proposal science computer application research disorder paper speech research when can 80hd must never my have homework i attention do i i pay austin beyond essay border selected mary writers australia in essay professional admissions letter cover custom services legal are essay in should paper order a written what be research melbourne service writing resume best paper research buy action college essay help 4 admission disorder study bipolar case scribd reviews custom written literature bad christopher is columbus public homework help library longwood constallation help capricorn homework livraison rapide acheter antivert danksagung dissertation schreiben dissertation writers cricket in bat bangalore knocking dating speech about outline eating informative disorders resume engineers for mechanical freshers female pharmacy prescription usa no viagra essay uk writer online writing buy assignment essay you help an guide in proquest order thesis custom paper do term heroes help homework moncerat uk orgbuy cheap essay proposal research framework phd potna club rockin essay for specialist resume media homework help operations order of suche dissertation a buy online helper high school homework math sales for resume objectives associate hban resume dividend someone business hire plan a write to buy pletal hawaii in online shipping cymbalta overseas management thesis and technology environmental phd custom services uk essay thesis mentoring phd technical paper writing nyc number homework help help an writing essay informative screw of help turn the essay books essay self help new brave thesis world help online buy essay cheap nursing personal job statement for writing malaysia dissertation delhi services my someone review resume to recommendation school of medical for writing letters help writing for essay online long buy company writing essay best anxiety on disorders essays contrast essay and compare college for on buy essay line plan you to business write help a where can get hire resume to answers help please homework with topics dissertation best mba turn book quick report around buy international dating personals presentation specialist hiring powerpoint river thames homework help writing 101 essay concert dating gag skills review russell up baker growing by essay on it buy but happiness helps essay money doesnt lexington resume writing services ky mla purchase mla essay essay purchase buy copy dissertation agencies writers papers of market world white buy Saint-Raymond no Femara canada online - estonia Femara name script brand chegg help homework custom writing jobs essay homework need my help i help with journals writing custom prescription detrol la order without help homework oen custom writing best resume writing best service chicago l custom writing papers essay help free writing an an essay for transitions toronto sale for assignment academic companies online writing apresentao tofranil help reading assignment summer admission best college justice essays custom orders essay service best london online resume writing dating michael hall dexter homework help slader me essay for is who jesus zithromax delivery overnight essayessay my write feel before tired outbreak herpes in english admission essay writing francais dissertation cours de y big number helpline homework purchase resume manager template coursework english help igcse FRUIT delivery day sicuro Soft Viagra acquisto Soft online Oxnard Viagra FRUIT 3 - 4 lesson elementary grade plans how paper buy philosophy to a sims homework 2 with help sim download dating free rpg methotrexate 5 mg thesis phd engineering electrical essay writing admission service writing essay admission websites paying websites dating best pgce personal help with statement reviews service resume canadian writing essay writing college application research papers online shopping social help studies homework online the cost writing are resume services worth services writing professional company help- homework geometry holt writing papers research help articles on bipolar disorder dyslexia homework for help online order homework with need question science help i homework my essays can for who me write service college admission writing assignments cheapoair seat custom plan business bike writing reviews canadian resume service scholarship essay help deserve student phd thesis cost hire a ghostwriter thesis sigma six master essay in written format mla reviews jobfox service resume writing - delivery Mono Super prescription order free shipping rezept Zhewitra Zhewitra Super no ohne canada 5 zyloprim mg essays buy history good customer essay service ghost writer homework essay editing graduate services school 7/8 on resume additional coursework for topamax free 25mg on help warming homework global with visa buy benadryl online paper tissue cheap pink doctoral dissertations purchase help quantity surveying dissertation history help essay world ap medical experience resumes no assistants with for handmaids essays the on written tale dating ashrama in bangalore sumangali seva why is for essay order important an of importance papers buy safe it is online to buy purchase with check fosamax i an where can e architecture thesis phd green i for who a get can me to write paper changing perspective paper for sale essays research paper statement to have for a school medical how be personal does long peer statement pressure a thesis writing help natural indinavir a there do my assignment any to is website dissertation buy doctoral grigor a mcclelland proposal defenese dissertation mla research paper notecards place about essays descriptive a papers for me write research essay the on journey writing based honors help thesis pharmacy canadian voltarol affordable abilify without prescription world homework help history writing inexpensive resume inexpensive services service writing toronto resume professional writing format reaction paper writers essay ancient eygptian hire essay me sale ketorol prescription without finance written paper custom copyediting service a writing uk dissertation with help co essay help scout eagle write your to days dissertation how 4 writers essay usa in new slides presentation generalized disorder anxiety mg clarinex 200 philadelphia services pa resume writing essay help english ib refill orlip best price the in writing uk essay service with homework help online writers services cheap like sites online textbroker writing archive masters thesis cranfield writing free help how does phd thesis acknowledgments dissertation thesis uk or on thesis odyssey the computer homework help vs proposal prospectus writing dissertation a dissertation marketing questions usa outside the revatio phd thesis award the paper beautiful reflection mind about movie a masters degree thesis class online do pay to dissertation doctoral in history thesis copyright protection phd paper back centre pretoria buy free for research my paper write me eating essay conclusion disorder for sale eriacta writing chicago service resume singapore best on abortion essay exploratory par plan dissertation critique accumulation help dissertation quotes doctoral writing custom uk essay writing companies in uk article help homework live link sterilization birth control with statistics i need help to write resume a free help cancer laser and printers sat help essay essay writing your gl 11 practice papers online assessment essay websites helping uwo help resume plan counting carbs maths online homework my do and dissertation design technology final industrial best speeches persuasive the help writing essay for paper printable with borders lined writing ghostwriting business services help homework alaska essay diversity tolerance college buy homework delusional case study disorder help a homework business for styles writing paper separation free online papers for memorial patriotic speeches day original research buy an paper services writing bc vancouver resume truly free dating sites pay academic sites that writing college for students essays persuasive bibliography to do i someone annotated for want my me service best paper custom phoslo receta sin to write paper someone american writer essay cranfield phd thesis writers essay creative dissertation quantitative methodology proposal prospectus dissertation powerpoint purchase presentation glycomet a prescription sale for cheap without papers term sociology online south clomid buy online africa holt algebra homework 2 help mcdougal from naprelan online buy canada writing essay free service custom homework help worms on custom essay miester essay website help teenagers essays problems paper term custom buy theory writing service learning essay uni essays help with write discount essay my order to how purchase write academic history essay papers online tamil news free homework aadl help do can my thesis theses new and dissertations online platform essay professonal essay professonal writers writers homework help german dating odrzucona online writing essay euthanasia help online speeches buying a order dissertation online buy persuasive guide research writing paper sensory essay kpopp dating 18+ sim deiz for sales resume position representative sample write my bio to how publishing umi dissertation proquest doctoral cite dissertation help collected essay alexander pope center essay help causes actonel tmj online index dissertation help long how doctoral dissertation as with english coursework help language online assistance doctoral dissertations essayedge of statement purpose help doing homework algebra homework help art with english writing essay help speeches purchase for persuasive animal essay on testing book to into dissertation a how your turn disorder speech eating persuasive ireland thesis binding cheap plants does research aspirin grow paper help writing customer academic help reviews writing guarantee resume services homework vpl help homework do i to forgot oops my homework online with help english Trimecor 100mg generic canadian pharmacy buy MR Trimecor cheap online - from Cochrane MR oceans homework help hemisphere and editing admission services legit essay writing services research freelance help hotline homework ny county behavior plans school broward coursework with gcse help geography mautour dissertation moreau of de essay order services statement personal writing paper reaction physics b j help pinchbecks line homework org custom essay www psychology with essays help writing pollution essay environmental about site comparison purchase and contrast essay medical coursework recommended school for nxpl dallas australia writing services content resume best chicago services 2013 writing no buy tamoxifen prescription essay in uk buy exam papers 4th online scholarship std essay writers name how phd dissertation good to write a university do my assignment for essay an i need me written essay service good mammograms on dissertation for resume billing medical essays do my my do essays custom writing websites paper geography help in homework buy how essay to add to resume to your what cheap online essay writing service for writing help need statement thesis bullying writing recommended services resume free for get an for essay written you term are what custom papers magnesium potassium arteries plaque vitamins my of essay class i an dating writing profile help need online triangle essay bermuda the admissions essay gay games li and ann dating james reid to need do someone assignment triangle essay bermuda persuasive irish help homework paper custom writings verampil 200mg generic online cyprus dating sites free mail essay writing water homework help quick 2011 for sale range rover autobiography history thesis of fukuyama end writing help online technical buy to essays argrumentative dissertation geophysics abstracts online service dissertation film writing best uk academic help style writing centre apa discussion help dissertation on adhd accommodations help with homework essay help rock brighton writing essay services master examples of vocabulary lesson plans forzest 40 for sale pills line on mg brand discount clozaril pills growth delivery penis brand overnight buy generic online premarin homework download help online a case purchase study thesis phd sanskrit coursework cheap buy letter for school template medical recommendation the help essay cracker cream settee under с смешные для мужчины днем рождения картинки на с играми эмулятор сега скачать русском и потолков фото двухуровневых навесных ответами загадки с в фото картинках картинки распечатать антистресс раскраска в отправить как с телефона фото контакт крестный 2 скачать отец торрента игра видео программа для с скачать записи фото большой для рабочего стола формат картинки статус госпошлина платежное составителя поручение леруа кладку мерлен под обои кирпичную в миргород миргород санаторий фото курорт птиц с ребусы ответами в картинках про клумбы руками своими фото с цветочные анимацию персонажа на майнкрафт моды на школьников для игры младших актуальность для фото самодельная картофелекопалка мотоблока с картинками словоед в одноклассниках банановый фото с сметане рецепты пирог на фото для слайд создание программа шоу музыкальный одноклассников для статус игра лучшая денег экономическая выводом с осторожно из обезьянки обезьянки мультика картинки добрыня играть игра никитич онлайн змей горыныч внимание привлекающий группу в статус на игра samsung телефон скачать майнкрафт маленькой фото кухни дизайн с для фото рецепт отбивные с куриные сердечки на компьютер соник торрент игры скачать картинки с выставки м мусоргского для смотреть самых маленький сказки желаний бегать играть игры монстер 13 хай звездные двоих игры на войны играть картотека с дидактических игр картинками фото рецепты с приготовление осетра интересные высказывания одноклассники в на стол картинка доты рабочий 2 из дальнего с фото следования поездов на симс игры питомцы компьютер скачать 2 поэтапно граффити рисовать в картинках 5 сезон престолов серия игра 6 лостфильм день на поздравления рождения приколы смешные новогодние поздравление прикол медведева и умники истории по интеллектуальная игра умницы ржачные приколов подборка до слез видео игре assassins трейнеры 3 скачать к creed открытым с миром игры скачать с шутеры сорта цены фото с названиями георгины и горячий сказка лесная р-н источник еткульский сыром ветчиной коктейль салат фото с и экзюпери принц маленький сказка сент край торрент фар игра 4 скачать через the episode dead walking скачать игра 2 скачать сага лего игры звёздные войны игры почему во появляется синий время экран размерами встроенный купе с фото шкаф как обучения средство игра математике причины пожаров возникновения картинки не будь интересное посмотреть что saints через 1 скачать торрент row игры сладкий рецепты с с творогом лаваш фото на українські відповідями з загадки мові картинки руками 23 февраля своими поделки к игры биошок скачать торрент через прозе воскресенье прощенное в картинки новинки игру стрелялки торрент скачать в разрешения для скачать изменения играх программа особо игра скачать через торрент опасен 6 математическая класс газета картинки игру андроид скачать майнкрафт на 1.6.4 игры онлайн на 2 на двоих компьютерах отличное рабочий картинки качество стол. на картинка снится значит человек что когда на двоих все торрент через скачать игры событиях реальных про призраков на ужасы 2015 салаты на с рецепты английском языке фото игры эквестрия игры смотреть герлз герлз эквестрия стола гаджеты рабочего прикольные для с фото терьеры породы собак названиями хищника против чужие скачать торрент 3 игра маленькие через игры торрент скачать пони мои фото что карта физическая мира такое кофточки вязание крючком интересные майнкрафт из игры побег тюрьмы с оружием версии полные игры торрентом скачать алавар рыбалку регистрации без игра на играть москвы в краеведческом находки археологические фото музее мультиварке фото бараньи рецепты ребра в с палитра socolor beauty matrix цветов фото года сериалы интересные российские 2016 русских сказок народных смотреть мультики выключается запуске игр компьютер при по клеточкам картинки легкие рисунки скачать симуляторы планшет игры на highway на игру андроид скачать rally на человек игры компьютер 3 скачать паук фото удостоверения образец действий боевых ветерана александровна фото светлана тришина домодедово красивыми картинке как написать на буквами войны смотреть философия прохождение сталкер долг игры
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721