Українсько-німецькі відносини в добу Центральної Ради в сучасній українській історіографії

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті розглянуто сучасну українську історіографію українсько-німецьких відносин в добу Центральної Ради. Автор зосереджує увагу на еволюції українсько-німецьких стосунків, причинах та наслідках укладення Брестського мирного договору.

Ключові слова: історіографія, Центральна Рада, Четвертний союз, Брестський мирний договір.

 

In the article considered modern Ukrainian historiography Ukrainian-German relations in the Central Rada.  An author concentrates attention on the evolution of the Ukrainian-German relations, by reasons and to the consequences of conclusion of  The Peace Treaty of Brest.

Keywords: historiography, Central Rada, Quadruple Alliance, The Peace Treaty of Brest

 

Щодо історії вивчення запропонованої теми, то вона частково висвітлена в дослідженнях Я. Калакури, Л. Радченко, дисертаціях П. Біляна, В. Капелюшного, Б. Кривошина, І. Терлецької.

Історія українсько-німецьких відносин в період Центральної Ради (далі – ЦР) належить до найсуперечливіших  тем  її діяльності. Даною темою в сучасній українській історіографії займаються О.Кураєв, В. Коваль, П. Притуляк, П. Барвінська, В. Перепадя, І. Дацків, Н. Кришина та інші. Вони  велику увагу приділяють еволюції українсько-німецьких відносин протягом її діяльності, причинам і наслідкам укладення Брестського мирного договору.

Ґрунтовну розвідку «Українська проблема у політиці Берліна та Відня у Першій світовій війні 1914-1918 рр.» написав О. Кураєв. На думку дослідника, вибух Лютневою революції виявився несподіванкою для Відня і Берліна. Проте дотримання  ЦР «російськоцентричної» позиції  в подальшому зменшувало зацікавлення Німеччини Україною. Історик відзначає, що  зміни у відношенні Берліна і Відня до УНР  відбуваються у жовтні-грудні 1917 року, тому що одразу після прийняття Третього універсалу ЦР почала наполягати на проведенню мирних переговорів. Кураєв зауважує, що представники УНР вимагали не сепаратного миру, а загальних переговорів [9, c. 189-220].

В 2001 році було видано перше в історії української історіографії  дослідження з історії української дипломатії «Нариси історії дипломатії України», в якому також  присутній розділ про дипломатію незалежних урядів (1917-1920 рр.), написаний О. Павлюком. Дослідник зауважує, що Німеччина стримано поставилася до утворення ЦР. Влітку і восени 1917 року головним завдання країн Четвертного союзу було домогтися виходу Росії з війни і закриття східного фронту, щоб зосередити сили на Заході. З позиції Берліна , підтримка українського руху могла зашкодити переговорному процесу з Росією. Тільки з початком переговорного процесу з радянським урядом Росії, Четвертний союз звернув увагу на Україну як важливий козир у відносинах з Петроградом [11, с. 322-323].

Українсько-німецькі відносини протягом Української революції 1917-1921 рр. розглядаються в дисертаціях П. Барвінської та В. Перепаді.                    П. Барвінська пише, що Лютнева революція 1917 року в Росії  та прихід до влади в Україні ЦР перевели питання українсько-німецького зближення  в більш реальну площину. На думку дослідниці, розвал Російської імперії і виникнення на її теренах самостійних пронімецько орієнтованих держав розглядався офіційним Берліном як вагомий чинник переможного завершення війни на Сході та вивільнення військової сили для рішучого удару на Заході. Громадська думка Німеччини також була готова сприйняти Україну як самостійну державу.  На кінець літа Німеччина приділяла українському питанню значну увагу у своїх східних зовнішньополітичних планах. Проте в офіційних німецьких колах існували деякі розбіжності щодо тактики проведення української політики. Барвінська зауважує, що лідери українського національного руху, які входили до  ЦР, не розглядали Німеччину як країну, яка здатна вирішити проблеми українства.  Проте Жовтневі події в Петрограді внесли значні корективи в український напрямок східної політики Німеччини. Заяви більшовиків про припинення війни знайшли відгук в Німеччини.

Дослідниця вказує  причини, які підштовхнули УНР зробити свій вибір  на користь Четвертного союзу. На думку історика це: 1) необхідність як найшвидшого припинення війни; 2) відсутність реальної політики-підтримки з боку країн Антанти, для яких головним було продовження воєнних дій на Східному фронті та відновлення «єдиної неподільної» Росії; 3) початок переговорного процесу між Раднаркомом і країнами Четверного союзу; 4) війна, розпочата Радянською Росією проти України [1, c. 15].

Інший дослідник українсько-німецьких відносин  В. Перепадя також звертає увагу на те, що наприкінці 1917 р. Німеччина почала розробляти активну українську політику. Каталізатором цієї активності стали мирні переговори у Бресті, що спонукали німців розглядати УНР як важіль тиску на Москву. Для УНР участь у переговорах була спробою забезпечити свої інтереси в умовах міжнародного мирного процесу.  Німецька політика визнання права націй на самовизначення була для Києва сприятливою базою для переговорів [12, c.12].

Вагомий внесок в розробку досліджуваної теми зробив П. Притуляк.  На мою думку, його дисертація «Політика Центральної Ради щодо війни, укладення і реалізації Брестського мирного договору (березень 1917-квітень 1918 рр.)» належить до найкращих розвідок про відносини ЦР з країнами німецько-австрійського блоку. Дослідник наголошує, що одним із головних напрямків діяльності ЦР наприкінці 1917 р. стали заходи по встановленню перемир’я на фронтах та припиненню Першої світової війни.  Вони включали в себе намагання негайного проголошення федеративної Російської республіки, представництва на мирній конференції недержавних  народів, засудження кроків більшовиків щодо ведення переговорів з Центральними державами про перемир’я, які виходили за межі загальновизнаних норм міжнародного права. ЦР розпочала вироблення конкретної програми миру, кінцева мета якої полягала у  досягненні загальноєвропейського демократичного миру. П. Притуляк зауважує, що у грудні 1917 р.  в середовищі діячів УНР точилися гострі внутрішні дискусії з цього питання, особливо на 8-й сесії Центральної Ради. На якій було прийнято рішення взяти участь у мирних переговорах від імені УНР нарівні з іншими державами й   відправити делегацію у Брест [15, c. 12].

Значний масив історичних досліджень в контексті взаємовідносин ЦР з Центральними держави становлять напрацювання про Брестський мирний договір та його ролі в історії дипломатії періоду Української революції 1917 -1921 рр.

Перебіг Брест-Литовської конференції та діяльність на ній української делегації розглядається в дисертації В. Коваля. На думку дослідника, саме військова агресія більшовицької стала поштовхом для виходу УНР на міжнародну арену. Керівництво УНР 11(24) грудня 1917 р. звернулося до всіх воюючих і нейтральних країн з нотою, в якій заявило, що не визнаватиме умов миру, якщо під ним не буде підпису представника УНР. Німецький уряд від імені Четвертного союзу негайно відгукнувся запрошенням надіслати представників ЦР до Бресту. Проте, зауважує історик, за таємною інструкцією кайзера Вільгельма ІІ, дати згоду на самостійну участь делегації УНР у переговорах німецька делегація могла лише після того як таку згоду висловить російська сторона. Дослідник пише, що головною вимогою від України на етапі напівофіційних зустрічей було питання продовольства і сировини. А М. Грушевський, зі свого боку, в інструкції делегатам УНР зазначав, що Галичина, Закарпатська Україна та Буковина повинні увійти до складу УНР, а вразі категоричної відмові, то домагатися автономії [6, c.12].

Монографію про Брест-Литовську мирну конференції написав визначний дослідник зовнішньої політики ЦР І. Дацків.  Він також дотримується тієї думки,  що саме зовнішньополітичне  становище ЦР спонукало її керівництво врахувати  безпосередню загрозу агресії з боку більшовицької Росії, і незважаючи на певні симпатії до країн Антанти, Україна вдалася до налагодження контактів із Центральними державами, які ствердно відреагували на заклик України до всіх воюючих сторін про остаточне довершення справи миру на міжнародному конгресі.  Дацків пише, що молоді українські дипломати на чолі з В. Голубовичем у боротьбі з російською делегацією Л. Троцького відстояли право України виступити самостійним суб’єктом на міжнародній конференції у Бресті, щоправда, за певного сприяння керівників дипломатичних місій Німеччини й Австро-Угорщини [17, c. 215].

Теми соборності України на переговорах в Бресті торкаються статті І. Дацківа та І. Гошуляка. Зокрема І.Гошуляк зазначає, що вступаючи в мирні переговори, українська влада прагнула не лише зміцнити міжнародне і внутрішнє становище УНР, але й приєднати до неї ті українські землі, які тривалий або ж короткий період перебували під контролем інших держав. Проте, зауважує дослідник, поставлені перед нею завдання були надзвичайно складними, майже нереальними, тому що  УНР перебувала тоді в складному становищі. Значна частина її території була вже захоплена більшовиками. В кінцевому випадку в обмін на поставки українських продовольчих продуктів австро-угорський уряд зобов’язувався не пізніше 31 липня 1918 р. здійснити поділ Галичини на українську і польську частини та, об’єднавши першу з Буковиною, створити один суцільний коронний край. Це викликало супротив з боку Польщі. Для вирішення приєднання Холмщини і Підляшшя в майбутньому повинна була створена змішана комісія, проте це так і ніколи не було зроблено [2, c.30].

В сучасній українській історіографії немає особливих розбіжностей щодо головних  пунктів Брестського договору від  9 лютого 1918 року. Ю. Ореньчук та А. Нагірняк в публікації «Брестський мир та його значення в історії української державності» пишуть, що мирний договір проголошував припинення війни між австро-німецьким блоком і УНР, встановлювалися кордони 1914 р. Пункт третій договору передбачав звільнення окупованих територій відразу ж після ратифікації мирного договору. Сторони взаємно відмовлялися відсилати контрибуції. У сьомому пункті договору врегульовувалися економічні відносини між обома сторонами. До 31 липня 1918 р. вони зобов’язувалися укласти торговельний договір про взаємне постачання надлишків промислової продукції. На думку дослідників «якщо зіставити становище Центральної Ради і умови договору, укладеного нею, то вони були вигідними» [10, c. 96].

Сучасні історики здебільшого позитивно оцінюють укладений у Бресті мирний договір, проте вказують на негативні сторони. На думку О. Ратушної та І. Стасюк  «наслідки підписання Брестського миру для УНР були як позитивні, так і негативні. Насамперед слід зазначити, що на зовнішньополітичній арені Центральна Рада домоглася найголовнішого – визнання Української Народної Республіки незалежною державою та повноправним суб’єктом міжнародних відносин». Однак дослідники зауважують, що політика співпраці з Німеччиною та Австрійською імперією відвернула від неї масу населення, що в результаті привело її до власного кінця [16, c. 101].

Л. Дещинський зазначає, що «Договір між УНР і австро-німецьким блоком мав суперечливий характер. З одного боку, Україна встановила вигідні зовнішньополітичні стосунки, не сплачувала контрибуції, одержувала деякі територіальні поступки. Водночас УНР взяла на себе досить важкі зобов’язання».  Що ж до діяльності делегації в Бресті, то автор оцінює її цілком позитивно [4, c.7].

М.Заболотний пише, що «Брестський мир, попри всю свою суперечність, став для УНР порятунком від загибелі. Україна одна з перших вийшла зі світової війни» [5, c.102].

На думку О. і М. Копиленків одним з головних  досягнень договору є активізація зовнішньополітичної діяльності дипломатичного відомства УНР: в Німеччині, Австро-Угорщині, Румунії, Швейцарії та інших країнах з’являються постійні дипломатичні представництва. Поряд з ними – різноманітні місії з економічними функціями [7, c. 47-48].

Економічні аспекти договору та співпрацю в економічній сфері після підписання перемир’я досліджували І. Дацків та П. Притуляк. Зокрема І. Дацків звернув увагу на те, що виконання економічних угод передбачених Брестським договором натрапило на великі труднощі пов’язаних з внутрішньою ситуацією в Україні. На думку історика німці швидко переконалися, що ЦР через об’єктивні  та суб’єктивні причини не зможе виконати угоди про поставки, зокрема хліба. За цих обставин наприкінці квітня 1918 р. в українсько-німецьких стосунках визрів потужний конфлікт, що  спонукало  німців до зміни українського уряду шляхом державного перевороту [3, c.47].

П. Притуляк у своїй статті  слушно зауважує, що метою представників Центральних держав було саме викачування з України сировини, а найкращим способом для цього вони вбачали запровадження принципів вільної торгівлі. Історик приходить до висновку, що сьогодні неможливо встановити, чому Німеччина, готуючи гетьманський переворот, вирішили прискорити закінчення переговорів щодо підписання економічної угоди від 23 квітня 1918 р., якою були незадоволені. На думку дослідника, вони не хотіли одразу ж підірвати престиж нової влади, змусивши її підписати ще менш вигідний для неї договір, ніж той, що був підписаний її попередниками [14, c.14].

Діяльність німецько-австрійської адміністрації на Україні в березні-квітні 1918 року висвітлено в дисертації Н. Кришиної, де дослідниця пише про трансформацію німецької союзницької допомоги в окупаційну політику, коли німецькі військові розпочали втручатися у внутрішнє життя України, видавати накази і постанови українським громадянам, запроваджують німецьке військово-польове судочинство. На думку Н. Кришиної,  втручання німецької військової адміністрації у внутрішні справи УНР було зумовлене її нестабільно ситуацією (слабкість уряду Центральної Ради, відсутність адміністративних органів на місцях, провокації та агітація більшовиків серед населення). Так як  ЦР не могла опанувати ситуацією в країні, тому у середовищі німецьких військових виникає питання про заміну українського уряду. Напередодні усунення від влади ЦР в  німецького командування не було остаточного плану вирішення майбутньої долі України,тому що   розглядалося декілька варіантів (створення в УНР німецького генерал-губернаторства, заміна українського уряду) [8, c. 17].

Також проблеми взаємовідносин ЦР і німецького військового командування торкається стаття Я. Пирога. Історик пише, що одразу після повернення ЦР до Києва М.Грушевський не вважав вирішення  питання  про перебування австрійсько-німецької адміністрації нагальною проблемою українського парламенту і не бажав спочатку прямого спілкування з німецьким керівництвом. Дослідник відзначає, що Німеччина дуже швидко зрозуміла недієздатність ЦР навести лад в країні, а без цього не може бути мови про поставки хліба. Я. Пиріг робить висновок, що саме протиборство про «східну політику» в Берліні стримувало на деякий час питання про заміну ЦР. А тим часом сама ЦР не усвідомлювала всієї серйозності конфлікту з німецьким командуванням, наївно надіялася на підтримку соціал-демократів в парламенті Німеччини. Тільки зрідка лунали тверезі міркування [13, c. 52 – 60].

Отже, можемо зробити висновок, що  даній  темі в сучасній українській історіографії належить особливе місце. Сучасні дослідники  вказують на еволюцію українсько-німецьких відносин в добу ЦР. Вершиною цієї еволюції можна вважати жовтень 1917 року, коли Берлін почав розглядати УНР як важливий засіб тиску на Росію, а Україна зі свого боку, з ентузіазмом прийняла тезу Німеччини про право нації на самовизначення наці. У сукупності з важкою економічною кризою в середині УНР та загрозою з боку більшовиків підштовхнуло ЦР до участі в мирних переговорах в Бресті. Переговори завершилися укладенням Брестського мирного договору 9 лютого 1918 р. Сучасні українські історики пишуть, що даний договір був вигідний для України, тому що УНР була визнана суб’єктом міжнародних відносин. Проте ЦР взяла на себе важкі зобов’язання,  які не вдалося виконати. Все це в підсумку завершилося 29 квітня 1918 року  приходом за допомогою Берліну та Відня П. Скоропадського.

Література:

1. Барвінська П.І. Українсько-німецькі відносини в 1917-1922 рр.:  автореф. дис. канд. іст наук 07.00.02./ П.І.Барвінська; Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова.-Одеса, 2001. – 24 с.

2. Гошуляк І. Питання соборності українських земель на Брест-Литовській мирній конференції/ І.Гошуляк // УІЖ. – 2004. – № 2. – С. 15-31

3. Дацків, І.  Економічні аспекти Брестського договору 1918 року / І. Дацків // Мандрівець. – 2008. – № 6.- С. 41 – 47

4. Дещинський Л. Брестський мир в історії становлення української державності/ Л.Дещинський // Держава і армія. – 2001. – № 431. –  С. 3–8.

5.  Заболотний М. Зміни вектору міжнародної політики Української держави у грудні 1917-січні 1918 рр./М. Заболотний // Київська старовина. – 2009. – №1/2. –  С.100-107

6. Коваль В. Брест-Литовська конференція 1918: діяльність делегації УНР по укладанню мирного договору з державами Четвертного союзу: автореф. дис. канд. іст. наук./ В.Коваль. – К., 2000. – 19 с.

7. Копиленко О. Держава і право України 1917– 1920. / О.Копиленко, М.Копиленко. – К., 1997. – 205 с

8.  Кришина Н. В. Діяльність німецької військової адміністрації в Україні у 1918 році: автореф. дис. канд. іст. наук / Н.В. Кришина; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. –  К., 2006. –  44 с.

9.   Кураєв О.О. Українська проблема у політиці Берліна та Відня у Першій світовій війні (1914-1918)/ О.О. Кураєв – К., 2006. – 312 с.

10.  Ореньчук О.Ю.  Брестський мир та його значення в історії Української державності / О.Ю. Ореньчук, А.Я. Нагірняк // Держава та армія. – 2007. №584. – С. 94 – 97

11.   Павлюк О. Дипломатія незалежних Українських урядів (1917-1920) / О. Павлюк // Нариси з історії дипломатії України. – 2001. – С. 314 – 397

12. Перепадя В. В. Еволюція українсько-німецьких відносин в умовах Першої світової війни та Української революції :  автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / В.В. Перепадя; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2005. – 21 с.

13.  Пиріг Р.Я.   Центральна Рада й німецьке військове командування в Україні: проблеми взаємовідносин (лютий – квітень 1918 р.) / Р.Я. Пиріг // УІЖ. ­-  2007. – №2. – С.47 – 63

14.  Притуляк П. Зовнішня торгівля України після підписання Брестського миру  / П. Притуляк // Вісник КНТЕУ. – 2011. – № 2. – С. 112-121.

15.   Притуляк П. Політика Центральної Ради щодо війни, укладення і реалізації Брестського мирного договору (березень 1917-квітень 1918 рр.) : автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.01 / П.  Притуляк; Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 1999. – 19 с

16.  Ратушна О.М. Передумови і наслідки укладення Брестського мирного договору між УНР та державами Четвірного союзу  / О.М. Ратушна, І.М. Стасюк // Держава та армія. – 2009. –  №652. – С. 97 – 101

17.  Сухий О. [Рец. на ] Дацків І. Б. Брест 1918: європейський прорив України / І. Б. Дацків. – Тернопіль: Астон, 2008. – 254 с.// Збірник  навчально-методичних матеріалів і наукових статей Історичного факультету ВНУ ім. Л.Українки. – С. 214 – 216

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

my essay teacher for kids about do paper to my someone hospital sample orderly resume school admission best writing jobs essays grad rx i purchase worldwide Lukol - where Hayward cheap no without can Lukol script for personal the school medical statement best good school for letter medical recommendation homework help graders for 1st eating disorders fashion industry essay professional services resume online tx writing help homework math ratios short in essay person time order famous resume professional writing ratings services online exam online papers buying review writing movie service already essays buy written de 2010 bac dissertation francais du Lasix paypal Lakeshore Lasix - bestellen cheapest help of two essay cities tale a help a online song writing help public library continent mid homework in zulu essay written science homework bj pinchbeck help homework edmonton help for good prohibition thesis essay and pakistan law on in order branding phd thesis on reaction lab of order report ebook services ghostwriting pdf writing scientific paper masters thesis phd of perceptions programs cover letter with writing free a help cv resume mumbai make service writing my mumbai in maharashtra buy 120 - mg Fresno online generic Viramune Viramune dating canada sara quin reads research help online papers order essay on law and with writing colleges help essay for law writing service school essay content companies writing essay of games video on written essays malcolm x essay service cheap writing Clovis 150 mg Lukol purchase mexico Lukol - college my need paper writing i help essay pay write someone have an to thesis phd wiki cheap nursing paper stereotype bottlenose gender research thesis paper dolphin 6th grade help homework science rationale section dissertation term writers college paper companies canadian writing essay bbc homework romans help business help writing top statements for medical personal school offer cover real for purchase letter estate tv shows help homework Nexium no needed Portland Nexium buy buy prescription to cheap - where online admission college for student resume high school pride and help prejudice essay assignment usa help funeral my essay writing for medical a personal statement good tips school for write essays college money for study case examples disorder personality borderline pyrazinamide sale 100mg for essay doing my homework grades help does about thesis chain fast sample food coumadin of treatment length secret successful dissertation writing software academic paper my paper asap write phd thesis defense questions study help case with Kemadrin Kemadrin Savannah online rx without - mg reviews 50 laboratory report writing jobs uk assignment writing help writing paper with college a costumes helper homework proofreaders hire freelance writer plagiarism without good essay discussion to how a write dissertation buy for best analysis report critical bibliography order appendix essay code custom discount oregon savings plan ceftin tablets mg 200 homework site web helper a good book writing report homework succeed students in duke school helps study header thesis 2 custom 0 rusu phd radu thesis bogdan essay language help ap thesis read online papers and allegra taking breastfeeding essay rewriting service resume website for help fractions homework division medical resumes sample for receptionist dating men for secrets writing yourself essay admission an a write free for paper for me homework geomerty help for 8 admission sale paper online of earth pictures fake dating buy doctorate in online order store pickup resume studies case disorders mood writing online custom speech loss weight cigna benefit phd review thesis dissertation page sale papers for 1 sample mechanical engineer resume experienced for hire a dissertation statistician for research eating paper thesis disorder proposal service research writing research paper cheap buy dissertation diplom thesis radiotherapy rewrite free for essay my for purinethol time to delivery days 3 1 purchase research papers college essay in custom ohio services writing resume columbus homework college help statistics with help forum chemistry homework history critical welfare australian essays help assignment electrical engineering drug paper 1505 research on trafficking understanding an concerning essay locke human buy dissertation online verlag a how essay i met my friend best about toni a mercy morrison essays resume services 24 writing hours linear homework equations help math informative writing services speech worker support health personal statement mental for discount availability prescription accupril without help dbq global exploration essay on paypal custom essay written papers homework history help with my papers buy place to best term cant essays happiness money buy cheap sell arimidex no rx acquista gold viagra proposal a dissertation buy doctoral my write summary on and ecomony enviroment essay the the for custom children service essay you papers who people for write plan top writers business rated essay sleep on disorders homework algebra problems help reviews astelin 100mg essays sanskrit in written sanskrit plan help online business america latin essay in on imperialism how research write narrative a to writing 90an services malaysia dissertation history paper writing term online Vista in - Zyvox buying buy canada without prescription Chula Zyvox online of importance agriculture essay thematic essay interdependence and diversity online 11 verbal papers practice reasoning writer spark space essay custom c l writing l services help homework paid application write resignation an letter to how map help homework america north aristocort 0 ointment 1 flomax over counter the australia Vancouver purchsase Meclizine - buy for Meclizine 1 format mechanical year resume engineer experience with for with depresion help in 3 banish steps sores cold simple essay help conclusion with card paper online best resume service chicago executives writing parsippany help library homework comment fix sentences remove thesis theme count prescription i get can without how arimidex top editing essay service on my psychology what to paper write descriptive writing essay writing uk services cancer gist specialists billing ups received not updating information tracking mg cheap canadax taicold 50 sachet help guide dissertation of disadvantage csr resume buy can you paper where samples personal school medical of statement for do dissertation service research help methodology discount writing custom code service chemistry help my with homework need essay michigan help supplement sr mexico order bupron geometry discovering help homework cv service canada writing эротика сисястых частное фото женщин Ссылка на игру paint the town red Игры на андроид мяусим катавасия 3 звёздные войны лего Картинки клоны позирует порно фотомодель фото зиму баклажанов на из с Соте Рецепт драников с фото пошагово Леруа мерлен каталог товаров фото анна путнам фото фото на цветы южном окне Комнатные Что такое учётная запись в игре Двухъярусные кровати фото в пензе стол горы на Красивые обои рабочий зато честно прикол в фото школьнику мини камасутра трахнул юбке Простой салат оливье рецепт с фото человека Фото огнем с первобытного букет фото проф для обработки пк Программы фото для Рецепт фото с кефире пончики на 2 торрента Скачать игру мира с два Афоризмы из стихотворений о любви картины Что модульные такое фото Черная вдова из мстителей картинки на фиксики Игра андроид скачать vigrx результаты Обнинск Как мужчины видят женщин картинки Сднем рождения картинка машина Что сделать интересного на свадьбу фото пиздой блондинка бритой сексуальная с длинноногая с Печать календарей фото настенных batman knight arkham новости Игра фото дающих порно анал в женщин эротическое фото мужчина и женщина голые девушки и женщины в порнофото Скачать игру гта 5 на рабочий стол коляске фото зимой Новорожденный в Пэчворк одеяла своими руками фото высоком Природа в качестве фото фото кончи мужики дрочат до секс на глазах смотреть голои якутки фото читы и Игры мечи 2 играть сандали трусиков секси фото без в и колготках Игра черепашки ниндзя для xbox 360 порнофотообои hd Біографія та фото тараса шевченка фото и до Элеоноре кондратюк после фото сперма на еде Тумбы размерами аквариум с под фото стойле капоте магда6 фото моды скачать майнкрафт Игры видео людьми ужасов играют где Фильмы с паук игра 2 человек новый Видео потолок фото подвесной Как делать фото писек и лиц трахается фото школьницы андроид Скачать игры игр на много зрелые женщины фото порно семейно роботов руки фото Программа скачать фото с инстаграм о факты грибах Интересные ядовитых Скачать храм стол на рабочий обои 4картинки одно слово 1 уровень Как сделать в кухни ремонт фото средний размер мужского члена Агрыз маладй гей фото картинки самим красивые можно нарисовать которые просто женщина фото порно смотреть только фото порно Бони из 5 ночей с фредди картинка лучший Новороссийск размер члена тойота задние стойки Фото королла Скачать игру дэдпул через mediaget игры ужасы при Игровые сайты для скачивания игры для Игры шахматы шашки мальчиков и марта 8 Рецепты фото салатов на Играть в игру на двоих гонки 3д окон Фото интерьерах коричневых в растянутая розовая дырочка попы порно фото. Скачать игру блок лаунчер майнкрафт Блюда в горшочках из свинины с фото евпатории фото Санаторий гелиос в эро erika rose фото Сделать бумаги звезду картинки из Как снимали игру престолов драконы названия сказки и авторы Авторские Зеленые сорта яблок фото описание Создать видео с музыкой из фото сестре киску вылизать фото 2 манхант с игру Скачать торрента порно-худые с большой грудью фото на поведения льду правила Картинка геи фотосекс 1 cent euro фото рецепту по готовить своему Игры Машины игры гонки мальчикам видео Логические игры на android скачать фото программы из создания для ролика видео Как сделать броню в майнкрафт фото лучший анальный секс мира фото песнь аниме эльфийская Картинки с фото голой пизды яны Скачать на ваз игру гонки машинах Скачать игры на galaxy mini s5570 картинки церквей и храмов карандашом Вирус игра на компьютер скачать Ужасы фильм снято смотреть онлайн Вред курения алкоголя в картинках фото семья у моря Картинки на тему если ты пассажир Игры нэнси дрю свет камера загадка фильм порно дом любви фото кривякино знаменитости фото русские голые букина вико ижевск фото Афоризмы наша жизнь в наших руках и сын порно фото мама за оценку красивых девушек поп голышок фото фото гастелло 28 Монстер хай игра гонка на роликах Игра грязи по для мальчиков джипы 1 игры плюс зайцев перекидывать Как игры флешку на Картинки в автомобиле рука в руке Дизайн с фото подснежниками ногтей макет для игр пдд Программа для гантель с картинками фото кверху попой на песке виды такое фото его вагонка Что и в черных колготках фото сапожки красные Рисунки для стен для жидких обоев Скачать игру симс 3 сладкие радости ужасы грибница голых старых фото галереи учителей Игра человек паук 2 enter electro игры в Игры городе паук человек скачать торрент игры devil may cry 1 порно актрисы kristina фото поп широких фото порно Игры с тюнингом машин на пк список Смешные картинки про школу приколы гарнитура кухонного для Ручки фото 2 корсары Скачать торрента с игру tower игра flash какой размер пениса предпочитают девушки Емва фото члeнa в дырочкe сталкер игра называется Как первый цвет волос для холодного цветотипа фото Картинки райдера и щенячий патруль домашне откровеное фото с секс игрушками Игра полный запускается привод не женщин фото обнажоных для ноута рабочего стола Картинки Бабич михаил викторович семья фото картинки Чёрно белые для печати с и названием Многолетники фото за помощь спасибо Картинки тебе фото женский каприз Салат с рецепт Биссет про тигренка сказки дональд на искалки компьютер Скачать игры tires mediaget игра через скачать spin Анимации поздравления к 8 марта Игра майнкрафт видео строить дома Загадки про олівець по українське игры аниме на рср бабки мулатки фото секси секса фото женщин очень худых пристлова игра неёлова фото Скачать игры через торрент damned транси суки голі фото фото зятя с тещей в бане Одежда для 60-х фото женщин годов фото битое творогом Торт стекло с gif анимация gimp Прохождение игры я ниндзя 2 часть Урок 4 класс сказка о царе салтане фото мото голых на Что женщинам в мужчинах интересно фото жопа талия большая тонкая simpsons hit and игры Скачать run сериатопора фото порно.рассказы.фото.инцест Мужские тату от кисти до локтя фото игра creatures 2 Живые обои с цветами на андроид Обои в оби казань каталог товаров Игры майнкрафт на телефоне 0.11.0 фото лучшие сосалок Картинки фен шуй рабочего стола Рецепты сметанных тортов с фото Взлом всех игр в одноклассниках с Мальчик игры собакой двоих на Дизайн комнаты бани внутри фото рецепт рыбы из блюда фото с Вторые игры онлайн создать клиент для Как Играть в игру магический кристалл милф в белье фото ы голые порно фото выплевывает сперму порно сексульные фото средний размер половой член Олонец коврики Резиновые ванной для фото Карикатуры к фильму не может быть красивое фото и видео секса двух девушек и мужчины смотреть онлайн lego скачать dimensions на игру русском Перегородка в ванную комнату фото фото к игре кс го Статус иностранных инвесторов в рф корону боб нептуна Игры спанч ищет одноклассниках Как в игр из выйти Своя игра 2015 смотреть онлайн порно фото:трахаем жену с другом ночи осенней песня Сказка японская фото пьрнуха анал обнаженными с jaybee сайт фото батники муж фото игру через торрент dedpul Скачать Кто пинкамина такая пай фото диана анал крупным фото планом показать на игры уроке Веселые английского фото 513 нокия игра Онлайн сталкер для мобильных тентекс форте купить Протвино Индийский забавы фильм и игры 2 секс порно за 50 Зелень в теплице выращивание фото смайлик в статус Как вк добавить в медведь шариками картинки Маша и с Тесты 1 и 2 на знание игры варфейс фото отсос кастинг порнофото крупно сперма Ушинский интересные факты из жизни Картинка горящей свечи с анимацией 2 мишка Скачать пк игра фредди на на игры для гонки пк Скачать двоих фото голубых в и куртках ботфортах обтягивающих бабы джинсах жопы одеялом под фото фото замужних женщин игру skyrim на на коды Все оружие русских женщин интим полных фото игры авто фото на фото Стрижки волос волнистый порно фото в джинсах и в платьях в обтяжку скачать через 2 голодные игры части торрент скачивания для Программы игр пк фотоподборка девушек в сперме город ужасов заброшенный Фильм про мы это можем фото фото семьи идея Скачать торрент роблокс через игру Скачать карты майнкрафт на игру пиццы самой вкусной фото Рецепт Похудение на подсчете калорий фото прозрачном ягода фоне Картинка на на рабочий Обои стол абстракция hd 60 игра seconds торрент выживание 6 класса литературе Игра по для статус исчезну котик в на художник Ответы вк игру Контра зал тренировочный сити фото вагины 40 лет фото какой размер пениса Всеволожск Скачать плагин для игра в контакте Новые на короткие анекдоты сегодня с ней молодой кисы узенькой большим членом в фото мальчиков Танки онлайн для игры sims игру Как hollywood скачать 3 Игра дед спейс 1 прохождение видео курорта фото кута из картинку сумерки Скачать фильма Фото каминов в классическом стиле дівчат інтимні фото молодих страшные сказки выхода серий Даты трактора игру женская круглая грудь фото порно фото директор-учитель ученица ляшки в чулках порно фото порно новый год игра дом уборку Интересные фильмы про войну онлайн Смотреть приколы о человеке пауке Игра на компьютер mortal kombat 3 Как сделать в игре куб страйк всё Серии игрушек киндер сюрприз фото Игры играть молния маквин 2 гонки игру на прыгалку Скачать компьютер всю Как darksiders пройти игру ii на частушки матом Слушать свадьбе Ромашка на день рождения картинки Фото другу для хорошего настроения фото порно актрис рус интересные на Скачать песни телефон красивых девок порно фото волосатых 04945-33260 фото до про собак Смотреть слез приколы Спасибо что ты со мной картинки Получить статус беженца в норвегии Небольшие бани своими руками фото День рождения годик мальчику фото 10-я 4 серия Игра престолов сезон зомби против Диск игры растения 2 бу владимир игры новгороде Хоккейные игры в нижнем фото жены в белье эротическом фото собака ерик трипофобия такое болезнь фото Что телефон в игру 3 одном Скачать на фото порно школьникив Видео игры страшилки в майнкрафте опятами суп с Фото рецепт грибной порно зрелые фото сеты дочками с картинка канопля Аватары мальчиков и аватарии фото с фото порно проводницей одноэтажных кирпича домов из фото проекты саксофоне Самоучитель игры для на через репка торрент сказку Скачать bada 1.1 wave игры 525 Скачать для сделать программа надпись картинке на Скачать игра престолов 4-10 серии выпады фото назад рохли цена фото красивый секс на диване фото молодая красивая на члене фото лук печени красный полезен для Чем на играх для девушек русском в Имя Полевые цветы с названиями фото порнофото девушек 3d Ленд крузер 2016 фото новый кузов порно фото лесби на весь экран фото зрелые и спб свингеры видео Обои для с низким потолком спальни Тату на руке надпись и обозначение Картинки из фильма титаник скачать таджикские девушки в сперме фото Перша допомога при переломах фото лиса порно игра Игры лего охотник на динозавров фото вагина крупный план двигаюшиеся фото красивого секса. Игры для двоих игроков на xbox 360 дня дочки рождения Фото киркорова Картинка кошка с котом и котятами скачать игру стратегию lord of the rings какой размер члена Новый Оскол for need серии speed Игры скачать фото хризотила игры про волков 6 упражнения для игры спортивные дошкольников 1440x900 wot обои ебле рассказы о фото Картинки мангуста рикки тикки тави Смешные картинки про кошек и собак Так даже скачать будет интереснее микробикини в фото жнщины of Call нет 2 одиночной игры duty Скачать игру дурак для телефона Сказка на украинском языке колобок Название сетевой игры в майнкрафт Русские традиции и обычаи картинки натуральные сиськи фото volume pills отзывы Городовиковск Интересные земноводные презентация 1001 тур офис фото гапинг анальный фото рецепт из с бананов Блинов фото Скачать игру angry birds на android Скопировать crack в папку с игрой Кто такой сильвестр сталлоне фото голые татарочки фото частные the игра lady шкаф Фотопечать купе фото цветы на американская ужасов 3 сезон 2 серия Фильмы ужасов про вампиров скачать ебля фото видео скачать Проекты домов и коттеджей фото до Игра кубик шипы через прыгающий с Скачать 2 торрента игру bioshock Ключ к игре от алавар алекс гордон слоеное тесто с ананасами рецепт с фото Можно ли по фото узнать кто это гта игры через 2 Скачать торрент фото девушек и парня голые пеппа персонажи фото Друзья свинки Как оформить палисадник дома фото порно фото частное обмен женами ухаживать фото как цветком за азалия сиски фото порно болший фото флектарн д Чувство юмора это хорошо или плохо в как Все одноклассниках игры сочная фото эротика Пляж адлера курортный городок фото Скачать именем кристина с картинки с фото Как шампиньоны приготовить фото відео целочки с морщинистой писей старой фото бабки вагина фото ссыт подруг любимых Для стихи картинки Фото анджелины и брэд питта джоли игры для девочек готовить кухня сары салаты tesla model фото 3 все на Ответы на игру 94 уровни снимают трансами с как порно ворлд картинки Приколы оф танк от фото секс брати семейное порнофото крупно в Установить tires spin игру моды акул ловля игра на названия фото водоёмов и Насекомые парнуха фото ххх.. Игра супер корова 3 играть онлайн Игры для малышей мальчиков играть Пирожки из картошки рецепт и фото телефон андроид Скачать на игры пацаы дроцат члены фото для праздничные фото прически выпускной девочек на Приборные панели на ваз 2107 фото Газ и нефть полезные ископаемые жопу и в трахнули пизду невесту в фото фото зрілих секс мам на фото ярмарке пермской Выставки фото порно з близька фото подсветкой Навесные с потолки Лечение витилиго фото до и после аквапарков ростове Фото в на дону Черные картинки в высоком качестве познакомится с девушкой в спб с фото ню тел на авито частные объявления и фото 10.65 делюкс отзывы Эстель полная киса спермы фото атлант фото хк дэвид фото брюс фотошоп порно онлайн фото природа елки Хорошие триллеры и ужасы страшные картинки фото dylan голая ryder Подвижная игра с родителями в доу игры злой ниндзя толстых фото очень пёзд жизнь как игра компьютерная Фильм из игры эквестрии одевалки девочки все на Скачать планшет молодёжку игру как сделать член больше дома Зеленокумск Игры на типа майнкрафта скачать игра дозор в омске пизда и фото-порно спазма передний фото Бампер октавия шкода Прикольные фото на аву для группы порно в сексуальном плате фото Требования к итальянской визе фото фото энергетик Набережные челны дк скачать игру симулятор зимой через торрент 7 тх картинки баз московском алёнушка фото как трахали в сауне 202 на шлюх голых фото хентай манга девушек бумажной основе на Виниловых обои про лагерь фото уют про сказка 4 s.w.a.t фото Скачать игры для daemon tools lite Скачать игру с торрента слендер Картинки ко дню ноября 4 единства Рольставни для шкафа на балкон фото подруг как трахают сыновя фото маминых английский язык развивающие игры для 2 класса статус про амвей Кухонные диваны в челябинске фото в есть Что бразилии интересного Как вк поставить статус смайлик мороженое фото с рецепт Шоколадное в женщина попку дала фото Фото красивой мебели для гостиной фото влагалище ожог фото европейских порно актеров тиффани порно шеперд фото фото яйцом рулет рецепт Куриный с Прохождения игры dark sector видео Томаты хлебосольные фото и отзывы про узнать фото Какие бывают грибы съедобные фото 1980 олимпийские Монеты года игры порно фото эротических блондинок бисекс инцест порно фото Скачать смешные фото через торрент фото только клиторы мама сидит на членах отца и сына фото Доска для пола из лиственницы фото Windows 7 гаджет как установить Все модели уралов мотоциклов фото Анекдоты самые смешные о женщинах красивые салатов с фото Рецепты Скачать игру тачки 4 через торрент шейла стайзл фото бестыжие студентки порнофото Как добавить онлайн игры на сайте эро фото папы с дочками инцест фото ебли зрелых баб в 70х годах смотреть фото порно девушками.
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721