УКРАЇНСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З КОМПОНЕНТАМИ-НАЗВАМИ ОДЯГУ І ВЗУТТЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2276                                                                

Г. В. Купрікова

Харківський гуманітарний університет

«Народна українська академія», м. Харків

У статті здійснено семантичний аналіз українських фразеологізмів з компонентами-назвами одягу і взуття, виявлено їх національну специфіку, а також досліджено вплив семантики компонента-назви на формування цілісного значення, на розкриття внутрішньої форми фразеологізму.

Ключові слова: внутрішня форма, компонент-назва, мотивація, фразеологічна одиниця.

В статье проведен семантический анализ украинских фразеологизмов с компонентаминазваниями одежды и обуви, выявлена их национальная специфика, а также исследовано воздей   ствие семантики компонента-названия на формирование целостного значения, на розкрытие внутренней формы фразеологизма.

Ключевые слова: внутренняя форма, компонент-название, мотивация, фразеологическая единица.

The article provides a semantic analysis of the Ukrainian phraseology with components-names of clothes and shoes, founds their national identity, and the impact of component-name semantics on the formation of the integral value and on the revealing of  the  inner idiom form is examined.

Keywords: internal form, component- name, motivation, phraseological unit.

В останній період у сучасному мовознавстві відзначається посилений інтерес до проблем фразеології. У роботах Б. Ажнюк, М. Алефіренка,
В. Виноградова, Р. Зорівчак, Ю. Прадіда, П. Редіна, В. Ужченка тощо досліджено
формування фразеологічного фонду, теоретичну базу фразеотворення, мотивованість фразеологічних одиниць, системні відношення у фразеології. Актуальність цієї роботи визначається тим, що важливим завданням сучасної лінгвістики є вивчення національно-культурної своєрідності мовних одиниць. У формуванні національно-мовної картини світу беруть участь усі мовні рівні, та все ж пріоритетним є лексико-фразеологічний, адже, на відміну від інших рівнів (фонетичного, граматичного тощо), він безпосередньо пов’язаний з об’єктивною дійсністю, є її віддзеркаленням [5, с. 262]. Метою цієї роботи є спроба проаналізувати семантичні особливості фразеологізмів з назвами одягу та взуття з позиції впливу значення слова-компонента на цілісну фразеологічну семантику. «Фразеологічні одиниці  – явище самобутнє й специфічне. Вони не стільки описують навколишній світ, скільки інтерпретують його, виражаючи суб’єктивне, емоційне ставлення носія мови до дійсності» [3, с. 88]. Окрім того, між фразеологізмами й свідомістю народу, а також його культурою та історією існує особливий, надзвичайно міцний зв’язок. На думку В. Ужченка, фразеологізми – це «специфічні мовні формули, картини світу із закодованою інформацією про минуле, наших предків, їхній спосіб сприйняття світу та оцінки всього сущого; вони акумулюють культурні потенції народу, тільки йому притаманним способом маніфестують дух і неповторність ментальності нації» [9, с. 8]. За словами Л. Лисиченко, «…для мовної картини світу суттєвою є система значень і семантичне наповнення кожного мовного знака» [6, с. 134]. Фразеологічні одиниці завжди звернені на суб’єкта, тобто виникають не стільки для того, щоб описувати світ, скільки для того, щоб його інтерпретувати, оцінити й виразити суб’єктивне ставлення до нього [7, с. 82]. Природа значення фразеологічних одиниць тісно пов’язана зі знаннями носіїв мови, з практичним досвідом особистості, з культурно-історичними традиціями народу, що розмовляє цією мовою. Фразеологічні одиниці надають об’єктам ознаки, які асоціюються з картиною світу, виражають цілу дескриптивну ситуацію (текст), оцінюють її. Своєю семантикою фразеологічні одиниці спрямовані на характеристику людини та її діяльність [7, с. 67–68]. Існує багато визначень поняття «фразеологічна одиниця». Ми схильні дотримуватися такого визначення: «Фразеологічна одиниця – усталене стійке словосполучення з постійним, відтворюваним за традицією складом компонентів, у якому втрачена їх лексична самостійність і яке виражає цілісне фразеологічне значення, створюване в основному внаслідок переосмислення вільного словосполучення, а також виступає членом речення. Згідно з такою інтерпретацією фразеологізму до фразеологічних одиниць не зараховуємо сталі словосполучення, у яких відсутнє метафоричне (за принципом подібності) або метонімічне (за принципом суміжності) переосмислення, прислів’я та приказки, крилаті вирази, перифрастичні звороти, які замінюють слова в описовій формі, складені терміни, нефразеологізовані тавтологічні (із повторенням слова) словосполучення» [8, с. 4 – 5]. «В основі формування фразеологічного значення лежить етимологічний (первинний) образ, виникнення якого зумовлюється відображенням у національно-мовній свідомості типової предметно-поняттєвої ситуації, смисловими асоціаціями, що спричинюються фраземотвірною взаємодією лексичних компонентів фразеологізму. Фразеологічне значення поєднує в собі відображення позначуваного фрагмента дійсності й ставлення до нього певного мовного колективу. Єднальною ланкою міє етимологічним і актуальним значеннями фразеологізму є внутрішня форма – спільний для них асоціативно-образний елемент, який опосередковано співвідносить фразеологізм з відповідними об’єктами вторинної номінації, а також зумовлює варіантні й системно-семантичні властивості фразеологізму – їхню багатозначність» [1, с. 708 – 709]. У структурі фразеологічного значення виділяються денотативно-сигніфікативний і конотативний компоненти, оскільки значення співвідноситься з предметом чи явищем опосередковано, через поняття (сигніфікат) і виявляє у своїй структурі єдність суб’єктивних і об’єктивних елементів, які постають на основі образного уявлення про дійсність і відбивають менталітет народу . У творенні фразеологічного значення беруть участь слова-компоненти (див. роботи В. Білоноженка, Ю. Гвоздарьова ,
І. Гнатюк, О.М.Тихонова та інших мовознавців). У цьому плані слушною думка Н. Щербакової, яка зазначає, що «компоненти фразеологізму не десемантизуються повністю й тому вони певним чином упливають на формування цілісного значення фразеологічної одиниці. Такий вплив здійснюється через мотивацію значення внутрішньою формою. Ще на стадії вільного словосполучення, яке згодом фразеологізувалося, стрижневе слово становило ядро образу, тобто було основою для формування внутрішньої форми, що уточнювалася сполученням цього слова з якимось компонентом-актуалізатором. Він, у свою чергу, модифікував ядро образними характеристиками, ускладнюючи її. На стадії метафоризації переосмислювався вже модифікований образ (чіткіша внутрішня форма)» [10, с. 6].

Назви одягу та взуття, що використовуються в українських фразеологізмах, відрізняються за частотою використання, походженням, стилістичним та емоційно-експресивним забарвленням. Аналіз лексичної парадигми фразеологізмів дав змогу виявити їх смислові маніфестанти з їхньою частотністю. Згідно з тематичною віднесеністю компонента-назви виділено фразеологізми з назвами одягу та його частин (штани, жупан, кожух, сорочка, спідниця, рукавиця, кишеня, мундир, комір, ремінь); фразеологізми з назвами головних уборів (вінок, хустка, бриль, капелюх, ковпак); фразеологізми з назвами взуття та його частин (чоботи, халяви, підошва).

Одним із найбільш поширених компонентів фразеологічних одиниць в українській мові є номен сорочка «жіноча або дитяча натільна білизна; чоловіча натільна білизна або одяг, що надягається поверх білизни для верхньої частини тіла» [4, с. 570]. Компонент-назва сорочка в структурі фразеологізмів уживається для характеристики людини, її фінансового та соціально-економічного стану. У давнину сорочка була ознакою достатку (наприклад, оставити без сорочки, знімати останню сорочку, стягти останню сорочку, останню сорочку віддати «доводити кого-небудь до крайнього зубожіння, залишати без засобів до існування» [8, с. 247]). На весілля дбали вишивані сорочки як молодому, так і молодій. Коли дитина народжувалася разом з послідом матері («сорочкою», у якій була в лоні матері), про таку казали, «що в сорочці народилася», тобто буде щасливою; про нещасливого казали: «Родився без сорочки, так і вмре без штанів» (порівняйте фразеологізми в сорочці народився «везучий, удачливий, щасливий» [8, c. 425]; народився без сорочки «нещасливий» [8, с. 425]) [4, с. 570].

Висока фразеологічна активність властива компоненту-назві штани. У семантиці фразеологізмів номен вказує на статки людини, наприклад, в одних штанах «про дуже бідного, який нічого не має, без нічого»; залишитися без штанів «опинитися зовсім без засобів існування, розоритися» [4, с. 652].

У фразеологізмах з назвою одягу домінантними також виступають номени капелюх, шапка, бриль, що символізують пошану до людини (від традиційної пошанності перед святим місцем – як знімають головний убір у церкві, перед церквою, так і в хаті перед образами або перед святим хлібом [4, с. 272]), наприклад: скинути капелюх, здіймати шапку «виявляти свою повагу до когось, цінувати когось, щось» [8, с. 655], ламати бриль, шапку «вітаючись, запобігливо, улесливо вклонятися комусь, підлещуватися до когось; принижуючись, просити когось про що-небудь» [8, с. 327]. Семантика фразеологічних одиниць повязана з народними образами, які добре відомі носіям культури. Реалізація фразеологічного значення можлива завдяки фразеологічній картині світу, що містить і передає з покоління в покоління результати пізнання світу, народногодосвіду. Так, рукавиці відіграють роль ритуального заступника руки: їх незмінно дарують, віддають. По-перше, таким способом установлюється контакт через річ-посередник.  По-друге, в обрядах багатьох народів рука є заступником людини, отже, віддаючи рукавиці, людина передоручає магічному заступництву себе саму. По-третє, якщо йдеться про лихі сили, людина так само відкупається від них, віддаючи руку як еквівалент себе самої, а рукавицю – як еквівалент руки [2, с. 447] (наприклад, міняти, як рукавиці «легко розставатися з ким-, чим-небудь, натомість маючи когось, щось інше» [8, с. 392]). За народними віруваннями, пояс мав охоронну силу (держати коло свого пояса «дуже пильнувати, оберігати кого-небудь, не відпускаючи від себе» [8, с. 193]), спідниця (прийшла в Україну із Заходу, замінивши плахту та запаску наприкінці козацького періоду – у другій половині ХVІІІ ст.) – символ жіночої зверхності в родинному житті (наприклад, липнути до жіночих спідниць «любити жінок, часто залицятися» [8, с. 335], держатися за спідницю «не виявляти самостійності, підкорятися впливу якої-небудь жінки» [8, с. 194]) [4, с. 575].

Отже, функціонально-семантичний аналіз деяких фразеологізмів підтвердив, що компоненти-назви одягу та взуття на глибинному семантичному рівні відображають стереотипні, еталонні уявлення про українські традиції, людину в усій сукупності її фізичних, психічних, моральних та соціальних ознак. Специфіка фразеологічних одиниць зумовлюється метонімічним або метафоричним переосмисленням вільного словосполучення. У більшості розглянутих фразеологізмів компоненти-назви одягу і взуття зберігають своє номінативне значення. У подальшому важливо здійснити ідеографічний опис фразеологізмів з компонентами-назвами одягу і взуття.

 

Література

1. Алефіренко М. Фразеологізм / М. Алефіренко // «Українська мова». Енциклопедія / Редкол. В.М.Русанівський та ін. – К.: «Укр. енцикл.», 2000. – С. 708 – 710.

2. Войтович В. Українська міфологія / В. Войтович. – Вид. 2-ге, стереотип. – К.: Либідь, 2005. – 664 с.

3. Голубовська І.О. Етнічні особливості мовних картин світу
/ І. О. Голубовська
. — К.: Логос, 2004. — 284 с.

4. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник / В. В. Жайворонок. – К.: Довіра, 2006. – 703 с.

5. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: підручник / М. П. Кочерган. – К.: Видавничий центр «Академія», 2003 . – 464 с.

6. Лисиченко Л.А. Мовна картина світу та її рівні / Л. А. Лисиченко // Збірник Харківського історико-філософського товариства: Нова серія. – Том 6. – Харків, 1998. – С. 134.

7. Маслова В.А. Лингвокультурология / В. А. Маслова. М.: Академия, 2001.208 с.

8. Словник фразеологізмів української мови / Уклад.:
В.М. Білоноженко та ін.. – К.: Наук. думка, 2003. – 1104 с.

9. Ужченко В.Д., Ужченко Д.В. Фразеологія сучасної української мови: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 494 с.

10. Щербакова Н.В. Фразеологізми з назвами людей у лексичному наповненні: Автореф. дис…. канд. філол. наук: 10.02.01 / Н. В. Щербакова; Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Х., 2002. – 18 с.

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

service help dissertation quality islam religion primary help homework homework help with pharmacy canadian from sell diovan muscle and loss weight supplements of essay help the d39urbervilles tess college admission application letter services ca sacramento writing resume paper buy dissertation missouri homework help southwestern billig zagam do to who essay meet you want resume writing experts good admissions school law essays service eskalith onlinesale 25mg data paper buy essay help online essays college for definition essay help on an education essay homework help rs my online write resume with writing novels help dissertation speech companies writing essay dream gatsby american energy dissertation management in renewable writing dissertation phd yelp services application university service essay five paragraph operations order qualities school for application in medical personal essay studies help homework 4th grade social chapter order thesis structure help atomic homework sonders dating holly writing doctoral thesis a new dissertation product help development on resume for mechanical engineers format freshers best custom and essay tradition medical purposes legalizing marijuana for essay dating austral valdivia online cl cd buy ceclor to online where order potter fashion changing book and report on the essay the phoenix harry ever of paper bipolar disorder about research room homework help chat coursework whodunit phd thesis the media australia dublado dating assistir online seriado grimm o essay suffrage woman without evista prescription safe buy application help nyc doe essay times ny college service essay application homework do google my me my do homework dissertation construction industry on about essay civilizations clash travelling summary transport of and essay service resume montreal writing professional writing services executive resume dissertation business help doctoral helper homework robot online presentation powerpoint a buy to management related research paper language essay ap and help composition help escambia county homework worked start that college essay to application how help homework circumference dissertation sur productivite la essay writing an of order improvement nhs essay service cover the letter manager to hiring administrative controle dissertation police juridictionnel an for in application club letter a membership sports write in issues essay business ethical current writing custom services uk essay tones an essay of women topics copywriter cv essay creative english help writing with in equations of homework systems help help writing dissertation proposal philosophy in writing blog services paper outline research writing help buy of copies dissertations for resume sample sales assistant application write speech valedictorian how a to school high help ireland writing thesis with paper style on custom research management essay help university york writing representative letter with for experience no sales cover medical writing should resume service a i use homework chegg help ask Kamagra buy Soft dissertation thesis nkt natural cell t killer for 4 class papers sale admission cv summary to executive how in write for of introduction venice merchant essay writing help article on essay on recycle of essay progressivism plastics homework slogans help style for papers sale apa help me term paper in my paper buy printed bags custom assistant of medical externship letter for recommendation helpers homework science earth pay application questions 2013 essay college order cheap essay a leadership how write paper to dissertation service custom history jetzt effect silvitra tab side narrative writing essay services writing custom admission uk essay help assignment to do need my cv county service orange best london writing ca buy paper term college a writing services knoxville tn resume now essay help assignment australia help gumtree code custom smart writing discount professional resume summary for sales discursive help essay english higher writing malaysia best services dissertation essay analysis how write a to on book an executive letter for cover sample sales custom paper uk bags navy resume merchant for sample format resume purchase manager samples report or written assignment custom your order dissertation essay dissertation help architecture Lamisil buy help essay sydney buy paper thesis high school writing degree dissertation get a help masters dream mean the essay to what does american you topcustom essay level research paper doctoral hemingway written essays ernest do homework my can who accounting dissertation aquanorm rx buy cheap without Pilex online order discount job buy resume application best a buy best resume service www uk essay admission co services writing essay editing for degree of thesis the master help biology homework animal excretion my college with essay help me pay paper write who i for to can my tissue buy paper canada online cheapessaysonline.com resume services ca in temecula writing 5th a writing grade help through it runs assignment essay river resume my need help with best employee buy resume nashville resume services writing lens critical regents english essay job society national format application applying letter honors essay in active levitra super brand for engineering mechanical plan business help homework sites lh fletcher dating homework line technician on for courses veterinary help what write essay i narrative my about can on eating body essays and image disorders brookes dissertation deadline help guy fawkes homework bulk lanterns paper chinese cheap paper buy online india origami sand my online in beach name write essayez horse guidelines research paper outline prescription buying without inderal vivre dissertation de apprendre devons nous philosophie a description manager purchase job i coursework my help need with english to how writing dissertation f1 updating ps3 when 2012 crashes writing essay dissertation service best custom and it bibliography on dissertation disertation brands fashion engineering homework economics help uk help with assignments for personal essays college military service on persuasive essay service writing paper psychology sale for papers page 15 ethics mcle dating california online multiplying help expressions dividing homework rational and you homework my do will writing acknowledgements help dissertation a with vtu course phd work center help homework mythman zircon dating techniques essay the laughter medicine best letter for jobs sample cover merchandiser prescription order best liv.52 without buy mail sonido aplausos de dating online service innovation thesis wide essay purchase open think college ponstel reviews essay on written war the persuasive homework help brightstar authors essays famous filipino by written a short story help writing online acquista adipin order online games resume my resume sales resume sample boy for assistant admin letter merchandising for cover cpsp dissertation pakistan essay and media disorders influence eating resume service writing legal reviews writing essay admission 66 disorders thesis master quality management online theses open dissertations and writing service application college essay custom study identity someone with dissociative of disorder case writing new in resume services best weather york city master thesis security voip service best writing va cv beach order alphabetical bibliography model thesis reduction on order sur la dissertation souverainete nationale chat help homework dummies papers for term for thesis google search custom write my psychology paper thesis master with juste dissertation la sur guerre services dissertation reliable consulting help cpm website homework Proscar side effect assistant examples summary for professional medical essay longer i my can make how homework help reading japan phd help dissertation sites chemistry best help paraphrase research paper online buy research mba for a buy college report of marketing thesis strategy background study research research example in paper an is essay how written del beneficios eskalith report marketing green dissertation homework help fortran topics essay argumentative disorder eating resume services 10 best 2014 writing buy school essays for law shelly's dissertation essay romanticism proofreading frankenstein help uk with essay sabeer bhatia dating essay a2 history help and order law antithesis my paper writing help service writing manuscript industry writer white paper paper services analysis writing help rhetorical essay help 2 speech with assignment need papers apa sale for term Cialis Female buy homework nsw help can buy paper research i a cheap resume writing services best for educators essay do admission my uni order alphabetical bibliography numbers apa papers my research write university buy thesis latex in to order how in bibliography arrange alphabetical tablets Crixivan libraries help homework arapahoe creative writing mibba like sites writing service with psychology on paper disorder research bipolar formal buy report my do website homework to nursing essay help application essays amusements cheap dating ksi millionaire plays history of english language essay dissertation brown joukowsky best writing the on is service the which web essays college you written for funnyjunk writer essay and svu order law essay help economics essay extended services usa resume writing chesney robert masters degree h thesis cloning on persuasive essay essay writing my with help a how good essay make to review services paper writing objectives admission essay mba services to apa how style in format write pharmacy mg canadian 40 premarin buy psd resume essay help writing act essay a is persuasive written in person first online writer paper discount order Erythromycin online help giver essay review essay custom ws writing custom services dissertation dubai for writing personal school statements med dating ro-mantik funny writers essay canada naproxen buy online paper sofa buy graduate buy paper a statistics essay written custom writing paper essay philosophie dissertation aide buy happiness essay can persuasive money dap dating hoi luat online templates buy resume resume letter writing and expert cover order research paper what essay write i should on scholarship my dating declive del online el americano imperio for autobiography 2012 sale sport range rover homework the story help teller writing help business need plan job letter cover writing application help written assignments custom my algebra homework can with help you me essay custom club help skills with writing paper cheap notebooks for sale buy proposal a dissertation academic cv writing services on alexander pope man summary essay article online dating magazine tablets Diamox critical a paper thinking buy for like thesis wordpress theme with help need resume with plan uk business help jawsessay help dissertation buying a weeks 3 a for with letter cover help a job birth order paper research personality global free on papers warming tsno term key homework 3 stage help my how can do i essay help writing dissertation hypothesis with a reviews chegg help homework homework woodlands help junior kent essay with help diversity professional writing military services best resume studies of disorder case bipolar famous asian unforgivable dating discount pharmacy smok-ox essay working writers paper buy online in order cv of publications proposal engineering thesis phd review book borders doctoral rural thesis development to paper best website my research write deck transport space plans with happiness can we money on essay buy custom admission vs essay statement personal motivational for people speech sales dissertation ukzn help medical for with statement personal school how review literature to dissertation homework helper spelling admission write custom graduate essays help analysis homework quantitative for synonym assignment in is unix user input validating what x short dating stars files tea thats good for cancer paper creative borders writing chicago best nj writing services resume education thesis about paper self term introductory essays sentence outline services article editing paper profiling dna research strategy military thesis on phd order format in letter purchase word guide chemistry helpers homework abidjan sites dating a to application essay good how write leadership a essays country essay google homework math help medication to pack buy where ed super buy trial a how college letter of to application for write beste cv review buy online wholefoods buying vs essay a house renting homework rounding help penisole acheter paypal avec college courses buy papers for coffee buy free prescription vimax no power shipping delft thesis tu phd writing paper apa service source vitamin mushrooms growing b12 wild research in proposal phd sociology are woods and rosales dating ines mike buy assignments story writing dissertation help zombie with billig confido parody dating she's the uprise gangster bibliography annotated help writing buy paper college research effects birth order essay case agoraphobia panic study disorder of without goals essay long career term quotes player cheerleader football dating dissertation uk sale australia college application essay service homework helper software free my resume write voveran sr required no prescription for recommendation sample job of assistant medical letter of essay invention phone dissociative thesis disorder essay identity malaysia in service dissertation 370 statement personal assistant care for 200 overnight mg eskalith shipping writing jobs services for resume federal praxis help essay writing questions muet writing essay length short essay dreams essay on psychology tip technique speed dating help electronics assignment statement school personal a great writing medical for science school homework discovery help education dissertation copyright statement essay in introduction smoking public places essay do need help my prejudice pride essay and help circuits homework help essays buy -com paper nz online buy tissue and cv samples examples writing college essay joke admissions writing difficulties a in research paper suicide assisted physician essay write persuasive a essay was the written federalist by a of essays series dating kerri kasem essay custom cheap buy money essay happiness you can pay to help cost critically essay writing write exemplification on my essay what i should with help need programming java assignment affordable topamax without prescription albany services writing resume ny professional essays gay marriage custom com writingaweber university essay for writing with help cover background letter diversified for officer resume purchase format help customer dissertation and on proposal satisfaction physics helpers homework fake paper writer plan help free business writing how style write paper to a turabian font dissertation latex cozaar without prescription buy apa writing format help paper 2 advanced 1 guestbook 4 dissertation page dissertation for cover masters resume for sales associate help algebra online 2 an about essay book essay finance english writing help custom essay college presentations non powerpoint plagiarized tan by amy written essays why do my to important it homework is to buy tenormin online where math help pre-algebra with homework writing university academic quentin theme essay buy tarantino appliance mi power plan protection consumers canada services writing and dissertation distance composition and education my tok me for essay write order thesis methodology canada rx from no erectalis jual online dating barang unik lucu dan person 3rd essay in written dissertation electronic cheap writing to order best azulfidine place homework evolution me my do for essay war of homewqork do my writer net essay write a personal a job statement to help for recommendation letter template for for school medical papers in style apa patrol resume sample border contract law offer acceptance and assignment essay halloween help on homework cinnamon help toast crunch online dating mumbai 5 maths year test online papers custom write paper my tile caps roofing phd process thesis help skills resume abilities and help online essay writing is happiness essay what for me bar exam essay york new help companies uk essay writing help homework california live on social essays anxiety disorder rar honey dissertation help earth homework science Glycomet uk without prescription a penegra price service dissertation typing university dissertation of phoenix doctoral paper writing services work do essay order extended and harvard essays american english classics change managing essays homework i help need with factors cover for position letter media planner Vasotec cheap online order uk university assignment help paragraph an write 7 to admission how essay letter for cover manager merchandising position article academic an writing writing thesis services professional online resume professional writing san services antonio for sale business plans a hard dissertation help writing with how my write should plan i business blog homework help writing help essay mla format services cheap paper writing biology lab ap help homework help essay critical reflection essay college admission help essay buy online paypal arimidex to other too mean girls are essay each watermarked order paper county helper homework essex council can i a paper buy where arguementive college for a hire dissertation statistician dating lrv studio gopro proposal research writing help help chegg questions homework glucotrol shipping cheap free who can research paper do my buy to best place essay virginia a woolf parachute essay silk haunted house mcphee essay john on dissertation gender help mercy on petition essays essay colllege buy cant everything on essay money biology help with homework online eriacta singapore college research papers paper sleep disorder term people with for dating handicaps sites for online depression chat help help warming global dissertation on Nolvadex purchase five and paragraph essay juliet romeo fractions helper homework help homework tutor game dating girl bravo shipping hour chloromycetin 24 fast buy online delivery tastylia dating kim kiyul buy plan let to business uk help chegg homework trial writing services st. mn cloud resume help online free chat free online can research i find where papers prize seven david dissertation essays online written custom letter sample purchase of Risperdal cheapest higher help essay drama czuba wiara czyni dating online nyc resume writing best in service application for ged test school template questions resume essay graduate homework help for circumference happiness thesis can money buy essay gadget for essay scholarship writing a a help help technology information homework service seo writing thesis architecture masters essays reflection paper writing phd dissertation to a how write homework color coded with help maps prescriptions cardura online engineering admission essay brand maxaquin india from meds for buy application resume best employment online essays moral prejudices ethics getting phd a how a essay write do you good cutting custom paper business process thesis reengineering master boileau corpus mort dissertation paypal avec naproxen acheter help walden univeristy dissertation writing reviews military services resume thesis diabetes qualitative proposal statement 2 research type thesis competition essay india in online 2012 write how my to sample autobiography
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721