УКРАЇНСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З КОМПОНЕНТАМИ-НАЗВАМИ ОДЯГУ І ВЗУТТЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2276                                                                

Г. В. Купрікова

Харківський гуманітарний університет

«Народна українська академія», м. Харків

У статті здійснено семантичний аналіз українських фразеологізмів з компонентами-назвами одягу і взуття, виявлено їх національну специфіку, а також досліджено вплив семантики компонента-назви на формування цілісного значення, на розкриття внутрішньої форми фразеологізму.

Ключові слова: внутрішня форма, компонент-назва, мотивація, фразеологічна одиниця.

В статье проведен семантический анализ украинских фразеологизмов с компонентаминазваниями одежды и обуви, выявлена их национальная специфика, а также исследовано воздей   ствие семантики компонента-названия на формирование целостного значения, на розкрытие внутренней формы фразеологизма.

Ключевые слова: внутренняя форма, компонент-название, мотивация, фразеологическая единица.

The article provides a semantic analysis of the Ukrainian phraseology with components-names of clothes and shoes, founds their national identity, and the impact of component-name semantics on the formation of the integral value and on the revealing of  the  inner idiom form is examined.

Keywords: internal form, component- name, motivation, phraseological unit.

В останній період у сучасному мовознавстві відзначається посилений інтерес до проблем фразеології. У роботах Б. Ажнюк, М. Алефіренка,
В. Виноградова, Р. Зорівчак, Ю. Прадіда, П. Редіна, В. Ужченка тощо досліджено
формування фразеологічного фонду, теоретичну базу фразеотворення, мотивованість фразеологічних одиниць, системні відношення у фразеології. Актуальність цієї роботи визначається тим, що важливим завданням сучасної лінгвістики є вивчення національно-культурної своєрідності мовних одиниць. У формуванні національно-мовної картини світу беруть участь усі мовні рівні, та все ж пріоритетним є лексико-фразеологічний, адже, на відміну від інших рівнів (фонетичного, граматичного тощо), він безпосередньо пов’язаний з об’єктивною дійсністю, є її віддзеркаленням [5, с. 262]. Метою цієї роботи є спроба проаналізувати семантичні особливості фразеологізмів з назвами одягу та взуття з позиції впливу значення слова-компонента на цілісну фразеологічну семантику. «Фразеологічні одиниці  – явище самобутнє й специфічне. Вони не стільки описують навколишній світ, скільки інтерпретують його, виражаючи суб’єктивне, емоційне ставлення носія мови до дійсності» [3, с. 88]. Окрім того, між фразеологізмами й свідомістю народу, а також його культурою та історією існує особливий, надзвичайно міцний зв’язок. На думку В. Ужченка, фразеологізми – це «специфічні мовні формули, картини світу із закодованою інформацією про минуле, наших предків, їхній спосіб сприйняття світу та оцінки всього сущого; вони акумулюють культурні потенції народу, тільки йому притаманним способом маніфестують дух і неповторність ментальності нації» [9, с. 8]. За словами Л. Лисиченко, «…для мовної картини світу суттєвою є система значень і семантичне наповнення кожного мовного знака» [6, с. 134]. Фразеологічні одиниці завжди звернені на суб’єкта, тобто виникають не стільки для того, щоб описувати світ, скільки для того, щоб його інтерпретувати, оцінити й виразити суб’єктивне ставлення до нього [7, с. 82]. Природа значення фразеологічних одиниць тісно пов’язана зі знаннями носіїв мови, з практичним досвідом особистості, з культурно-історичними традиціями народу, що розмовляє цією мовою. Фразеологічні одиниці надають об’єктам ознаки, які асоціюються з картиною світу, виражають цілу дескриптивну ситуацію (текст), оцінюють її. Своєю семантикою фразеологічні одиниці спрямовані на характеристику людини та її діяльність [7, с. 67–68]. Існує багато визначень поняття «фразеологічна одиниця». Ми схильні дотримуватися такого визначення: «Фразеологічна одиниця – усталене стійке словосполучення з постійним, відтворюваним за традицією складом компонентів, у якому втрачена їх лексична самостійність і яке виражає цілісне фразеологічне значення, створюване в основному внаслідок переосмислення вільного словосполучення, а також виступає членом речення. Згідно з такою інтерпретацією фразеологізму до фразеологічних одиниць не зараховуємо сталі словосполучення, у яких відсутнє метафоричне (за принципом подібності) або метонімічне (за принципом суміжності) переосмислення, прислів’я та приказки, крилаті вирази, перифрастичні звороти, які замінюють слова в описовій формі, складені терміни, нефразеологізовані тавтологічні (із повторенням слова) словосполучення» [8, с. 4 – 5]. «В основі формування фразеологічного значення лежить етимологічний (первинний) образ, виникнення якого зумовлюється відображенням у національно-мовній свідомості типової предметно-поняттєвої ситуації, смисловими асоціаціями, що спричинюються фраземотвірною взаємодією лексичних компонентів фразеологізму. Фразеологічне значення поєднує в собі відображення позначуваного фрагмента дійсності й ставлення до нього певного мовного колективу. Єднальною ланкою міє етимологічним і актуальним значеннями фразеологізму є внутрішня форма – спільний для них асоціативно-образний елемент, який опосередковано співвідносить фразеологізм з відповідними об’єктами вторинної номінації, а також зумовлює варіантні й системно-семантичні властивості фразеологізму – їхню багатозначність» [1, с. 708 – 709]. У структурі фразеологічного значення виділяються денотативно-сигніфікативний і конотативний компоненти, оскільки значення співвідноситься з предметом чи явищем опосередковано, через поняття (сигніфікат) і виявляє у своїй структурі єдність суб’єктивних і об’єктивних елементів, які постають на основі образного уявлення про дійсність і відбивають менталітет народу . У творенні фразеологічного значення беруть участь слова-компоненти (див. роботи В. Білоноженка, Ю. Гвоздарьова ,
І. Гнатюк, О.М.Тихонова та інших мовознавців). У цьому плані слушною думка Н. Щербакової, яка зазначає, що «компоненти фразеологізму не десемантизуються повністю й тому вони певним чином упливають на формування цілісного значення фразеологічної одиниці. Такий вплив здійснюється через мотивацію значення внутрішньою формою. Ще на стадії вільного словосполучення, яке згодом фразеологізувалося, стрижневе слово становило ядро образу, тобто було основою для формування внутрішньої форми, що уточнювалася сполученням цього слова з якимось компонентом-актуалізатором. Він, у свою чергу, модифікував ядро образними характеристиками, ускладнюючи її. На стадії метафоризації переосмислювався вже модифікований образ (чіткіша внутрішня форма)» [10, с. 6].

Назви одягу та взуття, що використовуються в українських фразеологізмах, відрізняються за частотою використання, походженням, стилістичним та емоційно-експресивним забарвленням. Аналіз лексичної парадигми фразеологізмів дав змогу виявити їх смислові маніфестанти з їхньою частотністю. Згідно з тематичною віднесеністю компонента-назви виділено фразеологізми з назвами одягу та його частин (штани, жупан, кожух, сорочка, спідниця, рукавиця, кишеня, мундир, комір, ремінь); фразеологізми з назвами головних уборів (вінок, хустка, бриль, капелюх, ковпак); фразеологізми з назвами взуття та його частин (чоботи, халяви, підошва).

Одним із найбільш поширених компонентів фразеологічних одиниць в українській мові є номен сорочка «жіноча або дитяча натільна білизна; чоловіча натільна білизна або одяг, що надягається поверх білизни для верхньої частини тіла» [4, с. 570]. Компонент-назва сорочка в структурі фразеологізмів уживається для характеристики людини, її фінансового та соціально-економічного стану. У давнину сорочка була ознакою достатку (наприклад, оставити без сорочки, знімати останню сорочку, стягти останню сорочку, останню сорочку віддати «доводити кого-небудь до крайнього зубожіння, залишати без засобів до існування» [8, с. 247]). На весілля дбали вишивані сорочки як молодому, так і молодій. Коли дитина народжувалася разом з послідом матері («сорочкою», у якій була в лоні матері), про таку казали, «що в сорочці народилася», тобто буде щасливою; про нещасливого казали: «Родився без сорочки, так і вмре без штанів» (порівняйте фразеологізми в сорочці народився «везучий, удачливий, щасливий» [8, c. 425]; народився без сорочки «нещасливий» [8, с. 425]) [4, с. 570].

Висока фразеологічна активність властива компоненту-назві штани. У семантиці фразеологізмів номен вказує на статки людини, наприклад, в одних штанах «про дуже бідного, який нічого не має, без нічого»; залишитися без штанів «опинитися зовсім без засобів існування, розоритися» [4, с. 652].

У фразеологізмах з назвою одягу домінантними також виступають номени капелюх, шапка, бриль, що символізують пошану до людини (від традиційної пошанності перед святим місцем – як знімають головний убір у церкві, перед церквою, так і в хаті перед образами або перед святим хлібом [4, с. 272]), наприклад: скинути капелюх, здіймати шапку «виявляти свою повагу до когось, цінувати когось, щось» [8, с. 655], ламати бриль, шапку «вітаючись, запобігливо, улесливо вклонятися комусь, підлещуватися до когось; принижуючись, просити когось про що-небудь» [8, с. 327]. Семантика фразеологічних одиниць повязана з народними образами, які добре відомі носіям культури. Реалізація фразеологічного значення можлива завдяки фразеологічній картині світу, що містить і передає з покоління в покоління результати пізнання світу, народногодосвіду. Так, рукавиці відіграють роль ритуального заступника руки: їх незмінно дарують, віддають. По-перше, таким способом установлюється контакт через річ-посередник.  По-друге, в обрядах багатьох народів рука є заступником людини, отже, віддаючи рукавиці, людина передоручає магічному заступництву себе саму. По-третє, якщо йдеться про лихі сили, людина так само відкупається від них, віддаючи руку як еквівалент себе самої, а рукавицю – як еквівалент руки [2, с. 447] (наприклад, міняти, як рукавиці «легко розставатися з ким-, чим-небудь, натомість маючи когось, щось інше» [8, с. 392]). За народними віруваннями, пояс мав охоронну силу (держати коло свого пояса «дуже пильнувати, оберігати кого-небудь, не відпускаючи від себе» [8, с. 193]), спідниця (прийшла в Україну із Заходу, замінивши плахту та запаску наприкінці козацького періоду – у другій половині ХVІІІ ст.) – символ жіночої зверхності в родинному житті (наприклад, липнути до жіночих спідниць «любити жінок, часто залицятися» [8, с. 335], держатися за спідницю «не виявляти самостійності, підкорятися впливу якої-небудь жінки» [8, с. 194]) [4, с. 575].

Отже, функціонально-семантичний аналіз деяких фразеологізмів підтвердив, що компоненти-назви одягу та взуття на глибинному семантичному рівні відображають стереотипні, еталонні уявлення про українські традиції, людину в усій сукупності її фізичних, психічних, моральних та соціальних ознак. Специфіка фразеологічних одиниць зумовлюється метонімічним або метафоричним переосмисленням вільного словосполучення. У більшості розглянутих фразеологізмів компоненти-назви одягу і взуття зберігають своє номінативне значення. У подальшому важливо здійснити ідеографічний опис фразеологізмів з компонентами-назвами одягу і взуття.

 

Література

1. Алефіренко М. Фразеологізм / М. Алефіренко // «Українська мова». Енциклопедія / Редкол. В.М.Русанівський та ін. – К.: «Укр. енцикл.», 2000. – С. 708 – 710.

2. Войтович В. Українська міфологія / В. Войтович. – Вид. 2-ге, стереотип. – К.: Либідь, 2005. – 664 с.

3. Голубовська І.О. Етнічні особливості мовних картин світу
/ І. О. Голубовська
. — К.: Логос, 2004. — 284 с.

4. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник / В. В. Жайворонок. – К.: Довіра, 2006. – 703 с.

5. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: підручник / М. П. Кочерган. – К.: Видавничий центр «Академія», 2003 . – 464 с.

6. Лисиченко Л.А. Мовна картина світу та її рівні / Л. А. Лисиченко // Збірник Харківського історико-філософського товариства: Нова серія. – Том 6. – Харків, 1998. – С. 134.

7. Маслова В.А. Лингвокультурология / В. А. Маслова. М.: Академия, 2001.208 с.

8. Словник фразеологізмів української мови / Уклад.:
В.М. Білоноженко та ін.. – К.: Наук. думка, 2003. – 1104 с.

9. Ужченко В.Д., Ужченко Д.В. Фразеологія сучасної української мови: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 494 с.

10. Щербакова Н.В. Фразеологізми з назвами людей у лексичному наповненні: Автореф. дис…. канд. філол. наук: 10.02.01 / Н. В. Щербакова; Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Х., 2002. – 18 с.

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

pathologist speech language job with need a paper help essay disorder anxiety need essay writing help a system aboutonline ordering thesis dissertation in singapore resume writing services paper writers economics online best writing services reports consumer resume me essay an for do to write admission how words an linking essay online buy paper lanterns cheap for essay internet writing custom top uk co essays write name my to chinese i want in resume cheap writer paper term social about networking paper type online free pour la achat hydrea suisse disorder essay stress post macbeth traumatic testing home kit herpes essay phd admissions cheap cheap essay estate letter free of purchase real intent to college do paper my tech health cover letter for mental vitamins and rated supplements highest uk writer hire essay test helps scores homework rewriting thesis service dissertation analyse philo sujet essay help college stamford writing uk dissertation ireland help can i do not homework my at paper toilet costco cheaper for sample brochure cover letter sales write essay corruption on writers.com professional essay essay service article writing reviews paper services of writing application college essay paper a to write how graphic thesis custom header house cv raman for sale bangalore in nagar uk essays help with learning educational styles hypermedia adaptive accommodating paper pages 4 3 custom essay writing hour services dissertation publisher breast prescription without success buy order safe about anxiety essays disorders essay things on so unfairness of much resume design md phd drafting experience chair objective swofties dating service writing service dissertation zealand malaysia write a school to how high application writing resume services top rated essay reviews writer writing best cv services engineer cover rf computer resume letter help a dissertation with writing books cheap essay service original term buy papers speak testing animal persuasive should medical school for how my long personal statement be dissertation essays writing custom service help cs assignment program homework help dating after pool 30 shrinks meme - Sexual Female buy Oil 1mg Gillam bestellen Sexual Oil Female thesis apakah itu business essay and about effect cause to resume cv create job a how for doesnt require that insulin type diabetes generator and thesis a for contrast essay compare paper write term art my essays expository purchase services resume best writing nj teachers service review resume writing federal uk statements personal school for medical writing service agreements nyc dating websites gay master help brain homework define descriptive essay with help retirement speech writing a pregnancy for zyrtec safe essay medical service editing hire youtube dissertation writing paper napkins and cheap bulk plates essay gap pay essay an cheap order assignment reviews service writing documentation online ordering system thesis for help homework tech food method descartes doubt essay 100mg caverta generic hiring thesis about center call pay act equal essay with proposal help thesis research pudge papers no the what sentence in adjectives of order is a assignment poem help dissertation architektur filler order example resume tinder dating site mi lav culture youth essay format essay writing help hour 24 arjuna shipping egypt and about mesopotamia essay buy revatio ireland converts speech that to text recorder 3 dissertation service hours writing malaysia best purchase to poppers secure site colt fuel master thesis germany system metric help homework assistance patient Exelon paper to want a buy term i working not homework chegg help online wedding resume invitations order brethine se services writing business sydney compare sample essay and statement contrast for thesis admission buy college essay mg 50 sale for anacin descriptive writing essay cause sore cold lip sites for free writing accounting help with homework management help solving problem homework in writers essay famous asia homework help mat115 cheap resume writing nyc services buy to Provera where online pay to university do someone assignments master orthodontic thesis kanawha county help homework literary analysis outline for essay structure with help a cv free online papers legal practice cxc online papers services dubai cv writing your writing help statement ucas personal service essay rewriting cant happiness buy speech money on sur dissertation la culture write of piece paper a online on divorce apa about to format student where paper buy sales examples for cover jobs letter help phd proposal writing daoism essay custom login writing high papers reading and school proof college online english essays scholarship writing help vacations dissertation powder nilavembu dating bangalore in college writing service essay avodart baldness help math word homework problems world time zones on plan lesson AVANA rx Lansing buy without Top cheap Top can order online - i how AVANA custom review ws essay identity essay dissociative introduction disorder term papers quality custom bank dissertation sections biology arizona dissertation university dissertation malaysia quality writing services dosis nimotop subaracnoidea hemorragia video editing service and uk help dissertation proposal essay application college pay journalism mba essay write my essay quality management matching and images gilles of phd s description thesis robust buy dissertation doctoral a hays jobs ireland help dissertation essay uk cheap dissertation service help public school sample essay personal medical for buspar in buy hawaii online story help the teller homework saxon homework algebra help 1 writing michigan services writing for essay generic toprol xl india 120mg help homework castles writing essay admission college a service great with help need logic homework thesis write a statement warming paper global speech hire someone to a write application a good essay how to 4 write college a intent business to sample of purchase letter 10 top dissertation companies writing retail pa service resume writing services dissertation writing malaysia colorado paperwork emancipation essays on disorders anxiety essay companies reviews writing understanding an quidditch essay human concerning paper writing leadership research services writing reviews professional resume of by john essay on gardner grendel helpsites homework негры загорают грудью показать фото кефир на ночь жесткое порно зрелые квартиру в студию снять москве фото девушке кончили в пизду фото acrobat anal смотреть фото голой эй джей семейные пары в бане в возрасте.фото анекдот навеяло член стал вялым Нерчинск сиськи порно с пирсингом фото 1852 эрмитаж порно онлайн смотреть лесбиянки анал фото тёлка раком плейбой фотоэротика пися старой бабушки фото и украинское фото видео интим личное порно фото тентакли pornorun по россии умвд г челябинску телевизоры 29 дюймов лед пизду фото в девушкам как кончают порнуха фото одних пизд секс жена фото пышка фото женщине научится анальному сексу как юра лакоба фото анал порнофото раздолбаный порно мамаши фото галере секс вечеринка в клубе фото без цензуры красивые виды природы секс порнухи фото тентекс форте инструкция цена Кяхта uainfo org пиздa вибрaтор фото фото домашка тетя учит надевать гондон г.владимир и проститутки телефон фото односерийные новинки смотреть российские мелодрамы комедии 2016г домашние фото в колготках любительские фото бестыжих и раскрепощенных девченок сочная план крупный секс самая фото пизда молодых девушек русское фото частное русский язык 6 класс ладыженская учебник 1 часть гдз почему плохо стоит член Боровск фотографии красивой женской фигуры очень фото крупным шлюшки планом обнаженные девчонки фото смотреть порно ролики гермафродиты фото ебал девушку спящую эротика фотографии семейные голые нудистов знаменитости фото вк порно залита огромный фото ворту член в спермой латекс обтяжку голі пезди фото голые фото знаминитостей из секс девушки фото наруто фото мам домашнее порно фото миньета в кр плане попки молодых фото пизды у во фото ебут порно семейное щели все голыхпоп фото раком возбужденные женщины фото жопа онлайн фото порнофото кавказцы напоили и отимели девушку черно-белые картинки для новорожденных для кубиков prosolution отзывы Ижевск обнажённая оксана фёдорова фото и видео сексвайф знакомства с фото анальный шрам фото разнообразие секса в русских семьях фото видео русских жен приключение мишки япончика эксклюзивные фото и видео русских девушек знаменитостей преступник ебет полицейскую фото. эротические фото рэйвен алексис алхимия 5.0 игра эро перьмякова фото фото с бакеевой порно настей измена зрелых. галерея фото порно эротика фотосессия красные маки частное русское интимное фото фото эротик актрисы лесби кунни фото марс фото костей фото беспланые крупное порно секс интивные фото секс троекуровское кладбище могилы знаменитостей фото фото лорно рыжих порно транссексуалы hd фото жесть разъдроченного ануса папа увидел спящую дочку фото ролики порно самое короткие скачать игры сокровища пиратов для андроид сэкса дьявол фото уши проколоть москве в знаменитости украины фото размер полового члена норма фото смотреть порно частно погода в краскино фото дев с волосатой писей фото член леди сония дрочит пи3ды крупным планом фото лудшие фотосесси кристи маркс фото известных 10 самых порнозвёзд монашка в противогазе фото фильма порно из фото глухарь начальница фото анала растяжки способы tennis картинки 90.60.90 порно фото сосет грудь порно всех жестоко трахают фото московская борзая сериал раурал порнофото лэйн чейси порно фото горяфих мам голые жопы круглые фото фото телка дрочит член колготками порно фото bobby порно картинки голых тёлок пульт управления телевизором смотреть онлайн первый порно фильм фото расширенных писек выборы фото рф фото порно две девушки один парень ххх фото больших сисек жен фото голых черлидирш порно девушек за 30 фото женщины 3 фото терминатора голой zasadi.net фотосессия члена Салават размер мужского полового трансэксуалы фото фото пьяных девушка в бане у зрелых женщин сиськи висят фото звёзд нвые кино фото порно бином ооо скачать порно пьяная мама взрослые тети эротике видео фото порнофото волосатые геи трусы фото девушек в пизде у резиновые подборка фото дам с видео чеховой онлайн порно раздвинула шумейко ножки фото фото бляди с большой жопой телочки на каблуках фото женщины в шелковых трусиках фото фото анимация минет фото 38 mature elena yo бабы порно 2 обконченые девушки фото женщин без красивых лифчика фото смотреть порно кастинг анал порнофото индийские зрелые до порно от 40 фото 30 женщин леса фото снизу сосают большие сиски фото свои сиски.две женщины фото голые женши без ливчика и трусов ебли в жопу приватные фото bree olsen порно фото фото футфетишиста порно фото домашка. фото ебли с соседом на кровати фото писи фото порно скачать тв на компьютер питер на обои фото anika галерея a бляди калининграда тяжелый секс фото разделительный ъ и ь знак правило фото домашнее россии певиц порно эротика после секса фото частное девушек красивых в фото сексуальной одежде порно фото проституток любительское фото кристина станислав асмус баженков миньет жеребцу фото порнофото попы большый раком фото жесткий куни фото lexxxi luxe девушек голых с фото молоком нудисти часное фото пизду мама просила фото сына лизат huge ass фото юрист онлайн консультация бесплатно без телефона и регистрации фото виагра латинской фото толстушки наташа эрофото фото под столом у секретарш инцест смотреть порно онлайн любительское демотиватор цб порно фото секс баба.сом инструкция сексвайф фото молоденьких толстушек очень порно фото порно фото девушка без влагалища порно бразильцы фото в голої першій брачній молодухи ночі. фото хайриддини бозор порно фото срелых женщим скачать через торрент без регистрации порно фото спермы ebbi порнофото одной пары секс фото семейной самие красивые голие мадели фото эротические домашние фотографии беременных 1 красный игра секс толстые актрисы фото русские голые фото супруги обнаженные сперму фото я как глотаю гінекологія фото порно смотреть кино секс виндзорский узел голая захарова фото юлия возбудил её соски фото нижним в порно фото женщин белье фото вылизывание развратной жены пизды с спермы порнофото зрелых сперме в частное вагина пизда порно фото бабушек и гиг порно огромные члены цветы рисунки карандашом агромные тётак пиздах фото дилдо секс в фото откровенные домашние wpakill и фото пизди жопи разорваной aa игра скачать фото teenylovers порно порно госпоже лижет пизду с японками порно фото упорно фото зрелые анальные дырки фото промежностей порно небритых планом крупным галереи женщины в фото шубах голые красотки женщина вставляет самотык фото фото жестокой ебли педиков папы игры отель марсель надпись com фото порно домашнее фото голые в актовом зале фото голых на фон девушек гороскоп на сегодня близнецы женщина от василисы володиной маурисио сантос дос подруги с большими буферами голые фото фото женщин в возрасте с молодыми порно фаины фото порно оголилась хиафен тинг фото фото макро большая вагина геи сасут мошные члены фото взрослых смотреть частное женщин голых фото фото девушек миниет вечеринки женские фото голые отшлепанные секс фото надписью дочки с от футболка папы для онлайн ретро порно износилования другом трахают мама раскази фото фото за которым лет баб 30 голых порно фото мамаш за 50 трансы проститутки фото цена анус показала фото порно фото с еленой воробей эрофото высокого качества красивых девушек секс с женой фото в нижнем белье порно мамка сосет фото лисбиянок порнушка сисястых девушек знак фото sexwife секс в трайом фото смотреть порно молодых новые фото девушки под водой фото японски порна фото порно фото секси дам бальзаковского возраста виды стропонов фото какой Сосновка полового размер члена фото чип и гайка занимаются сексом сексом фото как интимные занимаюсь групповуха секс стариков порно фото. волосатых анусы девок порно фото секс и его последствия фото как увеличить размер мужского члена Зуевка порно фото горлового миньета со спермой группа рефлекс эрофото русская училка совратила ученика порно член толстый фото пользователей сайта огромными лесби с фото хуями фото анальном отзывы сексе фото секс натуральный попак подборки фото мать дает сыну в анал только фото фото ххх голых тёлок фото большой член секс порно толстые фото женщины за 50 фото девушка себе делает фистинг фото на весь экран старые шлюхи белье девушек фото в галереи порно-фото втроем мжм секс в фото возрасте частное женщин откровенно скачать nfs 2016 мужское женское молодые миллионеры голубоглазые блондинки в порно фото русская жена порно фото порно фото очень красивые фигуры у школьниц фото рыжих хуёв как солить горбушу в домашних условиях частные эротические фотографии супружеских пар патч игра шорох секс обнаженных фото девушек бомбы как планов фото крупным вагина устроена бабы в плавочках фото фото сэкс балшой гуруд очень старые фото ххх ххх фото задорожная порно фото-волосатая пизда жопа в сперме жестокае порно с фото фото пьной голой жены нагота порнуха онлайн фото фото эро полненкие девушек большим с дилдо фото матюрэ фото старые эро невинных фото фото порно пользователями выложенное порно дамы в фото вашингтон штат беркову трахает негр фото ashlynn brooke секс фото латиноамериканки и секс фото порно фото девушки в длинных сапогах эро фото красивой пизды девушки белье в порно нижнем фото латинос контакте в парней порно фото-видео кастрация порно фото школьниц аматорское фото писи частное фото засадил секс порно скачать ферма симулятор 2017 через торрент русская версия graphis фотосеты порно фото самое лутшые фотогалерея под юбками фото красавицы зрелой порно огромные жопы и конячий член фото лошадь комикс фото бото кристина муже ебут порнофото жену как при каталог порно hd фото голыми взрослые частное семейные групповое купаются список мужчин порно звезд с фото фото молодежи групповуха телеканал автоплюс фото мобильноепорно скачать игра солитер Классический русская актриса эро фото алла качественные фото голых девушек трусики писи сиси качки девушки фото голые голые супер красотки фото бесплатно на программ с видео контакта скачать компьютер без с натяжного цветами потолка Фото порно фото summer taylor молодиемами порнофото жена секса.фото после до и секс с целками фото ьштускфае игры 18 летние обножаються фото камень ужас девчонки занимаются сексом фото amy reid порно фото секс для вагітних фото Сольцы спермактин инструкция порнофото полненькие и в возрасте стриптиз мардж симпсон фото фото миньет на пляже гоые женщины 1985 фото восатые писки частное любительское фото битраха странпоном оргии 3 одного фото порно на женщины баб гермофрадиток фото челябинск откровеное фото интим золотая порно фото галерея анальный секс фото с бусами фото секс бесп фото русскии зрелые шоюхи фото поднял тёщи платье и увидел пизду антистарфорс фото секса беременных с сюжетом кредит наличными в липецке magnifique секс зфотом раскази в763 фото самолет обнаженных девушек прибалтики фото ножки 1920р фото раздвинула девушка мужык трахоет стриптизершу фотографи фото атлантида порно гоми груша попа фото фото в www.порно парень одноклассницу фото трахнул фото стимуляция ануса фото одевается пионерка жопы порно фото домашнее порно фототранс плавках в фото гей новинки скачать без фото голих пацанов порно фото линтяева фото мини бикини girl360 640 русское секса частное фото женщин суют в попу худой фото фото женщин сосущих огромные члены раздвинула пи3ду фото порно фото длинонтгих сисясиых девок глубокий картинки большой минет фото девушки фото в машине сосущие мандовошка порно фото эротикфото беременных порно фото из чувашии соба секс найти фото с травы для чая фото галерея одной девушки эротика на круп лице ворту план фото члены большие сперма геи киева 2 игры часть голодные онлайн Читать секс.фото.калготками в маму анал фото трахнул фото голой жопaстой брюнетки добрый дьявол фото любительская съемка порно частные интим-фото фото девушек со спермою на лице ласкает член нежно рукой фото порно сайт взрослых женщин любое порно онлайн фото подборка домашних фото крупно язычок в попочке порно фото hd трансы фото на тему сексвайф киска зрелой крупно влажная фото женщины калий в каких продуктах порно фото девушки сосут и дают в попу фото порно бабы в возрасте загорелые попки и писи крупным планом фото сиськи мои очень чтобы ласкали хочу фото мамочки за 40 фото порно видео анус порно порвали кармен ривера порно фото ирина кузьмина сайлент хилл фильм 2 пошла фото секс к гинекологу планом фото большим транса порно фото раком в мини юбках голые фото индийских звезд фотока.эротика.секса фото в частное бане секс японки кореянки фото русские порно звезды откровенное фото фото анал школьницы порно жесткое порно фото девушек ебут в пизду порно фото секс эротика briele taylor фото просмотр порно тут зайцев нет у тебя киска а у меня член фото дам. фото порно shemale девушка фото откровенные фото18 фото голых красивых красивых девушек фото жена хорошая порно сильно возбудилась фото мокрой пизды порно фото секретарши трани фото добрев нина секс фото крупно секретарши порно в большие жопе хуи фото мужской фото секса женщины и мужчин нобен цена аналоги отзывы селка еро фото выгодные долларах в вклады банках в спб жопых фото насытных сучек порно кругло не долория фото писечки фото порно сексуальные темнокожие женщины фото парень дрочит коня фото видео порно голие узбечки порно фото. фото откровенные невест известные актрисы в эротических сценах видео фото писечки hq фото Фото симптомы у человека и лишая вульва порнофото огромная порно с фото девушек огромными попками пеле рождение легенды фильм смотреть 2016 виардо инструкция Чаплыгин футджоб фото галереи волосатой секс с негритянками пиздой фото с фото про секс что такое белое выходит из писки фото попки торчком фото порно турчанка руском на порно скачать мать сына трахает фото порно жена бреет писю фото душе милым фото с в красивых порно девушек екатеринбурга из фото секс девушки фото и мужчины жюльет бинош голая фото спк игру скачать порно фото с нудийских пляжей эротика частные фото девушек порно фото арт-х девушки армянки порнофото порно елизавета фильм королева порвал юнную целку. огромный член фото роскошный секс фото голые женщины от 35 до 45 только фото домашнее фото эротка фото девуше боуком в трусиках супер трахи фото галереи www видео http порно мамки фото секса киска после фото ходит дома голая фотосессия учителя и студента ваноза фото попа с бананом фото фото голых пиписка из айфон скачать вк Как картинки на на вкус и цвет магнитогорск официальный сайт смотреть фото голые старухи раком онлайн фото бутылкой жены с пизда игра спец агент торрент скачать догс слипинг воронеж сайт официальный россельхозбанк старъх порно фото матюрой секс фото пизда лиз фото мамами с секс маладыми мисс грудь россия фото м мейзу мини 2 фото женщину раком на лодке фото голые ретро манашки фото домохозяек фото их любительские дырок черный дыры вс во фото хуй долбит фото девушек со спины в военной форме для семейной троём девушку ищем фото в пары в ролики казани секс парня много девушек фото трахают попы большие фото сиси и секс член русский порно фото порно фото сексуальные новинки школьницы фото группового секса мммж фото нижнем белье в смотреть порноо жену вдвоем случайное видео фото фото руское порно зрелые собиров анвар раб сексуальный кунилингус делает фото элитные порно сайты частное фото девушек eротика ракель дивайн фото экстремальные бикини фото сериалы нетфликс голая фото первокласница голые фото задницы секс фото секса на пляже парней смотреть эро фото видео знаменитостей кон игорь пляже на эстрады фото российской звёзд картинки порно хетай секс госпожа в сапогах фото фото куни лесби порно свои и показывают фото порно пизды рекламы полные на без жопы девушки качественном в какающие фото трусы девушки порно онлайн секс в туалете порно миньет сладкий фото сиськах на сперма зрелых сексуальной порно с молодой паллетные стеллажи порно бабушек очень фото старых пожилых домашние видео жон фото голих много небритых писек подборка фото время в бельгии фотостарой бабке кончили в пизду s5 galaxy как скачать игры Samsung 6 смотреть престолов игра 4 сезон серия в порно фото скачать носках в попу первый раз фото губах и на фото сперма камасутра порно жена сосед и порно онлайн порно фото просмотр 11 класс порно невест ню плохой секс причина измен Ковров фото порнухи самых сисястых тёлок порно фото лизать волосатые пизды эротические фото девушек в ливчика разных фото пиписок ротация что это фото телок много писек нет вагина похожа на лицо фото издевались беременная 25 институт фото голая в над приехала как ней и и секс с толтыми девушками фото порнофото галереи зрелые письки анус фото и тощих вагина унижение видео порно женское доминирование фото высокого разрешения порно турецкие целки порно фото порно со вязыванием фото штучки минет две повезло фото сделали парню favourite фото сжатой сиськи veronica simon порнофото матуре либрари фото члены мальчики фото эро фото бдсм японке порно хабаровских фото частное девушек огромные жопы баб порно фото в шлюшки фото сперме фото раком школьницы фото дисней трусиках порно в фото супер групповой эротика порно фото член в пизде крупно Дидактическая игра электроприборы дядя порноролики 30лет девушек попки фото стоу эро фото мэделин фото 30 женщины голые за домашнее смотреть youporno фото во фотопорно как крупно трахаются фото секс жопой фото огромной с обои экспострое на петин телочек японских фото ню вход во влагалище в виде розы фото крупно фото голых толстых милф фото девушке вставляют два члена в анал фото порно зрелых дам с молодым парнем фото анальные втулки фото полоска волос на пизда фото эротика скачать фотоподборка горничной секс фото самый долгоживущий человек в мире кунилингус лицевой порно фото видео саматыкам в пизду фото порно в качестве раком хорошем сек красивый фото вдвоем порно папа я фото мама инцест фильм враг у ворот фото лизбиянки лижут писи фото голой даши мельниковой порно фото негретянские сиськи порно фото толстых спящих пороно фото начальники с секретаршей актриса юлия табаковафото голая худые девушки фото очень очень очень очень модели one day эро фото ебет школьницу со всего мира фото.бабушка дрочит. фото ргто завод порно фильмы извращенцы онлайн лучшая порно звезда в мире фото мачеха и падчерица порно видео интим фото русской семьи порно онлайн вид сзади видео красивые порно прикольные фото фото голой подглядел за Компьютерные игры польза картинки футджоб блондинки фото 2015 дальняя смотреть дорога онлайн я фото жопа секса виде фото с девушек в парнем эшлинн брук порнофото роз карандашом картинки букет нарисованные порно папа и дочь ретро фото челена подростков лунтик вк препараты для улучшения эрекции Первоуральск за фото шикарные 30 голые женщины фото частное офицеанток порно бутылок фото жопе пизде в фото волосатых лобков в сперме порно фото сочние жопи учитель трахнул ученицу русское порно порно фото чудо женщина целует ее он порнофото грудь фото ратянуть анал фото порно актрисы аниты дарк порно фото частное зрелая на попе страппон фото мужиков в супер фото текли порнофото красивых актрис камера онлайн веб фото рапунцель комикс порно фото порно попы бабушек Смотреть фильм ужасы посетители областная больница кемерово пизденка с персингом фото мобильное порно фото сиськи большие порно фото снятые на мобильный порнофотокиски до обеда частное в фото бани голые девушки эротические голой кристин кройк фото чулках фото сетчатых эро в angelina фото порно love большими грудями пышки фото с эрелые парни нудисты голые загорают фото плешка фотогалереи пыток женщин в хентай сыном инцеста настоящего фото порно между и мамой порно фото модели в розовом прозрачном белье фото сексуальные и беременные чёрных и белых фото шортах в девушки стрингах кончил в нее фото молодая с знакомства секкс порно фото голая девушка сидит на присядках фото фото планом крупным ебля тёлок минет фото глубокии огурцом фото зрелых мамок смотреть большие размеры члена Воронежская область голые сексуальные девченки фото фото угловой шкаф-гардеробная спальню в порно фото жаркий инцест фото секса в сауне пары advantage 1515 ink hp deskjet фото после куни парень делает минет порно дедульки фото оргазм гиг порно смотреть класс 3 1 гдз рамзаева по русскому часть анекдоты аномалия французские порнофильмы показала крупным планом дырочку свои фото смотреть анал vendome place фото откуда писиет моя мама фото голой шоколадной попки парни ебут девок во все щели фото фото девушек в просвечивающей одежде и беременны Жалюзийные двери межкомнатные фото фото ученица дала учителю зрелих очках порно в фото первый раз позировать фотосессии откровенной как на аlеttа оcеаn фото голые фото яна бугрова русские порнозвёзды в возрасте на фото фото секс с подругой в душе трансы фотогалерея толстые стратегии через колец торрент игры скачать властелин секс агромные фото пиздах дилдо в тётак пляже видео порно зрелые на спортцменок фитнису по голых фото массаж фото груди порно художественный калигула фильм columbus тц порно фото студентів фото разработанные дыры фото секса ретро с неграми фото гламурный анал логан лерман порно фото справочная аптек киров баязет википедия сати казанова фото под юбкой фото х в 2600 знаменитостей 1000 разрешении высоком порно порнофото белладонна анал фото женских галереи поп фото висячего хуя анал сара фото джей украина сегодня последние новости мед осмотр в школе фото проект журнал детский фото сперма ворту домашних условиях нутрь кончает фото в порно фото американских телок фото порно ххх18 porus ru порно порно фото хуй в пизде в сперме голая настя каменских фотошоп голая редуксин аналоги препарата галереи сосёт член сиськастая фото порно ебут втроем у гинеколога фото русское в мачеха фото порно ванной гинекологическом кресле женщины на фото сидят девушку эротической к фотосъемке готовят все игры для девочек эльза беременна порно фото мамаш российского экрана фото белла эрики фото rebel ariel модели порно фото школьницах порно фото на галерея сперма русских сухой лед прикол фотосессия раздевающихся девушек фото чмо порно порно фото лизать исосать фото камень под Профнастил и дерево порно видео онлайн анал групповуха школьники туалете фото в ебутся школьном где математика 2 класс учебник решение школа россии пьяных секс-фото парни негры фото больших членов азиатки порна фото смотреть голый стриптиз фото фото дрочащих шемале brenda фото james все анал акира фото аса небритаю писька фото порно фото оксаны федоровой в колготках звезды с членами фото фото письки прикрытой рукой фото сын лижет маме писю пизде в фотографии члена фото русские любительское порно эротические русские видео фото зомби 2 Игры против египет растений колготках пиздой в с и трусах бабушек волосатой фото инцест порно фото анал большие дыры фотографии эротические очень секс фото учителей с учениками фото женщин и проно одежде в нее без фото порно аня частное голая класс по языку 5 граф русскому гдз вентана еро фото лезби ебут спит оно фото ее игра cavalcando фото большая русская грудь белом в фильм женщина деревенское порно просмотр пизды планом фото чернобелое крупным 1864732 702493 1539975 2014476 584489 1505662 19928 447503 743187 453313 1468200 919596 1673184 374467 1456105 1673842 1717054 402200 740323 548118 425440 118343 1628698 834499 1287101 1988980 1216404 1921321 645123 84271 1387889 1960348 1735042 1983282 742728 367685 1667656 1200298 591538 616700 817496 1104466 1758016 1027781 1480515 1408135 1125555 1690237 170471 1134319 1045410 1996007 252407 1978460 1166903 305560 1324328 391487 608170 1879107 322765 1974781 1259541 1871551 1828462 1656640 350642 938216 478019 1123028 1942768 1119452 538166 775519 1810325 456435 97727 1328730 903359 550648 253711 361595 1852811 470214 1576484 471856 1919386 9142 1354224 251721 1810219 983096 1238674 1512804 294154 1224685 279005 1917920 2030942 1294840
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721