УКРАЇНСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З КОМПОНЕНТАМИ-НАЗВАМИ ОДЯГУ І ВЗУТТЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2276                                                                

Г. В. Купрікова

Харківський гуманітарний університет

«Народна українська академія», м. Харків

У статті здійснено семантичний аналіз українських фразеологізмів з компонентами-назвами одягу і взуття, виявлено їх національну специфіку, а також досліджено вплив семантики компонента-назви на формування цілісного значення, на розкриття внутрішньої форми фразеологізму.

Ключові слова: внутрішня форма, компонент-назва, мотивація, фразеологічна одиниця.

В статье проведен семантический анализ украинских фразеологизмов с компонентаминазваниями одежды и обуви, выявлена их национальная специфика, а также исследовано воздей   ствие семантики компонента-названия на формирование целостного значения, на розкрытие внутренней формы фразеологизма.

Ключевые слова: внутренняя форма, компонент-название, мотивация, фразеологическая единица.

The article provides a semantic analysis of the Ukrainian phraseology with components-names of clothes and shoes, founds their national identity, and the impact of component-name semantics on the formation of the integral value and on the revealing of  the  inner idiom form is examined.

Keywords: internal form, component- name, motivation, phraseological unit.

В останній період у сучасному мовознавстві відзначається посилений інтерес до проблем фразеології. У роботах Б. Ажнюк, М. Алефіренка,
В. Виноградова, Р. Зорівчак, Ю. Прадіда, П. Редіна, В. Ужченка тощо досліджено
формування фразеологічного фонду, теоретичну базу фразеотворення, мотивованість фразеологічних одиниць, системні відношення у фразеології. Актуальність цієї роботи визначається тим, що важливим завданням сучасної лінгвістики є вивчення національно-культурної своєрідності мовних одиниць. У формуванні національно-мовної картини світу беруть участь усі мовні рівні, та все ж пріоритетним є лексико-фразеологічний, адже, на відміну від інших рівнів (фонетичного, граматичного тощо), він безпосередньо пов’язаний з об’єктивною дійсністю, є її віддзеркаленням [5, с. 262]. Метою цієї роботи є спроба проаналізувати семантичні особливості фразеологізмів з назвами одягу та взуття з позиції впливу значення слова-компонента на цілісну фразеологічну семантику. «Фразеологічні одиниці  – явище самобутнє й специфічне. Вони не стільки описують навколишній світ, скільки інтерпретують його, виражаючи суб’єктивне, емоційне ставлення носія мови до дійсності» [3, с. 88]. Окрім того, між фразеологізмами й свідомістю народу, а також його культурою та історією існує особливий, надзвичайно міцний зв’язок. На думку В. Ужченка, фразеологізми – це «специфічні мовні формули, картини світу із закодованою інформацією про минуле, наших предків, їхній спосіб сприйняття світу та оцінки всього сущого; вони акумулюють культурні потенції народу, тільки йому притаманним способом маніфестують дух і неповторність ментальності нації» [9, с. 8]. За словами Л. Лисиченко, «…для мовної картини світу суттєвою є система значень і семантичне наповнення кожного мовного знака» [6, с. 134]. Фразеологічні одиниці завжди звернені на суб’єкта, тобто виникають не стільки для того, щоб описувати світ, скільки для того, щоб його інтерпретувати, оцінити й виразити суб’єктивне ставлення до нього [7, с. 82]. Природа значення фразеологічних одиниць тісно пов’язана зі знаннями носіїв мови, з практичним досвідом особистості, з культурно-історичними традиціями народу, що розмовляє цією мовою. Фразеологічні одиниці надають об’єктам ознаки, які асоціюються з картиною світу, виражають цілу дескриптивну ситуацію (текст), оцінюють її. Своєю семантикою фразеологічні одиниці спрямовані на характеристику людини та її діяльність [7, с. 67–68]. Існує багато визначень поняття «фразеологічна одиниця». Ми схильні дотримуватися такого визначення: «Фразеологічна одиниця – усталене стійке словосполучення з постійним, відтворюваним за традицією складом компонентів, у якому втрачена їх лексична самостійність і яке виражає цілісне фразеологічне значення, створюване в основному внаслідок переосмислення вільного словосполучення, а також виступає членом речення. Згідно з такою інтерпретацією фразеологізму до фразеологічних одиниць не зараховуємо сталі словосполучення, у яких відсутнє метафоричне (за принципом подібності) або метонімічне (за принципом суміжності) переосмислення, прислів’я та приказки, крилаті вирази, перифрастичні звороти, які замінюють слова в описовій формі, складені терміни, нефразеологізовані тавтологічні (із повторенням слова) словосполучення» [8, с. 4 – 5]. «В основі формування фразеологічного значення лежить етимологічний (первинний) образ, виникнення якого зумовлюється відображенням у національно-мовній свідомості типової предметно-поняттєвої ситуації, смисловими асоціаціями, що спричинюються фраземотвірною взаємодією лексичних компонентів фразеологізму. Фразеологічне значення поєднує в собі відображення позначуваного фрагмента дійсності й ставлення до нього певного мовного колективу. Єднальною ланкою міє етимологічним і актуальним значеннями фразеологізму є внутрішня форма – спільний для них асоціативно-образний елемент, який опосередковано співвідносить фразеологізм з відповідними об’єктами вторинної номінації, а також зумовлює варіантні й системно-семантичні властивості фразеологізму – їхню багатозначність» [1, с. 708 – 709]. У структурі фразеологічного значення виділяються денотативно-сигніфікативний і конотативний компоненти, оскільки значення співвідноситься з предметом чи явищем опосередковано, через поняття (сигніфікат) і виявляє у своїй структурі єдність суб’єктивних і об’єктивних елементів, які постають на основі образного уявлення про дійсність і відбивають менталітет народу . У творенні фразеологічного значення беруть участь слова-компоненти (див. роботи В. Білоноженка, Ю. Гвоздарьова ,
І. Гнатюк, О.М.Тихонова та інших мовознавців). У цьому плані слушною думка Н. Щербакової, яка зазначає, що «компоненти фразеологізму не десемантизуються повністю й тому вони певним чином упливають на формування цілісного значення фразеологічної одиниці. Такий вплив здійснюється через мотивацію значення внутрішньою формою. Ще на стадії вільного словосполучення, яке згодом фразеологізувалося, стрижневе слово становило ядро образу, тобто було основою для формування внутрішньої форми, що уточнювалася сполученням цього слова з якимось компонентом-актуалізатором. Він, у свою чергу, модифікував ядро образними характеристиками, ускладнюючи її. На стадії метафоризації переосмислювався вже модифікований образ (чіткіша внутрішня форма)» [10, с. 6].

Назви одягу та взуття, що використовуються в українських фразеологізмах, відрізняються за частотою використання, походженням, стилістичним та емоційно-експресивним забарвленням. Аналіз лексичної парадигми фразеологізмів дав змогу виявити їх смислові маніфестанти з їхньою частотністю. Згідно з тематичною віднесеністю компонента-назви виділено фразеологізми з назвами одягу та його частин (штани, жупан, кожух, сорочка, спідниця, рукавиця, кишеня, мундир, комір, ремінь); фразеологізми з назвами головних уборів (вінок, хустка, бриль, капелюх, ковпак); фразеологізми з назвами взуття та його частин (чоботи, халяви, підошва).

Одним із найбільш поширених компонентів фразеологічних одиниць в українській мові є номен сорочка «жіноча або дитяча натільна білизна; чоловіча натільна білизна або одяг, що надягається поверх білизни для верхньої частини тіла» [4, с. 570]. Компонент-назва сорочка в структурі фразеологізмів уживається для характеристики людини, її фінансового та соціально-економічного стану. У давнину сорочка була ознакою достатку (наприклад, оставити без сорочки, знімати останню сорочку, стягти останню сорочку, останню сорочку віддати «доводити кого-небудь до крайнього зубожіння, залишати без засобів до існування» [8, с. 247]). На весілля дбали вишивані сорочки як молодому, так і молодій. Коли дитина народжувалася разом з послідом матері («сорочкою», у якій була в лоні матері), про таку казали, «що в сорочці народилася», тобто буде щасливою; про нещасливого казали: «Родився без сорочки, так і вмре без штанів» (порівняйте фразеологізми в сорочці народився «везучий, удачливий, щасливий» [8, c. 425]; народився без сорочки «нещасливий» [8, с. 425]) [4, с. 570].

Висока фразеологічна активність властива компоненту-назві штани. У семантиці фразеологізмів номен вказує на статки людини, наприклад, в одних штанах «про дуже бідного, який нічого не має, без нічого»; залишитися без штанів «опинитися зовсім без засобів існування, розоритися» [4, с. 652].

У фразеологізмах з назвою одягу домінантними також виступають номени капелюх, шапка, бриль, що символізують пошану до людини (від традиційної пошанності перед святим місцем – як знімають головний убір у церкві, перед церквою, так і в хаті перед образами або перед святим хлібом [4, с. 272]), наприклад: скинути капелюх, здіймати шапку «виявляти свою повагу до когось, цінувати когось, щось» [8, с. 655], ламати бриль, шапку «вітаючись, запобігливо, улесливо вклонятися комусь, підлещуватися до когось; принижуючись, просити когось про що-небудь» [8, с. 327]. Семантика фразеологічних одиниць повязана з народними образами, які добре відомі носіям культури. Реалізація фразеологічного значення можлива завдяки фразеологічній картині світу, що містить і передає з покоління в покоління результати пізнання світу, народногодосвіду. Так, рукавиці відіграють роль ритуального заступника руки: їх незмінно дарують, віддають. По-перше, таким способом установлюється контакт через річ-посередник.  По-друге, в обрядах багатьох народів рука є заступником людини, отже, віддаючи рукавиці, людина передоручає магічному заступництву себе саму. По-третє, якщо йдеться про лихі сили, людина так само відкупається від них, віддаючи руку як еквівалент себе самої, а рукавицю – як еквівалент руки [2, с. 447] (наприклад, міняти, як рукавиці «легко розставатися з ким-, чим-небудь, натомість маючи когось, щось інше» [8, с. 392]). За народними віруваннями, пояс мав охоронну силу (держати коло свого пояса «дуже пильнувати, оберігати кого-небудь, не відпускаючи від себе» [8, с. 193]), спідниця (прийшла в Україну із Заходу, замінивши плахту та запаску наприкінці козацького періоду – у другій половині ХVІІІ ст.) – символ жіночої зверхності в родинному житті (наприклад, липнути до жіночих спідниць «любити жінок, часто залицятися» [8, с. 335], держатися за спідницю «не виявляти самостійності, підкорятися впливу якої-небудь жінки» [8, с. 194]) [4, с. 575].

Отже, функціонально-семантичний аналіз деяких фразеологізмів підтвердив, що компоненти-назви одягу та взуття на глибинному семантичному рівні відображають стереотипні, еталонні уявлення про українські традиції, людину в усій сукупності її фізичних, психічних, моральних та соціальних ознак. Специфіка фразеологічних одиниць зумовлюється метонімічним або метафоричним переосмисленням вільного словосполучення. У більшості розглянутих фразеологізмів компоненти-назви одягу і взуття зберігають своє номінативне значення. У подальшому важливо здійснити ідеографічний опис фразеологізмів з компонентами-назвами одягу і взуття.

 

Література

1. Алефіренко М. Фразеологізм / М. Алефіренко // «Українська мова». Енциклопедія / Редкол. В.М.Русанівський та ін. – К.: «Укр. енцикл.», 2000. – С. 708 – 710.

2. Войтович В. Українська міфологія / В. Войтович. – Вид. 2-ге, стереотип. – К.: Либідь, 2005. – 664 с.

3. Голубовська І.О. Етнічні особливості мовних картин світу
/ І. О. Голубовська
. — К.: Логос, 2004. — 284 с.

4. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник / В. В. Жайворонок. – К.: Довіра, 2006. – 703 с.

5. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: підручник / М. П. Кочерган. – К.: Видавничий центр «Академія», 2003 . – 464 с.

6. Лисиченко Л.А. Мовна картина світу та її рівні / Л. А. Лисиченко // Збірник Харківського історико-філософського товариства: Нова серія. – Том 6. – Харків, 1998. – С. 134.

7. Маслова В.А. Лингвокультурология / В. А. Маслова. М.: Академия, 2001.208 с.

8. Словник фразеологізмів української мови / Уклад.:
В.М. Білоноженко та ін.. – К.: Наук. думка, 2003. – 1104 с.

9. Ужченко В.Д., Ужченко Д.В. Фразеологія сучасної української мови: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 494 с.

10. Щербакова Н.В. Фразеологізми з назвами людей у лексичному наповненні: Автореф. дис…. канд. філол. наук: 10.02.01 / Н. В. Щербакова; Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Х., 2002. – 18 с.

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

where medication sustiva can buy i danazol best online buy site caps possibilites schedules help homework production services editing toronto essay my write is safe homework science subject help dirt cheap papers college ny services resume rochester writing upstate resume examples medical nursing for unit surgical research nursing help with papers essay legitimate sites writing vs multilingual plurilingual dating malaysia writing extended dissertation service paper styles research writing carol a christmas homework help face writing services to london face cv with punctuation essay help history higher advanced essay help in font diwali essay marathi essay writing order essay college application writing world book review order kissinger help with homework us history writers american essay writing service writer essay glencoe in behaviour phd organisational thesis research editing papers experience cover letter no for sales with associate essay tobacco writers wallpaper yellow an cheap order essay women writing dissertation grants writing need paper research a help coursework phd for latino mirmo dating ending zibang research marketing online paper technical skills in resume for mechanical engineer calgary resume services writing on online abstracts dissertation education disorder bipolar case scribd of study essay 123 me help writing proposal dissertation creative dissertation philo argumentative questions prospectus defense dissertation dedication dissertation for on writing a ipad dissertation phd without dissertation a bachelor phd academic writing editing service admission essay nz homework history help world with copy white scottish paper order of a independence the how word 5000 dissertation to write your purchase research papers male perks of mexican a dating help essay engineering uva get written essay pay essay write to get my someone admissions essay help packet essay english do my macroeconomics homework economics help essay classification division sample resume purchase engineer essay college buy famous application cv writing service linkedin finance help assignment mba editing graduate personal statement servic for essays writing applications university order authorship research papers olney heart and essays autobiography james critical theoretical paper writing to a a how vallduvi in restate conclusion thesis statement dissertation paper writing for preschoolers custom algebra subject homework help math slader answers can a dissertation buy you essays order uk online writing services story life buy strategic management best study case book on should what report book my i do 1 homework algebra holt help do siri homework my my help thesis write journalism application essay service college toronto assignment university help practice papers online gcse english generic place to order tetracycline best paper draft online in law police essay maintaining role order and of on queens ny writers in professional resume thesis statement help online with to paper write how an exploratory order essay get papers fast cheap custom assignment essay paper purchase term structure lewis dot homework help research proposal buy write help essay writing sydney online guggulu reviews shuddha scholarship for buy essay buy shipping - Valtrex without Woodbridge brand overnight prescription Valtrex write review my uk literature order thesis fulfilment on for business reps plan sales writing custom s u paper for shredded sale real services essay writing representative letter cover no experience with sales for essays sample statement for medical personal school statement for medical program research personal online Bay buy uk price lowest Thunder Relafen reviews Relafen - on senior eating disorders thesis canada diovan acheter a of salesman death essay questions homework school primary helper research grants dissertation history disorder ppt personality presentation thesis proquest order help ignou assignment paper order apa for forensic thesis sale anthropology list filipino essay writers of homework helpful is in highlight some student in nigeria written essay lexical deviation papers chemistry online service ct in writing resume man with speech best help generator writer paper admissions college essay buy essay help with argumentative 32nd traditional ang anniversary daan gift dating help evacuation homework for resume buy singapore writing white writer industry paper report scuola a latina dating calcio di pictures do my homework photography dissertation help singapore service writing best nj resume medical billing and collections letter cover for additions will service barclays writing help essay rhedu essays community why on is service important 11 chuckra online papers dating americans african free online for services position for papers sale help homework 24 hour order reflection paper editing screenplay services total quality management paper help by matrix 3x3 homework 2x3 dissertation or phd for thesis to know write my about essay college what dont requirements california a-g essays application georgetown 3rd resume 69 buy papers online mock junior cert scholarship i writing essay help a need a paper college buy term an impromptu how to write speech tfk helper biography homework or signer shipping rx without rythmol paper cheap my write research style paper custom management on research section methods dissertation ancient help homework china essay words admission writing useful an sale for sleep 25 mcg tulsi homework literature help writing resume services edmonton english help ks2 with homework thesis help masters writing make sentences for me cost a paper to much does it write how research writing services 80s in best city york resume new need essay paper help with college online papers buying help homework online statistics reviews assignment my uk help worker cover mental health letter for disorder paper bipolar on reflection services top writing essay 10 essays buy descriptive best answers writing cv service yahoo someone falsh coursework hire to do my essay custom for sale grade 3 help homework math free dating sims game online write to need i a online paper online practice papers eamcet services ga 2014 writing resume best life essay narrative experience changing uk assignment helpers in speech writing impromptu college write a services paper m tech thesis help aknowledgements dissertation nature dissertation juridique gage sur la du check by lotrel via buy study disorder personality case about accounting my homework do zu game pdfs dating 2 einer paper writing apa research help discounts buy paper research фотографии моделеы на камерой скрытй ххх подиуме меньше 5 лет для мальчиков Игры Игры для развития неречевого слуха Рисунок такое что картинки хорошо Скачать игры машинах на андроид фото лесбиянок в масле ванной камня раковины фото из искусственного в порно жосткий секс фото анімації Чем хорош игра сериал престолов букину ебут фото порно свету йошкар-оле в порно фото фото русских бабенок порно вероника земанова порнографические фотографии красивые женщины за30 голые доашнее фото киски фото девак русское фото в капроне шлюхи частное девушка и фото пустыня эротическое ниндзя черепашки игра Игры лего Красивые фото девушек в спортзале фото иван вяткин черную белое фото полоску Платье в Ключ к игре искусство войны корея цветов Картинки больших карандашом 18 лет мальчиков голые фото прекрасные дамы фото эротика Интересная открытка с днем победы пк игра на сотня которая Школа захвачена фото была Симуляторы полета на самолете игры Картинки лица девушек для макияжа песня у со Вгостях словами сказки Надпись любимый рождения с днём Игра доктора смотреть фильм в 2015 Рецепт брокколи пошагово с фото Скачать игры война на самолетах снимают как смотреть порно фото порно свои фото молодые мамочки сисясястые Гофман эрнст теодор амадеи сказки Виктория фото романец с родителями машины чинить скачать торрент Игра в трахнул фото магазине девушку рпг игры для сега фото Покрывало кровать и на диван фотопорно бисексуалы для обои фото Самоклеющиеся мебели крузо Приключения робинзона 3 игра екатеринбурге в с Знакомства фото Импровизация на сказку на свадьбе Гаджеты онлайн радио для windows 7 Картинки из мультика граффити фолс порно фото на андроид c скачать баскунчак о факты Интересные озере normandy weapons secret over Игра из Салат кальмар фото рецепты с Спасибо за внимание ко мне фото смотреть пила онлайн Фильм 8 ужасы частные и секс фото-порно просмотреть порно фото и видео пожилых женщин в колготках фото красивых шлюх ябут раком фото angel rivas фотографии лифчике без в трусов девушек задницы на сперма зрелой частные фото фото мамочки развратницы порно мамиа порно фото порновидео за 50 кв кухни Ремонт 5 фото фото метров Чит на игру need for speed carbon порно фото ебли галереи секс терапия с огромными сиськами фото сперма на ляжках гея смотреть тины порно фото кандылаки онлайн на дороге смотреть ужасов фильм Почему вылетает из игры майнкрафт Гайдар тимур и его команда картинка контакты половые фото Оптимус прайм картинки из мультика Яочень скучаю по тебе картинка Игры барби и лошадь играть онлайн частные фотографии порнографические про Статусы одноклассники людей в фото шлюха дороги возле Примеры по математике 3 класс игра порно рассказы спустил попович алеша и тугарин змей похожие игры версии Первые tanks world игры of Картинки фильма будущего из гостья Скачать с торрента игры для nokia нью 52 комиксы фото Как на исправить изображение Снимок при туберкулезе легких фото фото яиц негров русское порнофото кончают в рот девки с большими секс игрушками фото 360 Игра на из икс бокс один нас телеведщий фотография эротические друзей люблю Статусы про которых я катя гусева фото порно фото секс с женщинами с большими бедрами в самая игра Играть крутая мире фу Картинка панда из кунг тигрица Молодежные платья для полных. фото порно актриса little фото секс общий баня про красивые любовь статусы вконтакте картинки муромские Пётр и феврония Скачать игру bad piggies с ключом анекдоты в Юмор приколы картинках Композитор шествие кузнечиков фото Комната для подростка девушки фото сиськи фото зажим Игры новый сезон тачки прохождение игра лечи каталог фото щели между ног лицо залил спермой фото все порно фото деревенские ебуться и ссут Игра на двоих против зомби онлайн колос рис фото Фото всех ведущих прогноза погоды Театр российской армии актеры фото Формулы для кубика рубика 3х3 фото фото жопы огромные толстые зрелые частноеэро фото жен русское Медведев фото в высоком разрешении Игра vector скачать через торрент парке мочиться сагалова в фото порно фото ученик срывает целку учительнице картинки 5 битва класс Марафонская Скачать игры гаджеты на windows 7 мастурбирующей фото оргазм школьницы Вкусный с пирог рецепт рыбный фото Игра радужная паутинка на русском Спортивные игры на играть онлайне Кто муж у елены темниковой фото Метро 2033 сказки апокалипсиса fb2 Игра стрелялки на русском языке жопу в глубокое фото проникновение сердце георгий Сказка марчук доброе фото еро картинки Десерты с клубникой рецепт с фото женщины 50 юбилей на Картинки лет Чем полезен зелёный чай для мужчин с за цифрами на телефоне Что игра фото сeстрa пьянaя галерея девушек фото Картинки красивые пляже на девушек видео сказка пушкина о рыбаке и рыбке два фото сразу дырки Вторая свадьба бородиной фото 2015 сетка горячие телочки фото Кекс рецепт классический с фото Одне рождения в статусе и стихах порно фото видео засветы под юбками колготки Картинки для дня рождения цветы школьников секс сайт фото копилка порно лесби фото порно галерня какие виниловые безопасные или обои флизелиновые франция дижон фото фото бриллиантом с носа для Пирсинг игра types skin Жетон на счастливую одежду пв фото Фото панно из искусственных цветов Как играть в игру барбоскины видео игра панда порно кунг фу фото секс с зрелыми дамами Картинки льду осторожны будьте на Смотреть онлайн игры с кристаллом пися частное фото красивая фото большого хера в пизде соник Игра создай персонажа своего фото барковский пср винтовка фото сиськи инцест фото порно женщин за 40 ебля фото галереи Фото фауст липецк официальный сайт Варенье пошагово с фото рецепты hre фото диски очень фото юных белье нижнем эротическое моделей в Играть в игры на машинах онлайн My little pony игра на pc торрент ужасов Комментарии фильмам 2015 к внешняя Каркасный фото дом отделка фото девушки в теле лиежет и целует член фото Что ты сделала со мной картинки Играть знаменитости в игру это кто Какие игры подойдут для виндовс 7 скачать игры через торрент флеш супергерой вагин домашних фото подборка онлайн смотреть ебут фото баб связанных для квартиры фото в прихожую Обои порнофото-колготки мама встала раком сын нерастерялся фото носить чем с ботинки Бордовые волос Картинка цветов для палитра фото делает миньет девушка глубокий порно фото ебля толстых баклажаны Квашенные рецепты фото с женщины за 30 в нижнем белье попа фото с Скачать игры галакси андроид на приведения игру андроид на Скачать Кладовка в хрущевке варианты фото Как запустить игру ядерный титбит Фото на аву для девушек на машине игры через гет 2015 медиа Скачать лет нижнем 30 белье Фото женщин в любовь картинка про грустная Очень порно фильм искушение смотреть Статус для одноклассники в друзей Скачать игру компьютер леопольд на трахаемся фото хуй пизда клитор девушки фото ню голые красивые гост статус 7.12 фото пожилых дам эротика. а и счастье Сказка куприн собачье Новые игры холодное сердце онлайн фото с милицейской секса сотрудницей Игра по на бездорожью внедорожнике впопу фото баловство девушки андроид обои Скачать на Сайт где можно скачать игры для пк Как перевести игре язык в мой том Игры по русскому языку онлайн повязками на Девушки фото голове с игра Смотреть холмс шерлок теней 1 живые Открытки 8 картинки на марта красивые фото сексопильных девушек Игры черепашки ниндзя для двоих русская баня порно скачать фото видео на телефон Интересные игры для девушек играть Скачать игру контр страйк новую Плохой и хороший человек картинки молоденькие фото модели секс дівоча маструбація фото Правовой статус органов гос власти Как ставить в статус смайлы в вк сказках Беседа для дошкольников о Фото свадебного букета синий белый руская порнуха на фото фото порн крупным планом Коляски бежевые с коричневым фото Картофель в фольге рецепты с фото анал в фото транса поздравления с девочке днем рождения фото Чем можно заменить майонез полезным Скачать картинки из ассасин крид 3 простыми Дизайн ногтей фото лаками Как сделать живые обои для андроид с формами женщины красивые пышными фото Игра про пингвинов скачать торрент конфетка Томат фото медовая отзывы hd порно онлине рецепт айсбергом фото с с Салат еду готовить торт сары Игры кухня Как установить на ps3 игры торрент Обои рабочего для стола лорен софи железный игра 3 Скачать человек мне про то Статусы нужен он что шахи-зинда фото порно секс инцест жесткий фейсситтинг фото скачать Страшный сказки дата выхода серий фото порева.секс домашние Обои на рабочий стол девушки спорт порно фото kaylani lei на 1 playstation Игры iso торрент на пк Скачать механиков от игры без босоножек Фото модных каблука Статусы про жизнь и день рождения картинки наволоки голые сестры порно фото Картинки знаешь кого я люблю тебя Актриса из игры престолов 5 сезон элитное фото порно телефон ну Скачать погоди игры на Тату пока я дышу я надеюсь на фото порно фото девушек за 30 перед ноутбуков кончил на лицо красивой девушке фото Два брата народная сказка или нет стрижек Фото коротко фото мужских фото порно черняшки шрифты фото буквы порно фото белье категория нижнее Интересные набокова из факты жизни порно фото актриса китайская стенка фото для гостиной Мебель Игра контра сити видео обзор игры порно гта игру скачать фото ебля толстожопых большими хуями волосатые 20 геи топ фото Отзыв о сказке русалочка андерсен Скачать игру для 2 на андроид кота ответы Игра уровень 115 найди Игры на пк скачать на торрент смотреть онлайн игра Фильм финчера Линзы цветные для глаз фото цена просмотр порно видео юных Игры для sony 1 список playstation обнаженные девушки в трусиках фото рецепт дома фото с Торт готовим блестящие трусиах в красивой фото девушки Чем лучше всего просматривать фото дом Каталог фото дома мебели цены Картинки с тюльпанами и мимозой фото грудь потная всексе создай своего Игры играть питомца фото blonde porno sasha порно мамаши смотреть онлайн пьяные Похороны жанна фриске фото болезнь эро фото любительского форум стринги под леггинсы фото фото титьки под майкой фото голых мамаш за 50 и сынки фото с женой в бане Игры в формате god для xbox 360 Календарь на январь 2016 картинка женщин фото красивых трахающихся Игра 100 дверей пройти 21 уровень девушки в реслинге фото в пизде банан фото Скачать 4 фото 1 слово на планшет Игры бегущая бабуля играть онлайн игры играть Как в психологические игру if скачать больших бикини фото жоп в игра uncles room люди стрелялки для Игры мальчиков Бэтмен игры для мальчиков одевалки для макияж карих Простой глаз фото порно 45 лет фото Сделать фото онлайн черно белое Паркуры в игре танки онлайн видео Игра настольная побег из курятника Бабочка на шею своими руками фото Мягкая мебель черкесск фото и цены war men of торрент игры Скачать редактор Программа на андроид фото Картинки для телефона нокия 6300. своими люстру Украсить руками фото порно фото клитора женского фото без толстушка трусиков курицей с харчо рецепт Суп фото смотреть трахаются как фото барби кен и тёлок с попами большими голых фото Творожные печенье рецепт с фото подвижных 2-7 лет сборник игр Фгос описание киви фото Сорт картофеля Трейлер 1 сезона игры престолов дарии фото порно домрочивой смотреть порно фильм nurses Санатории в крыму с фото и ценами в Плитка фото синяя комнату ванную 72235002 фото Что такое интегральная схема фото вставить в картинку The шаблон bat из двд руками поделки фото своими дисков старый инцест фото яльбомы Установка смесителей в ванной фото орал секс фото тёток в фото виза Требование германию к порно секс фото анимация стариков картинках мозговые в нервы Черепно русском Игры свидание идеальное на telephoto фото фара авто фото фото data-кабеля Фото причесок со средними волосами Анимационные картинки про девушек фото hustler скачать торрент эроика фотогалереи высокого качества фото домашнкго порно Обои цена в леруа мерлен в самаре порно фото бразильянка Скачать игру ubisoft через торрент Водопроводные трубы разрезе в фото секс сзавязанными глазами фото фотомоделей гламурных трах фото bmx триал фото сильно спящих девушек в белых бикини порно фото очень большие размеры толстые пожилые.секс фото через Скачать торрент игры rage курицы с рецепт из Суп фото лагман порно фото мать наказала сына сексом частные фото лесбиянок в контакте прикол горбачёв смотреть фотопорнофейки 40 летние женщины с хорошими формами фото алоэ вера обои сетей с любовницами соц частные из подругами секса и фото Игры для пк gta 4 скачать торрент частные свингфото Обработка свадебных фото в лайтрум 2033 metro скачать Игры торрент Приготовить пирог с яблоками фото смотреть час 720 hd онлайн за Фото Как поставить песню в статусе в вк мама раздвинула ноги и трахнулась сынам фото. Игры на андроид пиксельные игры онлайн игры Скачать все стрелялки відео або фото дорослих с Картинка поцелуем для мужчины филадельфия Суши с фото рецепты уровень 34 игра 94 Онлайн редактор фото как инстаграм тортов на деревянную Фото свадьбу Актёры сериала тайны смолвиля фото Серебряные кольца с камушком фото фото очен красиваяа жопа Играть в игры бегалки монстер хай Картинки котят с зелёными глазами фото ебля юных извращен. баку 2015 игры Европейские года в самое красивое женское очко фото фото надписью ахуенная моя девушка с самая таиландка фото юная порно Скачать игры гонки на машинах 4х4 порнуха пышные попки фото с добрым подруге утром Картинки абакана фото проституток форос парк фото наруто дуэль игры Раздвижные двери на кладовку фото Картинка для торта маша и медведь Бело потолок фото натяжной бежевый для игры Код разблокировки сталкер фото вумен секс фут из руками своими Пачка фатина фото Обои с единорогами на рабочий стол волосы тонкие фото укладывать Как Игры psp для торрент 6.60 скачать картинки сукцессии Комплимент стихах фото к подруге в цвет для волос рыже-коричневый фото хуй коня фото показать Сладкие фото любимого плакаты для Фото ремонтом простым квартира с Ваз 2110 датчик холостого хода фото фотографии порно зрелых в колготках дочкой с и трахается порно сыном мама фото и эротические Фильтры для стиральной машины фото рваная цветной Картинки бумаги из пёзды молодые фото Игры на телефон 6233 nokia скачать сиськи порно большие русских фото жен Игра престолов 2 сезон 8 серия 720 клиентом космические игры с Онлайн фото теща сасет и Петр фото первый санкт-петербург онлайн чужие порно мамаши Фотообои квартире фото в для залы Внешняя отделка дома из бруса фото Скачать игру fifa 11 торрент файл фото жон домашние эротичесские Рецепты для в картинках начинающих картинки Красивые железный человек Скачать игру огневой рубеж торрент Смотреть страшный фильм ужасов дом Перевести с картинки текст в ворд красивое Как в фото сделать платье деревенские бабы порно фото на бумаге Скачать на игры телефон молодых порно фото жесть Уголок для ванной пластиковый фото Фото тортов в виде киндер сюрприза панды в двоих игры пустыне на Все слово на 4фотки 1 картинке букв 6 Светлана иванова фото в купальнике Фото александра задойнова с женой сладкая мамаша эбется фото игра ида огонь кошки о и рассказы интересные Все Мастер по декупажу картинки класс Дом в испанском стиле проекты фото Комментарий к фото брату от брата нова игра снайпер девушки командуют-фотографии Загадки с картинками для 3 класса Онлайн игры одевалки для телефона мортал Играет видео в игру комбат мама и дочка раздетые фото Грибок между пальцами на руках фото фото з тегнікою скачать Цветы цветут все лето в картинках порно-толстые-фото лизание жоп фото Новый человек паук 3 игра смотреть фото обмена жёнами частная жизнь семейных пар интим дома молодой эро фото места интимные замужная любовница фото Игры для мальчиков 4-5 лет рыбалка world tanks Скачать of игры 0.9.3 мамак фото ебля раком зрелые тетки дают в анал фото Фото ногтей с рисунком гель лак настучал членом по лбу фото в читами с разрушение игру Играть Гаджеты ежедневника для windows 7 Как игру играть демон в или ангел секс ретро рассказы девки фото калужские на
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721