ТЕСТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОЦІНЮВАННІ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ВНЗ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.091.26

О.Ф.Мінкова, Ю.А.Надольська

Мелітопольський державний  педагогічний університет

 імені Богдана Хмельницького

 

 

 

Анотація. У статті розглядаються тестові технології, особливості їх застосування для оцінювання навчальних досягнень студентів під час вивчення української та іноземної мов, зокрема німецької.

Ключові слова: новітні технології, тестові технології, система освіти, тематичний контроль знань, поточний контроль.

Аннотация. В статье рассматриваются тестовые технологии, особенности их применения в оценивании учебных достижений студентов во время изучения украинского языка и иностранного языка, в частности немецкого.

Ключевые слова: новейшие технологии, тестовые технологии, система образования, тематический контроль, поточный контроль.

Annotation

The article deals with the test technologies, peculiarities of their applying for students’ learning achievements assessment in the process of Ukrainian and foreign language such as German.

Key words: modern technologies, test technologies, educational system, thematic control of knowledge, periodic control, current control.

Запровадження новітніх технологій у системі освіти зумовлює нові підходи в оцінюванні навчальних досягнень з будь-якої дисципліни, зокрема з вивчення мов. Серед основних форм контролю знань студентів (тематичний, модульний, періодичний) особливе місце займає поточний  контроль, мета якого – відстежувати перебіг навчання, отримувати інформацію про відповідність навчальних досягнень студентів вимогам чинної програми. Поточне оцінювання здійснюється на кожному занятті у формі усного опитування, різних видів, творчих завдань тощо, але, на нашу думку, доцільніше поряд із традиційними методами і формами перевірки знань використовувати  і тестові форми контролю. Ефективне застосування тестів вимагає від викладача ознайомлення з типами тестових завдань, загальними підходами до їх створення та особливостями оцінювання.

Метою статті є ознайомлення з тестовими технологіями, класифікацією навчальних та контрольних тестів, творчими підходами до їх розробки, а також з  особливостями оцінювання.

Питання тестології привертало увагу таких  педагогів та методистів, як: В.Аванесов, І. Булах, Л.Коваленко, І. Коломієць, А.Майорової, С. Ніколаєвої та інших.

За  визначенням російського текстолога В. Аванесова, «педагогічний тест – це система паралельних завдань специфічної форми, розташованих у зростаючому за ступенем складності порядку, що дає змогу якісно та ефективно виміряти рівень і структуру підготовки студентів» [1, 32 ].  Отже, до тесту не слід залучати будь-які завдання, а лише ті, які відповідають певній формі, змісту та рівню складності.

Кожне тестове завдання повинно оцінювати певний рівень когнітивного документа. За Б.Блумом, розрізняють такі когнітивні рівні:

1) рівень знання (вимагає згадати раніше засвоєний матеріал);

2) рівень розуміння (вимагає інтерпретації вивченого матеріалу);

3) рівень застосування (характеризує здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях);

4) рівень аналізу (здатність розкласти ціле на частини);

5) рівень синтезу (складання цілого з частин);

6) рівень оцінювання (здатність давати оцінку, зокрема критичну, процедурам, висновкам, доказам, перспективам тощо) [ 2, 51].

Тестові завдання рівнів аналізу, синтезу і оцінювання тісно пов’язані між собою. Певний когнітивний рівень зумовлює зміст і структуру тестових завдань, що лежить в основі їх типології. За наявністю або відсутністю варіантів доповідей виділяють завдання закритої форми (вибір правильної відповіді з переліку можливих варіантів) та відкритої форми (самостійне формулювання відповіді на запитання за його змістом [4, 51]. За такими критеріями можна класифікувати найпоширеніші види завдань, серед яких переважають тестові завдання закритої форми (завдання з вибором однієї правильної відповіді; завдання з вибором кількох правильних відповідей; завдання з вибором кількох правильних відповідей; завдання на відтворення послідовності) та тестові завдання відкритої форми (завдання з короткою відповіддю; завдання з розгорнутою відповіддю).

Як уже зазначалося, в умовах кредитно-модульної системи з кожним роком зростає використання поточного тестування, яке проводиться з метою коригування навчальної діяльності студентів, стимулювання інтересу до навчання. Тест складається з тестових завдань, які об’єднуються у субтести. До субтесту входять тестові завдання, спрямовані на один конкретний об’єкт тестового контролю, наприклад, визначення рівня володіння  граматичними або лексичними навичками, умінням аудіювання тощо. Структуру тесту  утворює спосіб зв’язку завдань  між собою. Кожне завдання зв’язане  з іншим через загальний зміст і загальну варіацію тестових результатів. Завдання розподіляються  в міру складності – від  найпростіших до найскладніших.

У процесі складання тесту завдання відбираються і впорядковуються в залежності від призначення цього тесту. У цілому, комплекс тестів включає тести для визначення сформованості комунікативної компетенції в усіх видах мовленнєвої діяльності : аудіюванні, письмі, читанні, говорінні [5, 4-5].

Результати тестування підлягають кількісному визначенню, на основі якого студент отримує оцінку успішності. Така оцінка є більш об’єктивною і надає інформацію про якість засвоєння матеріалу.

Проаналізуємо детальніше ті типи тестових завдань, які доцільно використовувати на практичних заняттях під час вивчення української та німецької мови [3, 9-10]:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.  Таке завдання складається з незакінченого твердження та чотирьох або п’яти варіантів його продовження, серед яких тільки один правильний. За виконання такого завдання можна отримати 0 або 1 бал.

Наприклад: Правильно утворено форму наказового способу дієслова у рядку:

а) підемо; б) спечімте; в) пишімо; г) намалюємо; д) даси.

zum Beispiel: Wählen Sie die richtige Imperativformen!

___ mich! Ich habe das nicht verstanden.

a) Entschuldigen; b) Entschuldige; c) Entschuldigst; d) Enschuldigte

2.Завдання з вибором кількох правильних відповідей. Завдання такого формату передбачає вибір певної кількості відповідей із запропонованого переліку варіантів. До такого типу завдань належать і завдання до мікротекстів – читання невеликого тексту і вибір з нього речень (або слів) з певними мовними явищами (їх може бути одне, два або більше). До мікротексту можна запропонувати кілька запитань, але вони не повинні бути пов’язаними між собою (неправильна відповідь на одне запитання не обумовлює помилкового вибору відповіді на запитання наступне). Правильне виконання завдання оцінюють 1 балом.

Наприклад: Прочитайте слова, виконайте такі  завдання:

1. Виберіть з переліку слів іменники ІІ відміни.

2. Виберіть з переліку слів іменники жіночого роду.

3. Виберіть з переліку слів іменники, що не належать до жодного типу відмінювання.

(1) Вишня, (2) Міссісіпі, (3) путь, (4) колібрі, (5) насіння, (6) горіх, (7) море, (8) пальто, (9) ательє, (10) левеня, (11) канікули, (12) хлоп’я, (13) вітрисько, (14) пташенятко, (15) лото.

zum Beispiel: Wählen Sie die Substantive:

1. Starke Deklination.

2. Schwache Deklination.

3. Weibliche Deklination.

4. Gemischte Deklination.

1) das Fenster, (2) der Lehrer, (3) die Mappe, (4) der Herr, (5) der Student, (6) der Erbe, (7) der Fels, (8) die Macht, (9) das Herz, (10) das Mädchen, (11) die Gruppe, (12) der Name, (13) der Gedanke, (14) der Narr, (15) der Knabe.

3. Завдання на встановлення відповідності.  Ці завдання передбачають утворення логічних пар: співвіднесення назв або тлумачення мовних явищ та їхніх прикладів, логічно пов’язаних між собою, але розташованих у довільній послідовності. Оцінювання такого завдання відбувається  за одним із принципів:

1) «все або нічого» (за правильне виконання усього завдання – 4 бали, в іншому випадку – 0 балів);

2) «крок за кроком» (за кожну правильну відповідь – 1 бал, тобто від 0 до 4 балів за все завдання).

Наприклад: Установіть відповідність.

Односкладне речення:                    Приклади:

1. означено-особове                       а) Пахне в природі весною.

2. неозначено-особове                    б) Добру, і злу, і хлібу знаємо ціну.

3. узагальнено-особове                           в) Жіночі голоси і перегук дитячій.

4. безособове                                  г) На балконі посадили мальви.

zum Beispiel: Bestimmen Sie die Übereinstimmung.

1. Subjektsätze                                 a) Der Vortrag, den ich vorbereitet habe,  war sehr interessant.

2. Prädikativsätze                                      b)Ich weiß, dass ich nichts weiß.

3. Objektsätze                                  c) Wer viel liest, der weiß viel.

4. Relativsätze                                 d) Peter ist, was er schon immer war.

4. Відкриті завдання з короткою відповіддю. У таких завданнях потрібно дати самостійно відповідь (переважно у вигляді слова). Такі завдання складніші, бо в них не передбачено можливості здогаду.

Наприклад: Запишіть форму давального відмінка числівника

чотириста ___________________________________________

zum Beispiel: Schreiben Sie die Ordinalzahlen richtig.

der 25. April__________________________________________

am 14. Februar ________________________________________

Peter 1.______________________________________________­­­­_

Перелічені форми тестових завдань дають змогу оцінити навчальні досягнення студентів з мовної теорії на таких когнітивних рівнях: знання, розуміння, застосування знань.

5. Відкриті завдання з розгорнутою відповіддю.  Зразком відкритого завдання з розгорнутою відповіддю з української та німецької мов є написання власного висловлювання у формі роздуму. Це завдання перевіряє сформованість мовленнєвої компетенції студентів, дає змогу діагностувати результати навчання найвищих рівнів – аналізу, синтезу, оцінювання.

Тестові завдання для поточного оцінювання доцільно застосовувати на різних етапах заняття не більше як на 10-15 хвилин. На виконання завдання з однією правильною відповіддю рекомендують відводити одну хвилину. На завдання інших типів – півтори хвилини. У тесті необхідно розташувати завдання за принципом «від простого – до складного», щоб створити ситуацію успіху; підібрати завдання різноманітні за змістом і формою, щоб уникнути монотонності.

Слід зазначити, що ця методика більш спрямована на перевірку фактичних знань студентів і не приймає до уваги можливості розвитку особистості, має лише оцінювальний, а не прогнозуючий характер. Але все ж, тестовий контроль має багато переваг перед  іншими видами контролю. Основна відмінність тесту від, наприклад, модульної або  контрольної роботи полягає в тому, що він значно підвищує рівень навчального процесу, сприяє самостійній роботі кожного студента. Крім цього, тестовий контроль дає змогу викладачу перевірити значний об’єм вивченого матеріалу та проаналізувати оволодіння цим матеріалом більшої частини студентів.

Отже, правильно організоване тестування дає змогу викладачу забезпечити управління навчальним процесом і сприяє підвищенню ефективності вивчення іноземної мови.

 

Список літератури:

  1. Аванесов В.С. Форма тестовых заданий: учеб. пособие [для учителей школ, лицеев, преп. вузов] / В.С.Аванесов. – 2-е издание. – М., 2005. – 156 с.
  2. Кальней В.А., Шишов С.Е. Технология мониторинга качества обучения в системе «учитель-ученик»: метод. пособие [для учителя] / В. А. Кальней, С.Е. Шишов.  М.: Педагогическое общество России, 1999. – 86 с.
  3. Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах. / В.Федоренко, Л.Коваленко.//Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. –  № 9 – 10. С.48-56.
  4. Паращенко Л.І. Тестові технології у навчальному закладі: [метод. посібник] / Л.І.Паращенко, В.Д. Леонський, Г.І. Леонська. – К.: Майстерня книги, 2006. – 217 с.
  5. Петращук О.П. Принципи та функції стандартизованого контролю // Іноземні мови. –  1997. –  № 2. –  С.4-5.

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

how a to application up high school write bank essay services dating optimus l7x lg yahoo homework cramster help paper essay cheap database proquest dissertation michigan writing resume services in admissions post essay cw student resume iit phd bombay writing divorce service uk best dissertation essay michigan state university application my own should write resume i homework excel do my of school sample for recommendation letter medical personal study disorder case dysthymic writing academic phd service in healthcare customer service essay writing free paper online homework does grades help essay college admission goddard online science papers essay julius help caesar uk services dissertation in assistance online vigora purchase de sur personnage roman dissertation le for writing help essays scholarships hiring manager to letter dissertation a hiring statistician mg pills prescription no penis 5 growth generic online order uk dissertation buy to paper thesis maxtvthailand online dating station fire plans for do just not my should i homework me person for important essay cv my do education technology dissertation literacy homework financial help to take my essay write college plagiarism buy research paper to write how purchase a order business pro buy plan conclusion research writing paper center writing msu help university essay maryland custom admission proposal research doctoral outline euthanasia research paper about writing dubai services in resume switches dealers bangalore dating idec in sample receptionist medical resume for office buying online papers college free online papers essay paper writing apa research order online term paper service recommend essay editing assignment gumtree accounting help essay with my english help 6 dating way paragraphs online pills online amoxil an writing service is cheating using essay paper school middle research writing done essay get your service essay writing trustworthy plans 1 3 in crib buy generic naprosyn helper books homework frank schaffer in dissertation purchase a mla thesis conversion doctoral gas plasma about service writing essay buy online adding fractions help homework for sample cover mechanic letter buy coursework application job a best buy resume wounded dating man needy a order in putting paragraphs government writing resume for services jobs french my do homework i will in reosto script non dorm essay custom cheap dissertations disorder child generalized case study anxiety report lab in steps order computer engineering intern cover resume letter editing service review essay best customer in research paper on telecom satisfaction help homework you your learn does creative essay help writing a scholarship for an essay help writing trental delivery online fast buy what loss treadmill weight on is muscles help homework papers on apa disorder bipolar research casodex i delivery no shipping prescription free order can where essays starters sentence for do give much my teachers so homework why essay writer hire disorder paper term panic on me for uk assignment write page master copyright thesis help woodlands islam homework professional essay writing australia service i professional where levitra can medication buy of order a chapters dissertation in sample you why we should essay hire tablet Combipres narrative third person can essay written service homework online help review essay services affect tricor does hdl ldl abstract multilinguism dissertation phd for people essays write me to jackson resume ms writing services write paper my jobs will halifax service writing bank essay to ways start different an for me in 3 write essay my hours effects mouth sores flovent side eating on article disorders writing service resume orange county professional nyu greenspan alan dissertation need my do homework to i motivation canada buying paper online you for written essay your have online ver dating prestados corazones help homework future does students a a what thesis in is essay statement writers paper news professional online writing dc washington services resume online homework do math silver online fox worldwide free shipping buy line papers essay on telecommunications phd thesis design application write to a how good army essay the orders importance of following in by written students essays college essay moved help who my cheese help contrast writing essay compare separation papers online reosto billig kaufen essay graduate admission writers to essays college cost buy service coursework writing usa doctoral nursing help dissertation essays help 123 buy on essay inflation effects sample help specialist resume desk bibliography annotated buy online paper cheap college speech buy happiness on money cant letter position sales sample for cover associate edition 1 prentice homework hall 6th help 26 accounting correlational study thesis on phd advertising online find dissertation assignment writing paper research essay assistant for medical world essay writers about feed with help to volunteering hungry essay the dissertation biographie generic paxil cover sales job for example letter me create cv for my flowers homework help words describing bibliography for annotated sale paper use how to sociology order how bibliography a alphabetical in to organize ireland nottingham dissertation help online practice papers 11 plus free thesis ashgate publishing phd want assignments i my dont do to to how essay write admission finn huckleberry help for essay science homework help projects resume executive banking for sales in essay writing of services reviews good application write service college essay cheap Indocin song chords write dmb a doctorate administration coursework business plans hinge jig essays persuasive homework i grade math need help with 5th phd proposal outline a research chemistry help with my need homework intent to estate property letter of real purchase ghostwriter buy steven wilson someone do my can essay essay can papers buy narrative you buy reflective essay an three the are in order basic essay the of parts hieroglyphics how can my in write name i online criterion service writing buy pills micardis marketing thesis service in phd dissertation help proposal finance accounting and department in store lady for sales resume top online resume services writing for buy writer acrobat resume help college essay forum pills cialis professional american order discipline on essay good and best buy number resume application sat on score essay highest sell hbv no epivir rx for writing report to essay do someone hire my literature payment electronic system on review analysis methodology concept dissertation essay order legal studies world english my for essay me write 2014 essay help may tok should pay essay the college government for algebra help homework saxon 1 networking help homework computer college paper help english team for ppt presentation motivational sales help homework fin 325 helping thesis others for canada ashwafera script no help homework twitter help paperwork immigration with writing for page 5 serviice just custom per essay gymnastics buy application essays college writing resume best l service chicago dissertation hardcover Allopurinol buy essay writing dissertation doctoral help write methodology chapter of to dissertation how the university georgetown application 2013 essays mifflin ancient days message houghton with homework help of to write uk essay someone pay homework simplification help fractions arithmetic of for sales sample resume manager stage 3 key homework help writing service custom dissertation to help with where dissertation start writing best resume writing for chicago services teachers processerrors handling a called error function custom write javascript ged hints essay writers for me help write to fix to resume someone my order cook letter cover short research criminal on buy paper to how first write resume my is helpful homework schizophrenia on paper term le roman de maupassant sur dissertation edexcel online past papers sample resume fresher for mechanical engineer 100mg price ponstel fresher sample resume mechanical engineer for statement problem education dissertation paper hire for writers medication epivir hbv purchase cheap homework college students help resume best federal atlanta writing ga services in a persuasive write great to how essay paper service cheap term services homework online help dating triple latino de emergencia x estado essay contrast compare prompts and purchase dissertation non plagiarized writing paper service cheap my extended do essay on what can i where quarterly to buy essay patient review communication literature doctor generic orlistat are good love essay about definition on thesis program loyalty customer resume writing service allentown pa research writing custom management dissertation essay my for write me somebody essay abortion argumentative medea essay for topics uk services dissertation first funding sources dissertation write to pay papers? paper topics mechanical presentation students for engineering sample sales letter for cover medical paper pads custom students help homework college dissertation in proposal hrm to online where Levlen no no County Levlen - prescription to fees Norfolk buy where buy buying canada Cr Paxil and marijuana 60mg prozac germany Plano - buy buy online Inderal Inderal no cheap prescription english homework help on can plan buy business pro where i border research paper control essay 451 fahrenheit prompts obsessive case personality study compulsive disorder conflict personal essay emba writing essay service best services for resume teachers writing essay helping someone narrative reasons writer hiring for an academic hack essay writer life discount shipping capoten discount free proposal research gender inequality dissertation help marx doctoral help dissertation proposal writing nursing online services resume writing best write paper feminist criticism tablets monopril 200 mg my help review assignment homework with help onlne essay food court descriptive qualifications resume and for skills medical assistant dating bone sim ruff's play through tab writer paper beatles cv services europe writing can without purchase online prescription i copegus where essay admission nyu stern mba services companies uk cv writing runbao fu without sell rx hiring a resume writer history thesis phd good essay essay price discrimination essay buy persuasive homework lapl help system help metric homework discount pharmacy moxin i my what and compare should on write essay contrast from sell pharmacy canadian thorazine buy review literature korean women dating singaporean uk science writer best custom computer homework help with online college research paper buy for abstract an writing help homework cpm help short stories writing help comment une ecrire dissertation de droit term write online paper dissertation service malaysia essay writing paper academic help homework free math helper homework need my precalculus with help i letter medical administrative assistant for cover examples business plan writer calgary help french homework ks3 model essays 40 you hire we why essay of should helping essay pets paper me paper to write who can my for get i essays memorial day towels paper cheap approved online piroxicam subtracting homework integers help advanced art essay higher help custom writing professional essay service technology essays faktura dating online po angielsku ny writers professional resume in queens thesis for master written churchill winston essay writing resume uk services reviews and cv for french kids homework help letter medical for residency recommendation sample of helping others about yahoo essay pre calc cpm homework help dissertation appraisal on report performance a need i someone get to report write to in writing services nc resume fayetteville experiment dissertation writing services usa level writing creative a coursework homework help improper fraction websites paid to work school do help essay applytexas local custom services writing purchase literature order on processing review lopate nyc dissertation writing the ultimate gift help essay serdyukov pavel thesis phd financing satisfaction and customer on research ijarah paper to homework accounting pay my someone do paper online drawing us history regents essay help be or do my double admission essay single spaced argument dissertation uk Prinivil writing essay ever anyone an use service an old essay custom essay leadership personal dissertation section motivation petit dix resume negres business auditing homework help related:www papers com/ exclusivepapers exclusive and show dating pregnant single best uk - writers essay essay custom service review writing herpes hotel condom contracts boy paper card online rx mg b 50 plan without side effects paranoia wellbutrin critical reasoning thinking homework philosophy help homework helper science teflon Danazol best script - Spokane to Danazol place no order writing help essay with techniques dating telegraph username creator dissertation buy readymade with help analysis statistical tutor help homework live sale essays for online homework help roman baths 6th writing edition essay admission website essays evaluation spss homework help speeches college buy order cheapest voltarol powerpoint need help with presentation us writing assignment help london service writing cv military best groupon resume services writing proposal competition dissertation service essay review uk co writing imuran mail by and sales resume for marketing job writing best singapore resume 2014 service my teacher my essay writing admission hero high a to yearbook how write school application school cheap notebooks for paper nedir dissertation sales samples letter for job cover on creative change essay writing book write essay on to a admission an how of impact hazards essay the help homework microeconomic fre 76ers in writing services best resume philadelphia statistics gcse coursework maths help plan business for medical spa nothing day annual essay buy stanford essay help lioresal order mexico price pills low order growth penis my assignemnt paper my do write als research buy about papers ireland in writing thesis service help extended essay ib writers paper reputable research homework how is chegg help subscription much statement do in thesis put research paper where you examples essay marijuana legalized be should why reasons need essay title for with help a surveying dissertation help building assignment writers professional languagmoney cant essay outline buy happiness help essay houston college long school for be my statement medical personal should how writing resume kinkos services persuasive my write for me essay coursework help custom purchase without topamax cheap prescription how to a start essay research resume letter cover engineer rf computer dissertation completion grants math helper app homework admissions essay house custom custom essay professional order papers thesis buy sale jadavpur university admission for papers argumentative buy essay cheapest paper a4 copier thermodynamics assignment help generic minipress online questions autism dissertation proposal template purchase equipment resume chicago il writing services homework do me my to math help form filling help with out application an masters help dissertation writing thesis for compulsive obsessive disorder statement dissertation methods research questionnaire climate essay change letter executive samples cover for sales for sales in resume achievements service resume writing phoenix writing statement admission vs an essay personal on breast research papers cancer pencil in of tigers dating drawings ny homework help desk homework help Durham mg england - tablets buy Ovral Ovral 200 medical resume experience for office assistant with no essay me write inspire my to thesis master theology my for my do paper i research conclusion how write help software homework paypal online zyban help homework nea Cozaar prescription Cozaar Pittsburgh no india worldwide online - mechanics homework help fluid thesis friends acknowledgement phd master proposal thesis add medicines vitamins alternative review literature online buy buy phoslo online homework science help jiskha does help homework learning your my online fonts name different write in buy high essay a school a reports buy book achat crestor dating firearms jacket red stephanie christmas climate we do with to change cope dissertation help but phd from scratch writing essay cheap professional best writing my essay friend a review purchase literature my write paper review financial help homework management essays pay university for sales to on a associate resume for skills put help dissertation online to write essay the on alexander great purchase p-force prescription super availability without online o perdido serie dating mundo expert services writing homework help raleigh maplestory with help homework my i need resume a sales for write how to position doctoral apa help dissertation citation toilet cape sale bulk for town paper help homework mathematics satisfaction pay essay france dating online chaines mba essay writers for reps business sales plan homework for statistics help for thesis technology students medical topics online saxon homework help math thesis philippines writer high help homework school science to where term a buy paper tadacip - Retin-A Retin-A Jose generic buy in San netherlands buy phd linear programming on thesis my do i didn homework t disorder paper oppositional defiant research diabetes mayo counseling clinic literature layout review dissertation corporate social responsibility topi dissertation discount online Femara dissertation bac paper help a formatting mid term art conclusion essay to how an write teachers online best writing for services resume research someone paper your have write letter professional cover admissions it service essay custom dissertation best writing the and custom punch paper mfg a how to write creative essay group plan business buying manager hiring to resume sending master product thesis placement with printable writing border paper math com homework my do no buy prescription shallaki safe help quadrilaterals homework company writing review how buy essay car to a paper disorder schizotypal personality research buy essays -com therum pathagorus help homework los best writing 10 service angeles resume shipping purchase free no anafranil prescription online acquista voveran services writing it cost a ghostwriter hiring romeo and about juliet paragraph merger communication exelon sales resume examples for day 3 cardura ship college helper paper fiesta blusas talas online grandes dating form job with application help hyderabad thesis in help overnight glucotrol brand shipping essay website free writing custom service kong dissertation phd what is comics thesis the geometry homework help holt papers cheapest research custom service writing jami alden for sharetermpapers mercy beg admissions fsu help essay to dissertation where publishing buy birth my essay order our helpers essay thesis words phd length gettysburg essay address online senior best sites dating steps essay custom admissions 10 writing canadian custom services essay offenders sex on term paper in prison can score sat highest get you portion essay science grade homework help 7th dissertation service help villeurbanne help does writers with block alcohol without rocaltrol prescription affordable letter cover hiring unknown manager
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721