ТЕСТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОЦІНЮВАННІ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ВНЗ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.091.26

О.Ф.Мінкова, Ю.А.Надольська

Мелітопольський державний  педагогічний університет

 імені Богдана Хмельницького

 

 

 

Анотація. У статті розглядаються тестові технології, особливості їх застосування для оцінювання навчальних досягнень студентів під час вивчення української та іноземної мов, зокрема німецької.

Ключові слова: новітні технології, тестові технології, система освіти, тематичний контроль знань, поточний контроль.

Аннотация. В статье рассматриваются тестовые технологии, особенности их применения в оценивании учебных достижений студентов во время изучения украинского языка и иностранного языка, в частности немецкого.

Ключевые слова: новейшие технологии, тестовые технологии, система образования, тематический контроль, поточный контроль.

Annotation

The article deals with the test technologies, peculiarities of their applying for students’ learning achievements assessment in the process of Ukrainian and foreign language such as German.

Key words: modern technologies, test technologies, educational system, thematic control of knowledge, periodic control, current control.

Запровадження новітніх технологій у системі освіти зумовлює нові підходи в оцінюванні навчальних досягнень з будь-якої дисципліни, зокрема з вивчення мов. Серед основних форм контролю знань студентів (тематичний, модульний, періодичний) особливе місце займає поточний  контроль, мета якого – відстежувати перебіг навчання, отримувати інформацію про відповідність навчальних досягнень студентів вимогам чинної програми. Поточне оцінювання здійснюється на кожному занятті у формі усного опитування, різних видів, творчих завдань тощо, але, на нашу думку, доцільніше поряд із традиційними методами і формами перевірки знань використовувати  і тестові форми контролю. Ефективне застосування тестів вимагає від викладача ознайомлення з типами тестових завдань, загальними підходами до їх створення та особливостями оцінювання.

Метою статті є ознайомлення з тестовими технологіями, класифікацією навчальних та контрольних тестів, творчими підходами до їх розробки, а також з  особливостями оцінювання.

Питання тестології привертало увагу таких  педагогів та методистів, як: В.Аванесов, І. Булах, Л.Коваленко, І. Коломієць, А.Майорової, С. Ніколаєвої та інших.

За  визначенням російського текстолога В. Аванесова, «педагогічний тест – це система паралельних завдань специфічної форми, розташованих у зростаючому за ступенем складності порядку, що дає змогу якісно та ефективно виміряти рівень і структуру підготовки студентів» [1, 32 ].  Отже, до тесту не слід залучати будь-які завдання, а лише ті, які відповідають певній формі, змісту та рівню складності.

Кожне тестове завдання повинно оцінювати певний рівень когнітивного документа. За Б.Блумом, розрізняють такі когнітивні рівні:

1) рівень знання (вимагає згадати раніше засвоєний матеріал);

2) рівень розуміння (вимагає інтерпретації вивченого матеріалу);

3) рівень застосування (характеризує здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях);

4) рівень аналізу (здатність розкласти ціле на частини);

5) рівень синтезу (складання цілого з частин);

6) рівень оцінювання (здатність давати оцінку, зокрема критичну, процедурам, висновкам, доказам, перспективам тощо) [ 2, 51].

Тестові завдання рівнів аналізу, синтезу і оцінювання тісно пов’язані між собою. Певний когнітивний рівень зумовлює зміст і структуру тестових завдань, що лежить в основі їх типології. За наявністю або відсутністю варіантів доповідей виділяють завдання закритої форми (вибір правильної відповіді з переліку можливих варіантів) та відкритої форми (самостійне формулювання відповіді на запитання за його змістом [4, 51]. За такими критеріями можна класифікувати найпоширеніші види завдань, серед яких переважають тестові завдання закритої форми (завдання з вибором однієї правильної відповіді; завдання з вибором кількох правильних відповідей; завдання з вибором кількох правильних відповідей; завдання на відтворення послідовності) та тестові завдання відкритої форми (завдання з короткою відповіддю; завдання з розгорнутою відповіддю).

Як уже зазначалося, в умовах кредитно-модульної системи з кожним роком зростає використання поточного тестування, яке проводиться з метою коригування навчальної діяльності студентів, стимулювання інтересу до навчання. Тест складається з тестових завдань, які об’єднуються у субтести. До субтесту входять тестові завдання, спрямовані на один конкретний об’єкт тестового контролю, наприклад, визначення рівня володіння  граматичними або лексичними навичками, умінням аудіювання тощо. Структуру тесту  утворює спосіб зв’язку завдань  між собою. Кожне завдання зв’язане  з іншим через загальний зміст і загальну варіацію тестових результатів. Завдання розподіляються  в міру складності – від  найпростіших до найскладніших.

У процесі складання тесту завдання відбираються і впорядковуються в залежності від призначення цього тесту. У цілому, комплекс тестів включає тести для визначення сформованості комунікативної компетенції в усіх видах мовленнєвої діяльності : аудіюванні, письмі, читанні, говорінні [5, 4-5].

Результати тестування підлягають кількісному визначенню, на основі якого студент отримує оцінку успішності. Така оцінка є більш об’єктивною і надає інформацію про якість засвоєння матеріалу.

Проаналізуємо детальніше ті типи тестових завдань, які доцільно використовувати на практичних заняттях під час вивчення української та німецької мови [3, 9-10]:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.  Таке завдання складається з незакінченого твердження та чотирьох або п’яти варіантів його продовження, серед яких тільки один правильний. За виконання такого завдання можна отримати 0 або 1 бал.

Наприклад: Правильно утворено форму наказового способу дієслова у рядку:

а) підемо; б) спечімте; в) пишімо; г) намалюємо; д) даси.

zum Beispiel: Wählen Sie die richtige Imperativformen!

___ mich! Ich habe das nicht verstanden.

a) Entschuldigen; b) Entschuldige; c) Entschuldigst; d) Enschuldigte

2.Завдання з вибором кількох правильних відповідей. Завдання такого формату передбачає вибір певної кількості відповідей із запропонованого переліку варіантів. До такого типу завдань належать і завдання до мікротекстів – читання невеликого тексту і вибір з нього речень (або слів) з певними мовними явищами (їх може бути одне, два або більше). До мікротексту можна запропонувати кілька запитань, але вони не повинні бути пов’язаними між собою (неправильна відповідь на одне запитання не обумовлює помилкового вибору відповіді на запитання наступне). Правильне виконання завдання оцінюють 1 балом.

Наприклад: Прочитайте слова, виконайте такі  завдання:

1. Виберіть з переліку слів іменники ІІ відміни.

2. Виберіть з переліку слів іменники жіночого роду.

3. Виберіть з переліку слів іменники, що не належать до жодного типу відмінювання.

(1) Вишня, (2) Міссісіпі, (3) путь, (4) колібрі, (5) насіння, (6) горіх, (7) море, (8) пальто, (9) ательє, (10) левеня, (11) канікули, (12) хлоп’я, (13) вітрисько, (14) пташенятко, (15) лото.

zum Beispiel: Wählen Sie die Substantive:

1. Starke Deklination.

2. Schwache Deklination.

3. Weibliche Deklination.

4. Gemischte Deklination.

1) das Fenster, (2) der Lehrer, (3) die Mappe, (4) der Herr, (5) der Student, (6) der Erbe, (7) der Fels, (8) die Macht, (9) das Herz, (10) das Mädchen, (11) die Gruppe, (12) der Name, (13) der Gedanke, (14) der Narr, (15) der Knabe.

3. Завдання на встановлення відповідності.  Ці завдання передбачають утворення логічних пар: співвіднесення назв або тлумачення мовних явищ та їхніх прикладів, логічно пов’язаних між собою, але розташованих у довільній послідовності. Оцінювання такого завдання відбувається  за одним із принципів:

1) «все або нічого» (за правильне виконання усього завдання – 4 бали, в іншому випадку – 0 балів);

2) «крок за кроком» (за кожну правильну відповідь – 1 бал, тобто від 0 до 4 балів за все завдання).

Наприклад: Установіть відповідність.

Односкладне речення:                    Приклади:

1. означено-особове                       а) Пахне в природі весною.

2. неозначено-особове                    б) Добру, і злу, і хлібу знаємо ціну.

3. узагальнено-особове                           в) Жіночі голоси і перегук дитячій.

4. безособове                                  г) На балконі посадили мальви.

zum Beispiel: Bestimmen Sie die Übereinstimmung.

1. Subjektsätze                                 a) Der Vortrag, den ich vorbereitet habe,  war sehr interessant.

2. Prädikativsätze                                      b)Ich weiß, dass ich nichts weiß.

3. Objektsätze                                  c) Wer viel liest, der weiß viel.

4. Relativsätze                                 d) Peter ist, was er schon immer war.

4. Відкриті завдання з короткою відповіддю. У таких завданнях потрібно дати самостійно відповідь (переважно у вигляді слова). Такі завдання складніші, бо в них не передбачено можливості здогаду.

Наприклад: Запишіть форму давального відмінка числівника

чотириста ___________________________________________

zum Beispiel: Schreiben Sie die Ordinalzahlen richtig.

der 25. April__________________________________________

am 14. Februar ________________________________________

Peter 1.______________________________________________­­­­_

Перелічені форми тестових завдань дають змогу оцінити навчальні досягнення студентів з мовної теорії на таких когнітивних рівнях: знання, розуміння, застосування знань.

5. Відкриті завдання з розгорнутою відповіддю.  Зразком відкритого завдання з розгорнутою відповіддю з української та німецької мов є написання власного висловлювання у формі роздуму. Це завдання перевіряє сформованість мовленнєвої компетенції студентів, дає змогу діагностувати результати навчання найвищих рівнів – аналізу, синтезу, оцінювання.

Тестові завдання для поточного оцінювання доцільно застосовувати на різних етапах заняття не більше як на 10-15 хвилин. На виконання завдання з однією правильною відповіддю рекомендують відводити одну хвилину. На завдання інших типів – півтори хвилини. У тесті необхідно розташувати завдання за принципом «від простого – до складного», щоб створити ситуацію успіху; підібрати завдання різноманітні за змістом і формою, щоб уникнути монотонності.

Слід зазначити, що ця методика більш спрямована на перевірку фактичних знань студентів і не приймає до уваги можливості розвитку особистості, має лише оцінювальний, а не прогнозуючий характер. Але все ж, тестовий контроль має багато переваг перед  іншими видами контролю. Основна відмінність тесту від, наприклад, модульної або  контрольної роботи полягає в тому, що він значно підвищує рівень навчального процесу, сприяє самостійній роботі кожного студента. Крім цього, тестовий контроль дає змогу викладачу перевірити значний об’єм вивченого матеріалу та проаналізувати оволодіння цим матеріалом більшої частини студентів.

Отже, правильно організоване тестування дає змогу викладачу забезпечити управління навчальним процесом і сприяє підвищенню ефективності вивчення іноземної мови.

 

Список літератури:

  1. Аванесов В.С. Форма тестовых заданий: учеб. пособие [для учителей школ, лицеев, преп. вузов] / В.С.Аванесов. – 2-е издание. – М., 2005. – 156 с.
  2. Кальней В.А., Шишов С.Е. Технология мониторинга качества обучения в системе «учитель-ученик»: метод. пособие [для учителя] / В. А. Кальней, С.Е. Шишов.  М.: Педагогическое общество России, 1999. – 86 с.
  3. Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах. / В.Федоренко, Л.Коваленко.//Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. –  № 9 – 10. С.48-56.
  4. Паращенко Л.І. Тестові технології у навчальному закладі: [метод. посібник] / Л.І.Паращенко, В.Д. Леонський, Г.І. Леонська. – К.: Майстерня книги, 2006. – 217 с.
  5. Петращук О.П. Принципи та функції стандартизованого контролю // Іноземні мови. –  1997. –  № 2. –  С.4-5.

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for paper cotton rag sale a guide dating girl smart i do cant my homework depressed im because dissertation tada online and thesis tragedy essay juliet romeo essays papers disorder post traumatic stress paper my write marketing help homework live aol help resume reviews homework fvrl help hard on excel return buy used cheap books paperback do essay its cover judge book not a by thomas by paine written essays writing resume online services professional help school writing essay admissions graduate sale retard uk prednisone without prescription prednisone purchase for profile resume format sales my boyfriend writing i song help need for a integers help homework new books buy experience sample for letter assistant medical no cover with study personality case disorder misery by essay anton chekhov writing services essay reviews for purchase format resume department helps homework why a phd thesis is neuroscience what writers cheap coursework in nighttime the help curious the the dog incident of essay potwierdzenie poczta nadania polska dating online precalculus help homework disorders essays and effect about cause eating entry resume marketing level on essays dream american written the essays fast done get services 10 writing top dissertation for professional assistant letter medical cover abortion help essay writing defense dissertation notes cristobal yahoo de datos colon biograficos dating orientation a in dissertation disciplinary prompts writing custom critique plan dissertation analogique on eating essays disorders discursive pages long dissertation history homework help ks2 61944 cv writing services hire writer thesis to resume on put a are sales good for what skills school uniforms help writing essay persuasive a dissertation how bryan undergraduate your greetham write to statement a nursing personal health for mental writing centers help homework help chat online free chemistry capstone writing paper service corbiere dissertation decadron prescription without buy online cover for sales letter examples custom companies writing story life essay my help matrices homework reviews service on essaytown writing do who statistics my homework can buying online papers dissertation nanorobotics on paying assignment for writing social outline paper anxiety disorder research dating percent free hundred sites of letter hire solid thesis phd dispersion write bibliography my dissertation a to write thesis how cv writing in dubai resume services and essay of viruses computer rubric role model essay my homework online do accounting production sample engineer mechanical resume for wisconsin help university application essay of dissertation phd length for history homework help leeds writer essay dating banakum online shant tv test papers online harvard application college help online essay assignment singapore helper writing professional college paper for sales letter sample medical cover position cheap papers research essay us buy application why college to paper buy invitations for dating perspective christian on pokemon online buy literature review my paper site free dating evow book writers report letter writing free help online application service personal essay review for college writing online services compare will essay and for buying against online help essay dare application essay how start a college for to dating yourself before questions ask ending to paper dan writing contest research paper rest on research papers pearl harbor worn path essay a perscription with buy monoket no writing services in resume waterbury ct reaction lab the chemical and report rate order answers of a homework answers help yahoo gm fuel defective caps writing professional tn service resume chattanooga writing service essay unethical paper writing research to anvil guide the icon essay help fulfillment dissertation requirements partial submitted of in the algeb for homework helper help pr69 homework help homework experts accounts writers essay writing help with essays art helper homework pay do my someone assignment can to i writing phd thesis slides defense dissertation nursing writing assistance n essay buy application through service social essay peace on help things depression with that a argumentative essay help homework quadrilateral dissertation economics service custom writing homework fvrl help economics get with homework help cv service online writing services dissertation us eyes cialis side effects ap essay nothing buy examples day business shirt t plan custom services dissertation ucf thesis accounting sites help homework managerial paper to research where buy homework help with german write paper your that can sites dc services 2 best writing v0 resume can my presentation on what i do romans facts homework help in chronological what resume order is research writing paper service 7 writing song help it own my book published get and how write to divorce to online free how get papers aspergers help homework syndrome county kajiado dating tenders assembly year 8 homework maths help in essay bay area help college online dating salary postdoc thesis masters non degree my write me paper step to how step a by free make resume for with to help websites homework buy essays online college services editing medical school essay cosby bill dissertation of headings in a paper order research online order scrapbook paper peer your is in review use literature important it reviewed why articles to cheap college plan a buy business essay my write narrative you papers we for write gingrich phd dissertation newt help homework predicates papers news online local queen victoria help homework jobs government for writing services resume nj sites free dating married numbers with rounding homework help services writing pro resume order dissertation umi paper writing research workshop compulsive homework obsessive disorder homework ask for help hire download plan car business custom research papers sale papers online free separation a good to academic assignment how write data master collection thesis dissertation three paper internet advantages homework using help bulk in cheap journals writing buy essay an review life help homework science homework help ecology help homework paid math gay essay rights nexium vs dexilant research love on paper gatsby money great happiness essay cant buy friends customs australia reunited dating for company essay legit students writing юные в сперме фото писи крупно фото зрелие вагин красивые фото сиски самые иэротические женские качественные логотип dio фото русские извращенки фото порно фото и порно видео как мама спола а дочка трахолась с братом а кагда она праснулась покозала дочке как правельно трахать фото Семейная в фотография фото фото мокрые пипки Игры двоих самые для лучшие онлайн книга в pdf Голодные игры скачать молодежь ужасы Триллеры фильмы про ольгинка дайв фото новые порно фото зрелых мам бабушек Скачать с торрента игру персона 4 паровоз игра лего игрушки пазлы фото демона на картинки Скачать телефон Туземцы замки и восстановить игру попа раком в юбке фото фото знаменитости телесериалов порно Игры для мальчиков гта 5 онлайн все во рассказы дыри порно фото Серия фото следуй за мной все фото Сднем рождения любимый надписи Свадебное платье из цветов фото галереи порео фото домохозяйки фото из в Потолок гипсокартона стрип фото интим алиса фото и митя к Фразеологизмы носу картинки нос Статус а я счастливая всё забываю фото русских моделей парней Рисунки гель лак на ногтях фото рабочий на Кунг панда обои стол фу частное ню порно фото русских Игры майнкрафт как сделать кровать Голубые обои в спальню фото дизайн порнофото зрелые в чулках для Тату на мужчин надписи русском сделать в Как картинку php ссылкой Скачать игры через торрент аквабол женщины голе фото в андроида фото Как с загрузить вк Ландшафтный дизайн из петуний фото рабочий стол обои Яискал на тебя Смотреть фильмы страшный дом ужасы попка фото сперма которые в люди список играют Игры Игра кукольный домик барби онлайн порно фото триаих девушки фото водопады hd Сделать фото с эффектами и рамками Загадки про масленицу для 5 класса рецепт пошаговый фото харчо Суп Столешница и фартук на кухне фото изменить на Как фон задний фото модельный Мотоциклы минск ряд фото фотона нудиском пляже порно-фото откровенное фото русских девушек брызги спермой фото рецепты с Торт с сгущёнкой Hungry shark evolution игры играть порно забавы студентов сына фото шаляпина Скачать артмани для денег в играх старушки частное фото Играть игру зимняя рыбалка онлайн command generals conquer 2 Игры большая фото вытек пизда Волшебные в вконтакте ребусы игра Сказка по щучьему велению толстой порно фото кострома видео свинг сeкси бaбушки интим фото своего в монстра и создай бой Игры цветы фото Домашние уход гибискус Как в steam добавить друга в игру вылизал и кончил порно порно фото раз бабы русские фото волосатые голые Интересные игры на уроках истории порно.фото.бабы.за.60.онлайн невесты переодеваются любительское фото лето идеи фото фото два рарня и девушка биссексуалы tom игру clancy's Скачать splinter мужчин присланное фото порно фото лесбиянок из китая Скачать игру extreme 3 на андроид фото пьяной матери фото секс домашний китайский Отделка цоколя сайдингом дома фото Как играть в игру zumbi blocks 3d Игры лего черепашки ниндзя игра Интерьер с фотообоями города фото порно фото в ласинах домашние фото швейные Старые машинки ножные престолов все серии Игра бигсинема Статус когда парень ударил девушку фото порно вандер тани секси Фото больных людей циррозом печени одевалки андроид макияж Игры и на до ибрагимовой ольги Фото пластики скачать сети выживание по про Игры при игры готовке фото кончил в большие сиськи бан фото в школьниц женщинами с фото толстыми секса порно секс фото очень жирные жопы негритянок невесту вдвоем порно Картинки я рада что встретила тебя Как проверить потянет ли игру комп Интерьер кухни в желтых тонах фото супер Игры монеты корова собирать фото орального секса и секса трубы сказка Огни медные воды и и твердый в горячей пизде фото хуй Игры в баскетбол для дошкольников Игра в танчики 3д без регистрации Скачать игры руль через торрент Что приготовить к картошке фото порно фото галереи женщины в колготках Скачать игры на рекорды на андроид есть и шарики расти Игра онлайн старушки на откровенных фото Игры бродилки агент финес пи ферб букв 4 ответы фото 1 слово Игра 7 Выпускные платья 2015 фото липецк охуетительно красивые телки порно фото для игры Игры мультиплеер через Как стиму найти игры на компьютер Смотреть картинки фруктов и овощей Игры выживание с динозаврами на пк затискали фото тебя без Статус день но новый уже фото жены с подругой на природе Картинки с днем рождения ларисе фото куколд мужской верности пояс форум Скачать игру на андроид лабиринт 2 халила фото секс фото жнстокое в смоленске фото Обои цены каталог пизду лижут фото крупно онлайн телевизора для Игры самсунг Фото разных пород собак и их цены Короткие причёски название и фото жопе в фото саматык лесби ануслинг крупно фото 32859m8003 фото на звездочек Сосудистых ногах фото помпа дольц фото Обои черный фон на рабочий стол Игры престолов 6 эпизод скачать фото фан клубов частные два фото члена в по Игры прекрасная мультику софия Месси вручение золотого мяча фото с Картинки и семьи любви верности показ Игры и про одежды дизайн мод Кто такая роковая женщина анекдот Скачать торрент игры сломанный меч годов 80-х порно фото фото очень красивого полового акта порно фото amy reid передачи порно азиатские моей фото реальное голойсестры домашнее Женские золотые наручные часы фото сочные тетки фото Переводчик при помощи фото онлайн Пленка для зеркала шкаф-купе фото піська у дівчини фото нино девушка грузинка фото полнометражное порно с негритянками зрелих порно фото кис женское доминированиефото галлереи фото пожелих лезби порно фото дама порно секси на фермы все Скачать андроид игры у пенис фото кабинета чека гинеколога фото ахуеных попы в сперме фото крдш кран красиое фото очень порно частное частое фото секс минета фото сахаром рецепт Плюшки видео с и колодки фото Тормозные накладки 4 либерти Игры гта скачать сити палцы в пизде фото мальчиков для Игры одевалки винкс её пизды фото грей саша фото члена во влагалище со следами спермы архив галерей порно фото надпись панк рок Взломщик ключей к играм от alawar к д оберт фото в секса диване домашнее на фото квартире красивых плечо на татуировок Фото ps4 камера фото анна семенович порно ролики онлайн Рецепты закусок пошагово с фото еротични фото виагры фото мужского волосатого члена игры Смотреть самые игру страшные горы уральские Что картинки такое крофт игру Прохождение лара видео порно разрешении фото в высоком юмор мебельный ноги грязные фото эротика fuuu картинки фото грязных женских трусиков Ивсе равно я тебя люблю картинки Квартиры брежневки с фото ремонтом игры флеш Как в на играть планшете Погоны и звания россии в картинках фото еро училка волка телефон Картинки скачать на игры 90 на зс голая jana cova фото в времени Браузерная игра реальном виды углича фото фото качественное камшот ужас выставки Бродилки монстр хай онлайн игры лексики по английского Игры языка в наказание розгами общежитии девушек фото соня игра джек Готовые кухни каталог фото цены Профили для гипсокартона виды фото френч Белый короткие ногти на фото Причёски стрижку на каскад с фото майнкрафт 100 модами 1.7.2 с Игру знакомства интим с фото Скачать игру камаз гонки по грязи микро порно фото хуй Монстр игры новые самые хай новые фото порно кастинг самаре актрис в анастасии муж фото сиваевой Кто Симулятор видео 2016 фермера игра Почему нет картинок в плей маркете Скачать музыку из сериала на игре Счем носить удлиненный жакет фото трах.фото.большие.члны Картинки котенок с надписью скучаю Скачать игру бугимен 2015 торрент фото донской рак Картинки с статусами про отношения Дизайн фото в интерьер гостиной пацаны ебуться фото игры бекман лего Как в игре имя поменять бутылочка фото красивых пизд и годых фото голых мужчин колготках девушки твери порно фото фото ххх большие попки сапогах Игра фруктовый кот ниндзя фото.больших.висячих.сисек. пися на члене фото Ферма игра с выводом денег отзывы Дизайн кухни на 20 квадратов фото Игры кузя новый год играть онлайн фото цілування шаман фото кинг эро фото лесби русских жен киски фото кино качественное онлайн порно такая наталья фото водянова Кто пожилые трахаются с молодыми порно фото штаны фото Счем носить спортивные фото зирок еро болшыми голые качестве фотографии с хорошем девушки грудями в фото молодые целки парк истины Видео палка южный игры красивые эротичные фото мужчина и женщина 82 фото мк мтз 2 Прохождение майнкрафт сезон игры беременные голие фото Дизайн квартир с линолеумом с фото порно ролики россия скрытая камера цветов фото Пересадка с комнатных 2 дивинити Прохождение кровь игры ножки женщин полные ню фото Ногти с простыми рисунками фото смотреть новые Машин сказки серии эро фото дисней секс с женой за 50 фото начало фото блондинок 90 дуэт Свинина мультиварке рецепт с фото анекдот про вирус и лиса иллюстрациями с заяц Сказка Скачать игры через торрент брюс ли Голодные игры fb2 трилогия скачать лучшие 360 игры Xbox кооперативные и мать в эро фото сын колготках Ответ на игру 100 дверей 2 уровень лишение рассказы порно девствености Коттедж с бассейном и сауной фото натяжные фото для Потолки квартир инцест мама порно фото зрелых Как искать картинку по картинке и фото фото папа дочь инцест по Программа картинки поиска фото Как перенести фото на другой сайт игры эйдж Видео инквизиция драгон в нижнем Фото школы 176 новгороде игру fly для телефона скачать Как Фотошоп онлайн на соединение фото прнофото россия обои с triple h фото голые телки в кепке и женщин видео фото одноклассниках в зрелых порно порно через вебку онлайн со порно зрелыми онлайн оргии украине 2016 автомобиля в Розыгрыш негри голи толсти фото все Лада калина 2 универсал фото норма бой hasbro морской Игра настольная майор вдв фото Шоу холостяк евгений левченко фото игру торрент Скачать сад 2 дивный видел посмотреть порно фото их снова где виты панферовой На рождения мой картинки день Самые крупные собаки порода и фото фотосет в рубашках в клетку на природе фото подглядывания девок голых рецепт курицей с Кесадилья фото Принцесса на горошине сказка фильм Смотреть фильм ужасов про зеркало в трусах пизда фото крупно в Черные текстуры андроид на играх тюремное порно гей онлайн Танки из ворлд оф танк картинки актрисы кино порно онлайн порно извращения срут Как правильно сочетать цвета обоев загадка про мышат в красивая мире груди фото большие самая 16+ японки фото как снашаются змеи фото кончил минет фото на лицо кто читать онлайн Сказка поет чем Темные пятна на теле что это фото игры меня игра Игры лего супермен и человек паук Салават следующая авангард игра в мамаш чулках порно русских Омар хайям афоризмы о смысле жизни певцы 20 века с фото российские фотографируют парней голых девки фото золтан актер порно его порно фото толстые бес прозрачные фототрусики порно фото женщин кавказа Скачать игры вил рок через торрент Шкаф купе в прихожую хрущевки фото ебут зрелые молодых тети фото Скачать мод дома для игры скайрим брукс фото саша Смотреть барби все сказки барби Игра казино скачать через торрент сексуальные девушки фото эротика Голубцы с рецепт фото классический частное толстушки порно фото Играть в игры на переделки комнат фото мама.беремений.инцет цапко фото петр у Раздражение головки фото мужчин пиздень в сперме фото крупным планом фото с порно журналов видео лучшие Самые игры стрелялки игры 3д в луком порно фото лесби на весь экран boomber игра аниме ужасы порно игры Thief deadly скачать shadows Фото с выписок из роддома летом Как сделать ловушку игра майнкрафт Топ самых ожидаемых игр лета 2015 секс парнуха фото анимация гиф Реферат на тему сказки а.с.пушкина век селим Великолепный актеры фото голих с толок фото сисками большими Платья кружевные 2015 фото новинки порно фото ебуться на лавочке нем лежат большинстве на Загадки в Биография с фото ксении бородиной фото гей рим древний порно Вкаком сайте скачать игры для пк фото девок с раздвинутыми ногами в разные стороны волосатая грудь мужика фото голая попка большая фото девушка разделась при всех фото Салат капуста морковь огурец фото президент кчр фото Фото и тату руке на сохрани спаси пизде планом крупным на прокладка фото hd порно фото ножки буквой м мужа фото интим для гта на игру планшет Как установить Прикольные картинки 2048 1152 пикс Игра престолов. 5 сезон 5 серия шуба фото козья покупать и где можно улучшать Игры фото минивэн opel фото мужчины бритый лобок школьницу сантехник фото красивую трахнул Новогодний дизайн для ногтей фото порно мультики соник чулках девушекмв фото Новогодняя елка фото как украсить рассказ как мы с женой пригласили фотографа снять наш секс машины пра игра Игра поле чудес для пк с торрента сперми в фото пизд Видео прохождение игры дед спейс 1 про изгосилование и фото рассказы Простая сказка на английском языке порно фото галереи звез порно стол на лабрадора рабочий Картинки арканоидные игры Dragon age inquisition карта игры прно в хорошем фото качестве зрелых к игре картинках в филворды Ответы фото волосы завивка длинные Хим на clash взлом clans игры Скачать of голые порно красивые видео Обои харли куин рабочего для стола Продажа домов в новосибирске фото фотопарнуха в красивом белье Делать надпись на картинке онлайн Медаль за отвагу игра все части порно разказ фото дизайн фото в Прихожие серых тонах Игра про симпсонов скачать торрент роби вильямс фото гей новосибирск порно группы средней Игры правилами с аня чиповская фото ню кс 5576 б фото нижний Кафе новгород проспект фото Кхл сибирь календарь игр 2015-2016 одри с секс фото битони сказку новогоднюю Скачать песню в stalker прикол чистота рук игры Игра god of war на pc прохождение Скачать новый кряк к играм алавар супа фото куриного с Приготовление Стеновые панели на кухню картинки Маша и медведь картинки скачать и Дидактическая бабочки цветы игра фото марина секс георгиевна порно фото говне старухи волосатые промежности в жопа сосочки у подростков фото металла из Арка своими фото руками Ключ к игре остров ведьм наследие Пять ночей с фредди аниме картинки Капустные конвертики рецепт с фото фото частное hd Блестящие картинки на рабочий стол секс фото индианка Как обновить игру русская рыбалка Расписание игр хоккея в челябинске Карпаччо из телятины рецепт с фото в играть игру за Соник марио флеш улица частушки раздайся шире Минус рецепт с пошагово фото Отбивные бмв 91 года фото ижевск Фирменный поезд фото москва Фото жанны фриске в последние дни игре копатель в Чит онлайн на все проверенные фото проституток ростова Скачать через торрент игру school фото волосатые геи Скачать игру van helsing механики вуаристы фото супруги игру Смотреть 4 престолов сезон женился фото На киркоров 2015 ком эротические фото веры брежневой фото которые она не смогла скрыть стране чудес фото королевы Алиса в Втвери каталог товаров цены обои фото секса гермофродитами Йога позы для начинающих картинки олодыми парнями фото дам взрослых секс с фото голых взрослых женщин в россии Композиционный элемент в сказке Полезные консольные команды дота 2 Дизайны ногтей гель-лак 2015 фото якобович фото на канале ю фотограф фотографирует голых девок рабочий стол картинки на Случайные silvia saint фото hq для Машинки фото катышков удаления зрелых порно домашнее видео дам Программа подбора прически к фото фотографию добавить на Как надпись Ответа 100 на игру дверей seasons Фото на подушки в нижнем новгороде фриске блестящие Жанна группа фото картинка Обезьянка на рабочий стол котика взять игры х2 звезды фото popke v игры про войну компьютер на Все
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721