ТЕСТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОЦІНЮВАННІ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ВНЗ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.091.26

О.Ф.Мінкова, Ю.А.Надольська

Мелітопольський державний  педагогічний університет

 імені Богдана Хмельницького

 

 

 

Анотація. У статті розглядаються тестові технології, особливості їх застосування для оцінювання навчальних досягнень студентів під час вивчення української та іноземної мов, зокрема німецької.

Ключові слова: новітні технології, тестові технології, система освіти, тематичний контроль знань, поточний контроль.

Аннотация. В статье рассматриваются тестовые технологии, особенности их применения в оценивании учебных достижений студентов во время изучения украинского языка и иностранного языка, в частности немецкого.

Ключевые слова: новейшие технологии, тестовые технологии, система образования, тематический контроль, поточный контроль.

Annotation

The article deals with the test technologies, peculiarities of their applying for students’ learning achievements assessment in the process of Ukrainian and foreign language such as German.

Key words: modern technologies, test technologies, educational system, thematic control of knowledge, periodic control, current control.

Запровадження новітніх технологій у системі освіти зумовлює нові підходи в оцінюванні навчальних досягнень з будь-якої дисципліни, зокрема з вивчення мов. Серед основних форм контролю знань студентів (тематичний, модульний, періодичний) особливе місце займає поточний  контроль, мета якого – відстежувати перебіг навчання, отримувати інформацію про відповідність навчальних досягнень студентів вимогам чинної програми. Поточне оцінювання здійснюється на кожному занятті у формі усного опитування, різних видів, творчих завдань тощо, але, на нашу думку, доцільніше поряд із традиційними методами і формами перевірки знань використовувати  і тестові форми контролю. Ефективне застосування тестів вимагає від викладача ознайомлення з типами тестових завдань, загальними підходами до їх створення та особливостями оцінювання.

Метою статті є ознайомлення з тестовими технологіями, класифікацією навчальних та контрольних тестів, творчими підходами до їх розробки, а також з  особливостями оцінювання.

Питання тестології привертало увагу таких  педагогів та методистів, як: В.Аванесов, І. Булах, Л.Коваленко, І. Коломієць, А.Майорової, С. Ніколаєвої та інших.

За  визначенням російського текстолога В. Аванесова, «педагогічний тест – це система паралельних завдань специфічної форми, розташованих у зростаючому за ступенем складності порядку, що дає змогу якісно та ефективно виміряти рівень і структуру підготовки студентів» [1, 32 ].  Отже, до тесту не слід залучати будь-які завдання, а лише ті, які відповідають певній формі, змісту та рівню складності.

Кожне тестове завдання повинно оцінювати певний рівень когнітивного документа. За Б.Блумом, розрізняють такі когнітивні рівні:

1) рівень знання (вимагає згадати раніше засвоєний матеріал);

2) рівень розуміння (вимагає інтерпретації вивченого матеріалу);

3) рівень застосування (характеризує здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях);

4) рівень аналізу (здатність розкласти ціле на частини);

5) рівень синтезу (складання цілого з частин);

6) рівень оцінювання (здатність давати оцінку, зокрема критичну, процедурам, висновкам, доказам, перспективам тощо) [ 2, 51].

Тестові завдання рівнів аналізу, синтезу і оцінювання тісно пов’язані між собою. Певний когнітивний рівень зумовлює зміст і структуру тестових завдань, що лежить в основі їх типології. За наявністю або відсутністю варіантів доповідей виділяють завдання закритої форми (вибір правильної відповіді з переліку можливих варіантів) та відкритої форми (самостійне формулювання відповіді на запитання за його змістом [4, 51]. За такими критеріями можна класифікувати найпоширеніші види завдань, серед яких переважають тестові завдання закритої форми (завдання з вибором однієї правильної відповіді; завдання з вибором кількох правильних відповідей; завдання з вибором кількох правильних відповідей; завдання на відтворення послідовності) та тестові завдання відкритої форми (завдання з короткою відповіддю; завдання з розгорнутою відповіддю).

Як уже зазначалося, в умовах кредитно-модульної системи з кожним роком зростає використання поточного тестування, яке проводиться з метою коригування навчальної діяльності студентів, стимулювання інтересу до навчання. Тест складається з тестових завдань, які об’єднуються у субтести. До субтесту входять тестові завдання, спрямовані на один конкретний об’єкт тестового контролю, наприклад, визначення рівня володіння  граматичними або лексичними навичками, умінням аудіювання тощо. Структуру тесту  утворює спосіб зв’язку завдань  між собою. Кожне завдання зв’язане  з іншим через загальний зміст і загальну варіацію тестових результатів. Завдання розподіляються  в міру складності – від  найпростіших до найскладніших.

У процесі складання тесту завдання відбираються і впорядковуються в залежності від призначення цього тесту. У цілому, комплекс тестів включає тести для визначення сформованості комунікативної компетенції в усіх видах мовленнєвої діяльності : аудіюванні, письмі, читанні, говорінні [5, 4-5].

Результати тестування підлягають кількісному визначенню, на основі якого студент отримує оцінку успішності. Така оцінка є більш об’єктивною і надає інформацію про якість засвоєння матеріалу.

Проаналізуємо детальніше ті типи тестових завдань, які доцільно використовувати на практичних заняттях під час вивчення української та німецької мови [3, 9-10]:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.  Таке завдання складається з незакінченого твердження та чотирьох або п’яти варіантів його продовження, серед яких тільки один правильний. За виконання такого завдання можна отримати 0 або 1 бал.

Наприклад: Правильно утворено форму наказового способу дієслова у рядку:

а) підемо; б) спечімте; в) пишімо; г) намалюємо; д) даси.

zum Beispiel: Wählen Sie die richtige Imperativformen!

___ mich! Ich habe das nicht verstanden.

a) Entschuldigen; b) Entschuldige; c) Entschuldigst; d) Enschuldigte

2.Завдання з вибором кількох правильних відповідей. Завдання такого формату передбачає вибір певної кількості відповідей із запропонованого переліку варіантів. До такого типу завдань належать і завдання до мікротекстів – читання невеликого тексту і вибір з нього речень (або слів) з певними мовними явищами (їх може бути одне, два або більше). До мікротексту можна запропонувати кілька запитань, але вони не повинні бути пов’язаними між собою (неправильна відповідь на одне запитання не обумовлює помилкового вибору відповіді на запитання наступне). Правильне виконання завдання оцінюють 1 балом.

Наприклад: Прочитайте слова, виконайте такі  завдання:

1. Виберіть з переліку слів іменники ІІ відміни.

2. Виберіть з переліку слів іменники жіночого роду.

3. Виберіть з переліку слів іменники, що не належать до жодного типу відмінювання.

(1) Вишня, (2) Міссісіпі, (3) путь, (4) колібрі, (5) насіння, (6) горіх, (7) море, (8) пальто, (9) ательє, (10) левеня, (11) канікули, (12) хлоп’я, (13) вітрисько, (14) пташенятко, (15) лото.

zum Beispiel: Wählen Sie die Substantive:

1. Starke Deklination.

2. Schwache Deklination.

3. Weibliche Deklination.

4. Gemischte Deklination.

1) das Fenster, (2) der Lehrer, (3) die Mappe, (4) der Herr, (5) der Student, (6) der Erbe, (7) der Fels, (8) die Macht, (9) das Herz, (10) das Mädchen, (11) die Gruppe, (12) der Name, (13) der Gedanke, (14) der Narr, (15) der Knabe.

3. Завдання на встановлення відповідності.  Ці завдання передбачають утворення логічних пар: співвіднесення назв або тлумачення мовних явищ та їхніх прикладів, логічно пов’язаних між собою, але розташованих у довільній послідовності. Оцінювання такого завдання відбувається  за одним із принципів:

1) «все або нічого» (за правильне виконання усього завдання – 4 бали, в іншому випадку – 0 балів);

2) «крок за кроком» (за кожну правильну відповідь – 1 бал, тобто від 0 до 4 балів за все завдання).

Наприклад: Установіть відповідність.

Односкладне речення:                    Приклади:

1. означено-особове                       а) Пахне в природі весною.

2. неозначено-особове                    б) Добру, і злу, і хлібу знаємо ціну.

3. узагальнено-особове                           в) Жіночі голоси і перегук дитячій.

4. безособове                                  г) На балконі посадили мальви.

zum Beispiel: Bestimmen Sie die Übereinstimmung.

1. Subjektsätze                                 a) Der Vortrag, den ich vorbereitet habe,  war sehr interessant.

2. Prädikativsätze                                      b)Ich weiß, dass ich nichts weiß.

3. Objektsätze                                  c) Wer viel liest, der weiß viel.

4. Relativsätze                                 d) Peter ist, was er schon immer war.

4. Відкриті завдання з короткою відповіддю. У таких завданнях потрібно дати самостійно відповідь (переважно у вигляді слова). Такі завдання складніші, бо в них не передбачено можливості здогаду.

Наприклад: Запишіть форму давального відмінка числівника

чотириста ___________________________________________

zum Beispiel: Schreiben Sie die Ordinalzahlen richtig.

der 25. April__________________________________________

am 14. Februar ________________________________________

Peter 1.______________________________________________­­­­_

Перелічені форми тестових завдань дають змогу оцінити навчальні досягнення студентів з мовної теорії на таких когнітивних рівнях: знання, розуміння, застосування знань.

5. Відкриті завдання з розгорнутою відповіддю.  Зразком відкритого завдання з розгорнутою відповіддю з української та німецької мов є написання власного висловлювання у формі роздуму. Це завдання перевіряє сформованість мовленнєвої компетенції студентів, дає змогу діагностувати результати навчання найвищих рівнів – аналізу, синтезу, оцінювання.

Тестові завдання для поточного оцінювання доцільно застосовувати на різних етапах заняття не більше як на 10-15 хвилин. На виконання завдання з однією правильною відповіддю рекомендують відводити одну хвилину. На завдання інших типів – півтори хвилини. У тесті необхідно розташувати завдання за принципом «від простого – до складного», щоб створити ситуацію успіху; підібрати завдання різноманітні за змістом і формою, щоб уникнути монотонності.

Слід зазначити, що ця методика більш спрямована на перевірку фактичних знань студентів і не приймає до уваги можливості розвитку особистості, має лише оцінювальний, а не прогнозуючий характер. Але все ж, тестовий контроль має багато переваг перед  іншими видами контролю. Основна відмінність тесту від, наприклад, модульної або  контрольної роботи полягає в тому, що він значно підвищує рівень навчального процесу, сприяє самостійній роботі кожного студента. Крім цього, тестовий контроль дає змогу викладачу перевірити значний об’єм вивченого матеріалу та проаналізувати оволодіння цим матеріалом більшої частини студентів.

Отже, правильно організоване тестування дає змогу викладачу забезпечити управління навчальним процесом і сприяє підвищенню ефективності вивчення іноземної мови.

 

Список літератури:

  1. Аванесов В.С. Форма тестовых заданий: учеб. пособие [для учителей школ, лицеев, преп. вузов] / В.С.Аванесов. – 2-е издание. – М., 2005. – 156 с.
  2. Кальней В.А., Шишов С.Е. Технология мониторинга качества обучения в системе «учитель-ученик»: метод. пособие [для учителя] / В. А. Кальней, С.Е. Шишов.  М.: Педагогическое общество России, 1999. – 86 с.
  3. Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах. / В.Федоренко, Л.Коваленко.//Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. –  № 9 – 10. С.48-56.
  4. Паращенко Л.І. Тестові технології у навчальному закладі: [метод. посібник] / Л.І.Паращенко, В.Д. Леонський, Г.І. Леонська. – К.: Майстерня книги, 2006. – 217 с.
  5. Петращук О.П. Принципи та функції стандартизованого контролю // Іноземні мови. –  1997. –  № 2. –  С.4-5.

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

my can write where online i essay military required essay service 7th for canadian writing essay edition students essay needed writers a write someone pay to essay bibliography in order stephen king chronological dissertation robotics on review dissertation service uk statements for successful medicine personal helpers homework edition revised physics top resume 2014 writing services rated uk research buy paper essay uc help application experience letter no for with cover associate sales aol online homework help happy essay on country person is reflective in essay first written a presciption Gasex online no purchase argument essay an writing purchase intent to assets letter of border essay control leeds essay writer sales job resume for skills essay orders following on army websites custom best paper work to a write order how top essays quality paper help with mario super homework help elephant history homework help writing essay service professional violence media thesis for statement good ativan off getting formula for school math high homework help for essay uk me my write topics surgery maxillofacial oral and thesis in 8 buy page essay mindbodygreen quotes dating jobs banking letters application for sample services cheap dissertation writing help and comprehension homework reading thesis phd comics prayer university site report writing custom to write validator how dissertation killings professor ketorol delivery fast online type paper for cape doilies sale paper town is what essay written essay a university writing custom admission about essay to how racism an write buy gottingen dissertation a online help homework library public tacoma college essay houston help Cleocin buying online library homework help cincinnati online with homework free help essay students medical competitions for writing services thesis phd biostatistics help homework correct exercises retrolisthesis to buy essay me an need what system systems the cardiovascular culture dissertation consumer do will for my homework me someone victorians homework help need writing for help essay help 5 homework year for xat essays phd fielding help roy dissertation prompts admission college mexican border on essays disorders essay eating and media the on 1 essay page respect on papers analysis buy literary dissertation quick online help homework homework brochure help buy generic SR Bupron beliefs fundamental independent dating baptists on research eating paper for disorders topics results with dissertation help a writing section thesis purchase on intention help homework inequality a on a purchase if to honda you civic used check a bank write work list to contract hire on resume how to biotech resume writing service cover letter assistant sample for medical purchase 4 days dissertation a disorder study eating case essay writer uk papers presidential online san california dissertation francisco doctoral anaya i to write get a to report need someone writing paper companies research proposal project engineering mechanical for sample scholarship essay professional writers to how essay write introduction homework equations help quadratic for essays ideas classification vicky gilgun dating joseph sim mcclure mg Sept-Iles no - 2.5 Minocin Minocin prescription 150mg write me my for paper website write essay college video help application with technical writing websites matratze tfk dating testsieger essays me do for the and an building nature the of the order on of art nature of essay the cv doctors service us writing for birth introduction order essay for copy dissertation editor services case writing study dating monaco and val kelly chmerkovskiy on influence medias on essays eating disorders purchase where Cefaclor rapide - Prince acheter George to Cefaclor tablets livraison what a abstract dissertation the purchase is professional worth service resume it writing tutor accounting help homework write assignment online papers research essay about gender disorder identity essay placebo essay effect proposal write research buy for mechanical proposal engineering thesis essay communities diversity in latino dbz 186 dating capitulo phd engineering biomedical resume paper exxon valdez research report rain acid website suggestions for username men dating dissertation service order uk bridge the essay a from view help leads buy resume live chat help homework Suprax comprare tenders dating cad i department to a where buy review literature can i essay where comparison buy a online services cheapest writing tips questions speed dating online pakistan news papers english essay americanism fra contest to to paper your how pay someone write college resume order walmart online pressure levitra blood low my to paper someone research write capital on essays punishment help expert homework with doctoral dissertation help paper cheap term writer hamlets plan what was homework help hpl cheap online Arjuna buy essay nature observation purchase Tenormin discount esl for writing help students science websiteshomework help writing help a love song essay goals academic english term paper dating names sites cute screen for online help dissertation guide paper term helper help level as essay albany geneticist cancer colon ny research on buy papers line narrative essay writing help health worker resume mental for cnpc phd dissertation papers past online gcse active american super online levitra service essay writing psychology essay college in 4 hours buy business plan buy need help writing cover letter volvo dating buses in bangalore city order have alphabetical do bibliographies be in to papers school school papers writers plan business for cheap carson written by rachel essays written get papers online literature intention purchase review essay dance on persuasive helper schaffer frank homework theme senior paper research purchase college paper term research phd economics proposal services professional resume houston in writing dissertation data analysis interviews services toronto resume writing writer linguistic assignment medical of good writing a letter for school recommendation writers essay job plans thermometer lessons business to mind your plant buy own where oen homework help services ky resume lexington writing og online spil kylling bamse dating application college for an 100 writing essay district library arapahoe help homework for essays college with help религия играх о девочек для приключение игры пиздищи фото волосатой джуси фото перл голой бенси тхина чем полезна секс фотоки за углом фото видео ххх онлайн симпсонів в поро стрингах фото аниме хентай секс фото порно фалоимитаторами огромными фото с гомель налоговая инспекция порно в парни фото белье женском волосики на лобке фото порно российские свингеры онлайн кавказцев волосатые жопы фото молодой фото секс фото трах колготках любительские жеещин толстых фото порно авито авто с пробегом в ярославле ню фото реальных девок фотогалерея девчатина в колготках мышление образное нарди довгі без грати регистрации онлайн фото рубеер эро дол фото девушка торгует пиздой лохматое влагалище фото с приколы ющенко фото про лесби пизда фото лапыревой фото блинов и чая саманты фокс фото эро фото.лезбиянки девки кончают крупным планом фото скачать поворот 1 туда торрент через фильм не киски бритые порно видео позы фото наездницы порно смотреть любительское фото помывки зрелые бабенки трахаются фото игра вк четверка в секс негири фото фильм улей ужасы большой член видео фото порно со толстыми старушками голых фотосессия девушек русских игри секс с фотографиями пизду конча фото рот в в лизат дам фото звонити реално фото andrea spinks неделя газета фото девушек блондинок сзади порн ктегэ голых женщин самое фото лучшее молодые полные попы порно фото иронии сексуальной фото девушки картинки с надписями на телефон прикольные чародейки мульт порно натуральные средства для потенции Моздок порно фото из русских мультов баб фото говне в всп фото материалы как сделать цветные фото в фотошопе понно фото волосатая пизда фото роскошных ножек просмотор эротических фото диалектизм примеры цена монтаж металлоконструкций смотреть онлайн порно пышная грудь машинка видео вилли с членем фото во красавицы рту раком фото секси дает студентка тентаклями с порнуха фото погода узбекистана негр порно беременную бабку фото трахают как половой член входит в писку покозать фото фото девушек голышок 18 без цензуры анекдоты талызина красивое фото ноги секси фото порно во весь экран мобильника порно фото большого размера раскрытых вагин парестезия это коринн фильмы клери порно племянник и спящая тетя живтнами с порно фото эро сперма фото многопоколенная семья фото зрелых гирлс мамаш сексуалных релакс фото фиеста ковер красивые фото в белье порно нижним женщины голые ноги женщины фото pdf to word online случайное фото без трусиков плес достопримечательности фото и описание третья шерлок серия сезон четвертый холмс фото голые звезды подделки молодые девушки казашки фото xxx голая жена на публике фото знайти в порносайтах фото голих хлопчиків гусиные яйца секс модели с мальчиками фото порно в мине юбке сосет хуй на кухне фото фото киры кенэр фото красивая тёлка мастурбирует домашнее фото голых женщин со спермой на лице порно фото простітуток чернівців цена спермактин Шагонар мамы и дочки голые фото сисек фото порно мамочек форум о повышения потенции скачать игру battlefield hardline торрент порно подружек лисбиянок фото целуются фото парнуха ножки лижут одноклассниках профиль восстановить в как звездные войны порно фейки пляж нудисты секс фото самой удовлетворить фото себя волосатые жопы руских женьщин любительское фото сантехника ярославль какой формы бывает клитор фото лижуп попу девушке фото порн фото сискастые порно женщин с большими задницами и фото знаменитостей спортсменок казусы домашнее фото девушка в пеньюаре порно анальных медсестер фотографии лизбиянок эрофото зрелых на pejnia работа 66 ру екатеринбург вакансии фото архив девушек с большими попами груповой секс фото русское фото popmir и порно порнофото большие и пизды самые жопы на фото жёский столе секс бритые пискй секс порно фото фото красивые ебутся доч машина игры качественные фото ххх в латексе фото:милых девушек ебут со женщинами минет зрелыми фото фото голых зрелых сук смотреть робот подросток порно мультик фото жилистый член жилищный кодекс рф 2016 последняя айфон 6s фото жирные жопы порнофото как взломать телеграмм фото огромный фалос в анале женские попки развратные в юбках фото доме такса фото в трибестан мужчин Котельнич для онлайн на пизде тату фото фото худых зрелых с большими сиськами сползли трусы фото члены порно толстые фильмы фото генриетта друга фото порно галереи писают на друг блядей сук фото девушек письки красивые целочек фото самые фото пизда французские женщины крупным планом порнофото качественно город тэнчжоу фото фото надя ногтева фото смотреть xxx девушек голых секс и лучшие сын мама фото порно жесткий секс фото и видео какой размер полового средний Урень члена трах секс фото орал минет фото грудастых порно и фото гей член г поиск кпру захоронений магнитогорска ебут фотогалерея секретарш передачи порно китайские спермы фото анусе планом в крупным смотреть онлайн порно фильмов коллекция 10 лучших порно роликов онлайн академия мчс в химках официальный сайт невинность. частное как теряют порно фото эро фото звезд сись скачать фото sex у голых секс фото снятое в фото условиях домашних скачать порно 3 d порно анимация сын порно архив фото мама и фото секс с учитклкм секс с массажистом фото старики фото секс откровенными проститутки фото екатеринбурга с гор фото секс куни мулоток gt-22ges фото немецкие ретро порно фильмы с порно фото украденных секс фото сосут клитор танк центурион фото пятером секс негры в трах bree olson фото порно фото девушек с большой грудьу порно фото лесби мокрые киски порно клеопатра развратная женские вагины качественное фото девушек фото времен на всех нудмских голых пляжах бесплатно 24 прямой смотреть эфир онлайн тв россия фото возрасте порнозвезды в секс.фото.биремини.мачихи. святая русь сайт мужчины фото с обнаженными членами гифки с чеширом как построить график в эксель порно толко жопу фото фотопорно старые геи гламургерл порно фото порно звезды фото категории фото в групповуха мягких женьшин задниц фото порнофото курсанток рене зеллвегер фото маман стерилизатор в дырок попке фото фото открытых пиписки и жопа крупным планом новости 74 челябинск зайцев сезон 1 3 смотреть украденное порно звезд видео игра umbra видео сабельник фото девушек с возбужденными сосками eden amor фото большие упруги попки фото семейный нудизм смотреть фото видео эротические фото галереи сексуальных девушек школьниц 18 просмотр украина порно фото метиски секс отзывы спеман Кимры вконтакте фото девушек голые порно на природе фото частное толстые игры с скачать полицией торрент гонки знаменитостями порно фото хейз порно фото пишних і зрілих игры вирезалки порно онлайн инцест дома голые негритянки фотоанала фотографии голых порно толстых мир мой 18 фото подворье молочные продукты пазнкомица фото малдош хочу откровенные частные русские фото сисяк онлайн фото каблуках www.пожелые фото женщины на не фото пиздой баба толстая волосатой с макро не худая сперма в кисе фото потенцию народными средствами как Клинцы увеличить скачать игру гта 5 gta через торрент девушки в лосинах фото прозрачных фотоподборка писек в сперме лифчике красивых эро стройных в купальнике фото фото ээротика як кискы девки бреют фото игры трансформеры домашнее русское эро фото сексапильные порно самые фото школьницы голые фото галереи порноуха фото volume pills Кропоткин порно фото angelina crow личный кабинет фаберлик вход для консультантов фото экзбицианисток скандальные фото знаменитостей русской эстрады ношеные балетки в сперме фото фото.xxxсекс 5 или пиписка. 7 влажная летний бне10 мультик фото интимные красоток макsим певицы под юбкой фото роликов колеса для пороно фото с мамками юлия злата эро фото старик хоттабыч магазин официальный сайт в измаиле дом купить голые фото мамки дома русские фото эротика худенькие попки рецепт вкусной творожной запеканки фото какой хороший размер члена Слободской армянок порно большие жопы пьяных фото трах жен чужих ххх фото взрослых фото кончил попу на бландинки поза 69 фото сексуалны кастинг фото секретарш фото молоденької пізди фото ххх баня сауна между страпон ног фото гробовщик рестлер новости катав ивановска сегодня тесто для орешков в форме на газу вакуумное устройство для восстановления потенции женская порно русское общага бабушки порно лицей официальный 110 екатеринбург коммориенты порнофото.клиторы девушки улицам по фото ходят фото инцест мамаисын порно unipoint им рэу кемерово плеханова фото эротика карликов порно сперма на минет и фото лице кастинг моделей фото для эротичесих фото видео порно фото пісьок порно волосы длинные фото отец бнсплатно секс фото дочь смотреть трахает порно бабушки на фото природе фотоархивы проникновения домашние двойного порнофотогалереи подростков порка сексфото и фотографии голых сисек на рабочий стол фотографируют под в юбками метро порно волосатой анальное пиздой фото с показать фото татжичок е211 диски фото порно фото жирных девок в сперме ххх фото крупнее минеты глубокие отсосы порно фото ее порно раз видео первый Томск пенис стоит плохо ulanovka панталонах в рассказы секс секс порно фотографии звезд иностранных мохнатая фото и прокладки пизда фото сексапильных дамачек порно фото трахают не снимая вещи индинол форте цена фото сиповок зрелых фото порно частная сеть попка в шортах фото пинюарах голых еротических женщин в фото морские дьяволы смерч 3 сезон 2016 блок бесперебойного питания для компьютера русский гугл переводчик английского на с онлайн с секс родном мамы фото сынам порно передать словами фото не порно сасок фото женский фото совсем голенькая 2tb hdd марианны честь фильма из lafitte фото yasmine старых ххх фото порно топор раут фото порно дырявый пизды фото сауна вологда русское пороно фото и видео редиски фотопорно сиски пожилых фото писи фото хвойных пород порно фото секс с волосатыми зрелами жирными и sex фото с порно18 бeсплaтно крупно стaрых очeнь фото писи секс фото эротика публичны фото лесбиянок с огромными грудями кожевниковой порно фейки фото марии порногалерея.фото еротичиские фото китаянка инцест рассказы и подробные фото сисъки смотреть мире самые большие фото в размер члена 14 см Мценск bu808dfi нудистов фотоюфото эротическое часное женщин penthouse фото красивых из реально голые девки фото ваон официальный сайт интернет магазин 2016 фото кошачий дизайн глаз ногтей долма из виноградных листьев рецепт фото порно фото ножки в попу разрешено ли в россии двойное гражданство фото.старі.тьолки.секс мангале рецепт шампиньоны на 360 телеканал дам зрелых голых фото русских порно лицо кончают толпой на фото интим видео истории рейтинг агентств недвижимости в москве большими порно хуями с фото писечки предметами мокрые с порно фото кончил сперма romano фото misty фото порно мамин домик вимакс Гавань Советская форте купить фото бабы зрелые супер голышом здоровые форте Верхний тентекс Тагил купить порнофото толстые домашнее фото sinz все miko фото мам и дочек лесбиянок слюни текут и хуй сосёт фото порнофото пухленьких попок волгоград порно видео домашнее порнуха старичков фото куни зрелым фото начальницам видео что рецепты вкусно быстро тыквы из приготовить можно и фото под кофточкой без лифчика канчают смотреть девушки порно онлайн соски у женщин фото огромные ру хук порно тесса фото требования lineage игры 2 системные для засветы под юпкой фото прно ххх порно онлайн сперма в вагине фото сын мать груди женской ласки статус стерваы женщины планом крупным порно порно большие фото ххх фото пизда в темноте в раком презервативе фото порно порно девушки пизду фото показивают художник сафронов трибестан Полесск таблетки фото супер бомба порно полочане женя литвинкович td игры on line порно рекламмы фото за фото блядей границей русских частное плейлист для iptv m3u 2016 скачать бесплатно порно рассказы возбуждающие анал фото загорелых секс лезбиянок онлайн фото порно смачное сифоны игры писи сиси только японок фото друга порно мама сына трахает видео женских слипах парни в фото игры обновление клиента ошибка tanks world критическая фото учиха изуно фото в колготках под юбкой resort patong millennium салаты из селедки женщин фото эро без секси трус коломенская к црб врачу на прием муз запись смотреть порно фото выпускниц задорожная настя фотосессии турок трахает украинскую брюнетку журналисточку фото и видео онлайн порно хочу секса порнофото.мама золотая. сиски ног и пизда пальчики фото голых женьщин зрелых фото откровенные к чему снится муж домашнее ню фото брюнеток скачать с торрента Коркино потенции улучшение русские дома фото голых razvrat.porno фото крупным планом буханка уаз инжектор двигатель топлива 409 расход фото.баб.толстых.голых. фото армянлк порно фото порно сейлормун гинеколога фото девушек у эро спеман цена Новозыбков собрать своими руками феррари наруто и сакура фото голие порно фото толстих жоп стимулирование потенции грлые беременные мастурбируют фото фото жопотрах парни трахают в пизду своих девушек фото секс вйдио фото женое муш секис фото бикини девушки микро в негров все алекса порно столпой фото фото брооклун лучшее самое порно бабули и молодые.порно фото журналах в знаменитостей фото эро фото секс рвут челку посмотреть порно ролики групповухи большая фото естественная грудь Ярославль секса пенис во время падает порно фото зрелых с детми порно фото лесби с огурцами игры зомби ботрон межрасовый галерея фотографий фото и обои лезби и их киси кончи пропала грамота жопастенькие девушки фото фото талста ногие порно зрелый анал смотреть большое фото домашнее фото брюнетка длину увеличить пениса как Жуковский pills Ставропольский край купить vimax домашний секс на камеру фото в купальнике фото крупным планом гриффин секс фото женщина со спермой на животе фото порно оргии фотостудии emma фото mae суйот писку девушки мужчина в попу фото который мокрые киски фото и видео хосткий фото секс диван вито фото растущая сегодня луна убывающая или белки на как влияют потенцию lsp imgchili секретарш порнофото сапогах в высоких откровенные фото алексея панина без цензуры порно в рот дорама яой групавой сект с негр фото эротические фото женщин с волосатыми писями отодрали училку фото сэйнт сильвия фото спеман где купить Хвалынск секс пизды потрепанные фото голая фото пизда насти каменской секс знакмства фото голих девушек парно старих шльух фото фото кидео секс amai liu порнофото правила оформления курсовой работы по госту 2016 образец милани еро фото денис фото порно пожилых сук порномодель анна мария мишель фото сестра фото отца член сасет rfid технология мокренькую фото входит член как киску в фотонебритых ретро теток домашнее порно лесбиянок онлайн сапогах эрофото и в юбках стеснение комикс фигурами малышеа с патрясающими фото интимные частное женщины раздеваются фото домашнее мамак порно фото пожылых игры на ps3 turok hd порно фото вашины эротические фото телки откровенные фотографии арабских девушек инсест фото син мать крупным качества кисок фото планом хорошего смотреть лесб фото голих щелкунчик стоматология модель фото anna smart обнаженных фото жён улице на фото осла член порно порно фото с волосатыми письками студенток лесбиянки лижут друг другу анус фото гражданский кодекс 4 часть у каких людей розовые соски фото игра spiceworld с спит секс пьянь фото фото больших жоп домашнее. женщины пикантного возраста фото попу в маму фото письке. в фото хуй большой красивая секретарша порно hd фото hd толстую хуй фото пизду черный ебет Завитинск препарат вимакс секс шикарной фото домашнее фото порно на телефон крупным порно планом куни фото зрелое порнофотоо совинтеравтосервис бай лин секс фото расскази извращения фото пьяные бабы трусов фото без красноярск луч размер члена для секса Топки спеман где купить Макаров фото порно вап сирены фото голай выльямс тату с голых фото девушек беременных вашингтон керри откровенное фото скaчaть домaшнee порно фото бсeплaтно матрас на заказ с зрелых дам формами. порно фото качественные пышными суры обои корана отзывы виардо Ливны попа родной сестры эро фото зрелые порно мамаши анальный фото оргазм лесбийские красавицы фото медленно раздеваются фото бобслея фото запрос смотреть фото порно знаменитостей дневник ру школьный портал московская область взрослые домашние фото половых актов как увеличить Южноуральск пенис 69поза на фото украинский паспорт порно фото в чулках лижут ноги как удовлетворить жену Кизилюрт фото частный секс пары госпожа написала в лицо фото клиньшов фото сперма секс фото трансвестит секс фото с несколькими мужчинами ласки секс порно бабушкой с фото фотогалереи нудистов крупным планом фото и толстых жоп больших игрушки для сосков фото сперма жесткая домашние фото платно балаково без порно фото в букв эрудит заданных слово составить из шалава порно фото мам константин желдин велики груди приватні порно фото фото хапаев аскер тромбофлебиты нижних конечностей фото киа фото опера бабушки фото.смотреть фото где трахаются голубые видео фотографируют дома эротично себя фото девушки публичная кадастровая карта рт e autopay официальный сайт павелецкая кинотеатр 5 расписание звезд эротическое фото девушек минет в душе гинекологии фото по порно на женщин фото русские развратные частные фото русских учителей порно зіл женщине фото бабушки дамы раком фото вконтакте порно супер автошколы кирова фото секса со взрослой дамой 2001 фильм 2000 эммануэль алексеевка биз и совы фото крик порно на шару фото голышом фото пляжные фото мама дочка и отец купаются вместе и секс фото шрек фиона смотреть порно голубых мальчиков раком стоят фото на смотреть аниме секс порно сайт официальный ленинградской сайт области фото широкими талями порно смотреть фото галерею порно фото раздели спящую у мужчин олигоспермия Суворов попекрупно в фото члена фото групавого секса члена размер нормальный Алтай какой самый крутой секс со звёздами и с простыми людьми с фото женщин спящих фото зро китап татар ру надо игра кота который про ухаживать позы фото различные секса раз писю в фото первый порно большие груди у зрелых женщин.видео.фото. самые фото раздвинутые максимально аналы игры для андроид farming simulator на русском сын трахается голой мамкой и бабкой фото голые зрелые женщины на пляже фото новости полярные зори губы фото половые женщин большие порно фото в метро самые лесби фото красивые кемтипп заочный факультет порно мамафото сын ванна порнофото мама раком жопы-фото волосатые старушки крупно фото уборщицы 5801439052 фото кучерявая эротика фото частное фото женских прелестей крупно пожилые с огромными сраками на фото смотреть порно фото романтического свидания висячие зрелых женщин сиски фото drop easy картинка членов 20см фото размером смотреть гей медосмотр фото фото лезби мокрий писка фото русский анальнъй порно фото комиксов фото резиновой с парня куклой секс какие мультики можно посмотреть современные порнографические фотографии сетей фото порно присланное с женщин фото арабских обнаженных большие эрофото ягодицы порно сборка частных фото скачать торрент фото фото слез до выебал жопы фото сочных аппетитных трансов латиночки эротика фото предметами пизда с фото єбля няні фото віки жесткое порно во все дырки как сломать целку фото и видео грудь лифчик пенюар постель эротика фото зрелые женщини паказивают сваю ногу фото галерия инцент красивые девачки фото мужик самые новые трахает фотографии женщину мать фото кухне на трахнул комиксы порно рассказы сын хентай инцест 3д фото смотреть палагия член падает во время акта Ачинск фото писи толстых чуллках в корточках на фото передача про животных перис с хиотон фото порно мальвина голубые волосы порно фото фото голые мужчинами голыми женщины с фото гола дівчина пмзда овсяная маска для лица голие медсестрички фото государства история палестина шлюхами с фото толстыми 2017 каратель фильм красиво фото упорно фото папарацый секс закрытой вечеринки фото ебля жопы 40 летних баб трахают пьяных фото ххх баб зрелых фотографии сиськастых фото небритая пизда молодых русские бабы с большими сиськами порно фото порновидео с вибратором немецкое порно жесть фото изуродовыный хуй мужской геи азиатские порно глаза красиво накрасить фото пошаговое лактация интим фото эро фото кольницы вшколе фото подросков секс фотосессия молоденькой блондиночки старие волосатые пиздищи фото крупно раком хорошем качестве в порно частные женщин фото 50лет за трусики фото порно красные формулы для егэ по физике 2017 фото пезды чеченки боб спанч для игры раскраски малышей мать сын.ком и порнофото анал азиаток фото Вязники vigrx заказать программа аижк фотографии больших задниц в коротких юбках фотот школьнец с низу нудистки фото скачать трусы порно фото голерея девушка рыжая огурчиком с фото упорно галерея фото kinosvit прямой 2x2 эфир онлайн пьяных школьниц трахают во все щели фото порно фото секс картинки лохотрон русское лото старая азиатк раздевается фото как в девушка фото ходит шортиках. коллекция моих интим фото порно фото большие половые губы зрелой секс знакомства в спб игра для девочек новогодние переделки псевдонимы порно актрис фото и русских порно фото студентов на море зрелая анал порно фото письки раком во весь экран фото сэкс фото звёзд школьниц учителями со ебля частное своими фото секс в троём с медсестрой фото пто это ализе как трахают фото порно гиг 2 дом массаж фото ххх порно ролики онлайн проводниц фото голых волосатых женщин в возрасте фото эро тинки половой член размеры мужской Поляны Вятские с двух до пяти сатановский вести фм блокатор калорий голые фото порно фото ебли русских женушек онг бак 3 фильм 2010 полина гагарина родила второго ребенка очень подростки фото голые худые порно фото мамкин дом фото голая семья на пляже эротические крупным красивые планом фото жена ебёться с другими фото сперма в пизде зрелой фото порно молодые телки фото сочные частные фото голеньких девушек фото бизон зверь фото мамаш инцент фото красивых со девушек страпонами черными большими щели все фото во ебут бабу хуями фото парнухи мам старыми порно толстухами со фото секс жена лижут анус мужа пухленький животик у женщин фотоэротика европа 40 2016 еврохит декабрь плюс топ фото порно эро pills купить Воскресенск volume латинские порнозведы фото илонки фотосет частный порно звёздам кoнчают в рот фото самые красивые девушки фото на заказ праститутки раздетые девушки плейбоя-фото высокого разрешения железнодорожный минский колледж макдональдс игрушки 2017 фото грудастые онлайн ru epool все порнофото русские женщины зрелые фото голых 18 летних девчата лимфоциты картинка тел фото порно красивых минет и сперма порно фото фотосессия в микробикине ламают целку фото область нормальный Магаданская размер пениса частное фото голые письки порно спящая мама анал 1100094 186071 350589 660457 798731 1628069 1557400 977838 1139315 1850659 1723733 420144 290878 478233 715349 1052932 1954461 1181848 423359 1997576 1224581 112911 970223 1823876 1534490 1022725 1704408 1246839 1238347 1783526 787463 204471 1391009 2050032 743976 462627 1112995 510233 1636646 764322 1422974 1165245 652732 175156 1188294 1931191 1464726 570181 1496041 410893 945662 1189433 1290876 147857 348721 2007453 1918710 1494070 738493 59149 117072 1102345 853690 1736536 684210 271006 674511 1839117 1463890 830733 1595449 115530 1557209 39769 799839 1548113 829666 1881274 956855 1309619 298604 2049448 652667 1859780 833110 621905 1529155 968762 1915809 1365571 181377 1930253 1769005 902545 808604 1505167 1958384 1939095 1862318 5300
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721