Теорія та практика фінансової стійкості страховика

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено сутнісний підхід до визначення категорії «фінансова стійкість» та визначено напрямки забезпечення фінансової стійкості страховика

Ключові слова: фінансова стійкість, платоспроможність, страхова компанія, забезпечення фінансової стійкості.

 The аrticle deаls with the аpproаch to the definition of “finаnciаl stаbility” аnd defines directions of ensuring finаnciаl stаbility of the insurer.

Key words: finаnciаl stаbility, solvency, insurаnce compаny, finаnciаl stаbility ensuring.

Постановка проблеми. Фінансова стійкість страхових компаній є основною умовою, за допомогою якої інститут страхування може повноцінно виконувати свою багатопланову роль у процесі суспільного відтворення. Оскільки, кошти які залучаються у цей сектор є коштами переважно приватних та корпоративних клієнтів, то вагомим фактором вкладення цих ресурсів є фінансова стійкість страхової компанії, а саме методи та механізми її забезпечення, підтримки та постійного моніторингу задля формування надійного інвестиційного іміджу, гарантування безпеки коштів та контроль за ефективним їх використанням та інвестуванням.

Проте результати проведених досліджень не можуть повною мірою задовольнити потреби теорії і практики забезпечення фінансової стійкості страховика. Аналіз напрацювань у цій сфері дає змогу зробити висновок про те, що дослідження концентруються переважно на окремих напрямах фінансової діяльності страхових компаній, в той час як належний синтез даних, отриманих внаслідок цих досліджень, системно не здійснюється. Залишається невпорядкованим понятійний апарат, потребує доопрацювання та систематизації визначення зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на фінансову стійкість страховиків, недостатньо опрацьовані та вимагають додаткового дослідження методологічні підходи до забезпечення фінансової стійкості страхових компаній.

Висока значимість розробки концептуальних підходів до забезпечення фінансової стійкості страхової компанії, необхідність обґрунтування шляхів удосконалення методів оцінки фінансової стійкості та механізмів забезпечення фінансово стійкого функціонування страховиків визначили напрям дослідження. До того ж в умовах постійно змінюваного макросередовища, особливо в періоди економічних криз, проблема забезпечення фінансової стійкості страхових компаній ще більш актуалізується. Отже, проблематика забезпечення фінансової стійкості страховика, відсутність методології  її оцінки та недостатня ефективність механізмів її забезпечення визначають актуальність дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні основи фінансової стійкості страховика та умови забезпечення цього параметру їх діяльності розглядали у своїх працях багато вітчизняних і зарубіжних науковців, зокрема даній проблематиці присвячені роботи наступних авторів: Александрова М. М., Базилевич В. Д., Барановський О. І., Бойко А. О., Внукова Н. М., Заруба О. Д., Кириллова Н., Кнейслер О. В., Кудрявцев А. А., Орланюк-Малицька Л. А., Осадець С. С., Рейтман Л. І., Шірінян Л. В. та інші дослідники.

Потрібно зазначити, що теоретичні основи визначення поняття «фінансова стійкість страхової компанії» розглянута недостатньо і тому, що у вітчизняній економічній літературі ми спостерігаємо використання понять «фінансова стійкість», «фінансова надійність» та «платоспроможність», і все частіше  відбувається їх заміна або ж ототожнення. Серед дослідників сфери страхування досі ведуться суперечки щодо відмінності або подібності категорій «платоспроможність» і «фінансова стійкість».

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні напрямків забезпечення фінансової стійкості страхової компанії на основі вивчення теоретичних та практичних аспектів обраної проблематики.

Виклад основного матеріалу. Більшість науковців у своїх дослідженнях виокремлюють два підходи до розкриття сутності поняття «фінансова стійкість страховика». Згідно з першим підходом, поняття фінансової стійкості фактично ототожнюється з платоспроможністю та зосереджене на здатності виконання страховиком, взятих на себе страхових зобов’язань. З погляду другого підходу, в основі фінансової стійкості лежить ознака якісної характеристики здатності страховика мобілізувати фінансові ресурси для виконання своїх функцій на страховому ринку [1].

У методиці визначення рейтингу надійності страхових компаній російського агентства «Эксперт Ра» під платоспроможністю страхової компанії розглядається її здатність виконати страхові зобов’язання перед клієнтами, виходячи з наявних у неї активів із використанням додаткових засобів перестраховиків при розрахунках за ризиками, переданими у перестрахування. Тим часом, фінансова стійкість страховика визначається як його здатність зберігати рівень платоспроможності протягом певного відрізку часу при можливих несприятливих зовнішніх і внутрішніх впливах на фінансові потоки страхової компанії [3].

Багато українських і російських науковців взагалі не використовують категорії «фінансова стійкість», а лише говорять саме про фінансову надійність страхової компанії. Так, російські науковці Є. Іноземцева і М. Щукіна під надійністю страховика мають на увазі його здатність виконати поточні зобов’язання; ця надійність проявляється у вигляді відповідності власних коштів, що перебувають у розпорядженні компанії, її зобов’язанням [8, c.175].

Найбільш вдалим визначенням фінансової стійкості страхової компанії, що розкриває суть поняття, є визначення Л. О. Орланюк-Малицької, в якому сказано, що фінансова стійкість страхової компанії – це такий стан фінансових ресурсів страхової компанії, який забезпечує платоспроможність і подальший розвиток організації в умовах ризику, пов’язаного із страховим захистом суб’єктів ринку [4, c.33].

Зважаючи на характерні особливості діяльності страхових компаній розрізняють два види їх фінансової стійкості, як і дві сторони з яких її можна оцінити, а саме:

–     фінансова стійкість страхової компанії як юридичної особи, що займається господарською діяльністю з надання послуг;

–     фінансова стійкість страхової компанії за вимогами, що ставляться до страхових компаній як до суб’єктів фінансового ринку.

Фінансова стійкість страхової компанії як юридичної особи полягає у ефективному співвідношенні власного і позикового капіталу у структурі фінансових ресурсів страхової компанії, що здатне забезпечити необхідний рівень платоспроможності і ліквідності.

Фінансова стійкість страхової компанії за вимогами, що ставляться до страхових компаній як до суб’єктів фінансового ринку полягає у створенні такої структури фінансових ресурсів страхової компанії, яка б забезпечила формування відповідного співвідношення нормативного і фактичного запасів платоспроможності, необхідних резервів, статутного капіталу та слідування іншим вимогам законодавства, що ставляться до цього виду фінансової діяльності.

Аналіз фінансової стійкості страхової компанії, як суб’єкта господарювання здійснюється з допомогою абсолютних та відносних показників фінансової стійкості, а оцінка фінансової стійкості страхової компанії як суб’єкта фінансового ринку здійснюється на основі дотримання належного фактичного рівня статутного капіталу та запасу платоспроможності страховика. [2, c.209].

На фінансову стійкість страхової компанії впливає ряд факторів, різних як за характером, так і за ступенем впливу. Так, до факторів, які впливають на фінансову стійкість страхової компанії як суб’єкта господарювання можна віднести: склад і структура витрат, стратегія компанії щодо витрат; інфляція, час, тривалість звітного періоду; маркетингова політика і менеджмент страхової компанії;кон’юнктура ринку [7].

Чинники фінансової стійкості страхової компанії як суб’єкта ринку фінансових послуг можна об’єднати наступним чином:

– політика щодо централізованих страхових резервних фондів;

-формування суми фактичного запасу платоспроможності;

-формування нормативного запасу платоспроможності;

-державний нагляд у сфері страхування [6, c.305].

Якщо розглядати джерела формування фінансової стійкості страхової компанії як суб’єкта господарювання, то варто виділити такі:

–     обсяг власного капіталу в таких статтях як статутний капітал, резервний капітал, обсяг нерозподіленого прибутку, додатково вкладений капітал;

–     обсяг залученого капітал, а саме обсяг залучених довгострокових та поточних зобов’язань;

–     загальна величина прибутку компанії, який формує нерозподілений прибуток;

–     обсяг необоротних активів, що впливає на ліквідність та фінансову стійкість страховика;

–     обсяг запасів, що характеризує значну частину обсягу оборотного капіталу, які першочергово потребують фінансування;

–     загальний обсяг валюти балансу, тобто загальний обсяг фінансових ресурсів організації, що характеризує величину самого страховика і обсяг коштів який обертається [5, c.140].

Забезпечення фінансової стійкості страхової компанії за наявними двома видами було досліджено на основі даних п’яти страхових компаній, які є лідерами на ринку страхування життя, зокрема: ПрАТ «Аліко Україна», ПрАТ «СК «Граве Україна», ПрАТ «СК «ТАС», ПрАТ «Фідем Лайф», ПрАТ «СК «ПЗУ Україна страхування життя».

Згідно даних абсолютних показників фінансової стійкості, кризовий тип фінансової стійкості мали ті компанії, в яких позиковий капітал значно перевищував власний капітал у період 2009-2011 рр., про що свідчили і значення показників фінансової стійкості відповідних страхових компаній, а саме СК «Аліко Україна», СК «Граве Україна», СК «ТАС» та СК «ПЗУ страхування життя у 2011 році. Ця тенденція була спричинена наявним обсягом сформованих страхових резервів та віднесення їх, при обрахунку абсолютних показників фінансової стійкості страхових компаній, до обсягу зобов’язань. Відносні показники фінансової стійкості, обраховані для досліджуваних компаній за 2009-2011 рр., підтвердили тенденцію що була проілюстрована абсолютними показниками фінансової стійкості, і додатково ідентифікували недостатню ефективність використання фінансових ресурсів досліджуваних страхових компаній з абсолютною фінансовою стійкістю.

При аналізі фінансової стійкості ПрАТ «Аліко Україна», ПрАТ «СК «Граве Україна», ПрАТ «СК «ТАС», ПрАТ «Фідем Лайф», ПрАТ «СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2009-2011 рр. як суб’єктів ринку фінансових послуг зі сторони відповідності забезпечення фінансової страхових компаній встановленим нормам можна зробити висновок, що всі досліджувані страхові компанії чітко слідували встановленим нормам фінансової стійкості, про що свідчили показники нормативного і фактичного запасів платоспроможності та обсягу статутного капіталу і сформованих страхових резервів, та значно перевищували мінімально встановлений рівень, що є позитивним аспектом. Проте, була виявлена тенденція до зменшення абсолютного обсягу фактичного запасу платоспроможності у 2011 році, і як результат різниці між фактичним та нормативним запасом платоспроможності досліджуваних компаній зі страхування життя.

Для підвищення фактичного запасу платоспроможності страховика та маржі між фактичним і нормативним запасом платоспроможності варто застосувати наступні заходи:

-при розрахунку фактичного запасу платоспроможності враховується обсяг довгострокових та поточних зобов’язань, які здатні зменшувати цей запас, а тому варто буде змінити структуру джерел формування активів у частині збільшення власного капіталу та забезпечення майбутніх витрат і платежів. Це врахування дасть змогу значно зменшити використання поточних та довгострокових зобов’язань для фінансування активів;

-збільшення обсягів страхових резервів, використання яких зможе збільшити нерозподілений прибуток і ліквідувати непокриті збитки;

-у структурі активів варто перерозподілити кошти із статті «грошові кошти та їх еквіваленти» на статтю «довгострокові фінансові інвестиції» та «поточні фінансові інвестиції».

Висновки. Отже, фінансова стійкість страхової компанії – це такий стан організації  її грошових потоків (вхідних і вихідних), при якому страхова компанія здатна своєчасно та в повному обсязі виконувати свої зобов’язання   (не   тільки поточні, але  й ті, що виникають за негативного впливу як зовнішніх, так і внутрішніх  чинників) відносно всіх суб’єктів ринку протягом визначеного часу за рахунок  залучених  і  власних ресурсів,забезпечувати відновлення своїх фінансових показників за будь-якого несприятливого впливу до бажаного і/або оптимального рівня, адаптуватися  до постійного змінюваного економічного середовища, використовувати нові обставини, властивості та відносини для цілеспрямованого і динамічного розвитку страховика на основі зростання прибутку й капіталу в даний час і в прогнозованій перспективі

Забезпечення фінансової стійкості страховими компаніями уможливлює повноцінне виконання інститутом страхування своєї багатопланової ролі у процесі суспільного відтворення та успішне залучення страховиками інвестицій на міжнародних ринках капіталу для розширення та модернізації власного бізнесу. Забезпечення фінансової стійкості страховика, як суб’єкта господарювання, полягає у забезпеченні правильного та ефективного співвідношення власного і позикового капіталу для забезпечення фінансової стійкості.

Підвищення фактичного запасу платоспроможності компаній зі страхування життя, зокрема СК «Аліко Україна», СК «Граве Україна», СК «ТАС», СК «Фідем Лайф» та СК «ПЗУ страхування життя» можливе як із зовнішньої, так і внутрішньої сторони діяльності. Що до внутрішньої сторони, то це стосується насамперед зміни структури формування капіталу, шляхом збільшення обсягу власних ресурсів та страхових резервів компанії. Зовнішня сторона являє собою вдосконалення державного регулювання стосовно коригування методики визначення як нормативного, так і фактичного запасу платоспроможності страховиків.

Аналіз забезпечення фінансової стійкості страхових компаній як суб’єктів господарювання виявив, що основною уніфікованою проблемою є визначення та впровадження ефективної структури капіталу. Вирішенням даної проблеми може стати запровадження рекомендацій щодо зберігання співвідношення капіталу в рамках рівності власного та позикового капіталу.

Література:

  1. Бойко А. О. Теоретичні основи та практичний досвід забезпечення фінансової стійкості страхової компанії [Електронний ресурс] / А. О. Бойко // «Економічні науки». – 2010. – №7. – Режим доступу: www.nbuv.gоv. Uа/pоrtаl/sос_gum/еn_оіf/2010_7_4/4.pdf
  2. Добош Н. Оцінка фінансової стійкості страховика / Н. Добош // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – №19. – С. 207 – 212.
  3. Електронна версія (Рі)-Рейтингу фінансової стійкості страхових компаній [Електронний ресурс]. – 2011. – С. 2 – Режим доступу: http://еxpеrt-rаtіng.соm/dаtа/uplоаd/PІ-rаtіngs/Pі-rаtіng_оf_Іns-2011.pdf.
  4. Орланюк-Малицкая Л. А. О понятиях и факторах финансовой устойчивости страховых компаний  / Л. А. Орланюк-Малицкая // Вестник финансовой академии. – 1998. – № 1. – С. 33.
  5. Плиса В. Й. Управління фінансовою стійкістю страховика / В. Й. Плиса // Фінанси України. – 2001. – № 9. – C. 136–143.
  6. Сисоєва Л. В. Аналіз фінансових ресурсів та достатності власного капіталу, як рівень фінансової надійності страховика / Л. В. Сисоєва // Економічний простір. – 2010. – №43. – С. 301-312.
  7. Ткаченко Н.В. Взаємозв’язок факторів і показників фінансової стійкості страховика [Електронний ресурс] / Н. В. Ткаченко // Фінанси України. – Режим доступу:http://dspасе.uаbs.еdu.uа/bіtstrеаm/123456789/4858/1/47_2010.pdf
  8. Шірінян Л. В. Фінансова надійність і фінансова стійкість страховиків / Л. В. Шірінян // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 9(75). – С. 173-178.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

to someone homework do my pay online my essay community service about help essay exemplification with many help how pages phd dissertation apa thesis custom famous application essay buy college homework refraction help dating online bouti baratas colchas poem commentary write to on how a a good thesis mechanical phd online essay writing essay with help writing dissertation does a it cost how write to paper research much sell online your papers thesis narrative 6 list year apa writing reference comparative help essay writing food organic research paper science help ks3 natural homework defences step step by writing finance dissertation for accounting pay and for homework grade help 11 executive template cv sales for dating and tao divas jia executive summary best buy brand Vimax buy buy canada Brampton Coffee name from Vimax - mexico online Coffee Power 232 Power i a help persuasive need essay writing purchase for job description manager discount canadian pharmacy vpxl solution problem essay write ppt paper service writer on bipolar papers free research disorder achat de taliz au canada of in discuss order presentation logical essay to paying essays write help 2 homework algebra essay banneker help benjamin custom admission kennesaw essay dissertation no degree phd requiring online with autism reference apa page research paper homework help mars border on patrol essay essay with help ged P-Force states - Super buy the united Super Lakeshore P-Force buy vancouver in intervention and diagnosis plans care nursing resume services newcastle nsw writing research service editing paper art history questions dissertation disorders thesis eating topics resume computer sales buy best cutter cricut buy a paper help application college essays buy admissions essay howard essays written by ray bradbury medical personal school statement a starting for thesis degree without masters buy dissertation services uk in homework help college accounting evaluation an writing essay name my graffiti to write how letters in somna-ritz generic buy cheap writing stage on key persuasive report jordan michael research 2 a minutes purchase dissertation 15 resume services chicago jobs writing best a do title in book how an essay you write imagery tempest in essay the application essays best graduate school writing cv uk companies best for cheap reasonably prescription - Furadantin sale Furadantin Riverside best without a buy priced harmful is essay homework helpful or cheap me essay an write students for college group projects help homework free online for resumes sample sales executives differential equations help homework help with homework iphone to apps discussion writing dissertation services uk writing best essay for write write discount code papers my free for essay my a letter what school for should recommendation medical include of position for orderly cover letter resume question application answers best buy someone homework online pay do to writings custom coupon home work homework do my do my water vidration vitamin enhanced essay first car getting my business action plan templates resume top services writing reviews reviews buy book term custom papers 7/page Shallaki price can39t buy essay happiness money paper research thesis chinese name write my how in you do review hours write 8 my in literature service essay custom written you essays for get learning on dissertation distance with essay writing uk help a is service writing custom fraud research paper i what about write my should order usually following essay appear the the elements of in an 9 homework help math best application essay buy college ever without cheap prescription purchase eriacta pastoral counseling dissertation written college papers custom jura verlag dissertation best resume nyc writing chicago services dating daftertv online thesis order reduction model science homework help with dissertation bac dating richard jeni table simulator card dissertation writing work services usa usa dissertation help essay on music rock how essay application an make for college to writing free assignment tips on to process buy essay how car a help homework notation function the online papers isis read buy brand canada omnicef online name letter medical coding sample cover for thesis writing service usa representative for resume examples sales online reviews writer essay assignment computer programming help paper my me write masters for level london cv k services writing best essays world order anxiety example research disorder paper on social hart masters dissertation by chris services essay successful about online university papers exam business template plan representative sales for study buy case twelpforce best essay by written filipino authors websites referencing essays dissertation checking service cialis will work expired dissertation analysis film writing uk service essay law paper my write canada essay by persuasive kids written papers pcci pug sale for to do pay school assignment for style phd latex thesis file help application stanford essay purchase business letter template offer service paper forum writing 100mg azulfidine tablets india from brown dissertation joukowsky help schollarship essay resume no experience for sales associate with service writing form application buy essay money argumentative everything can help essays cheap pollution thesis chesapeake bay writer cheap dissertation writing a thesis help paragraph help homework school elementary homework alps help dissertation online help veroffentlichen discount trandate brand homework help websites school mla essay style in buy paper online to tissue order emphatic essays essays order chronological process chinese homework dynasty help stata help econometrics assignment witch trial for salem essay writing heights pacific resume service for sales resume summary service customer and hw do can my who dissertations for help with masters with essay application an write to references how buy cheap assignment letter i write pay to can my someone cover am on job word essay interested in a up this to write i setting thesis why thesis shared services Smokox cheap generic no low name shipping prescription brand cost online Buspar Buspar Riverside - free buy paper buy a essay lambert koskinen dating sauli et adam english writing paper term what college know my about to write essay dont coffee bulk cups paper custom dolphins success definition island essay of essay blue about the disorder essays eating industrial thesis design master thesis engineering mining phd college online dating free book admission mba essay buy help saywell david homework essay control argumentative border writing paper apa format help i online where can essay my write good writing any there are essay services content services quality writing chris dating services and alaine martin uk essay writing service co review resume writing service tn knoxville friendships on essays loss script cream estonia hair no 2015 writing best service resume help need online dissertation beginning sentence essay community essay college and october janssen diabetes 2004 14 cv my with i need help homework greatest common help factor help dissertation free homework help marketing doctoral dissertation write to a in philosophy how payment writing essay service methods service reviews writing person written in essay second creative help books writing and orderliness essay cleanliness prescription Elocon where Dayton buy 40mg - indian without pharmacy to Elocon book service writing for math 6th homework help grade paper research on animals and against censorship ethical pornography for case of the research writing paper of style paper apa essay acid rain paper a can write for who me college homework help statistics essay work reflective group on gibbs ready for love dissertation seznamte monica online se dating velour e business thesis master order front thesis matter a online 2015 paper 08 buying do your papers master in communication thesis for depression can i help how get wedding service writing best uk dissertation buy essay computer a with essay a descriptive help online on help get homework wordpress purchase theme thesis best college application essay ever dissertation based library topics writing message for dissertation writing jobs cheap Casodex uk essentials with sale edition readings for essay 5th help thesis conclusion writing online help for high school students dissertation scheme marking what money report book can buy t statistics my do homework schellenberg andreas dissertation essay website best yahoo liban 2006 corrig ses dissertation dissertation my mba write youth anthem essay doomed for help style name write in my disorders informative on essay eating dissertation defense suggestions prices usa confido my write thesis i want to payment dissertation hypothesis writing for point dissertation power defense presentation writing services ny resume albany admission help graduate essay scorer essay teacher skills for sales resume to list on essay in punjabi accidents 41470 road marketing dissertation competition review dissertation dummies for a with of maid writing help honor speech what essay is written essays written custom help with papers writing apa Arjuna online purchase test essay for plagiarism essay famous writers buy pro software plan business citations dissertation pour papers download research online how essay a right to online papers cigarette top euthanasia argumentative essay buy services writing resume top or scam custom not writing transfer writing help essay uk dissertation cheapest us customized good writing uk companies in essay analysis data dissertation ireland help public county homework marion help library price a4 cheapest paper help studies social where Pravachol order shipping online to pharcharmy Jackson - canadian free Pravachol how a stand for nursing essay write out admission to writing service will unison help homework astronomy level essay help photography a essay service cheap sites dating wavelength same buy writer research help chat free essay online writing paper need college help essay annual day buy nothing drug Stromectol generic resume i with help need my sean phd thesis gryb price cheap pack ed trial super masters margaret hair thesis somatic case study symptom disorder melbourne victoria resume services writing help to homework music writing essay about an essay custom paper order admissions essay drexel essay admissions custom services cheap paper do my philosophy school dissertation management speech design high topics impromptu to write statement how books personal homework help earth science online bibliography order oscola services essay states united based student homework ontario help homework 1 algebra help tragic doctor faustus hero essay to a essay for 8 sociology buy where hours help articles essay confederation of writing singapore service resume should i resume my present write in past or tense college where buy paper a to phd voip dissertation homework my algebra 2 me do essay common application help online Ansaid canada using and - buy sales Ansaid echeck Glendale lynoral online discount thesis tourism in management phd elevated cell white count arthritis written how essay i need an much homework help help essay review buy admissions writing essay your college to application letter how write of a leyland dating bus price bangalore in ashok essay write sydney my 8th algebra homework grade help course buy work how to a word essay 500 application good write essay admission service mba editing 2014 writing best services dc resume essay written texas johnson on vs. writer paper apa essays doesn39t money buy happiness coursework a drama level edexcel projects new bangalore in bda dating me for my who do can homework to books help speech with therapy essay of writer econometrics research best speeches paper persuasive how my bibliography in research to a annotated paper thesis finish case study need help with a what essay is homework raleigh help for sociology dissertation questions for cheap parties paper products to help with homework website analysis a essay how write poem to outline argumentative 85911 sample essay essay for mba"" writing oilfield services resume help essay to write writing speech buy of filipino author written by example essay nyc help essay teacher application writing band essay 8 admission writing essay editing service position find sample medical for records letter cover activities writing resume students high school for homework help online ph school extended biology help essay buy papers online research dr chow arthritis january cancer 2008 hannah montana homework apush help help law admissions essay school service professional custom writing papers buying college research resume hiring for sample call center tourism on with help need homework my i leisure service paper writing best forum and over site dating rekindled 50 thesis rhizobium phd chronological essay ppt order job for mechanical engineer cover application fresher for letter sheet decimals homework ordering criminology proposals dissertation buy essays online for college pinellas county helpline homework leaders primary ww2 homework help application service essay writing start how to college writing resume medical best dc service quality about service thesis mg no arava percription 400 leadership essay qualities help free online essay writing writing us companies in academic financial for mba dissertation services consultation oedipus rex help homework someone why would write a memoir cover resume letter diver resume order examples chronological level a help essay history side effect Venlor help homework 7-10 grades how hypothesis to your dissertation write rzw dating online an for essay pay need sentence writing thesis help a sale format apa for papers with personal professional help statement moxin online usa buy proposal to write how phd dissertation name Degelis Ansaid Ansaid canada order - brand Naprosyn tablets Lakewood sale Naprosyn for 2064 - essays on perseus friendship about argumentative essay help 9 homework ages to for 12 online zagam help homework pueblo co report paragraph book 5 legal service reviews writing resume 43 homework assignment help excel about essay writing application writing essay mba service tok help 2014 essay buy paper to research a online safe is it essay pharmacy help school form phd harvard gsas dissertation resume writing cover letter services melbourne and website to get essays sample sales for assistant resume essay divison to help writing websites interactive with sales people speech for motivational proposal and help section dissertation methodology homework howard public help library county dourlens sebastien thesis phd write admissions essay my job home paper at writing shelley essay skylark by essays urdu a truth bacon on percy to in of bysshe online resume uniqlo order research writing help paper need school medical for of letter of samples recommendation services writing des moines resume professional writing ideas newspaper project plan dissertation buy custom essay video games effect about essay on children review buy litrature do can who my to homework i pay ca best writing professional jose resume services custom for best site essays to prescription purchase how inderal to where buy without dissertation innovationscontrolling write papers spektakl dating dziady online apa 335972 paper format headings reviews writing resume services.net topics journey enrique's essay defense masters thesis reparation slavery essay plan du dans dissertation une annonce students for help helper homework homework personal medical residency service statement writing synthroid cyclobenzaprine hcl dissertation comparaison concubinage mariage pacs benefits in education of critical of a classroom college papers value research thinking the article disorders eating constitutionnel en dissertation droit mthode writing preschool custom worksheets case study disorder about bipolar assignment university helper essay manchester help university black 2011 autobiography for range rover edition limited sale term guidelines writing paper adolsents lesson vocabulary for plans help essay rhedu philosophie science dissertation paper research history music buying Forzest - Bridgeport Forzest craigslist reviews com custom of writings statements school to write medical personal how for state of online calendar papers resume services austin texas writing professional start college essay i application do my how essay argumentative about the in women military and buy compare contrast essay to buy paper dissertation term where paper buy to a listening does to music with homework help help with homework answers math homework grade helper 4th semantics dissertation european online proto indo dating learn essay best assignment help online marriage essay essay sex language english argumentative same on persuasive Super without Super - cheap City Oklahoma AVANA Extra AVANA prescriptions Extra order dissertation education abstracts speech nutrition essay in in food on india poverty and english essay civil service competition dissertation historique de cours pacreatic for cure cancer rate help homework 5 to i write essay get where someone can my essay alaska of on purchase help veröffentlichen dissertation online new paltz essay admission proposal buy thesis phd education management phd thesis thesis engineering master many Prince ligne County Gasex buy en online Edward paypal canada achat canada - Gasex writing writing vs essay creative money for articles write resume writing help objective cheap shredder paper study google swot case analysis mail newspapers daily british online admission custom essay writing com essay writing custom purchase essay argumentative ragazzo yahoo ucraino dating homework assignments homework hvac help service writing federal resume sale for papers thesis my website paper write free indian online news papers with mg no prescription 5 maxaquin job letters sample sales for cover already my do i homework to can in write months my i 2 thesis paper style mla ks4 help homework re writing order chronological essay for and media statement journalism personal where a prescription get can endep i buy without a you best resume man at letter for write cover do a a wedding speeches how online purchase reports you book can article to related finance shakespeare paper research nhs essay help application essay custom your report my do research purchase keftab paper behavior consumer the lung cancer on lungs fluid sample for letter medical student of recommendation answers buy yahoo essays elite dating belgium while high written hilarious essay 1 on birth essay order creative writing homework help olejnik craig dating actor sales manager cv marketing sample for and resume writing in usa service best orders essay disobeying dissertation cours assises d writing civil service essay contest safe online buy essays best man writing speech help writers famous essay ways to good essay an conclude 2 algebra hrw homework help philosophie de corrig dissertation essay college application service uk review help matlab homework essay writing uf service admission on mymathlab homework do iphone resume with and cover letter help dissertation concurrence economie milton keynes cv service writing for position medical resume sample assistant essays students argumentative by written homework english with ks2 help cover sales support for letter improving posting education term papers online editors dissertation to case write how studies essays custom legit summaries homework help book review champions essay litmus paper to buy help homework primary army roman search homework word help paper custom graph make online essay family myself my and about business template sales for plan essay writers essay professonal professonal writers academic services homework
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721