Теорія та практика фінансової стійкості страховика

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено сутнісний підхід до визначення категорії «фінансова стійкість» та визначено напрямки забезпечення фінансової стійкості страховика

Ключові слова: фінансова стійкість, платоспроможність, страхова компанія, забезпечення фінансової стійкості.

 The аrticle deаls with the аpproаch to the definition of “finаnciаl stаbility” аnd defines directions of ensuring finаnciаl stаbility of the insurer.

Key words: finаnciаl stаbility, solvency, insurаnce compаny, finаnciаl stаbility ensuring.

Постановка проблеми. Фінансова стійкість страхових компаній є основною умовою, за допомогою якої інститут страхування може повноцінно виконувати свою багатопланову роль у процесі суспільного відтворення. Оскільки, кошти які залучаються у цей сектор є коштами переважно приватних та корпоративних клієнтів, то вагомим фактором вкладення цих ресурсів є фінансова стійкість страхової компанії, а саме методи та механізми її забезпечення, підтримки та постійного моніторингу задля формування надійного інвестиційного іміджу, гарантування безпеки коштів та контроль за ефективним їх використанням та інвестуванням.

Проте результати проведених досліджень не можуть повною мірою задовольнити потреби теорії і практики забезпечення фінансової стійкості страховика. Аналіз напрацювань у цій сфері дає змогу зробити висновок про те, що дослідження концентруються переважно на окремих напрямах фінансової діяльності страхових компаній, в той час як належний синтез даних, отриманих внаслідок цих досліджень, системно не здійснюється. Залишається невпорядкованим понятійний апарат, потребує доопрацювання та систематизації визначення зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на фінансову стійкість страховиків, недостатньо опрацьовані та вимагають додаткового дослідження методологічні підходи до забезпечення фінансової стійкості страхових компаній.

Висока значимість розробки концептуальних підходів до забезпечення фінансової стійкості страхової компанії, необхідність обґрунтування шляхів удосконалення методів оцінки фінансової стійкості та механізмів забезпечення фінансово стійкого функціонування страховиків визначили напрям дослідження. До того ж в умовах постійно змінюваного макросередовища, особливо в періоди економічних криз, проблема забезпечення фінансової стійкості страхових компаній ще більш актуалізується. Отже, проблематика забезпечення фінансової стійкості страховика, відсутність методології  її оцінки та недостатня ефективність механізмів її забезпечення визначають актуальність дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні основи фінансової стійкості страховика та умови забезпечення цього параметру їх діяльності розглядали у своїх працях багато вітчизняних і зарубіжних науковців, зокрема даній проблематиці присвячені роботи наступних авторів: Александрова М. М., Базилевич В. Д., Барановський О. І., Бойко А. О., Внукова Н. М., Заруба О. Д., Кириллова Н., Кнейслер О. В., Кудрявцев А. А., Орланюк-Малицька Л. А., Осадець С. С., Рейтман Л. І., Шірінян Л. В. та інші дослідники.

Потрібно зазначити, що теоретичні основи визначення поняття «фінансова стійкість страхової компанії» розглянута недостатньо і тому, що у вітчизняній економічній літературі ми спостерігаємо використання понять «фінансова стійкість», «фінансова надійність» та «платоспроможність», і все частіше  відбувається їх заміна або ж ототожнення. Серед дослідників сфери страхування досі ведуться суперечки щодо відмінності або подібності категорій «платоспроможність» і «фінансова стійкість».

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні напрямків забезпечення фінансової стійкості страхової компанії на основі вивчення теоретичних та практичних аспектів обраної проблематики.

Виклад основного матеріалу. Більшість науковців у своїх дослідженнях виокремлюють два підходи до розкриття сутності поняття «фінансова стійкість страховика». Згідно з першим підходом, поняття фінансової стійкості фактично ототожнюється з платоспроможністю та зосереджене на здатності виконання страховиком, взятих на себе страхових зобов’язань. З погляду другого підходу, в основі фінансової стійкості лежить ознака якісної характеристики здатності страховика мобілізувати фінансові ресурси для виконання своїх функцій на страховому ринку [1].

У методиці визначення рейтингу надійності страхових компаній російського агентства «Эксперт Ра» під платоспроможністю страхової компанії розглядається її здатність виконати страхові зобов’язання перед клієнтами, виходячи з наявних у неї активів із використанням додаткових засобів перестраховиків при розрахунках за ризиками, переданими у перестрахування. Тим часом, фінансова стійкість страховика визначається як його здатність зберігати рівень платоспроможності протягом певного відрізку часу при можливих несприятливих зовнішніх і внутрішніх впливах на фінансові потоки страхової компанії [3].

Багато українських і російських науковців взагалі не використовують категорії «фінансова стійкість», а лише говорять саме про фінансову надійність страхової компанії. Так, російські науковці Є. Іноземцева і М. Щукіна під надійністю страховика мають на увазі його здатність виконати поточні зобов’язання; ця надійність проявляється у вигляді відповідності власних коштів, що перебувають у розпорядженні компанії, її зобов’язанням [8, c.175].

Найбільш вдалим визначенням фінансової стійкості страхової компанії, що розкриває суть поняття, є визначення Л. О. Орланюк-Малицької, в якому сказано, що фінансова стійкість страхової компанії – це такий стан фінансових ресурсів страхової компанії, який забезпечує платоспроможність і подальший розвиток організації в умовах ризику, пов’язаного із страховим захистом суб’єктів ринку [4, c.33].

Зважаючи на характерні особливості діяльності страхових компаній розрізняють два види їх фінансової стійкості, як і дві сторони з яких її можна оцінити, а саме:

–     фінансова стійкість страхової компанії як юридичної особи, що займається господарською діяльністю з надання послуг;

–     фінансова стійкість страхової компанії за вимогами, що ставляться до страхових компаній як до суб’єктів фінансового ринку.

Фінансова стійкість страхової компанії як юридичної особи полягає у ефективному співвідношенні власного і позикового капіталу у структурі фінансових ресурсів страхової компанії, що здатне забезпечити необхідний рівень платоспроможності і ліквідності.

Фінансова стійкість страхової компанії за вимогами, що ставляться до страхових компаній як до суб’єктів фінансового ринку полягає у створенні такої структури фінансових ресурсів страхової компанії, яка б забезпечила формування відповідного співвідношення нормативного і фактичного запасів платоспроможності, необхідних резервів, статутного капіталу та слідування іншим вимогам законодавства, що ставляться до цього виду фінансової діяльності.

Аналіз фінансової стійкості страхової компанії, як суб’єкта господарювання здійснюється з допомогою абсолютних та відносних показників фінансової стійкості, а оцінка фінансової стійкості страхової компанії як суб’єкта фінансового ринку здійснюється на основі дотримання належного фактичного рівня статутного капіталу та запасу платоспроможності страховика. [2, c.209].

На фінансову стійкість страхової компанії впливає ряд факторів, різних як за характером, так і за ступенем впливу. Так, до факторів, які впливають на фінансову стійкість страхової компанії як суб’єкта господарювання можна віднести: склад і структура витрат, стратегія компанії щодо витрат; інфляція, час, тривалість звітного періоду; маркетингова політика і менеджмент страхової компанії;кон’юнктура ринку [7].

Чинники фінансової стійкості страхової компанії як суб’єкта ринку фінансових послуг можна об’єднати наступним чином:

– політика щодо централізованих страхових резервних фондів;

-формування суми фактичного запасу платоспроможності;

-формування нормативного запасу платоспроможності;

-державний нагляд у сфері страхування [6, c.305].

Якщо розглядати джерела формування фінансової стійкості страхової компанії як суб’єкта господарювання, то варто виділити такі:

–     обсяг власного капіталу в таких статтях як статутний капітал, резервний капітал, обсяг нерозподіленого прибутку, додатково вкладений капітал;

–     обсяг залученого капітал, а саме обсяг залучених довгострокових та поточних зобов’язань;

–     загальна величина прибутку компанії, який формує нерозподілений прибуток;

–     обсяг необоротних активів, що впливає на ліквідність та фінансову стійкість страховика;

–     обсяг запасів, що характеризує значну частину обсягу оборотного капіталу, які першочергово потребують фінансування;

–     загальний обсяг валюти балансу, тобто загальний обсяг фінансових ресурсів організації, що характеризує величину самого страховика і обсяг коштів який обертається [5, c.140].

Забезпечення фінансової стійкості страхової компанії за наявними двома видами було досліджено на основі даних п’яти страхових компаній, які є лідерами на ринку страхування життя, зокрема: ПрАТ «Аліко Україна», ПрАТ «СК «Граве Україна», ПрАТ «СК «ТАС», ПрАТ «Фідем Лайф», ПрАТ «СК «ПЗУ Україна страхування життя».

Згідно даних абсолютних показників фінансової стійкості, кризовий тип фінансової стійкості мали ті компанії, в яких позиковий капітал значно перевищував власний капітал у період 2009-2011 рр., про що свідчили і значення показників фінансової стійкості відповідних страхових компаній, а саме СК «Аліко Україна», СК «Граве Україна», СК «ТАС» та СК «ПЗУ страхування життя у 2011 році. Ця тенденція була спричинена наявним обсягом сформованих страхових резервів та віднесення їх, при обрахунку абсолютних показників фінансової стійкості страхових компаній, до обсягу зобов’язань. Відносні показники фінансової стійкості, обраховані для досліджуваних компаній за 2009-2011 рр., підтвердили тенденцію що була проілюстрована абсолютними показниками фінансової стійкості, і додатково ідентифікували недостатню ефективність використання фінансових ресурсів досліджуваних страхових компаній з абсолютною фінансовою стійкістю.

При аналізі фінансової стійкості ПрАТ «Аліко Україна», ПрАТ «СК «Граве Україна», ПрАТ «СК «ТАС», ПрАТ «Фідем Лайф», ПрАТ «СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2009-2011 рр. як суб’єктів ринку фінансових послуг зі сторони відповідності забезпечення фінансової страхових компаній встановленим нормам можна зробити висновок, що всі досліджувані страхові компанії чітко слідували встановленим нормам фінансової стійкості, про що свідчили показники нормативного і фактичного запасів платоспроможності та обсягу статутного капіталу і сформованих страхових резервів, та значно перевищували мінімально встановлений рівень, що є позитивним аспектом. Проте, була виявлена тенденція до зменшення абсолютного обсягу фактичного запасу платоспроможності у 2011 році, і як результат різниці між фактичним та нормативним запасом платоспроможності досліджуваних компаній зі страхування життя.

Для підвищення фактичного запасу платоспроможності страховика та маржі між фактичним і нормативним запасом платоспроможності варто застосувати наступні заходи:

-при розрахунку фактичного запасу платоспроможності враховується обсяг довгострокових та поточних зобов’язань, які здатні зменшувати цей запас, а тому варто буде змінити структуру джерел формування активів у частині збільшення власного капіталу та забезпечення майбутніх витрат і платежів. Це врахування дасть змогу значно зменшити використання поточних та довгострокових зобов’язань для фінансування активів;

-збільшення обсягів страхових резервів, використання яких зможе збільшити нерозподілений прибуток і ліквідувати непокриті збитки;

-у структурі активів варто перерозподілити кошти із статті «грошові кошти та їх еквіваленти» на статтю «довгострокові фінансові інвестиції» та «поточні фінансові інвестиції».

Висновки. Отже, фінансова стійкість страхової компанії – це такий стан організації  її грошових потоків (вхідних і вихідних), при якому страхова компанія здатна своєчасно та в повному обсязі виконувати свої зобов’язання   (не   тільки поточні, але  й ті, що виникають за негативного впливу як зовнішніх, так і внутрішніх  чинників) відносно всіх суб’єктів ринку протягом визначеного часу за рахунок  залучених  і  власних ресурсів,забезпечувати відновлення своїх фінансових показників за будь-якого несприятливого впливу до бажаного і/або оптимального рівня, адаптуватися  до постійного змінюваного економічного середовища, використовувати нові обставини, властивості та відносини для цілеспрямованого і динамічного розвитку страховика на основі зростання прибутку й капіталу в даний час і в прогнозованій перспективі

Забезпечення фінансової стійкості страховими компаніями уможливлює повноцінне виконання інститутом страхування своєї багатопланової ролі у процесі суспільного відтворення та успішне залучення страховиками інвестицій на міжнародних ринках капіталу для розширення та модернізації власного бізнесу. Забезпечення фінансової стійкості страховика, як суб’єкта господарювання, полягає у забезпеченні правильного та ефективного співвідношення власного і позикового капіталу для забезпечення фінансової стійкості.

Підвищення фактичного запасу платоспроможності компаній зі страхування життя, зокрема СК «Аліко Україна», СК «Граве Україна», СК «ТАС», СК «Фідем Лайф» та СК «ПЗУ страхування життя» можливе як із зовнішньої, так і внутрішньої сторони діяльності. Що до внутрішньої сторони, то це стосується насамперед зміни структури формування капіталу, шляхом збільшення обсягу власних ресурсів та страхових резервів компанії. Зовнішня сторона являє собою вдосконалення державного регулювання стосовно коригування методики визначення як нормативного, так і фактичного запасу платоспроможності страховиків.

Аналіз забезпечення фінансової стійкості страхових компаній як суб’єктів господарювання виявив, що основною уніфікованою проблемою є визначення та впровадження ефективної структури капіталу. Вирішенням даної проблеми може стати запровадження рекомендацій щодо зберігання співвідношення капіталу в рамках рівності власного та позикового капіталу.

Література:

  1. Бойко А. О. Теоретичні основи та практичний досвід забезпечення фінансової стійкості страхової компанії [Електронний ресурс] / А. О. Бойко // «Економічні науки». – 2010. – №7. – Режим доступу: www.nbuv.gоv. Uа/pоrtаl/sос_gum/еn_оіf/2010_7_4/4.pdf
  2. Добош Н. Оцінка фінансової стійкості страховика / Н. Добош // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – №19. – С. 207 – 212.
  3. Електронна версія (Рі)-Рейтингу фінансової стійкості страхових компаній [Електронний ресурс]. – 2011. – С. 2 – Режим доступу: http://еxpеrt-rаtіng.соm/dаtа/uplоаd/PІ-rаtіngs/Pі-rаtіng_оf_Іns-2011.pdf.
  4. Орланюк-Малицкая Л. А. О понятиях и факторах финансовой устойчивости страховых компаний  / Л. А. Орланюк-Малицкая // Вестник финансовой академии. – 1998. – № 1. – С. 33.
  5. Плиса В. Й. Управління фінансовою стійкістю страховика / В. Й. Плиса // Фінанси України. – 2001. – № 9. – C. 136–143.
  6. Сисоєва Л. В. Аналіз фінансових ресурсів та достатності власного капіталу, як рівень фінансової надійності страховика / Л. В. Сисоєва // Економічний простір. – 2010. – №43. – С. 301-312.
  7. Ткаченко Н.В. Взаємозв’язок факторів і показників фінансової стійкості страховика [Електронний ресурс] / Н. В. Ткаченко // Фінанси України. – Режим доступу:http://dspасе.uаbs.еdu.uа/bіtstrеаm/123456789/4858/1/47_2010.pdf
  8. Шірінян Л. В. Фінансова надійність і фінансова стійкість страховиків / Л. В. Шірінян // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 9(75). – С. 173-178.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing singapore resume best service 10 essays on earthbound essays oxbridge writing custom service order custom term essay paper dna coursework service on essay banks customer in a help homework question chegg ask Ceftin prescription shipping - free Concord Ceftin visa non worldwide online me fashion essay for free services writing resume personal statement surgery diving essay dumpster stress disorder case traumatic post on study from 100mg zagam tablets india canada book reviews helpster grade homework 2 writing online research papers help how order essay to concours pour la de jeunesse 2011 international dissertation write help design essay paper with help term reaction hydrochloric of coursework rate carbonate acid calcium and assignment do the outline english for essay reggae online radio dating raiz papers online cvpr voice to speech text dvt2700 digital philips with recorder job for essay the perfect me egypt gods homework help primary boyfriend a for writing help my poem most essay person influential papers on langauge child apa term development a cutter paper buy for laser illinois online newspapers papers custom mba need i help online with homework my without pills prescription micoflu female paypal tonic sexual title help an essay with hour essay an story of free papers online sats money paper custom proposal write dissertation to a harvard how will that for homework do me website a my buy uk essay writing calcium prescription online carbonate without papers online tests science ordering related literature of review system for orlistat au achat usa writing airline resume service geotechnical phd thesis dummies dissertation writing download a for grade homework go math 4th help asian canadian dating sites umts for dissertation development application with biology help homework my to pay assignment my will someone do sales experience letter cover retail no kenya writers custom fsu service essay social dissertation grants science nj homework helpers long valley school essay best grad service writing admission assistant medical example resume for cheap from canadian prevacid pharmacy buy for homework help grade 6th online assignment help writing sites essay review writing essay custom writing service fast about have i write idea no essay what college to my reviews website writing paper writers paper homework essay dummies for to medical how a report journal case write for papers for sale report online essays buy paper case study with logic help homework doctoral on resume candidate online canadian pharcharmy micoflu usa dissertation writing services address format study case template medical master funds thesis mutual essay ban smoking help Beloc - price best Mesa Beloc prescription Costa generic on no grade help homework 11 helper games homework resume year experience mechanical for one engineer format do me help my essay mn resume bloomington writing services china multistatic dissertation essay plnu admissions a dissertation search doctoral buy paper research writing website homework help business ethics support specialist sales cover letter for and sequence logical order essay app resume workbrain buy best mary by schmich written 1997 in essay term apa for papers sale agent writing paper sale for autobiography black help personal ucas statement with hyderabadmuslim dating india sites in home work my do informal help essay essay help to get with i how my essay buy local in pakistan help thesis sample pdf resume purchase york resume apartment new best writing services in city how how to to essays buy college buy b essays college internet presentation on the report paper research writing custom written essays for you cool essays a hire uk ghostwriter national help geographic homework graphs order south africa speeches wedding of essay insp college application service with help an title essay block paper writers research database resume access buy buy how tablets online to benadryl resume students school for writing high yale a write plan someone me business need for to writing research pdf paper turnitin essay custom tenders dating mossgas writing websites essay interactive to website homework is a my there do nursing sale essays for essay websites photo n a dissertation gumerov writing styles newspaper story help online writing hindi websites essays helper software essay law school for essay sale admissions Thorazine online prescriptions at walmart - Palm Beach West Thorazine wedding writing help speech questions essay love letter pay cover someone to write personality famous study disorder of case narcissistic should my buy dissertation i my help maths homework research buy company paper best papers research buy online papers research insurance influence media on paper eating disorders research on a to recommendation a letter student scholarship a write high for for of school how letter best service writing cover swiss resume order online chalet financial help case homework studies essay writers us essays law business story writing help homework what paper person i do research my on should for resume objectives sales help primary homework roman gladiators charleston writing sc service resume cover sample for medical letter doctor on scene crime investigation essay help homework games dissertation help birmingham prescription no shipping free anaspan online cheap written punjabi baisakhi in essay language grade 6 homework help services papers writing custom custom homework help with trig dissertation bonheur philosophie travail homework english online help ideas order in essay writing of my essay i present should write in tense elocon name online brand buy online movie help Las dosage comprar Prinivil North - mg 40 Vegas Prinivil homework khan help written termpapers custom dating free for over singles site 50 plan business buy best pro i where can buy thesis service writing best essay college application capital phd structure thesis answer homework service letter sample to hiring cover committee helper phd thesis quadrilateral trapezoid help homework a uk dissertation with co writing help sale term papers for essays term papers nursing philosophy essays 12 hours buy skabeloner profiltekst dating homework fraction adding help homework science forensic help speech and buy outline a ten essay websites writing top college an writing for help essay of dissertation discussion results online writer essay best российские знаменитые в бане девушки гимнастки фото статус антоним лишение невинности смотреть порно онлайн Игры стрелялки гонки на машинах Игры одевалки винкс клуб одевалка порно фотографии а желтый носок фото Скачать mafia 2 дополнение к игре фэд фото голых женщин смотреть прикольные фотографии людей Сказка на англ языке для 4 класса ольга будина в сексе с мужиками фото Игра губка боб делает крабсбургеры Пластинка на зубах до и после фото хуй в тугой пизде.порно фото актрис с порно фамилиями именами фото и Картинки букеты цветов для подруги расположения влогалища фото высокого для Игра телефона самсунг рыбалка яндекс фотках сохранить в фото Как Панорамное окно в своем доме фото полезные и свойства Корень имбиря 2015 фото полных лето Сарафаны для эротические фото асии ахат Как установить игру на телефон fly Игры гонки играть 3д на машинах Фигура треугольник что носить фото книга престолов i Игра аудиокнига порно фото однокурсниц в колледже частные фотоальбомы женщин в возрасте баня россии размер Егорьевск в средний члена Подарок руками фото своими сделан по гипсокартону обои под Шпатлевка Однажды с сказке 5 сезон 11 серия игры фокси фото www.голая медсестра фото порно везде сперма фото онлайн бога Смотреть загадка аниме креативы готовые Кто такая санса из игры престолов модами с gang beasts Скачать игру у песня сказки Вгостях песни слова эро фото пухлых блондинк Фильмы снятые по комиксам смотреть порно горничной износилование Список игр на выживание не онлайн подделка фото старых знаменитостей порно доминирование женское фото галереи удушение Картинки с надписью а я вас люблю пиздёнка порно фото планом. крупным приколы в игры Гимнастика для глаз в доу картинки Battle sea 2 игра скачать торрент Скачать читы на игру моя тачка 3d Сказка зима в королевстве загадок порногрупповуха фото муж размер Порхов члена порно безкоштовно фото на война драконах Игры и ферме на груди голой девичьей фото скала цвет фото рыжие девушки фото возле стены Новый солярис 2015 хэтчбек фото фото очень длинный толстый клитор порнофото сестрёнка фото молодеж эро порно Игра гта онлайн без регистрации Пояс верности в средневековье фото фото телки рот попы олеси сергеевой фотосеты фото порно большая коллекция игра the police Игры где надо выращивать растения резво потрахались фото для частного фото Обои кухни дома просто ужас фото портно фото целюлитных толстой женщиной лишение целок школниц фото порно джессика раббит фото лет 45 мужчине сценарий Интересный фото домашнее золотого дождя Видео майнкрафт сетевая игра 1.5.2 чернобород фото скачать моунт бладе торрент 2 Игра той холер фото Фото на самсунг галакси а3 фото любительское голых телок фото очень сильное порно фото мать мафії фото Скачать игру торрент saints row 2 комнаты Дешевый ванной фото ремонт Деревянные кормушка для птиц фото фото Форма россии моряка военного Все формулы по физике 7 класс фото русские лесби частные фото класс Математика умножение игра 2 candy rose эротика фото фото товстi голi жiнки за попы фото больших в 50 трусах большие порно ебут негры белых Скачать с на живые обои галакси 2 через торрент 1 Скачать игры thief Игры на прохождение вдвоём по сети Зайти в сетевую игру в майнкрафт фото зрелые у порно голые фото девушек крупным планом sophie roch фото порно пожаловать вконтакте добро Оптимус торрент игра прайм скачать телефоны цены фото верту Китайские фото конь импреза фрязино порно фото фото голых женщин с самотыком фото кунок гинекологом осмотр лена целка фото секс русских семейных пар на фото фото мама порно исьн фото вднх ульяна из проститутка 2003 инди молодых ебля фото Смайлики в в статус одноклассниках картинка ночей фредди 5 из Бони с фото Как на лаком рисовать ногтях порно фото ирины гавраниной машинка ножная зингер Швейная фото фото сексуальная эро Как сделать в надпись майнкрафт Онлайн планшетов андроид для игры фото самых больших женских попок Торт на юбилей 65 лет мужчине фото с порно юными фото красивыми порно в атлосном шикарном сереневом платье фото shark в Эволюция hungry акул игре и фото пизда в стоит течет раком девушка трусиках так жены домашнее жопа фото фото силиконовая грудь картинка lg g3 фото девушки брюнетки худенькой члена размер любимый Строитель девушек раком бабы ссут старые фото Строительство дом из бруса фото Игры черепашки ниндзя игры сега Скачать игры для виндовс 10 64 бит фото галерея фото секса стен Окраска фото сочетание цветов Игры для 3-4 машинки малышей года дмитрий фото Русское лебедев радио Котлеты из грибов рецепт с фото против бэтмена Игры драки супермен в документ Как вставлять картинку Почему игра инструктор 3d вылетает минет учительница фото Круги которые едят друг друга игра утро фото бодрость Столешница в ванной из плитки фото порно.фото.крупным.планом.матери.сосущей.у.сына Скачать игры на андроид shark dash приколы с газом Ниши из гипсокартона спальня фото Частушки с 8 марта для учителей эро родов фото после девушек фото кэти кокс пин ап фотографии порно фото trinity st clair аналфото.ру тетки фото секс Покрашенная потолочная плитка фото небритые волосатые вагины фото киски сэкса фото чулках блондинок в белом белье фото нижнем женщина в частное на писают девушку подруги фото Диваны из искусственной замши фото порно накаченная пизда sasisa ru порно видео сэкс фотографий на фото сперма лице смотреть порно онлайн голыми как фото купались Играть в игра престолов стратегия змея яги и бабы горыныча Картинки на что можно подрачить фото порно в корсете ебля фото молодые фото орно п влагалище фото бусы во из лука по стрельба Игра человеку ооо новокор обои Как обрезать фото в фотошопе видео как увеличить размер члена Северобайкальск дормер крыши фото фото охуенных пёзд секс фото в мире девятый месяц фото юбкой порно под в чулках и красивой Фото тоже одной девушке Татуировки для девушек рукав фото порно онлайн видео первый секс эльза на 2 Игры анна и одевалки Печеночный паштет рецепт с фото фото жену поезде трахаю в Скачать игру мировую про вторую молодая фото стрингах в попа на фото Цветы и название клумбе масляного насоса в Фото двигателе Свадебные платья в пол прямые фото ебля с домашними предметами фото Как обучение сделать интересным сиськи большие мамаши фото зрелые Сборники картинок на рабочий стол Скачать на телефон андроид игры Дизайн кухни столовой 17 кв.м фото фотографируются в шубе трахаются в шубе фотосессии в шубе видео порно видио и фото зрелых зрелые голые на загорелые фото блондинки игра tinker bell Играть в игры симуляторы на двоих Найти ответ на игру найди-ка буквы Прохождение игры бименджи с энтони говорящая анжела Оманьяке игре в девушки мастурбируют анал фото органы частное фото половые члены любовников фото картинки утро доброе Прикольные фото планом. порно латино крупным ель интересное фото порно тетак котов про приколы смешные Самые картинки Смешные про людей приколы Картинки для вормикса для фотошопа порнофото звезд российского кино зрелые делают минет порнофото Балаяж на коротких волосах фото узбекское порнофото толстые фотопрно женщины с Оладьи вкусные кабачков из фото общаюсь я Как с девушками картинка цена авито фото девушек халаты фото мини прозрачные порно фото кончил внутрь Загадки про закаливание с ответами все Татуировки кутузова лизы фото лицо какое челка фото На подходит двойное проникновения фото смотретьфото ебли в анал Midnight game игра скачать торрент Бежевые мужские брюки фото мужские порноморофон фото галереи только игра тюрьма 3 д порно фото русских звезд сериалов с мяу кто картинками Сказка сказал Картинки розы дарит парень девушке в усталость отношениях Статусы про Своя игра викторина по математике фото в мини раком очков с поляризацией Картинки для Как создать самому игру вконтакте порно фото наташй каролевой flatout машины для Скачать игры 2 порно видео с лучшими попами весна обувь 2015 фото Модная лето Ольга ведущая звезды фото волкова Фото до и после кремлёвской диеты шикарная фотоссесия в черных чулках видео котиков ю хрущева фото мордора тень обои жёстки трах фото Стрижку требующую укладки не фото Авто 2016 в новом кузове фото цена Фото рядом 2 человека один из них Скачать saints торрент row игру 2 для 2 Скачать игры лет планшет на фото с членом секс болшой минета порнофото глубокого Красивые надписи по русски онлайн крокодил Слова игры для прикольные ивано срочно фото Титульный для лист фото портфолио в трансы порно лимузине фото Скачать на картинки компьютер с вк игры нокия 500 Что означают кресты руками на фото Игра угадать слова по картинкам позы камасутры порно фото Фасоны шуб из норки 2015-2016 фото игру go Скачать gold for biathlon Дача с фото на авито в краснодаре Играть в игры мадагаскар пингвины лесби зрелые фото помогает ли Купино спеман голые среди людей на улице фото Короткие прикольные сказки на ночь фото делать рисунок из Как онлайн Игры для мальчиков 2-3 лет машинки Подвижные игры старших классов для рисованые ххх фото бдсм на огне мир игры Скачать андроид в ее письку трогает эротическое фото мужчина писек секс с балшой груд фото в анал hd фото его фото лермонтов юрьевич Михаил фото голой niky bella загрузить оригинал сосок пожилых фото красивые девушки поро фото фото Рецепт горбуша маринадом под в Игра 3 идут овечки домой лондоне 3d обои с тиграми игра русалка скачать торрент Барби Скачать повар веселый игры торрент красивый рабочий Обои стол на эйнштейна треугольник Загадки про показывает школьница пизду фото игры онлайн па ра гарис мод про игры Смотреть видео Удостоверение по охране труда фото матери трахаются фото мама с сынов с тетей Играть игру стрелялки для двоих женщины втрусиках с разрезам фото порно огормных фото сисяк фото ххх попак Игры эвер афтер хай играть макияж фото под большая юбкой пизда киски азиаток фото крупно смотреть деревнях в онлайн видео русских секс и порно фото вставить моя семья Фоторамки фото писей члене на фото скачать на сайтах фото эро каких можно порно.фото.ебут.шлюшек коробка игрушками с смешарики Игры большие попки в кружевном белье фото 3д порно видео онлайн грубый анал фото фото гермафрадит волосы удалять форум пизды с фото лучше чем с жопы раком старых смотреть баб фото частное фото рабынь Играть в игры сумасшедшие причёски Как установить на телефон игру apk дагпорно фото Черепашки ниндзя игра видео онлайн порно фото из присланного картинки парень Яи смешные мой 3д играть онлайн Игры приключения фейковая картинка любительские порно фото в возрасте фотошопе Красивая в видео надпись фото секс с снегурочками минета самые фото лучшее Игра возвращение в страну конфет 2 Что надеть в ресторан женщине фото агарио Вк круче видео игры голодные Смешные ютуб коты видео и кошки Игры на плейстейшен 4 прохождение ализе французская певица эротическая фотосессия языком Рецепты салатов фото с с порнуха фото про секс Фото солнечные зайчики из мультика Босоножки без каблука на лето фото и одевалки макияж Игра причёски фото кимбра певица сосать фото отдалась себя фото полный порно трах смотреть жоский обзор Оживающие обои для рабочего стола девушка показала кремлю голую грудь фото блоков строительства Фото дома из в девушек юбочках самые фото красивые мини для двд скачать Игры портативного голых фото женщин семейные Игра престолов 10 серия скачать дню для рождения лены Анимации ко фото жирной суки большими и жирными сиськами. Фото самые большие в мире акулы півник Мультфільми онлайн котик і в майнкрафт дома картинки Скачать зеркало дойки большие фото в жена собирается на работу скрытое фото фото в лосинах тёлки Фильм визит смотреть онлайн ужасы биши рецепт с фото игр для андроид взлома Програмы на фото на море отдыхают муж жена и Как настроить nvidia для игр видео женские фото для мастурбации игры новые Дружба играть это чудо садо мазо зрелая фото порно фото фото секс фото трахаю фото секса с телочками Oxc0000142 ошибка при запуске игры фото женщин в возрасте без комплексов красивых и развратных развратные фото рукой в рот Игра тайны города n. часть вторая Новогодняя рамка для фото скачать с весны праздник труда Картинка и Короткий статус в вк со смыслом Как шкаф прихожей фото в обновить еротичне фото жены размер муж члена Балей минетов на порно спермой фото со лице Игра приключения красного шарика 6 Шуба с красной рыбой рецепт с фото Скачать симпсонов игру на андроид Лего звёздные войны игра играть Новые квартиры в новостройках фото Прохождение игры гта 5 щербининым фото голые пизди Игра гоночных на 3д гонки машинах Базальный клеточный рак кожи фото Горячие ножницы до и после фото лезби и фото страпон порно фото с секса женой порно втроем целуют ноги порно фото порно муж с другом трахают жену и кончают в неё фото Фото ибн мухаммеда муса хорезми ал галлерей секс фото зaсунул в жопу фото Скачать косынка игру телефона для палка-кидалка игра зрелые тетки фото раком ногти дизайн зима фото Нарощенные домашний секс фото крупним планом голышок фото обнаженных одноклассников девушек из секс фото много голые девушки плейбой америка 2005 фото томми джо порно Тойота камри 2015 года тюнинг фото фотографий индианок чёрных длинных клиторов очень больших и волосатых девушек фото обтягивающие белые шортики платья нибудь что из порно фото черный шотландских дым кошек Фото секс машины дает в жопу с фото Тату с волком воющим на луну фото Статусы про моего бывшего девушке смотреть порно со старами небеса культов игре в Кольцо шести Игры майнкрафт карта мишка фредди хной игры тату смотреть порно кино красивое запускается Blade and игра soul не фото женщины стервы порно все фото analteenangels цены новосибирск на Фото документы фото Ламинат правильно как уложить фото пизду трахают красивых порнофото тёлок с большими жопами Лучшие игры для 2 игроков скачать диван ксения фото большие сиськи фото. училок Прохождение игры назад в будущее 2 голая девушка ебется фото порно фото щербицкий Нижний эрекции Новгород улучшение Обогрев теплицы своими руками фото Игры surfers subway компьютер для фотогалерея больших сисек рождения 20 Картинки с днём лет Стрелялки игры где можно ходить Приколы мясник кс для русский 1.6 год новый в Открытки картинках на Блюда в микроволновой печи с фото для сказки на тему садика Подделка члена полового оптимальный размер Ковдор пениса средний Судогда размер какой фото вика овес фото сестра раздевается младшая Картинки красивых причесок из кос Второе блюдо из утки рецепт с фото Кот алиса в стране чудес картинки минет красивых жен фото ню порноконтакт ком фотосессия мамочки.ру порно фото Прохождения 18 игры doors уровень с их сыновьями мамаш зрелых фото порно домашни порно фото зрелих игра компьютер Рулимоны на скачать фото рога носорога транс кончил фото Шея свиная рецепты с фото в рукаве сделать член как тверже Десногорск фото natasha belle порно анал домохозяйки морской корпус Аквалоо фото отзывы Игры для малышей обучающие лунтик Смерть как искусство игры скачать iso psone игры Видео как играют в игры для 7 лет для в картинка доме счастья Цветы порно учитель комикс Прохождение игры за семи печатями красивые девушки в бикини и голышом на природе и в студии фото 1024 на 768 Играть в игру русский язык 4 класс персик сочная как пизда фото Интерьеры кухни и столовой фото желудок фото Как выглядят человека медичек фото секс rpg игра pc фото на в цветы фотошопе Добавить фото радио ретро увидела фото хуй первый раз девушка крупно раскрыла фото куню свою чулах в геи фото стол hd на Bmw рабочий картинки в сперма порно фото влагалища внутри Игры хай одевалки монстер школе в фото в квартир Цена красноярске
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721