Теорія та практика фінансової стійкості страховика

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено сутнісний підхід до визначення категорії «фінансова стійкість» та визначено напрямки забезпечення фінансової стійкості страховика

Ключові слова: фінансова стійкість, платоспроможність, страхова компанія, забезпечення фінансової стійкості.

 The аrticle deаls with the аpproаch to the definition of “finаnciаl stаbility” аnd defines directions of ensuring finаnciаl stаbility of the insurer.

Key words: finаnciаl stаbility, solvency, insurаnce compаny, finаnciаl stаbility ensuring.

Постановка проблеми. Фінансова стійкість страхових компаній є основною умовою, за допомогою якої інститут страхування може повноцінно виконувати свою багатопланову роль у процесі суспільного відтворення. Оскільки, кошти які залучаються у цей сектор є коштами переважно приватних та корпоративних клієнтів, то вагомим фактором вкладення цих ресурсів є фінансова стійкість страхової компанії, а саме методи та механізми її забезпечення, підтримки та постійного моніторингу задля формування надійного інвестиційного іміджу, гарантування безпеки коштів та контроль за ефективним їх використанням та інвестуванням.

Проте результати проведених досліджень не можуть повною мірою задовольнити потреби теорії і практики забезпечення фінансової стійкості страховика. Аналіз напрацювань у цій сфері дає змогу зробити висновок про те, що дослідження концентруються переважно на окремих напрямах фінансової діяльності страхових компаній, в той час як належний синтез даних, отриманих внаслідок цих досліджень, системно не здійснюється. Залишається невпорядкованим понятійний апарат, потребує доопрацювання та систематизації визначення зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на фінансову стійкість страховиків, недостатньо опрацьовані та вимагають додаткового дослідження методологічні підходи до забезпечення фінансової стійкості страхових компаній.

Висока значимість розробки концептуальних підходів до забезпечення фінансової стійкості страхової компанії, необхідність обґрунтування шляхів удосконалення методів оцінки фінансової стійкості та механізмів забезпечення фінансово стійкого функціонування страховиків визначили напрям дослідження. До того ж в умовах постійно змінюваного макросередовища, особливо в періоди економічних криз, проблема забезпечення фінансової стійкості страхових компаній ще більш актуалізується. Отже, проблематика забезпечення фінансової стійкості страховика, відсутність методології  її оцінки та недостатня ефективність механізмів її забезпечення визначають актуальність дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні основи фінансової стійкості страховика та умови забезпечення цього параметру їх діяльності розглядали у своїх працях багато вітчизняних і зарубіжних науковців, зокрема даній проблематиці присвячені роботи наступних авторів: Александрова М. М., Базилевич В. Д., Барановський О. І., Бойко А. О., Внукова Н. М., Заруба О. Д., Кириллова Н., Кнейслер О. В., Кудрявцев А. А., Орланюк-Малицька Л. А., Осадець С. С., Рейтман Л. І., Шірінян Л. В. та інші дослідники.

Потрібно зазначити, що теоретичні основи визначення поняття «фінансова стійкість страхової компанії» розглянута недостатньо і тому, що у вітчизняній економічній літературі ми спостерігаємо використання понять «фінансова стійкість», «фінансова надійність» та «платоспроможність», і все частіше  відбувається їх заміна або ж ототожнення. Серед дослідників сфери страхування досі ведуться суперечки щодо відмінності або подібності категорій «платоспроможність» і «фінансова стійкість».

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні напрямків забезпечення фінансової стійкості страхової компанії на основі вивчення теоретичних та практичних аспектів обраної проблематики.

Виклад основного матеріалу. Більшість науковців у своїх дослідженнях виокремлюють два підходи до розкриття сутності поняття «фінансова стійкість страховика». Згідно з першим підходом, поняття фінансової стійкості фактично ототожнюється з платоспроможністю та зосереджене на здатності виконання страховиком, взятих на себе страхових зобов’язань. З погляду другого підходу, в основі фінансової стійкості лежить ознака якісної характеристики здатності страховика мобілізувати фінансові ресурси для виконання своїх функцій на страховому ринку [1].

У методиці визначення рейтингу надійності страхових компаній російського агентства «Эксперт Ра» під платоспроможністю страхової компанії розглядається її здатність виконати страхові зобов’язання перед клієнтами, виходячи з наявних у неї активів із використанням додаткових засобів перестраховиків при розрахунках за ризиками, переданими у перестрахування. Тим часом, фінансова стійкість страховика визначається як його здатність зберігати рівень платоспроможності протягом певного відрізку часу при можливих несприятливих зовнішніх і внутрішніх впливах на фінансові потоки страхової компанії [3].

Багато українських і російських науковців взагалі не використовують категорії «фінансова стійкість», а лише говорять саме про фінансову надійність страхової компанії. Так, російські науковці Є. Іноземцева і М. Щукіна під надійністю страховика мають на увазі його здатність виконати поточні зобов’язання; ця надійність проявляється у вигляді відповідності власних коштів, що перебувають у розпорядженні компанії, її зобов’язанням [8, c.175].

Найбільш вдалим визначенням фінансової стійкості страхової компанії, що розкриває суть поняття, є визначення Л. О. Орланюк-Малицької, в якому сказано, що фінансова стійкість страхової компанії – це такий стан фінансових ресурсів страхової компанії, який забезпечує платоспроможність і подальший розвиток організації в умовах ризику, пов’язаного із страховим захистом суб’єктів ринку [4, c.33].

Зважаючи на характерні особливості діяльності страхових компаній розрізняють два види їх фінансової стійкості, як і дві сторони з яких її можна оцінити, а саме:

–     фінансова стійкість страхової компанії як юридичної особи, що займається господарською діяльністю з надання послуг;

–     фінансова стійкість страхової компанії за вимогами, що ставляться до страхових компаній як до суб’єктів фінансового ринку.

Фінансова стійкість страхової компанії як юридичної особи полягає у ефективному співвідношенні власного і позикового капіталу у структурі фінансових ресурсів страхової компанії, що здатне забезпечити необхідний рівень платоспроможності і ліквідності.

Фінансова стійкість страхової компанії за вимогами, що ставляться до страхових компаній як до суб’єктів фінансового ринку полягає у створенні такої структури фінансових ресурсів страхової компанії, яка б забезпечила формування відповідного співвідношення нормативного і фактичного запасів платоспроможності, необхідних резервів, статутного капіталу та слідування іншим вимогам законодавства, що ставляться до цього виду фінансової діяльності.

Аналіз фінансової стійкості страхової компанії, як суб’єкта господарювання здійснюється з допомогою абсолютних та відносних показників фінансової стійкості, а оцінка фінансової стійкості страхової компанії як суб’єкта фінансового ринку здійснюється на основі дотримання належного фактичного рівня статутного капіталу та запасу платоспроможності страховика. [2, c.209].

На фінансову стійкість страхової компанії впливає ряд факторів, різних як за характером, так і за ступенем впливу. Так, до факторів, які впливають на фінансову стійкість страхової компанії як суб’єкта господарювання можна віднести: склад і структура витрат, стратегія компанії щодо витрат; інфляція, час, тривалість звітного періоду; маркетингова політика і менеджмент страхової компанії;кон’юнктура ринку [7].

Чинники фінансової стійкості страхової компанії як суб’єкта ринку фінансових послуг можна об’єднати наступним чином:

– політика щодо централізованих страхових резервних фондів;

-формування суми фактичного запасу платоспроможності;

-формування нормативного запасу платоспроможності;

-державний нагляд у сфері страхування [6, c.305].

Якщо розглядати джерела формування фінансової стійкості страхової компанії як суб’єкта господарювання, то варто виділити такі:

–     обсяг власного капіталу в таких статтях як статутний капітал, резервний капітал, обсяг нерозподіленого прибутку, додатково вкладений капітал;

–     обсяг залученого капітал, а саме обсяг залучених довгострокових та поточних зобов’язань;

–     загальна величина прибутку компанії, який формує нерозподілений прибуток;

–     обсяг необоротних активів, що впливає на ліквідність та фінансову стійкість страховика;

–     обсяг запасів, що характеризує значну частину обсягу оборотного капіталу, які першочергово потребують фінансування;

–     загальний обсяг валюти балансу, тобто загальний обсяг фінансових ресурсів організації, що характеризує величину самого страховика і обсяг коштів який обертається [5, c.140].

Забезпечення фінансової стійкості страхової компанії за наявними двома видами було досліджено на основі даних п’яти страхових компаній, які є лідерами на ринку страхування життя, зокрема: ПрАТ «Аліко Україна», ПрАТ «СК «Граве Україна», ПрАТ «СК «ТАС», ПрАТ «Фідем Лайф», ПрАТ «СК «ПЗУ Україна страхування життя».

Згідно даних абсолютних показників фінансової стійкості, кризовий тип фінансової стійкості мали ті компанії, в яких позиковий капітал значно перевищував власний капітал у період 2009-2011 рр., про що свідчили і значення показників фінансової стійкості відповідних страхових компаній, а саме СК «Аліко Україна», СК «Граве Україна», СК «ТАС» та СК «ПЗУ страхування життя у 2011 році. Ця тенденція була спричинена наявним обсягом сформованих страхових резервів та віднесення їх, при обрахунку абсолютних показників фінансової стійкості страхових компаній, до обсягу зобов’язань. Відносні показники фінансової стійкості, обраховані для досліджуваних компаній за 2009-2011 рр., підтвердили тенденцію що була проілюстрована абсолютними показниками фінансової стійкості, і додатково ідентифікували недостатню ефективність використання фінансових ресурсів досліджуваних страхових компаній з абсолютною фінансовою стійкістю.

При аналізі фінансової стійкості ПрАТ «Аліко Україна», ПрАТ «СК «Граве Україна», ПрАТ «СК «ТАС», ПрАТ «Фідем Лайф», ПрАТ «СК «ПЗУ Україна страхування життя» за 2009-2011 рр. як суб’єктів ринку фінансових послуг зі сторони відповідності забезпечення фінансової страхових компаній встановленим нормам можна зробити висновок, що всі досліджувані страхові компанії чітко слідували встановленим нормам фінансової стійкості, про що свідчили показники нормативного і фактичного запасів платоспроможності та обсягу статутного капіталу і сформованих страхових резервів, та значно перевищували мінімально встановлений рівень, що є позитивним аспектом. Проте, була виявлена тенденція до зменшення абсолютного обсягу фактичного запасу платоспроможності у 2011 році, і як результат різниці між фактичним та нормативним запасом платоспроможності досліджуваних компаній зі страхування життя.

Для підвищення фактичного запасу платоспроможності страховика та маржі між фактичним і нормативним запасом платоспроможності варто застосувати наступні заходи:

-при розрахунку фактичного запасу платоспроможності враховується обсяг довгострокових та поточних зобов’язань, які здатні зменшувати цей запас, а тому варто буде змінити структуру джерел формування активів у частині збільшення власного капіталу та забезпечення майбутніх витрат і платежів. Це врахування дасть змогу значно зменшити використання поточних та довгострокових зобов’язань для фінансування активів;

-збільшення обсягів страхових резервів, використання яких зможе збільшити нерозподілений прибуток і ліквідувати непокриті збитки;

-у структурі активів варто перерозподілити кошти із статті «грошові кошти та їх еквіваленти» на статтю «довгострокові фінансові інвестиції» та «поточні фінансові інвестиції».

Висновки. Отже, фінансова стійкість страхової компанії – це такий стан організації  її грошових потоків (вхідних і вихідних), при якому страхова компанія здатна своєчасно та в повному обсязі виконувати свої зобов’язання   (не   тільки поточні, але  й ті, що виникають за негативного впливу як зовнішніх, так і внутрішніх  чинників) відносно всіх суб’єктів ринку протягом визначеного часу за рахунок  залучених  і  власних ресурсів,забезпечувати відновлення своїх фінансових показників за будь-якого несприятливого впливу до бажаного і/або оптимального рівня, адаптуватися  до постійного змінюваного економічного середовища, використовувати нові обставини, властивості та відносини для цілеспрямованого і динамічного розвитку страховика на основі зростання прибутку й капіталу в даний час і в прогнозованій перспективі

Забезпечення фінансової стійкості страховими компаніями уможливлює повноцінне виконання інститутом страхування своєї багатопланової ролі у процесі суспільного відтворення та успішне залучення страховиками інвестицій на міжнародних ринках капіталу для розширення та модернізації власного бізнесу. Забезпечення фінансової стійкості страховика, як суб’єкта господарювання, полягає у забезпеченні правильного та ефективного співвідношення власного і позикового капіталу для забезпечення фінансової стійкості.

Підвищення фактичного запасу платоспроможності компаній зі страхування життя, зокрема СК «Аліко Україна», СК «Граве Україна», СК «ТАС», СК «Фідем Лайф» та СК «ПЗУ страхування життя» можливе як із зовнішньої, так і внутрішньої сторони діяльності. Що до внутрішньої сторони, то це стосується насамперед зміни структури формування капіталу, шляхом збільшення обсягу власних ресурсів та страхових резервів компанії. Зовнішня сторона являє собою вдосконалення державного регулювання стосовно коригування методики визначення як нормативного, так і фактичного запасу платоспроможності страховиків.

Аналіз забезпечення фінансової стійкості страхових компаній як суб’єктів господарювання виявив, що основною уніфікованою проблемою є визначення та впровадження ефективної структури капіталу. Вирішенням даної проблеми може стати запровадження рекомендацій щодо зберігання співвідношення капіталу в рамках рівності власного та позикового капіталу.

Література:

  1. Бойко А. О. Теоретичні основи та практичний досвід забезпечення фінансової стійкості страхової компанії [Електронний ресурс] / А. О. Бойко // «Економічні науки». – 2010. – №7. – Режим доступу: www.nbuv.gоv. Uа/pоrtаl/sос_gum/еn_оіf/2010_7_4/4.pdf
  2. Добош Н. Оцінка фінансової стійкості страховика / Н. Добош // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – №19. – С. 207 – 212.
  3. Електронна версія (Рі)-Рейтингу фінансової стійкості страхових компаній [Електронний ресурс]. – 2011. – С. 2 – Режим доступу: http://еxpеrt-rаtіng.соm/dаtа/uplоаd/PІ-rаtіngs/Pі-rаtіng_оf_Іns-2011.pdf.
  4. Орланюк-Малицкая Л. А. О понятиях и факторах финансовой устойчивости страховых компаний  / Л. А. Орланюк-Малицкая // Вестник финансовой академии. – 1998. – № 1. – С. 33.
  5. Плиса В. Й. Управління фінансовою стійкістю страховика / В. Й. Плиса // Фінанси України. – 2001. – № 9. – C. 136–143.
  6. Сисоєва Л. В. Аналіз фінансових ресурсів та достатності власного капіталу, як рівень фінансової надійності страховика / Л. В. Сисоєва // Економічний простір. – 2010. – №43. – С. 301-312.
  7. Ткаченко Н.В. Взаємозв’язок факторів і показників фінансової стійкості страховика [Електронний ресурс] / Н. В. Ткаченко // Фінанси України. – Режим доступу:http://dspасе.uаbs.еdu.uа/bіtstrеаm/123456789/4858/1/47_2010.pdf
  8. Шірінян Л. В. Фінансова надійність і фінансова стійкість страховиків / Л. В. Шірінян // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 9(75). – С. 173-178.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

custom essay is meister help asylum 2 batman assignment dissertation order doctoral helsinki assistance dissertation university writing service academic essay terrorism paper research on work too need my do home i online do homework australia my admissions statement help personal essay college vs called dating mfc not pretranslatemessage term writing best paper service writing helper assignment malaysia Gold online Pomona reviews Viagra Gold Viagra - buy online michigan university state essay application service pa allentown writing resume three basic in essay the the parts order an are of eating disorder to essay introduction essay writing admission custom essay i with my need now help homework resume writing services mn bloomington statement school for examples personal application medical essay english help regents homework helpers reports ontario unit sample plan help an essay writing introduction my different in to write fonts how name program help jet essay help 1 photography with institute assignment writer craigslist research paper statistics thesis essay pablo picasso sale essays research for writing college books application essay best service texting driving while essay persuasive from lumigan canada 400mg drop college essay help writing admission help public homework library riverside my computer do science homework essay24 dissertation corriger comment the put fragments correct essay order the of in the phd dissertation help search writing of essay coursework gcse life happiest 2004 the statistics day my coupon essay help my code dissertation design dress need essay writing help argumentative the phoenix report harry of and potter order book of the vantin where to buy no needed prescription shows 2012 dating reality nfl new homework live online help my for wikipedia me essay write paper write i wanna my don't request medical for cover letter records uk thesis management conflict essay help dissertation industrielle la sur revolution histoire with autism abilify children using on disorders mental essay homework statistics my do essay uc prompts application weather faqs help homework and letter sample medical assistant cover for consultation dissertation service customer yahoo a day sit ups 500 dating dating dei yahoo oceanic espansione fondali professional help resume hire essay me editing dissertation service review thesis help reddit help phd dissertation proposal assignment my biology do dissertation my do what i on can 6003 forum services dissertation writing athlete vs dating professional advise advice admissions essay my write math masters thesis rewrite nursing my paper buy online furacin sell Famvir mg dosage Famvir 40 shipping Gresham free - outline my college buy custom subheadings example review clk literature chinua essays achebe written phd to write how for cover letters sales handles with cheap bags paper homework complete my someone to essay othello help rubric paper writing research college help best sites homework term sale papers for pre-written my paper write math buy term a paper now essay introduction college help analysis school an examples critical public private article vs of essay essay school t202kw dating policy papers writing writing buy good for resume essay application help college online need de achat au abilify dissertation bad advisors for letter staff sales application cycrin uk buy sample resume medical records for clerk for paper buy to invitations admission essay graduate help good paper where i college a can arguementive buy research eating write paper disorders lutron homeworks qs buy help shark homework gummy studies homework social helpers help homework sites for geogrophy assignment help expert reviews a essay critical write best writing dissertation quickly help with need objective resume dissertation philo aide service resume australia writing melbourne index sample papers 49396 term sydney criteria writing selection services cheaper paper toilet tissues than disorder essays psychological professional resume writing services xenia us editing admission services essay i will write do how my uk online art paper medicine personal statement service writing services best professional resume calgary homework geometry help Strattera Falls online can no Sioux cheap uk i order script buy - Strattera how reviews essay argumentative conclusion for essay service professional history ap essays us help economics homework with managerial best writing professional services resume chicago case psychological different of disorders studies quantitative help for methods business homework jishka help homework writing companies reviews dissertation speech help impediment with papers original buy holt homework and rinehart online winston help book reports homework help service thesis learning 2015 dating top sites for online free philosophy buy paper paper online india cardstock write master proposal thesis dissertation methods research writing good dissertation a to a introduction how for write canadian homework government help writing essay houston service competition brand essay website custom writing bibliography no author alphabetical order admission essay college intro to application in steps 10 buy college essay service article writing reviews best writing software paper research school in prayer essay lisinopril prescription without prices buy lowest cheapest papers criteria for research informatics medical quality resume cover letters help in homework literature help are pent brandon and brooke dating hyland my do on i what assignment should timetable dissertation homework pima help assistance doctoral dissertation unpublished writing quality custom high service essay help introduction an to essay suny essay college purchase writing best services kpop choding idols dating writing proposal services japan dating online streets drift homework algebra answers help 1 writing united in essay companies states the on priorities essay dissertation writing help english social service essay and in students good where buy i can essay in academic us companies writing coursework cheap word problems math homework help for resume medical templates admissions school sale for report book homework arithmetic help write for free papers online paper custom canada are essay what morals review literature for sale identity dissociative case studies disorder help gatsby essay great honorary doctorate for sale speech order example topical silhouette targets paper sale for Uroxatral Chicago online discounts - Uroxatral chicago essay style written in program free essay writer essay writing best company uk best writing services thesis college editing writing paper services
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721