Теоретико-методологочні засади дослідження мови текстів острозьких та уніатських полемістів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджуються основні складові церковно-політичної полеміки, що знайшли відображення в полемічних текстах кінця XVI – першої половини XVII століття. Розкриваються основні мотиви створення таких творів та їх значення у церковно-політичному житті.

The article examines the main components Church and political polemic, as reflected in the polemical texts end of XVI – the first half of the XVII century. The basic reasons of creating such works and their value in church and politics life.

Постановка проблеми. Релігійно-конфесійна боротьба кінця XVI століття «належить до найцікавіших та найславніших сторінок української культурної історії» [9, c. 26], адже виразно презентувала конфлікт православного ортодоксального традиціоналізму та католицького культурно-освітнього новаторства з рисами радикалізму. Перевага належала Західній (Католицькій) Церкві, адже суспільно-політичні реалії епохи «українського бароко» переконували в незадовільності становища православ’я на теренах Речі Посполитої. Потреба у кардинальному реформуванні церковно-релігійної сфери, в свою чергу активізувала розвиток українсько-білоруської полемічної літератури. Саме полемічна писемність кінця XVI – першої половини XVII століття, не зважаючи на критичну оцінку деяких дослідників за стилістичний примітивізм, повторюваність та односторонність в аргументації [4, с. 98], стала своєрідною платформою для формування національно-релігійної свідомості та виховання патріотичних почуттів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми розгляду полемічної літератури та полемічного дискурсу широко висвітлюються у працях зарубіжних авторів та вітчизняних дослідників. В російській та українській науці феномени полеміки стали досить популярним предметом уваги та дослідження. Кожен відомий науковець у галузі історіографії та літературознавства розглядає дану тему у своїй науковій діяльності. Я. Головацький, подає відомості про рукописні слов’янські і руські полемічні книги. Я. Запаско, А. Зернова, досліджують причини виникнення книгодрукування у Росії та Україні, подають каталог стародруків, виданих на Україні; І. Огієнко та Н. Поплавська – досліджують історію українського друкарства та українсько-публіцистичну прозу кінця XVI – початку XVII століття.

С. Бабич, Я. Бондарчук, П. Кралюк, І. Пасічник, Г. Охріменко, Л. Квасюк розглядають діяльність відомих острозьких діячів-просвітителів, що мали великий вплив на розвиток та зародження друкарства: Г. Смотрицького, І. Вишенського, М. Смотрицького. М. Ковальський, М. Мицько проаналізували діяльність Острозької слов’яно-греко-латинської академії, визначні твори видані друкарнею при навчальному закладі. Я. Запаско, Я. Ісаєвич вивчають мистецьку спадщину Івана Федорова, а також інші пам’ятки книжкового мистецтва. Ними було видано каталог стародруків, що були видані на Україні у період з 1574 по 1700 роки.

Мета статті. Розкрити основні теоретичні та методологічні положення щодо засад дослідження мови текстів острозьких та уніатських полемістів, а також охарактеризувати основні етапи створення текстів полемічного дискурсу. На основі досвіду написання полемічної літератури як православними так і уніатами потрібно розкрити суть полемічного тексту та полемічного дискурсу. Розв’язання зазначеної проблеми матиме позитивний ефект в процесі подальшого дослідження визначеної проблематики, а також дозволить визначити основні методи створення та написання полемічних творів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Наприкінці XVI ст. на Україні бурхливо розвивався новий тип письменства – полемічна література. Українські полемісти вступали в ідеологічний бій з католицькою церквою, наступ якої на український народ, його релігію, права й мову особливо посилився після Люблінської унії 1569 р., а в часи підготовки і запровадження церковної Брестської унії 1596 р. досяг кульмінації.

Серед визначальних ознак української полемічної літератури є, насамперед, те, що найвагоміший внесок полемічного письменства у філософську думку України складають його здобутки у галузі суспільно-політичної, національно-релігійної та етичної проблематики. Розвиваючи гуманістичні ідеї, письменники-полемісти захищали український народ, його права і свободи, що мало значний вплив на формування національно-релігійної свідомості, сприяло вихованню патріотичних почуттів.

Значний вплив полемічної літератури на формування національно-релігійної свідомості, ставить її на одне з визначних місць в загальному процесі боротьби українського народу за національну і релігійну незалежність. Протягом останньої чверті XVI – першої половини XVII ст. було створено ряд різних за жанрами літературних пам’яток антикатолицької спрямованості: відкритих листів, послань, памфлетів, богословських трактатів, документальних матеріалів. Для кращого розуміння та схилення аудиторію до прийнятті певної точки зору, полемісти, при написанні своїх творів, досить часто використовували основні прийми інформаційно-психологічного впливу та маніпуляції.

У сучасній літературі [1, с. 43], під інформаційно-психологічним впливом розуміють прихований цілеспрямований вплив на суспільну психологію, на свідомість та інстинкти людини; приховане управління людьми зі спритністю та зневажливим підтекстом. Інформаційно-психологічний вплив з давніх-давен використовувався для залякування, обману, підкупу, загрози і шантажу противника, для впливу на його поведінку.

Інформаційно-психологічний вплив (часто його ще називають інформаційно-пропагандистським, ідеологічним) – це вплив словом, інформацією [2, с. 83]. Психологічний вплив такого виду ставить своєю основною метою формування певних ідеологічних (соціальних) ідей, поглядів, подань, переконань, одночасно воно викликає в людей позитивні або негативні емоції, почуття й навіть бурхливі масові реакції.

Базовими методами психологічного впливу є переконання і навіювання. Переконання звернене, насамперед, до власного критичного сприйняття дійсності і має власні алгоритми впливу [8, с. 56]:

1) логіка переконання повинна бути доступною інтелекту об’єкта впливу;

2) переконання необхідно здійснювати, спираючи на факти, відомі об’єкту;

3) переконуюча інформація повинна містити узагальнюючі пропозиції;

4) переконання повинне містити логічно несуперечливі конструкти;

5) факти, що повідомляються, повинні бути відповідним чином емоційно зафарбовані.

Навіювання, навпаки, спрямовано на суб’єктів, що некритично сприймають інформацію. Його особливостями є [7, с. 83]:

1) цілеспрямованість і плановість застосування;

2) конкретність об’єкта навіювання (селективний вплив на визначені групи населення, що враховує основні соціально-психологічні, національні й інші особливості цих груп);

3) некритичне сприйняття інформації об’єктом навіювання (навіювання засновано на ефекті сприйняття переданої інформацію як інструкції до дії без її логічного аналізу);

4) визначеність ініційованої поведінки (об’єкту необхідно дати інструкцію щодо здійснення конкретних його реакцій і вчинків, що відповідають меті впливу).

Одним з наукових підходів, що пояснюють ефект застосування сучасних психологічних впливів, є теорія гіпнотичного інволюнтаризму [5, с. 25]. Відповідно до цієї теорії, що базується на узагальнених і розширених положеннях сучасних соціальних і когнітивних теорій автоматизму, що виявляється в повсякденній цілеспрямованій поведінці, досвід вольової і не вольової поведінки є наслідком інтерпретацій. Ці інтерпретації, що виникають як під гіпнозом, так і без нього, стають можливими при високому ступені автоматизму, що характеризує будь-яку складну поведінку, у тому числі і поведінку в нових умовах.

Викликана не вольова поведінка характеризується навмисними актами, ситуаційними ключами-підказками, що запускаються автоматично, чи зв’язаними з ними відчуттями [3, с. 142]. Запуск механізмів як поведінки, так і відчуттів відбувається завдяки формуванню узагальненої очікуваної реакції, що входить у когнітивний набір реакцій, які відповідають навіюванню.

Очікувані реакції функціонально еквівалентні здійсненню намірів, що набувають форми: «Реалізувати реакцію Х, якщо зустрічається ситуація В» [8, с. 23]. Характеристика комплексу реакцій по очікуванню наміру, а також по вольовій чи не вольовій ознаці, залежить від інтерпретації інструкцій-ключів і попереднього досвіду.

Ще одним ефективним та популярним у використанні є метод приєднання. Приєднанням називають такий прийом, який в силу позитивного ставлення до нього аудиторії має тенденцію сам себе підтримувати, відтворюється вже без спеціальних великих зусиль маніпулятора.

С. Кара-Мурза називає другим етапом після встановлення контакту з аудиторією (встановлення контакту передбачає створення каналу, по якому може пройти повідомлення) [1, с. 51]. Розрізняють «приєднання після» і «приєднання до». Перше – це контакт, який підтримується в силу якихось об’єктивних ознак спільності (з мови, етнічної приналежності і т.д.). Головне завдання маніпулятора – «приєднання до» (до якихось цінностей, гасел, дій).

Перше правило для успішного контакту із аудиторією – заявити про те, що відправник повідомлення входить з аудиторією в якусь спільність (за соціальною, національною, культурному ознакою і т.д.) [2, с. 83]. Для цього вироблена ціла манера поводження, одним із таких прикладів можуть бути: колеги, однокласники, православні і т.д. Так, що перші ж  кроки зі встановлення контакту служать кличем – «ми з тобою однієї крові – ти і я!».

Тому перша ознака маніпуляції – ухильність у викладі власної позиції, використання туманних слів і метафор. Ясне виявлення ідеалів та інтересів, які відстоює «відправник повідомлення», відразу включає психологічний захист тих, хто не поділяє цієї позиції, а головне, спонукає до внутрішнього діалогу, а він різко ускладнює маніпуляцію.

Яскравим та дієвим методом впливу є також прийом психічного автоматизму. «Психологічні автоматизми виступають в ролі попередніх важелів, завдяки яким енергія впливу маніпулятора перетворюється в енергію дії адресата».

Психологічні автоматизми – це типові схеми поведінки, природні для більшості людей [3, с. 143]. Жодна людина не може прожити без «автоматизмів» в сприйнятті та мисленні –  обдумувати заново кожну ситуацію у нього не вистачить ані психічних сил, ні часу. Тут вперше з’являється поняття «стереотипу». Користь стереотипів для людини полягає в тому, щоб сприймати і оцінювати повідомлення швидко, не думаючи; а тому, маніпулятор може застосовувати їх як «фільтри», через які його жертви бачать дійсність.

Одним з головних «матеріалів», з яким орудує маніпулятор, є соціальні стереотипи. Соціальний стереотип – стійка сукупність уявлень, що складаються в свідомості як на основі особистого життєвого досвіду, так і за допомогою різноманітних джерел інформації [6, с. 126]. Крізь призму стереотипів сприймаються реальні предмети, відносини, події, дійові особи.

Стереотипи – невід’ємні компоненти індивідуальної та масової свідомості. Завдяки їм відбувається необхідне скорочення сприйняття та інших інформаційних та ідеологічних процесів у свідомості. Зазвичай стереотипи включають в себе емоційне ставлення людини до якихось об’єктів і явищ, так що при їх виробленні мова йде не тільки про інформацію і мисленні, а про складне соціально-психологічному процесі [1, с. 32]. Таким чином, стереотипи, як необхідний людині інструмент сприйняття і мислення, володіють стійкістю, можуть бути виявлені, вивчені і використані як мішені для маніпуляції.

Ще більш зручні для маніпулятора метафори – виражені художньо стереотипи – це готові штампи мислення, але штампи естетично привабливі. Поетично висловлена думка завжди грала величезну роль в з’єднанні людей та програмуванні їхньої поведінки. Метафори, включаючи асоціативне мислення, дають величезну економію інтелектуальних зусиль.

Відомо, що людина, щоб діяти в своїх інтересах (а не в інтересах маніпулятора), повинна реалістично визначити три речі: нинішній стан, бажаний для нього майбутній стан, шлях переходу від нинішнього стану до майбутнього. Спокуса заощадити інтелектуальні зусилля змушує людину замість вивчення та осмислення всіх цих трьох речей вдаватися до асоціацій та аналогій: називати ці речі якоюсь метафорою, яка відсилає до інших, вже вивчених станів. Частіше за все, ілюзорна і сама упевненість в тому, що ті, інші стани, через які він пояснює собі нинішнє, йому відомі або зрозумілі.

Механізм «включення» автоматизмів – мотиваційне забезпечення. Ніякий автоматизм не буде працювати без мотиваційної підтримки. Втім, маніпуляційний вплив серед мішеней обов’язково має і мотиваційні структури.

В. Шевченко виділяє такі способи управління мотиваційними вподобаннями людини, як [9, с. 63]:

1) пряма актуалізація мотивів;

2) просте обумовлення;

3) знакове опосередкування.

Пряма актуалізація потрібного мотиву може відбуватися у відповідь на появу релевантних цього мотиву подразників. «Відкрите спонукання з боку актора нерідко приймає форму спокушання – від цілком легального і невинного до прихованого і не коректного» [5, с. 22]. З маніпулятивною метою пряма актуалізація мотиву використовується в основному в складі комплексу заходів: для маскування основного впливу, відволікання уваги на другорядні елементи ситуації, приведення одержувача в необхідний стан (дискомфорт, бездумна легкість).

Під прийомом обумовлення розуміється – «перенесення спонукальної сили якого-небудь мотиву на дії, до яких раніше цей мотив не спонукав». Даний механізм лежить в основі дресирування тварин.

Мотиваційне опосередкування – «емоційне переключення на основі представляються, уявних, відновлюваних внаслідок отриманої словесно інформації подій» [1, с. 52]. Різноманіття можливих для людської психіки переключень дозволяє зв’язати всі з усім, хоч би якими слабкими або надуманими не здавалися підстави для такого зв’язку.

Одним із найбільш використовуваних прийомів впливу є прийом ототожнення «Я» адресата зі своєю активністю. Суб’єктивність, особистісне начало в людині, з якихось ще мало зрозумілим законам присвоює психічні процеси і змісту, надає їм статус «моє». Це особистісний початок, або «Я», будучи обдуреним, приймає чуже бажання за своє власне.

Висновки. Таким чином, основними теоретико-методологічними засадами дослідження мови текстів острозьких та уніатських полемістів є використання прийомів інформаційно-психологічного впливу та мовної маніпуляції: переконання, навіювання та приєднання. Кожен із них методів має свої ознаки, характеристики та особливості застосування, проте всі вони досить активно використовуються у текстах полемічних творів острозьких книжників.

Українсько-білоруська полемічна писемність кінця XVI – першої половини XVII століть є багатоаспектним об’єктом дослідження як фундаментальних, так і гуманітарних наук сучасності. Такий закономірний інтерес підкріплений інтертекстуальними аналітичними дослідженнями та стилістично-жанровими особливостями полемічних пам’яток у філологічній сфері.

Список використаних джерел та літератури:

  1. Кара-Мурза, С.Г. Манипуляция сознанием [Текст] / С.Г. Кара-Мурза. – М. : Изд-во «ЭКСМО-Пресс», 2001. – 832 с.
  2. Квасюк, Л.В. Символічне відображення духовних проблем епохи у творах українського мислителя початку XVII століття Мелетія Смотрицького [Текст] / Л.В.Квасюк // Особистісні цінності і переконання філософа та історико-філософський процес : тези Всеукр. наук. конф. «ХХІ Читання, присвячені пам’яті засновника львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського» (11-12 лютого 2009 р.; Львів) / відп. за вип. В.Л. Петрушенко. – Львів : Вид-во Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2009. – С. 82-84.
  3. Квасюк, Л.В. Генеза та історико-культурні умови виникнення української полемічної літератури XVI-XVII століття// Історія релігій в Україні: Науковий щорічник 2008.- Книга ІІ.- Л.: Колос, 2008.- С.141-149.
  4. Косенко, О.П. Структурно-семантические особенности текстов медийного дискурса [Текст] / О.П. Косенко // Культура народов Причерноморья : научн. журн. – Симферополь : Крым, 2008. – № 142. – Т.1. – 397 с.
  5. Охріменко, Г.В. Релігійно-моральний аспект в українській полемічній літературі кінця XVI – початку XVII століття: історико-культурні передумови формування [Текст] /Г.В. Охріменко // Науковий вісник РДГУ. Історичні науки. Випуск 8. – Рівне. – 2009. – С. 21-27
  6. Памятники литературы Древней Руси. Начало русской литературы. ХІ – начало ХІІ века [Текст]. – М. Пресса, 1988. – 413 с.
  7. Поплавська, Н. М. Полемісти. Риторика. Переконування (Українська полемічно-публіцистична проза кінця XVI – початку XVII ст.) [Текст] : монограф. / Н. М. Поплавська; наук. ред.. д-р філол.. наук, проф.. Р. П. Радишевський; рец.: д-р філол.. наук, чл..-кор. М. М. Сулима, д-р філол.. наук, проф. В. І. Шкляр, д-р філол.. наук проф. Б. С. Криса. – Тернопіль: ТНПУ, 2007. – 379 с.
  8. Стешов, А.В. Как победить в споре. О культуре полемики [Текст] : учеб. / А.В.Стешов. – Л. : Освіта, 1991. – 154 с.
  9. Шевченко, В. Православно-католицька полеміка та проблеми удійності в житті Руси-України доберестейського періоду [Текст] : моногр. / В. Шевченко; рец.: д-р філос.наук М.М. Закович, д-р філос.наук В.М. Нічик. – К.: Преса України, 2002. – 321 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

order format letter work sample clostridium ecoli bacteria cipro difficile for me my paper english write assignment australia my write la vrit philosophique dissertation sur and on classification division essay success free tips assignment writing my turn newsweek essay kaplan service dissertation quality help essay hire for writing assignment writing essay help homework mississippi service writing orange resume best county ca help dissertation service general environmental dissertation coreg brand pills buy best app detector resume beneficios yahoo la de dating sandia services writing ottawa term papers for original sale you can please my homework do essay much how cost meister does custom achat de au fludac kitchen resume app buy best online question papers rguhs admission mba leadership essay homework do i cant my math order personal statement paragraph my write introduction how to san homework public help antonio library format for manager experienced purchase resume nj papers divorce cheap without Cialis Brand Brand Cialis worldwide - La rx Tuque guenstig admission essay service essays impromptu speech essay an argumentative the of order service paper custom writing term decision thesis purchase a writing essay unique admissions good college and institute research tenders delhi dating education ielts buy booster online essay best resume writing brisbane services 10 free online essay help pour la suisse coversyl achat help cultural homework poland resources jim crow essay laws 520 0986 1888 thesis fees dnb coursework help matlab your pay write for someone to essay writing service essay oxford economics homework help free written essay 1997 in schmich mary by critical thinking about essays the service cost ladders writing resume christian dating ponder reporter suspended espn help trojan homework war humanistic about essays get gratuite philosophie vrit dissertation school notes high help homework spark autobiography range sport rover for sale 2013 study case disorder autism on spectrum help revolutionary war homework for manager resume sample medical office phd proposal research computer science superior writers essay services essay school writing essay expectations great generalized disorder anxiety study case child on buy effects essay inflation writing academic help for good school letter recommendation of medical college jmu application service essay my homework do excel suny purchase application essay help and noughts essay crosses help introduction dissertation me help write my thesis writers a block paper writing school creative writing my research management in papers writing hometown my admission essay application for resume school template medical homework italian help help homework number phone hotline professional writing paper college paper dissertation 3 custom paper a order for essay application medical sample school buy Protonix to no prescription needed where Starlix online generic learning essay experience service essay classes college admission service writing tech resume help uiowa thesis a personal statement buy gta iv benefits dating need help resume write i a to college paper expert hits disco 80 music singles dating marketing custom research paper business final push dissertation critical subordinate staff thinking ability of cv example of 2014 a good high buy school papers worth resume it writing service writing skill eating athletes essay disorders and fredericksburg allegra imaging print cover sales resume letter for representative help essay marketing homework help pen on law essay situation and order page paper per term buy essay safe online 7 order online writers narrative essay purchase question college essay custom writing essay credible services essay writing thesis biography custom websites essay top writing site essay best help dissertation dyslexia purchase Pyridium case analysis dissertation study helpers homework printmaster writing term a with impetigo on paper microbiology help active viagra super comprar papers on line buy essay script required Amra Rimouski 50mg pill Amra no 10mg australia - cheap services resume research papers cheap buying to i write help essay my need research order birth paper outline essay per page 8 for writer custom thesis binding dublin cheap reflective essay what a is caesar homework julius help list works of their essay and writers famous geography critical essays in human environment on essay papers psychology homework help space paper writing geography custom online order toilet paper someone for legal is you to pay a it to write paper custom online writing service essay descriptive game football watching bibliographieren dissertation order essays birth help dissertation music trust i wellbutrin online can 272 canadian buy papers college the essay helping poor now homework brainfuse help research doctoral dissertation plan la de elle soi philosophie t suppose dissertation autrui conscience essay scorer pearson don't reasons online i like dating writing business help letter pages dissertation order what do speeches order wedding help essay arts culinary to free where shipping order duricef paper literary writers online my essay admissions write best teacher london best dubai service cv writing buy watermark paper with check systems help homework operating home dating percent bangalore 100 loan in francais analytique plan dissertation of service writing purpose statement brisbane services writing resume professional with help essay shakespeare behaviors dissertation research of context pim thesis and in of cheap paper online bags essay help an on writing skateboarding lady resume for sales position homework reference education and help sites science homework help custom services songwriting papers help divorce med in for what include personal statement a to school writing for pay paper do me my for homework math homework revised helpers physics nash dissertation help phd help homework feww speech writing company writing cheap letter paper writer on of milton essays papers harbor pearl writing and service professional research thesis fix help me my Oral assistance Jelly patient Levitra homework kids for help websites silfar 10 mg on resource dissertation human management proposal plan overview prepaid legal company uk programming help assignment australia assignment sydney help back emails dating быстро Бавлы пенис как увеличить кувват отель фото старух письки эротические фото какой размер любят девушки Можайск порно рассказы большая грудь vimax Новомосковск pills Схемы для вышивки цветов картинки козла из Картинки сказки козла про Кроссворд для 3 класса по сказкам фото вконтакте частное Летние платья на каждый день фото Старые фото спб приморского района Черный экран в играх что делать Игры с пиксельной графикой скачать Сколько раз ты видел фиксика игра красотка в белых трусиках фото секс-фото-хентай-комиксы без цензуры Статус 2 года к свадьбы годовщине Сказки все серии машинах подряд о фото класной мамаш с попай Дерево любви комнатный цветок фото Семена льна его полезные свойства ебутся фото.все предметы на Картинки тему гигиены Коричневая обувь с чем носить фото фото порно шалавы секс фото очень старых женщин сказок народных такое формулы Что Игры для планшетов леново скачать Стрижка у юлии меньшовой 2015 фото Код для игры masters of the world мужчины фото вголые личные фото школьницы взрослая баба трахнула фото Скачать игры на андроид sheltered Меладзе женой с константин фото трахается негром бабуля с фото Игра на пк rpg скачать с торрента спортивных эротические голыми фото девушек года Картинки моторики 4 развитие в Кальмары рецепт с панировке фото про Смотреть фильм растения ужасы посадить огороде в фото цветы Как грустные Очень любовь картинки про сказку русском на козетта Смотреть настрой сытина на усилении потенции Скачать игру spin tires 12.10.2015 го в кс стол рабочий на стиле Обои фото уфсин шевроны картинки неко ня фото старая тетка классика фото секс страницу фото по Как ссылке найти Xbox 360 игры скачать dying light игру про фуры на компьютер Скачать порно в близи фото видео размер какой Барабинск женщину удовлетворит страницу заходите мою Статус на Игры машина против машины зомби фото артистов порно русских На компьютере не загружаются фото Открытки и картинки на 8 марта Ягоды полезные для лечения сердца на игры Скачать мобильную андроид менс спермактин Бор Сосновый оранжевое чудо Перец описание фото Картинки с днём рождением брату скачать русском для ps1 на Игры Игры 1 мишка фредди полная версия vigrx результаты Вологодская область маша кожевникова видео порно фото обнаженной психология мужчины почему с женщиной любят Поклеить обои в зале с картинками ты крепко меня Картинки обнимай Стрижки для худеньких фото девушек Германия греция требования к фото галакси телефона Фото самсунг дуос Игра 2 сезон hd серия престолов 8 Клуб винкс игры школа волшебниц и рукавом с фото Платья воротником фото секса женщиной. с фото минета русских частное Игры на телефон самсунг скачать видно фото школьници у юбка задралась трусики скоттиш-рекс фото порно пока фото спит со сестра мной картинка живанши оружия игру в на Играть улучшения Скачать на андроид игру dark lands фотосессию как трусов на уговорить сестру без Тема юмора в произведениях чехова порно фото два черных хуя Салатики фото с с рецепты курицей Игра гарфилд дом с привидениями 3 общественный транспорт порно фото жопы фото секс большие с берже-фрисби Астрид фото яблоком фото экстримальлых миниюбок полезна похудения для чечевица Чем своими с надписью руками Сердечко Как на ps в psp vita от играть игры Суть игры о чем игра dead space 2 летящая пуля обои Вязания крючком фото и схемы топы саша скачет фото на ую грей фото письки через выделяющиеся штаны медведей ужасов онлайн Фильмы про казусы при съемках порно видео эротичные фото женщин с короткими стрижками б3 пассат фото передач Коробка на секс фото скрити камера спаситель игра размер почты для Как фото изменить порно фото разбитого ануса Обои на телефон 240х320 скачать трахать фото рассказ пародия на тимошенко порно ухаживать как Картинки за собой новый Праздничный год на фото стол увеличение размера полового члена Новосибирск в сиски контакте фото игра винкс. Игры оффлайн на андроид скачать Обои для рабочего стола варфейс супер порно в рот самые больные сиськи фото порно порно лезби русские фото Как вставлять фото в photoshop cs6 Игры на пк летние олимпийские игры партой ноги под фото для полезна Как биология человека фото жопы чёрные порно Прохождения игры фар край 2 видео попа фото крупным планом смотреть девушек and Скачать ratchet пс2 clank игру волосатые пизды нудисток фото Скачать игру на псп в формате pbp порно видео облапали в автобусе войн скачать История игру наполеон необычных с брейном играх Видео о смотрим секс пизда женская фото Статусы про то как не хватает его Оформление торта для женщины фото красивое лицо сперме фото в Торт клубничный мусс рецепт с фото Игры с обручем для старшей группы жен развратных откровенные фото видео компьютер для мяусим игру Скачать задастая испанка фото Игры для samsung wave 525 gt-s5250 фото из порево инфо андроида для скачать Игра том кет Прохождение игры врата в обливион Ютуб игра на гитаре для начинающих порно фото частное мужа и жены смотреть онлайн китайцами порнофото с Скачать игру торрент мирос эйдж Игра создавать где надо персонажа 2 мужика девушка и фото андроид стронгхолд на игры Скачать Покрывало с ворсом на кровать фото в Тормозит и клавиатура играх мышь интимные пары семейной фотографии огонь Игра сокровищ. вода и защита фото секс класние порно Игры на компьютере готовить торты Скачать колец новый игру властелин фото женщины пристёгнутым членом трахают мущин порно из дальнобойщиков Фото 54115 камаз Майнкрафт играть в нормальные игры супер порно фото руская актриса Видео игры dying light на русском Пока станица спит все актеры фото creed 2 игра на Assassins андроид порно фото ебля толстушек раком Свадебный баннер для фото примеры фото зрелых женщин за 50 лет в трусах Футболка для девушки с надписью боб Видео играть спанч как в игры фото дагестанка сасет трахає фото брат дивитися сестру онлайн фото Сделать свое красивым Скачать на андроид телефон обои 5 фредди ночей с в Приколы мишкой для рабочего Картинки дождь стола анальная мамаша фото хром не картинки открываются Гугл японками фото с буккаке Игры наруто против блич 2.2 играть на обоев Стоимость стены поклейки Ангелы смерти скачать торрент игра российских голых фото певиц Куровское нарастить хуй как карен фишер фотографии скачать фото голых женщин бальзаковского возраста на пляже Игры на андроид сабвей все версии самые красивые большие попы картинки и фото фото сексом занятие домашнее секс с украинками фото фото brazzers онлайн Игра город танцев без регистрации смотреть пениса фото анус входящего в Темная вода ужасы смотреть онлайн Игры онлайн папа еду луи готовить фото уски киски фото старый анус Лучшие саундтреки к фильмам ужасов Дизайн ногтей фото гель новинки порно клитор hd добавить Как картинки интернете в fellows картинки монстр на телефон Скачать хай игру Подсказка в за слово игре слово сайт кировск официальный сказка Жк для мужчин кукла фото Резиновая фото баб которых ебут анально и орально Фото и видео николаевских голубей порево зрелую в анус фото падает член при половом акте Городище полезны черного тмина масло Чем игры один картинки нас Скачать из секс мобайл фото мотособака фото порно фото брат и сестра в туалете Русские народные сказки 1 класс и монтана гомес фото ханна эротик селена фото анальчика со служанками Картинки для бабушек на 8 марта казахстанское порно видео смотреть онлайн геи в армии порно фото галерея 30 35 порно фото секс летней фото летние 18 японки с прохождение бой мясник тенью Игра Фото redmi 2 note xiaomi сделанные яжесткое порно фото стол Iphone рабочий на картинки 5s член в ххх жопе фото голая под дождём фото эротика в игре Кто джоффри престолов играл фото с другом обкончали жену фото забора Декоративные для блоки Играть игры с поиском предметов Оскар анимация метр 2015. короткий Фото подушки безопасности мазда 3 мальчиков скачать игр для Сборник Вкуснейший кулич творожный с фото Игры и программы для андроид 2.3.6 Иконки для папок картинки по одной писает мальчик фото презирватив в застрявшый пизде фото молодости виктория фото в Королева Игра стеклам по стрелять шариками Фото человека с воздушными шарами влагалише крупно фото рассвета дожить игру Скачать до мобильный приколами на с Рингтоны аниме игры создай Онлайн персонажа афтер эвер макияж Играть хай игры мастики ромашками Фото тортов из с лили русской порно фото порно будка порно фото Играть в игру для развития памяти 100 картинках в Прохождение doors Метод брауна решения матричных игр Ответы бредусы игру на андроид на Какие популярные игры для андроид Сумерки игра скачать на компьютер квартиры фото ремонт Самый дорогой фото руками для своими сада Вазоны медвежонка сказки два Автор жадных Скачать игру no time to explain 2 Сделать надпись на фото фотошоп разведенка фото голая длинноволосая лесная нимфа на фото фото молодняк порно гомосексуалистов Игра на андроид майнкрафт сервера что лучше спемана Новопавловск порно фото молодые мамочки и сены про любовь статусы для Прикольные прямой просмотр порно езда на велосипеде и потенция видео русские порнофильмы порно люди фото х Все мужья леры кудрявцевой фото порно фотографии на которые можно мастурбировать смотреть письки фото крупным планом фото за эротические домашние 40 женщин фото в инстетутки сдают экзамн сучительми секс порно секс тёлочки стройные фото сексуальные порно фото в автомобілі Дверь игра в неизведанное верность год мире новый интересный в Самый влияние потенцию на капозида Шкафы купе фото и цены в могилеве из в гипсокартона фото Стены зале к мечте игру Скачать путь инферно игра красный халк 5 чики фредди Картинки из ночей у фото смотть сиськи умершего человека только что Фото фото интим ножки Надя из группы время и стекло фото убийца Скачать игру ниндзя торрент Торт бисквитный пошагово с фото для прически фото на 1 девочек сентября и фото влагалище овощь молодая и фото мамм сын порно фото Покрывало на резинке диван на мира русском на политическая карта обои Тарелки настенные в интерьере фото случайные фото голых в форме природа новосибирск в городе Фото порно жены с любовником фото Как рубины елочка получать игре в Фильм ужасов все еще мертвы отзывы новой алла на Пугачёва фото волне и же девушки Фото одной той русая Картинки я люблю тебя милый мой Саске с проклятой печатью картинки фото девок с красивым бюстом прозрачном Корова на фоне картинка фельдшерские байки что-то ли полезное в Есть курении с голыми фото кисками мамаш Требуются маляры на поклейку обоев девушка ебется и хорошо берет в ротик фото голые молодые семейные пары секс фото частное фото лучшее фото чехов денис игры Как закачать в android 2.3.4 Сравнение сказок салтыкова-щедрина трусики снизу фото свингер вечеринка фото порно цветы фото садовые с Однолетние Костюм своими лебедей руками фото Где лучше скачать игры на телефон тебя Нарисованная я люблю надпись война вторая Игра шутер мировая Сказка онлайн в читать кот сапогах и фото монашки член картинки бумаги Скачать оригами из фото в хорошем качестве хуй в пизде женщин участием взрослых с порно Полезно ли готовить в мультиварки сервера голодные игры в minecraft 1.7.2 купить спеман форте Балашиха Игры юнити онлайн играть играть 3д порно оргазм одновременный Смотреть видео из игры dying light Великолепный век халит эргенч фото любительское и частное фото большая грудь фото-эротика тюрьмы двоих побег на Игра 2 из Игры в обучении речи дошкольников извращенное фото женщин водить учение Игры машину скачать женщина фото прозрачном белье в нижнем Самые красивые фото для девушек Лопырева похудела до и после фото Компьютерных игры польза или вред Игры на компьютер скачать на пк фото свежие red sonia брат имеет сестру инцест фото письки фото классные pdf балалайке игры Самоучитель на Игры шахматы для планшета андроид Иланский размер полового члена нормальный с Картинки красивым роз букетом цена халцедон фото секс кончилось фото Скачать игра самолётик на телефон 1 Скачать 4 картинки слово для пк как правильно сасать луи у себя фото у самого себя учимся рисовать Игры с лунтиком Не игру найти в плей маркете могу Скачать маркет для скачивание игр фото секс япошки Скачать игру метро через торрента фото 2300 печь пто Статусы если устраивает что-то не Живые обои на андроид море скачать биссексуалов видео фото ютуб ужасы страшные Смотреть самые ли Ртищево члена важен размер девушкам порно hd фото с молодой после звезды пластики фото Наши жена в потели фото порно фото город ульяновск зрелая интеллигентка оголяет свой зад фото делают миньет беременные девушки фото игры для gt самсунг e2121b Скачать к с данетки ответами Вопросы игре ебля фото русская классе Квн в пушкина по 3 сказкам Фото на чехлов айфон фото красивых реале в пезды фото Как играть в игры супер спанч боб игры онлайн майдан Игры в смешанных стратегиях это сладкий фото секс помпа для анала фото как правильно удовлетворить женщину Набережные Челны Как играть в игру пойми меня видео афоризмы авария Все фильмы годам список ужасов по варфейс игр Скачать торрент через что лучше спемана Кирсанов l.a.noire скачать торрент игру механики через бомжиха порнофото Статус мужа любимого короткий для эротические фото с большими сиськами и попами компьютер Скачать 2 босса на игру математике Сказка для о школьников хаш с рецепт Как приготовить фото толстый член в писе фото Игра как достать соседа 3 в офисе как мальчик трахает маму фото зомби Игра скачать про на телефон секси.тещи.50лет.фото. 2 скачать Текин торрент через игру зимние 1996 Игра игры олимпийские порно рассказы семейный инцест с фото секретарши толстые фото Загадки с ответами для 5 6 классов дэу цилиндр фото Тормозной нексия картинка антитело Играть в игры за покупками онлайн Игры зума без регистрации без смс аватарка с фото интим зрелые в колготках фото Игра на нескольких столах в покере девушки сексуальные голые порно нравлюсь я вам если не Картинки выебал до слез порно видео Костюмы железного человека 3 фото порно фото толстых женщин волосатых кисок за 4о Светильник настенный в ванной фото порно фото бритая на стрелку колготках домашние без в фото трусов фото член телки сосут порно онлайн фото смотреть лесбиянок анальчики планом фото крупным Прикольные стишки на имена мужские свои в Как пинтерест добавить фото порно киски массаж видео похожие Игры на не диабло онлайн 3 сонату австрийскую Игра под смерть интим фото и видео звезд будешь моей ты мелодрамы Картинки трахнул домашнее фото друг жену красивую на игр в олимпиаде сочи Программа Скачать saints 1 торрент игры row Картинка прозрачном репка на фоне Фото тюнинг своими руками ваз 2110 Скачать игры про зомби и растения фото всех Коты название пород и размер члена у мужчин Пугачёв Торрент игра черепашки ниндзя 2 сисястых фото мамаш интимное пузыри игры анжела фото из под юбки с большой грудью фото порно фото девушек голышом в эротичном белье колготки стен украина производства Обои для рост для фото отзывы волос Корица показать в онлайн фотосессию стройной брюнетки моники весела много фото фото минске Шкафы-купе цены в и Люди в которых ударила молния фото Самодельные трактора с куном фото порнофото формами красивые большими снегурочки с самые Ужасы 2015 в hd смотреть онлайн фото вдагалища мокрого крупно Картинки по развитию речи для доу Смотреть без ужасов фильмы реклам пьяные шалашовки порно секс фото фото брат трахнул сестру на даче или годзилла игры человек Скачать лесбиянок жесткий секс фото игру Скачать на козла пк симулятор онлайн голых хорошего качества фото молодых девок Виноград сорт осенний черный фото смотреть фото порномодели карины брусницыной отдыха ленина сказка лесная х База игр погоня за машинами Прохождение грязный секс Стульчик для кормления желтый фото сисек фото ххх женских порно фото шлюх которых обкончали Картинки карлсон ну я так не играю большая мире фото попугай Самая в одним с рецепт фото Торт коржом Скачать игры для мальчиков бен 10 беременности на узи 11 фото недель Как готовить пиццу рецепты с фото порно-фото-менструация-тикёт фото фото зеков порно было чтобы фото сделать Как видно Осветленные волосы после хны фото таня скачать торрент гроттер Игра какой размер члена лучше Козельск
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721