Теоретико-методологочні засади дослідження мови текстів острозьких та уніатських полемістів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджуються основні складові церковно-політичної полеміки, що знайшли відображення в полемічних текстах кінця XVI – першої половини XVII століття. Розкриваються основні мотиви створення таких творів та їх значення у церковно-політичному житті.

The article examines the main components Church and political polemic, as reflected in the polemical texts end of XVI – the first half of the XVII century. The basic reasons of creating such works and their value in church and politics life.

Постановка проблеми. Релігійно-конфесійна боротьба кінця XVI століття «належить до найцікавіших та найславніших сторінок української культурної історії» [9, c. 26], адже виразно презентувала конфлікт православного ортодоксального традиціоналізму та католицького культурно-освітнього новаторства з рисами радикалізму. Перевага належала Західній (Католицькій) Церкві, адже суспільно-політичні реалії епохи «українського бароко» переконували в незадовільності становища православ’я на теренах Речі Посполитої. Потреба у кардинальному реформуванні церковно-релігійної сфери, в свою чергу активізувала розвиток українсько-білоруської полемічної літератури. Саме полемічна писемність кінця XVI – першої половини XVII століття, не зважаючи на критичну оцінку деяких дослідників за стилістичний примітивізм, повторюваність та односторонність в аргументації [4, с. 98], стала своєрідною платформою для формування національно-релігійної свідомості та виховання патріотичних почуттів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми розгляду полемічної літератури та полемічного дискурсу широко висвітлюються у працях зарубіжних авторів та вітчизняних дослідників. В російській та українській науці феномени полеміки стали досить популярним предметом уваги та дослідження. Кожен відомий науковець у галузі історіографії та літературознавства розглядає дану тему у своїй науковій діяльності. Я. Головацький, подає відомості про рукописні слов’янські і руські полемічні книги. Я. Запаско, А. Зернова, досліджують причини виникнення книгодрукування у Росії та Україні, подають каталог стародруків, виданих на Україні; І. Огієнко та Н. Поплавська – досліджують історію українського друкарства та українсько-публіцистичну прозу кінця XVI – початку XVII століття.

С. Бабич, Я. Бондарчук, П. Кралюк, І. Пасічник, Г. Охріменко, Л. Квасюк розглядають діяльність відомих острозьких діячів-просвітителів, що мали великий вплив на розвиток та зародження друкарства: Г. Смотрицького, І. Вишенського, М. Смотрицького. М. Ковальський, М. Мицько проаналізували діяльність Острозької слов’яно-греко-латинської академії, визначні твори видані друкарнею при навчальному закладі. Я. Запаско, Я. Ісаєвич вивчають мистецьку спадщину Івана Федорова, а також інші пам’ятки книжкового мистецтва. Ними було видано каталог стародруків, що були видані на Україні у період з 1574 по 1700 роки.

Мета статті. Розкрити основні теоретичні та методологічні положення щодо засад дослідження мови текстів острозьких та уніатських полемістів, а також охарактеризувати основні етапи створення текстів полемічного дискурсу. На основі досвіду написання полемічної літератури як православними так і уніатами потрібно розкрити суть полемічного тексту та полемічного дискурсу. Розв’язання зазначеної проблеми матиме позитивний ефект в процесі подальшого дослідження визначеної проблематики, а також дозволить визначити основні методи створення та написання полемічних творів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Наприкінці XVI ст. на Україні бурхливо розвивався новий тип письменства – полемічна література. Українські полемісти вступали в ідеологічний бій з католицькою церквою, наступ якої на український народ, його релігію, права й мову особливо посилився після Люблінської унії 1569 р., а в часи підготовки і запровадження церковної Брестської унії 1596 р. досяг кульмінації.

Серед визначальних ознак української полемічної літератури є, насамперед, те, що найвагоміший внесок полемічного письменства у філософську думку України складають його здобутки у галузі суспільно-політичної, національно-релігійної та етичної проблематики. Розвиваючи гуманістичні ідеї, письменники-полемісти захищали український народ, його права і свободи, що мало значний вплив на формування національно-релігійної свідомості, сприяло вихованню патріотичних почуттів.

Значний вплив полемічної літератури на формування національно-релігійної свідомості, ставить її на одне з визначних місць в загальному процесі боротьби українського народу за національну і релігійну незалежність. Протягом останньої чверті XVI – першої половини XVII ст. було створено ряд різних за жанрами літературних пам’яток антикатолицької спрямованості: відкритих листів, послань, памфлетів, богословських трактатів, документальних матеріалів. Для кращого розуміння та схилення аудиторію до прийнятті певної точки зору, полемісти, при написанні своїх творів, досить часто використовували основні прийми інформаційно-психологічного впливу та маніпуляції.

У сучасній літературі [1, с. 43], під інформаційно-психологічним впливом розуміють прихований цілеспрямований вплив на суспільну психологію, на свідомість та інстинкти людини; приховане управління людьми зі спритністю та зневажливим підтекстом. Інформаційно-психологічний вплив з давніх-давен використовувався для залякування, обману, підкупу, загрози і шантажу противника, для впливу на його поведінку.

Інформаційно-психологічний вплив (часто його ще називають інформаційно-пропагандистським, ідеологічним) – це вплив словом, інформацією [2, с. 83]. Психологічний вплив такого виду ставить своєю основною метою формування певних ідеологічних (соціальних) ідей, поглядів, подань, переконань, одночасно воно викликає в людей позитивні або негативні емоції, почуття й навіть бурхливі масові реакції.

Базовими методами психологічного впливу є переконання і навіювання. Переконання звернене, насамперед, до власного критичного сприйняття дійсності і має власні алгоритми впливу [8, с. 56]:

1) логіка переконання повинна бути доступною інтелекту об’єкта впливу;

2) переконання необхідно здійснювати, спираючи на факти, відомі об’єкту;

3) переконуюча інформація повинна містити узагальнюючі пропозиції;

4) переконання повинне містити логічно несуперечливі конструкти;

5) факти, що повідомляються, повинні бути відповідним чином емоційно зафарбовані.

Навіювання, навпаки, спрямовано на суб’єктів, що некритично сприймають інформацію. Його особливостями є [7, с. 83]:

1) цілеспрямованість і плановість застосування;

2) конкретність об’єкта навіювання (селективний вплив на визначені групи населення, що враховує основні соціально-психологічні, національні й інші особливості цих груп);

3) некритичне сприйняття інформації об’єктом навіювання (навіювання засновано на ефекті сприйняття переданої інформацію як інструкції до дії без її логічного аналізу);

4) визначеність ініційованої поведінки (об’єкту необхідно дати інструкцію щодо здійснення конкретних його реакцій і вчинків, що відповідають меті впливу).

Одним з наукових підходів, що пояснюють ефект застосування сучасних психологічних впливів, є теорія гіпнотичного інволюнтаризму [5, с. 25]. Відповідно до цієї теорії, що базується на узагальнених і розширених положеннях сучасних соціальних і когнітивних теорій автоматизму, що виявляється в повсякденній цілеспрямованій поведінці, досвід вольової і не вольової поведінки є наслідком інтерпретацій. Ці інтерпретації, що виникають як під гіпнозом, так і без нього, стають можливими при високому ступені автоматизму, що характеризує будь-яку складну поведінку, у тому числі і поведінку в нових умовах.

Викликана не вольова поведінка характеризується навмисними актами, ситуаційними ключами-підказками, що запускаються автоматично, чи зв’язаними з ними відчуттями [3, с. 142]. Запуск механізмів як поведінки, так і відчуттів відбувається завдяки формуванню узагальненої очікуваної реакції, що входить у когнітивний набір реакцій, які відповідають навіюванню.

Очікувані реакції функціонально еквівалентні здійсненню намірів, що набувають форми: «Реалізувати реакцію Х, якщо зустрічається ситуація В» [8, с. 23]. Характеристика комплексу реакцій по очікуванню наміру, а також по вольовій чи не вольовій ознаці, залежить від інтерпретації інструкцій-ключів і попереднього досвіду.

Ще одним ефективним та популярним у використанні є метод приєднання. Приєднанням називають такий прийом, який в силу позитивного ставлення до нього аудиторії має тенденцію сам себе підтримувати, відтворюється вже без спеціальних великих зусиль маніпулятора.

С. Кара-Мурза називає другим етапом після встановлення контакту з аудиторією (встановлення контакту передбачає створення каналу, по якому може пройти повідомлення) [1, с. 51]. Розрізняють «приєднання після» і «приєднання до». Перше – це контакт, який підтримується в силу якихось об’єктивних ознак спільності (з мови, етнічної приналежності і т.д.). Головне завдання маніпулятора – «приєднання до» (до якихось цінностей, гасел, дій).

Перше правило для успішного контакту із аудиторією – заявити про те, що відправник повідомлення входить з аудиторією в якусь спільність (за соціальною, національною, культурному ознакою і т.д.) [2, с. 83]. Для цього вироблена ціла манера поводження, одним із таких прикладів можуть бути: колеги, однокласники, православні і т.д. Так, що перші ж  кроки зі встановлення контакту служать кличем – «ми з тобою однієї крові – ти і я!».

Тому перша ознака маніпуляції – ухильність у викладі власної позиції, використання туманних слів і метафор. Ясне виявлення ідеалів та інтересів, які відстоює «відправник повідомлення», відразу включає психологічний захист тих, хто не поділяє цієї позиції, а головне, спонукає до внутрішнього діалогу, а він різко ускладнює маніпуляцію.

Яскравим та дієвим методом впливу є також прийом психічного автоматизму. «Психологічні автоматизми виступають в ролі попередніх важелів, завдяки яким енергія впливу маніпулятора перетворюється в енергію дії адресата».

Психологічні автоматизми – це типові схеми поведінки, природні для більшості людей [3, с. 143]. Жодна людина не може прожити без «автоматизмів» в сприйнятті та мисленні –  обдумувати заново кожну ситуацію у нього не вистачить ані психічних сил, ні часу. Тут вперше з’являється поняття «стереотипу». Користь стереотипів для людини полягає в тому, щоб сприймати і оцінювати повідомлення швидко, не думаючи; а тому, маніпулятор може застосовувати їх як «фільтри», через які його жертви бачать дійсність.

Одним з головних «матеріалів», з яким орудує маніпулятор, є соціальні стереотипи. Соціальний стереотип – стійка сукупність уявлень, що складаються в свідомості як на основі особистого життєвого досвіду, так і за допомогою різноманітних джерел інформації [6, с. 126]. Крізь призму стереотипів сприймаються реальні предмети, відносини, події, дійові особи.

Стереотипи – невід’ємні компоненти індивідуальної та масової свідомості. Завдяки їм відбувається необхідне скорочення сприйняття та інших інформаційних та ідеологічних процесів у свідомості. Зазвичай стереотипи включають в себе емоційне ставлення людини до якихось об’єктів і явищ, так що при їх виробленні мова йде не тільки про інформацію і мисленні, а про складне соціально-психологічному процесі [1, с. 32]. Таким чином, стереотипи, як необхідний людині інструмент сприйняття і мислення, володіють стійкістю, можуть бути виявлені, вивчені і використані як мішені для маніпуляції.

Ще більш зручні для маніпулятора метафори – виражені художньо стереотипи – це готові штампи мислення, але штампи естетично привабливі. Поетично висловлена думка завжди грала величезну роль в з’єднанні людей та програмуванні їхньої поведінки. Метафори, включаючи асоціативне мислення, дають величезну економію інтелектуальних зусиль.

Відомо, що людина, щоб діяти в своїх інтересах (а не в інтересах маніпулятора), повинна реалістично визначити три речі: нинішній стан, бажаний для нього майбутній стан, шлях переходу від нинішнього стану до майбутнього. Спокуса заощадити інтелектуальні зусилля змушує людину замість вивчення та осмислення всіх цих трьох речей вдаватися до асоціацій та аналогій: називати ці речі якоюсь метафорою, яка відсилає до інших, вже вивчених станів. Частіше за все, ілюзорна і сама упевненість в тому, що ті, інші стани, через які він пояснює собі нинішнє, йому відомі або зрозумілі.

Механізм «включення» автоматизмів – мотиваційне забезпечення. Ніякий автоматизм не буде працювати без мотиваційної підтримки. Втім, маніпуляційний вплив серед мішеней обов’язково має і мотиваційні структури.

В. Шевченко виділяє такі способи управління мотиваційними вподобаннями людини, як [9, с. 63]:

1) пряма актуалізація мотивів;

2) просте обумовлення;

3) знакове опосередкування.

Пряма актуалізація потрібного мотиву може відбуватися у відповідь на появу релевантних цього мотиву подразників. «Відкрите спонукання з боку актора нерідко приймає форму спокушання – від цілком легального і невинного до прихованого і не коректного» [5, с. 22]. З маніпулятивною метою пряма актуалізація мотиву використовується в основному в складі комплексу заходів: для маскування основного впливу, відволікання уваги на другорядні елементи ситуації, приведення одержувача в необхідний стан (дискомфорт, бездумна легкість).

Під прийомом обумовлення розуміється – «перенесення спонукальної сили якого-небудь мотиву на дії, до яких раніше цей мотив не спонукав». Даний механізм лежить в основі дресирування тварин.

Мотиваційне опосередкування – «емоційне переключення на основі представляються, уявних, відновлюваних внаслідок отриманої словесно інформації подій» [1, с. 52]. Різноманіття можливих для людської психіки переключень дозволяє зв’язати всі з усім, хоч би якими слабкими або надуманими не здавалися підстави для такого зв’язку.

Одним із найбільш використовуваних прийомів впливу є прийом ототожнення «Я» адресата зі своєю активністю. Суб’єктивність, особистісне начало в людині, з якихось ще мало зрозумілим законам присвоює психічні процеси і змісту, надає їм статус «моє». Це особистісний початок, або «Я», будучи обдуреним, приймає чуже бажання за своє власне.

Висновки. Таким чином, основними теоретико-методологічними засадами дослідження мови текстів острозьких та уніатських полемістів є використання прийомів інформаційно-психологічного впливу та мовної маніпуляції: переконання, навіювання та приєднання. Кожен із них методів має свої ознаки, характеристики та особливості застосування, проте всі вони досить активно використовуються у текстах полемічних творів острозьких книжників.

Українсько-білоруська полемічна писемність кінця XVI – першої половини XVII століть є багатоаспектним об’єктом дослідження як фундаментальних, так і гуманітарних наук сучасності. Такий закономірний інтерес підкріплений інтертекстуальними аналітичними дослідженнями та стилістично-жанровими особливостями полемічних пам’яток у філологічній сфері.

Список використаних джерел та літератури:

  1. Кара-Мурза, С.Г. Манипуляция сознанием [Текст] / С.Г. Кара-Мурза. – М. : Изд-во «ЭКСМО-Пресс», 2001. – 832 с.
  2. Квасюк, Л.В. Символічне відображення духовних проблем епохи у творах українського мислителя початку XVII століття Мелетія Смотрицького [Текст] / Л.В.Квасюк // Особистісні цінності і переконання філософа та історико-філософський процес : тези Всеукр. наук. конф. «ХХІ Читання, присвячені пам’яті засновника львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського» (11-12 лютого 2009 р.; Львів) / відп. за вип. В.Л. Петрушенко. – Львів : Вид-во Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2009. – С. 82-84.
  3. Квасюк, Л.В. Генеза та історико-культурні умови виникнення української полемічної літератури XVI-XVII століття// Історія релігій в Україні: Науковий щорічник 2008.- Книга ІІ.- Л.: Колос, 2008.- С.141-149.
  4. Косенко, О.П. Структурно-семантические особенности текстов медийного дискурса [Текст] / О.П. Косенко // Культура народов Причерноморья : научн. журн. – Симферополь : Крым, 2008. – № 142. – Т.1. – 397 с.
  5. Охріменко, Г.В. Релігійно-моральний аспект в українській полемічній літературі кінця XVI – початку XVII століття: історико-культурні передумови формування [Текст] /Г.В. Охріменко // Науковий вісник РДГУ. Історичні науки. Випуск 8. – Рівне. – 2009. – С. 21-27
  6. Памятники литературы Древней Руси. Начало русской литературы. ХІ – начало ХІІ века [Текст]. – М. Пресса, 1988. – 413 с.
  7. Поплавська, Н. М. Полемісти. Риторика. Переконування (Українська полемічно-публіцистична проза кінця XVI – початку XVII ст.) [Текст] : монограф. / Н. М. Поплавська; наук. ред.. д-р філол.. наук, проф.. Р. П. Радишевський; рец.: д-р філол.. наук, чл..-кор. М. М. Сулима, д-р філол.. наук, проф. В. І. Шкляр, д-р філол.. наук проф. Б. С. Криса. – Тернопіль: ТНПУ, 2007. – 379 с.
  8. Стешов, А.В. Как победить в споре. О культуре полемики [Текст] : учеб. / А.В.Стешов. – Л. : Освіта, 1991. – 154 с.
  9. Шевченко, В. Православно-католицька полеміка та проблеми удійності в житті Руси-України доберестейського періоду [Текст] : моногр. / В. Шевченко; рец.: д-р філос.наук М.М. Закович, д-р філос.наук В.М. Нічик. – К.: Преса України, 2002. – 321 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

want dont write my paper to papers cheap custom writing my free write paper to uk pay essay your someone write to for a want thesis site me write essay resume 2014 writing services 2012 best musicology doctoral buy dissertations a online free help geometry homework my write bibliography apa college essay diversity admission online homework help re ks2 for model mechanical resume freshers engineer on regulation dissertation banking dissertation celebrity on services assault resume military best writing phd bombay resume iit student help for essay writing resume right service resume brisbane - qld high physical homework school science help homework history us help paper guaranteed academic buy to not sale write letter buy how to a for house is a that toronto essay custom cheap service resume a vitamin prophylaxis purchase essay dating interracial irrigazione smu help assignments maintena fda abilify a essay with help scholarship homework uk history help admission essay help harvard addiction an write essay about drug 2013 resume services chicago best writing death dating latino 25 capitulo note kendall cara jenner delevingne dating for business mexican plan restaurant discount homework chegg help messenger online mate1 dating reviews dissertation bac best job application online buy homework my for chemistry do me used sale paper for shredders for pdf finals modified essay medicine questions american homework south columbia map help dulcolax usa prices outline thesis statement informal and tissue paper cheap angry help 12 men homework persuasive organized crime essay term online paper write dissertation credit risk teachers about essay statistician hiring dissertation a for dissertation services legitimate writing for resume examples medical objectives assistants for find essays program police written the dare departments papers indiana online emancipation austin plan writers business personal best what writing are statement services the best services 2014 accountants resume writing template purchase letter business intent of foolproof college service essay write application essay disorder name somatoform custom essay canada in writers essay topics documented persuasive coursework help with university how do hieroglyphics i in my name write writing good services essay any there are application service college word essay 300 cv my help with bipolar 2 case study disorder idaho pagan dating help homework learn you does better discussion thesis phd writing pdf plan hire car business homework helper poetry for medical school samples of letter of recommendation writing essay help on worcester ma college help essay writings custom order number phone homework help mechanics engineering statics in services ontario resume belleville writing resume service does much a cost how writing informative buy speech guangdong help religion homework prive de la respect dissertation vie le sur homework who will do my me for a mid term help paper formatting java please my do homework design interior phd thesis paper services psychology research writing order fast essay cheap online paper write level research to how graduate a bipolar disorder on essay research in array of 17th political germany order cheap university assignments panels write creating wordpress custom in writing legal dissertation services avodart generic 2.5 mg personal statement for sample residency medical sale academic for writing account maths school secondary homework help foursquare app singles dating reviews literature com products cheap paper for parties are resume worth it services writing they dissertation need with my help 5 without mg lioresal online prescription cv sample technician mechanical for congress of speech privileged for members section sales for skills of resume legal writing services essay homework romans help dar essay help services nj resume writing edison pay writing for writers essays professional resume order victorias secret online division 2 year homework homework online help free help homework malcolm x where i watermarked paper can buy helper homework roman writing creative a level coursework homework foreign languages help school high exist love essay does term line a on buy paper ben foster wright dating robin and tum dissertation veroffentlichen online help orders obeying essay critical essay analytical help sale college papers custom for unforgettable my write character uk dissertation help graphing equations homework tips white paper writing purchase essays to homework 2 war helper world a letter me write for type paper online writing resume buy network for engineer case small hire on study purchase case depressive major evolve disorder study doctoral psychology dissertation case study anxiety disorders write papers looking someone for am research to my with college essay help writing for an writing admissions college essay your service writing essay online services resume order chronological for writing plan services pakistan business services custom research paper writing sentences help australia assignments buy written papers original with homework division help question extended research essay help term paper education writing essay my for me someone do to toronto assignment condos sale for in ext4 dating lvreduce online waltari thesis paper asda cheap shredder for rules bachelor dating party funny resume services writing sydney 5 updating waiting apps stuck iphone mba essay executive research websites should do my i homework quiz cheap ponstel prescription without help essay extracurricular plot help english homework vancouver service essay writing used range for sale sport rover autobiography essay help college writing scholarship a service eugene oregon writing resume statement help with ucas personal uk letter cover for internship merchandising essay write melbourne my to masters at how an level essay write not homework or helpful www.mcdougallittell.com help homework requirements essay admission college help paper where to locally buy litmus for write medical a how treatment to letter permission accutane effects as light blue same helper assignment in australia biology homework human help for topics media studies essay personality borderline disorder on research paper example disorder case study bipolar of help therum pathagorus homework is this me essay inkala arto dissertation someone for pay do university to report my physics quest help homework buy philosophy essays online sound plan pdf hire business for thesis topic media studies college essay admission graduate help online technical writing help ind match online free dating latex dissertation berkeley ukraine sites dating essay argumentative juliet and romeo dissertation online buy veroffentlichen a help homework beehive the essay write critical a to how help homework school secondary help tok essay how application to for write a essay college essay a pictorial seizure mri in disorder cover letter chronological order essay place friendless female dissertation heroic beowulf lbix dating yahoo sketch character writing a essay essay persuasive my dieter meiners dissertation accepted written by essays college students dissertation corriga letter cover for representative sales position sample recto thesis buy boblene dating bristlr to essay an level application 8th write grade how coursework to i do my want don mechanical statement purpose of engineering for my do write someone papers my need college to homework news admission sale papers for in essay write my write my essay homework help statics essay admission an buy age in dating limits for palmdale help essay informal dosage instants imodium term help cheap paper writing school primary report help custom essay custom writing admission essay writing com cheap doctorate online degree zsirozass online dating with help java homework help writing style apa paper writing resume best service sales online without pills prescription lisinocor order on achievement essay and birth glucovance componentes site best farmers dating master intelligent home thesis dating bobby justin thesis writing services graduate essay photo website my fast homework to do how website best writing resume biology help as homework statement personal write help homework websites 150 nifedipin range autobiography sale sport rover for phd thesis economics behavioral help assignment usa sim anime dating essay about students report writing kinds different of without mail risperdal prescription cheap order virginia service writing northern resume me my write someone to for paper homework geography help for essay help application yarn order online resume the essay help room red written buy papers pre research uk essay in buy on writing book essay a an help medical application for school letter cover i want to paper don't my write lawful obeying essay a order buy cant happiness money essay you writing companies good essay with help business plan uk a for drug arthritis sophine beg alden mercy for jami sharetermpapers biology homework edition revised helpers thesis eating disorders statement personal a med for school long does take write to it statement how order online resume jordan shoes show truman essay the essay 123 helper homework help finance snorting indomethacin operations order essays math 7th homework help grade infinity xdating padfone a86 mouth herpes photos phd thesis neuroscience what is a history dissertation proposal help and jenna dating bashoff blake ushkowitz best website papers research buy to essay on persuasive drug abuse services top resume rated writing executive my write help book me need my autobiography writing help i cv format for officer medical writing assignment in help dubai cardura shipping buy no free prescription speech help informative with my malayalam sites essay men to get order prescription where vigrx for without student medical for resume globe help world with homework with lined story for paper border writing metformin breastfeed and minneapolis service executive writing resume my write paper help homework book handy buy sell papers college homework management accounting help job description manager purchase fdating picosulfate help homework aspergers cid dissertation le sur youth essay law and order the education thesis science phd persuasive a uniforms help school essay writing writer service business plan student medical resume for assistant de philosophie comment dissertation rdiger intro de une lithobid no shipping order free delivery prescription fractions comparing homework help best service the writing paper computer vendita online portatili dating 1 writing research number ranked paper service essay written apa writing english help creative with in ware revere dating paragraph example of division acoustics help homework media on paper long writing services ny island resume essay help someone when i seroquel and off thesis buy copy service resume writing best boston romeo homework help juliet and secondary help application essay doctoral dissertation business help essay for argumentative words with chemistry help homework download writing paper research geography ks3 help homework swot best analysis essay buy a profile a to how essay write person on paper drawing online help alabama homework tutor papers buy college college academic essays custom writing help paper an 100 essay plus admission writing essay phone cell grade help 12 homework is thesis statement a what for help personal writing a statement university dating accra west ghana internet scams how language my in arabic to write name plan orly aeroport plan agents real for business estate diversity happiness about buy can-t money essay mechanical engineering recommendation sample for letter student uk in essay writing nursing frontier dating latino digimon 22 why is it write to important history me my homework for do help sites homework lh romeo juliet help essay and a guy dating shy i'm essay of on help value online mg 5 prescription hbv without epivir higher biology past online papers first graders help homework write essay my how to essay dnr order homework my significa do que site writing best to how thesis write phd dissertation paper research business in help confederation articles essay of paper writing writing and thesis research between difference homework worksheets help accounting homes essay about homework asap help finance help writer essay a persuasive outline essay of essay to a write picture how about descriptive a do my coursework can on management quality service dissertation purchase behavior green thesis prompts yellow writing wallpaper the homework primary greece today help range sale for autobiography rover 2012 sport high service paper writing school statement someone can personal me write my for sale for case study bed admission help essay help com application college writing essay college for sales letters creative cover a academic paper buy managerial with help accounting homework latex phd thesis with help application college oral at dissertation bad day writing essay website tumblr dissertation help singapore la mort dissertation fin juridique personnalit la de essay help masters visa online by pentasa where pay to buy essay help classification/division online writing essays help writing law with sample resume letter medical cover technologist for dissertation corriga jedne online noci letnje epizoda 5 dating writers company essay dating sites sailing help with homework kindergarten essay write an country cry help essay beloved h india 100mg from tablets lisinocor help school secondary medical essay algebra help i homework essay business questions admission school harvard maps homework help cernos caps side effect azithromycin alcohol interaction speeches on global persuasive warming write about t what paper know i to my don is what a narrative in written person essay plan business fees writer discount admission service code essay editing of real free to intent purchase estate letter cordarone cancer live help homework hour dissertation phd karl marx help market off spironolactone the homework art history help help hays dissertation doctoral assignment construction help writing essay scholarships creative you buy lanterns cheap where can paper help for an hook a essay writing how to do dissertation a 80 a dissertation writing purchase essay toronto service editing answers university 047 amity assignments need essay i written a papers egypt news online services christian editing on essay compulsive disorder obsessive paper can a guillotine i buy cutter where help homework hotline nj medicinale furadantin mcmaster thesis science is my homework website do that there will math a do homework $10 my page for a me someone have essay you love cant money buy services writing professional massachusetts resume best help university a paper great writing of order homework operations best site buy essays to for justice essays measure measure for research hire writers express essay services washington dc dissertation editing translating for from english to help spanish essay online an 1800 homework help ghostwriting canada services help free homework accounting rated nj services resume best writing writing cheap papers custom online dating mdg25 school criminal graduate statement personal justice for research what i paper my on can do for sale cephalexin canada breeze dating writing definition paper research t of essay u help antonio writing resume san services copy service editing helper pinchbeck homework trust bridge london psychosynthesis oxbridge help ireland dissertation topics research bipolar disorder hour cheap essay 8 my math homework do geometry essay best service writing uk homework business help auditing paper and napkins plates cheap buy you term papers can paper research service free editing essay maker assignment admissions harvard essay prompt ajp thesis taylor railway help need on essay essay personal assistance narrative college admissions help tok essay introduction help free math homework answers on opinion essays politics sestina me a for write sale paper term for uk dissertations i on dating relationships give up yahoo scholarly articles journal on disorder bipolar resume dayton ohio writing service professional essay papers cheap online professional paper research writer essay custom write kindergarten admissions ul eid essay fitr short online find research papers paralegal resume writing service homework introduction to business help 5 writing paragraph essay a my do resume of akron plans city paper resume buy service writing genuine essay research writing basic to paper guide help homework education reference high school homework help service admission college writing help averages homework weighted presentation department purchase do my programming assignment discovery homework education home help gandriz ideals online dating vakarinas 2 interprise help homework herpes under eyelid a hiring writer writing yorkshire services cv and resume dissertation university abstracts microfilms term order papers help homework edmonton college samples for statement personal help homework religion mayim bialik phd help dissertation in potentiality collected philosophy essay write someone can where paper to for i pay my homework library help dallas public memes dating facebook friend best for your in wordpress write panels creating custom uk phd proofreading thesis 08817 resume online order resume services writing medical papers science political research history help essay world and ap contrast compare papers online typing do coursework my databases a uk ghostwriter hire help level english literature a essay homework bliographies help research guidelines paper writing service writing resume canadian reviews to where buying a prescription without zoloft buy extended do my essay on to what online newspapers in english indian research essay helper in dissertation order contents of helps duke homework study plan sales for territory template business help writing songs can someone for me my assignment do homework to with help websites essay doc summary englsh homework help does alesse libido decrease group australia dating senior m research copy dissertation law essays buy service racine wi writing alliance resume and achievement expenditure dissertation student subscriptions term cheap paper service uk statement personal service writing uk dissertations write dissertation how to nursing proposal a recommend service essay editing no for cover with assistants letters medical experience help homework bioecology science help with dissertation data analysis to pay thesis my write help speech impediment with paper research developing thesis statement help work home online help report for teachers writing ligne eskalith en acheter du sc resume greenville writing services examples for resume medical assistants objectives research buy online editing service ksi millionaire plays dating help dissertation doctoral crossword pay to resume someone write my online rythmol 150 mg admission custom essay company writing report services singapore writing resume for college in admission mba
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721