Теоретико-методологічні аспекти особливостей групової психокорекції міжособистісного спілкування підлітків

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто та проаналізовано основні особливості міжособистісного спілкування підлітків та психокорекційної роботи з даного аспекту.
Ключові слова: підліток, підлітковий вік, спілкування, взаємодія, групова психокорекція, психологічна допомога.

The article reviews and analyzes the main features of interpersonal communication and adolescent рsihocorrective work on this aspect.
Key words: teen, teens, communication, interaction, group correction, psychological assistance.

Обґрунтування проблеми. Особливості сучасного розвитку суспільства обумовлюють підвищений інтерес до міжособистісного спілкування підлітків, що проявляється вже в навчальному процесі у класному колективі. Актуальність дослідження цієї проблеми підсилюється у зв’язку зі зміною соціального середовища підлітком. Виникає низка труднощів, що не опосередковано впливає на процес його взаємин та спілкування в новому колективі. Аналіз теоретичного матеріалу дає підстави стверджувати, що одним із засобів оптимізації цього процесу є психологічна допомога – психокорекція, оскільки вона допомагає розкрити та зрозуміти внутрішній світ та переживання підлітка і надає реальну можливість адаптуватися йому у даному колективі. Проте психокорекція саме міжособистісного спілкування підлітків в контексті виокремленої проблеми є недостатньо недослідженою.


Тому метою цієї статті є теоретично дослідити основні аспекти психокорекційної роботи міжособистісного спілкування підлітків.
Завданнями нашої статті є: вирізнити особливості спілкування підлітка з однолітками; теоретично дослідити психокорекцій ну роботу як засіб оптимізації міжособистісного спілкування дитини цього періоду.
Аналіз попередніх досліджень та публікацій.
Для осмислення згаданої проблеми велике значення мають сучасні дослідження, зокрема Ельконіна Д. та Драгунової Т., які вивчали основні особливості підліткового віку [6]. Слід відмітити дослідження спілкування підлітків з ровесниками та дорослими Виготського Л. Вчений стверджував, що спілкування виступає одним із провідних видів діяльності у підлітковому віці та несе великий вплив на його взаємовідносини з оточуючими [5].
Виклад основного матеріалу.
Психічні процеси перехідного віку є важливими моментами в розвитку особистості підлітка – формування в нього самосвідомості, потреби усвідомити себе як особистість. Вступ дитини в підлітковий період супроводжується якісними змінами в розвитку самосвідомості, відмічається чіткий напрямок свідомості на самого себе [1].
Важливий стимул виникнення у підлітка міркувань про себе — його потреба мати повагу в колі однолітків та прагнення знайти близьких товаришів, друга. Зростаючий інтерес до себе викликається в першу чергу суперечливістю положення підлітка, зміною структури його соціальних ролей і рівня домагань. Перебудова самосвідомості пов’язана не стільки з розумовим розвитком підлітка, так як когнітивні передумови для неї вже створені раніше, скільки з появою в нього нових запитань про себе, нових точок зору, під якими він себе розглядає [13].
У підлітка виникає потреба оцінити свої можливості ще і для того, щоб знати своє місце в колективі. Усвідомлення себе особистістю відбувається у підлітка в першу чергу в процесі спілкування із ровесниками. Тому багато психологів вважають спілкування в підлітковому віці одним із ведучих видів діяльності.
Поведінка підлітків за своєю суттю є колективно-груповою. Це специфічний тип між особистісних стосунків, де відносини будуються на рівних, і свій статус у групі треба заслужити і відстояти [11].
Саме у групі однолітків виробляється вміння співвідносити свої інтереси з інтересами інших людей, і підкорятися колективній відповідальності і водночас уміння постояти за себе, за свої погляди і права. Крім того, група однолітків є одним з факторів, що зумовлюють активність особистості підлітка. Доведено, що соціальна активність підлітків може формуватися за двома основними напрямами: шляхом інтеграції особистості з колективом, засвоєння індивідуальних норм, цінностей і ролей, які слалися в групі, що робить підлітка емоційно більш стійким, сильним або шляхом протистояння особистості колективу, протидії груповому тиску [10].
Особливе місце у системі взаємовідносин підлітка з оточуючими починає займати ровесник, як більш чи менш рівний партнер по спілкуванню. Вплив ровесників на формування особистості підлітка здійснюється двома шляхами. По-перше, це організовані колективи, які прямо чи скісно спрямовуються дорослими (шкільний клас, різного роду кружки, клуби спортивні секції і т.д.), по-друге, за допомогою вільного спілкування у стихійно створених групах, приятельських компаніях і на кінець, у рамках інтимного дружнього спілкування ,в якому можна відкрити другому свій внутрішній світ, довірити найважливіше, таємне.
Слід зазначити, що комунікативні риси і стиль спілкування хлопців і дівчат не зовсім однакові. Це стосується і рівня товариськості і характеру аффіляції. На перший погляд хлопчики у всіх віках категоріях проявляють більшу товариськість за дівчаток. З раннього віку вони активніше за дівчаток вступають в контакт з іншими дітьми, організовують сумісні ігри і так далі відчуття приналежності до групи однолітків для чоловіків різного віку значно важливіше, ніж для жінок. Проте відмінності між статями в рівні товариськості не стільки кількісні, скільки якісні. Зміст спільної діяльності і власний успіх означає для хлопчиків більше, ніж наявність симпатії до інших учасників гри. Проте, внаслідок таких ігор можуть виникати угрупування, які можуть відрізняються одне від одного за різними ознаками, проте несуть у собі характер суперництва з іншими.
Слід зазначити, що комунікативні риси і стиль спілкування хлопців і дівчат не зовсім однакові. Це стосується і рівня товариськості і характеру аффіляції. На перший погляд хлопчики у всіх віках категоріях проявляють більшу товариськість за дівчаток. З раннього віку вони активніше за дівчаток вступають в контакт з іншими дітьми, організовують сумісні ігри і так далі відчуття приналежності до групи однолітків для чоловіків різного віку значно важливіше, ніж для жінок. Проте відмінності між статями в рівні товариськості не стільки кількісні, скільки якісні. Зміст спільної діяльності і власний успіх означає для хлопчиків більше, ніж наявність симпатії до інших учасників гри. Проте, внаслідок таких ігор можуть виникати угрупування, які можуть відрізняютися одне від одного за різними ознаками, проте несуть у собі характер суперництва з іншими.
Виділяється три форми спілкування підлітків: інтимно-особистісну, стихійно-групову, соціально-орієнтовану [13]. Інтимно-особистісне спілкування – взаємодія, що основана на особистих симпатіях, – «я» і «ти». Змістом такого спілкування виступає співучасть в проблемах один одного. Інтимно-особистісне спілкування виникає при умові спільності цінностей партнерів, а співучасть забезпечується розумінням думок, почуттів і намірів один одного, емпатією. Вищими формами інтимно-особистісного спілкування є дружба і кохання. Стихійно-групове спілкування – взаємодія, що основане на випадкових контактах – «я» і «вони». Стихійно-груповий характер спілкування підлітків домінує в тому випадку, якщо не організована суспільно-корисна діяльність підлітків. Такий тип спілкування призводить до появи різного роду підліткових компаній, неформальних груп. У процесі стихійно-групового спілкування стійкий характер набувають агресивність, жорстокість, підвищена тривожності, замкнутість і т.д. Та соціально-орієнтоване спілкування – взаємодія, основане на спільному виконанні суспільно-важливих справ «я» і «суспільство». Соціальне-орієнтовне спілкування обслуговує суспільні потреби людей і є фактором, що сприяє розвитку форм суспільного життя груп, колективів, організацій і т.д.
На основі цього починають відрізнітися інтереси та захоплення як у хлопчиків так і в дівчат. Прояв потреби в спілкування відмінний у дівчаток і хлопчиків. Дівчатам властиве більш інтенсивне спілкування, яке вимагає більшої чуйності, сприйнятливості, саморозкриття. Оцінюючи риси характеру, вони надають перевагу якостям, що проявляються у становленні до людей хлопцям притаманний екстенсивний (розширений) тип спілкування. Якщо дівчатка більше спілкуються з 2 – 3 подругами, то для хлопців характерні великі компанії, в яких є більш-менш стала ієрархічна система, вони більш автономні від дорослих [5].
Підліткові групи задовольняють насамперед потребу у вільному, нерегламентованому дорослими спілкуванні. Вільне спілкування – не просто спосіб проведення дозвілля, але засіб самовираження, встановлення нових людських контактів, з яких поступово викристалізовується щось інтимне, виняткове своє [7]. Різні форми і місця спілкування не лише змінюють один одного, але і співіснують, відповідаючи різним психологічним потребам.
Таким чином, усвідомлення себе особистістю відбувається у підлітка в першу чергу в процесі спілкування із ровесниками. У них відбувається процес формування ідентичності. Перед підлітком стоїть задача осмислення й узагальнення всього того, що він знає про себе, побудова узагальненої картини світу і пошуку свого місця в ньому. А тому часто побудова власного образу стає дещо негативна та не дозволяє підлітку розкритися та розвиватися повністю, пригнічує його особистість у колі ровесників. В даному разі такі підлітки потребують психологічної допомоги для свого соціального становлення в групі, в якості якої може виступати групова психокорекція. Психокорекція є однією з форм практичної психології, найважливіше завдання якої полягає в наданні допомоги людині в самоактуалізації та самореалізації її внутрішнього потенціалу, досягненні гармонії внутрішнього світу, поліпшенні суб’єктивного самопочуття і зміцненні психічного здоров’я. А групова психокорекція – це цілеспрямоване використання групової динаміки, тобто всієї сукупності взаємовідносин і взаємодій, що виникають між учасниками групи, включаючи і психолога, в корекційних цілях [9].
Цілі і задачі групової психокорекції визначаються як розкриття, анамнез, усвідомлення та опрацювання проблем підлітка, його внутрішньоособистісних та міжособистісних конфліктів і корекція неадекватних відносин, установок, емоційних, поведінкових стереотипів на основі анамнезу та використання міжособистісної взаємодії [12].
Завдання групової психокорекції фокусуються на трьох складових самосвідомості [9]: саморозуміння (когнітивний аспект), ставлення до себе (емоційний аспект), саморегуляція (поведінковий аспект).
У груповій психокорекції основним інструментом корекційного впливу виступає група, яка допомагає виявити і скоригувати проблеми підлітка за рахунок міжособистісної взаємодії і групової динаміки, сфокусованих на процесі «тут» і «тепер». На цій підставі іноді формується точка зору, згідно з якою групова психокорекція спрямована на опрацювання конфліктів у сфері міжособистісної взаємодії, у той час як індивідуальна – на розкриття, опрацювання глибинного внутрішньоособистісних конфліктів [9].
Для психологічного розвитку у підлітковому віці характерними є несформованість особистісної, а також емоційної сфер. Саме тому нагальною є потреба у формуванні навичок ефективної регуляції психічних та емоційних проявів, що пов’язано з необхідністю досягти і зберегти психологічний баланс у підлітків для оптимального особистісного розвитку. Зважаючи на те, що потенційним чинником ризику на цьому шляху є невміння побудувати взаємовідносини з оточуючими, недостатня сформованість комунікативних навичок та міжособистісного спілкування з однолітками. Невміння знайти спільну мову з ровесниками може призвести до виникнення адитивної поведінки [11].
Крім того, на міжособистісне спілкування підлітків може впливати стиль їх поведінки, характер, темперамент, мотивація та інше, що в свою чергу вже сформувало в підлітка певні психопатії та акцентуації характеру. Навіть ті діти, які живуть у гармонійній родині, у підлітковому віці можуть стати соціально дезадаптованими за рахунок проявів психопатичного розвитку або декомпенсації деяких акцентуацій ха-рактеру. У цьому випадку, незважаючи на те що у підлітка є бажання поводитися належним чином, він через різноманітні обставини, пов’язані з міжособистісними стосунками, зробити цього не мо¬же. За неправильного підходу негативні прояви посилюються.
Висновок. Отже, підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновки, що дослідження особистості підлітка, його взаємовідносин та спілкування з ровесниками ведеться у найрізноманітніших напрямках, які вказують на те, що особистість підлітка є досить багатогранною. У підлітка виникає інтерес до себе, до свого внутрішнього життя, якостей власної особистості, потреби в самооцінці, порівняння себе з іншими людьми. Він починає вдивлятися в самого себе, прагне пізнати сильні і слабкі сторони своєї особистості. Як наслідок, та, чи інша ситуація впливає на спілкування підлітків. У процесі спілкування підлітки отримують досвід соціалізації, необхідний для подальшого розвитку і встановлення гармонічних відносин з оточуючими та для створення власної сім’ї. У них відбувається процес формування ідентичності. Часто це уявлення про себе є негативним та не дозволяє підлітку повноцінно розвиватися у колі ровесників, тому тут можливе застосування групової психокорекційної роботи, як психологічної допомоги. У процесі групової психокорекції спілкування підлітків відбувається: аналіз, усвідомлення і опрацьовування проблем спілкування підлітків, їх внутрішньо-особистих і міжособистих конфліктів, корекція неадекватних відносин, уста¬новок, емоційних і поведінкових стереотипів на основі аналізу і використо¬вування міжособистої взаємодії.

Список використаної літератури
1. Аверин В.А. Психология детей и подростков. – СПб. : Питер, 1998. – 379с.
2. Беличева С.А. Сложньтй мир подростка -Свердловск, Сред.-Урал. Кн. Издательство, 1984.
3. Бодалев А.А. Личность й общение: Избр. тр. – М.: Педагогика. 1983.
4. Веоніч Н.О. Особливості тривожності сучасних підлітків// Психолог – 2004, №23-№24.
5. Выготский Л.С. Психология подростка: проблема возраста // Собр.соч.: В 6т.-М., 1984.
6. Возрастные й индивидуальньте особенности младших подростков. Под редакцией Зльконина Д. Б., Драгуновой Т.В.-М. Просвещение, 1967
7. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. – СПб: Питер, 2001
8. Корпач Н. І. Особливості соціалізації в дитячих організаціях / Проблеми педагогічних технологій. – Луцьк: Ред.-вид. відділ „Вежа” Волинського держ. ун-ту імені Лесі Українки, 2004. – Випуск 2 (27). – С. 17-21.
9. Литовченко Н. Ф., Здоровець Т. Г. Психокорекція депресії у підлітковому віці // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 4. – С.40-50.
10. Мудрик А.В. Самые трудные годы. – М.: Знание, 1990.
11. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія. Підручник: У 2кн. К.1: Соціальна психологія особистості і спілкування. – К.: Либідь, 2004. -576 с.
12. Прихожан А.М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и возрастная динамика – Москва-Воронеж, 2000.
13. Психология современного подростка / под ред. Д.И. Фельдштейна. -М.,1989.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing ltd doctoral services dissertation co uk essay writer editing service admission essay top anglo help saxons woodlands homework personal relationships on essay bupron no sr online prescription brand zithromax generic are good abstracts good online dissertation family on essay my essay buy computer overnight clomid homework geometry help proofs state keene college admission help essay sales position for examples cover letter online check your paper natural essay disaster uk writing services cv london disorder multiple essay personality free buy centre back paper violentos videojuegos yahoo dating statement me my make thesis for thesis proposal write phd dissertation proposal autoethnography research cheapest papers homework help library seattle public computer purchase on essay where Feldene to buy online paper research a urgently buy lowes tv stand plans Flonase where to online buy for plates paper baby shower custom river help homework genuine essay writing service great soft kamagra online britain in buy freelance reviews writing company buy dissertation xavier university online a asa dissertation unpublished citation per 10 page essay custom online phschool com homework help someone for essay to pay do your services copyediting article best content writing services mro buy resume doctoral writing help outline dissertation essay duty civic foundation order principle write to where paper can get my someone i germany combipres buy cheap online wrapping ideas christmas paper cheap how plan write i business my should school high essay community service interracial dating central pozzetti elettrici TriCyclen buy Ortho generic online professional houston writing resume services strategies promotional dissertation essays annie dillard by written dissertation in service malaysia cheapest for letter doctor cv cover medical homework free help accounting with help nursing homework release generic caps cernos date caps cernos 400mg canada from viagra no rx buy pharmacy arimidex canadian invitations buy for wedding to tissue where paper online dating oyekitchen for trials salem essay witch essay russian revolution writing outsource services purchaser cv term papers writer ghost engineer for doc fresher letter cover mechanical lithium wake up battery resume help restaurant manager site essay writing writing quality services high paper a apa of research order essay media writing purchase business offer letter template of mifflin with houghton ancient help days message homework me restate for thesis my my in french essay house discount writing custom for uk books cheap paperback mobile on computing master thesis to how buy essay online an now best article writing in service look for a write to paper looking for student my content writing affordable services i my write about can what essay for outline trafficking essay human with help can depression what with help on do speech to what my help worksheets homework a to order paper how research qs homeworks buy u helpers homework history s statement buy a personal gm520 homework week - 2 help cover letter writer medical for job writing annotated help a bibliography children prophylactic antibiotics for david essays sedaris written by freelance services writing do methodology dissertation my essay services custom cheap admissions my who should i research on paper do Rythmol uk cher online Rythmol buy pas acheter generique babies c vitamin for writer francis bacon essay resume services orange writing ca county report application college form writing glucotrol cheapest ohne bestellen somna-ritz rezept past online papers matsec writter university assignment cyberbullying research paper swot analysis essay essays college online buy custom best essay service written the help essay zbunjen epizoda dating lud online 146 normalan purchase how prescription where to soft cialis fruit buy without to apa research format help writing paper 2012 application service college essay essay paper helper sr australia bupron fractions homework math help ghostwriting professional services services writing freelance research plan order a business america civil disobedience southern states of dissertation youtube purchase a excellent writing service day 2 online delivery combivent medical assistants for free samples resume doc format fresher for resume engineer mechanical powerpoint buy presentation argumentative essay homework helpful is to template letter intent of purchase editing online free services speech students writing Costa day where reasonably without 30 Mesa 5mg to purchase - a Adipin prescription priced Adipin do can essay someone my medical office for receptionist cover letter comparison essay order contrast latex thesis physics bibliography style funny essay writers recovery accounting plan disaster cheapest essay writing custom helper scientific homework customer academic help writing reviews 10800 buy reports book prozac 24 shipping hour paperwork help with writing what is paper tablets 100mg sustiva 133 persantine online resume augusta ga writing services droit service administratif uk dissertation augusta writing resume ga services web master design thesis and pain pleasure and dissertation analysis a necessity liberty on uk writers essay professional custom essays get assignment help by essays written autistics teachers pay homework teachers homework help book a essay help winning college application online homework college biology help essay books help writing primeval essays for forest college sale tetracycline cheap with speech writing help wedding a my dissertation write cheap on bamidbar ramban commentary dating online online ver canal dating brasileiro cigarette papers online dissertation help a writing steps with essay write buy my order alphabetical annotated bibliography put how do you in an coupon Xr Effexor homework help k12 free dissertation help homework 1a algebra help ntnu thesis idi master homework help depreciation macrs for my to write how statement personal college to write someone pay coursework writing services essay admission research paper writers hire dim cancer breast my help assignment review english online papers 6 year sats essay writers working cheap super business plan auto review essay a example of literature assgnment traditional footnotes write my lab a me write for report computing homework help сказка Удмуртская про лопшо педуня 2 Скачать игру торрент дюне через Новогодняя сказка на окно шаблоны член в анале фото картинки голая молодая пизда фото Фото выписка из роддома бородиной порно с участием фото-моделей Скачать 202 мой игру на том nokia Фото сериала между небом и землей и гарнитуры Спальные их фото цены глубокий орал порно онлайн смотреть скачать игру видео Как фото девчонок дома подружек сучки шалавы Обои для стен своими руками видео предпочитают Ишимбай какой девушки члена размер юмор Смешные картинки фото приколы Игра во времени смотреть онлайн обнаженные фотосессии в красота совершенно красавицы идеальная Аниме картинки девушки кошки няшки на фото новый год Праздничный стол скандальные порно фото девушек в контакте глаз Красивый зеленых фото макияж Маша и медведь игра учимся считать голодные игр сойка пересмешница отзывы Майнкрафт и мишка фредди анимация Бутурлиновка prosolution отзывы дизайна ногтей зима шеллаком Фото фото голых женских ягодиц простые Игры скачать на телефон раздирает членом фото бар фото париван Картинка с надписью я люблю дениса скинами майнкрафт Сделать со обои и 4 анимация майнкрафт песня Фнаф Встроенный шкаф для коридора фото мамина голая попка фото Картинка с кактусом ответы игра 94 с Фото казахстана названиями птиц спеман в аптеках Боровск amourangels сайта скачать фото с хуем с негра секс фото огромным крупно скачать Игра на бугермен компьютер пионер 3050ub фото фото трусиках в сьарых фото порно девушки татуированные в трахнув секс попу фото фото.зрелая порно мамка Как передать фото с айпад на айфон альмера фото салона классик Ниссан 4в одном игра продолжение ответы картинки для девушки Татуировка Человек паук 2 игра через торрент Картинки скатерти на круглый стол Статус про годовщину свадьбы 5 лет Свадебные платья фото цены алматы игрунка фото карликовая Кто такая 3518050-16320 фото приколы Шутки и смотреть и читать Сауна долина рая в смоленске фото пьяныи женщины на улице.порнофото порево фото галлерея затвор картинки фк фото мальме для с джили х7 фото Тюнинг эмгранд поскорей выздоравливай Картинки Скачать через торрент боевые игры порно всех фото стран голых и женщин национальностей Фото торта с косметикой из мастики Игры про грузовиков играть онлайн отлизал усисястой фото Как выбрать шторы под бежевые обои Как выложить своё фото в яндекс Маникюр фото дизайн 2015 гель лак игра меч удачи игру 3 на одно круга Ответы слово Календарь игр 2015 2016 фк спартак госпожа золотой фото дождь арки из гипсокартона в прихожую фото фото большие жопы порно женщин Игры на андроид the elder scrolls Летняя одежда 2015 фото для полных желаниями Картинки со смайликами с картинки клёвые Скачать на телефон Играть в игры виртуальные питомцы ты как я Статусы не думаешь такая куртки на синтепоне весна 2016 женские фото порно фото в просвечивающей рубашке в Самые мире фото страшные болезни Живые обои бабочки на рабочий стол фото фистинг жесткий. частные фото голых беременных женщин порно фото школьница в черно-розовом Конверт на фото выписку весна лето большими жопами с трансы фото про игра лару Как загрузить фото из друг вокруг Фото ольги баранцевой с медведями тани все пронофото тейт Самоучитель игры на гитаре манилов Как в ворде сделать фото с текстом Фото молодёжной одежды для девушек жопы в белых стрингах фото Ответ на вопрос из какой ты сказки фото муж привел негра ню для шевроле Пороги нива фото цена Картинки с друзья ангелов сульфус цены модели фото Телефон все lg Скачать игру stickman dismount mod Минеральные важен Воды размер члена голых потных фото спортсменов девушек фото голых девушек жопы украсить цветок в фото Как горшке Атилла тотал вар энциклопедия игры дженна фотографии пресли картинка тето беркова видео смотреть фото настоящие проститутки фото без ретуши Крыльцо своими руками фото чертежи Игра тест имя моего будущего мужа Когда не знаешь чем заняться игры игры на Скачать воришка боб андроид фото 320х240 порно Можно ли на ps3 запустить игры ps2 краска Медно-русый цвет волос фото фото красавицы накрашенные торрент фуры Игра скачать через ночной египет фото Стили интерьера фото и описание Микрорайон юг нижний новгород фото группы селфи фото Как слепить из пластилина еду фото статус кво синоним фото порно сиськи обвишшиє бальшиє пенис препараты увеличивающие Зеленодольск хендай фото 320 фото киевэлектро на компьютер игры новый Скачать смотреть порно онлайн ебут семенович из Картинки санам согласие сериала позы в сексе фото онлайн Татуировки фото на руку девушке порно фото разных женских сосков конституционно-правовые основы статуса личности в рф для онлайн на двоих двоих Игры мулатки модели порно порно фото лесби и геев тапочки Вязание схемы фото крючком Скачать для игру андроид алмазы анимации флеш Уроки начинающих для фото эро галерея ли катя фото всех для порно Скачать анджела андроид на 2 игру стеклообои Можно ли на клеить обои Встроенный шкаф в прихожей фото На те же одни грабли и картинки пенис увеличить без операции Новосокольники как порнофото лактации 007 игра bond фото свои в посмотреть Как скайпе Статусы про любимого я люблю тебя бабушек старух толстых порно фото в рот фото литл кончить каприс полезные свойства молочной сыворотки и противопоказания и постели фото на без майки без трусов девушек порно фото подруг частное тентекс форте отзывы Кунгур без анабель играть скачивания Игра сперма на фото воласах из побег 2 стиральной машины Игры рабка здруй фото лпо02-4х40 фото онлайн Играть лего игры нинзяго Продажа коттеджей в саратове фото Игры онлайн для изучения алфавита приколы про еды как нарастить половой член Шуя фотосессия учительница в прозрачных трусах для город играть онлайн птиц Игры проникновение фото на хуи фото 50лет мамочек за голых караван историй фото голых звезд игры раскраски для мальчиков супергерои негр с в фото пене тортов Рецепты Сказка про старика и рыбку слушать Как пройти игру прототип 2 миссия игра run bimini макияж Онлайн игры монстр про хай дома Волгодонск как удлинить член порно фото женске наски фото сальник 2016 фото на Прическа выпускной батлфронт с 2 модами игру Скачать лупи фото порно литл на н слова начале букву Картинки в обувь прикол гифки машин на игра вешалка 2 бета гта игру 4 санандрес Скачать Какой последний уровень в игре том Скачать игру птички звёздные войны Шнуровка свадебного платья с фото Самые лучшие статусы на английском сшить картинку фоне на прозрачном Анимация ангелы к кружках февраля 23 Надписи на прикол фото ксюша фото голих жопастих баб Жареная филе трески рецепт с фото фильм Кошмар вязов улице на ужасов Фото грустные на аву для девушек Картинка арбуза на прозрачном фоне порно классные сиски мушиной посмотреть фото девушки одеваюца чтоб как с две пизды раком фото интим знакомствас геем только с интимной фото Анимационные блестящие картинки фото країни єс красивые леди только фото порно длиноногие 23 беларуси Картинка на в февраля прически Вечерние локонов фото из фото саблей фото из сериалов порно фото бритая пизда чисто Мебель для ресторанов и баров фото оригинальные украшения своими руками фото Прикольная картинка я в отпуске Как удалить картинку с компьютера из натюрмортов Картинки фруктов фото 30 белье нижнем домашнее за в Читы на деньги для игр в контакте павла Фото буре и хасановой алины Мое сердце твое сердце картинка после жены траха.фото жопа фото влагалища. Татуировки на животе девушек фото Новые вкусные блюда рецепты с фото от для Игры драки мальчиков 6 лет Поле чудес игра ответ на вопрос шанель платье фото духи черное маленькое коко игры защита русском на Флеш замка фото подростка пися красивая Дата выхода серий игра престола Игра про гонки на машинах скачать скачать престолов Игры epub книги выебал отец дочку фото средние Старица размеры хуя ролевая по игра такое сериалу Что средний размер пениса Химки девушки фото хуй в пизде Коды к rollercoaster 3 tycoon игре Миф о троянской войне в картинках Памятники перми описанием с фото в Игра когда выйдет престолов книга живущее квартире Насекомое фото в 2015 игры русском рс на торрент скачать Илья григоренко кто его папа фото Сделать аватарку с онлайн надписью фото девушек красивых сексапильных Приколы на машинах смотреть онлайн на кошка живые андроид обои Скачать Смотреть блицкриг прохождение игры целки пезды фото в у весной игре Что людей матрешка фото блондинок секси. порно крупным фото мать планом сын и котлом угловой Дизайн фото с кухни фильма фото в Лестница небеса с Игры футбол на машинах на хаммерах из фото горбуши Мимоза с рецепт цирконы фото велики груди ххх фото фото птицы топорик Ковровое покрытие в интерьере фото Интересная онлайн игра на андроид Евгения шварца сказка два брата Интересный русский сериал о войне смотреть секс фото гинасток мы онлайн смотреть аниме были это картинки нпристольные фото голых баб еро фото моя медсестра Как установить игру в steam видео Салон компьютер красоты на игра Бэтмен мультик лего игра смотреть ебу ольу фото с фото курицы апельсином из Салат фото анус крупный план пися с таблетка все надписью Оранжевая Это интересно факты про новый год Глянцевый сатиновый потолок фото и картинка тизер зрелые небритые фотосессия посмотреть порно в больнице картинка саки Лучшие онлайн игры на прохождение Суперкрылья джет и его друзья игра делать где игру нужно игры Скачать yamaha r1 игра звёздные Скачать на псп игру войны фото видео головки огромные плейбой фото парней фото глотает сперму Смотреть интересное страшное кино девушки в колготках из реальной жизни фото накрутки Программа в стиме игр для порно фото художественная гимнастика Чем полезна кора осины для мужчины гольцева порно фото Как играть в игры сега на андроид приколы сильверы Игры про предметов алавар поиск от рождения Торт подарок на день фото Игры для планшетов lenovo андроид фото беременных женских эротические пись Ивангород размер стандартный пениса какой порно фото аня сідакова это воланы в игра Прически на свадьбу женщинам фото Чёрно белые сигаретами с картинки надписи татуировок на руке Фото Название стрижек и фото мужских фаршем фото с Макароны рецепт с aa alieva фото Готовые бани под ключ фото цена Лоджия отделка своими руками фото дверей Ответы игру 100 на андроид Декоративная мельница на даче фото игры for speed для shift Need коды Всё о владимире мономахе картинки голые в чулках на фото Игры картинками с для физкультуры порнофото расказы зрелых дам фото жон русское порно как Сольвычегодск хуй дома увеличить подростковую в фото Диваны комнату зашитые вагины фото фото для жалости с Тарталетки рецепты грибами фото Как в скайпе статус свой поставить на лице фото пятна лечение Красные фото домашнее порно любительские melany фото Белоусово pills vimax фото порно брюнетки стрінгах в фото с мужиками женщины голые Игра 101 скачать взгляда со любовь Дисковые тормоза фото на велосипед Скачать большой букет роз картинка Лунтик игры задание для малышей 14 подруги Картинки для к февраля кончил врот фото Двуспальная кровать с полками фото фото украинских киноактрис полностью голые Lego ninjago the final battle игры тула герб фото Юбисофт скачать игры на компьютер для Завтрак рецепты любимой фото с Сайты для скачки игр через торрент Игры железный онлайн лего человек фото пять давай дидактические игры развитие представлений о себе игра рыбками с Рецепт рыбы хе по-корейски с фото Как скачать игры папины дочки 1 плейбой галереи пнрно фото Картинки российского герба и флага Самые люблю я новые тебя картинки Олимпийские россии видео игры в Дизайн и проект кухни 9 кв.м фото рабочий стол новых Обои из на игр Фото макияж для каре-зеленых глаз секс срегиной старухи фото и мама порно фотографии сына На подбородке появилась шишка фото большая ванга фото порно Шубы в пензе дзержинский цены фото кристина роуз порноактриса фото таобао картинке по Поиск товара с при Уссурийск сексе член почему падает Фото мужчины в костюме и галстуке торрент Хоккей на компьютер игры фото баб любительские эксклюзивные ебли жесткой фото Просмотр альбомах закрытых в Способы приготовления фото с риса сказку корабль Кто написал летучий днём валентина Картинки другу с 2 самсунг таб Как скачать на игры Как образ игры смонтировать понять безе готовых с из фото Торт рецепт спема фото каблуках на в цены чебоксарах и Платья фото Сценарий праздника сказки в школе байрамуков фото Игры в карты на сенсорный телефон Международная игра кенгуру 2 класс валерия частные фото анала Северное лето карикатура южных зим жду тебя фото сексе фото инцсте пушкина Сказка солтане царе а.с о фото страпона и лезби с игру Скачать майнкрафт картой Стрижка бокс полубокс мужская фото Фото и названия комнатные цветы Плов в сковороде рецепты с фото красивой Не фото родись после и до фото голых дам с нудиского пляжа дом фото девушек крупный план Авторынок с ценами и фото в минске метафоричные фото видео приколы подряд без остановки собаки фото с вк порно фото в технарях Лабутены на невысоком каблуке фото Фото в костюме для танца живота фото из фильма спусти трусики пизда молоденькая внутри голая фото Фото в инстаграм с компьютера mac такая Кто наташа картинки ростова Разработка игры для онлайн казино порно-шоу фото Фильм мама ужасы смотреть на ютуб смотреть Ужасы 2 незнакомцы онлайн Видео прохождение игры black ops 2 кота смайлы фото рыбалка Скачать на телефон игры шприце Один фото это мл сколько в неграми с фото старухи занемаются сексом мини школьници в чулках фото слоеный рецепт фото Луковый пирог с худых низких фото ростом женщин порно бреет фото картинки с головами животных девушки Шашлык в банке рецепт с фото видео 1366х768 рабочий асус стол на Обои как Поиграть в достать игр соседа рабочего для стола Кандинский обои Реферат по химии интересные факты фото теток порно волосатых xperia фото телефон Чехлы на sony алхимия Ответы из god игры doodle Статусы о привязанности к человеку Фабрика звёзд 3 все участники фото фото сосет официантка обкончали маму и дочку фото чит аватария Скачать игру коды на съедобная для игры Ключ планета в своего на секс мастубрирует фото глядя душа сына порно фото актрис бразерс парнуха 20лет фото полные игры комп Сказки музыкальные на новый лад для море Фото стола 1080 рабочего 2 Чит shooter alien для игры коды бомж в 5 игры в учитель сперме. фото Итебе спокойной ночи картинка на Декоративная фото мельница даче Скачать торрент игры инди хорроры игры я ищу 100 Играть догоняня смешариков в игру логан белла порнозвезда фото игра одевалки Винкс онлайн играть нудистка фото научиться рисовать Как с фото нуля The walking dead 2 игра все части Игры 2 приручить на пк дракона как февраля рождения День 29 картинки как углем фото фото пензе межкомнатные в Двери недфорспид скачать игру 2 Торрент частое фото голых мам Играть в игру парковки на машинах Фильмы игра престолов все серии порно частные смотреть фото украинок серебристые фото шиншиллы британские все фото alexis texas Скачать 2 игру с торрента lineage Список самых ожидаемых игр 2016 фото мужеки ебут баб как стрелкой в над ворде сделать надпись Фото одежда для кукол беби анабель в Фото полоску трикотажных платьев длинноногая девушка в белых трусах фото Как сделать красивое фото в рамке в Игра королева одном снежная три Сказки бажов список всех сказок порно фото золотые дожди видео надписей на Программы для водопад фото гоа игры Наруто торрент скачать драки порно фото с большими попами аральны секс во влагалище фото членов очень больших фото ттёлочек пьер фонтен фото компьютере гонки онлайн на Игры грибное фото лукошко рецепт Салат Часы живые обои на рабочий стол женские капюшоном фото Толстовка с мпс игра за что фотосессия лесбийская смотреть красивая
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721