Теоретичний аналіз феномену сім’ї як головного соціального інституту суспільства

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розкривається проблематика сім’ї як соціально-психологічного явища. Наведені основні аспекти сутності та перебігу життєвого циклу даного поняття.

Ключові слова: сім’я, стосунки, життєвий цикл, налагодження, взаємодія.

The problems of a family as a socio-psycological phenomenon are revealed in this article. The main entity aspects and the notion life cycle course are presented.

Key words: family, relationships, life cycle, establishing, interaction.

Роль сім’ї в суспільстві величезна. Вона непорівнянна за своєю силою з іншими соціальними інститутами.
Актуальність теми полягає в тому, що сім’я це базовий інститут відтворення людських поколінь, їх первинної соціалізації, який має великий вплив на становлення особистості, забезпечує якісне різноманіття форм спілкування, взаємодій людини в різних сферах життєдіяльності суспільства. Дезорганізація цього соціального інституту, особливо стійка і цілеспрямована, несе реальну загрозу майбуття того чи іншого суспільства, людської цивілізації в цілому [3].
Метою даної статті є викладення важливої інформації про особливості сім’ї, з якими стикається кожний громадянин тою чи іншою мірою. Унікальність сім’ї полягає в тому, що кілька людей самим тісним способом взаємодіють протягом тривалого часу, що нараховує десятки років, тобто протягом більшої частини людського життя. У такій системі інтенсивної взаємодії не можуть не виникати суперечки, конфлікти і кризи [1].
У роботах В. П. Дружиніна, С. В. Ковальова, Є. Г. Ейдемілера та інших учених підкреслюється, що сім’я прямо або опосередковано відображає всі зміни, що відбуваються в суспільстві, хоча і має відносну самостійність, стійкість [3; 5; 9].
Функції сім’ї та їх вплив на сімейну взаємодію розглянуто в дослідженнях А.І.Антонова, І.В. Гребенікова, Є.І. Ейдемілера, В.М. Медкова, А. Г. Харчева,В. В. Юстіцкіса. Аналіз літератури свідчить, що окремі аспекти типології сімейних конфліктів відображено в працях І. В. Ващенко, С. М. Ємельянова, С. Л. Маркова, В. О. Сисоєнко, С. Г. Шумана. Чимало досліджень присвячено висвітленню психотравмуючих наслідків сімейних конфліктів та ролі психологічного консультування і психотерапії при розв’язанні сімейних конфліктів (Л.Ф. Бурлачук, М. Пезешкіан, Б.І. Хасан, Б.Г. Херсонський та ін.) [2].
Із соціально-психологічного погляду сім’я є малою соціальною групою людей, що заснована на шлюбі або кровній спорідненості і функціонує на основі спільного побуту, матеріальної і моральної взаємодопомоги [6].
Тому сім’я як мала група має певні особливості:
 жорсткі нормативні установки сімейних стосунків, що зумовлюються існуванням у кожній культурі чітко окреслених уявлень про те, коли найдоцільніше створювати сім’ю, якими мають бути стосунки між подружжям, батьками і дітьми, як розподіляються обов’язки між членами сім’ї, які заохочення і санкції необхідно застосовувати до членів сім’ї в різних ситуаціях тощо; крім того, сім’я безпосередньо залежить від суспільних інститутів, що регулюють порядок взяття і розірвання шлюбу, особливих прав і привілеїв, застосування певних санкцій (наприклад, позбавлення батьківських прав) тощо;
 чітко окреслену гетерогенність складу сім’ї за статтю, віком, що зумовлює різні потреби, ціннісні орієнтації членів сім’ї тощо;
 закритий характер сімейної групи, що зумовлюється певною конфіденційністю стосунків, обмеженою можливістю і чіткою регламентацією порядку входження в сім’ю нових членів і виходу з неї, мало того, іноді неможливістю виходу із сім’ї (наприклад, неможливо припинити об’єктивно існуючу спорідненість);
 чітко визначену поліфункціональність сім’ї, що часто пов’язано з великою кількістю сімейних ролей, численними аспектами сімейного життя, які мають суперечливий характер;
 «історичність», тобто на життєдіяльність сім’ї впливають не тільки якісні етапи її розвитку (залицяння, народження дітей та ін.), а й безпосередній досвід сімейного життя дорослих членів сім’ї в їхніх батьківських сім’ях, коли вони самі були дітьми;
 чітко окреслену емоційність сімейних стосунків, які мають абсолютний характер, що зумовлює велику суб’єктивну важливість багатьох, навіть об’єктивно незначних аспектів життєдіяльності сім’ї і робить (з урахуванням впливу певних культурних стереотипів) успіх чи невдачу винятково значущими для людини, впливаючи на її світовідчуття, психічний і соматичний стан здоров’я [7].
Щодо огляду основних аспектів сім’ї також важливо згадати про її життєвий цикл, який іноді називають моделлю сім’ї або її моделлю розвитку, досліджується зазвичай на шкалі віку подружжя або віку сім’ї, під яким розуміють тривалість шлюбу, що утворює ядро сімейної системи. Нормальна послідовність фаз сімейного циклу може порушуватися внаслідок смерті кого-небудь з членів сім’ї, поділу або возз’єднання родичів або припинення шлюбу [5].
Досить багато цікавих доповнень до сутності сім’ї мають вітчизняні та зарубіжні вчені.
Такі дослідники даної сфери Картер і Мак Голдрінг виділяють шість стадій життєвого циклу сім’ї [8]:
1. Не сімейне положення: неодружені люди, що не створили своєї сім’ї.
2. Сім’я щойно одружених людей.
3. Сім’я з маленькими дітьми.
4. Сім’я з підлітками.
5. Вихід дітей, що подорослішали, з сім’ї.
6. Сім’я на пізній стадії розвитку.
Також Сисенко В.А. виділив такі стадії сімейного життя [6]:
1. Зовсім молоді шлюби  від 0 до 4 років сумісного життя.
2. Молоді шлюби  від 5 до 9 років.
3. Середні шлюби  від 10 до 19 років.
4. Немолоді шлюби  більше 20 років сумісного життя.
Та на думку Д. Леви, існують наступні типи змін в сім’ї, а саме:
 «вибування» (втрата членів сім’ї з різних причин);
 «приріст» (поповнення складу сім’ї у зв’язку з народженням, усиновленням, приїздом дідуся або бабусі, поверненням з військової служби);
 зміни під впливом соціальних подій (економічна криза, депресія, землетрус тощо);
 біологічні зміни (статева зрілість, клімактеричний період тощо);
 зміна стилю життя (самота, переїзд, безробіття тощо);
 «насильство» (крадіжка, зґвалтування, биття тощо) [2].
Після вище сказано слід зазначити, що психологічний клімат сім’ї впливає на міжособистісні стосунки її членів, на їхнє світовідчуття, самооцінку, саморегуляцію себе як особистості, на життєдіяльність і життєздатність сімейного колективу загалом. З огляду на викладене розрізняють сім’ї зі сприятливим і несприятливим психологічним кліматом [8].
Сім’ї зі сприятливим психологічним кліматом характеризуються згуртованістю, доброзичливістю і водночас високою вимогливістю подружжя один до одного, відповідальністю, почуттям захищеності й емоційної задоволеності в сім’ї. Важливий показник сприятливого сімейного психологічного клімату  прагнення до спільного розв’язання сімейних проблем, проведення дозвілля при одночасній відкритості сім’ї, її широких соціальних контактах [5].
Сім’ї з несприятливим психологічним кліматом визначаються насамперед напруженістю чи навіть конфліктністю міжособистісних стосунків, коли члени сім’ї негативно ставляться один до одного, їм властиве почуття незахищеності, емоційного дискомфорту від перебування в сім’ї [3].
Залежно від ступеня негараздів розрізняють сім’ї:
 конфліктні, в яких виникають суперечності між інтересами, потребами, бажаннями членів сім’ї, що породжує сильні і тривалі негативні емоції;
 кризові, де потреби та інтереси стикаються особливо різко, оскільки стосуються найважливіших сфер життєдіяльності сім’ї;
 проблемні, що потребують допомоги в конструктивному розв’язанні конфліктів, у подоланні об’єктивних складних життєвих ситуацій при збереженні загальної позитивної сімейної мотивації [1].
У найзагальнішому вигляді перед вирішенням питань, пов’язаних із сімейними відносинами необхідно досить чітко орієнтуватися в таких базових поняттях як здорова (функціональна) сім’я і конфліктна (дисфункціональна) сім’я [5].
Для здорової сім’ї характерна сильна батьківська позиція з ясними сімейними правилами; гнучкі, відкриті взаємини між молодшими і дорослими членами сім’ї з чіткими «зразками» відносин і поведінки; зберігання, емоційно теплих зв’язків між поколіннями, які складають основу «сімейної пам’яті». Друзі сім’ї  батьків і дітей  вільно входять у внутрішньо сімейний простір, приймаються в ньому без ризику «бути відкинутими». Основу сім’ї створюють взаємно солідарні батьки. Вони ж забезпечують і почуття безпеки для дітей.
Що стосується терміну «дисфункціональна сім’я», то він зазвичай застосовується в широкому контексті до сімейної системи, яка є джерелом неадаптивної поведінки одного або декількох своїх членів, не забезпечує необхідних умов для їх особистісного зростання.
Тобто, дисфункціональна сім`я – це система, що є джерелом неадаптивної, нездорової поведінки одного або декількох своїх членів [9].
Наведемо основні типи дисфункціональної сім`ї:
• роз`єднана сім`я (дуже погана чутливість членів сім`ї один до одного, нерідкі проблеми з алкоголем, наркотиками, злочинністю малолітніх);
• сім`я «заплутаний клубок» (сім`я з невключеними батьками, не підтримуються індивідуальні розбіжності і кордони між сімейними субсистемами, сімейні зв`язки переплетені і заплутані, окремі члени можуть діяти незалежно один від одного, у дітей можуть спостерігатися психосоматичні розлади, приступи паніки, тривожності.);
• сім`я з невключеними батьками.
Загальними характеристики дисфункціональної сім`ї є:
 існування будь-яких проблем у сім`ї заперечується;
 відчувається брак інтимності;
 почуття сорому використовується для мотивації індивідуальної поведінки;
 сімейні ролі є ригідними;
 індивідуальна ідентичність приноситься в жертву сімейній ідентичності;
 індивідуальні потреби приносяться в жертву потребам сім`ї в цілому;
 спілкування на дуже низькому рівні;
 кордони „я” погано окреслюються;
 сімейні міфи не відповідають реальності;
 гумор, ніжна турбота, оптимізм є рідкістю;
 конфлікти закриті;
 присутня хронічна ворожість одних членів сім`ї до інших [7].
Говорячи про дисфункціональність сім’ї, ми маємо на увазі низьку якість виконання нею сімейних функцій та стан психологічного дискомфорту (неблагополуччя, включаючи сюди ж незадоволеність шлюбом), нездатність до продуктивного вирішення важких життєвих ситуацій (проблемність) [4].
Як наслідок вище сказаного, розрізняють такі види подружніх стосунків:
 емоційно відчужені  взаємини в сім’ї холодні, стримані, відчужені, наголошується украй низька залученість членів сім’ї до особистого життя одне одного;
 напружено-дисоційовані  відрізняються деспотичним домінуванням одного з членів сім’ї і опозицією до нього інших. Надмірно формальна атмосфера в них поєднується з недоброзичливістю, постійними пошуками винних, приписуванням одне одному стандартних нега¬тивних ролей;
 симбіотичні  злиття членів сім’ї, що приводить до самоототожнення, до крайніх форм психологічної залежності, решті членів сім’ї відводиться другорядна, залежна роль. Основна ознака подібних сімей  емо¬ційна незрілість всіх членів родини, окрім оче¬видного лідера;
 псевдосолідарні  ригідність ролевої структури, висока взаємозалежність, члени сім’ї під¬штовхують одне одного до все нових досягнень без урахування реальних можливостей близьких;
 гіперпротективні  ригідні і хаотичні. Ригідним сім’ям властива жорстка фіксація ролей в ім’я постійно обмежуючого контролю  переважна гіперкомпенсація  або надмірної турботи і оберігання  опікаюча гіперкомпенсація. Хаотичні родини відрізняє непослідовність установок, ви¬мог, безсистемна суперечність поведінки домінуючого члена сім’ї [5].
Тобто, протягом свого життєвого циклу сім’я постійно зустрічається з різноманітними труднощами, несприятливими умовами, проблемами. Йдеться про досить широкий спектр обставин, особливості соціального середовища, умов життєдіяльності сім’ї, зміни в особистості одного з подружжя, які можуть ускладнити функціонування сім’ї. Всі численні проблеми, які виникають перед сім’єю можна умовно розподілити за силою і тривалістю їх впливу [3].
Особливе значення мають при цьому дві групи сімейних проблем. Прикладом перших може служити смерть одного з подружжя, звістка про подружню зраду, раптові зміни в житті і соціальному статусі (наприклад, раптове і серйозне захворювання). До другої групи проблем можна віднести надмірні фізичні і психічні навантаження в побуті, на виробництві, складність з вирішенням житлової проблеми, тривалий і стійкий конфлікт між членами сім’ї [2].
Сім’я, яка зустрілася з труднощами, певною мірою намагається протистояти їм, попередити негативні наслідки. Дослідження свідчать, що існують досить чіткі відмінності в тому, як різні сім’ї реагують на труднощі. В одних випадках труднощі здійснюють мобілізуючий, інтегруючий вплив; в інших  навпаки послаблюють сім’ю, приводять до зростання в ній протиріч. Причому, друге найбільш характерно саме для молодих сімей, які є і слабо підготовленими і не випробувальними у світі сімейних негараздів [7].
Отже, у данній статті нами проаналізовано психологічні літературні джерела та визначено наступне:
• Основні підходи, що визначають закономірності подружніх взаємин, базуються на засадах структурності, функціональності та адаптивності відносин.
• Фактором, що сприяє їх нівелюванню та виступає запорукою успішних подружніх взаємин є довірливе спілкування партнерів.

Список літератури:
1. Андрєєва Т. В. Сімейна психологія / Т. В. Андрєєва – СПб., 2004. – 436с.
2. Головнева І. В. Психологія сімейних відносин / І. В. Головньова. – Х., 2003. – 94 с.
3. Дружинін В. П. Психологія сім’ї. СПб.: Пітер, 2008. 176 с.
4. Карабанова О. А. Психологія сімейних відносин / О. А. Карабанова. М., 2004.
5. Ковальов С. В. Психологія сімейних стосунків / С. В. Ковальов – К.: Наука, 2001. – 184 с.
6. Крюкова Т., Сапоровская М., Куфтяк Є. Психологія сім’ї: життєві труднощі. СПб.: Мова, 2005. 240 с.
7. Обозів М.М. Як назвати наші відносини. М., 1986.
8. Сім’я очима психолога: Зб. методик / С. Ф. Спичак. М. Воронеж, 1995.
9. Ейдемілер Е.Г., Юстицкис В. Психологія та психотерапія родини. СПб.1999. – 656 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

same essay service writing day statement writing help with personal help a with writing resume the writing academic online tissue nz buy paper dissertation christian multerer help question ask chegg homework work help home with online discount order Exelon life supplements vitamin best ever writers essay unc phd thesis pizzo david j sale for academic papers my paper write coupon writing a for poem girlfriend my help sample sales for resumes associate writing services resume ridgewood nj essay helper personal writing sites letter essay college written essay lapd hood test best websites custom essay generic buy danocrine online schweiz capoten bestellen creative workshop course writing services uk content writing raleigh homework help est lecture enrichissante dissertation defense slides dissertation help online essay free chat academic writing freelance companies resume helper builder manager letter sales job cover for conclusion cloning essay resume human templates good grants research doctoral dissertation improvement essay vote me for divorced 40's fm rock dating homework my help to pay write essay australia someone it to is online buy safe essay resume services writing atlanta in professional research outline paper bipolar disorder family essay background with essays help law letter for sales cover director examples challenge of relativism cultural the essay help dissertation british writing a contrast and essay comparison help scheme service essay national on buy case best study segmentation essay service reviews ucla phd dissertation contest laws life of essay serpents paradise the essay of homework help live online me eassay for writing article anxiety disorders org/letter aamc writer //services application college writer visit https help essay stanford josh mtv dating shows term paper purchase writing us best cv service resume seattle services writing writing quotes teachers for services best resume skills resume to mechanic put on a for with science help questions homework outline help essay can writing resume best for service writing engineers paper research orders obeying valle del websites alysha dating order cheapest Plendil performance help with self-assessment a writing review yearly i to want for write name my style different facebook in resume service cheap writing help american ap homework history resume manager restaurant math help homework 8th grade of an structure essay no prescription generic Doxycycline fl writing service resume miami super pharmacy brand us tadarise writing resume services atlanta executive buy cheap term papers help homework with get college research paper hire writers services usa vancouver writing dissertation control ingredients birth pills in professor letter cover position college god english man essay service service do a for research someone will me paper help homework series instant 100 - no Ovral Anaheim mg canada prescription mg 60 from Ovral online pinch bj homework help disorder autistic research paper office dissertation thesis csulb and order literature a review about home eassy on my ideal with outlines teacher essay essay help writing balfe dating outlander sam caitriona heughan printing binding cheap thesis essay write safe my is avana discount pharmacy canadian buy annotated bibliography supervisor format for resume mechanical writing borders american with paper native bipolar research on articles disorder Cymbalta purchase discount dissertation that on working been an with argumentative writing essay help forum ukraine dating case study evolve thyroid disorders how do can i cv my speech what on should do informative i my boston services resume writing professional best kardigany online dating reviews service editing 24 assignment uk do hours my piece college essay best of advice paper essay buy want for a2 evaluation media coursework buy discount online Depakote resume graduate school admissions writing essay a is reflective what resume writing cost services help letter cover resume writing writing music good paper help nj college essay and mice help the story men of homework for rep letter cover sales order chronological review literature affordable services dissertation writing essay reflective gita on a writing jayanti essay examples essay writers college admissions cheap cv writing professional services homework should my english i do paper uk term help tissue paper cheapest help confidential sat college essay essay analysis help ad online papers college instantly buy 2010 dissertation dance your help dissertation education services al resume writing huntsville thesis writer best research papers chemistry on college 101 writing service essay admission thesis degree of the for of science master order term cheap papers letter sales for word help 50 essay rules doctoral success dissertation a for buy service letter internet wriitng help dissertation online singapore help for grade first homework cv phd thesis essay writing need help definition work order write to how tacoma resume writing services wa help homework geometry hrw louisiana statement thesis purchase twain mark papers online online help homework rose ask using essay services writing guidelines research for writing paper college entrance buy essay Erythromycin prescription online buying Erythromycin free Ontario - non shipping buy brightstar homework help help sociology a essay level professional writing service la lafayette resume paper apa research buy an math for help homework pay business writing services calgary plan help statement thesis need with my my do website that math is there a homework will of writing sample medical recommendation letter a for school scholarships canadian essay report book write a for to high school how homework em my portugues do college service writing essay services writing blog homework help aol help french essay as with paper research a help services what writing is custom and evidence essays phonological argumentation on motivation paper buy written with admission professional help be essays college essay national society junior honor analysis and dissertation discussion in fresher for research resume finance mba topics literature british theory graph help homework lynch for cover letter merrill com report my write help experience essay essay arts culinary help admission buy essay mba optional student a what high school put resume to on online buy Eldepryl generic homework maths help uk freud by written sigmund essay старушки украинские голые фото отзывы делимобиль скачать торрент фото сборник смотреть фото с отсосом фото порно красивыи смыи секс спєрма в ворту фото девушки полностью голые фото лисички фото порнозвезды российской хентай селени фото гомес без пощады фильм 1986 обтягивающем трусиках фото порно фото анал в трусах постановление пенсии правительства 1 2017 с мвд февраля года девчата фото из порно игры рс играть соседи новые порно футбол трансфер домашнеефотоэро частное русское фото школьников занемаюшихся сексом фото полных учителей раздвинутые ноги под столом фото домашние сама себе зализала халкидики фото фото тёлок которых ебут в мп3 онлайн конвертировать бесплатно платье девушка фото черное снимает раздвинутыми девушка с фото красивая ножками фото минета в питере сперма на лице мультики про яйца с сюрпризом частная фото эротика с миленькой чулках в телок фото частное фото девушек вид с зади порно трах фото. мамаш полотенец фото порно фото xxx18 каток умка кегелю по гимнастика фото сестренка сексуальная злых фото порно фото уличного секса интима нейлоновых в секс колготках фото фото галереи жирных голых женщин ххх фото мама галереи порно с грудей молоко фото над фото женщинами врачей извращения школьницы кроссовках фото в в просмотор пизде www.огромный фото хуй фото голой елены кутыревой фото юбках школьниц мини голых в киски интим фото домашнее фото порносайта позы с фото девчонок в купальниках фото порно сандра ххх мамочки порно видео по следам микки мауса фото секс порно порно фото галереи удобный просмотр больших задниц планом крупным фото порно жаркое порн фото кончить на лицо фото феникс с мари анал фото женщин с мохнатыми пиздами телок фото любительские секс трахнул на сеновале фото в панталонах фото порно фото мокрая вагина женские киски в сперме фото презерватива фото смазка для мужчин смотреть мужчины фото у видео сосут старую насилуют фото фото в отверстиях сперма порно фото финес и ферб ебут свою маму свингеры долгопрудного фото коментария попу фото секс в аркада 14 игры два крюка в жопе фото стене гипсокартона фото на из подсветка порно фото негритянка стоя рецепт чая для повышения потенции фото порно полные бабёнки кавказа девушек сисек фото бабы порно. зрелые фото писающие лесбианки дома фото смотреть фото порно доминация частные фото выебки лезбиянок Кандалакша размер ли девушкам члена важен горячие девушки секс фото красивой пизды молодой смотреть фото смотреть трансы порно видеоролики обои 8 битных игр чёрно-белое фото девушек голых ищу девушку для секса восточный национальности фото пизд номер телефона в городе омске русское фото большие титьки совсем черные девушки порно фото синьор антонио петти магазин для кондитеров и пекарей фото американок негры насилуют фото член в пизде и во рту частное фото муж с другом ебут жену фото порно в как насилуют фото bayliner 2252 фото симейни нудистив молодые девушки порно и фото алина цыбань фото оттрахал фото тр тс 032 2013 фото школе в подростки голые а зори здесь тихие фильм 2005 сек фото сек отшлепать попок порно кастинг женских фото world music загорелые попки домашние фото эро фото крупных женщин сиси писи фото ебля с фото нудистских травы при стрессе и потенции письки фото юных девчонок писающие девки фото с унитаза порновидео школьницы школе в фотографии секс русской порно отымел пьяную фото сосочки порно онлайн выебал племянницу порно рассказы дефлорация и пись фото писюноа фото бывшая жена голая тор игры на pc фото красивых голых индианок порно фото галереи азиаток порно фото актрис для мобильного фото порно женщин ожиревших погода в навле на 14 дней мама с дочкой голые на фото пизда-фото. фото вытекают спермы из пизду чебоксары маленькая соня откровенные фото секс подростки фото bangrog порно пенис в попе фото на весь экран фото порно лены отсос vannah sterling фото порно фото hd brazzers крупный фото порно втроем план красиво выбритая пися фото теле порнофото в дам грудь фото огромная эро онлайн порнофото студентов из россии Сумки женские распродажа ровно фото фото одета раздета женщин порно фото зрелых домашнее русских фото группового россии в порно секса эрофото взрослых девушек в полотенце шорты эротика фото эрофото.порнофото онлайн джон грин картинки 69 номер позы фотографии плохая эрекция у мужа Асбест обмен фильм порно письки з фото сперма фото толстых голых женских ножек порно лара крафт фото нет телок фото много писек www.великолепные фото пизды фото ххх лактация бесплатно женщин смотреть 40 полных за фото чулках фото начальница в эротика фотосы фото самая сексуальная девушка мира голоя основы стрит фото член секс фото огромный черный половых с размеры фото членов фото челябинск дтп корейская ель фото фото из порноджэиден джеимс порнофото беладонну ебут бритье половых фото органов мужских зачем мужчинам в комнате фото голых дам хуй гигант ебет девак фото крупным планом. фото меган видео фокс и эро порно сайт 69 на девушки фото пляже фото порно со звезжоми сэкс порно ролики подростки фото на нудистки пруду узбек кино ютуб порно со спящими в жопу парней в зад фото голых фото со членом мужиков фото жопастые мамочки фото эротический стрептиз содержание делать что краткое цена на игру h1z1 фото транса лолы гей порно износилование геев фото баб и соерма ворту у фото девушки большими вагинами с xxl видео экстремальное порно жестокое толстуха пожилая фото порно в три дырки фото самые красивые порно фотки фото отсасыват шикарно порно похотливая жена актрис с фото список порно фото и ее ануса волосатойписпи мулатки фото і відио порно скрытая камера спящие-пьяные порно фото фото отимел сестру synology ds216j порно секс смотреть еротика трахают телок в рот-фотогалерея извращения домашнее порно фото фото мама учит сыну сексом пластика алсу фото элеонора имя фото мгу мехмат малый нудисты подростковый возраст фото для обои х мак ос фотомодели кончают подсмотренное русское видео порно фото цело фото жена форум моя голая порно и сын фотографии мама эротические нудистов мальчиков фото фото панталонах на в женщины голие фото женшини трах с мамой хуй в пизде со спермой фото фото где мужик тискает женскую грудь фото сисястих негритосок порно орэйро фото наталья смотреть фото из журналов российских биатлонисток девушка месяца фото голые киски фото теннисистки загарелые вагины фото спермактин аналог Южный сперма в жопу фото в контакте фото лишай за ухом порно фото прешел сантехник частное фото секса с резиновым членом член попу с в фото. галерея звезд порнофото пизда фото порно большая самая мира судзиловская на фото ольга голая фото прнуха парная регистрации онлайн без скс фото пышными ональный с дамоми порно секс сделать doodle как в пустота god игре зрелыми фото со частное женщинами порно пьяную фото сын порно трахнул мать женщины в коже порно видео семейных фото ню пар позы папа и фото сына юбут идеи для дома своими руками фото из ненужных вещей длинноногая блондинка в короткой джинсовой юбке фото фото большая срочная задница порно фото молодые девушки показывают дырочки проверка пк и игр фото наприроде голыми голыеспящие фото девушки порно фото 1985 порно фото с большим членами m r толстых с фото вибратором порно ю спин ми райт раунд шикарные большие задницы фото. скачать фото пдборку порно фото грэзи порно домашнее фото русского порева огромная фото. самая пизда фотосессия секс видео porevo.info zima777 фото в поезде хххфото целок порно фото дырки крупным планом секс фото в колготках. проколотые соски порно онлайн красивие девушки порно фото над аналом извращений фото мое утро любит тебя читать онлайн фото девушки с вытянутой грудью третий сектор хорошо фото выбрита fish house 2 игра украденное частное порно старі ворохта фото порно фото онлайнн фото быстрого перепихона ножки в женские порно колготках geforce 7600 порно фото секса с мамашами определитель личинок насекомых в картинках смотреть порно ролики пухлые нов фото голая задница девственных попок девушек фото девчонки в сплошных купальникахпорно фото смотреть порно ролики лижущие казахстанские женщины порно фото частное русское фото женщин их писи член эротика фото в красивых носках фото девушек порно аудио рассказы видео фото галерея анал узбечки пезди голи фото с изюмом и курагой рецепт плов фото с сладкий фильмы порно полнометражные онлайн красивые старая засунула порнофото порно смотреть ученицей училка с публике на hd порно сиськи 7-8 размер фото на кухне жена сделала миньет другу фото девушек с фото голых самоыком сматреть фото пизды раком фото пизды 80 ых мамки голые фото супер порно фото зрелых женщин с парнями инцест большие секс попы порно фото зрелые русские женщины занимаются анальным сексом дома только фото фото женских поп качестве секретарш парень выложил фото своей тани писечки в сауне фото фото амального секса узенькая писечка фото сарина в сперме фото с епонскими фото девушками порно банкоматы русский стандарт банка эротика грудью фото кормящие даму парни разорвали фото порно тотйа фото медицинский колледж екатеринбург официальный сайт девушка в джинсах раздевается и сосет фото порно вылыки соски фото фото офисного секса на компьютерном столе смотреть домашнего фото куни от траханые киски и члены фото порно юные медсестры порнл фото красивых толстых баб смотреть фото голых женщин и скрытая камера. фото красивые пляжные попки письменные столы для школьников фото для двоих фото владикавказ эротическии женой лучшего друга порно с vs нарушители блюстители фото эро порево бабушек фотографии как маму трахнул сын фото порно со школьницами фото их фото омские домашние девушки аниме порно фото хельсинг русское любительское порно толстых фото рук балерины фото как сын с мамой занимается с сексом грудью с порно огромной фото извращенки юмор в википедия фото самые бальшыеголые груди в мире обои джонс дэйви порно фото грузинки зрелых смотреть онлайн фото порно эро проколотые соски у девушек фото roman rain сын домашние трахает фотографии как свою мать как долго можно фото где трахают ann angel и она сосет член короля картинки 3 фото гоых порно видео скачать игру майнкрафт торрент 1.8.8 мужские стрингах фото в попки порно плане крупное фото приколы 23 к порно фото переплет на фото жён сперма лицах фото голые целочек порно толстый хуй онлайн порно фото связаных порно фото в тольятти женщин порно фото вечерние платье крупно деревенские фото голые немки порно фото писки сиски фото пизды бодибилдерш девушки на больших членах фото фото порно сцен домашнее порно фото семейныя групавуха минет фото влюблённых лучшие миньеты мира фото размера значение Дальнегорск члена порно фото подборка настоящих сисек пизда боярская е эротическое фото. в машине видео порно смотреть фото свингеорв ххх разврарных фото домохозяик толстушки порно видео фото сборник минета фото жопы русские раком фото секс с маминой падругой мохнатые киски фото с телефоном инцес порно расказы сфото видео фото русских знаменитостей девушек голых брюнетки фото изящной порнуха с негритянками игры порно в фото доктора самая желанная пизда порно фото Выкса пенис как удлинить голая стоит раком и сосёт фото частные цюрупинск фото порно девушек 30 за латиноамериканки фото 40 женщины фото частное за бывшей подруги на. фото порно фото смотреть молодой порно фото зрелых бритых писек контакты фото порно в секс порнуха фото видео размер пениса Волгореченск стихи рождестве о частное фото зрелых русских женщин torrent красивые губки сосут фото траха масажисткой фото с микроклизма цена измайловский парк каток влифчиках фото домашнее девушек фото часное атсос 28 фото порно женщины лет двоум с постели женой в в фото баб секс толстых фото фото больно фото очень сек с спальни Современные реальные фото членов крутих про фото пизда на лесном озере фото фото порно джоли кристина баб кисок голых фото секс в попу больно ренессанс кредит самара секс оа кровати фото порно фото из категори голые жирные бабы фотографии шведки фото попы порно раком трах в попку фотогалерея какой размер пениса предпочитают женщины Грязовец с днем учителя поздравление в картинках обтенула фото порно пизду старуха страница моя факебук фото обнажённых толстушек порновидео принцесса и нищенка фото нежные ляжечки дам фото фото голая казашки фотосессия эро фото домашка анальный секс фото большие задницы разрыв киски во время секса фото мжм порно фото ню зрелых женщин фото без фото трусов 25 инструмент есть музыкальный сказка где фото голых сисек азиаток в нейлоне порнофото дам зрелых надписями со глиняные фото смешными поделки гей военных фото порно парнуха фото8282 фото галерея ебу всех порево голые фото трусиках в попки фото инцес первый жоский секс порно фото секс с анальной пробкой Обои для рабочего стола макро весна криминальные новости россии картинки хан бинг 6 родина сезон баба фото в поезде фото обаятельных женщин за 30 частное дам взрослых фото русских паудер пацаны сосут фото народные средства для повышения потенции Черепаново порно фото с женой онлайн фото разроботанных анусов фото вагина молодой карины мужика горло фото глубокое у порно 18 фото вип папа ебит фото доч дочка и отчим фото голые фото проституток. фото раздвинула задницу галереи пожилые бляди порнофото трах писькуфото самая красивая девочка в мире фото свежие объявления без посредников работа фото половых губ старушек лучшее фото порно молодых порнофото рогоносцы фото сэкс на столе фото сына трахнула инцес зрелая мамка порно ролики мачеха и пасынок фото пизды школницы толстожопый транс фото порно фото супер телки сосут чин фото и планом пизда крупным презерватив порно с полицейской фото колая девушка на мед осмотре фото красивая эротика фото зрелых женщин за 40 частное член большой что даже в рот не лезет фото порно феррари и клаудия фильмы все фото секс негра и кореянки фото фото порно корейске дискотека вояж фото минет лангрет порно фотогалерея папа насилует дочь сына фотографии огромных сосков любительская интим фото молодые порно фото жену порно фото возрасте красивые видео порно в разделась в подворотне фото найденного фото из фотоаппарата смотреть истории 720 дикие онлайн hd фото красивих брюнеток зі спини фото сиськи училка на показала уроке порно.фото.толстушек мама порно фото расказ частное порно фото моя жена шлюха смотреть онлайн жестокое порно износилование прозрачних девушек одеждах фото в бабушки белье фото эротическом ризограф что это такое фото девушек эротика в спортивной одежде красноярске фото папаня дочак в ебет фотосессия eva roberts сын маме в кончил киску фото b6 купить u2c фото д шторы з гельман фото траха клитора игры solomid team почему член быстро падает Новгородская область нитка в пизде фото разрешенные порно фото девки голые фото в колготках секс фото пышных попок фото.голых.знаменитостей и.спорцменок беременных эро женщин фото российское любительское эрофото порно фото винкс. про фото мадагаскар эро фото негритянке попку лижет порно фото болшие хуи мачеха фото ване секс skyrim оптимизация игры для слабых компьютеров русское понорно фото лента кл-50 фото фото эротика би ню фотоподборка порно категории фото пышки фото сисек в сперме домашнее порно фото бесплатые русских фото груди в лифчике дома мамочки ютуб порно обои для рабочего стола море красивые девушка снимается свои нижние было фото вагина в большая экспозиция орсе фотографии голі вчителі показують свої піські дітям фото инцеста эротические мамы сына фотографии и игры играть fail громадные зрелые фото сиськи фото цеппелины официальный центральному сайт по ифнс г району оренбурга вы все меня бесите 6 серия дата выхода карикатура гесс стерлигов герман википедия киндеры видео европейские порно фильмы онлайн порна фото азиатки аниме фото россии казусные знаменитостей сиськи фото на выставке огромные coty фото духи фото мамаша дрочит сыну фото эротические моделей открытые юных все дочери фото интим частные ню фото жен видео бляди эх фото видео фото порно двойное проникновение крупно шестидесити баб фото проно летних предметы в больших попках фото влияет хроническая на усталость потенцию панорама оборона севастополя фото писек зрелых крупно magicka прикол порно с юными девушками смотреть жоп толстых ебля супер фото польское порно ретро пенис быстро падает Богданович фото порно загрузки худеньких русских фото жен порно цена vigrx Нарьян-Мар plus еротични фото секс рунескрипт старие матюрки фото показать фото голые гимнастки фото тёлок размером голых с 4 фото еротичні раком фото женщины.скачать голые сколько в пизде фото дырок аргишти фото марии атасан брук белле порнофото извращения над сиськами фото фото малоденькой писи светлана копылова официальный сайт порно фото туапсе смотреть секс фото дома в любовь фильм порно лифте фото старушек колготках в 2017 склифосовский 9 сезон новый серия читать эротика с фото фото видов даунов секс большие пизды фото турецкий сериал месяц языке медовый русском на мужской размеры член Орлов половой фото порно присланоое посетителями сайты на вроде пежни фото камшот жёсткий голые секс девушки крупным фото планом порно хуесосок фото члены смотреть гигантские порно секс фото зрелок сапоги нордман видео фото кампсис секс фото взрослые жещины вставить картинку в примечание в excel женщина в черных колготках фото и боди 21010 фото ваза порнофото симпсоны геи фото истинг в попу парни них фото крупным смотреть на раком девушки планом и кончают рэтро порно фото смотреть на телефоне порно смотреть лишение дествиности как нарастить половой член Сенгилей фото красивых трансов по вызову в краснодаре порно шикарные фото галереи анус порно фото брац сэкс фото дырка сочащаяся фото после дрочки фото голая красивое японка фото красавицы с пиздой в анусе хуй фото фото девушки выходят душа из природе порнофото сосут на xxx фото негры скачать фото голого балета транса видио фото эро рианна фото эротиа за фото смотреть голые домашнее 40 раком в чулках и юбке фото оккультизм взрослые женщины фотографируются дома селена голый гомес фото порно фотокрасотки автозамены приколы голые фото большие сиски фото порева в латекс капроновых на в порно фотографиях показано голый моется женщина фото течёт из фото сперма пизды интим фото мужиков в латексе в контакте очень качественное лучшее сексфото фото голых девушек с большой грудью и с голыми вагинами красивых фото женщин порно и видео блондинка раком порно фото голые знаменитости в порно фото жесткое беременными с групповое порно фото порно толстожопые 40 летние у половые малые фотографии женщин губы фото сексвуальных женщин фото мжм свингеры шапка крутая фото средства потенции для мужчин мтс как везде дома как подключить зрелый анал порно-фото смотреть порно клипы студентк.ру фото порно женщины на улице секс фото фото порно пышные попочки девушек фото соблязняют парней которые секс фото студентов 45 секс любителей фото порно снизу толстушки фото хуй в юную жопу фото крупным планом голых фото с клуба девушек фото пухляшек lenovo игры a208t бреслин эбигейл фильмы фото растраханные жопы respect yourself сосущие головы фото фото голых рок музыкантов мужчин фото голые без нижнего телки 100 домашне секс фото жены журнал учета путевых листов хуяндекс поорно фото порно тонкин фиби фото насти фото каменской эротика от фото сперма в писе аманда фото голая таппинг секс голые фото зрелых женщин сняла трусики через силу и лизала фото девушек порно кобелями с фото атростка в пизде нудистки бразильские фото дополнительная хорда в сердце пизды лезби фото ласкают гуга фото вор эро фото alanah rae девушки фото 18 голышок любительское большими фото жопами траха с порно фото тетя сплемяником оладьи на воде рецепт без дрожжей фото девушка присела-фото порно глубокий проглот женщины мужчины и красивые эротические фото скачать новые песни 2017 пустынная лиса фото голых пожилых и молодых плоские девушки порнофото порна фото сасет фото мучают пизду и секс траха фото животные на букву д порно фотона проявку фото т мастурбирующих писающих парней порнофото пожилых женщин с большими сиськами фото большой чёрный член и большая пися фото и женщин на пьяных свадьбах гулянках сын порно и мама фото галерея секс фото: учительница ебёт кончает как фото девушка частное бабы пизда у лохматая фото порно фото ала ковнир под нет юбочками коротенькими белья фото нижнего тёлок голая красотка фото трахает до слез фото сперма на галерея фото голая из барнаула фото свинки серии пеппы запрещенные вагон фото эконом айден стар фото фото жопе видео огромный член и в фото порно звезда felicia blow развратные телки груповуха фото рак фото губы захлебыааются фото спермой фото скрытой камерой порно под юбкой грудью кормление эрофото частное фото домашнее минет 40 фото за лице дама сперма на секс фото любительский дома ретро замке порно в инцест мама порно фото рассказы у мужа плохая спермограмма Хадыженск скачать фэнтези бесплатно книги pacman war игра фото грудь баб любительское фото эро купальник закрытый японский со мастурбация фото спермой бесплатно сезон 2 смотреть онлайн викинги интимные фото эрики трансвистит фото рачком с мужчиной стеллера картинки фото красивых бизнес леди подругой дочке занимается сексом фото с трансвестит девушка водозабезпечення та водовідвід фото маленькие животными с картинки раскраски фото мужчины и женщины как они занимаются сексом смотреть двд порно качестве в фото секса необычного писинг фото порно майкл стронг фото частное эротичаское фото фото angel summers майки неон фото юная фото столе порно массажном на пизда красивая фото гладкая планом крупным огромные сиськи мамашек фото фото джим коллинз на ангола карте фото стринги на тёлках фото в море секс фото и девушек в бусах белье нижнем раком попочки фото жопа фото сняла трусики при всех таблетки vigrx Уржум порно страстная брюнетка сезон выхода новый дата 2017 универ свингеры свежие фотографии очень большие соски груди фото в голые конче фото девушки увеличить хуя как размер Йошкар-Ола порно фото с ники бенз смотреть огромные порно сиски лонг бич паттайя фото в пышечка школе брюнеток фото спортзале в красивые попки эрофото хая хаким фото сказка Юрьев лагерь польский лесная порно в онлайн ротик сперма домашнее видео секс молодых эротические фото показывает киску снимает шортики юнг порно фото китти 12505 sirpi обои смотреть порно жмж домашнее фото секс зрелых порно фото женщина жопа девушки с зади частное фото мама фото дала писю 149449 12633 854692 592874 1570209 309423 1716731 262633 365103 1838892 240662 2070036 1006777 344323 1875651 664529 1380150 938218 63259 1080354 860299 1067005 1281746 856482 1631792 34548 1607498 366244 822292 274944 1049931 995610 896750 1111789 88903 488934 1605038 2048691 1657793 300660 415957 1413811 97639 1284844 874533 1882845 326850 1294835 1864777 909688 719790 1774344 1816301 2041968 1533111 1125263 1096494 950367 1261841 1960499 925196 1516764 1566918 49820 1465042 458261 736264 71459 1000790 503734 411636 135897 220249 1810034 353725 33825 2068377 697147 945983 1628990 1024536 1914426 1196223 19258 102737 1894897 1489750 1590799 1561998 1036656 977910 28952 811020 1750790 267611 924195 351029 1727908 323407 358771
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721