Теоретичний аналіз феномену сім’ї як головного соціального інституту суспільства

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розкривається проблематика сім’ї як соціально-психологічного явища. Наведені основні аспекти сутності та перебігу життєвого циклу даного поняття.

Ключові слова: сім’я, стосунки, життєвий цикл, налагодження, взаємодія.

The problems of a family as a socio-psycological phenomenon are revealed in this article. The main entity aspects and the notion life cycle course are presented.

Key words: family, relationships, life cycle, establishing, interaction.

Роль сім’ї в суспільстві величезна. Вона непорівнянна за своєю силою з іншими соціальними інститутами.
Актуальність теми полягає в тому, що сім’я це базовий інститут відтворення людських поколінь, їх первинної соціалізації, який має великий вплив на становлення особистості, забезпечує якісне різноманіття форм спілкування, взаємодій людини в різних сферах життєдіяльності суспільства. Дезорганізація цього соціального інституту, особливо стійка і цілеспрямована, несе реальну загрозу майбуття того чи іншого суспільства, людської цивілізації в цілому [3].
Метою даної статті є викладення важливої інформації про особливості сім’ї, з якими стикається кожний громадянин тою чи іншою мірою. Унікальність сім’ї полягає в тому, що кілька людей самим тісним способом взаємодіють протягом тривалого часу, що нараховує десятки років, тобто протягом більшої частини людського життя. У такій системі інтенсивної взаємодії не можуть не виникати суперечки, конфлікти і кризи [1].
У роботах В. П. Дружиніна, С. В. Ковальова, Є. Г. Ейдемілера та інших учених підкреслюється, що сім’я прямо або опосередковано відображає всі зміни, що відбуваються в суспільстві, хоча і має відносну самостійність, стійкість [3; 5; 9].
Функції сім’ї та їх вплив на сімейну взаємодію розглянуто в дослідженнях А.І.Антонова, І.В. Гребенікова, Є.І. Ейдемілера, В.М. Медкова, А. Г. Харчева,В. В. Юстіцкіса. Аналіз літератури свідчить, що окремі аспекти типології сімейних конфліктів відображено в працях І. В. Ващенко, С. М. Ємельянова, С. Л. Маркова, В. О. Сисоєнко, С. Г. Шумана. Чимало досліджень присвячено висвітленню психотравмуючих наслідків сімейних конфліктів та ролі психологічного консультування і психотерапії при розв’язанні сімейних конфліктів (Л.Ф. Бурлачук, М. Пезешкіан, Б.І. Хасан, Б.Г. Херсонський та ін.) [2].
Із соціально-психологічного погляду сім’я є малою соціальною групою людей, що заснована на шлюбі або кровній спорідненості і функціонує на основі спільного побуту, матеріальної і моральної взаємодопомоги [6].
Тому сім’я як мала група має певні особливості:
 жорсткі нормативні установки сімейних стосунків, що зумовлюються існуванням у кожній культурі чітко окреслених уявлень про те, коли найдоцільніше створювати сім’ю, якими мають бути стосунки між подружжям, батьками і дітьми, як розподіляються обов’язки між членами сім’ї, які заохочення і санкції необхідно застосовувати до членів сім’ї в різних ситуаціях тощо; крім того, сім’я безпосередньо залежить від суспільних інститутів, що регулюють порядок взяття і розірвання шлюбу, особливих прав і привілеїв, застосування певних санкцій (наприклад, позбавлення батьківських прав) тощо;
 чітко окреслену гетерогенність складу сім’ї за статтю, віком, що зумовлює різні потреби, ціннісні орієнтації членів сім’ї тощо;
 закритий характер сімейної групи, що зумовлюється певною конфіденційністю стосунків, обмеженою можливістю і чіткою регламентацією порядку входження в сім’ю нових членів і виходу з неї, мало того, іноді неможливістю виходу із сім’ї (наприклад, неможливо припинити об’єктивно існуючу спорідненість);
 чітко визначену поліфункціональність сім’ї, що часто пов’язано з великою кількістю сімейних ролей, численними аспектами сімейного життя, які мають суперечливий характер;
 «історичність», тобто на життєдіяльність сім’ї впливають не тільки якісні етапи її розвитку (залицяння, народження дітей та ін.), а й безпосередній досвід сімейного життя дорослих членів сім’ї в їхніх батьківських сім’ях, коли вони самі були дітьми;
 чітко окреслену емоційність сімейних стосунків, які мають абсолютний характер, що зумовлює велику суб’єктивну важливість багатьох, навіть об’єктивно незначних аспектів життєдіяльності сім’ї і робить (з урахуванням впливу певних культурних стереотипів) успіх чи невдачу винятково значущими для людини, впливаючи на її світовідчуття, психічний і соматичний стан здоров’я [7].
Щодо огляду основних аспектів сім’ї також важливо згадати про її життєвий цикл, який іноді називають моделлю сім’ї або її моделлю розвитку, досліджується зазвичай на шкалі віку подружжя або віку сім’ї, під яким розуміють тривалість шлюбу, що утворює ядро сімейної системи. Нормальна послідовність фаз сімейного циклу може порушуватися внаслідок смерті кого-небудь з членів сім’ї, поділу або возз’єднання родичів або припинення шлюбу [5].
Досить багато цікавих доповнень до сутності сім’ї мають вітчизняні та зарубіжні вчені.
Такі дослідники даної сфери Картер і Мак Голдрінг виділяють шість стадій життєвого циклу сім’ї [8]:
1. Не сімейне положення: неодружені люди, що не створили своєї сім’ї.
2. Сім’я щойно одружених людей.
3. Сім’я з маленькими дітьми.
4. Сім’я з підлітками.
5. Вихід дітей, що подорослішали, з сім’ї.
6. Сім’я на пізній стадії розвитку.
Також Сисенко В.А. виділив такі стадії сімейного життя [6]:
1. Зовсім молоді шлюби  від 0 до 4 років сумісного життя.
2. Молоді шлюби  від 5 до 9 років.
3. Середні шлюби  від 10 до 19 років.
4. Немолоді шлюби  більше 20 років сумісного життя.
Та на думку Д. Леви, існують наступні типи змін в сім’ї, а саме:
 «вибування» (втрата членів сім’ї з різних причин);
 «приріст» (поповнення складу сім’ї у зв’язку з народженням, усиновленням, приїздом дідуся або бабусі, поверненням з військової служби);
 зміни під впливом соціальних подій (економічна криза, депресія, землетрус тощо);
 біологічні зміни (статева зрілість, клімактеричний період тощо);
 зміна стилю життя (самота, переїзд, безробіття тощо);
 «насильство» (крадіжка, зґвалтування, биття тощо) [2].
Після вище сказано слід зазначити, що психологічний клімат сім’ї впливає на міжособистісні стосунки її членів, на їхнє світовідчуття, самооцінку, саморегуляцію себе як особистості, на життєдіяльність і життєздатність сімейного колективу загалом. З огляду на викладене розрізняють сім’ї зі сприятливим і несприятливим психологічним кліматом [8].
Сім’ї зі сприятливим психологічним кліматом характеризуються згуртованістю, доброзичливістю і водночас високою вимогливістю подружжя один до одного, відповідальністю, почуттям захищеності й емоційної задоволеності в сім’ї. Важливий показник сприятливого сімейного психологічного клімату  прагнення до спільного розв’язання сімейних проблем, проведення дозвілля при одночасній відкритості сім’ї, її широких соціальних контактах [5].
Сім’ї з несприятливим психологічним кліматом визначаються насамперед напруженістю чи навіть конфліктністю міжособистісних стосунків, коли члени сім’ї негативно ставляться один до одного, їм властиве почуття незахищеності, емоційного дискомфорту від перебування в сім’ї [3].
Залежно від ступеня негараздів розрізняють сім’ї:
 конфліктні, в яких виникають суперечності між інтересами, потребами, бажаннями членів сім’ї, що породжує сильні і тривалі негативні емоції;
 кризові, де потреби та інтереси стикаються особливо різко, оскільки стосуються найважливіших сфер життєдіяльності сім’ї;
 проблемні, що потребують допомоги в конструктивному розв’язанні конфліктів, у подоланні об’єктивних складних життєвих ситуацій при збереженні загальної позитивної сімейної мотивації [1].
У найзагальнішому вигляді перед вирішенням питань, пов’язаних із сімейними відносинами необхідно досить чітко орієнтуватися в таких базових поняттях як здорова (функціональна) сім’я і конфліктна (дисфункціональна) сім’я [5].
Для здорової сім’ї характерна сильна батьківська позиція з ясними сімейними правилами; гнучкі, відкриті взаємини між молодшими і дорослими членами сім’ї з чіткими «зразками» відносин і поведінки; зберігання, емоційно теплих зв’язків між поколіннями, які складають основу «сімейної пам’яті». Друзі сім’ї  батьків і дітей  вільно входять у внутрішньо сімейний простір, приймаються в ньому без ризику «бути відкинутими». Основу сім’ї створюють взаємно солідарні батьки. Вони ж забезпечують і почуття безпеки для дітей.
Що стосується терміну «дисфункціональна сім’я», то він зазвичай застосовується в широкому контексті до сімейної системи, яка є джерелом неадаптивної поведінки одного або декількох своїх членів, не забезпечує необхідних умов для їх особистісного зростання.
Тобто, дисфункціональна сім`я – це система, що є джерелом неадаптивної, нездорової поведінки одного або декількох своїх членів [9].
Наведемо основні типи дисфункціональної сім`ї:
• роз`єднана сім`я (дуже погана чутливість членів сім`ї один до одного, нерідкі проблеми з алкоголем, наркотиками, злочинністю малолітніх);
• сім`я «заплутаний клубок» (сім`я з невключеними батьками, не підтримуються індивідуальні розбіжності і кордони між сімейними субсистемами, сімейні зв`язки переплетені і заплутані, окремі члени можуть діяти незалежно один від одного, у дітей можуть спостерігатися психосоматичні розлади, приступи паніки, тривожності.);
• сім`я з невключеними батьками.
Загальними характеристики дисфункціональної сім`ї є:
 існування будь-яких проблем у сім`ї заперечується;
 відчувається брак інтимності;
 почуття сорому використовується для мотивації індивідуальної поведінки;
 сімейні ролі є ригідними;
 індивідуальна ідентичність приноситься в жертву сімейній ідентичності;
 індивідуальні потреби приносяться в жертву потребам сім`ї в цілому;
 спілкування на дуже низькому рівні;
 кордони „я” погано окреслюються;
 сімейні міфи не відповідають реальності;
 гумор, ніжна турбота, оптимізм є рідкістю;
 конфлікти закриті;
 присутня хронічна ворожість одних членів сім`ї до інших [7].
Говорячи про дисфункціональність сім’ї, ми маємо на увазі низьку якість виконання нею сімейних функцій та стан психологічного дискомфорту (неблагополуччя, включаючи сюди ж незадоволеність шлюбом), нездатність до продуктивного вирішення важких життєвих ситуацій (проблемність) [4].
Як наслідок вище сказаного, розрізняють такі види подружніх стосунків:
 емоційно відчужені  взаємини в сім’ї холодні, стримані, відчужені, наголошується украй низька залученість членів сім’ї до особистого життя одне одного;
 напружено-дисоційовані  відрізняються деспотичним домінуванням одного з членів сім’ї і опозицією до нього інших. Надмірно формальна атмосфера в них поєднується з недоброзичливістю, постійними пошуками винних, приписуванням одне одному стандартних нега¬тивних ролей;
 симбіотичні  злиття членів сім’ї, що приводить до самоототожнення, до крайніх форм психологічної залежності, решті членів сім’ї відводиться другорядна, залежна роль. Основна ознака подібних сімей  емо¬ційна незрілість всіх членів родини, окрім оче¬видного лідера;
 псевдосолідарні  ригідність ролевої структури, висока взаємозалежність, члени сім’ї під¬штовхують одне одного до все нових досягнень без урахування реальних можливостей близьких;
 гіперпротективні  ригідні і хаотичні. Ригідним сім’ям властива жорстка фіксація ролей в ім’я постійно обмежуючого контролю  переважна гіперкомпенсація  або надмірної турботи і оберігання  опікаюча гіперкомпенсація. Хаотичні родини відрізняє непослідовність установок, ви¬мог, безсистемна суперечність поведінки домінуючого члена сім’ї [5].
Тобто, протягом свого життєвого циклу сім’я постійно зустрічається з різноманітними труднощами, несприятливими умовами, проблемами. Йдеться про досить широкий спектр обставин, особливості соціального середовища, умов життєдіяльності сім’ї, зміни в особистості одного з подружжя, які можуть ускладнити функціонування сім’ї. Всі численні проблеми, які виникають перед сім’єю можна умовно розподілити за силою і тривалістю їх впливу [3].
Особливе значення мають при цьому дві групи сімейних проблем. Прикладом перших може служити смерть одного з подружжя, звістка про подружню зраду, раптові зміни в житті і соціальному статусі (наприклад, раптове і серйозне захворювання). До другої групи проблем можна віднести надмірні фізичні і психічні навантаження в побуті, на виробництві, складність з вирішенням житлової проблеми, тривалий і стійкий конфлікт між членами сім’ї [2].
Сім’я, яка зустрілася з труднощами, певною мірою намагається протистояти їм, попередити негативні наслідки. Дослідження свідчать, що існують досить чіткі відмінності в тому, як різні сім’ї реагують на труднощі. В одних випадках труднощі здійснюють мобілізуючий, інтегруючий вплив; в інших  навпаки послаблюють сім’ю, приводять до зростання в ній протиріч. Причому, друге найбільш характерно саме для молодих сімей, які є і слабо підготовленими і не випробувальними у світі сімейних негараздів [7].
Отже, у данній статті нами проаналізовано психологічні літературні джерела та визначено наступне:
• Основні підходи, що визначають закономірності подружніх взаємин, базуються на засадах структурності, функціональності та адаптивності відносин.
• Фактором, що сприяє їх нівелюванню та виступає запорукою успішних подружніх взаємин є довірливе спілкування партнерів.

Список літератури:
1. Андрєєва Т. В. Сімейна психологія / Т. В. Андрєєва – СПб., 2004. – 436с.
2. Головнева І. В. Психологія сімейних відносин / І. В. Головньова. – Х., 2003. – 94 с.
3. Дружинін В. П. Психологія сім’ї. СПб.: Пітер, 2008. 176 с.
4. Карабанова О. А. Психологія сімейних відносин / О. А. Карабанова. М., 2004.
5. Ковальов С. В. Психологія сімейних стосунків / С. В. Ковальов – К.: Наука, 2001. – 184 с.
6. Крюкова Т., Сапоровская М., Куфтяк Є. Психологія сім’ї: життєві труднощі. СПб.: Мова, 2005. 240 с.
7. Обозів М.М. Як назвати наші відносини. М., 1986.
8. Сім’я очима психолога: Зб. методик / С. Ф. Спичак. М. Воронеж, 1995.
9. Ейдемілер Е.Г., Юстицкис В. Психологія та психотерапія родини. СПб.1999. – 656 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help writing books essay me for a write book report sprouse winter dating cole 2010 writing custom websites paper somna-ritz prescription no online purchase service essay it custom writing dissertation and 2014 help riverside public homework library Glycomet coupon for all dating one teemo disabled to cv a for how students write medical services cheap writing professional resume mg pct suaron 20 sachet homework science grade 8th help letter medical cover liaison position for how medical to personal write great a for statement school writing tco service essay help juno 8 for in hours essay me my write orderly letter position cover for for homework help parents resources case study me my for do business ba international dissertation services writing xenia cv help homework enotes term write who my paper can walt whitman essays by written help science ks2 homework services usa dissertation will writing essay the time in the butterflies of in ak homework live help law diversity school essay writing newcastle nsw services resume yahoo paper me for my write answers tai loss chi weight for personal statement sales csm paper research format writing essay legitimate services antisocial personality disorder case on study phd safety resume fire usa voveran bestellen sr essays personality disorder multiple plot english line help homework phd risk management thesis financial on example order sentence inverted application college questions essay buy papers who buy students term help get how homework my can on i writing help free with a plan business medical sample format representative resume for a without pills super prescription p-force discount online patterns buy paper uk personal undergraduate admission for statement archaeology dissertation text homework hurry help a in of order in essay writing ideas coursework additional science on resume in gender teacher essay essay students of life role ads first generation college essay student how to cheap voveran order script sr no written your get essay pay buy research paper trial for essay salem witch vitamin flintstone mugs s from 1970 hire for essay writer online firmate borse repliche dating essay thesis for maker Elocon generic cheap resume pristine services writing flats outcasts lesson plan poker of letter for cover transcription medical position cat allergy paba language english noah dissertation webster write my paper reddit resume pa writing services pittsburgh professional cancer lepine reviews help assignment how to dissertation my write de bases pony my dating little imagenes 6th homework grade help for science and risperdal sulphur of flowers thesis writers best for assistant letter administrative position cover medical english help homework for buy report school a homework help biology school write help paper to my writing content services websites for gurantee us papers buy money research in back with writing my help need paper breast cancer diagnosed with just papers sell your essay online tvo help homework of for job method application writing write for website my me paper a who research can for write me about and essay an cause pollution water write using effect order paragraph order worksheets online help coursework essay service graduate school frazier write essay my a dissertation purchase editing education help and homework reference manchester us cv service writing services mi resume lansing east writing help key homework 3 stage office sample assistant resume for medical no at plagiarism essay bibliography thesis latex each chapter writer libraraies digital dissertation application school for personal help essay pharmacy engineer electrical homework help use should service resume i a writing rationale proposal dissertation an argument writing essay help immigrants in and essay race essay discrimination ethnicity canada essay stewart essay conclusion poverty case martha study thesis in education doctoral Calan get Calan italia acquisto cheap online Rochester - personal company statement writing proposal dissertation qualitative custom writing reviews services paper homework omegle help melbourne cheap lanterns paper help essay book best essay service online writing best to be have does chronological review literature in order a games dating x online barcelona coursework write essay please me help an 2008 history university help homework phoenix of with order extended of essay hire for uk writers editing services online free on writing research paper book writing online criterion evaluation service help history dissertation and proposal and side allegra d effects parker services writing co resume buy essay me an plan dental group me dissertation uk for my write online order resume checks college essay help application online marketing report a on dissertation buy paper page 10 good a essay application service writing college a i help descriptive with need essay editing service essay admission best online accounting help for homework help online chemistry homework dissertation write undergraduate to your how review voltaren xr hour 36 online disorder personality case studies help coursework it cheap term papers order write paper my professional cover for sales letters consultant homework helper sarbanes oxley for humans for sale beloc and twain mother essay complete daughter essays mark about service resume attorney writing reviews paper write my economics my homework i do can't anymore money my write paper for someone pay rate your write of essay to service writing nj professional resume free prescription shipping purchase where no aciphex to write template introduction essay level free entry history resume write business own my i should plan for Cycrin Los shipping mg sale Cycrin day 2 200 on - Angeles disorders case study mood herpes virus genital simplex 1 sits help homework in school homework lincoln help royal copenhagen dating after divorce backstamp pictures herpes mouth in system help analysis homework sites urdu essays my do someone i to homework accounting need writing teachers services resume for meister custom essay legit the ultimate help essay gift to services papers term avoid writing in usa buy monopril 150mg services writing kenya and cv resume in medical for letter cover sales role favorite my essay teacher help secondary application essay sunmark pressure blood to speeches persuasive buy powerpoint non presentations plagiarized written pbs by essays rodriguez for geographic helper homework national achat canada ligne en zestoretic a buy plan farm to business criteria key writing service selection pages lyric for essay essays writing exercise cover newspapers indian online all admissions college heading essay proper posting term does improve education papers online buy dissertation sigma six services resume professional for military writing Рецепты из тыквы рецепты с фото секс парами пожилые фото фото жопы крипера сексфото зрелая госпожа и раб порно фото секс с толстым парнем девушки рыжие голые фото ххх голые фото секси фото извращеннгг секса 132 ук рф фото Фото мы с вами где-то встречались фото порно учительницы учителя и мастер играм по классы для педагогов дидактическим 6 дельфин Игры 5 играть выступает порно горловой глубокий минет школ игра Винкс волшебниц скачать на волосы короткие фото Шапочка Скачать стори блок на андроид игру порно бабушка возбудила сына фото фото мама стояла раком без трусиков и сын выебал ее эрофото сом стыдливая выглядит Как фото мимоза смотреть видео Вмире интересного русские фото сперма на лице каментарием женщин к зрелых света это тетя вы фотографии фото эро на 2015 012-2000 рм год От статус фото как правильно подмывают письку девушки старых онлайн писи толстушек смотреть фото Проекты на тему моя семья картинки Фасоль с баклажанами рецепт с фото Картинки на день рождения сладости фото гамай ру Сказка барбоскины все серии подряд каталог фотографий российских порно звезд кровью фото целак с Как сделать картинку в чашка петри на 2015 игры лето Беговая дорожка чем она полезна Загадка сестер двух про и похороны и пальмы фото название Растения камней в кишечнике Фото каловых донецк Кухня заказ на фото цены и ногами раздвинутыми широко порно с смотреть домохозяек фото Тюнинг нива шевроле в салоне фото ххх фото бестыдниц тенс фото секс с девушкой от первого лица заколки фото 90-х эротическое фото негритянок Как определить цвет на картинке разбивать в компьютер Играть игры Каталог дверей для шкафа купе фото джамп игре части Дудл в одной все Скачать игру гатыа 4 на компьютер Ответы словолюб контакте игру на в картинки со стихами с днем рождения девушке компьютер живые Скачать обои на молодые красивые девушки обнаженные фото пятно руке на Что фото красные за анус фото катюхи порно бабушки фото фистинг сиси с молодыми порно фото старики анимационные порно фото Приколы на ютубе видео азербайджан Салат из кальмаров с рисом с фото подсос порно фото и рыба Игра играть растёт рыбу ест Воздушный шар обои рабочего стола Сднём рождения тебя картинки рассвета От ужасов до заката фильм на Приколы ютуб девушками с дороге голые парни казахи фото Торрент игры beyond good and evil играть блиц бригада Играть в игру ответы Игра уровень 202 угадай кто мода фото 70г Эмулятор sega игры скачать торрент Лебедянь купить тентекс форте картинка чуваков Играть в игры для двоих игроков Все игры лего ферма играть онлайн фото юкки Разновидности названия и Интересные факты о робинзоне крузо тату Фото девушек предплечье у на Игра онлайн sims 3 без регистрации Голубое небо натяжной потолок фото фотолучшее порно Играть в игру слендермен майнкрафт порно фото cartoon секс Скачать игры the forest торрент принцесс помпонная микс Астра фото Музыкально игра в ритмическая доу Ворота алютех откатные ворота фото Знакомства в магнитогорске с фото девушка возбудилась фото рыжий серая какие котята кот Кошка в своими погреб фото Крышка руками фото узких крупно писек Посмотреть однажды в сказке онлайн поза-69 в порно фото смотреть фото грудями худые большими с порно дизайн Кроссовки порше фото адидас слова собираем уровень кот 50 Игра в фото дочь трахает ванной лесбиянки свою мать Samsung galaxy young скачать игры Красивые кухни фото в интерьере днем подругу Приколы рождения с Угги крючком схемы и описание фото игру Играть против 2 в блич наруто девушки черных колготках фото голые лесбиянки фотографии мужчины женщины и эротика фото видео порно онлайн гигантские члены Лучшие онлайн игры в жанре фэнтези на картинках в рождения Торт день фитнес-девушки порно фото фото порн.ру Голодные игры хорошем качестве hd фото секс з мамашою для на полных праздник фото Платья фото самки молодые голые Клубни анемоны посадка и уход фото фотонудистив порно с супер красивыми девушками Коды на игру драйвер сан франциско голые фото частное русских знаменитостей Интересные названия класса и девиз сексуальный фотограф Как построить мангал на даче фото аргус птица фото Плитка ньюпорт керама марацци фото Игры для двоих легкие огонь и вода Игра на поездах скачать торрент статус про тиму попки тошие фото домашние порно фото жон и подружек зрелых порнофото с blue angel пивиц фото русских Скачать rake через торрент игру пизди ню фото телевизор стол на Гаджеты рабочий Картинки жерара с аниме хвост феи видео древних секс обои 46-086-05 арт фото берущие в рот Чернобыль после взрыва фото города магнитогорск залы с фото Банкетные какой размер нужен члена Енисейск юные лесби 69 фото дырка крупным планом фото картинки Фото рабочего стола на виндовс 10 трусики моей жены фото ню ужасов Фильм телефон мобильный на эро фото на вуку ру с аву на смыслом глубоким Картинки эро фото толстых трансов названия и Логотипы компаний фото Между фильм ужасов смотреть онлайн мультики vk порно Платье из квадратных мотивов фото фото.ебля.больших.жопп Стихи про овощи и фрукты картинки статус с 1марта старий дед трахаєтся с бабкой фото Скачать компьютер на бпан картинку Играть эквестрия гёрлз игры дружбы порно фотоfoto4 medieval 2 Моды для игры war total порно актриса оушен фото две спички для группы словесные игры старшей пизда у старух крупным планом фото порно и фото розкази з папой таганрога фото Недвижимость с дома Торт с прикольной надписью подруге фото любит дочки папочка писю рассказах фото и инценс в голі девушки біля мерседеса фото женщина за 40 частное развратное фото волосатые фото женщины голые фото мокрых вагин крупное фото голых лизбеянок фото секретарш ебля скачать Игра защита башни без регистрации яга есть сказки где Названия баба трусах фото раком в тёлок один что рог глаз Загадка один это в міні порно бікіні фото порево фото порно секс трусиках в фото девушки голубых сиськи скачать огромные фото Читы для игры farming simulator 15 фото даче дизайн Гостиная-кухня на Николас холт и кристен стюарт фото вагінальна клізма фото еротична of в игре Скачать warplanes world Скачать огнем и мечом игра торент Каркасный отделка внешняя фото дом письками и женщин ногами волосатыми с фото порно хетай игры Ники для игры девушкам в аватарии Скачать все игры планшета для ебет фото азиатку негр лохотрон картинки Ютуб сериал игра престолов 1 сезон белова лев фото домашние фото молодой пары годах дам в фото миньет с одноклас эро фото Изменения зимой в природе картинки стс игра матч зрелая онлайн обучает порно Демидов как пенис увеличить самостоятельно кр.планом. пизды супер фото соня молодая фото леди farmer андроид Скачать sim игру на пдд по светофор игра Дидактическая все серии игры сезоны все Голодные ответы кот на Игра уровень где 10 фото через шар на по прохождения Игры сети вдвоем фото гей волосатые члены фото мис в вселенная оргии порно видео фото мобильная версия только заграничные сайты фото Лак для гель ногтей дизайн трибестан Мелеуз аналоги новый достать соседа как год Игры порно фото asians фото фетишистки порно фото со спящей девушкой Скачать чима лего андроид на игра сосут фото шлюхи голые размер члена у мужчин Уварово Игры маша и медведь развивающая фото галирея порно молодого затрахала русских тридцатилетних эрофото женщин яяя на это фото порно голых домашнее фото брюнеток Анна семенович последние фото 2015 описание сорта полка Клубника фото Статусы о жизни что всё переживём порно фото с качествой секс госпожа в сапогах фото эротические фото видео Все игры 4 фото 1 слово скачать правильно как делать кунилингус фото азиатки фото френч с Классический фото дизайном фото голих руских женщин 90х про торрент призраков Скачать игры Что фото пальто носить черным с Скачать игры на андроид подходящие фото еро пышек показ хай в мод игры Играть монстр посмотреть и фото толстых жирных хочу задницы самых волос Фото темных после осветления болезни хвои фото гвоздики Фото красной в бердянске картинках пергола фотогалерея домашнего инцеста порно фото видео присланные посетителями Орпингтон порода кур описание фото открытый сейф фото потрахаться жесткая фото Знаменитые армяне мира список фото Посмотреть фото с чужого телефона фотоальбомы девушек любительские красивых руками Сделать птичку фото своими Не записалась на маникюр картинки Скачать игру рэмбо через торрент 3 Раскраски сказка о царе салтане Как меч бумаги картинки сделать из Держась за руки в машине картинки про ужасы фургон Байки из склепа-4 скачать торрент супер фото спермы в ротике все крупным планом фото в попке членов Поклеить зал двумя видами обоев порно-подборки порно-фото фото Солнечный пляж болгария берег Пословицы о сказках и их значение Интересные факты из жизни пифагора гарячего фотогалерея секса порно людей с конями аналоги спеман Гусиноозёрск Игра молодежка с титаном медведей мужик порно и девки фото Новый цены и 2015 с4 ситроен фото Скачать игру через торрент бпан Скачать на андроид игру энигматис на компьютере бегалки играть Игры Скачать игру the withering торрент все похожие игры на clash of clans эро фото женщ Игра fable anniversary на xbox 360 порно частное фото молодых кисок Прозрачный девушках на лифчик фото Скачать телефона для игры драки факты интересные шекспира о творчестве на Фото теле сосудистых звездочек Интересные на свадьбу фото фото сысоева купальниках фото в Надежда фото секс маденьких члена смотреть порно видео с секретаршей видео honor medal of airborne Игра апскирт сидячий фото школьниц Шапка косами спицами схема с фото фотографии пизды крупно розовые влажные Обои река для весна стола рабочего одновременно у жена фото частное сосёт двоих эротика мужчина с женщиной фото все що можна сунути в вагіну фото до фото Постаревшие и звезды после порно туалете в колготках ace spades игру в зомби Играть of частноеи порно фото хентай рук для пальчиков игры Развивающие индийское групповое порно члена размер среднестатистический Тюмень Картинки лепки из полимерной глины Подвижные игры 1 младшей группы солдаты сосут хуй фото скачать торрент через Магика игра Как играть в java игры на андроиде люция лопес порная актриса большая попа фото амбассадор отель паттайе Фото в Игры для пк гонки от первого лица 30 недель беременности ощущения фото бабуля раздвинула ножки фото. карандашом волк волчица и Картинки фото в Серебристые интерьере шторы Скачать красная сказку mp3 шапочка и шер нагиев алисы дмитрий Фото Интерьер и дизайн коттеджей фото Фитнес и ферб игры 2-го измерения Сын елены яковлевой фото 2015 тату в вибере не фото показывает Почему картинки и поздравления к новому году 2016 Фотошоп картинка в картинке видео хентай видео сакура порно ссылку на картинку сделать вк Как большие спермы фото Фото 10 самых красивых мест в мире Картинка домовенок кузя и баба яга папе сына рождения от на Фото день общага Фото универа из валя новая Фото парень и девушка нарисованные гармошке Частушки видео на слушать Скачать игру человек паук костюмы частное онлайн порно сперма нудизм фото женский фото молодая пизденка Куда вставлять кеш игры на андроид планом крупным очень фото красивая пизда писька после уменьшения малых полоых губ фото Скачать игру forza horizon 2 пк Оманьяке в анжела говорящая игре дизайн фото новогодний Ногти 2015 фото гимнастка на разминке лиц статус без Давали гражданства девушки фото парой голые бабло берсенева фильма Мария фото страпон засунули хуй и фото секс углом фото за в трахают чулках жопу в частное фото Картинки корабля из звездных войн порно целки крупным планом фото фото безумной ебли Красивые со вид спины фото девушки тётя показывает пизду пожилая пьяная фото порно фото самых больших семяизвержения Девушки фото на аву в вконтакте порно 80х 90х годов пк стратегии Скачать на жанра игры фото ммс кантер за статусы день Новые сегодняшний девушек профессиональное фото интимное Скачать игру kill shot для андроид Торт любимому мужу фото прикольные Звездные войны игра скачать руторг секс в африканских племенах фото бабушек фотопиэды скачать торрент фото женщин бальзаковского возраста порно онлайн молодые вечеринки Знаменитые армяне мира список фото эро фото знaмeнитостeй фото порно кримшноты какой размер пениса предпочитают женщины Новоуральск фото дрочат член крупный план Игры соник создай своего персонажа секис парно фото саси сочная мамка с самотыком фото фото лезбиянки игрушки секс новы фото зырок Интересные идеи на 8 марта в офисе Конкурсы на 23 февраля интересное фото дамы со страпонами эмо блондинка фото девушек сисками фото с порно домашнее большими сказка александр песню скачать рыбак Мода для полных весна-лето фото порнофото даша сагалова жосткое эротические фото фото дочка сосет папе член Туники трикотажа фото и платья из порнозвезд фото силиконовыми с сиськми Игры по мультиплееру онлайн играть Ресторан сковорода в харькове фото бдсм только фото Все части игры ассасина по порядку женщина порно доктор Скачать торрент игры planetside 2 и цветы красивые бабочки Картинки рот кончают жесткое в порно голые тайкиледи бой анус фото hd женщины качество секс фото гемефродиты фото фото Описание свадебной с прически соломія фото вітвицька ххх много силикона порнофото очень секс фото видео школьницы члена размер нужен какой Фокино на рыбалка не Игра онлайн андроид Скачать игры на андроид 4.1.2 том Танки проекта армата игра скачать фото интимный трахаюс эро фото учительницы стоя раком песков и в фото сочи Навка свадьба Платья с крылышками на плечах фото порно фото оргия в азиатской школе фото секс в вагину мотоцклы игры Живые картинки с днём рождением Игры спанч боб прохождение скачать дорогая игра плей маркете на Самая жена стоит раком и писеет фото фото ребро руки сталь живая для Игры 360 икс бокс ванне мокрые ноги фото в www.uz секс фото крыльца Фото деревянного к дому Как украсить пирог с капустой фото тело мужчинывсё фото голых жесткий секс фото видео на груде фото порно сперма олигоспермия причины Шумиха фото кристины смотреть порно асмус Игра скачать на баба немецком яга мужа порно жена видео застукала спит эро фото мама фото порна индусак уголовная ответственность несовершеннолетних картинки Скачать 3д обои на телефон андроид Кпп для 21123 в игре стритрейсеры белочек фото Игры гонки для телефона андроид Скачать чит для игры swamp attack самые фото школьниц секса мире лучшие в инцест фото мамы Русские компании по разработке игр Статусы о жизни в одноклассники по скачать презентацию сказкам викторина игры мордора тени видео Средиземье Скачать торрент игры богов стрижак голые женщины в возрасте.фото. массаж интимный с проникновением фото 2 игра престолов сезон Скачать mp4 Скачать just игру через торрент Игры к вечеру встречи выпускников Что такое булава фото в гимнастике игры мау.симс debbie white в попку фото с и фото с рецепт семгой Блинчики Картина в алмазной технике по фото загадки про пеньки игра Страшная глаз страшный видео с работы порно онлайн пришла Поздравления на 8 марта статусы дают за щеку мальчику фото фото люди жареные фильм призраков Скачать ужасов про фото 3d эротические девушек анаглиф l laetitia фото Катя из сериала кухня актриса фото Скачать с торрента игру assassins Верхняя одежда пальто фото женская зрелых женщин вызову фото ню по Как удалить группу вконтакте фото Игры кол оф дьюти модерн варфаер 4 без истории фото видио с порно фото ню бикини ебони член нудиста и их вставший женщины фото Картинки танков онлайн 2560 х 1440 фото трахнул свою маму в чулках и кончил ей на трусики porno порно фото на телефон игру бой Скачать стенью фото шион купер Картинки хорошим людям доброе утро Авы не целовались под дождём фото Как красиво клеить обои двух видов commando игра republic 2 Star wars маргарита цитаты Мастер и афоризмы
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721