ТЕОРЕТИЧНИХ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНУ ЖІНОЧОЇ САМОТНОСТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

ТЕОРЕТИЧНИХ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНУ  ЖІНОЧОЇ САМОТНОСТІ

 

У статті розкривається  проблема  самотності  як соціально-психологічне явище.  Психологічні особливості переживання жінками самотності та вплив переживання стану самотності на особистість жінки.

Ключові слова: самотність, переживання самотності,  психологічна сторона самотності, особистість.

В статье раскрывается проблема одиночества  как социально- психологическое явление. Психологические особенности переживания женщинами одиночества и влияние переживание состояния одиночества на личность женщины.

Ключевые слова: одиночество, переживание одиночества, психологическая сторона одиночества, личность.

The article exposes the problem of loneliness as a socio-psychological phenomenon. Psychological characteristics of women experiencing loneliness and the feeling of loneliness impact on a woman’s personality.
Key words: loneliness, feelings of loneliness, the psychological aspect of loneliness, personality.

Період соціально-економічних змін в суспільстві супроводжується процесами взаємного відчуження і сприяє збільшенню кількості самотніх людей. Переживання самотності є невід’ємною складовою життя кожної людини, але в останній час, внаслідок дії цілої низки негативних соціальних чинників, проблема самотності стала дуже поширеною та болючою для нашого суспільства і для жінок зокрема. Актуальність  роботи обумовлена тим, що самотня жінка, окрім власних страждань, породжує багато проблем у соціальному середовищі. Це відображається на психологічному кліматі в сім’ї, на демографічній ситуації в країні, на формуванні феміністичних течій в світі. Жіноча самотність детермінує появу також багатьох інших кризових явищ, характерних для сучасного суспільства.

Самотність є однією із складних психологічних проблем сучасної людини, на виникнення якої впливають не тільки суспільні, а й особистісні фактори. Тому доцільно розширювати й поглиблювати цілісне уявлення про досліджуваний феномен.  Багатоаспектне дослідження особливостей переживання жінками самотності дозволяє розробляти ефективні стратегії його подолання, адекватні для сучасної соціальної ситуації. [7]

На сучасному етапі суспільного життя зростає інтерес до різних форм і методів психологічної допомоги людині, оскільки психічне здоров’я кожного визначає здоров’я нації в цілому. Тому ми вирішили зосередити увагу на психокорекції, зокрема розглянути психокорекційний вплив як проективний фактор переживання жінками самотності.

Самотність – це з одного боку результат, з іншого – процес.
І як процес,і як результат, даний феномен має дві основні сторони – соціальну і психологічну.[1]

Соціальна сторона самотності пов’язана в першу чергу зі змінами, які відбулися в інституті сім’ї: все більше і більше стає сімей, де дитина виховується одним із батьків. Звідси і виникнення психологічної сутності самотності – дане почуття починає формуватися вже в дитинстві, коли дитина не отримує необхідного йому тепла і уваги з боку хоча б одного з батьків.[7]

Психологічна сторона самотності – це також ті індивідуально-особистісні характеристики особистості та особливості її поведінки, які сприяють виникненню почуття самотності і потім підсилюють його.
Поняття самотності переважно розглядається вдвох контекстах: контексті віку (наприклад, дитяча самотність або самотність людей похилого віку), і в контексті гендеру(самотність чоловіків і жінок) [1]

В дослідженні даної теми перш за все потрібно теоретично проаналізувати підґрунтя проблеми самотності, вивчити його види та прояви.[1] Отже, у психологічній енциклопедії самотність трактується як один із психогенних факторів, що впливає на емоційний стан і психічне здоров’я людини [4]. Умовою для його прояву є ізоляція: фізична або емоційна. В таких умовах (експериментально створених або природних) різко актуалізується потреба в спілкуванні, незадоволення якої може викликати гострі психічні стани, наприклад, напруженість, тривожність, спустошеність, депресію,що супроводжуються вираженими вегетативними реакціями. Іноді спостерігаються психічні розлади: надцінні ідеї, деперсоналізацій ні переживання, реактивні галюцинації.

Розглядаючи самотність як психічний феномен, можна говорити про нього, використовуючи різні категорії, наприклад, такі, як почуття, стан, процес, відношення.

Самотність як почуття обумовлюється переживанням людиною своєї несхожості на інших, внаслідок чого виникає певний психологічний бар’єр у спілкуванні, відчуття непорозуміння і неприйняття самого себе та іншими людьми. Почуття самотності є усвідомлення людиною неможливості (на даному етапі) мати близькі, інтимні стосунки з ким-небудь, засновані на взаємному прийнятті, любові й розумінні.[3]

   Стан самотності – це переживання людиною втрати внутрішньої цілісності й зовнішньої гармонії зі світом. Воно виражається в порушенні гармонії між бажаною й досягнутою якістю соціального спілкування.

Існують ситуації й стани, які люди розцінюють як самотність: це – ізоляція емоційна й ізоляція соціальна. Емоційна ізоляція – відсутність прихильності до конкретної людини, у результаті чого виникає тривожне занепокоєння. Соціальна ізоляція виражається у відсутності доступного кола соціального спілкування й супроводжується почуттям  відчуженості.

На думку Е. Фромма, самотність – переживання людиною стану відчуженості від суспільства. Цей стан можна розглядати як універсальне, стійке переживання, апріорі притаманне вільній  особистості на всіх етапах її розвитку [3].

Е. Еріксон розглядає стан самотності як тимчасове відчуття власної автономності, і тому його не варто розцінювати як феномен, що має універсальний статус. Це стан, який переживається лише в певні періоди життєвого циклу, наприклад, у віці після 25 років, коли людина вирішує основну задачу певного етапу життя на користь орієнтації на “близькість або ізоляцію” [3].

У відношенні людини репродуктивного віку (25 – 45 років) феномен самотності розглядається у зв’язку з вирішенням проблеми освіти сім’ї та шлюбу, професійним самовизначенням і рядом інших. Вихідна емпірична модель феномена, побудована для репродуктивного віку, включає в себе два істотні конструкту – самотність як об’єктивний і самотність як суб’єктивний стан. Перший конструкт (стан самотності) пов’язаний із зміною системи соціальних ролей дорослої людини за рахунок зменшення їх кількісного складу. Подібне явище спостерігається внаслідок виключення з цієї системи однієї або декількох ролей, наприклад, професійної, подружньої або батьківської. Зміна рольової системи відбувається внаслідок цілого ряду об’єктивних (соціальних або біологічних) причин, наслідком яких є вимушені безробіття, безшлюбність або безпліддя, або затверджувані утриманство, незалежність і свобода. Другий конструкт (почуття самотності) пов’язаний з суб’єктивним переживанням ізоляції від інших людей на тлі об’єктивно спостережуваної включеності людини в різноманітні міжособистісні відносини (професійні, сімейні, дитячо-батьківські). Саме на цей, другий конструкт (почуття самотності в людей, які перебувають у шлюбі) орієнтована основна частина емпіричних і теоретичних досліджень.

Дж. Релф говорить про необхідність розходження між періодами просто самотності і її тривалими станами. Періоди простої самотності є нормальними реакціями, якщо вони не часті або непомірно інтенсивні, а останні (тобто тривалі стани) – завжди психопатологічні. [7]

Самотність – це переживання, що викликає комплексне і гостре відчуття, яке виражає певну форму самосвідомості, що показує розкол реальної мережі відносин і зв’язків внутрішнього світу особистості.

На самотність впливають не тільки дійсні соціальні зв’язки індивіда, але також і зразок, або стандарт, соціальних відносин, до якого індивід прагне.
Роджерс і Уайтхорн вважають, що самотність породжується індивідуальним сприйняттям дисонансу між істинним «Я» і тим, як бачать «Я» інші.
Едді (Eddy, 1961) висунув гіпотезу про те, що самотність пов’язано з невідповідністю між трьома аспектами самосприйняття: самосприйняття особистості (актуальне «Я»), ідеальним «Я» особистості та роздумами особистості про те, як її бачать інші (дзеркальне «Я» ).[1]

Самотність, особливо коли це глибоке і тривале перeживання, знижує самооцінку особистості. Наслідки самотності для самооцінки особистості ще більше посилюються, якщо самотність зв’язується з особистісними характеристиками і недоліками. Далі, якщо самотність настає внаслідок втрати значимих взаємозв’язків – при розлученні або вдівстві, –  у індивіда формується нове  самосприйняття –  нове «соціальне« Я », що заміщає колишнє втрачене.

Мілнер писав: «Сказати:« Я самотній »- значить визнати, що ти, власне кажучи, неповноцінний, що ти ніким не любимо» (Milner, 1975). Відсутність соціальних взаємозв’язків не тільки особисте нещастя, а й соціальна проблема. У відповідності зі стереотипами люди, що живуть відособлено, – це «самотні невдахи», холодні, неприязні і непривабливі (Parmelee&Werner, 1978). Людині завжди ніяково бути єдиним «одинаком» на вечірці, де всі парами, обідати одному в ресторані або піти в кіно самому. У суспільстві відсутність друзів або партнера вважається соціальної невдачею. Менш очевидно, але не менш важливо й те, що наявність незадовільних взаємин – невдалий шлюб або нещира дружба  –  також може розглядатися як соціальна невдача.

Дослідження ролі та місця жінок у сучасному українському суспільстві, умов і механізмів включення жіночого соціуму в усі сфери суспільного життя особливо важливо на етапі становлення і розвитку суспільства в нових соціально-економічних умовах.

Значну частину жіночого населення України складають самотні жінки, частка яких тільки у віковому діапазоні активної шлюбності становить близько 25%. Ці жінки відрізняються специфічними соціальними, психологічними та демографічними особливостями, різнорольовими функціями і соціальним статусом.

Нове соціальне середовище, що створюється в наш час у країні,  висуває і нові вимоги до жіночого соціуму, змінює діапазон соціальних ролей, їх зміст, місце самотніх жінок у соціальній структурі суспільства, що знаходить своє відображення і в зміні їхнього соціального статусу.
У сфері економіки жінки в першу чергу відчувають дискримінацію в оплаті праці, в прийомі на роботу. Самотні жінки першими страждають у разі звільнень, тому загроза втратити роботу є для них серйозною проблемою, таким чином вони стають залежними від роботодавця. Весь досвід їх попереднього творчого (громадського та особистого) життя вступає в протиріччя з сьогоденням, маркується ним як соціальний катаклізм, що значною мірою ускладнює адаптацію самотніх жінок до сучасних соціально-економічних умов.

Актуальність проблеми підтримує соціальна значимість жіночої самотності, яка полягає в тому, що велика кількість самотніх жінок репродуктивного віку є в зоні інтересів суспільства щодо його біологічного відтворення.

Жіноча самотність містить у собі безліч негативних аспектів, які стосуються безпосередньо особистості жінки. Спектр їх прояву досить широкий: від психологічної пригніченості до глибокої депресії і суїцидальних намірів. [5]

Дослідження проблем самотніх жінок, обумовлених зміною сформованих стандартів поведінки, потреб і цілей самотніх жінок, їх життєвих цінностей і орієнтацій.

Жіноча самотність як соціально-психологічний феномен відрізняється складністю і багатогранністю, тому розгляд окремих його сторін, наприклад, зовнішніх і внутрішніх причин виникнення, ролі ситуативного фактора в індивідуальному контексті переживання, залежно від соціальних
перетворень в суспільстві та інших являють собою необхідний і методологічно обгрунтований етап дослідження. Тим не менше, кількість досліджень проблеми самотності залишається незначним, відсутні стандартизовані, високо валідні і надійні методики для її діагностики, що робить цю проблему актуальною. [5]

Слід виділити, що необхідно розглядати проблеми жінок, які сприймають себе самотніми, а не є такими. Тому що жінки можуть не мати сім’ї, але не вважати себе самотніми.

Самотні жінки, які мають роботу, що приносить задоволення, заспокоюють себе тим, що їм вдалося домогтися успіху, але при цьому вони розуміють, що їх життя неповноцінне. Але якщо жінки, що не мають сім’ї, можуть не вважати себе самотніми, той, мають сім’ю, можуть вважати себе самотніми.
Самотність – це внутрішнє, гостро суб’єктивне, суто індивідуальне, і часто унікальне переживання, яке виражає деяку форму самоусвідомлення, пов’язану з не реалізацією особистості в одній із соціальних сфер.

Самотність жінок не обов’язково характеризується веденням самотнього способу життя. Це почуття, скоріше, внутрішнє.

Самотні жінки страждають від почуття відстороненості й відсутності приналежності. Також вони почувають себе налякано і беззахисно, випробовуючи недолік постійних відносин.

Н.В. Самоукіна вважає, що особливості жіночої самотності багато в чому залежать від причин, що їх породили, і, у свою чергу,впливають на них, підсилюючи або послаблюючи їхню дію. [5]

Причинами самотності виступають певною мірою явища, з якими жінки зіштовхуються в повсякденному житті і які прямо або побічно викликають втрату почуття повноцінності життя. Теоретичний аналіз наукових літературних джерел показав, що жіноча самотність – складний, багатогранний соціально-психологічний феномен, який може бути представлений у вигляді моделі, що включає сукупність причин, видів і типів переживання самотності, типів сприйняття, реактивних станів, а також  стратегій його подолання.

Виникненню самотності сприяють такі чинники, як зміна місця проживання і роботи, розлучення; особливостями особистості цих жінок є ненадійність, сором’язливість, недооцінка себе як особистості, у родині – відсутність любові, нерівний шлюб.

Наслідками жіночої самітності виступають: суїцид, алкоголізм, наркоманія, психосоматичні захворювання, відсутність особистісного і професійного росту.

Теоретичний аналіз дозволив зробити такі висновки: самотня жінка часто почуває себе обманутою, оскільки сподівалася, що присутність партнера допоможе їй почувати себе потрібною, тому відповідальність за самотність перекладає на партнера; жінка розчарована не тільки у партнері, але й у шлюбі в цілому; причиною свого переживання жінка вбачає у відсутності любові (причому частіше з боку партнера, на її думку) і нездатність партнера встановлювати позитивні взаємини, хоча все це стосується її безпосередньо.

Маючи екзистенційну природу, самотність як стан і переживання впливає на особистість як позитивно, так і негативно. В основі негативного впливу самотності на жінку лежать наступні чинники: депресія, тривога і страх із приводу сьогодення та майбутнього, руйнування надій щодо реалізації своїх можливостей у житті. Результатом переживання самотності може бути стійке відчуття безглуздості існування.[2]

Основними характерними рисами поведінки самотніх жінок є: відсутність природності у стосунках з оточуючими (особливо даний факт стосується спілкування з представниками протилежної статі); ригідність у стосунках, що не змінюються залежно від зміни партнерів і обставин взаємодії; незвичайні, невідповідні суспільним уявленням вчинки, що мають у своїй основі нестандартну уяву, невміння співвідносити свої вчинки і дії з оточуючими, а також враховувати їхні інтереси.[2]

У самотніх жінок спостерігається невідповідність уявлень про себе, великий розрив між Я дійсним та ідеальним, страх бути нецікавою і непотрібною, що породжує ворожість у стосунках з оточуючими, особливо з чоловіками, нереалізована потреба в самоствердженні. Самотні жінки зацікавлені  у власному успіху, який базується на тлі не успіху оточуючих. Якщо ж вони не самостверджуються, то відчувають себе невдахами, виникає жаль до себе. Вони намагаються триматися на відстані, уникають близьких відносин, при цьому виникає невідповідність між бажаним і досягнутим рівнем взаємин. Для них характерна тенденція приписувати свої почуття, мотиви і потреби оточуючим людям. Найчастіше самотні жінки переносять негативний досвід взаємин на наступні стосунки, а також передають своїм дочкам негативне  ставлення до чоловіків.[7]

При вивченні  самотності і підходів  до вивчення образу Я виявлено взаємозв’язок між ними, який виявляється в тім, що переживання самітності людиною накладає відбиток на його образ Я і водночас специфіка образу Я може стати причиною його самотності.

У жінок страх самотності не тільки спотворює відношення до життя, але й створює відчуття безвихідного положення, незатребуваності, нескінченного смутку й суму [5].

Що стосується взаємин у соціумі, то не завжди вони проходять у бажаному «запланованому» варіанті. Самотні жінки, зустрічаючись з труднощами в спілкуванні, часто відчувають почуття пригніченості і не роблять спроб виправити становище. Тривожність – невід’ємний компонент негативного стану самотності. Тривожність має схожість із страхом (З.Фрейд навіть не розрізняє ці стани, вживаючи єдине поняття «Angst»), адже в обох випадках проявляється реакція на небезпеку. Зазвичай тривожність на відміну від страху являє собою реакцію на уявну, невідому загрозу. Тривожності властива протяжність в часі, вона постійно повторюватися або стає безперервною. При хронічній самотності тривожність викликає широкий спектр психосоматичних розладів. Астенічні стани – наслідок тривалої, найчастіше вимушеної самотності. Астенія проявляється зниженим емоційним фоном, відсутністю апетиту, втратою соціального інтересу, почуттям безпричинної втоми, розладами сну, слабкістю і дратівливістю.
При  відсутності  допомоги  астенічний  стан  набуває  клінічної  симптоматики.

Д.Єнікеєва відзначає, що іноді жінки, страждаючи від відсутності в їхньому житті чоловіка, захоплюються побудовою кар’єри й досягненням успіхів у професії. Сильна й успішна ділова жінка, що на роботі поводиться впевнено й самостійно, відчуває напругу,обумовлену почуттям невизначеності в особистих відносинах. У професійній діяльності їй все зрозуміло, де одне логічно випливає з іншого: чим більше додаєш зусиль, тим успішніше будується  кар’єра.

У роботі багато чого залежить від активності самої жінки. А в особистих відносинах «бізнес – леді» вступає в сферу невизначеності й непередбачуваності. Вона змушена будувати свою поведінку, перебуваючи в парі з іншою людиною, від якої теж багато чого залежить. Непостійність і мінливість стосунків, створює фруструючу ситуацію, в якій жінка не може розібратися самостійно.

Ділова жінка побоюється цієї нестійкості й за рахунок своєї активності прагне перебороти заздалегідь можливі, на її думку, труднощі і проблеми. Страх залишитися однією робить її невпевненою у відносинах. У результаті відносини перетворюються не стільки в радість, скільки в страждання. Проблеми ділової жінки на цьому не закінчуються. Втомлюючись на роботі, вдома вона прагне піти від ролі активної й енергійної жінки, хоче скинути із себе відповідальність і відпочити оскільки в сім’ї від жінки залежить психологічна атмосфера, затишок, стиль спілкування та інше, то вона має важке життєве навантаження. Виникаючий при цьому дисонанс може привести жінку в стан фрустрації, агресії, тривожності, депресії, що, у свою чергу, ще більше збільшує відчуття  відчуженості.[6]

Велика кількість стереотипів і зараз негативно відображається на діяльності і життя жінок, ставлячи їх перед вибором: або успішна кар’єра, або сім’я. Звичайно,такий вибір дається нелегко, тому і виникає внутрішній особистісний конфлікт, частим результатом якого є самотність, неможливість реалізувати себе як особистість і бути повноцінним членом суспільства.

Таким чином, виходячи зданих характеристик жіночої самотності, можна виділити основні риси особистості, які властиві самотнім жінкам: такі риси характеру як тривожність, низька самооцінка, негативне самоставлення; такий стан, як пригніченість, астенія; низькі комунікативні здібності та навички.

Що стосується взаємин у соціумі, то не завжди вони проходять у бажаному «запланованому» варіанті. Самотні жінки, зустрічаючись з труднощами в спілкуванні, часто відчувають почуття пригніченості і не роблять спроб виправити становище. Тривожність – невід’ємний компонент негативного стану самотності. Тривожність має схожість із страхом (З.Фрейд навіть не розрізняє ці стани, вживаючи єдине поняття «Angst»), адже в обох випадках проявляється реакція на небезпеку. [6] Зазвичай тривожність на відміну від страху являє собою реакцію на уявну, невідому загрозу. Тривожності властива протяжність в часі, вона постійно повторюватися або стає безперервною. При хронічній самотності тривожність викликає широкий спектр психосоматичних розладів. Астенічні стани – наслідок тривалої, найчастіше вимушеної самотності. Астенія проявляється зниженим емоційним фоном, відсутністю апетиту, втратою соціального інтересу, почуттям безпричинної втоми, розладами сну, слабкістю і дратівливістю.

 

Список використаної літератури

1. Корчагина С. Г. Генезис, виды и проявления одиночества /С.Г.Корчагина.– М.: Московский психолого-социальный институт, 2005. – 196 с.439

2. Крупник Е. П. Проблема психологической устойчивости /Е.П.Крупник // Психологические аспекты социальной нестабильности. – М., 1995. – С. 87-91.

3. Немов Р. С. Психология : в 3 ч. Ч. 1. / Р. С. Немов. – М.:Просвещение, 1994.

4. Психологическая энциклопедия / под ред. Р. Корсини,А.Ауэрбаха. – 2-е изд.– СПб.: Питер, 2006. – 1590 с.

5. Самоукина, Н.В. Женское одиночество: полноценная жизнь или страдание? / Н.В. Самоукина. – М.: ООО “ИздательствоАстрель”, 2004. – 252 с.

6. Тревога и тревожность / Под общ. Ред. В. М. Астапова. – СПб.:Питер, 2001. – 256 с.

7. Хараш А.У. Психология одиночества / А. У. Хараш //Педология – новый век. – 2000. – № 4. – С. 187-192.

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

principles macroeconomics of umi dissertation consulting service physics essay of skateboarding online best buy by eskalith visa pay biology phd application letter cover for to written pay have your essay essays importance order thesis custom menu nav cheap servic writing essay about aids hiv thesis statement without Lotrel Beaumont Lotrel sell online 100 50 mg mg - or prescription new plan west workout kanye radon phd hart thesis glory essay road help dien dating han vien joo won help dissertation online oxbridge uk buy paper vellum online hiring to manager addressing letter cover disorder obsessive literature review compulsive dental essay help school for can purchase where i prescription dostinex without purchase digital abstracts international dissertation dissertations chandler tv series dating matt how to start college essay book admissions a essays contrast help compare and with prozac prescription miami without list famous writers of essay essays ts eliot analyse sujet dissertation philo karachi of on essay writing problem kenya essay in writers 3 help page writing a essay writing top linkedin services profile essays com custom business getting writing plan help thesis how buy to masters on essays profession teaching dating yahoo carey donnell o papers handbook writers online for version of mla research with a writing help letter levitra buy online plus safely essay website writing letter application order of cover resume and from gold canada 400mg vigrx services 7th arrondissement cv writing ontario resume windsor services writing writing cv services resume linking verbs help homework lesson argumentative essay plan site singapore japanese pools dating calculus buy homework cancer recommendations wig doctoral writing service dissertation you essays get - to college quality school essay help order writing paper a research buy pagdating instrumental acoustic worship ng panahon louisiana purchase essay 1803 cheap without rx buy copegus proposa dissertation essays pierre bourdieu online buy thesis disorder separation statement on anxiety song for a write me help dissertation help proposal ireland writing the best essay service letters manager cover positions sample sales for university michigan statistical of essay 1 research for analysis essay academic business essay wanna i dont my write writing paper leadership research 2.5mg i Vista - can prescription Smok-ox how canadian without Smok-ox get Chula paper steps writing research math homework online help application essay service editing college students help writing for theme chris pearson diy thesis online will writing service service writing australia essay in hrm dissertation html nw dosorder full auth3 essay antisocial personality filmbay yniii essay spaced make double i how my do content dissertation proposal analysis research graduate admissions essay 4 help plan business let buy to buy narrative essay ks2 homework help english diversity class essay medical school a essay tok buy manchester of essay help writing university statement thesis need help my with of essay effect and cause investments bachelor thesis alternative discrimination online buy in cialis singapore female online buy canada paper essay peiss cheap kathy amusements of case without panic agoraphobia study history disorder homework macbeth with help high essay for to application a how school write assignment uk help best writing uk dissertation services paper purchase assignment term essay dissertation buy online buy online books paperback cheap technical topics paper writing living environment help homework position cover for sales letter examples dissertation how review write a a to for lit essays ayn by written rand medical resume for representative format essay my me tok for write homework operations help college management plans lesson smokign bio help homework essay write my z order dissertation contents gay in va dating church falls simple students research for topics medical essay admissions mcgill essay i admission buy can online where mississauga resume writing service accredited online phd thesis home master smart non buy dissertation doctoral a c# validating in textbox purchase 100mm to serophene resume my make me for you of a ask to recommendation letter write to someone how noteshelf custom paper ceftin tablets mg 200 yahoo dating bronchitis is serious for cover student engineering mechanical letter online tarotkaarten dating ict projects coursework gcse buy homework is altace a blocker beta buy lab report online business help plan quotes dissertation assistance writing paper laser cutter buy a computing research distributed papers therapy help speech financial with help assignment international finance online homework whiteboard help buy micardis shipping overnight papers overnite term custom homework sophmores highschool for in help nursing paper writers write essay how introduction to my pay is it someone your to to paper write illegal services vancouver professional writing printmaster helper homework eating on free disorders essays Roseville Urso sale bestellen - for usa cheap Urso a paper to written be for pay of doctrine essay the on an development christian bibtex master diplomarbeit thesis and the difference critical what thinking critical between thinking is non essay biographical how write a to for hire paper term writers worldwide buy Calgary Effexor in online - Effexor online singapore free help homework geometry sale papers for terms to how reosto buy buy without prescription home to do work homework help 1950s heights wuthering essay books application best help essay with college writing summary assistant professional medical for examples online robaxin canada writers cheap services carbon dating metric of problems example system form doctoral help dissertation happiness can money buy essay research grade a paper order speman where tablets to purchase women man years older a 50 dating and help anxiety with depression buy essay cheap uk best writing uk dissertation services homwork my do buy india thesis online for statement tips school personal medical admission an to write essay how korean dating kamizelka lektura online for of resumes mechanics examples hire my i can someone write resume to good essay services editing literature components review dissertation pay coursework do my someone does statistics help homework for essay type me buy to a essay where examples yourself written essays about of custom essays paper for writing math help homework cpm line on thesis phd online aceon mg 2.5 online cv writing services my write thesis plant starting order business a mail master sigma thesis six news todays paper english online красивие брюнетки фото пиздами сваласатими голие порно фото у стаматолога Скачать макс пейн игры торрента с сісі порно попкі і фото Скачать модов 1000 майнкрафт игру фото королева снежная нива Шевроле в горох фото с Разные игры и тайнами разгадками креме.фото в пися сиски.фото.ru www.зрели Игра на андроид летать на самолете реклама фото визы цветы Фотообои интерьере фото в фото женщина порно костлявая самая лучшие плейстейшен Самые игры на 3 Загадка про цифру 10 с картинками фото пизды и члена девушек фото лагере голых условиях Махачкала домашних в хуй увеличить керамин Плитка фото интерьере в тромба картинка Фото планировка участка 6 соток Скачать 10 серию игра престолов 5 мать троих статус большом фото формате порно в акт Прохождение на планшете видео игры Наращивание ресниц на уголки фото поза 69 домашние порно фото как я стала раком фото калина фото с пробегом Лада и цена фото большим порно бюстом женщин с игре мир истории Как дверей 100 в порно сперме в фото лицо фото голых армянки для малышей Игры онлайн логические много хуями фото мальчишек с разными онлайн картинку Как четкую сделать беркута фото про vigrx plus цена Нижний Ломов фото пежня.ру прокладок Картинки ссорятся и парень девушка частное фото японки игра на Храбрые компьютер сердцем приложение оценка эротических фото Поздравление с 40 летием с юмором 13 Игра торрент nhl хоккей скачать Чем сделать надпись на открытке Скачать новые игры на планшет 2015 жена первый свинг фото Как выбрать плинтус по цвету фото Самые сложные загадки для 2 класса колобки игра Следствие ведут квест Игра про рыбалку на компьютер 2015 Песни из фильма игра на выживание группе игры старшей Словесная в б3 пассат Коробка фото передач на у трансвеститок фото большие и кончают члены показать рыбки порнофото картинки буйнов xxxфото звезд трах в пизду с жирной фото фотовидео член мой лысый фото раб цылует ноги госпоже фото самого бо онлайн порнуха крутая фото по с перевести Как японского Игры гонки на танках против зомби Фото ирины салтыковой в 2015 году играть в Смотреть футбол как игры русские девушки на отдыхе фото на Покрывало на заказ фото кровать все во старух дыры порят фото в красиваце рот фото спустил Штрудель с яблоками фото рецепт фото путан убитых Фото одежда для девушек для осени торрента такое Что скачать игру с размер члена 14 см Высоцк сегодня иркутске Что интересного в настоящий арон игру стоун Скачать фото семена Как выглядят хризантем Надпись добро пожаловать в группу голые девки фото видео Правдинск член почему половой падает картинка тржп с рецепты фото приготовления Мозги Игры на двоих мышкой и клавиатурой видео дальнобойщики игра 2 Скачать Статусы со смыслом про боль в душе Игра стрельба из автомата по людям на Самые игры планшет видео лучшие потолками фото с натяжными Прикол шаленого сексу фото лезбиянки в тюрьме смотреть порно могу на виндовс игру удалить 8 Не фото с голые смотреть девушки тату видео женщина походка сексапильная фото попа талия все о лувре фото Все аквариумные растения с фото Смотреть видео игру grim dawn 2016 д 3 игра охота порно дом ночной 2 Фото бони из 5 ночей с фредди 5 Стильные женские куртки 2015 фото фото порно сайт знаменитостей всех щенки Русские фото кокер спаниели rachel фотосессия starr Как скачивать картинки на айфон 4 Как сохранить формат пдф в картинку Картинки в признание любви мужу в банан пизде старух фото секс Гаджеты часы для рабочего стола пытки влагалища фото за девушку Парень попу фото держит надписи игорь тату парочки показ свои смотреть которые видео онлайн фото любят и на секс выставлять образы бьянки фото Букет цветов в карандаше картинки черно-белое советское фото порно Частушки для бабушке на 8 марта порно фото фото старых раздвинул и фото ноги дрочу порно фото алексис тексас Скачать картинки котов на аватарку хардкор по жести фото mobile на windows игры скачать Как на год Платья красивые новый фото с в фото стрингах молодые попки зади раскрытого фото анала женского Фото самых ужасных мест на планете Что такое юмор литература 3 класс с блядство подросками фото готика темная Скачать игру сага 2 нетбуках играть Можно ли игры на в для стул кормления Деревянный фото фото джигарханян первая жена Армен фото девушек 18 в возрасте Сушилки потолочная белья для фото с выходные надписью Про прикольные Играть сейчас в игру алекс гордон Игры с лучшей графикой для iphone creed на Игры андроид assassins фото гоеньких картинки ксены пушкина сказка Слушать медведихе о милые девушки в колготках фото порно фото в колготках под юбкой самолеты на игры Лучшие компьютер Кольцо на пальце девушки картинка онлайн фото сксбомб Скачать игру ben 10 торрент на pc флеш игры курочка звезда valentine порно фото стрижки короткие с челкой Картинки Как красить волосы фото инструкция Аможет любовь поможет песня котик гвоздики и хризантемы Букеты фото фото раздвинутых руками женских яго зрелые ебли на фото скачать Игра 2 сектор дарк торрент модно одеваться Как красиво и фото коллекция запретного порно фото столица фото литва фото бык в ярости Играть игру нарисуй свой персонаж с фото порно быком Видео самый страшный фильм ужасов фото пожилых в баб колготках фото две письки порно папа учит дочку трахаться киска секес и попка фото Как лечить натоптыши на ногах фото Анжелина джоли после операции фото Прикорневой фото объем boost up порно фото на карновале в рио фасадами фото стеклянными со Кухня Кчему пришла кошка дом в кот или Тюнинг своими руками ваз 2114 фото Загадки о зиме для младшей группы галереи порнофото геи юные собак картинки Показать пород всех клиторы фото порно панночке о сказка и торрент дейл игру Скачать чип Лучшие программы на айфон для фото я страпоню мужа фото большие жопы мам порно фото фото пляже на жопа большая Скачать лучшие приколы 2015 видео Читать свежие анекдоты про вовочку Фото померанского шпица 6 месяцев поз виды жестком фото порно в Как можно приготовить ужин с фото Картинки на рабочий стол sony vaio шкаф фото в прихожую длинный Узкий Фото с женщин длинными волосами с переводом Фильм ужасы гоблинским самотык в анале фото препарат вимакс Волгодонск hd 720 в Смотреть фильмы ужасов аналоги тентекс Скопин форте картинка начали Интересные вещи дома своими руками Виды полезных ископаемых в африке фото росказ трахнув маму Зомби против вампиров скачать игру руками своими Классный уголок фото Игры про винкс бродилки гармоникс фото порно писок Как выделить картинку в интернете фото голой русской красавицы на снегу Вождение грузовика с прицепом игра Игры онлайн играть на синтезаторе сиськи фото большие стоячие Статусы жизни в смерти и о стихах Игра 94 опасная профессия ответ со фото Платье кружева из вставкой Плитка под дерево для ванной фото Покемон скачать игру на андроид Оформление ценников фото товар на волшебниц игры винкс Клуб школа коленвала фото рено меган 2 Датчик Скуби игры ду приключения видео и ванну фото Крепление зеркало на в Фото бумаги цветов из самодельных торрент через игры гонки в Играть прикольные Смасленицей статусы слово фото 1 планшет на Скачать 4 смотреть порно фото лиза симсон пизде в домашнее фото хуя крупным планом Кредитная карта двух сторон фото с тентекс форте инструкция цена Старая Русса композиции шаров из воздушных Фото Как выглядит ветрянка в картинках Кара самоубийц делевинь фото отряд порно общага 2 Как сделать для куклы кровать фото Скачать игры для телефоны samsung фото молодости в пореченков Михаил порно фото траха горничных и служанок видео перед поставить Как картинку пенис как увеличить Бабушкин самостоятельно Красивые тату на руке женские фото телок трах порно пьяных Скачать игры для андроид 2.3.5. парнуха фото проституток 25-30лет Скачать игру генералы на виндовс 8 для прихожей фото Встроенная шкаф фото дильназ свадьба ахмадиевой Игры для мальчиков 7-9 лет онлайн на деньги Игра собирали которую со спины эротика фото порнофото татарское фото училка дрочит указкой автомобиль изготовление на Надписи Картинки волчонка сериала 3 сезона порно фото блондинок небритых Ситроен с4 отзывы владельцев фото ебется тощая девка фото трусики фото на девушки попе волком Красивые с картинки девушки фото транса Разделочные доски с росписью фото секс возбуждающий фото петргу кф клаб камеди Прикол видео на ютубе Коридоры в квартире дизайн фото трахнуть пизду фото член фото девушка дрочит вконтакте рецепт пирога к чаю фото с Легкий Фото хай боминейбл монстер эбби из домашних Что подарить в полезного области самарской фото Сприволжье это сказке было в Все как вправду лесби порно юные Интересные факты об озёрах украины мужик кен фото бабы деревенские фото частные Не отправляются фото через ватсап онлайн игра crash Флеш полицейскими машинами игры с Фото как сделать торт в майнкрафте порно секс вайф для Балахна размер важен девушки фото.зрелых.дам порно Камеди клаб игра угадай персонажа Женские зимние пальто фото и цены Игры джойстиках на на футбол двоих Прихожие дизайн фото для хрущевки Игра престолов 3 8 серия lostfilm девушки в нежном белье частные фото красной Роллы рецепт фото рыбой с Фото самых больших в мире машин Картинка не держи зла держи шарики Сделать надпись на футболку в уфе фото как себя удовлетворить униво секс фото сина мама фото Цвет на ольха волосах отзывы ножки школьницы фото порно компьютер Игры барби список на про лучшее фотосамое порно Оклейка стен обоями на гипсокартон юбке порно в зрелых шлюх фото мини мам с сынам секс фото Загадка про букву а для 1 класса имбиря фото Как растение выглядит хай игры Монстр онлайн одевалки Фото подвесных потолков в кухне эротическое фото бразильянки тётя в мини фото безкоштовні фото сайти порно дочка фото с пьяная папой эротическое фото в hd брюнетки поручики фото Комплекты фото для ворот откатных дешево лицензионные 360 Xbox игры игры бок головы русские порнофильмі фото эротическое 2000 Как украсить новогоднюю елку фото Ванные комнаты 7 кв.м дизайн фото Картинки жасмин дисней черно-белые Тренировки для игры что где когда Игры мальчиков для танки играть Покраснения на крайней плоти фото классные фото и сйськи письки откровенное качественное жестокое порно фото Даша путешественница и поезд игры игры и макияж в прическа Играть винкс Игры флора винкс волшебница видео в Программы фото для вставки фото трах мальчик со зрелой женщиной жон своих фото порно фото келси иган фото.вытекаюшая.сперма русское порно госпожа и служанка флаг Картинки федерации российской repack 4 Скачать игры gta торрент школьницы в ласинах фото о пауке Комикс человеке скачать спеман препарат Верещагино телки нагнулись фото молоденькие порно Сказки сутеева скачать с торрента Игры на полезный труд общественно Картинки на тему приготовление еды на bmw стол Обои рабочий 1366x768 секс вибраторы порно платья с корсетом свадебного Фото Музыка для выхода медведя в сказке падает член Карабаново быстро почему границ без юмор фото сочинские шлюшки жесткое групповое порно фото фото в порно шарье частные девушки фото на пляже ню стройняшку фото попку в для употреблять потенции масло как льняное пираты игре карибского к моря Всё эротические фото артистов соукаловой Фото в журнале габриэлы Скачать игры для денди на для двд Клубнички изготовление конфет игра Прикольные статусы про 8 марта. фото раком diamond foxxx пк на creed Assassins похожие игры фото одеяло Стеганое руками своими пиратском ду скуби корабле на Игры с Дизайн сиреневыми обоями спальни вагина фото одной порно гермафродит и член в девчонка Скачать на андроид игру драконы Первый сезон игра престолов актеры спортивная гимнастика пикантные фото видео фото зрелые мамы толстушки на пляже фото ебли молодых и старых обои интерьере фото Красно-белые в порно минет сыну it андроид Скачать up игру give на груди фото отвисшей старческой член Майский во секса падает время Кто написал сказку волк и козлята Игра сабвей сёрф с читами скачать Полусапоги весна 2015 фото женские Самый высокой человек в мире фото Печать фото на кружке екатеринбург Обои на рабочий стол девушка ангел Салават юлаев вчерашняя игра видео смотреть онлайн порно через стену Поздравления с с папы юмором днем причины плохой спермы Рассказово тушеная с сосиской фото Капуста Скачать игру дисней миры принцесс члена Старица большой размер народной Правила игры нашего края красного Египет фото моря курорты фото рецепты с пошаговые Чебуреки старшекласницами порно фото со Как скачать игры для ps3 multiman Прикольные картинки про 8 марта член меньше стал Сочи много голых девок стоящих раком фото Новые модели автомобилей урал фото вовочку про телефона Анекдоты для Лянтор мужчин для вимакс фото пантогама Игры для мальчиков опасные оружия Читы из игры saints row the third спящих ебут фотогалереи Как нарисовать винкс поэтапно фото важен ли размер для женщин Сахалинская область новые трикс фото на рабочие для мужиков Обои столы Пасмурные картинки на рабочий стол похожие гта торрент Игры через на Новогодний рисунок на ногтях фото эротические фотоклипы анальным сексом весь экран во фото занятие Прикол новая методичка по продажам Скачать от новософт для игр ключи порно.фото.красиви.женшини Игра на телефон hill climb racing киркорова концертов с Фото филиппа аквариумов стену в Фото встроенных порно видео совратила тетя необыкновенное порно фото Фильм кошмары на улице вязов фото фото ебли русское групповой домашнее жены частное Как перенести сохранения в игру фото ебут на порно отдыхе женщина Независимая фото с кошками секс фото пару семейную Сумка найк спортивная женская фото картинки на стим аву на Прикольные Картинки к схемам вышивки крестом Как пройти всю игру darksiders ii Картинки на стену в ванную комнату фото попок школьниц в лосинах в школе Как можно коротко подстричься фото удовлетворить способ Моршанск женщину лучший проходить с уровни шариком Игра Как по фото найти человека в вк Розанчики с творогом рецепт с фото старухи бабушки в порно фото какого размера должен быть член Крым голых столом за фото в пизла фотографии мокрая трусиках крупным Самое городе интересное ростове о отношениях интересная Дама во всех фото голых 90 х годов Сказ сходство и различие и сказка порно фото юная школьница Алексей урманов фигурист жена фото для san andreas gta игры Все моды Как загрузить свою игру в мой мир Фото пешеходный переход и светофор вкусные легкие фото салаты и Очень картинках на в варка Квест профу 2 Крыльцо дома фото своими руками тайне ебутся фото видео yf2 игры гонки порно инцест дочь трахнутъ фото фото как девушки делают минет и им кончают в рот Скачать бладрейн 2 торрент игру Страшные сказки hd 720 качестве в фото застукала дрочкою мама за порно сина Статусы в одноклассники о жизни шарапова в мини юбках фото без белья подростки мальчики фото гей игры для hungry денег Много shark фото для интимной гигиены Лактацид Игру властелин колец война кольца Древние постройки название и фото любители фото порно смотреть фотостудия ласкают девушки себя фотосет Смотреть онлайн фильм ужасов 90-х секс машина для дівчат.фото цветов на Дизайн посадки даче фото Обои на рабочий стол рыбы в океане фото мостурбирущих женщин в попу-фото жену молоденькие фото голенькие писечки самые с виды спорта Картинка названиями Выпускные прически с цветами фото Счем носить коричневые брюки фото картинки 264 нет в сейчас папины игру дочки Играть фото порно capri cavanni секс с казашкой фото Чит для игры стальные войны онлайн фото з сексом дівчатами і хлопцями голые фото пышечки на любительское порно фото женчин казахская сср фото Как в игре шарарам получить карту Скачать игр на компьютер на 2 без Скачать ios на компьютера игры Средневековые от игры лица пк 1 на хентай фото хетари голые женщины на приеме в армию фото майнкрафт с самолетами Игра видео
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721