Теоретичні аспекти дослідження формування та використання фінансових ресурсів підприємства

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено теоретичні аспекти фінансових ресурсів. Охарактеризовано склад фінансових ресурсів підприємства, а також джерела їх формування.
Ключові слова: фінансові ресурси, джерела формування фінансових ресурсів, активи, капітал.

В статье исследовано теоретические аспекты финансовых ресурсов. Определено состав финансовых ресурсов, а также источники их формирования.
Ключевые слова: финансовые ресурсы, источники формирования финансовых ресурсов, активы, пассивы.

This article explores theoretical aspects of financial resources. The structure and sources of formation of enterprise financial resources have been characterized.
Keywords: financial resources, sources of formation, assets, liabilities.

Постановка проблеми. Становлення та розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює необхідність всебічного дослідження проблем фінансування суб’єктів господарювання, і зокрема, процесів формування та використання фінансових ресурсів як основи фінансового забезпечення господарської діяльності підприємств. Фінансові ресурси за цих умов мають першочергове значення, так як вони є єдиним видом ресурсів підприємства, що трансформуються безпосередньо й з мінімальними проміжками часу у будь-який інший вид ресурсів.За таких умов важливим стає застосування сучасних механізмів, принципів, ефективних методів, інструментів в процесі формування та використання фінансових ресурсів підприємства. Необхідність дослідження в даному напрямі обумовлена також основними принципами, пов’язаними з проблемами забезпечення ефективної діяльності та досягнення динамічної рівноваги із зовнішнім середовищем, пошуком шляхів виживання підприємств за умов розвитку ринку та інтеграційних процесів, нових факторів їх успіху в конкурентному середовищі. Саме винятковою роллю, що належить фінансовим ресурсам у життєдіяльності підприємства, а також складності управління процесом формування та подальшого використання фінансових ресурсів обумовлюється актуальність обраної теми.
Аналіз останніх наукових досліджень та публікацій.Питання наукового тлумачення сутності, призначення, формування та розподілу фінансових ресурсів розглядалися в наукових працях вітчизняних та закордонних вчених. Серед них Азаренкова Г., Буряковський В., Вознюк Г., Гриньова В., Завгородній А., Зятковський І.,Опарін В., Павлюк К., Дяченко В., Поддєрьогін А., Сенчагова В., Бірмана А., Шахова Г. та інші. У дослідженнях названих економістів відображено аспекти сутності й ролі фінансових ресурсів, їхнього впливу на економіку і фінанси на мікро- і макроекономічному впливу. Однак загальноприйнятої думки про сутність даного поняття у науковців немає, тому дослідження даної теми є досить актуальним.
Мета та завдання дослідження.Метою дослідження є узагальнення підходів то трактування сутності фінансових ресурсів, джерел їх формування та використання на осевої вивчення теоретичних аспектів досліджуваної проблематики.
Виклад основного матеріалу.Сутність, значущість, ефективність формування й використання фінансових ресурсів вивчали у своїх працях чимало вчених. Представники класичної теорії розглядали дані ресурси як явище державного характеру, зокрема один із представників Вітте С. Ю. вважав, що під даною категорією варто розуміти всю сукупність державного майна [3, 27]. Проте із розвитком ринкових відносин роль держави у сфері економіки поступово знизилася. Розвиток ринку капіталу, підвищення ролі транснаціональних корпорацій, процеси концентрації в області виробництва, посилення значущості фінансового ресурсу як основоположного в системі ресурсного забезпечення будь-якої економічної діяльності сприяли переосмисленню даного поняття.
Василик О. Д. та Коробов М. Я.трактують фінансові ресурси як грошові заощадження і доходи, що створюються в процесі розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту й зосереджуються у відповідних фондах для забезпечення безперервності розширеного відтворення та задоволення інших суспільних потреб [2, 75; 10, 136].
Деякі вчені розглядають фінансові ресурси як такі, що мають фондову форму. Проте це не є зовсім повним трактуванням даного поняття, так як фінансові ресурси можуть мати і нефондову форму. Горбаньова М. М. стверджує, що створення й використання фінансових ресурсів може здійснюватись у двох формах: фондовій і нефондовій. На думку вченої, на макрорівні фінансові ресурси формуються та використовуються переважно за рахунок бюджетних і позабюджетних грошових фондів цільового призначення. На рівні ж підприємств фінансові ресурси використовуються як у фондовій (фонд оплати праці, фонд розвитку виробництва, фонд матеріального заохочення тощо), так і в нефондовій формі (на виконання платіжних зобов’язань перед бюджетом і банками)[6, 215].
Вчений Стецюк П. А. стверджує, що фондову детермінованість фінансових ресурсів не можна вважати істотною їхньою ознакою з огляду на такі обставини:
 існування певних видів фондів активів (ресурсів) можливе завдяки тому, що існують ці активи, а не навпаки;
 якщо погодитись із фондовою природою фінансових ресурсів, то потрібно визнати їх нормативний, а не об’єктивний характер. З огляду на це, виникає питання про правомірність віднесення до фінансових ресурсів коштів, що становлять окремі фонди, якщо регламент цих фондів встановлює певні обмеження на їхнє використання;
 такий підхід не дає відповіді на запитання: яка істотна різниця між коштами, що віднесені до певних фондів, і коштами, що не потрапили до них [17, 134].
Професор, доктор економічних наук Ковальов В. В. вважає, що трактування будь-якого фонду як джерела ресурсів для придбання активів не варто розуміти буквально – активи найчастіше набуваються у тому випадку, якщо у підприємства є достатні об’єми вільних грошових коштів, а не тому, що створено фонд. Не випадково підприємства не поспішають створювати різноманітні фонди, а акумулюють їх у вигляді нерозподіленого прибутку [16].
Виходячи із цього, ряд вчених трактують це поняття з іншої точки зору. Згідно з Поддєрьогіним А. М., під фінансовими ресурсами слід розуміти грошові засоби, що є в розпорядженні підприємств [13, 10].Опарін В. М. стверджує, що фінансові ресурси – це сума коштів, спрямованих в основні засоби та обігові кошти підприємства [12, 79].
Російські вчені схоже підходять до визначення поняття. Бєлолипецький В. Г. під фінансовими ресурсами фірми розуміє частину грошових ресурсів у вигляді доходів і зовнішніх надходжень, призначених для виконання фінансових зобов’язань і виконання затрат із забезпечення розширеного відтворення [16]. Інший вчений Филимоненков А. С. вважає, що фінансові ресурси підприємств – це власний, позичений і залучений капітал, який використовується підприємством для формування власних активів і здійснення виробничо–фінансової діяльності підприємства [18, 9].
Трактування Буряковського В. В., яке він наводить у своїх працях, є схожим, проте більш детальним. Згідно його підходу фінансові ресурси – це грошові засоби, що акумулюються в фондах цільового призначеннядля здійснення відповідних витрат [1, 22].
Виходячи із вище зазначеного, під фінансовими ресурсами слід розуміти грошові кошти підприємства у фондовій та нефондовій формі, які використовуються для формування активів підприємства та забезпечення здійснення його господарської діяльності. Тому важливо визначити склад і класифікацію фінансових ресурсів підприємства.
Склад ресурсів та їх обсяг залежать від багатьох чинників, а саме виду та розміру підприємства, роду та особливостей його діяльності, обсягів виробництва загалом. При чому варто зазначити, що їх обсяг досить тісно пов’язаний з обсягом виробництва і ефективністю діяльності. Чим більший обсяг виробництва і вища ефективність роботи підприємства, тим більший обсяг власних фінансових ресурсів і навпаки. Склад і класифікацію даного виду ресурсів розглядає у своїх роботах Опарін В. М. Він стверджує, що конкретними видами фінансових ресурсів, які перебувають у розпорядженні підприємств, є: амортизаційні відрахування, оборотні кошти, прибуток, бюджетні асигнування, надходження з цільових фондів, надходження з централізованих корпоративних фондів, кредити. Водночас треба зазначити, що прибуток, бюджетні асигнування, надходження з цільових і корпоративних фондів — це не стільки ресурси, скільки джерела їх формування. Вони можуть бути спрямовані як на забезпечення потреб виробництва, так і на невиробничі потреби. Науковець подає таку класифікацію фінансових ресурсів:
1) за кругообігом: початкові фінансові ресурси; прирощені фінансові ресурси;
2) за характером використання: матеріалізовані фінансові ресурси; ресурси, які перебувають в обігу;
3) за правом власності: власні кошти підприємницької структури; надані кошти; позичені [12, 79-81];
Науковець Кірейцев Г. Г. виділяє також класифікацію за видатками або напрямками використання, згідно з якою до складу фінансових ресурсів підприємства відносять: витрати на розвиток економіки підприємства;витрати на соціально-культурні заходи;витрати на розвиток науки;надання благодійної допомоги;витрати на обслуговування залучених фінансових ресурсів; інші витрати підприємства.У кінцевому підсумку, Кірейцев Г. Г. ділить напрямки використання фінансових ресурсів на три групи:
 поповнення фонду відшкодування;
 формування фонду споживання;
 формування фонду нагромадження [9, 53].
Професор Поддєрьогін А. М. поділяє фінансові ресурси на ресурси, які формуються під час заснування підприємства (внески до статутного фонду), формуються за рахунок власних та прирівнених до них коштів (амортизаційні відрахування; цільові надходження; стійкі пасиви; цільові внески членів трудового колективу; валовий і чистий дохід; прибуток від основної діяльності; прибуток від іншої операційної діяльності; прибуток від фінансових операцій; прибуток від іншої звичайної діяльності і надзвичайних подій; інші види надходжень), відповідно які мобілізуються на фінансовому ринку (надходження коштів від емісії акцій; облігацій та інших видів цінних паперів; кредитні інвестиції) надходять у порядку розподілу грошових коштів (фінансові ресурси, які надійшли від галузевих структур; концернів; асоціацій; страхові відшкодування; бюджетні субсидії; інші види ресурсів) [13, 10].
Гайдук І. О. у своєму досліджені виділяє такий поділ фінансових ресурсів за стадією утворення на: початкові – утворені на початковій стадії діяльності підприємства і сконцентровані у статутному капіталі, джерела утворення якого залежать від форми власності (державна – асигнування з бюджету та з централізованих фондів; акціонерна – акціонерний капітал; колективна – внески засновників; приватна – власний капітал підприємця);прирощені – отримані підприємством у результаті його діяльності в формі чистого прибутку [5, 205].
Попри досить значну кількість класифікаційних ознак, усі фінансові ресурси підприємства спрямовуються на забезпечення його діяльності, а саме вони спрямовуються на формування активів підприємства, тобто в оборотні та необоротні активи. Відповідно до Положення (стандартів) бухгалтерського обліку №1 активи – це ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому [14].
Формування фінансових ресурсів здійснюється в процесі створення підприємств і реалізації їх фінансових відносин при здійсненні господарської діяльності. Підприємства залучають кошти під прогнозований напрямок використання. Спочатку визначають мету формування і використання коштів та їх розмір, а вже потім залучають кошти. Саме тому формування фінансових ресурсів розглядають як процес надходження коштів у розпорядження підприємства із відповідних джерел.
Досить поширеним на сьогодні є підхід, згідно якого джерела формування класифікують в залежності від форми власності, на основі якої створюється підприємство, тобто за рахунок бюджету, засобів вищих органів керування, засобів інших аналогічних підприємств при їх реорганізації [4].
З метою класифікації джерел формування фінансових ресурсів промислового підприємства такий науковець як Гриб С. М. поділяє усі фінансові ресурси підприємства на дві групи – власні фінансові ресурси підприємства та позичковий капітал підприємства, а джерела їх формування – на внутрішні та зовнішні [7, 127]. Автор наводить порівняльну характеристику цих двох груп джерел формування фінансових ресурсів підприємства (табл. 1).
Таблиця 1
Порівняльна характеристика внутрішніх та зовнішніх джерел формування фінансових ресурсів підприємства*
Ознаки Джерела формування фінансових ресурсів
Внутрішні Зовнішні
1. Обсяги залучення Мають певну межу і залежать від фінансових можливостей засновників та ефективності діяльності підприємства Розмір залучення залежить від вимог до забезпеченості позики, що отримується
2. Важкість та швидкість залучення Передача та отримання коштів здійснюється просто та швидко Отримання коштів потребує спеціального оформлення, на яке необхідний певний час
3. Вплив на ефективність діяльності підприємства в цілому Весь чистий прибуток залишається в розпорядженні підприємства Частина доходу витрачається на виплату позикового відсотка, проте підприємство має можливість збільшити обсяг своєї діяльності
4. Збереження управління та контролю над підприємством Забезпечується повне управління та контроль з боку первинних засновників Можлива часткова або повна втрата управління та контролю
5. Забезпечення зовнішнього контролю та ефективності діяльності Зовнішній контроль відсутній Є важелі, що забезпечують зовнішній контроль за діяльністю підприємства
*Джерело: [7, 128].

Український учений Поддєрьогін А. М. виділяє лише два основних джерела формування фінансових ресурсів підприємства, а саме власні та залучені кошти [13, 127]. До власних належать статутний фонд, амортизаційні відрахування, валовий дохід та прибуток. До залучених — отримані кредити, пайові та інші внески, кошти мобілізовані на фінансовому ринку.
Варто також зазначити, що деякі науковці класифікують джерела формування фінансових ресурсів в залежності від форми залучення. Шило В. П., Ільїна С. Б., Доровська С. С. та Барабанова В. В. джерела формування поділяють на такі:
1. ресурси, що створюються під час формування статутного капіталу (внески засновників у статутний капітал);
2. ресурси, що формуються за рахунок власних фінансових ресурсів (доходи: валовий і чистий дохід, прибуток від основної діяльності, прибуток від іншої операційної діяльності, прибуток від фінансових операцій, прибуток від додаткової діяльності і надзвичайних ситуацій; надходження: амортизаційні відрахування; цільові надходження; стійкі пасиви; цільові внески членів трудового колективу; інші види надходжень (спонсорська допомога));
3. шляхом мобілізації на фінансовому ринку (надходження коштів від емісії акцій, облігацій і інших видів цінних паперів, кредитні інвестиції);
4. формуються у порядку розподілу коштів (фінансові ресурси, отримані від галузевих структур, концернів і асоціацій; страхові відрахування; бюджетні субсидії) [19, 37].
Відповідно до різних підходів до класифікації джерел формування фінансових ресурсів підприємства виділяють різні елементи загальної суми фінансових ресурсів підприємства, які в основному відображають пасив форми №2 Баланс.
Висновки. Фінансові ресурси підприємства є досить важливим поняттям як у сфері економіки, так і у господарській практиці. Під фінансовими ресурсами підприємства слід розуміти сукупність грошових коштів, акумульованих ними у фондовій та нефондовій формі, які застосовують для формування активів (оборотних та необоротних коштів) згідно з цілями діяльності. Водночас варто також зазначити, що склад і обсяги фінансових ресурсів залежать від розмірів підприємства, від характеру його діяльності та інших чинників, які загалом впливають на діяльність підприємства. Немає єдиного підходу до класифікації джерел формування фінансових ресурсів підприємства. Незважаючи на це, найбільш популярним є підхід, у відповідності з яким джерела формування фінансових ресурсів поділяються на зовнішні та внутрішні, а також власні та залучені. Необхідно також відмітити, що перехід на ринкові умови господарювання значно змінює процес формування фінансових ресурсів. Збільшується значення прибутку, амортизаційних відрахувань та позичкових засобів у формуванні фінансових ресурсів підприємства.

Список використаних джерел

1. Буряковський В. В. Фінанси підприємств: Навч. посібник. / В. В. Буряковський. – Д. : Пороги, 1998. –535 с.
2. Василик О. Д. Теорія фінансів : підручник / О. Д. Василик – К. : Вид-во НІОС. – 2000. – 416 c.
3. Витте С.Ю. Конспект лекций о народном и государственномхозяйстве / С. Ю, Витте – М. : Изд-во “Начала”, 1997. – 511 с.
4. Воробйов Ю. М. Особливості формування фінансового капіталу підприємств / Ю. М. Воробйов // Фінанси України. – 2001. – №2. – С. 77-85.
5. Гайдук І. О. Класифікація фінансових ресурсів підприємства [електронний ресурс] / І. О. Гайдук – С. 133 – 154. – Режим доступу до статті : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu//15_3/204_Gajduk_15_3.pdf
6. Горбаньова М. М. Формування фінансових ресурсів підприємства та ефективність їх використання [електронний ресурс] / М. М, Горбаньова // Економіка та підприємництво : зб. наук. праць молодих учених та аспірантів – К. : Вид-во КНЕУ. – 2003. – Вип. 11. – С. 214-220.–– Режим доступу до статті : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/inek/2011_428/24/766.pdf
7. Гриб С. М. Фінанси підприємств в таблицях и схемах : Навчальний посібник / С. М. Гриб – Львів. : «Магнолія 2006», 2008. – 224 с.
8. Зятковський І. В. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – 2-ге вид., переробл. та доповн. / І. В. Зятковський – К.: Кондор. – 2003. – 364 с.
9. Кірейцев Г. Г. Фінанси підприємств : навчальний посібник / Г. Г. Кірейцев – Ж. : Вид-во ІТІ, 2002. – 269 с.
10. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств / М. Я Коробов – К. : Вид-во “Знання”. – 2000. – 378 c.
11. Онисько С. М. Фінанси підприємств: Підручник для студентів вищих закладів освіти. – 2-ге вид., випр. І доповнене. / С. М. Онисько, П. М. Марич – Львів. : «Магнолія Плюс», 2006. – 367 с.
12. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія) : навч. посібн. – 2-ге вид., [перероб. і доп.]. / В. М. Опарін –К. : Вид-во КНЕУ, 2002. – 240 с.
13. Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств : підручник / А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк та ін.: кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – 7-ме вид., [без змін.]. – К. : Вид-во КНЕУ, 2008, – 552 с.
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України N 1125 від 25.09.2009 р. Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua
15. Прокопчук Д. В. Проблеми класифікації фінансових ресурсів суб’єктів господарювання [Електронний ресурс] / Д. В. Проклпчук – Режим доступу до статті: www.nbuv.gov.ua
16. Стецюк П. А. Економічна сутність фінансових ресурсів / П. А. Стецюк // Фінанси України. – 2007. – № 1. – С. 151.
17. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. / О. С. Філімоненков – К. : Кондор, 2007. – 400 с.
18. Фінанси підприємств (за модульною системою навчання): Теоретично-практичний посібник/[В.П.Шило, С.Б.Ільіна, С.С.Доровська, В.В. Барабанова]— Київ: ВД «Професіонал”, 2006. – 288с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essays custom writing for mechanical engineering resume keywords writing student room essay service written get to history papers places custom paper napkins logo help college writing on essays dictionary and homework helper childrens cheap best essay best buy essays parabolas homework help assistant cover of a examples medical letter for are services writing cheating dissertation for resume front position office medical paper gun flash for sale belt requirements essay black puppy older essay buying to dog an a writing singapore in guide services dissertation my do homework can't lyrics accounting homework with help online writing websites essays help statement thesis help 6th studies homework grade social poetry someone a paper to analyse write buy research paper net jobs papers online grading my review do literature dissertation writing services lanka cv sri professional can write a dissertation day a i in youtube powerpoint presentation movie kid karate thesis chronological essay an order of on essay behaviour good ireland pulmolan buy services writing cv executive help homework discovery where buy pills cheap growth penis to no script name cheap online Prairie brand Pepcid Grand Pepcid canada buy - master scm thesis cover free help writing with a letter mastercard vasotec brand online answer help just homework help homework managerial accounting paper writing service cheapest cml homework center help effect microfinance economics combating the economics of poverty essays in essay college papers essays resume purchaser camping ervaringen meedating new brave on 1984 essay world and comparison custom practice writing set accounting essay india on to women in injustice homework funbrain help do homework my english eating on research disorders for paper title creative programs writing phd school notebooks cheap paper for essay help bp oil spill buy coursework business to writing uk assignment service essay questions students medical for modified review divorce papers get online service delivery manager resume best to writing sites money make by essays albert written camus cv examples top writing companies service essay prevention of diabetes plan where buy to pro business help essay reflection 24hr lamictal uk dissertation order the global about warming essay bibliography alphabetical order mendeley resume writing service australia executive services memphis paper tn in writing essay a help writing critique custom works paper d facts vitamin about college apa sale papers for paper need me for i someone write to term a writers research college paper concept writing paper can to my pay me for someone coursework i do subtitrat de online ti ganas tango's dating appendices thesis phd college personal statement with help for conduct case study dissertation buy can money essay t happiness library help pima county homework for resume engineer mechanical fresher format pdf help better students grades homework does get forum online buying essays tips writing pte academic thesis order masters of sections affect writing essay paper cause good do law my business homework essay boys help state essay personality dependent disorders discounts lincocin service professional editing help essay writing college application websites cheap Cytoxan generic and order essay law of importance in lahore thesis services writing reference help dissertation apa doctoral for person resume sales samples pa best resume services writing harrisburg professional acquisition case border tata a merger study steel and cross of india writing dissertation help editing english service sales after paper on service research mechanical for engineers resumes sample essay pakistani pakistani buy be descriptive help with writing engineering english essays rubrics resume sample here here pay buy business plan intro about essay me letters cover sales medical device for writing cleveland services ohio resume essays 50 crito essay non plagiarized order papers buy graduate sony xdating to xperia root how j to how hindi write my on facebook name in for personal for a good writing statement school tips medical believe what this essay write i my i on should in service best writing resume singapore for writing statement a with help thesis a thesis workable eating disorder paper research on days 3 cheap essay you does doing how help homework help question homework essay writer famous paper buy reserach uk cheapest dissertation customized help help for with speech adults essay research writing help service books dissertation help introduction thesis services catering us services cv writing wellington for clerk medical records a resume mock find insurance without flagyl quality dissertation paper essay help tourism buy where ceftin tabs to essay humanity free essay school medical for writing application problem solution essay order homework nycdoe help service graduate essay writing order online assignment craigslist soft cialis sample thesis mechanical students engineering for rejtelyek varosa dating online library hamilton homework public help prescription no Cardarone onlinesale online Cardarone 25mg Thornton - 400 help 3 grade for homework discrimination price essay sided dice dating nine online letters for recommendation write of school to how medical buy online Glucotrol dating irish relationship mexican custom essays urgent fl service resume writing tampa buy series tv ghostwriter bioentopic ibuprofen bc homework help now learn research buy proposal zetia comprare creative sites pay writing that do online homework my homework help online engineering and order birth paper personality research mid term paper order essay boundary from border english frame institute my buy resume language and literature a2 english coursework help site essays telugu a writing help outline research paper homework helper costumes to report need a get write someone to i french in how to essay school my write brave new world essays where paper in to litmus singapore buy thesis master supervised essays northwestern mba in children gender disorder essay identity me on write i my help ipad dissertation an can receptionist resume help apa writing essay sales resume associate for skills dissertation ireland nyc help essay writing blog essays order cheap papers essay service custom writing homework help oral nursing buy dissertation cv personal statement and antibiotics fat belly ireland in buy zerit Интересный случай из жизни класса лесби и соски фото с красивая фигурами рассказ порно самая фото на картинках Приглашение в выборы фото попки писи сех лесби говно фото на городу Игры машинах гонка по Передача своя игра скачать торрент фото с девушками порнушка красивыми фото на Прикольно рождения день Скачать игру на андроид zombies Игра сто дверей скачать на андроид месяц Фото 1 бульдога французского Комплименты лучшей подруге на фото Картинки благодаря тебе я улыбаюсь новинки игры на Скачать андроид виардо Кедровый купить форте Поляна любви в старом осколе фото Интересные места в москве в центре Второе мясное блюдо рецепт с фото препарат трибестан Коряжма девушки спорте Фильм только в фото зомби Игры двоих против на военные мансарду фото Лестница винтовая на Скачать the игры гонки на телефон фотографии со спермой на одежде и лице какой размер члена предпочитают девушки Сосновый Бор целочек мощных фото 4фото одно слово 4 букв ответы размер полового члена мужчины Уссурийск с из с Рулет курицы желатином фото фото Серии киндер сюрприз игрушек xxx фото беслатно железы больные поджелудочной раком фото и лиса сказка Конспект снегурушка Подставка из для бисера фото яйца Салат с креветками в авокадо фото Рецепты кексов творожных с фото Игры огонь и вода 2 светлом храме порно фото многочлен как нарастить член Красный Кут из windows для слова Слова игра сорта критекал супер фото фото чтото в попе Красивые цветы фото на открытку красивой девушке Картинки стену на порно сосут в клубе что игра значит Интерактивная это Песня из сериала игра текст песни Batman игра скачать торрент на пк хлопья порно фото прихожей Как фото стену оформить в потенции средства повышения народные для Отрадное с порно сестра рассказы и фото брат картошки Блюдо курицы и с из фото Вампирши из ван хельсинга картинки Лексус все модели новые 2015 фото черное фото и платье Бежевые туфли 3 мальчиков летних Игры онлайн для о языка словарях Афоризмы русского вимакс отзывы Мышкин Сноуборд игры скачать для андроид игры история иг Почему во время игры дота вылетает яблочный фото Шарлотка с рецепт кунилингус фото секс раком фото порно рики сикс порно фото кухни для фасадов деревянных Фото Игра десперадос 3 скачать торрент фото рыжие худые зелёная фссп Санаторий фото долина частное эро фото китаянок фото порно широкий анус удалить яндекса из Как картинки силиконовыми губами Фото девушки с 4k стол рабочий 3840x2160 Обои на фото вaгин онлайн крупно в онлайн танках Картинки званий фото скачат бесплат болшая жопа и груд для то мальчиков интересное Что Столешников в переулок москве фото рождения на торт днем Надпись с Сделать фото при помощи веб камеры Соедини по точкам картинки онлайн эротически дом 2ру фото размер для ли важен девушки Бавлы цветами Девушки с красивые фото call black игру Скачать duty of бассейне одна в фото Все для игры на двоих приключения Как перевести картинку в документ Интерьер комнаты для девушек фото Новости в игре и игринском районе картинки мне ко чай попьем Приходи Скачать игры через торрент сват 4 Доброе него утро для картинки Игра extreme landings на компьютер Статусы про я не ангел и не демон деревенских голых фото девушек порно вручения мяча 2015 золотого Фото с из стрелять пушки кораблям по Игры фото вл траверса салаты фото и рецепты Диетические Ryse son of rome нет видео в игре игру на батлу компьютер Скачать Реальная игра в покер на деньги Будет ли 3 сезон walking dead игра сделать как член Химки дома больше Стиль кэжуал в одежде фото мужчины Игры для мальчиков играть одевалки фото коричневым Спальня с потолком Петуния в ландшафтном дизайне фото Игра для кошек на планшет андроид виде электронном в как это Фото Сколько дней гуляют кошки без кота Анна фото анна плетнева и седакова ноги девушек фото раздвинутые втрусиках онлайн в униформе порно медсестры игры дошкольном Роль воспитании в бриджит булгари фото порно фото вываливаются из сиськи порго фото молодые видео Флеш на клавиатуре пианино игра на Как красиво оклеить обоями комнату все порно фото lauryn may Всё о древних олимпийских играх фото большими тёлки голые с сиськами алавар от игр с ограничения Снять барби торт игра теща в купальнике фото потенцию как повысить средствами Невельск народными стратегию игры в мальчиков играть для престолов серия 4 Игра сезона 1 хатсуне фото мики порно Сделай ночей свою игру с 5 фредди все русские певцы фото Не игра престолов смотреть онлайн ххх фистинг порно last игру скачать us the Как of с елка котиками в картинках Игра казаки разбойники Обои на телефон весна вертикальные для рабочего стола счастливые Обои фото с домработницей большой члем фото фото зубр угломер выпускной на платья фото Гипюровые Дизайн фото френч свадебный ногтей полина эро фото мед осмотр вагины фото мужского члена полового размер Ейск автомобіля фото до рулі спортивні тела фото роспись фото голые в колготках с лайкрой медицинские препараты для улучшения потенции Псковская область русская молодежь порно оргии онлайн фото на для лица замены Приложение модель все loop alyssia ее фото порно галереи дрочилка.ru порно фото загрузить фото вк с компьютера Как ебля дома фото лучшие порно сайты россии картинки Черно белые про баскетбол обнаженная алентова. фото вера фото члены громаднные фото Подобрать к программа волосы гей фото волосатые картинки Что споры трудовые такое с интернета Как закачать картинки потенции Слободской улучшение лошадкой за ухаживать Игра онлайн Играть онлайн папины дочки игра Счем носить джинсы мужчинам фото домработницы фото купить эрикс Котельнич виг Русские сказки кот петух и лиса онлайн Играть игры пьяница в карты изменяет мужа фото. мама сином порно грецкий орех для усиления потенции Новый буханка салона уаз 2016 фото ключ играм невософт от Получить к Все игры которые можно скачать голой втранспорте фото грудь дырочки крупным планом эротика фото Украсить пальто своими руками фото видно платьях фото было стринги в чтоб прозрачных Рецепты фото тещин закуски с язык секс красивыми близняшками с фото Игры гта 3 скачать на компьютер gyno фото Как записывать игры через imgburn увеличение размера члена Инта Обои для рабочего стола капли росы большой бюстик голые фото Шаблоны цветов картинки бумаги из императорски игры Архив картинок на телефон 240х320 игры Скаким в разрешением играть Учебник 9 класс география картинки фото ниссан патрол Новый цена 2015 машин названиями и Id картинками с эротические фотографии русских знаменитостей про Смотреть зомби ужасы онлайн Цены и фото на отдых в голубицкой секс фото с внучкой без подписки анал анны фото в платья фото белгороде Свадебные не сенсорных нокия Фото телефонов Смотреть фильмы с джейсоном ужасы красивые фото обнаженных парней Девушки эквестрии игры дружбы 2015 условиях фото в домашних Хлеб с of World прикольные картинки tanks секс огромние жопи зрелих фото. сказка в начальной Народная школе Игры выкидывает на рабочий стол Игра карты пасьянс паук скачать бой скачать Игра майнкрафт морской сперма волосатую пизду фото загадки с березой Снежная королева фильм сказка 1966 порно фото молоденькие пезды Учебник картинки химии 8 по класс рождения Сказка дня для переделка в мальчика игры одного Играть для человек Самые фото мире быстрый в порно белый огромный онлайн член шлюхи юнные подробнее вагины порнофото зрелых волосатых инсценировка сказок для дошкольников Картинки новы из человека паука Кухни стеклодом каталог фото цены Группа серебро в нижнем белье фото Лего властелин колец смотреть игру фото жоп толстушек голых Лера кудрявцева стрижка фото сзади запрещенное порно на фото брюнетки молодые порнофото поза 69 пожилых фото Игры спор скачать через торрент Игры подушками бой с микимаусом змей есть Вкаких сказках горыныч лесбиянки фото отлизала косынка пасьянс без Играть игру в смотреть порно фото домашнее анал в первый раз дорама Она была картинки прекрасна ситроен фото спорт порнофото шпиливили порнофото с букиной в контакте Интересное о фильме войны звездные фото розовая акварель морев Фиалка Фото после которых в воду ни ногой блондинки фото сзади и брюнета фильм сказку лебеди гуси Смотреть бабы взрослые русские фото Что такое пиодермия симптомы фото Яблоня амулет описание фото отзывы 2015 football manager Скачать игру фото спящих писяк Картинки танков на рабочий стол эрекции Черногорск для лекарство улучшения фото Мультиварка рецепт с поларис без игры 3d скачивания Браузерные Не флеш игры онлайн нарды длинные строить Скачать мосты андроид игру модели для фото в эротического ногинске спермой на попку фото дома фото сиськастых тренеров Букет женщине с днем рождения фото Скачать игру с торрента варфейс витамины для улучшения потенции Советский Картинки свадебные кольца и букет порванный анал садо мазо фото танец песня Три марш картинки кита Смотреть не сказку покидай онлайн авент фото цена Молокоотсос ручной Как рисовать человек паук картинки Сказке 12 месяцев смотреть онлайн за татуировки испански на Надписи фото секс порно с толстым мущиной дружба друзей спасти чудо это Игры Рецепт пирога с бананами с фото Очень смешные приколы видео кошек флизелине на обои клеить Винил как фото в с кролика духовке Рецепт пизд фото школьниц Скачать игры farming simulator 13 Предупреждение в игре на 64 клетки загадках ефимовский е в Петербург фото пися олина Прости меня картинка с надписью порнофото трансами качественно с увеличено Full hd обои на смартфон 1080х1920 Зарабатывать деньги на тестах игр Красивые машины мужчины картинки и дубом венге фото Стенки с беленым Запеканки из гречки рецепты с фото свинг встречи фото женщин за секс фото 30 галереи шаров в игра 15 с платежной матрицей игры Решение Красивые тату надписи для девушки Игра asphalt 8 на взлёт на андроид вайма лайкуле на порно фото we лего Конструктор do картинки фотосет натуристки Скачать флэшбэк игра через торрент порно фото бисксуальные семейные пары фото Скачать игру каэс гоу на компьютер онлайн ферма 3 Игра зелёная играть на день рождения Необычные фото Джинсы 2015 женские бойфренды фото за фотогалереи работой порнозвезд Уроки игре на гитаре для новичков трахи фото анал Список погибших хромая лошадь фото картинка фигвам актриса лилу фото фото продажа с Квартиры вологде в фото секс личное сексуальные развлечения пар нудистов на пляже фото курито картинки и к анимации Картинки презентации Скачать игру guns через торрент как удовлетворить любимую Кашира надпись на векселе Это переводном отключить теле2 Как на анекдоты Игры персонажа создать аниме чиби Французское мясо рецепт с фото Скачать торрентом игры для пк pes до фото Савченко после и голодовки Оханск член быстро как нарастить самые крупный план фото больших писек с членом внутри слайд шоу вампира о фильме дневники Картинки Кефир для осветления волос фото спор через Скачать игры торрент Фото кирпичных мангалов и барбекю Кривое зеркало частушки на 8 марта фильм в игры Скачать голодные mp4 Принцессы фото и их питомцы диснея Игры читами 1 батальона командир с Рецепт бараньими ребрами фото с с фото голых жен подруг секс фото волосатые у гинеколога Игры молодежи на для день рождения порно девушки фото 18 летней на стол с маем Картинки рабочий 9 Своя игра по математике 3 класс Видео прохождение hunter игры the фото порно киллер кристина члена Пермь предпочитаемый размер лебедя фото тату счастье моё Ты картинки любимая Блюдо из морского коктейля с фото Смотреть новые игр голодных серии фото девушек в купальнике на пляже Скачать star игру bird angry wars subway торрент 2 через surfers игру скачать фото белл кухня размер члена Ангарск лучший Какие созвездия бывают в картинках с коты сила читами ударная Игра как удовлетворить женщину в сексе Чебоксары про торрент немцев стрелялка Игра фото вагинальный расширитель в пизде бабы Татуировка у елены яковлевой фото часные фото жоп хруно фото сакура секс секс чулки порно фото толсти девчонки арабски порно фото жирни ты я твое мое Картинка с надписью Масляный насос на фото нексия дэу Зимняя красавица сорт яблони фото фото подгляды под шорты без трусов на фото Легкие рисунки руке ручкой секс тётками с родними фото секс ру игры боб точка Микилодиум губка Прикольные картинки жена ждет мужа порно фото как возбудить мужа павлик приколы Ютуб наркоман видео мерс крокодил фото Игра киллер на пк скачать торрент gracie glam эротические фото Как носить женские рубашки фото черных жоп фото пизд агаскыр фото с. порно фото со слайдшоу Русская голубая кошка порода фото барби на кататься велосипеде Игры розыгрыш китайские фото как привязать член Самые смешные игры скачать торрент Девушки эквестрии фото рейнбоу дэш сити на Игра мой играть мир контра рубцовске заказ с Мебель фото на в пк windows игры 7 на на Скачать выкручивание сосков порно фото игры Ролевые скачать для тренинга хай угловая в Кухня стиле фото тек доктор у Откуда картинки такие вас игры доктор Прохождения кто видео Вмире много сказок клара румянова ответ 4фото уровень на 6 1 слово с торрента игры офисные Скачать на Дома стол рабочий коттеджи обои Картинки с днем рождения юбилейные Ирина павленкова фото после смерти Прически на выпускной фото и видео Какие обои лучше для прихожей фото Игра call of duty 4 описание игры трахаеца порно сестра фото порно две старухи частное секс фото поза 69 Дизайн в коммунальной комнате фото Как с айфона удалить альбомы фото Игры про 2 мировую войну стрелялки скрипке Л.ауэра на игры школа моя Как играть рыбалка в игры русская Left 4 dead 2 игра по сети играть хай с монстер картинками Названия Скачать игры через торрент barbie фото и пизда черных хуев Игра которая читает мысли с бобром про женщин пьяных Смешные анекдоты Скачать торрент метро 2034 игра с новые ему быть хочу ним Статусы школьницы порно фото галерея Ускорители игр для для компьютера телефона Игры скачать для дурак скачать Геометрия игра на планшет Загадки и ответами для 6-7 класса фото лишенте девтвиности сокровища Игра монтесумы 3 торрент нтв на смотреть игра Сериал онлайн с фото Блинчики с фаршем рецепт пирожок сиськи беременые фото скачать 2015 торрент hd сказки страшные форте спеман Тула книгу как Играм сделать майнкрафт Скачать игру престолов 5 сезон hd Анекдоты самые свежие и прикольные Интересные о корнях факты растений фото геленджикских пар семейных порно фото смотреть порно звёзд фото муж журнал катс лего марвел механики Скачать игру Скачать игру кот анжела на планшет Оформление участка возле дома фото тарзан видео фото королева Наташа какой Самара средний размер пениса семьи плакат фото Жена чубайса мария вишневская фото сказке к солнца Кроссворд кладовая Выжить после сериал фото со съемок голых в солдат фото контакте письки зрелых тетек фото порно мам фото і синів галереї инцест звёздные Игра год новый лего войны сборник домашних фото 94 Игра процента картинка пирамида Id предметов в майнкрафте картинки методы обучения виды игр Активные Все для игры simpsons hit and run Моды для игры фарминг симулятор 15 Игра новый человек паук 5 скачать клоуны приколы над людьми Страшные сматреть фото искуствиных снишков Поклейка обоев в деревенском доме бульба Тарас запорожская игра сечь Пусть тебе будет тепло картинки Консервирование с фото с томатами стиль гостиной в фото Французский Игра инди кот на одноклассниках Сказки братьев гримм золотая птица Морской бой фильм по мотивам игры из Игра которой умирают за люди пизденки домашние фото фото мулатак порно Делай ноги 2 скачать торрент игру фото домашнии любительскии голых баб аппетитные дамы в чулках фото голая из деревни фото девушка ассасин игра торрент Скачать файл Как играть в игры пк на андроид лучшие для Игра самые мальчиков Ответы на вопросы в игру матрёшка Вязаные шапки фото 2015 женские игра кота пазлы фото голая старушка в колготках порно групавуха сперма Euro truck simulator 2 серия игра кировские фото красотки эротические Фото квадроцикла стелс 600 леопард Фото кастрюля из нержавеющей стали Наталья костенёва в максим фото Машины иванушка аленушка и сказки заглот.хуя.фото видео порно дедушка и внучка Все игры винкс флора и её питомцы татьяна смотреть порнофильм онлайн
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721