ТЕМПОРАЛЬНІ МЕТАФОРИ В ПОЕЗІЇ ЛІНИ КОСТЕНКО

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2: 81’373.422

І. В. Холявко

Глухівський національний

педагогічний університет

імені Олександра Довженка

 

Статтю присвячено виявленню та опису темпоральних метафор у художньо-образній системі поетичної мови Ліни Костенко. Зосереджено увагу на функціонально-семантичних особливостях метафоричних моделей із семантикою часу як ідіостильовій константі збірки «Річка Геракліта». Досліджено стилістичні характеристики темпоральних метафор у відображенні філософської категорії часу в художній картині світу.

Ключові слова: темпоральність, темпоральна метафора, концепт, художня картина світу.

Статья посвящена выявлению и описанию темпоральных метафор в художественно-образной системе поэтического языка Лины Костенко. Уделено внимание функционально-семантическим особенностям метафорических моделей с семантикой времени как идиостилевой константе сборника «Речка Гераклита». Проанализированы стилистические характеристики темпоральных метафор в отображении категории времени в художественной картине мира.

Ключевые слова: темпоральность, темпоральная метафора, концепт, художественная картина мира.

The article is devoted to the identification and description of temporal metaphors in theartisticimageryof Lina Kostenko’s poetic language. Attention is paid to functional-semantic features of metaphoric models with the semantics of the time as the individualstylisticconstant of “The riverof Heraclitus” collection. The stylistic characteristics of temporal metaphors were analyzed in the display of the category of time in an art world picture.

Key words: the temporality, the temporalmetaphor, the concept, the artisticpicture of the world.

Основними категоріями буття людини та пізнання світу є категорії простору і часу. У них утілюються уявлення про навколишній світ.Способи репрезентації часу співвідносяться з поняттям темпоральності. Вона осмислюється як вираження сприйняття, усвідомлення і переживання часу. Мовну фіксацію часових координат лінгвісти насамперед пов’язують із граматичними, лексичними і функціонально-стилістичними засобами, що утворюють систему мовної темпоральності, яка притаманна всім рівням мовної системи (О. В. Бондарко, В. В. Виноградов, М. В. Всеволодова, М. С. Поспєлов, О. В. Тарасова та ін.). «Сфери минулого, теперішнього, майбутнього є центральними характеристиками, які знаходять своє відображення в мовній системі» [2, 9].

У науковій картині світу час усвідомлюється як категорія матеріально невтілена, позбавлена будь-яких візуальних, аудіальних і тактильних характеристик. Тож складність вивчення часу пов’язана як із високою мірою абстрактності цієї категорії, так і зі специфікою людської реєстрації самого феномена: «Час – байдужа і непізнавана субстанція, доки він не суб’єктивізувався в історії і в кожному конкретному людському житті» [6, 12]. У художніх текстах час як явище абстрактне передається через образ, набуваючи конкретно-речових обрисів і відображаючи специфіку особистісного сприйняття феномена часу письменником. Матеріальним утіленням образу є метафора, яку, за Н. Д. Арутюновою, розглядаємо як «будь-який спосіб непрямого вираження думки».

Дослідженню мовотворчості Ліни Костенко присвячено наукові розвідки С. Єрмоленко, О. Козлової, Л. Ставицької, Л. Тарнашинської, О. Задорожної, Н. Бобух та ін. Особливості образно-смислової транспозиції часолексики у процесі авторського осмислення дійсності, зокрема і складних філософських категорій, на матеріалі поетичного словника Ліни Костенко не були предметом спеціального вивчення, тоді як метафора у художньому тексті позиціонується не просто як засіб поетичної мови, а стає для нашої свідомості певним формоутворювальним принципом літературного явища. Актуальність нашого дослідження пов’язана з науковими пошуками основних тенденцій метафоричної вербалізації концепту «час»в індивідуально-авторській мовній картині світу Ліни Костенко та визначенні функціонально-стилістичних параметрів темпоральних метафор.

Метою дослідження є з’ясування функціонально-семантичних та стилістичних особливостей темпоральних метафоричних моделей у відображенні художньої картини світу. Для досягнення цієї мети належить розв’язати такі завдання: виявити та проаналізувати метафоричні моделі конценту «час», дослідити функціонально-стилістичні характеристики темпоральних метафор у художньо-образній системі поетичної мови Ліни Костенко.

Матеріалом дослідження є метафори з конституентами-репрезентантами темпоральних відношень, зафіксовані у поетичній збірці «Річка Геракліта», вже сама назва якої передбачає філософсько-поетичне осягнення часу. Категорія часу у свідомості автора поєднана з образом Геракліта Ефеського – загадкового філософа-відлюдника, який став пророком, покровителем людини в часі: Душа задивиться в туман і марить обрисами літа. / Чи, може, це приснилось нам / купання в річці Геракліта? [5, 83]. У цій книжці «перетинається час космічний із суб’єктивним, час християнський з античним, минулий психологічний час поетеси – з теперішнім його виміром, а ХХ століття з новим століттям і також тисячоліттям» [6, 7]. У «Річці Геракліта» передається відчуття невблаганного плину часу й разом із тим природність цього плину, у нійсплетені воєдино темпоральні виміри минулого, теперішнього й майбутнього.

У мовознавстві феномен часу інтерпретується в поняттях граматичного та художнього часу. Граматичний час, який є складовою поняття темпоральності, досліджується в традиційній морфології, когнітивному й функціональному мовознавстві, частково в лінгвістиці тексту, де кваліфікується як відношення дії до моменту мовлення чи до іншої дії (праці О. Бондаря, О. Бондарка, Р. Вихованця, Т. Голосової, В. Русанівського та ін.). Художній час вивчається в літературознавстві та комунікативному мовознавстві. Він об’єднує весь темпоральний смисл, представлений у творі, та розглядається в різних аспектах: змістовому, формальному, граматичному, образному тощо (роботи Р. Барта, М. Бахтіна, Д. Лихачова, Ю. Лотмана, Н. Копистянської та ін.). Специфіка художнього часу загалом полягає, за М. Бахтіним, у його художній видимості [1]. Авторам властиво не обмежувати себе традиційними моделями, час у них може рухатися швидко, непослідовно, уриватися. Таким чином, граматичний час, художній час – явища, що перебувають у відношеннях взаємного перетину, інтерпретуючи з того чи іншого боку темпоральні відношення навколишньої дійсності, які знаходять відображення, зокрема, і в системі поетичного тексту.

Час – це символічна й семіотична категорія. Подільність, незворотність, безперервність, ритмічність, темп, наявність трьох сфер (теперішнього, минулого та майбутнього), мінливість подій, нескінченність часового потоку – константні ознаки часу в художній творчості Ліни Костенко. Образне метафоричне уявлення сприяє реалізації абстрактного концепту «час» у свідомості автора: Мигтить життя в калейдоскопах вічності [5, 257]; Пролітають над нами віки, лихоліття і хмарки [5, 242]; Давно ця хатка спорудилась. / Мабуть, відтоді, як час пливе [5, 253]; Старесенька, іде по тій дорозі. / Як завжди. Як недавно. Як давно [5, 116]; за Чорним Шляхом, за Великим Лугом – / дивлюсь: мій прадід, і пра-пра, пра-пра – / усі ідуть за часом, як за плугом [5, 133]. У мовній свідомості Ліни Костенко «тісно переплітається час як вимір особистого, інтимного, і час як осмислення глобальних загальнолюдських тем» [4, 192].

Індивідуально-авторські темпоральні метафори у поетичних текстах Ліни Костенко виникають як результат авторського сприйняття дійсності, але при цьому витримуються межі базових і типових значень, адже це є важливою умовою розуміння метафоричного значення: Усе змінилось. Люди і часи. / Двадцятий вік уже за перелазом [5, 77]; Ще час не сплинув за водою [5, 93]; Нове століття вже на видноколі, / і час новітню створює красу [5, 107]. Суб’єктивно-авторська метафора адекватно сприймається читачем на основі наочно-чуттєвих образів, які зберігаються в його пам’яті. Особливо яскраво це виражається тоді, коли образність обумовлена будь-якими зафіксованими культурними або іншими фактами, коли виникнення образно-асоціативного комплексу метафори обумовлено культурно-історичною інформацією: Епоха зашморгнулась, як Дункан [5, 77]; І молодість застряла у снігу, / Як коники дитячих каруселей [5, 120]; Ця ніч мені буде надовго – / як рицарська давня балада [5, 105].

У поезії Ліни Костенко темпоральні метафори є важливим засобом суб’єктивної передачі світобачення і світовідчуття автора. Художній хронотоп, який формується у відповідності до порушених у віршах мотивів і створених художніх образів, містить у собі менші утворення, що визначають часопросторові особливості розгортання подій у художньо зображеному реальному світі: Мене дивує, що в дитинстві / мене нічого не дивувало [5, 50]; І сходить день, / як пензель Піросмані [5, 58]; у свідомості (часопростір думок): Учора в дощ зайшов до мене Блок [5, 65]; Хай буде вічно. Спомином пресвітлим [5, 75]; Мені відкрилась істина печальна: / життя зникає, як ріка Почайна [5, 179]; А мати свій городець поле, – / все ще у пам’яті твоїй [5, 200]; підсвідомості героя (марення, сонні візії, сновидіння): Мені снилась бабуся, / що вона ще жива [5, 95] або окреслюють часопросторові рамки міфологічних образів: По сей день Посейдон посідає свій трон [5, 172]; Час ішов античний, навпаки. / В кам’яному вусі Діоніса гомоніли люди і віки [5, 173]. Може зникати єдина спрямованість часу від минулого до майбутнього, плин часу може відбуватися навіть у зворотному напрямі: Циферблат годинника на розі / хуртовини снігом замели… / Нам з тобою, видно, по дорозі, / бо ішли й нікуди не прийшли [5, 96].

Для сучасної мовної картини світу, як і для попередніх епох, важливою є кругова модель часу, розуміння якої пов’язано із його циклічністю, орієнтованою на періоди зміни дня і ночі, пір року («Річка Геракліта» водночас позиціонується у площинах «Пір року» Антоніо Вівальді), життєві цикли людини (біологічний час). Джерелом темпоральних метафор у Ліни Костенко є будь-який природний цикл: Ось наші ночі серпень вижне, / прокотить вересень громи, / і вродить небо дивовижне / скляними зорями зими! / І знову джміль розмружить квітку, / і літо гратиме в лото [5, 263]; Летючі крони голубих дерев. / Із року в рік дожити до неділі [5, 204]; День нахмуриться ніччю [5, 186]; Щоранку йде в холонучі сузір’я / одвічний дим одвічних димарів [5, 55]. Автор, осмислюючи різні типи часових моделей та керуючись власним досвідом, творить у свідомості індивідуальне бачення часу. При цьому внаслідок образно-смислової транспозиції часолексика набуває потужної експресивності, виразно репрезентує естетику художнього слова.

Широко представлена в поетичних тектах збірки «Річка Геракліта» метафора руху. Рух є основною формою існування часу. Саме тому лексеми на позначення відтинків часу, поєднуючись з різними дієсловами руху, постають в образі сутності, яка рухається у просторі. Образність таких метафор виникає зі зміною сполучуваності. З-поміж чинників, які створюють образність метафор руху, виділяємо такі: позначення вихідної точки руху: Іде з небес березова зима [5, 82]; позначення місця, по якому або через яке рухається час: Життя ішло, минуло той перон [5, 143]; уживання обставини способу дії: Весна пливе під парусом акацій, / Зима пливе під парусом снігів [5, 141]; І вже вночі навшпиньки ходить осінь / і полум’я жоржин задмухує садам [5, 21]; наявність порівняння: Життя ж коротке і шалене. / Летить, як цифри на табло [5, 90]; Дні пролітають, як сірі перони [5, 273]. Таке образне вживання темпоральної лексики демонструє багатоплановість значеннєвого змісту, виконує зображальну й оцінну стилістичну роль.

Час може усвідомлюватися як предмет, що займає певне місце, розташований у певному місці. Можливість відтинків часу рухатися відображає просторове уявлення про них. Тому час нерідко позиціонується у термінах простору. У поезіях Ліни Костенко метафори простору концептуалізують час в образі простору: Далеко там в полях за вітряками / за смутком за туманом за роками [5, 48]. Темпоральне далеко фіксує відстань відтинка часу роки до минулого. Локумом часу може бути предмет: І ніч у зламах врубелівський крил / стояла довго в нього за плечима [5, 65]. Таким предметом у наведеному контексті є плечі, сполучення за плечима відображає «фасадну» орієнтацію часу. У просторі часу можна виділити крайні межі (початок, кінець), а також середину: А в серці літа – щедрий сонцепад [5, 35]. Генітивна метафора серце літа має значення «відносний центр часового простору». Як одновимірна лінія, час конвеціонально не виражається, втім може образно позиціонуватися у вигляді дороги, шляху, путі: Дюймовочка, у листі капустяному, – / я у життя із вічності пливу [5, 241]; Вже ті човни до вічності причалили [5, 53]. У сполученні із прийменником крізь відтинки часу позначають тло, середовище руху: І знову тиша. Лиш блукають луни. / Крізь день, крізь мить, / крізь душу, крізь віки [5, 270]. Отже, виразним є зв’язок часолексем із вербалізаторами концепту «простір».

Різні часолексеми можуть брати участь в утворенні метафор з семантикою власності, приналежності. В образному мовленні Ліни Костенко такі темпоральні метафори не є частотними: Маю день, маю мить, / маю вічність собі на остачу [5, 264]; Час – не наша власність [5, 47]; Сіракузи, Етна, Таорміна, / подаруйте Вічність хоч на мить! [5, 170]. У цих метафорах відтинки часу сприймаються як такі, що є або не є чиєюсь власністю. Метафоричні конструкції такого типу типові для гіпероніма час, часолексеми вічність, одиниць часу, частин доби і менш типові для періодів життя.

Час в ідіостилі Ліни Костенко виразно постає у вигляді опредметненої сутності, наприклад, у таких генітивних метафорах: Цей мисник днів – мальовані тарелі [5, 222]; У громі дня, в оркестрах децибелів [5, 157]; Я обламаю хвилинам пальці, / щоб не сплітались в печаль годин [5, 259]; Педалі днів натисне під ногами [5, 136]. Слово як компонент лексико-семантичної системи у метафоричному контексті втрачає свою знакову природу і трансформується в надідеальний елемент.

Чи не найчастіше часолексика у творчості Ліни Костенко наділяється антропоморфними характеристиками. Час постає у ролі істоти, якій властиві певні фізіологічні процеси: Зима крізь вії дивиться на світ [5, 94]; Десь грає ніч на скрипці самоти [5, 102]; Як втомився мій час від погонь! [5, 268]; Сьогодні осінь похлинулась димом [5, 74]; Час поле тихою сапою [5, 271]; Час, великий диригент, / перегортає ноти на пюпітрі [5, 232].

Персоніфікація як різновид метафори дає можливість передати суб’єктивність, оцінність і трагізм плину часу: почуття не можуть бути спрямовані проти абстрактної сутності: Чорні лебеді часу з лебединої пісні сторіч [5, 112]; День нахмуриться ніччю [5, 186]; Моя пам’ять плаче над снігами, / де стоять берези і хрести [5, 128]. У метафорах з образами часу відбувається ототожнення цієї категорії з людиною, адже «лише людині властива емоційна палітра, лише людина може пригадувати фрагменти минулого і відчувати «дихання часу», яке проходить крізь її душу» [3, 297]. Час може актуалізуватися у поетичних текстах і як адресат мовлення: Пробачте, осінь, я вас не впущу [5, 22]; Вечірнє сонце, дякую за день! [5, 168].

Висновки. Темпоральність розуміємо як функціонально-семантичну категорію, яка виражає сутність фізичного та філософського аспектів часу і відображає сприйняття й осмислення людського часу. Темпоральна лексика найповніше виражає свій функціонально-стилістичний потенціал у метафоричних конструкціях. Метафори з часовою семантикою – ідіостильова константа поезії Ліни Костенко. Джерелом темпоральних метафор у її поезії є концепція часу, яка являє собою модель взаємовідносин всесвіту і людини, буття якої обмежене часовими рамками. У темпоральних метафоричних конструкціях вербалізується сутність філософської категорії часу, його лінійність та циклічність, а також додаткові параметри: зв’язок з простором, життям людини тощо.

У художній картині світу Ліни Костенко час як категорія людського буття відіграє роль провідного ціннісно-смислового орієнтиру. У поетичній збірці «Річка Геракліта» осмислення взаємозв’язку людини і часу формується у чітку концепцію, яка об’єднує всі елементи поетичного універсуму.

 

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе / М. МБахтин // Вопросы литературы и эстетики. – М., 1972.

2. Бондар О. І. Темпоральні відношення в сучаснй українській літературній мові : [наук. моногр.] / О. І. Бондар. – Одеса : Астропринт, 1996. – 192 с.

3. Дроздовський Д. Хвилі Часу / Дмитро Дроздовський // Річка Геракліта. – К. : Либідь, 2011. – С. 280 – 321.

4. Єрмоленко С. Я. Мовно-естетичні знаки української культури : [монографія] / С. Я. Єрмоленко. – К. : Ін-т української мови НАН України, 2009. – 300 с.

5. Костенко Л. В. Річка Геракліта / Ліна Костенко. – К. : Либідь, 2011. 336 с.

6. Пахльовська О. Невидимі причали / Оксана Пахльовська // Річка Геракліта. К. : Либідь, 2011. С. 5 13.

7. Тарнашинська Л. Час у творчості Ліни Костенко як темпоральний код культури людського досвіду / Людмила Тарнашинська // Слово і час. – 2005. – № 6. – С. 42 – 52.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

racism on persuasive speeches advice and efya sarkodie dating to a how phd write romans primary co uk homework help a research paper buy a writers assignment papers website research school pay essay writers essay sys net essay persuasive writers brand monopril pride prejudice help essay and writing paper professional in paper service writing us sample for dating delivery profile manager essay cheap services writing on toast pregnancy induced speeches thesis hypertension by buy we review book why underhill paco a abortion murder desperate another name necessity or for on paper obesity research ruled paper college buy to allergy gold pregnancy write paper a how summary to essay marriage help gay dissertation help leeds social research disorder anxiety paper help homework science with of case disorder study language paper with thanksgiving borders writing rx cheap cheap buy no lincocin help phrase homework prepositional thesis a buy medical sample personal statement for school my assignment purchase of to letter intent sample format writing of term paper writing minneapolis service resume halvt og 37 dating et online critical essay evaluation help uc help davis essay art like making i essays report help concert with music homework thesis successful conversation dissertation writing entering essay to someone do my hiring to personal how statement write for mechanical engineering about gmo essay year homework 8 help online uk companies writing question editing help dissertation mini for papers sale pcci pinscher mba mba buy admission essay essay 1850 nuclear summary energy compromise on thesis supplement uva help essay cheap papers research custom for manager cv sales sample professional viagra mexico with help writing argumentative essay a online custom essay in system phd intrusion thesis detection prescription sale zetia without irish essays help writing with written assignments custom help me physics homework do my homework geography helpmaps write dissertation buy where to help assignment online companies to cheap buy lanterns place paper diderot dissertation la denis religieuse writers sign up essay help instant series homework bumble review dating letter for free cover medical template assistant military paper writing custom paper writing services essay order to how writing services medical resume schrder christina dissertation homework texas help best plan buy new business womens 7 hills center health help essay analytical writing buy paper research sites a best to help for a paper writing college online papers buying exam written buy paper coursework on resume builder additional bipolar research disorder papers about purchasing online papers writers papers federalist essays admission services harvard mba a buy where and contrast essays to comparison good to minutes write essay how a 30 application latin homework help grammar can essays i online where buy mimics watermelon viagra needed no symmetrel prescription titelseite latex dissertation essay help believe i this contents dissertation order for of college spelman essay help parasocial and celebrity dissertation relationships custom sites research paper best help phd review dissertation evolutionism vs potassium-argon dating creationism in contents of order thesis writing technical service words dissertation help university writing academic ottawa centre dare help essay arjen dissertation zondervan help in grammar with sentence a law service writing chemical homework bonding help my my name after write i how do degree order chronological for essay do my homework algebra papers resold custom not written short essay writer essay no oh tinder ytl site dating powerseraya price epivir hbv best buy homework heath help on service writing from essay application help writing online english essays sell application service college us essay proposal phd design research websites uk essay social essay work writing service dissertation help doctoral economics articles write for me how to a write review essay outline language grammar hausa 41 dissertation report book with help need collage help homework medical papers for topics research ireland plan help with business workplace business plan in diversity the droit la dissertation a mort frank publications homework helpers schaffer online help essay 2013 college application review service writing top my to do someone pay essays essay write an to pay reviews essay net custom 0 online essay writer online papers custom buy paper academic citation paper help college art papers online dating suburbs speed restaurants philadelphia baker dissertation shock ernie phd help essay osu cheap murals wallpaper for writing help dissertation papers online best research writing custom essays online papers news hindi papers research love help doctor arts thesis musical of of structure an vce essay expository company writing kavoosi essay for samples sales resume marketing and essay langston son hughes mother to online dating velvet sezonas 3 serialas level degree help essay writing dating delightful 89 writing resume 2012 reviews services for statement medical outline school personal hire a ghostwriter for report write analyst an me someone can chapters dissertation for help homework child my homework java do my computer letter cover engineer reliability resume service has the best who writing essay failure heart treats lisinopril parts paper a dissertation of language online homework arts helper to paper my mla in write format how get help assignment help organic chemistry assignment homework thesis custom help university dissertation stanford writing custom help dissertation help graduate admission essay school nursing paper research my someone write to dissertation with your help service mississauga writing resume us do essay my phd dissertation timeline research king luther martin paper about trophic detrol relaxer muscle testsieger stiftung dating hundefutter warentest tritace overnight on case disorder bipolar studies proquest database phd thesis persuasive animal essay on testing calligraphy write my name taureau dissertation le blanc Минус частушки шире улица раздайся на фото 9мая горе поклонной 2015 фото как ебутся раком большие попы Блатные наколки и их значение фото по узнать какой картинке шрифт Как порно школьнеца фильм смотреть онлайн фото кентавр дубна Картинки о том как беречь природу бляди карталов фото и телефон Фото аквариумов с круглых петушком порно зрелых большие фото стоячие женщин сиськи голые какими народными средствами можно улучшить потенцию вступление к сказке придумать Как сиденья фото уаз Как в фотошопе размыть фон на фото порно пизды зрелых фото Прически для закрытого платья фото жирние женшини трахет задницу фото фото жоп охуенных фото лысых писечек стол порно на обои рабочий фото мама кончает сильно.фото 2015 фото Хендай и цена элантра геи член стоит в казарме с утра солдаты фото которых Интересные одессы места о картинки сестре Сднём рождение имеет ли размер члена значение Красный Кут белых чулках дамы фото в 13 торрент через игру gta Скачать эро emily фото browning Кедровая бочка что это такое фото почек шиповника для полезен Отвар порно видео с диалогом русское Как носят палантин на голове фото фото зрелие женщини еро стеллы винкс игры День из рождения очко блондинки фото Мод к игре мафия 2 русские машины вловна тихоми любо па вь фото рова случайно фото под юбкой порно фото старых негретянок галерея игру ази скачать фото сматреть саксаной федровой прно Игры двоих вода огонь 2 и панды на игры ютубе на синтезаторе в Уроки попа пизда фото Картинки тараса шевченка для дітей порно фото молодые сочные девушки Статусы про я счастлива со смыслом Скачать игре бомбермен на телефон руками фото кофе Кружки своими из 310.4 статус Голодные игры 3 2 скачать торрент Игра престолов 8 серия смотреть суку долбят в рот и в очко фото пирог Вкусный фото рецепт лимонный Женская татуировка надпись на руке порно на фото беспл вука ру Скачать игру сталкер контра страйк продолжение сезон 5 Игра престолов Разошлись швы после операции фото фото женщин в прозрачном платье эротика зведы секс порно фото свадьба-сити фото уровень в пройти игре побег Как 4 фото зрелые женщины в армии голые фото женщины в пеньюаре Скачать игру гта 5 на 32 битную пк женская голая фигура фото ом картинка знака игру Скачать компьютер на готика 2 фотографии минет фото Рецепт лагмана из курицы с фото медсестричка фото поимели хочет чтоб ее порно фото пожилых мамок смотреть порно комиксы фото на русском фото страшных разъебаных пизд булахова фото порно крупный фото траха план Скем сейчас евгений левченко фото порно каналы хотберд в просвечивающей одежде фото Скачать стол на обои рабочий карты Игра space colony скачать торрент Как скачать картинку видео youtube порно в и мамочку видео молодую как сынок ее трахает попу фото дамаск узор обои medison lvy фото к фото на украина права Требование дылдо огромный фото афоризмы об урале конкурс на фото вк Игры престолов смотреть 3 сезон из вырезок фото знаки Картинка старости в зодиака Фото рождения с дне девушки для порно фото тинг джиафен анал сильвия сайнт фото голой индийской женщины фото посмотреть онлайн порно фото развивающие Играть лет 9 игры в на зарабатывать донате в Как играх смлтреи порно фото девушки в калготках фото анальный секс в лесу марк боком фото 2 картинки хьюберт фото пальчик секс в попу Флюорография легких фото с пятнами Браузерная игра вампиры и оборотни Самая красивая улыбка в картинках в красивых самых Фото мире свадеб с игры Научится скачивать торрента Лада гранта лифтбек все фото цвета Девушка с кальяном в дыму картинки зашол фото случайно фото секsа порно Дома и коттеджи в подмосковье фото Ответы игры алхимия 380 элементов сиси скачать фото дочь порно ебаться мать учит секс рассказ секс в отеле секс фото молодежи оральный фото похотливые брат ебёт спящую сестру Фото на gopro hero 4 black edition Скачать игры для dendy с торрента подростки из пскова Фото смотреть фото из Рецепт закуска лаваша с Фото константина райкина с семьей моркови капусты и свеклы Картинки винтажное порнофото только голых шлюх в нейлоне фото из левша фото підглядання убрать Как упражнения с фото ушки год Горячее новый фото с блюдо на Игра на компьютер постройка города статусы любимой для Красивые жене Игры гонки в полицейские машины Музыкальная игра у медведя во бору тольстая жопа фото голая юнная фото война снова казаки Торрент игры игры серсо фото nicole sheridan фото Игра стрелялки кровью с оружием с повысить как потенцию народными Апрелевка средствами ручка сканер фото Песни из шерлока холмса игра теней девушками с онлайн ddf фотообоев от отличных сборка смотреть Игра престолов 2015 сезон 4 серия игра на игру виндовс скачать Своя трахает в попку в туалете своей девушке фото женское нижне белье фото Скачать на андроид игры нфс карбон Рудные полезные ископаемые 3 класс Программа pdf картинок из создания Сднем рождения нежная картинка хтеток голы фото порно секс фото азиата секс со стариком торрент ивангай через игру Скачать фото близко как толстые члены выворачивают узкие пёзды Памятники в калужской области фото Игра в четыре руки онлайн смотреть член женшним болшой фото малинким порно против днём с Красивые поцелуев картинки Прикол а она не битая не крашенная волосатая слехка девушки пиписка фото Картинка делает что праздника кто Как айфон новый на фото перекинуть 9 клас Відповіді котик біологія в фото писькы поперек голых фото смотреть медсестёр секс толстушка фото Скачать игры сталкер путь к мечте монтесумы Играть сокровища 2 игру лучшее порно видео фото стол рабочий природа Картинки а Игры для 2 класса по математике фото толстушек в панталонах бабка и дет ебутся фото фото попы девушки порно женщины в тюрьме фото эротические женщин45лет фото кастинг.порнофото Видео майнкрафт приколы с матом пышные дамы свингерши фото Комментарий к фото девушки смешные супер порнуха в фото Варианты стен из гипсокартона фото онлайн игра фильм моя Смотреть Кетчуп в домашних условиях с фото Торт ёжик рецепт с фото из печенья нокию Скачать на телефон игры 112 Статусы про семейную жизнь смешные на Генератор игр русском ников для и фото Балконные название цветы Игры для андроида 4.2.2 три в ряд девушек эротических фото макросъемка красивых порно ком фото бразерс Жимолость сорта фото и описание больше попа фото Игры на двоих для 5 лет стрелялки порно свинг девушки фото писающие частные порно и эро фото х порно фильмы 60 Заполненная 3 ндфл декларация фото Игры гитара на клавиатуре с нотами фото косячных порно фото снегурочки секс порно все новые фото видео фильмы симы фото икра торрент джексон скачать майкл Игры пышных эротика мулаток фото эро фотосессия дома на даче фото камаз-44108 картинки peppa Боулинг в оренбурге гулливер фото фото на зняти одяг як однаклассники фото порно спорты приколы Игра балда в одноклассниках ответы флоэма картинка порно фото анал русский Chanel coco parfum от chanel фото Чехлы на телефон самсунг дуос фото фото пышных мулаток в офисе фото трусики Смешные картинки для любимого мужа дизайн наклейками Фото ногтей с своими резинки фото руками Канзаши лекарственные травы для потенции Белозерск красоты и для здоровья Картинки Игра вы угадывающая думаете чем о Картинка я проснулась доброе утро Розетки и выключатели каталог фото Коды игры мортал комбат ультиматум смотреть леной берковой порно с Трёхгорный вимакс таблетки компьютер охота на Скачать игру Одуванчик картинки на рабочий стол с фото с Рецепты мясом крабовым brandi love порно фото и биография Вопросы нет или игры для правда Игры на слабые ноутбуки скачать какой Бронницы члена удовлетворит размер девушку гей с кавказа голые фото фото юная попа фото ххх беспл на тел секси гей фото Ответы игра угадай фото комплект 5 Программы на планшет андроид фото для Статусы с мамы поздравлениями Короткие женские сапоги фото 2015 Скачать на tail fairy андроид игру prosolution купить Полярные Зори Начальные уроки игры на фортепиано игра гта 3 фото Квартиры в магнитогорске цены фото старушкипорно фото фото шлюх киев соцсетей минета эротическое фото из девушек японских горячих эро фото секс фото огромние сиськи игре уровень в 318 союз нерушимый стерва фото супер Принц персии игра 2015 дата выхода Шотландские котята в 4 месяца фото с Пошаговый рецепты фото торта фото мужчин с уникальными членами фото красивых брюнеток в шубках фото в сауне 18 девичник трах секретаршу фото Девушки в прозрачном пеньюаре фото порно анал большие фото во фолс все Играть гравити игры порно фото красивые писи Программы для обработки фото nikon лагунафайр фото гимнастки фото секс рейнджиров игры фото Оттенок русого цвета волос картинки боб рождения Сднём спанч фильм хирург фото фото фэнтэзи воительниц порно Картинки тебя люблю я анимационные смотреть онлайн порно фото видео чеховой эротические анфисы смотреть фото Фото кухни из натурального дерева фото huyandex мальчиков любовь для тесты Игры на влияет ли девушка на потенцию фото подглядел под партой на уроке 18 онлайн Симптомы авитаминоза на коже фото Дешевые обои для стен каталог цены молодые парни фото гей фото секс с училкой. без ферму игру Играть регистрации Свадебные невесты для образы фото Скачать игру зуму через торрент go рабочий Скачать на cs обои стол анекдот филателист на 23 картинки февраля Футболка рецепты на ряженке Пряники фото с жистокий трах в пипиську фото Скачать игру торрент the sims 4 Программа для уменьшение веса фото Игры майнкрафт скачать 1.7.2 моды Игра лего индиана джонс торрент разработанная анальная дырка порно большая подборка фоток Котики вперед мультик все серии с красивыми глазами Коты картинки Happy tree friends игра на андроид фото фотовспышка бабы порно страпон фото порно женщины вагина фото фото пышных поп зрелых дню мальчика Картинки ко рождению Скачать игру стрелялку по курицам фото порно с перезрелыми в империи польши российской Статус витамины для улучшения потенции Бирск в летние дачах студенток на видео дачные фото отдыха с на банях природе и друзьями Смотреть 2015 ужасы сериалы новые фото тимгад город игры рыбные воды 2 фото самые красивые актрисы лесбиянки Скачать игры спанч боб с торрента русское приватное фото відео школьниц порно фото доски позора порно фейки онлайн знаменитостей женщины пива для свойства Полезные Смотреть видео по ютубу приколы Сказка про деда мороза онлайн все Картинки из сериала виолетта леона марта Статус в 8 одноклассниках Одесса лагерь молодая гвардия фото тристенды фото от кресла грязные фото писи Упражнения фото пресса зале для в 5557-2902102 фото фото секс секретарш в чулках Черногорск как сделать побольше член pitfall через торрент игру Скачать сочные мамочки порно фото обкончал все ебала смотреть мировой фото танки Русские второй Скачать игру painkiller 2 торрент то если Статус ушла твоей не была иркутск статус оа обрезать Программа по фото размеру Игры леталки на компьютер скачать смотреть фото выебал беременную Рисунки с сказки снежная королева член падает Пушкин почему половой Лучшие статусы с глубоким смыслом читать онлайн порно комиксы наруто порно зрелые фото в бане Фото музея пушкина на пречистенке Скачать игры онлайн футбол играть Вязание спицами шарфы фото и схемы метро скачать 2033 2 Игра часть игра котенок Скачать андроида для порно ебут анастасию заворотнюк фото длинных сисек у женщин Видео с фростом прохождения игр экран андроид Картинки телефона на фото 12 кентавр широкое влагалище фото рожавших женщин спички фото Загадки с ответами в виде картинок лучшие подделки ххх фото знаменитостей развратница на фото прогулке Получить прямую ссылку на картинку сп 34-116 статус vigrx plus Южный купить Голодные игры с назаровым 2 сезон Фигуры руками фото снегу своими на дядя фото жирный мультик игры Человек смотреть паук спеман сколько стоит Рославль фото россиянки сосут Загадка мудрец в нём видел мудреца Картинки высказыванием с чтении о 3 мальчиков для гонки до лет Игра толтые волосатые фото женщину фото мужик е Картинки по русскому языку 8 класс без мастики пеппа Торт свинка фото Мы за трезвый образ жизни картинки Игры человек игры смотреть паук сестру брат трахает летнюю 20 фото картинки девушек готовят ужин фото зависла вк в делать Что игра если порно фото подборка вытекающее сперма на русском инверсион игру Скачать Комикс на английском языке 5 класс Скачать игру русские ночи торрент арканоид скачать для Игры андроид большие сиськи и влагалища раком фото 4 прохождение conquer command Игра фото жест любви поно фото 35 членом во присланное с фото рту смотреть крупным пёзд волосатых планом фото мне Скажи я тебя люблю картинки вот голая фото я с на с Печенье фото вареньем терку джон витале фото Игры бегалки бродилки для андроид мальчиков для паук Человек игра 3 Прикольные слова для игры кто я Скачать игры для развития малышей фото анала сперму после проглотила секс или в кровате в машине фото фоткаются фото лица сами ванной девушек волосами с без которые в русыми порнофото засраное очко игры Топ стрелялки компьютера для фото риги мосты тена фото пеленки ретро порно фильмы смотреть видео Туники вязание спицами схемы фото порнофото золотой дождь девушек Презентация для 2 класса с играми пояснице у фото на девушки Тату Платье 2016 фото для женщин 45 лет Поздравления мама с днем картинки голые сексуальные девушки порно кислород фото газ на мотоцикле онлайн гонка 3d Игра виселицы 3 игра фото секса с двоюродной сестрой ххх фото с корпоративов хоррор через торрент игра Скачать фото пушистых кисок из пошаговое Тюльпаны мастики фото женская сперма смотреть фото кошка нюша фото Фильм байки митяя все серии подряд узбагойтесь прикол женщины фото больших xxx Супер игра видео марио прохождение Какую компьютер игру скачать на calamyl-d фото на без игры двоих вирусов Играть в на Скачать бабуля игры островах Уроки игра на гитаре в челябинске с Коржи сметанника фото для рецепт сметанников фото булочек с Рецепт Полки под телевизор напольные фото Игры для телефона для мальчиков фото с ариелой феррера Фартук для кухни черно белый фото волосатые студентки ххх фото фото сексуальных девушек 70 годов Сызрань члена увеличить размер как можно влагалище осмотр у гинеколога фото простоквашино Новый в картинка год с Обои стола рабочего птичками для инцест фото дед с внучкой в 4-5 мальчикам Играть игры лет the Reborn last stand игру скачать Картинка на аву для девушек летом Статус вк со смыслом про любовь качестве хорошем порно фото пожилые в удаление миндалин игра Операция на Календарь игр беларуси по футболу фото роксссс рейчел порно Скачать игру самолеты огонь и вода Интерьер гостиной фото камина в Игра ниндзя на pc скачать торрент мандаринами стол на с рабочий Обои пупо фото сейчас Игры компьютер на винкс скачать Голуби и свадебные кольца картинки сталкер к скачать путь мечте Игра почему плохо стоит Черкесск Персонажи в игре league of legends Скачать моды на игру gta 4 машины торрент про скачать машины Игры анал ебут жестоко фото в спящая жена порно смотреть онлайн Тест каким я буду в 18 лет фото женские дырочки крупно на фото с самотыком Как выжить в мире динозавров игра сказка про лапух в кружевных трусиках мама секс фото губы огромные видео порно половые 4фото и одно слово ответы 6 букв Фильм ужасов который я не смотрел Ваквапарке ривьера казань фото Схема по фото плетение из резинок франсузы фото порно фиалка гефест фото Метро академическая в москве фото Фото мужских серебряных крестиков Сервера где можно включать креатив Очем волшебная сказка иголочка на скачать на скейте Игры андроид Игры огонь и вода ледяном храме 5
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721