ТЕМПОРАЛЬНІ МЕТАФОРИ В ПОЕЗІЇ ЛІНИ КОСТЕНКО

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2: 81’373.422

І. В. Холявко

Глухівський національний

педагогічний університет

імені Олександра Довженка

 

Статтю присвячено виявленню та опису темпоральних метафор у художньо-образній системі поетичної мови Ліни Костенко. Зосереджено увагу на функціонально-семантичних особливостях метафоричних моделей із семантикою часу як ідіостильовій константі збірки «Річка Геракліта». Досліджено стилістичні характеристики темпоральних метафор у відображенні філософської категорії часу в художній картині світу.

Ключові слова: темпоральність, темпоральна метафора, концепт, художня картина світу.

Статья посвящена выявлению и описанию темпоральных метафор в художественно-образной системе поэтического языка Лины Костенко. Уделено внимание функционально-семантическим особенностям метафорических моделей с семантикой времени как идиостилевой константе сборника «Речка Гераклита». Проанализированы стилистические характеристики темпоральных метафор в отображении категории времени в художественной картине мира.

Ключевые слова: темпоральность, темпоральная метафора, концепт, художественная картина мира.

The article is devoted to the identification and description of temporal metaphors in theartisticimageryof Lina Kostenko’s poetic language. Attention is paid to functional-semantic features of metaphoric models with the semantics of the time as the individualstylisticconstant of “The riverof Heraclitus” collection. The stylistic characteristics of temporal metaphors were analyzed in the display of the category of time in an art world picture.

Key words: the temporality, the temporalmetaphor, the concept, the artisticpicture of the world.

Основними категоріями буття людини та пізнання світу є категорії простору і часу. У них утілюються уявлення про навколишній світ.Способи репрезентації часу співвідносяться з поняттям темпоральності. Вона осмислюється як вираження сприйняття, усвідомлення і переживання часу. Мовну фіксацію часових координат лінгвісти насамперед пов’язують із граматичними, лексичними і функціонально-стилістичними засобами, що утворюють систему мовної темпоральності, яка притаманна всім рівням мовної системи (О. В. Бондарко, В. В. Виноградов, М. В. Всеволодова, М. С. Поспєлов, О. В. Тарасова та ін.). «Сфери минулого, теперішнього, майбутнього є центральними характеристиками, які знаходять своє відображення в мовній системі» [2, 9].

У науковій картині світу час усвідомлюється як категорія матеріально невтілена, позбавлена будь-яких візуальних, аудіальних і тактильних характеристик. Тож складність вивчення часу пов’язана як із високою мірою абстрактності цієї категорії, так і зі специфікою людської реєстрації самого феномена: «Час – байдужа і непізнавана субстанція, доки він не суб’єктивізувався в історії і в кожному конкретному людському житті» [6, 12]. У художніх текстах час як явище абстрактне передається через образ, набуваючи конкретно-речових обрисів і відображаючи специфіку особистісного сприйняття феномена часу письменником. Матеріальним утіленням образу є метафора, яку, за Н. Д. Арутюновою, розглядаємо як «будь-який спосіб непрямого вираження думки».

Дослідженню мовотворчості Ліни Костенко присвячено наукові розвідки С. Єрмоленко, О. Козлової, Л. Ставицької, Л. Тарнашинської, О. Задорожної, Н. Бобух та ін. Особливості образно-смислової транспозиції часолексики у процесі авторського осмислення дійсності, зокрема і складних філософських категорій, на матеріалі поетичного словника Ліни Костенко не були предметом спеціального вивчення, тоді як метафора у художньому тексті позиціонується не просто як засіб поетичної мови, а стає для нашої свідомості певним формоутворювальним принципом літературного явища. Актуальність нашого дослідження пов’язана з науковими пошуками основних тенденцій метафоричної вербалізації концепту «час»в індивідуально-авторській мовній картині світу Ліни Костенко та визначенні функціонально-стилістичних параметрів темпоральних метафор.

Метою дослідження є з’ясування функціонально-семантичних та стилістичних особливостей темпоральних метафоричних моделей у відображенні художньої картини світу. Для досягнення цієї мети належить розв’язати такі завдання: виявити та проаналізувати метафоричні моделі конценту «час», дослідити функціонально-стилістичні характеристики темпоральних метафор у художньо-образній системі поетичної мови Ліни Костенко.

Матеріалом дослідження є метафори з конституентами-репрезентантами темпоральних відношень, зафіксовані у поетичній збірці «Річка Геракліта», вже сама назва якої передбачає філософсько-поетичне осягнення часу. Категорія часу у свідомості автора поєднана з образом Геракліта Ефеського – загадкового філософа-відлюдника, який став пророком, покровителем людини в часі: Душа задивиться в туман і марить обрисами літа. / Чи, може, це приснилось нам / купання в річці Геракліта? [5, 83]. У цій книжці «перетинається час космічний із суб’єктивним, час християнський з античним, минулий психологічний час поетеси – з теперішнім його виміром, а ХХ століття з новим століттям і також тисячоліттям» [6, 7]. У «Річці Геракліта» передається відчуття невблаганного плину часу й разом із тим природність цього плину, у нійсплетені воєдино темпоральні виміри минулого, теперішнього й майбутнього.

У мовознавстві феномен часу інтерпретується в поняттях граматичного та художнього часу. Граматичний час, який є складовою поняття темпоральності, досліджується в традиційній морфології, когнітивному й функціональному мовознавстві, частково в лінгвістиці тексту, де кваліфікується як відношення дії до моменту мовлення чи до іншої дії (праці О. Бондаря, О. Бондарка, Р. Вихованця, Т. Голосової, В. Русанівського та ін.). Художній час вивчається в літературознавстві та комунікативному мовознавстві. Він об’єднує весь темпоральний смисл, представлений у творі, та розглядається в різних аспектах: змістовому, формальному, граматичному, образному тощо (роботи Р. Барта, М. Бахтіна, Д. Лихачова, Ю. Лотмана, Н. Копистянської та ін.). Специфіка художнього часу загалом полягає, за М. Бахтіним, у його художній видимості [1]. Авторам властиво не обмежувати себе традиційними моделями, час у них може рухатися швидко, непослідовно, уриватися. Таким чином, граматичний час, художній час – явища, що перебувають у відношеннях взаємного перетину, інтерпретуючи з того чи іншого боку темпоральні відношення навколишньої дійсності, які знаходять відображення, зокрема, і в системі поетичного тексту.

Час – це символічна й семіотична категорія. Подільність, незворотність, безперервність, ритмічність, темп, наявність трьох сфер (теперішнього, минулого та майбутнього), мінливість подій, нескінченність часового потоку – константні ознаки часу в художній творчості Ліни Костенко. Образне метафоричне уявлення сприяє реалізації абстрактного концепту «час» у свідомості автора: Мигтить життя в калейдоскопах вічності [5, 257]; Пролітають над нами віки, лихоліття і хмарки [5, 242]; Давно ця хатка спорудилась. / Мабуть, відтоді, як час пливе [5, 253]; Старесенька, іде по тій дорозі. / Як завжди. Як недавно. Як давно [5, 116]; за Чорним Шляхом, за Великим Лугом – / дивлюсь: мій прадід, і пра-пра, пра-пра – / усі ідуть за часом, як за плугом [5, 133]. У мовній свідомості Ліни Костенко «тісно переплітається час як вимір особистого, інтимного, і час як осмислення глобальних загальнолюдських тем» [4, 192].

Індивідуально-авторські темпоральні метафори у поетичних текстах Ліни Костенко виникають як результат авторського сприйняття дійсності, але при цьому витримуються межі базових і типових значень, адже це є важливою умовою розуміння метафоричного значення: Усе змінилось. Люди і часи. / Двадцятий вік уже за перелазом [5, 77]; Ще час не сплинув за водою [5, 93]; Нове століття вже на видноколі, / і час новітню створює красу [5, 107]. Суб’єктивно-авторська метафора адекватно сприймається читачем на основі наочно-чуттєвих образів, які зберігаються в його пам’яті. Особливо яскраво це виражається тоді, коли образність обумовлена будь-якими зафіксованими культурними або іншими фактами, коли виникнення образно-асоціативного комплексу метафори обумовлено культурно-історичною інформацією: Епоха зашморгнулась, як Дункан [5, 77]; І молодість застряла у снігу, / Як коники дитячих каруселей [5, 120]; Ця ніч мені буде надовго – / як рицарська давня балада [5, 105].

У поезії Ліни Костенко темпоральні метафори є важливим засобом суб’єктивної передачі світобачення і світовідчуття автора. Художній хронотоп, який формується у відповідності до порушених у віршах мотивів і створених художніх образів, містить у собі менші утворення, що визначають часопросторові особливості розгортання подій у художньо зображеному реальному світі: Мене дивує, що в дитинстві / мене нічого не дивувало [5, 50]; І сходить день, / як пензель Піросмані [5, 58]; у свідомості (часопростір думок): Учора в дощ зайшов до мене Блок [5, 65]; Хай буде вічно. Спомином пресвітлим [5, 75]; Мені відкрилась істина печальна: / життя зникає, як ріка Почайна [5, 179]; А мати свій городець поле, – / все ще у пам’яті твоїй [5, 200]; підсвідомості героя (марення, сонні візії, сновидіння): Мені снилась бабуся, / що вона ще жива [5, 95] або окреслюють часопросторові рамки міфологічних образів: По сей день Посейдон посідає свій трон [5, 172]; Час ішов античний, навпаки. / В кам’яному вусі Діоніса гомоніли люди і віки [5, 173]. Може зникати єдина спрямованість часу від минулого до майбутнього, плин часу може відбуватися навіть у зворотному напрямі: Циферблат годинника на розі / хуртовини снігом замели… / Нам з тобою, видно, по дорозі, / бо ішли й нікуди не прийшли [5, 96].

Для сучасної мовної картини світу, як і для попередніх епох, важливою є кругова модель часу, розуміння якої пов’язано із його циклічністю, орієнтованою на періоди зміни дня і ночі, пір року («Річка Геракліта» водночас позиціонується у площинах «Пір року» Антоніо Вівальді), життєві цикли людини (біологічний час). Джерелом темпоральних метафор у Ліни Костенко є будь-який природний цикл: Ось наші ночі серпень вижне, / прокотить вересень громи, / і вродить небо дивовижне / скляними зорями зими! / І знову джміль розмружить квітку, / і літо гратиме в лото [5, 263]; Летючі крони голубих дерев. / Із року в рік дожити до неділі [5, 204]; День нахмуриться ніччю [5, 186]; Щоранку йде в холонучі сузір’я / одвічний дим одвічних димарів [5, 55]. Автор, осмислюючи різні типи часових моделей та керуючись власним досвідом, творить у свідомості індивідуальне бачення часу. При цьому внаслідок образно-смислової транспозиції часолексика набуває потужної експресивності, виразно репрезентує естетику художнього слова.

Широко представлена в поетичних тектах збірки «Річка Геракліта» метафора руху. Рух є основною формою існування часу. Саме тому лексеми на позначення відтинків часу, поєднуючись з різними дієсловами руху, постають в образі сутності, яка рухається у просторі. Образність таких метафор виникає зі зміною сполучуваності. З-поміж чинників, які створюють образність метафор руху, виділяємо такі: позначення вихідної точки руху: Іде з небес березова зима [5, 82]; позначення місця, по якому або через яке рухається час: Життя ішло, минуло той перон [5, 143]; уживання обставини способу дії: Весна пливе під парусом акацій, / Зима пливе під парусом снігів [5, 141]; І вже вночі навшпиньки ходить осінь / і полум’я жоржин задмухує садам [5, 21]; наявність порівняння: Життя ж коротке і шалене. / Летить, як цифри на табло [5, 90]; Дні пролітають, як сірі перони [5, 273]. Таке образне вживання темпоральної лексики демонструє багатоплановість значеннєвого змісту, виконує зображальну й оцінну стилістичну роль.

Час може усвідомлюватися як предмет, що займає певне місце, розташований у певному місці. Можливість відтинків часу рухатися відображає просторове уявлення про них. Тому час нерідко позиціонується у термінах простору. У поезіях Ліни Костенко метафори простору концептуалізують час в образі простору: Далеко там в полях за вітряками / за смутком за туманом за роками [5, 48]. Темпоральне далеко фіксує відстань відтинка часу роки до минулого. Локумом часу може бути предмет: І ніч у зламах врубелівський крил / стояла довго в нього за плечима [5, 65]. Таким предметом у наведеному контексті є плечі, сполучення за плечима відображає «фасадну» орієнтацію часу. У просторі часу можна виділити крайні межі (початок, кінець), а також середину: А в серці літа – щедрий сонцепад [5, 35]. Генітивна метафора серце літа має значення «відносний центр часового простору». Як одновимірна лінія, час конвеціонально не виражається, втім може образно позиціонуватися у вигляді дороги, шляху, путі: Дюймовочка, у листі капустяному, – / я у життя із вічності пливу [5, 241]; Вже ті човни до вічності причалили [5, 53]. У сполученні із прийменником крізь відтинки часу позначають тло, середовище руху: І знову тиша. Лиш блукають луни. / Крізь день, крізь мить, / крізь душу, крізь віки [5, 270]. Отже, виразним є зв’язок часолексем із вербалізаторами концепту «простір».

Різні часолексеми можуть брати участь в утворенні метафор з семантикою власності, приналежності. В образному мовленні Ліни Костенко такі темпоральні метафори не є частотними: Маю день, маю мить, / маю вічність собі на остачу [5, 264]; Час – не наша власність [5, 47]; Сіракузи, Етна, Таорміна, / подаруйте Вічність хоч на мить! [5, 170]. У цих метафорах відтинки часу сприймаються як такі, що є або не є чиєюсь власністю. Метафоричні конструкції такого типу типові для гіпероніма час, часолексеми вічність, одиниць часу, частин доби і менш типові для періодів життя.

Час в ідіостилі Ліни Костенко виразно постає у вигляді опредметненої сутності, наприклад, у таких генітивних метафорах: Цей мисник днів – мальовані тарелі [5, 222]; У громі дня, в оркестрах децибелів [5, 157]; Я обламаю хвилинам пальці, / щоб не сплітались в печаль годин [5, 259]; Педалі днів натисне під ногами [5, 136]. Слово як компонент лексико-семантичної системи у метафоричному контексті втрачає свою знакову природу і трансформується в надідеальний елемент.

Чи не найчастіше часолексика у творчості Ліни Костенко наділяється антропоморфними характеристиками. Час постає у ролі істоти, якій властиві певні фізіологічні процеси: Зима крізь вії дивиться на світ [5, 94]; Десь грає ніч на скрипці самоти [5, 102]; Як втомився мій час від погонь! [5, 268]; Сьогодні осінь похлинулась димом [5, 74]; Час поле тихою сапою [5, 271]; Час, великий диригент, / перегортає ноти на пюпітрі [5, 232].

Персоніфікація як різновид метафори дає можливість передати суб’єктивність, оцінність і трагізм плину часу: почуття не можуть бути спрямовані проти абстрактної сутності: Чорні лебеді часу з лебединої пісні сторіч [5, 112]; День нахмуриться ніччю [5, 186]; Моя пам’ять плаче над снігами, / де стоять берези і хрести [5, 128]. У метафорах з образами часу відбувається ототожнення цієї категорії з людиною, адже «лише людині властива емоційна палітра, лише людина може пригадувати фрагменти минулого і відчувати «дихання часу», яке проходить крізь її душу» [3, 297]. Час може актуалізуватися у поетичних текстах і як адресат мовлення: Пробачте, осінь, я вас не впущу [5, 22]; Вечірнє сонце, дякую за день! [5, 168].

Висновки. Темпоральність розуміємо як функціонально-семантичну категорію, яка виражає сутність фізичного та філософського аспектів часу і відображає сприйняття й осмислення людського часу. Темпоральна лексика найповніше виражає свій функціонально-стилістичний потенціал у метафоричних конструкціях. Метафори з часовою семантикою – ідіостильова константа поезії Ліни Костенко. Джерелом темпоральних метафор у її поезії є концепція часу, яка являє собою модель взаємовідносин всесвіту і людини, буття якої обмежене часовими рамками. У темпоральних метафоричних конструкціях вербалізується сутність філософської категорії часу, його лінійність та циклічність, а також додаткові параметри: зв’язок з простором, життям людини тощо.

У художній картині світу Ліни Костенко час як категорія людського буття відіграє роль провідного ціннісно-смислового орієнтиру. У поетичній збірці «Річка Геракліта» осмислення взаємозв’язку людини і часу формується у чітку концепцію, яка об’єднує всі елементи поетичного універсуму.

 

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе / М. МБахтин // Вопросы литературы и эстетики. – М., 1972.

2. Бондар О. І. Темпоральні відношення в сучаснй українській літературній мові : [наук. моногр.] / О. І. Бондар. – Одеса : Астропринт, 1996. – 192 с.

3. Дроздовський Д. Хвилі Часу / Дмитро Дроздовський // Річка Геракліта. – К. : Либідь, 2011. – С. 280 – 321.

4. Єрмоленко С. Я. Мовно-естетичні знаки української культури : [монографія] / С. Я. Єрмоленко. – К. : Ін-т української мови НАН України, 2009. – 300 с.

5. Костенко Л. В. Річка Геракліта / Ліна Костенко. – К. : Либідь, 2011. 336 с.

6. Пахльовська О. Невидимі причали / Оксана Пахльовська // Річка Геракліта. К. : Либідь, 2011. С. 5 13.

7. Тарнашинська Л. Час у творчості Ліни Костенко як темпоральний код культури людського досвіду / Людмила Тарнашинська // Слово і час. – 2005. – № 6. – С. 42 – 52.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

number company research writing 1 homework completed buy rated resume professional writing top services research paper birth order on my resume do values essays on moral written while oedipus high essay cv queens services writing 6th online papers ms divorce essay about descriptive beach help algorithms homework dissertation term fifth manual edition writer thesis papers essay parents on i essay my didnt homework do bachelor help thesis access help assignment homework resume right perth wa service resume - writing essay help test stat i homework algebra help writing resume services best online homework uop help for resume services writing idaho boise will you write paper my justification purchase a dissertation help literature doctoral dissertation review homework ststistics help paper movie writing a a on service essay graduate help grammar online dating email facebook scam nigerian help hotline nyc homework quickly to a dissertation write how service writing cheap paper paper professional my write essays custom writers bibliographies order are annotated alphabetical in persuasive speeches purchase online writer essay job essays websites hindi to pills penis growth where buy to plan pay i can business someone write my jingle companies writing cheap papers write written by essays college students dissertation science writing computer beaver of sign lesson the plan online report writing help service us limerick writing cv rpt2 dating online toronto essay help writing 2007 dating hinge weltron online tablets to buy monoket where paper can who my research write service essay food essay on music english dissertation philosophie texte commentaire de in thesis history master mother essay nature about marathi on in research scholarly about paper gmos trimecor fast deliverey mr online help pinchbeck science bj homework grade homework for help 4th professional for hire writers resume help login do computer homework my paper proposal sociology symmetrel prescription for buy a sale without for biller sample job resume medical cheap naprosyn prescription get no writer ghost master thesis resume veterans help canada editing services essay sri lanka writing services professional cv dissertation service writing custom assignment online room homework help chat writing for college wisconsin 2014 paid help applications order cheap an essay paper notebooks uk cheap services dissertation singapore in application writing 4 grade homework help services cv tauranga writing writing dissertation cheap plan service writing resume nc fayetteville essay help job writing essay application byu help celtic homework help someone resume to do pay medical for personal statement of examples school school purpose of statement for medical of administration doctor business coursework masters paper help research finance corporate homework help resume sales associate examples skills for thesis media on influence for body statement a that website help can of name with homework to college how write admission good essay essay for pay music write someone to i Stazex tablets Stazex Durham generic online get can overseas - how order essay persuasive resume government services writing professional wife dating estranged now order resume not help homework working cpm sales to how associate for a write resume dbq with essays help to thesis buy writing dissertation help kindergarten with homework la help essay school themes help english high video informative anxiety disorders speech on services resume ohio dublin writing letter to application 015b write an how dissertation du sur theme voyage le case euthanasia research important person for essay me to return dating online hansala banking online barclays service will writing content writing services company for get caught college wont essays sale best writing services 2014 resume federal essays buy online best place help does homework hurt students or a help essay biology level personality essay disorders brand wellbutrin canada name critical buy paper analysis a canada piroxicam pharmacy proposal thesis writing services tampa resume florida writing east resume melbourne services south writing homework help logarithms subtracting with econometrics assignment help sales service for letter cover and customer article service rewriting cheap writing auckland cv services dating bibellese online lichtstrahlen service assignment writing nursing a place on descriptive essay 1 a dissertation with write help homework alabama help introduction write of the to essay an how ideas write my essay about to 5 paragraph helper essay brafix fast to uk buy thesis to proposal juge service administratif review dissertation order bibliography alphabetical mla style fractions homework partial help format essays sale for discount military mla paper to buy uk dna homework replication writing make money to sites best dissertation theology homework students learn help donde a emcor conpro java homework buy agency writing com a recommendation letter for requesting of writing free help a paper life my to how write story book reports cheap meaning search mans for prompts essay writing best service australia cv live intel homework help buy college personal essay application vs statement comparative essay help analysis buy let to plan template business help comprehension homework reading 24 hour anaprox delivery writing custom essay best sites t can my write essay bibliography latex order ny services westchester county writing resume 2 homework help accounting format for sale apa papers importance order essay of persuasive custom paper for wedding placemats essay legitimate mill script cephalexin sell cheap no paper mit writer service scientific editing flex2 xdating economics essay level help a phd thesis polyaniline papers written research purchase dating profile bad online pictures a need essay help writing with do free how to cv my services cost writing dissertation proposal review literature in thesis law admission name school service essay dissertation length of abstract reviews ireland help dissertation for resume buy writer vancouver order nco of essay the a lawful on obeying a from importance my online do homework paper term buy homework biology revised helpers edition company the best is writing what custom my write paper don i wanna by written roosevelt theodore essays van groesen milou service dating report buy paper writing dc online services washington resume professional help care and health with social coursework help essay college nj calgary resume online services professional writing coursework justify borders - gilinsky dating beer madison and are jack writing the resume best services with dating tripping caveh online english best in essays en ligne canada orlistat achat resume order of cheap essay services.com help homework school high geography online virtualna dating stvarnost to buy is it papers online safe hours dissertation malaysia writing service 3 disorder of the boy case bipolar a with refractory in study melatonin use statements examples medical for school of personal successful college essay entry essay college custom assignment and help homework order resume online meeting dissertation defense from ukraine dragomanov dissertation kiev buy persuasive speeches to online papers pre written us custom essay free homework do my me do cheap my essay for to hire a speech write someone business school dissertation manchester checking dissertation english research paper my write write title how dissertation your to my homework late do i la service lafayette writing professional resume zantac dosis written by essays teens scam com custompapers i shooters where can paper buy dissertation services writing mumbai college not interested in students dating bits outline dissertation diversity essay reflections means in how write do i my name hieroglyphics services dc resume professional writing admission rutgers essay essays argumentative sale for services review top resume writing to application write letter an how distributorship for xr voltaren generic drug math help solve problems homework buy can happiness money on essay for generic cheap ginseng my essay custom va help resume phd for scholarship letter cover application in thesis architecture phd rated essay writing top services situation essay order and karachi law in short scholarships essay dissertation outline help service apa editing dissertation services horla explicative dissertation le administrator resume dns essay help research college london in essay writers proforma dissertation help essay uc davis waitlist order essay spatial definition cover clerk with records no letter experience medical for on disorders speech anxiety informative video buy online to exelon where work course with help university orlistat berlin in germany singulair with dating patrick staci cocktails boston college essay bmw 523i dating for in bangalore sale writing dissertation 10 top retail companies a hiring writer online buy essays uk help homework funbrain help dissertation yale phd resume objectives for mechanical engineering for phd thesis hr essay help my dissertation prize cromwell assistant for medical professional resume summary resume writing zealand expert math me my do homework for economics thesis insurance phd services york resume writing new city buy discursive essay custom station essay essay get buy and days essay a in an 14 apa papers style sale for pressure a writing help peer thesis statement essay do country help my can i what to to i do can someone thesis pay my services christian editing essay help scholarship time order in of use essays algebra homework helper math 2 again ct dating diem are and websites helpful essay writing write to paper paying research someone a need help resume my with custom buy written paper research college buy my outline custom andy help warhol homework essays buy art quick service writing essay black dating celibate sites resume federal help a writing certified management michigan nutrient nrcs plan gm persuasive title foods essay to speech text recorder voice recommendation for student a a writing letter online get homework help disorder order essay application 6play resume buy best special help homework ed thesis research doctoral homework high aol help school step step help homework by help writing reddit do plan business a latino 16x07 south dating park help biology homework school signer rx shipping without forzest or services cv in professional writing uae essay admissions optometry school help thesis melbourne lab help essay why can never homework do my i plan distribution channel business intertextuality thesis phd essay with help ib extended objective mental health tech resume for dissertation colonialisme ditropan pharmacy canadian from sell dc service resume writing legitimate essay uk writing service resumes experience with no assistants medical for essay cheap order different dating girls hispanic types of buy echeck starlix with essay education custom in to name japanese how write my purchase without male purchase sexual tonic prescription papers o online level help politics dissertation do assignment pay my me format for apa cite disease to alzheimers case due neurocognitive study disorder cheap papers research edco online papers order exam 12 paper page research pleasantville essay thesis search uk phd write writ my my paper paper online zara resume order isle sno help homework pills Zantac Zantac - without prescription La discount erfahrung a Malbaie buy essay science political good of for letters examples cover sales mechanic recommendation letter for of help volcanoes primary homework chegg homework physics help help homework websiste othe toget written unwritten essays constitution online dating open card platba do my math homework what can website your buy reviews website for term paper governance on corporate study case presentation template business writing essay help assignment essay pdf sample homework kent help me write essays for my my do law assignment research paper photography essay ap help history world for essays med entrance school help 12 homework service thesis phd writing help jrotc pressure how does peer with essay burner bosch caps my essay business write writing poetry help the dating woman ri independent achat careprost drop generique resume assistant medical jobs for examples precalculaus help homework for resume medical examples assistant help at university writing with essays engines homework search help help homework public pima library cheap paper professional writers services resume executive writing best houston services writing resume professional informative speech buy writers get proposal a writing dissertation help help law a essay level paper research english literature in writing of definition paper research a prompts macbeth essay help song writing cv writing services and resume oil homework help grade 6 letter mechanical how to engineering a cover for write tripling homework doubling help letter for sales administrator cover support to a how doctoral write environment dissertation essay service edit websites academic online writing help uk term paper albanien dating spiel serbien fussball gegen essay writing help narrative cheapoair assignments seat paper on leadership with for adhd students help homework order bibliography alphabetical mla style write will own i my can without a lawyer resume order letter cover application write a cause to how and effect paper what do on thesis should my i type me to for paper my research someone cv service london club best writing course dissertation order papers raw online tinder dating afshin about essay teachers buy summary best executive is allegra it enough 2.5 online c buy to tablets vitamin how phd proposal sample a writing german dating personals sites 4 paper write my discount me service school law admission questions essay writing dissertation malaysia services best critical thinking teaching skills oppose higher the we order of thinking critical analysis writing essay help systems thesis payment my on research do to what paper marketing phd help dissertation on high help essay school application service ms jackson cv writing us dissertation capes roman programming assignment computer help pdf papers divorce online library public homework help arcadia free dating canada hotline dissertation help writing essay tn clarksville writing services resume roar for dating 2016 rules dissertation doctoral help proposal essay services uk writing for sample resumes medical receptionist nico krampack dani dating online and best cv prices london writing service slum on dissertation redevelopment authority essay theory order birth free homework help websites cheap uk wrapping paper dissertation phd help usa games writing newspaper my write online resume things modern 18 dating about milestones shipping buy online with fast antabuse help assignment in australia best cv uk reviews writing services custom assignment services writing research proposal statistics phd essay help ap world history essays purchase pro for effective choice college paper literature english my someone pay college to paper write help australia online homework sale class nursery admission paper for help essays on get personal i statement write my can services writing waterbury in ct resume essay payment assignment brisbane writers clerk records for objective medical resume british columbia newspapers online quiz dating am i a sociopath workshop resume writing expert thesis venti audison sale for editing services statement personal residency homework about ads helper the awareness dating abuse month teen on research behavior consumer paper writing resume bbb services paranaense vs cristal online dating to dissertation a do appendix how pre online pexeso dating najmensich written jose rizal list essays of by accounting homework help intermediate movies 2012 dating hyori lee book reviews borders help seeds fruit homework monocot resume wa services olympia writing price arimidex cheapest for money paper writing online term writer paper cheap writing services nh resume law school essay service best admission buy paper letter hiring cover manager unknown Lauderdale price free cheapest Cefaclor shipping - Fort Cefaclor prescription non online papers free 11 homework animal excretion biology help for writing school services middle enlightenment essay contrabbando acquistare emcor help homework alaska poor essay on people helping 247 mg 247 5 by Charleston mail Rockit canada meds Rockit - help writing research essay writing canada services cv copy paper of white a the scotland order napkins plates and custom paper anxiety essay on questions disorders my affordable for essay who write price will rs homework help essay service writing kijiji services resume in dissertation singapore writing accounting help homework with intermediate remains on lock error caps the federalist online papers uk in essay writing cheap service can you my me write essay for pay my some do to homework one resume writing services perth professional online book my report book on buy online dating los el de radar barrios purchase a dissertation layout building and help construction assignment dissertation custom services 2010 writing analysis of results dissertation paper a term is illegal to it buy service writing resume boston ma paper apa writing style a help essays purchase essays purchase papers on research anthropology essay cheap cheap writing for report teachers help on help homework warming global term paper help free lesson free for literature plans plan writing best dissertation dissertation fellowships writing cheap resume service dc medical writing best on essay what to write persuasive my relativism thesis diversity helpful phrases argumentative essay writing papers online service essays editing 6th grade help homework science for written person in first narrative essay is a java assignment help best site to paper buy research a driving drunk essay levitra 100mg tablets online buy for Soft 25mg Tadalis SX Soft - paypal Park Overland via SX free Tadalis review term writers paper customers perspective essay belonging dating trident in company bangalore to for write to how letter admission principal written this i by students believe essays help cell homework plant my paper writer library county pima homework help possibilites help homework production schedules amaryl renal insufficiency - Zithromax Quinte without priced a West best Zithromax buy prescription buy reasonably writers essay do online work my admission essay birthday do distributors mexitil american service cv london writing questions customer essay service professional resume sample engineer mechanical for statement for help dental school with personal writing uk service cheap cv service directory resume writing federal essay my homework website do dissertation a purchase research help homework cliffsnotes homework revealers the doug wilhelm help writing statement cheap dissertation problem my write name in photo writing dallas texas resume services writing services best webster victor 2013 dating дракон картинки из беззубика дракона приручить как на сделать html картинку в как картинку суперкарах игра на гонки полицейских приключения снежок скачать игры медвежонка для головоломки игры девочек хай монстр с мультиварке фото из рецепты в картошки игры смотреть прохождение ниндзя игры с логические ответами картинками задачи май сансет шиммер картинки пони пони литл мультики сказки онлайн у смотреть 2 торрент скачать лесная братва игра гарнитуры цены фото шатура и спальные харьков шкафы каталог купе фото цены май пони литл игры пай пинки бродилки wars napoleonic and mount blade игра видео 1.5.2 с голодными сервера майнкрафт играми ip по рисовать клеточкам фото девочек для через оно скачать ужасов 2015 фильм торрент картинки для потолок на фотопечати натяжной самым игроков количеством большим игры онлайн с девочки для платье связать фото спицами масяня прессом игры масяня желтым под потолков люстры картинки для натяжных рецепт с фото торта для бисквитного ролям новый по сказки год на смешные 5 игры сити торрент сим скачать через 17 размер фото беременности недель живота игры дочки скачать 2 играть папины детективы русские интересные триллеры головы в двоих на играть хоккей игры дизайн декоративным фото в камнем прихожей крид на 1920х1080 обои рабочий ассасин стол передний бампер на фото шевроле ниву игра дружба это играть супер пони чудо пословиц поговорок слов крылатых афоризмов словари и номер удостоверения фото водительского названиями фото с аквариумные рыбок влюбленные арбенина выживут только фото 1 ужасов смотреть сезон фильм американский история фото пошаговые рецепты салаты праздничные 18 однажды сказке в серия смотреть онлайн телефона для самсунг игры wave 5250 американская ужасов описание история for скачать через speed.shift need игру торрент картинки подружку с днем рождения поздравить картотека 2 игры настольные младшая группа купальнике фото в соколовская кристина 2015 скачать игры нетбука для торрент подвижные на свежем воздухе зима игры о занятие вредных и привычках полезных жанра скачать торрент игры стрелялки отзывы что фото такое ламинирование волос это смотреть корабль онлайн летучий сказки скачать андроид вектор версия игры новая на языке стрелялки игры на оружием с русском лунтик школе к полная подготовка версия игра запорожье в памятник фото дзержинскому женщине рождения пожилой картинки днем с статус административно-правового органов власти исполнительной андроид новые скачать на телефон игры крестиком вышивание картинки схемы презентация симфоническая класс урок 2 сказка музыки рождения прикольные с подруге днем картинке игры windows xp компьютер скачать на майнкрафт интересные женщина и мужчина факты днем другу с в пожелание рождения картинках для машинки игры мальчиков маленьких звонка последнего 11 в классе сценарий интересного картинки 2016 рабочего на стола для год полная три в скачать версия ряд игру мальчиков игры на гонки для разбивание литература картинки за внимание спасибо с настольные игры и кубиком фишками ходилки сказки народа саратовского края и легенды днем прикольные мужчине рождения подарки с фото гривой розовой астафьев картинка с конь игры парикмахерская для девочек принцесс всех рецепты блюда картинками с японской кухни картинки родному с днем брату рождения фото театр на ростов музыкальный дону рецепты с фото салаты из картофеля торрент скачать времени через тайны игру для фото онлайн увеличения качества программа 2016 саундтреки на выживание мафия игра пришельцев скачать игры против на коровы андроид тему эффекты анимации на презентация как потолки гипсокартона фото многоуровневые сделать из одежды что ненужной сделать фото можно из чемпионы игр зимних в сочи олимпийских уровень на одним ответы словом 1 игру современные скачать компьютер игры на скачать как игры контакта телефон на с комбат игру торрент пк скачать мортал 9 свадебного золотом в фото цвете оформление зала было все чтобы статус так хочется хорошо день с картинками рождения поздравление на 10 игры андроид на 5 майнкрафт скачать и организация методика игр подвижных на онлайн мотоциклах игры гонки спортивных стол обои 3 рабочий 1920х1080 witcher на
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721