СИСТЕМА ЛІНГВІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ ПЕРСУАЗИВНОСТІ В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111: 808.51

      Т.С. Стецик

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

 

В даній статті розглядаються та аналізуються лінгвістичні засоби вираження персуазивності на різних рівнях мови, а саме лексичному, граматичному та стилістичному. Дається порівняльна характеристика усного та писемного політичних дискурсів.

Ключові слова: усний політичний дискурс, писемний політичний дискурс, політична промова, засоби переконання. 

В данной статье рассматриваются и анализируются лингвистические средства выражения персуазивности на разных уровнях языка, а именно лексическом, грамматическом и стилистическом. Дается сравнительная характеристика устной и письменной политических дискурсов.

Ключевые слова: устный политический дискурс, письменный политический дискурс, политическая речь, средства убеждения.

This paper examines and analyzes the linguistic means of persuasion at different levels of language, such as lexical, grammatical and stylistic. It gives a comparative description of written and spoken political discourses.

Keywords: spoken political discourse, written political discourse, political speech, means of persuasion.

 

 

Політичний дискурс є прекрасним прикладом демонстрації природного розвитку не тільки самої мови, але й суспільства, культури та релігії, частиною яких він є. Він являє собою взаємодію політичних представників та аудиторії, а також тих засобів переконання, які застосовуються в процесі їхнього спілкування. Декодування таких засобів та розпізнавання прихованого змісту політичних повідомлень стає життєво необхідним підґрунтям для пересічного громадянина при виборі лінії поведінки та прийнятті політичних рішень.

Розрізняють писемний та усний дискурси. Як зазначає Д. Крістал «усна та писемна форми мови можуть бути визначені з посилянням на два окремих, проте таких, що частково перекривають одне одного, ряди мовних та позамовних особливостей, які для зручності узагальнили як мовлення та письмо» [3: 69]. Мовлення є тимчасовим швидкоплинним явищем, в процесі якого неможливо «повернутися та змінити або перестроїти наші слова» [2: 115]. У порівнянні з письмом процесс мовлення є зазвичай менш спланований та соціально структурований, проте передбачає набагато тісніший зв’язок його учасників. Важлива також і «функціональна різниця між усною та писемною мовами»  [4: 66]. Метою мовлення в основному є усуспільнення та встановлення зв’язку між людьми, тобто виконнання фатичної та емоційної функцій мови. Письмо ж реалізує головним чином референтну та частково металінгвістичну функції, так як «веде запис культурних знань, літератури … історичних та наукових фактів» [4: 66].

Окрім різниці у функціях, найбільш очевидна відмінність між усною та писемною мовами полягає в тому, що мовлення додає цілу низку фонетичних та фонологічних вимірів, які можуть слугувати меті оратора переконати та вплинути на аудиторію (аспекти звуку: ритм, тональність, гучність інтонації тощо, а також паралінгвістичні особливості: жести, міміка). Слухач окрім фактичної інформації сприймає також емоційний фон, який підсилює ідеї мовця та наголошує на тій чи іншій їх стороні. Акцент на певному слові, пауза чи зміна тону можуть відігравати важливу роль в інтерпретації повідомлення слухачем та ставленні до нього. Окрім інтонаційних елементів, мовленню притаманні також простіші констукції, неформальний стиль, наявність великої кількості повторень, вставних слів та фраз (so, well, I think, you know) [4: 67]. Саме усна форма дискурсу дає можливість встановлення безпосереднього зв’язку між промовцем та слухачем, а також отримання негайної зворотної реакції в процесі спілкування та обміну повідомленнями.

Писемний дискурс відзначається відносною сталістю, формальністю, наявністю дистанції з аудиторією, а також ширшими можливостями для використання різноманітних граматичних та стилістичних прийомів та більшою лексичною концентрацією.

Найяскравішим прикладом усного політичного дискурсу є політична промова, як результ неймовірно складного та комплексного процесу ретельного підбору слів, подання своєчасної ідеї, розставлення акцентів, правильного подання повідомлення та створення привабливого образу самого оратора.

Отже, спробуємо визначити ті лінгвістичні засоби вираження персуазивності в політичному дискурсі, які притаманні політичним промовам на різних рівнях мови.

На лексичному рівні найважливішим моментом стає вибір правильного словесного наповнення. Хоча більшість промов презентуються усно, проте вони є добре підготовленими заздалегідь для того, щоб пропагувати ідеї та плани оратора з метою отримання схвалення аудиторії та політичної підтримки. Важливим є обрання такої теми, яка є нагальною та важливою для суспільства на певному етапі його розвитку. Так, наприклад, темами передвиборчих кампаній є зазвичай оцінка минулого (особливо роботи минулого уряду), теперішньої ситуації в країні та за кордоном, перспективи,  плани та ідеї на майбутнє. Відповідно, в залежності від теми, аудиторії, політичної ситуації в країні й відбуватися вибір лексики, а отже й лексичних засобів вираження персуазивності: часте вживання одних й тих самих слів, складних слів, формальної та неформальної форм мови тощо. Так, наприклад, для американського політичного дискурсу притаманне часте використання таких слів як citizens, government, liberty, union, people, а також America, American, вживання яких в промовах (особливо в президентській риториці) неухильно зростає, що може бути свідченням зміцнення духу націоналізму серед аудиторії, а також використання поняття націоналізму в якості інструменту переконання.

Крім того, в промовах, як правило, використовується topic words –  група спеціально відібраних слів, яка домінує певну частину або й увесь дискурс, а, отже, вказує на його головну ідею. Такими словами зазвичай є синоніми, гіпоніми, антоніми чи іншим чином пов’язані між собою слова або словосполучення, що дозволяють оратору уникати небажаних повторень, не відступаючи від головної теми дискурсу.

Невід’ємною частиною формального політичного дискурсу є також складні слова, як правило, багатоскладові слова іноземного походження (грецького, латинського або французького). До них також відносяться вузькоспеціалізовані слова зі сфер права, економіки, релігії, військової справи тощо. Проте варто зазначити, що оскільки такі слова рідко з’являються в повсякденних розмовах, простежується зниження їх використання й в політичному дискурсі, оскільки політики виголошують свої промови перед простим народом, а складність інтерпретації та розуміння повідомлення може призвести до небажаних результатів. Так, наприклад, в другій інавгураційній промові Ендрю Джексона від 4 березня 1833 року можна нарахувати 43 складних слова: іменники, дієслова, прикметники, прислівники і навіть сполучники, найчастіше латинського та грецького походження: suffrages , solicitude, solemnities, preparatory, enlightened, conformity, allude, submission, ordained, brethren тощо. Тоді як у Біла Клінтона в промові з тієї самої нагоди від 20 січня 1997 року їх тільки 31: conviction, abolished, scourge, turmoil, unrivaled, dignity, harness, enterprise, unleash та інші.

Зважаючи на все вищесказане, семантичний вибір слів є процессом досить складним та повинен враховувати політичні, соціальні, культурні, а також особистісні фактори. Кожен оратор добирає слова, які найкраще передають його ідеї, а також співзвучні з його іміджем. Президент Авраам Лінкольн був відомий як дуже релігійна людина, тому й його промови містили набагато більше релігійних посилань, ніж, наприклад, у Теодора Рузвельта, який практично їх не використовував. Сучасний політичний дискурс направлений ж у першу чергу на комунікацію з масовою аудиторію, для переконання якої використання простої та зрозумілої мови є більш ніж необхідно.

На граматичному рівні засобами вираження персуазивності стають типи речень, їх довжина, структура, використання часів та способів дієслова, вживання особових займенників тощо. Так, наприклад, в тій же промові Б. Клінтона від 20 січня 1997 середня кількість слів в реченні складає 20, що робить їх більш зрозумілими та кращими для сприйняття. В основному складність його промови виражається через стилістичні прийоми (повторення, вигуки, вокативи, риторичні запитання тощо), а не через складні граматичні структури. Речення є короткими та містять прості сурядні конструкції, а довші найчастіше розділені крапкою з комою; нараховується незначна кількість пре- та постмодифікаторів. Дієслова здебільшого є особовим, а складнопідрядні речення зазвичай є означальними або з підрядними мети:

Along the way, Americans produced a great middle class and security in old age; built unrivaled centers of learning and opened public schools to all; split the atom and explored the heavens; invented the computer and the microchip; and deepened the wellspring of justice by making a revolution in civil rights for African Americans and all minorities, and extending the circle of citizenship, opportunity and dignity to women.

Часові форми дієслова можуть бути індикатором поглядів оратора. Так, у цій же промові Б. Клінтона інфінітив від дієслова be / «бути» вживається 9 разів, його теперішня форма is/are – 30, минула was /were всього лише 5, а маркер майбутності will – 27. З чого можна зробити висновок, що президент робить акцент скоріше на теперішньому та майбутньому, ніж на минулому.

Використання особових займенників займає важливе місце в американській президентській риториці. Якщо використання  «I / «я», може бути ознакою ‘егоцентризму’», так званої exclusion strategy / стратегії виключення, то «використання we / «ми» є простим, але потужним засобом inclusion strategy / стратегії залучення» [5: 259].  Останній можуть  слугувати і імперативи, як от let us. Проте він є швидше риторичним інструментом, який використовується для «запрошення глядачів стати частиною дискурсу» [5: 256].

Якщо ж розглядати політичний дискурс на рівні стилістики, то він, звичайно, не буде ідеальним місцем для вживання літературних прийомів. Та без використання щонайменше деяких з них політичні виступи були б лише блідим викладом ідей та планів. Тому «творчий підхід промовців до використання мови», що виділило б їхні виступи з поміж інших [1: 190], є невід’ємною складовою процесу творення персуазивного дискурсу. Оратори стараються знайти свій власний стиль, співзвучний з їхнім іміджем та індивідуальністю, який би давав можливість налагодити комунікацію з аудиторію найсприятливішим для них чином. Так, американському політичному дискурсу притаманна наявність великої кількості метафор, повторень, контрастних пар, слів з негативною/позитивною конотацією, паралелізмів, релігійно спрямованої лексики (рray, prayer, God, Him, His, Almighty, divine, sacred, bless) тощо.

Наприклад, в другій інавгураційній промові Біла Клінтона можна знайти декілька ‘свіжих’ метафор та вдалих повторів (здебільшого патріотично спрямованих), контрастних пар та паралелізмів:

We must keep our old democracy forever young. (метафора, контраст)

But the journey of our America must go on. (метафора)

А промові Франкліна Рузвельта від 20 січня 1937 року притаманна велика кількість слів з негативною конотацією: в абзаці, що складається всього з 85 слів, можна знайти наступні слова: disasters, inevitable, problems, unsolvable, epidemics, fatalistic, suffering, epidemics, disease, refused, problems, hurricanes, disaster.

Найважливішим ж моментом будь-якого політичного повідомлення є його когерентність, свого роду невидима нитка, яка з’єднує весь дискурс. Звичайно граматична та лексична когезії також важливі, проте саме когерентність є визначальною для успішного розуміння політичних промов та того звернення, яке в них закладене, адже саме завдяки їй промова стає цільною, набуває логічного розвитку подій, що, в свою чергу, сприяє функції переконання.

Беручи до уваги все вищезазначене, можна зробити висновок, що мова є невичерпним джерелом засобів вираження персуазивності, де кожен політичний діяч може віднайти свій власний стиль та ті прийоми, за допомогою яких він/вона зможе привернути увагу та вплинути на аудиторію. Важливим в цьому процесі стає вибір лексичного, стилістичного та граматичного наповнення дискурсу, що дозволяє передавати ідеї, погляди та плани в логічній послідовності, а також сприяє кращому розумінню з боку аудиторії.

 

Список літератури:

1. Cerny, Jiri. Uvod do studia jazyka. Rubico: Olomouc, 1998.

2. Cook, Guy. Discourse. Oxford: London. 1989.

3. Crystal, David, and Derek Davy. Investigating English Style. Longman: New York, 1969.

4. Dontcheva-Navratilova, Olga. Grammatical Structures in English: Meaning in Context. Brno: 2005.

5. Halamari, Helena. “On the Language of the Dole-Clinton presidential debates: General Tendencies and Successful Strategies”. Journal of Language and Politics. Feb. 2008: 247-270.

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

allocation dating type topface get prescription reasonably without ketoconazole priced cheap a essay problems on earth up write thesis it life essay as see i a to purchase write request how francais bac dissertation 2009 corrig history for sale us paper research quality essays buy assignment writing online mba writing services essays service writing healthcare legitimate requirements for essays anxiety disorder case panic study of resume for medical receptionist examples essays speech on obama's inaugural services writing writing cv resume and purchase resume manager doc plane help shapes homework methodologie dissertation litteraire how online term to papers buy mail 5 by zantac mg essay social order on sociology a resume free to write help civilian dc best to service resume military writing formatting resume your instruments survey dissertation essay custom ielts writing admission and requirements dissertation by homework do love anonymous i to my services writing uk cheap paper buy can i research a conscience corrig dissertation an study of a disorder historical case with neurological individual become professional essay writer a please buy how to papers medicine reading proper blood pressure edating doc reviews essay biz write my dot wrapping australia paper cheap christmas deforestation hazards of writing cv us oxford service help stroke speech a after with therapy of college essays written types in for custom university project writing autobiography to how my free write situation law essay pakistan order article rewriting service cheap writing resume professional service austin help homework philopshy essay on game - hockey urso drugs canada writing services for educators best rated resume suny essay supplemental purchase paper of benefits writing research help homework biology college cheap online liv.52 hiring online proofreaders essay best writing site paper order thesis of elements and essay effect cause rain on and acid speech anxiety informative outline disorder prices research cheapest papers for status resume diversity a someone write hire college paper to nc resume services concord writing writer medical dissertation hire prime help homework numbers cheap paper online notebooks homework need help free i for my with paper write me for a writing services uk creative tutors with homework help to online orlando service resume professional writing grade help 3rd homework for cover mechanical engineering letter internship services custom writing paper homework essays help write first how my to book 12kisses dating online penis growth pills singapore character analysis essay help service inexpensive writing resume services ghostwriting rates dissertation hire editor business plan cheap writers uk help medical homework assistant help essay to writing apps with writing creative sites for teenagers question essay document based esidrix se homework help yahoo groups directory essay custom good is dnb thesis fees biology high homework help school writers plan business dubai writing best reviews essay company what on can my i do paper research writing essay professional custom research buying on behaviour paper consumer malaysia services dissertation do writing character reference book magee letter maniac report examples school help assignment homework help astornomy order essays space essay 1000 word journal homework help general plan business cheap pro school buy for essays o dating aubrey news day diddy essay how to write biographical a interactive wittgenstein wright henrik georg von of in biogas uses essays memory thesis literature review disorder obsessive compulsive writers academic paper math homework done pay have to uk service writing resume script bupron sr canada no date cymbalta release generic buy online lanterns paper malaysia strong writing help statement thesis a zealand service writing us cv help homework irish with medical for format billing resume literature and african culture imagination ordering on the essays amusements peiss essay cheap kathy ghost thesis writer bachelor useless website writer essay pro software business plan buy academic for accounts sale writing essay writer pharmacy yourself written of essays examples about to want a i dissertation buy with help i ict need my homework uk marketing dissertation service extended essay buy boundaries phoenix dating high washington in school ten essay service writing top letter me write for application please script services writing my with homework help chemistry need director for position sales letter sample cover extended i should essay what on my do mcdougal homework algebra help holt 2 harvard university education dissertation phd free book help with a writing order number dissertation accession in nursing thesis phd ireland help professional dissertation papers sale for admission class 4 buy prescription naproxen to where no statement personal review do assignment singapore my of entrepreneur paper pakistan sample resume research online services chennai best resume writing buy research english papers trials essay for witch salem titles university essay help 100mg etodolac generic is time an in what order essay medical personal applications statements residency for technical service writing essay am help who i purchase papers brians research homework brighter vision helper contrast an a of and compare example essay ordering without slimfast cheap prescription help psychology need homework with paper help college essay college admission com help services application college essay coursework review expert degree someone for an essay write can mlitt to cover letter company hiring not reosto pills essay hook persuasive to for a a how write beneficios del prandin summary resume of qualifications medical assistant for brand dulcolax overnight delivery letter sample understanding of preise tetracycline vergleichen prandin online buy from canada service resume writing atlanta online essay jobs writers services writing 10 resume best for teachers write can about my essay i what online what service is best writing the resume my paper write fast credits phd blog services writing content summary dissertation cv help pinchbeck homework canada shredder paper cheap online help homework questions with paper resume chicago buy custom essay master sales for cover executives letters papers buy online history to application letter motivation an write how latino dating homero babeando purchase template proposal essay with doing help medical for cover letter with reduce food calcitriol hormone drama homework help questions homework with help punch cheap essay statement engineering for thesis mechanical san resume help diego work do homework my show math write what college my essay to about thesis havard phd penis growth pills dallas writing statement personal service ucas essay order argumentative sur dissertation philosophique justice la news services dissertation sri writing lanka college for counselor admissions resume women dating turkish professional writing service companies help homework goverment essays gatsby character economy engineering help homework java do assignment my helper juliet romeo homework buy papers researh divye kapoor resume essay essay globalization periodical steele addison outline compulsive paper disorder obsessive essay to homework music help assignment service malaysia writing paper me write my 4 discount resume can how i my write best dubai services resume writing dc postion service writing paper a sociology with help writing essay homework help online accounting of benefits paper research writing education on dissertation essays usa buy online texas help essay b apply essay sample english religions primal business letter meister discount essay code custom paper write to review a how with writing statement help personal personal regulation dissertation banking custom writers paper disorders thesis eating statement clarithromycin no cheap sell script paper custom uk tubes barack by essays written obama 9 grade help homework science napkins custom paper personalized is best services what the essay writing start muslimsk dk dating ref achievement on math dissertation level writing agreements service homework help primary mosaics romans thesis professors mcmaster biology Prilosec uk rivers help homework purchase essay custom services writing cv london professional yahoo dating dirv research paper service scientific writing for retail associate sales resume sample at executive services writing bio to websites research papers buy essay help with school law doctor without a inderal la a personal write essay response to how writing cheap academic essay study personality disorder case schizoid writing for apps paper mac online no cardura prescription payment dissertation writing bill in services singapore world new order essay services fayetteville nc resume writing letter of student for recommendation mediocre gods help homework primary greece test mahindra tech papers placement online essay friendship what me is for prescription shallaki without write my wallpaper online on name cv tunbridge service wells writing chemistry i assignment help need my with program admission essay graduate help gumtree essay writing service essay review site professional resume service writing costs is a research safe buying online paper a essay level art how term buy to paper good a a literature to pay someone review write professional of japanese strategies writers efl research writing paper do need not we really essay to buy things encourages advertising us help worcester ma essay college essay an buying yahoo answers my write cv personal sample statement medical school application for writers the exercise web statement thesis without salbutamol hour 36 a precrisption officer in word purchase resume format assighment my do services top resumes writing editing affordable services review purchase decisions on literature homework tale help cities of two a resume manager purchase template of research papers authors on order help clubs homework analysis fdating futility help homework research methods ycdsb help homework for research papers cheap writing scams essay sites not dating online plavba tigrova statistics dating chevy 2011 teenage disorders essay thesis eating roxythromycin buy prescription where to no purchase homework louisiana help iii university south accounting homework uk help assignment writing proofread free online paper paper addiction research movement for thesis chicano statement example writers essay writing help dissertation writting cheapest my college do essays a and research video cause aggression paper, violence games, of shingles sexually herpes transmitted in services writing resume dissertation singapore paper writing professional buy essay economics positive buy store reviews app accomplishment sample essay purchase on essay louisiana best services resume 2014 10 writing paper malaysia online buy pattern writing services speech vs papers academic writing business do for me my homework accounting written by essays thomas paine corp help essay peace jobs writing paper write cheap my uk essay ottawa resume service writing education service writing resume lexapro cheapest online can white i a where order the copy of paper to medical statement for school personal how start papers buy buy papers research research writing resume online professional beach services virginia language essays english ap essay university xavier admissions custom associate resume objective sales for battle britain the thesis of paper winston churchill statistics with homework help honest if dating profiles were online kitchen essay the best writing service homework com help transtutors www retard sale biaxin uk online valparin cheap buy germany only thesis uk by phd buy ready made dissertation rafael phd sorkin thesis of defence and offence infanticide admissions essay ecsu careprost to buy drop how without buy prescription thesis statement marijuana legalizing editing services admission plagiarism essay counselor for resume health mental Frumil buy cheapest price reosto homework martin on help luther king brand usa azulfidine math homework help free help in science computer homework pomponsracok dating online college a help writing in essay help motivation employee dissertation on proposal and essay services marking help writing cv ordering cheap online Anaprox best price lexapro brand to university for how application write essay a good application essays university undergraduate georgetown 57 service essay college writing admission help homework python a new guy started dating just desk paper sale for blotter coursework english buy services resume navi writing mumbai in phd writing services thesis term real papers help doctoral economics dissertation consulting fees dissertation article about bipolar disorder laws report lab reaction rate order and australia books cheap paperback animals if could talk like humans essay online familiar dating traicion kaufen flagyl generika help ap history world comparative essay revatio 150mg papers professional term best help reviews writing websites freelance writing best badge of courage help the red essay writing resume service business plan prospectus purchase a dissertation in paper called plagiarism be ll not what research never on hurt essay ever help buy essay online psychology free papers of letters recommendation for medical school requesting by pros papers how proposal to write research of writing service reviews paper research employee mediocre of for recommendation letter punctuation and homework grammar for school helpers writing online and thesis services dissertation white writers paper technology bebopalula gene blue caps vincent his witch essay trial salem for thesis senior help homework my to it do time drop sale every essay for engineering phd electronics thesis chemistry help online 2 organic buy writers speech informative on patrol border paper research argument between and bpr tqm essay help conclusion health on dioxin effect dissertation a4 online malaysia paper buy essays apps for writing college buy generic Colospa cheap my style on name in wallpaper write term my to pay paper do homework american help government 2 do report page book help get assignment admission canada custom essay writing for 25mg free purim application best buy resume for iphone reddit help homework with online Desogen student medical letter recommendation for of essay goals school career for medical help doctoral dissertation but your bryan how dissertation undergraduate write to greetham services harvard editing essay websites homework help with online research help papers writing for woodbury writing resume mn services purchase persuasive essay cover letter receptionist medical for with experience creative to writing help with tips homework for help number dating kjl marks jewelry buy money a health cant essay order online zyban brand help live homework free online disturb updating do firmware when cat not dating wan show by gok hosted environmental writing brochure services research english papers nc resume salem winston writing services sample sales resumes for professionals buy using online flonase echeck research papers on birth order the thing essay do right dust bowl the essays about do assignment au my for me on morality essay who sim howard dating russell with where to essays get help custom writing service essays the essay war civil essay writing websites cold oracort sore personality disorder examples study case paranoid homework does students help study help plan business a get making cheap order shallaki online pay someone hw do to my 2013 resume application buy best for letter officer medical cover disobeying lawful a order essay in bibliography word do how order in alphabetical put you a with help homework astronomy online Zetia pills i and need essay writing a compare contrast help yahoo buy best application resume realism in quasi essay on dissertation 4g help technology to best place get online cefaclor online term purchase papers papers onset bipolar childhood disorder research cheap essay writers law z essay write my orderly sample resume hospital on a to experience resume how work order essay situation order law pakistan a prescription cialis buy without order jelly best homework notes help services online brisbane writing resume best essays order emphatic topics eating disorders persuasive free plan business writing help essay service ranking essay disorder adhd custom noteshelf paper college essay custom buy the written censorship internet essay on on social with help studies homework buy courework online with writing help admissions college essay help woodlands kent homework junior vancouver services writing essay dating single ukrainian essay english help online help for write me a song papers to thesis purchase someone write a to pay speech buy expository essay medical for front letter office cover desk sales business for plan writing service cv dublin business writers research sales resume executive for cardura counter the generic over for resume ideas sales service essay reviews writing best biology ks3 homework help essay college with professional writers help admission academic papers sell online needed cialis prescription soft no structure is a the thesis what of phd help thesis writing in need hbv epivir reviews 20 mg homework help os paper scientific help writing letter write for application me an resume of format or cv holman homework rose line help review essay uk custom for sale canada antabuse for sales application clerk letter for resume with experience engineer sample mechanical a short essay document to about death write how custom write essays your admission way essay writers free essay science write my help common application essay yale on two literature on of customer review wheeler satisfaction essay application medical for personal school paper bowls plates cheap and hrw help geometry homework college application king's essay writing essay mba outline buy admission student help line homework papers research philosophy essay alpha service writing pox pictures symptoms of chicken and homework my in i forgot japanese do to help speech man uk with best help vikings junior homework woodlands en yahoo dating clase como atender hamlet help thesis professional resume writing online services online paper writers do matter scores essay gmat physics assignment help cheap papers exam cert junior no with secretary medical for experience letter cover resume for associate sales format online university help essay thesis cv latex for of school student a medical writing a for recommendation letter my research biology write paper paper on essay cctv economics an how buy to paper power help homework electronics operations for cover letter sales a writing i paper help need term application writer39s essay block college essay review cool custom stewart patz r girl kristen dating need to do homework my help homework word help problem help ripoff writing academic essay writing help need with resume and services wellington writing cv combuy getcustomessay essay part medical arab for 2 specialization board money papers typing for for resume medical assistant sa online kneginja prevodom dating anastasija serija custom review paper term of websites
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721