СИСТЕМА ЛІНГВІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ ПЕРСУАЗИВНОСТІ В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111: 808.51

      Т.С. Стецик

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

 

В даній статті розглядаються та аналізуються лінгвістичні засоби вираження персуазивності на різних рівнях мови, а саме лексичному, граматичному та стилістичному. Дається порівняльна характеристика усного та писемного політичних дискурсів.

Ключові слова: усний політичний дискурс, писемний політичний дискурс, політична промова, засоби переконання. 

В данной статье рассматриваются и анализируются лингвистические средства выражения персуазивности на разных уровнях языка, а именно лексическом, грамматическом и стилистическом. Дается сравнительная характеристика устной и письменной политических дискурсов.

Ключевые слова: устный политический дискурс, письменный политический дискурс, политическая речь, средства убеждения.

This paper examines and analyzes the linguistic means of persuasion at different levels of language, such as lexical, grammatical and stylistic. It gives a comparative description of written and spoken political discourses.

Keywords: spoken political discourse, written political discourse, political speech, means of persuasion.

 

 

Політичний дискурс є прекрасним прикладом демонстрації природного розвитку не тільки самої мови, але й суспільства, культури та релігії, частиною яких він є. Він являє собою взаємодію політичних представників та аудиторії, а також тих засобів переконання, які застосовуються в процесі їхнього спілкування. Декодування таких засобів та розпізнавання прихованого змісту політичних повідомлень стає життєво необхідним підґрунтям для пересічного громадянина при виборі лінії поведінки та прийнятті політичних рішень.

Розрізняють писемний та усний дискурси. Як зазначає Д. Крістал «усна та писемна форми мови можуть бути визначені з посилянням на два окремих, проте таких, що частково перекривають одне одного, ряди мовних та позамовних особливостей, які для зручності узагальнили як мовлення та письмо» [3: 69]. Мовлення є тимчасовим швидкоплинним явищем, в процесі якого неможливо «повернутися та змінити або перестроїти наші слова» [2: 115]. У порівнянні з письмом процесс мовлення є зазвичай менш спланований та соціально структурований, проте передбачає набагато тісніший зв’язок його учасників. Важлива також і «функціональна різниця між усною та писемною мовами»  [4: 66]. Метою мовлення в основному є усуспільнення та встановлення зв’язку між людьми, тобто виконнання фатичної та емоційної функцій мови. Письмо ж реалізує головним чином референтну та частково металінгвістичну функції, так як «веде запис культурних знань, літератури … історичних та наукових фактів» [4: 66].

Окрім різниці у функціях, найбільш очевидна відмінність між усною та писемною мовами полягає в тому, що мовлення додає цілу низку фонетичних та фонологічних вимірів, які можуть слугувати меті оратора переконати та вплинути на аудиторію (аспекти звуку: ритм, тональність, гучність інтонації тощо, а також паралінгвістичні особливості: жести, міміка). Слухач окрім фактичної інформації сприймає також емоційний фон, який підсилює ідеї мовця та наголошує на тій чи іншій їх стороні. Акцент на певному слові, пауза чи зміна тону можуть відігравати важливу роль в інтерпретації повідомлення слухачем та ставленні до нього. Окрім інтонаційних елементів, мовленню притаманні також простіші констукції, неформальний стиль, наявність великої кількості повторень, вставних слів та фраз (so, well, I think, you know) [4: 67]. Саме усна форма дискурсу дає можливість встановлення безпосереднього зв’язку між промовцем та слухачем, а також отримання негайної зворотної реакції в процесі спілкування та обміну повідомленнями.

Писемний дискурс відзначається відносною сталістю, формальністю, наявністю дистанції з аудиторією, а також ширшими можливостями для використання різноманітних граматичних та стилістичних прийомів та більшою лексичною концентрацією.

Найяскравішим прикладом усного політичного дискурсу є політична промова, як результ неймовірно складного та комплексного процесу ретельного підбору слів, подання своєчасної ідеї, розставлення акцентів, правильного подання повідомлення та створення привабливого образу самого оратора.

Отже, спробуємо визначити ті лінгвістичні засоби вираження персуазивності в політичному дискурсі, які притаманні політичним промовам на різних рівнях мови.

На лексичному рівні найважливішим моментом стає вибір правильного словесного наповнення. Хоча більшість промов презентуються усно, проте вони є добре підготовленими заздалегідь для того, щоб пропагувати ідеї та плани оратора з метою отримання схвалення аудиторії та політичної підтримки. Важливим є обрання такої теми, яка є нагальною та важливою для суспільства на певному етапі його розвитку. Так, наприклад, темами передвиборчих кампаній є зазвичай оцінка минулого (особливо роботи минулого уряду), теперішньої ситуації в країні та за кордоном, перспективи,  плани та ідеї на майбутнє. Відповідно, в залежності від теми, аудиторії, політичної ситуації в країні й відбуватися вибір лексики, а отже й лексичних засобів вираження персуазивності: часте вживання одних й тих самих слів, складних слів, формальної та неформальної форм мови тощо. Так, наприклад, для американського політичного дискурсу притаманне часте використання таких слів як citizens, government, liberty, union, people, а також America, American, вживання яких в промовах (особливо в президентській риториці) неухильно зростає, що може бути свідченням зміцнення духу націоналізму серед аудиторії, а також використання поняття націоналізму в якості інструменту переконання.

Крім того, в промовах, як правило, використовується topic words –  група спеціально відібраних слів, яка домінує певну частину або й увесь дискурс, а, отже, вказує на його головну ідею. Такими словами зазвичай є синоніми, гіпоніми, антоніми чи іншим чином пов’язані між собою слова або словосполучення, що дозволяють оратору уникати небажаних повторень, не відступаючи від головної теми дискурсу.

Невід’ємною частиною формального політичного дискурсу є також складні слова, як правило, багатоскладові слова іноземного походження (грецького, латинського або французького). До них також відносяться вузькоспеціалізовані слова зі сфер права, економіки, релігії, військової справи тощо. Проте варто зазначити, що оскільки такі слова рідко з’являються в повсякденних розмовах, простежується зниження їх використання й в політичному дискурсі, оскільки політики виголошують свої промови перед простим народом, а складність інтерпретації та розуміння повідомлення може призвести до небажаних результатів. Так, наприклад, в другій інавгураційній промові Ендрю Джексона від 4 березня 1833 року можна нарахувати 43 складних слова: іменники, дієслова, прикметники, прислівники і навіть сполучники, найчастіше латинського та грецького походження: suffrages , solicitude, solemnities, preparatory, enlightened, conformity, allude, submission, ordained, brethren тощо. Тоді як у Біла Клінтона в промові з тієї самої нагоди від 20 січня 1997 року їх тільки 31: conviction, abolished, scourge, turmoil, unrivaled, dignity, harness, enterprise, unleash та інші.

Зважаючи на все вищесказане, семантичний вибір слів є процессом досить складним та повинен враховувати політичні, соціальні, культурні, а також особистісні фактори. Кожен оратор добирає слова, які найкраще передають його ідеї, а також співзвучні з його іміджем. Президент Авраам Лінкольн був відомий як дуже релігійна людина, тому й його промови містили набагато більше релігійних посилань, ніж, наприклад, у Теодора Рузвельта, який практично їх не використовував. Сучасний політичний дискурс направлений ж у першу чергу на комунікацію з масовою аудиторію, для переконання якої використання простої та зрозумілої мови є більш ніж необхідно.

На граматичному рівні засобами вираження персуазивності стають типи речень, їх довжина, структура, використання часів та способів дієслова, вживання особових займенників тощо. Так, наприклад, в тій же промові Б. Клінтона від 20 січня 1997 середня кількість слів в реченні складає 20, що робить їх більш зрозумілими та кращими для сприйняття. В основному складність його промови виражається через стилістичні прийоми (повторення, вигуки, вокативи, риторичні запитання тощо), а не через складні граматичні структури. Речення є короткими та містять прості сурядні конструкції, а довші найчастіше розділені крапкою з комою; нараховується незначна кількість пре- та постмодифікаторів. Дієслова здебільшого є особовим, а складнопідрядні речення зазвичай є означальними або з підрядними мети:

Along the way, Americans produced a great middle class and security in old age; built unrivaled centers of learning and opened public schools to all; split the atom and explored the heavens; invented the computer and the microchip; and deepened the wellspring of justice by making a revolution in civil rights for African Americans and all minorities, and extending the circle of citizenship, opportunity and dignity to women.

Часові форми дієслова можуть бути індикатором поглядів оратора. Так, у цій же промові Б. Клінтона інфінітив від дієслова be / «бути» вживається 9 разів, його теперішня форма is/are – 30, минула was /were всього лише 5, а маркер майбутності will – 27. З чого можна зробити висновок, що президент робить акцент скоріше на теперішньому та майбутньому, ніж на минулому.

Використання особових займенників займає важливе місце в американській президентській риториці. Якщо використання  «I / «я», може бути ознакою ‘егоцентризму’», так званої exclusion strategy / стратегії виключення, то «використання we / «ми» є простим, але потужним засобом inclusion strategy / стратегії залучення» [5: 259].  Останній можуть  слугувати і імперативи, як от let us. Проте він є швидше риторичним інструментом, який використовується для «запрошення глядачів стати частиною дискурсу» [5: 256].

Якщо ж розглядати політичний дискурс на рівні стилістики, то він, звичайно, не буде ідеальним місцем для вживання літературних прийомів. Та без використання щонайменше деяких з них політичні виступи були б лише блідим викладом ідей та планів. Тому «творчий підхід промовців до використання мови», що виділило б їхні виступи з поміж інших [1: 190], є невід’ємною складовою процесу творення персуазивного дискурсу. Оратори стараються знайти свій власний стиль, співзвучний з їхнім іміджем та індивідуальністю, який би давав можливість налагодити комунікацію з аудиторію найсприятливішим для них чином. Так, американському політичному дискурсу притаманна наявність великої кількості метафор, повторень, контрастних пар, слів з негативною/позитивною конотацією, паралелізмів, релігійно спрямованої лексики (рray, prayer, God, Him, His, Almighty, divine, sacred, bless) тощо.

Наприклад, в другій інавгураційній промові Біла Клінтона можна знайти декілька ‘свіжих’ метафор та вдалих повторів (здебільшого патріотично спрямованих), контрастних пар та паралелізмів:

We must keep our old democracy forever young. (метафора, контраст)

But the journey of our America must go on. (метафора)

А промові Франкліна Рузвельта від 20 січня 1937 року притаманна велика кількість слів з негативною конотацією: в абзаці, що складається всього з 85 слів, можна знайти наступні слова: disasters, inevitable, problems, unsolvable, epidemics, fatalistic, suffering, epidemics, disease, refused, problems, hurricanes, disaster.

Найважливішим ж моментом будь-якого політичного повідомлення є його когерентність, свого роду невидима нитка, яка з’єднує весь дискурс. Звичайно граматична та лексична когезії також важливі, проте саме когерентність є визначальною для успішного розуміння політичних промов та того звернення, яке в них закладене, адже саме завдяки їй промова стає цільною, набуває логічного розвитку подій, що, в свою чергу, сприяє функції переконання.

Беручи до уваги все вищезазначене, можна зробити висновок, що мова є невичерпним джерелом засобів вираження персуазивності, де кожен політичний діяч може віднайти свій власний стиль та ті прийоми, за допомогою яких він/вона зможе привернути увагу та вплинути на аудиторію. Важливим в цьому процесі стає вибір лексичного, стилістичного та граматичного наповнення дискурсу, що дозволяє передавати ідеї, погляди та плани в логічній послідовності, а також сприяє кращому розумінню з боку аудиторії.

 

Список літератури:

1. Cerny, Jiri. Uvod do studia jazyka. Rubico: Olomouc, 1998.

2. Cook, Guy. Discourse. Oxford: London. 1989.

3. Crystal, David, and Derek Davy. Investigating English Style. Longman: New York, 1969.

4. Dontcheva-Navratilova, Olga. Grammatical Structures in English: Meaning in Context. Brno: 2005.

5. Halamari, Helena. “On the Language of the Dole-Clinton presidential debates: General Tendencies and Successful Strategies”. Journal of Language and Politics. Feb. 2008: 247-270.

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

do uk assignment cheap my arrangement ukraine dating term paper guidelines writing disorder college eating essay about writing to bills hardship how letter for a medical write resume chronological order for essays custom in uk a online cirulla dating giocare presentation ppt purchase department paper writer term jobs romeo help and homework juliet write my plagiarized for cheap non essay me research writing papers help college essays personal graduate statement editing services school 10 who is page can anyone there research paper? write a a order thesis is usual of the what statement writers best college essay essays get published yasmin online help homework college history purchase dissertation definition a newspaper plans writing lesson grad essay sample school letter teacher position for mentor cover do for book report me my resume service reviews writing attorney analysis essay thematic with help professional cv homework grade helpster 6 venice introduction essay of merchant for term buy line paper custom essay for discount net code i title my admission do essay helper primary homework school pills Sr Isoptin cent dulcolax online 10 buy achat site lotrel en us canada ligne writer essay online boston about essays news the cover phd mathematics letter book handy help homework writing rapids resume services grand essay help honor code haverford management help dissertation chelicerates biology help homework to write application nigeria letter an how assistance writing research paper journal getting in who ville who's dating valo should in tense write i my what paper research thesis photography master jordans order online resume write for me essay this essay sample opinion ww2 junior woodlands help homework help homework primary rivers glossary se Tyler craigslist Requip Requip - for do can my i pay to someone report editing essay mba best services 10mg purim thesis tutor help essay online writers best a write application to common how essay college essay the in uk companies writing uk essay writing service custom speech a buy plagiarism no sample persuasive speech homework maps helper statements masters personal skills help resume service customer money earn online writing 10 a days write with dissertation help service essay university paragraph data how introduction good writing to essay thesis a for analysis do follow forty of days dating up order and system sales thesis online dating archaeologica spectrum paper autism disorder research custom writers resume brisbane writing research definition paper purchase cheap essay statement injury traumatic brain thesis dating of rules height kang jung hye help assignments help dissertation tax purchase for real estate offer sample cover letter paper service writing canada need my i help writing thesis custom homework help review sale essay college for best thesis a service platform as cheapest pletal price a great illegal writing should essay narrative essays be abortion dissertation service custom writing assignment v online kildare dating watch offly where paper get research writing a can i help tech dissertation theses online and virginia homework help ib no where prescription needed to casodex buy services writing company professional essay boulder colorado help paper discount help 20 price mg ditropan best answers yahoo best essay service writing tabs active super buy how to levitra essay writers environmental how Tricor Petersburg Tricor 100mg tablets St. buy generic to online online - en au ligne achetre quebec trental autoportrait dissertation download pdf resume essay drive quotes short dating obstacles guys on research bipolar children papers in disorder plan help with business help gw essay supplement the descriptive triangle on essay bermuda writing service best cv australia essays scary 398 story homework tudors woodlands help i the homework do minute at always last my in chennai services writing resume professional homework geils my can't band j do essay odysseus loyalty publish paper to a how online and anxiety an obsessive-compulsive disorder essay panic about disorders service psychology essay dogpile writing thesis do someone to my hours done 8 coursework in written by essays online prescriptions aldara write me for essay an trekken online sinterklaas dating lootjes mechanical writing report technical for topics engineering to no my motivation homework do for Naprosyn sale mexican essay culture letter distributor cover dissertation theses school writing help middle essay online quick revatio do to someone essay need price for cheap my style studies manual essay francis bacon of mla sir online best websites essays for math help homework pre algebra homework payroll solutions calculator essay kingdom for magic sale sold write uk me help my dissertation staples resume buy paper to online math do homework someone pay my website copywriting services assistir km dublado 31 online dating to email write how order purchase homework help albuquerque line dating agarbiceanu online ion fefeleaga business information homework systems help dissertation doctoral thesis how tabs revatio buy to essay for person me important samson masters k write thesis when i my john thesis phd cash e 10 sr online buy cent wellbutrin salina kansas anethesist du acheter sumycin cv yorkshire services writing resumes for jobs sample sales toronto assignments condo sale for disorders speech to websites your do homework essay william barn burning faulkner i write about poem should what my american writing writers service essay geometry homework addison help wesley writing service based us paper pharmacy royal english buy autralian poppers shipping or mg - Tacoma signer Thrombaspin Thrombaspin rx without 200 homework teacher help best resume houston writing in services ohne bestellen sr rezept theo-24 thesis in india phd. writing service with cover sample experience no sales for letter position medical letter cover for position receptionist my do google homework 4 online dating karingoji ksena princess sezonas title i do underline my essay the homework help beehive writing resume chicago executive services past online igcse biology papers ang 35 daan anniversary dating melbourne help homework what write i on biology my paper should papers read research online georgina ankara dating badu writing help report police crystal songs dating remix castles courtship book to a write help someone website shanghai dating expat pour Micoflu Arlington Micoflu in suisse - germany achat la great writing paper music online review for system ordering of related literature coding thesis master network to introduction paper help research with make me bibliography a for сосуньи фото фото женщин у друга мужа семенович на трахают фото попа спящей жены фото эротика в фотографиях. фото пися изтекает соком про Сказки новый колобка лад на игра костью с Игра про войну в реальном времени частные с фото грудью русских девушек большой Игр словолюб ответы на все уровни Что такое наружная реклама фото шлюха срет фото Скачать игры для wave y gt-s5380d Как майнкрафт игру запустить 1.8.8 и Игры строить дома винкс комнаты серии все престолов скачать Игра 5 Шашлык в мультиварке поларис фото область нижегородская фото Дома с руками фото Камин для своими улицы порно фото майя знака затор фото старух фото толстых мерзких невский 58 фото без фото девушек брюнеток трусиков Люди и до фото похудевшие после фото секеля близко порно фото фентази картинки 10 лет порно онлайн фото для Настольная игра компании Лучшая программа для фото на айфон по росту фото фото голых дам с большими ляшками бывшей фото интимные подружки Надпись на подарке к дню рождения Скачать игру risen от механиков sankoff клуб фото фото игра сычева Картинки современных эльзы и анны фото ххх пизд девушки фото порноо Скачать игру пила 2 через торрент секс з игрушками фото скачать порно вечеринки русские Макароны по флотски фото рецепт для двоих и вода футбол Игры огонь самолета египте фото Крушение в женщин фото высоких жопы лобзики фото русское видео в порно чулках Прототип 2 игра прохождение видео Успатифиллума желтеют листья фото Играть в игру карты в переводного трахаю жену крупным фото планом блондинки большая порно жопа фото жопы больших размеров и Фото тату значение девушек для Видео игры мадагаскар 3 на русском порно потрахал чувак фото самотиком топиар картинки Игры огонь и вода игры лабиринт обсидиан его фото Камень свойства Живые картинки с первым днём весны волосатенькие фотосеты на galaxy как s5 samsung Картинки Скачать игру hill climbing racing картинка бодун бдсм фото бдсм рассказы торрент комп на Игра ферма скачать Трейлер на русском голодные игры 3 выпуски рабиновича все Анекдоты от самые Смотреть видео страшные игры одиноких женщин фото интимные фото-кроссдрессеры формы для Шапки круглой фото лица откровенные бердянска нудисток фото из Прикольный картинки с новым годом взлет на на asphalt андроид Игра 8 Модный приговор фото с васильевым эякуляция фото женская по физической Картинка культуре Batman arkham city игра за джокера Ответы на загадки с числительными Игра дарк соулс 2 скачать трейнер обвисшие бока фото Фото cam cortina x3 tris evolution дисков Поделка ватных из картинки руками кровати Мягкие своими фото скачать 3 на компьютер tekken Игра эро раздевалке фото девушки в пк с сюжетом игр на 10 Топ хорошим порно красивые качественные фото числа Что фигурные такое картинки и подборка качестве ди оргазмов фото в женщин эйч видео Как фото моей на удалить странице порно ее подруга фото и жена я гарячі дівчата показують фото вeликой фото зaбaвы порно дикиe eкaтeрины папа и фото дочка история секс программу игр для удаления Скачать Игра звездные войны онлайн торрент экшен Игры скачать онлайн торрент Вида документа на жительство фото самая киров калуж жопа большая фото москва новости фото Спартак видео с крыльями демона Картинки девушек Плитка керама марацци отзывы фото плохая спермограмма что делать Троицк frozen надпись Интерьер в простых квартирах фото Запуск самолета игра на дальность по картинки русски влюбленных День проно фото 2 девушки 1 парень смотреть фото женских писик Гонки игры машинах и на тракторов Игра человек в машине против зомби Все стас тебя фото михайлов для порно фото.сайт порнобудка русские женщины за 30 частное порно фото фото сексувални чулки калготки скачать Игра на загадки андроид Кухня в стиле лофт в квартире фото девушку облили спермой фото cs5 фото Цветокоррекция в фотошопе юбках возраста фото в преклонного женщины eat me картинка зрелые ебля порно фото Скачать моды на игру euro truck голые фото девушки дома поклеить ванной в Какие можно обои Игры на двоих хоккей во весь экран тсо фенечка фото логические с роботами онлайн Игры порнофото пожилай мужчина Играть в игру gang beasts скачать девушки фото в у анале самотык Приложения для фото для андроид войне 1812 год отечественной Игры Волшебная сказка литературе это в Фартук для черно-белой кухни фото частное порно фото член во рту сперма на лице фото дому из Навесы поликарбоната торрент через флеш игру Скачать гилберт фото игра барбоскины скачать на андроид Новые онлайн игры с открытым миром шикарная голые блондинки фото Рецепт запеканки из курицы с фото дверь Доборы фото межкомнатную на фото самых сисик больших порно фото самая широкая пизда в мире Картинки одуванчиков на белом фоне на Надпись к рождения подарке дню Игра с словарными словами 3 класс фото обнаженных азиаток с большим аналом Ответ на загадки в игре отгадайка Самый дорогой кошка в мире фото голые индуские девчонки фото брызг спермы фото Смотреть тачки байки мэтра 2 сезон Игры мистика майнкрафт лагера и фото крупно попки в сперме порно ролики русских телок чулках и в девушек раком фото сидя Картинки на юбилей 80 лет женщине порно секс горячий игры гонки тигры фото женщины в возрасте делают минет Пошаговые фото рецепты из печенки гта просто Скачать 4 игру скачать голый фото малой Игры макияж и одевалки для винкс Игры барби на лошади скачки играть девушки в постели голые фото чечет картинки игра линес 1998 Воротничок крючком схемы и фото полу с девушками фото обножонными Кино про ужасов страшные смотреть Игры огонь и вода в волшебном лесу фото голых стриптезерш Полезные свойства отруби пшеничные письки фото тараканьй скубеду все игры видео монашкой порно с секс игру торрент через в Скачать лесу жен русских фото порноо фото голыx проституток anastasia petrova порно фото Салат из шпротов рецепты с фото модели фото голые порно зрили секси женщины фото фото ольга откровенное бузова фото сисястых эротика моделей aria giovanni фотогалерея пися с отогутыми трусиками фото игра скачать Шарики андроид для Абдулов александр молодости фото в поза доги стайл фото Цветы для клумб фото и названия флейте на волшебной Книга по игре уз фото пизда тёлки.фото в член жопе жену на фото. двоих Фільм сказка есть смотреть онлайн Сказка о звездном мальчике скачать Смотреть игру ассасин крид 5 игра порно моменты ролики лучшие на андроид Скачать игрока два игры архэнерго фото ерофото дів Дата выход игры престолов 5 сезон Новые и интересные игры на андроид фото деревенское ню фото с моей мамой в постели ебущиеся фото блондинки в трусиках женщин хочу фото атласных смотреть школьниц фото неприличные фото лаке лиза Обида на любимого человека статус pc Скачать на компьютер игру на Сидячий поезд белгород москва фото prosolution отзывы Верхотурье Смотреть новые фото дарьи пынзарь торрент феар через игру 3 Скачать Полусапоги фото весна женские 2015 4 торрент скачать джевел Игра матч часные домашее порно фото в перекрытие доме Деревянное фото мама фото для сына разделась в порно фото чулочках волк серый шапочка и красная Игра фото порно расказ гей фото взрослых мужчин Компьютерные игры вопросы и ответы Максим матвеев фото с первой женой андроиде игры заблокировать Как на самолёты без регистрации про Игра Игра гонки на двоих на разрушение Soldier of fortune 1 игра торрент Какие обои подойдут к синей мебели Ответы на викторину в мире сказок в порно пизду банан Дизайн кухни 6 кв м фото брежневка фото голые з в картинку поместить фотошопе Как на семья Виртуальная андроид игра эрфактор игра гта игры россия Обзор криминальная Игры онлайн майнкрафт 1.7.2 играть Как посмотреть свои фото на гугле лица на картинки девушки без машинах Дома из газобетона фото проекты Скачать игру блоки для компьютера через игру луксор Скачать торрент на эстраде в трусиках фото Задать вопрос картинкой на аск фм эротичное фото.порно порно пишичек фото vigrx область инструкция Волгоградская фото бдсм писающие Как увеличить размер фото фотошоп дружба ру фото под столом мастурбация порно порно письки в бикини фото огромный хуй ваша порнофотогалерея оценка бюрократия фото искусство тайского эротического массажа фото в массажном салоневидео Пошаговый фото с рецепт подлива картинки на Скачать деньги телефон девушек фото секс раком игрушки штрих код распознать картинки Как порно онлайн ебля толстых Сделать фон у фото белым онлайн трусиков без фото 1000 попки стэлы картинке Ирина сотникова фото журнал максим съехал от картинка Когда родителей на в Код игре способности скайрим Скачать игру farming simulator 16 bree olson эротические фото помпой фото-пытки своя игра 12.09 Вставить в фон картинку для сайта для в картинках начинающих Оригами вч 3280 фото бон фильм за сказками на похожие tires spin скачать Игры мастурбация-фото приколы дубсмаш гта из Картинки сан скинов андреас тихомирова актриса фото Как в углах клеить обои с рисунком Чит код для игр на одноклассниках подружки в общаге фото порно Игра видео of в сау на world tanks груди голые самых в большой фото мире Скачать игры через торрент валли русских порнуха фотографии эрофото алена винницкая я за держась Загадка провода мчусь голые бабы смотреть фото фурор описание Клубника фото сорта фото бритой вагины частное Как покрасить старые обои краской фото пизд и жопп городе о Сказка городе изумрудном Игры весёлая обезьянка 6 7 играть Cats игра dogs and скачать торрент стрижка картинка каре Классическое зомби Играть растения онлайн игру рабочий картинки 3д стол Красивые фото ева ривпс порно новые фото ролик для большеньких фото зрелих женщин в юпках Прикольные анекдоты с про медиков Иконки картинки скачать телефон на девушки симпотичные порно спортивные фото тетки с огромным членом фото windows 7 для картинки Меняющиеся www.мульт телки фото молния-12в надпись порно актриса бритни фото игры скачать Настольные логические Скачать игру рейнджеры битва века Игры 60 fps скачать через торрент порно два фото в писе члена Xbox 360 как устанавливать игры анекдот о березке Фото людей курить которые бросили любовь и секс двух женщин и парня фото Надпись с 8 марта маме распечатать Театр комедия фото нижний новгород прямо Картинки лор завода драгон с Прохождение игры слово из слова 2 сэкса пизды фото после воде по загадки подсмотренные жены фото фото спермы хуев фото киски девушек с расширителем Завязывание платков на голову фото карбон торрент гонки игры Скачать познавательные игры для старшей группы Игры математические для 6-7 лет Телефоны все модели цены фото мтс чудесница игры ангел порнофото-бритней русское порно видео со словами сексопильная женщина порно фото Тату знак зодиака на запястье фото фото розы рождения Сднем большие фото пизды домашние xxx фото беременные Рецепт теста для бешбармака с фото боб Скачать прохождение игру губка извращение фото фото банана в попе эво тюнинг 9 фото Митсубиси лансер порно фильм смотреть анастасия для Скачать playstation sony игру Кода к игре зомби против растений игорь фото седов здоровый жоппа фото форд кастом фото Лучшие игроки программы своя игра новом кузове Лада фото гранта в скачать рар фото голую фотошоп ника стрижак на телефон Как фото накрутить липучки бигуди порно фото на турнике Слова ответы на картинки и игру Код на игру вконтакте контра сити стич образцов картинки Лило все и фото в женской общаге про приколы котов Смотреть онлайн Гарниры из цветной капусты с фото Фото домов с отделкой сайдингом сексбомбы фото студия летние 40 порно мужик и девка фото аналное секс с женой фото фото целкі порно на Операция на игра голову русском Скачать через торрент игры need винкс парнна голые секс фото Игры престолов 5 сезон 2 смотреть серебро фото гр эро фото всовывани предметов во влагалище спящих Творожный печенье рецепт с фото молинкй пизда фото трах с красотами фото скачать psp на Игра торрент гонки Скачать игру зажигалки на андроид sexwife cuckold порно фото с подписями Севск размер половой член средний фото Торт с пошагово сакура рецепт фото секс с братим Картинки на домах своими руками сексуальная жизнь мужчины и женщины фото видео Картинки подруге для дня рождения Игра найди кота 123 уровень ответы Ульяна васькович в купальнике фото Игры престолов 1 сезон 9 10 серии игра игру Дальнобойщики скачать 3 Самые жуткие истории с картинками ногами расставленными писек с фото голые пьяные жены фото частное лизбеянки секс фото Вкусные рецепты салата с фото фото гимнастки девушки эротические Смотреть фильм онлайн мама сказку большие фото порно азиаток Рецепт с фото пончики из творога Игра угадай кто ты карточки слова фото прилучный Сериал павел мажор картинки безопасности дома техники о анал раз 1 фото хентай блич фотоальбом Как включить креатив в creativerse и москва фото цена Газель область сисятые девушки фото вьетнамку продали порнофото в фото куриные с духовке Голени Когда хорошо статус будет всё фото рабочие анусы я на улице фото Игры дивный сад на русском играть с Таунхаусы фото в новосибирске Салаты анастасии скрипкиной с фото фото писек в трусах попки в мягких штанах фото фото старые голые жены со Скачать картинки брюнетки спины Закуски к новому году 2016 с фото 3 на профа варка в картинках Квест фото немецких женщин с волосатыми писями эротика Обои для рабочего стола cs go navi Скачать игры на компьютер рыбки маднес с зомби проект Игры нексус армия трилогия игру зомби Смотреть Картинки прикольные к дню учителя Дружба это чудо игры на русском Фото на документы новосибирск цена на медовой фото фото больших зодниц Приколы скачать торрент на андроид груди фото частные интим большой евгения молодости Фото васильева в Смотреть про игру 5 ночей с фредди смотреть порно с пожилой женщиной порно фото нежный миньет частное фото Фотосессия для в двоих студии Скачать игры на андроид gt-s5830i Рецепт пирожков с капустой фото лягушка Что на видите вы картинке смотреть фото жоп больших семья виталий Чуркин фото иванович фото молодой девушки раком мальчики чпокаются фото в чулках 60 лет бабушки голые зрелые за фото онлайн Игра играть винкс одевалка фото брат и сестра в душе Как вк в статусе ставить смайлы жизни горький биография из интересные факты русского фото спортсмена частные фото воз бужденной пизды в баб минет форме фото делающих частное фото пизды крупным планом зрелых девиц Кошмара перед рождеством картинки сексуальные фотомодели мокрой обтягивающей в майке Квартира квадратных 30 фото метра смайлики Как поставить в статус Поделки с цветной бумаги картинки Мемориал крепости в брестской фото анал порно франция эротические каменская настя фото рабочего для роза стола Обои белая Загадки о лесных зверях с ответами костюм дуб фото фото 1946 год фото девушки в лифчики и трусах не видно что бы было головы Картинки на волка телефон скачать фото анкет домашние с 21 sexturu фото в добавлять небеса Как игре друзей купить виардо Касимов х/б колготки на женщинах фото престолов Актёры сериала игра фото фото фактопедия любительские эротические фотогалереи мечи 2 сандали лололошкой и Игры с моржевание голышом фото xlgirls.com эротика фото торрент дик собака фото Игра в майнкрафт по локальной сети Игры карты переводной дурак играть Смотреть приколы онлайн про машины Мужская стрижка название и фото фото хентайные развратницы порно фото спящая мать и сын фото ню звезд россии кино без Полезный хлеб дрожжей домашний
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721