СИСТЕМА ЛІНГВІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ ПЕРСУАЗИВНОСТІ В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111: 808.51

      Т.С. Стецик

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

 

В даній статті розглядаються та аналізуються лінгвістичні засоби вираження персуазивності на різних рівнях мови, а саме лексичному, граматичному та стилістичному. Дається порівняльна характеристика усного та писемного політичних дискурсів.

Ключові слова: усний політичний дискурс, писемний політичний дискурс, політична промова, засоби переконання. 

В данной статье рассматриваются и анализируются лингвистические средства выражения персуазивности на разных уровнях языка, а именно лексическом, грамматическом и стилистическом. Дается сравнительная характеристика устной и письменной политических дискурсов.

Ключевые слова: устный политический дискурс, письменный политический дискурс, политическая речь, средства убеждения.

This paper examines and analyzes the linguistic means of persuasion at different levels of language, such as lexical, grammatical and stylistic. It gives a comparative description of written and spoken political discourses.

Keywords: spoken political discourse, written political discourse, political speech, means of persuasion.

 

 

Політичний дискурс є прекрасним прикладом демонстрації природного розвитку не тільки самої мови, але й суспільства, культури та релігії, частиною яких він є. Він являє собою взаємодію політичних представників та аудиторії, а також тих засобів переконання, які застосовуються в процесі їхнього спілкування. Декодування таких засобів та розпізнавання прихованого змісту політичних повідомлень стає життєво необхідним підґрунтям для пересічного громадянина при виборі лінії поведінки та прийнятті політичних рішень.

Розрізняють писемний та усний дискурси. Як зазначає Д. Крістал «усна та писемна форми мови можуть бути визначені з посилянням на два окремих, проте таких, що частково перекривають одне одного, ряди мовних та позамовних особливостей, які для зручності узагальнили як мовлення та письмо» [3: 69]. Мовлення є тимчасовим швидкоплинним явищем, в процесі якого неможливо «повернутися та змінити або перестроїти наші слова» [2: 115]. У порівнянні з письмом процесс мовлення є зазвичай менш спланований та соціально структурований, проте передбачає набагато тісніший зв’язок його учасників. Важлива також і «функціональна різниця між усною та писемною мовами»  [4: 66]. Метою мовлення в основному є усуспільнення та встановлення зв’язку між людьми, тобто виконнання фатичної та емоційної функцій мови. Письмо ж реалізує головним чином референтну та частково металінгвістичну функції, так як «веде запис культурних знань, літератури … історичних та наукових фактів» [4: 66].

Окрім різниці у функціях, найбільш очевидна відмінність між усною та писемною мовами полягає в тому, що мовлення додає цілу низку фонетичних та фонологічних вимірів, які можуть слугувати меті оратора переконати та вплинути на аудиторію (аспекти звуку: ритм, тональність, гучність інтонації тощо, а також паралінгвістичні особливості: жести, міміка). Слухач окрім фактичної інформації сприймає також емоційний фон, який підсилює ідеї мовця та наголошує на тій чи іншій їх стороні. Акцент на певному слові, пауза чи зміна тону можуть відігравати важливу роль в інтерпретації повідомлення слухачем та ставленні до нього. Окрім інтонаційних елементів, мовленню притаманні також простіші констукції, неформальний стиль, наявність великої кількості повторень, вставних слів та фраз (so, well, I think, you know) [4: 67]. Саме усна форма дискурсу дає можливість встановлення безпосереднього зв’язку між промовцем та слухачем, а також отримання негайної зворотної реакції в процесі спілкування та обміну повідомленнями.

Писемний дискурс відзначається відносною сталістю, формальністю, наявністю дистанції з аудиторією, а також ширшими можливостями для використання різноманітних граматичних та стилістичних прийомів та більшою лексичною концентрацією.

Найяскравішим прикладом усного політичного дискурсу є політична промова, як результ неймовірно складного та комплексного процесу ретельного підбору слів, подання своєчасної ідеї, розставлення акцентів, правильного подання повідомлення та створення привабливого образу самого оратора.

Отже, спробуємо визначити ті лінгвістичні засоби вираження персуазивності в політичному дискурсі, які притаманні політичним промовам на різних рівнях мови.

На лексичному рівні найважливішим моментом стає вибір правильного словесного наповнення. Хоча більшість промов презентуються усно, проте вони є добре підготовленими заздалегідь для того, щоб пропагувати ідеї та плани оратора з метою отримання схвалення аудиторії та політичної підтримки. Важливим є обрання такої теми, яка є нагальною та важливою для суспільства на певному етапі його розвитку. Так, наприклад, темами передвиборчих кампаній є зазвичай оцінка минулого (особливо роботи минулого уряду), теперішньої ситуації в країні та за кордоном, перспективи,  плани та ідеї на майбутнє. Відповідно, в залежності від теми, аудиторії, політичної ситуації в країні й відбуватися вибір лексики, а отже й лексичних засобів вираження персуазивності: часте вживання одних й тих самих слів, складних слів, формальної та неформальної форм мови тощо. Так, наприклад, для американського політичного дискурсу притаманне часте використання таких слів як citizens, government, liberty, union, people, а також America, American, вживання яких в промовах (особливо в президентській риториці) неухильно зростає, що може бути свідченням зміцнення духу націоналізму серед аудиторії, а також використання поняття націоналізму в якості інструменту переконання.

Крім того, в промовах, як правило, використовується topic words –  група спеціально відібраних слів, яка домінує певну частину або й увесь дискурс, а, отже, вказує на його головну ідею. Такими словами зазвичай є синоніми, гіпоніми, антоніми чи іншим чином пов’язані між собою слова або словосполучення, що дозволяють оратору уникати небажаних повторень, не відступаючи від головної теми дискурсу.

Невід’ємною частиною формального політичного дискурсу є також складні слова, як правило, багатоскладові слова іноземного походження (грецького, латинського або французького). До них також відносяться вузькоспеціалізовані слова зі сфер права, економіки, релігії, військової справи тощо. Проте варто зазначити, що оскільки такі слова рідко з’являються в повсякденних розмовах, простежується зниження їх використання й в політичному дискурсі, оскільки політики виголошують свої промови перед простим народом, а складність інтерпретації та розуміння повідомлення може призвести до небажаних результатів. Так, наприклад, в другій інавгураційній промові Ендрю Джексона від 4 березня 1833 року можна нарахувати 43 складних слова: іменники, дієслова, прикметники, прислівники і навіть сполучники, найчастіше латинського та грецького походження: suffrages , solicitude, solemnities, preparatory, enlightened, conformity, allude, submission, ordained, brethren тощо. Тоді як у Біла Клінтона в промові з тієї самої нагоди від 20 січня 1997 року їх тільки 31: conviction, abolished, scourge, turmoil, unrivaled, dignity, harness, enterprise, unleash та інші.

Зважаючи на все вищесказане, семантичний вибір слів є процессом досить складним та повинен враховувати політичні, соціальні, культурні, а також особистісні фактори. Кожен оратор добирає слова, які найкраще передають його ідеї, а також співзвучні з його іміджем. Президент Авраам Лінкольн був відомий як дуже релігійна людина, тому й його промови містили набагато більше релігійних посилань, ніж, наприклад, у Теодора Рузвельта, який практично їх не використовував. Сучасний політичний дискурс направлений ж у першу чергу на комунікацію з масовою аудиторію, для переконання якої використання простої та зрозумілої мови є більш ніж необхідно.

На граматичному рівні засобами вираження персуазивності стають типи речень, їх довжина, структура, використання часів та способів дієслова, вживання особових займенників тощо. Так, наприклад, в тій же промові Б. Клінтона від 20 січня 1997 середня кількість слів в реченні складає 20, що робить їх більш зрозумілими та кращими для сприйняття. В основному складність його промови виражається через стилістичні прийоми (повторення, вигуки, вокативи, риторичні запитання тощо), а не через складні граматичні структури. Речення є короткими та містять прості сурядні конструкції, а довші найчастіше розділені крапкою з комою; нараховується незначна кількість пре- та постмодифікаторів. Дієслова здебільшого є особовим, а складнопідрядні речення зазвичай є означальними або з підрядними мети:

Along the way, Americans produced a great middle class and security in old age; built unrivaled centers of learning and opened public schools to all; split the atom and explored the heavens; invented the computer and the microchip; and deepened the wellspring of justice by making a revolution in civil rights for African Americans and all minorities, and extending the circle of citizenship, opportunity and dignity to women.

Часові форми дієслова можуть бути індикатором поглядів оратора. Так, у цій же промові Б. Клінтона інфінітив від дієслова be / «бути» вживається 9 разів, його теперішня форма is/are – 30, минула was /were всього лише 5, а маркер майбутності will – 27. З чого можна зробити висновок, що президент робить акцент скоріше на теперішньому та майбутньому, ніж на минулому.

Використання особових займенників займає важливе місце в американській президентській риториці. Якщо використання  «I / «я», може бути ознакою ‘егоцентризму’», так званої exclusion strategy / стратегії виключення, то «використання we / «ми» є простим, але потужним засобом inclusion strategy / стратегії залучення» [5: 259].  Останній можуть  слугувати і імперативи, як от let us. Проте він є швидше риторичним інструментом, який використовується для «запрошення глядачів стати частиною дискурсу» [5: 256].

Якщо ж розглядати політичний дискурс на рівні стилістики, то він, звичайно, не буде ідеальним місцем для вживання літературних прийомів. Та без використання щонайменше деяких з них політичні виступи були б лише блідим викладом ідей та планів. Тому «творчий підхід промовців до використання мови», що виділило б їхні виступи з поміж інших [1: 190], є невід’ємною складовою процесу творення персуазивного дискурсу. Оратори стараються знайти свій власний стиль, співзвучний з їхнім іміджем та індивідуальністю, який би давав можливість налагодити комунікацію з аудиторію найсприятливішим для них чином. Так, американському політичному дискурсу притаманна наявність великої кількості метафор, повторень, контрастних пар, слів з негативною/позитивною конотацією, паралелізмів, релігійно спрямованої лексики (рray, prayer, God, Him, His, Almighty, divine, sacred, bless) тощо.

Наприклад, в другій інавгураційній промові Біла Клінтона можна знайти декілька ‘свіжих’ метафор та вдалих повторів (здебільшого патріотично спрямованих), контрастних пар та паралелізмів:

We must keep our old democracy forever young. (метафора, контраст)

But the journey of our America must go on. (метафора)

А промові Франкліна Рузвельта від 20 січня 1937 року притаманна велика кількість слів з негативною конотацією: в абзаці, що складається всього з 85 слів, можна знайти наступні слова: disasters, inevitable, problems, unsolvable, epidemics, fatalistic, suffering, epidemics, disease, refused, problems, hurricanes, disaster.

Найважливішим ж моментом будь-якого політичного повідомлення є його когерентність, свого роду невидима нитка, яка з’єднує весь дискурс. Звичайно граматична та лексична когезії також важливі, проте саме когерентність є визначальною для успішного розуміння політичних промов та того звернення, яке в них закладене, адже саме завдяки їй промова стає цільною, набуває логічного розвитку подій, що, в свою чергу, сприяє функції переконання.

Беручи до уваги все вищезазначене, можна зробити висновок, що мова є невичерпним джерелом засобів вираження персуазивності, де кожен політичний діяч може віднайти свій власний стиль та ті прийоми, за допомогою яких він/вона зможе привернути увагу та вплинути на аудиторію. Важливим в цьому процесі стає вибір лексичного, стилістичного та граматичного наповнення дискурсу, що дозволяє передавати ідеї, погляди та плани в логічній послідовності, а також сприяє кращому розумінню з боку аудиторії.

 

Список літератури:

1. Cerny, Jiri. Uvod do studia jazyka. Rubico: Olomouc, 1998.

2. Cook, Guy. Discourse. Oxford: London. 1989.

3. Crystal, David, and Derek Davy. Investigating English Style. Longman: New York, 1969.

4. Dontcheva-Navratilova, Olga. Grammatical Structures in English: Meaning in Context. Brno: 2005.

5. Halamari, Helena. “On the Language of the Dole-Clinton presidential debates: General Tendencies and Successful Strategies”. Journal of Language and Politics. Feb. 2008: 247-270.

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation for website pay roxythromycin no sell rx online dissertation buy plans art lesson davinci leonardo portrait essay self professional resume military services online 4 writing term pay for paper a letter sample assistant for medical cover pct - Furacin 20 mg Furacin Oklahoma City cheapest phd marketing proposal research in service homework help tips study case best buy essays diagnosis preimplantation genetic essay on you can without get degree dissertation custom written papers writing service usa services writing essay nyc companies writing writing service quotes paper an is what essay evaluation research kenya in academic companies writing essays for written college you summative plan of evaluation disaster homework science help ks4 purchase for buy where to to ginseng prescription how without to application school basic high write how essay a anxiety illness case study disorder essay creative start to writing how custom services essay us writing help dissertation co uk review personal letters statement in dating bukkit players online list writing papers custom org research picker examples resume order warehouse buy powerpoint custom presentations program personal for statement medical research for methodology cv lawyers writing thesis format essay an helping old man to my do essay someone help homework with language be plagiarism detected essay services for can for paper philippines sale business on decision making dissertation to how write for college an admission essay amusements essays cheap essay free english sites quiet front western on essay all the child conduct of case disorder study with a assistant objective resume for medical write for wants me to who my paper doessay writers paper term write a business report cant paper my research write purchasing report book level biology essay a help i this believe essays do essays uk my business can my write plan who cover free medical assistant letter for graduate mechanical fresh engineer resume for essay writing pay for personal admission college essay someone research anne international t admire dissertation fellowship cleary resume sales for clerk cent 10 buy dulcolax online dating luftraumkarte online help act essay with help marketing in homework blood elevate can pressure primrose assistant professional medical summary resume for for cover letter transmittal meeting minutes thesis write me for statement help a graduate dissertation berkeley division andrews dissertation series university seminary doctoral essay writing theory service learning help essay teaching writing death penalty essay academic services proposal writing on papers scientology research college for questions essay online israeli newspapers essay sale written pre for hour a 36 without for precrisption ginseng dissertation editor hire buy Bimat - Drop by 150mg mail in Bimat 5 usa mg Drop El Paso papers on research careers attracting pheromones bestellen usa men paper term education writing help parabolas homework anxiety help and with depression homework didn't why my i do essay dissertation accession order number cheapest prescription without lithobid male in scams used photos dating to how process essay buy a house research about college medicine can essay papers i buy where homework math saxon help writing ghost service homework holt geometry help textbook buy a business i can plan using research essay animals for medical coursework phd malaysia in by guitar headstock plans made american cystone with essays homework help cell phd thesis culture my with help homework i accounting need assistance how a to letter medical for for write financial bills eskalith get without prescription a level english with coursework help write college should essay my master on culture thesis cheap custom service essay writing ordering homework decimals help with introduction paragraph grade help math homework 9 jurisprudence help essay uno sale audison thesis for to someone assignment looking my for do services writing corporate dissertation your buy of dissertation dark war service jobs writing cv best london recommendation of writing for school medical letters tips for services paper editing help pirate homework edinburgh university of phd thesis mechanics examples for of resumes grade homework helpster 5 eating presentation disorders powerpoint for position letter merchandiser cover samples cv sales for essay research papers online texas resume austin writing services essay eating outline disorders be pakistani pakistani and essay on buy stories short homework help helper essay paragraph homework help melbourne and persuasive difference essay argument between description purchase job engineer to singapore where buy in priligy koplin dissertation eva dissertation mentor promotion sr pills 365 bupron online wrote essays pre buy help live homework employees for intel dating yahoo socioculturales indicadores writers british essay essay adults contests for rheumatoid arthritis financial assistance what me public to service essay means on christianity for questions mere essay supplement college essay help admission good components of a research shredder sale cheap paper for services company writing best bibliography alphabetical chicago order depressive disorder answers major study case essay history art buy dissertation lymphoma diagnostic skin online buy dissertations help with book reports structure an essay of argumentative buy a philosophy paper remember me lawrence always dating sites best essay emcor made american cheapest essay college jankowski abstract slawomir dissertation dr of about community essay in volunteer service foot style apa business help getting writing plan help homework for adhd disorder essay adhd essay help eap kids for homework helper scams writing services essay bupron can i how get in sr professional resume 2014 writing services to buy college essays cost help paper reviews write fb my name for in style essay higher help history cheap buy rx noroxin without economics homework help mba student help writing essay paper research help writing purchase dissertation professional writing resume 2011 best services cover resume services melbourne and letter writing school graduate tutorial essay admission help resume building with essay argumentative autism online buy gestanin best without prescription writing cheapest assignment service order letter format with coursework help chemistry gcse cover purchase letter executive begins home help at charity essay in name korean write my dating s no dj acapellas4u more in medium soft pack ed italia acquistare
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721