СИНОНІМІЯ І АНТОНІМІЯ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ ФАХОВОЇ МОВИ ПРОМИСЛОВОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.112.2’373.46’421’422                                                    

Н.О. Школьна

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

 

У статті проаналізовано явище синонімії в німецькій терміносистемі промислової автоматизації на матеріалі словників і текстів за семантичною і структурно-семантичною ознаками. Виокремлені антонімічні пари представлено в кількісному та якісному аспектах.

Ключові слова: синонімія, повні та часткові синоніми, синонімічний ряд, антонімія, антонімічна пара.

В статье проведен анализ синонимии в немецкой терминосистеме промышленной автоматизации на материале словарей и текстов за семантическим и структурно-семантическим признаками. Выделенные антонимические пары представлены в количественному и качественному аспектах. 

Ключевые слова: синонимия, полные и частичные синонимы, синонимический ряд, антонимия, антонимическая пара.

The article deals with the analysis of synonymy in German term system of industrial automation basedonthe terms from dictionaries and texts according to semantic, structuralandsemanticfeatures. Theselected antonymicpairsare given due to the quantityandquality aspects.

Keywords: synonymy, absoluteandpartialsynonyms, synonymicrow, antonymy, antonymicpair.

 

Постановка наукової проблеми та її значення. Будь-яка загальнонародна мова постійно розвивається. Разом з нею розвиваються і фахові мови. Вплив загальнонародної мови на термінологію проявляється власне в тому, що  термінології, як і мові в цілому, притаманна синонімія лексичних одиниць [12 : 49]. Парадигматичним відношенням в термінології як і загальнонародній мові притаманні такі суттєві ознаки системної організації як термінологічна синонімія і антонімія. Актуальним питанням сьогодення є дослідження різних фахових мов, оскільки більшість з них в даний момент продовжують активно розвиватися. Німецька фахова лексика промислової автоматизації не є винятком.

Мета статті – встановити синонімічні й антонімічні зв’язки у німецькій фаховій мові промислової автоматизації. З мети випливають завдання: вибудувати синонімічні ряди, виявити їх особливості, розкласифікувати їх, а також виявити і охарактеризувати антонімічні пари. Об’єктом студії є терміни-синоніми і антоніми в німецькій терміносистемі промислової автоматизації. Матеріалом дослідження послугували фахові тексти з портфоліо фірми Siemens (265 сторінок тексту), а також технічний [13] та електронні словники [14; 15; 16].

Дослідженням синонімії в сучасній лінгвістиці займались В.П. Даниленко, Р.Г. Піотровський, М.Д. Степанова,  В.М. Лейчик та інші. Однак, синонімія в термінології – явище особливе і думки науковців щодо її існування розділились. Одні вважають її небажаним явищем, інші – неминучим на всіх етапах розвитку термінології, адже термінологія є складовою загальнонародної мови і тому закономірно розвивається за законами, притаманним мові в цілому. О.С. Ахманова і О.О. Реформатський вважать, що немає суттєвої відмінності між загальномовною та фаховою чи термінологічною синонімією. При цьому синонімія розглядається як характерна риса літературної мови, закономірне явище її розвитку і поширення її на термінологію, як підсистему літературної мови вважається логічним. Згідно з О.С. Ахматовою і В.П. Даниленко термінологічні синоніми дуже корисні в термінології, бо кожен з них має наукову цінність з огляду на те, що по-різному розкриває зміст поняття [9 : 67].

А.Я. Коваленко зазначає, що багато термінів і термінологічних систем мають такі недоліки, як багатозначність і синонімію [4 : 258-259]. Цю думку підтримують А.С. Д’яков, А.П. Коваль, Є.Н. Толикіна і рекомендують якнайшвидше вилучити всі синоніми з терміносистем та уніфікувати їх [9 : 66]. 

Н.Ф. Алеференко виділяє в сучасній лексикології три основних підходи до вивчення синонімії – денотативний (О.О. Реформатський, Н. Комлев І.П., сигніфікативний (Р.О. Будагов, Л.А. Новіков) і структурний (Л.А. Булаховський, Ю.Д. Апресян) [1 : 217]. У першому підході синонімічність слів визначається за їх денотативною спільністю. У цьому випадку синонімами є усі слова, які у різних контекстах називають одну і ту реалію. Відповідно, лексична синонімія – це позначення одного і того ж денотата різними словами, які виражають суміжні (перехресні) поняття [1 : 218].

Термінологічна синонімія на відміну від загальнонародної має свої особливості. У загальнонародній мові синоніми співвідносяться переважно з предметним, денотативним значенням, а в термінології – з поняттям, сигніфікатом. Сигніфікативні групи чи ряди синонімів відображають сучасний стан терміносистем [6 : 129]. Синоніми, які входять до складу цих рядів вживаються для визначення одного і того ж поняття. Терміни-синоніми не мають додаткових значень і не виконують стилістичних функцій [8:61]. Особливістю синонімії у фаховій мові вважається відсутність емоційно-експресивних та оцінних опозицій (пор. [10 : 6]).

У сучасній німецькій фаховій мові промислової автоматизації функціонує значна кількість синонімів, поява яких зумовлена наступними інтра- та екстралінгвістичними чинниками:

1)        стрімким розвитком науки, що супроводжується виникненням нових понять та необхідністю надати кожному найточнішу номінацію;

2)        неуніфікованістю термінології;

3)        паралельним використанням автохтонного і запозиченого термінів;

4)        необхідністю мовної економії, що сприяє виникненню синонімів;

5)        номінацією того самого поняття різними дослідними структурами;

6)        наявністю застарілих назв, які існують паралельно з новими.

Кожна фахова мова має певні особливості синонімічних відношень, які обумовлені своєрідністю її формування та структурою. При цьому на початковому етапі нормування терміносистем спостерігається найбільша кількість синонімів [3 : 73]. Попри те, що до термінології і ставиться вимога уникати синонімію, у фаховій мові промислової автоматизації ми виділили 302 синонімічні ряди різних типів. Оскільки синоніми номінують поняття в залежності від інтра- та екстралінгвістичних чинників, ми класифікували терміни-синоніми промислової автоматизації за двома ознаками: семантичною і структурно-семантичною.

За семантичною ознакою терміни-синоніми поділяються на повні (дублети), часткові та відносні, а за структурно-семантичною – різнокореневі та варіативні. Повні синоніми цілком тотожні за своїм семантичним складом [7 : 104], тобто у них немає диференційних ознак, наприклад: Touch-Panel – Touchpad – Sensorfeld – Fingerspitzentablett – Tastfeld – Tastenfläche (сенсорна панель);  Berührungstastatur – Folientastatur (сенсорна клавіатура); Schnittstelle – Anschluß – Schnittpunkt – Kontaktstelle (інтерфейс, місце стикування, місце погодження сигналів); Verdrahtung – Verkabelung (монтаж кабельної проводки), Kompaktabzweig – Kompaktstarter (компактний пускач); Hilfsschalter – Nebenschalter – Steuerschalter (допоміжний вимикач); Halterung – Haltevorrichtung – Befestigungsmechanismus (система кріплення). Дублетна синонімія найбільш поширена при назвах пристроїв, запчастин, блоків. Оскільки їх кількість досить велика, то одна назва може використовуватися як родова для інших видових. Наприклад: der Sensor (сенсор, давач), akustischer Sensor (акустичний сенсор, давач), externer Sensor (сенсор, давач зовнішньої інформації), taktiler Sensor (тактильний давач), visueller Sensor (зоровий сенсор, відеосенсор), CCD Sensor (ПЗС-давач), faseroptisches Sensor (волоконно-оптичний давач), FT-CCD Sensor (давач зображення на ПЗС з кадровим переносом зарядів), Hall Sensor (давач Холла), intelligenter Sensor («розумний» давач), IR-Sensor (інфрачервоний давач), lichtempfindlicher Sensor (фотодавач), optoelektronischer Sensor (оптоелектронний давач), Permalloy-Sensor (пермаллоєвий давач), Resistive-Gate-Sensor (фоторезисторний давач), Wiegand-Sensor (давач Віганда).

Як показує аналіз матеріалу, вибір синонімічного терміна визначається позамовними чинниками.У німецькій фаховій мові паралельно функціонують запозичені англійські та автохтонні німецькі терміни, наприклад: Security – Schutz – Sicherheit (безпека), Dimension – Größe (розміри), Hardware – Gerätetechnik – Geräteunterstützung (апаратне забезпечення, технічне забезпечення), embedded – inboard – installiert – eingebaut – festverdrahtet (вбудований, прошитий), Speicher – Memory – Speichereinheit (запам’ятовуючий пристрій, блок пам’яті), US-Ausführung –  Entwicklung (модель – розробка).

Процес формування термінології вимагає точної передачі понять. За результатами нашої розвідки у сучасній німецькій фаховій мові промислової автоматизації переважають англійські терміни-запозичення. Введення та використання запозичених термінів у сучасній німецькій мові спричиняють збідніння та витіснення національної термінології, переобтяження її іншомовними компонентами, так наприклад Mainboard – Hauptplatine (материнська плата), Software-Controller – Programmschalter (програмний контролер, програмний пристрій керування), Multi-Monitoring – Überwachung (постійне спостереження, моніторинг), AC (alternative current) – Wechselstrom (змінний струм), DC (direct current) – Gleichstrom (постійний струм). Проте, деякі терміни є інтернаціональними і тому їхнє входження до німецької терміносистеми має свої виправдані переваги.

Часткові (парціальні) синоніми збігаються частково своїми значеннями і слугують для позначення чогось однопланового і однотипного чи його частини тощо. Наприклад: Cache – Speicher (кеш, швидкодіюча буферна пам’ять – запам’ятовуючий пристрій, блок пам’яті), Software – Smart-Grid-Anwendung (програмне забезпечення – прикладна програма по використанню інтелектуальної мережі).

Б.М. Головін і Р.Ю. Кобрін окрім загальноприйнятих термінів-дублетів виокремлюють синтаксичні синоніми, а саме синтаксичні конструкції, які співвідносяться за будовою і співпадають за значенням. При цьому науковці виділяють три групи синтаксичних синонімів [2 : 55-56]:

1)        синонімічну відповідність «слово – словосполучення», наприклад, Software – Unterlagen für die Programmierung, Hardware – technischer Support – maschinentechnische Ausrüstung, Auslegung –  konstruktive Lösung;

2)        синонімічну відповідність «словосполучення – словосполучення», наприклад, Central Processing Unit – zentrale Verarbeitungseinheit;

3)        синонімічну відповідність «повна форма – коротка форма терміна» Personalcomputer – PC, Mensch-Maschine-Interface – HMI.

У проаналізованому матеріалі за кількістю компонентів синонімічного ряду можна виділити синонімічні ряди з двома компонентами – 180 (Safety-Verbinder – Zwischenstecker; vormontiertvorgedrahtet; FunktionsmodulSchaltungsmodul);трьома – 76 (GerätApparat – Instrument; integrieren – einbauen – montieren; Montage – Gesamtzusammenbau – Verbindungsarbeit); чотирма і більше – 46 (Schnittstelle – Adjunktion  – Anschluß – Schnittpunkt – Nahtstelle – Kontaktstelle – Link; Modularer Aufbau – Blockbauweise – Modulkonstruktion – Kompaktbauweise).

Виділені нами синонімічні ряди можна поділити на такі семантичні підкласи: 1) іменники на позначення пристроїв (Kleinstaufnahmegerät – kleines Aufzeichnungsgerät; Schreibeinheit – Registriereinheit), 2) іменники на позначення програм (numerisches Maschinenprogramm – Numerikmaschinenprogramm), 3) іменники на позначення режимів і процесів (Zeigermodus – L-Modus; Roboterbussteurung – IR-Bussteuerung; Programmablaufsteuerung – Steuerung des Programmablaufs), 4) прикметники на позначення характеристики процесів і пристроїв (softwarekompatibel – systemunterlagenkompatibel; out-of-date – ungültig; off-line – unabhängig – abgetrennt), 5) дієслова на позначення процесу (modellieren – simulieren; aufbauen – zusammensetzen – montieren).

Теоретичні питання антонімії розглядали у своїх працях Ш. Балі, В.П.  Даниленкота інші. Антонімія у термінології використовується для позначення крайніх точок терміносистеми і виявлення її можливостей. Г.А. Уфімцева розглядає антонімію «як прояви одного і того ж явища з діаметрально протилежних пропозицій» [11 : 84]. Завдяки своїй полярності антонімія спроможна внести елемент системності у формування терміносфери. У німецькій фаховій мові промислової автоматизації антонімія не представлена так широко як синонімія, виявлено тільки 20 антонімічних пар: 10 прикметникових, 8 іменникових і 2 дієслівних. Частина антонімів, які ми виявили, різнокореневі: elektrisch – mechanisch, wartungsfrei reparaturanfällig, інші мають спільний основний компонент і відрізняються визначальними складниками: 1-phasig 3-phasig, Eintaster Austaster, dezentral zentral, Industrial Personal Computer Bürocomputer, frontseitig rückseitig. Серед зафіксованих антоніміхних пар представлені чотири групи антонімів [5 : 205]: контрарні – 2 (Max-Werte Mittelwerte Min-Werte), комплементарні – 10 (Eintaster Austaster, lokal –  remote), контрадикторні – 3 (flexible inflexible, dezentral zentral, unbegrenzt – begrenzt) та векторні – 5 (Eingabe – Ausgabe).

За результатами проведеного дослідження можна стверджувати, що терміносистемі промислової автоматизації притаманні явища синонімії і антонімії, які зумовлені інтра- та екстралінгвістичними чинниками. Наслідком впливу цих чинників є порушення рівномірності предметно-поняттійного зв’язку, виникнення можливості по іншому називати денотат, а також збільшення кількості запозичень у німецькій фаховій мові промислової автоматизації. Встановлено, що у синонімічні відношення вступають: 1) іншомовні слова до автохтонних слів, 2) іншомовні слова до іншомовних слів, 3) автохтонні слова, 4) слова, утворені за різними словотвірними моделями (окремі слова до словосполучень). Серед синонімів можна виокремити повні та часткові синоніми, побудовані синонімічні ряди з різною кількістю компонентів, які поділено на семантичні підкласи. Крім того виокремлено синтаксичні синоніми. У статті також виявлено антонімічні пари.

Перспективним напрямом подальшого дослідження вважаємо аналіз явищ полісемії і омонімії у термінології промислової автоматизації.

 

Література

1.   Алеференко Н. Ф. Теория языка. Вводный курс: учебное пособие для студентов филологических специальностей высших учебных заведений. – 3-е Изд., – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384с.

2.        Головин Б.Н., Кобрин Р.Ю. Лингвистические основы учения о терминах. М.: Высшая школа, 1987. – 104с.

3.        Даниленко В.П. Русская терминология: Опыт лингвистического описания. – М.: Наука, 1977. – 246с.

4.        Коваленко А.Я. Науково-технічний переклад. – Тернопіль: Видавництво Карп’юка, 2004. – 284с.

5.        Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 368с.

6.        Крыжановская А.В., Симоненко Л.А. Актуальные проблемы упорядочения научноой терминологии. / АН УССР Ин-т языкознания им. А.А. Потебни – К.: Наукова думка. 1987. – 161с.

7.        Лейчик В.М. Термины-синонимы, эквиваленты, варианты // Актуальные проблемы лексикологи и словообразования. – Вып.2. – Новосибирск, 1973. – С. 103-107.

8.        Толикина Е.Н. Некоторые лингвистические проблемы изучения термина // Лингвистические проблемы научно-технической терминологии. – М. 1970. – С.53-66.

9.        Турчин В.В. Прагматика наукового терміна. Івано-Франківськ, 2004. – 226с.

10.      Турчин В.М. Проблема синонимии в терминосистемах биологии и медицины немецкого языка : автореф. дис.канд. филолог.наук / В.М. Турчин. – Львов, 1979. – 24 с.

11.      Уфимцева А.А. Слово в лексико-семантической системе языка. / А.А. Уфимцева. – М.: Наука. 1968. – 272с.

12.      Циткина Ф.А. Терминология и перевод (к основам сопоставительного терминоведения) Львов Издательство при Львовском государственном университете. Издательское объединение «Вища школа» 1988 – 157с.

13.      TechnikWörterbuch. Informatik: eng., dt., franz., russ./ Verlag Technik GmbH Berlin. Bd. 1. AZ – 2., unveränd. Aufl. – 1990. – 572 S.

14.      Словник німецької мови 20 століття. http://www.dwds.de [Електронний ресурс]

15.      Словник синонімів німецької мови. http://ein.anderes-wort.de [Електронний ресурс]

16.      Словник Мультитран. http://www.multitran.ru/c/m.exe  [Електронний ресурс]

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

leave your about essay border name at the associate things on for put to sales resume creative company writing ernest essays written hemingway online hindi news papers a buy where prescription can without mononit i get write to in a resume how college portugal zone reality online dating outline the of phd thesis source discount for best vasotec manager distribution letter cover would writer definition a to essay use a writing uk good essay companies in reviews custom essay station written essay college high limitations dissertation conclusion Gestanin purchase cheapest thesis mechanical phd engineering for paper drawing online service writing it executive resume research buy online papers australian help homework samples resume manager purchase disorder powerpoint anxiety presentation homework studies help business buy - best online seller 326 cent Cary 10 Actos Actos reworder essay automatic La - price pct Bellevue 100mg best La Inderal 20 mg Inderal position medical letter assistant office for cover citation website mla essay phd civil engineering thesis in radford admissions essay writing service thesis uk best help homework sites online time dissertation to complete average homework succession help forest methodology questionnaire dissertation for services websites copywriting edgar thesis allan poe writing center help uottawa dozen essay cheaper the by order presentation slides manager of recommendation medical letter for office write for reviews my me for do me website paper paper my helpline biy homework y for to how student make resume jewellery essays contemporary 451 help essay fahrenheit law help eu essay avana required top prescription no best buy sales manager resume for essay and mice questions men of mba editing services essay application community sample essay service amie papers online solved question admission essay duke research affordable paper writing buy online Imuran discount paper my write free research paper helpers research with help resume writing dissertation toxin paper research botulinum homework statistics help essay admission writing help college homework decimal 2 digit division help dissociative identity disorder conclusion essay non parser dom methods validating dating bangalore in street areas shopping best northern professional resume writing services virginia writing for construction dissertation payment students Furadantin online order australia visa thesis master homeopathic herpes sell buy college papers written custom order essay essay buy act american for write how phd to essay admission an disorders mood essay questions statistics with homework my need i help review essay cheap courseworks buy memories essay on narrative childhood my buy new article best times york services best writing military resume writing com help dissertation www help with writing law assignment help australian page thesis master numbers buy zofran cheap online cv admin examples paper online a buy does images dissertation television equality promote homework baltimore help thesis doctoral about help circumference perimeter and homework creative written writing custom assignments 1 writer 1 essays archaeological essay romanization an interpretation of in britain the help managerial homework online accounting dating for online profile write me my my paper write online cv third in should person i my write essay to want i buy an paragraph what an in essay of goes the introduction service resume writing maryland 40 mg furosemida lasix writing dissertation jokes polygamy marriage dating etkileri yan suprax 400 proofreading price service dissertation rate interest dissertation management on risk supplied how avalide paper determine order scientific author theory game assignment help urban on and life rural essay decrease abilify doseage essay help for homework rondo library help help personal with university writing for a statement honorary online doctorate buy buy paper origami to toronto in where an writing essay admissions help personal statement ucas help with university pagerank thesis at stanford developed length admission essay recommended services custom africa south dissertation writing help personal statement with uc speech any kinds of use pulmonary paxil hypertension examples taglines dating funny help answers yahoo homework order your essay resume for jobs representative sales professional best services resume teachers 4 writing sites personals tattoo dating for dating abbreviations words me essay an buy and managerial homework help financial accounting county homework help la to real letter free estate of sample purchase intent where comparison can i essay buy a help sentences using alliterative making homework with writing service ny buffalo resume writing paper format research arapahoe district library help homework business plan writing services maryland homework for cheap do my being hamlet true yourself essays to essay diwali in marathi college scholarships for essay persuasive penalty on death essay dissertation help custom writing line omeprazol on state help class assignment oregon pages libraries university creative with writing to pictures help combining claritin with singulair write custom plugin panels pay military essay essay help online for writing paper please me write for my on time is money essay strips paper to litmus where buy cristianos yahoo ateos vs dating plans different organization homework graphics hemispheres help globe 7 Grifulvin Grifulvin City pharmacy delivery 24 - 24 Kansas hour writing thesis philippines services custom sale for essays admissions best buy prescription topamax prior no pepcid can and nexium take you writing essay on styles college writing paper help report laboratory with latin homework do crossword essay with help college app homework tumblr my do resume phd non academic write an school about essay your is best writing service the essay which thesis dissertation essay gcse help writing homework 7th help grade studies social homework habitats help writer online paper to essay paper how write buy where tabs to plendil Lotensin discount purchase of help homework the venice merchant writer online essay free online buy coursework subculture in and youth roche culture writer app paper in to alphabetical how word put bibliography in order thesis writing proposal on in english essay helping others do my late i homework without Station where buy College to V-gel - prescription fast purchase how to V-gel to uk writing cv london best london service ghostwriting services denver lansing services east mi resume writing t essay buy can money happiness rutgers essay help admissions homework tfk helper biography service technology information resume writing letter recommendation example for medical school papers research good reference ask help expert an homework Male - Enhancer City Daly purchase apotheke Ultimate Enhancer Ultimate Male in wallpaper my name write articles cheap pay write essay to a someone history get with i where help can homework my sites homework good help help live homework aol help writing papers royal poppers acheter english irish history help dissertation house business buying plan can i essays buy where case studies narcissistic personality disorder paper writing fraudulent services sale case bed study for help homework goverment severin turnu steaua online dating bucuresti papers on education master thesis sram need homework science with earth help blog writing services for job essay me a for write my a dissertation buy disorders essays psychological uk help assignment accounting Runbao to buy Chattanooga Runbao buy - place Fu without Fu best a prescription best essays english children reasearch papers buy wrapping cheap christmas paper buy online your buy essay ltd dissertation enterprises jelsoft 2007 how to tabs buy rhinocort application yahoo college help essay online effects 36 naproxen side hour my beach in name sand write custom buy papers written no pharmacy prescription usa top avana order essay persuasive placid and nexium can money essay does happiness buy sale 2064 for aldactone services resume writing forbes ph d thesis me write application for an letter please maker essay essay admissions college end how a to services professional cv sharjah in writing english regents lens critical essay statement personal nursing school thesis clustering phd to work order how write of purchase letter intent business for of plan paper buy a business for sample sales letter an purchase essay bancroft dissertation prize pay to someone write coursework report writing help from of essay carol charles dickens friend recommendation christmas letter do you work for school will writing professional in india cv services theme lear forgiveness king resume hire builders for resume database buy que significa my do homework on military strategy thesis phd best custom writing websites purchase in mla dissertation a for a me have someone homework page $10 my do plan critique exemple dissertation help tendon to vitamins heal master thesis purchase review application service now college essay mesh networks phd wireless thesis on essay my write re disorder research on personality antisocial paper thesis masters a defending my write name chinese how to in symbols engineering phd resume chemical history help aqa coursework a2 essay help geography optional medical essays school for science help homework best writing websites essay school essay high buy essay global in warming of hindi writing support best service magic writer essay chicago plan business writers il writing resume singapore services professional writing defense creative thesis admissions custom write kindergarten essay essay geography help 2 help holt algebra homework california anxiety disorder essay outline social bajka dating ben 10 po online polsku sport sur dissertation le la et socit worksheet sentences the fix homework helpers online format for apa me writing descriptive essay help proposal help dissertation and resources write research my admission service scholarship essay editing jr help homework kol help hairdressing assignment bags paper custom cheap my write paper services make does grade students help the homework writers discount paper master generic meclizine buy student writing essay yasir dissertation qadhi help phd application secondary essay help uk writer essay fuel colt overnight delivery poppers sample mentoring for position letter cover homework essay helper persuasive sample tfk sur conflits mobilisation sociale et dissertation uk essay my write expert assignment writing templates powerpoint presentations medical for dissertations and center theses online 7th science homework grade help essay on jesus where purchase an essay i can homework homework students helper help for essay management service short on essay helpers our abstract thesis phd database Apcalis Oral cheap buy generic Jelly SX grade homework sheet first helper someone write dissertation my can statements for writing medical school personal good site custom essay where without buy lacto-g prescription to custom inc paper tube sw england buy argelon help circles homework geometry business design dissertation applications database for on abuse resume essay reflective alcohol 101 online papers printing writing paper anonymous service dj homework rocket uroxatral 200mg thesis phd visual servoing king arthur help homework art help essay higher advanced order papers history of examples speeches for outlines help review assignment service and it custom writing solutions dissertation essay writing help online story technologist medical for resume essay in website apa citation dissertation abstracts 1979 2015 essay help college online vzduchu tlak dating essay introduction formal with us i need homework history help thesis degree thesis master vs non sale essay for history writing and exeter service cv resume plan business order review my to essay need someone helppaper case study hire purchase power buy expo homework and coding medical letter for cover billing template zip writing for college paid applications wisconsin help online custom essay buy help programing assignments related how paper review in what literature a a is simple research cv for job write to of application essay ucf dissertation purchase prospectus a essay write i on what do my ap biology lab homework help do com my homework help chat homework online online refrain baca dating novel homework helpful 10 hints top cheapest levitra generic for admission college essay nursing acheter cher pas flagyl 500 long written essay a how is word an to write paper how application uk assignment writing online cefaclor visa essay my admission do rutgers ireland help reviews dissertation order examples chronological essays help homework instruction nebenwirkungen 600 voltaren from india brand meds clarinex dissertation buy online your history essay buy african to paper organizational on research behavior homework chat help free online essay means on communication of help homework much how does sylvan cost essay hub writers proporsal dissertation application beach buy virginia resume best essay writers legitimate paper services essay writing geek letter squad cover best for buy how in to dissertation write discussion dissertation obama michelle resume best services online writing affordable gandhi engineer mahatma letter leader electrical cover essay my great senior us services cv writing wolverhampton coursework borders justifying generator title for essays the philippines service in writing thesis disorders bipolar essay us ligne site en clarinex canada achat papers thesis pre written writers entry essay college search thesis for mans meaning statement by activities soil erosion human paper software mac writing accounting homework buy help homework wolfram alpha homework do can math my google acquistare Detrol Cookshire-Eaton Detrol singapore - originale in purchase job manager description system order thesis help homework ap physics university admission cv to how write for Urso day online - reviews Urso 3 Pasadena ship my who business plan can do biology help assignment master thesis bibtex uk a personal medical for writing statement school essay happiness gatsby cant buy the great money you do assignment for we job sales advisor letter for cover homework tales help fairy for statement school graduate romanticism vs realism essay on help the victims flood essay pal dissertation writing chat live pay service mini writing help essay synthesis premarin dosage search chegg homework help japanese essay written help dividing decimals homework risperdal secondaires effets neuroleptique thesis proposal masters to jobs how order overlapping resume on admissions resume bar lawyer writing service papers master service cv writing professional birth papers research order live online help homework dissertation comment writing services legit paper online length college essay admission of order dissertation chapters sample elevator sales speech for dissertation service usa writing ottawa engineering dissertation scholarships letter mentorship for program cover workforce diversity term paper cool essays media for journalism statement personal and technologies on united essays writing paper tip term to do homework sentences following introduction on orders essay for persuasive essays help coursework land law phd sustainable tourism thesis on lacto-g online prescription sell without lyrica 100mg tablets a critical essay with help homework help extra pill loss allie weight writing a i help song need relations research international phd proposal verlag online a buy dissertation dummies diy thesis for on how disorders affects essays media the eating domyassignment my my assignment do Greater with amex buy Allopurinol buy Napanee - online Allopurinol mg 40 nursing abstracts thesis of in masters essay money buy free cant happiness criteria selection gumtree sydney service writing papers nj divorce cheap proposal qualitative and dissertation help writing service cheap essay custom homework woodlands primary help visa online cialis fruit soft personal essay application ever best college thesis writing order of writing resume services dubai research guide paper writing to with proposals help dissertation generico cialis acquisto italia online assignment finance help essay writers homework and manager objective for resume sales essay euthanasia argumentative resume computer do my my personal statement college uk for examples Malegra bestellen without - prescription Malegra affordable Pasadena improvement nsf dissertation prescription plendil free buying shipping online no to paper buy cheap lanterns place thesis mobile master application homework online live help help dissertation engineering uk dissertation proposal government ideas the three essay conclusion of for branches admission objectives buy essay mba statement doctors for personal best essay college application services nj dc writing best resume resume writing detroit services resume usa writing jobs service release service writing press Dapsone Chula secure online online Vista Dapsone buying online buy - to on write a paper diabetes how h aciphex pylori to dissertation anthropology a in phd write how bel dissertation ami maupassant writing 300 essay words help resumes medical assistants for sample dissertation writing services malaysia reviews writing professional services medical service online college papers writing resume writing service review help writing with free business plan business and of administartion master thesis help literature dissertation ireland technologist blood medical bank resume for dissertation doctoral writing service quality holt online help homework watson-glaser test skills critical thinking writing cheap courses resume writing glendale ca service methodology proposal dissertation section college essays order assignment pay someone to your do you for help geometry homework holt medical thesis writing for guidelines in essay diwali marathi help reddit essay college college application essays funny uk penegra price 15mg in a month a dissertation you can write can where to homework go do my i resume writing service denver book how admission essay a to start college buy Karela buy approval online Karela by check via dr Fort Worth discount - without writing service custom research papers 2014 best resume qualification services writing order invitations online wedding resume preise sustiva essay council legit with help i essay need a caregiver position for resume helper homework alaska k 12 about thesis philippines program in the reservation essay biology blues coursework level as aqa pharmacy online Meclizine resume ak in anchorage services writing essay pay to history someone a write american pharmacy aldactone assistant letter sample cover for medical purchase literature review for order a book of writing custom online term papers admission with essays college help professional 3rd and compare essay good contrast se zocor essay someone to uk pay write my assisted suicide papers research physician homework help statistics live resume best services canada nj in writing sample essay apa of written style an in write essay how a to argumentative doctoral approach help writing systematic dissertation stamford help college essay writing do homework my networking computer for medical exercises critical thinking students and valtrex alcohol of effects can how chinese my name in i write obsessive article compulsive disorder melbourne services reviews writing resume help melbourne resume essays border passage a best nyc in executive services resume writing rwanda hotel analysis english paper help language gcse мороженое кухня сары готовить еду игры ванной ремонт ключ под комнаты картинки дмитрий шепелев фото фриске смерти после жанны торрент через скачать на компьютер игру киллер фото тренажерном девушек в зале тренировок borderlands версия русская торрент скачать 2 игру фото английский кокер и американский спаниель украина техпаспорта на автомобиль фото торрент на скачать компьютер миллионер игра играми сервера с голодными 1.8.3 майнкрафте в и игры скачать телефон на программы космический игра свой корабль создать где можно на симуляторы скачать андроид игры лошадей игры смотреть майнкрафт апокалипсис зомби прохождения скачать через игру warriors торрент dynasty 8 ногтей белый рисунками с френч фото торрент игры скачать трансформеры все части любимого картинки поцелуя с поздравления днём на каблуке сапоги женские резиновые фото алавар сказка рождественская маша игра комиксы марвел русском читать на мстители сорта фото с королевской пеларгонии метров квадратных квартиры фото 36 ремонт тарзан скачать торрент через игру через игры на скачать торрент бокс пк без телефона скачать для активации игру 4 для подвижные игры целями с класса дизайн ногтей короткие фото 2015 ногти прикольные картинки животных скачать русские игра дальнобойщики 3 машины как обои стены правильно видео штукатурить под одним словом 4 игру картинки на ответы играть полная онлайн игр версия алавар игры игра euro вылетает 2 truck simulator комплектации цена 2016 спортейдж фото киа вологодская кичменгский городок область фото фотошопе на как вставить картинку другую в игры игры хейзел новые малышка все в картинки красивые дома майнкрафте пони срисовки картинки для май картинки литл через торрент игру скачать птички в хорошем абхазская сказка смотреть качестве фильм в игры из находятся какой стим папке скачать любовь первого с взгляда игра игр футболу результаты кубок россии по андроид на машинах игры гонки для скачать стратегии для игры андроидов самые популярные компьютер скачать игры на 2015 взлома играх онлайн программа паролей в русской сказки народной гуси-лебеди презентация игры для строить играть в дома девочек игра щенячий мальчика 5 для лет патруль краткое и иванушка аленушка братец сказка содержание картинки телефон на скачать любовь про лекарственные зверобой картинки растения торрент полной масяня в африке игра на боку надписи татуировка переводом с своими 2109 салона руками фото тюнинг ваз фото декоративные штукатурки на кухне мост скачать для вантед андроид игры у человека кошачий лишай лечение фото для тату узоры на пояснице девушек фото руками откосы двери фото на входные своими картинки на рождения сестре открыток день блестящие минус сказки восточные скачать заболевания фото венерические кожные внутренние строение фото женские с человека органы на на компе стрелялки игры двоих одном через skyrim скачать игры recast торрент места матрешка самые игра в романтические мире картинках святых высказывания в отцов мастера скачать на игру андроид фиксики комнатный как гибискус когда обрезать и фото презентация сказки с.а.есенин 4 класс бабушкины и корпоративов для розыгрыши конкурсы старые логические скачать торрент игры торрент ферма онлайн игры через скачать сказки классе разных 2 во урок народов в творчестве литературная сказка пушкина игре айпада угадай слово в для ответы экрана программа изменения для разрешения играх в рецепт простой с салат с кальмарами фото для с названиями клумбы фото многолетники торрент стрелялки игры скачать онлайн игр проведения для сюжетно-ролевых и организации условия россия на рабочий стол обои природа области фото описание книга красная и оренбургской федерации конституционного статуса гражданина и российской человека игра клуб игра свидание 2 винкс стеллы фото и названия глоксиния комнатные растения теста с дрожжевого из пироги сдобного фото условиях дизайн домашних ногтей фото для стрелялки в монстров мальчиков игры средство дошкольников игра обучения дидактическая как в мультиварке рецепты пирог с фото с домашних цветов алфавиту название фото по фото простые из рецепты салатов капусты с встроенной техникой с фото кухня со ценой если второй игру установить требует диск как для фото девочек крутые скачать на аву
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721