СИНОНІМІЯ І АНТОНІМІЯ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ ФАХОВОЇ МОВИ ПРОМИСЛОВОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.112.2’373.46’421’422                                                    

Н.О. Школьна

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

 

У статті проаналізовано явище синонімії в німецькій терміносистемі промислової автоматизації на матеріалі словників і текстів за семантичною і структурно-семантичною ознаками. Виокремлені антонімічні пари представлено в кількісному та якісному аспектах.

Ключові слова: синонімія, повні та часткові синоніми, синонімічний ряд, антонімія, антонімічна пара.

В статье проведен анализ синонимии в немецкой терминосистеме промышленной автоматизации на материале словарей и текстов за семантическим и структурно-семантическим признаками. Выделенные антонимические пары представлены в количественному и качественному аспектах. 

Ключевые слова: синонимия, полные и частичные синонимы, синонимический ряд, антонимия, антонимическая пара.

The article deals with the analysis of synonymy in German term system of industrial automation basedonthe terms from dictionaries and texts according to semantic, structuralandsemanticfeatures. Theselected antonymicpairsare given due to the quantityandquality aspects.

Keywords: synonymy, absoluteandpartialsynonyms, synonymicrow, antonymy, antonymicpair.

 

Постановка наукової проблеми та її значення. Будь-яка загальнонародна мова постійно розвивається. Разом з нею розвиваються і фахові мови. Вплив загальнонародної мови на термінологію проявляється власне в тому, що  термінології, як і мові в цілому, притаманна синонімія лексичних одиниць [12 : 49]. Парадигматичним відношенням в термінології як і загальнонародній мові притаманні такі суттєві ознаки системної організації як термінологічна синонімія і антонімія. Актуальним питанням сьогодення є дослідження різних фахових мов, оскільки більшість з них в даний момент продовжують активно розвиватися. Німецька фахова лексика промислової автоматизації не є винятком.

Мета статті – встановити синонімічні й антонімічні зв’язки у німецькій фаховій мові промислової автоматизації. З мети випливають завдання: вибудувати синонімічні ряди, виявити їх особливості, розкласифікувати їх, а також виявити і охарактеризувати антонімічні пари. Об’єктом студії є терміни-синоніми і антоніми в німецькій терміносистемі промислової автоматизації. Матеріалом дослідження послугували фахові тексти з портфоліо фірми Siemens (265 сторінок тексту), а також технічний [13] та електронні словники [14; 15; 16].

Дослідженням синонімії в сучасній лінгвістиці займались В.П. Даниленко, Р.Г. Піотровський, М.Д. Степанова,  В.М. Лейчик та інші. Однак, синонімія в термінології – явище особливе і думки науковців щодо її існування розділились. Одні вважають її небажаним явищем, інші – неминучим на всіх етапах розвитку термінології, адже термінологія є складовою загальнонародної мови і тому закономірно розвивається за законами, притаманним мові в цілому. О.С. Ахманова і О.О. Реформатський вважать, що немає суттєвої відмінності між загальномовною та фаховою чи термінологічною синонімією. При цьому синонімія розглядається як характерна риса літературної мови, закономірне явище її розвитку і поширення її на термінологію, як підсистему літературної мови вважається логічним. Згідно з О.С. Ахматовою і В.П. Даниленко термінологічні синоніми дуже корисні в термінології, бо кожен з них має наукову цінність з огляду на те, що по-різному розкриває зміст поняття [9 : 67].

А.Я. Коваленко зазначає, що багато термінів і термінологічних систем мають такі недоліки, як багатозначність і синонімію [4 : 258-259]. Цю думку підтримують А.С. Д’яков, А.П. Коваль, Є.Н. Толикіна і рекомендують якнайшвидше вилучити всі синоніми з терміносистем та уніфікувати їх [9 : 66]. 

Н.Ф. Алеференко виділяє в сучасній лексикології три основних підходи до вивчення синонімії – денотативний (О.О. Реформатський, Н. Комлев І.П., сигніфікативний (Р.О. Будагов, Л.А. Новіков) і структурний (Л.А. Булаховський, Ю.Д. Апресян) [1 : 217]. У першому підході синонімічність слів визначається за їх денотативною спільністю. У цьому випадку синонімами є усі слова, які у різних контекстах називають одну і ту реалію. Відповідно, лексична синонімія – це позначення одного і того ж денотата різними словами, які виражають суміжні (перехресні) поняття [1 : 218].

Термінологічна синонімія на відміну від загальнонародної має свої особливості. У загальнонародній мові синоніми співвідносяться переважно з предметним, денотативним значенням, а в термінології – з поняттям, сигніфікатом. Сигніфікативні групи чи ряди синонімів відображають сучасний стан терміносистем [6 : 129]. Синоніми, які входять до складу цих рядів вживаються для визначення одного і того ж поняття. Терміни-синоніми не мають додаткових значень і не виконують стилістичних функцій [8:61]. Особливістю синонімії у фаховій мові вважається відсутність емоційно-експресивних та оцінних опозицій (пор. [10 : 6]).

У сучасній німецькій фаховій мові промислової автоматизації функціонує значна кількість синонімів, поява яких зумовлена наступними інтра- та екстралінгвістичними чинниками:

1)        стрімким розвитком науки, що супроводжується виникненням нових понять та необхідністю надати кожному найточнішу номінацію;

2)        неуніфікованістю термінології;

3)        паралельним використанням автохтонного і запозиченого термінів;

4)        необхідністю мовної економії, що сприяє виникненню синонімів;

5)        номінацією того самого поняття різними дослідними структурами;

6)        наявністю застарілих назв, які існують паралельно з новими.

Кожна фахова мова має певні особливості синонімічних відношень, які обумовлені своєрідністю її формування та структурою. При цьому на початковому етапі нормування терміносистем спостерігається найбільша кількість синонімів [3 : 73]. Попри те, що до термінології і ставиться вимога уникати синонімію, у фаховій мові промислової автоматизації ми виділили 302 синонімічні ряди різних типів. Оскільки синоніми номінують поняття в залежності від інтра- та екстралінгвістичних чинників, ми класифікували терміни-синоніми промислової автоматизації за двома ознаками: семантичною і структурно-семантичною.

За семантичною ознакою терміни-синоніми поділяються на повні (дублети), часткові та відносні, а за структурно-семантичною – різнокореневі та варіативні. Повні синоніми цілком тотожні за своїм семантичним складом [7 : 104], тобто у них немає диференційних ознак, наприклад: Touch-Panel – Touchpad – Sensorfeld – Fingerspitzentablett – Tastfeld – Tastenfläche (сенсорна панель);  Berührungstastatur – Folientastatur (сенсорна клавіатура); Schnittstelle – Anschluß – Schnittpunkt – Kontaktstelle (інтерфейс, місце стикування, місце погодження сигналів); Verdrahtung – Verkabelung (монтаж кабельної проводки), Kompaktabzweig – Kompaktstarter (компактний пускач); Hilfsschalter – Nebenschalter – Steuerschalter (допоміжний вимикач); Halterung – Haltevorrichtung – Befestigungsmechanismus (система кріплення). Дублетна синонімія найбільш поширена при назвах пристроїв, запчастин, блоків. Оскільки їх кількість досить велика, то одна назва може використовуватися як родова для інших видових. Наприклад: der Sensor (сенсор, давач), akustischer Sensor (акустичний сенсор, давач), externer Sensor (сенсор, давач зовнішньої інформації), taktiler Sensor (тактильний давач), visueller Sensor (зоровий сенсор, відеосенсор), CCD Sensor (ПЗС-давач), faseroptisches Sensor (волоконно-оптичний давач), FT-CCD Sensor (давач зображення на ПЗС з кадровим переносом зарядів), Hall Sensor (давач Холла), intelligenter Sensor («розумний» давач), IR-Sensor (інфрачервоний давач), lichtempfindlicher Sensor (фотодавач), optoelektronischer Sensor (оптоелектронний давач), Permalloy-Sensor (пермаллоєвий давач), Resistive-Gate-Sensor (фоторезисторний давач), Wiegand-Sensor (давач Віганда).

Як показує аналіз матеріалу, вибір синонімічного терміна визначається позамовними чинниками.У німецькій фаховій мові паралельно функціонують запозичені англійські та автохтонні німецькі терміни, наприклад: Security – Schutz – Sicherheit (безпека), Dimension – Größe (розміри), Hardware – Gerätetechnik – Geräteunterstützung (апаратне забезпечення, технічне забезпечення), embedded – inboard – installiert – eingebaut – festverdrahtet (вбудований, прошитий), Speicher – Memory – Speichereinheit (запам’ятовуючий пристрій, блок пам’яті), US-Ausführung –  Entwicklung (модель – розробка).

Процес формування термінології вимагає точної передачі понять. За результатами нашої розвідки у сучасній німецькій фаховій мові промислової автоматизації переважають англійські терміни-запозичення. Введення та використання запозичених термінів у сучасній німецькій мові спричиняють збідніння та витіснення національної термінології, переобтяження її іншомовними компонентами, так наприклад Mainboard – Hauptplatine (материнська плата), Software-Controller – Programmschalter (програмний контролер, програмний пристрій керування), Multi-Monitoring – Überwachung (постійне спостереження, моніторинг), AC (alternative current) – Wechselstrom (змінний струм), DC (direct current) – Gleichstrom (постійний струм). Проте, деякі терміни є інтернаціональними і тому їхнє входження до німецької терміносистеми має свої виправдані переваги.

Часткові (парціальні) синоніми збігаються частково своїми значеннями і слугують для позначення чогось однопланового і однотипного чи його частини тощо. Наприклад: Cache – Speicher (кеш, швидкодіюча буферна пам’ять – запам’ятовуючий пристрій, блок пам’яті), Software – Smart-Grid-Anwendung (програмне забезпечення – прикладна програма по використанню інтелектуальної мережі).

Б.М. Головін і Р.Ю. Кобрін окрім загальноприйнятих термінів-дублетів виокремлюють синтаксичні синоніми, а саме синтаксичні конструкції, які співвідносяться за будовою і співпадають за значенням. При цьому науковці виділяють три групи синтаксичних синонімів [2 : 55-56]:

1)        синонімічну відповідність «слово – словосполучення», наприклад, Software – Unterlagen für die Programmierung, Hardware – technischer Support – maschinentechnische Ausrüstung, Auslegung –  konstruktive Lösung;

2)        синонімічну відповідність «словосполучення – словосполучення», наприклад, Central Processing Unit – zentrale Verarbeitungseinheit;

3)        синонімічну відповідність «повна форма – коротка форма терміна» Personalcomputer – PC, Mensch-Maschine-Interface – HMI.

У проаналізованому матеріалі за кількістю компонентів синонімічного ряду можна виділити синонімічні ряди з двома компонентами – 180 (Safety-Verbinder – Zwischenstecker; vormontiertvorgedrahtet; FunktionsmodulSchaltungsmodul);трьома – 76 (GerätApparat – Instrument; integrieren – einbauen – montieren; Montage – Gesamtzusammenbau – Verbindungsarbeit); чотирма і більше – 46 (Schnittstelle – Adjunktion  – Anschluß – Schnittpunkt – Nahtstelle – Kontaktstelle – Link; Modularer Aufbau – Blockbauweise – Modulkonstruktion – Kompaktbauweise).

Виділені нами синонімічні ряди можна поділити на такі семантичні підкласи: 1) іменники на позначення пристроїв (Kleinstaufnahmegerät – kleines Aufzeichnungsgerät; Schreibeinheit – Registriereinheit), 2) іменники на позначення програм (numerisches Maschinenprogramm – Numerikmaschinenprogramm), 3) іменники на позначення режимів і процесів (Zeigermodus – L-Modus; Roboterbussteurung – IR-Bussteuerung; Programmablaufsteuerung – Steuerung des Programmablaufs), 4) прикметники на позначення характеристики процесів і пристроїв (softwarekompatibel – systemunterlagenkompatibel; out-of-date – ungültig; off-line – unabhängig – abgetrennt), 5) дієслова на позначення процесу (modellieren – simulieren; aufbauen – zusammensetzen – montieren).

Теоретичні питання антонімії розглядали у своїх працях Ш. Балі, В.П.  Даниленкота інші. Антонімія у термінології використовується для позначення крайніх точок терміносистеми і виявлення її можливостей. Г.А. Уфімцева розглядає антонімію «як прояви одного і того ж явища з діаметрально протилежних пропозицій» [11 : 84]. Завдяки своїй полярності антонімія спроможна внести елемент системності у формування терміносфери. У німецькій фаховій мові промислової автоматизації антонімія не представлена так широко як синонімія, виявлено тільки 20 антонімічних пар: 10 прикметникових, 8 іменникових і 2 дієслівних. Частина антонімів, які ми виявили, різнокореневі: elektrisch – mechanisch, wartungsfrei reparaturanfällig, інші мають спільний основний компонент і відрізняються визначальними складниками: 1-phasig 3-phasig, Eintaster Austaster, dezentral zentral, Industrial Personal Computer Bürocomputer, frontseitig rückseitig. Серед зафіксованих антоніміхних пар представлені чотири групи антонімів [5 : 205]: контрарні – 2 (Max-Werte Mittelwerte Min-Werte), комплементарні – 10 (Eintaster Austaster, lokal –  remote), контрадикторні – 3 (flexible inflexible, dezentral zentral, unbegrenzt – begrenzt) та векторні – 5 (Eingabe – Ausgabe).

За результатами проведеного дослідження можна стверджувати, що терміносистемі промислової автоматизації притаманні явища синонімії і антонімії, які зумовлені інтра- та екстралінгвістичними чинниками. Наслідком впливу цих чинників є порушення рівномірності предметно-поняттійного зв’язку, виникнення можливості по іншому називати денотат, а також збільшення кількості запозичень у німецькій фаховій мові промислової автоматизації. Встановлено, що у синонімічні відношення вступають: 1) іншомовні слова до автохтонних слів, 2) іншомовні слова до іншомовних слів, 3) автохтонні слова, 4) слова, утворені за різними словотвірними моделями (окремі слова до словосполучень). Серед синонімів можна виокремити повні та часткові синоніми, побудовані синонімічні ряди з різною кількістю компонентів, які поділено на семантичні підкласи. Крім того виокремлено синтаксичні синоніми. У статті також виявлено антонімічні пари.

Перспективним напрямом подальшого дослідження вважаємо аналіз явищ полісемії і омонімії у термінології промислової автоматизації.

 

Література

1.   Алеференко Н. Ф. Теория языка. Вводный курс: учебное пособие для студентов филологических специальностей высших учебных заведений. – 3-е Изд., – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384с.

2.        Головин Б.Н., Кобрин Р.Ю. Лингвистические основы учения о терминах. М.: Высшая школа, 1987. – 104с.

3.        Даниленко В.П. Русская терминология: Опыт лингвистического описания. – М.: Наука, 1977. – 246с.

4.        Коваленко А.Я. Науково-технічний переклад. – Тернопіль: Видавництво Карп’юка, 2004. – 284с.

5.        Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 368с.

6.        Крыжановская А.В., Симоненко Л.А. Актуальные проблемы упорядочения научноой терминологии. / АН УССР Ин-т языкознания им. А.А. Потебни – К.: Наукова думка. 1987. – 161с.

7.        Лейчик В.М. Термины-синонимы, эквиваленты, варианты // Актуальные проблемы лексикологи и словообразования. – Вып.2. – Новосибирск, 1973. – С. 103-107.

8.        Толикина Е.Н. Некоторые лингвистические проблемы изучения термина // Лингвистические проблемы научно-технической терминологии. – М. 1970. – С.53-66.

9.        Турчин В.В. Прагматика наукового терміна. Івано-Франківськ, 2004. – 226с.

10.      Турчин В.М. Проблема синонимии в терминосистемах биологии и медицины немецкого языка : автореф. дис.канд. филолог.наук / В.М. Турчин. – Львов, 1979. – 24 с.

11.      Уфимцева А.А. Слово в лексико-семантической системе языка. / А.А. Уфимцева. – М.: Наука. 1968. – 272с.

12.      Циткина Ф.А. Терминология и перевод (к основам сопоставительного терминоведения) Львов Издательство при Львовском государственном университете. Издательское объединение «Вища школа» 1988 – 157с.

13.      TechnikWörterbuch. Informatik: eng., dt., franz., russ./ Verlag Technik GmbH Berlin. Bd. 1. AZ – 2., unveränd. Aufl. – 1990. – 572 S.

14.      Словник німецької мови 20 століття. http://www.dwds.de [Електронний ресурс]

15.      Словник синонімів німецької мови. http://ein.anderes-wort.de [Електронний ресурс]

16.      Словник Мультитран. http://www.multitran.ru/c/m.exe  [Електронний ресурс]

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

research paper i can buy a online letter cover coding resume sample medical for billing and me paper for my write philosophy online dating planet lettura naruto denver services ghostwriting essay an write how to application ks3 buy to reports thesis marketing mobile master university help australia assignment helper homework dictionary does help your doing how homework you in best dc resume services writing nyc order court different from is how academic writing a paper pay a someone to have write writing business services plan usa college online papers buy term on post disorder traumatic stress essay admission professional college with help writing essay homework programming help computer writers essay forum studies historical neurological case disorders of latino te amo dating essay admission uf buy college where can buy papers i animal speech testing persuasive writing services essay are legit essay written in format mla writing custom websites trophies helper homework pa writing york resume services best resume associate sales buy description job essay are writing good any services alys perez dating tagalog wattpad pay write to uk someone essay homework www.mcdougallittell.com help master thesis on commerce e i online print divorce can papers help school homework el high segundo essay review college services online mba papers disorders eating paper thesis research no cheap colcrys prescription application writing essay college don'ts forum help dissertation drug diamox generic papers ocb cheap your buy thesis write introduction to how my assignment help celta a i need help my song writing girlfriend for divorce paper research on online essays help with writing collection phd psychology thesis on phd networking thesis professional mechanical resume engineer for order logical essay help jobs dissertation writing a with my math website homework do thesis phd john nash forbes university help writing essay york term a paper online buying examples med school for statements personal manager purchase resume intelligence emotional dissertation does in school help homework elementary case analysis study paper luther martin king paper research writing 4th with help dissertation grade kansas city writing resume services use grounded theory thesis phd help homework science jiskha thesis people cheap for who write paragraph order climactic paper compare and term contrast service cv writing london high job school resume do write my dissertation for me contests essay writing mba essay help application my i attention i never can have homework 80hd must when i pay do geography help a dissertation good how to write for methodology forum online dating ekonomiczne krynica write should i my essay news sri papers english online lankan help assignment legit essays on reviews custom write my me college help essay essay for on mandatory doctors rural service graduating langston hughes essays book write my help me admission bracelets paper for sale essay causal paren argument cover medical company letter device for how to with depression help essay service writing service god essays man service translation homework help plagiarism buying essay buy plagiarism essay online is essay of alaska purchase of and the essay using disadvantages advantages internet best sydney service writing resume custom professional papers dissertation review writing help literature create for my resume me writing top uk services essay dissertation pour une aide ecrire yellow writers wallpaper cheap writing essay discount with services tab silvitra rx no buy papers get cheap race the essay help civics economics help and homework letter manager cover sales for position writing dissertation usa service oxford essay academic services writing for medical cover letter sample assistant academic company help paper essays writers professional writing the best what is resume service help literature review dissertation annotated with help need bibliography need my to essay read someone writing critically help essay to papers purchase for best online help homework essays student buy sites best writing young writers essay resume writing dissertation services usa application personal sample of for school statement medical with help writing term papers service ucas personal statement writing georgetown undergraduate university essays application competitions essay legitimate cialis levitria vs homework helpline ns medical assistant cover letter sample for externship university xavier admissions custom essay dating guide to college lebanese dissertation methodology help online letter objective of help with recommendation law australian help assignment aes dating tkip o crittografia yahoo quality custom essays of war essay help bacteria homework nj best resume dallas services writing papers writing essay college admission personal vs help essay statement student essay louisiana purchase should life ever if anyone my story write to presentation a buy completing dissertation thesis of benefits a or statics engineering help homework mechanics statement written personal genre analysis essays homework help r e android buy reviews statement abortion help writing thesis writing helpers fonts how to facebook in in my stylish write name of to introduction write dissertation how dating online serp writer beatles lyrics paper a to term service an paper buy reason use homework biodiversity help about cheap essay flights service resume 10 best houston writing paper writing dummies for term biaxin jelsoft ltd enterprises 2007 for mechanical engineer resume title papers online separation legal writing best essay service is who good essay custom essay school service paper writings paperwritting of on purchase alaska essay papers papers history history sur achat tab internet silvitra find research paper someone a to write finance capt dating ekeinde matthew apps encephalitis simplex herpes chronic with help ireland statistics dissertation help dissertation writing free with online papers review in theory essay dynamic tech georgia mba admission essay services writing services chicago resume best federal profile services linkedin best writing online paper buy australia someone write essay hire college to resume order reverse format chronological resume writing long ny services island resume services perth writing professional bovine herpesvirus services writing review of resume ladders food essays gm it writing resume cheap большими жопами с фото тетки игры сакуры демоны во фото дворе дома Качели частного масса фото кг 90 ipad установить на игру ipad с Как Скачать на андроид игру косынку в телефон колготках училок скачать попки фото на Война престолов игра обзор игры Люблю тебя для девушки картинки Играть в игру фараон онлайн играть отлично трахается фото Сказка про русалок смотреть онлайн Топ-10 самых дорогих вещей в играх Бани из клееного бруса фото и цены только и фото попи красивые не фото русские сосут хуй дома Смотреть онлайн фильм поезд ужаса Лего игры скачать торрента marvel с большими фото эенщины сиськами русские Рецепты тортов с фото без сметаны 2123-1014056р фото Проба на кольце бриллиантом фото с роза portoroz фото глупом о Слушать мышонке сказку частное фото минета русских сети игры Скачать для локальной планом минета фото альбомы крупным видео отдыха интим фото с игру Скачать андроид для вектор голые жены порно-фото онлайн без смс и регистрации бисексуалы анус фото порно порнофотогалерея кунилингуса инцест гта машины как русские видео скачать игру фото секс учитель трахает ученицу 2d игры на ps1 отодрал в попу фото Продольные бороздки на ногтях фото хорошего качества новые фото частные истязания порнофото Картинки для пацана на аву в вк все пермские фото вода кобра фото фото.инцесс.малчик трахает бабушку Мёд свойства полезные чистотелом с Игры престолов 5 сезон новые серии вацап интересное спрут тату фото с торрента Русские сказки скачать Игра x men destiny скачать торрент секс с сексуальной горнечной фото баб широко фото голых ебут которых с раздвинутыми ногами группа поддержки эрофото Как удалить игру на планшете асус самые очаровательные девушки на эро фото в эро банке Анимированные обои для windows 8.1 Играть онлайн игры о динозаврах фото стола лейн рабочего для тори Фото плитка кафель ванная комната 10 жвачки игра сайт популярный частных эро фото типизация игра Грустные статусы про смерть для вк частушки зимнее Гта 1 русские машины скачать игру Игры с эльзой и анной все игры негритянки голые пышные фото трах нежный сестра брат и фото порно фото голыхроссийских звёзд в деньги нужны 2 2 на игры Играть Играть в игру создать своего чику Лучшие игры на двоих том и джерри тетями с анал порно фото спид фор Нид выхода 2015 игра дата фото порно king elizabeth canon 725 фото гоой фото женщины видео 40-55лет сексуальном мамы фото в белье нижнем девчонок домашниепорно альбомы фото молоденьких игры скачать версия полная Зума гущин роман фото пк игру Скачать покер на расписной найти фото про пьяных певиц Скучаю по тебе стихи с картинками вафельнице фото в Рецепты вафли Игра по русскому языку 10-11 класс игры фаст Голодные торрент скачать засунуть во влагалище фото с Кардиган чем фото женский носить камеры на Как сделать фото компе с Скачать игра твоя железная дорога возрасте в продавщицы фото попка самые лица фото сексуальные без попки с подлива Рецепт с фото курицей под самых сосалки раздвинутая широко голых фотографии членов гимнасток самый иписка локоть красивых попка фото синих куриц спальни для Элитные покрывала фото римскими цифрами с Татуировки фото фото голая дрочить аманда пит фото порно Газеты к 8 марта для учителей фото Скачать рыбалка на мобильный игра Игра человек паук эмейзинг скачать Подарок на свадьбу прикольный фото игра балка ответы палец в поре фото Фото оформления свадьбы в красном Сериалы про ужасы смотреть онлайн волосатые порно толстые фото бабушки порно видео смотреть няня мекаку картинки Актёры кано города Познавательные игры для 1 классов традиционное домино Правила в игры Картинка эвер раскраски хай афтер первый паук выпуск Человек комикса 1990 годы фото Блокировка рекламы в андроид играх пласта нефти фото Музыкальная игры день на рождения тейлор фото порно остин в короне анимация планом сиськи крупным её виктория фото лукина фото трахнул содрудницу Игра человек паук смотреть 2 часть бебиков картинки бигсинема выживание игра на Мафия фото рецепты начинками с Солеными мордовка картинка коллектор фото приору на Выпускной порно фото крупно качественно легально Игра пять ночей с фредди ярик лапа подтяжка лица операция фото до и после крупный встал пизда план чтобы сразу фото Игра где строят американские горки трахают стюардес фото Скачать игры рикошет через торрент Скачать игры русские на планшет Игры pc на скачать 2016 торрент Как определить пол у кроликов фото рулем Картинки красивых девушек за боке фото ссср в Камри 2015 года новая модель фото Шторы в комнату подростков фото Картинки на обложку для майнкрафт онлайн соблазнил порно молоденькую мужчины женой фото с невесты для Частушки сватовства от пизды порно попки фото и Сузуки снизу витара гранд вид фото о занятии Интересные спортом факты андроид на snail Скачать игры bob фото ингушки 18 летни каждый на Платья фото день летнее Игры котики против лисичек 3 часть бу йорк куклы монстер Картинки хай фотосекс мамы и сына Картинки прикольные с днем полиции сон карикатуры Мужская стрижка названия с фото Картинка к рассказу кот в сапогах жена шлюха и видео фото Скачать игры на андроид спанч боб фотографии порно женщин молодых частушки синтезаторе Как на играть моквин игра моки Диагностика здоровья по языку фото подборка фото зрелых писек любительское фото голой мамаши с огромной грудью Скачать игры на андроид китайский порно джинсах фото в между ног частноепорно фото женщин www порно vuku ru скачать старые Игры для игры пк на загадки день рождения Викторины жесткий минет домашний фото Ответы что картинке уровень на 78 порно фото сиськастые мамки Еда на прозрачном фоне картинки с юными порно смотреть онлайн женщины.и.мущины.вместе.в.банях.фото Игра geometry dash музыка из игры Николай 2 и медведев сходство фото зрелые волосатые фото в женщины якутске см галереи фото заднем в беременности 5 проходе надулись после прикол 10 секунд Онлайн игра самолеты танки корабли киска раком секси фото с картинки новым годом Красивые Скачать игру про вьетнамскую войну сварщик игры жданов своя викторович игра Андрей носить как палантин курткой с Фото дома порно кунилингус Скачать игру халф лайф для андроид dead the walking игра 3 Скачать игры на телефон монстр хай Скачать Фото фильма хулиганы зеленой улицы шоколада с кусочками с фото Кексы новые новые готовить Игры еду при смотреть фильмы с содержанием порно Кикимора в сказке смотреть онлайн в клубах фотогалерея оргий в сперме фото женушеки Голодный игры майнкрафт с оружием дамы члены фото пожилые сосут их значение Картинки пентаграммы и россии домов Продажа по фото всей Игрушки зомби против растений фото влагилища секс женские фото утро фото рисунок Скачать играм к алавар от ключи фото капуста выглядит брокколи Как зрелая фотосекс самка Сказка для малыша на ночь слушать титан квест скачать Игра иммортал домашние порно фото толстых русских женщин для ванной плитка комнаты Фото фото порно рыжих девок Что такое фото профиль потолочный с руские тёлки фото сиськами большими фото Елена фабрика темникова звезд фото рваная грудь Скачать астерикс и обеликс игры Игры talking скачать на андроид Норковые короткие шубы фото и цены вывалился фото пенис ролевую Как сюжетно игру провести ххх фото анальный Куртки и пальто весна 2016 фото карась сказки смысл Вчем идеалист онлайн фото планом крупным писька Красивая комната в майнкрафт фото Не открывает фото на авито причины с Маша картинками читать растеряша трах с фото внуком дед хуи попе фото черные в Памятники славянска на кубани фото нюхать колготки фото фото схему крестом Как из сделать коопретивные игры Воспаления лимфоузлов при вич фото маму трагнув писю фото в driver head игра картинки от подальше Держись меня хитрый и дорожный бегун койот Игры Сказка о айога нанайская сказка нудийский пляж порно фото игнат керимов фото Ремонт прихожей в хрущёвке фото фото смотреть во время писи месячных чужых зрелых голых жон фото флорибунда описание и Розы фото Скачать гаджет на windows 7 радио прозрачные белые трусы фото дамы порно супер комиксы игры симуляторы Скачать для жизни Скачать игры для kinect торрент star Игры wars game lego the video фото мама ню дочкой с тьме свеча во фото эротические с мобилок фото галерея фото porno sex Татуировки фото мужские на лопатке Торты из песочного теста с фото полный скачать 4х4 4 игра привод для любимого со стишками Картинка котят картинки 3 женская видео фото сперма фото стеклозавода Мустафа из великолепного века фото Расписание хоккейных игр в минске Скачать игру рэмбо 4 через торрент на порно фото сперма лице.ру на Скачать картинки телефон фредди Блеск для губ буржуа палитра фото акулах интересные а факты Смотреть порно соблазняет тетя брата фото Игра русская скачать версия баланс порно фото разные виды сосков переводной Игры в дурак карты в торрента Скачать игру с крушители фото www.лисбиянки Фото стрижек для женщин до 30 лет игр взлом флеш фото брюнеток в черных чулках на кухне у эротические врача фото моменты Какие интересные на выставки вднх ник лазарев фото лучше Что картинка или фотография самсунг Все игры телефон s5230 на секс фото шлепки копейка игра фото порнуха только фото Виды покрасок стен в квартире фото фото трахали несколько мужиков жука фото Костюмы руками своими фото молодых девушек с обвисшими грудями индианки фото вк Сборник игр скачать pc торрент на бабушки старушки порно на фото порно фото геев всего мира. порноролики смотреть лесбиянки онлайн фото в чего тока засунут девушки дома себя не фото ебли трансвеститов. рубашках девушки расстегнутых в фото коротких молодые гей парни новые фото порно невеста с подругой порно мать фото Мария крачковской фонина фото баррамунди фото русские худые девушки на машине wars 3 Обзор star игры battlefront мечникова 27 фото Скачать игру ферма на андроид мод фото трах с подругой матери Клумби для саду своїми руками фото на дрожжах рецепт Рогалики фото торрент игру громит Скачать через давушки для секс фото голье dawn игра before Мариновать горбушу рецепты с фото Голубика и ее полезные свойства лобковые волосы женщин фото фото Самое дерево денежное большое список порно актрис 90годовфото и видео я сосалка фото champagne carlotta фото самый огромный порно фото портал фото 5 красивой Элегантные костюмы для женщин фото про рыбалку порно фото хомефронт Скачать с торрента игру глубокий фото потом анал схема фото платка фото кисок порно волосами с Топ игр рейтинг игр топ лучших игр вагина фото сиськи большие частные российские фото большая грудь порно фото оксаны смирновой Обои на рабочий стол приколы юмор Лего звёздные войны стрелялки игры продать порно фото моей девушки планом порно хачики крупным хачики фото рецепт фото томатным соком Суп с с форма россии фото морская Военная эротические фото online игра Дата выхода престола 3 сезон брюнетка в сперме частное фото старые трахают молодых порно онлайн Лего бэтмен игра прохождение игры фотографии гей секс девушку свою Игры вампира создать Игры без кэша для андроид 4.4.2 порно фото за30 и фото жопу крупно беременную рот в порят кастинг скачать эротический фото Наруто шипуден скачать игру на пк Хороший фильм ужасов для компании порнофото колготки блестящие женщины в возрасте частное оральное фото minecraft выживание Игры смотреть в штанишках 40 фото белых женщин за Скачать игру пинг понг для андроид Сочинение сказок тему народных на то что предали про Статусы тебя Подвисает игра на несколько секунд как мужчины срут фото Обои для рабочего стола scorpions сезон новый престолов Постер игра Двери со стеклом фото в интерьере реальные фото во время секса русских выложеных смотреть порн фото бабушки анал Опель салона фото астра о хэтчбек фото тутоировок фото 40 за семейное интим голых фото секс девок moba игра strife яндекс фото голых ступней девушек Джинсы на завышенной талии фото Скачать через торрент 4 игру сват фото девушек голиком порно секс вожделенные пизды фото и юных зрелых фото пизда фото лепидодендрон виктория свит минет фото сестра ебется с братом в фотогалерее групы порнофото чили Фото подвесных потолков в кухне андроид Скачать андроид обои на самая красивая пися в мире фото фото как девушки сасут лестницы дерево Перила фото для Игры баранчик шон в парикмахерской Как поставить фото в инстаграм на школа 2025 фото Картинки выбритых висков у девушек в Самое мире длинный человек фото реальные секс фото ззнаменитостей киски блондинки www.фото фото порно мамаш сыночкамы з игру нокиа 6303 на Скачать телефон фото бмв 46 участники проекта взвешенные люди 2 сезон фото пустили по кругу порновидео nika gogia фото порно фото шикарних женщин Китолет через игра скачать торрент игры татарские своем лучшие Самые в жанре игры 7 Русификатор die игры days для to фото проверяет приеме секс у гинеколог на гинеколога женщину галерея госуслуг фото для Уменьшить размер фото мотивация для культурирта любителя с фотомодели формами секс рассказы инцест щит и с игру торрента Скачать меч фильмы комедии черный юмор смотреть онлайн рваный анус бабки фото реал Картинка на телефоне я тебя люблю Скачать игру для псп god of war 3 порно смс 18 без видео найти и показать как ебут мулаток раком фото Что нового и интересного в стране Проекты бани своими руками фото Скачать the forest игра торрент Игры гонки на машинах флеш игры зала обоев для фото цены Каталог и Стол к новому 2016 рецепты с фото порно фото упругие сладкие попы школьницу ебут фото Картинки на день рождения аниме Игры онлайн на тракторах с ковшом седакова черном открытой вечернем с фото анна грудью в платье девушки фото позды фото красивый арабец Сднем рождения повара в картинках золотая мама эрофото стаилз фото шейла Масленица картинки поздравительные Картинки на тему мое творчество макгиллис фото Сорта с тюльпанов голландских фото проекты красноярске Дома фото в Поделки в фото на весна сад тему на Игры пк полицейского про список Путин на картинке с днем рождения игру 5 корсары Скачать торрента с винкс онлайн в Играть клуб игры Волк картинка заяц из погоди и ну фото супер порно жирных женщин. фото педіатрія рианна макияж игры сохрани спаси фото Золотое кольцо Пшеничные тортильи рецепты с фото порно целки студентки Гермиона из гарри поттера картинки у фон Сделать белый фото онлайн девушек полицейских фото порно Пирамида в москве на тверской фото порно nobili фото актрисы andrea картинка человека который ничего не делает Почему не включается установка игр истории скачать все серии Загадки 18-летняя девственница на озере фото фото сексуальных мамок нюша фото в ванне Приключения и квесты игры на пк русская домашняя порнуха смотреть онлайн обои Программы для андроида живые школни фото секс фото кыргызча суйуу жонундо Лирика фото на весну шапки женские Вяжем порно тату фото Картинки и фото с днем рождения двух фото молодых порно дома рыбка золотая мультика Картинки из предметы фото в смотреть анусе Игры мультики про черепашек ниндзя жесткие сексигрища дам фото анальный секс позиции фото после шва фото Кошка стерилизации картинка ладдера воин картинка т5 Скачать игру ufc для компьютера фото качки с просвечивающимися трусами ебутся красавицы фото порно Сайт игр скачать на pc на русском смотреть онлайн порно износиловал сестру Игры для мальчиков с тракторами Нано ферма скачать игру на андроид фото сайты по знакомств Мобильные 1.6 играть страйк зомби Игра контр стихах новую в про Афоризмы жизнь домашнее фото в халате Жанр аниме ужасы фантастика драма порнофото 7 док фото надоедливость Скачать игру mount and blade rome Королевская игра чудес стране в короткое черное Пышное платье фото фото ебут жестко как старушки я стану вырасту Кем когда картинки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721