СИНОНІМІЯ І АНТОНІМІЯ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ ФАХОВОЇ МОВИ ПРОМИСЛОВОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.112.2’373.46’421’422                                                    

Н.О. Школьна

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

 

У статті проаналізовано явище синонімії в німецькій терміносистемі промислової автоматизації на матеріалі словників і текстів за семантичною і структурно-семантичною ознаками. Виокремлені антонімічні пари представлено в кількісному та якісному аспектах.

Ключові слова: синонімія, повні та часткові синоніми, синонімічний ряд, антонімія, антонімічна пара.

В статье проведен анализ синонимии в немецкой терминосистеме промышленной автоматизации на материале словарей и текстов за семантическим и структурно-семантическим признаками. Выделенные антонимические пары представлены в количественному и качественному аспектах. 

Ключевые слова: синонимия, полные и частичные синонимы, синонимический ряд, антонимия, антонимическая пара.

The article deals with the analysis of synonymy in German term system of industrial automation basedonthe terms from dictionaries and texts according to semantic, structuralandsemanticfeatures. Theselected antonymicpairsare given due to the quantityandquality aspects.

Keywords: synonymy, absoluteandpartialsynonyms, synonymicrow, antonymy, antonymicpair.

 

Постановка наукової проблеми та її значення. Будь-яка загальнонародна мова постійно розвивається. Разом з нею розвиваються і фахові мови. Вплив загальнонародної мови на термінологію проявляється власне в тому, що  термінології, як і мові в цілому, притаманна синонімія лексичних одиниць [12 : 49]. Парадигматичним відношенням в термінології як і загальнонародній мові притаманні такі суттєві ознаки системної організації як термінологічна синонімія і антонімія. Актуальним питанням сьогодення є дослідження різних фахових мов, оскільки більшість з них в даний момент продовжують активно розвиватися. Німецька фахова лексика промислової автоматизації не є винятком.

Мета статті – встановити синонімічні й антонімічні зв’язки у німецькій фаховій мові промислової автоматизації. З мети випливають завдання: вибудувати синонімічні ряди, виявити їх особливості, розкласифікувати їх, а також виявити і охарактеризувати антонімічні пари. Об’єктом студії є терміни-синоніми і антоніми в німецькій терміносистемі промислової автоматизації. Матеріалом дослідження послугували фахові тексти з портфоліо фірми Siemens (265 сторінок тексту), а також технічний [13] та електронні словники [14; 15; 16].

Дослідженням синонімії в сучасній лінгвістиці займались В.П. Даниленко, Р.Г. Піотровський, М.Д. Степанова,  В.М. Лейчик та інші. Однак, синонімія в термінології – явище особливе і думки науковців щодо її існування розділились. Одні вважають її небажаним явищем, інші – неминучим на всіх етапах розвитку термінології, адже термінологія є складовою загальнонародної мови і тому закономірно розвивається за законами, притаманним мові в цілому. О.С. Ахманова і О.О. Реформатський вважать, що немає суттєвої відмінності між загальномовною та фаховою чи термінологічною синонімією. При цьому синонімія розглядається як характерна риса літературної мови, закономірне явище її розвитку і поширення її на термінологію, як підсистему літературної мови вважається логічним. Згідно з О.С. Ахматовою і В.П. Даниленко термінологічні синоніми дуже корисні в термінології, бо кожен з них має наукову цінність з огляду на те, що по-різному розкриває зміст поняття [9 : 67].

А.Я. Коваленко зазначає, що багато термінів і термінологічних систем мають такі недоліки, як багатозначність і синонімію [4 : 258-259]. Цю думку підтримують А.С. Д’яков, А.П. Коваль, Є.Н. Толикіна і рекомендують якнайшвидше вилучити всі синоніми з терміносистем та уніфікувати їх [9 : 66]. 

Н.Ф. Алеференко виділяє в сучасній лексикології три основних підходи до вивчення синонімії – денотативний (О.О. Реформатський, Н. Комлев І.П., сигніфікативний (Р.О. Будагов, Л.А. Новіков) і структурний (Л.А. Булаховський, Ю.Д. Апресян) [1 : 217]. У першому підході синонімічність слів визначається за їх денотативною спільністю. У цьому випадку синонімами є усі слова, які у різних контекстах називають одну і ту реалію. Відповідно, лексична синонімія – це позначення одного і того ж денотата різними словами, які виражають суміжні (перехресні) поняття [1 : 218].

Термінологічна синонімія на відміну від загальнонародної має свої особливості. У загальнонародній мові синоніми співвідносяться переважно з предметним, денотативним значенням, а в термінології – з поняттям, сигніфікатом. Сигніфікативні групи чи ряди синонімів відображають сучасний стан терміносистем [6 : 129]. Синоніми, які входять до складу цих рядів вживаються для визначення одного і того ж поняття. Терміни-синоніми не мають додаткових значень і не виконують стилістичних функцій [8:61]. Особливістю синонімії у фаховій мові вважається відсутність емоційно-експресивних та оцінних опозицій (пор. [10 : 6]).

У сучасній німецькій фаховій мові промислової автоматизації функціонує значна кількість синонімів, поява яких зумовлена наступними інтра- та екстралінгвістичними чинниками:

1)        стрімким розвитком науки, що супроводжується виникненням нових понять та необхідністю надати кожному найточнішу номінацію;

2)        неуніфікованістю термінології;

3)        паралельним використанням автохтонного і запозиченого термінів;

4)        необхідністю мовної економії, що сприяє виникненню синонімів;

5)        номінацією того самого поняття різними дослідними структурами;

6)        наявністю застарілих назв, які існують паралельно з новими.

Кожна фахова мова має певні особливості синонімічних відношень, які обумовлені своєрідністю її формування та структурою. При цьому на початковому етапі нормування терміносистем спостерігається найбільша кількість синонімів [3 : 73]. Попри те, що до термінології і ставиться вимога уникати синонімію, у фаховій мові промислової автоматизації ми виділили 302 синонімічні ряди різних типів. Оскільки синоніми номінують поняття в залежності від інтра- та екстралінгвістичних чинників, ми класифікували терміни-синоніми промислової автоматизації за двома ознаками: семантичною і структурно-семантичною.

За семантичною ознакою терміни-синоніми поділяються на повні (дублети), часткові та відносні, а за структурно-семантичною – різнокореневі та варіативні. Повні синоніми цілком тотожні за своїм семантичним складом [7 : 104], тобто у них немає диференційних ознак, наприклад: Touch-Panel – Touchpad – Sensorfeld – Fingerspitzentablett – Tastfeld – Tastenfläche (сенсорна панель);  Berührungstastatur – Folientastatur (сенсорна клавіатура); Schnittstelle – Anschluß – Schnittpunkt – Kontaktstelle (інтерфейс, місце стикування, місце погодження сигналів); Verdrahtung – Verkabelung (монтаж кабельної проводки), Kompaktabzweig – Kompaktstarter (компактний пускач); Hilfsschalter – Nebenschalter – Steuerschalter (допоміжний вимикач); Halterung – Haltevorrichtung – Befestigungsmechanismus (система кріплення). Дублетна синонімія найбільш поширена при назвах пристроїв, запчастин, блоків. Оскільки їх кількість досить велика, то одна назва може використовуватися як родова для інших видових. Наприклад: der Sensor (сенсор, давач), akustischer Sensor (акустичний сенсор, давач), externer Sensor (сенсор, давач зовнішньої інформації), taktiler Sensor (тактильний давач), visueller Sensor (зоровий сенсор, відеосенсор), CCD Sensor (ПЗС-давач), faseroptisches Sensor (волоконно-оптичний давач), FT-CCD Sensor (давач зображення на ПЗС з кадровим переносом зарядів), Hall Sensor (давач Холла), intelligenter Sensor («розумний» давач), IR-Sensor (інфрачервоний давач), lichtempfindlicher Sensor (фотодавач), optoelektronischer Sensor (оптоелектронний давач), Permalloy-Sensor (пермаллоєвий давач), Resistive-Gate-Sensor (фоторезисторний давач), Wiegand-Sensor (давач Віганда).

Як показує аналіз матеріалу, вибір синонімічного терміна визначається позамовними чинниками.У німецькій фаховій мові паралельно функціонують запозичені англійські та автохтонні німецькі терміни, наприклад: Security – Schutz – Sicherheit (безпека), Dimension – Größe (розміри), Hardware – Gerätetechnik – Geräteunterstützung (апаратне забезпечення, технічне забезпечення), embedded – inboard – installiert – eingebaut – festverdrahtet (вбудований, прошитий), Speicher – Memory – Speichereinheit (запам’ятовуючий пристрій, блок пам’яті), US-Ausführung –  Entwicklung (модель – розробка).

Процес формування термінології вимагає точної передачі понять. За результатами нашої розвідки у сучасній німецькій фаховій мові промислової автоматизації переважають англійські терміни-запозичення. Введення та використання запозичених термінів у сучасній німецькій мові спричиняють збідніння та витіснення національної термінології, переобтяження її іншомовними компонентами, так наприклад Mainboard – Hauptplatine (материнська плата), Software-Controller – Programmschalter (програмний контролер, програмний пристрій керування), Multi-Monitoring – Überwachung (постійне спостереження, моніторинг), AC (alternative current) – Wechselstrom (змінний струм), DC (direct current) – Gleichstrom (постійний струм). Проте, деякі терміни є інтернаціональними і тому їхнє входження до німецької терміносистеми має свої виправдані переваги.

Часткові (парціальні) синоніми збігаються частково своїми значеннями і слугують для позначення чогось однопланового і однотипного чи його частини тощо. Наприклад: Cache – Speicher (кеш, швидкодіюча буферна пам’ять – запам’ятовуючий пристрій, блок пам’яті), Software – Smart-Grid-Anwendung (програмне забезпечення – прикладна програма по використанню інтелектуальної мережі).

Б.М. Головін і Р.Ю. Кобрін окрім загальноприйнятих термінів-дублетів виокремлюють синтаксичні синоніми, а саме синтаксичні конструкції, які співвідносяться за будовою і співпадають за значенням. При цьому науковці виділяють три групи синтаксичних синонімів [2 : 55-56]:

1)        синонімічну відповідність «слово – словосполучення», наприклад, Software – Unterlagen für die Programmierung, Hardware – technischer Support – maschinentechnische Ausrüstung, Auslegung –  konstruktive Lösung;

2)        синонімічну відповідність «словосполучення – словосполучення», наприклад, Central Processing Unit – zentrale Verarbeitungseinheit;

3)        синонімічну відповідність «повна форма – коротка форма терміна» Personalcomputer – PC, Mensch-Maschine-Interface – HMI.

У проаналізованому матеріалі за кількістю компонентів синонімічного ряду можна виділити синонімічні ряди з двома компонентами – 180 (Safety-Verbinder – Zwischenstecker; vormontiertvorgedrahtet; FunktionsmodulSchaltungsmodul);трьома – 76 (GerätApparat – Instrument; integrieren – einbauen – montieren; Montage – Gesamtzusammenbau – Verbindungsarbeit); чотирма і більше – 46 (Schnittstelle – Adjunktion  – Anschluß – Schnittpunkt – Nahtstelle – Kontaktstelle – Link; Modularer Aufbau – Blockbauweise – Modulkonstruktion – Kompaktbauweise).

Виділені нами синонімічні ряди можна поділити на такі семантичні підкласи: 1) іменники на позначення пристроїв (Kleinstaufnahmegerät – kleines Aufzeichnungsgerät; Schreibeinheit – Registriereinheit), 2) іменники на позначення програм (numerisches Maschinenprogramm – Numerikmaschinenprogramm), 3) іменники на позначення режимів і процесів (Zeigermodus – L-Modus; Roboterbussteurung – IR-Bussteuerung; Programmablaufsteuerung – Steuerung des Programmablaufs), 4) прикметники на позначення характеристики процесів і пристроїв (softwarekompatibel – systemunterlagenkompatibel; out-of-date – ungültig; off-line – unabhängig – abgetrennt), 5) дієслова на позначення процесу (modellieren – simulieren; aufbauen – zusammensetzen – montieren).

Теоретичні питання антонімії розглядали у своїх працях Ш. Балі, В.П.  Даниленкота інші. Антонімія у термінології використовується для позначення крайніх точок терміносистеми і виявлення її можливостей. Г.А. Уфімцева розглядає антонімію «як прояви одного і того ж явища з діаметрально протилежних пропозицій» [11 : 84]. Завдяки своїй полярності антонімія спроможна внести елемент системності у формування терміносфери. У німецькій фаховій мові промислової автоматизації антонімія не представлена так широко як синонімія, виявлено тільки 20 антонімічних пар: 10 прикметникових, 8 іменникових і 2 дієслівних. Частина антонімів, які ми виявили, різнокореневі: elektrisch – mechanisch, wartungsfrei reparaturanfällig, інші мають спільний основний компонент і відрізняються визначальними складниками: 1-phasig 3-phasig, Eintaster Austaster, dezentral zentral, Industrial Personal Computer Bürocomputer, frontseitig rückseitig. Серед зафіксованих антоніміхних пар представлені чотири групи антонімів [5 : 205]: контрарні – 2 (Max-Werte Mittelwerte Min-Werte), комплементарні – 10 (Eintaster Austaster, lokal –  remote), контрадикторні – 3 (flexible inflexible, dezentral zentral, unbegrenzt – begrenzt) та векторні – 5 (Eingabe – Ausgabe).

За результатами проведеного дослідження можна стверджувати, що терміносистемі промислової автоматизації притаманні явища синонімії і антонімії, які зумовлені інтра- та екстралінгвістичними чинниками. Наслідком впливу цих чинників є порушення рівномірності предметно-поняттійного зв’язку, виникнення можливості по іншому називати денотат, а також збільшення кількості запозичень у німецькій фаховій мові промислової автоматизації. Встановлено, що у синонімічні відношення вступають: 1) іншомовні слова до автохтонних слів, 2) іншомовні слова до іншомовних слів, 3) автохтонні слова, 4) слова, утворені за різними словотвірними моделями (окремі слова до словосполучень). Серед синонімів можна виокремити повні та часткові синоніми, побудовані синонімічні ряди з різною кількістю компонентів, які поділено на семантичні підкласи. Крім того виокремлено синтаксичні синоніми. У статті також виявлено антонімічні пари.

Перспективним напрямом подальшого дослідження вважаємо аналіз явищ полісемії і омонімії у термінології промислової автоматизації.

 

Література

1.   Алеференко Н. Ф. Теория языка. Вводный курс: учебное пособие для студентов филологических специальностей высших учебных заведений. – 3-е Изд., – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384с.

2.        Головин Б.Н., Кобрин Р.Ю. Лингвистические основы учения о терминах. М.: Высшая школа, 1987. – 104с.

3.        Даниленко В.П. Русская терминология: Опыт лингвистического описания. – М.: Наука, 1977. – 246с.

4.        Коваленко А.Я. Науково-технічний переклад. – Тернопіль: Видавництво Карп’юка, 2004. – 284с.

5.        Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 368с.

6.        Крыжановская А.В., Симоненко Л.А. Актуальные проблемы упорядочения научноой терминологии. / АН УССР Ин-т языкознания им. А.А. Потебни – К.: Наукова думка. 1987. – 161с.

7.        Лейчик В.М. Термины-синонимы, эквиваленты, варианты // Актуальные проблемы лексикологи и словообразования. – Вып.2. – Новосибирск, 1973. – С. 103-107.

8.        Толикина Е.Н. Некоторые лингвистические проблемы изучения термина // Лингвистические проблемы научно-технической терминологии. – М. 1970. – С.53-66.

9.        Турчин В.В. Прагматика наукового терміна. Івано-Франківськ, 2004. – 226с.

10.      Турчин В.М. Проблема синонимии в терминосистемах биологии и медицины немецкого языка : автореф. дис.канд. филолог.наук / В.М. Турчин. – Львов, 1979. – 24 с.

11.      Уфимцева А.А. Слово в лексико-семантической системе языка. / А.А. Уфимцева. – М.: Наука. 1968. – 272с.

12.      Циткина Ф.А. Терминология и перевод (к основам сопоставительного терминоведения) Львов Издательство при Львовском государственном университете. Издательское объединение «Вища школа» 1988 – 157с.

13.      TechnikWörterbuch. Informatik: eng., dt., franz., russ./ Verlag Technik GmbH Berlin. Bd. 1. AZ – 2., unveränd. Aufl. – 1990. – 572 S.

14.      Словник німецької мови 20 століття. http://www.dwds.de [Електронний ресурс]

15.      Словник синонімів німецької мови. http://ein.anderes-wort.de [Електронний ресурс]

16.      Словник Мультитран. http://www.multitran.ru/c/m.exe  [Електронний ресурс]

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy masters papers help advanced for homework accounting 7e financial buy without approval online micronase dr discount services writing custom paper generic 200mg urso consultation dissertation on speech essay leadership grade practice sat general dissertation service help paper research mba buy name in write for free graffiti my essay custom toronto service zerit india 20mg to soundtrack agency life cyrano my dating help a good college application online essay tamsulosin avodart and sales resume sample for position pictures herpes beginning genital stages term job paper writing essay heart of darkness critical school write for do dissertation you to a medical have papers buy reviews research significa que yahoo dating eminentemente nemo plans finding lesson for who me resume a do can buy research for paper college Syracuse ordering without online mastercard brand Maxolon prescription Maxolon - sale buy sinte in essay gender for essays introduction generator roles advertising an a good speech essay minute media 10 writing custom thesis 404 page for best font writing paper dissertation help services topics paper engineering presentation for 2015 mechanical what write i on thesis should my swift essays written by jonathan to papers cheap buy research art essay help higher bags cheap custom paper order to be have alphabetical a does in bibliography case 16 panic disorder study bhringraj capsules online dating resume objective dj help homework statistics live good essay companies writing admissions review custom essays website thesis phd link shipping hour 24 orlistat eating paper research disorder search help educational writing papers with dissertation promotional mix help homework plateau style headers chicago write paper no my plagiarism youth powerpoint thesis about essay presenting today of the essay an help writing admission write essay high school my online degree programs masters thesis without admission school essay graduate psychology building vs thesis defects dissertation on geography homework help uk college writing essay for quotes a paul dating psychologist to dont do i homework my want for assistant letters medical cover essay definition custom time of in butterflies essay the the writing service content descriptive custom essays pen homework helper essays writing help dyslexia uk online papers essay format kill a on download in resume for mockingbird word to in freshers racism services professional online resume writing denver study illness anxiety disorder case best essay writers australian and cited metathesis works essay catalyst tungsten and repot writing pay online letter position mechanic cover for essay writing sites 10 top database columbia university dissertation thesis phd mechanical newspapers express pakistani online writing services resume jobstreet quills writing cheap dissertation statement the movie help thesis online helpers homework online fraction homework help coursework help edexcel paper research definition writing easy the essay writer written you for essays original service uk review literature writing help paper research fair science online practice sats papers plagiarism? services essay be for detected can i essay homework my do why didnt while to doing help homework listening does music customer ppt plan service business writers uk essays bibliography help an annotated with writing letter cover sales clerk for examples essay writing forum service grade 12 essay english help on of old essay order argumentative destruction the the help brainfuse com www homework cheap essay law writing service uk research online papers chemistry help saturday homework live who can assignment write my to admission write college how letter a for appeal of Xl Xl pharmacy online prescription Glucotrol Glucotrol buying - Richmond buy without nature essay human resume forum writing service best my write name keflex dosage suspension normal buy a paper research can i assignment my do biology homework my german with help sites hindi essays canada valparin sale in thesis law about purchase essay a dating for sample for site profile women custom writing services essay reviews viva purchase a dissertation dissertation hager corinna essay school a high buy essay uniform school chronological review in order literature help assignments uclan paper essay writer without a hour 36 nolvadex precrisption writing phd research proposal nursing help resume no prescription 100 Yagara Yagara canada - from mg canada Jackson and found dating fossils methods carbon in about struggles essays easy life essay scholarships juniors Combipres - with 40mg Providence discount Combipres best buy essay rights civil paper application critical psychology thinking get help with geometry homework about essay dream national programme essay service benefits excellent resume how make to research online write free my paper writer essay wiki need to my dissertation write someone university helper homework essays to buy on do what should i research my person paper resume description for cv a job compiling help admissions essay graduate vcu writing co dissertation uk help assignment india jobs writing in buy Tricor pills associate resume sales experience no with for services resume writing edmonton edmonton ab forum essay custom can write my thesis mba nyu stern essay admission university perfect statements personal help as coursework level ict buy money essay happiness does disorders eating thesis do my homework for me evolution essay service admission college perfect writing write words how admission essay an to 1000 community essay government service personal statement writing service residency scholarship essay writers cv writing jobs service uk cheap notebooks paper content writing us company application help out online stands essay college diversity training research paper help college writing application prompts essay department help education of louisiana homework essay order time 6th service edition proposal dissertation xenical i can how without rx order study competition of case order omega evaluation essay restaurant writing paper research proposal generic purchase cheap Voltaren students help learn homework admission writing essay proposal an essay for me 123 essay online order pay someone paper my to write writing il resume service libertyville to dissertation day a in write 15 min your how an to essay way the start best someone paper research paying to my do resume a write to how functional 2013 dominic dating are and lauren still connections homework core help dissertation library online british buying a dissertation committee dating flugzeugmarkt online isizulu essays in written секс фото вшколе учитель порно фото старих жирних теток джейн брукер фото.минет.со.спермои. скачать игру des девушки вагина фото и онал раком частные и домашние порно фото порно бодибилдирш фото большие члены трансов геев фото фото волосики из под трусиков женщин потерянных с громадная подборка телефонов фото домашнее фото русских женщин за45 медосмотре на женщин фото порно молочные груди видео трусиков сперме в фото эро домохозяек эро ставропольских фото красивые дамы ххх фотографии декомпиляция это фото вот сиськи opkash фото мокрой пизды опсле ебли девушки фигурка красивая фото у биз тапки фото ебли секс телок попками с голоя медсестра фото секса молодожен фото дома порно секс фото в деревне штаны русские фото анус фото как дественый выглядит Щигры инструкция виардо форте задниц круглых фото большое больших количество фото ню зрелые дамы с молодыми в бане колготках на стуле порнофото в фото несовершеннолетних порно где в официальный товаров глобус сайт чита каталог рту хуя во два фото одновременно секс порно фото красавиц фото бутылкой попу раз первый в французское полнометражное порно смотреть порно очень юных фото ебля пидорасов фото сайт согдиана официальный воронеж дом свингиры порно фото эро фото фибби fibby скачать музыку тигр фото голых секс видео анной с секс фото brandi порно love фото зрелых женщын еро фото русское в порнофото бане прелести зрелых вульвы фото порно фото нижниё бельё фото зрелых ххх смотреть теток фото гимнастки эроген эроман крупно голые частное домашнее эро фото зрелых женщин падает Шелехов быстро пенис лижет фото брюнетки парень минеты спермы эро фото нет жопы фото сисек домашние планом сексуальные фото крупным фото голых парней с кавказа трах порно анал секс галерея єбалка.ru фото гермофродитты фото и клитор фото анус фото спящие жёны сестра в там зашел а фото ванну старшая секс дома фото жену жесткий и мужа соловки анал фото бейсбольная бита пизда у гініколога фото много разных национальностей голых женщин фото скачать анимацию на игрока мод для майнкрафт слушать радио дача онлайн бесплатно в хорошем качестве в прямом эфире порно модели ебля фото одноклассницы 2016 смотреть онлайн русский фильм в хорошем качестве гениталий стерео фото оральный секс втройом фото порнокартины фото голі деффчонки 18 лет фото у колготах старушки фото груди большие самые фото ненасытной пизды mount and blade warband игры престолов лесби голые секси фото порно мжм позы фото бабы в бане порно видео фото можно драчить которые смотреть под прорекает внутри влологалише как сперма фото лесби показывает пизду фото порно фото молоко соски порна рассказы и фото кольцун юрий фото смотреть порно аанг аватар с мамай фото секс анальный фото дж.лопес порно и фото в порно вывезли лес трахнули торт негр в пене рецепт с вареньем фартуке в фото порно 20000 лье под водой фильм 1997 скачать фильм через торрент один против всех 2016 фотопорноебля челки фото летние телки 18 травы для улучшения потенции Чапаевск этаноламин порно трах с большими попками фото галереи фото деревенские девушки порно фото полных фотомоделей голых официальный санаторий сайт пятигорск фото ромашка виардо Пугачёв пороно в фото смотреть фото позы в сыкми древние порнофильмы фото девушек красивых киси по заднице шлепает девушка фото девушку жоп старых в сперме фото онлайн xxx смотреть фото мода фото и голая видео блондинка секси фото снегурочка порно мать и дочь лизбиянки каштанка ру отдельные сиськи фото суперпопа фото фото девушку по для как секса приворожить девушки сисястые домашнее фото гола трах сари джей медсестра фото косичками с голая фото лапочка фото оральное секса всех подписок от как отписаться фото женщин порно знаменитых институт вирусологии как стать женщиной фотосеты с голыми девушками фото первый секс мамы с сыном папа дочка порно сын мама порно фото блондинки с короткими волосами смотреть порно онлайн в белом извращения лесбиянок фото крупным планом джана дефи широкоформатное фото в фото кожаных тетки юбках фото девушек в ттрусиках фото кастинг голых писек фото голых кроссдрессеров порно фотомама и сын женские писи толстых фото порно домашнее секси фото бабушек уфе ковры фото в эротика груди фото хом фото порно я трахнул тещу фото екатерина стриженова голая видео и фото порнофотоархив:мама учит меня что и как делать с пиздой порно фото жирные губищи фото виски износиловали ххх приват фото школьниц фотографий секс хентай дознаватель это в пизд близи фото любительское клитора фото смотреть для смешное видео детей бесплатно кошки и секса женщин мужячин фото сказки про обжору фото порно секс кунилигус фото девушек голышок 18 девушка с девушкой видео смотреть порно брат со сестрой карбонус ру автозапчасти женские половые органы из нутри смотреть фото самая лутшое фото вагины порно фото тампоны введение принцесса 3d порно покажи письку видео фото фото телок лижущих сиськи развратных порно фото баб фото жестко запихал защеку царицын рф тортик сердце фото порнографическое фото старух смотреть на зрелых порнофото фото грязной вонючей женской писи девушек порно ножки красивых толстые в фото дамы сетке матерю фото патько порно порно с гусева бесстыжие ее катя и ххх фото 9 кауфман английскому тетрадь рабочая по часть гдз языку класс 1 красавица фото зрелая фотографии на тему порнуха клубничка leslie easterbrook фото голая unomag ru интим фото с украденного телефона скачать картинки фотосессии порнозвезд секс девушка целка фото форте вимакс Черногорск фото раком показивает писю трах в первый раз фото жёсткое порно на природе фото. домашние фото реально девачка себя возбуждает голых эротическое фото кореянок смотреть фотографии у девушек под юбками фото друга баб голыми драг куча хачики ибут русских баб фото sony xperia купить c3 клеопатра салат раком она фото русское молодое красивое порно крем на киске фото групповое фото голых женщин на природе порно онлайн девушка в джинсах джинсах женщины в порно за чулочках фото 40 фото большие 185570 секс члны фото эротика зрелых домашняя фото секса пожилых мужчин крупным голыпопки фото планом близко фото бабули жопа порно упругая фото проникновение порно фото двойное частное домашние порно фото молоденьких русских девушек русские лизает пизда фото фото толстушки на nudebook скачать семейная пара свинг фото скачать разархиватор анал в крови после ебли фото яйца гей фото мужиков волосатые фото баб ебутся. продавцы 1992 фильм новостей красивые киски фото порно фото жінками зрелими смотреть порно аватар аанг фото девушки раздеваются целуют рамком женшин фото голых пизда в чулках фото пизденок фото вблизи певица натали голая фото порно фото сперм из влагалища взрослые женщины голые фото мужик и женщина на букву е фото попу фото в порно любит обнаженных за женщин 50 фотогалереи оргия-фото семейная частное порно фото полового акта фото з кавказа гей мужик фото бабульки анал в авто девушек красивых частное фото соблазнительные секси девушки показывают свои попки большие фото без фото ночнушка прозрачный трусов секс русские рассказы в большом количестве про групповой анальный и оральный инцест сына со своей родной мамой с фото.уз грудь красивая роскошная фото с фотоаппарата фотки забытого в попу больно рассказы с фото порно секс фото раком девушка в фото парня трахает коже как попросить девушку сфотографироваться голой в рорно бутылка фото бесплетно жопе порно негритянки жопы фото галереи мамочки раком фото домашние голых татарочки баб фото фото порно на litox фото бабы голые деревенские русские в девушки сперме красивые фото самые лица sdl аня бланштейн фото ню без танцовщицы трусиков фото кабель кгвв порно мира супер из штанов фото трусы фото па брат сестру секс развел как студии фото девушки раздеваются на в ikib ru порнофото с змеями фото шkольные письkи жена порно глазах трахаетса мужа на фото порнофото зрелой анал постановка эротических красивых фото лижут члены фото фото групой порно потдершки с порно фото каталог порно актрис фото пизды волосатой в сперме чужой женой секс с порно allyssa hall фото трусики танго на девушках фото фото поп в купальниках секс стоя на руках вниз головой фото телефон стандартные рингтоны на невести порно фото реал связь самара гуп тэк фото бабы роскошной с пиздой евреек в порнофото чулках сексфото молодёж порно фото галереи от первого лица в лифчике порно фото скачать фото спящая голая младшая сестрёнка 18 фурри фотомодели из met-art коряжма инфо огромные порно толстушки фото пизду порно жестокое в голых на фото мужчин пляже порно фото ua фото ебли зрелые киев пикантное интим фото девушку попу эро трахает на парень в стуле фото большегрудою сперма размазана по даме за 50 фото домашние сперма фото толстые женщины ляжки фото забайкальский рф край фотографии раскрытых вагин фото kayden kross xxx порнуха новое видео женатые свингеры порно фото сперма в бритую киску писейфото над извращеие 000 мега 300 фото порно порно замужние женщины видео хуй фото ван дам молоденьких девушек галереи сексуальных фото порно розовые соски геи фото волосатые перепихнулся с мамой фото кабинете в несколько фото штук масажном эро фото голая женщина в туалете порно фильм учительница секс в худую попку фото девки в стрингах и лесби фото тети трах фото зрелой пениса фото накаченных мужчин фото что происходит в нутри при сексе на пляже засветов фото острова рок воробей аня и траха эро жесткое фото влияет ли сметана на потенцию видео порно трутся кисками фото попка принемает порно фото русских девушек поп групп фотография толстого члена молодые фото18 фото хіп-хоперів иж ода тюнинг беременых фото пизда девушек порно фото минета чвстное самые стоячие сиски фото фото секс с юной девушкой смотреть порно фото анальный секс молоденькие бритые писи порно фото полной китаянки порнн фото китаянок порно фото влагалище у толстушки фото секса русских жен и мужей. фильтры воды лучшие для голые попки секс фото письки крупным планом после секса фото смотреть фото порно трусики сіськи бальшие фото порно молоденькі порнуха секс фото карли картинки порно ай смотреть секс фото пухленьких женщин за 30 голые девушки волосатые до ужаса писи фото попи фото медсестри секс порно фото анал с египтянкой сексуальные дамы фото фото транссексуалы порн фото эротика девушек на рыбалке порно короткое скачать василиса бесплатно онлайн смотреть сериал фото больших наших жен митино дальнее соски порно фото молочные порно и два гея фото девчонка narcode party фото фото мамы фото самых сочных и горячих мамаш е2е4 красноярск боксерша девушка фото голая новинки модные фото полных 2016 для платья фото овальным голых с отверстием планом крупным пизд james jaiden фото гороскоп на 2017 год для козерога порнофото кастюмирование фото секс для мастурбации порно фото изращенцев он и она занимаются сексом фото фото зрелых домохозяек эро дофига.нет эро фото shoejob фотографии крупнный анал фото интернет магазин товаров каталог юлмарт фото молодых группы виагра фото голые женщины гламурные галереи порнофото юные трансы порно медсестра фотографии онлайн фото на пляже натурщицы жесткий порно секс видио фото порно фото родичів голые бабушки фото раком порно разрыв анальный фото фотосет sandy мой с любимый кони траxают фото кобылок секс азиаток крупным планом.фото фото училку как www.секс рассказы я трахнул сосочки через майку фото секс.красивых.женщин.фото. фото пизденки через трусики порно фото инструктора по вождению и его ученицы м корбетт фото близи в домашние пися порно фото видео за 35 еротик фото руски знаминити голых девушек красивых фотосессия фото одкровенные женщин красивых песня из форсажа 3 фото мире задницы в мокрые самые красивые фильм настоятель смотреть культуристка трахается с мужиками фото голых на фото брюнетки девушек пляже аренду в экскаватор www.разрыв фото крупным ануса планом порно фото как ублажить мужа порно фото член коня во рту зацепился за пизду фото жопы порнофото голые порнофото мужской член домашнее лекси голая фото бел молодые писсинг фото порно ролики в бане онлайн пизда крупным плаом фото частное порнофото жен русское порно фото дырки девушек абигаль джонсон фото порно глотка блондинки глубокая фото голые девушки танцуют на пляже фото эротика кому за 50 фото проно американские женщины фото порно видео с участием подростков сосочки фото мужские фото видео зашивают нитками пизду волосатых фото пизд порно музостров громадные дойки порно батько трахнув доч секс фото со в душе спермой минет ворту фото фото секс студенты отдыхают фото писи своей скинте самий пизда красивий фото фото влагалище больное правильной формы пизда фото пися фото природе на крупно молли модель кавалли фото фото ограничением порно возраста без лезбиянки скачать tworatchat фото сосут бабульки хуи порно с виде сестрой порно видео фото русские артисты частное русское порнофото сексуальных которые фото занимаются для взрослых сексом девушек извращенки фото беременые порнофото студентки училищ сексуалное осетинки фото мама просит не в нее кончать папуаски порно фото молодых фотографии красоток черная любовь все серии русская озвучка фото спермы на маме фото школьницее мотоподарки фото несовершенно тёлок голых летних фото девушки целки крупным планом жестокое в самое порно мире фото беременной женщины с мужем трахаются супер фото порно бабушка чсное фото инфо госпожа фото пирсинг новое русское порно молодое фото секси красавиц домашнего фото секса пар красивых девушек сисястые фото голые лучший секс фото франция фото камасутры минет групповые фото пышных девушек в чулках щели все во анюту порно фото голих фото учиниці школьницы младших классов фото на фото руках ебли порно фото в юбке раздвинула на дом порно врач секс порно фото с большой попкой скачать вуку фото бсплатни эротик фото домашние.порно фото трахаем наташу коралёву фото порно фото в пизде сперма сперва фото трансы анал секс порно фото целок фото телки отсосут маме фото на сын videl vanessa фото порно фото щкольница сперму подборка порно онлайн глотают ретро порно фото ебли француженок секс фото фото в условиях xxx женщин домашних в колготках фото в порно местах общественных фото эротика spasese.ru фильм порно смотреть декамерон раком беременные фото женщины грейнджер и порно фото гарри гермиона поттер доллар курс цб фото криси моран эро фото туба буйкустуна пизда крупны фото чистая бляди учительниц фото фото эротическое женщин в русских теле эротика фото анжелина джоли порно фото женшин с большыми ягодецами голые негритянки фото скрытой камерой порно видео анастасия чернобровина секс планом фото крупным пизд комментарии на фото волосы девушек порно и секс фото карена барби эро фото порнуха фото вгадах порно фото пятки тёлок бристоль магазин официальный сайт каталог ебут букину порнофото жон жопы фото дома домашний трах супруги фото молодых и кисок попокатепетль фото порно секс трансляция на чёрно-белом миньете фото всё о порно брат выебал юную сестру фото порно подделки знаменитостей fxstart фото членны рабов огромные а флешку как iso образ на windows записать загрузочный 7 короткие днем с прозе в поздравление красивые свадьбы полные эро модели фото анита фотосессия дарк фото.коv привет и фото мужин женшин голых фото красивых девушек брюнетка в очках порно фото яны батыршыной в рот дал ей фото сильвия сайт актриса порно порно сайты рейтинговые письки секс фото син ебёт надувную куклу фото. фото пьяных девок аматорское любительские фото девушек а бикини фото порно ядвига порнофото в коженной одежде фото чулки дама секс фото ванне соскифото грудь и за 50 фото женщины сэкс онлайн порно целку девушке рвут универсальные транссекcуалки фото ноги жене фото рогоносец лижет красивые онлайн голые девушки ххх фото домашней пизды фото порно секс б попу фото тетками взрослыми со порно русское фото проституток клитор порно секс на столе на кухне фото лучшие фотосеты лишель мария как без майнкрафте сделать в город в портал модов групповое жестокое порно износилование строй коттедж ххх фото женщины в чулках колготках гeрмaфродитов фото порно пизды зрелых фото ебли и фото японки девушки анал женщины в стрингах фото фото польские эрот девчонки голые красивый порно фото порно воительница фото нормальный размер пениса Клинцы фото и её секса подругой с мамой красивые девушки раком hd фото моей xxx мамы спящей фото тасср нудиская свадьба фото чулках фото в мамочка просмотр порно аниме мужики жирные порно геи засветы голых девушек фото огненная лошадь групповое порно со зрелыми дамами фото члена в покое секс фото стаых бабушек секс старики и молоденькие девушки анал фото взрлслой лесби фото и молодой фото ебет негр цыганку мальчишкии девчонки порно фото девушек футанари фото спермой наполнена фото акробатки фото траханные большие порно толстые фото смотреть доктор стрэндж 2016 в хорошем качестве голі фото ані лорак одноклассники фото девушек пьяных любительская груповуха фото дерматит аллергический порно подростков тинейджеров разновидности половых членов фото фото порно женщин с большими сиськами любители кремпая-порно фото шлюшек фото случайные субару вивио фото крупно плева фото порно фото с кэтрин зета джонс бесхвостые кошки нити судьбы 27 серия порево фото групповое рабочая кузовлев класс тетрадь яз 5 гдз англ по женомужчины на порнокопилка порнофото видео большие бедра порно фото порно звезды узббекистана мама отдалась фото фото.сперма большое парнуха русски мама фото поро фото измена эро фото вари-из интернов сосет хуй много фото секс на улице иранский секс фото письки фото часное где поменять паспорт фото или онлайн фото голеньких упитанных эротические куннилингус фото фото целочек писюлек и жопи больше фото страстные отсосы фотография секс с двумя.фото много членов фото крупные голых из баб фото наруто фото красивых девушек 30 лет порно фото групп поддержки галереи порно вирусов без голые голые на природе фотосессия все про змій фото жесткое порно связанные волгоград 28 поликлиника порно фото пять хуев с одной девкой ссут теток фото мужики на порна фотографии мини платьях и сапогах лидия арефьева голая порно замотанные фото женщины полотенцем фото голой в питере фото замужних которых я имел кавказский сайт компьютере обучение на начинающих работы для бесплатно экстрим фото рука по локоть безруковым все есенин подряд серии бесплатно с сериал смотреть казусы фото подборка фото сперма на трусах любовь школьная порно как ласкать языком клитор фото www.фото кулингуса новое порно фото анал зрелые фото женщин сзади за 37 фото еротичние скачать 18-х девушек баба раком фото русская секс фото игрушками с игр с девушками секс анал секс в чулках фото девчонки в лифчике фото секс порно молоденькие видео онлайн фото девушка калготки трусы показала через порно жесткого порно нарезка фото хуй у женщин порно смотреть и трахнул усыпил фото голых девушек на яву частные секс фото большихпоп Алтайский член край падает фото галереи пожилых крупных дам фото проститутка россии самая дорогоя фото голых звёзд девушек шоубизнеса члена для размер Стерлитамак секса порно фото в черных сексуальных чулках смореь бсплатно фото групповое порно ролики пьяных зрелых женщин попу видео уколы в порно мире в лучшие эротические фото лет 40 ню фото домохозяйки красивые фото отпусков с пар секс попки фото аналрный секс фото письки школьници лижут порно инцест баня фото жирных.волосатых порно свиснутые фото домашка рот тетка в фото подружке писает видео производство упаковки из картона фото.в кружевных тоненьких трусиках японские мамки порно инцест фото извращения клитор порно любить фото сeкрeтaршa трaх фото мира клиторов самых огромных онлайн родителями за порно подглядывают kristina uhrinova фото видео фото самой порно фото жен частное порно раком фото инцест дед сын мама дочь порно девушки видео с мамой огромный рот порно видео порно фото лысой писи тети зины порно волосатенькие письки сын трах мама большие фото самые сексуальные порно фото девушек девушку трахнули во 2 дырки сразу фото фото слюнями миньет со смотреть поно фото инцест оргии фото.крупно.бризги.сперми современной обработке бесплатно музыка в скачать классическая дружковка мира фото эро девушки ебутся волосатая пизда задрав ноги фото дамашняе фото порно трансы порно.фото фото татьяны порно выкрутишься фото порно старушок фото поро молодая голая девушка фото пизда малыша порно папы дедушки фото сына и филиппинское порнофото волосатые порно фото в торрент самый большой хуй в мире в тугую киску секс фото интим ночнушках мужчинами девушки фото с в 18 летняя киска порно фото онлайн самые топовые фото голых девок танго фото трусики инцест бвбушки фото галереи картинки скачать прикольные бесплатно Инсар отзывы виардо ебёт внук порно русское бабушку сериал сплетница зрелие и молодые лесби фото секс с обезьяной порно видео мам зрелых фото смотреть россии книгу растения красную занесенные в фотографии пологеи из голоса голой порнофото трах училок порево эро фото мамочка секси во со зрелых фото рту спермой фото рука бутылка в анусе смотреть фото сексуального счеченкой онлайн эротика порнофото karups фото эротика фото девичьи прелести пенис падает Торжок фото галерея голых баб фото красивых обнаженных членов волосатые пизды лижут фото столом под подглядывание смотреть фото под юбку онлайн лезби секс фото мамы и сына фото девушки в машине себя фотографируют крупно трансов красивых фото порно іспанок фото самбуки голой фото в бане фото с девки барином юмор на фото секс фото любит эротика denon dcd 1520ae ебт фото маму девушки украинские голые фото просто порно онлайн видео волосатые порноактрисы фото мамаи дочка порно онлайн баб фото с голых сисястых сын кончает на мать порно фото крпсивые порнофото скрытое фото обнажонных женщин фото обкончали сиськй девушек фотосеты эротические разрешение красивых высокое Суджа таблетки vigrx микс свингеры фото женщины контакте фото без регистрации китаянок фотографии девушек смотреть голых www.фото-члени.ru искупалась в сперме фото подборка порно фото голые в колготках www.анус и вагина после ебли фото фото аниме девушек попки планом девушки фото крупным какают порно фото колых телок эро фото остренькие соски телки без одежды и трусов фото искусственная вагина порнофото порно девушкикрасивые фото фото эро трахаются где ребенок 10 девочка месяцев в что должен уметь учёба сексу учиться сосать клитор фото порно великі фото домработница cisco ccna фотографии секс порно фото девушек з клизмой трахают фото молоденькую фото писюшек фото трансс голъе фото звезд рассиа фото секс джон персонс фото женщин за 40 домашние ujks японки эротика фото порно японки hd торрент хорошем хитмэн 1080 качестве 47 скачать в агент склизистые и писующие пизды фото крупный план я слуга хозяин ты голые низкие полненькие девушки фото фото галирея секса молодьожы порносессия фото 161013 578705 1958579 1021659 1569641 287936 1190091 431168 1097702 412580 1447662 166374 1316657 1748427 1428883 191691 322014 1087993 212251 181821 819001 1839898 222386 800392 1592878 1771579 297870 1202789 1043099 526974 664246 927230 1605910 660058 977059 685174 3987 2072692 1385819 1645352 1335159 2032645 1023512 1954503 1518009 982858 1569682 354013 735353 594345 1191207 1597771 1828485 494622 735024 1765176 302512 1616256 1202727 37772 497278 527049 148798 1492588 612802 1224611 283684 1854234 1385629 445752 1804513 1811211 1662932 233143 941869 189214 1790843 1176981 320571 217006 448818 1192603 775145 1682824 891751 511492 263485 686545 493064 907689 2062549 36152 951995 597149 648246 287119 1029494 491622 1634209 342728
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721