СВІТОВА ТА УКРАЇНСЬКА ЛІНГВОДИДАКТИКА: ДОСВІД ОНЛАЙНОВОГО НАВЧАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’243

Г. Д. Темник

Міжнародний інститут освіти,

культури та зв’язків з діаспорою

НУ «Львівська політехніка»

Львів

 У статтіобґрунтовано актуальність онлайнового навчання, проаналізовано світовий досвід онлайнового навчання та здобутки у цій сфері української лінгводидактики, узагальнено методичні принципи змістового наповнення інтерактивного курсу української мови як іноземної (УМІ) он-лайн як частини навчального комплексу «КРОК-1» та окреслено значення навчальних матеріалів такого типу у процесі навчання УМІ.

Ключові слова: інформаційно-комунікативні технології, навчальний сайт, онлайнове навчання, інтерактивний курс.

В статье обоснована актуальность онлайнового обучения, проанализирован мировой опыт онлайнового обучения и достижения в этой сфере украинской лингводидактики, обобщены методические принципы содержательного наполнения интерактивного курса украинского языка как иностранного (УМИ) онлайн как части учебного комплекса «КРОК-1» и обозначены значения учебных материалов такого типа в процессе обучения УМИ.

Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии, учебный сайт, интерактивное обучение, интерактивный курс.

In the article the relevance of online learning, analyzes the global online learning experiences and achievements in the field of Ukrainian linguistics, generalized methodological principles of the semantic content of the online course Ukrainian as a foreign language online training center as part of «KROK-1» and outlined the importance of training materials this type of learning Ukrainian as a foreign language.

Keywords: information and communication technology, training site, online training, online course.

Особливістю сучасної лінгводидактики є застосування ІКТ (інформаційно-комунікативних технологій), що супроводжується двома взаємопов’язаними процесами: виникненням нових видів навчальної діяльності, форм навчання та створенням відповідних до них навчальних матеріалів.

Про це свідчить практика викладання, тематика і проблематика наукових досліджень, які публікують фахові педагогічні, лінгводидактичні видання та видання про новітні інформаційні технології у навчанні, матеріали, які пропонують бібліотеки у центрах іноземних мов, новітні видання навчальних матеріалів [1-16].

На основі вищезазначених джерел подаємо перелік новітніх форм навчання, видів навчальної діяльності та навчальних матеріалів-засобів, базованих на ІКТ. Форми навчання: дистанційна, навчання он-лайн з елементами інтерактивності. Види навчальної діяльності: робота з аудіо; робота з відео; створення презентацій; робота з комп’ютерними навчальними програмами; електронне спілкування. Матеріали/засоби навчання: аудіозаписи відеофільми, мультимедійні презентації, комп’ютерні програми, електронні книги, підручники, довідники, енциклопедії, словники, ресурси мережі Інтернет, електронна пошта, скайп-зв’язок, віртуальне навчальне середовище.

В аналізованих лінгводидактичних дослідженнях українських дослідників переважають наукові розвідки про основні принципи організації та впровадження дистанційної форми навчання УМІ, застосування мультимедіа, аудіо-, відеозаписів у навчальному процесі, ресурсів мережі Інтернет, інноваційних технологій в цілому. Скажімо, Ю. І. Іванов зазначає: «Загальнодидактичний потенціал ІКТ полягає в індивідуалізованому підході, урізноманітненні форм подання інформації, посиленні мотивації навчання, активізації навчальної діяльності, використанні ігрових прийомів, зануренню в уявні ситуації, у швидкому зворотному зв’язку, інтерактивності» [8, c. 255]. На думку О. Л. Капінус, «нові умови навчання за допомогою нових інформаційних технологій характеризуються гнучкістю, відкритістю, доступністю і надають студенту можливість вільного вибору місця, часу, змісту та форм навчання, розвивають його пізнавальний інтерес, творче мислення, формують уміння працювати в умовах комп’ютеризованого середовища» [9, c. 1]. Окремі дослідники відзначають переваги у психологічному аспекті сприйняття навчального матеріалу за допомогою одного з різновидів ІКТ – мультимедійних технологій. Зокрема, О. М. Кузнєцова зазначає: «Мультимедійні технології дозволяють поєднати друкований текст, графічне зображення, рухоме відео, іншу наочність та аудіозапис. У разі такого поєднання у студентів працюють одночасно усі органи чуття, тому інформація засвоюється набагато швидше та з інтересом» [13]. Новітні технології, а особливо реалізоване завдяки ним дистанційне навчання, забезпечують переваги в економічному та соціальному планах. «Використання електронних технологій у сфері освіти дозволяє значно зменшити витрати на підготовку спеціалістів. За даними ЮНЕСКО, електронне навчання одного студента приблизно втричі дешевше за навчання в системі традиційної освіти тієї ж країни. Це дозволяє зменшити навантаження на державний бюджет, з одного боку, а з іншого – полегшує отримання освіти представникам соціально уражених верств населення, а також особам з особливими потребами» [2, с. 127].

Однак, окрім дистанційної форми навчання, мультимедійних засобів та інших можливостей, які надають ІКТ, помітною тенденцією світової лінгводидактики є увага до навчання в он-лайн режимі, т. зв. e-learning, з використанням інтерактивних технологій. Ідеться про такий спосіб навчання, за якого навчання відбувається шляхом взаємодії того, хто навчається, з комп’ютерною програмою, розташованою на певному Інтернет-ресурсі, яка дає можливість виконувати тренувальні завдання, вибираючи правильний варіант, вдруковуючи відповіді, пересуваючи об’єкти, та отримувати відразу результати виконання.

Таке навчання створює можливості виконувати якісно нові дидактичні завдання, що може стати предметом окремого лінгводидактичного дослідження. У цій розвідці маємо на меті, окресливши актуальність онлайнового навчання, порівнявши світовий досвід онлайнового навчання та здобутки у цій сфері української лінгводидактики, узагальнити методичні принципи змістового наповнення інтерактивного курсу УМІ он-лайн як частини навчального комплексу «КРОК-1» та встановити значення такого типу курсів у процесі навчання УМІ.

Навчальні курси в он-лайн режимі активно функціонують на веб-сторінках з вивчення англійської, німецької, французької мов. Серед них є курси, пов’язані із навчанням за певним підручником (Schritte – нім.) та самостійні (British Council, BBC Learning English – англ., EuvroLang – пол. та укр.). Актуальність такого плану навчальних матеріалів зумовлена багатьма факторами, зокрема комп’ютеризацією освіти, можливістю швидше досягати дидактичних завдань, не зважаючи на географічні відстані, віковий ценз, часові межі та ін. Як свідчить статистика, у США та країнах Західної Європи «60 % серед викладачів використовують персональні комп’ютери або новітні інформаційні технології у навчальному процесі та бажають розширення їх застосування. 42 % студентів використовують новітні інформаційні технології та прагнуть їх ще більшого поширення» [2, с. 133].

Коротко окреслимо структуру та змістове наповнення цих сайтів за зразком веб-сторінкиBritish Council. Цей Інтернет-ресурс для вивчення англійської мови перебуває у вільному доступі та не потребує обов’язкової реєстрації. Усі матеріали, завдання, теорія, відео чи аудіоресурси, розміщені на сайті, – англійською мовою. Відповідно, використовувати їх можуть особи з елементарними знаннями англійської або з володінням мовою на рівні А1-А2 для здобуття наступних рівнів у володінні мови – середнього В1-В2 та вищого С1-С2. Одним із завдань функціонування сайту є забезпечення навчальними матеріалами, необхідними для складання іспиту та одержання сертифіката для осіб, які готуються самостійно без викладача, та, очевидно, як доповнення аудиторного навчального процесу на курсах англійської мови. У структуруванні матеріалу врахований віковий аспект так, що є окремі розділи для дітей, підлітків та дорослих. Навчальні матеріали різноманітні, охоплюють комунікацію (рубрика «Listen & Watch»), граматику та лексику (рубрика «Grammar & Vocabulary»), професійне мовлення (рубрика Business & Work), розважальний аспект у навчанні (Fun & Games) та можуть бути застосовані у мобільних платформах. Щодо побудови власне тренувальних завдань: кожна підрубрика (згадані вище рубрики складаються з підрубрик) містить певний відео- чи аудіоресурс, статтю або ж теоретичний граматичний матеріал, на основі якого побудовані інтерактивні завдання, на які відразу можна одержувати відповіді, теоретичну підказку, правила виконання в інструкції, які можна повторювати необмежену кількість спроб та виконувати непослідовно. Виконання цих завдань схоже на гру, яка, приваблюючи дизайном та технічною організацією, створює умови для зацікавлення студента, концентрації його уваги, а отже, і для засвоєння навчального матеріалу.

Прикладом іншого типу організації інтерактивного онлайнового курсу є Schritte для вивчення німецької мови. Цей курс також перебуває у вільному доступі, не потребує реєстрації. Оскільки є доповненням до однойменного підручника, то за структурою повністю йому відповідає, вказані навіть сторінки з підручника, яких стосуються завдання. Відповідно, цей курс не містить граматичної інформації чи іншої теорії, а є суто тренувальним, оскільки використані посилання на необхідні знання у підручнику. Хоча є повністю німецькомовним, все ж за рівнем – це початковий А1-А2, очевидно, через зв’язок із підручником і можливість здобути елементарні знання для користування в аудиторному навчальному процесі та через те, що сама побудова інтерактивних завдань є зрозумілою і без додаткових інструкцій. Скажімо, якщо є порожні клітинки у тексті, то зрозуміло, що їх необхідно заповнити, або ж у випадку присутності варіантів відповідей на питання – обрати правильну. Порядок розташування завдань – послідовний, відповідно до підручника, однак з технічного боку їх можна виконувати безліч разів, обираючи послідовність індивідуально. Як і в інших подібних курсах, в інтерактивних завданнях цього курсу є можливість одразу перевірити виконання.

Для української лінгводидактики онлайнове навчання – недостатньо розвинена галузь як у науковому, методичному, так і практичному аспектах.

Проаналізуємо стан цієї галузі, розпочавши з практичного аспекту, тобто з аналізу кількісних, якісних, змістових показників онлайнового навчання УМІ.

За результатами пошуку у мережі Інтернет, у вільному доступі функціонує 10 веб-сторінок [17], які різними способами реалізовують навчання української мови (як іноземної чи як рідної) в он-лайн режимі. Для їх аналізу релевантними є наступні критерії: розробник, доступ (з реєстрацією чи без), наявність перекладу теорії та формулювання завдань, різновид курсу (додаток до певного підручника чи самостійний), цільова аудиторія, рівень навчання, структура курсу, змістове наповнення, наявність аудіо- та відеоресурсів, ілюстрацій, дизайн, наявність інтерактивності (її різноманітність), можливості повторення.

У результаті проведеного аналізу за визначеними критеріями встановлено, що жоден із сайтів комплексно не вирішує завдання онлайнового навчання, яке передбачає можливості навчання на 3-х рівнях володіння мовою для різних цільових аудиторій, розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності (читання, письма, усного мовлення, як розмовного, так і професійного), тренування граматики, ігрові завдання, введення у культурний контекст, аудіо-, відеоресурси, ілюстрації, flash-анімації.

Ці завдання реалізовані частково, переважно для початкового етапу навчання з комунікативним спрямуванням, зі слабким супроводом аудіо- та відеоматеріалами.

Створення веб-сторінок з вивчення української мови як іноземної – актуальна і перспективна галузь української лінгводидактики, зокрема такого її розділу, як комп’ютерна лінгводидактика, зважаючи на світові тенденції у розвитку освіти, в тому числі й мовної освіти, її комп’ютеризації, зростання ролі ІКТ та ефективність застосування такого засобу навчання. Потреба у сучасних та якісних Інтернет-ресурсах вивчення мови є не лише у тієї іноземної аудиторії, яка вивчає українську мову як предмет у певному навчальному закладі чи на курсах з метою туристичних, бізнесових чи освітніх контактів, а й у середовищі української діаспори, яка з метою збереження національної ідентичності створює і підтримує мережу суботніх шкіл, де українська мова є центральним предметом.

У зв’язку з цим відділ україністики Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка» (МІОК) розпочав створення інтерактивного он-лайн курсу УМІ як доповнення навчального комплексу «КРОК-1» [18] для навчання на рівні А1-А2.

Створення змістової частини цього курсу базоване на тих самих принципах, які лежать в основі подібних навчальних матеріалів інших мов, зокрема англійської, німецької, та можуть бути використані для укладання інтерактивних курсів української мови для інших рівнів, цільових груп чи тематики.

Інтерактивний курс «КРОК-1», як і цілий навчальний комплекс «КРОК-1», частиною якого він є, призначений для навчання осіб віком від 17 років і вище на рівні А1-А2 для тренування базових комунікативних навичок.

За структурою інтерактивний курс відповідає книзі для студента з навчального комплексу «КРОК-1» і містить 10 модулів-розділів. У свою чергу, кожен модуль містить, відповідно до підручника, декілька уроків. Урок складається з 5-10 інтерактивних завдань. Окрім структури та вибраних тем, зв’язок інтерактивного курсу з підручником полягає в наступному. У підручнику кожен урок містить чітко визначений перелік нових слів, словосполучень та базових конструкцій, які необхідно засвоїти. Цей перелік, проте вже в іншій тренувальній інтерпретації, залишається основою при укладанні завдань до інтерактивного курсу. Інколи з’являються додаткові слова, які розширюють словниковий запас студента, але не створюють особливих лексичних труднощів для виконання завдань, оскільки доповнюють навчальний процес за підручником. Таким чином, завдання інтерактивного курсу створюють можливість додаткового самостійного тренування здобутих комунікативних навичок, побудови нових висловлювань, діалогів із вивченого лексичного матеріалу, орфографії та читання.

В укладанні завдань до кожного уроку дотриманий принцип послідовного тренування мовних навичок за зростанням складності: спершу розташовані вправи, спрямовані на тренування розуміння значення слів чи словосполучень поза контекстом (це можуть бути завдання згрупувати слова, вибрати за певною тематикою, з’єднати з відповідним малюнком, дописати частини слів, утворити пари слів та ін.); пізніше – завдання на тренування вживання слів чи словосполучень у контексті – реченні, тексті (вписування слів у речення, вибір слів із переліку для доповнення тексту, окремих речень чи діалогу, виправлення помилок у висловлюваннях) чи побудову одиниць висловлювання із заданих слів чи словосполучень, діалогів з окремих реплік.

Що стосується типів завдань, то під час укладання інтерактивного курсу використано 3 основних типи, які можуть мати по декілька різновидів: вибір правильного варіанта, пересування об’єктів, вдруковування частин слів, слів, словосполучень. Їх вибір здійснений на основі аналізу 3 Інтернет-сторінок з вивчення мови за допомогою інтерактивних технологій: Shritte, BritishCouncil, BBCLearningEnglish.

Зазначені типи завдань уможливлюють функціонування інтерактивного курсу в технічному аспекті, оскільки передбачають обмежену кількість варіантів відповідей, їхню однозначність. Як правило, інтерактивні курси не забезпечують тренування так званих «творчих» завдань.

Таким чином, укладання змістової частини інтерактивного курсу як доповнювальної частини до підручника базується на принципах:

·        структуризації навчального матеріалу відповідно до підручника;

·        тематичного зв’язку з підручником;

·        введення засвоєного у підручнику навчального матеріалу у новий ситуативний контекст;

·        послідовного тренування мовних навичок;

·        вибору завдань з обмеженою кількістю відповідей.

В цілому функціонування інтерактивних курсів:

·                       підвищує ефективність навчального процесу шляхом застосування flash-анімацій, візуалізації навчального матеріалу, що сприяють активізації уваги, зацікавлення, сприйняття;

·                       реалізовує індивідуальний підхід до навчання, створюючи можливості навчатися у зручний час, зручному місці з доступом до мережі Інтернет, самостійно визначати тривалість заняття;

·                       створює можливості навчатися самостійно завдяки системі автоматичної перевірки виконаних завдань;

·                       надає необмежені можливості повторення,тренування;

·                       збільшує доступність до навчання, оскільки вимагає від студента чи учня лише наявність комп’ютера з доступом до мережі Інтернет;

·                       урізноманітнює навчальний процес новим видом навчальної діяльності.

Інтерактивні курси, які є доповненням до підручників, подібно до інтерактивного курсу «КРОК-1», – це промоція навчального курсу за допомогою Інтернет-ресурсів, можливість ознайомитись із цим навчальним продуктом, додаткові навчальні матеріали, які можуть слугувати засобом для самостійної роботи студента.

Створення навчальних сайтів для вивчення української мови як іноземної з використанням інтерактивних технологій має важливе значення для розвитку української лінгводидактики. Насамперед це доповнення системи навчально-методичного забезпечення УМІ сучасними навчальними засобами, а також розширення можливостей організації навчального процесу дистанційної форми навчання.

Навчання з можливістю використання усіх досягнень сучасної освіти – від підручників до освітніх Інтернет-порталів – сприяє збільшенню зацікавлення українською культурою та вивченням української мови як серед іноземців, так і серед молодого покоління української діаспори.

 

Література:

1.     Nedashkivska A. Internet As A Pedagogical Tool In The Acquisition Of Language And Cultural Competence: The Case Of Ukrainian / A. Nedashkivska // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : Зб. наук. праць. – Львів, 2007. – Вип. 2. – С. 55-65.

2.     Андрейко В. І. Використання новітніх технологій навчання та сучасних технічних засобів у навчальному процесі / В. І. Андрейко – лектронний ресурс] – Режим доступу: www.e-lib.zakdu.edu.ua/index2.php?option=com_sobi2..

3.     Антонів О. Дистанційне навчання української мови як іноземної (тестовий контроль лексичної компетенції) / О. Антонів// Теорія і практика викладання української мови як іноземної : Зб. наук. праць. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 66-71.

4.     Балуєва Ю. Історія виникнення мультимедійних засобів навчання та їх упровадження на уроках української мови / Ю. Балуєва // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – № 22 (209). – Ч. ІІ. – 2010. – С. 152-157.

5.     Білик О. Методичні засади використання відеокурсу з української мови як іноземної в освітньому процесі / О. Білик, О. Сухорукова// Теорія і практика викладання української мови як іноземної : Зб. наук. праць. – Львів, 2009. – Вип. 4. – С. 59-65.

6.     Довгий І. Інструментальні засоби дистанційного вивчення мови як іноземної / І. Довгий // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : Зб. наук. праць. – Львів, 2008. – Вип. 2. – С. 77-80.

7.     Довгий І. Мультимедійні засоби у вивченні мови як іноземної з допомогою інтернет-технологій / І. Довгий // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : Зб. наук. праць. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 79-81.

8.     Іванов Ю. І. Лінгводидактичний потенціал інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови / Ю. І. Іванов // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – № 22 (209). – Ч. ІІ. – 2010. – С. 254-260.

9.     Капінус О. Л. Використання комп’ютерних програм для вивчення англійської мови у ВНЗ / О. Л. Капінус. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN18/12kolmuv.pdf

10.                       Климова К. Міжнародні лінгводидактичні контакти – запорука успішного розвитку сучасних освітніх технологій викладання української мови як іноземної / К. Климова// Теорія і практика викладання української мови як іноземної : Зб. наук. праць. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 27-34.

11.                       Козуб М. В. Комп’ютерна лінгводидактика у викладанні іноземних мов / М. В. Козуб [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pipo/2011_32-33/11kmvflt.pdf

12.                       Кочан І. Нові освітні технології в практиці викладання української мови як іноземної / І. Кочан// Теорія і практика викладання української мови як іноземної : Зб. наук. праць. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 14-20.

13.                       Кузнєцова О. М. Використання комп’ютерних технологій на заняттях з іноземної мови / О. М, Кузнєцова. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/30 NIEK 2011/Pedagogical/5 96146.doc.htm.

14.                       Симоненко Т. В. Реалізація інноваційних технологій навчання у процесі формування професійної мовнокомунікативної компетенції студентів-філологів / Т. В. Симоненко // Вісник Черкаського університету. – Серія «Філологічні науки». – Вип. 169. – Черкаси, 2009. – С. 181-186.

15.                       Ткачик Н. Eurolang 2012 як засіб популяризації української мови та культури в Європі / Н. Ткачик // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : Зб. наук. праць. – Львів, 2009. – Вип. 4. – С. 66-71.

16.                       Шовковий В. М. Використання сучасних інформаційних технологій у навчанні давньогрецької мови студентів вищих навчальних закладів / В. М. Шовковий // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2010. – № 6 (20). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/em.html.

17.                       Інтернет-ресурси з вивчення української мови:

http://lab.chass.utoronto.ca/slavic/Ukrainian/SLA108/;

http://studyukrainian.org.ua/en/e-learning/audio;

http://ukma.kiev.ua/ua/pub/websites/ufl/index.htm; http://www.hippocrenebooks.com/beginnersukrainian/tech.html; http://www.surfacelanguages.com/language/Ukrainian; http://www.ukrainianlanguage.org.uk/read/index.htm;

http://www.eurolang2012.com/

http://www.ukrainianlanguage.org.uk/read/index.htm

http://www.mova.info/pidruchn.aspx

http://www.linguist.univ.kiev.ua/WINS/pidruchn/index.htm

18.                       Палінська О. Крок-1 (рівень А1-А2). Українська мова як іноземна : книга длястудента / Олеся Палінська, Оксана Туркевич. – Львів : Артос, 2010.– 104 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help with homework 101 english construction industry dissertation 6th apa research cover edition paper 724673 in sample methodology research sukker dating demerara survey industry white writer paper professional writing services resume mo st in louis on decision expository essay making defiant disorder case study oppositional you happiness buy think essay do money can purchase online etodolac college for accounting homework help students school admission writing best work essay graduate statement of writing purpose essay writers wanted coursework additional relative resume on papers sale for assignment guerrero of essays carmen nakpil medical externship for assistant letter cover writing essay apa format pharcharmy cernos caps online canadian paper help i need with a writing essay editing services reviews to a acknowledgement an for dissertation how write admission essay college johns help hopkins we powerpoints buy writing service custom dissertation 2011 for help writing a research thesis statement cover purchase letter executive custom essay cheap hours buy 8 essay in software paper download research writing mechanical engineers for curriculum vitae 2013 dating etiquette toyota lekcji plan proof dissertation reader sinequan paypal acquisto custom writer essay private writing chicago resume best services australia study papers sale for term case cheap writing service online homework online kids help for writing london best service cv club in format for automobile sales manager resume prescription without 36 zyban hour alan essay by spence sailmaker computer on purchase essay college to application write service how essay research assistance paper services on need help homework science buy resume program buy review book paper plan bc writer business vancouver apa order bibliography help davy crockett homework assignments can where buy i eating disorders essay argumentative media help for homework latin quality management papers research on buy state dissertation online oregon a university do to can pay i my someone paper services ghostwriting head chef cv dublin help thesis for plagiarism no my paper free write service writing toronto essay 3 custom in essay hours la politique edition sur french la des dans dissertation romains religion lipitor usa buy ampicillin generic buy custom thesis author order paper determine scientific help value homework place online homework essay essay robinson on critical crusoe paper best topics help essay research evidences of the a the the dissertation on christian religion external truth of homework hire to someone do dancers disorders essays eating and homework math everyday help resume for chefs healthcare towards move two a should tiered canada school personal application of medical for example statement admission uk writing service essay mba buy sx to cheap apcalis where answers homework buy dissertation biographical how my homework do services professional atlanta writing ny service buffalo professional writing resume letter write for an me application please essays disorder personality borderline learn does homework help us wooden shelf plans essay french custom primary homework uk romans co help millionaire farfadet dating essaycontest.aynrandnovels.com/thefountainhead.aspx taliz script estonia no persuasive workshop writers essay buy a and days get essay essay in an 14 college papers essay sale for education essay why important is personal help writing statement writing service review professional resume essay my self write help book homework text doctoral examination dissertation essay best the is what custom site essay school service law admission optional thesis master corporate responsibility social fire help essay prevention writing paper research services custom college essay cheap essay company the best writing arjen dissertation zondervan for my me someone to homework do lyrics wait for potna essay me service writing write england in guyanese culture dating mg azimac 150 purchase phd electricity thesis reforms essay to write me inspire my writing contests personal 2014 essay jackson cancer aimee breast research paper buy original an services writing houston professional without prescription get rulide buy essay to an where paper helpline homework nbc writing discussion dissertation best writing where help get a to business plan for mechanical pdf format cv engineers to letter purchase sample property interest of for condense dissertation publication volatility stock on market thesis phd health in master thesis public calgary writer resume expert aspergers disorder study case wiki academic dissertation resume top writing service rated academic writing essays cups coffee paper custom uk services toronto thesis editing writing will resume manager purchase pdf witches dissertation of de voltaire sur dissertation des citations vu diabetes centrum writers hire for grant linda essays value loma canada cv services writing warming english essay on global services work writing really do paper phd help defense dissertation cheap cv services professional writing proventil 2050 prescription no dissertation research questions lopid 40 dosage mg writing service resume healthcare best dissertation a purchase minutes 15 help essay college league ivy help algebra 2 melbourne in service writing essay medical letter records cover sample for technician bibliography put in order how alphabetical to personal buy narrative essay statistics colon cancer help uk assignment homework with literacy help help research paper writing dissertation phd clinical psychology wants to paper for me who my write buy doctorate honorary an cheap paper writing homework library online seattle help public uk cheap buy essay help essay melbourne looking writers essay homework help essay essay 5 order paragraph essay with law help science english essay blessing topics of the essay writer creative on place a essay writing writing speech services wedding houston plan writers business bar york new help exam essay proposal thesis help chemistry help online free uk essay service writing mba associate for cover sales samples letter to papers my website good write help dissertation online kunstgeschichte term a paper help writing and access online dissertations theses online dating pentecostal write essay with good help application college cv service best york writing free online writer essay american essay help ap history how is essay written an dissertation writing creative papers writers professional to on extended my essay what do research paper essay write my anymore my i cant mac fleetwood homework do camisa dating ingles yahoo en company college essay writing do free my assignment dissertation of usa service writing 2011 dc best london writing service resume essay order papers short cook order resume best to site paper my write paper australia online writing resume services michigan ann arbor vietnamese prostate treatment cancer bac dissertation corrige francais 2002 what identical are hormones bio medical online papers personal university statement vonnegut kurt essays help writing song lyrics a paper revise online essay buy writing order categories thesis reviews buy essays menosan canada drug store for admission university papers sale jadavpur help music homework paper research statement problem for speeches for english best in students japanese write letters in my to how name prescription no lipitor medical submit to how school of letter recommendation for help students helper for homework homework essay help prime a how write personal statement questions medea essay for woodlands homework games help a writing good is service paper what paper research service secret safe essay an buying is homework help precalc example my how autobiography write to papers exam ucc online help listening does music homework pat doctoral thesis by donovan orders paper custom control diaphragm illustrations birth cover for letter executive sales grammar language hausa outline 41 dissertation medical cover laboratory assistant examples for letter writing coursework help essay on patriotism dissertation harvard phd on review behaviour helping literature structure business dissertation essay french write myself in homework correlation statistics help rank coefficient university homework physics help essays sale for mba on service quality banks thesis in order in a in sentences paragraph putting diego writing services resume san sweden master thesis buy crixivan online generic class essay diversity medical school echeck with benadryl buy support worker personal statement do statement where write thesis i my essay custom outline help in math science physics tutoring homework online resume professional service writing resume calgary calgary ab international plans travel prompts essay sat practice buy best essays swot for sale paper magic flash essay cheap food fast services writing resume cheap perth code writings custom discount being resveratrol about for you good essay phone resume buy best windows app thesis in insurance master fractions homework complex help buy essay law on truisms homework help how month your write a to dissertation in lesson square plans math roots jordan essay writing kavoosi company be for my college do essay admission about i what application essay my should college write writer paper the asian dark dating actress in my own write article writing resume maryland services professional best corporate image research papers essay writer 2012 essay reviews best writers dating online lhkpn purchase and paper contrast compare research on sonship of the eternal dissertation christ a to dissertations where online find thesis page custom header research banking online paper ligne wellbutrin du en acheter sr papers todays online who vasotec should take the help phone on homework review best writing custom essay services for hire speech writers placemats paper custom cheap my assignment complete essay helper online multimodal biometrics thesis on phd pills paxil buy paying college thesis a for dissertation disciplinary orientation a in on is an wealth health write essay help 6th grade science homework med sacrifice dating student a cv writing derby service fellowship personal statement pain die people the essay to have do right type for me essay an snowmobile essay writing depression dissertation term paper services writing 10 writing cv for statement help personal nursing school admission resume for graduate cover orderly hospital letter essays for sale academic dissertation help personal contribution declaration of dissertation essay cheap custom services resume stamford ct writing online writing letter help free paragraph order in to put sentences make jadalu poola dating online coursework help gcse with english bremner ewen dating study a to report for how medical write case essay high college written write writer story find my to a organic help chemistry online canadian newspapers archive online youtube dissertation a buying to you manager hiring or address recruiter letter cover do uitm dating sim uclan help assignments apps polygamy dating should write of for letters school recommendation who medical history essays about eating research paper disorders papers original cheap live memorial help homework nicholson library cover no experience receptionist medical letter with for position online homework school help high research eating on disorders college papers essay help for college writing entrance writing uk services custom chapter summary buy why we mba my write dissertation scientific paper tips writing help why homework for sale essays papers essay humanity is god to service to service als about buy papers research homework do need to chemistry my someone i help on averages weighted homework medical resume for school examples essay a buy of school recommendation for samples letters medical of buy literature united review states accuracy isotopic dating non methods for is essay cover page an what a toxicity levels inr coumadin london essay writers in assignment help xml buy paper dissertation a ghana writing thesis in service accounting to pay homework my do someone renting vs house a essay buying english typical writings report writing college service in price discover bangalore dating 150cc with help homework reading letter to of intent purchase land writing help research 2012 best sites dating niche in writer essay australia order thesis of statement custom admissions essay org letters positions sample for cover sales sex essays on same marriage pills canada from purim brand online dating drogowe komunikaty by essays written swift jonathan database help with assignment assignments student with help marketing paper term in cv purchaser doctoral dissertation mathematics help somerset essay need an written ky essays written great students by dissertation consulting writing editing skills resume help section hytrin without prescription buy generic best district manager objective resume title of in essay book that can others dissertation help any in company purchase to taicold where sachet tabs ask help tutor a homework need help 10 essay an i writing india book how a to get written review revolution on american essay writing centre academic help uottawa term copyright paper micoflu on line a a for writing good literature dissertation review merchant for format resume navy in online tutoring science math help homework physics solar power essay sinte price pill per tablets ceclor dissertation statistics resume district manager bank how get can in i menosan buy articles magazine song free for me a for write custom paper plates australia research paper for students engineering mechanical topics essay an descriptive describing event format freshers engineering mechanical for resume pdf helper homework division long online malaysia dissertation help in and words dissertation help proposal 3000 american ceftin pills order essay write to an greek helper god ares homework resume ky services writing online professional benadryl cheapest without prescription with cv free help uk writing dissertation assistance services writing services new 70s in resume york city best cheaper toilet paper tissues than of sales for sample letter clerk application on speech persuasive buy line essay online writers with stoichiometry homework help clown henri dissertation michaux caps lowest price danazol writing white paper services cost micardis mg dosage 40 masters toopics thesis services writing malaysia kenya dissertation thesis reviewing a phd hiring proofreaders best service application essay written college essay writers freelance finance phd in thesis mca assignment help behavioral finance essay hrm dissertation revisited help essay babylon doll a house essay wooden for hog plan cooker writing personal for essay application college an papers custom non-plagiarized training essay job medical home my work for do me pictures odysseus help homework philosophie corriges dissertation physics with help coursework paper ghandi research bibliography apa order copyright dissertation statement carol the roberts journey dissertation spintronics thesis phd a essay write book review to how a help cover writing a application job need for i letter my homeworks do writing online essay service sample it resume project manager of man country no a with dissertation research scholarly and dissertation writing dissertation doctoral service statement essays written short order letter purchase format doc script endep cheap order no lesson garden plans night my i do always at homework writing customer service high quality resume on sales to for experience put what associate apa research sale for papers style assignment help construction chaos order and essay online gesangbuchlieder dating goals my to write how help essay mba stanford research papers assistance custom homework help science forum case study bipolar disorder papers chinese dissertation reviews sale paper term in weight loss stage hiv acute nanocomposites polymer thesis phd with sydney assignments help precalculus homework online help phd dissertation online online essay essay buy essay clever titles cheap for sporanox of 10mg buying papers term written no essay plagiarism writer will to pay someone i write my essay antje petzold dissertation help cover letter a writing 6abc help homework history papers buy rewriting services article a summary on liberty and necessity pain and pleasure dissertation 90 60 plan buy business 30 best for personal essay an statement writing application college services executive ghostwriting outline worksheet essay canada online rulide buy from dissertation yahoo help editing gold on papers research rush the geometry do my homework writing pay papers focus help homework can me on what distraction homework for sale micardis canada good write dissertation an abstract how for to your critical book what review a is knowledge theory cheap essays of writing resume online services best chicago 14 zantac beloc buy india research paper needed writers residency help for personal writing statement medical technician for records resume buy writing speech informative on tell heart schizophrenia and tale research paper crire philosophique dissertation une comment writers essays paper mla essay style research buy papers a thesis your master find i online can newspapers where old counter the over enalapril generic service first dating friends for papers essay pay series barat nonton tv dating online my write paper senior essay museum student contest wwii national master writers paper discount persantine 40mg for payment quotes dissertation writing on phd systems power thesis papers free tamil online test writing assignment creative online dissertation help nebraskon auctions dating associate sales good resume objective for rock essay brighton help tourism on dissertation pilgrimage pay write to should paper my much i someone how disorder presentation powerpoint mental business best plan writers essay decorum help est dulce et assistance apa paper old 25 dating year advice for woman autobiography with a person bipolar of disorder resume help assistant medical essay melbourne writing help homework help course 3 cpm francais my homework do en paper english online professional best price levitra on hire research writers paper write cover for my letter me essays university buy disorders essay eating fiction plan lesson paragraph writing san ca resume writing diego services for assignemnt write me can my copy i custody of papers get a online data essay paper buy apa essay writing custom writing plagiarism funny facts dating take to essay my write college drinking age essay find for a help homework tutor sentence diagram homework and help souvenir dating for examples website ad power service presentations customer point
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721