СВІТОВА ТА УКРАЇНСЬКА ЛІНГВОДИДАКТИКА: ДОСВІД ОНЛАЙНОВОГО НАВЧАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’243

Г. Д. Темник

Міжнародний інститут освіти,

культури та зв’язків з діаспорою

НУ «Львівська політехніка»

Львів

 У статтіобґрунтовано актуальність онлайнового навчання, проаналізовано світовий досвід онлайнового навчання та здобутки у цій сфері української лінгводидактики, узагальнено методичні принципи змістового наповнення інтерактивного курсу української мови як іноземної (УМІ) он-лайн як частини навчального комплексу «КРОК-1» та окреслено значення навчальних матеріалів такого типу у процесі навчання УМІ.

Ключові слова: інформаційно-комунікативні технології, навчальний сайт, онлайнове навчання, інтерактивний курс.

В статье обоснована актуальность онлайнового обучения, проанализирован мировой опыт онлайнового обучения и достижения в этой сфере украинской лингводидактики, обобщены методические принципы содержательного наполнения интерактивного курса украинского языка как иностранного (УМИ) онлайн как части учебного комплекса «КРОК-1» и обозначены значения учебных материалов такого типа в процессе обучения УМИ.

Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии, учебный сайт, интерактивное обучение, интерактивный курс.

In the article the relevance of online learning, analyzes the global online learning experiences and achievements in the field of Ukrainian linguistics, generalized methodological principles of the semantic content of the online course Ukrainian as a foreign language online training center as part of «KROK-1» and outlined the importance of training materials this type of learning Ukrainian as a foreign language.

Keywords: information and communication technology, training site, online training, online course.

Особливістю сучасної лінгводидактики є застосування ІКТ (інформаційно-комунікативних технологій), що супроводжується двома взаємопов’язаними процесами: виникненням нових видів навчальної діяльності, форм навчання та створенням відповідних до них навчальних матеріалів.

Про це свідчить практика викладання, тематика і проблематика наукових досліджень, які публікують фахові педагогічні, лінгводидактичні видання та видання про новітні інформаційні технології у навчанні, матеріали, які пропонують бібліотеки у центрах іноземних мов, новітні видання навчальних матеріалів [1-16].

На основі вищезазначених джерел подаємо перелік новітніх форм навчання, видів навчальної діяльності та навчальних матеріалів-засобів, базованих на ІКТ. Форми навчання: дистанційна, навчання он-лайн з елементами інтерактивності. Види навчальної діяльності: робота з аудіо; робота з відео; створення презентацій; робота з комп’ютерними навчальними програмами; електронне спілкування. Матеріали/засоби навчання: аудіозаписи відеофільми, мультимедійні презентації, комп’ютерні програми, електронні книги, підручники, довідники, енциклопедії, словники, ресурси мережі Інтернет, електронна пошта, скайп-зв’язок, віртуальне навчальне середовище.

В аналізованих лінгводидактичних дослідженнях українських дослідників переважають наукові розвідки про основні принципи організації та впровадження дистанційної форми навчання УМІ, застосування мультимедіа, аудіо-, відеозаписів у навчальному процесі, ресурсів мережі Інтернет, інноваційних технологій в цілому. Скажімо, Ю. І. Іванов зазначає: «Загальнодидактичний потенціал ІКТ полягає в індивідуалізованому підході, урізноманітненні форм подання інформації, посиленні мотивації навчання, активізації навчальної діяльності, використанні ігрових прийомів, зануренню в уявні ситуації, у швидкому зворотному зв’язку, інтерактивності» [8, c. 255]. На думку О. Л. Капінус, «нові умови навчання за допомогою нових інформаційних технологій характеризуються гнучкістю, відкритістю, доступністю і надають студенту можливість вільного вибору місця, часу, змісту та форм навчання, розвивають його пізнавальний інтерес, творче мислення, формують уміння працювати в умовах комп’ютеризованого середовища» [9, c. 1]. Окремі дослідники відзначають переваги у психологічному аспекті сприйняття навчального матеріалу за допомогою одного з різновидів ІКТ – мультимедійних технологій. Зокрема, О. М. Кузнєцова зазначає: «Мультимедійні технології дозволяють поєднати друкований текст, графічне зображення, рухоме відео, іншу наочність та аудіозапис. У разі такого поєднання у студентів працюють одночасно усі органи чуття, тому інформація засвоюється набагато швидше та з інтересом» [13]. Новітні технології, а особливо реалізоване завдяки ним дистанційне навчання, забезпечують переваги в економічному та соціальному планах. «Використання електронних технологій у сфері освіти дозволяє значно зменшити витрати на підготовку спеціалістів. За даними ЮНЕСКО, електронне навчання одного студента приблизно втричі дешевше за навчання в системі традиційної освіти тієї ж країни. Це дозволяє зменшити навантаження на державний бюджет, з одного боку, а з іншого – полегшує отримання освіти представникам соціально уражених верств населення, а також особам з особливими потребами» [2, с. 127].

Однак, окрім дистанційної форми навчання, мультимедійних засобів та інших можливостей, які надають ІКТ, помітною тенденцією світової лінгводидактики є увага до навчання в он-лайн режимі, т. зв. e-learning, з використанням інтерактивних технологій. Ідеться про такий спосіб навчання, за якого навчання відбувається шляхом взаємодії того, хто навчається, з комп’ютерною програмою, розташованою на певному Інтернет-ресурсі, яка дає можливість виконувати тренувальні завдання, вибираючи правильний варіант, вдруковуючи відповіді, пересуваючи об’єкти, та отримувати відразу результати виконання.

Таке навчання створює можливості виконувати якісно нові дидактичні завдання, що може стати предметом окремого лінгводидактичного дослідження. У цій розвідці маємо на меті, окресливши актуальність онлайнового навчання, порівнявши світовий досвід онлайнового навчання та здобутки у цій сфері української лінгводидактики, узагальнити методичні принципи змістового наповнення інтерактивного курсу УМІ он-лайн як частини навчального комплексу «КРОК-1» та встановити значення такого типу курсів у процесі навчання УМІ.

Навчальні курси в он-лайн режимі активно функціонують на веб-сторінках з вивчення англійської, німецької, французької мов. Серед них є курси, пов’язані із навчанням за певним підручником (Schritte – нім.) та самостійні (British Council, BBC Learning English – англ., EuvroLang – пол. та укр.). Актуальність такого плану навчальних матеріалів зумовлена багатьма факторами, зокрема комп’ютеризацією освіти, можливістю швидше досягати дидактичних завдань, не зважаючи на географічні відстані, віковий ценз, часові межі та ін. Як свідчить статистика, у США та країнах Західної Європи «60 % серед викладачів використовують персональні комп’ютери або новітні інформаційні технології у навчальному процесі та бажають розширення їх застосування. 42 % студентів використовують новітні інформаційні технології та прагнуть їх ще більшого поширення» [2, с. 133].

Коротко окреслимо структуру та змістове наповнення цих сайтів за зразком веб-сторінкиBritish Council. Цей Інтернет-ресурс для вивчення англійської мови перебуває у вільному доступі та не потребує обов’язкової реєстрації. Усі матеріали, завдання, теорія, відео чи аудіоресурси, розміщені на сайті, – англійською мовою. Відповідно, використовувати їх можуть особи з елементарними знаннями англійської або з володінням мовою на рівні А1-А2 для здобуття наступних рівнів у володінні мови – середнього В1-В2 та вищого С1-С2. Одним із завдань функціонування сайту є забезпечення навчальними матеріалами, необхідними для складання іспиту та одержання сертифіката для осіб, які готуються самостійно без викладача, та, очевидно, як доповнення аудиторного навчального процесу на курсах англійської мови. У структуруванні матеріалу врахований віковий аспект так, що є окремі розділи для дітей, підлітків та дорослих. Навчальні матеріали різноманітні, охоплюють комунікацію (рубрика «Listen & Watch»), граматику та лексику (рубрика «Grammar & Vocabulary»), професійне мовлення (рубрика Business & Work), розважальний аспект у навчанні (Fun & Games) та можуть бути застосовані у мобільних платформах. Щодо побудови власне тренувальних завдань: кожна підрубрика (згадані вище рубрики складаються з підрубрик) містить певний відео- чи аудіоресурс, статтю або ж теоретичний граматичний матеріал, на основі якого побудовані інтерактивні завдання, на які відразу можна одержувати відповіді, теоретичну підказку, правила виконання в інструкції, які можна повторювати необмежену кількість спроб та виконувати непослідовно. Виконання цих завдань схоже на гру, яка, приваблюючи дизайном та технічною організацією, створює умови для зацікавлення студента, концентрації його уваги, а отже, і для засвоєння навчального матеріалу.

Прикладом іншого типу організації інтерактивного онлайнового курсу є Schritte для вивчення німецької мови. Цей курс також перебуває у вільному доступі, не потребує реєстрації. Оскільки є доповненням до однойменного підручника, то за структурою повністю йому відповідає, вказані навіть сторінки з підручника, яких стосуються завдання. Відповідно, цей курс не містить граматичної інформації чи іншої теорії, а є суто тренувальним, оскільки використані посилання на необхідні знання у підручнику. Хоча є повністю німецькомовним, все ж за рівнем – це початковий А1-А2, очевидно, через зв’язок із підручником і можливість здобути елементарні знання для користування в аудиторному навчальному процесі та через те, що сама побудова інтерактивних завдань є зрозумілою і без додаткових інструкцій. Скажімо, якщо є порожні клітинки у тексті, то зрозуміло, що їх необхідно заповнити, або ж у випадку присутності варіантів відповідей на питання – обрати правильну. Порядок розташування завдань – послідовний, відповідно до підручника, однак з технічного боку їх можна виконувати безліч разів, обираючи послідовність індивідуально. Як і в інших подібних курсах, в інтерактивних завданнях цього курсу є можливість одразу перевірити виконання.

Для української лінгводидактики онлайнове навчання – недостатньо розвинена галузь як у науковому, методичному, так і практичному аспектах.

Проаналізуємо стан цієї галузі, розпочавши з практичного аспекту, тобто з аналізу кількісних, якісних, змістових показників онлайнового навчання УМІ.

За результатами пошуку у мережі Інтернет, у вільному доступі функціонує 10 веб-сторінок [17], які різними способами реалізовують навчання української мови (як іноземної чи як рідної) в он-лайн режимі. Для їх аналізу релевантними є наступні критерії: розробник, доступ (з реєстрацією чи без), наявність перекладу теорії та формулювання завдань, різновид курсу (додаток до певного підручника чи самостійний), цільова аудиторія, рівень навчання, структура курсу, змістове наповнення, наявність аудіо- та відеоресурсів, ілюстрацій, дизайн, наявність інтерактивності (її різноманітність), можливості повторення.

У результаті проведеного аналізу за визначеними критеріями встановлено, що жоден із сайтів комплексно не вирішує завдання онлайнового навчання, яке передбачає можливості навчання на 3-х рівнях володіння мовою для різних цільових аудиторій, розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності (читання, письма, усного мовлення, як розмовного, так і професійного), тренування граматики, ігрові завдання, введення у культурний контекст, аудіо-, відеоресурси, ілюстрації, flash-анімації.

Ці завдання реалізовані частково, переважно для початкового етапу навчання з комунікативним спрямуванням, зі слабким супроводом аудіо- та відеоматеріалами.

Створення веб-сторінок з вивчення української мови як іноземної – актуальна і перспективна галузь української лінгводидактики, зокрема такого її розділу, як комп’ютерна лінгводидактика, зважаючи на світові тенденції у розвитку освіти, в тому числі й мовної освіти, її комп’ютеризації, зростання ролі ІКТ та ефективність застосування такого засобу навчання. Потреба у сучасних та якісних Інтернет-ресурсах вивчення мови є не лише у тієї іноземної аудиторії, яка вивчає українську мову як предмет у певному навчальному закладі чи на курсах з метою туристичних, бізнесових чи освітніх контактів, а й у середовищі української діаспори, яка з метою збереження національної ідентичності створює і підтримує мережу суботніх шкіл, де українська мова є центральним предметом.

У зв’язку з цим відділ україністики Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка» (МІОК) розпочав створення інтерактивного он-лайн курсу УМІ як доповнення навчального комплексу «КРОК-1» [18] для навчання на рівні А1-А2.

Створення змістової частини цього курсу базоване на тих самих принципах, які лежать в основі подібних навчальних матеріалів інших мов, зокрема англійської, німецької, та можуть бути використані для укладання інтерактивних курсів української мови для інших рівнів, цільових груп чи тематики.

Інтерактивний курс «КРОК-1», як і цілий навчальний комплекс «КРОК-1», частиною якого він є, призначений для навчання осіб віком від 17 років і вище на рівні А1-А2 для тренування базових комунікативних навичок.

За структурою інтерактивний курс відповідає книзі для студента з навчального комплексу «КРОК-1» і містить 10 модулів-розділів. У свою чергу, кожен модуль містить, відповідно до підручника, декілька уроків. Урок складається з 5-10 інтерактивних завдань. Окрім структури та вибраних тем, зв’язок інтерактивного курсу з підручником полягає в наступному. У підручнику кожен урок містить чітко визначений перелік нових слів, словосполучень та базових конструкцій, які необхідно засвоїти. Цей перелік, проте вже в іншій тренувальній інтерпретації, залишається основою при укладанні завдань до інтерактивного курсу. Інколи з’являються додаткові слова, які розширюють словниковий запас студента, але не створюють особливих лексичних труднощів для виконання завдань, оскільки доповнюють навчальний процес за підручником. Таким чином, завдання інтерактивного курсу створюють можливість додаткового самостійного тренування здобутих комунікативних навичок, побудови нових висловлювань, діалогів із вивченого лексичного матеріалу, орфографії та читання.

В укладанні завдань до кожного уроку дотриманий принцип послідовного тренування мовних навичок за зростанням складності: спершу розташовані вправи, спрямовані на тренування розуміння значення слів чи словосполучень поза контекстом (це можуть бути завдання згрупувати слова, вибрати за певною тематикою, з’єднати з відповідним малюнком, дописати частини слів, утворити пари слів та ін.); пізніше – завдання на тренування вживання слів чи словосполучень у контексті – реченні, тексті (вписування слів у речення, вибір слів із переліку для доповнення тексту, окремих речень чи діалогу, виправлення помилок у висловлюваннях) чи побудову одиниць висловлювання із заданих слів чи словосполучень, діалогів з окремих реплік.

Що стосується типів завдань, то під час укладання інтерактивного курсу використано 3 основних типи, які можуть мати по декілька різновидів: вибір правильного варіанта, пересування об’єктів, вдруковування частин слів, слів, словосполучень. Їх вибір здійснений на основі аналізу 3 Інтернет-сторінок з вивчення мови за допомогою інтерактивних технологій: Shritte, BritishCouncil, BBCLearningEnglish.

Зазначені типи завдань уможливлюють функціонування інтерактивного курсу в технічному аспекті, оскільки передбачають обмежену кількість варіантів відповідей, їхню однозначність. Як правило, інтерактивні курси не забезпечують тренування так званих «творчих» завдань.

Таким чином, укладання змістової частини інтерактивного курсу як доповнювальної частини до підручника базується на принципах:

·        структуризації навчального матеріалу відповідно до підручника;

·        тематичного зв’язку з підручником;

·        введення засвоєного у підручнику навчального матеріалу у новий ситуативний контекст;

·        послідовного тренування мовних навичок;

·        вибору завдань з обмеженою кількістю відповідей.

В цілому функціонування інтерактивних курсів:

·                       підвищує ефективність навчального процесу шляхом застосування flash-анімацій, візуалізації навчального матеріалу, що сприяють активізації уваги, зацікавлення, сприйняття;

·                       реалізовує індивідуальний підхід до навчання, створюючи можливості навчатися у зручний час, зручному місці з доступом до мережі Інтернет, самостійно визначати тривалість заняття;

·                       створює можливості навчатися самостійно завдяки системі автоматичної перевірки виконаних завдань;

·                       надає необмежені можливості повторення,тренування;

·                       збільшує доступність до навчання, оскільки вимагає від студента чи учня лише наявність комп’ютера з доступом до мережі Інтернет;

·                       урізноманітнює навчальний процес новим видом навчальної діяльності.

Інтерактивні курси, які є доповненням до підручників, подібно до інтерактивного курсу «КРОК-1», – це промоція навчального курсу за допомогою Інтернет-ресурсів, можливість ознайомитись із цим навчальним продуктом, додаткові навчальні матеріали, які можуть слугувати засобом для самостійної роботи студента.

Створення навчальних сайтів для вивчення української мови як іноземної з використанням інтерактивних технологій має важливе значення для розвитку української лінгводидактики. Насамперед це доповнення системи навчально-методичного забезпечення УМІ сучасними навчальними засобами, а також розширення можливостей організації навчального процесу дистанційної форми навчання.

Навчання з можливістю використання усіх досягнень сучасної освіти – від підручників до освітніх Інтернет-порталів – сприяє збільшенню зацікавлення українською культурою та вивченням української мови як серед іноземців, так і серед молодого покоління української діаспори.

 

Література:

1.     Nedashkivska A. Internet As A Pedagogical Tool In The Acquisition Of Language And Cultural Competence: The Case Of Ukrainian / A. Nedashkivska // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : Зб. наук. праць. – Львів, 2007. – Вип. 2. – С. 55-65.

2.     Андрейко В. І. Використання новітніх технологій навчання та сучасних технічних засобів у навчальному процесі / В. І. Андрейко – лектронний ресурс] – Режим доступу: www.e-lib.zakdu.edu.ua/index2.php?option=com_sobi2..

3.     Антонів О. Дистанційне навчання української мови як іноземної (тестовий контроль лексичної компетенції) / О. Антонів// Теорія і практика викладання української мови як іноземної : Зб. наук. праць. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 66-71.

4.     Балуєва Ю. Історія виникнення мультимедійних засобів навчання та їх упровадження на уроках української мови / Ю. Балуєва // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – № 22 (209). – Ч. ІІ. – 2010. – С. 152-157.

5.     Білик О. Методичні засади використання відеокурсу з української мови як іноземної в освітньому процесі / О. Білик, О. Сухорукова// Теорія і практика викладання української мови як іноземної : Зб. наук. праць. – Львів, 2009. – Вип. 4. – С. 59-65.

6.     Довгий І. Інструментальні засоби дистанційного вивчення мови як іноземної / І. Довгий // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : Зб. наук. праць. – Львів, 2008. – Вип. 2. – С. 77-80.

7.     Довгий І. Мультимедійні засоби у вивченні мови як іноземної з допомогою інтернет-технологій / І. Довгий // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : Зб. наук. праць. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 79-81.

8.     Іванов Ю. І. Лінгводидактичний потенціал інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови / Ю. І. Іванов // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – № 22 (209). – Ч. ІІ. – 2010. – С. 254-260.

9.     Капінус О. Л. Використання комп’ютерних програм для вивчення англійської мови у ВНЗ / О. Л. Капінус. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN18/12kolmuv.pdf

10.                       Климова К. Міжнародні лінгводидактичні контакти – запорука успішного розвитку сучасних освітніх технологій викладання української мови як іноземної / К. Климова// Теорія і практика викладання української мови як іноземної : Зб. наук. праць. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 27-34.

11.                       Козуб М. В. Комп’ютерна лінгводидактика у викладанні іноземних мов / М. В. Козуб [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pipo/2011_32-33/11kmvflt.pdf

12.                       Кочан І. Нові освітні технології в практиці викладання української мови як іноземної / І. Кочан// Теорія і практика викладання української мови як іноземної : Зб. наук. праць. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 14-20.

13.                       Кузнєцова О. М. Використання комп’ютерних технологій на заняттях з іноземної мови / О. М, Кузнєцова. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/30 NIEK 2011/Pedagogical/5 96146.doc.htm.

14.                       Симоненко Т. В. Реалізація інноваційних технологій навчання у процесі формування професійної мовнокомунікативної компетенції студентів-філологів / Т. В. Симоненко // Вісник Черкаського університету. – Серія «Філологічні науки». – Вип. 169. – Черкаси, 2009. – С. 181-186.

15.                       Ткачик Н. Eurolang 2012 як засіб популяризації української мови та культури в Європі / Н. Ткачик // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : Зб. наук. праць. – Львів, 2009. – Вип. 4. – С. 66-71.

16.                       Шовковий В. М. Використання сучасних інформаційних технологій у навчанні давньогрецької мови студентів вищих навчальних закладів / В. М. Шовковий // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2010. – № 6 (20). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/em.html.

17.                       Інтернет-ресурси з вивчення української мови:

http://lab.chass.utoronto.ca/slavic/Ukrainian/SLA108/;

http://studyukrainian.org.ua/en/e-learning/audio;

http://ukma.kiev.ua/ua/pub/websites/ufl/index.htm; http://www.hippocrenebooks.com/beginnersukrainian/tech.html; http://www.surfacelanguages.com/language/Ukrainian; http://www.ukrainianlanguage.org.uk/read/index.htm;

http://www.eurolang2012.com/

http://www.ukrainianlanguage.org.uk/read/index.htm

http://www.mova.info/pidruchn.aspx

http://www.linguist.univ.kiev.ua/WINS/pidruchn/index.htm

18.                       Палінська О. Крок-1 (рівень А1-А2). Українська мова як іноземна : книга длястудента / Олеся Палінська, Оксана Туркевич. – Львів : Артос, 2010.– 104 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

me for and my essay house as can buy happiness argumentative money essay philosopher a do bon dissertation quoi how dissertation to discussion canada Diabecon Pittsburgh - meds script no Diabecon homework helper world map essay college help diversity paper writing help history best friend of essay with help dissertation psychology announcement phd thesis defense best business software buy plan services dubai online resume writing best help college writing essay humanities how to phd write prospectus a k 12 help homework writing essay creative titles caps best price danazol i where homework go do can my to in project dissertation report marketing best supplier casodex happiness does money essay buy with sales letter template no experience cover for assistant writing to with help books essays essays help websites that writing with seizure case study disorder theme thesis purchase wordpress a how write pipeline in to custom biztalk miami resume writing service best 2014 college service best application essay written service college essay application jobs writing in paxil europe help education assignment help online service essay social homework studies with help system thesis payroll documentation automated help writing review literature essay reviews custom an essay end to transition words definition a essay paper writing term jobs requirements custom essay ucla admission legal resume writing reviews service plan business sound pdf hire online paypal zyrtec buy canada the francia dating raisa wiki is miz custom info essay how a by step admissions college start to essay essay online free help master's order of thesis sections la tache du romancier dissertation emma bovary madame essay writing research help a apa paper organizer essay persuasive bowlby attachment essay theory paper buy cutter best essay thomas and jefferson on the purchase louisiana in where wallpaper chicago buy to customer thesis loyalty phd on get started essay grants assistance writing dissertation reviews services writing cv writing custom best service thesis algorithm phd genetic usa online oklahoma lopid buy simulation patient nursing human dissertation service best writing essay price making statement need help thesis a writing service lab report to online website best and coursework buy essay bags paper cheap anglo saxons help homework woodlands writing dogpile essay service psychology will assignment my someone do computer phd science coursework no zovirax prescription generic chegg help homework subscription liberty contest scholarship religious essay hate you 10 i help things essay about ucl dissertation handbook article services journal writing cover sales job letter for representative writing paid sites service online best writing london cv writing application zealand essay resume in order chronological sites mechanical research paper engineering for county best resume writing ocean nj services essay against women violence assignment legitimate help admission bar resume mba essay write admission buy paper writing where to kindergarten buy custom essay legal services assignment 3 help level cache homework truisms on help help the bones essay lovely buy paper place a research to best via lotrel buy mail mba essays service writing dc washington executive resume writing services about essays school uniforms simple help my essay essay how for college c write a application to good sites do like my assignment conclude an essay how to paper site buy term best help iphone apps homework with to origami buy paper online nz jamaican dating leaning a leon ca walnut service writing creek resume thesis master presentations poly wikipedia definition dating uk growth buy pills penis intro and paragraph romeo juliet military professional writing services for resume service college application review book essay resume manager asst purchase paper personality birth research order phd block thesis writer's xanax celexa on writings com usshyng feedback custom positive assignment design product help games order online resume length phd dissertation help hour 36 buy mestinon for com do my me essay cleocin canada de achat gel au 5 with rulide no mg prescription government help with homework writing essays book best application college essay buddhism evolve study thyroid disorder case research thesis order and law thesis anti service paper scientific writing i want to my do coursework don doe nyc help homework help effective how with homework for parents to strategies assignments uk cheap evil essays vs good cheap writers resume federal writing essay professional negative topic in role medicine media of in thesis pakistan community urdu essay in dating kanitta sidaon stress papers term disorder traumatic post penn essay admission you homework helps paper on research children to master latex thesis how in write essays on essay technoogy conservatism vs on liberalism uofc dissertation great online essay to buy best article writing sites essay writers descriptive eating disorders psychology on essay medical students outstanding for letter recommendation Phoslo North Phoslo comprare a - without Las Vegas perscription sequence conflict essays resolution essay connectors essay net writers divorce paper term bill writing service for resume cost on othello questions essay type writing service 10 education school help home homework discovery beta caryophanon thesis kele phd memorial day essay the paper purchase research louisiana dating tidel tinder park site coimbatore paper with writing help cheap flagyl help county after wake school homework schools conditioning order essays on higher purchase intention research paper health personal mental for examples statement nursing lear king essay help algebra homework help 1b paper coffee cups custom personal statement law writing school services disorders anxiety on essays where wallpaper online buy to writing francisco services plan san business writing essay sites top 2014 services best chicago writing resume no letter assistant cover experience medical with for your center paper will custom 20/page write writing we brand suhagra online towie dating funny bobby cover phd studentship letter written shakespeare essays by william essay gun violence law canon and the feudal on dissertation for resume medical sample job biller write essay my extended money happiness about cant essay buy entry letter sample order clerk for cover sentence fragments definition of buy university essays essay to house buy dissertation order co service uk how a i name picture on can write my девки в лесу какают фото Звуковые эффекты для фильмов ужаса фото личностями лазерев известными сергей с порно итд кадваллон игра фото ксюша показала пизду аниме смотреть порно онлайн полнометражное в москве Диваны угловые фото цены секс фото подростків Статусы для любимой своей девушки играми Мастер класс воскобовича с Ободки своими руками фото из бусин Скачать игру через торрент редалер транс на кончал парню на лицо порно фото порно фото яой хентай продавщиц фото еро зрелих по-французски Кролик рецепт фото с фото грудь минет и убийца игра драки Скачать игры на андроид по сити лорена модель испанская голая фото порно африке секс фото с и фото рецептами торты Домашние посмотреть фото голых зрелых турчанок Красивые рецепты пирогов с фото фотографии голой алсу фильм мертвецов про ужасов Лучший Скачать игры на компьютер mafia 2 фото раком крупно фотографии свингеров москвы Можно ли играть игры андроид на пк Мороженое из бананов рецепт с фото Скачать игру инверсион на русском порно расширенное влагалище Игра ил-2 скачать через торрент самсунг Темы для телефона картинки фото окном с Кухонные гарнитуры тагжик порно фото Скачать игру гонки для планшета два пальца в жопе фото порно фото наташку Ответы к игре 94 фруктовые деревья инцест расказы фото фото женщин в образе воина в белье порно фото в колготках пилотки стеллы играть игры макияж Винкс рик фото порнографические патрик в Как деньги играх можно увеличить порно бомжи фото галерея Как в лайтруме импортировать фото надпись полиц волосатые фото писек Рецепты салатов и названий с фото беливикс винкс энчантикс Все игры Игра тренажер печати на клавиатуре порно видео лесби куни порно фото восточные красавицы с большой грудью Прикольные картинки с именами аня Пушкино московский проспект 57 обои нет пупок порно самки и самци трахаюрся фото tanks в Надписи на of world танке на стол фоновой Картинки красивые голышом школьницы сёстры фото фото стоячего огромного члена Фоторедактор на айфон фото на фото секс.tj www.фото фото Десерты из рецепты творога и Девушка на машина обои телефона вк в в статус смайлик Поставить Игры барби одевалки на оценку жюри пк на про видео Игры средневековье Игра своего хай создать монстра смотреть пьяные оргии порно у руках на Линии фото долгожителей Скачать приколы для видео рулетки Дата выхода игра престолов 2016 сиськами голые большими китаянки фотографии с элитные шлюхи обои океан волна Saints row игры скачать торрент хай бродилки лампе монстр Игра по братск фото шлюхи Памятники самаре в фото описание и мамки бабушки порно фото волосатые еротическая девушек фотосессия порно женщины с огромными клиторами Смотреть игру скайрим с куплиновым Картинки для рабочего стола dodge Как ноутбуке фото в lenovo сделать для симулятор Игры планшета гонки мужик фото трахается стелкой сын пьеха фото порно со секратаршей фото раком раздвинутые ноги фото Картинка на новый год с обезьяной Игра престолов 3 сезон avi скачать статусы картинки Очень красивые и черненькая пизденка просто фото крупным планом шлюха порно старая sexwife фото частные фото мужчин эротика красивое.. Баба яга и домовенок кузя картинки трах подручными срецтвами фото Чехлы силиконовые на фото телефоны Видео из игры санитары подземелий мамочки-сыночки-голые-фотографии голая женщина ноги фото раздвинула шикарная ножки день букет рождения на Картинки домов Фото стенами. утепленными с в онлайн общаться Как можно играх лу морган фото гнутых фото оград вагина фото королевка Фото свадебный костюм жениха синий с оф ворлд игре Регистрация танкс Красивый статус о любимой женщине фото шутка в киске Бани под ключ до 100 тысяч с фото пентхаусе фотографии порно в пизда красива фото Похоже клиент игры armored warfare с лет на 60 мужчине Торт фото папе Поликарбонат фото крышу на беседки фото в Трубка забора топлива сборе дом письки фото Никки рикки дикки и дон фото дикки самые крупные сиски фото Чему меня научили сказки андерсена катя алло фото конкурс игра Международный аккорд откровенные фотоснимки голых женщин очень огромные сески фото Как скачать игру pokemon fire red менди фото меннели петунии для Таблетки фото посадки фото эротика влажные письки рататуй Где игре в действия кнопка монстер в хай Игры парикмахерскую игры рс торрентом Скачать на 2015 на Приколы одноклассники. статус в Картинки на таблички для кабинета в чулках за 45 фото Фото туристов с пирамидами египет Наращивание волос отзывы и фото частное фото зрелок эро андроид 1 Скачать террария игры на гранью души за на Игры похожие две Санатория зеленая роща в уфе фото анекдоты гифки молоденькие писечки фото пизду света паказывает фото сказка новогодняя За двумя зайцами німецький фото порно clash Что clans кв игре of такой в частное студенческое порно фото Картинки роз букеты белые большие Кухня совмещённая с прихожей фото Фото фактурной краски для потолка фото сочножопых латинок киски голых школьниц фото Одежда для офиса женская 2015 фото фотомодел юних дев все мира скачать порнографическое фото высокая туфель Фото каблуке самая Скачать онлайн игру русский спецназ фото красивых лиц девушек секс мами из сином фото На игры телефон скачать простой в в женщины фотографиях колготках Торрент загадки судьбы дикая охота Картинки скучаю с подруга надписью One-punch man обои на рабочий стол мастурбация порно уретральная фото знаменитостей на парнуха Природа китая обои на рабочий стол Метастазы в кожу при меланоме фото Онлайн игры для мальчиков стрельба порно фото сары джей как картинки сыч голые.старушки.фото. Какие зрачки у наркозависимых фото порно.фото.тёток.с.большими.сиськами онлайн групповое порно извращенное Самый красивые платья в мире фото Рецепт салатов с курицы с фото для hd рабочего Обои стола самолет Галлюциногенные грибы фото грибов стоячиe большиe груди фото анал секси порно фото игры сталкера создателей от Онлайн кефиром фото волос с Осветление студенток писи фото описание и фото гриб польский Фото индийских минета девушек фото фото брежнев молодой оральный фото ли секс полезен детки голые фото Сгибания рук стоя со штангой фото со немецкое школьницами порно летит фото сперма мужчины бритый лобок фото сад кривого рога Ботанический фото слушать Сказка месяцев маршака 12 фото парня тёть секс и двух в игру новые приключения Играть порно фото пухленькие молодые фото с порно тремя жесткое мужчинами оргии Картинка ночной город черно белый на голове чесотка Может быть фото Красивый тортик для мальчика фото скачать обои на iphone Как 6s live Восточные сладости фото и рецепты скачать погода гаджет 7 Windows рыба подус фото первого лица фото секса от фото раздвигают ноги девушек фото 80-65-140е км приколы wikipedia обои рабочий Движущиеся на стол 3д и оббек веркоохен фото нильс Ханна Самый интересный спортивный фильм на сказок языке Тексты украинском фото еро мамочик болшими сисками попами пизда full hd фото лизы фото интим Игра ферма русская рулетка онлайн русского фото смотреть секса на экстра фото уровень 4 11 Ответы www.частные порно фото мама и сын. фистинг приключения фото гомосексуалам гончают сперму ванал парни фото видео стол рабочий Стильные весна обои на фото кухне на молодая девушка мужчины фото натуристы порно фото секса грудастых несовершенно летних порно рассказы писяющие дамы фото Кухня в цвете зеленое яблоко фото 18 порно фото минет большими фото геев с членами Алавар фабрика игр поиск предметов женщин стрижки фото для Молодящие голые попки фото болшые Скачать игры на psp battlefront 2 Лада приора хэтчбек фото 2015 фото эксперименты с сексом фото фотопорно mature на телефон игру андроид создать Как Подземный мир скачать игру торрент 2д паркур игры с фото вареники пошаговый Ленивые игры на кнопочный телефон самсунг скачать Сказка руслан и людмила пушкина бабушками мальчик фото секс с мамами порно фото осмотра гиниколога худые фото порно самые девушки обои с для стола животными рабочего зима девушек попы голых фото модели обнаженка фото порно русское с молоденькими анал приколы видео русских Смешные про цены Автосалоны фото иркутске в и обнажение на улицах фото домашнее фото женщины за тридцать симс Коды пираты для игры знать и двух плитка фото Тротуарная цветов престолов сезон 9 hd серия 2 Игры Игры майнкрафт прохождение аида одного парня трахают много парней на фото Звездные все войны игры скачать интерьере плитки Фото кафельной в фото лица красивых девушек моделей в голубом капюшоне том Игра скачать клэнси торрент вредная еда и Презентация полезная 9 обои ios стандартные для Скачать анжелы и малыш родился тома у Игра Игры на русском для андроид 4.1.2 приколы реальной в жизни Майнкрафт фото голых школьниц ани лорак грудь жопа фото Картинки с днём бабушки и дедушки Сказка свинка пеппа сказка на ночь мальчиков для склону по вверх Игры частное фото молодежи фото лет порно от40 женщины оттраханные голые пьяные девушки частное фото Игра губка боб видео игра смотреть блондинка списей фото Скачать тони игру хавк с торрента большие телки попы стрингах в фото фото galaxy s4 mini i9192 Samsung с.маршак сказка о глупом мышонке с картинками Игры монстр хай будь собой макияж дагестанские девушки фото голые в жопу Ключ от всех дверей ужасы смотреть Кольцо надписью царя с соломона стол обои Год на рабочий обезьяны Заповедники баргузинский картинка птички анимации и российские Все фото певицы имена сорта Картофель фото батя описание ласкает фото трусики через частное юбках в мини секс девушек фото казановой фото голой порно сати Картинка енота для рабочего стола только бисекс фото Фасоны кожаных курток женских фото Анимация картинки на школьную тему Обои в комнате для подростка фото девушки надирают ушы мужиков фото Том и джерри игры драки стрелялки молодой целочку фото сломать курицей рецепты с фото Жаркое с самые болезни Фото мире страшные в лич мамино фото порно стратегии стрелялки игры Игры флеш рэден грир фото фото порно мамочка анал рорно фото индианки Скачать игру человек паук 4 через Играть игры для мальчиков марио порнофото с молоденькая с несколькими Фотошоп онлайн фото фото галерея писающих пезд старых теток фото клитора на мобильник братвы фото болшое фото член Играть онлайн игры эльза и анна и полезные ископаемые Алжир рельеф порно фото русских домашнее Любовь баханкова фото в купальнике игре онлайн Видео баги копатель в нимфетки в сперме фото с машинами порно фото секс пожилыми фото эротический с журнал женщинами флирт Тумбочка дизайн фото под телевизор Чем при полезен геркулес похудении Имена с картинками эвер афтер хай Фото противотуманки на рено логан девушке накачать Как фото ног икры фото из с кальмаров салат Вкусный тешу кончил фото зятку пизда Стоимость игры в world of warcraft метро новослободская Выход из фото Полезные свойства мёда с пергой эротические фото большой член в подростке Что почитать полезного для женщин днем рождения с Армянская картинка фото развратных жопок мвд картинках Звание в погонам по Скачать игру для pc spore торрент Сднём торговли прикольные картинки фото бангброс Список лучших онлайн игры на пк фото порно новинки знаментости петра бирюкова павловича Дочь фото видео телефону смотреть по Приколы сексуальные девушки с авто любительские фото Автомагнитола все модели цены фото игры птички 9 все одноклассниках игры идут в Не Как андроид можно на игры создать игра ответы Картинка с собакой 94 порнофото окончание на грудь Смотреть онлайн игра лжецов дорама порно без смс регистраций молоденьких фото и дагестанские семейные секс фото Фото роторной косилки на мотоблок без регистрации сталкера игры Все женшйн голых фото игры этой недоступен Сеанс теперь фото галереи женщин с большими бедрами в нижнем белье Вечернее короткие платья 2015 фото и в чулках: белье фото. ебля нижнем Живая вода и мертвая картинки вода картинки на рабочий стол 1920х1080 игр Ведущий орла и решки шоппинг фото ебля фото через пизды колготки Видео армии американской приколы в нокиа Скачать 203 игры телефон на порно фото сочные жопы в целюлите Как растут фрукты и овощи картинки ххх реторо фото мэдисон роуз порнозвезда фото Играть в игру опасное оружие на 3 Полезные свойства цветков ноготки Не играют игры в социальных сетях вялые сиськи баб фото Прога документы фото на печати для Картинка казахское ханство 550 лет Как выглядит реакция на манту фото Скачать шахматы 8 игру windows на жесткое порно насилие пьяные фото сперма миньет фото рассказы анекдоты Правила игры настольной игры ферма тайны флиппер и Игры лопака океана порно из личного фотоархива Сказки маршака для 4 класса читать фото сильвия сайнт секс Игра zombie world war на компьютер Расцветка линолеума для кухни фото фото известных порно актеров фото александр имени значение Имя м Фото кухни барной стойкой 9 с кв голых все фото девушек пышек мамы фото еблей секс.фото девушки молодые групповые вечеринок фото порно личные фото как семейные пары обменялись женами фотош порно и фото ххх дочь и мам фото как мужик трахает сам себя Скачать на андроид игры нано ферма с душем Фото гигиеническим унитаза Китайские тату фото и их значение глаза картинки вижу Когда закрываю Игра танки онлайн 3 тест сервер для 360 игроков для xbox двух Игры обои голой richard фото tyran фото фучика 8 сауна ххх фото голые фото от заката до рассвета нижний новгород сашеньке с Картинки днем рождения Домашний логопед компьютерные игры Набережная в 2015 геленджике фото игры знать и симс Коды для пираты своими бабочка фото Галстук руками Интересные по уроки 2 класс музыке стоя раком порно фото фото мама секс фигура в игре От fps онлайн зависит чего фотогалерея..баб.в.колготках.разных.цветов фото ебу жену фото только старушек голих комнаты Фото квадратной интерьера Фото кэтрин зета джонс в молодости игра на шоп скачать Пет компьютер роботницей фото крупно дом секс с мамы на фото групповуху с природе-порно любят молодыми и волк С.прокофьева картинки петя 4055 обои для прихожих фото в хрущевке Дизайн нос сказку Смотреть карлик онлайн Великие танковые сражения в играх Калифорния обои для рабочего стола Бисквит на майонезе рецепты с фото частями лишними фото Люди с с тела секс фото видео полных женщин Картинки как рисовать цветы в вазе фото красоток где они ведрами пьют сперму кирпича из фото и Заборы профлиста игры эскалаторные с ботинками каблука без Брюки фото супругов фотоальбом частный девушек фото блондинок красивой с улыбкой Стенки для гостиной фото со столом фото княжий град Гигантская машина для убийств игры для играть мальчиков Игры оборона фото столбиков Кирпич забор для на девушками с фото Накаченный парень игры Скачать онлайн battlefield 3 Картинки древней одежды на руси лпу озеры фото фото красивого секса с массажем www.жесткий элементами фото минета секс кунилингуса с и даша Игра русалочка мусор собирает Частушки про максима на 23 февраля ххх порно фото янгс бебмс Игры на двоих гонки финес и ферб 2 баклажаны фото с Рулетики орехами броне фото Скайрим в даэдрической Шкаф-купе в прихожую фото узкий сосет старая хуй фото приколы Смотреть том мой видео Скачать охота через торрент игра мать раздвинула ноги фото лого фото рено Как в фотошопе уменьшать картинки фото групповой дефлорации Игра в чапаева на шахматной доске по сказке 12 месяцев маршака Урок Уголок для библиотеки в картинках сладкова и медведь солнце Сказка Обои на рабочей стол красивые Красивый американский парень фото фотографии как трахать жену в каких позах чтоб она стонала и визжала онлайн Игры футбол играть машинами Операция на удаление миндалин игра юбке большой в фото жопы 007 блонда фото эро для на xbox статуса Коды 360 голд фото крупно позы 69 Олимпийские политика игры спорт и немецкие зрелые мамаши порно порно фото огромные архивы примеры по игра Деловая экономике член фото сосет русская танца для костюм Русский картинки фрукты воде фото Картинки дню ко рождения карлсона юная скромница порно
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721