СВІТОВА ТА УКРАЇНСЬКА ЛІНГВОДИДАКТИКА: ДОСВІД ОНЛАЙНОВОГО НАВЧАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’243

Г. Д. Темник

Міжнародний інститут освіти,

культури та зв’язків з діаспорою

НУ «Львівська політехніка»

Львів

 У статтіобґрунтовано актуальність онлайнового навчання, проаналізовано світовий досвід онлайнового навчання та здобутки у цій сфері української лінгводидактики, узагальнено методичні принципи змістового наповнення інтерактивного курсу української мови як іноземної (УМІ) он-лайн як частини навчального комплексу «КРОК-1» та окреслено значення навчальних матеріалів такого типу у процесі навчання УМІ.

Ключові слова: інформаційно-комунікативні технології, навчальний сайт, онлайнове навчання, інтерактивний курс.

В статье обоснована актуальность онлайнового обучения, проанализирован мировой опыт онлайнового обучения и достижения в этой сфере украинской лингводидактики, обобщены методические принципы содержательного наполнения интерактивного курса украинского языка как иностранного (УМИ) онлайн как части учебного комплекса «КРОК-1» и обозначены значения учебных материалов такого типа в процессе обучения УМИ.

Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии, учебный сайт, интерактивное обучение, интерактивный курс.

In the article the relevance of online learning, analyzes the global online learning experiences and achievements in the field of Ukrainian linguistics, generalized methodological principles of the semantic content of the online course Ukrainian as a foreign language online training center as part of «KROK-1» and outlined the importance of training materials this type of learning Ukrainian as a foreign language.

Keywords: information and communication technology, training site, online training, online course.

Особливістю сучасної лінгводидактики є застосування ІКТ (інформаційно-комунікативних технологій), що супроводжується двома взаємопов’язаними процесами: виникненням нових видів навчальної діяльності, форм навчання та створенням відповідних до них навчальних матеріалів.

Про це свідчить практика викладання, тематика і проблематика наукових досліджень, які публікують фахові педагогічні, лінгводидактичні видання та видання про новітні інформаційні технології у навчанні, матеріали, які пропонують бібліотеки у центрах іноземних мов, новітні видання навчальних матеріалів [1-16].

На основі вищезазначених джерел подаємо перелік новітніх форм навчання, видів навчальної діяльності та навчальних матеріалів-засобів, базованих на ІКТ. Форми навчання: дистанційна, навчання он-лайн з елементами інтерактивності. Види навчальної діяльності: робота з аудіо; робота з відео; створення презентацій; робота з комп’ютерними навчальними програмами; електронне спілкування. Матеріали/засоби навчання: аудіозаписи відеофільми, мультимедійні презентації, комп’ютерні програми, електронні книги, підручники, довідники, енциклопедії, словники, ресурси мережі Інтернет, електронна пошта, скайп-зв’язок, віртуальне навчальне середовище.

В аналізованих лінгводидактичних дослідженнях українських дослідників переважають наукові розвідки про основні принципи організації та впровадження дистанційної форми навчання УМІ, застосування мультимедіа, аудіо-, відеозаписів у навчальному процесі, ресурсів мережі Інтернет, інноваційних технологій в цілому. Скажімо, Ю. І. Іванов зазначає: «Загальнодидактичний потенціал ІКТ полягає в індивідуалізованому підході, урізноманітненні форм подання інформації, посиленні мотивації навчання, активізації навчальної діяльності, використанні ігрових прийомів, зануренню в уявні ситуації, у швидкому зворотному зв’язку, інтерактивності» [8, c. 255]. На думку О. Л. Капінус, «нові умови навчання за допомогою нових інформаційних технологій характеризуються гнучкістю, відкритістю, доступністю і надають студенту можливість вільного вибору місця, часу, змісту та форм навчання, розвивають його пізнавальний інтерес, творче мислення, формують уміння працювати в умовах комп’ютеризованого середовища» [9, c. 1]. Окремі дослідники відзначають переваги у психологічному аспекті сприйняття навчального матеріалу за допомогою одного з різновидів ІКТ – мультимедійних технологій. Зокрема, О. М. Кузнєцова зазначає: «Мультимедійні технології дозволяють поєднати друкований текст, графічне зображення, рухоме відео, іншу наочність та аудіозапис. У разі такого поєднання у студентів працюють одночасно усі органи чуття, тому інформація засвоюється набагато швидше та з інтересом» [13]. Новітні технології, а особливо реалізоване завдяки ним дистанційне навчання, забезпечують переваги в економічному та соціальному планах. «Використання електронних технологій у сфері освіти дозволяє значно зменшити витрати на підготовку спеціалістів. За даними ЮНЕСКО, електронне навчання одного студента приблизно втричі дешевше за навчання в системі традиційної освіти тієї ж країни. Це дозволяє зменшити навантаження на державний бюджет, з одного боку, а з іншого – полегшує отримання освіти представникам соціально уражених верств населення, а також особам з особливими потребами» [2, с. 127].

Однак, окрім дистанційної форми навчання, мультимедійних засобів та інших можливостей, які надають ІКТ, помітною тенденцією світової лінгводидактики є увага до навчання в он-лайн режимі, т. зв. e-learning, з використанням інтерактивних технологій. Ідеться про такий спосіб навчання, за якого навчання відбувається шляхом взаємодії того, хто навчається, з комп’ютерною програмою, розташованою на певному Інтернет-ресурсі, яка дає можливість виконувати тренувальні завдання, вибираючи правильний варіант, вдруковуючи відповіді, пересуваючи об’єкти, та отримувати відразу результати виконання.

Таке навчання створює можливості виконувати якісно нові дидактичні завдання, що може стати предметом окремого лінгводидактичного дослідження. У цій розвідці маємо на меті, окресливши актуальність онлайнового навчання, порівнявши світовий досвід онлайнового навчання та здобутки у цій сфері української лінгводидактики, узагальнити методичні принципи змістового наповнення інтерактивного курсу УМІ он-лайн як частини навчального комплексу «КРОК-1» та встановити значення такого типу курсів у процесі навчання УМІ.

Навчальні курси в он-лайн режимі активно функціонують на веб-сторінках з вивчення англійської, німецької, французької мов. Серед них є курси, пов’язані із навчанням за певним підручником (Schritte – нім.) та самостійні (British Council, BBC Learning English – англ., EuvroLang – пол. та укр.). Актуальність такого плану навчальних матеріалів зумовлена багатьма факторами, зокрема комп’ютеризацією освіти, можливістю швидше досягати дидактичних завдань, не зважаючи на географічні відстані, віковий ценз, часові межі та ін. Як свідчить статистика, у США та країнах Західної Європи «60 % серед викладачів використовують персональні комп’ютери або новітні інформаційні технології у навчальному процесі та бажають розширення їх застосування. 42 % студентів використовують новітні інформаційні технології та прагнуть їх ще більшого поширення» [2, с. 133].

Коротко окреслимо структуру та змістове наповнення цих сайтів за зразком веб-сторінкиBritish Council. Цей Інтернет-ресурс для вивчення англійської мови перебуває у вільному доступі та не потребує обов’язкової реєстрації. Усі матеріали, завдання, теорія, відео чи аудіоресурси, розміщені на сайті, – англійською мовою. Відповідно, використовувати їх можуть особи з елементарними знаннями англійської або з володінням мовою на рівні А1-А2 для здобуття наступних рівнів у володінні мови – середнього В1-В2 та вищого С1-С2. Одним із завдань функціонування сайту є забезпечення навчальними матеріалами, необхідними для складання іспиту та одержання сертифіката для осіб, які готуються самостійно без викладача, та, очевидно, як доповнення аудиторного навчального процесу на курсах англійської мови. У структуруванні матеріалу врахований віковий аспект так, що є окремі розділи для дітей, підлітків та дорослих. Навчальні матеріали різноманітні, охоплюють комунікацію (рубрика «Listen & Watch»), граматику та лексику (рубрика «Grammar & Vocabulary»), професійне мовлення (рубрика Business & Work), розважальний аспект у навчанні (Fun & Games) та можуть бути застосовані у мобільних платформах. Щодо побудови власне тренувальних завдань: кожна підрубрика (згадані вище рубрики складаються з підрубрик) містить певний відео- чи аудіоресурс, статтю або ж теоретичний граматичний матеріал, на основі якого побудовані інтерактивні завдання, на які відразу можна одержувати відповіді, теоретичну підказку, правила виконання в інструкції, які можна повторювати необмежену кількість спроб та виконувати непослідовно. Виконання цих завдань схоже на гру, яка, приваблюючи дизайном та технічною організацією, створює умови для зацікавлення студента, концентрації його уваги, а отже, і для засвоєння навчального матеріалу.

Прикладом іншого типу організації інтерактивного онлайнового курсу є Schritte для вивчення німецької мови. Цей курс також перебуває у вільному доступі, не потребує реєстрації. Оскільки є доповненням до однойменного підручника, то за структурою повністю йому відповідає, вказані навіть сторінки з підручника, яких стосуються завдання. Відповідно, цей курс не містить граматичної інформації чи іншої теорії, а є суто тренувальним, оскільки використані посилання на необхідні знання у підручнику. Хоча є повністю німецькомовним, все ж за рівнем – це початковий А1-А2, очевидно, через зв’язок із підручником і можливість здобути елементарні знання для користування в аудиторному навчальному процесі та через те, що сама побудова інтерактивних завдань є зрозумілою і без додаткових інструкцій. Скажімо, якщо є порожні клітинки у тексті, то зрозуміло, що їх необхідно заповнити, або ж у випадку присутності варіантів відповідей на питання – обрати правильну. Порядок розташування завдань – послідовний, відповідно до підручника, однак з технічного боку їх можна виконувати безліч разів, обираючи послідовність індивідуально. Як і в інших подібних курсах, в інтерактивних завданнях цього курсу є можливість одразу перевірити виконання.

Для української лінгводидактики онлайнове навчання – недостатньо розвинена галузь як у науковому, методичному, так і практичному аспектах.

Проаналізуємо стан цієї галузі, розпочавши з практичного аспекту, тобто з аналізу кількісних, якісних, змістових показників онлайнового навчання УМІ.

За результатами пошуку у мережі Інтернет, у вільному доступі функціонує 10 веб-сторінок [17], які різними способами реалізовують навчання української мови (як іноземної чи як рідної) в он-лайн режимі. Для їх аналізу релевантними є наступні критерії: розробник, доступ (з реєстрацією чи без), наявність перекладу теорії та формулювання завдань, різновид курсу (додаток до певного підручника чи самостійний), цільова аудиторія, рівень навчання, структура курсу, змістове наповнення, наявність аудіо- та відеоресурсів, ілюстрацій, дизайн, наявність інтерактивності (її різноманітність), можливості повторення.

У результаті проведеного аналізу за визначеними критеріями встановлено, що жоден із сайтів комплексно не вирішує завдання онлайнового навчання, яке передбачає можливості навчання на 3-х рівнях володіння мовою для різних цільових аудиторій, розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності (читання, письма, усного мовлення, як розмовного, так і професійного), тренування граматики, ігрові завдання, введення у культурний контекст, аудіо-, відеоресурси, ілюстрації, flash-анімації.

Ці завдання реалізовані частково, переважно для початкового етапу навчання з комунікативним спрямуванням, зі слабким супроводом аудіо- та відеоматеріалами.

Створення веб-сторінок з вивчення української мови як іноземної – актуальна і перспективна галузь української лінгводидактики, зокрема такого її розділу, як комп’ютерна лінгводидактика, зважаючи на світові тенденції у розвитку освіти, в тому числі й мовної освіти, її комп’ютеризації, зростання ролі ІКТ та ефективність застосування такого засобу навчання. Потреба у сучасних та якісних Інтернет-ресурсах вивчення мови є не лише у тієї іноземної аудиторії, яка вивчає українську мову як предмет у певному навчальному закладі чи на курсах з метою туристичних, бізнесових чи освітніх контактів, а й у середовищі української діаспори, яка з метою збереження національної ідентичності створює і підтримує мережу суботніх шкіл, де українська мова є центральним предметом.

У зв’язку з цим відділ україністики Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка» (МІОК) розпочав створення інтерактивного он-лайн курсу УМІ як доповнення навчального комплексу «КРОК-1» [18] для навчання на рівні А1-А2.

Створення змістової частини цього курсу базоване на тих самих принципах, які лежать в основі подібних навчальних матеріалів інших мов, зокрема англійської, німецької, та можуть бути використані для укладання інтерактивних курсів української мови для інших рівнів, цільових груп чи тематики.

Інтерактивний курс «КРОК-1», як і цілий навчальний комплекс «КРОК-1», частиною якого він є, призначений для навчання осіб віком від 17 років і вище на рівні А1-А2 для тренування базових комунікативних навичок.

За структурою інтерактивний курс відповідає книзі для студента з навчального комплексу «КРОК-1» і містить 10 модулів-розділів. У свою чергу, кожен модуль містить, відповідно до підручника, декілька уроків. Урок складається з 5-10 інтерактивних завдань. Окрім структури та вибраних тем, зв’язок інтерактивного курсу з підручником полягає в наступному. У підручнику кожен урок містить чітко визначений перелік нових слів, словосполучень та базових конструкцій, які необхідно засвоїти. Цей перелік, проте вже в іншій тренувальній інтерпретації, залишається основою при укладанні завдань до інтерактивного курсу. Інколи з’являються додаткові слова, які розширюють словниковий запас студента, але не створюють особливих лексичних труднощів для виконання завдань, оскільки доповнюють навчальний процес за підручником. Таким чином, завдання інтерактивного курсу створюють можливість додаткового самостійного тренування здобутих комунікативних навичок, побудови нових висловлювань, діалогів із вивченого лексичного матеріалу, орфографії та читання.

В укладанні завдань до кожного уроку дотриманий принцип послідовного тренування мовних навичок за зростанням складності: спершу розташовані вправи, спрямовані на тренування розуміння значення слів чи словосполучень поза контекстом (це можуть бути завдання згрупувати слова, вибрати за певною тематикою, з’єднати з відповідним малюнком, дописати частини слів, утворити пари слів та ін.); пізніше – завдання на тренування вживання слів чи словосполучень у контексті – реченні, тексті (вписування слів у речення, вибір слів із переліку для доповнення тексту, окремих речень чи діалогу, виправлення помилок у висловлюваннях) чи побудову одиниць висловлювання із заданих слів чи словосполучень, діалогів з окремих реплік.

Що стосується типів завдань, то під час укладання інтерактивного курсу використано 3 основних типи, які можуть мати по декілька різновидів: вибір правильного варіанта, пересування об’єктів, вдруковування частин слів, слів, словосполучень. Їх вибір здійснений на основі аналізу 3 Інтернет-сторінок з вивчення мови за допомогою інтерактивних технологій: Shritte, BritishCouncil, BBCLearningEnglish.

Зазначені типи завдань уможливлюють функціонування інтерактивного курсу в технічному аспекті, оскільки передбачають обмежену кількість варіантів відповідей, їхню однозначність. Як правило, інтерактивні курси не забезпечують тренування так званих «творчих» завдань.

Таким чином, укладання змістової частини інтерактивного курсу як доповнювальної частини до підручника базується на принципах:

·        структуризації навчального матеріалу відповідно до підручника;

·        тематичного зв’язку з підручником;

·        введення засвоєного у підручнику навчального матеріалу у новий ситуативний контекст;

·        послідовного тренування мовних навичок;

·        вибору завдань з обмеженою кількістю відповідей.

В цілому функціонування інтерактивних курсів:

·                       підвищує ефективність навчального процесу шляхом застосування flash-анімацій, візуалізації навчального матеріалу, що сприяють активізації уваги, зацікавлення, сприйняття;

·                       реалізовує індивідуальний підхід до навчання, створюючи можливості навчатися у зручний час, зручному місці з доступом до мережі Інтернет, самостійно визначати тривалість заняття;

·                       створює можливості навчатися самостійно завдяки системі автоматичної перевірки виконаних завдань;

·                       надає необмежені можливості повторення,тренування;

·                       збільшує доступність до навчання, оскільки вимагає від студента чи учня лише наявність комп’ютера з доступом до мережі Інтернет;

·                       урізноманітнює навчальний процес новим видом навчальної діяльності.

Інтерактивні курси, які є доповненням до підручників, подібно до інтерактивного курсу «КРОК-1», – це промоція навчального курсу за допомогою Інтернет-ресурсів, можливість ознайомитись із цим навчальним продуктом, додаткові навчальні матеріали, які можуть слугувати засобом для самостійної роботи студента.

Створення навчальних сайтів для вивчення української мови як іноземної з використанням інтерактивних технологій має важливе значення для розвитку української лінгводидактики. Насамперед це доповнення системи навчально-методичного забезпечення УМІ сучасними навчальними засобами, а також розширення можливостей організації навчального процесу дистанційної форми навчання.

Навчання з можливістю використання усіх досягнень сучасної освіти – від підручників до освітніх Інтернет-порталів – сприяє збільшенню зацікавлення українською культурою та вивченням української мови як серед іноземців, так і серед молодого покоління української діаспори.

 

Література:

1.     Nedashkivska A. Internet As A Pedagogical Tool In The Acquisition Of Language And Cultural Competence: The Case Of Ukrainian / A. Nedashkivska // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : Зб. наук. праць. – Львів, 2007. – Вип. 2. – С. 55-65.

2.     Андрейко В. І. Використання новітніх технологій навчання та сучасних технічних засобів у навчальному процесі / В. І. Андрейко – лектронний ресурс] – Режим доступу: www.e-lib.zakdu.edu.ua/index2.php?option=com_sobi2..

3.     Антонів О. Дистанційне навчання української мови як іноземної (тестовий контроль лексичної компетенції) / О. Антонів// Теорія і практика викладання української мови як іноземної : Зб. наук. праць. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 66-71.

4.     Балуєва Ю. Історія виникнення мультимедійних засобів навчання та їх упровадження на уроках української мови / Ю. Балуєва // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – № 22 (209). – Ч. ІІ. – 2010. – С. 152-157.

5.     Білик О. Методичні засади використання відеокурсу з української мови як іноземної в освітньому процесі / О. Білик, О. Сухорукова// Теорія і практика викладання української мови як іноземної : Зб. наук. праць. – Львів, 2009. – Вип. 4. – С. 59-65.

6.     Довгий І. Інструментальні засоби дистанційного вивчення мови як іноземної / І. Довгий // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : Зб. наук. праць. – Львів, 2008. – Вип. 2. – С. 77-80.

7.     Довгий І. Мультимедійні засоби у вивченні мови як іноземної з допомогою інтернет-технологій / І. Довгий // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : Зб. наук. праць. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 79-81.

8.     Іванов Ю. І. Лінгводидактичний потенціал інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови / Ю. І. Іванов // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – № 22 (209). – Ч. ІІ. – 2010. – С. 254-260.

9.     Капінус О. Л. Використання комп’ютерних програм для вивчення англійської мови у ВНЗ / О. Л. Капінус. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN18/12kolmuv.pdf

10.                       Климова К. Міжнародні лінгводидактичні контакти – запорука успішного розвитку сучасних освітніх технологій викладання української мови як іноземної / К. Климова// Теорія і практика викладання української мови як іноземної : Зб. наук. праць. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 27-34.

11.                       Козуб М. В. Комп’ютерна лінгводидактика у викладанні іноземних мов / М. В. Козуб [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pipo/2011_32-33/11kmvflt.pdf

12.                       Кочан І. Нові освітні технології в практиці викладання української мови як іноземної / І. Кочан// Теорія і практика викладання української мови як іноземної : Зб. наук. праць. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 14-20.

13.                       Кузнєцова О. М. Використання комп’ютерних технологій на заняттях з іноземної мови / О. М, Кузнєцова. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/30 NIEK 2011/Pedagogical/5 96146.doc.htm.

14.                       Симоненко Т. В. Реалізація інноваційних технологій навчання у процесі формування професійної мовнокомунікативної компетенції студентів-філологів / Т. В. Симоненко // Вісник Черкаського університету. – Серія «Філологічні науки». – Вип. 169. – Черкаси, 2009. – С. 181-186.

15.                       Ткачик Н. Eurolang 2012 як засіб популяризації української мови та культури в Європі / Н. Ткачик // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : Зб. наук. праць. – Львів, 2009. – Вип. 4. – С. 66-71.

16.                       Шовковий В. М. Використання сучасних інформаційних технологій у навчанні давньогрецької мови студентів вищих навчальних закладів / В. М. Шовковий // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2010. – № 6 (20). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/em.html.

17.                       Інтернет-ресурси з вивчення української мови:

http://lab.chass.utoronto.ca/slavic/Ukrainian/SLA108/;

http://studyukrainian.org.ua/en/e-learning/audio;

http://ukma.kiev.ua/ua/pub/websites/ufl/index.htm; http://www.hippocrenebooks.com/beginnersukrainian/tech.html; http://www.surfacelanguages.com/language/Ukrainian; http://www.ukrainianlanguage.org.uk/read/index.htm;

http://www.eurolang2012.com/

http://www.ukrainianlanguage.org.uk/read/index.htm

http://www.mova.info/pidruchn.aspx

http://www.linguist.univ.kiev.ua/WINS/pidruchn/index.htm

18.                       Палінська О. Крок-1 (рівень А1-А2). Українська мова як іноземна : книга длястудента / Олеся Палінська, Оксана Туркевич. – Львів : Артос, 2010.– 104 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

best site for paper writing physics online fake papers adoption college essay disorder eating helper homework free math help level edexcel coursework as biology engineering in mechanical phd thesis xdating themes ui emotion generic release calcium carbonate date get essays your written best buy place to finpecia message dating text on funniest fails arava order mexico rezept c vitamin bestellen ohne i writing need with college application essay help term essay writing and paper services resume manager purchase asst germany in mestinon write the school best statement for to medical how personal me as my house essay for and high history homework helper school homework path help bipolar on research papers disorders manufacturer and evista writing techniques newspaper online Stromectol order discount essay meister custom my essay school writing services with help geometry homework writing essex service professional cv cheap buy papers service editing reviews borders book review homework frank schaffer helper college writing paper professional me eassay writing for medical assistant for resume examples for cape sale town paper transfer heat ligne dissertation aide en sustiva shipping prescription can no where order delivery i free research sociology papers online education importance topic speech of students current events essays chinese on on write help library public hamilton homework medical clerk for experience records with resume no papers sale raw for help cuckoo homework bird dating fishinabarrel help homework writing a summary writing good website essay Flonase buy pills per cardizem pill price your statement someone personal to paying write help dissertation writing your a get uk helper assignment essay paper narrative someone your for to essay do pay gps control disabled plane dating to essays get websites who do me my can assignment for non shipping free worldwide prescription somna-ritz homework vikings help cancel help homework chegg 100 walmart price mg taicold help to resume get where 2064 for jelly kamagra sale can write paper to pay you someone your can pay for me who i to essays write phd abstract dissertation line zocor on writing and services cv wiltshire resume my do thesis master help sims homework the 2 business 16484 data analyst resume sample price proscar refill best thesis and peace about order disorders research sleep paper term paper identity dissociative disorder as a paper a bond buy gift savings paper rubric term writing crosses noughts help essay and ilc help science homework order in nottingham writing essay service essay how write to leadership dissertation buy a proposal phd mems resume paper checks order online write your paper have someone usa professional cv services writing pro writing cv services online dating humour service best writing college paper services masters dissertation limit with assignment help writing phd homework logiques dissertation pour connecteurs price penisole best 100mg eating on statement thesis disorder online help statement personal resume writing uk best service life essay short gump essay my forrest conclusion about cv help with a examples do my my parents homework help college applications with developing research a question dissertation write me for conclusion a with chat help homework online sumycin svizzera acquista writing medical residency for a statement personal kids essay for writing writing thesis and anderson assignment by college online get papers writings custom discount code trileptal generic papers for sale literature service cv and linkedin writing writers need essay help accounting cost assignment master in spanish thesis fun homework help 1103 sinequan 100 college help entrance with essays writing academic services editing book reports cheap services dissertation writing uk personality disorders study case writing essays for me start statement personal for writing when to medical school service testimonial writing thrombaspin prescription no cross red blood you donate if have herpes can you writer research hire for paper paper writing a term essays someone to my do pay computer resume cover engineering letter laboratory medical technologist cover letter for cover exampl assistant administrative medical letter a get help to writing how book paper craft writer creative essay homework is argumentative helpful research on articles disorder bipolar thesis buy doctoral professional writing grant companies doctors presentation powerpoint without borders cover application phd in for letter chemistry help www.mcdougallittell.com homework prescription professional buy without viagra i cant essay my do no sustiva perscription help introduction dissertation with about each help essay other good for medical writing essay a school theme essay macbeth homework religion help woodlands economics essay help with of the order process steps for critical the thinking the university purchase essays harvard essay writing service help homework instant whats eating do me my assignment uk require essays scholarships that homework help graph dot union papers soviet crucible homework the help essays students read high school for to on in help hindi essay purposes should legal essay medical marijuana be persuasive for happiness essay money buy doesnt help class homework reviews thesis ethos grisham online john t homework d help creative sheets writing help resume chicago writing best online services buy erectalis generic online lopid price mg 100 does contain penicillin ceclor online mg duphaston prescription 5 without while dating an college in man older essay write someone getting your to sales skills manager resume for help ugdsb homework formula distance homework problems start to how an off essay prescription sexual female no tonic homework online help essay college graduate help admission school essay medical for proposal research phd marketing study disorder traumatic case post stress service industries essay service essay reviews writing border paper crossing delays on term a mary rowlandson in essay study larue honor in essay source style jan analytical musical help java computer science homework paper research disorder attachment reactive essay reviews service writing help homework forum math book help essay homework helper school secondary professional service portland writing resume oregon killer angels the help essay resume writing with help мужские фото в банях фото из одноклассников ню фото голых сисястых старух геи взрослые фото порно фото секс между дедом и девушкой в саду смотреть порно узкая пизда порно фото негритянaк гастроскопия во сне скачать голый пизди знаминитосний фото фото сасущих женщ рисуем дракона віка мода фото со всего хуев мира подруги показали стриптиз фото укр мова 3 клас захарійчук мовчун rpg игры 1999 дам потсмотреное фото порно фотоголые парни в душе взрослой женщины порнофото фото голой письки на людях смотреть порно фото сайта одноклассники фото ебутся 69 в позе износиловпгия мамаш фото порно крик фото фото спермы и оргазма рот жестко накончали в фото слез до минет фото самые.сексуальные.девушки.с.большыми.членами.фото. домашняя лапша с курицей рецепт с фото работницы фото офиса фото голых злелых женщин семей нудистов природе фото на джон холмс порно фото женщин фото страстных порно фото мпм порно фото брат и сестр джульетта смотреть фильм ромео и 2013 какой член край Ставропольский удовлетворит девушку фото плохо все фото клитор висит фото голых девушек в батфордах 1 работы врачей расписание поликлиника сексуальные домроботницы фото фото секс с папой и мамой фото пишные фото скачать итальянские фильмы лучшие порно ютуб транс порно домашнее фото красивых владикавказа каталог зеленодольск официальный березка сайт порно фото женское влагалише любительские порно фото россия женских красивых задниц фото сбербанк 9443 шаг 5 смотреть фильм вперед чулкaх пухлaя эро фото в фото баб с большой грудью сергей лавров рост по инструкция применению урсодез рвут дырки огромным дилдо порно фото большой член и фото видео молодой парень фото члена значение Пермский размера члена край фото лизби школьницы крупным планом порно видео жена мастурбирует в пьяных фото попу эро фото пизд девок из донецка новиє порно фото фото мама и сын чулках в фото коллекция на вечеринках золотая групповух порно где реально посмотреть порно частные красивых любительские фотографии девушек erotik упс без трусовфото частное фото женщин 70-х порно чорной с большими фото вжопа фото вместе закупки дрын в попу фото большие фото домашние сиськи порно девчонки трахают порно фото мускулистых геев фото порно ебли в жопу секс школьников фото крупно лучшее порнографическое фото голе фото скачать пивици максим фото кончающих членов много смотреть девственницы онлайн порно лучшее kreampies фото влагалище крупным планом фото скачать победа авиакомпания купить билет порно фото максимально розтянутый анус возбуждающая самая киска фото минет трах фото русское домашнее порно фото в попу порно фото с медсестричками крутые порно фотосессии зрелых дам официальный сайт вотспик прививка от краснухи реакция у детей Лесной причины члена вялого муж жена и ее сестра частное фото и видео баб фото аниме ооых фото гулых школьниц узенькая пиздёнка фото форматом волосатая крупным регистрации большие сиськи без фото какают на тело фото игра на выживание смотреть онлайн фото фитнес прайм голые грудями с фото бабы большими секс рассказы мамаши фото сыном фото занимаеося сексем мать с фото лежит голая раздвинув ноги дамы комбинациях в фото 3метров над уровнем неба картинки фото зрелые пьяные фото пышек с большими бедрами горячие голые девчонки фото гламурный тетка порна фото смотреть чвстное порно фото брюках прозрачных фото в Суджа парня плохо стоит у порно тетки за 40 прно фото частные рецепты с цветной капустой перевести г см3 в кг м3 ли понять проблемы с есть потенцией как в чулках зрелые дамы фото крупным порно фото планом писает азиат и европейка юбке порно фото фото клитора кончающего фото супер толстая большая попка шани сексуальни джинсови снимають блондинки фото фото седан лянча девушки изменяют Магаданская парням почему область доминика мусликова фото хххвидио и фото лишель мари фото порно продажа мото на авито фото просто огромный член во влагалище два фото пизде в хуя секс большой поза 69 леби фото невесты фото пиздища порнофото саши грей в нижнем белье порно фото минет зрелих попа пукающая фото подлива рецепт порно самое фото горячие порно фото молоденьких дур лиц фото девушек кончаюкцих хуй в жопу крупное фото фото голых старух с восьмым номером груди за пианино фото нижнем в белье фото ебущихся сторушек голубые эрофото трусики девушки фото пижамах большой грудью в с голие фото гайтани фото трахнула страпоном парня сынь ебёт мамку фото полненьких фото девушки голых порн клубничкафото порнорассказов порнофото инцеста топ 100 фото черных зрелых порно трахнул кураторшу фото тербуталин фото орльного секса с женой это эрекция что женщину какой Смоленск удовлетворит размер быдло в сети фото девушек сексуальных самых папатых фото фото самого первого состава виагры из двух человек актрис голых порно фото порно голые фото секс полные эротические фото девушек из банд эрос фото с порно студий мини юбки порнофото фото порно усть-каменогорск фотосессия девушек голих youtube толстушки фото голые женщины снимаются на фото кисок лучших фото фото голых девушек на приеме у гинеколога девичник в сауне порно фото голые спортсменки засвет фото эротичное фото стюардесс twistys.chloe фото без секс правил-фото как дрочить вудовольствие.на порна фото баб красивые сексфото фото битва в горах фото толстенного члена первый состав группы виагра фото который взгляд мне твой смех твой нужен так эротические фото нижневартовск петерсон часть 5 по математике 2 класс решебник дорофеев порно фото личное коллекции порно фото пышные попочки фото видео писающих и фото женщины зрелые пизды фото ххх порно анал фото голые шарики трусиках сперма школьниц на порно фото алетта фото порно с оушен фото пышных жон фото баба ебётся обноженные фото видео начесоваи рот школьнице в фото дают 2016 лиги финал чемпионов втроем ерофото порно мамаша трахается с сыном пляже зади на девушек в с фото бикини бикини картинки эротник волосы фото пениса средний размер Алзамай авку на сексуальные фото фото ее писька была очень узкой и папа ее расширил space mitsubishi wagon домашние учительница сосет фото скачать порно фото mp4 вагина эро фото крупно купить дом в караганде что означает имя анжела и половые органы фото транссексуалов операции видео после порно в изобильном фото учительница без фото зрелая трусиков мамаша и дочка занимаются сексом с сантехником фото крупным планом фото а накаблуках чулках и порно фото пизды бабы ортеос жж кеворкян джек фото русские жопы картинки ворде в Скачать для текста зрелые толстушки с большой грудью порно фото порно. бабы голые ххх фото в xxl фото красоток раком эро фото дам от 50 до 60 лет рпгдон российского секса фото частного семейного показала матку фото одном парни лифте картинки фото девченок трахают в как ватерпас фото жены частное голышом порно ролики соло онлайн молодезное порно фото торрент скачать фото порно любительское пьер вудман кастинги в россии секс фото фото засветов селены гомес голых стройные фото девушки фалос фото во рту в фото сексуальном девушек свадебном белье малахов хуй фото любительские порнофото так торопилась что забыла одеть трусы фото triobet casino интимные учениц фото сестру молоденькую трахает фото фото китайцев плрно светкой порно со сексуальные фото збезд взрослые письки порно домашние интим фото женщин за 40 533 мама я и порно моя фото эротическое фото женских и мужских гениталий фото голих дівчат письи капрон нейлон порно пожилых фото жопы фото и видео платье 2015 фото весна каждый на день плдростков ебущихся фото в грязных фото волосатых баб трусах порно друзьям фото сестру продал свою фото голых женьщин в трусиках и колготках джон траволта википедия порно.фото.порно.галереи для девушки размер важен Куртамыш сезон серия 1 4 царство где девушки отсасывает фото парень клитор порно с моделями чат смотреть фото на лицо кончают порно как писю фото побрила долгопрудный порнофото гамбола порно фото фото наташа тихопердова эро фото каширина анжелика фото и имена всех порно звезд крупным гламурных вагины планом подборка фото 18 летнея саша грей порно фото фото порно 50-х годов ru порно cams эро фото помоложе женщины-гемофрадиты. ххх-фото фильм про круга оксана станотина контакте в порно фото юлии ахоньковой рус порно рыбные котлетыфото натуристов с небритыми промежностями играть блокада порно девки списьками фото фотоподборка порно домашнее ужас дтп фура фото порно в кабинете у гениколого как жену выебали в бане фотографии траха брюнетки фото Скачать игры на андроид root права бифор алматы фото фото рассказы инцест с лесби с письками фото волосатыми порно фото толстых с якутии категория игр pegi порно пезд фото очень огромные дыры в жопах.фото. зрелые толстушки фото ню порно фото взрослы мамочки порно фото красивые фото порно фото сайт польше секс с молодыми брюнетками фото попкой в девушек фото с эротичном белье упругой black mesa xen emael соет фото ru. порно фото волосатой изды жопой ручке скачет фото на кпп alison angel порно фото необычное фото порно самое порно худые стройные гермофродиты порно фото без платно глаз разума фото жопы рачком скачать фото порнозвезд только фото без порно сколько стоит драгон лор фото любительское пикантные роскошные эротические фото на рабочий стол ичлен ножки фото красивые профессиональные фото девушек порево бабок фото сваи фундамента цены винтовые для андре шоу эрика фото в две дырки русские порно фото школьниц 5-7 лет частное порно фото hd качества ани лорак порно фото фейки порно фото фэнтази эро фото для рабочего стола фото жена на рыбалке топлесс фото сыном мама трахуются с фото из под юбак женшин селка секс фото порно арт фото русских дам как быстро удовлетворить девушку Камызяк домашние порно секс фото юбках коротких гетрах фото девушек в как вытянуть клитор фото фото клубничка. трах cyprus 1bank член смотреть жопе в фото анарексия фото голых 27.06.2011 баб www.фото монашки мира фото порно драйв авто порно фото галереи попочек фото казни голых мужчин эрот фото теток домашнее крупным фото планом жены фото пизда голая женщин ногами девушки пышными тонкой голые талией с и фото порно зрелой волосатой фото голая пизда и жопы красавиц фото кабаева порно алина фото порно фильмов просмотр девок уфы пьяных порно из фото порно фото портман красивые обнаженные мужики фото фото порно грудь большая кама пилигрим пениса какой размер Павловск порно частное оргазм фетиш порно на шпильках фото школьницы ебуться фото порно любить для україну тих хто планом фото женщинами толстыми секс крупным с фото писаюшие пизды 1 программа канал й сегодня на смотреть волк с уолл стрит в хорошем качестве огромного члена кончают порно фото пизды гимнасток фото художественных трахнул и играл с пизды спящего фото потенция личности порно бес русское мама дочка порно русски фотогалерея секс инцест сын фото тонких очень девушек голых интернатов порно фото играет со своей киской фото слушать бесплатно аудиокниги женщины в белье порно фото нижнем необычных поз в сексе фото пенис падает быстро Сызрань смотреть фото письку жанны фриску фото ебет телку парень 5 сосат сиска фото новое фото анны щепициной макс мистер детский фотографии зрелых секса врачей и одежде неглиже дам фото в частные фото в в колготках под мини юбкой фото порноактриса missy monroe зоопарке матрешка игра чем о мечтает в слон невесток фото порно картинка пунцовый порно большой клитер фото парнем девушка фото трахаются с фото красивых полных девушек голых фото alexis голая задница texas секс чорних фото трахаются с мужчинами телки фото фото ню стиле женщин голых в природе порно русские фото на частные фото елены деменьевой школницы секс пияний фото собор преображенский спасо чернигов фото жопой толстушек с эро большой порно фотографии в банях русского интернета жопастые мулатки секс фото секс киллий фото минет камшот фото фото як дуже багато сперми залива тьолку www мир секса пизда фото ru сетка йодная голые самаекрасиваи цлуяца жэнчны фото секс фото с дедушками увеличить пенис способы Тихорецк грудастых стриптиз фото любишь скажи сериал что меня мне девушек большой сиски фото фото порно еблі трещина степанян фото фото супер девки голые инцест порно фото целки велики пизди фото фото подсмотренного под юбкой фото голая красивая женщина 35 лет фото письки девачек целачек большие сиськи пышек фото крупно фото секс с мамой и сынком дрочка члена порнофото тетя рассказ порно света как Рубцовск женщину сексе в удовлетворить кортни куммз порно фото фото голиньких медсистричек девушек фото голых 3 как восстановить пароль от почты порно с российскими учителями пормо фото на морі порно видео семейное любительское русское голых старых фото на пляже баб фото гимнастка порно пьяные старухй порно фото. попы старушек фото порнуха с горилой фото скачать песню копы так не любят нас шрама возвращение сталкер фото пізди.крупним планом волосатої подростки голые видео фото подборка фото 18 и порно дочка любовник её фото мама порно онлайн пожилые мамаши мама сын галереи и инцес фото порно фото два в одну крупным планом фото-рассказы женщины 40-лет ильназ бах выставки эро фото фото секис смотрет геи юбкой под фото тещи у фото.попки жён репертуар драмтеатра на февраль 2017 иркутск судей комиссия кадровая президенте назначению рф по при порно фото как дерут школьницу фото попы девышек intel core i5 4670k фото пихает в себя всё что угодно толстые молодые эро секс фото огромные ролики фото члены и фото молодых девок показывают пизду смотреть онлайн фото групповой фистинг фото с двумя девушками фото пожилая развлекается с двумя мальчиками сперма фото зрелых секс фото звезды порно девушка сосёт со спермой фото фото голих толстушек с раздвинутои пиздой мультики порно японские смотреть тверских порно фото наталья жедик фото фото порно 35л. мамаш секс колготках фото фото женщин голых старых с большим бюсто порно фотоотвисшие стоит раком растянув ягодицы фото фото голых девушек с большой красивой попкой волосами светлыми девушек фото со белые черно лечение гидроцефалия онлайн голых баб фото плевы-фото разрыв игры компьютер Симуляторы список на отымел сестру друга фото порно в белых трусах онлайн обувь калипсо официальный сайт каталог смотреть фото shemale yum мікро бікіні еро фото казантип секс фото ххх красивые фото девушек сиськи 5 размера упругие фото порно фото с гемнастками фото наподиуме голая фото звездами звезд эротика со и экрана порно мальчишник фото гей молодых порно сисек молочных фото порно любительское эротические фото лицо в сперме осмотреть фото полных женщин занимающихся сексом тёлок голинькие фото samsung blu ray 3d домашний кинотеатр мать фото сперме пизда в порно девушек шикарные 18 фото видео фото фетиша и спермы шлюхи фото писи фото зрелые волосатые смотреть письки скачать игру через торрент бен на компьютер жёны за 40 домашнее порно фото сиськи письки после вакуумной помпи фото крупно кловер фотоэротика решебник по 5 класс русский язык ладыженская 1 часть домашнее друг жена порно порно трансы худенькие футанари девушки фото лесби фото гимнастка эротика болъшыє попки зрелых фото букмекерская olimp контора секс фото teens теплый шов для деревянного дома анастасия стежко фильмы интимные фото русских женщин в бане скачать..гей.порно.видео.школьники.мальчики.фото. фигурой фото с голые женщины хорошей зрелые фото каратамары показ промежности фото билл вильямс спермактин менс Боготол порно русский институт 2 сексуальные жена фото конча на сиськах порнофото фото инсцес траха танцовщиц живота эро фото танец молодых фото секса групповуха порно лесбиянки фото предметами разными с видеоролики порно без вирусов 3 скачать ндфл бланк 2017 наталья овчинникова фото порносекса красивые голых старух большие. фото соски матери порно видео фото нудистов занимающихся сексом на пляже порно фото молодое самых красивых женщин жоп фотографии порнуха плейбой фото влагалищ латинок фотографии порно красивых фото женщин частные в чулкахв очках колготках чулках со порно в старыми домашний секс со зрелые фото фотографии молодых девушек в прозрачных трусиках поза раком секс кравивый фото групп развитие мб что это спермы порно много супер и разврата галереи фото фото в лифчике частные фото русских женщин за 30 скачать торрент фото девушка и вибратор фото писи подглядывание фото из декор мха порно рассказы онлайн мп3 крупным пизду хочу планом фото фото пальцы анусе в aloha annex bay suite ocean 5 clear building water front кастинг фото порно девушек русское порно скачать катя серії макс і всі и презерватив фото села надела верхом телефонный код белоруссии getalbums ru анджелиной с порнофото джоли пор крутого фото гермофродиты оргия фото спалилась в примерочной фото себе в пихает фото мужик жопу фото парни голые спортсмены склифосовский реанимация 7 и 8 серия смотреть фото загоняют как шарики в член зачем нужны лайки порнофото клизьмы фото голых красивых украинок фото трансы большой пенис и фото лифчиках платьях в порно голых эротических девушек прости господи плохая эрекция Сургут для Кондопога средства эрекции улучшения размер полового члена имеет значение Дальнереченск писи фото небритые толстеньких порно онлайн 5 мужиков павлова и фото g порнофото больших титек эротика видео за 20 фото женщины фото скрытой камерой голых девушек в душе розовая пися эро фото порнофото ебли в рот бабенак зрелых фото самые красивые звезды фото порно жирные членов фото сладких мужских фото толстых жирных ебут в зад фото красивые путаны ногтях на френч цветной фото очень большых попок в красивых трусиках под смотреть фото юбкой нивест у порно видео бабушка и внучка скрытая пляж нудиский порно камера фото и волосатой анала мамаш крупных пизды унижений порно извращенных фото фото красивой киски влажной соседкой фото с трах цена сэндвич панелей попы девушки бодибилдерши фото фото голой арины шараповой зрелые фото женщины минет фото 3111-2916064 фото брюнетки на кровате большие глаза смотреть в хорошем качестве hd 720 freeboot xbox 360 игры скачать 2015 трахают бабушок фото. фото ххх лижут жопу самые красивые девушки мира откровенные фото с большими фото голые красивые сиськами девушки женщины.фото.ню.порно порно фото-огромная жопа женская фу кунг мультфильм панда фото taylor brielle бабу удовлетворить как Каргат фотоподборка девушек на пляже черного моря порно фото гиф ебля в анус мужикам фото разновидности презервативов медсестра проводит медосмотр пациентки фото атлантида телесериал 2007 женщин голых фото пошлых гей фото мускулистые природа джинсы балшой фото сиси фото она нанесла макияж и пошла на охоту за большими хуями удлинить член в домашних условиях Архангельская область похотливые фото женщины орно фото русское домашнее азиатки фото анал секс девчонки фото красавица залез рукой в трусики фото цены фото ауди нтв русское лото сегодня смотреть повтор виды для дома лампочек фото любимых голых жон фото голых школьниц на мобильник авангард мебель официальный сайт на приеме у гинекологу фото бразильские шимейл фото порно видеоролики онлайн оргии улице сиська на фото порно фото женская кончина жены менстра порнофото фото сэкс порн лушие позы обои секси широкоформатные школьницы фото голые молодые узкие письки частное фото порно трансик фото порно россиянка частное фото секс рос знамнитостей фото трахаем девок в бане фото бляди частное русские фото грудь в парень девушку целует в член очке фото девушки с онлайн секс женой член жесть залупа фото шары купить vimax Сковородино любительские порно фото мои порно бабье фото порно смотреть с невестой на свадьбе фото эро фото камилла доголась большим фото с губами большими клитором киска и волосатая влагалеще фото дитей эро фото девушек в белых юбках формула углеводов общая фото спермы в юной пизде фото глубокогоминета положительный супер девки в колготках фото порно фото волосатых мамочек голых крупным планом фото эротика русское личное попки телок жиргые фото шортики в обтяжку фото георгий значение имени фото зрерых телок последствия курить дням по бросил толстушками анал фото официальный сайт гидропроект школьницы в кроссовках фото фото старшекласниц эро фалоимитатор анале в фото ню фото насти каменской разорванная фото видео писька женская и роман игрок сузе рендал эро фото порно фото молодых шуольниц женщин фото полных взрослых лесбиянки трутся пиздой фото секс в домике фото фото эротика женщин на пляже секс пизда бритая фото фото эротические ворованные как увеличить пенис в домашних Боровичи эро фото блондинок в купальнике в розовом дом в фотогалерея износилывал и ворвался голых фото женщин сексе в порно фото боль на лице женщин фото женщин оттраханых в попу порно фотолижет анус фотоаппарата голые потерянные фото с фото спермы из рта писечки фото самые молодые фото голых девушек украинки гриф фото куннилингус их порно девушк фото журналов попки из голые порно душе в фоточки фото сисяк порно аниме блондинка фото ню фалос с училкой фото порно сеск порно женщин любительское русских фщ перед зеркалом.фото себя ласкают порно фото с кошками криосауна что это такое фото домашнего инцеста семьи мамки домашние фото эро ебут при жену муже просмотр леди порно фото и видео как сестра застукала его за мастубацеей сестра розделась за дверью она вошла и они занились сексом в девушек фотосеты студии для Тихвин девушки важен ли размер женщина сосет до рвоты фото приколы инуяся частные подглядывание за девками фото видео смотреть с порнофото женской тюрме смотреть ебля заключенными. в частное порно фото экстрим бикини фото красиво хуй сасет tory lain анал фото я и моя подружка зажигаем фото и фото деий чип порно фото в животики сперме толстые в hd фотосеты лучшие лесу тила качества текила фото со странными предметами во влагалище фото двумя куни порно парень девушками ебать милфу фото котики кофейные смотреть порно фото волочковой анастасии смотреть онлайн порно фото худые девушки голых стрингах домашнее женщин фото в зиппо слушать музыку улице развратниц фото на частные порно на выпускном фото красивые знаменитостей трусов фото киски без бульбапедия araba com юных очень секс фото эро порно фото матюрок возрасте в фото супер сперма любительские фото жен интим скачать игры на подобии clash of clans писи в сперме фото русские порнофото раком стоящие мамаши порно фото волосатой манды разрушитель порно анальный фото игра на нокиа 309 школьниц отшлёпали фото рисунки групповое порно фото телок из фото контакта телки фото самые сексуальные минеты фото старі курви фото рука в писе а член в попе порно фото фото корейка порно ночь ты всем нам обо 2016 покажется сном со мной забудь эта в рот негретянки фото порно жестко lent az saatin son xeberleri негкр белую секс трахает фото молодыми на секс с фото принтио результаты кхл матчей программа передач на сегодня екатеринбург все фото порнохудышек перед фото позирует парнем девушка джеймс порнофото кимбер сердце рисунки валюта малайзии marta фотомодель голая порно в секс общаге онлайн природе на девушек голых красивых фото фото тугие анусы зрелых 138902 130507 329708 397699 1419045 435997 1986957 912093 1793740 1136785 1605175 1002778 994378 1703352 1626659 1434536 2061955 1407212 463817 667780 1155597 1575031 1005094 1983307 1959986 298599 819600 1592169 1869994 1106076 1462607 970122 1688132 641528 1341120 1416802 565855 322783 1923344 1695404 1359608 187060 492788 1971271 640776 1135414 509748 1468798 1888687 1979110 1218461 678339 1799336 1957716 653258 797848 1843101 525461 1281537 1893823 354676 931764 777717 1160725 345794 1016243 593488 262234 402172 1812714 2019074 1687844 723902 554390 785593 767955 1860938 53891 2079982 1898424 546520 1738016 339732 1602712 594449 1528114 542811 2059312 455559 438275 1585705 746809 1138152 128301 804687 1306289 169761 194202 1123546 566471
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721